UPlyn 03 05 - Pražská plynárenská, as

Komentáře

Transkript

UPlyn 03 05 - Pražská plynárenská, as
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:54 Stránka 1
M Ě S Í Č N Í K P R A Ž S K É P LY
LY N Á R E N S K É , a . s . • w w w . p p a s . c z
Osm
stejných
jednotlivin
Milovník
Příslovce
místa
Jenž
(knižně)
Polarizační
hranol
Acetát
Mládě
skotu
Ovanutí
(knižně)
Iniciály
herečky
Merunkové
Zubní
povlak
Jemnocit Polodrahokam
Tlumok
Z toho důvodu
Španělský
národní hrdina
Domácky Olga
Značka
ruthenia
Římská
bohyně
úrody
Strnutí
šíje
Úslužnost
3/2005
2. díl tajenky
Český herec
Kód Etiopie
Číslovka
Český
zpěvák
1. díl tajenky
Tropické
šílenství
Značka astatu
Prudký
záchvat
choroby
Výrobna
betonu
Foto Petr Hejna
Kilogramy
(obecně)
Herec
Druh pánve
Lahodný
pokrm
Buřič
Mužské
jméno
Iniciály
pěvce
Mařáka
Mys
Chmelový
keř
3. díl tajenky
Žilná
hornina
Ruské
domácí
jméno
(Josef)
Domácí
zvířata
Omastek
60 kusů
Tropická
rostlina
Chňap
Důlní
chodba
Gershwinova
hrdinka
Mariášová hra
Slovenský
národní
park
Systém
Muž
pracující
s pluhem
Styk
s ohňovými
plyny
Domácky
Kornel
Kovový
dechový
nástroj
Brýle
upevňované
na nos
Otec
(knižně)
Lovečtí psi
Český
básník
Vyhynulý
pták
Hlavní
církevní
svátek
Dokončit
snění
Doleji
Části úst
Rusovlasí
Jaro
Bok lodi
(slangově)
SPZ
Rakovníka
Italský ostrov
SPZ
Chomutova
Předložka
Drobní
hlodavci
Kulovitá
bakterie
Přespolní běh
Dětská hračka
Provést setí
Biomasa
Iniciály herce
Hartla
Tibetský
kultovní objekt
Prodloužená
boční zeď
Pulz
Číslovka
Temnota
Slovensky
»jistě«
SPZ Sokolova
365 dní
Závodník F1
Aminokyselina
Citoslovce
vrčení
Římských 45
»Někdy stačí obyčejná chřipka a hodnoty se rychle mění,« říká
Hlášení
(zastarale)
Evropan
Prof. Pavel Klener
Služby pro domácnosti a maloodběratele:
• Jungmannova 31, Palác Adria, 110 00 Praha 1
• U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle, budova č. 37
Pracovní doba:
Pondělí až čtvrtek: 9.00–18.00 hodin
Pátek od 9.00 do 12.00 hodin
Bílkova vila
Prometheus, energetické služby, spol. s r. o.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 820 • Tel./fax: 272 768 798
e-mail: [email protected] • www.prometheusgas.cz
Sídlo společnosti Pražské plynárenské, a. s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 171 111 • Fax: 267 171 030 • www.ppas.cz
Grafická úprava Jindřich Bartoš
Pomůcka:
aak, aplit, bort, dronte,
kornon, taro, taurin
Dceřiné společnosti
Kde nás najdete
Zákaznická linka • Pracovní doba:
Pondělí až pátek: 7.00–19.00 hodin
Tel.: 840 555 333 • Fax: 267 174 222
www.ppas.cz • www.spoluproprahu.cz
Rýnský
člun
© Zdenka Reisenauerová
4. díl tajenky
Služby pro střední odběratele a velkoodběratele:
Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle, budova č. 37
Tel.: 267 174 404–422 • Fax: 267 174 414
Spojení do Michle:
Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C – I. P. Pavlova),
autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C – Pankrác).
Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy
nebo v areálu U Plynárny – vjezd motorovou vrátnicí
(asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra
města).
Praha – Paříž Rekonstrukce, a. s.
studie, projekty, inženýring, montáže LPE plynovodů
U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 272 019 951 • Fax: 272 019 953
e-mail: [email protected] • www.ppr.cz
Informační služby – energetika, a. s.
U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 903 • Fax: 267 174 903 • e-mail: [email protected]
Opravy plynárenských zařízení, spol. s r. o.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 255, 267 172 451 • Fax: 267 174 255, 267 172 854
www.opravypz.cz
Adresa redakce: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), František Erben, Ing. Jana Frýdecká,
Miroslava Válková, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Hana Kudlíková, František Maryška, Ing. Andrea Mašínová, Ing. Oldřich Nechanický, Rudolf Novák, Ing. Marek Sukup, Ing. Jiří Šach, Ing. Tomáš Veselý.
Sekretariát: Ing. Jana Frýdecká, tel.: 221 092 794, fax: 267 174 794, GSM: 724 216 793, e-mail: [email protected]• www.ppas.cz. Vydavatel: Gallery, spol. s r. o., Legerova 70, 120 00 Praha 2.
Nová CNG stanice v Michli
Zimní Pražská tyčka 2005
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:54 Stránka 3
Text Ing. Jan Žákovec • Foto: Petr Hejna, Jan Žákovec
Další snížení cen zemního plynu od 1.dubna
● Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2005 byly s účinností od
1. dubna 2005 pro chráněné zákazníky Pražské plynárenské, a. s., stanoveny nové ceny zemního plynu. Po lednovém snížení cen zemního plynu dochází již k druhému zlevnění plynu v letošním roce.
Pražské domácnosti, která ročně na vaření spotřebuje 50 kubíků zemního plynu, se sníží náklady za
rok o 11 korun. Lidem, kteří s pomocí plynu vaří a ohřívají vodu, tj. například domácnost s roční spotřebou 600 krychlových metrů, se sníží celoroční účet o 130 korun. Nejvíce se sníží průměrná cena
domácnostem, kteří zemní plyn používají i k topení. Například domácnost, žijící v rodinném domku s
roční spotřebou 3 000 kubíků, zaplatí za rok o 649 korun méně.
Aktuální ceny zemního plynu najdete na www.ppas.cz
Pozn.: (Zákon 458/2000 Sb. v platném znění) Chráněný zákazník je fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro
vlastní potřebu případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku.
rr
Pražské sdružení pro zemní plyn v roce 2005
Pražské sdružení pro zemní plyn
(PSZP) – sdružení tržních partnerů
v působnosti Pražské plynárenské,
a. s., jejichž činnost souvisí se zemním plynem, tj. instalatérských,
montážních a servisních firem,
výrobců a prodejců plynových spotřebičů a dalších, bylo založeno
v roce 2003. 8. února 2005 se konala 2.valná hromada PSZP. Využili
jsme této příležitosti a zeptali se
nového předsedy představenstva
PSZP JUDr. Josefa Šaška na dosavadní i budoucí aktivity sdružení.
Pane předsedo, na úvod se ještě vraťme k únorové
valné hromadě PSZP. Co valná hromada projednala
a schválila?
K hlavním bodům valné hromady patřilo schválení zprávy o činnosti sdružení za rok 2004 a plánu
činnosti PSZP na rok 2005. Velmi důležité bylo
také odsouhlasení personálních změn v představenstvu sdružení.
Kolik členů má Pražské sdružení pro zemní plyn?
Na konci roku 2004 mělo sdružení 117 členů.
Můžete připomenout nejdůležitější aktivity PSZP
v roce 2004?
Především byla v roce 2004 úspěšně zahájena
spolupráce Pražské plynárenské s tržními partnery na smluvní bázi. Uzavřeli jsme 27 mandátních
smluv, na jejichž základě proškolené firmy provádějí pro Pražskou plynárenskou osazování a plombování plynoměrů, uzavírají smlouvy o dodávce
a prodeji zemního plynu. Výsledky dosavadní spolupráce hodnotíme velmi dobře a jsou dobrým
základem pro další rozšiřování této činnosti. Další
naše aktivity byly zaměřeny na oblast zvyšování kvalifikace členů PSZP. Uspořádali jsme seminář členů sdružení s výrobci a dovozci plynových spotřebičů, kterého se zúčastnily nejvýznamnější firmy
působící v České republice. Seminář byl zaměřen
na nové technologie a netradiční způsoby využití
zemního plynu. Další dvě akce byla jednodenní
školení, každého se účastnilo více
než 60 zájemců. První školení bylo
zaměřeno na plynoměry, na činnosti
související s jejich osazováním, výměnami. Druhé školení bylo věnováno
uzavírání smluv mezi Pražskou plynárenskou a jejími zákazníky v kategoriích domácnost a maloodběratelé.
Významnými aktivitami sdružení
byly prezentace na výstavách a veletrzích, např. ForArch a Aquatherm.
Valná hromada schválila plán činnosti PSZP na rok 2005: Co nového připravujete?
Je toho více, ale pro rok 2005 osobně považuji za jeden z hlavních záměrů spolupráce s tržními partnery oblast »zahušťování«, tedy realizace odběrů plynu z již vybudovaných, ale dosud
neaktivních přípojek plynu. Jejich počet v Praze je
v řádu tisíců. Kontakt s potenciálními zákazníky
budeme zajišťovat s pomocí tržních partnerů. V této
souvislosti chceme, mimo jiné, propojit nové rozhodnutí pražského magistrátu o poskytování dotací při přechodu na ekologické vytápění s našimi aktivitami. Zákazníkovi hodláme nabízet balíček služeb
PSZP včetně koupě a servisu plynového spotřebiče zároveň s pomocí při vyřizování dotace.
V roce 2005 budeme pokračovat ve školicí činnosti formou seminářů a školení. Aktuální je novela Energetického zákona. PSZP budeme prezentovat
na všech výstavách, kterých se zúčastní Pražská
plynárenská, a. s.
Nesmím zapomenout na nově zprovozněné internetové stránky Sdružení. Na adrese www.pszp.cz
najdete řadu informací o činnostech Sdružení včetně seznamu všech členů s jejich předmětem podnikání.
Jsem přesvědčen, že všechny výše uvedené
akce napomohou tržním partnerům – členům PSZP
poskytovat kvalitní a komplexní služby zákazníkům
Pražské plynárenské.
Jan Žákovec
Pražané mohou opět žádat o příspěvek na přestavbu kotelen
● Podmínkou je, že musí přeměnit původní neekologic-
ký topný zdroj, mezi něž patří například uhlí nebo koks,
na životnímu prostředí neškodící ušlechtilá paliva, jako
jsou zemní plyn, elektrická energie nebo jiné alternativní
zdroje energii. Oproti předcházejícím rokům bude město preferovat oblast alternativních zdrojů, kde se příspěvek zvedne na 50 tisíc korun na jeden zdroj vytápění.
Pro ostatní ekologická paliva zůstane maximální výše
příspěvku 15 tisíc korun na zdroj.
Magistrát přispívá na změnu vytápění od roku 1994.
Od té doby vyplatil žadatelům zhruba 395 milionů korun.
Počet žadatelů o příspěvek sice je v posledních letech
nižší než v minulosti, ale magistrátní program smysl stá2
Novou veřejnou plnicí stanici
stlačeného zemního plynu (CNG)
otevřela Pražská plynárenská, a. s.,
ve středu 23. ledna 2005 u svého
areálu v Praze 4-Michli v ulici
U Plynárny 500
Nová CNG stanice v Michli
S
lavnostního uvedení CNG stanice do běžného provozu se zúčastnili zástupci státní
správy, ostatních plynárenských společností,
dovozci CNG vozidel i firmy, zabývající se přestavbami automobilů na zemní plyn, provozovatelé vozidel na zemní plyn.
Ing. Milan Fafejta, generální ředitel Pražské plynárenské, a. s., (obr. 1) ve svém úvodním projevu vyzdvihl ekologické výhody zemního plynu
jako pohonné hmoty. „Autobusy s pohonem na
zemní plyn mohou pomoci řešit znečištěné
ovzduší v Praze. Rádi bychom spolupracovali
s pražským Dopravním podnikem na plynofika-
Součástí akce byla i ukázka plnění automobilů stlačeným zemním plynem.
Michelská stanice je po CNG stanici u čerpací stanice Shell ve Švehlově ulici v Praze 10 druhou plnicí stanicí v hlavním městě. Provozovatelem obou
stanic je dceřiná společnost Pražské plynárenské
Opravy plynárenských zařízení, s. r. o.
Nová stanice stála Pražskou plynárenskou necelých osm milionů korun.
Výkon plnicí stanice umožňuje naplnění CNG do
12 osobních automobilů za hodinu, 40 za den.
V Praze jezdí v současné době na zemní plyn
necelých 100 automobilů. Pražská plynárenská
a její dceřiné společnosti využívají 50 CNG vozidel.
Zemní plyn je v současnosti nejlevnější
pohonnou hmotou
Základní technické parametry
stanice
• vstupní přetlak zemního plynu
z přívodního plynovodu: 100 kPa
• výkon stanice (kompresoru):
40,8 Nm3/h
• maximální provozní tlak plnicí stanice
CNG: 30 MPa
• plnicí tlak do motorových vozidel
při teplotě 150C: 20 MPa
• elektrický příkon kompresorové
jednotky: 15 kW
• kapacita zásobníkového systému
1 920 l (24 ks lahví á 80 l geometrického objemu)
Cena zemního plynu je mnohem příznivější než ceny benzinu a nafty. Také
při porovnání cen s dalším plynem –
propan-butanem,– vychází zemní plyn
lépe. U klasického pohonu na benzin
stojí kilometr jízdy zhruba dvě koruny,
u propan-butanu je to jedna koruna,
stlačený zemní plyn vychází na 90
haléřů. Cena stlačeného zemního plynu na obou plnicích stanicích v Praze je 18,50 Kč/kg včetně DPH, což
odpovídá ceně 12,80 Kč/litr benzinu.
1
Výstavba CNG stanice v Michli
Vlastní výstavba nové plnicí stanice
zemního plynu probíhala od září do listopadu 2004 (obr. 4, 5, 6, 7), po dokončení stavebních
a montážních prací následoval dvouměsíční zkušební provoz. Dodavatelem stavby byla společnost Plynoprojekt, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení.
3
Z tisku
8
Mladá fronta Dnes 24. 2. 2005
Popeláři jezdí v centru i na zemní plyn
ci městských autobusů.“ Ing. Jan Ruml, ředitel
společnosti Plynoprojekt, a. s., poté seznámil přítomné s technickými parametry nové CNG stanice v Michli.
Ekobus, a. s., provozovatel největšího počtu
CNG autobusů v České republice, představil
nový, nízkopodlažní městský autobus, poháněný zemním plynem (obr. 2).
Další zajímavostí byl první CNG »kuka« vůz
Pražských služeb, a. s., který je využíván v ekologicky nejvíce zatíženém centru Prahy (obr. 3).
Výrobcem technologie CNG stanice byla německá firma BAUER Kompressoren GmbH.
Plnicí stanice zahrnuje tato hlavní zařízení: středotlakou přípojku zemního plynu, sušení plynu, kompresor, zásobníkový systém CNG a výdejní stojan.
Plynové kompresorové zařízení firmy BAUER
konstrukční řady CFS 15.2. slouží ke stlačování
zemního plynu na provozní tlak max. 300 bar. Celé
zařízení včetně zásobníkových lahví je namontováno
v betonové skříni. Stanice je koncipována jako stavebnicová, takže v případě potřeby je možné její
výkon rozšířit. Jednotka zásobníkových lahví je propojena potrubím s výdejním stojanem CNG s hmotnostním průtokoměrem a plnicí hadicí s rychlospojkou. Výdejní zařízení zajišťuje výdej CNG pomocí
speciálního karetního systému (obr. 8).
Do ulic metropole vyrážejí každý den desítky popelářských aut. Od června loňského roku jezdí jedno z nich
také na ekologicky šetrný zemní plyn. „Jízdu s tímhle
vozem beru jako odměnu. Je totiž na rozdíl od ostatních
tišší a také viditelně svižnější,“ tvrdí devětadvacetiletý
řidič Pavel Burkert. Speciálně upravené popelářské
auto sváží odpad z Holešovic a také z Václavského
náměstí a jeho okolí. „Zemní plyn totiž méně znečišťuje vzduch. Proto jsou auta na tento pohon vhodná do středu města nebo do průmyslových oblastí,“ popsal řidič.
Většímu rozšíření těchto ekologických vozů však zatím
brání nedostatek míst, kde lze do aut zemní plyn doplňovat. Plnicí stanice, jež byla včera otevřena v michelském areálu plynárny, je v hlavním městě teprve druhým
podobným zařízením. „Plnicích stanic by bylo potřeba
více. Ty dvě stávající jsou navíc poměrně blízko sebe.
Kdyby byla vybudována další na levém břehu Vltavy,
mohli bychom odpad takto svážet například i v Praze 5
či 6,“ uvedl Oldřich Hanzl ze společnosti Pražské služ-
by. Pražské služby přesto uvažují o nákupu dalších dvou
popelářských vozů s plynovým pohonem. I ty by měly
zajišťovat odvoz odpadu především ze středu města.
Sedm velkých zásobních lahví v přední části popelářského vozu lze naplnit až sto patnácti metry krychlovými plynu. „Auto je pak schopné ujet přibližně sto sedmdesát kilometrů,“ řekl Burkert. Podle odborníků je právě
malý dojezd největší slabinou vozidel jezdících na alternativní pohony. Podle Burkertových slov není zemní plyn
jako palivo nijak nebezpečný. „I tak ale tohle auto museli svěřit někomu zodpovědnému,“ pousmál se.
Březen 2004
Září 2004
Říjen 2004
Listopad 2004
Popis CNG plnicí stanice
2
le má. Zejména v okrajových částech Prahy jsou kotle
na neekologická paliva stále významným zdrojem znečištění ovzduší.
Žádosti o poskytnutí tohoto příspěvku budou zájemcům poskytovat úřady městských částí a oddělení energetických systémů Odboru infrastruktury města. Žádost
je nutno podat nejpozději do 21 dnů po uvedení nového
topného zdroje do provozu v podatelně Magistrátu hl.
m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Žadatelé, kteří provedli přeměnu topného zdroje v období od 1. 1. 2004 do
10. 3. 2005 musí podat žádost nejpozději do 31. 3. 2005.
Z tiskové zprávy Magistrátu hl. m. Prahy
4
5
3/2005
6
7
3
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:55 Stránka 5
Zákaznické karty PP, a. s.
Hlavní partner soutěže – Pražská plynárenská, a. s.
Novinky u poskytovatelů
výhod pro držitele
Zákaznické karty
Pražské plynárenské, a. s.
11. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2004
Jubilejní 10. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
Nastává konec zimy a blíží se veselejší období jara, kdy plno majitelů vozidel řeší otázku výměny pneumatik, případně zakoupení
nových pneumatik na své automobily.
Požádali jsme proto o rozhovor a více informací pana Roberta Červeného majitele Pneuservisu Červený, který patří již druhým rokem
mezi poskytovatele výhod pro držitele zákaznických karet Pražské plynárenské.
Cenu Pražské plynárenské, a. s., získal dřevořez »Mikrokrajina« od
akademického malíře Františka Hodonského
G
rafika roku je každoroční celostátní výstavní soutěž v oblasti umělecké grafiky. Do 11. ročníku bylo přihlášeno celkem
361 prací, vystaveno bylo 213 grafických děl. Slavnostní předání
cen Grafiky roku 2004 se uskutečnilo 9. února 2005 v Clam-Gallasově paláci za účasti několika desítek shromážděných aktivních umělců i příznivců výtvarného umění.
Cenu Vladimíra Boudníka, která probíhá pod záštitou primátora Prahy, získal za významný přínos české moderní grafice Jiří Anderle. Dr. Pavel Bém vyjádřil upřímnou radost nad
Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém s Jiřím Andrlem
Obchodní ředitel Ladislav Pospíšil při předání ceny
Pražské plynárenské, a. s.
volbou jury, jelikož s panem Jiřím Anderlem jej pojí
osobní přátelství. Ve svém projevu primátor mimo
jiné uvedl: „Umění jako zrcadlo odrážející historii
lidského rodu potřebuje samozřejmě kvalitní umělce, potřebuje mecenáše, ale potřebuje také manažery a propagátory a v této roli se můžeme uplatnit i my politici.“
jž
Hlavní partner mítinku – Pražská plynárenská, a. s.
Zimní Pražskou tyčku
vyhráli Janáček
a Hamáčková
Č
eský tyčkař Štěpán Janáček poprvé v kariéře vyhrál tradiční halový mítink Pražská tyčka. Vítězný skok
měl hodnotu 543 centimetrů. Přesto
byl vítěz smutný, neboť se mu nepodařilo splnit limit na evropský šampionát do Madridu. Poprvé od olympijských her v Aténách se doma
představil i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Mezi ženami byla
nejlepší bývalá halová mistryně světa i Evropy Pavla Hamáčková výkonem
418 centimetrů.
jž
Nejlepší závodnice letošní halové Pražské tyčky
4
Ceny vítězům předával primátor hl. m. Prahy
MUDr.Pavel Bém
M
asopust původně znamenal půst od masa a označoval čtyřicetidenní
postní období před Velikonocemi. Žižkovští ale uznávají výklad, že až
na konci oslav se musí masa vzdát, a tak při letošním Žižkovském masopustu bylo masa, hudby a zábavy dosti a do sytosti. XII. ročník tradičního masopustu třetího pražského obvodu, nejstarší akce svého druhu v Praze, zahájil
na »Tučný pátek« 4. února starosta Městské části Prahy 3 Milan Český ukázkou staročeské zabijačky. Sobotní odpoledne v Paláci Akropole tradičně patřilo nejmenším – dětským maskám, pohádkám,
muzice, koblihám i koláčkům. Večer v Akropoli
propukl maškarní rej za hudební podpory Laury
a jejích tygrů a Tam Tam Orchestru, hosté se dočkali i masopustní tomboly. V neděli 6. února nechyběla radniční vařenice U Vystřeleného oka s tradiční
Žižkovankou - masopustní delikatesy pro Pražany
připravovali přímo radní z Žižkovské radnice. V pondělním masopustním koncertu v kině Aero vystoupili Plastic People of The Universe. Vrcholem letošního masopustu byl úterní masopustní průvod
masek, kejklířů a žongléřů, vedený králem masopustu Bakchusem. Masopustní finále vyvrcholilo
večer velkou rockovou show na náměstí Jiřího
Starosta Městské části Prahy 3 Milan Český
z Poděbrad, na které se představili Aleš Brichta,
předává moc Bakchovi
Pavla Kapitánová a Doctor P.P.
jž
Hlavní partner akce – Pražská plynárenská, a. s.
Ohlédnutí za XII. ročníkem tradičního
Žižkovského masopustu
Masopustní průvod
Roman Šebrle nabíral před skoky energii tam,
kde ji potřeboval
Pane Červený, řekněte nám nejdříve, co vůbec
nabízí vaše firma motoristům?
Pneuservis Červený má v Praze dvě provozovny, ve kterých provádíme výměnu pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily. Samozřejmě prodáváme také nové pneumatiky,
kterých je velká škála. Dále nabízíme dnes velmi vyhledávaný rychloservis, tzn. výměna motorového oleje, opravy a výměny výfuků, brzdových
destiček a jiné drobné servisní práce. Provádíme rovněž montáže systému DEFEND-LOCK.
Co se prodeje týká, zaměřujete se jen na pneumatiky, nebo prodáváte i autodoplňky?
Naším základním sortimentem jsou pneumatiky, plechové disky a disky aluminiové, ale nabízíme také střešní nosiče a autoboxy THULE,
autobaterie, sněhové řetězy, autokosmetiku.
Velmi žádanou službou je poskytování splátkového prodeje na celý náš sortiment. Přijímáme
platební karty, karty CCS a úvěrové OK karty.
Zmínil jste se o tom, že máte v Praze dvě provozovny, kde vás můžou zákazníci najít?
Sídlo firmy, a tedy jednu z provozoven najdete v Praze 4, Budějovické ulici 63.
Druhá provozovna se nachází v Praze 5-Radotíně, Výpadová ulice 1147. V obou provozovnách nabízíme kompletní služby. Podrobnější
informace naleznete na našich webových stránkách – www.cerveny-pneuservis.cz.
V čem je u vás přístup k zákazníkovi jiný oproti
konkurenci?
Snažíme se ke každému zákazníkovi přistupovat stejně zodpovědně a poradit mu vždy to
nejvhodnější. U nás neplatí, že pokud nám dáte
volnou ruku ve výběru například pneumatik,
budeme vám obouvat to nejdražší, ale to nejvhodnější. Řady našich zákazníků se stále rozšiřují a to doufám svědčí o kvalitě poskytovaných
služeb a o spokojenosti zákazníků. Naše provozovny jsou jako jedny z mála certifikovány firmou
Bridgestone pro montáž pneumatik RFT.
Chystáte nějaké novinky pro vaše zákazníky
v nové sezoně?
Od dubna 2005 to bude prodloužení otvírací
doby v Praze 5, budeme mít otevřeno od pondělí až do neděle vždy mezi 7.00 a 20.00 hodinou. Věřím, že naši zákazníci ocení možnost
objednání na přesný termín, čímž odpadá
zdlouhavé čekání ve frontách.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně štěstí
ve vašem podnikání.
Zuzana Floriánová
Naše čtenáře upozorňujeme na to,
že se Zákaznickou kartou CityPower Pražské
plynárenské, a. s., mají v Pneuservisu Červený
slevu 30 % na pneumatiky, 20 % na alu disky
a 20 % na pneu služby.
Žižkovská zabijačka
3/2005
Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže
s Pneuservisem Červený na straně 11.
Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny
Bowling a Relax Centrum
Na Ovčíně
Bowlingové a relaxační centrum »Na Ovčíně« nabízí 12 profesionálních drah, které
slouží jak k rekreačnímu, tak k vrcholovému
sportovnímu vyžití.
V areálu najdete také
whirlpoolové vany pro 2 –5 osob a infrasauny pro
2–4 osoby v naprostém soukromí. V bowlingovém
baru s širokou nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů může návštěvník využít elektronické
šipky. Prostory bowlingu a relaxačního centra jsou
spojeny s čínskou restaurací s velice příjemným stylovým prostředím a bohatým jídelníčkem obsahujícím
čínské speciality.
Poskytovaná sleva pro držitele Zákaznických karet:
15 % na bowling, 15 % whirlpool + sauna
Záběhlická 82/3, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 768 531, 604 700 000
www.ovcin.cz
Špičková technologie AutoLocator vás dokáže informovat o aktuální poloze vašeho automobilu, ať je kdekoliv, a pomůže vám vrátit váš vůz v případě jeho
odcizení. AutoLocator je převratný systém zabezpečující automobil proti odcizení a poskytující řadu praktických funkcí. V případě krádeže průběžně hlásí majiteli vozu a dispečinku přesnou polohu odcizeného
vozu. Pracovník dispečinku automobil sleduje on-line
na mapě na monitoru a zajistí jeho zadržení. Dispečer může auto dálkově zastavit či zapnout v autě sirénu. Systém Autolocator dokáže najít ukradené auto
i v uzavřených prostorách.
Autolocator je v současné době jedinou skutečně
účinnou ochranou proti krádeži vašeho automobilu!
Poskytovaná sleva pro držitele Zákaznických karet:
10 % z ceny zařízení, 20 % z ceny střežení
Na Zámecké 11, Praha 4
Tel.: 605 342 079
www.autolocator.cz , e- mail: [email protected]
Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled
poskytovatelů výhod naleznete na www.ppas.cz,
www.citypower.cz nebo v letáku
v našich obchodních kancelářích.
Přejeme hodně zábavy a příjemných zážitků
s vaší Zákaznickou kartou PP, a. s.
Připravuje Zuzana Floriánová
5
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:55 Stránka 7
Spotřeba zemního plynu v 25 evropských státech loni stoupla o 3,3 procenta na 458,3 miliardy metrů krychlových. Vyplývá to z předběžných údajů a odhadů sdružení evropských
plynárenských společností Eurogas. Za růstem
stojí podle sdružení hlavně vyšší počet zákazníků, stabilní teplotní podmínky a rostoucí
poptávka po plynu v průmyslu.
Spotřeba plynu v Evropě
stoupla o 3,3 procenta
N
ejvětším odběratelem plynu je nadále Velká Británie se spotřebou téměř 100 miliard
krychlových metrů. Téměř pětina plynu ve sledovaných zemích končí v Německu. Česká
republika je podle údajů Eurogasu na 11. místě
se spotřebou 9,4 miliardy metrů.
Eurogas odhaduje růst spotřeby zemního plynu i na příští roky. Stoupat by měla zhruba dvouprocentním tempem. Většinu zemního plynu
EU dováží. Z celkové loňské předpokládané spotřeby importovalo 25 států sledovaných ve statistice zhruba 51 procent. V roce 2003 byla
nerozšířená Evropská Unie závislá na dovozech
ze 46 procent, do roku 2025 by měl dovoz stoupnout na 87 procent. Hlavními dodavateli plynu
jsou státy mimo unii – Norsko, Alžírsko a Rusko, které je po USA druhým největším světovým
spotřebitelem plynu a největším producentem.
Ke konci minulého roku bylo ve 25 sledovaných zemích více než 95 milionů odběratelů
zemního plynu. Celkem plyn využívalo 240 milionů lidí. Statistika Eurogasu nezahrnuje s výjimkou pobaltských států spotřebu zemí bývalého
Sovětského svazu, balkánských zemí, Norska či
Kypru a Malty z Evropské unie. Naopak obsahuje
údaje za Švýcarsko a Turecko.
Spotřeba zemního plynu v Evropě v roce 2004
(mlrd. m3)– TOP 12
Velká Británie
98,3
Německo
89,7
Itálie
78,4
Francie
48,1
Nizozemsko
43,5
Španělsko
29,5
Turecko
21,0
Belgie
17,4
Maďarsko
13,4
Polsko
13,1
Česká republika
9,4
Rakousko
9,2
Slovensko
6,3
Celkem
458,3
Zdroj Eurogas
Síť evropských dálkových plynovodů
6
»Někdy stačí obyčejná chřipka a hodnoty se
rychle mění,« říká Prof. Pavel Klener
Dnes by měl Josef Lux větší šanci
V duchu počítám, kolik nás v kanceláři profesora Pavla Klenera, přednosty I. interní kliniky 1. lékařské fakulty v Praze, je. Jeden, dva, tři – je to dobré. Jsme tu jenom tři… Rychle musím své počítání zrušit. Byla to jen podvědomá reakce na informaci, která právě zazněla: „Každý čtvrtý člověk v České republice onemocní zhoubným nádorem,“ říká náš přední odborník v oblasti
onkologie a hematologie. Statistika nevychází z toho, kolik se nás v tento okamžik sešlo právě tady a v tuto chvíli.
Přicházel jsem na jeho pracoviště s pocity, které se jen špatně vyjadřují. On a jeho kolegové
se denně setkávají se smrtí. Tou faktickou, i tou možnou, předpokládanou. Lidé sem přicházejí s tím, že tady jsou tím posledním místem, kde jim mohou ještě pomoci. Když neuspějí zde,
není už žádné potom. Raději nejdu přímo k věci. Doma jsem vyhrabal z knihovny seznam
poslanců České národní rady v letech 1990 až 1992. Z časů, kdy byl Pavel Klener několik měsíců ministrem zdravotnictví ČR a taky dva roky poslancem.
a tam se diskutovalo o poplatcích za psy několik dnů, to mi nepřišlo tak důležité, jako tady vyléčit nějakého pacienta.
Z pohledu zdravého člověka jsou poplatky za psy
důležité.
Ano, všechny věci, které parlament projednává, jsou důležité. Ale není třeba o nich hovořit dva dny. To není specifikum parlamentu.
Z titulu svých četných funkcí musím chodit na
nejrůznější shromáždění a schůze a jen málokterá je vedena racionálně, aby všechno bylo
hotové za hodinu nebo dvě. Často předsedající pustí diskusi, každý si něco řekne a není z toho
žádný závěr. To je ztráta času.
Nejsi-li připraven, nemáš-li co říci, mlč
Proč jste v politice nezůstal? Nebyl byste ani první,
ani poslední lékař, který v posledních patnácti letech
vyměnil bílý plášť za politickou kariéru.
Když jsem končil ministerskou funkci, tak
jsem váhal, protože se na ministerstvu, myslím,
za těch sedm měsíců mého působení vytvořila
koncepce, která nebyla špatná a myslel jsem,
že bude možnost uvést ji do života. Z ministerského postu jsem byl odstraněn, ale současně
jsem byl ve volbách zvolen do parlamentu.
Pokud bych byl ve funkci zůstal, pokud bych
zůstal v parlamentu i v dalších letech, tak bych
s medicínou musel skončit. Politika a medicína,
to se dohromady dělat nedá. Nebo dá, ale pak
ani jedno, ani druhé nestojí za moc.
Medicína vás lákala víc?
To víte, že ano. Něco jsem v ní udělal, něco
jsem v ní dosáhl. To všechno zahodit, to se člověku nechce. Někdy jsem v parlamentu psychicky trpěl. Když jsem viděl, co tady je práce,
Proč se toho všeho tedy zúčastňujete?
Protože to vyplývá z titulu mých funkcí. A to
jsem řadu funkcí pustil. Ale jen z titulu funkce
přednosty kliniky vyplývá řada povinností, schůzí svolaných ředitelem, děkanem. Některé schůze řídím, proto se snažím, aby se začalo včas.
Už se to lidé naučili. Na pozdní příchody jedněch
doplácejí ti, kteří jsou dochvilní. Řeknu-li, že je
začátek v půl jedenácté a ve dvanáct plus minus
pět minut konec, tak konec je. Dá se to uřídit.
Předsedající schůze může diskutujícího přerušit.
Taky není nutné připustit diskusi, na kterou není
nikdo připraven – tak se, pane kolego, připravte
na příště. Potom je diskuse bezbřehá a čas letí.
A v parlamentu to bylo podobné. Nepodceňuji,
že poplatky za psy jsou nedůležité.
Tady platí – království za koně
Jak důležité jsou pro vás peníze?
Jsou důležité, ale nepatřím k těm, kteří sledují výplatní pásku – což je mi doma někdy vytýkáno – a sledují, když mají o korunu méně, tak
už se po ní shánějí. Bez peněz to nejde. Kdybych
dostal o tisíc méně, tak bych to poznal. Bez peněz
to dnes nejde. V tomto oboru obzvláště. Jistě, chci
mít nějaký standard, chci mít na benzin, jezdit na
chalupu, mít na nějakou dovolenou.
Jak se tohle hledisko mění u vašich pacientů? Když
je člověk zdravý, jeho priority jsou zcela jiné. Platí
zde známé rčení království za koně?
Ale ano, platí. Tady se hodnoty mění velice
rychle. Zejména v mém oboru, který se zabývá
převážně vážnými chorobami. Pacienti jsou
ochotni zbavit se veškerého majetku, pokud by
jim to pomohlo. Někdy až nesmyslně. Na jednu stranu je chápu, že když má někdo nevyléčitelnou chorobu, chce on i jeho rodina udělat
všechno pro jeho uzdravení. Pak ale snadno
uvěří inzerátům léčitelů a šarlatánů a je ochoten investovat statisíce. Přitom to jsou úplně
vyhozené peníze. Stupnice hodnot se úplně
mění, když člověk vážně onemocní. Všechno je
jinak. Jenže stačí obyčejné onemocnění. Když
si zlomíte nohu, tak zjistíte, že to jde nějaký čas
i bez vás . Svět se nezhroutí, nikdo není nepostradatelný a leckdy s překvapením zjistíte, že
když nastane situace, že nikam nemůžete, nic
nemůžete zařídit, pak se svět nezboří.
onemocnění nesdělil. Nejistota, ve které žila, byla
pro ní nesnesitelná a když jsem jí otevřeně řekl,
co ji potkalo, poděkovala mi, že jsem z ní odvalil těžký kámen. Jsou výjimečné situace. Nikdy
neřeknu pacientovi vše při prvním sezení. Musíte ho trochu poznat. Ale těch, kteří to neunesou,
je málo. Když to podáte přijatelnou formou.
Špatná jistota je pro ně únosnější než nejistota. Říct jim něco falešného? Lidé mají dnes tolik
informačních zdrojů – od televize, přes odbornou literaturu, až po internet, že si leccos zjistí
a dostanou, říká se tomu druhý strach. Doktor
mi říká, že to není nic závažného, přitom já mám
rakovinu a on to nezjistil. A léčí mě špatně.
Nebo se dostane k propouštěcí zprávě. Kamuf-
lování ničemu nepomůže. Jeli to možné, diagnózu otevřeně sděluji, ale nikdy nemocným
neberu naději. Ani ji brát nemohu, protože odpověď každého nemocného na léčbu je odlišná.
Kromě toho se stále objevují nové účinné léky.
Kdyby např. Josef Lux nešel na transplantaci,
tak dnes už je lék, který by ho možná nevyléčil,
ale pět, možná i více let přidal. V té době však
ještě nebyl k dispozici. Každý rok se paleta léčebných možností rozšiřuje. S ní i naděje na zdolání choroby.
Dokážete při tom všem být optimistou?
Samozřejmě. Když jsem začínal s medicínou,
znamenala diagnóza akutní leukémie perspek-
Jak jste se dostal právě k tomuto oboru? A co vás
u něho udrželo dnes?
Nešel jsem studovat medicínu s tím, že chci
dělat onkologii. Jako medik jsem pracoval jako
pomocná vědecká síla u profesora Donnera,
hematologa, a tam to začalo. V polovině 60. let
jsem získal roční stipendium na hematologicko-onkologickou kliniku v Paříži a tím to bylo definitivně mé odborné zaměření zpečetěno.
Před třiceti lety byla zhoubná bujení brána jako
nevyléčitelná nemoc…
Některá jsou dodnes, ale moc se už neví mezi
lidem obecným, že pokrok jde neuvěřitelně kupředu. Ačkoli jsou jiné choroby, též nevyléčitelné, ale
ty neděsí tolik jako zhoubné nádory. Řada nádorů je dnes vyléčitelných nebo léčitelných. Proces
se zastaví a pacient může ještě třeba pět let žít.
Pět let kvalitního života stojí za to.
Co je příčinou toho zlepšení? Chemie, lepší léky,
metody?
Léky, nové léčebné metody, nová léčebná
taktika – všechno dohromady. Nejen v lécích, které tvoří podstatu chemoterapie. Také jsou lepší ozařovací přístroje, které umějí cíleně ozářit
nádor, aniž by poškodily zdravé tkáně. Lze proto dát větší dávku záření na nádor. Zlepšila se
operační technika, lepší anestezie umožňuje
složitější zákroky. Je to komplexní záležitost.
Zdokonalila se diagnostika. Lví podíl na vyléčení
nádorů má jejich včasné objevení. To dříve
nebylo možná. Tak citlivé diagnostické metody
nebyly známé. Onemocnění se zpravidla zjistilo až v závěrečné fázi, když už se moc nedalo
dělat. To platí i dnes, když pacient přijde pozdě,
je šance na vyléčení velmi omezená. Víte, lidé
často váhají mezi nepříjemnou jistotou, že jim
něco je, a mezi kolébajícím nevědomím. Nechtějí si do poslední chvíle připustit, že jsou vážně
nemocní. Zažil jsem případ, kdy ke mně přišla
žena s tak pokročilou rakovinou prsu, že už měla
v podprsence jen mokvající hmotu. A to přišla jen
proto, že bolest byla skutečně již nesnesitelná.
Intenzivní léčba pokročilého onemocnění přináší pacientovi mnoho nežádoucích účinků.
V určité fázi onemocnění už nepodáváme specifickou protinádorovou léčbu, protože pacienta ohrožujeme vedlejšími komplikacemi a mohlo by to uspíšit jeho odchod z tohoto světa.
Léčba se mění na léčbu symptomatickou. Což
znamená, že veškeré úsilí je věnováno na zachování kvality života pacienta. To je pro nemocného
v této fázi onemocnění nejdůležitější. Navíc
bychom vynakládali mimořádně vysoké prostředky na léčbu, která by nádorové onemocnění již neovlivnila.
Vyléčený Koloušek? Dříve by to bylo sci-fi
Co všechno se dá nemocnému sdělit? Každý
jistotu, že vážně onemocněl, nesnese.
Pamatuji si pacientku, která navštívila několik lékařů, ale nikdo jí diagnózu nádorového
3/2005
Prof. MUDr. Pavel Klener, DRSc. s dózou, kde se přes jeden a půl století uchovává mumifikované srdce profesora
Julia Vincence Krombholze, svého předchůdce na této klinice z první poloviny 19. století. Mimořádně vzdělaný
lékař si přál, aby jeho srdce zůstalo navždy tam, kde byl šťastný.
7
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:56 Stránka 9
tivu dvou, tří měsíců života. Na našem oddělení se léčil fotbalista pražské Slávie Koloušek. Měl
akutní leukémii a dnes již trénuje. To by bylo dříve neuvěřitelné.
Vede popularizace těchto onemocnění u známých lidí
k tomu, že se lidé těchto nemocí méně bojí, že jejich
zjištění neznamená zlomit nad životem hůl? Koloušek,
cyklista Armstrong.
Je to jeden z faktorů, který k tomu vede. Vidí-li nemocní, že dříve nevyléčitelně nemocný člověk dnes trénuje, že je schopen špičkových sportovních výkonů, tak je to povzbudí. Psychický stav
pacienta není vůbec nezanedbatelný.
Pomohla dobrá nálada a boj s nemocí například
Heleně Růžičkové přežít tak dlouho?
Pacient, který má chuť se poprat s chorobou,
má mnohem větší šanci na prodloužení života,
na lepší odpověď na léčbu než ten, který zahodí flintu do žita.
Dá se to z lékařského hlediska vysvětlit?
Dá, nedá… Centrální nervová soustava ovlivňuje další soustavy, například žláz s vnitřní
sekrecí a celé vnitřní prostředí. Když pacient se
nepodá, má větší obranyschopnost a snáze překonává. Pasivní pacienti jsou deprimováni každou komplikací. Psychika hraje podpůrnou roli.
Ta hraje velkou roli u šarlatánů. Žádný lékař
vám neřekne, že vás stoprocentně vyléčí. U obyčejné nemoci, natož potom u zhoubných nádorů. Léčitel vám řekne – ano, já vás vyléčím. Když
to pacient slyší, tak v sobě vzburcuje všechny
síly. Jeho stav se dokonce na několik týdnů
zlepší, na což léčitelé hřeší. Nakonec ale pacient skončí na onkologii. Protože on nějaký čas
tu chorobu vůbec necítí, nevnímá, může mít
i pocit, že se jeho stav zlepšuje. Já s tím mám
špatné zkušenosti. Pacienti, kteří měli šanci,
odmítli naši léčbu na podkladě doporučení svých
známých, a šli k léčiteli. Za půl roku přišli a situace byla mnohem horší. Těžko jim to vysvětlíte. Každý se může svobodně rozhodnout, každý je svého osudu strůjcem. Měl jsem tu asi
třiadvacetiletou ženu s manželem a rodiči. Byla
Svědkem Jehovovým. Mohla ji zachránit transplantace kostní dřeně. Říkal jsem to naplno
manželovi i jejím rodičům, že když transplantaci
nepodstoupí, tak umře. Řekla, že raději umře.
Protože Svědci mají zakázánu transfúzi a transplantace dřeně je vlastně převod krve. Každý si
musí vše zvážit sám. Mohu mu vše vysvětlit,
mohu mu navrhnout způsob léčby, ale jestli se
chce nechat léčit, nebo polykat místo léků staniolové kuličky, to je jen a jen na něm. Tím
nechci říci, že všichni léčitelé jsou zatraceníhodní. Jsou někteří léčitelé, kteří umějí zlepšit
pacientovu psychiku, spolupracují s lékařem,
nezakazují nemocnému chemoterapii nebo ozařování, přidají mu nějaké čaje, dodají přírodní
terapii. Já je neházím do jednoho pytle. Jsou léčitelé trojího druhu. Jedni spolupracují s lékaři,
pomáhají. Pak jsou mezi nimi inventorní psychopati. Myslí si, že umí vyléčit rakovinu a nic
ho nepřesvědčí o opaku. Když vám někdo bude
tvrdit, že je Karel IV. víte, že není normální. Ale
v tomto případě? Když nemá žádné vzdělání,
znalosti o těle… Pak je třetí kategorie – darebáci,
kteří vědí, že pacient je ochoten v této situaci dát
za vyléčení cokoli. Předstírají léčbu. Bohužel
snad jedině Norsko má zákon, který tyto lidi
postihuje.
Máte přehled o onkologických chorobách v předcházejících staletích? Nakolik lidstvo trápily? Jsme na
tom dnes hůře?
Tím se zabývá paleoonkologie. Popisuje nádorová onemocnění už i na kostrách egyptských
8
mumií. Není to nemoc současná, civilizační.
Nádory se vyskytovaly dávno a dávno. Ve středověku byl zájem o nádorová onemocnění zastíněn infekčními chorobami, kterých bylo více.
Kromě toho se mnoho nádorů nediagnostikovalo. Ještě v předminulém století pacient umřel
na zápal plic, jenže nebyla to správná diagnóza, protože měl např. metastázy v plících. Podle nálezu se jeho nemoc vedla jinak. Nádorových
onemocnění přibývá celosvětově, což může mít
mnoho příčin. Prostředí, ve kterém žijeme, kouření, stres, způsoby stravování, které jsou dost
rozhodující. Například v Japonsku je vysoký
výskyt karcinomu žaludku. Přitom ve druhé
generaci Japonců, kteří se přistěhovali do USA,
byl výskyt tohoto onemocnění stejný jako
u Američanů. Jsou na to různá vysvětlení – třeba konzumace syrových ryb v Japonsku. Žádný faktorů není ten hlavní a jediný. Mohu dále
jmenovat nadváhu.
Nadváhu?
Když se přejídáte tučnými jídly, tak při metabolismu se vylučuje víc žlučových kyselin, které jsou kancerogenní. U žen se zase v tukové tkáni koncentrují hormony, které se mohou podílet
např, na vzniku karcinomu dělohy. Nádorů sice
přibývá, ale úmrtnost klesá. Což dokazuje má
předcházející slova o stále úspěšnější léčbě,
o kvalitnějších lécích a metodách. V ČR je jedním ze závažných problémů vysoký výskyt karcinomů tlustého střeva, patrně nejvyšší v Evropě. Přesnou příčinu této neradostné priority lze
však obtížně stanovit. Může se podílet složení
českého jídelníčku, nedostatku zeleniny, vláknin
a naopak hodně masa. Některých nádorů ubývá. Neustále se to mění. Každý čtvrtý člověk
v České republice onemocní zhoubným nádorem. To je strašné číslo. Do toho ovšem počítáme i onemocnění kůže, na která se neumírá
a která se dají poměrně snadno vyléčit. V průměru však každý čtvrtý člověk se setká se zhoubným nádorem.
Co kdyby to potkalo mě – položíte si někdy takovou
otázku?
To víte, že ano. Nechci se tím zbytečně stresovat. Zahubit vás může ale i infarkt, který je
s ostatními kardiovaskulárními chorobami na
prvním místě, nádory až na třetím. Druhé jsou
smrtelné úrazy. Nechci zastírat, že jako každý
jiný doktor i já se nerad nechám vyšetřovat.
Když už mne sklátí chřipka, tak samozřejmě
k lékaři jdu.
Vila Františka Bílka ve stylu symbolismu
z počátku minulého století s červenými cihlami, bílými okenními rámy a stupňovitými
balkony patří mezi unikátní pražské stavby,
kterými se završovalo období secese. Nachází se v Mickiewiczově ulici č.1 na místě bašty sv.Tomáše. Jedná o stavbu dosti atypickou, výrazně prezentující osobnost svého
autora a zároveň majitele. Její historie sahá
do roku 1910, kdy při rušení severovýchodní části barokního opevnění na Hradčanech,
byly vzniklé prostory rozparcelovány a jeden
z pozemků kosodélníkového tvaru získal
František Bílek pro stavbu své vily.
K
oncepci celé stavby pojal Bílek v symbolistickém duchu. Vila má symbolizovat obilné
pole, což nejvíce zdůrazňují kamenné sloupy po
obvodu stavby, plasticky tvarované jako stébla
a klasy. Obloukový tvar vily představuje záběr
kosy v obilném lánu (obr. 1).
Pole symbolizovala i rovná střecha objektu, první tohoto typu v Praze, což svědčí o umělcově
orientovanosti v soudobé architektuře. Vila byla
pro Bílka domovem, ateliérem i galerií.
V zahradě stojí Bílkovo pískovcové sousoší
»Komenský se loučí s vlastí« z roku 1926.
František Bílek zemřel v roce 1941, rok po jeho
smrti byla ve vile založena Bílkova galerie a zpřístupněn jeho ateliér. Od roku 1962 patří Bílkova vila Praze a od roku 1963 je spravována Galerií hlavního města Prahy. Poslední rekonstrukce
Bílkovy vily skončila v roce 1999, kdy byla opět
zpřístupněna veřejnosti.
Interiér vily
Myšlenku obilného pole dotvářel i interiér vyřezávané dveře, kované kliky ve tvaru klasu
(obr 2), svítidla. Na knihovně, skříních i židlích jsou
vyřezávané symboly, ve výklenku zimní zahrada.
Koncepci interiérů, vnitřní výzdobu, nábytek a další zařízení si Bílek sám vymýšlel a většinou též prováděl. Nejčastějším materiálem bylo dřevo.
V přízemí vily se nachází prostorný ateliér
s galerií (obr. 3, 4). Ateliér byl základním prostorem, od kterého se odvíjela koncepce ostatních částí vily.
V přízemí se také kromě předsíně se schodištěm (obr. 5) nacházela kuchyň a dvě obytné
místnosti – mistrova pracovna (obr. 6) a jídelna,
doplněná výklenkem se vstupem do zahrady
v přední části vily.
Pavel Hrabica • Foto Petr Hejna
Prof MUDr. Pavel Klener, DRSc.
● významný český oborník vnitřního lékařství,
onkologie a hematologie
● držitel Zlaté medaile Univerzity Karlovy,
Hlávkovy ceny, Státního vyznamenání za
zásluhy o stát v oblasti vědy, Ceny ministra
školství, mládeže a tělovýchovy, Medaile
T. G. Masaryka
● přednosta I. interní kliniky 1. lékařské fakulty
● ředitel Ústavu hematologie a krevní
transfúze
● prorektor UK Praha pro vědu a výzkum
● 1989–1990 ministr zdravotnictví ČR
● poslanec českého parlamentu 1990–1992
● člen Národní rady zdraví
● člen Rady pro mezinárodní spolupráci
● člen Učené společnosti ČR
● člen Klubu českých hlav
● autor a spoluautor učebních textů, autor
13 monografií, spoluautorem 5 monografií
Bílkova vila
1
3
Bílkova vila v době svého vzniku
Ateliér Františka Bílka - dnes hlavní výstavní sál
V horním patře byla ložnice, dětský
pokoj a pokoj pro hosta. Celý interiér vily je propojen úzkými chodbičkami
či malými vykládanými okénky.
Vytápění vily
Vilou nás prováděla historička Galerie hl. m. Prahy dr. Petra Hoftichová.
Samozřejmě nás zajímalo, jak byla
a je vila vytápěna. „Bílek prosazoval
soudobé stavební novinky, a tak vila
měla nejen první rovnou střechu v Praze, ale i fungující vlastní systém teplovzdušného vytápění, které si Bílek
navrhl sám. V každé místnosti tak
můžete vidět průduchy pro teplý
vzduch,“ uvádí doktorka Hoftichová
a při prohlídce vily nás v jednotlivých
místnostech na ně upozorňuje. Po
pravdě řečeno, prvním naším pocitem při návštěvě Bílkovy vily bylo, že
je zde trochu chladno a neškodilo by
přitopit. „Máte pravdu, v ateliéru se
netopilo nikdy a v ostatních místnostech se teplota pohybuje mezi
18 a 20 stupni. Důvod je zřejmý, Bílkovy sochy, nábytek i ostatní doplňky jsou převážně ze dřeva, a tak musíme udržovat stálou, spíše nižší,
teplotu a požadovanou vlhkost vzduchu,“ vysvětluje Petra Hoftichová.
Přecházíme do kotelny, která je umístěna v suterénu vily. Poměrně velká
místnost na první pohled vypadá
prázdně, na protější stěně jsou jen
dva nástěnné plynové kotle.„Původní uhelná kotelna zabírala většinu
místnosti, byla tady ještě zhruba před
20 lety. Pak tady byla kombinace centrálního a lokálního plynového vytápění a loni jsme starší čtyři plynové kotle nahradili dvěma moderními,“
rekapituluje historický vývoj vytápění
na závěr naší návštěvy Bílkovy vily
doktorka Hoftichová.
5
Předsíň se schodištěm
4
Plynové kotle Buderus – Logamax U124, výkon 2 x 28 kW
František Bílek (1872–1941)
Text Jan Žákovec • Foto Petr Hejna
Bílkova vila - - - - - - - - - - - - - -
2
Mickiewiczova 1, Praha 6-Hradčany
Otevřeno:
od 1. 5. do 31. 10.
denně mimo pondělí 10.00–18.00
od 1. 11. do 30. 4.
jen v sobotu a neděli 10.00–17.00
3/2005
6
Pracovna Františka Bílka
Sochař, který je dnes v českém umění epochy symbolismu a secese kladen na přední místo zároveň jako architekt, autor užitého umění, kreslíř, grafik, ilustrátor a samostatný náboženský myslitel – mystik s literárními ambicemi. V českém výtvarném umění představuje
nejvýraznější osobnost našeho secesního symbolismu a i v evropském měřítku zaujímá zvláštní místo svou výjimečnou originalitou.
Začal studovat na Akademii výtvarných umění, ale po zjištění částečné barvosleposti změnil obor na sochařství. To pak ještě rok
studoval na akademii v Paříži. Od roku 1895 pobýval v rodném Chýnově, kde si postavil vilu s ateliérem, pak střídavě žil v Chýnově a Praze, kde si v roce 1911 na Hradčanech navrhl dům.
9
ČASOPISEM
Z historie uskladnění plynu (3. část)
3 – Soutěž pro děti na téma »Poznáváme zemní plyn«
Dálková přeprava plynu
Ochrana mokrých plynojemů proti zamrzání
Zemní plyn se přepravuje ze vzdálených
nalezišť k odběratelům dálkovými plynovody. Plyn je možné přepravovat na velké vzdálenosti dvěma způsoby – potrubím,
nebo ve zkapalněném stavu v ...(tajenka
kruhovky). Plynovody jsou vedeny nejen
po pevnině, ale mohou být také položeny
na mořském dně. Tímto způsobem se do
Evropy dopravuje zemní plyn z nalezišť
v Severním moři nebo v Africe. Z ruských
ložisek je do Evropy zemní plyn přepravován výhradně ...(tajenka doplňovačky
s čísly). Evropa je dnes protkána hustou
sítí dálkových plynovodů a jejich délka
stále roste.
Obr. 2 – Mokré plynojemy se zapuštěnou nádrží v obecní plynárně
v Praze na Žižkově (1866)
Obr. 1
Mokrý plynojem na 5000 m3
se zapuštěnou nádrží
(Německo 1856)
Kruhovka
Správně pojmenuj zvíře uvnitř kruh a pak jeho
jméno napiš do políček po obvodu obrázku. Začni v políčku
označeném šipkou. Tajenka je ukrytá v zabarvených políčkách.
Doplňovačka s čísly
N
ebezpečím pro plynojemy s vodní nádrží v prvních plynárnách byla možnost jejich zamrzání v zimním období, protože byly umístěné, na rozdíl od laboratorních plynojemů nebo plynojemů
malých soukromých plynáren, ve venkovním prostředí. Proto byly zpočátku nádrže mokrých plynojemů zakopávány do země a nad terén vystupoval
pouze plovoucí zvon (obr. 1). Takové plynojemy
byly např. ještě i v první obecní plynárně v českých
zemích, a to v Praze na Žižkově (1866) – obr. 2. Tato
ochrana vodní nádrže před zamrzáním nebyla vždy
dostatečná, a proto projektanti a stavitelé brzy
začali opatřovat některé mokré plynojemy obezdívkou. Obezděné plynojemy byly již také u prvních plynáren v českých zemích, a to v Praze-Karlíně (1847) a v Brně (1848) – obr. 3. U jednoduchých
plynojemů s jedním zvonem nebyla obezdívka velkým problémem. Horší to už bylo s většími plynojemy teleskopickými. Ale i u těch si s obezdívkou
naši předkové poradili. Schéma obezděného teleskopického plynojemu je na obr. 4. Roku 1846
postavili první obestavěný teleskopický plynojem
v Berlíně. Pak pokračovala výstavba dalších a dalších obezděných plynojemů nejen v Německu, ale
i v jiných evropských zemích. Zpočátku byly mok-
Obr. 4
Schéma
obezděného
teleskopického
plynojemu
Do horních tabulek dosaď slova podle
legendy. Každé písmeno tak dostane
své číslo. Podle těchto čísel snadno
vyplníš tajenku v dolních tabulkách.
Takovéto obezdívky byly samozřejmě velmi
nákladné, a navíc u velkých plynojemů nebyly jako
ochrana proti mrazu ani příliš účinné. Proto s rostoucím skladovacím objemem mokrých plynojemů nebylo již výhodné provádět u nich obezdívku
Labyrint
Kterou cestou se dostane loď do přístavu?
Jiří Novák, Praha 3
Bára Pospíšilová, Praha 4
Martin Dostál, Praha 4
Obr. 6 – Obezděný plynojem na 81 000 m plynu
(Německo 1895)
10
a byly hledány jiné cesty ochrany proti zamrzání.
Řešení přineslo teplovodní vytápění vodních nádrží a parní vytápění těsnicích žlábků. Teplovodní
a parní vytápění plynojemů bylo velmi účinné a proto jím byly v první polovině 20. století všechny
teleskopické plynojemy vybavovány. Vytápění plynojemů však představovalo vysoké provozní náklady, a tak bylo třeba vyřešit pro skladování velkých
objemů plynu plynojem zcela nové konstrukce – plynojem bezvodý. O tom ale až v příštím čísle.
Obr. 5 – Obezděný plynojem v Anglii (1850)
Pokračování příště
Rudolf Novák • Foto archiv a autor
Vám nabízí prodej nových pneumatik, plechových a alu disků. Dále nabízí velmi kvalitně
vybavený pneuservis včetně laserové vyvažovačky, automatické myčky na kola a sezonního uskladnění vašich kol. Tyto služby nabízíme
v obou našich provozovnách. Pro vzdálenější
zákazníky nabízíme dopravu po celé ČR.
Naše provozovny:
Budějovická 63, Praha 4-Kačerov,
Výpadová 1147, Praha 5-Radotín
Dnešní otázka
Jakou firmou jsou certifikovány provozovny
Pneuservisu Červený pro montáž pneumatik?
a svoji zpáteční adresu i telefon.
Řešení křížovky na str. 12: Regulační stanice v Měcholupech patří k největším v Evropě
ré plynojemy umisťovány v celkem jednoduchých
budovách. Postupně se však architekti začali předhánět, kdo kolem plynojemu udělá hezčí obezdívku. Tomuto trendu nejvíce přispělo období secese.
Obezděné plynojemy z té doby se tak stávaly architektonickou ozdobou měst, ve kterých byla plynárna. Příklady zajímavých obezdívek teleskopických
mokrých plynojemů ukazují obrázky 5 a 6. Obestavěné plynojemy se stavěly ještě na začátku 20.
století a některé, i z těch dříve postavených, sloužily po jeho větší část. Na obr. 7 jsou plynojemy se
secesní obezdívkou postavené ve Vídni ke konci
19. století, které sloužily k uskladnění svítiplynu až
Obr. 7 – Teleskopické plynojemy se secesní
obezdívkou ve Vídni (1899)
»Pneuservis – Červený«
»Pneuservis – Červený 3/2005«
Pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské,
a. s., je poskytována sleva ve výši 30 % na pneumatiky, 20 % na alu disky a na pneu služby, doprava
kamkoli po ČR za 200 Kč
Na 3 vylosované výherce čekají:
1. cena autokosmetika v hodnotě 1000 Kč
2. cena autokosmetika v hodnotě 0700 Kč
3. cena autokosmetika v hodnotě 0500 Kč
Obr. 3 – Obezděný plynojem plynárny v Brně (1848)
do r. 1986, kdy přešlo město kompletně na zásobování výhradně zemním plynem. Tyto objekty 72
m vysoké o průměru 65 m byly v nedávné době
přestavěny na obchodní a kulturní centrum. Psali
jsme o tom v našem časopisu v č. 8–9/2002.
Posláním soutěže je představovat vám zajímavé poskytovatele výhod, kteří jsou zapojeni do
systému CityPower.
Úkolem čtenáře je správně odpovědět na
otázku, která souvisí s jednotlivými poskytovateli výhod. Soutěž je otevřená pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty,
kteří dosud kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného
poskytovatele.
Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů!
Odpovědi prosím zasílejte do 7. 4. 2005 na adresu:
Redakce časopisu U Plynárny 500
Ing. Jana Frýdecká, U Plynárny 500
145 08 Praha 4-Michle
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
Výherci Dětské soutěže z č. 1/2005:
3
Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty
UPlyn 03 05 14.3.2005 1:58 Stránka 11
Odpovědi prosíme zasílejte do 7. dubna 2005
na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500
Ing. Jana Frýdecká
U Plynárny 500
145 08 Praha 4-Michle
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
»Soutěž 3/2005«
a svoji zpáteční adresu i telefon.
Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s.
1. Nová plnicí stanice zemního plynu v Michli umožňuje naplnění:
a) 12 osobních automobilů za hodinu
b) 24 osobních automobilů za hodinu
c) 40 osobních automobilů za hodinu
2. Nádorová onemocnění:
a) patří k současným nemocem, jejich výskyt
souvisí s rozvojem civilizace
b) se objevila v raném středověku
c) se vyskytovala již ve starém Egyptě
3/2005
3. V zahradě Bílkovy vily stojí:
a) umělecký cyklus »Cesta«
b) sousoší »Adam a Eva – smrtelný pád«
c) sousoší »Komenský se loučí s vlastí«
Správné odpovědi z č. 1/2005:
1b) Od 1. ledna 2005 cena zemního plynu v Praze
se snížila
2c) Celkový počet plynových lamp v Praze na začátku
ledna 2005 byl 35
3a) První mokrý plynojem na světě byl zkonstruován
v roce 1781
Výherci z č. 1/2005:
Libuše Doubravová, Praha 8
Miloslav Holý, Praha 4
Petr Křišťál, Praha 9
Správná odpověď z č. 1/2005:
...cestovní kancelář Firo-tour působí v ČR již 15 let.
Výherci z č. 1/2005:
Emma Nováková, Praha 14
Jiří Štochl, Praha 5
Hana Pavlasová, Praha 4
Připravila Zuzana Floriánová
Co najdete v příštím čísle 4/2005
> Novela energetického zákona
> Výstava děl malíře Zdeňka Buriana
> Z historie uskladnění plynu – 4. část
11

Podobné dokumenty

Březen - duben 2008

Březen - duben 2008 od vodojemu Horní Dola. Sešlo se nás neuvěřitelné množství – 23 lidí dobré vůle. I počasí nám přálo. A dobrá nálada nechyběla. Důležitou informací pro nás je, že přišli i lidé, kteří tuto vodu nija...

Více

ČJ-Zásobník pravopisných úkolů pro 1.

ČJ-Zásobník pravopisných úkolů pro 1. fakultě se studuje literatúra. Zpráva domu nefungovala vúbec dobře. Pokažený přístroj mi stěžoval práci. Letadlo zlétlo směrem na jih. Seprané barvy zplývaly dohromady. Tatínek zbil v únoru budku p...

Více

noviny PDF 04.11.10 Poděbradské noviny 11/2010

noviny PDF 04.11.10 Poděbradské noviny 11/2010 inventuru ve „firmě“ a rychle začít pracovat na věcech, které nás trápí. …chceme zapojit občany více do dění ve městě…“ Za ostatní, kteří se do zastupitelstva nedostali, uvádíme slova Jiřího Trajha...

Více

K problematice současného úzu

K problematice současného úzu – s připomínkou, že „na celém jihozápadě bývá … na konci slovních spojení nebo větných úseků přízvuk spojený s melodickým vrcholem na předposlední slabice slova, které tvoří obvykle jádro díIčí výp...

Více