výsledky - Klub francouzských buldočků

Komentáře

Transkript

výsledky - Klub francouzských buldočků
Není na světě lepšího psychiatra, než je
štěně olizující Vám obličej. ( Ben Williams)
Klub francouzských buldočků
občanské sdružení, Praha
34. Klubová výstava francouzských buldočků
Zlonín 22. září 2012
1
Vážení přátelé, vystavovatelé, chovatelé a příznivci plemene Francouzský
buldoček,
dovoluji si Vás tímto přivítat jménem výstavního výboru KFB na 34. klubové
výstavě plemene.
Chtěl bych poděkovat jak letitým tak i začínajícím chovatelům za účast na
této, ale i na každé další výstavě, kde je prezentováno plemeno Francouzský
buldoček. Dále bych rád poděkoval sponzorům za jejich dárky a dary, rovněž
nemalé poděkování patří spolupracovníkům, jenž se podíleli na přípravě této
výstavy.
Všem zúčastněným přeji mnoho úspěchů, to nejlepší ohodnocení pro
jejich miláčky a hlavně nikdy nekončící zápal pro zdravou soutěživost při
podobných akcích. Zároveň všem zúčastněným i divákům přeji příjemně
strávený den bez emocí ,v klidu a pohodě.
Vidmar Radovan,
ředitel výstavy
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitel výstavy .:
Vedoucí kruhu :
Zapisovatelka:
Pokladník :
Spojka a výdej cen:
Divácká soutěž :
Fotograf:
Vidmar Radovan
Potůčková Ilona
Lojková Zdena
Vodolan Petr
Dvořáková Jana, Vaněčková Jana
Novák Martin
Pejšová Kateřina
ROZHODČÍ
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí
paní Libuše Ubrová
2
PROGRAM KLUBOVÉ VÝSTAVY
08.00 – 9.00
09.00 – 9.15
09.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu – psi, feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů, zápis do PP
V průběhu celého posuzování proběhne oblíbená divácká soutěž, která
umožní i Vám, vystavovatelům, zvolit nejhezčího a nejsympatičtějšího
buldočka Klubové výstavy.
SPONZOŘI KLUBOVÉ VÝSTAVY Z ŘAD ČLENŮ KLUBU
Ilona a Petr Potůčkovi,
Chovatelská stanice „ Plzeňská hvězda „
Jana Dvořáková,
Chovatelská stanice „ od Koberné hráze „
www.odkobernehraze.sweb.cz
Iva Dvořáková,
Chovatelská stanice „ Jiskra naděje „
www.jiskranadeje.estranky.cz
Sponzor divácké soutěže
Ing. Monika Otáhalová,
Chovatelská stanice „ N.O. Chaos “
www.nochaos.cz
Všem sponzorům děkujeme ! ! !
3
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO
ŘÁDU ČMKU
štěňat
4 – 6 měsíců
dorostu
6 - 9 měsíců
mladých
9 – 18 měsíců
mezitřída
15 – 24 měsíců
otevřená
od 15 měsíců
vítězů
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion,
veteránů
od stáří 8 let
čestná
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz,
Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion
republiky, Interšampion, (bez nároku na CAC,
KV a BOB), zadává se známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci
od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE
Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 12.30 hodin spolu s platbou
250,- Kč u pokladníka výstavy pana Vodolana.
Nejhezčí pár
- V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na
výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Chovatelská skupina - V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2
různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele.
4
TITULY
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
CAJC
- může být udělen psu a feně ve třídě mladých se
známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 1
res.CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené,
mezitřídě a vítězů se známkou výborný 2
BOV - Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů
Klubový vítěz
se známkou výborný 1
- může být udělen nejlépe umístěným jedincům se
známkou výborný 1 psu a feně, majitel nemusí být
členem KFB , ze soutěže ve třídě otevřené,
mezitřídě,třídě vítězů
Vítěz plemene(BOB) - může být udělen psu nebo feně s hodnocením
BOJ, KV, BOV
KLASIFIKACE
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná a mimo
konkurenci
– výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný.
5
OCENĚNÍ
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej
štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi,
háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem za účelem odstranění
exteriérové vady nebo nedostatku.
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se
psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou
výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
6
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
záznamy.
Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti vzteklině od
30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším nákazám,
jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza, podle
vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny. Psi již
nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
7
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
JEDINCE
V letošním roce se při klubové výstavě uskuteční 5. ročník „Divácké soutěže“,
která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd: dorost , mladých, mezitřída, otevřená,
vítězů.
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí
v kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše
na papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků.
Poté se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče
bodů oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení: 1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít poslední
a rozhodující slovo.
Cenu pro vítěze v letošním ročníků věnovala majitelka nejkrásnějšího
buldočka Speciální výstavy 2012, paní Ing. Monika Otáhalová, chovatelská
stanice N.O.Chaos.
Všem přejeme příjemnou zábavu
8
PSI
Třída štěňat
1. ANDY SCHLECK z Vojtova dvorku
1.4.2012
VN1
CMKU/FB/6914/12
Bastien Hugania
Grenada Dívčí plamen
Vozničková Daniela
Veselá Anna
Třída dorostu
2. EAGLE-EYED Flat Devils
30.1.2012
VN2
CMKU/FB/6861/12
Fedor Hawortia
July z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Pejšová Kateřina
3. ELLIOT Alsamar
CMKU/FB/6890/12
Kiss Bully Lucky Boy
Saulichová Martina
10.2.2012
VN1
Manddy Psí radost
Pisca František
Třída mladých
4. ARMANI z Vyšinky
CMKU/FB/6685/11
Lui Aimeé Devil For Janoel
Štěpánková Jana
23.7.2011
V2
Roxana Brána Moravy
Vrchota Jaroslav
5. BEN Isis z Vysočiny
CMKU/FB/6711/11
Luka dlja Palevyh Buldogov
Hatosová Daniela
3.8.2011
VD
Isis z Dybohůrky
Chalupník Jaroslav
6. BOMBERS CHARLIE Skorpius
CMKU/FB/6722/11
8.8.2011
NEDOSTAVIL SE
Lui Aimeé Devil For Janoel
Britney Spears Kaul
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
9
7. BONIFÁC Isis z Vysočiny
3.8.2011
V3
CMKU/FB/6712/11
Luka dlja Palevyh Buldogov
Isis z Dybohůrky
Hatosová Daniela
Fajfrová Lenka
8. BORIS Isis z Vysočiny
CMKU/FB/6713/11
Luka dlja Palevyh Buldogov
Hatosová Daniela
3.8.2011
V
Isis z Dybohůrky
Hatosová Daniela
9. CARPE DIEM Flat Devils
24.3.2011
VD
CMKU/FB/6529/11
Dagwood od Stříbrňáku
Uzalla Suverén
Pejšová Kateřina
Ferencová Tereza
10. ELIOTT Jiskra naděje
CMKU/FB/6587/11
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Iva
15.5.2011
VD
Bekky Jiskra naděje
Scherzlová Ilona
11. FRUSTYLE Premier Parmis les Meilleurs
CMKU/FB/6863/-12/11
23.7.2011
NEDOSTAVIL SE
Joghurt Dart Azart Gyvybes Zyme
Vital Way Gracia
Antonova T.
Kreplová Jana
12. NICK od Koberné hráze
27.10.2011
V1 CAJC, BOJ
CMKU/FB/6778/11
Pookie Utilo Pomáda
Katherin od Koberné hráze
Dvořáková Jana
Kellner Jindřich
13. QUENTIN Čmoudovo srdce
8.8.2011
V
CMKU/FB/6725/11
Límečková Čmoudovo srdce
Karacho Action Alet
Weissová Stanislava
Weissová Stanislava
14. QUEST Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6726/11
Karacho Action Alet
Weissová Stanislava
8.8.2011
V4
Límečková Čmoudovo srdce
Van Thuan Nguyen
10
Třída mezitřída
15. BENTON Alsamar
CMKU/FB/6481/11/12
Daddy´s Boy of Anima Canis
Saulichová Martina
28.2.2011
V1 CAC
Antea Sam Karann
Kakaščík Jan
16. CORLEONE Telčská růže
CMKU/FB/6449/11
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
26.2.2011
VD
Aischa Telčská růže
Pechová Lucie
17. ENDY Jiskra naděje
CMKU/FB/6588/11
Dvořáková Iva
15.5.2011
V3
Bekky Jiskra naděje
Dvořáková Iva
18. GASTON z Jemčiny
CMKU/FB/6501/11
Geronimo Bully Royal Club
Vrzáková Jelena
21.3.2011
V2,bez titulu
Concha z Jemčiny
Juránková Lenka
19. PIŠTÍK Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6563/11
17.4.2011
Rufus-Frenchie vom Künigelberg
Maruška Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
Kubíčková Daniela
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
VD4
Třída otevřená
20. ADÁMEK from the Horse Ranch
17.9.2008
CMKU/FB/5589/08
Luka dlja Palevyh Buldogov
Bibi Fraking
Hejnová Eva
Hejnová Eva
D
21. B´ARTUŠ VERLAINE Sen Vysočiny
25.12.2009
VD
CMKU/FB/5998/09/11
Brooklyn Verlaine
Mona LISA Pomáda
Horňasová Jana
Křížková Alena
11
22. BAHIR Princess Fantaghiro
3.3.2010
V2, r.CAC
CMKU/FB/6060/10
Maddox Psí radost
Arwen Jiskra naděje
Gruberová Irena
Vladyková Dana
23. BASTIEN Hugania
CMKU/FB/6145/-10/08/11
Oliver Hawortia
Sladká Silvia
24. BERNARDO Alsamar
CMKU/FB/6482/11
Daddy´s Boy of Anima Canis
Saulichová Martina
23.12.2008
V
Felicita Du Miriem
Pěčková Lucie
28.2.2011
V
Antea Sam Karann
Krajčinovičová Simona
25. BOOGIE BOY Flat Devils
16.9.2010
V
CMKU/FB/6331/10/12
Vallon Suverén
July z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Šlejmarová Zdenka
26. CELESTÝN z Lounského chovu
23.1.2011
VD
CMKU/FB/6430/11
Gaius Potala Dalaj Lama
Aira Canabis Bull
Kahula Radek
Kaufmanová Lenka
27. DAGWOOD od Stříbrňáku
CMKU/FB/5570/08
Bullconnexion Prinze Royal
Fialová Miloslava
22.7.2008
V
Broo Gudog
Šlaufovi Lenka a Petr
28. FEDOR Hawortia
CMKU/FB/6329/-10/10/12
Tilcara von der Monarchia
Scherhauferová Edita
24.4.2010
V3
Vértesi-Orfeusz Nancy
Veselá Šárka
29. MUK z Dybohůrky
CMKU/FB/6165/10
Cowboy od Stříbrňáku
Karban Antonín
3.5.2010
V1 CAC
Jacoba z Dybohůrky
Dolejš Petr
12
30. XENON F. Goodshape's
CMKU/FB/5877/09/11
Justin od Koberné hráze
Jašurková Mikutová Gabriela
4.9.2009
V4
Fancy F. Goodshape's
Čada Josef
31. XÉTTAN Suverén
CMKU/FB/5240/07/09
Peti Llevr Opium
Kolářová Ivana
9.10.2007
VD
Best Dívčí plamen
Hainerová Jana
Třída vítězů
32. FREDY MERCURY Kaul
CMKU/FB/5492/08/09
Smokey Valley's Janoel
Ulmanová Karin
26.5.2008
V3
Ellis Bohemia Hapet
Klauzová Jana
33. MAKANKOA'S Jocky
CMKU/FB/6570/-11/10/12
Zoe Boy v. Fivelzight
Herrera Miguel
16.10.2010
V1 CAC, KV
Makankoa's April
Matuška Jiří
34. MAXÍK Čmoudovo srdce
CMKU/FB/5616/08/10
Imon Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
31.10.2008
V4
Fortuna Suverén
Tregler Jaroslav
35. KLEOS LE REGAL Store Linde´s
12.4.2010
V2 r.CAC
CMKU/FB/6313/-10/10
French Affair's Chivas Regal
Bullinium's Fleurie
Nielsen A.- M.
Kreplová Jana
13
GENERÁLNÍ SPONZOR VÝSTAVY
PLATINUM NATURAL s.r.o.
B.Němcové 806, 436 01 LITVÍNOV
www.krmivo-platinum.cz
SPONZOR DIVÁCKÉ SOUTĚŽE
BIOFAKTORY - doplńková výživa , NUTRECO
Na Chvalce 2049, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00
www.biofaktory.cz
14
OSTATNÍ SPONZOŘI
ALAVIS - veterinární přípravky, Patron ca, s.r.o.
Na Sychrově 6, Praha 10-Michle
www.alavis.cz
Pochoutky pro psy
www.mira-mar.cz
BEN-FIT kosmetika - veterinární kosmetika na přírodní bázi
Verasin spol. s.r.o., U Dvora 1083, Uherské Hradiště
www.ben-fit.cz
15
Krmiva pro psy
www.max4dog.cz
PANDA plus - spolehlivá péče o Vaše mazlíčky
www.pandaplus.cz
APTUS - přípravky na podporu kondice Vašeho pejska
www.aptuspet.com/cz
16
VELKOOBCHOD SALAČ
www.salac.cz
Ručně šité obojky a vodítka firmy SLADE CZECH
www.collars-leads.com/obojky-a-voditka.html
MEDIÁLNÍ SPONZOR VÝSTAVY
www.pespritelcloveka.cz
17
FENY
Třída štěňat
36. OLDŘIŠKA ANTONIE Team Soft
8.5.2012
VN1,nejlepší štěně
CMKU
Yaspis Sam Karann
Evita Team Soft
Hašek Ivan
Purger Petr
Třída dorostu
37. EMMY z Lounského chovu
17.2.2012
VN1
CMKU/FB/6878/12
Foggy Marso-Bull
Aira Canabis Bull
Kahula Radek
Komarová Lucie
38. JANINKA Dívčí plamen
CMKU/FB/6896/12
Bastien Hugania
Fuchsíková Daniela
10.3.2012
VN2
Bomb Dívčí plamen
Kuřímský Jan
39. JASMINKA Dívčí plamen
CMKU/FB/6899/12
Bastien Hugania
Fuchsíková Daniela
10.3.2012
VN4
Bomb Dívčí plamen
Rusová Jana
40. JULIE Dívčí plamen
CMKU/FB/6900/12
Bastien Hugania
Fuchsíková Daniela
10.3.2012
VN3
Bomb Dívčí plamen
Fuchsíková Daniela
Třída mladých
41. BELLA Isis z Vysočiny
CMKU/FB/6715/11
Luka dlja Palevyh Buldogov
Hatosová Daniela
3.8.2011
V3
Isis z Dybohůrky
Milichovská Jana
18
42. BOMBASTIC GIRL Skorpius
8.8.2011
V
CMKU/FB/6724/11
Lui Aimeé Devil For Janoel
Britney Spears Kaul
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
43. CELESTIAL CLENOT Flat Devils
24.3.2011
VD
CMKU/FB/6532/11
Dagwood od Stříbrňáku
Uzalla Suverén
Pejšová Kateřina
Svobodová Lucie
44. CRAZY CECILY Flat Devils
24.3.2011
V4
CMKU/FB/6536/11/12
Dagwood od Stříbrňáku
Uzalla Suverén
Pejšová Kateřina
Novák Martin
45. ELVÍRA Bull Pard
CMKU/FB/6668/11
Doleželová Jana
26.6.2011
V2
Dianne Bull Pard
Purger Petr
46. OLIVIA z Dybohůrky
CMKU/FB/6621/11
Cowboy od Stříbrňáku
Karban Antonín
8.6.2011
VD
Jakoba z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Lui Aimeé
Devil for Janoel
47. OVERRA TOSS Action Alet
14.10.2011
V
CMKU/FB/6772/11
Daulokke's Elisir D'amore
Lara Croft Action Alet
Tvrzová Alena
Tvrzová Alena
48. RENDOLA CHIANTI Store Linde´s
12.10.2011
V1 CAJC
CMKU/FB/6864-12/11
Indalo Shiraz Store Linde´s
Arevi Manu A´Vigdors
Nielsen A. - M.
Kreplová Jana
19
Třída mezitřída
49. BONNIE pod Novým Hradem
29.12.2010
V3
CMKU/FB/6428/10/12
Dagwood od Stříbrňáku
Ambra Canabis Bull
Bouček Vlastimil
Bouček Vlastimil
50. BUBBLE BullMelone
CMKU/FB/6512/11
2.3.2011
Hester v.
Hedera Hviezdoslav Fan Bul
Marver's Fortuna
VD
Doležalová Martina
Klauzová Jana
51. CELESTE Telčská růže
CMKU/FB/6450/11
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
26.2.2011
nenastoupila
Aischa Telčská růže
Javůrková Hana
52. CONNIE Telčská růže
CMKU/FB/6451/11
Brooklyn Verlaine
Lukeš Vladimír
26.2.2011
V2 r.CAC
Aischa Telčská růže
Plachová Lucie
53. CORIDA Alsamar
CMKU/FB/6557/11
Ben Hur du Terroir de Fontfroide
Saulichová Martina
54. DAPHNE Sen Vysočiny
CMKU/FB/6527/11
Freddie Kbeláček
Horňasová Jana
55. IVANKA Dívčí plamen
CMKU/FB/6479/11
Orest od Oskarky
Fuchsíková Daniela
56. ORKA z Dybohůrky
CMKU/FB/6620/11
Cowboy od Stříbrňáku
Karban Antonín
5.4.2011
V1 CAC
Manddy Psí radost
Saulichová Martina
17.3.2011
VD
Agatha Roxana Sixty six
Holková Jitka
7.3.2011
VD4
Excelence Dívčí plamen
Voznička Zdeněk
8.6.2011
VD
Jacoba z Dybohůrky
Koudelka Jan
20
Třída otevřená
57. ADELINE Jantos Gold
CMKU/FB/6273/10/11
Fredy Mercury Kaul
Klauzová Jana
13.7.2010
VD
Blackie Anima Canis
Klauzová Jana
58. AGNES Isis z Vysočiny
CMKU/FB/6162/10
Vallon Suverén
Hatosová Daniela
10.5.2010
V4
Isis z Dybohůrky
Jedličková Šárka
59. AISCHA Isis z Vysočiny
10.5.2010
V3
CMKU/FB/6163/10/11
Vallon Suverén
Isis z Dybohůrky
Hatosová Daniela
Hatosová Daniela
60. BEST LOOKING Flat Devils
16.9.2010
V1 CAC,KV,BOB,nejl.
CMKU/FB/6333/10
jedinec česk.chovu
Vallon Suverén
July z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Pejšová Kateřina
61. BRIDGET Jiskra naděje
CMKU/FB/5631/08/10
Luka dlja Palevyh Buldogov
Dvořáková Iva
62. CARINA Alsamar
CMKU/FB/6556/11
12.11.2008
V
Gwendy od Koberné hráze
Andres Jaroslav
Saulichová Martina
5.4.2011
V2 r.CAC
Manddy Psí radost
Saulichová Martina
63. GEMMA z Jemčiny
CMKU/FB/6504/11
Geronimo Bully Royal Club
Vrzáková Jelena
21.3.2011
VD
Concha z Jemčiny
Holková Jitka
64. GRENADA Dívčí plamen
CMKU/FB/6072/10/11
Gregory iz Samary Gorodka
Fuchsíková Daniela
10.3.2010
VD
Anife Dívčí plamen
Vozničková Daniela
Ben Hur du Terroir de Fontfroide
21
65. ISIS z Dybohůrky
CMKU/FB/5410/08/09
Bullconnexion Prinze Royal
Karban Antonín
14.3.2008
V
Gracie Suverén
Hatosová Daniela
66. JULY z Dybohůrky
CMKU/FB/5418/08/09
Bullconnexion Prinze Royal
Karban Antonín
26.3.2008
V
Dasty z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
67. OTÝLIE Čmoudovo srdce
CMKU/FB/6278/10/11
Fredy Mercury Kaul
Weissová Stanislava
68. TOSCA od Oskarky
CMKU/FB/6030/10/11
Mareo od Oskarky
Čamková Jaroslava
18.7.2010
V
Límečková Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
31.1.2010
VD
Negra Du Miriem
Rusová Jana
Třída vítězů
69. CAL-DE-LA Strážní pes
CMKU/FB/4173/04/06
Prins les Petits Archanges
Tichá Jiřina
30.9.2004
V2r.CAC
Nancy Suverén
Kristin Jiří
70. ELEGANCE Dívčí plamen
CMKU/FB/5513/08
Drakula z Rybího města
Fuchsíková Daniela
19.6.2008
nedostavila se
Anife Dívčí plamen
Haasová Jana
71. FANCY SUNNY Bitt Box
CMKU/FB/6302/10
A'Vigdors Don de la Nature
Matuška Jiří
21.8.2010
V1 CAC
Keve-Bull's Opium
Matuška Jiří
22
Třída čestná
72. TALCY Suverén
CMKU/FB/5223/07/08
Z Z R Romeo
Kolářová Ivana
4.10.2007
V1
Xena Roza z Marpy Bohemia
Potůček Petr
POZVÁNKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU
bez zadávání titulu klubový vítěz
18. května 2013 JAVOROVÁ SKÁLA
Seznam vystavovatelů:
Andres Jaroslav
Bouček Vlastimil
Čada Josef
Dolejš Petr
Dvořáková Iva
Fajfrová Lenka
Ferencová Tereza
Fuchsíková Daniela
Haasová Jana
Hainerová Jana
Třída T.G.Masaryka 852
Jimlín 228
Václava Rabase 854
Pod Děkankou 1694/4
Košice 142
Kostelní 655
Václavská 16
Hlavní 122
Dvořákova 12
Veletržní 9
23
Česká Skalice
Louny
Kladno
Praha4
Košice u Soběslavě
Jedovnice
Praha 2
Opava 6
Znojmo 2
Praha 7
61
49
30
29
17
7
9
40
70
31
Hatosová Daniela
Hejnová Eva
Holková Jitka
Chalupník Jaroslav
Javůrková Hana
Jedličková Šárka
Juránková Lenka
Kakaščík Jan
Kaufmanová Lenka
Kellner Jindřich
Klauzová Jana
Komarová Lucie
Koudelka Jan
Krajčinovičová Si.
Kreplová Jana
Kristin Jiří
Křížková Alena
Kubíčková Daniela
Kunzlová Petra
Kuřímský Jan
Matuška Jiří
Milichovská Jana
Novák Martin
Pěčková Lucie
Pechová Lucie
Pejšová Kateřina
Pisca František
Plachová Lucie
Potůček Petr
Purger Petr
Rusová Jana
Saulichová Mart.
Scherzlová Ilona
Svobodová Lucie
ŠlaufoviLenka,Petr
Šlejmarová Zdenka
Tregler Jaroslav
Tvrzová Alena
Van Thuan Nguyen
Veselá Anna
Veselá Šárka
Vladyková Dana
Voznička Zdeněk
Vozničková Daniela
Vrchota Jaroslav
Weissová Stanisl.
Šlapanov 167
Nesvačily 80
B
Lešany 37
Šlapanov 221
Smrková 461
Železničního pluku 1979
Korunní 1143/84
Horní Brašov 264
5.května 660
Běhařov 72
Malá strana 1205
Radimova 138/29A
Horní č. 230
Javorova 537
Prokopova 582
Erbenova 4172/17
Centrální 376
Biletin 5
Dolany 257
Jaselská 32
Šárovcova 965
Sídliště Pražská 2795
Famfulíkova 1139/2
Maďarská 1452
Rumunská 238/36
Lesní 64
Sídliště BSS 1332/2
Lešanská 1202
Plzeňská 148
Novovysočanská 503/12
Lánská 68/1
Nečín 73
Vaníčkova 1677
Bzenec 287
Druztová 178
Dolní 357
Hořejší 271
Lány 29
Potůčky 61
Zelená 244
Brtnická 43
Tusarova 25
Paličkova 207/11
Paličkova 11/207
Potoční 266
Dlouhá 5
24
Šlapanov
8,59,65
Bystřice
20
54,63
Netvořice
5
Šlapanov
51
Velká Dobrá
58
Pardubice
18
Praha 10
15
Týn nad Vltavou
26
Dolní Břežany
12
Janovice nad Úhlavou
Kladno
32,50,57
37
Praha 6
56
Litvínov 3
24
Praha - západ
Sadská
11,35,48
69
Jablonec nad Nisou
21
Zvole
19
Tachov
6,42
Kralupy nad Vltavou
38
16000
33,71
Třebechovice p.Or.
41
Havlíčkův Brod
44
Praha 8
23
Ostrava-Poruba
16
Praha 2
Střelná
2,46,60,66
3
Brandýs nad Labem
52
Kralupy n.Vltavou
72
Zruč
Praha 9
36,45
39,68
Praha 9 - Kyje
53,62
Nečín
10
Kladno
43
Jirkov
27
Druztová
25
Kutná Hora
34
Hudlice
47
Kostomlaty n.Labem
14
Karlovy Vary
1
Pardubice
28
Jihlava
22
Praha 7
55
Ostrava-Nová Ves
64
Ostrava - Nová Ves
4
Třeboň
13,67
Plzeň

Podobné dokumenty