stáhnout - LABtechnik

Komentáře

Transkript

stáhnout - LABtechnik
Kat. č. 9-421
OS CK
POUŽITÍ
Fotometrický test na stanovení kreatinkinázy v lidském séru nebo krevní
plazmě na automatických analyzátorech Olympus AU400/640. Jen pro
diagnostické použití IN-VITRO.
ÚVOD
Kreatinkináza (CK) je dimer složený z podjednotek M a B, které se
asociují za vzniku CK-BB, CK-MM a CK-MB. Enzym, který katalyzuje
reverzibilní fosforylaci kreatinu pomocí ATP. Měření koncentrace CK se
využívá především při diagnóze a léčbě infakrtu myokardu a je též
nejcitlivějsím indikátorem poškození svalů. Koncentrace CK roste při
nekróze, regeneraci svalů a poškození myokardu.
REFERENČNÍ HODNOTY
Sérum/plazma
Ženy
37°C
<31 U/l
Muži
<37 U/l
Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze.
APLIKACE
Parametry nastavení:
PRINCIP TESTU
Metoda vychází z doporučení IFCC Mezinárodní federace klinické
chemie). Enzym CK katalyzuje reverzibilní přenos fosfátové skupiny na
adenosin difosfát za vzniku kreatinu a adenosin trifosfátu. Vzniklý ATP
reaguje s D-glukózou za katalýzy hexokinázy, vzniká ADP a glukóza-6fosfát. Glukóza-6-fosfát je oxidována glukózou-6-fosfát dehydrogenázou
(G6P-DH) se současnou redukcí koenzymu NADP za vzniku NADPH a 6fosfoglukonátu. Změna absorbance při λ=340 nm vlivem tvorby NADPH
je úměrná aktivitě CK ve vzorku.
REAGENCIE
Skladování a stabilita
reagencie R1,
obsah 3 x 44,5 ml
reagencie R2,
obsah 3 x 17 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 12 týdnů při teplotě
2-10°C. Chraňte před světlem.
Koncentrace reagencie v testu
Imidazol
79 mmol/l
D-glukóza
20 mmol/l
Octan hořečnatý
8 mmol/l
EDTA
2 mmol/l
ADP
1,6 mmol/l
AMP
4 mmol/l
diadenosinpentafosfát
12 umol/l
N-acetylcystein
16 mmol/l
Kreatinfosfát
30 mmol/l
NADP
1,6 mmol/l
Hexokináza
>25 ukat/l
G6P-DH
>15 ukat/l
KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1
(Kat. č. 5-174, 5-176) nebo LEVEL 2 (Kat. č. 5-175, 5-177).
Kalibraci provádějte každé 4 týdny nebo při změně čísla šarže
reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:
Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Reagencie obsahuje azid sodný
S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními
předpisy.
VZOREK
Sérum bez hemolýzy, EDTA plazma bez hemolýzy.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. Jako antikoagulanty používejte heparin
a EDTA lithiové, sodné, amoniakální soli. Vzorky chraňte před světlem.
Oddělené sérum je stabilní 4 hodiny při 15-25°C, 1-2 dny při 2-8°C a 1
měsíc při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.
POPIS REAGENCIE
Reagencie je určena k použití v automatickém analyzátoru Olympus
AU400/640.
Dvousložková reagencie (R1 a R2).
Pro reagenční blank je doporučeno 0,9% NaCl.
# - nastavitelné uživatelem
* - hodnota koncentrace kalibrátoru
KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality lze použít kontrolu CORMAY SERUM
HN (Kat. č. 5-172) a CORMAY SERUM HP (Kat. č. 5-173) každý
den, kdy se testují vzorky a po každé kalibraci.
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané
měřením na automatickém analyzátoru AU400. Údaje získané ve
vaší laboratoři se mohou lišit.
• Citlivost: 13 U/l.
• Linearita: až do 2100 U/l
• Interferující látky
Hemoglobin < 1,25 g/l,
askorbát
<62 mg/l,
bilirubin
<400 umol/dl
triglyceridy <500 mg/dl
V udané koncentraci s testem neinterferují.
• Přesnost
Opakovatelnost v rámci cyklu
Průměr
n=20
[U/l]
SD
[U/l]
CV
[%]
Level 1
Level 2
153,16
531,07
1,27
3,02
0,83
0,57
Reprodukovatelnost
n=80
Průměr
[U/l]
SD
[U/l]
CV
[%]
Level 1
Level 2
132,01
464,70
2,89
12,68
2,19
2,73
• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY(y) se stanovením na jiné komerčne
dostupné reagencii (x). S použitím 100 vzorků.
Výsledky:
y = 1,1925 x - 40,735 U/l;
R= 0,9974 (R – dovolená korelace vzorku).
SYMBOLY:
Doba expirace
Obsah
Katalogové číslo
Číslo šarže
Omezená teplota
Prostudujte návod k použití
Diagnostický lékařský přístroj In Vitro
POUŽITÁ LITERATURA
1. DGKC: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.: 15, 249-254 (1977).
2. The Committee on Enzymes of The Scandinavian Society for
Clinical Chemistry and Clinical Phys.: Scand. J. Clin. Lab.
Invest. 36, 1-5 (1979).
3. Lott J.A., Stang J.M.: Clin. Chem. 26/9, 1241-1250 (1980).
4. Commission Enzymologie, Comité de Standardisation, Société
Francaise de Biologie Clinique: Ann. Biol. Clin. 40, 138-149
(1981).
5. Tietz N.W., ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed.
Philadelphia, PA: WB Saunders, 806-6 (1995).
6. Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical
Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA: Moss D. W., Henderson A.
R., 652 (1999).
7. Alan H.B. Wu: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed.
WB Saunders, 634, (2006).
8. Dembinska-Kiec A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna
z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 786, (1998).
Výrobce: PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki,
Poland.
Distributor: LABtechnik s.r.o., Kamenice 34, Brno 62500, Česká
Republika

Podobné dokumenty

bs-300 alpha-fetoprotein

bs-300 alpha-fetoprotein S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními předpisy. VZOREK Sérum bez hemolýzy. Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte před světlem. Oddělené sérum je stabilní při -20°...

Více

BS-200 GGT - LABtechnik

BS-200 GGT - LABtechnik Pro interní kontrolu kvality lze použít kontrolu CORMAY SERUM HN (Kat. č. 5-172) a CORMAY SERUM HP (Kat. č. 5-173) každý den, kdy se testují vzorky a po každé kalibraci. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI SOUPR...

Více

os amylase - LABtechnik

os amylase - LABtechnik Amyláza je stabilní 2 měsíce při 2-8°C. Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky. POPIS REAGENCIE Reagencie je určena k použití v automatickém analyzátoru Olympus AU400/640 Jednosložková rea...

Více

bs-200 ferritin

bs-200 ferritin S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními předpisy. VZOREK Sérum, plazma bez hemolýzy. Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte před světlem. Oddělené sérum je stabilní ...

Více

BS-400 CERULOPLASMIN

BS-400 CERULOPLASMIN S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními předpisy.

Více

ZDE - Galerie Miro

ZDE - Galerie Miro Antoni Tápies (*1923) Un Vase de terre crue a le T de nom du Tápies / Neopracovaná hliněná váza a T ze jména Tápies / The vase made from a raw clay with T from name Tápies, 1988

Více

bs-200 d-dimer

bs-200 d-dimer Vzorky jsou stabilní 4 dny při 2-8°C, 2 měsíce při -20°C Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky. POPIS REAGENCIE Reagencie je určena k použití v automatickém analyzátoru Mindray BS200. Dvo...

Více

CHORUS KFR Kontrolní séra

CHORUS KFR Kontrolní séra 53035 Monteriggioni (Siena) – Itálie

Více