Pěnový polystyren (EPS)

Komentáře

Transkript

Pěnový polystyren (EPS)
Ceník Rigips 2008
Polystyrenové izolace a příšlušenství
Vzorová objednávka
(pro smluvní partnery společnosti Rigips)
Název společnosti: .....................................................................................................
Fakturační adresa: ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Název akce / projektu: .........................................................................
Objednávku vystavil: ..................................................................Číslo objednávky:......................................................................................
Telefon: ............................................................................................Požadované datum dodání: .................................................................
Místo dodání: ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................PSČ: ....................................................................................
Kontaktní osoba:.....................................................................................................Telefon: ..............................................................................
Druh dopravy (prosím vyberte):
vlastní odběr / SPZ: .............................................................................. doprava dodavatele
Popis výrobku
dle Ceníku Rigips
Objednací číslo
dle Ceníku Rigips
Množství
Jednotka
Speciální požadavek: ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Razítko:
Podpis:
Datum:
Obchodní a dodací podmínky
platné pro zboží
uvedené v tomto ceníku
1. Úvod a kontakty
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Rigips, s.r.o., jako prodávajícím, a kupujícím na základě
uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem).
Objednávky přijímá a zpracovává Zákaznické oddělení společnosti Rigips
Tel. : 321 613 521 - 4
Fax:
321 613 520
E-mail: [email protected]
2. Balení a palety
2.1 Standardní balení zboží
Zboží je dodáváno v následujících balicích jednotkách a baleních:
zboží
základní balicí jednotka
balení
Desky EPS 0,5 x 1 m a 1 x 1 m
Jiné rozměry EPS, klíny z EPS
XPS, perimetr, drenážní, podlahové
a soklové desky z EPS
Rigitherm, podlahové dílce a desky
Ostatní obchodní zboží
balík
kus
PE folie
páskováno
balík
PE folie
paleta
viz ceník
paleta, PE folie
baleno v obalech výrobce zboží
2.2 Příjem vratných palet
Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet.
Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení společnosti
Rigips.
3. Náležitosti objednávky
Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce uvádět objednací čísla zboží dle platného
Ceníku Rigips.
Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na protější straně tohoto Ceníku.
V objednávce je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, vykládku jeřábem, snížený vjezd na místo vykládky,
limitovaná velikost vozidla atd.
Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).
3.1 Způsob objednávání zboží
Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení společnosti Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě
(dopis, fax, e-mail).
Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní a dodací podmínky.
4. Potvrzení objednávky
Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem do jednoho pracovního dne ode dne přijetí objednávky.
Je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí včas informoval příslušného pracovníka zákaznického
oddělení společnosti Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována beze změn.
5. Změna objednávky
Akceptována je pouze písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena nejpozději do 10.00 hodin
jeden pracovní den před potvrzeným termínem dodání.
Jedná-li se o objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, lze změnu akceptovat za podmínky, že tato
změna byla doručena do Zákaznického oddělení prodávajícího 3 pracovní dny před termínem dodání, pokud není dohodnuto jinak.
6. Zrušení/storno objednávky
Objednávku standardního zboží je možno stornovat nejpozději do 10.00 hodin jeden pracovní den před potvrzeným termínem dodání bez účtování
storno poplatků. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez předchozího projednání se zákaznickým oddělením Rigips.
6.1 Storno poplatky při zrušení objednávky
Zrušení objednávky v den nakládky - úhrada veškerých objektivně vzniklých a doložitelných vícenákladů
1
7. Minimální objednací množství
Viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips
8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobních závodů EPS
Zboží je nakládáno na nákladní automobil den před potvrzeným termínem dodání.
Maximální ucelený objem zboží je do 100 m3 podle typu vozidla a přepravních možností.
Minimální dodávaný ucelený objem zboží , dodávaného na náklady prodávajícího (DDP), je 20 m3.
Dodání zboží o menším objemu než 20 m3 s dopravou na náklady prodávajícího lze předem dohodnout se zákaznickým oddělením Rigips.
Pro paletové a kusové dodávky (např. klíny, kašírované dílce, střešní desky, drobné obchodní zboží) není minimální velikost dodávky stanovena a musí být
se zákaznickým oddělením dohodnuta předem, tj. ještě před potvrzením objednávky.
9. Dodávky
9.1 Doba vykládky
Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny. Po uplynutí této doby, nebo po odmítnutí
vyložení, může prodávající požadovat po kupujícím uhrazení objektivně vzniklých a doložitelných vícenákladů.
9.2 Převzetí dodávky
Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných palet. V případě nesrovnalostí
mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení společnosti Rigips.
9.2.1 Úhrada vícenákladů
Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - úhrada veškerých objektivně vzniklých a doložitelných vícenákladů.
Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého objednaného
zboží plus úhrada všech objektivně vzniklých a doložitelných vícenákladů.
9.3 Potvrzování dodacího listu
Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží. Jedná-li se
o dodávku na stavbu, kde nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno tiskacím písmem jméno přejímající osoby, číslo občanského průkazu, podpis a datum převzetí. Pokud prodávající předá zboží v místě určení řádně podle instrukcí kupujícího, kupující uznává, že dodací list potvrzený
podle tohoto odstavce i jinou osobou než je zaměstnanec kupujícího je důkazem o řádném uskutečnění dodávky, ledaže kupující přesně specifikoval jména osob,
které mohou zboží převzít, a tento jeho pokyn prodávající nerespektoval.
9.4 Vlastní odběr zboží v závodě nebo konsignačním skladě
Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícím vlastní odběr zboží ve výrobních závodech prodávajícího. Požadavek na vlastní odběr musí být
uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme, a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky
jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického
oddělení společnosti Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů
příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Prodávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.
9.6 Dodávky na stavbu
U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj v objednávce uveden, nebude zboží na stavbu dodáno.
10. Obchodní podmínky
10.1 Ceník
Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu. Změna cen je vyhrazena.
10.2 Reklamace
Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení společnosti Rigips nebo regionálnímu zástupci prodávajícího osobně, faxem,
e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.
10.3 Nedodané nebo poškozené zboží
Reklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Výjimku tvoří pouze zboží, které
je dodáváno v uzavřených neprůhledných obalech. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.
10.4 Kvalita zboží
V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci polystyrenových desek je třeba v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby z příbalovém letáku.
10.5 Vrácení zboží
V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem prodávajicího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vracené zboží v takovém stavu, aby mohlo být opět prodáno a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky prodávajícího. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
11. Další ustanovení
Rozhodčí doložka: všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv a/nebo v souvislosti
s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání
rozhodčího řízení je Praha.
V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.
2
Obsah
Obchodní a dodací podmínky
Základní EPS desky (Z)
Stabilizované EPS desky (S Stabil)
1-2
4
5-6
Fasádní EPS desky (F Fasádní)
7
Fasádní EPS desky s maximálním izolačním účinkem
8
Tepelně izolační desky Rigitherm pro vnitřní zateplení stěn
9
Speciální izolační desky pro sokl a spodní stavbu
10
Extrudovaný polystyren (XPS)
11
Kombinovaný izolant SG Combi Roof 30 M pro lehké střešní pláště
12
Spádové EPS desky pro ploché střechy
13
Střešní kašírované dílce Rigiroof
14-15
EPS desky pro podlahy s kročejový útlumem
16
EPS desky pro podlahy s maximálním izolačním účinkem
16
EPS desky pro podlahové vytápění
17
Izolační desky pro suché podlahy Rigipol
17
Příslušenství – lišty a armovací síťovina
18
Příslušenství – kotevní materiál
19
Tento ceník je platný od 1. 6. 2008 do vydání ceníku nového.
Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního charakteru, barevné odstíny se mohou lišit od skutečnosti.
3
Pěnový polystyren (EPS)
Základní EPS desky (Z)
Výrobek
Skupina zboží 6.1.1
EPS 50 Z
- pro výplňové tepelné izolace
bez požadavků na zatížení tlakem.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,039
lD = 0,041
EPS 70 Z
Skupina zboží 6.1.2
- pro tepelné izolace stěn (mimo ETICS**)
a dalších konstrukcí bez významných požadavků
na zatížení tlakem.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,036
lD = 0,038
EPS 100 Z
Skupina zboží 6.1.3
- pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky
na zatížení tlakem např. podlahy, šikmé střechy
nad krokvemi apod.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,034
lD = 0,036
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Balicí jednotka
(balík)
[m3]
[ks]
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
640007
640009
640011
640013
640014
640015
640016
640017
640019
640020
640022
640026
640028
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
3
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,210
0,225
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
16,80
33,60
50,40
67,20
84,100,80
117,60
134,40
151,20
168,201,60
235,20
252,-
10
20
30
40
50
60
640358
640360
640362
640363
640364
640365
50
25
16
12
10
8
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
balík
balík
balík
balík
balík
balík
18,60
37,20
55,80
74,40
93,111,60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
180
200
640366
640367
640368
640369
640370
640371
640372
640373
640374
641534
640375
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,195
0,210
0,225
0,240
0,180
0,200
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
130,20
148,80
167,40
186,223,20
241,80
260,40
279,297,60
334,80
372,-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
180
200
640593
640595
640596
640597
640598
640599
640600
640601
640602
640603
640604
640605
640606
640607
640608
640609
640610
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,195
0,210
0,225
0,240
0,180
0,200
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
24,20
48,40
72,60
96,80
121,145,20
169,40
193,60
217,80
242,290,40
314,60
338,80
363,387,20
435,60
484,-
Pozn.: Po dohodě lze dodat desky i v jiných rozměrech (např. 1000 x 1000 mm; 1000 x 2000 mm; 1000 x 2500 mm atd.) a v jiných tloušťkách.
**) ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém
4
Pěnový polystyren (EPS)
Stabilizované EPS desky (S Stabil)
Výrobek
EPS 70 S Stabil
Skupina zboží 6.1.4
- pro podkladní vrstvy plochých střech
s běžnými požadavky na zatížení tlakem apod.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,036
lD = 0,038
EPS 100 S Stabil
Skupina zboží 6.1.5
- pro tepelné izolace plochých střech
s běžným zatížením apod.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,034
lD = 0,036
Skupina zboží 6.1.6
EPS 150 S Stabil
- pro tepelné izolace plochých střech
a podlah s vysokým zatížením apod.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,032
lD = 0,034
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Balicí jednotka
(balík)
[m3]
[ks]
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
180
200
640503
640504
640505
640506
640507
640508
640509
640510
640511
640512
640514
640515
640516
640517
640518
640519
640520
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,195
0,210
0,225
0,240
0,180
0,200
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
19,40
38,80
58,20
77,60
97,116,40
135,80
155,20
174,60
194,232,80
252,20
271,60
291,310,40
349,20
388,-
10
20
30
40
50
60
640670
640671
640672
640673
640674
640675
50
25
16
12
10
8
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
balík
balík
balík
balík
balík
balík
25,96
51,92
77,88
103,84
129,80
155,76
70
80
90
100
120
130
140
150
160
180
200
640676
640677
640678
640679
640681
640682
640683
640684
640685
640686
640687
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,195
0,210
0,225
0,240
0,180
0,200
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
181,72
207,68
233,64
259,60
311,52
337,48
363,44
389,40
415,36
467,28
519,20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
640728
640729
640730
640731
640732
640733
640734
640735
640736
640737
640738
640740
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,225
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
33,36
66,72
100,08
133,44
166,80
200,16
233,52
266,88
300,24
333,60
400,32
500,40
Pozn.: Po dohodě lze dodat i desky i v jiných rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm, 1000 x 2500 mm atd.) a v jiných tloušťkách.
5
Pěnový polystyren (EPS)
Stabilizované EPS desky (S Stabil) - pokračování
Výrobek
Skupina zboží 6.1.7
EPS 200 S Stabil
- pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými
požadavky na zatížení tlakem, např. průmyslové
podlahy, střešní terasy apod. Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,0315
lD = 0,033
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
10
20
30
40
50
60
640782
640783
640784
640786
640787
640788
50
25
16
12
10
8
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
70
640789
640790
640791
640792
640793
640794
7
6
5
5
4
3
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
80
90
100
120
150
Balicí jednotka
(balík)
[ks]
[m2]
[m3]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
balík
balík
balík
balík
balík
balík
39,90
79,80
119,70
159,60
199,50
239,40
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,225
balík
balík
balík
balík
balík
balík
279,30
319,20
359,10
399,478,80
598,50
Pozn.: Po dohodě lze dodat i desky i v jiných rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm, 1000 x 2500 mm atd.) a v jiných tloušťkách.
Výkonná nadkrokevní izolace šikmých střech
TopTherm – nové řešení pro zajištění nadkrokevní tepelné a zvukové
izolace šikmých střech. Uplatnění najde především u energeticky
úsporných rodinných domů, tj. zpravidla u nízkoenergetických
a pasivních staveb.
10 plusů nadkrokevní izolace TopTherm
1. Jednoduchá a spolehlivá aplikace
Jednoduchá, tím i spolehlivá, aplikace tepelné izolace
šikmé střechy prakticky v libovolné tloušťce.
Společnost Rigips uvedla na počátku roku 2007 na trh nové, výkonné řešení pro šikmé 2. Vysoká únosnost tepelné izolace
Vysoká pevnost EPS v tlaku zaručuje minimální
střechy, které umožní minimalizovat energetické ztráty celé budovy. Řešení dostalo
deformace od zatížení i při velkých tloušťkách izolace a
název TopTherm a jde o nadkrokevní izolaci s prakticky neomezenou tloušťkou tepelumožňuje pokládku kotralatí přímo na tepelnou izolaci.
ně izolačního systému. Základ tvoří pěnový polystyren ve formě desek, a to buď dlouhodobě osvědčený bílý EPS 100 S (event. 150 S či 200 S dle potřebného zatížení), nebo 3. Možná aplikace také při zhoršeném počasí
Nízká nasákavost polystyrenu umožňuje montáž také
nový šedý NeoFloor 031 - pěnový polystyren se stopovou přísadou grafitu, jenž díky
při zhoršených povětrnostních podmínkách.
využití nanotechnologie navíc odráží teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšuje
4. Bez tepelných mostů v konstrukci
nejdůležitější vlastnost polystyrenu – tepelnou izolaci (viz strana 16).
Tepelně izolační vrstva šikmé střechy je souvislá,
8
bez obvyklých tepelných mostů např. od krokví.
Typická skladba systému TopTherm
7
14
5. Přiznání krovu v interiéru
pro energeticky úsporné objekty
Systém umožňuje architektonicky zajímavé a elegantní
6
přiznání krovu v interiéru.
2
6. Jednoduché a bezpečné umístění parozábrany
11
Provádění parozábrany na ideálně rovném podkladu
111
9
je jednoduché a spolehlivé. Spoje je možno snadno
10
5
a kvalitně slepit a zcela odpadá i obvyklé komplikované
9
dotěsňování parozábrany kolem kleštin apod.
4
7. Krov bez kondenzace
13
3
Hlavní dřevěné součásti krovu jsou umístěny mimo
12
oblast teoretické kondenzace a jsou jednoduše
kontrolovatelné, což podporuje dlouhodobou
3
spolehlivost střechy.
8. Dostatečné větrání střešní krytiny
Střešní skládaná krytina je umístěna na tradičním
laťování, což zajišťuje dostatečné větrání pod krytinou.
1 krokev
9. Spolehlivé a snadné kotvení v ploše
2 záklop
Kotvení systému v ploše je provedeno předmontovanými
3 příložka
Poznámka:
nerezovými tyčemi malého průměru, čímž je zajištěno
4 svorník
V úrovni spodní vrstvy tepelné izolace (6) je možno
maximálně spolehlivé přikotvení proti sání větru.
5 opěrné prkno
provádět elektrorozvody, popřípadě umístit pomocnou
6 spodní vrstva tepelné izolace
nosnou konstrukci např. pro sádrovláknité desky Rigidur
Nerezové provedení a malý průměr tyče zajišťují
7 parozábrana
bez výrazného porušení parozábrany.
minimalizaci vznikajícího tepelného můstku a prakticky
8 kotevní závitová tyč
Místo závěsných latí (13) je možno aplikovat pro střešní
neomezenou životnost.
9 tepelná izolace
krytiny, jako např. asfaltové šindele, štípaná břidlice
10. Svorníky pro přenos šikmé složky zatížení
10 kotevní hmoždinka
apod., celoplošné bednění.
Šikmá složka zatížení od krytiny je spolehlivě přenášena
11 pojistná hydroizolace
do krokví svorníky v oblasti římsy a okapu. Jednoduchý
12 kontralať
a spolehlivý svorníkový spoj je používán pro veškeré
13 závěsná lať
tloušťky tepelné izolace.
14 matice na kotevní tyči
6
Pěnový polystyren (EPS)
Fasádní EPS desky (F Fasádní)
Výrobek
EPS 70 F Fasádní
Skupina zboží 6.2.1
- pro fasádní zateplovací systémy ETICS **).
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,036
lD = 0,038
EPS 100 F Fasádní
Skupina zboží 6.2.2
- pro fasádní zateplovací systémy ETICS **)
se zvýšenými požadavky. Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,034
lD = 0,036
Skupina zboží 6.2.3
Silence dB Plus
- pěnový polystyren pro fasádní zateplovací
systémy ETICS **) se zvýšenými požadavky na akustiku.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,036
lD = 0,038
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
10
20
30
40
50
60
640172
640174
640179
640181
640184
640186
640188
640190
640192
640194
640198
640204
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
80
90
100
120
150
640562
640563
640564
640565
640566
640567
640568
640569
640570
640571
640572
640574
50
25
16
12
10
8
7
6
5
5
4
3
20
30
40
50
60
70
640332*
640333*
640334*
640335*
640336*
640337*
80
640338*
640339*
640340*
640341*
70
80
90
100
120
150
10
20
30
40
50
60
70
90
100
120
Balicí jednotka
(balík)
[ks]
[m2]
[m3]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,225
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
20,70
41,40
62,10
82,80
103,50
124,20
144,90
165,60
186,30
207,248,40
310,50
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
1,5
0,250
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250
0,240
0,225
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
26,96
53,92
80,88
107,84
134,80
161,76
188,72
215,68
242,64
269,60
323,52
404,40
25
16
12
10
8
7
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
balík
balík
balík
balík
balík
balík
43,40
65,10
86,80
108,50
130,20
151,90
6
5
5
4
3,0
2,5
2,5
2,0
0,240
0,225
0,250
0,240
balík
balík
balík
balík
173,60
195,30
217,260,40
Pozn.: Po dohodě lze dodat i desky i v jiných rozměrech (např. 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm, 1000 x 2500 mm atd.) a v jiných tloušťkách.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém
7
Pěnový polystyren (EPS)
Fasádní EPS desky (F Fasádní) - pokračování
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Balicí jednotka
(balík)
[m3]
[ks]
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
20
514401*
25
12,5
0,250
balík
47,40
30
514402*
16
8,0
0,240
balík
71,10
40
514403*
12
6,0
0,240
balík
94,80
50
514404*
10
5,0
0,250
balík
118,50
60
514405*
8
4,0
0,240
balík
142,20
70
514406*
7
3,5
0,245
balík
165,90
80
514407*
6
3,0
0,240
balík
189,60
100
514408*
5
2,5
0,250
balík
237,-
120
514409*
4
2,0
0,240
balík
284,40
140
514410*
3
1,5
0,210
balík
331,80
160
514411*
3
1,5
0,240
balík
379,20
Skupina zboží 6.4.1
GreyWall 033 1)
- izolační desky s grafitem pro profesionální fasádní zateplovací
systémy ETICS **) s maximálním izolačním účinkem.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
lK10 ≤ 0,0315
lD = 0,033
Pozn.: Po dohodě lze dodat desky i v jiných tloušťkách.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém
1) Pro lepení desek GreyWall je třeba použít lepidlo schválené výrobcem zateplovacího systému.
GreyWall 033 pro profesionální izolaci stěn
Šedý polystyren GreyWall 033 je určen především pro
profesionální zateplení stěnových konstrukcí (pro osvědčené
fasádní zateplovací systémy ETICS – nyní však s vyšším izolačním
účinkem) a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na
izolační účinnost. Mezi nejčastější aplikace materiálu GreyWall
patří objekty s vysokými požadavky na tepelnou ochranu
(účinnost izolace), tj. nízkoenergetické a pasivní domy. Zároveň
se nový materiál GreyWall používá všude tam, kde je třeba
dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce izolantu,
např. při izolování tepelných mostů. Kromě zlepšení tepelné
izolace se u fasádních aplikací pozitivně projeví také změna
barvy desky a související snížení odrazu světla, a to především
při aplikacích za slunečného počasí.
Příklad aplikace materiálu GreyWall 033 u masivní zateplené
stěny celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem R = 8,1
m2.K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,121 W/(m2.K).
V kombinaci s trojitým zasklením jde o typickou stěnovou
konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů.
8
Pěnový polystyren (EPS)
Tepelně izolační desky Rigitherm
pro vnitřní zateplení
Podélné hrany:
hrana PRO
Výrobek
Skupina zboží 10.1.1
RigithermARB
Rigitherm
sádrokartonovádeska
deskaRB (A) 12,5
Sádrokartonová
s nakašírovanou
s nakašírovanouvrstvou
polystyrenu Rigifloor 4000.
vrstvou polystyrenu
Rozměry desky: 1,2 x 2,6 m.
(RB (A)12,5 + pěnový
polystyren
Rigifloor 4000)
Skupina zboží 10.1.2
RigithermH2
RBI
Rigitherm
Sádrokartonová
sádrokartonováimpregnovaná
deska
RBI (H2) 12,5
impregnovaná
deska
s nakašírovanou vrstvou
s nakašírovanou
polystyrenu Rigifloor 4000.
vrstvou desky:
polystyrenu
Rozměry
1,2 x 2,6 m.
(RBI (H2) 12,5 + pěnový
polystyren
Rigifloor 4000)
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Tloušťka Celková Hmotnost
izolace tloušťka [kg/m2]
[mm]
[mm]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg]
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
33
43
53
63
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
513026*
513029*
513030*
513031*
513032*
513033*
513034*
513264*
513036*
513037*
513038*
513265*
513266*
513076*
513267*
513268*
513078*
514229*
40
30
24
20
18
15
14
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
124,80
93,60
74,88
62,40
56,16
46,80
43,68
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
1 173
899
734
624
573
487
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
195,211,234,254,274,304,318,338,358,384,414,418,420,458,514,520,526,585,-
20
30
40
50
60
70
80
33
43
53
63
73
83
93
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
513269*
513270*
513271*
513272*
513273*
513274*
513275*
40
30
24
20
18
15
14
124,80
93,60
74,88
62,40
56,16
46,80
43,68
1 173
899
734
624
573
487
245,261,277,293,312,340,-
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
513276*
513277*
513278*
513279*
513280*
513281*
513282*
513143*
513283*
513284*
514228*
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
362,372,390,414,444,448,450,496,540,546,548,634,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta 10 pracovních dnů od objednání. Minimální dodací množství 100 m2.
9
Pěnový polystyren (EPS)
Speciální izolační desky pro sokl a spodní stavbu
Výrobek
Skupina zboží 7.2.1
Soklové desky
- pro soklové části ETICS **), tepelné izolace pod terénem
bez izolace proti vodě apod. Oboustranná vaflová struktura
pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
Skupina zboží 7.2.2
- pro speciální tepelné izolace pod terénem bez izolace proti vodě
a pro další konstrukce s vysokými požadavky na zatížení tlakem
a minimální nasákavostí. Standardně s polodrážkou.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Drenážní desky DD Universal
Skupina zboží 7.2.3
Objednací
číslo
20
30
40
50
60
70
512473
510480
512474
510481
510482
510483
513438
510484
25
16
12
10
8
7
6
5
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
120
510473
510474
510475
510476
510477
513448
510478
510479
16
12
10
8
7
6
5
4
53/45***)
63/55***)
83/75***)
513677
513678
513681
53/45***)
63/55***)
83/75***)
513684*
513685*
513686*
80
100
Izolační desky Perimetr
- izolační desky opatřené drenážním rastrem z jedné
a vaflovou strukturou z druhé strany. Univerzální
použití jako drenážní i soklová deska.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Drenážní desky DD Geotex
Skupina zboží 7.2.4
Tloušťka
[mm]
- izolační desky opatřené drenážním rastrem
a fitrační textílií.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
30
40
50
60
70
80
100
Balicí jednotka
(balík)
[m3]
[ks]
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,250
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
80,105,140,175,210,245,280,350,-
12,0
9,0
7,5
6,0
5,3
4,5
3,8
3,0
0,360
0,360
0,375
0,360
0,360
0,360
0,375
0,360
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
105,140,175,210,245,280,350,420,-
10
8
6
7,5
6,0
4,5
0,398
0,378
0,374
balík
balík
balík
175,210,280,-
10
8
6
7,5
6,0
4,5
0,398
0,378
0,374
balík
balík
balík
250,280,340,-
Pozn.: Zakázkově lze drenážní desky dodat též v tloušťkách 103/95 a 123/115 mm, a to od min. množství 50 m3.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém
***) Hodnota před lomítkem značí tloušťku desky vč. drenážního rastru, hodnota za lomítkem tloušťku desky bez rastru (rastr má výšku 8 mm).
10
Extrudovaný polystyren (XPS)
Výrobek
Skupina zboží 7.1.7
Skupina zboží 7.1.6
Skupina zboží 7.1.5
Skup. zboží 7.1.4
Skupina zboží 7.1.3
Skupina zboží 7.1.1
Roofmate SL
- polystyren pro obrácené střechy, průmyslové podlahy
a suterénní konstrukce.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Floormate 500
- polystyren pro obrácené střechy, průmyslové podlahy,
suterénní konstrukce. Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Floormate 700
- polystyren pro obrácené střechy, průmyslové podlahy,
suterénní konstrukce. Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Styrofoam IB
- polystyren pro stěny a soklovou část
zateplovacího systému ETICS **), omítnuté stěny.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
URSA XPS N - III - L
- polystyren pro obrácené střechy, průmyslové podlahy,
suterénní konstrukce.
Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
URSA XPS N - V - L
- polystyren pro obrácené střechy, průmyslové podlahy,
suterénní konstrukce. Rozměr desky: 0,6 x 1,25 m.
Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/ks]
30
40
50
60
80
100
0,72
0,96
1,20
1,44
1,92
2,40
Objednací
číslo
[ks]
Balicí jednotka
(balík)
[m2]
[m3]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
510398
510399
510400
510401
510403
510404
510405
510406
14
10
8
7
5
4
3
3
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
0,315
0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
0,270
0,315
10,10
9,60
9,60
10,10
9,60
9,60
8,60
10,10
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
141,99
189,32
236,65
283,98
378,64
473,30
567,96
662,62
120
2,88
140
160
3,36
3,84
510407
2
1,50
0,240
7,70
balík
757,28
40
50
60
80
100
1,17
1,46
1,76
2,34
2,93
510410
510411
510412
510413
510414
10
8
7
5
4
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
11,70
11,70
12,30
11,70
11,70
balík
balík
balík
balík
balík
248,310,372,496,620,-
40
50
60
80
100
120
1,29
1,61
1,94
2,58
3,22
3,88
510438
510439
510440
510441
514615*
514617*
10
8
7
5
4
3
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
0,270
12,90
12,90
13,60
12,90
12,90
11,60
balík
balík
balík
balík
balík
balík
416,520,624,832,1 040,1 248,-
20
30
40
50
60
80
100
0,42
0,63
0,84
1,05
1,26
1,68
2,10
510423
510424
510425
510426
510427
510428
510429
20
12
9
8
6
5
4
15,0
9,00
6,75
6,00
4,50
3,75
3,00
0,300
0,270
0,270
0,300
0,270
0,300
0,300
8,40
7,60
7,60
8,40
7,60
8,40
8,40
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
98,66
147,99
197,32
246,65
295,98
394,64
493,30
20
30
40
50
60
80
0,53
0,79
1,05
1,31
1,58
2,10
100
120
140
2,63
3,15
3,68
514389
512941
510462
510463
510464
510465
510466
510467
514390
21
13
10
8
7
5
4
3
3
15,75
9,75
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
0,315
0,292
0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
0,270
0,315
10,60
10,30
10,50
10,50
11,00
12,00
10,50
9,50
11,00
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
94,66
141,99
189,32
236,65
283,98
378,64
473,30
567,96
662,62
50
60
80
100
120
1,0
1,80
2,40
3,0
3,60
511470
515208
515209
515210
515211
8
7
5
4
3
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
0,300
0,315
0,300
0,300
0,270
12,00
12,60
12,00
12,00
10,80
balík
balík
balík
balík
balík
292,50
351,468,585,702,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém.
11
Pěnový polystyren (EPS)
Kombinovaný izolant
SG Combi Roof 30M
Skupina zboží 7.2.5
Výrobek
SG Combi Roof 30M
- kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště složený ze vzájemně překrývajících desek minerální
izolace a pěnového polystyrenu. Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm.
lK10 ≤ 0,034
lD = 0,036
Celková
tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena bez
DPH
[Kč/m2]
140
641409*
deska
420,-
160
641410*
deska
480,-
180
641411*
deska
540,-
200
641412*
deska
600,-
220
641535*
deska
660,-
240
641536*
deska
720,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Bezpečná střecha na trapézovém plechu
Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou
kladeny stále vyšší nároky. Koncern Saint-Gobain přinesl
na trh velkorozponovou lehkou plochou střechu na
trapézovém plechu nové koncepce s označením SG COMBI
ROOF 30 M s požární odolností REI 30.
Skladba lehké ploché střechy SG COMBI ROOF 30 M
Lehký střešní plášť SG COMBI ROOF 30 M využívá nejlepších vlastností
koncernových výrobků – minerální vlny (Saint-Gobain Orsil, s.r.o.)
a expandovaného polystyrenu (Rigips, s.r.o.). V případě minerální vlny se jedná
především o tepelnou izolaci a výborné protipožární vlastnosti, u pěnového
polystyrenu jde o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou
pevnost v tlaku.
Střechy SG Combi Roof je možno navrhovat pro různé rozpony s tím,
že max. napjatost v trapézovém profilu nesmí překročit napětí
dosažené při požární zkoušce.
SG COMBI ROOF 30 M
Hydroizolační souvrství (libovolné)
EPS SG Combi Roof
Velkoformátové desky ORSIL T 2x 30 mm
Parozábrana
Trapézový plech
min. 400 mm
12
Požární odolnost REI 30
Zkoušky požární odolnosti lehkého střešního
pláště SG COMBI ROOF 30 M byly provedeny
dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladba
prokázala výborné požární vlastnosti a tato
kombinovaná střecha zajišťuje objektům
požární odolnost 30 minut (REI 30).
Dle konkrétního projektu je střešní plášť SG
COMBI ROOF 30 M druhu DP1 – DP3 (stanoví
odborně způsobilá osoba). Pláště SG COMBI
ROOF splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810 –
tj. v požadované době požární odolnosti
se nedosáhne u výrobků třídy reakce
na oheň B až F (např. tepelné
a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot
obsažených ve výrobcích.
Typické použití střechy SG Combi Roof 30 M
Velkorozponové lehké střešní konstrukce
(např. obchodní střediska, průmyslové haly,
skladové objekty apod.) a jako konstrukce
nad shromažďovací prostory – splňují
požadavky čl. 5.2.4 ČSN 73 0831:2001.
Hlavní výhody střešního pláště SG COMBI ROOF 30 M
● Požární odolnost REI 30 pro velké rozpony
● Ekonomicky výhodnější řešení než stávající pláště
● Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití kombinované izolace EPS a MW
● Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy
● Vysoké hodnoty tepelné izolace EPS COMBI ROOF – λD = 0,036 W/m.K
Pěnový polystyren (EPS)
Spádové desky Rigips pro ploché střechy
Pro vyspádování či dospádování jednoplášťových plochých střech.
Výroba na zakázku dle konkrétní projektové dokumentace.
Příklad kladečského výkresu
spádování ploché střechy
Spádové desky úžlabí Rigips
Příklad použití jednostranně spádovaných desek Rigips
Příklad použití dvoustranně spádovaných desek úžlabí Rigips
Spádování střešního úžlabí pro vzdálenost vtoků 20 m
Počty prvků střešního úžlabí Rigips dle vzáleností vtoků
označení prvků
m
6
8
10
12
14
16
18
20
A
B
C
D
A´
B´
C´
D´
2
4
6
8
10
12
4
4
6
6
8
8
10
10
2
4
4
6
6
8
8
10
2
2
4
4
6
6
8
8
2
4
8
12
18
24
32
4
4
6
6
8
8
10
10
2
4
4
6
6
8
8
10
2
2
4
4
6
6
8
8
2
4
8
12
18
24
32
4
4
8
8
12
12
4
4
8
8
12
4
4
8
8
4
4
8
4
4
4
13
Pěnový polystyren (EPS)
Střešní kašírované dílce Rigiroof
Skupina zboží 7.3.1
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Skupina zboží 7.3.2
Rigiroof EPS
70 S Stabil
+ GG 36 J
(G 200 S 40)
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
40
640041*
kus
178,60
50
640049*
kus
193,40
60
640071*
kus
205,20
70
640084*
kus
223,10
80
640092*
kus
237,90
90
640104*
kus
252,70
100
640110*
kus
267,50
110
641537*
kus
282,30
120
640136*
kus
297,20
130
640144*
kus
312,-
140
640148*
kus
326,80
150
640156*
kus
160
640166*
kus
180
640173*
200
641538*
40
640043*
kus
205,-
50
640051*
kus
219,80
60
640072*
kus
234,60
70
640086*
kus
249,50
80
640094*
kus
264,30
90
640106*
kus
279,10
100
640112*
kus
293,90
110
641539*
kus
308,70
120
640138*
kus
323,60
130
641540*
kus
338,40
140
640150*
kus
353,20
150
641541*
kus
368,-
160
641542*
kus
180
641543*
kus
200
641544*
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
40
641545*
kus
217,90
50
640047*
kus
232,90
60
641546*
kus
247,50
70
641547*
kus
262,30
80
640324*
kus
277,20
90
641548*
kus
292,-
100
641349*
kus
306,80
110
641549*
kus
321,60
120
641550*
kus
336,50
130
641551*
kus
351,30
140
641552*
kus
366,10
341,60
150
641553*
kus
380,90
356,50
160
641555*
kus
395,70
kus
386,10
180
641556*
kus
425,40
kus
415,80
200
641557*
kus
455,-
40
641558*
kus
240,90
50
641559*
kus
255,80
60
641560*
kus
270,60
70
641561*
kus
285,40
80
641348*
kus
300,20
90
641562*
kus
315,-
100
641350*
kus
329,90
110
641563*
kus
344,70
120
641564*
kus
359,50
130
641565*
kus
374,50
140
641566*
kus
389,20
150
641567*
kus
404,-
382,90
160
641568*
kus
418,80
412,50
180
641569*
kus
448,50
442,20
200
641570*
kus
478,10
kus
Výrobek
Rigiroof EPS
70 S Stabil
+ GV E 35 J
(V 60 S 35-20)
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Skupina zboží 7.3.3
Rigiroof EPS
70 S Stabil
+ GV 35 J
(V 60 S 35)
Tloušťka
[mm]
Rigiroof EPS
70 S Stabil
+ GG E 36 J
(G 200 S 35-20)
Skupina zboží 7.3.4
Výrobek
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Typy kašírovaných střešních dílců
deska Rigiroof
14
dvojdeska Rigiroof
spádová deska Rigiroof
lamelová deska Rigiroof
Pěnový polystyren (EPS)
Střešní kašírované dílce Rigiroof
Skupina zboží 7.3.5
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Skupina zboží 7.3.6
Rigiroof EPS
100 S Stabil
+ GG 36 J
(G 200 S 40)
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
40
640189*
kus
199,30
50
640199*
kus
218,90
40
640193*
kus
239,20
50
640203*
kus
258,70
60
640221*
kus
238,40
70
640231*
kus
258,-
60
641193*
kus
278,30
70
641579*
kus
80
640241*
kus
297,90
80
641321*
kus
278,60
90
641572*
kus
297,10
317,40
90
641580*
kus
100
640259*
kus
337,-
100
640263*
kus
316,70
110
641573*
kus
336,30
356,60
110
641581*
kus
120
640278*
kus
355,80
376,10
120
641354*
kus
395,70
130
640290*
kus
375,40
140
641295*
kus
395,-
130
641583*
kus
415,-
140
640318*
kus
434,80
150
641358*
kus
160
641143*
kus
414,50
150
640844*
kus
454,40
434,10
160
641584*
kus
439,90
180
641360*
200
641391*
kus
473,20
180
641585*
kus
513,10
kus
512,30
200
641586*
kus
552,20
40
50
640191*
kus
266,10
40
641393*
kus
262,60
640201*
kus
245,70
50
641323*
kus
282,10
60
640223*
kus
265,20
60
641330*
kus
301,70
70
640233*
kus
284,80
70
640872*
kus
321,30
80
640243*
kus
304,40
80
641125*
kus
340,80
90
641574*
kus
323,90
90
641587*
kus
360,40
100
640261*
kus
343,50
100
640266*
kus
380,-
110
641575*
kus
363,10
110
641588*
kus
399,50
120
640280*
kus
382,60
120
641589*
kus
419,10
130
641576*
kus
402,20
130
641590*
kus
438,70
140
641577*
kus
421,70
140
641591*
kus
458,20
150
640298*
kus
441,30
150
641592*
kus
477,80
160
640304*
kus
460,90
160
641593*
kus
497,30
180
641578*
kus
500,-
180
641594*
kus
536,50
442,20
200
641595*
kus
575,60
200
641544*
kus
Výrobek
Rigiroof EPS
100 S Stabil
+ GV E 35 J
(V 60 S 35-20)
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Skupina zboží 7.3.7
Rigiroof EPS
100 S Stabil
+ GV 35 J
(V 60 S 35)
Tloušťka
[mm]
Rigiroof EPS
100 S Stabil
+ GG E 36 J
(G 200 S 35-20)
Skupina zboží 7.3.8
Výrobek
Rozměr desky:
1 x 1 m.
Technické vlastnosti nakašírovaných asfaltových pásů
typ asfaltu
nosná vložka asfaltového pásu
GV 25/100
(V 13)
GV 35
(V 60 S 35)
GG 36
(G 200 S 40)
GV E 35 (SBS)
(V 60 S 35 - 20)
GV E 36 (SBS)
(G 200 S 35 - 20)
oxidovaný
oxidovaný
oxidovaný
modifikovaný SBS
modifikovaný SBS
skelná rohož
skelná rohož
skelná tkanina
skelná rohož
skelná tkanina
Pozn.: Na zkladě požadavku se dílce dodávají také s jinými typy EPS ( EPS 150S, EPS 200S). Dílce se také dodávají v rozměrech 1000 x 2000 mm, nebo jako
spádové či lamelové kašírované desky, viz vyobrazení pod tabulkou str. 14.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta 10 dní od objednání.
15
Pěnový polystyren (EPS)
EPS desky pro podlahy s kročejovým útlumem
Výrobek
Skupina zboží 6.3.1
Rigifloor 4000
- elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum
(pro zatížení max. 4,0 kN/m2).
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
Skupina zboží 6.3.2
Objednací
číslo
15
20
25
30
35
40
641003
641004
641005
641006
641007
641008
641009
641010
33
25
20
16
14
12
11
10
16,5
12,5
10,0
8,0
7,0
6,0
5,5
5,0
641012
8
20
30
40
641216
641217
641218
25
16
12
5
510457
45
lD = 0,044
Rigifloor 5000
- elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum
(pro zatížení max. 5,0 kN/m2).
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
50
60
Balicí jednotka
(balík)
[ks]
[m2]
[m3]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
0,247
0,250
0,250
0,240
0,245
0,240
0,247
0,250
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
35,70
47,60
59,50
71,40
83,30
95,20
107,10
119,-
4,0
0,240
balík
142,80
12,5
8,0
6,0
0,250
0,240
0,240
balík
balík
balík
56,84,112,-
50 bm/
role
role
7,5Kč/bm
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
69,50
104,25
139,173,75
208,50
243,25
278,347,50
lD = 0,038
Ethafoam
7.1.3
Tloušťka
[mm]
- oddělovací pásek šíře 100 mm.
EPS desky pro podlahy
s maximálním izolačním účinkem
Výrobek
Skupina zboží 6.4.2
NeoFloor 031
- izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m
lK10 ≤ 0,029
lD = 0,031
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
16
Tloušťka
[mm]
Objednací
číslo
Balicí jednotka
(balík)
[ks]
[m2]
[m3]
20
30
40
50
60
70
80
100
514413*
514414*
514416*
514417*
514418*
514419*
514420*
514421*
25
16
12
10
8
7
6
5
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
0,250
0,240
0,240
0,250
0,240
0,245
0,240
0,250
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
120
514422*
4
2,0
0,240
balík
417,-
140
160
514423*
3
1,5
0,210
balík
486,50
514424*
3
1,5
0,240
balík
556,-
Pěnový polystyren (EPS)
Izolační desky
pro teplovodní podlahové vytápění **)
Skupina zboží 7.4.1
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks
Objednací
číslo
40
0,38
511322
12,0
6,0
40
0,53
511323
12,0
6,0
NH 25 Desky se systémovým rastrem pro
vytápění s betonovou nebo anhydritovou
roznášecí deskou.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
Skupina zboží 7.4.2
NH 35 Desky se systémovým rastrem se
Balicí jednotka
(balík)
[ks]
[m2]
[m3]
Balicí
jednotka
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
0,24
4,60
balík
170,-
0,24
6,40
balík
240,-
zvýšenou pevností. Vhodné též pro suché
vytápěné podlahy.
Rozměr desky: 0,5 x 1 m.
Izolační desky pro suché podlahy
Výrobek
Tloušťka
izolace
[mm]
Tloušťka
desky
[mm]
Celková
tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg]
Objednací
číslo
Balicí
jednotka
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena bez
DPH
[Kč/m2]
20
19
40
0,20
511316*
1,62
deska
390,-
30
19
50
0,25
511317*
1,62
deska
425,-
40
19
60
0,30
511318*
1,62
deska
460,-
50
19
70
0,35
511319*
1,62
deska
488,-
60
19
80
0,40
511320*
1,62
deska
515,-
70
19
90
0,45
515201*
1,62
deska
540,-
80
19
100
0,50
511321*
1,62
deska
563,50
90
19
110
0,55
515202*
1,62
deska
586,50
100
19
120
0,60
515203*
1,62
deska
610,-
Skupina zboží 7.4.3
Rigipol
- jakostní dřevotřísková deska
po obvodě opatřená perem a drážkou,
slepená s tepelně izolační deskou EPS;
pro suchou montáž podlah.
Rozměr desky: 0,9 x 1,8 m.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Průměr potrubí max. 18 mm
17
Příslušenství
Lišty
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
Objednací
číslo
511144
511145
511146
511147
511148
Balicí
jednotka
(množství)
kus
kus
kus
kus
kus
Minimální
dodací
množství
kus
kus
kus
kus
kus
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
28,80
30,60
32,50
34,50
36,60
20
30
40
50
60
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0,27
0,32
0,36
0,41
0,45
70
80
90
100
120
140
150
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0,48
0,53
0,57
0,62
0,70
0,81
0,83
511149
511150
511151
511152
511154
511432
511156
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
39,41,70
44,30
49,60
52,20
98,80
89,90
Lišta dilatační PVC
2 000
0,40
511153
kus
kus
258,20
Lišta rohová AL
2 000
0,12
511159
kus
kus
7,80
Lišta rohová AL + tkanina
2 500
0,24
511160
kus
kus
15,60
Lišta rohová PVC + tkanina
2 500
0,26
511158
kus
kus
15,10
Lišta rohová PVC
2 500
0,20
511157
kus
kus
7,60
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Výrobek
Skupina zboží 8.2
Lišta soklová AL
Armovací síťovina (Perlinka)
Výrobek
Skupina zboží 8.1.1
Perlinka R117
Perlinka R131
18
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balicí jednotka
(role)
[m/role] [kg/m2]
[kg]
1 000
0,15
511279
50
55
7,50
role
26,50
1 000
0,16
511280
50
55
8,00
role
28,-
Příslušenství
Průměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[g/ks]
Objednací
číslo
Skupina zboží 8.3.1
Hmoždinky talířové
s plastovým trnem
10
10
10
10
10
10
10
70
90
120
140
160
180
200
6,50
6,90
11,10
13,40
15,00
17,50
20,00
511054
511056
511057
511058
511059
511060
511061
250
250
250
250
250
250
250
Skupina zboží 8.3.2
Kotevní materiál
Hmoždinky talířové
s kovovým trnem
a plastovou hlavou
10
10
10
10
10
10
10
140
160
180
200
220
260
300
32,50
37,00
39,50
42,00
48,00
55,00
62,00
511064
511070
511082
511069
511084
511086
511080
Hmoždinky talířové
s plastovým trnem
8
8
8
8
110
130
150
170
13,20
13,00
30,00
36,00
Hmoždinky talířové
s kovovým trnem
a plastovou hlavou
8
8
8
8
8
110
130
150
170
190
Talířek izolační KC-550
Talířek přítlakový KWL-140
Skupina zboží 8.3.6
Skupina zboží 8.3.5
Skupina zboží 8.3.4
Skupina zboží 8.3.3
Výrobek
Balicí jednotka Balicí jednotka
(krabice)
(hmotnost)
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/100ks]
1,63
1,73
2,78
3,35
3,75
4,38
5,00
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
195,210,225,245,275,320,450,-
250
250
250
250
250
250
250
8,13
9,25
9,88
10,50
12,00
13,75
15,50
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
655,715,790,990,1 550,3 000,4 200,-
511075
511076
511077
511078
250
250
250
250
3,30
3,25
7,50
9,00
krabice
krabice
krabice
krabice
225,245,275,320,-
24,80
28,20
31,60
35,00
42,00
511072
511073
511074
511514
513056
250
250
250
250
250
6,20
7,05
7,90
8,75
9,50
krabice
krabice
krabice
krabice
krabice
390,405,440,470,1 500,-
50
5,00
511081
200
1,00
krabice
185,-
140
5,00
511117
250
0,50
krabice
1 355,-
19
Elastifikovaný polystyren Rigifloor pro kročejový útlum
Stoupající nároky na akustickou pohodu
v interiérech si vynucují používání vysoce
účinných konstrukcí – plovoucích podlah.
Plovoucí podlaha je roznášecí mechanicky tuhá deska, která je
uložena na materiálu s nízkou dynamickou tuhostí. Tuhá deska
musí být akusticky (pružně) oddělena též od všech dalších
pevných konstrukcí (stěny, trubky topení apod.), které by jinak
tvořily akustické mosty a významně snižovaly akustický účinek.
Dle hmotnosti roznášecí desky rozdělujeme plovoucí podlahy
na těžké a lehké.
U těžkých plovoucích podlah tvoří roznášecí desku nejčastěji
vyztužený beton nebo litý anhydrit. Pro tyto podlahy jsou
charakteristické vysoké hodnoty vzduchové i kročejové
neprůzvučnosti.
Lehké plovoucí podlahy jsou prováděny suchou montovanou
technologií. Roznášecí desku tvoří sádrovláknité,
sádrokartonové či cementotřískové desky.
Pro těžké plovoucí podlahy byl vyvinut tzv. elastifikovaný
polystyren Rigifloor. Patří mezi nejkvalitnější výrobky pro
tlumení zvuku pro podlahové konstrukce,
protože se vyznačuje velmi
nízkou dynamickou
tuhostí
10 – 30 MPa/m,
a je zařazen
dle ČSN 73 0532
do I. kategorie.
Výsledky vyhodnocení kročejové neprůzvučnosti a snížení hladiny kročejového
zvuku těžkých plovoucích podlah s elastifikovaným polystyrenem Rigifloor (podle ČSN EN ISO 717-2)
Vážená normalizovaná
hladina kročejového
zvuku Ln,w (C)
Měřená konstrukce
Těžká referenční stropní konstrukce bez podlahy
Vážené snížení
hladiny kročejového
zvuku ΔLw
80 (-12) db
0 dB
Těžká referenční stropní konstrukce s betonovou plovoucí podlahou a izolační podložkou
Rigifloor 4000 tl. 20 mm
48 (4) dB
31 dB
Těžká referenční stropní konstrukce s betonovou plovoucí podlahou a izolační podložkou
Rigifloor 4000 tl. 40 mm
46 (0) dB
33 dB
Těžká referenční stropní konstrukce s betonovou plovoucí podlahou a izolační podložkou
Rigifloor 4000 tl. 40 mm a podlahovinou PVC
42 (4) dB
37 dB
Těžká referenční stropní konstrukce s betonovou plovoucí podlahou a izolační podložkou
Rigifloor 4000 tl. 40 mm a kobercem
41 (6) dB
38 dB
Rigifloor 4000 je určen pro těžké
plovoucí podlahy s užitným
zatížením max. 4 kN/m2 (400 kg/
m2). Patří sem přednáškové sály,
školní třídy, knihovny, obchodní
domy, kanceláře, byty apod.
Po zatížení vykazuje maximální
stlačení 3 mm (CP3).
Rigifloor 5000 je určen pro těžké
plovoucí podlahy s užitným
zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/
m2). Patří sem tribuny vč. chodeb
k nim, archivy, jeviště divadel
apod.
Po zatížení vykazuje maximální
stlačení 2 mm (CP2).
Vybrané strany protokolu o zkouškách těžkých plovoucích podlah EPS Rigifloor 4000, č. 1330/CSI, a.s.
20
Z doposud vydané technické literatury
o polystyrenových izolacích vybíráme:
Katalog „Ploché střechy“ obsahuje:
• Základní požadavky platné ČSN 73 0540,
vč. příkladů dimenzování tepelné izolace
z EPS se započtením tepelných mostů
Katalog „Speciální tepelné izolace“
obsahuje:
• Přehled, technické vlastnosti
a technologické postupy aplikace
desek pro oblast soklu a spodní
stavby:Perimetr, Soklové desky,
Drenážní desky
Soklové a drenážní desky Rigips
• Technologický postup montáže ETICS
včetně základních detailů
• Skladby střech s EPS vč. střech vhodnýchv nad shromažďovací prostory a do
požárně nebezpečných prostorů
• EPS výrobky pro ploché střechy:
Desky EPS, Spádové desky EPS a Střešní
kašírované dílce Rigiroof
• Zásady a příklady spádování plochých
střech pomocí spádových desek Rigips
• Technologický postup pokládky
desek, spádových desek a střešních
kašírovaných dílců Rigiroof
Katalog „Izolace podlah a stropů“
obsahuje:
• Základní požadavky platné ČSN
73 0540 pro podlahové konstrukce,
vč. zpřísněných požadavků pro podlahová vytápění
• EPS materiály Rigips pro podlahy:
Desky EPS, eleastifikovaný polystyren
Rigifloor, EPS NeoFloor
Katalog „Ploché střechy s EPS – Podklady
pro projektování z hlediska požární
bezpečnosti“ logickým způsobem
doplňuje předcházející katalog o detailně
zpracovanou problematiku požární
bezpečnosti plochých střech s pěnovým
polystyrenem – EPS.
Katalog „Zateplení stěn a fasád“
obsahuje:
• Základní požadavky platné ČSN 73 0540
pro fasády, vč. příkladů dimenzování
tepelné izolace z EPS
• Základní varianty zateplení stěn
• Řešení pro odstranění tepelného mostu
přechodu stěny na základ
• Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s EPS (ETICS)
• EPS materiály pro kontaktní zateplení:
EPS Fasádní, GreyWall, Silence dB Plus,
• Řešení tepelné izolace soklu
u jednovrstvých i vrstvených
zateplených stěn
Katalog „Rigitherm – systém
vnitřního zateplení stěn“
obsahuje:
• Představení systému vnitřního
zateplení Rigitherm
• Příklad tepelně-technického
posouzení vnitřního zateplení
tenkostěnných betonových tvárnic
• Postup montáže vnitřního
zateplení Rigitherm
• Výsledky akustických zkoušek těžkých
plovoucích podlah s plastifikovaným
polystyrenem Rigifloor (snížení hladiny
kročejového zvuku o 31–38 dB)
• Systém návrhu roznášecích desek
u těžkých plovoucích podlah
• Možnosti aplikace EPS Rigips
v průmyslových podlahách
Všechny katalogy obsahují vždy komplexní informace o nejdůležitějších konstrukcích z hlediska vytvoření účinné tepelné izolace.
V případě zájmu Vám výše představené katalogy můžeme zdarma zaslat poštou. Stačí jen vyplnit objednávkový formulář
na www.rigips.cz v sekci Literatura a ceníky. Zde jsou všechny katalogy také ke stažení v elektronické podobě (PDF formát).
Základní vlastnosti pěnového polystyrenu Rigips
* Závisí na tloušťce
Kontakty
724 600 802
724 600 938
602 335 211
606 624 750
602 314 961
724 600 935
602 100 016
602 663 863
602 620 475
724 600 803
602 202 942
Rigips, s.r.o.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 296 411 777
e-mail: [email protected]
www.rigips.cz
724 600 801
Centrum technické podpory
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15
květen 2008
724 200 088

Podobné dokumenty

Ceník Rigips 2008 - STAVEBNINY STUPKA

Ceník Rigips 2008 - STAVEBNINY STUPKA zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply, případně pracovníkům konsignačních skladů. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Více

dřevo provětrávané fasády ploché střechy

dřevo provětrávané fasády ploché střechy Otázka: Čím jsou zajímavá vaše střešní okna pro montážníka kromě ceny? Odpověď: Naše zaměření je, aby Dakea byla pro montážníka srozumitelná a jednoduchá na montáž. U většiny našich oken je součást...

Více

Závěrečná restaurátorská zpráva

Závěrečná restaurátorská zpráva průběžně konzultoval s Josefem Burgetem z NPÚ ú.o.p. Středních Čech. Zjištění aktuálního stavu památky a závěry tohoto průzkumu budou po vydání závazného stanoviska, jedním z podkladů zadávací doku...

Více

Vítězné výrobky roku 2006 pro Rigips, Taawin a Tondach

Vítězné výrobky roku 2006 pro Rigips, Taawin a Tondach 2006, kterou uspořádal časopis Stavebnictví a  interiér ve spolupráci s  Národním Stavebním centrem (NSC)  v Brně. Z  osmi nominovaných výrobků bylo v prostorách vzorkovny stavebních materiálů NSC ...

Více

červenec 2008

červenec 2008 The NAFTA - finally recognised success V Mexiko City se dne 10. ledna 2008 setkali zástupci USA, Kanady a

Více

administrativní a bytový komplex ulice lomnického, praha 4

administrativní a bytový komplex ulice lomnického, praha 4 povolení stavby. Toto řízení v současné době probíhá, případné změny a podmínky vyplývající z dodatečného povolení stavby budou zapracovány do další fáze dokumentace pro provedení stavby. Autorem n...

Více

válcové vysavače

válcové vysavače JAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ VYSAVAČ

Více

Součinitelé difúze radonu

Součinitelé difúze radonu podle ČSN 73 0601 [4] použity na pro radonové izolace (viz také Sešit I). Součinitel difúze radonu musí být v souladu s ČSN 73 0601 stanoven podle metodiky schválené Státním úřadem pro jadernou bez...

Více