80 kielitieđe

Komentáře

Transkript

80 kielitieđe
80 KIELITIEĐE
i
H» J|
ł
80 YLEINM ÄISLITISBI
80
Pol.
Bachtin,
-
9807
Michał
Bachtin : Dialog
jązyk
literatura
/ red.: Eugeniusz Czaplejewłcz
Edward
608 s. :
Kasperski,
Warszawa, 1985«
portr,
008
ISBN 85-01-04461-6
012 Bachtin
Olé Bachtin
-
-
,
1
82
92 Bachtin (47)
sl
80
Pol. P.
Banach» Jurand
Konstruowanie i recepcja wypowiedzi
jązykowej : próba opisu fenomenu
mówienia / Jurand Banach. Wrocław,
66 s. ! ryc.
1984.
(Acta univ. V/ratislaviensis ) 716),
80
Pol. kot. 17
Bariczerowski
,
Jerzy
Językoznawstwo stosowane a psycholingwis-
tyka stosowana. [Wrocław 1970.] pp. 6J-75»
Biuletyn polskiego towarzystwa
językoznawczego, 29.)
(Nadbitka;
80
Pol.
?.
Be liort, Irena
On the logico-semantic structure of
utterances / Irena Bellert. Wrocław,
108 s.
1972.
( Prące 3qzykoznawc ze
1 66).
;
802.0
808.4
Pol.
BZachnio
P.
Krzystyna
,
Struktura i dynamika logoterapii / Krzystyna
BZachnio.
Poznań
2AO s.
il.
UAM, 1987.
(Seria językoznawstwo stosowane, ISSN 01371A A A ; 8)
Kannessa ISSN 0239-7617
ISBN 83-232-0107-2
:
.
80
:
80
Pol.
-
7350
Boks żarski, Zbigniew & Piotrowski, Andrzej & Ziółkowski. Marek
Socjologia języka.
182 p,
(Omega, 318»)
Warszawa
1977*
80
Pol.
Bugarski Ranko
Jezik i lingvistika.
-
5299
,
Beograd
*
1972.
296
p.
80
Bugarski.
Pol.
-
7733
Ranko
Lingvistika o čoveku.
Beograd 1975,
255 p. (Biblioteka XX vek, 20.)
80
Pol.
moderní jazykovědy.
-
5298
Jazykověda a automatiPraNapsal kolektiv za ved. Petra Sgalla.
(Malá moderní encyklopedie,
ha 1964»
193 P«
Gesty
zace.
47.)
80
82
C teni
Pol.
-
690
Uspořádali Bohuslav
o jazyce a poesii.
Havránek a Jan Mukarovský.
Praha
1942.
505
808.5 (082)
885 (082)
í l!
P-
Pol.
80
-
3797
Doroszewski« Witold
Język
mydlenie
działanie : rozważania językoznawcy / Witold Doroszewski,
Warszawa, 1982, 446 s.
-
-
808.4
Pol. P.
Dynamic
tendencies in the development of
/ zost. Juraj Sikra.
Bratislava : Veda, 1989.
197 s. : 11.
(Recueil linguistique de Bratislava ; 9).
ISBN 80-224-0070-X
language
80 (082)
808.54 -08
808.54
-?
808.54 -4
808.54 -55
Pol.
80
-
9489
Adolf
Základy jazykovědy / Adolf Erhart.
185 s.
Praha, 1984*
Brhart
,
80
Pol.
-
9869
Fislak« Jacek
Wstąp do współczesnych teorii lingwistycznych / Jacek Pisiak.
3« wyd.
Warszawa, 1985.
154
ISBN
9302-02275-X
Pol.
-
li 555
Furdal, Antoni
Językoznawstwo otwarte / Antoni Purdal.
Wrocław
Ossoli2., rozszerzone.
neum, 1990. 274 s. : il.
ISBN 85-04-05306-2
Wyd.
80
80 s 009
80 -56
:
Pol. P.
Gajda,
Janina
studia z filozofii starożytnej / Janina Gajda, Andrzej Orzechowski. Wrocław
il.
Wyd-wo Uniw. Vr,, 1989»
99 s«
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
Prace
filozoficzne,
IO66.
0259-6661 j
ISSN 0524-4528 j 59).
Dwa
*
,
1
299
80
:
80
Pol.
-
7657
Grodziński. Eugeniusz
Wypowiedzi performatywne.
Z aktualnych zagadnień filozofii języka.
Wrocław 1960.
159 p.
80
Pol. P.
Gručza, Franciszek
Sprachliche Diakrise im Bereich der Ausdrucksebene des Deutschen. Beiträge zur
allgemeinen Sprachtheorie. Poznan 1970.
155
P.
(Prace komisji
językoznawczej PTPN,
803.0
14:2.)
Pol.
-
11
426
Grzegorczykowa. Renata
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej
Renata Grzegorczykowa.
Warszawa : PWN,
1990. 186 s. : 11.
ISBN 83-01-09495-1
80 -521.2
-56
I
80
80
/
Pol.
Heinz
i
językoznawstwo
Adam Heinz.
Warszawa
portr.
418 s.
ISBN 85-01-07124-9
;
-56
10 660
Adam
Język i
80
80
-
:
:
wybór prac
PWN
,
1988.
/
Pol. kot.
80
Heinz
§
Adam
Jązykoznawstwo ogólne / Adam Heinz,
Kraków, 1969.
55 s. (Nauka dla
wszystkich
;
98)*
55
Pol.
80
-
Hjelms lev, Louis
0 základech teorie
5097
jazyka. Přeložil, poznámkami, rejstříkem a bibliografii opatřil
František Čermák.
Praha
1972.
154
P*
80
Pol.
-
7318
Horečky.
Ján
Základy jazykovědy,
175 p.
Bratislava 1978,
Pol. P.
80
Korálek, Karel
Filosofie jazyka. Praha 196?»
158 s.
(Acta univ. Garolinae. Philologica monographia,
15. )
Pol.
80
Horácký,
-
9245
Ján
Vývin a te«sria jazyka / Ján Horecký.
Bratislava, 1983.
110 s.
Pol.
80
Ivic Milka
Pravci u lingvistici.
289 P.
-
,
Ljubljana
1969»
4959
Pol. P.
80
Janicki
,
Karol
The foreigner’s language in a sociolinguistic perspective / Karol Janicki.
Poznań, 1982.
105 s.
( Seria filologia angielska i 1?).
Pol. P.
Język i jego odmiany w aspekcie
porównawczym / red.: Jadwiga Majowa.
Wrocław, 1986,
252 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0206-4058
53TT~
ISBN
808.1
80
83-04-02291-8
)
Pol.
P.
Język i poezja z dziejów świadomości
X7III wieku / kom. red.: Janusz Sławiński, Teresa Kostkiewiczowa, Jan
Wrocław, 1970.
Trsynadłowski.
96 s.
{Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ) 22).
80
82 -1
80
Pol.
-
7600
Językoznawstwo strukturalne.
Wybór
Pod red. Haliny Kurkowskiej
i Adama Weinsberga. Warszawa 1979
tekstów.
279
p.
80
K principom marxistickej
Pol.
-
10 109
jazykovědy
Materiály z konferencie o marxistickej
jazykověd» : (Smolenice 21.-25- novembra 1995) / red.: Ján Horecký,
Bratislava, 1995.
271 s.
%
80
Pol.
Katičić
Radoslav
Jezikoslovni ogledi.
-
5164
,
Zagret
1971.
271
p.
Pol.
Kořenský.
P.
Jan
Teorie přirozeného
Jazyka
interdisciplina/
Jan
Kořenský.
aplikace,
prognózy
rita,
Praha
Academia, 1989109 s.
(Studie a práce íingvistické ; 26).
ISBN 80-200-0195-X
:
80
:
80
Pol.
j[ozef] M[iloslav]
ťřvod do jazykospytu. Bratislava 1948.
(Naučná knižnica Slovenskej akademie vied
ní, 5.)
5365
-
Kořínek,
10?
a
umě-
p.
Pol.
-
11 359
Kotarbiński. Tadeusz
Elementy teorii poznania, logiki formalnej
i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbiński.
Wrocław s Ossolineum, 1990.
426 s. : il.
(Dzieła wszystkie ; 1.)
ISBN
85-04-03159-0
80
16
167/168
80
Pol.
Krąpiec
,
-
10 217
Mieczysław A.
Jązyk i świat realny / Mieczydrław
Lublin, 1985s.
A. Krąpiec.
ISBN 83-00-00436-X
Pol.
9519
80
Kre jčí, Karel
Jazyk ve vývoji společnosti s studie
ze sociologie spisovného jazyka /
102 s.
Praha, 1947
Karel Krejčí.
Pol.
80
Kudasiewicz Adolf
Próbki filozofii mowy.
-
,
514
Warszawa
P-
003
I
1858.
2011
Pol.
Kure z,
-
10
658
Ida
Jązyk a reprezentacja świata w umyśle
Warszawa
PWN, 1987.
Ida Kurcz.
:
ISBN
83-01-07400-O
80
159.9
1
/
s.
Pol. P.
Language and nation / ed. hy Władysław
Miodunka ) English language ed.: John
Reed, Marianne Rzepka,
PWN,
Kraków
1987. 186 s.
( Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego
Prace polonijne, ISSN 0157-2416 }
810,
;
U).
ISBN 85-01-07840-5
80
808.4 (082)
)
80
Pol.
Lingwistyka
-
7723
stosovrana i glottodydaktyka.
Materiały I Sympozjum zorganizowanego
przez Instytut lingwistyki stosowanej UW*
Warszavra... 1973* Pod, red. Franciszka
Warszawa 1976,
Gruczy.
251 p.
80
:
371
Pol.
Łobacz
.
P.
Piotra
Ponetyczno-leksykalne interakcje w perPoznań
cepcji mowy / Piotra Eobacz.
:
Wydawnictwo naukowe
1985.
(Seria
80
204 s.
Uniwersytetu UAM,
ill.
językoznawstwo, ISSN
:
0259-7617
;
l).
Pol. P.
80
Macurová» Alena
Ztvárnění komunikačních faktorii v
jazykových projevech
utváření vý/
perspektivy
znamové
Alena Macurová.
:
Praha, 19Ö3«
119 s.
( Acta univ. Carolinae.
Philologica
monographia i 1977 I 68).
80
Pol.
Witold
Z zagadnień językoznawstwa ogólnego.
ław 1970.
521 p.
Mańczak
-
5086
,
Wroc-
Pol.
80
-
4913
Martinet André
DokoPodstawy lingwistyki funkcjonalnej.
nał wyboru i przeł. Leon Zawadowski. Warszawa 1970.
456 p.
,
80
Pol.
Mathesius,
-
9268
Vilém
Jazyk, kultura a slovesnost / Vilém
527 s. s
Praha, 1902,
Mathesius.
ill.
008
012 Mathesius
808.5
Pol. P.
Mierzejewska. Halina
Zaburzenia polskiego systemu fonetycznego
w niektórych wypadkach afaeji / Halina
Mierzejewska. Wrocław, 1971*
(Prace językoznawcze ) 62),
80
808.4 -4
164 s.
80
Pol.
P.
Mikus, Radivoj Pranciscus
A propos de la syntagmatique du professeur
Ljubljana 1952.
A. Belic.
196 p.
(Dela.
Slovenska akad. znan. in umetn.
red za filol. in liter. vede. 5»
Inštitut za slovenski jezik, 5*)
=
Raz-
Pol.
80
Milewski Tadeusz
Językoznawstwo.
-
2485
,
ill.
Warszawa
1965»
272
p.,
80
Pol.
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo.
1976.
272
p.
6
wyd.
-
Warszawa
7353
80
Pol. P.
Milewski, Tadeusz
Zarys Językoznawstwa ogólnego.
Lublin 1947-46»
1, 2:1-2.
Prace
etnologiczne,
1.)
80
Minović
Pol.
Milivoje
Uvod u nauku o jeziku.
1971.
172 p.
-
5161
,
2 izd.
Sarajevo
80
Pol. P.
Miodunka»
Władysław
Społeczne
Teoria pól językowych.
i indywidualne ich uwarunkowania.
Warszawa 1960.
179 p.
(Zeszyty naukowe univ/. Jagiellońskiego,
=
559*
Prace
językoznavrc ze
,
67.)
Pol. K.
80
-
1058
Místrík, Joaef
Jazyk a reč / Joaef Mistrík,
Bratislava, 1984.
428 s. : ill.
808.1
808.54
Pol.
80
Moravek
,
-
5302
Milan
Lidská řeč. Praha 1969*
moderní encyklopedie, 69.)
1
168
p.
,
ill.
(Malá
80
()
Pol.
-
4881
vědeckém poznání soudobých jazyků. Vědecký
Antonín Dostál. Praha 1956.
299 s.
red.
80
Pol.
Oberpfalcer,
F[rantišek]
Praha 1932«
Jazykozpyt.
-
424 P»
7546
80
Pol.
Ondru i§
-
Simon
Uvod do Stiídia jazykov / Simon
Bra2. vyd.
Ondruš, Ján Sabol.
,
tislava,
1984.
539 s.
802/809
9498
Pol.
Ondruš
Uvod
.
Ján Sabol.
3»
jazykov / Simon
Bratislava
vyd.
venské pedagogické
80
80 -4
10 831
Simon
do Stádia
539 s.
-
Ondruš,
;
Slo-
nakladatel'stvo, 1987.
80
Pol. P.
Otwinowska, Barbara
Język
naród
kultura. Antecedencje
i motywy renesansowej myáli o języku.
208 p.
Wrocław 1974*
-
/Studia
-
staropolskie,
44*)
808.4
Pol. P.
80
Pačesová, Jaroslava
líeč v raném dětství / Jaroslava
Pačesová. Brno, 1979*
170 s.
(Spisy univ. J. E, Purkyně v Brně.
Filozofická fakulta | 219).
Pol.
Palek
.
-
11 424
Bohumil
Základy obecné Jazykovědy / Bohumil Palek,
Praha s Státní pedagogické nakladatelství.
il.
1989. 285 s.
:
ISBN
80-04-22957-9
80
80 -5
80 -5
■7
Pol. P.
Plernlkarski. Cezar
Struktura syntaktycznych grup homogenicznych : w zestawieniu z niektórymi typami
grup heterogenicznych / Cezar Piernikarski
Wroław : Ossolineum, 1990.
26l s.
(Prace językoznawcze, ISSN 0079-5485
120
ISBN 83-04-05158-8
»
808.4 -56
808.4 -2
80
v
80
Piotrowski
Pol.
-
6459
Andrzej & Ziółkowski Marek
Zróżnicowanie językowe a struktura
społeczna. Warszawa 1976.
471 p.
,
.
Pol.
-
8185
80
jązykdw naturalnych / pod
Adama Weinsberga, Warszawa,
1981.
84 s.
Podsystemy
red,
Pol. P.
80
Pogonowski,
Jerzy
Tolerance spaces with applications
to linguistics / Jerzy Pogonowski.
Poznań, 1991.
105 s, s fig.
( Seria językoznawstwo stosowane } 5).
Pol.
-
10 284
Radovanovič« Milorad
Sociolingvistika / Milorad Radovanovič.
2. izd. Novi Sad, 1966. J04 s.
80
Pol,
80
-
6577
Rosner» Katarzyna
Semiotyka strukturalna w badaniach
jej osiągnięcia,
nad literaturą
perspektywy, ograniczenia / Katarzyna Rosner,
Kraków, 1991.
290 s.
:
82
Pol.
Rzepa
.
-
10
824
Teresa
Relacje miądzy doświadczeniem jązykowym a
doświadczeniem indywidualnym / Teresa
Rzepa, Stefan Frydrychowiez.
Wrocław
Ossolineum, 1988,
157 s. : il.
:
ISBN
80
85-04-02601-5
80
Sambor,
Pol.
-
5088
Jadwiga
Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa
statystycznego.
Wrocław 1972.
505 p.
80
Pol.
Schaff
,
-
Adam
Gramatyka generatywna a koncepcja idei
wrodzonych.
Warszawa
1972.
114
p.
5035
80
Pol-
-
4766
Schlauch, Margaret
Język i językoznawstwo współczesne. Tłumaczył Leszek Biedrzycki.
Warszawa 196?• '
p.
168
Pol. P.
Semeniuk-Polkowska,
Maria
On various types of pseudoconfigurations
in algebraic linguistics / Maria SemeniukPolkowska.
Warszawa ; Wydawnictwa Uniw.
Warszawskiego, 1985.
140 s.
(Dissertationes Univ. Varsoviensis, ISSN
0509-7177
80
i
241).
80
Pol.
Serci
.
-
Cenšk
Z oboru jazykozpytu.
1883.
561 p.
1.
Praha
6786
Pol. P.
Slmultanität der Widersprüche Beiträge zur
deutschsprachigen Literatur / red. Krzysztof A. Kuczyński. %6åi : Wyd-wo Uniw.
kiego, 19Q9*
1 (250 s.).
(Acta Universitatis Lodziensis.
Folia litteraria, ISSN 0208-6085 }27).
łódz-
805.0 (458)
82
SJÖ
A/Z
80
Skácel
Pol. P.
Josef
Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky, Praha
1975.
61 p,
(Spisy pedag. fak, v Ostravě, 2?,)
,
Pol.
80
-
9095
Skácel i Josef
Rok 2000 s Jazyk jako most i propast /
Josef Skáoel, Oldřich Švarný, Petr Zima.
Praha,
1982.
244 s.
80
Pol.
Skariđ
,
-
9597
Ivo
U potrazi za izgubljenim govorom /
Zagreb, 1982,
Ivo Skariđ.
277 s.
008
808.61 -06
Pol.
80
Skil.jan« Dubravko
Pogled u lingvistiku / Dubravko
262 s.
Zagreb, 1980.
Skiljan.
-
9598
80
Pol.
-
Stanosz, Barbara & Nowaczyk, Adam
Logiczne podstawy języka. Wrocław
137
P.
6565
1976.
Pol.
-
11 162
Stępnlk. Krzysztof
Filozofia metafory / Krzysztof Stfpnik,
Lublin t Wydawnictwo Lubelskie, 1988.'
247 s. (Kontrowersje filozoficzne)
ISBN 85-222-0520-1
82
80
Pol. P.
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie
4 : Modalnoád a inne kategorie jązykowe / red, Violetta Koseska-Toszewa,
Małgorzata Korytkowska.
Warszdwa s Res
Publica Press, 1991*
150 s. : il.
(Prace Slawistyczne, ISSN 0208-4058 j 91)
ISBN 05-05526-00-6
.
80
808.4 s 808.67
808.4 -5
808.67 -5
80
Studies in linguistic typology.
Pol. P.
Ed.
Milan
Romporti [et al.].
Prague 1974»
254 P*
(Acta univ. Carolinae. Philologica, 1974*5*
Linguistica generalia, 1.)
=
Pol.
80
Svoboda,
P.
Ål eS
Diatheme s A Study in thematic elements,
their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on
a text from Aelfric / Aleš Svoboda.
Brno, 1981.
204 s. s fig.
( Spisy Univ. J. E. Purkvnš v Brně.
Filozofická fakulta i 229).
80
Pol.
-
8465
Szober, Stanisław
Zarys językoznawstwa ogólnego / StaWarszawa, 1924.
227
nisław Szober.
s.
80
Pol. P.
Szymański, Jerzy
Technika i mowa jako narzędzia poznania
ludzkiego. Poznań 1971»
555 p.
(Seria filozofia i logika UAM, ?•)
62
i
16
Pol. P.
Tekst i jązyk : problemy semantyczne
pod red. Marii Renaty Mayenowej.
Wrocław, 1974.
511 s.
(Z_ dziejów form artystycznych w literaturze polskiej \ 36).
808.4 -5
80
/
80
Pol.
Teko t,
-
6976
język, poetyka. Zbiór studiów
pod red. Marii Renaty Mayenowej.
Wrocław 1978.
542 p.
82
4975
80
Pol.
Teorie informace a jazykověda.
Vědecký red.
-
Lubomír Doležel. Přeložili Karel Berka [etc.].
Praha 1964«
349 P*
Pol. P.
80
Tłokiński,
Waldemar
Optymalizacja odbioru mowy w aspekcie
teorii doświadczeń s zagadnienia
psycholingwistyki eksperymentalnej /
Waldemar Tłokiński,
Poznań, 1976.
157 s.
(Seria jązykoznawstwo stosowane
;
2).
Pol.P.
Trnka. B.
Kapitoly z funkční jazykovědy
Studies
in functional linguistics / Bohumil
Trnka.
Praha
Univerzita Karlova,
(Acta Universitatis
1990.
212 s.
Carolinae. Philologica. Monographia
:
:
/03/1988).
80
00
Pol. P.
základů pražské jazykovědné školy. K
vydání připr. Josef Vachek. Praha 1970.
Ü
81 p.
(Prameny české a slovenské lingvistiky.
Rada česká, 1.)
80 (437)
Pol. P.
Using statistics for language studies /
ed. Douglas W. Coleman, Barbara Lewan-
dowska-Tomaszczyk,
dź s Wyd-wo Uniw.
:
11.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia
linguistica, ISSN 0208-6077 ; 24).
łódzkiego, 1990.
80
80
:
51
192 s.
Pol. P.
Wąsik,
Zdzisław
Semiotyczny paradygmat językoznawstwa ;
z zagadnień metodologiczneo statusu lingwistycznych teorii znaku
i znaczenia /
Zdzisław Wąsik,
Wrocław : Wydawnictwo
Uniw. Wrocławskiego, 1987.
156 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis ISSN 023966ól } 939. Studia linguistica, ISSN
,
0137-1169
80
}
11).
P*l.
80
-
9ÖOB
Veinsberg» Adam
J ązykoznawstwo ogólne / Adam Veinsberg,
Warszawa» 1983»
ISBN
85-31-05845-4
290
8.
Pol.
P.
Wierzchowski. Józef
struktura Języka
Wrocław s Ossoli-
Leksykalno-frazeologiczna
/
Józef Wierzchowski.
neum, 1990.
li?
s.
;
11,
(Prace Językoznawcze, ISSN 0079-5485
ISBN 83-04-02677-5
80
80 -3
;
115.]
Pol.
-
11 220
Wróblewski. Bronisław
Jązyk prawny i prawniczy / Bronisław Wróblewski. Kraków
Nakładem Polskiej Akademii
Umiejątności, 1948.
184 s.
:
(Prace komisji prawniczej
808.4 s 54
808.4 -06
80
;
s*)
80
Pol. P.
Z badań kontrastów językowych. Red.
naukowy: Tadeusz Frankiewicz.
Wrocław
1978.
90 p.
(Prace naukowe studium praktycznej nauki
języków obcych Politechniki Wrocławskiej*
8.
Studia i materiały, 8.)
808.1 (082)
Pol. P.
80
Z_ klasického období pražské školy 19251945» K vydání připr. Josef Vachek. Praha 1972.
75 p.
(Prameny české a slovenské lingvistiky.
Rada česká,
2.)
80 (457)
80
Pol.
-
2675
Z zagadnień językoznawstwa współczesnego ! Gramatyka transformacyjna ) Teoria informacji ; wybór materiałów /
wyboru dokonali M. Jurkowski...[et al.].
166 s.
Warszawa, 1966,
Pol.
80
-
5009
Za marxistická jazykovědu.
Sborník prejavov
v diskusii o sovietskej jazykovědě. Za red.
Preklad. Vincent Blanár [etc.].
A. Y. Isačenku.
Bratislava 1950.
274
P-
80
Pol.
Zagadnienia socjo- i
pod red.
204 s.
-
8064
psycholingwistyki
Adama Schaffa,
Wrocław,
1980.
/
Pol. P.
Załęcki.
Józef
a Study of
Communicative Multivocality
Punning, Metaphor, and Irony / Józef Załęcki, Kraków : Nakładem Uniw. Jagiell.,
1990. 176 a. s il.
( Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiell. ; 906.
Prace Językoznawcze, ISSN 0005-4578 ; 95)
ISBN 85-255-0555-5
:
80
80 -4
802.0
:
80
Pol.
80
Zawadowski
,
-
4847
Leon
Lingwistyczna teoria języka.
498 p.
Warszawa
1966.
80
Pol.
Życiński.
-
10
Józef
Jązyk i metoda / Józef Życiński.
Kraków, 19QJ.
281 s.
064
Pol. P.
Mikołajczak.
Stanisław
Składnia tekstów naukowych t dyscypliny
humanistyczne / Stanisław Mikołajczak.
Poznań
:
Vyd-wo naukowe UAM,
1990.
266
s.
il.
(Seria filologia polska,
407:
ISBN
85-252-0264-O
80
-56
80
:
001
ISSN
0534-8179
;
Pol.
11
847
Opđa i slavenska terminološka problematika /
glavni odgovorni urednik Stjepan Babiđ.
Razred za filološke znanosti JAZU,
Zagreb
;
1987.
108 s.
80 -5
80
;
001
Pol. P.
J akóbc zyk. Stansiław
Porównywanie j o procedurach naukowych filoPoznań : Wydlogii / Stansiław Jakóbczyk.
wo naukowe UAM, 1990.
208 s.
(Seria filologia polska, ISSN 0554-8179 ;
42XT"
ISBN 85-252-0253-8
001.8 i _BO
001.8 s 82
Pol.
Furdal
.
-
11 535
Antoni
Jązykoznawstwo otwarte / Antoni Furdal.
Wrocław t Ossoli2., rozszerzone.
neum, 1990. 274 s. : il.
Wyd.
ISBN
85-04-03306-2
80
80
80
009
:
-56
PB.Erikoisbgr.
Tšekin kleli
české lingvistiky 1987 /
Praha s ÖSAV,
M. Nováková, Z. Lešková.
1989. 272 s.
Bibliografie
0862-1462
ISSN
OI6
016
s
80 (457;
:
802/809
80
:
Pol.
1
Hubík#
-
9503
Stanislav
Jazyk a metafyzlka í kritika Wittgenstelnovy filozofi« / Stanislav Hubík,
Praha* 1983«
92
190 s»
Wittgenstein
(430)
:
1
Ö0
s
159.9
Pol. P.
Geppertowa, Lidia
Rola spójników hipotaktycznych w ujmowaniu stosunków przez dzieci. Kraków
1959.
115
p.
(Rozprawy i studia UJ,
14«)
80 -086
80
159.9
:
Kurcz
Ida
Psycholingwistyka.
Warszawa
badawczych.
Pol.
-
6244
,
Przegląd problemów
1976.
287 P«
(Biblioteka psychologii współczesnej.)
Pol.P.
Paulik. K.
Psychologické hledisko na uplatnění úlohy
jazyka při řešení problému /Karel Paulik.
:
Státní pedagogické nakladatel118 s. (Spisy pedagogické
ství, 1985.
fakulty v Ostravě; 55.)
Praha
159.9:80
80
:
159-9
Pol. P.
Průcha, Jan
Sovětská psycholingvistika a některé
její pedagogické aplikace. Praha 1973»
125 P-
Studie ČSAV,
1973*13.)
80
:
159.9
Pol. P,
Przesmycka-Kamirfska. Joanna
Zaburzenia porozumiewania sią słownego z
otoczeniem w afazji / Joanna PrzesmyckaKamiliska. Wrocław, 1960.
240 s.
(Acta universitatis Wratislaviensis ; 428«
Prace psychologiczne j 12).
60
:
159*9
Pol. P.
Przetacznikowa, Maria
Odzwierciedlanie cech przedmiotów i
zjawisk w mowie dzieci w wieku przedszkolnym.
Kraków 1959»
(Rozprawy i studia UJ,
217
11.)
p.
80
J
I59.9
Smoczyński
Pol. Po
,
Paweł
Przyswajanie przez dziecko podstaw
systemu językowego. Łódź 1955.
235 p.
(Prace wydziału I ŁTN, 19»)
80 s
159.9
Pol. p.
Szewczak, Włodzimierz
Badania eksperymentalne nad rozumieniem zdań. Kraków i960.
229 p.
(Rozprawy i studia UJ, 19.)
80
:
159.9
Pol. P.
Tłokiński, Waldemar
Gramatykalizac j a w kodzie werbalnym.
Studia psycholingwistyczne.
Warszawa
p.
1979.
98
(Prace komisji językoznawczej PTPN,
r~
127
80
:
Pol.
16
-
7962
G-rodzińskl. Eugeniusz
Zarys teorii nonsensu / Eugeniusz Grodziński. Wrocław, 1981,
214 s.
82
-1/-9
:
16
Pol-.
-
11
771
Materna. Pavel
Logická
analýza přirozeného
jazyka / Pavel
Materna, Karel Pala, Jiří Zlatuška. Praha
(Cesta k
il.
Academia, 1989.
145 s.
:
védéní ; 44•)
ISBN 80-200-0027-5
80
80
007
-56
:
16
80
:
Pol.
291
-
5559
Wierusz-Kowalski Jan
Język a kult. Funkcja i struktura języka
sakralnego. Warszawa 1973«
157 p. (Studia
,
religioznawcze,
4*6.)
80
:
301
Pol.
-
7550
Bokszaóski Zbigniew & Piotrowski Andrzej & Ziółkowski
Marek
języka.
Warszawa 1977«
Socjologia
518*)
p.
(Omega,
182
t
,
.
Pol.
Knappová.
P.
Miroslava
Rodné jméno v jazyce a společnosti / Mirosla
Praha
va Xnappová.
Academia, 1989*
204
s.
il.
(Studie a práce lingvistické ; 24).
;
;
ISBN
80-200-0167-0
808.5 -31
80
301
;
Pol.
-
li 459
Některé aktuální otázky sociologie umění,
zvláětě literatury / red, Dana Tollingerová.
Olomouc * Univerzita Palaokého,
1987. 216 a. (Vaclavkova Olomouc 1986.)
80
501 (082)
(457)
Václavek
92
7
:
:
885 .0
80 s
31
Pol.
-
5840
Guiraud, Pierre
Zagadnienia i metody statystyki językoTłum.s Maria Kniagininowa.
Warznawczej.
szawa 1966.
157 p»
Pol. P.
Using statistics for language studies /
ed. Douglas W. Coleman, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk,
JÍ<sdž : Vyd-wo Uniw.
łódzkiego, 1990. 192 s. s 11.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia
linguistica, ISSN 0208-6077 ; 24).
80
80
:
51
Pol. P.
Glzb ert- Studnic ki, Tomasz
Jązyk prawny z perspektywy socjolingwistycznej / Tomasz GizbertStudnicki,
Kraków, 1986.
139 b.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego
777- Prace z nauk politycznych, ISSN
0157-2378
»
26).
ISBN
83-01-06963-5
80
34
:
)
Pol. P.
Sarkowloz
,
Ryszard
Wyrażenie przyczynowoáci w tekście prawnym
na przykładzie kodeksu karnego z 19&9 r. /
Ryszard Sarkowicz. Kraków s Nakładem Uniw.
Jagiell., 1989«
151 s.
CZeszyty naukowe Uniw, Jagiell. $ 956. Prace z nauk politycznych, ISSN 0137-2378 ;
57).
ISBN 83-235-0505-7
545 (458)
54 5 s JO..
37 i Didaktiikka
Pol.P.
Bronec. J.
0 lexiku cizích jazyků
v minulosti
Jiři Bronec.
:
Lin-
Brno
studie
J.
E.
1988.
117
s.
Purkyně,
Univerzita
(Spisy Univerzity J.E. Purkyně, filozofi-
gvodidaktická
/
:
cká fakulta;
80:371
281.)
Pol.
Pigas,
P.
Janusz
Grammatikgebrauch in der Zweitsprache
ein :eiträg zum Erwerb des Deutschen im
Germanistikstudium / Janusz Pigas.
:
Wydawnictwo naukowe UAM, 1986.
Poznań
189 s.
(Seria językoznawstwo stosowane, ISSN
:
0157-1444
80
*
57/
*
7).
80
t
571
Glottodidactica Olomucensia.
Pol. P.
—
Sborník
příspěvku k metodice vyučování cizím jazykům a jiným otázkám aplikovaná lingvistiky.
(Acta univ. Palackianae Olomucensia»
Facultas philos. Philologies. )
80
:
371
Pol. P.
Holubář, Zdeněk
Myšlenková operace a učení jazyku.
Příspěvek k psychologii učení. Praha
59 P.
1970.
(Studie ČSAV, 1970:8.)
159.9
80
:
571
Pol.
-
5458
Jankowski, Bogusław Antoni
Nauka języka obcego. Spojrzenie psychologa.
Warszawa 1973.
326 p., ill. (Sygnały).
80
;
571
Pol. P.
Jazykovědné
ctzykov
symposium 1971» U priloži' -H 65.
n
tosti
65.narozenin Františka Svěř á
k a 5.2.1971. Red. Josef Veselý a Lubo
Brno 1975.
mír Čermák.
271 p.
(Sborník prací pedag. fak. univ. J. E.
Purkynš v Brně, 41.)
rf
&
808.5 (082)
082.2 Svěrák
Pol.
Kaczmarski
.
-
10 857
Stanisław P.
Wstąp do bilingwalnego ującia nauki
Introducing a bilingual
jązyka obcego
=
approach to foreign language teaching
and learning / Stanisław P. Kaczmarski.
Warszawa
Wydawnictwo szkolne i peda;
gogiczne, 1988.
211 s.
ISBN
85-02-05665-3
80
371
:
Pol.
80
;
571
Komorowska
,
-
8954
Hanna
Metody badań empirycznych w glottodydaktyce / Hanna Komorowska.
Warszawa, 1982.
288 s.
Pol. P.
Korzeniewska-Rogalewicz,
J Q anna
Błą,d leksykalny a dydaktyka Jązyka obcego
na materiale Jązyka rosyjskiego / Joanna
Korzeniewska-Rogalewicz.
Warszawa
:
Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 1986.
197 s.
(Dissert at iones Univ, Varsoviensis ISSN
,
0509-7177
ł
80
571
808.2 : 571
:
220).
80
;
Pol.
571
Krakowian«
-
Bogdan
0 nauczaniu rozumienia mowy obcoWarjęzycznej / Bogdan Krakowian*
211 s.
szawa, 1985»
ISBN 85-02-02643-5
9975
Pol. P.
Kształcenie językowe w szkole / red.;
Maria Dudzik.
1Wrocław, 1981(Acta Universitatis Wratislaviensis ;
538(=2), 702(=5), 9i6(=4)
80
;
571
80
:
571
Lewicki
t
Pol. P.
Eugeniusz
Proces nauczania i uczenia sią jązyków obcych w laboratorium jec zykowym.
124 p.
Wrocław 1978.
(Acta univ. Wratislaviensis
=
Germanica Wratislaviensia
,
,
451*
39*)
80
:
Pol
571
*
-
7723
Lingwistyka stosowana i glottodydaktyka.
Materiały I Sympozjum zorganizowanego
przez Instytut lingwistyki stosowanej Ul//*
Warszawa... 1973» Pod. red. Franciszka
Gruczy.
Warszawa 1976,
231 p.
80
80
:
571
Liškař
,
Pol. P.
Čestmír
Cíl, obsah a metody vyučování cizím ja-
Brno 1974*
zykům.
108 p.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 195- )
Pilos.
80 s
Pol.
371
Matulka,
-
5366
Zofia
Programowanie nauki o języku. Z badań
nad modernizacją, metod nauczania. Warszawa
1974.
190 p.
80
j
371
Pol. P.
Průcha» Jan
Jazyková vzdělání. Analýza a pro205 P«
gnóza systému. Praha 1978»
(Studie ČSAV,
1979*6.)
Pol. P.
Ries, Lumír
Auditivni a audioorální metody ve
vyučování jazykům s (Na základě výzkumu osvojování ruštiny) / Lumír
Praha, 1979*
110 s.
(Spisy pedagog, fakulty v Ostravě i 40),
Ries.
80
:
808.2
571
:
571
Pol,
80
:
571
P.
Sikora, Krystyna
ero pojiß h m6cto b npoijecce
HHOCTpaHHHM HSHKaM i Ha MaTepnajie pyccicoro asHKa b ciapranx
KJiaccax nojißCKoro odmeodpasosaTejißHoro
KoHTpojiß,
/
146 s.
Krystyna Sikora.
Wrocław, 1985»
(Acta univ. Wratislaviensis
728.
Slavica Wratialaviensia » 52).
808.2
571
>
:
Pol.P.
Skácel. J.
Jazyková příprava v kvalifikačním růstu
pracovníků podniku / Josef Skácel, Emanuel Šústek.
Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1985.
116 s. (Spisy pedagogické fakulty v Ostravě; 56.)
80
:
37/
80
;
371
Pol.
-
7878
Strfžová» Anna
Zvuková učebnice v teorii a praxi jazykového vzdělávání / Anna Střfžová. Praha,
126 s1976.
80
j
571
Pol.
-
7218
Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Materiały 111 Sympozjum Instytutu lingwistyki stosowanej, Białowieża... 1975 r. Red. naukowy: Franciszek Grucza. Warszawa 1978.
112 p.
00
i
571
Pol.
-
7445
Tadeusz & Zawadzka« Elżbieta
Fazy procesu przyswajania języka obcego. Warszawa 1979»
91 P»
Woźnicki
t
80
:
571
:
016
PB. Erikoisbgr.:
opetus
zahraniční metodiky vyučování cizím jazykům / Václav Stehlík.
1-5
Bibliografie
1962-66
1965-68
Praha
[4-s
Bibliografie
metodiky
vyučování...]
80 s
571
:
016
Bibliografie
j.-
PB. Erikoisbgr.:
opetus
metodiky vyučování cizím
Jazykům
"■vkdm
An international bibliography
of foreign language teaching methods /
‘
*
'
=
Václav Stehlík.
4-
Za rok 1967Praha 1969-
[l-3:
••
•
J
Bibliografie
zahraniční metodiky
80
:
371
:
016
PB. Erikoisbibl .:
opetus
K vyučovaniu cudzích Jazykov
výběrová
bibliografia / Slovenská pedagogická
knižnica ; zost, E. Eleková. Bratislava,
1972. 22 s.
:
Pol. P.
80
:
571 (05)
Gl ot todidactica : an international
journal of applied linguistics /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
15 (1982)
Poznań, 1985
80 ( 05 )
80
:
371 (082.1)
Pol. P.
Prace naukowe studium praktycznej nauki
jązyków obcych Politechniki Wrocławskiej
8
Wrocławl97B
ae
Studia i materiały, 8.
k
Erit.
80 -07 (082.1)
80
:
371 (438)
Pol.
-
7619
Polska myál glottodydaktyczna 19451975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej.
Pod red. Pran*
Ciszka Gruczy.
Warszawa 1979*
665 p.
80
:
572
Krámský
Jiří
Zvukova stránka
Pol.
-
5504
,
kům.
Praha 1972.
jazyka ve vyučování cizím jazy98 p.
80
J
572
Pol. P.
Pfeiffer, Waldemar
Elliptische Satzstrukturen im konven-
tionellen und programmierten Fremdsprachen68 p.
unterricht. Poznah 1975«
(Seria filologia germańska UAM, 14«)
80 s 372
Pol. P.
Rozwój mowy pisanej u dzieci wczesnych klas £.■%
szkoły podstawowej. Pod red. Stanisława
Kowalskiego.
Poznari 1959»
173
p.
(Zeszyty naukowe uniw. im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, 18.
Filozofia, psychologia, pedagogika, 2.)
=
808.4 -086
80
:
372
Pol. P.
Sprachwissenschaft und Fremdsprachenunterricht.
Arbeiten der Germanistenkommission
der Volksrepublik Polen und der Deutschen
Demokratischen Republik. Referate auf der
Arbeitstagung der Sektionen Grammatik und
Methodik in Dresden... 1973* Red. naukowy:
Aleksander Szulc, Poznaň 1975*
58 p.
(Seria filologia germaňska UAM, 16.)
80
:
373
Pol,
P.
Marton, Waldemar
Dydaktyka języka obcego w szkole średniej jako maksymalizacja uczenia się ze
zrozumieniem. Poznań 1974»
155 P*
(Seria filologia angielska UAM, 6.)
Polc P.
Burszta
,
Wojciech
Jązyk a kultura w myáli etnologicznej /
Wrocław
Polskie
Wojciech Burszta.
Towarzystwo Ludoznawcze, 1986,
151 s,
:
(Prace etnologiczne
ISBN 85-85005-00-2
Qo_
59
008
59
:
:
\
ll).
Pol.P.
Vaěinka. L.
Lidská komunikace v normě a patalogii /
Lubomír Vašinka.
Brno : Univerzita J.E.
177 s.
( Spisy
Pukyně, 1988.
filozofické fakulty; 276).
159.9
80
612
;
80
:
616
Pol. P.
księga
Badania lingwistyczne nad afazją
referatów wygłoszonych na międzynarodowej
konferencji naukowej i Warszawa, 10-12 XII
:
1975
/ red.
i oprać.s Halina Mierzejewska.
Wrocław, 1978»
291 s.
(Prace Instytutu języka polskiego
;
22).
80
:
80 -3
Pol. K.
-
784
Aktuálně problémy lingvističkoj terminolégie. Zbornik materialov zo zasadnutia
Komisie pre lingvističku terminolégiu pri
Medzinárodnom. komitéte slavistov. Smolenice... 1974» Vedecký red. Ján HerecBratislava 1976.
ký.
155 P»
80
i
808.1 -3
\
80
:
80 -52 =OO
Bayerová,
Pol. P.
Naděžda
Gramatická terminologie předobrozenská
/ Naděžda Bayerová.
Praha, 1979127 s. s ill,
(Spisy pedagog, fakulty v Ostravě | 39)*
Pol. P.
Załęckl.
Józef
Communicative Multivocality : a Study of
Punning, Metaphor, and Irony / Józef Załęcki. Kraków : Nakładem Uniw, Jagiell,,
il.
1990. 176 a.
(Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiell. ; 906,
Prace Językoznawcze, ISSN 0005-4578 j 95)
:
ISBN
85-255-0555-5
80
80 -4
802,0 s J3O
80 s 808.5
Mathesius, Vilém
čeština a obecný jazykozpyt.
463
P.
Pol.
-
2396
[Praha 1947*j
80 s 82
Pol.
-
1261
Roman
0 dziele literackim. Badania z pogranicza
ontologii, teorii języka i filozofii literatuWarszawa i960.
ry.
489 P*
Ingarden,
Pol.
Kurkowgka.
11
615
Halina
Polszczyzna ludzi myślących / Halina Kurkowska j wybór i opracowanie Hanna Jadacka 9
Warszawa : PWN, 1991*
Andrzej Markowski.
portr.
Filologii Pols.
(Biblioteka
319
;
skiej, Seria A Językoznawstwa.)
ISBN 83-01-10248-9
92 (458)
808.4 -08
438)
_Bo_
92 C
808.4 -06
808.4 -3
:
:
;
80
;
Pol.
92 (437.6)
-
Jöna» Eugen
Postavy slovenskoj jazykovědy v
dobe Stdrove j / Eugen Jána.
Bratislava, 1985. 169 s. : ill.
808.54
9944
Pol,
-
io
551
Stankiewicz, Edward
Baudouin de Courtenay a podstawy współczesnego Jązykoznawstwa / Edward StanWrocław s Wydawnictwo PAN,
kiewicz.
1986. 75 s.
ISBN 83-04-02351-2
80 s
92
Baudouin de Courtenay (458)
80 (430)
:
92 Dobrovský (437)
Svobodová, Zdeňka
Dobrovský a německá filologie.
1955.
97 P.
(Rozpravy ČSAV.
Rada SV, 65;2.)
Pol. P.
Praha
80 (450)
Petr,
;
92
Engels
Pol.
-
9509
Jan
Filozofie jazyka v díle K, Marxe a
B. Engelse / Jan Petr, Praha, 1980,
175 s.
92 Marx (450); 80
Pol. P.
In memoriam Mieczysław Małecki / red.
Jerzy
Warszawa j Nakładem Uniw, Jagiell,,
1987. 98 s. : il.
( Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell.
j BJ5i Prace Językoznawcze, ISSN 0085-4578 ; 85).
ISBN 85-01-07449-5
Rusek.
92 Małecki (458)
808.4 -08
808.61 -08
808.66 -08
012 Małecki
t
80
80 (450)
;
92
Marx
Pol.
-
S 509
Petr, Jan
jazyka v díle K. Marxe a
Praha, 1980.
B, Engelsa / Jan Petr,
Filozofie
175 s.
92
Engels
(450)
:
80
80
92
Stalin
(47)
Pol.
9588
Otázky jazykovědy s hlediska prací
J, V. Stalina 5 sborník přednášek,
které byly prosloveny na všesvazových poradách o jazykovědě, konaných
v srpnu 1950 na Lomonosovově státní
universitě v Moskvě /red. V. V. Vinogradov % přel. kol. za red. Jaromíra
Běliěe, Bohuslava Ilka.
Praha, 1952.
392 s.
(05/08)
Kikakaus-
lehdet, kokooniateokset,
sarjat
Pol. P.
80 ( 05 )
Časopis pro
í
5
35-44,
1911,
Praha.
7
moderní filologii.
16-18
25
9-11
49-53
1915-1962,
1967*1971
82
30 3254:5
(05)
Pol. P.
pro moderní filologii / ČeskosloPraha.
venská akademie všd.
:
1
1991
Časopis
-
ISSN
80
05
0862-8459
(05)
80
(
05)
Pol.P.
český časopis filologický. Společný orgán
Jednoty českých filologů a Kluba moderních
filologů.
1-3
1942/43-1944/45
Praha
u&Vv
1945-45
80 (05)
82 (05)
Pol. P.
Filologi .ja.
Izdaje Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Odjel za filologiju.
1-5
1957-65
Zagreb.
886.1
808.61 (05)
80 (05)
Pol. P.
Glott odidactica
an international
journal of applied linguistics /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
:
15 (1982)
1985.
Poznań,
80
:
371 (05)
80 (05)
82(05)
Pol.
Kwartalnik neofilologiczny.
1-
1954Warszawa.
Á
P.
80 (05)
P.
Pol.
Lingua Posnaniensis.
Czasopismo poświęcone
językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu.
Revue de philologie compares et de linguistique
-
generale.
1-
Poznań 1949-
4-5:
zeszyt dodatkowy.
fonograficzny,
1-2.)
-
Supplement. (= Biuletyn
80 (05)
Pol. P.
Linguistics / ur.
Stanko Škerlj.
4-8:1»
11Ljubljana,
Milan Groäelj»
9:1-2
1961-
»
10:1
»
Pol.
80
(05)
P.
Listy filologické.
14-24, 26:5-6, 27-51, 52:1-2,
55-48, 50-75, 76:1-2,
77-
5-6,
1887Praha.
[l-15:
Listy filologické
a
pedagogické]
82 (05)
808.5 (05)
885 (05)
80 (05)
82 (05)
Pol. P.
Listy filologické a paedagogické.
1-IJ.
1874-86.
Praha.
[l4-!
Listy
filologické.]
371 (05)
'[
Pol. P.
Wydawane przez Jana
Prace filologiczne.
Baudouina de Courtenay et Adama Antoniego
Kryńskiego.
6-7, 8:1, 10, 11, 12, 14-16, 18:1,2,4, 251926-1954, 1965-1965,
1975-
Warszawa 1907-1915,
<Po
(oę^
80 (05)
Pol. P.
Slovo a slovesnost.
1-6,
10-
1955-1959,
Praha.
1948-
808.1 (05
808.5 (05
82/89
881
(05
(05)
885 (05)
80 (05)
Pol. P.
Slovo a tvar.
listiku a
Revue pre jazykovědu,
slovesnost’.
1-3
1947-49
Bratislava.
808.1 (05)
808.54 (05)
885.4 (05)
881 (05)
sty-
Pol. P.
Suvremena ligvistika.
filološko društvo.
Godina 17
1991
ISSN
05
:
-
0586-0296
.80.105) x
886.1 (05)
1-2
Zagrel
:
Hrvatsko
80 (081)
Pol.
-
5407
Baudouin de Courtenay, Jan Niecisław
Dzieła wybrane.
Warszawa 1974“
1.
808.4 (081)
012 Baudouin de Courtenay
80
Pol.
(081)
Baudouin Ae Courtenay»
-
Jan
0 jązyku polskim / Jan Baudouin de
Courtenay ) pod red, Jana Basary,
Mieczysława Szymczaka.
Warszawa,
p*rtr.
1994.
455 s.
ISBN 83-01-04363-7
808 4 (081)
808.4 -02
:
.
9555
80 (081)
808.4 (081)
Baudoin de Courtenay, Jan
Szkice językoznawcze.
1.
p•
464
Pol.
-
164
Warszawa 1904-
80' (081)
808.4 -6
Pol.
Witold
Rozmowy o języku.
Doroszewski
-
706
,
1-4-
1
Warszawa
1948-54•
80 (081)
Pol.
Doroszewski, Witold
Studia i szkice językoznawcze.
1962.
470
p.
-
Warszawa
707
80 (081)
Gawroński
Pol.
,
Szkice
217 p.
SC!
(OS'/)
Andrzej
językoznawcze.
Warszawa
-
1928.
919
Pol.
-
10
855
Jakobson, Roman
wybór
W poszukiwa'iu istoty jązyka
pism / Roman Jakobson ; red., wstąp;
Maria Renata Mayenowa.
Warszawa
PIW,
;
;
1989.
ISBN
80
1-2
83-06-01545-2
(081)
Pol. P.
80 ( 081 )
Kuryłowić
z«
Jerzy
Esquisses linguistiques / Jerzy Kury310 s,
lewicz. Wrocław, i960,
(Prace jązykoznawcze
)
19).
Pol.
Kuryłowicz
,
-
10
668
Jerzy
wybór prac
Studia j ązykoznawcze
opublikowanych w jązyku polskim /
Warszawa ;PWN, 198?.
Jerzy Kuryłowicz.
510 s.
ISBN 85-01-06784-5
:
80 (081)
808.1 (081)
808.4 (081)
8O9.1 (081)
80 (081)
Pol.
-
4821
Milewski t Tadeusz
Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego.
Warszawa 1969.
478 p.
.80 (081)
Pol. K.
-
501
Jan
0 zjawiskach i rozwoju języka. Gz. 1.
Kraków 1921.
117 P• (Przedruk z Języka
polskiego, 1-5•)
Rozwadowski
,
80 (081)
Pol.
Jan
0 zjawiskach i rozwoju języka.
Kraków 1950.
229 p.
-
5368
2 wyd.
(081)
80
808.4 (081)
Pol.
-
3370
Rozwadowski
Jan
Wybór pism.
1. Pisma polonistyczne. Red. Stanisław Urbańczyk.
Warszawa 1959*
410 p.
2. Językoznawstwo indoeuropejskie. Red. Jan
Safarewicz. Warszawa 1961.
598 p.
3. Językoznawstwo ogólne. Red. Jan Safarewicz.
WarWstęp i przypisy oprać. Witold Mańczak.
szawa i960.
265 p.
,
809.1 (081)
012 Rozwadowski
?
80 (081)
809.1 (081)
Safarewicz, Jan
Studia językoznawcze.
Pol.
Warszawa
\
196?.
-
5018
368
p.
ao (oal)
Skalička, Vladimír
Vývoj jazyka. Soubor statí.
11l p.
Pol.
-
Praha
5549
i960.
80 (081)
808.4 (081)
Szober
Pol.
-
5864
Stanisław
Wybór pism. Wyboru dokonał Bronisław Wie,
czorkiewicz.
Warszawa
1959»
92 (438)
456
:
012 Szober
|M
p.
808.1
80 (082)
Pol.
-
7517
Charisteria Guilelmo Mathesio
quinquagenario a discipulis et Circuli
linguistic! Pragensia sodalibus oblata.
Pragae
1932.
147
P»
808.1 (082)
©82.2 Mathesius
80 (082)
Pol.
-
9768
K marxistické metodologii v jazykovědě : sborník referatd a diskusních
příspěvků z celostátní konference o
marxistické jazykovědě uspořádané vědeckými kolegii ČSAV a SAV 7.-9.9.1977
v Olomouci / uspoř. Stefan Peciar, JaPraha, 1979«
roslav Pepela,
2J2 s.
80 (082)
Pol.
-
9285
Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego.
1 : Rozprawy z językoznawstwa stosowanego / red.; J, P. B, Allen, S. Pit
Corder $ red. wyd, polskiego: Jan Rusiecki,
Warszawa, 1985.
570 s.
ISBN 85-02-01612-8
Pol. P.
Prešov studies In linguistics / red.s
L’udovlt Novák,
Bratislava, 1971.
155 s.
(Aota facultatis philosophicae Univ,
Safarikanae.
Jazykovědný zbornik | 5)«
80 (082)
808.54 (002)
80 (082)
Pol. P.
Sborník prací o jazyce
a překládání,
Red. 0. Man
Praha 1972»
254
[et al.].
P.
(Acta univ. XVII. novembria Pragensia.
Rada filologická, 5»)
82
.03
Pol. P.
Selected problems in linguistics /
ed. by Aleksander Szwedek. Warszawa,
1986. 102 a.
( Prace wydziału nauk humanistycznych,
Seria
Bydgoskie towarzystwo naukowe.
B, ISSN 0068-4570 » 14).
ISBN 83-01-06625-5
80
(082)
808.4 (082)
80 (082)
808.1 (082)
Pol.
-
374
Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr
Spławiński. Komitet redakcyjny:
Tadeusz Milewski, Jan Safarewicz & Franciszek
Sławski. Warszawa 1963512 p.
012 Lehr-Spławiński
082.2 Lehr-Spławiński
m
Pol.
-
11 105
Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego / red, Adam Weinsberg, Warszawa i Wydawnictwa Uniw, Waraz., 198?.
142 s. : 11.
ISBN 85-250-0485-8
80 (082)
80
(082)
Pol.
-
6025
Studie z porovnávacej gramatiky a lexikológie. Ved. red.: Štefan Peciar. Bratislava
1974.
204 P-
808.1 (082)
808.54 (082)
80 (082)
Pol. P.
Symbolae linguisticae in honorem Georgii
Kuryłowicz
Przewodniczący kom.
red.: Witold Taszycki.
7/rocław 1965»
.
394
p.
(Prace komisji
językoznawstwa, 5»)
809.1 (082)
012 Kuryłowicz
082.2 Kuryłowicz
Pol. P.
Acta faoultatis philosophicae UniversiJazykovědný zbornik.
tatis Safari^anae
:
5
Bratislava,
80 (C82.1)
808.54 (082.1)
1971
Erit.
80 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Acta philologica.
Uniwersytet Warszawski.
Wydział filologiczny.
1-
Warszawa
1968-
\
80 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Acta Universitatis Carolinae.
Philologica.
1958:1Praha.
[1954-56:
Acta universitatis Carolinae,
1954:5, 1956:4,
1956:5-]
Erit.
80 (082.1)
82
(082.1)
Acta Universitatis Carolinae.
monographia.
1-
Praha
Pol. P.
Philologica
1961-
Erit.
80 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Acta universitatis Carolinae.
Philologica
supplementum.
1960, 1961
(=
Philologica monographia,
l/l96l)
Praha.
Erit.
80 (082, l)
Pol. P.
Acta Universitatis Lodziensis,
linguistics.
1-
Folia
1981łódź.
[-1980: Acta Univ. Lodziensis. Zeszyty
naukowe Uniw. łódzkiego.
Seria 1. Nauki humanistyczno-społeozne.]
Erit.
80 (082.1)
Pol. P.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica.
1-
Praha
1960-
82/89
(082.1)
Erit.
(OS. Z
*1
j
Pol. P.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Facultas philosophica.
Philologien.
51Praha,
[-50:
1972Acta Univ. Palackianae
Facultas
philosophica].
Olomucensis.
Erit.
C o4a- A )
80 (082.1)
Pol. P.
Acta Universitatis XVII. novembris Pragensis.
Sada
2-
1971Praha
lingvistička.
Pol. P,
Annalea univeraitatis Mariae CurieSkłodowska. Sectio PP. Philologiae.
Lublin, 1985-
0239-426
80 (082.1)
82
(082.1)
X
ISSN
80 (082.1)
Archiwum filologiczne.
Ulk,
Wrocław.
os.
80 (082.1)
Pol. P.
Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie. Dział l t filologiczny.
1:6-7,9, 2:1, 3*l, 4» 5:2-5, 6:
1-4,
7:1-2,
8:1-2,
9:1
Lwów 1929-37
808.4 (082.1)
82/89 (082.1)
884. (082.1)
j
/
\
Eri-t.
80 (082.1)
Biuletyn polskiego towarzystwa
1-
Kraków 1927-54, Wrocław 1955-
Pol. P.
językoznawczego.
80 (082.1)
Pol. P.
Filologia.
1-4
Kraków 1955-59*
(Zeszyty naukowe Uniw.
Jagiellońskiego.)
[Jatko: Prace historycznoliterackie. Prajęzykoznawcze.]
808.4 (082.1)
808.1 (082.1)
82/89 (082.1)
BB4 (082.1)
ce
80 (082.1)
Pol. P.
Filologia.
1-6
Poznali
1957-64
(Zes.zyt.y-
naukowe uniw. im. A.
Mickiewicza.)
808.4 (082.1)
82/89(082.1)
884 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Filologia.
1959Łódź.
(Zeszyty naukowe uniw. łódzkiego.
808.4 (082.1)
82/89 (082.1)
884 (082.1)
Ser. 1.)
80 (082.1)
Pol. P.
Filologické
štiídie s sborník pedago-
gické fakulty University Karlovy.
1Praha
1969(082.1)
82/89 (082.1)
808.1
881 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Filologické studie,
Sborník pedagogické fakulty University Karlovy.
3-4
Praha
1972-73
808.1 (082.1)
82/89 (082. l)
881
(082, l)
80 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Filologija.
Izdaje Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju
(Hrvatsko filološko društvo).
1Zagreb
1957~
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
'M
80 (082.1)
Pol. P,
Filološki pregled.
-
Revue de philologie.
2s 3-4»
3:1-2,
4 51-4
“
1964-66
Beograd,
82/89 (082.1)
nperjiefl.
80 (082.1)
Pol. P.
Folia linguiatica.
(Acta univ, Lodziensis,
Seria 1.)
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Gdańskie studia językoznawcze. Gdańskie
towarzystwo naukowe. Wydział ls nauk
społecznych i humanistycznych.
2
Gdańsk
l979
808.4 (082.1)
Pol. P.
Glottodídactica
:
an international
journal of applied linguistics /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu,
15 (1982)
Poznań,l9B3
80 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Instytut naukowo-badawczy Europy Wschodniej.
Sekcja filologiczna.
1
4
Wilno 1950-35
Erit.
80 (082.1)
Pol. P.
;
Językoznawstwo.
Roczniki
humanistyczne.)
80 (082.1)
Pol. P.
Językoznawstwo.
1-
Wrocław 1957(Zeszyty naukowe uniw, wrocławskiego.
Seria A.)
808.1 (082.1)
808.4 (082.1)
80 ( o 82,1)
Pol. P.
Linguistica / Československá
Akademie věd.
český.
5Praha,
Ustav pro
1983-
jazyk
808.5 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Linguistica generalia.
1-
Praha 1974(Acta univ. Carolinae.
Philologica.)
80 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Filološki fakultet Beogradskog
Monografije
univerziteta.
1Beograd I966.
\
80 (082.1)
Neofilologia.
Roczniki humanistyczne.)
Pol. P.
80 (082.1)
Prace filologiczne.
P.
Pol.
Wydawane przez Jana
Baudouina de Courtenay et Adama Antoniego
Kryńskiego.
6-7, 0:1,
15-16, 18:2, 15-16, 18: 2
Warszawa 1907-13, 1930-34, 1964, 1975-
>
25-
808.1 (082.1)
808.4 (082.1)
80/89 (438) s 016
80 (082.1)
Prace
3-
Krak<sw
Pol. P.
językoznawcze.
I96O-
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego.)
[Ex:
Filologią.l
808.1 (082.1)
s
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Pr ace językoznawcze. Polska akademia nauk.
Komitet językoznawstwa.
1-
Wrocław 1954-
Erit.
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Prace komisji filologicznej.
towarzystwo prayjaoiół nauk.
Pol. P.
Poznańskie
Wydział filo-
logie zno -filozof iczny.
7:1, 8:1-2,
9-10,
11:2-5, 12:1-5,
15:
18;
16:1-6, l?:l-5,
1-5,
14:1-2,
15:1-4,
1-4,
19:1-2,
20:1,
21:1-4, 22:1,5,
25:
1-5,
24:1,
25Poznań 1954Erit.
808.4 (082.1)
82 (082.1)
884 (082.1)
80 (082.1)
Prace komisji
Pol. P.
językowej Polskiej akademji
umiejętności.
1, 4, 7-57
Kraków 1920-52
Erit.
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji językoznawczej. Poznańskie
towarzystwo przyjaciół nauk. Wydział filologiczno-filozoficzny.
1-
Poznań
1962Erit.
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P,
Prace komisji
akademia nauk.
językoznawstwa. Polska
Oddział w Krakowie.
1-
Wrocław
1964“
Brit.
808.4 (0Ö2.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Prace wydziału filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1-5
Warszawa
1960-67
Erit
82/89
e
(082.1)
Pol. P.
Radovi
;
razdio filoloških znanosti /
u Splitu,
Filozofski fakultet
Sveučilište
Zadar.
Zadar.
17:10(1978
)
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
80 (Q82.1l
82
(082.1)
ISSN
0550-3623.
26:16(1987)
80 (082.1)
Pol. P.
Razprave.
Dissertationes. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Razred za
in
literarne
vede.
filološke
—
1Ljubljana
1950-
82/89
(082.1)
Pol. P.
linguistique de Bratislava /
Académie Slovaque des Sciences.
Association des linguistes slovaques.
Bratislava.
Recuiel
6(1982), 7(1984), 8(1985)
80 (092.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Ročenka Kruhu moderních filologů při
Československé akademii věd.
3”
Za rok
1960-
1958-
Praha.
06l (437)
:
80 Kruh mod.fil.
80 (082.1)
Rozprawy
Pol.
Akademii umiejętności.
filologiczny.
Serya 2,
4(19)-6(21), 8(23)
Kraków 1895-94
82/89
(082.1)
Wydział
P,
80 (082.1)
Pol. P.
Rozprawy Akademii umiejętności.
filologiczny.
Serya 3*
8(55)-12(56)
Kraków 1916-19
82/89
(082.1)
Wydział
80 (082.1)
Pol. P.
komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe. Wydział I.
Rozprawy
1-
Łódf 1954-
808.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Rozprawy komisji językowej.
towarzystwo naukowe.
1-
Wrocław 1959“
808.4 (082.1)
Wrocławskie
80 (082.1)
Pol. P.
wydziału filologicznego.
akademia umiejętności.
Polska
Rozprawy
61-62
a
66:1-4,
1-6, 63:1-4» 64:1-2,4,
67:2-7, 68:1-3
65:1-5,7,
Kraków 1922-49
Erit.
82/89 (082.1)
808.4 (082.1)
884 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Sborník filologický. Československá akademie věd. Sekcje jazyka a literatury.
1:1-4,
2:1, 3:1, 4:1
Praha 1953-56
Erit.
808.5 (082.1)
885 (082.1)
82/89 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Sborník filozoflokej fakulty Univerzity
Komenského,
Philologica.
9:64-71» 10-12, 15-16, 16A, 17, 19
Bratislava 1958-67
[l6, 20-:
Zbornik.
..1
(082.1)
808.54 (082.1)
885.4 (082.1)
82/89
80 (082.1)
Pol.
Sborník filologický.
P,
Vydává 111. třída
vědy, slovesnost a
pro
České akademie...
umění.
1-12
Praha
1910-46
808.5 (082.1)
885
80 (082.1)
Pol. P.
Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university» Rada As Jazykovědná.
1Brno
1952”
808.1 (082.1)
808.5 (082.1)
80 (082.1)
Pol. p.
Sborník prací (jazykovědných a)
lite-
rárněvědných»
(Acta univ» Palackianae Olomucenais.
Facultas philos. Philologien.)
(082.1)
(082.1)
885
808.5 (082.1)
82/69
80 (082.1)
Pol. P.
Sborník Vysoké školy pedagogické
mouci. Jazyk a literatura.
1-6
Praha
1954~59
808.5 (082.1)
82/89 (082.1)
885 (082.1)
v Olo-
80 (082.1)
Pol. P.
Sborník Vysoké školy pedagogické v
Jazyk
1
-
literatura.
Praha 1959
Erit.
808.5 (082.1)
82/89 (082.1)
885 (082.1)
Praze.
Pol.
Seria językoznawstwo / Uniwersytet im.
Poznań
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydawnictwo naukowe Uniw. UAM, 198 51-
ISSN
80
0239-7617
(082.1)
'B-n2.IT.
P.
80 (082.1)
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń komisji językowej Towarzystwa naukowego warszawskiego.
Wydział 1: Językoznawstwa i historii literatury.
5-4
Warszawa 1949-52
82/89 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukoComptes rendus des
wego Warszawskiego.
séances de la Société scientifique et des
lettres de Varsovie. Widział 1: Nauk językoznawstwa i historii literatury.
19:1-55
1926-39,
20-51
&
1-95
32:1-5,
1940/45, 1946-49
55/38, 59-42
Warszawa 1926-39, 1945, 1947-50
808.4 (082.1)
82 (082.1)
884 (08^^^
001 (438)
Warszawa
s
TN
06l
80
Pol. P,
(082.1)
Studia językoznawcze : streszczenia
prac doktorskich / pod red. Janusza
Siatkowskiego.
Wrocław, 19761-
(Prace językoznawcze
94, 95,
)
85, 88, 39, 9 2
043 (438)
,
80 (082.1)
Pol. P.
Studi e a práce linguistické.
ská akademie vád.
1Praha
Českosloven-
1954“
Erit.
808.5 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Studie a prameny.
Sekce
jazyka a lite-
ratury ČSAV,
1-5, 7-11, 13-14, 16, 18
Praha
1954-58
Erit.
808.5 (082.1}
82/89 (082.1)
885 (082.1)
I
80 (082.1)
Pol. P.
Studie Pražského linguistického kroužku.
2
Praha 1959
Erit,
808.5 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Universitas Carolina. Philologica.
Is 1-2; 2s 1-2; 3: 1-2
1955-57
Praha.
Acta Universitatis Carolinae.]
808.5 (082.1)
82/89 (082.1)
885 (082.1)
I
80 (082.1)
Pol. P.
Zbornik filozofickej fakulty Univerzity
Komenského.
18,
Philologies.
20-
Bratislava
1966, 1968-
f-17.
19 s
L
Sborník...lJ
82/89
(082.1)
808.94 (082.1)
885.4 (082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Zeszyty językoznawcze.
nictwo naukowe.
Państwowe wydaw-
6
Warszawa
1961
Erit.
(09)
Kieliti©=
teen historia
80 (09)
Florczak,
Pol. P.
Zofia
Europejskie fródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX
wieku.
Studia z dziejów teorii języka
i gramatyki. Wrocław 1978.
249 P*
(Studia z okresu Oświecenia, 15»)
80 (09)
Heinz
Pol.
-
Adam
językoznawstwa w zarysie*
Warszawa 1978*
517 P»» ill»
,
Dzieje
7225
80 (09)
Etelnz,
Pol.
-
9809
Ádam
Dzieje językoznawstwa w zarysie /
Adam Heinz.
2. wyd. Warszawa, 198J.
j ill.
s.
517
ISBN 85-01-05536-6
80
(09)
Pol. P.
Heinz, Adam
Historia jązykoznawstwa,
Wrocław
wszystkich,
(Nauka
dla
p.
90
1979.
511.)
Pol.
80 (09)
-
8517
Helhlg» Gerhard
Dzieje językoznawstwa nowożytnego /
Gerhard Helbig » przeł. Czesława
Schatte» Dorota Morcinieo, Wrocław,
1982.
450
s.
80 (09)
Iviđ, Milka
Pravci u lingvistici.
na 1975»
302 p.
Pol.
3
izd,
-
6569
Ljublja-
80
:-
(09)
Pol.
-
4^53
ReyChinan, Jan
Od wieży Babel do językoznawstwa porówWarszawa 1969»
nawczego.
123 P*> ili«
80 (458)(09)
Zagórski,
Pol. P.
Zygmunt
Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918
ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.
Warszawa, 1901.
156 s.
(Prace komisji językoznawczej )
13).
:
808.4 (09)
(3/9)
Eri maisssP
/
80 (437)
Pol.
_0 marxistická jazykovědu v ČSSR.
-
6193
Zbornik
referatov zo seminara 17» mája 1973 v
Prahe. Ved. red.; Ján Horečky. Bratislava 1974*
258 p.
80 (457)
Pol. P.
základu pražské Jazykovědné školy. K
vydání připr. Josef Vachek. Praha 1970.
U
81 p.
(Prameny české a slovenské lingvistiky.
Rada česká, 1.)
80
80 (457)
Pol. P.
Z_ klasického období pražské školy 19251945» K vydání připr. Josef Vachek. Praha 1972.
75 p.
(Prameny české a slovenské lingvistiky.
Rada česká, 2.)
80
80 (457)
;
016
PB. Erikoisbibl.s
kielitiede
Bibliografie československé moderní filologie
Bibliography of Czechoslovak
modem philology.
Za rok 1962 / sest. Hádko Kejzlar, Ja=
romír Povejšil.
Praha, 1964.
016
;
80 (457-6)
80 (437)
:
016
PB. Erikoisbibl
tšekin kleli
Bibliografie československých prací lingu1,
Linguistiistických a filologických.
indoevropska,
obecná,
ka
slovanská a
ka.
Sest. Bohuslav Havránek, J.M.
[et al.].
Za rok 1929-34
Praha 1930-56
Komí-
nek
808.5 (437)
:
016
.
:
80 (457)
:
P ?*
016
Ęrikoisbibl.
tšekin
kleli
Bibliografie československých prací filo1,
Jazyk. Sest, J.M. Kořínek,
logických,
Za rok 1955
Praha 1957
Olé
:
808 í (457)
:
PB. Erikoisbgr.;
těekin kieli
Bibliografie
české linguistiky za léta
jazykověda
1945-1950
obecná, indoevropská, slovanská a česká / Zdeněk Tyl.
(Studie a pramePraha, 1955. 360 s.
Sekce jazyka a literatury )
ny / ČSAV.
:
7.)
016
;
016
;
806.5
80 (437)
PB. Erikoisbgr,
tšekin kleli
j
české linguistiky 1951-1955
jazykověda obecná, indoevropaká, slovanská a česká / zprac. Zdeněk Tyl. Pra(Studie a prameny /
ha, 1957* 539 s,
ČSAV.
Sekce jazyka a literatury fi 8.)
Bibliografie
;
016
:
016
:
808.5
80 (457)
PB. Erikoisbgr.s
tšekin kleli
Bibliografie
české lingvistiky 1956-1960
jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká / zprac, Zdeněk Tyl.
(studie a pramePraha, 1963. 708 s.
!
ny / ČSAV.
I 16).
016
016
;
:
[Sekce
808.5
80 (437)
jazyka a
literatury]
80
(457)
:
016
PB. Erikoisbgr.
tšekin kieli
;
Qeská jazykověda 1964 s práce z jazykovědy obecně, srovnávací indoevropski,
slovanské a z jazykovědné bohemistiky /
zprac, Zdeněk Tyl, Milena Tylová,
PraS, J27-428,
(Novinky lite
ha, 19é5.
ratury,
Společenské vědy.
Rada 6.
zykověda
-
literární věda 1 1965
016
:
:
808.5
4-5)
80 (457)
:
016
PB. Erikoisbgr,
tšekin kieli
jazykověda 1965 : práce z jazyko
védy obecné, srovnávací indoevropské,
slovanské a z jazykovědné bohemistiky /
zprac. Eleonora Slavíčkové, Milena Tylová t red, Zdeněk Tyl.
Praha, 196?.
(Novinky literatury. Spole142 s,
čenské vědy. Rada 6. Jazykověda
li
terární věda j 196? s 4).
Česká
-
016
:
808.5
80 (457)
Česká
:
PB,
016
Erikoisbgr,
tšekin kieli
jazykověda 1966 : práce z jazyko
obecné, srovnávací indoevropské,
slovanské a z jazykovědné bohemistiky /
zprac. Eleonora Slavíčková ; red.sZde(Noněk Tyl, Praha, 1968.
103 s.
vinky literatury.
Společenské vědy.
Hada 6, Jazykověda
literární věda }
-
1968
:
1).
016
:
808.5
80 (457)
:
016
PB. Erikoisbgr.
tšekin kieli
;
jazykověda 196?
Bibliography of
linguistics
/
zprac. Zdeněk Tyl,
.Czech
Praha,
Milena Tylová,
1969.
199 s.
(Novinky literatury. Společenské vědy,
Řada 6, Jazykověda
literární věda }
Česká
=
-
1969
:
2-5).
016
;
808.5
80
(457)
;
Erikoisbgr.:
tšekin kieli
PB,
016
Bibliography of
jazykověda 1960
Czech linguistics / zprac, Zdeněk Tyl,
Milena Tylová.
Praha, 1970.
248 s,
(Novinky literatury. Společenské vědy,
Řada 6, Jazykověda
literární věda )
Česká
=
-
1970
:
1-5).
016
;
808.5
80 (457)
:
PB. Erikoisbgr, s
tšekin kieli
016
jazykověda
19&9
Bibliography of
Czech linguistics / zprac. Zdeněk Tyl,
Milena Tylová,
Praha, 1971.
249 s.
(Novinky literatury. Jazykověda
literární věda i 1971 s 4-7).
Česká
=
-
016
;
808.5
80 (457)
:
PB. Erikoisbgr,:
tšekin kieli
Olé
Bibliography of
jazykověda 1970
Czech linguistics / sprao. Zdeněk Tyl,
Milena Tylová,
Praha, 1975»
516 s,
(Novinky literatury. Jazykověda
liteČeská
=
-
rární věda
}
1972
;
4-7)»
Olé
;
808.5
PB. Erikoisbgr,;
tšekin kleli
české lingvistiky
Nováková, M. Tylová, Z. Tyl.
Bibliografie
M.
Praha, I960.
016
016
s
;
808.5
80 (437)
178
1978-/
PB. Erikoishgr.
tSekin kieli
?
punografie české lingvistiky 1979
M. Nováková, M. Tylová»
216 a.
Praha, 19Q2.
016
016
:
;
808.5
80 (437)
Z«
Tyl.
/
PB. Erikoisbgr.
tšekin kiell
:
české lingvistiky 1980
M. Nováková, M. Tylová, Z. Tyl.
Bibliografie
Praha, 1982.
016
016
:
;
808.5
80 (437)
242
/
PB. Brikoisbgr.s
tšekin kieli
Bibliografie
české lingvistiky 1981
M. Mováková, M.
Praha,
016
016
;
;
1985*
808.5
80 (457)
Tylová»
227
s.
Z. Tyl.
/
PB. Erikoisbgr.:
Tšekin kieli
české lingvistiky s 1982
M. Nováková, M. Tylová, Z Lešková.
Bibliografie
„
Praha,
016
016
;
:
1984.
808.5
80 (457)
247
3
*
/
PB, Erikoisbgr,
TŠekin kieli
Bibliografie
české lingvistiky
M. Nováková, Z. Lesková.
245 s.
016
016
;
:
808.5
80 (457)
1984 /
1986.
Praha,
PB. Erikoisbgr.
tšekin kieli
Bibliografie
/
české lingvistiky s 1995
Z. Lesková.
Praha,
M. Nováková,
262 s.
1995.
OI6
016
;
:
808.5
90 (457)
PB. Erikoisbgr.
Tšekin
kieli
české lingvistiky
1985 /
M, Nováková, Z. Lešková.
Praha
ČSAV
Ustav pro jazyk český, 1987.
274 s.
Bibliografie
;
;
016
016
:
80 (457)
:
808.5
P3
.
Erikoisbgr,
tšekin
Bibliografie
kleli
Seská lingvistiky
1986
:
M. Nováková, Z. Lešková.
Praha
ČSAV
Ustav pro jazyk český, 1988.
234 s.
;
016
016
;
80 (457)
;
808.5
/
80 (437)
:
31
Pol. P.
TŽSitelová. Marie
Využití statistických metod v gramatice /
Marie Těšitelová.
Praha, 1960.
219 s.
(Studie a prace lingvistioké ! 15).
803.5
Ji
808.5 -5
:
80 (437)(082.1)
Pol.
Prameny
P,
české a slovenské lingvistiky.
Československá akademie věd. Řada česká.
1-2
Praha 1970-72
Erit.
80
(457.6)
;
016
PB. Erikoisbibl.s
kielitiede
Bibliografie československé moderní filologie
Bibliography of Czechoslovak
=
modern philology.
Za rok 1962 / sest. Radko Kejzlar, Jaromír Povejšil.
Praha,
1964.
016
;
80
(457)
80 (437.6) s 016
Blanár
,
PB. Erikoisbgr.
slovakin kieli
Vincent
Bibliografia Jazykovědy na Slovensku v
rokoch 1939-1947 / Vincent Blanár.
Bra(Knižnica Lintislava, 1950. 209 s.
guistica Slovaca » 6).
016 s 808.54
:
80 (437.6) s 016
Bvonč,
PB. Erikoisbgr.s
slovakin kleli
Ladislav
Bibliografia slovenskoj jazykovědy za
roky 1948-1952 / Ladislav Dvonč.
Mar-
tin, 1957.
251 s.
016
s
808.54
60 (457.6)
Dvonž
t
:
016
PB. Erikolsbgr.
slovakin kleli
Ladislav
Bibliografia slovenskej jazykovědy za
roky 1955-1956 / Ladislav Dvonö,
Mars.
tin, 1958.
337
016
:
808.54
:
80 (457.6)
t
PB. Erikoisbgr.:
slovakin kleli
016
Dvonč, Ladislav
slovenskoj jazykovědy za
1957-1960 / Ladislav Dvonč. Mar-
Bibliografia
roky
tin,
1962.
541
8.
016
s
806.54
PB,
80 (457.6) s 016
Erikoisbgr.s
Slovakia kleli
Dvonč» Ladislav
Bibliografia slovenskej jazykovědy za
roky 196I-I965 / Ladislav Dvonž,
Martin, I97O. 804 s.
016
:
8O8.54
80 (438)
Pol. P.
Fisiak. Jacek
ffkład Polski do językoznawstwa
światowego. Poznarf 1972.
12 p.
(Wykłady inauguracyjne, 11.)
Pol.
80
Język
i
-
9811
jązykoznawstwo polskie w
sześddziesiącioleciu niepodległość i
(1918-I978)
í materiały konferencji
Warszawa, 25 października
1978 / red,: Janusz Rieger, Mieczysław
Szymczak.
Wrocław, 1982.
295 s.
ISBN 85-04-01267-7
naukowej
j
808.4
80 (438)
Pol. P.
Rudnicki, Mikołaj
Językoznawstwo polskie w dobie oświecenia.
Poznań 1956.
33
P*
(Prace komisji filologicznej PTPN,
808.4 (438)
17:2.)
Pol. P.
Zagórski,
Zygmunt
Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918
ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.
Warszawa, 1981.
156 s.
(Prace komisji językoznawczej >
13).
:
80 (438)
80£ää (438)
:
016
Pol. P.
Prace filologiczne.
Wydawane przez Jana
Baudouina de Courtenay et Adama Antoniego
Kryńskiego.
6-7,
8:1,
Warszawa
15-16, 18:2, 15-16,
1907-13, 1930-34, 1964
18: 2
80 (082.1)
808.1 (082.1)
808.4 (082.1)
80
(458)
Trypuóko
*
,
016
PB,
Erikoisbgr.:
puolan kleli
Józef
Bibliografia językoznawstwa polskiego
za lata 1948-1955
Bibliographie de
linguistique polonaise pour les années
1948-1955 / Józef Trypuófco. Napoli,
1962, 234 s.
(Estratto dagli Annali
dell'lstituto universitario orientale,
Sezione Slava),
=
016
t
808. 4
80 (458)
Pol. P.
045
:
Studia językoznawcze : streszczenia
prac doktorskich / pod red. Janusza
Siatkowskiego.
Wrocław, 1979.
4
(117 s.).
(Prace
językoznawcze
|
92).
80 (438) s 378.4 Kraków
Pol. P.
Wydział filologiczny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.
Historia kateder. Pod red.
Witolda Taszyckiego i Alfreda Zaręby, Kraków 1964.
405 P*> ill*
(Wydawnictwa jubileuszowe, 9-)
378.4 (438) Kraków
:
82/89
80 (47)(05)
Sovětská věda.
Pol. P.
Jazykověda.
sovětský institut v Praze.
Československo-
1-4
1931-54
Praha.
808.2 (05)
-06
Kielenhuolto. Stilistiikka
»
80 -06
Pol.
-
7313
Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Za vedení Jaroslava Kuchaře. Praha 1979*
287 P»
808.5 -06
Pol. P.
Bugaj ski, Marian
Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej / Marian Bugajski.
Wydawnictwo
Wrocław
Univ, Wrocławskiego, 1989.
2JI s.
(Acta Univ. Wratislaviensis ISSN 0259-6661 ;
:
iTTTJ.
ISBN
80
85-229-535-9
-06
,
80 -06
808.4 -06
Pol.
Doroszewski Witold
Kryteria poprawności
1950.
123 p.
-
703
,
językowej.
(
Warszawa
80 -06
Pol. P.
Sawroński Andrzej
0 błędach językowych.
,
52
Warszawa 1921.
p.
(Bibljoteczka towarzystwa miłośników języka
polskiego
,
5•)
80
-06
Kraus,
Pol.
-
6574
Jiří
Uvod
covníky.
do
stylistiky pro informační praPraha
1977.
68
p.
808.5 -06
Pol. P.
Mayen,
Józef
0 stylistyce utworów mówionych /
Józef Mayen. Wrocław, 1972.
162 s,
(jZ dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ) 26),
80 -06
800.4 -06
80 -06
Pol. P.
Miodek, Jan
Kultura jązyka w teorii i praktyce /
Jan Miodek, Wrocław, 1985»
98 s.
(Acta univ. Wratislaviensis j 6?0).
808.4 -06
80
-06
Pol. P.
0 problemach stylistyki / red. s Andrzej
Bogusławski. Warszawa, 1956.
217
s.
(Zeszyty językoznawcze j 5),
80 -06
Spal
,
Pol. K.
Jaromír
-
704
(Základy stylistiky a lexikologie.)
Sloh.
Plzeň 1970.
126 p.
808.5 -06
80 -06
Pol. P„
Z zagadnień języka artystycznego
Materiały I konferencji naukowej, poświęconej
problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut filologii polskiej
.
UJ, Kraków... 1975» Red. Józef Bubak i
Aleksander Wilkoń. Warszawa 1977« 382 p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 457»
Prace językoznawcze, 54»)
=
808.4 -06
82
.08
Pol. Kot.
51
Jánská. L.M.
Ormis. J.V.
Kotvan. I.
K súčasným i historickým otázkám slovenského jazykového purizmu / L. M. Jánský
Jan Ormis
Imrich Kotvan. Bratislava :
Slovenská učená společnost, 1940.
38 s.
(Linguistica Slovaca; 6.)
-
-
-
-
80-06
:
808.54
“O?
Opetus.
Oppimateriaalit
80 -07
Pol. kot.
21
Elkana
Nowa metoda nauczenia sią łatwym sposobem pierwszych zasad Jązyków: rossyjskiego, polskiego, francuskiego i niemieckiego... z Dodaniem niezbędnych prawideł wymawiania.
16 wyd. Warszawa
p.
227
1879.
80 -07
Pol.
-
3190
Makarewicz, Roman & Irena
Przewodnik językowy.
1. Polsko-angielski-niemiecki-francuski-hiszLondon 1946.
pański-portugalski.
157 P»
2. Polsko-angielska-holenderska-szwedzkaLondon 1947*
włoska-rosyjska.
247 P*
80 -07
Pol. P.
Marton, Waldemar
Dydaktyka języka obcego w szkole średniej jako maksymalizacja uczenia się ze
zrozumieniem.
Poznań 1974«
155 P*
(Seria filologia angielska UAM, 6.)
80 -07
Pol. P.
Pfeiffer, Waldemar
Elliptische Satzstrukturen im konventionellen und programmierten Fremdsprachenunterricht. Poznah 1975«
68 p.
(Seria filologia germańska UAM, 14«)
80
t
372
80 -07
Pol. P.
Sprachwissenschaft und Premdsprachenunter-
richt.
Arbeiten der Germanistenkommission
der Volksrepublik Polen und der Deutschen
Demokratischen Republik. Referate auf der
Arbeitstagung der Sektionen Grammatik und
Methodik in Dresden...
1973»
Red. naukowy:
Aleksander Szulc. Poznań 1975*
58 P»
(Seria filologia germańska ÜAM, 16.)
80
:
372
80 -07 (082.1)
Pol. P.
Prace naukowe studium praktycznej nauki
jązyków obcych Politechniki Wrocławskiej.
8
Wrocławl97B
=
Studia i materiały, 8.
k
80
:
Brit.
571(082.1)
80 -07 (75)
Pol. P.
Wieczorek-Prabucką, Urszula
Programmed instruction of foreign languages in the USA.
Poznan 1974*
175 p.
( Prace komisji językoznawczej PTPN, 7.)
08
Murteet
80 -08
Pol. P.
Chloupek, Jan
Aspektu dialektu.
Brno 1971.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, I63.)
808.5 -08
155
p.
Pilos.
Pol.
80 -08
Havránek, Bohuslav
Studie o spisovném jazyce.
571
Praha
-
4974
1963»
p.
808.1 -08
808.5 -08
if
80 -08
Pel.
P,
Jedlička, Alois
Spisovný jazyk v současné komunikaci.
Praha
1974«
227
p.
(Acta univ, Carolinae,
graphia,
Philologica mono-
49.)
808.5 -08
80 -08
Kellner,
Pol.
-
8804
Adolf
Uvod do dialektologie / Adolf Kellner
k vyd, připr, a rejstříky sest, Josef
Skulina, Antonín VaSek » odpov. reč, s
Praha, 1954«
Hana Jechová,
115 6«
808.5
-08
)
Pol. P.
Zbiór studiów poświąconych stosunkowi
dialektologii do innych dyscyplin
naukowych / red.: Witold Śmiech.
Łódź, 1986.
394 s.
(Acta Univ. Lodziensis. Folia linguistica, ISSN 0208-6077 » 12).
80 -08 (082)
808.4 -08 (032)
Pol.P.
Dialektologia
tislava
;
/
Veda,
red.
1987.
vědné studie ; XXI.)
80-08
80-3
:
808.56
BraIvor Ripka.
(Jazyko132 s.
=OB5
Kirjakieli
80 -085
Pol. P.
Nadawki a hranicy rědneje kodifikacije.
Aufgaben und Grenzen der sprachlichen
Materialije 7. posedźenja
Kodifizierung,
Komisije za słowjanske spisovné rěče při
Mjezynarodnym komiteju slavistov,,
1977
Budyv Budyšinje,
Red. Helmut Passke,
šin 1979.
105 p.
(Spisy Instituta za serbski ludospyt,
“
.
54 .)
5
808.1 -085
80 -085
Spisovný
Zbornik
Pol.
7321
jazyk a jazyková kultára.
Štiádií sovietskych lingvistov.
Vedeoký red.
1978.
-
109
Ján Horecký.
Bratislava
p.
808.2/.3
-06
-08 6
Sos iaali»
set ja ikäkausimarteet
80 -036
Pol.
-
5791
Baudouin de Courtenay, Jan
Spostrzeżenia nad językiem dziecka.
Wybór i
oprać.
Wrocław
1974*
Maria Chmura-Klekotowa,
215
P*
808.4 -09
80 -086
Pol. P.
Ooppertowa, Lidia
Rola spójników hipotaktycznych w ujmowaniu stosunków przez dzieci. Kraków
1939*
113
P.
(Rozprawy i studia UJ,
139-9
:
14«)
80
80 -086
Pol. P.
Kaczmarek, Leon
Kształtowanie się mowy dziecka.
1953.
91
P.
Prace komisji filologicznej PTPN,
808.4 -086
Poznali
15:2.)
80 -086
Pol.
P.
Kaczmarek, Leon
Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy
(dyslalii) u dzieci. Poznań 1955»
2J p.,
ill.
(Prace komisji filologicznej PTPN, 15*4-)
808.4 -086
80 -086
Ohnesorg.
Pol. P.
Karel
Druhá fonetická studie o dětské řeči.
Brno 1959»
16l p.
(Spisy univ. v Brně. Filos, fakulta, 57.)
808.5 -086
80 -086
Pol. P.
Pačesová, Jaroslava
The development of vocabulary in the
child. Brno 1968.
258 p.
(Spisy univ. J. E. Purkyně v Brně. Filos,
fakulta, 129»)
805.5 -086
80 -086
Pasesová,
Pol. P,
Jaroslava
Reč v raném dětství. Brno 1979.
170 p.
(Spisy univ. J. E, Purkyně v Brně.
219.)
Piloz. fak.
,
808.5 -086
80 -086
Pol. P.
Rozwój mowy pisanej u dzieci wczesnych
klas szkoły podstawowej. Pod red. Sta-
nisława Kowalskiego. Poznań 1959» 175 P»
(Zeszyty naukowe uniw. im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, 18,
Filozofia, psychologia, pedagogika, 2.)
=
808.4 -086
80 -086
Pol. P.
Zarębina, Maria
Kształtowanie się systemu językowego
dziecka. Wrocław 1965.
100 p.
(Prace komisji językoznawstwa, 7*)
808.4 -086
80 -086
:
159.9
Pol. kot.
8
Szatkowska, Jadwiga
Przyczynek do badali nad rozwojem mowy
dziecka (li). Warszawa 1909*
54 P»
(Bibljoteka psychologji dziecięcej, 3.)
(Odbitka z Wychowania.)
Pol. kot.
80 -089
18
Unguri an, Olgierd
2 wyd.
Typologia języków informacyjnych.
(Materiały
Warszawa 1974*
48 p. ill.
>
szkoleniowe.)
002
Pol.
P.
Charakterystyka temporalna wypowiedzenia
materiały konferencji naukowej w Jadwisinie 9.-11-9-1975 / red. Maciej Grochowski,
Zuzanna Topolińska.
Wrocław
Ossolineum,
il.
1975* 165 s.
(Prace Instytutu jązyka polskiego ; 8).
:
:
:
80 -56
80 -2
/
Pol.
Karolak,
-
li
744
Stanisław
Kwantyfikac j a a determinacja w jązykach
Warszanaturalnych / Stanisław Karolak.
wa
ISBN
;
PWN, 1990.
80 -2
80
445 s.
85-01-09526-9
-56
:
il.
Pol.
Rokoszowa.
P.
Jolanta
Zum Anthropozentrismus in der Sprache
ein Beitrag zur Unterschung des Genus
verbi / Jolanta Rokoszowa.
Wrocław s
1986.
104 s.
il.
Prace komisji Językoznawstwa, ISSN 0079-
Ossolineum,
(
:
3510
ISBN
80 -2
80 -5
}
54).
85-04-02387-3
:
“5
Sanas to
Leksikologia
.
80 -5
Broneo
Pol. P.
>
Jiří
K lingvodidaktické typologii cizojazyčného lexika / Jiří Bronec. Brno,
201 a.
1982.
(Spisy Univ. J, B, Purkyné v Brn?.;
Filozofická fakulta ) 239)«
80 -3
Pol. P.
808.4 -3
Pieńkowski, Witold
Teoria etymologii ludowej.
147
Warszawa
P.
(Dissertationes univ. Varsoviensis
\
,
58.)
1972.
Pol.P.
Dialektologia
tislava
/
red. Ivor Ripka.
Bra(Jazyko1987.
132 s.
Veda,
vědné studie; XXI.)
80-08
80-3
:
:808.56
80
-5
Pol.
-
7459
Dokulil Miloš
Teoria derywacji. Przeł. Anna Bluszcz
Wrocław 1979»
i Jan Stachowski.
291 P»
,
808.5 -5
80 -3
808.5 -5
Pol.
Dokulil, Miloš
Tvoření slov v češtině.
vání slov. Praha 1962.
1.
263
X
-
691
Teorie odvozop.
80 -3
Pol.
Doroszewski Witold
Elementy leksykologii i semiotyki.
-
4818
,
1970.
319
P.
Warszawa
80 -3
Pol. P.
Grochowski» Maciej
Pojącie celu s studia semantyczne /
Maciej Grochowski,
Wrocław, 1960.
127 s.
(Prace Instytutu jązyka polskiego j 56).
80 -3
Grodzitíski
Pol.
.
-
6938
Eugeniusz
Znaczenie słowa w języku naturalnym.
Warszawa 1964.
353
p.
80 -5
Pol.
Pře mysl
Nauka o slovní zásobě
Praha, 1960. 192 s.
Hauser
-
6124
,
/
Přemysl Hauser.
808.5 >3
Pol.
-
10
268
Hauser, Přemysl
Nauka o slovní zásohš / Přemysl Hauser,
Praha, 1986.
2. vyd,
195 s.
808.5 -3
80 -3
80 -3
Pol. P.
Heinz, Adam
Funkcja egzocentryczna rzeczownika.
186 p.
ław 1957*
(Prace językoznawcze, 14.)
808.4 -3
Wroc-
80 -5
Pol. P.
808.4 -3
Judycka, Irmina
Syntaktyczna interpretacja struktur słowo(Na przykładach formacji z kategotwórczych.
rii nomen loci). Warszawa 1971*
111 p.
(Dissertationes univ. Vą,rsoviensis Ą6.)
,
\
80 -3
Pol.
-
2166
Lexikograf ický sborník. Materiály z I. celostátně j konferencie čs. lexikografov, konanéj
v dňoch 5.-7. juna 1952 v Bratislave.
Hlav-
ný redaktor Stefan Peciar.
213
Bratislava 1955«
P.
808.5 -3
808.54 -3
ff
80 -3
Pol.
-
4995
Mielczarek, Alfred
Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej.
Warszawa 1972.
199 P»
808.4 -3
Pol.
-
11 091
Miodunka. Władysław
Podstawy leksykologii i leksykografii /
Władysław Miodunka. Warszawa
PWN, 1989.
268 s. : 11.
ISBN 83-01-09207-6
:
80 -3
80 -52
80 -5
Pol. P.
Hěmec, Igor
Rekonstrukce lexikálního vývoje.
Praha 1960.
193 P*
ill.
(Studie a práce lingvistické, 14.)
»
808.5 -5
Pol.
li
847
Opđa i slavenska terminološka problematika /
glavni odgovorni urednik Stjepan Babiđ.
Zagreb
Razred za filološke znanosti JAZU,
;
1987.
108 s.
80 -3
80
001
:
Pol.
Palek
.
-
11 424
Bohumil
Základy obecné jazykovědy / Bohumil Palek.
Praha s Státní pedagogické nakladatelství,
285 s.
il.
ISBN 80-04-22937-9
1989.
80
80 -3
80 -5
:
80 -5
Pol. P.
Práce a studie Vysokej školy dopravnej v
Žiline.
Seria společenskovědná.
1
Bratislava 1975
082.1
80 -3
Pol. P.
Semantyka i słownik. Pod red. Anny Wierzbickiej.
Wrocław 1972.
236 p.
w literatudziejów
artystycznych
form
(Z_
27»)
polskiej,
rze
80 -32
808.4 -3
808.2 -3
80 -3
Pol. P.
Słownik i semantyka. Definicje semanPod red. Elżbiety Janus. Wrocław 1975»
169 p.
(_Z dziejów form artystycznych w literatu-
tyczne.
rze polskiej,
39»)
808.4 -3
80 -5
Pol. P.
TSšltelová, Marie
Otázky lexikální statistiky.
Praha 1974.
289 p.
(Studie a práce lingvistické, 9»)
808.5 -5
80 -3
Pol.
808.4 -3
Jan
Słownictwo.
210 p.
1971.
Tokarski
-
4820
,
(Teoria wyrazu.)
\
Warszawa
Pol. P.
80 -s3
Wierzbicka
,
Anna
Dociekania semantyczne / Anna Wierzbicka,
Wrocław, 1969.
201 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ) I?).
Pol. P.
Wierzchowski. Józef
Leksykalno-frazeologiczna struktura języka
/ Józef Wierzchowski.
Wrocław : Ossoli-
neum, 1990.
li? s. s il.
(Prace językoznawcze, ISSN 0079-5485
ISBN 85-04-02677-5
80
80
-5
j
115»]
80 -5
:
Pol.
001
Stoberski,
-
9190
Zygmunt
Międzynarodowa terminologia naukowa
problemy
postulaty
oczekiwania /
Zygmunt Stoberski.
Warszawa, 1982,
122 3.
ISBN 83-01-05341-X
-
-
Pol.
80
-5
:
-
9441
159.9
Maržálová, Libuša
Psycholingvistická analýza vývinu
lexiky s asociačně Struktury v
subjektivnom slovníku / LibuSa Mar-
Sálová.
tab.
Bratislava, 1982,
207 s.
80 -5
•
22
Pol. P.
Beneš, Pavel
Phrases ä agents indéterminés dans le
Nouveau Testament.
Leurs versions latines
et romanes. Brno 1971*
119 P»
(Spisy univ. j e. Purkynš v Brně.
Filos,
#
fakulta» 165.)
807 -3
804/806
:
22
-5
:
22
80 -5 s 62
Nowicki
0
,
Pol.
-
6981
Witold
ácisioád pojęć i kulturę słowa w
technice. Poradnik terminologiczne-językowy opracowany na przykładzie telekomunikacji i dziedzin pokrewnych.
251 p.
Warszawa 1973«
808.4 -5
i
62
80
:80
Pol. K.
-
784
Aktualne problémy lingvističkej terminologie. Zbornik materialov zo zasadnutia
Komisie pre lingvističku terminolđgiu pri
Medzinárodnoa komitáte slavistov. Smolenice... 1974» Vedeoký red* Ján Herecký. Bratislava 1976.
135 P*
808.1 -3
í
80
80 -5
:
805.0 -55
Pol. K.
-
502
Mikołaj
Zmiany rodzaju w rzeczownikach zapożyczonych na podstawie materyału z języka niemieckiego. Kraków 1915*
94 p» (Osohne odbicie
z Rozpraw wydz. filol. Akad. Umiejętn. w Kra-
Rudnicki,
kowie,
54«)
Pol. Kot.
50
Jílek. F.
Klaretovo české názvosloví
František Jílek. Praha : Královská Česká
(Věstník
1951.
68 s.
Královské České společnosti nauk, třida
filosoficko-historicko-filologická; IV.)
808.5 ; 80 -3
92 Klaret (437)
.5
80
-5
Pol. P.
(05)
Československý
terminologický Žasopis
/ Slovenská akadémia vied.
5
Bratislava,
1966.
808.5 -5 (05)
808.54 -5 (05)
60 -3 (05)
Pol. P.
Slovenské odborné názvoslovie.
1-9
1955-61
Bratislava.
808.54 -5 (05)
80 -3 (082)
Pol.
-
6054
Slovo a slovník. Zbornik referatów z
lexikologicko-lexikograficke j konferenc i e
Ved. red.:
v Smoleniciach 4*-7* mája 1970.
Jozef Růžička a Ivan Poldauf. Bratislava
1973.
254
P-
80 -32 (082)
-31
Er i snime t
«
Wimistöntatkimus
T opon oma s tiikka
.
Onomastiikka.
80
Pol.
-31
Groázióski Eugeniusz
Zarys ogólnej teorii imion własnych.
-
5355
,
szawa
1973.
310
p.
War-
80 -31
Pol.
-
7175
Onomastická práce. Sborník rozprav k
sedmdesátým narozeninám Vladimíra
Smi1a u e r a. Uspoř. Ivan Honí
[et al.].
Praha
1966.
136
808.5 -31
p.
082.2 Smi lauer
80 -51
Pol,
Stanisław
Mówią nazwy. Warszawa
Rospond
-
6292
,
ill.
808.4 -51
1976.
275
P*>
80
Pol.
-31
Šmi lauer, Vladimír
Úvod do toponomastiky.
Praha
1963«
808.5 -31
-
5573
219 p.
Pol.
808.2 -51
P.
Studia językoznawcze t streszczenia
prac doktorskich.
10 : Antroponimia słowiańska / pod
Wrocław, 1985»
red. Wiesława Borysia.
155 s.
(Prace językoznawcze, ISSN 0208-8665 )
0079-3485
»
108).
808.4 -31
80 -51
808.1 -51
Pol.
-
4855
Studia językoznawcze poświęcone... Stanisławowi Rospondowi. Komitet redakcyjny: Marian Adamus [etc.].
Wrocław 1966,
467 p.
808.1 (082)
012 Rospond
082.2 Rospond
!d(
80 -51
Pol. P.
Zabrocki, Ludwig
U podstaw struktury i rozwoju języka
At the foundation of language structure
and development / Ludwig Zabrocki. Warszawa, 1960.
462 s.
=
(Seria neofilolcjia
;
3)«
-4
808.4 -31
80
80 -31 (082.1)
Pol. P.
Pismo poświęcone nazewnictwu
geograficznemu i osobowemu.
Onomastica.
1-
Wrocław 1955”
808.1 -31 (082.1)
808.4 -51 (082.1)
80 -31 (082.1)
Pol. P.
Onomastica slavogermanica.
1-5, 5Berlin & Wrocław 1965-
808.1 -31 (082.1)
803.0 -31 (082.1)
80 -51 (082.1)
Pol. P.
Onomaatické práce,
5
Praha 1970
Erit,
808.5 -31 (082.1)
80 -51 (082.1)
Pol. P.
Polska akadentiaPrace onomastyczne,
nauk. Komitet językoznawczy.
1-5, 5-8, 10-15, 15, 17Wrocław 1955-
Erit.
808.1 -51 (082.1)
808.4 -51 (082.1)
80 -31 (082.1)
Prace onomastyczne.
jętności.
1, 3
Kraków 1948-51
Pol. P.
Polska akademia umie-
Erit.
808.1 -31 (082.1)
808.4 -31 (082.1)
=3l (3/9)
Eri
paikannimet
80 -31 (oo)
Pol.
Erik.
Lütterer, Ivan
Původ zeměpisných jmen
.ex.
palkannłmet
:
etymologický
slovník 1000 vlastních jmen zemi, měst
a přírodních objektů z celého světa /
Ivan Lütterer, Luboš Kropáček, Václav
Huňáček i úvod: Ivan Lütterer.
Praha,
1976. 500 s.
:
80 -32
;
80 -311
80 -31 (00)
Pol. lex.
Erik, : paikannimet
Staszewski« Józef
Słownik geograficzny : pochodzenie i
znaczenie nazw geograficznych / Józef
Staszewski,
2, wyd.
Warszawa, 1959»
s.
551
80 -32
;
80 -311
80
51 (4)
lex.
Erik.: paikannimet
Pol,
Batowski, Henryk
Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX -wieku :
współczesne i historyczne nazwy miast
i innych najważniejszych miejscowości
w 24 językach / Henryk Batowski i polski materiał nazewniczy przygot. Barbara Urbańska. Warszawa, 1964.
44»
85 s.
80 -52
80 -511
:
Pol. lex.
Erik.s paikannlmet
80 -51 (4)
Eohdanecký,
Edv.
Místní slovník slovanský v odcizovaných
i Zicích krajích / sest. Edv. Bohdanecký.
Praha, [I9IO].
207 s.
80
-32
:
808.1 -31
80 -311
Pol. lex.
Erik.: paikannimet
80 -51 (4)
Kotarski
,
Stefan
Słownik zlatynizowanych nazw miejscowych ze szczególnym uwzględnieniem osiedli słowiańskich / Stefan Kotarski.
Warszawa, 1955*
12 s.
80 -32 : 80 -311
808.1 -31
Pol. lex.
Wrik.: paikanninet
Eichler,
Ernst
Slawische Ortsnamen zwischen Saale
und Neisse s ein Kompendium / Ernst
Sichler.
1 í A-J.
2
:
K-M.
80 -311
80-52
80 -31 (450.2)
808.1 -31
;
Bautzen, 19Q5«
Bautzen,
1987.
206 s.
201 s.
80 -31 (430.2
Rachel
,
;
=858)
Pol, lex.
Erik.; paikannimet
Bjarnat
Ortsnamenverzeichnis der zweisprachigen
Kreise der Bezirke Dresden und Cottbus
Słownik wjesnych a městskich mjenow dwurěčnych wokrjesow wobwodow Drježdžany a
Chođebuz / zest, Bjarnat Rachel, Herbert
Nowak.
Budyšin, 1969.
192 s.
=
80 -32
;
80 -311 =B5B
80 -31 (430.2 =858.1)
Pol.
-
5349
Meschgang, Jan
Die Ortsnamen der Oberlausitz.
tzen
1973.
215
p.
808.581 -31
803.0 -31
Bau-
80 -51 (450.2 =858)
Pol. lex.
Sorbi: paikannim.
Sorbisch-deutsche s und deutsch-sorbisches
Ortsnamenverzeichnis der zweisprachigen
Kreise und Bezirke Dresden und Cottbus,
Zusammengest. r. Bjarnat Rachel u. Herbert SToack,
Bautzen 1969»
192 p.
80 -52 =B5B -51
808.58 -51
so -51 (457)
Pol. .ex.
Erik.s paikannimet
Sosák, Ladislav
Místní Jména na Moravě a ve Slezsku /
Ladislav Sosák, Rudolf Šrámek. Praha,
1970-. 180 -511
-52
808.5 -31
80
:
Pol. lex.
Eriki s paikannimet
80 -51 (457)
Lütterer
t
Ivan
Zeměpisná jména Československa s
Slovník vybraných zeměpisných jmen
s výkldem jejich původu a historického vývoje / Ivan Lütterer, Milan
Praha, 1982.
Majtán, Rudolf Šrámek.
(Malé
s,
;
encyklopedie
ill.
»
573
80 -52
808.5
;
80 -511 =B5
80
31 (457)
Pol. lex.
Erik,: paikannimet
Oliva, Karel
Retrográdní slovník k dílu Antonína
Profouse, ”Místní jména v Cechách”,
1-5./ Karel Oliva.
1 ; česká místní jména, Praha, 1976.
225 e. (Zvláštní příloha Zpravodaje
místopisné komise } 17).
80 -32
80 -311
80 -31 (=81)
;
914.3? (03)
80 -51 (437)
Orth,
Jan
Pol.
lex.
Erik.;
&
Sládek,
paikannimet
Prant[išek]
Topograf icko-statistický slovník Cech
/ Jan Orth, Frant. Sládek,
Praha
...
1870.
1048
80 -32
:
808.5 -31
914.37
80 -311
Pol. lex.
80 -51 (457)
Erik.: palkannlmet
Polívková, Alena
Naše místní Jmená
Alena Polívková,
80 -52
t
(a Jak
ich užívat) /
188 s.
1985.
-511 (457)
Praha,
:
808.5 -31
80
i
80 -51 (45?)
Profous,
Pol. lex.
Erik, ; paikannimet
Antonín
Místní jména v Cechách / Antonín Profous
Jan Svoboda, Vladimír Smilauer.
Praha, 1949-60.
1-5#
»
80 -511
-52
808.5 -51 (05)
914.57 (05)
80
:
80 -51 (437)
Pol
*
Erik,
lex
paikannimet
*
:
Retrospektivní lexikon obcí Českoslo-
venské socialistické republiky 18501970. 1-2. Praha 1978.
80 -52
:
80 511
914.37 (03)
80 -51 (437)
Smilauer
,
Pol.
-
4870
Vladimír
Atlas místních jmen v Cechách.
1-2.
Praha
1969.
808.5 -51
80 -31 (457)
Smllauer
Pol.
-
3637
Vladimír
Osídleni Oech ve světle místních imen.
Praha i960.
391 p.
,
943.7
325
808.5 -31
*
80 -31 (437)
;
943-7
808.5 -31
Pol.
-
5637
Šmilauer, Vladimír
Osídlení Cech ve světle místních jmen.
Praha i960.
391 p.
M
80 -31
(437)(03)
Pol.
lex.
täekk. -paikana.
Retrospektivní lexikon obcí Českosloven-
ské socialistické republiky 1850-1970.
1-2. Praha 1978.
80 -51
(457.6}(05)
808.5 -51 (05)
808.54 -51 (05)
80 -51
(457.6)
Ma.jtán,
Pol. P.
Milan
Hydronimia dorzecza Orawy / Milan
Wrocław,
Majtán, Kazimierz Rymut,
1985.
141 s.
( Prace instytutu Jązyka polskiego,
ISSN 0208-4074 ł 58).
ISBN Q3-04-01727-X
80
80
-51
-52
;
(458)
80 -511 =84=854
-■#
:
O
-52
Ma.j tán
Pol. P.
-311 =B4
;■ 80
Milan
Hydronimia dorzecza Orawy / Milan
,
Majtán, Kazimierz Rymut.
Wrocław,
1985.
141 s.
(Prace instytutu jązyka polskiego,
ISSN 0208-4074 i 58).
ISBN
85-04-01727-X
g 8 (j^ž)
-52
-511
80
;
8.4 -51
80
=854
808.54 -51
80
-51 (457.6)
Pol. lex.
Slovakkii erisn.
Ma.jtán, Milan
Názvy obcí na Slovensku za ostatných
dvesto rokov, Bratislava 1972,
667 p.
808.54 -51
80 -31 (437.6)
Pol.
-
7041
Stefan
Slovník obcí Banskobystrického okresu. Banská Bystrica 1968.
368 p.,
Pisoň
,
ill.
808.54 -31
914.576
80 -31 (437.6)
Pol. P.
Vlastivědný slovník obcí na Slovensku,
1
Pripr. Encyklopedický lístav SAV.
Bratislava 1977
—
—
808.54 -31
914.376 (038)
80 -31 (457 6)(03)
Pol.
-
Retrospektivní
lex.
tšekk. -paikana.
/
lexikon obcí Českosloven-
ské socialistické republiky 1850-1970.
1-2. Praha 1978.
80 -31 Jt4-37)(03)
80 -32
80 -31 (437)
80 -32
80 -31 (437.6)
;
;
Pol.
Borek
.
-
10 818
Henryk
Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych /
Henryk Borek.
Opole ; Instytut Śląski,
1988. 36? s.
11.
808.4 -51
80 -31 (458)
80 -311 =B4
80 -32
:
:
80 -31 (458)
Pol. P.
Breza, Edward
Gdańsk
Toponimia powiatu kościerskiego.
349 P.
Pomorskie monografie toponomastyczne, 1.)
1974.
808.4 -31
80 -51 (458)
Pol. lex.
Erik.: paikannimet
Cho.jnackl, Władysław
Słownik polskich nazw miejscowości w
b. Prusach wschodnich i na obszarze b,
wolnego miasta Gdańska według stanu
z 1941 r. / Władysław Chojnacki,
Poznań, 1946.
185 s»
80 -311
-52
808.4 -31 (03)
80
;
80 -51 (438)
808.4 -31
Pol. P.
Gdrnowicz, Hubert
Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, MałoGdańsk 1968.
polski i Mazowsza.
196 p.
(Gdańskie zeszyty humanistyczne. Prace językoznawcze, 2.)
\
80
-511 (458)
Górnowicz
,
Pol. P.
Hubert
Toponimia powiatu starogardzkiego /
Wrocław, 1985*
Hubert Górnowicz.
250 s.
(Pomorskie monografie toponomastyczne,
ISSN 0208-4082 » 7).
ISBN 05-04-02080-7
80 -JU =B4
80 -52
;
808.4 -51
80 -31 (438)
Pol. P.
1.
Hydronimia Wisły.
hydrograficznym.
dzie
Wykaz nazw w ukłaPod red. Przemysłap.
Wrocław 1965.
wa Zwolińskiego.
(Prace onomastyczne PAN,
?•)
808.4 -JI
Pol
J akus-Borkowa
,
.
P
Ewa
Toponimia powiatu świeckiego / Ewa JakusBorkowa.
Wrocław
Ossolineum, 1987;
257 s.
!
11.
monografie
(Pomorskie
0208-4082
ISBN
;
8).
83-04-02454-0
808.4 -31
80 -31 (438)
80 -311
80 -32
:
toponomastyczne,
ISSN
80 -51
(458)
Kondratiuk,
Białystok
Pol. P.
Michał
Elementy bałtyckie w toponimii i
mikrotoponimii regionu białostockijgo /
Wrocław, 1985*
Michał Kondratiuk.
291 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0208-4058 i
4ir
ISBN
85-04-81800-4
808.4 -51
:
808.8
80
-51 (438)
Pol. P.
Kondratiuk« Michał
Nazwy miejscowe południowo-wschodnej
białostocczyzny / Michał Kondratiuk,
Vrocław, 1974504 s.
(Monografie slawistyczne } 29).
808.4 -31
so -51 (458)
Pol,
lex.
Erik,: paikannimet
Łeyding, Gustaw
Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego.
2 : nazwy fizjograficzne (zlokalizowane). Poznań, 1959» 550 s.
80 -511
-52
808.4 -51 (05)
80
;
O
-52
Pol. P.
80 -511 =B4
Maj tán
Milan
Hydronimla dorzecza Orawy / Milan
Wrocław,
Majtán, Kazimierz Rymut.
1985.
,
141
0.
(Prace instytutu jązyka polskiego,
ISSN
ISBN
0208-4074 I 58).
85-04-01727-X gg
80 -32
:
8.4 -31
80
-511 -854
808.54 -51
80 -51 (458)
Pol. P.
Pawłowski, Eugeniusz
Nazwy miejscowości Sądecczyzny,
Wrocław 1971-73.
(Prace komisji językoznawstwa, 25,
608.4 -51
1-2.
59«)
Pol.
Pospiszylowa,
-
10 578
Anna
nazwy
Toponimia południowej Warmii
miejscowe / Anna Pospiszylowa.
Olsztyn
Pojezierze, 1987.
274 s.
mapy.
:
:
ISBN 85-7002-289-8
808.4 -51
80 -511
80 -52
(458)
80 -511
;
80 -51 (458)
Rieger«
Pol. P.
Janusz
Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty / Janusz
Rieger, Ewa Wolniez-Pawłowska. Wrocław,
1975.
506
s.
(Prace onomastyczne
)
24).
808.4 -51
80 -31 (438)
Pol. P.
Rieger, Janusz
Nazwy wodne dorzecza Sanu.
247 p.
(Prace onomastyczne PAN, 12.)
Wrocław
808.4 -31
1969»
80 -51 (438)
Pol. P.
Rospond Stanisław
Pogadanki o śląskim nazewnictwie.
ław 1969.
91 p., ill.
(Biblioteczka towarzystwa miłośników
,
polskiego, 19.)
808.4 -31
Wroc-
języka
Pol,
80 -31
(458)
Rospond«
lex.
paikannimet
Stanisław
Słownik etymologiczny miast i gmin
PRL / Stanisław Rospond,
1984.
ISBN
463 s.
85-04-Jl9O-9
3
Wrocław,
mapa.
80 -52
:
80 -311
808.4 -31 (03)
80 -51 (458)
Pol.
lex.
paikannimet
Erik.;
Rospond,
Stanisław
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska / Stanisław Rospond,
War-
szawa, 1970-.
1-
80 -511
-52
808.4 -51 (458)
80
:
80 -51 (458)
Rospond«
Pol. lex.
Erik,í paikannimet
Stanisław
Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej 1 północnej / Stanisław Respond.
Wrocław, 1951» 1-2,
80 -52
80 -511
808.4 -51 (05)
;
POI;
lät,
Erik.;
Rymut.
Kazimierz
Nazwy miast Polski / Kazimierz
2. wyd,
Wrocław
;
290 s.
ISBN
paikannimet
85-04-02456-5
80 -52
80 -311=84
80 -51 (438)
:
808.4 -51
Rymut.
Ossolineum, 1987.
80 -31 (438)
Rymu t
Pol. P.
Kazimierz
Nazwy miejscowe północnej części dawne,
go województwa krakowskiego.
(Prace onomastyczne PAN, 8.)
Wrocław
808.4 -31
196?*
Pol. P.
Rzetelska-Feleszko,
Ewa
słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza
środkowego / Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy
Wrocław
Ossolineum, 1985.
Duma.
541 s.
Dawne
:
(Prace slawistyczne, ISSNO2OB-4058
ISBN
83-04-01829-2
808.1 -31
80 -31 (458)
}
58).
80 -51 (458)
Pol. lex.
Erik.: paikannimet
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod
red. Bronisława Chlebowskiego,
Warszawa, 1902.
15:2. 741 s.
80
80 -52
-511
80 -51 (=81)
:
914.58 (05)
80 -51 (458)
Pol. K.
-
871
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod
red. Filipa Sulimirskiego, Bronisława
Chlebowskiego & Władysława Walewskiego.
1-15» (Warszawa 1880-1902.) Przedruk
Warszawa 1975-77.
fotooffsetowy.
80 -31 (=81)
914.58 (05)
914 (=8i)(05)
80 -51 (458)
Pol
lex
Erik,: paikannimet
*
*
Słownik geograficzny Państwa Polskiego
i ziem historycznie z Polską związanych / pod red. Stanisława Arnolda.
1:1-11 : Pomorze polskie, Pomorze zachodnie, Prusy wschodnie. Warszawa,
s.a.
1344 szp.
80 -52
:
80 -511
914.58 (05)
80 -51 (458)
Pol. lex.
Erik.s paikannimet
Słownik historyczno-geograficzny .Województwa Krakowskiego w
/
oprao. Zoxia Leszczyńska-Skrątowa,
Wrocław, I9BCFranciszek Sikora.
-1(Słownik historyczno-geograficzny ziem
polskich w średniowieczu
5. MałopolWoj, Krakowskie } 1 1 l).
ska
80 -52
80 -511
-
:
80
-511
;
80 -52
Pol. lex.
Erik.s paika-nnimet
Słownik historyczno-geograficzny Województwa Krakowskiego w
/
oprao. Zofia Leszczyńska-Skrątowa,
Wrocław, 198CFranciszek Sikora.
1-
(Słownik historyczno-geograficzny ziem
polskich w średniowieczu | 5.
Małopolska
-
Woj. Krakowskie
;
1
i
l).
80 -51 (458)
80
-511 (438)
:
80 -32 Erik<
.
p aik ann ime t
Słownik historyczno-geograficzny ziem
polskich w średniowieczu / pod rod.;
Jerzego Wiśniewskiego.
5,
5»
Wrocław, 1980Srit,
80 -31 (438)
Pol. p.
Stieber, Zdzisław
Toponomastyka Łemkowszczyzny.
Łódf 1948-49»
(Prace wydziału I ŁTN, 3, 6.)
808.4 -31
1-2,
80 -31 (438)
Pol. P.
Świętochowski, Robert
Germanizacja nazwisk polskich na terenie
Gdańska w latach 1874-1944» Wrocław 1966.
123
P.
(Prace komisji językoznawstwa,
9*)
808. 4 -31
80 -31 (438)
Pol. p.
Taszycki, Witold
Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu. Kraków 1951.
105 p.
(Prace onomastyczne PAU,
3.)
808.4 -31
Pol. P.
Zaleski. Jan
Nazwy miejscowe tarnopolszczyzny
słownik
nazw / Jan Zaleski ; opr. Edward Klisie;
wicz.
11.
Wrocław
;
Ossolineum, 1987.
198 s.
(Prace Onomastyczne, ISSN 0079-4775 i 5l).
ISBN
83-04-02402-0
80 -51 (458)
808.4 -51
80 -32
80 -311 =B4
:
80 -31 (438)
Pol. p.
Zierhoffer, Karol
Nazwy miejscowe północnego Mazowsza.
Wrocław 1957.
417 p.
(Prace onomastyczne PAN, 3*)
808.4 -31
80 -31 (438)(082.1)
Pol. P.
Pomorskie monografie toponomastyczne
Gdańskie towarzystwo naukowe.
,
1-
Gdańsk 1974Erit,
808.4 -31 (082.1)
80 -31
(438)
Kielce
Pol.
-
6507
Dzikowski, Władysław & Kopertowska, Danuta
Toponimia Kielc.
Nazwy części miasta
i obiektów fizjograficznych oraz nazwy
ulic i placów. Kraków 1976.
219 p.» ill.
808. 4
-31
80 -51 (458) Warszawa
Pol. P.
Handke, Kwiryna
Semantyczne i strukturalne typy nazw
ulic Warszawy.
Wrocław 1970.
182 p.
(Prace onomastyczne PAN, 15*)
808.4 -51
80 -31 (439)
808.35 -31
Pol.K.
-
447
Petrov, A.
Sborník Pr. Pestyho Helység névtara
Seznam osad v Uhrách z r. 1864-65 jako pramen historicko-demografických údajů o slovenSebral a
ských a karpatoruských osadách.
přeložil A. Petrov. Praha 1927*
158 p.
80 -31
(474.5)
Pol. lex.
Erik.s henkilönnimet
Lietuviu pavardžiii žodynas
CjiOßapt
Wörterbuch der
litauischen Familiennamen / ats. red.s
A. Vanagas. Vilnius, 1985.
1-
JIKTOBCKHX
=
=
80 -32 =BB2 -313
808.32 -31
80 -51 (477.8)
Pol. K.
808.35 -31
-
446
Petrov, A.
Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX. a
z poč. XX. st.
Karpatorusskija meževyja nazvani ja iz pol. XIX i iz nač. XX v.
Praha
I929.
219 p.
-
80
-51 (497.1)
Georgi jeviđ
Pol.
-
4992
Svetozar
Imena mesta SR Srbije, njihovi etNiš 1975.
nici i ktetici.
295 p.
(Svetozar Georgijevid, Balkanološke
3-5.)
studije
,
,
808.61 -31
80 -31 (497.1)
Pol. P.
Karaś, Mieczysław
Toponimia Wysp Elafickich na Adriatyku.
Wrocław 1968.
142 p.
(Prace onomastyczne PAN, 10.)
808.61 -31
80 -31 (497.1)
808.61 -31
Pol.
-
3569
Skok
Petar
Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima.
Toponomasticka ispitivanja.
Zagreb
1950.
271 p., ili.
Kazala i karte.
Zagreb 1950.
67 p.
,
\
Pol. P.
Smalloviđ,
Ismet
Muslimanska imena orijentalnog
porijekla u Bosni
i
lamet Smailoviđ.
Sarajevo,
577
Hercegovini /
1977.
s.
(Monografije.
Institut za jezik i
književnost u Sarajevo,
Odjeljenje
za jezik ) l).
809.-51
:
808.61
80 -515
80 -52
80 -315 (497.1)
:
Pol. P.
Zbornik referata i materijala v jugoslovanske onomastižke konferencije /
uredn. s Asim Peco.
Sarajevo, 1985.
511 s.
(Posebna izdanja / Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Odjeljenje drugtvvnih nauka ) 15)«
808.61 -51 (061.5)
80 -51 (497)(o6l.5)
80 -31 (497-l)(082.l)
Pol. P.
Onomastica jugoslavica. Glasilo Meéuakademijskog odbora za onomastiku.
1Ljubljana
1969808.1 -31 (082.1)
808.6 -31 (082.1)
80 -31 (497-12)
808.63 -31
Pol. P.
Bezlaj, Prance
Slovenska vodna imena.
1. A-L.
Ljubljana 1956.
365 P«
(Bela.
Slovenska akad. znan. in umetn. Razred za filol. in liter. vede. 9«
Inštitut za slovenski jezik, 6.)
=
80 -31
j-
Pol. P.
(497.12)
Bezlaj,
Prance
Slovenska vodna imena / France Bezlaj.
2 s M-Z.
Ljubljana, 1961.
354 a.
(Dela. SAZU, Razred za filol. in lit.
vede 1 9
Inštitut za slovenski jezik
=
»
6).
808.63 -31
Pol. lex.
Erik.; paikannimet
Slovenska krajevna imena
Jakopin, .,[ et
založba,
80
:
-51 (497.12)
/
avt.;
Ljubljana
1985- 557 s.
80-311
-52
808.65 -51
80
al.].
:
Prane
Cankarjeva
80 -51 (62)
Pol. P.
Czapkiewicz, Andrzej
Ancient Egyptian and Coptic elements
in the toponomy of contemporary Egypt,
Kraków 1971*
97 p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 225,
Prace językoznawcze, 26.)
=
809.5 -51
80 -31 (=81)
Pol. P.
Księga
Atlas onomas tyczny Słowiańszczyzny.
z
Wrocław...
konferencji
referatów
1970.
Red. Stanisław Respond & Bogdan Siciński.
166 p.
Wrocław 1972.
(Prace onomastyczne PAN, 19.)
808.1 -31
80
31 (=81)
Pol. lex.
Erik,: paikannimet
Oliva» Karel
Retrográdní slovník k dílu Antonína
Profouse, "Místní jména v Cechách",
1-5./ Karel Oliva.
1 s česká místní jména, Praha, 1976.
225 s, (Zvláštní příloha Zpravodaje
místopisné komise } 17).
80 -52
80 -511
80 -51 ( 457)
:
'
914.37- (05)
80 -31 (=81)
Pol. P.
Rozwadowski, Jan
Studia nad nazwami wód słowiańskich.
Kraków 1948.
344
p.
(Prace onomastyczne PAÜ,
1.)
808.1 -31
80 -51 (=81)
Pol. lex.
Erik,; paikannimet
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod
red. Bronisława Chlebowskiego.
Warszawa, 1902.
15:2. 741 s.
80 -52
80 -511
80 -51 (458)
:
914.58 (05)
80 -51 (=81)
Pol. K.
-
871
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Pod
red. Filipa Sulimirsklego, Bronisława
Chlebowskiego & Władysława Walewskiego.
1-15. (Warszawa 1880-1902.) Przedruk
Warszawa 1975-77.
fotooffsetowy.
80 -31 (438)
914.38 (03)
914 (=81)( o 3)
80 -31 (=81)
808.1 -51
Pol.
-
4685
Smilauer, Vladimír
Příručka slovanské toponomastiky.
Handbuch
der slawischen Toponomastik.
Praha 1970.
215 s.
-
\
80 -31 (=81)
Taszy oki
,
Pol.
P.
Witold
Słowiańskie nazwy miejscowe. (Ustalenie
podziału.) Kraków 1946.
64 p.
Prace komisji językowej PAU, 29.)
808.1 -31
80 -31 (=81)(061.3)
[Congrea
-
Congress
Pol. P.
]
Międzynarodowa slawistyczna konferencja
onomastyczna.
1. Kraków 1959» Księga
referatów. Pod red. Witolda Taszyckiego.
Wrocław 1961.
247 P*
(Prace onomastyczne PAN, s*)
808.1 -31 (061.3)
80 -511
:
80
-32
Bohdanecký,
Pol. lex.
Erik.: paikannimet
Bdv.
Místní slovník slovanský v odcizovaných
i zicích krajích / sest, Edv, BohdanecPraha, [l9lo],
ký.
207 s.
80 -31 (4)
808.1 -51
80
-511
;
80
-52
Pol. .ex.
paikannimet
Erik.
%
Sosák, Ladislav
Místní jména na Moravě a ve Slezsku /
Ladislav Sosák, Rudolf Sránek.
Praha,
1970-. 1-
80 -51 (457)
808.5 -51
Pol.
P
Jakus-Borkowa, Ewa
Toponimia powiatu świeckiego / Ewa JakusBorkowa.
Wroclaw
Ossolineum, 1987.
:
257 s.
:
11.
monografie toponomastyczne,
0208-4082 ; 8 ).
ISBN 83-04-02464-0
(Pomorskie
808.4 -31
80 -31 (438)
80 -311
80 -32
:
ISSN
80 -311
:
-32
80
Kotarski
,
Pol.
lex.
paikannimet
Erik.;
Stefan
Słownik zlatynizowanych nazw miejscoszczególnym uwzględnieniem osiedli słowiańskich / Stefan Kotarski.
Warszawa, 1955.
12
s.
wych ze
80
-31 (4)
808.1 -31
80
-511
:
80 -52
Pol.
.ex.
paikannimet
Erik,;
Lütterer« Ivan
Původ zeměpisných jmen
;
etymologický
slovník 1000 vlastních jmen zemi, měst
a přírodních objektů z celého světa /
Ivan Lütterer, Luboš Kropáček, Václav
Huňáček i úvod: Ivan Lütterer.
Praha,
s.
1976. 500
80 -51 (00)
80 -511
:
80
Orth, Jan
-52
&
Pol. lex.
Erik.: paikannimet
Sládek, Prant[išek]
Topograf icko-statistický slovník Cech
/ Jan Orth, Frant. Sládek.
Praha
...
1870.
1043
80 -51 (457)
808.5 -51
914.57
80 -511
:
80 -52
Pol, lex.
Erik,; paikannimet
Profpus, Antonín
Místní jména v Cechách / Antonín Profous, Jan Svoboda, Vladimír Smilauer.
Praha, 1949-60.
1-5*
80 -51 (457)
808.5 -51 (05)
914.57 (05)
80 -311
:80 -32 =B5B
Rachel
,
Pol
lex
Erik.s paikannimet
*
*
Bjar nat
Ortsnamanverzeichnis der zweisprachigen
Kreise der Bezirke Dresden und Cottbus
Słownik wjesnych a městskich mjenow dwurščnych wokrjesow wobwodow Drježdžany a
Chođebuz / Zest. Bjarnat Rachel, Herbert
Nowak. Budyšin,l9<s9.
192 s.
=
80 -31 (430.2=858)
80
-311
:
80 -32
Pol. lex.
Erik,: paikannimet
Retrospektivní lexikon obcí Českoslo-
venské socialistické republiky 18501970. 1-2. Praha 1978.
80 -31 (437)
914.37 (03)
80 -511
:
80
-52
Pol.
lex.
paikannimet
Erik.j
Ros-pond»
Stanisław
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska / Stanisław Respond.
War1szawa, 1970-.
808.4 -51 (05)
80 -51 (458)
80 -511
:
80
-52
Pol. lex.
Erik.s paikannimet
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod
red, Bronisława Chlebowskiego.
Warszawa, 1902. 15s 2. 741 s.
80 -31 (458)
80 -31
(=81)
914.38 (03)
80 -511
:
80
-32
Pol. lex.
Erik,: paikannimet
Słownik geograficzny Państwa Polskiego
i ziem historycznie z Polską związanych / pod red. Stanisława Arnolda.
1:1-11 ; Pomorze polskie, Pomorze zachodnie, Prusy wschodnie.
Warszawa,
s.a.
1344 szp.
80 -31 (438)
914.38 (03)
Pol. lex.
Krik. s paikannimet
80 -52 (458)
80 -511
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu / oprao. Stefan Chmielewski,
Krystyna Górska-Gołaska, Jerzy Kuciński.
1Wrocław, 1982(.Słowjlik historyczno-geograficzny ziem
polskich w średniowieczu ; 8. Wielkol).
polska-Woj. Poznańskie ) 1
:
:
80
-511
;
80 -32
Fol. lex.
Erik.: paikannimet
Smllauer
Vladimír
Příručka slovanská toponomastiky
Smilauer. Praha, 1963-64. 1-2.
«
808.1 -31 (03)
/
Vlad.
Pol.
Zaleski,
P.
Jan
Nazwy miejscowe tarnopolszczyzny : słownik
Jan Zaleski ; opr. Edward Klisie-
nazw /
wicz.
Wrocław
:
Ossolineum, 1987.
198 s.
il.
(Praoe Onomastyczne, ISSN 0079-4775
ISBN
80
83-04-02402-0
-51 (458)
808.4 -31
80 -52
:
80
-511 =B4
}
3l)*
80
-513
:
80 -32
Pol. lex.
Erik,s henkilönnimet
Knappová. Miloslava
Jak se bude Jmenovat? Praha, 1978,
529 s. (Malá Jazyková knižnice | 1.)
808.5 -31 (03)
80 -515
:
80 -52
Kopečný,
Pol, lex.
Erik,; henkilönnimet
František
Průvodce našimi jmény / František Kopečný, Praha, 1974«
149 s*
808.5 -51 (05)
80
-515
:
80 -52
Pol, lex.
Erik,: henkilönnimot
Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske / urednici; Valentin Putanec, Petar Simunovič, Zagreb, 1976,
772 s.
808.6 -51
80
-515
:
80 -52
Rospond,
Pol. lex.
Erik.: henkilönnimet
Stanisław
Słownik nazwisk śląskich / Stanisław
Wrocław, 196?-.
Rospond.
1-.
808.4 -51 (05)
Pol. lex.
erik.shenk.nimet
Rymut. Kazimierz
Nazwiska Polaków / Kazimierz Rymut.
ław : Ossolineum, 1991«
512 s.
ISBN 85-04-03650-9
80 -32
:
808.4 -51
80 -313
Wroc-
80 -515
:
80 -52
Słownik imion /
•••[et al,]
rąba.
}
Pol. lex.
Erik,: henkilönnimei
oprać. Wanda Janowowa
red.
naukowy: Alfred Za316 s.
Wrocław, 1975.
808.4 -51 (05)
Pol. lex.
Klellt. : henkilönn
Słownik imion / opr. Wanda Janowowa et al.
Wyd. 2 poprawione i rozsz.
Wrocław : Ossolineum, 1991. 12, 414 s.
ISBN
85-04-03123-X
80 -52
:
80 -313
80 -515
:
80
-52
Pol.
lex.
henkilönnimet
Erik.;
Słownik staropolskich nazw osobowych /
pod red, i ze wstąpem Witolda Taszyckiego,
1Wrocław, 1965-.
808.4 -51 (05)
Pol. P.
Wójtowicz,
Marian
Äpeßne-pyccKan
aKTponoHOMHH
Pycb
;
/
XIV-XV
,
bb.
Marian Wdjtowicz,
Poznań, 1996.
305 s,
( Seria filologia rosyjska, ISSN 0157-
1452 » 21).
808.2 -51
80
-32 s
90 -313
80
-515
:
80
-52
Pol. lex.
Erik.: henkilönnimet
Začasni slovar slovenskih priimkov
odgovrni red. France Bezlaj.
1974.
725
/
Ljubljana,
s.
808.65 -51
-52
Leksikograf ia
80 -52
Pol.
Czerni, Sergiusz
Słowniki specjalistyczne.
1977.
55
P.
808.4 -52
-
6290
Warszawa
Pol.
-
11 091
Miodunka. Władysław
Podstawy leksykologii i leksykografii /
Władysław Miodunka.
Warszawa : PWN, 1989«
268 s. t il.
ISBN 83-01-09207-6
80 -3
aQ_ri2_
80 -32
Pol.
-
5758
Otázky lexikografie a vydávání slovníz materiálů VIII. mezinárodní poí
ků
rady představitelů nakladatelství socialistyckých zemí vydávajících slovníky / uspoř. Redakce jazykových příruček
Praha, 1974.
a slovníků SPN.
259 s.
808.1 -32
80 -52
Pol. P.
Semantyka i
słownik. Pod red. Anny WierzWrocław 1972.
236 p.
(Z_ dziejów form artystycznych v/ literaturze polskiej, 27.)
bickiej.
80 -3
808.4 -3
808.2 -3
80 -52 (082)
Pol.
-
6054
Slovo a slovník. Zbornik referatów z
lexikologicko-lexikograficke j konferenc i e
v Smoleniciach 4«-7« mája 1970. Ved. red.;
Jozef Růžička a Ivan Poldauf. Bratislava
1973.
254
p.
80 -5 (082)
Pol.
P.
Walencja czasownika a problemy leksykogra-
fii dwujęzycznej / red. Danuta Rytel-Kuc.
Wrocław ; Ossolineum, 1991*
175 s. ; il.
(Prace Slawistyczne, ISSN 0208-4058 ; 87).
ISBN 85-04-05451-4
80 -52
808.4 -2
808.4 -32
808.54 -2
808.2 -2
80 -52 (458)
:
016
PB. Erikoisbgr.:
kielitiede
Grzegorczyk» Piotr
Index lexicorum Poloniae.
Bibliografia słowników polskich. Warszawa
1967.
206
p.
80 -521.1
Pol.
-
Erhart, Adolf
Uvod do etymologie / Adolf Erhart,
Praha, 1981.
Radoslav Večerka.
504
s.
8966
Pol.
Grzegorczykowa.
-
11
426
Renata
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej
Renata Grzegorczykowa.
Warszawa s PWN,
1990. 186 s. s 11.
ISBN
80
80
80
83-01-09495-1
-521.2
-56
/
"4
ÄänteistÖ^
Paino. Intonaatio
80
Pol. P.
-4
Badania porównawcze afazji s materiały
z konferencji zorganizowanej przez Pracownią Badania Mechanizmów Mowy Instytutu Jązyka Polskiego Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie w dniach 28-50 listopada 1980 / red.si oprać. Haliny Mierze
jewskiej, Wrocław, 1932.
147 s.
(Prace Instytutu jązyka polskiego, ISSN
48).
0208-4074
ISBN 83-04-01215-8
»
80 -4
Pol. kot.
Baudouin de Courtenay, J[an]
0 pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologją. Lwów
Pp. 155-173» (Odbitka z Kosmo1899.
4-5»)
su, 1899
s
8
80 -4
Pol.
-
16J
Baudoin de Courtenay, Jan
Różnica między fonetykę a psychof onetykę.
Warszawa 192?.
9P* (Odbitka ze sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 19> Wydz. 1.)
80 -4
Pol. P.
Hála; Bohuslav
Akustická podstata samohlásek.
ha 1941.
535 p* ill*
(Rozpravy Česká akad. věd a umění.
»
Třída 5* 78.)
Pra-
80
-4
Pol.
-
5305
Hála, Bohuslav
Fonetické obrazy hlásek českých, slovenských,
francouzských, německých, ruských, polských, anglických, maďarských a španělských spolu se srovnávacím popisem výslovnosti.
Praha i960.
127 P«
Obrazová část.
43
p*,
ill.
80 -4
Pol.
-
6511
Hála, Bohuslav
Fonetika v teorii a v praxi.
1975.
482
p.,
ill.
Praha
80 -4
Pol. P.
808.5 -4
Hála, Bohuslav
Nature acoustique des voyelles.
1956.
119 p., ill.
(Acta univ. Carolinae, 1956: s*)
"
Praha
80 -4
Hála, Bohuslav
Slabika, její podstata a vývoj,
ha 1956.
107 p., ill.
(Sborník filologický, 4*1«)
Pol. P.
Pra-
80 -4
Hála
>
Pol.
Bohuslav
&
-
5404
Sovák, Miloš
Reč.
Sluch. Základy fonetiky a
527 P*
logopedie. 4 vyd. Praha 1962.
ill.
Hlas.
»
808.5 -4
80 -4
Pol. P.
Janota. Přemysl
Personal characteristics of speech.
Praha 196?.
72 p. ill.
(Rozpravy CSAV. Rada spol. věd, 77:1.)
,
80
-4
Pol.
-
5862
Jassern, Wiktor
Mowa a nauka o łączności. Warszawa 1974»
259 p.» ill. (Biblioteka problemów, 194«)
80 -4
Pol.
-
6982
Jassern, Wiktor
Podstawy fonetyki akustycznej. Warszawa 1973.
363 p., ill. (Biblioteka
mechaniki stosowanej.)
80 -4
Jassern, Wiktor & Krzysko
kowski, Andrzej
Pol. kot. 18
,
Mirosław
&
Dycz-
Sekwencyjna identyfikacja samogłosek.
28 p.
(Prace IPPT, 6/1974»)
Warszawa 1974«
Pol.
80 -4
?.
Kania, Jđzef Tadeusz
Dezintegracja systemu fonologicznego
(na materiale języka polw afazji
;
Jđzef Tadeusz Kania,
ław, 1976.
135 s. s ill.
(Prace językoznawcze } 82),
skiego)
/
808.4 -4
Jroc-
80 -4
Pol. P.
Kaňka, František
Podmínky umělých samohláskových zvuků.
Praha 1927,
149 p. ill.
(Rozpravy České akademie věd a umění.
,
Třída 3» 63.)
80 -4
Pol. P.
Mierzejewska, Halina
Afatyczna dezintegracja fonetycznej
Wrocław 1977.
23<3 p,
(Prace Instytutu jązyka polskiego, 12.)
postaci wyrazów.
808.4. -4
80 -4
Pol,
kot. 13
Novák, L’udovft
Fonologia a stádium slovenčiny. Turčiansky sv. Martin 1934«
41 P« (Spisy
jazykového odboru Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine, 2.)(odtlačok zo Slovenskej řeči, 2.)
808. 4 -4
Pol.
-
10
851
Simon
Uvod do Stádia jazykov / Simon OndruS,
Ján Salol.
Slo3« vyd. Bratislava
venské pedagogické nakladatel'stvo, 1987Ondruš
,
:
339 s.
80
80 -4
80 -4
Romporti» Bilan
Studies in phonetics.
217 p., ill.
Pol.
-
7345
Praha 1973»
80 -4
Pol.
-
8800
Romporti» Milan
Základy fonetiky / Milan Romportl,
Praha» 1973»
162 s.
808.5 -4
Pol.
80 -4
Sławiński
,
-
3585
Fab[ian] Ferd[ynand]
0 prawach budowy zgłosek.
iy? p.
Warszawa 1873.
80 -4
Pol. P.
Stopa, Roman
Clicks, their form, function and
their transformation or How our ancestors were gesticulating, clicking and
crying. Kraków 1979174 p. ill.
( Zeszyty naukowe uniw, Jagiellońskiego, 561.
Prace językoznawcze, 68.)
,
=
809.6 -4
80 -4
Stopa, Roman
Pol. P.
Die Schnalze, ihre Natur, Entwicklung
und Ursprung. Krakow 1935*
198 p.
23.)
językowej
PAÜ,
( Prace komisji
80 -4
Pol.
-
Stopa» Roman
Narodziny myśli i mowy ludzkiej s
studium z pogranicza psychologii,
socjologii i praindoeuropelstyki /
100
Kraków, 1948.
Roman Stopa.
159 9
8468
Pol. kot.
50
80 -4
Styczek,
Irena
Badanie i kształtowania słuchu fonetycznego s (komentarz i tablice) /
Irena Styczek,
Warszawa, 1982.
78
ill.
808.4 -4
Pol.
80 -4
Trubiecki,
-
8947
N. S,
Podstawy fonologii / N. S. Trubiecki
tłum. Adam Heinz.
Warszawa, 1970.
256 s.
\
80 -4
Pol. P.
Zabrocki, Ludwig
U podstaw struktury i rozwoju jązyka
At the foundation, of language structure
and development / Ludwig Zabrocki. Warszawa, 1980.
462 s.
(Seria neofilolcgia ; 3)«
=
80 -31
808.4 -31
Pol.
Załęckl.
P.
Józef
Communicative Multivocality : a Study of
Punning, Metaphor, and Irony / Józef Załfckl. Kraków : Nakładem Unlw. Jagiell.,
1990. 176 s. s il.
( Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiell. ; 906,
Prace Językoznawcze, ISSN 0005-4578 j 93)
ISBN 85-255-0555-5
80
80 -4
802.0
:
80
80 -4
Pol. P 0
Zarębina, Maria
Rozbicie systemu językowego w afazji
(na materiale polskim).
192 p.
(Prace komisji
Wrocław 1973»
językoznawstwa, 35»)
808.4 -4
80 -4 (082.1)
Pol. P.
Bulletin fonograficzny.
Bulletin phonographique. Poznańskie towarzystwo
przyjaciół nauk. Wydział filol.-filoz.
Komisja filologiczna.
1-
Poznarí 1953”
Lingua Posnaniensis j 4-5* zesz.
(1-2
dod,)
808.4 -4 (082.1)
=
=
5
Kielioppi e
Grammat iikka
Pol. P.
Parski,
Józef
Definition
Linguistisches Analysemodell
grammatischer
Begriffe
/
grundlegender
Poznań
nauWydawnictwo
Józef Parski.
kowe U AM
1987. 141 s.
( Seria filologia germańska, ISSN 0554:
;
,
8152
ISBN
80 -5
}
28).
85-232-0002-5
80
Pol. P.
Handel, Jakob
Problem rodzaju gramatycznego,
1921.
(Pracę
62
p.
komisji językowej PAÜ, 9.)
Kraków
80
-g
Jodłowski
Pol. P.
,
Stanisław
Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka
zaimka. Wrocław 1975*
156 p.
(Prace komisji językoznawstwa,
36.)
so
-y
806.1
-r
Pol.
-
4944
Komincz, Leon
Wieloznaczność a funkcja selekcyjno-determinacyjna kontekstu.
Warszawa 1971*
121 p.
(Prace Opolskiego towarzystwa przyjaciół nauk.
Wydział II.)
!
Pol.
Palek
.
-
11 424
Bohumil
obecné jazykovědy / Bohumil Palek.
Praha s Státní pedagogické nakladatelství,
1989. 285 s. : il.
ISBN 80-04-22957-9
Základy
80
80 -3
80 -5
Pol.
P.
Rokoszowa. Jolanta
Zum Anthropozentrismus in der Sprache
ein Beitrag zur Unterschung des Genus
verbi / Jolanta Rokoszowa.
Wrocław :
;
il.
104 s.
Prace komisji językoznawstwa, ISSN 00795510 ; 54).
ISBN 83-04-02587-5
Ossolineum,
(
80 -2
80 -5
1986.
:
Pol. P.
Typy opisów gramatycznych
jązyka :
materiały polsko-czeskiej sesji naukowej
Jabłonna 15-17 XI 1983 / pod
red. Mieczysława Basaja.
Wrocław,
1986. 206 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0200-4053 )
:
4T7«
ISBN
95-04-02253-2
80 -5
808.1 -5
80 -54
Pol. P.
Zawadowski, Leon
Constructions grammatical e s et formes périphrastiques. Krakdw 1959»
199 P»
(Prace językoznawcze, 18.)
80
-55
Pol.
Kempf,
-
7448
Zdzisław
Próba teorii przypadków,
1978.
145 P.
808,4
1.
-55
Opole
80
Pol. P.
-55
Krzemińska,
Wanda
Mechanizmy słowotwórcze w kompetencji
obcojązyczne j
na przykładzie derywacji prefiksilnej / Wanda Krzemińska.
16l s.
Poznań, 1985.
(Seria jązykoznawstwo stosowane, ISSN
:
0137-144
}
5).
56
Syntaksi
Pol. P.
Charakterystyka temporalna wypowiedzenia
materiały konferencji naukowej w Jadwisinie 9.-11-9-1975 / red. Maciej Grochowski,
Zuzanna Topolińska.
Wrocław
Ossolineum,
;
:
il.
1975. 165 s.
(Prace Instytutu jązyka polskiego
:
80
-56
80 -2
;
8).
Pol. P.
Panes,
František
Věta a text s studie ze syntaxe spisovné
češtiny / František Paneš, Praha, 1985*
254 a.
(Studie a práce lingvistické } 2l).
808.5 -56
80 »56
Pol.
Furdal
.
-
il 555
Antoni
Językoznawstwo otwarte / Antoni Furdal.
Wrocław
Ossoli2., rozszerzone.
neum, 1990. 274 s. s il.
Wyd.
ISBN
:
85-04-05306-2
80
80 : 009
80 -56
80
-56
Pol. P.
Grepl, Miroslav
Emocionálně motivované aktualizace v
syntaktické struktuře výpovědi. Brno
1967.
151
P.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 115»)
808.5 -56
Filos,
80
Pol. P.
-56
G-repl
Miroslav
Gramatická prostředky hierarchizace
sémantické struktury váty / Miroslav
Grepl, Petr Karlík.
Brno, 1983.
102
s.
(Spisy univ. J, E, Purkyně v Brně.
Filozofická fakulta $ 246).
,
808.5 -56
Pol.
-
11
426
Grzegorczykowa. Renata
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej
Warszawa ; PWN,
Renata Grzegorczykowa.
s.
s
11.
1990. 186
ISBN
80
80
80
83-01-09493-1
-521.2
-56
/
80
-56
Pol. P.
Ha.jičová, Eva
Negace a presupozice ve významové stavbě věty. Praha 1975*
167 P»
(Studie a práce lingvističke, 11.)
802.0
-56
Pol.
-
10
660
Heinz, Adam
językoznawstwo
Język i
Warszawa
Adam Heinz.
portr.
418 s.
;
ISBN
80
80
85-01-07124-9
-5 .6
:
:
wybór prac
PWN
,
1988.
/
80
-56
Pol. P.
Hoff manno vá» Jana
Sémantické a pragmatické aspekty
koherence textu / Jana Hoffmannová«
Praha, 1985«
145 s«
( Łinguistica t 6).
Pol.
-
11
744
Karolak. Stanisław
Kwantyfikac j a a determinacja w jązykach
naturalnych / Stanisław Karolak.
Warszawa
il.
PWN, 1990.
445 s.
ISBN 85-01-09526-9
:
80 -2
80
-56
;
80
56
Katz
pol.
,
.
9 e9 4
Jerrold J.
Celistvá teorie lingvistických popisd /
Jerrold J, Katz, Paul M, Postal } přel,
Eva Hajidová.
Složková struktura
studie
o soudasných modelech syntaktického popisu
/ Paul M, Postal ) přel, Eva Hajidová,
Polověty / Jerrold J. Katz j přel. Eva
Hajidová, Praha, 1967,
550 s.
:
80
-56
Pol. P.
Kořenský.
Jan
Konstrukce gramatiky ze sémantické
"báze / Jan Kořenský,
Praha, 1984,
163
s,
(Studie
a práce
lingvistické
q
08.5 -56
j
18),
Pol. P.
Kogeska-Toszewa. Violetta
semantic category of definiteness /
indefiniteness in Bulgarian and Polish /
Violetta Koseska-Toszewa. j Georgi Gargov.
Warszawa
Slawistyczny Oárodek Wy
dawniczy, 1991*
139 s, : il.
(Prace Slawistyczne j 93)«
,
The
1
;
ISBN
85-900117-0-0
-56
808.67 -56
80
808.4
-56
Pol-.
Materna,
-
11
771
Pavel
Logická analýza přirozeného
jazyka / Pavel
Materna, Karel Pala, Jiří Zlatuška. Praha
(Cesta k
il.
Academia, 1989145 s.
vědění ; 44.)
;
ISBN 80-200-0027-5
80
80
007
-56
:
16
Pol. P.
Mikołajczak.
Stanisław
Składnia tekstów naukowych : dyscypliny
humanistyczne / Stania ław Mikołajczak.
266 s.
Wyd-wo naukowe UAM, 1990.
Poznań
11.
(Seria filologia polska, ISSN 0554-8179 ;
:
4öy:
ISBN
80
80
85-252-0264-8
-56
:
001
r
80
-56
Pol. P.
Mirowi c z Anatol
0 grupach syntaktycznych z
Toruri 1949.
130 p.
,
(Prące
wydziału
przydawka.
filol.-filoz. TNT, 1:3.)
808. 4
-56
Pol. P.
Nebeský, Ladislav
Kombinatorické vlastnosti větných struktur
/ Ladislav Nebeský.
Praha
Univ. Karlova,
ill.
1988. 197 s.
(Acta Univ. Carolinae. Philologica mono:
:
graphia
80
-56
;
95:1987).
80
-56
Pol. P.
Sawicką, Irena
Problematyka predykacji imiennej na
przykładzie jązyka serbsko-chorwackiego. Wrocław 1979«
151 P*
(Prace slawistyczne» 8.)
808.61 -56
80
-56
Pol. P.
Sborník symposia ”Modalni výstavba výpovědi v slovanských jazycích", 8rn0... 1971»
Red. kolektiv katedry českého jazyka a katedry ruského jazyka na filo. fakultě UJEP.
Brno 1973*
59Q p.
(Spisy univ« J. E. Purkyně v Brně.
Filos,
fakulta, 180.
Otázky slovanské syntaxe,
=
3«)
808.1
-56
80
-56
808.5 -56
Pol. K.
-
552
Smilauer, Vladimír
Učebnice větného rozboru. [Dotisk.] Praha
1957»
196 p. (Učební texty vysokých škol.)
\
80
-56
Štěpán,
Pol. P.
Josef
Složité souvětí s řetězcovitou závislostí, Praha 1977.
104 p.
(Acta univ, C arolinae, Philologica
monographia, 66.)
-
808.5 -56
80
-56
Pol.
-
10 120
stícha, František
Utváření a hierarchizace struktury
větného znaku / František Stícha.
Praha, 1994.
128 8,
808.5 -56
Pol. P.
Uvod do syntaxe a sémantiky s nekteré
nové směry v teoretické lingvistice /
Petr Sgall a kol,
Praha, 1986.
197
(Studie a práce lingvistické \ 22),
80
-56
80
-56
Pol.
-
8280
Vaslliu, Emanuel
Elementy semantycznej teorii języków
naturalnych
semantyka logiczna zdań
jądrowych / Emanuel Vasiliu $ przeł, ż
jąz. rumuńskiego Roman Wyborski, Wrocław, 1981.
252 s.
;
Pol.
Villlm.
P.
Ewa
On Word Order
a Government-Binding Study
of English and Polish / Ewa Willim.
Kras
Jagiell.,
ków
Nakładem Uniw.
1999* 150
s. : il.
( Zeszyty naukowe Uniw,
Jagiell. j
Pra
ce Językoznawcze, ISSN 0083-4378 ; 100),
:
ISBN
80
85-255-0520-7
-56
808.4
:
802.0
80
-56
Pol. P.
Zawadowski, Leon
On the syntactic function of the clauses
68 p.
of result. Wrocław 1953*
( Prace 'Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 53»)
80
-56
Pol. P.
Zawadowski, Leon
Zagadnienia teorii zdań względnych.
106 p.
Wrocław 1952»
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A,
51*)
808.4 -56
80
Pol. P.
-56
Zimek, Rudolf
obecnšlingvisSémantická výstavba věty
metodologie
problémy
syntaktické
tické
sémantiky s nástinem aplikace na ruštinu
/ Rudolf Zimek.
Praha, 1980. 175 s.
:
( Acta univ. Palackianae Olomucensis.
Facultas philosophica philologica | 44).
808.2
-56
r
-O
Metriikka«
Runomittaoppi
80 -6
Pol. P.
Dłuska, Maria & Kuryá Tadeusz
Wrocław 1957Sylabotonizm.
4.)
(Poetyka.
Wersyfikacja,
3,
374
82
808.4 -6
884
P-
80 -6
Pol. P.
Hrabák, Josef
Polyglotta. Brno 1971*
163 P»
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
Filos,
fakulta, 159*)
885 (081)
82 (081)
80 -6
808.5 -6
Pol.
-
4926
Hrabák, Josef
Úvod
256
p.
do teorie verše.
Ą vyd.
Praha 1970.
Pol.
Hra/bák
,
-
10 392
Josef
Uvod do teorie verše / Josef Hrabák,
6. vyd. Praha, 1986. 239 s.
80
-é
00 -6
Pol. P.
Levý, Jiří
Paralipomena, Brno 1971*
115 p.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně. Filoa.
fakulta,
155.)
82
(081)
802.0 -6
80 -6
Pol. P.
Metryka grecka i łacińska.
Pod red.
Dłuskiej i Władysława Strzeleckiego,
ław 1959.
243 PP.
(Poetyka. 3. Wersyfikacja, 8: 1.)
Marii
Wroc-
82
807.1 -6
807.5 -6
80 -6
Pol. P.
Sedlák, Jan V.
K problémům ryt*u básnického.
1929.
175 P.
(Práce 2 vědeckých ústavů, 22.)
82
Praha
80 -6
Pol. P,
Sylabizm.
Pod red. Zdzisławy Kopczyńskiej
i Marii P.enaty Mayenowe j. Wrocław 1956.
518 p.
(Poetyka.
3. Wersyfikacja,
3.)
82
808.4 -6
884
80 -6
Pol. P.
Theory of verse.
Teorie verše,
1Brno 1966(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
-
fakulta.)
808,1 -6
Filos,
80 -6
Pol. P«
1.
SborTheory of verse.
Teorie verše.
ník brněnské versologické konference...
1964. Red. Jiří Levý. Brno 1966.
271 p.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
Filos,
fakulta, IO?.)
-
808.1 -6
80
-6
Pol. P,
2,
Theory of verse.
SborTeorie verše.
ník druhé brněnské versologické konference
1966. Red. Jiří Levý a Karel Palas,
-
...
Brno
1968.
195
P«
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 156.)
808.1 -6
808.5 -6
Filos,
80 -6 (082.1)
Pol. P.
Poetyka.
Zarys encyklopedyczny.
Seria 3.
Red. naczelny:
Wersyfikacja.
Maria Renata Mayenowa,
a: -1-2.
Z:I,
Wrocław 19
Erit,
82
(082.1)
so -6
SS»/-de
-6
Pol.
=
808.4
884 -O
-
4237
Prace ofiarowane Kazimierzowi
W ó y c i c
k i em u.
[Redaktor: Manfred Fridl.] Wilno
1937*
491 p. (Z zagadnień poetyki, 6.)
-
012 Wóycicki
082.2 Wóycicki
W
80 -51
(438)
Pol. K.
-
871
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich.
Pod red.
Filipa Sulimirskiego, Bronisława Chle-.
bowskiego & Władysława Walewskiego.
1-15. (Warszawa 1080-1902.) Przedruk
Warszawa 1975-77»
fotooffsetowy.
9*4.38 (03)
914 (-01)(03)

Podobné dokumenty