strečink psa šediváčkův long

Komentáře

Transkript

strečink psa šediváčkův long
02 | 2013
ROČNÍK 7
49Kč
Cena
/ 2,44 €,€
pro předplatitele 41,30 Kč / 2 €
rozhovory
Igor Lengvarský
Zsófi Bíró
Helena Kovš
Pavel Kos
STREČINK
PSA
Cena výtisku: 49 Kč⁄1,96 €
ŠEDIVÁČKŮV LONG
Zlomeniny
Agility | Dogdancing | Dogfrisbee | Dostihy & Coursing | Flyball | Mushing & Dogtrekking | Obedience | Pasení | Sportovní kynologie | Záchranáři
VETERINA
2.
Zlomeniny
Šikmá zlomenina AP.
malých zvířat
Zlomeniny soupeří s poraněním kloubů
a stabilizačních perikloubních struktur
(vazů, svalů a šlach) o první místo
v pomyslném žebříčku četnosti ortopedických problémů psů sportovního a
služebního zaměření a zvířat aktivním
způsobem žijících majitelů. Jak je popsáno níže, zlomeniny mohou být projevem
chorobných stavů organismu a samozřejmě nejčastějším důsledkem těžkých
traumat, například po střetu s automobilem. U naprosté většiny fraktur jakožto
sportovních úrazů, se nelze na tyto
nechtěné události připravit. Určitou výjimku tvoří zlomeniny únavové (z přetrénování, ze stereotypního tréninku – např.
některé zlomeniny u chrtů). Podle nepřirozené síly, která působí na kost, se kost
zlomí nebo nalomí. Při otočkách a výskocích často dochází k rotačním silám, které
způsobí, že se kost zlomí šikmo nebo
častěji spirálně. Po kontaktu s autem
nebo těžkém nárazu dochází k roztříštění kosti. Při pádu psa, např. z náručí,
k příčným zlomeninám předloktí apod.
Rozdělení zlomenin uvedené v tabulce
má didaktický význam. Už z něho vyplývá, že není možné ke všem zlomeninám
přistupovat stejným způsobem a všech-
26
PSÍ SPORT Y 2/2013
1.
ny řešit stejně. Je nezbytné klást zejména
důraz na věk pacienta, velikost plemene,
na jeho temperament, na další využití
(např. sport, práce…). Je zřejmé, že pes,
který je mladý, hojí se rychleji než starší pacient. Důležitým faktorem zvláště
u traumat typu autoúrazu je neorientovat se „pouze“ na zlomeninu, ale zhodnotit celkový stav organismu – zejména kardiovaskulární a nervový systém.
Je potřeba zjistit, zda nedochází nebo
nedošlo k vnitřnímu krvácení nebo poranění vnitřních orgánů (zejména tato
možnost je častá u zlomenin pánve po
autoúrazech). Proto je vhodné v případě
takto komplikovaných případů odložit
ošetření zlomeniny na později a řešit život ohrožující problémy, nebo alespoň
pacienta stabilizovat, abychom se vyhnuli anesteziologickým rizikům.
Hojení je komplexní proces
Během sestavování celého terapeutického plánu je nezbytné klást důraz na
tzv. FPAS, což je systém zařazení zvířat
dle typu zlomeniny, věku, temperamentu, dalších onemocnění zvířete, velikosti
plemena, zda je postižena pouze jedna
končetina nebo má zlomeniny popř. další
úrazy i na jiných končetinách, dále podle
Zlomeniny příčné a šikmé záprstí (zvýrazněna příčná zlomenina).
NEJČASTĚJŠÍ DĚLENÍ
ZLOMENIN
traumaticky vzniklé
např. pád z výšky,
autoúraz, kousná
poranění od jiných
psů, náraz do pevné
překážky atd.
patologické
např. při nádorovém
onemocnění kostí obr.
č. 16, 17
uzavřené
kost nekomunikuje s
vnějším prostředím
otevřené
kost je alespoň na
okamžik vystavena
vnějšímu prostředí
ranami v kůži
Nedislokované
obr. č. 5
nekompletní
infrakce, nalomeniny
jednolomné
příčné (obr. č. 1), šikmé (obr. č. 2), spirální
(obr. č. 3)
nitrokloubní
(dle Saltera – Hartuse,
„T-Y“ zlomeniny a další
– obr. č. 15)
zlomeniny „zralých“
kostí dospělých
zvířat
vícelomné
multipní, kominutivní
(obr. č. 4)
mimokloubní
diafyzární, metafyzární
zlomeniny kostí rostoucích mladých zvířat
2.
Spirální zlomenina hlezenní kosti.
3.
schopnosti majitele ošetřovat a starat
se o zraněného psa po operaci (zvláště
u mnohočetných zlomenin nebo u nespolupracujících psů). Na základě tohoto vyhodnocení se zvolí vhodný způsob
ošetření zlomeniny. Toto je velice důležité pro zvolení optimálního přístupu k
léčbě zlomenin. Důvod je prostý. Zvíře
není obecně spolupracující pacient. Tudíž nelze naordinovat klid na lůžku jako
u lidí, mnohdy je nemožné nebo velice
komplikované přiložit bandáž nebo cast
(termoplastická dlaha) či sádru na končetinu po operaci. Další příklad jsou mladá zvířata, u nichž je nutné při ošetření
zajistit takový stav fixace, při němž není
omezen růst kostí. Není možné zapomenout na fakt, že odoperováním zvířete
není problém bezezbytku vyřešen, ještě
nastává dlouhá doba hojení, během které se mohou vyskytnou komplikace i při
nejlépe a nejsvědomitěji odvedené práci
veterináře i majitele. Zvíře je živý organismus a proces hojení je komplexním
procesem, při němž postupně dochází
k náhradě postižené kosti novou kostní
tkání. Jde zde o pomyslný boj mezi pevností fixace zlomenin a rychlostí hojení. Oba faktory jsou dynamické veličiny
a tudíž se nelze ani na jednu spoléhat
jako na 100% řešení.
INZERCE
Dislokované
obr. č. 4
kompletní
obr. č. 2
Důležitá hygiena
Šikmá zlomenina AP.
To, jak ošetříme zlomeninu podle výše
zmíněných faktorů, je celkem komplikovaný proces, při kterém vybíráme nejvhodnější (nikoli jedinou správnou) variantu řešení. Zlomeniny nelze řešit podle
10
2003 - 2013
PSÍ SPORT Y 2/2013
27
VETERINA
4.
Dislokovaná
tříštivá zlomenina kostí
holeně.
LÉČBA ZLOMENIN
5.
Nedislokované tříštivé
zlomeniny
předloktí.
Tříštivá zlomenina předloktí detail.
konzervativně
chirurgicky
- klid, bandáž, cast,
dlaha, sádrový obvaz
- vnitřní fixace dlahou
a šrouby, šrouby
samotnými, dráty
nitrodřeňovými a/nebo
cerklážními (obr. č. ),
zevní skeletární fixací
(obr. č. 9)
kuchařky – zkrátka určitý typ zlomeniny
NEMÁ pouze jedno jediné řešení (toto
samozřejmě neplatí obecně). Většina
z chirurgických zákroků se provádí
v celkové anestezii, u úrazů zejména pánevních končetin lze zlomeninu ošetřit
v epidurální anestezii (znecitlivěním
pouze pánevních končetin a oblasti břicha). Toto řešení je zvláště vhodné pro
dle předoperačních vyšetření rizikové
pacienty.
Vlastní zákrok by měl být prováděn výhradně na sterilním operačním sále,
kdy je zvíře zcela sterilně zarouškováno
a operatér je oblečen do chirurgického
oblečení. Dnes je nejrozšířeněji využíváno jednorázových kompletních chirurgických setů pro každou operaci. Proč
je důležité toto rouškování? Protože implantáty (obr. č. 11) a zhmožděná tkáň
v místě zlomenin jsou ideálním hnízdištěm pro bakterie, které mohou vyvolat
zánět, komplikace hojení nebo dokonce
nezhojení operované zlomeniny. Samozřejmostí je mít kvalitní vybavení pro
práci na sále (obr.č. 12).
Open but don´t touch
Léčba zlomenin se provádí konzervativně, chirurgicky nebo kombinacemi obou
postupů (obr.č. 8):
6.
7.
Hřeb a cerkláž.
28
PSÍ SPORT Y 2/2013
Vnitřní fixace dlahou většinou vyžaduje
řez a přístup přímo k místu lomu. Totéž
platí i u některých způsobů fixování zlomenin nitrodřeňovými hřeby a cerklážemi (obr. č. 7). Tendencí v ošetřování
zlomenin je miniinvazivní přístup, tzv.
MIPO, MIO, „open but don´t touch“, kdy
se snažíme o minimální zásah do míst
lomu – netraumatizujeme tkáně okolo
fragmentů kostí. Tento způsob chirurgie
zlomenin je nejčastěji ve veterinární medicíně využíván přístupy zevní skeletární
fixace (obr. č. 9 a 10), popř. fixace tzv.
zajištěnými hřeby (jejich použití u zvířat
je omezeno na dlouhé a víceméně rovné
kosti) a dále i při použití moderních „locking“ dlah (plotének se zámky). Úspěšně
se využívají metody tzv. biologické osteosyntézy (obr. č. 8), kdy se kombinuje
dlaha s hřebem (obr. č. 11) – kombinace
8.
Kombinace
dlaha a hřeb.
10.
Tříštivá otevřená infikovaná
zlomenina holeně.
9.
9.
Šrouby, dlahy a hřeby.
11.
Distální zlomenina holeně ESF.
12.
Výběr z ortopedického instrumentária.
13.
Použití dlahy a šroubů.
PSÍ SPORT Y 2/2013
29
VVEETTEERRIINNAA
14.
Použití dlahy a šroubů.
16.
15.
Nitrokloubní zlomenina.
technik zvyšuje pevnost osteosyntézy.
Přesto vzhledem ke své pevnosti a relativně menší „údržbovosti“ má u zvířat
stále nezastupitelné místo použití běžných vnitřních dlah a kostních šroubů.
Operací to nekončí
Pooperační management takového chirurgického pacienta na veterinárním pracovišti se
skládá z léčby bolestivosti pomocí opioidních a
neopioidních analgetik – tzv. multimodální léčba bolesti. Dále jsou běžně podávána antibiotika. Nedílnou součástí, zvláště při probouzení,
je kontrola tělesné teploty zvířete (zabránění
ztrátám tělesné teploty ohříváním například
17.
Patologická
zlomenina
osteosarkom.
30
PSÍ SPORT Y 2/2013
termofory). Doma nastává důležitá práce pro
majitele, a to udržení zvířete v klidovém režimu
po dobu nezbytně nutnou pro kompletní zhojení zlomenin, eventuelně péče o kožní rány
a také například o zevní skeletární fixátor.
Péče o pacienta se skládá z mnoha kroků
a kritických bodů, je nezbytné si uvědomit, že po operaci ještě na všechny čeká
hodně práce a v úsilí o dobré zhojení je
třeba vytrvat až do rentgenologického
zhojení zlomeniny a eventuelně do vyjmutí implantátů.
Napsal MVDr. Michal Pavlík HKVet s.r.o
Foto: MVDr. René Finsterle a MVDr.
Jiří Paulas HKVet s.r.o
Patologická zlomenina osteosarkom.

Podobné dokumenty

Chirurgické výkony a jejich realizace

Chirurgické výkony a jejich realizace operace samotné. Jak to, že se tak markantně liší přístup jednotlivých veterinárních lékařů apod. Předně je třeba říct, že veterinární lékař, kterému bylo vydáno osvědčení pro výkon odborné veterin...

Více

Příprava na operaci

Příprava na operaci neochota k chůzi, apatie. Občas se může vyskytnout zvracení či zácpa.Obvykle je většina pacientů po operacích zvána druhý den na kontrolu. Léky v podobě tablet (antibiotika, analgetika) Vám budou p...

Více

Vet 10.qxp - Klinika ARVET Písek

Vet 10.qxp - Klinika ARVET Písek které běžně působí na páteř. Jde o typickou indikaci chirurgické fixace kovovými implantáty samostatně, v kombinaci s PPMA nebo zevní fixátor. Zevní imobilizace (bandážování, dlahování) neodolává a...

Více

Více o výkonových transformátorech zde

Více o výkonových transformátorech zde Vrstvy jsou postupně srovnány a ve výsledku tvoří kruhový tvar jádra, který dává vinutí optimální radiální podporu, zejména při zkratu. Exponované hrany všech dokončených jader jsou spojeny epoxido...

Více

Traumatická luxace kyčelního kloubu

Traumatická luxace kyčelního kloubu (85 – 90 %) kvůli silnému tahu gluteálních svalů a m. iliopsoas. Mediální a ventrální typ luxace je méně častý.1,2 Ostatní typy luxací, jako je ventrokraniální a ventrokaudální, jsou poměrně vzácné...

Více

FP - czmssa

FP - czmssa Saari Juha-Matti FIN Cerny Petr CZE Nowak Gerd GER Kokes Jiri CZE Herdina Josef AUT Heinzelmann Karl Friedrich GER Soukupova Hana CZE Pfenninger Heinrich SUI Engelhardt Jürgen GER Frydl Vaclav GER ...

Více

Retrovirové infekce u kočky – aktuální téma?

Retrovirové infekce u kočky – aktuální téma? hormonů v plasmě. Přičemž dochází ke zvýšení tyroxinu T4 a volného tyroxinu fT4. Diagnóza FIV je zpravidla stanovena průkazem protilátek pomocí ELISA. Vzhledem k tomu, že se jedná o perzistentní in...

Více