Ploučnice - Povodí Ohře, státní podnik

Komentáře

Transkript

Ploučnice - Povodí Ohře, státní podnik
Vyhodnocení a dokumentace
povodně ze srpna 2010
Ploučnice
Děčín, Jedlka, Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Šachov, Žandov,
Horní Police, Jezvé, Žíznikov, Vítkov, Heřmaničky, Brenná, Hradčany, Boreček,
Stružnice, Česká Lípa, Mimoň, Srní Potok, Noviny pod Ralskem
km 0.000 – 81.040
22. září 2010
OBSAH:
1) Úvod
2) Meteorologické příčiny povodně (zpráva ČHMÚ)
3) Nalezení, stabilizace, ověřování nejvyšších dosažených
hladin v terénu
4) Geodetické zaměření
5) Staničení
6) Hydrologické údaje
7) Hydraulické výpočty
8) Povodňové značky, fotodokumentace, poznámky
k povodni
9) Historické povodňové značky
10) Závěr
Vyhodnocení a dokumentace povodně ze srpna 2010 na
Ploučnici
Děčín, Jedlka, Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí, Šachov, Žandov,
Horní Police, Jezvé, Žíznikov, Vítkov, Heřmaničky, Brenná, Hradčany, Boreček,
Stružnice, Česká Lípa, Mimoň, Srní Potok, Noviny pod Ralskem
km 0.000 – 81.040
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
Ing. Václav Svejkovský, odbor VR
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel: Ing. Jakub Krise
Pod Baštami 3, 160 00 Praha 6
tel: 607 212 503, 233 336 937, [email protected]
1) Úvod
Ve dnech 7. – 9. srpna 2010 kulminovala v korytě Ploučnice významná povodeň.
První prudká povodňová vlna způsobená přívalovými srážkami v dolní části toku
kulminovala v sobotu 7. srpna (v korytě pod Benešovem nad Ploučnicí dosáhly
kulminační průtoky vyšších hodnot než při průchodu druhé vlny z horní části toku).
Druhá povodňová vlna z horní části toku kulminovala od neděle 8. srpna ráno
(Mimoň – ústí Panenského potoka) do pondělí 9. srpna večer (Děčín). Povodňovou
vlnu od Mimoně naštěstí „předběhla“ (o cca 10 hod) kulminace povodně ze Svitávky
a až v rozlivech pod Českou Lípou se již transformované povodňové vlny spojily.
Řeka Ploučnice pramení na jihozápadních svazích Ještědu nad obcí Horní Paseky
ve výši cca 760 m.n.m., stéká k pramenné tůni u Osečné ve výši 395 m.n.m., proudí
jako bystřina do Hamru na Jezeře, kde napájí Hamerskou strouhou rybníky
Hamerský a Horka. Upraveným korytem protéká územím bývalých uranových dolů
(Stráž pod Ralskem) k Průrvě nad obcí Noviny pod Ralskem (umělý přepad
nezdařeného rybníku pro pohon hamru). Mezi Mimoní a Českou Lípou Ploučnice
přirozeně meandruje v široké údolní nivě. Od ústí Valkeřického potoka mezi Starým
Šachovem a Františkovem nad Ploučnicí se mění na bystřinu v zaříznutém údolí a po
celkem 106 km se vlévá do Labe v Děčíně ve výšce 122 m.n.m.
Ploučnice odvodňuje území vymezené Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a
Lužickými horami (celková plocha povodí 1194 km2).
Do Ploučnice postupně vtékají Hamerská strouha u Hamru, Ještědský potok u
Stráže, Panenský potok v Mimoni, Ploužnický potok, Svitávka u Brenné, Šporka a
Robečský potok v České Lípě, Radečský a Valteřický potok u Jezvé, Valdecký potok
v Horní Polici, Vrbový potok v Žandově, Merboltický a Valkeřický potok u Šachova,
Fojtovický potok a Bystrá v Benešově nad Ploučnicí a Dobrnský potok nad Děčínem.
Přehledná situace
2) Meteorologické příčiny povodně (zpráva ČHMÚ)
Povodeň 6. až 9. srpna 2010 – meteorologické příčiny a průběh příčinných
srážek
Intenzivní srážky a následné povodně postihly zejména povodí Nisy (na našem
území dílčí povodí Lužické Nisy, Smědé a Mandavy), částečně i povodí Labe
(Kamenice, Ploučnice). Zasaženo tak bylo území 3 států – SRN, Polsko a Česká
republika. K výraznému zvýšení vodních stavů s překročením alespoň 2. SPA došlo v
rámci České republiky i na dalších tocích zejména ve východních a středních
Čechách, v jižních Čechách byla nejvážnější situace na řece Lužnici (překročeny 3.
SPA). Povodně se tedy vyskytly v krajích Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém,
Pardubickém, Středočeském a Jihočeském, extrémní povodně z toho v krajích
Ústeckém a Libereckém.
Synoptickou příčinou intenzivních srážek byla výrazná cyklonalita v celém vertikálním
profilu troposféry. V nižších hladinách se přesunula tlaková níže z oblasti Jaderského
moře a severní Itálie k severoseverovýchodu, v sobotu 7.8. (den s maximálními
srážkovými úhrny) už byl střed tlakové níže nad severovýchodním Polskem (obr. 1).
Zejména s výraznější cyklónou ve vyšších hladinách troposféry (obr. 2) bylo spojené
frontální rozhraní, které se pohybovalo jen velmi zvolna a udržovalo se po dobu více
než 12 hodin v oblasti Jizerských a Lužických hor. V sobotu 7.8.2010 ve večerních
hodinách se od jihozápadu do střední Evropy rozšiřoval hřeben vyššího tlaku
vzduchu a frontální rozhraní ustoupilo k východu. V souvislosti s tím srážky v oblasti
severních Čech slábly.
Příčinné srážky měly charakter trvalých srážek s trváním od dopoledne 6.8. do
pozdního odpoledne až večera 7.8.2010, tedy zhruba 30 až 36 hodin (obr. 4 a 5). Ve
formě slabších – a na většině území už jen občasných – srážek přetrvala srážková
činnost až do rána 8.8. Nejvyšší intenzita trvalých srážek byla zaznamenána ve
druhé polovině noci z 6. na 7.8. a 7.8. ráno a dopoledne. V dopoledních hodinách ale
intenzitu srážek zvýšila konvekce vyvolaná návětrným efektem Jizerských a
Lužických hor, ale také východní části Českého Středohoří. Hodinové srážkové úhrny
tak 7.8. dopoledne přesahovaly na některých místech 20 mm, na horním toku
Ploučnice i 30 mm (obr. 6).
Průběh povodní ale neovlivnily jen srážky 6. a 7.8.2010. Na plochu postižených
povodí spadlo už v období od 1. do 5.8. od 30 do 60 mm srážek (obr. 7), což vedlo k
vysokému stupni nasycení půdy a při samotné příčinné srážce tak byl počáteční vsak
do půdy velmi malý, téměř všechna srážková voda odtékala po povrchu do vodních
toků. Celkové srážkové úhrny za období od 1. do 8.8. přesahovaly na některých
stanicích 300 mm, na některých menších dílčích povodích se hranici 300 mm blížil i
plošný prům. úhrn (obr. 3).
Zmíněný vliv předchozích srážek na průběh povodně ve dnech 6. až 8. srpna je
dokumentován také průběhem denní srážkových úhrnů za období 1.7. až 31.8.2010
(obr. 8). Vysoká míra nasycenosti povodí, která byla udržována srážkovou činností
mezi 8. a 25. srpnem pak vedla k poměrně výrazné reakci na srážky ze dnů 26. až
29. srpna, kdy došlo při srážkách kolem 40 až 50 mm za 3 dny ve mnoha profilech k
překročení 1. SPA.
Obr. 1: Povětrnostní situace 7. srpna 2010, ve 12 UTC (14 SELČ).
Obr. 2: Analýza izobarické hladiny 700 hPa ze 7. srpna ve 12 UTC (14 SELČ).
Obr. 3: Akumulovaný srážkový úhrn (radarové odhady) pro povodí Ploučnice [1. - 8.8.].
Obr. 4: 24h odhad srážek (kombinace radar + srážkoměrná síť) [6.8. 06 UTC – 7.8. 06 UTC].
Obr. 5: 24h odhad srážek (kombinace radar + srážkoměrná síť) [7.8. 06 UTC – 8.8. 06 UTC].
Obr. 6: 1h odhad srážek (radar + srážkoměrná síť) [7.8., 07 – 08 UTC].
Obr. 7: Akumulovaný úhrn srážek za období 1. až 5. srpna (srážkoměrná síť).
Obr. 8: Časové rozložení denních srážkových úhrnů na vybraných stanicích [1.7. - 31.8.2010]
3) Nalezení, stabilizace, ověřování nejvyšších dosažených
hladin v terénu
Terénní průzkum po povodni byl postupně proveden v termínu od 21.srpna – do
7. září 2010 v úseku od Průrvy v Novinách pod Ralskem po soutok s Labem.
Velkou výhodou při terénním průzkumu byla Studie záplavového území toku
Ploučnice z června 2010 (km 0.0 – 81.04, J. Krise pro Povodí Ohře s.p.) a funkční
matematický model toku. Při první návštěvě v terénu byl zpracovatel překvapen
nezvyklou obtížností nalezení spolehlivých povodňových stop na opěrách mostních
objektů (např. na řece Bílině jsou maximální dosažené hladiny 1996, 2002, 2010
stále viditelné téměř v každém mostním profilu či na stěnách opěrných zdí). Postup
prací v terénu se výrazně zefektivnil komplexním přístupem při hledání spolehlivých
značek:
1. Před výjezdem do terénu shromáždit dostupnou fotodokumentaci z internetu
(zejména Facebook.com, ČT24 a videozáznamy z YouTube.com....) se snahou
o časové určení fotodokumentace.
zdroj: facebook.com, YouTube.com...
2. Po nalezení prvních spolehlivých povodňových značek (stopy hladin uvnitř
zaplavených chalup - výšky hladin byly nivelací přeneseny k bodům o známé výšce,
stopy v mostních profilech...) a po zjištění prvního odhadu kulminačních průtoků byl
pro snazší nalezení budoucích značek využit již sestavený matematický model.
Výsledky hladin a rozsahu záplavového území z matematického modelu významně
zrychlily hledání skutečných max. hladin v terénu. Po příjezdu z terénu byly výšky
skutečných hladin zadány do modelu, průtoky upřesněny a předpočítány výšky
hladin do následného úseku terénního průzkumu.
3. Při terénním průzkumu pomáhali místní obyvatelé, kteří ochotně podávali svá
svědectví o průběhu povodně. Konzultace s místními obyvateli zrychlovaly
připravené dotazy typu „přepadala voda přes tuto cestu, byla ještě tma, fotil někdo ze
sousedů povodeň...?“
V případě nalezení spolehlivé povodňové značky (jasné stopy v terénu,
fotodokumentace s EXIF informací a potvrzení značky nivelací z okolních méně
přesných stop na oplocení, neohebné vegetaci mimo proudnici, rozsahu zátopy...)
byla značka označena šablonou 2010 v terénu modrým sprejem (úroveň hladiny
v horní hraně čáry).
Pozn.
Na soukromých objektech byly značky trvale zaznamenány pouze odměřením,
označeny sprejem nebyly. Některé označené značky (skříně HUP - Stružnice) byly
kýmsi velmi rychle odstraněny...(omlouvám se majiteli).
U každé značky byl namluven pracovní videozáznam s měřením hladiny od pevného
známého bodu (např. hladina X cm pod mostovkou, cca X cm nad silnicí, podlahou,
parapetem...) a provedena fotodokumentace. U každého videozáznamu byl také
namluven odhad přesnosti a výsledky konzultací s místními obyvateli (výška, čas...).
Pozn.
Občasné zrádné chyby v určení značek 2010 velmi spolehlivě odhaloval matematický
model. V případě nesouladu zaměřených značek s výsledky matematického modelu
byl proveden již cílený terénní průzkum pro zjištění chyby.
opěra PB železničního mostu v České Lípě – chybně označena hladina z povodně 1981
chybně označené značky v mostě ve Stružnici!
oprava značky
4. Po ukončení terénního průzkumu poskytl ČHMÚ výsledky časového měření hladin
v limnigrafech. Zejména časové informace z limnigrafů upřesnily propojení
s povodňovou fotodokumentací a přispěly k „iteraci“ konečných výsledků.
Hromadné poděkování:
Děkuji všem lidem, kteří si při povodni pomáhali veřejně přístupnými informacemi na
internetu (zprávy, fotky, videa), pracovníkům ČT24 za přenos aktuálních informací
ze serveru Facebook.com...
Děkuji všem lidem ze břehů řeky Ploučnice za ochotu při poskytnutí svědectví,
fotodokumentace... ze srpnové povodně (Ing. Skůčkovi ze SAPu Mimoň, panu
Chvalkovskému z firmy Fehrer v České Lípě, neznámému aviatikovi, který zajistil
skvělé záběry kulminace povodně v České Lípě, panu Ivo Záborcovi a paní Pokorné
ze Stružnice, prodejně krbových kamen u kryté lávky v Benešově, panu Romanu
Kolesovi z Benešova nad Ploučnicí a dalším neznámým lidem, kteří poskytly důkazy
o průběhu povodně z pamětí mobilních telefonů...).
Děkuji Ing Jiráskové a Mgr. Šrejberovi z ČHMÚ (Ústí nad Labem) za poskytnutí dat
z limnigrafů.
Děkuji pracovníkům Povodí Ohře s.p. (odbor VR) za příkladnou ochotu při poskytnutí
dostupných dat a fotografie Ing. T. Paila z kulminace v České Lípě, vedoucímu
pobočky Povodí Ohře s.p. v Ćeské Lípě Ing. T. Suchému a jeho rodině za
všestrannou pomoc a také za to, že obyvatelé kolem řeky Ploučnice jsou s jeho
dlouholetou prací spokojeni (pochvaly od místních obyvatel, zejména z novostaveb
nad vodou, tímto zaměstnancům Povodí Ohře přeposílám).
4) Geodetické zaměření
Zdroje geodetických dat:
- zaměření 177 příčných profilů (P1 až P177) a další samostatné body pro usnadnění
orientace při závěrečném terénním průzkumu (listopad 2009, Aleš Bláha) pro Studii
záplavového území toku Ploučnice (J. Krise, 0.00 – 81. 04, červen 2010)
- zaměření v úseku (PF1 až PF158) Děčín–Stružnice (km 0.000 – 29.969, Aquageo
08 až 11/1999)
Pozn:
V srpnu 1999 bylo provedeno nové geodetické zaměření vybraných profilů v úseku
od Stružnice po Františkov. Po porovnání výsledků s výsledky geodetických prací
z tzv. Pilotního projektu Ploučnice (1991-1994) bylo rozhodnuto o nové zaměření
příčných profilů a objektů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují úroveň hladiny při
extrémních povodňových stavech v zájmovém území. Každý bod má mimo informaci
X, Y, Z, také dohodnutý měřický kód pro lepší identifikovatelnost.
- Starý Šachov (PL001 až PL010, PL1 až PL13) – geodetické zaměření údolních
profilů Ploučnice, (Stejskal 08/1993), Bpv, S-JTSK
- Stružnice LGS (SPF2 až SPF9) – geodetické zaměření okolí limnigrafu (PO
08/1993) Bpv, místní souřadný systém
- Projekt opravy Bystré v Benešově nad Ploučnicí (J. Krise, Hydrosoft Veleslavín,
měřil Stejskal 01/97) Bpv, místní souřadný systém
- Stružnice mlýn (ML5) – geodetické zaměření okolí jezu pod Mlýnským Vrchem (PO
07/92) Bpv, místní souřadný systém
- fotogrametrické zaměření území Ploučnice (VTÚ Dobruška, Geodézie ČS–Liberec,
vyhodnocení Geodézie ČS – Liberec, 12/1991-94) – Pilotní projekt Ploučnice, Bpv,
S-JTSK
Pozn:
Zaměření je zejména na plochách porostlých vegetací nepřesné (±0.6m), ve studii
byly vytvořeny profily s očíslováním jako fotogr1 až fotogr68.
Pozn:
Hloubka je doplněna ze zaměření korytových profilů Geodézie, případně odhadnuta
v terénu.
- geodetické zaměření příčných profilů – Pilotní projekt Ploučnice (Geodézie ČS –
Česká Lípa, 1993), Bpv, S-JTSK
Pozn:
Některé z profilů výškově i polohově neodpovídají skutečnosti, ve studii jsou použity
pouze vybrané profily a jsou nově očíslovány jako G1 až G51.
- geodetická zaměření přítoků, Studie odtokových poměrů Bystrá, Robečský potok,
Šporka, Svitávka, Panenský potok (Povodí Ohře, státní podnik)
Pozn:
Zaměření přítoků bylo použito pro upřesnění rozsahu záplavového území zpětným
vzdutím z Ploučnice.
Zaměření na přítocích:
Stanovení záplavového území toku Bystrá (DHI Hydroinform, 11/2005)
Sdružení GSP, Praha, 06/2005
Robečský p., studie záplavového území v úseku ř. km 0,000-16,634 (Hydrosoft
Veleslavín, 11/2008)
MajerGeo, 08-09/2008
Stanovení záplavového území toku Šporka (DHI Hydroinform, 11/2005)
AquaGeo, 06/2005
Svitávka, km 0.000-36.500, stanovení záplavového území (AQUATIS, 11/2004)
AQUATIS, 07-09/2004
Studie odtokových poměrů Panenského potoka - 1. část, km 0.00 - 15.78 (POh,
HEPS Terezín, 03/2003)
5) Staničení
Staničení toku bylo převzato ze Studie záplavového území Ploučnice (J. Krise,
červen 2010):
Osa koryta Ploučnice v zájmovém území byla vytvořena nad přesným geodetickým
zaměřením, ortofotomapami a dále polohopisem mapy ZM ČR 1:10000 (ZABAGED).
Na osu koryta bylo vygenerováno staničení po 1000, 100, 10 a 1m.
Pozn.
V dolní části Ploučnice (od soutoku s Labem v Děčíně po silniční most II/262 ve
Stružnici) byla ponechána osa a staničení z Hydrotechnické studie Ploučnice 0.000 29.969 (J. Krise, Hydrosoft Veleslavin, 05/2000).
Ve střední části Ploučnice (od Stružnice po Noviny pod Ralskem) byla zkonstruována
nová osa koryta podle aktuálního stavu meandrů v přirozených úsecích toku a
přesnějšího mapového podkladu (ortofotomapy).
Dno, hladina Q100 [m.n.m.]
Podélný profil Ploučnice
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Staničení [km]
50
55
60
65
70
75
80
6) Hydrologické údaje
Základní hydrologická data byla určena 20. října 2010, ČHMÚ pobočka Ústí nad
Labem, Ing. Jirásková.
hydrologické číslo povodí: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 – 14 – 03 – 102
1 – 14 – 03 – 096
1 – 14 – 03 – 062
1 – 14 – 03 – 054
1 – 14 – 03 – 050
1 – 14 – 03 – 037
1 – 14 – 03 – 026
1 – 14 – 03 – 026
1 – 14 – 03 – 014
Profil:
1) ústí do Labe v Děčíně
2) nad soutokem s Bystrou v Benešově n. Pl.
*) nad soutokem v Valteřickým potokem v Jezvé
3) nad soutokem s Robečským potokem v Robči
4) nad soutokem se Šporkou v České Lípě
5) nad soutokem s Dobranovským potokem
6) nad soutokem se Svitávkou
7) nad soutokem s Ploužnickým potokem
8) LGS Mimoň
9) nad soutokem s Panenským potokem v Mimoni
N-leté průtoky v m3/s
Tok
[km2]
Q1
Q2
Q5
1) Ploučnice
1193.9 51.1
72.2 104.2
98.9
2) Ploučnice
1104.2 48.5
68.4
89.8
*) Ploučnice
44.0
62.2
76.8
3) Ploučnice
698.6 37.7
53.2
69.7
4) Ploučnice
627.4 33.8
47.8
64.4
5) Ploučnice
554.4 31.3
44.2
51.0
6) Ploučnice
398.1 23.1
33.7
45.0
7) Ploučnice
276.7 20.4
29.7
44.1
8) Ploučnice
269.8 20.1
29.1
27.9
9) Ploučnice
134.2 12.6
18.4
III. třída přesnosti Q100 - Q50 (±40%), Q1 -Q10 (±30%)
PB
PB
LB
LB
PB
LB
PB
LB
PB
PB
(km 0.000)
(km 10.795)
(km 24.198)
(km 32.930)
(km 34.131)
(km 43.771)
(km 49.726)
(km 69.578)
(km 72.932)
(km 73.083)
Q10
129.8
123.1
111.9
95.7
88.0
81.3
64.6
57.0
55.9
35.3
Q20
158.4
150.2
136.5
116.8
107.3
99.2
78.2
69.0
67.7
42.7
Q50
198.3
188.0
170.9
146.1
135.9
125.6
102.0
90.0
88.3
55.7
Q100
232
220
200
171
159
147
119
105
103
65
* doplněno podle údajů ČHMÚ
Plocha povodí je stanovena ČHMÚ z mapy 1:25000. Údaje velkých vod nejsou
hodnoty neměnné, ale mohou být měněny podle nových poznatků. Způsob a rozsah
jejich případného ovlivnění není ČHMÚ znám (transformace povodní není v údajích
ČHMÚ započtena).
7) Hydraulické výpočty
Pro stanovení hodnot kulminačních průtoků byla použita výpočtová trať ze Studie
záplavového území toku Ploučnice (J. Krise, červen 2010) sestavená v osvědčeném
matematickém modelu HYDROCHECK 1, verze 4.0 (ustálené nerovnoměrné
proudění). Tento model umožňuje zadávat obecně známé hodnoty drsností z tabulek
(Manning) a libovolně rozdělovat příčný profil na dílčí profily. Dílčí úseky se počítají
samostatně a celoprofilové hodnoty jsou z nich následně vypočteny jako vážené
průměry přes modul průtoku jednotlivých částí příčného profilu. Tento způsob
výpočtu odstraňuje chybné deformace konsumpčních křivek a křivek rychlostí
způsobené náhlým nárůstem hodnoty omočeného obvodu v úrovni vylití vody do
inundace a také chyby při průměrování rozdílných drsnostních charakteristik
v jednotlivých profilech. V přirozených úsecích meandrujícího koryta byly paralelně
počítány výpočtové tratě se zkráceným staničením povodňových proudnic a
vypočtené konsumpční křivky byly zpětně načteny do výpočtové tratě s říčním
staničením. Pro výpočet objektů (mosty, jezy) byl použit program HYDROCHECK 2.
Tento program je postaven na klasických rovnicích s použitím součinitelů z české
literatury. Dále tento program vyniká matematickým zpracováním obecných
přepadových hran (proužková metoda) vyvinutým ve firmě Hydrosoft Veleslavím,
který významně přispívá ke shodě hladiny modelu s realitou.
Místní úpravy matematického modelu:
Podle stavu koryta při povodni byly v modelu místně upraveny drsnosti (např. při
místním polehnutí rákosových polí, odtržení splývavých vodních rostlin (lakušník –
Česká Lípa), nepředpokládané odolnosti mladých stromků před inundačními otvory
(most cyklostezky nad Českou Lípou). V dolní části modelu byly z výpočtů
kulminačních průtoků místně vyřazeny krátké úseky využívající data z Pilotního
projektu Ploučnice 1997 (nevěrohodné zaměření).
Omezení průtočnosti mostních profilů:
Velkou výhodou pro výpočet kulminačních průtoků bylo překvapivě malé množství
spláví nad mostními profily. Vyvrácené stromy byly většinou zachyceny vegetací v
přirozených úsecích toku (meandry, malé rychlosti v nivě). V přirozených částech
toku došlo k minimálním škodám, kromě několika průpichů meandrů nedošlo
k výraznějším změnám trasy toku.
Splaveniny:
V horní části toku (Průrva – soutok s Merboltickým potokem v Šachově, nízký spád,
meandry) došlo k přesunu písčitých splavenin s minimálními změnami tvaru koryta.
V dolní části toku (Valkeřické rozcestí – soutok s Labem, bystřina) došlo ke změnám
tvaru koryta (usazením čedičových splavenin) zejména pod zaústěním přítoků
(Valkeřický, Fojtovický, levobřežní přítok v Malé Veleni, Dobrnský potok).
Postup povodně:
Zjednodušený výpočet postupu povodně z max. svislicových rychlostí (Hydrocheck1)
se v meadrujících úsecích neshoduje s realitou z těchto důvodů:
- do výpočtů hladin v příčných profilech je zapojena jen aktivní část profilu
(zrychlení dosažených časů)
- v meandrujících úsecích je výpočet proveden na zkráceném povodňovém
staničení toku, ale pro přehlednost jsou výsledky (konsumpční křivky) načteny do
trati s korytovým staničením (zpomalení dosažených časů)
model Hydrocheck1 počítá ustáleným nerovnoměrným prouděním tzn. nedokáže
v čase transformovat povodňové hydrogramy ve výpočtové trati (zrychlení
dosažených časů)
Pozn1.
Rychlosti v proudnici u hladiny (např. při výpočtu postupu ropné skvrny) jsou o cca 20
- 30% vyšší (Ven Te Chow), než je max. střední svislicová rychlost (Hydrocheck1 čas Q100 - cca rychlost postupu povodně při zadaném průtoku)
Pozn2.
Pro výpočty neustáleného nerovnoměrného proudění lze trať sestavit např. v
programu Hydrocheck3, ale výsledky budou zkreslené chybou vstupních hydrogramů
a matematicky zjednodušeným výpočtem úrovní hladin.
-
Transformace povodně:
V širokých rozlivech (Srní potok, Boreček, Hradčany, Heřmaničky, Žizníkov, Stará
Lípa, Dubice, Stružnice, pod Malým Šachovem) došlo k významné transformaci
povodňových vln (viz. tabulka výsledků kulminačních průtoků v celé délce toku).
Prudké místní vzestupy hladin v již zaplavených vzdutých územích (u soutoku se
Svitávkou, Žizníkov...) byly způsobeny kulminačními průtoky z přítoků („přítok do
nádrže“ – okamžité zvýšení hladiny v nádrži, přesné kulminace přítoků neměl
zpracovatel k dispozici). Další způsob, který si zpracovatel vysvětluje prudké místní
vzestupy hladin je náhlá změna drsnosti inundací při hromadném „polehnutí“
zaplavených rákosových polí (efekt „štětka“ pšeničná pole - Troubky 1997, Bečva).
Odhad drsností pro N-leté průtoky
Pro drsnost dna byly použity tyto hodnoty:
Pro drsnost svahů:
beton
dlažba na sucho
tráva
keře, vrbičky
Pro inundace:
zahrady podle hustoty
tráva
oplocené zahrádky
domy
silnice, cesty
n=0.025 ÷ 0.055
n=0.020 ÷ 0.025
n=0.025 ÷ 0.035
n=0.030 ÷ 0.040
n=0.050 ÷ 0.090
n=0.050 ÷ 0.100
n=0.030 ÷ 0.040
n=0.070 ÷ 0.150, nebo
zcela vypuštěné z výpočtu
vypuštěné z výpočtu
n=0.020 ÷ 0.030
Vypočtené úrovně hladin v programu Hydrocheck1 vycházejí z předpokladu
ustáleného nerovnoměrného proudění (N-leté průtoky ČHMÚ). Při reálné povodňové
situaci (nelze dostatečně přesně odhadnout) může dojít podle intenzity srážek
k významným transformacím průtoků vlivem rozlití do inundací, retence v nádržích,
odlehčení proudnic zcela mimo koryto, nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při
protržení vodních nádrží, provalení ucpaných mostních objektů, oplocení, barier ze
spláví, při střetu kulminačních vln z přítoků....
Při omezení průtočnosti mostů splávím, při vzniku ledových barier…, může dojít ke
zvýšení hladin nad vypočtené hodnoty.
Povodeň na Ploučnici 7. - 9. srpna 2010, výpočet kulminačních průtoků
X
Y
hladina
průtok N-letost
označení_teren
foto
č.1
značka
79.081
stan.
Noviny pod R.
obec
-709916.45
-980059.28
290.23
44
>Q20(42.7)
značka 2010
749
č.2
79.081
Noviny pod R.
-709877.69
-980019.29
290.42
44
>Q20
značka 2010
747
č.3
79.081
Noviny pod R.
-709871.06
-980012.1
290.38
44
>Q20
značka 2010
746
č.4
78.798
Noviny pod R.
-710158.27
-979951.01
289.70
43.2
>Q20
ne
753
č.5
78.146
Noviny pod R.
-710488.64
-979435.28
288.52
39
<Q20
ne
759
č.6
77.884
Noviny pod R.
-710699.03
-979518.84
288.06
40.5
<Q20
ne
765
č.7
77.875
Noviny pod R.
-710706.25
-979528.26
tab. GIS
značka 2010
766
č.8
77.500
Noviny pod R.
-711020.77
-979725.48
287.01
34
<Q10(35.4)
ne
768
č.9
77.484
Noviny pod R.
-711032.02
-979742.72
286.87
34
<Q10
ne
769
č.10
75.565
Srní potok
-711789.85
-980864.81
282.65
31
<Q10
ne
776
č.11
75.338
Srní potok
-711825.99
-981079.5
282.27
32
<Q10
ne
772
č.12
75.288
Srní potok
-711858.47
-981121.95
282.16
30
<Q10
ne
775
č.13
73.348
Mimoň
-712491.29
-982765.69
277.75
ne
781
č.14
73.348
Mimoň
-712512.45
-982708.34
277.76
barva na zábr. LB
783
č.15
73.348
Mimoň
-712529.44
-982681
277.80
značka 2010
789
č.16
73.250
Mimoň
-712667.77
-982655.35
277.81
ne
č.17
73.200
Mimoň
-712872.26
-982699.25
tab. GIS
ne
815
č.18
73.200
Mimoň
-712772.68
-982719.48
tab. GIS
ne
806
č.19
73.100
Mimoň
-712747.91
-982843.97
tab. GIS
ne
818
č.20
73.065
Mimoň
-712633.17
-982943.65
tab. GIS
ne
824
č.21
72.932
Mimoň
-712729.61
-983043.68
276.91
č.22
72.585
Mimoň
-712797.17
-983370.86
č.23
72.555
Mimoň
-712825.7
č.24
72.554
Mimoň
č.25
72.132
Mimoň
č.26
72.040
č.27
č.28
92
<Q100(103)
ne
826
tab. GIS
ne
829
-983385.61
276.91
ne
832
-712768.78
-983417.2
276.58
96
<Q100
značka 2010
837
-712519.31
-983716.68
276.02
96
<Q100
ne
843
Mimoň
-712439.37
-983785.24
tab. GIS
ne
845
71.696
Mimoň
-712391.98
-984111.33
275.04
94
<Q100
ne
851
71.648
Mimoň
-712349.56
-984145.53
274.93
96
<Q100
ne
854
č.29
66.266
Boreček
-713535.71
-985937.94
269.78
98
<Q50(102)
značka 2010
857
č.30
66.262
Boreček
-713544.43
-985931.42
269.78
98
<Q50
ne
1507
č.31
66.032
Boreček
-713745.35
-985950.1
269.65
96
<Q50
značka 2010
1520
č.32
65.797
Boreček
-713963.69
-985901.42
269.23
96
<Q50
ne
č.33
65.775
Boreček
-713965.77
-985864.18
268.86
99
<Q50
ne
877
č.34
54.819
Veselí
-718538.08
-984072.76
260.23
115
<Q100(119)
ne
1531
č.35
51.563
Brenský mlýn
-719713.48
-982792.61
257.38
129
>Q100(119)
ne
1524
č.36
51.515
Brenský mlýn
-719763.16
-982797.69
257.20
131
>Q100
ne
886
č.37
49.762
Heřmaničky
-720027.95
-981914.65
255.72
188
>Q100(147)
ne
892
č.38
49.762
Heřmaničky
-720026.14
-981893.13
255.72
188
>Q100
značka 2010 okap
894
č.39
47.531
Heřmaničky
-720822.16
-981268.56
254.15
165
>Q100
ne
897
č.40
46.580
Heřmaničky
-721139
-981027.28
tab. GIS
ne
967
č.41
46.549
Heřmaničky
-721202.23
-981045.62
253.92
165
>Q100
ne
968
č.42
45.864
Vítkov
-721571.98
-980857.21
254.64
značka 2010
913
č.43
45.819
Vítkov
-721587.31
-980797.2
253.28
č.44
41.700
Žizníkov
-722523.21
-979018.16
tab. GIS
č.45
41.226
Žizníkov
-722769.68
-979098.22
250.94
152
č.46
41.226
Žizníkov
-722742.09
-979220.57
250.89
č.47
41.200
Žizníkov
-722783.07
-979383.95
250.77
č.48
39.599
Stará Lípa
-723554.34
-979075.64
č.49
39.599
Stará Lípa
-723621.48
č.50
37.349
Česká Lípa
č.51
37.237
č.52
37.090
873
značka čára
906
ne
941
<Q100(159)
ne
1564
152
<Q100
ne
936
152
<Q100
ne
926
250.33
142
>Q50(135.9)
ne
955
-979126.09
250.27
142
>Q50
značka 2010
-724766.22
-978509.02
tab. GIS
Česká Lípa
-724906.43
-978612.67
tab. GIS
Česká Lípa
-725052.65
-978533.05
247.75
160
121
>Q100
Q20 - Q50
948
ne
1574
ne
992
ne
997
č.53
37.075
Česká Lípa
-725087.24
-978730.25
tab. GIS
ne
č.54
37.037
Česká Lípa
-725106.69
-978512.68
tab. GIS
ne
989
č.55
36.449
Česká Lípa
-725683.91
-978507.6
246.76
119
Q20 - Q50
ne
1010
č.56
36.440
Česká Lípa
-725692.38
-978505.53
246.80
122
Q20 - Q50
ne
1011
č.57
36.178
Česká Lípa
-725967.18
-978396.85
246.53
123
Q20 - Q50
ne
975
č.58
35.970
Česká Lípa
-726153.3
-978528.13
tab. GIS
přesná ryska
979
č.59
35.921
Česká Lípa
-726078.2
-978672.46
tab. GIS
ne
č.60
35.817
Česká Lípa
-726337.52
-978518.45
246.21
ne
č.61
35.787
Česká Lípa
-726265.11
-978674.74
246.01
značka 2010 (opr.)
1723
č.62
35.787
Česká Lípa
-726213.65
-978752.71
tab. GIS
ne
1031
č.63
35.787
Česká Lípa
-726170.54
-978826.9
tab. GIS
ne
1101
č.64
35.755
Česká Lípa
-726202.75
-978954.24
tab. GIS
ne
č.65
35.574
Česká Lípa
-726460.76
-978743.39
245.87
127
Q20 - Q50
ne
1041
č.66
35.557
Česká Lípa
-726476.95
-978737.81
245.85
123
Q20 - Q50
ne
1039
č.67
35.540
Česká Lípa
-726515.65
-978564.78
tab. GIS
č.68
35.300
Česká Lípa
-726692.15
-978859.09
245.65
121
ne
č.69
35.287
Česká Lípa
-726722.12
-978845.42
245.67
124
ne
č.70
35.271
Česká Lípa
-726728.24
-978868.97
245.67
značka 2010
1050
č.71
35.262
Česká Lípa
-726723.58
-978901.18
245.64
značka 2010
1051
č.72
35.205
Česká Lípa
-726799.53
-978881.55
245.57
ne
1054
č.73
35.114
Česká Lípa
-726893.39
-978895.66
245.55
121
Q20 - Q50
ne
1057
č.74
34.997
Česká Lípa
-727011.11
-978888.81
245.44
121
Q20 - Q50
ne
1061
č.75
34.647
Dubice
-727355.67
-978929.98
245.20
122
Q20 - Q50
ne
1062
č.76
34.545
Dubice
-727456.46
-978933.39
244.92
122
Q20 - Q50
ne
1065
č.77
34.200
Dubice
-727818.45
-979032.03
244.57
ne
1078
č.78
34.200
Dubice
-727820.95
-979033.61
244.57
ne
1079
č.79
34.131
Dubice
-727871.57
-979028.4
244.45
čára na silnici
1084
č.80
34.131
Dubice
-727844.38
-978810.55
244.30
ne
1090
č.81
34.000
Dubice
-727928.67
-978921.6
244.16
ne
1088
č.82
32.930
Dubice
-728366.26
-979252.03
243.64
215
>Q100(200)
značka 2010
1112
č.83
29.966
Stružnice
-730050.86
-977701.99
242.08
192
<Q100
ne
1126
č.84
29.935
Stružnice
-730059.97
-977681.17
241.50
190
<Q100
ne
1136
č.85
29.161
Stružnice
-730015.43
-977205.17
240.88
197
<Q100
ne
1145
č.86
28.559
Stružnice
-730323.92
-976875.98
240.40
190
<Q100
ne
1158
č.87
28.543
Stružnice
-730408.42
-976896.79
240.37
197
<Q100
ne
1591
č.88
27.855
Stružnice
-730671.36
-976699.49
239.79
187
>Q50
ne
1730
č.89
27.645
Stružnice
-730785.75
-976713.35
tab. GIS
ne
1199
č.90
27.567
Stružnice
-730881.27
-976729.6
tab. GIS
ne
1727
č.91
27.159
Stružnice
-731118.06
-976503.83
239.76
č.92
27.100
Stružnice
-731159.78
-976473.02
č.93
27.000
Stružnice
-731182.51
č.94
26.633
Stružnice
č.95
25.790
Stružnice
č.95
26.612
č.96
998
981
ne
značka 2010
1233
tab. GIS
ne
1238
-976333.44
tab. GIS
ne
1220
-731544.22
-976196.25
tab. GIS
ne
1252
-731954.4
-975861.82
tab. GIS
značka 2010
1277
Stružnice
-731568.98
-976277.4
239.07
178
>Q50(170.9)
značka
1739
25.703
Stružnice
-732045.59
-975843.62
238.99
172
>Q50
ne
1271
č.97
25.422
Jezvé
-732279.04
-975750.94
tab. GIS
ne
1260
č.98
25.217
Jezvé
-732418.6
-975724.97
238.86
175
>Q50
ne
1286
č.99
25.109
Jezvé
-732524.61
-975814.07
238.81
178
>Q50
ne
1298
č.100
25.109
Jezvé
-732564
-975876.37
tab. GIS
ne
1303
č.101
25.000
Jezvé
-732679.24
-975816.3
tab. GIS
ne
1307
č.102
24.752
Jezvé
-732819.55
-975750.85
238.63
ne
1314
č.103
24.300
Jezvé
-732982.75
-975553.99
238.46
ne
1319
č.104
24.300
Jezvé
-733015.93
-975565.1
tab. GIS
ne
1328
č.105
24.300
Jezvé
-733017.32
-975552.94
tab. GIS
ne
1330
190
>Q50(188)
č.106
24.215
Jezvé
-733052.67
-975506.66
tab. GIS
č.107
24.042
Jezvé
-733171.52
-975369.94
238.41
č.108
24.042
Jezvé
-733210.71
-975409.89
238.49
č.109
23.700
Jezvé
-733489.27
-975294.81
238.20
ne
1368
č.110
23.526
Jezvé
-733648.41
-975265.53
tab. GIS
ne
1361
č.111
23.526
Jezvé
-733651.69
-975250.52
tab. GIS
ne
1363
č.112
22.947
Stoupno
-733980.01
-974957.43
tab. GIS
ne
1388
č.113
22.938
Stoupno
-734045.09
-974981.7
237.81
č.114
22.938
Stoupno
-734089.53
-974998.57
č.115
22.327
Horní Police
-734559.96
č.116
22.300
Horní Police
-734571.66
č.117
22.327
Horní Police
č.118
22.231
č.119
192
191
>Q50
>Q50
ne
1334
značka 2010
1346
ne
1349
ne
1377
tab. GIS
ne
1379
-974961.33
tab. GIS
ne
1411
-974944.38
tab. GIS
značka 2010
1423
-734594.18
-974926.09
237.22
Horní Police
-734593.98
-974828.52
tab. GIS
22.231
Horní Police
-734589.39
-974819.42
237.20
č.120
22.204
Horní Police
-734638.17
-974849.29
237.21
č.121
21.578
Horní Police
-735217.18
-974683.67
236.61
č.122
2.827
Dolní Police
-735527.78
-974093.15
tab. GIS
č.123
20.800
Dolní Police
-735481.66
-974041.8
236.00
192
>Q50
ne
1462
č.124
20.554
Dolní Police
-735633.04
-973842.37
235.65
184
<Q50(188)
ne
1454
č.125
20.553
Dolní Police
-735683.7
-973860.57
235.39
ne
1450
č.126
20.544
Dolní Police
-735666.24
-973844.87
235.39
184
<Q50
ne
1752
č.127
20.415
Dolní Police
-735754.86
-973773.8
235.27
181
<Q50
ne
1466
č.128
18.367
Malý Šachov
-736949.95
-972938.08
tab. GIS
ne
1599
č.129
18.300
Malý Šachov
-736987.11
-972996.04
tab. GIS
ne
1600
č.130
18.284
Malý Šachov
-736991.79
-973014.27
231.94
ne
1598
č.131
18.117
Malý Šachov
-737086.43
-973090.22
231.77
č.132
18.117
Malý Šachov
-737070.67
-973161.6
č.133
19.898
Malý Šachov
-737154.88
č.134
15.259
Františkov nad Pl.
č.135
14.545
č.136
č.137
199
>Q50
195
>Q50
ne
1420
značka 2010
1430
značka 2010
1431
značka 2010
1396
ne
1438
ne
188
Q50
ne
1596
231.81
189
Q50
ne
1610
-973173.94
231.65
189
Q50
ne
1605
-738917.92
-972495.03
218.30
140
<Q20(150.2)
ne
1777
Františkov nad Pl.
-739433.42
-972128.9
212.60
140
<Q20
ne
1786
14.443
Františkov nad Pl.
-739518.87
-972046.23
211.82
ne
1779
14.182
Františkov nad Pl.
-739568.72
-971792.21
210.85
140
<Q20
ne
1792
č.138
14.144
Františkov nad Pl.
-739620.41
-971777.15
210.80
ne
1790
č.139
13.473
Františkov nad Pl.
-739926.36
-971924.58
206.96
140
<Q20
značka 2010
1799
č.140
12.830
Františkov nad Pl.
-740161.48
-971750.05
203.54
135
<Q20
ne
1822
č.141
12.830
Františkov nad Pl.
-740172.13
-971751.69
203.63
135
<Q20
ne
1814
č.142
12.792
Františkov nad Pl.
-740194.34
-971720.95
202.80
ne
1808
č.143
11.128
Benešov nad Pl.
-740533.17
-970396.47
194.10
ne
1842
č.144
10.795
Benešov nad Pl.
-740668.1
-970106.09
191.51
ne
1837
č.145
10.352
Benešov nad Pl.
-741061.88
-969950.46
188.63
192
<Q50(198.3)
ne
1850
č.146
9.855
Benešov nad Pl.
-741498.68
-970116.65
186.13
194
<Q50
ne
1857
č.147
9.855
Malá Veleň
-743243.72
-969360.82
175.91
206
>Q50
ne
1870
č.148
6.410
Soutěsky
-743951.87
-968634.35
165.78
ne
1615
č.149
3.979
Březiny
-744995.92
-966993.21
149.22
č.150
2.152
Děčín
-746005.46
-965750.04
tab. GIS
č.151
2.016
Děčín
-746151.52
-965772.25
135.89
č.152
1.360
Děčín
-746476.94
-965332.82
tab. GIS
č.153
0.785
Děčín
-746951.71
-965386.6
127.97
č.154
0.000
141
204
<Q20
>Q50
192
<Q50
181
<Q50
ne
1890
značka 2010
1911
ne
1901
ne
1912
ne
Děčín
-747378.04
-964782.28
tab. GIS
ne
č.155
Stráž pod Ralskem
-706329.55
-978867.82
tab. GIS
ne
č.156
Pertoltice pod R.
-713019.69
-981644.54
tab. GIS
ne
č.157
Zákupy
-717675.24
-979995.63
tab. GIS
ne
č.158
Dolní Libchava
Pozn. podrobná tabulka v GIS
-727161.72
-977837.62
tab. GIS
ne
max. kulminace - první vlna v dolním úseku (7. srpna 2010)
max. kul. - druhá vlna od Mimoně (8. - 9. srpna 2010)
8) Povodňové značky, fotodokumentace, poznámky k
povodni (směrem po proudu)
Noviny pod Ralskem
Poloha povodňových značek - Noviny pod Ralskem, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
stan.
79.081
79.081
79.081
78.798
78.146
77.884
77.875
77.500
77.484
obec
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem
X
-709916.45
-709877.69
-709871.06
-710158.27
-710488.64
-710699.03
-710706.25
-711020.77
-711032.02
Y
-980059.28
-980019.29
-980012.1
-979951.01
-979435.28
-979518.84
-979528.26
-979725.48
-979742.72
hladina
290.23
290.42
290.38
289.70
288.52
288.06
tab. GIS
287.01
286.87
prutok
44
44
44
43.2
39
40.5
34
34
N
>Q20(42.7)
>Q20
>Q20
>Q20
<Q20
<Q20
oznaceni_teren
značka 2010
značka 2010
značka 2010
ne
ne
ne
značka 2010
<Q10(35.4) ne
<Q10
ne
Popis povodně
V neděli 8. srpna 2010 (2.00 – 3:30, svědectví) kulminovala povodeň pod Průrvou v Novinách pod Ralskem.
Průtok Průrvou byl u vstupu do průrvy omezován vzpříčeným splávím (svědectví). V horní části obce dosáhla
kulminace hodnoty Q20 (provalení spláví) a pod obcí vlivem transformace Q10. V obci byla neprůjezdná
levobřežní silnice u fotbalového hřiště a voda přepadala u silničního mostu přes silnici v levé inundaci. Zaplaveny
byly zahrady a částečně zástavba na obou březích.
Fotodokumentace z povodně
tůň pod Průrvou ráno 8. srpna 2010 po kulminaci
zaplavená silnice u fotbalu lávka v Novinách pod R.
foto
749
747
746
753
759
765
766
768
769
Povodňové značky
č.1, 62 cm pod mostovkou
č.2, 53 cm pod mostovkou, levá opěra č.3, 56 cm pod mostovkou LB
č.4, cca 20 cm pod mostovkou
č.5, cca 50 cm pod mostovkou
č.6, cca 60 cm pod mostovkou LB
č.7, 52 cm pod mostovkou LB
č.8, cca 5 cm pod mostovkou
č.9, cca vrch betonu propustku LB
P lo u č n ic e - L G S S trá ž p o d R a ls k e m
300
250
vodočet
200
150
100
50
0
07.08.10
00:00
07.08.10
12:00
08.08.10
00:00
08. 08.10
12:00
09.08.10
00:00
09. 08.10
12:00
10. 08.10
00:00
10. 08.10
12: 00
srp e n
LGS Stráž pod Ralskem - záznam hladin, kulminace sobota 7. srpna 2010, 20:40 (zdroj: ČHMÚ)
11. 08. 10
00: 00
Srní Potok
Poloha povodňových značek – Srní Potok, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.10
č.11
č.12
stan.
75.565
75.338
75.288
obec
Srní potok
Srní potok
Srní potok
X
Y
hladina prutok
-711789.85 -980864.81 282.65 31
-711825.99 -981079.5 282.27 32
-711858.47 -981121.95 282.16 30
N
<Q10 (35.4)
<Q10
<Q10
oznaceni_teren
ne
ne
ne
Popis povodně
V neděli brzy ráno 8. srpna 2010 (svědectví) kulminovala povodeň v obci Srní Potok. Po naplnění rozsáhlých
inundačních prostorů začala voda nad mostem přepadat zpět do koryta přes pravobřežní cestu. Po levobřežní
silnici proudila voda ze svahů nad obcí (extrémní srážka). Povodeň z Ploučnice byla beze škod.
Povodňové značky
č.10, cca 35 cm nad vrchem betonu
č.11, cca 50 cm pod mostovkou
č.12, voda na cestě PB
foto
776
772
775
Mimoň
Poloha povodňových značek - Mimoň, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17
č.18
č.19
č.20
č.21
č.22
č.23
č.24
č.25
č.26
č.27
č.28
stan.
73.348
73.348
73.348
73.250
73.200
73.200
73.100
73.065
72.932
72.585
72.555
72.554
72.132
72.040
71.696
71.648
obec
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
X
-712491.29
-712512.45
-712529.44
-712667.77
-712872.26
-712772.68
-712747.91
-712633.17
-712729.61
-712797.17
-712825.7
-712768.78
-712519.31
-712439.37
-712391.98
-712349.56
Y
-982765.69
-982708.34
-982681
-982655.35
-982699.25
-982719.48
-982843.97
-982943.65
-983043.68
-983370.86
-983385.61
-983417.2
-983716.68
-983785.24
-984111.33
-984145.53
hladina
277.75
277.76
277.80
277.81
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
276.91
tab. GIS
276.91
276.58
276.02
tab. GIS
275.04
274.93
prutok N
92
96
96
94
96
oznaceni_teren
ne
barva zábr. LB
značka 2010
ne
ne
ne
ne
ne
<Q100(103) ne
ne
ne
<Q100
značka 2010
<Q100
ne
ne
<Q100
ne
<Q100
ne
Popis povodně
V neděli ráno 8. srpna 2010 (5:00 – 10:00, LGS) kulminovala povodeň v Mimoni z Panenského potoka (Ploučnice
nad soutokem <Q10). Přes silniční most (Lužická ul.) na Panenském potoce přepadala voda (zaplavena zástavba
na obou březích). Zástavbou V Lukách proudila voda z Panenského potoka proti proudu Ploučnice, vzdutím
z Panenského potoka byl zaplaven i areál koupaliště. Pod soutokem s Panenským potokem dosáhla kulminace
hodnoty téměř Q100. U Zámeckého mostu proudila voda branou do již propustky zatopeného levobřežního
Zámeckého parku. V pravé inundaci byla zaplavena Malá ulice a pod Poštovním mostem částečně zástavba
v Nábřežní ulici. U Křížové lávky byla neškodně zaplavena část pozemku jatek, na levém břehu byla částečně
zaplavena zástavba (voda přepadala přes cestu pod skalou u Křížové lávky).
foto
781
783
789
815
806
818
824
826
829
832
837
843
845
851
854
Fotodokumentace z povodně
Panenský potok, hráz Markvartického rybníka v Jablonném v Podještědí
Lidická ul., Jablonné v Podještědí
Panenský p., Lužická ul., Mimoň
Panenský p., Lužická ul., 8.srpna 8:28 Panenský p., lávka, 8. srpna 11:00
Panenský nad soutokem
Ploučnice, Zámecký most 11:00
nad Poštovním mostem 11:00
14:00 pokles povodně
LGS Mimoň
rozlivy pod Mimoní (odkaliště Gigant PB), 8. srpna 2010 19:47 – pokles povodně
Poštovní most
Povodňové značky
č.13, hloubka 83 cm u rohu oplocení
č.14, cca 90 cm nad lávkou
č.15, 4 cm pod vrchem bet. studny
č.16, proudnice od Panenského p.
č.17, 44 cm nad podlahou č.p.64
č.18, 75 cm nad podlahou g. č.p.76
č.19, cca 25 cm nad spodkem lávky
č.20, cca 50 cm v bráně do parku LB
č.21, LGS Mimoň, vodočet 259 cm
č.22, 21 cm nad podlahou chaty PB
č.23, 14 cm nad podlahou č.p.3 PB
č.24, 114 cm pod mostovkou lávky
č.25, cca 25 cm nad cestou LB
č.26, 1. schod za brankou č.p.315
č.27, 163 cm pod mostovkou LB
č.28, cca hloubka 60 cm u brány ČS LB (Mimoň)
LGS - Mimoň
275.00
250.00
hladina
225.00
200.00
175.00
150.00
125.00
100.00
75.00
08.08.2010 08.08.2010 08.08.2010 08.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 10.08.2010
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
čas (cm)
LGS Mimoň - záznam hladin, kulminace neděle 8. srpna 2010, 5:00 – 10:00 (zdroj: ČHMÚ)
Boreček
Poloha povodňových značek - Boreček, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.29
č.30
č.31
č.32
č.33
stan.
66.266
66.262
66.032
65.797
65.775
obec
Boreček
Boreček
Boreček
Boreček
Boreček
X
-713535.71
-713544.43
-713745.35
-713963.69
-713965.77
Y
-985937.94
-985931.42
-985950.1
-985901.42
-985864.18
hladina
269.78
269.78
269.65
269.23
268.86
prutok
98
98
96
96
99
N
<Q50(102)
<Q50
<Q50
<Q50
<Q50
oznaceni_teren foto
značka 2010
857
ne
1507
značka 2010
1520
ne
873
ne
877
Popis povodně
V neděli dopoledne 8. srpna 2010 kulminovala povodeň v Borečku. Částečně byla zaplavena zástavba v areálu
kafilérie SAP (bez větších škod). Přes vozovku starého mostu v pravé inundaci přepadala voda. Pod vodáckým
tábořištěm byl poškozen levobřežní svah v mostním profilu (sil. II/270), pod mostem došlo k hromadnému vývratu
příbřežních stromů.
Fotodokumentace z povodně
Zaplavený areál kafilérie SAP (fotodokumentaci poskytl Ing. Radko Skůček, jednatel SAP)
Zaplavený areál kafilerie SAP v Borečku
rozlivy v Borečku, neděle 8. srpna 2010 19:48, po zaklesnutí povodně
Povodňové značky
č.29, 59 cm nad patou zdi v SAP
č.30, 100 cm nad podlahou v SAP
č.31, 55 cm nad povodní mostovkou
č.32, hloubka u sloupu cca 80 cm
č.33, cca 180 cm pod mostovkou PB destrukce v mostním profilu LB
Veselí – Brenský mlýn
Poloha povodňových značek – Veselí, Brenský mlýn, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.34
č.35
č.36
stan.
54.819
51.563
51.515
obec
Veselí
Brenský mlýn
Brenský mlýn
X
Y
hladina prutok
-718538.08 -984072.76 260.23 115
-719713.48 -982792.61 257.38 129
-719763.16 -982797.69 257.20 131
N
<Q100(119)
>Q100(119)
>Q100
oznaceni_teren foto
ne
1531
ne
1524
ne
886
Popis povodně
V neděli kolem poledne 8. srpna 2010 kulminovala povodeň u Brenského mlýna. V obci Veselí byly částečně
zaplaveny chaty v levé inundaci. Klenbové otvory Brenského mostu byly těsně zahlceny. Nad mostem nezůstalo
žádné větší spláví (stromy...). Pozemek bývalého Brenského mlýna za náhonem v pravé inundaci byl částečně
pod vodou.
Fotodokumentace z povodně
rozlivy v Hradčanech, neděle 8. srpna 2010 19:51
Brenský most, neděle 8. srpna 2010 14:21
rozlivy nad Veselím, neděle 8. srpna 2010 19:57
rozlivy u Brenského mostu, neděle 8. srpna 2010 19:58
Povodňové značky
č.34, 34 cm nad podlahou Salunn
č.35, propustek zahlcen
č.35, klenby mostu zahlceny
Heřmaničky
Poloha povodňových značek – Heřmaničky, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.37
č.38
č.39
č.40
č.41
č.42
č.43
stan.
49.762
49.762
47.531
46.580
46.549
45.864
45.819
obec
Heřmaničky
Heřmaničky
Heřmaničky
Heřmaničky
Heřmaničky
Vítkov
Vítkov
X
-720027.95
-720026.14
-720822.16
-721139
-721202.23
-721571.98
-721587.31
Y
-981914.65
-981893.13
-981268.56
-981027.28
-981045.62
-980857.21
-980797.2
hladina
255.72
255.72
254.15
tab. GIS
253.92
254.64
253.28
prutok
188
188
165
N
>Q100(147)
>Q100
>Q100
165
>Q100
160
>Q100
oznaceni_teren
ne
značka 2010
ne
ne
ne
značka 2010
značka čára
Popis povodně
Pod soutokem se Svitávkou kulminovala v neděli 8. srpna 2010 2:00 nejdříve povodňová vlna ze Svitávky a cca v
11:00 přišla prudce? vlna od Mimoně (svědectví). U soutoku se Svitávkou byla zaplavena zástavba na levém
břehu, u č.p.26 byla hladina vyšší než historické povodňové značky z února 1807 a 1909. Most v Heřmaničkách
byl zahlcen, přes vozovku v inundacích proudila voda (silnice neprůjezdná). Pod silničním mostem byla částečně
zaplavena zástavba v levé inundaci. Voda z Ploučnice proudila v horní části do Maxova rybníka a při přepadu
přes hráz zpět do Ploučnice byla provalena opěrná zeď u přelivu. Levobřežní silnice u železničního mostu ve
Vítkově byla neprůjezdná.
foto
892
894
897
967
968
913
906
Fotodokumentace z povodně
zaplavené č.p.26 pod Svitávkou LB
most v Heřmaničkách, 8.srpna 20:30
silnice a zahrada nad železnicí LB
rozlivy u soutoku se Svitávkou, neděle 8. srpna 19:59
rozlivy pod soutokem se Svitávkou, 8. srpna 20:00
rozlivy v Heřmaničkách, neděle 8. srpna 20:01
rozlivy nad železnicí, neděle 8. srpna 20:02
Povodňové značky
č.37, č.p.26, 26 cm u návodního rohu č.38, č.p.26, 65 cm u okapu
č.39, cca 30 cm nad spodkem mostu
č.40, voda u studně PB
č.42, 24 cm nad spodkem dveří ČRS
č. 41, nad zábradlím lávky
č.43, 251 cm pod mostovkou hlavního pole železničního mostu ve Vítkově LB
Žizníkov
Poloha povodňových značek – Žizníkov, záplavové území při Q5, Q20, Q100
znacka
č.44
č.45
č.46
č.47
č.48
č.49
stan.
41.700
41.226
41.226
41.200
39.599
39.599
obec
Žizníkov
Žizníkov
Žizníkov
Žizníkov
Stará Lípa
Stará Lípa
X
-722523.21
-722769.68
-722742.09
-722783.07
-723554.34
-723621.48
Y
-979018.16
-979098.22
-979220.57
-979383.95
-979075.64
-979126.09
hladina
tab. GIS
250.94
250.89
250.77
250.33
250.27
prutok N
152
152
152
142
142
oznaceni_teren foto
ne
941
<Q100(159) ne
1564
<Q100
ne
936
<Q100
ne
926
>Q50(135.9) ne
955
>Q50
značka 2010
948
Popis povodně
V neděli 8. srpna 2010 5:00 kulminovala v ‚Zizníkově povodeň ze Svitávky (svědectví), ve 14:00 – 15:00
kulminovala větší povodeň od Mimoně (svědectví). Na přítoku Dobranovský potok v Dobranově byla porušena
hráz Kachního rybníku. U restaurace U Kerama bylo pod vodou nohejbalové hřiště, inundační most byl zahlcen.
Most cyklostezky pod Žizníkovem byl zahlcen, v pravobřežním inundačním mostě omezovala průtok odolná
vegetace. Zvýšené vzdutí nad mostem cyklostezky se projevilo i nad silničním mostem v Žizníkově. V rozsáhlých
a hlubokých rozlivech u Žizníkova se kulminace povodňové vlny výrazně ztransformovala.
Fotodokumentace z povodně
Dobranovský potok, sobota 7. srpna 2010 hráz Kachního rybníku
Dobranov, 7. srpna 2010
(fotodokumentaci poskytl Jiří Chvalovský, Technik BOZP, Fehrer Bohemia s.r.o)
silnice II/262 v pravé inundaci 19:53
hřiště U Kerama v Žizníkově
rozlivy v Žizníkově, 8. srpna 9:15
rozlivy ve St. Lípě, 8. srpna 16:15
rozlivy pod mostem v Žizníkově PB
rozlivy nad Žizníkovem, neděle 8.srpna 2010 19:15
most cyklostezky
kulminace U Kerama, neděle 8. srpna 2010 19:14
rozlivy pod Žizníkoven, neděle 8. srpna 2010 19:14
rozlivy u mostu cyklostezky, neděle 8. srpna 2010 19:13
Povodňové značky
č.44, voda na silnici II/262 LB
č.45, 45 cm nad mostovkou
č.46, cca 45 cm pod mostovkou PB
č.46, hřiště u Kerama, hloubka 15 cm č.48, 25 cm nad mostovkou, inund. PB č.42, 22 cm nad mostovkou
Česká Lípa
Poloha povodňových značek – Česká Lípa, záplavové území při Q5, Q20, Q100
Poloha povodňových značek – Česká Lípa, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.50
č.51
č.52
č.53
č.54
č.55
č.56
č.57
č.58
č.59
č.60
č.61
č.62
č.63
č.64
č.65
č.66
č.67
č.68
č.69
č.70
č.71
č.72
č.73
č.74
č.75
č.76
č.77
č.78
č.79
č.80
č.81
č.82
stan.
37.349
37.237
37.090
37.075
37.037
36.449
36.440
36.178
35.970
35.921
35.817
35.787
35.787
35.787
35.755
35.574
35.557
35.540
35.300
35.287
35.271
35.262
35.205
35.114
34.997
34.647
34.545
34.200
34.200
34.131
34.131
34.000
32.930
obec
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Dubice
Dubice
Dubice
Dubice
Dubice
Dubice
Dubice
Dubice
X
-724766.22
-724906.43
-725052.65
-725087.24
-725106.69
-725683.91
-725692.38
-725967.18
-726153.3
-726078.2
-726337.52
-726265.11
-726213.65
-726170.54
-726202.75
-726460.76
-726476.95
-726515.65
-726692.15
-726722.12
-726728.24
-726723.58
-726799.53
-726893.39
-727011.11
-727355.67
-727456.46
-727818.45
-727820.95
-727871.57
-727844.38
-727928.67
-728366.26
Y
-978509.02
-978612.67
-978533.05
-978730.25
-978512.68
-978507.6
-978505.53
-978396.85
-978528.13
-978672.46
-978518.45
-978674.74
-978752.71
-978826.9
-978954.24
-978743.39
-978737.81
-978564.78
-978859.09
-978845.42
-978868.97
-978901.18
-978881.55
-978895.66
-978888.81
-978929.98
-978933.39
-979032.03
-979033.61
-979028.4
-978810.55
-978921.6
-979252.03
hladina
tab. GIS
tab. GIS
247.75
tab. GIS
tab. GIS
246.76
246.80
246.53
tab. GIS
tab. GIS
246.21
246.01
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
245.87
245.85
tab. GIS
245.65
245.67
245.67
245.64
245.57
245.55
245.44
245.20
244.92
244.57
244.57
244.45
244.30
244.16
243.64
průtok N-letost
121
Q20 - Q50
119
122
123
Q20 - Q50
Q20 - Q50
Q20 - Q50
127
123
Q20 - Q50
Q20 - Q50
121
124
121
121
122
122
Q20 - Q50
Q20 - Q50
Q20 - Q50
Q20 - Q50
215
>Q100(200)
označení_teren
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
barva - ryska
ne
ne
značka 2010
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
značka 2010
značka 2010
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
čára na silnici
ne
ne
značka 2010
Popis povodně
V neděli 8. srpna 2010, 8:00 kulminovala v centru České Lípy povodeň ze Svitávky (LGS vodočet 201 cm,
88 m3/s), v 19:00 kulminovala větší povodeň od Mimoně (LGS vodočet - foto 244 cm, 122 m3/s). V hlubokých
rozlivech nad zúženým profilem u navážky sjezdu pro hasiče ve Staré Lípě byly kulminace povodňových vln
výrazně ztransformovány na povodeň Q20 – Q50. Ve Staré Lípě byly zaplaveny zahrady mezi pravobřežní silnicí
II/262 a bývalým náhonem. Nad mostem v Pivovarské ulici byly (v místě nedokončené hráze) zaplaveny zahrádky
v levé inundaci. V levobřežním Svárově spodní voda zaplavila místně jen sklepy budov. Pod lávkou u tenisu voda
přepadala do pravobřežní inundace a přes sportoviště část vody proudila do inundačních klenbových otvorů
železničního mostu a část vody se nad železnicí vrátila zpět do koryta. Levobřežní zástavba mezi Hrnčířskou ulicí
a železnicí byla částečně zaplavena zpětným vzdutím z odvodňovacích systémů (Kozákova u., Merkur, podjezdy
pod tratí).
Pod železničním mostem v levé inundaci byla zaplavena zástavba, sklady, garáže a příbřežní pozemky areálu
Varty, Johnson Controls (výrobní haly měly podlahy nad vodou). Pod areálem Povodí Ohře voda zaplavila za
mokřadem příbřežní zástavbu (zejména č.p.3, 38) a prostor bývalé skládky v levé inundaci. Voda přepadala přes
cestu do koupaliště Pískovna, zaplavila budovu bývalého mlýna a pod koupalištěm byl zaplaven areál kempu.
V pravé inundaci pod železničním mostem byly zaplaveny snížené garáže v ulici Boženy Němcové a dále voda
proudila zástavbou zahrádkářské osady. V příbřežní části došlo místně k destrukci oplocení a škodám na
zahradních domcích, pod Holým vrchem byla pod vodou silnice nad zahrádkami. Pod ČOV voda neškodně
proudila do rákosin v pravé inundaci pod soutokem se Šporkou.
Poznámka k výpočtu v České Lípě:
Ve výpočtové trati v centru České Lípy byly upraveny drsnosti podle stavu koryta po povodni (odtržené dnové
rostliny, stromky z nábřežních zdí a písčité splaveniny). Profil limnigrafu je ovlivněn vzdutím z dolního úseku
(nízký spád koryta). Při zadání známé hladiny (kulminace vlny od Mimoně) v profilu vodočtu u areálu Fehrer
(značka č.75) a průtoku 122 m3/s výpočet kopíruje zaměřené značky (č.75 – č.52) až k mostu v Pivovarské ulici
(km 34.600 – 37.100). Výpočet průtoku v České Lípě se neshoduje s novou konsumpční křivkou ČHMÚ (platnost
od 17. září 2010, fakulta ČVÚT, vodočet 244cm – 187 m3/s?).
foto
1574
992
997
998
989
1010
1011
975
979
981
1723
1031
1101
1041
1039
1050
1051
1054
1057
1061
1062
1065
1078
1079
1084
1090
1088
1112
Fotodokumentace z povodně
Pivovarská ul., neděle 8. srpna 15:30 poklopový jez, neděle 8. srpna 17:49
poklopový jez, neděle 8. srpna
Hrnčířská ul., LGS vodočet , 18:00
Hrnčířská ul., neděle 8. srpna 17:44
Hrnčířská ul., 8. srpna 17:44
Hrnčířská ul. pod mostem
lávka u tenisu, neděle 8. srpna večer
tenisové kurty PB, 8. srpna 19:07
ul. Boženy Němcové PB, 8. srpna
stadion PB, neděle 8. srpna večer
zahrádky PB, neděle 8.srpna 19:09
tenisová hala PB, 8. srpna večer
podjezd pod železnicí PB
silnice pod Holým vrchem PB
Kozákova ul. LB, 8. srpna 18:00
u Merkuru LB, neděle 8. srpna 21:30
Sedláčkova ul. LB, 8. srpna 18:16
sklady pod tratí LB, 8. srpna 18:00
Mánesova ul. LB, podjezd pod tratí
U Pískovny, 8. srpna 7:59 (Svitávka)
zahrádky nad Pivovarskou ul., 8. srpna 2010 20:07
most v Hrnčířské ul., neděle 8. srpna 2010 20:08
sportoviště PB, neděle 8. srpna 2010 20:08
pod železnicí, neděle 8. srpna 2010 20:09
sklady pod železnicí LB, neděle 8. srpna 2010 20:09
garáže LB, neděle 8. srpna 2010 20:09
areál Johnson Controls LB, neděle 8. srpna 2010 20:09
ul. Boženy Němcové PB, neděle 8. srpna 2010 19:09
zahrádky PB, neděle 8. srpna 2010 19:08
mokřad pod areálem Povodí Ohře, 8. srpna 19:02 LB
mokřad pod areálem Povodí Ohře LB, 8. srpna 19:03
č.p.3 LB, neděle 8. srpna 2010 19:02 LB
ul. U Pískovny, č.p.38 LB, neděle 8. srpna 2010 19:07
ul. U Pískovny, č.p.38 LB, 8. srpna 2010 20:11
areál bývalého mlýna, neděle 8. srpna 2010 20:12
koupaliště Pískovna (Dubice), 8. srpna 2010 20:11
Povodňové značky
č.50, zahrady pod náhonem PB
č.51, 28 cm nad podlahou chaty LB
č.53, Svárov bez vody na komunikaci č.54, bez vody z kanalizace PB
č.56, most v Hrnčířské ul. nezahlcen č.57, 3 cm pod podlahou tenis. haly
č.52, 100 cm nad dnem propustku
č.55, LGS vodočet 244 cm 18:00 (foto)
č.58, cca 67 cm nad terénem PB
č.59, Kozákova ul. LB
č.60, cca 30 cm nad cestou u pokladny č.61, 80 cm nad značkou 1926 PB
č.62, zaplavený podjezd LB
č.63, zaplavený podjezd LB
č. 64, zaplavený dvůr pod tratí LB
č.65, 137 cm nad vrchem betonu PB č.66, 100 cm u rohu opocení PB
č.67, voda v ul. Boženy Němcové
č.68, cca 20 cm nad podlahou gar.
č.69, 22 cm pod vrchem bet. sloupu
č.70, 82 cm nad podlahou garáže
č.71, 87 cm u garáže č.1784 LB
č.72, 30 cm nad vrchem podezdívky
č.73, cca 63 cm nad podezdívkou
č.74, cca 10 cm pod mostovkou LB
č.75, vodočet 245.20 (Fehrer) LB
č.77, 63 cm nad návodním rohem
č.78, 10 cm nad podl. vstupu č.p.38
č.76, zatopený roh areálu Pov. Ohře
č.79, značka na cestě nad koup.
č.80, jemné spláví na asfaltu LB
č.81, budova zatopena pod parapety
č.82, 44 cm nad podlahou (kemp)
LGS - Česká Lípa
250.00
225.00
hladina
200.00
175.00
150.00
125.00
100.00
75.00
50.00
08.08.2010 08.08.2010 08.08.2010 08.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 10.08.2010
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
06:00
12:00
18:00
00:00
čas
záznam hladin z LGS v České Lípě (zdroj: Povodí Ohře s.p.), vodočet 201 cm 8. srpna 8:00 (Svitávka), vodočet
244 cm (foto 18:00) neděle 8. srpna – 122 m3/s (druhá vlna od Mimoně)
Stružnice
Poloha povodňových značek – Stružnice, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.83
č.84
č.85
č.86
č.87
č.88
č.89
č.90
č.91
č.92
č.93
č.94
č.95
č.95
č.96
stan.
29.966
29.935
29.161
28.559
28.543
27.855
27.645
27.567
27.159
27.100
27.000
26.633
25.790
26.612
25.703
obec
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
Stružnice
X
-730050.86
-730059.97
-730015.43
-730323.92
-730408.42
-730671.36
-730785.75
-730881.27
-731118.06
-731159.78
-731182.51
-731544.22
-731954.4
-731568.98
-732045.59
Y
-977701.99
-977681.17
-977205.17
-976875.98
-976896.79
-976699.49
-976713.35
-976729.6
-976503.83
-976473.02
-976333.44
-976196.25
-975861.82
-976277.4
-975843.62
hladina
242.08
241.50
240.88
240.40
240.37
239.79
tab. GIS
tab. GIS
239.76
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
239.07
238.99
průtok
192
190
197
190
197
187
178
172
N-letost
<Q100
<Q100
<Q100
<Q100
<Q100
>Q50
označení_teren
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
značka 2010
ne
ne
ne
značka 2010
>Q50(170.9) značka
>Q50
ne
Popis povodně
V neděli 8. srpna 2010 cca po půlnoci se protrhla hráz Mlýnského rybníku v Holanech. Manipulace se stavidlem
Zámeckého rybníku v Zahrádkách začala 8. srpna 1:00 (svědectví).
Na Šporce v Dolní Libchavě kulminovala povodeň v neděli 8. srpna 2010 3:30 (záznam z LGS). Tyto přítoky
s ranní povodňovou vlnou ze Svitávky (na LGS v České Lípě v neděli 8. srpna 8:00) plnily rozsáhlé inundační
území pod Českou Lípou.
V neděli 8. srpna 19:00 dorazila k LGS v České Lípě kulminace druhé vlny povodně od Mimoně a povodně se
v rozlivech pod Českou Lípou spojily.
V neděli 8. srpna cca 22:00 proudila voda budovou bývalého mlýna ve Stružnici. Na limnigrafu ve Stružnici voda
kulminovala v pondělí o půlnoci 0:00 (povodňové vlny ze Svitávky a od Mimoně se podle záznamu limnigrafu již
foto
1126
1136
1145
1158
1591
1730
1199
1727
1233
1238
1220
1252
1277
1739
1271
spojily). Ve Stružnici došlo k zaplavení zástavby na obou březích (ohrázovaná zástavba u č.p.108 vodě s pomocí
zahrazení dolní cesty a čerpadel odolala). Nad lávkou pro pěší byly zachyceny balíky sena, které omezovaly
průtočnost levobřežních inundačních otvorů. U silničního mostu ve Stružnici voda přepadala přes vozovku na
obou březích. Lávka Dr. Šádka byla zahlcena.
Fotodokumentace z povodně
ohrázování č.p.38, neděle 8. srpna 2010 19:00 LB
ohrázování č.p.38, pondělí 9. srpna 2010 6:06
ohrázování č.p.38, pondělí 9. srpna 2010 6:13
ohrázování č.p.38, pondělí 9. srpna 2010 9:01
most ve Stružnici neděle 8. srpna před noční kulminací
Povodňové značky
č.83, 21 cm nad značkou 1981
č.84, 34 cm nad značkou 1981 PB
č.86, přepad přes vozovku PB
č.87, LGS vodočet 340 cm LB
č.89, 68 cm nad podezdívkou HUP
č.90, 69 cm nad podl. gar. č.p.179
č.91, 33 cm nad podezdívkou HUP
č.92, 112 cm nad podl. stodoly č.p.91 č.93, 77 cm nad prahem č.p.5 PB
č.94, cca 75 cm nad podl. č.p.18 PB
č.95, 17 cm nad podezdívkou HUP
č.96, 75 cm nad spodkem I-nosníku
č.85, cca 50 cm pod mostovkou LB
č.88, 26 cm pod podlahou garáže LB
č.96, lávka Dr. Šádka zahlcena
Šporka - LGS Dolní Libchava
300
250
vodočet
200
150
100
50
0
06.08.10
00:00
07.08.10
00:00
08.08.10
00:00
09.08.10
00:00
10.08.10
00:00
11.08.10
00:00
12.08.10
00:00
srpen
záznam hladin na Šporce - LGS Dolní Libchava, kulminace neděle 8. srpna 2010 3:30 (zdroj: ČHMÚ)
Ploučnice - LGS Stružnice
400
350
vodočet
300
250
200
150
100
50
0
06.08.10 07.08.10 08.08.10 09.08.10 10.08.10 11.08.10 12.08.10 13.08.10 14.08.10 15.08.10
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
srpen
záznam hladin na LGS Stružnice, kulminace pondělí 9. srpna 2010 0:00 (zdroj: ČHMÚ), vodočet 360 cm –
197 m3/s
Jezvé
značka stan. obec
X
Y
hladina průtok
č.97
25.422 Jezvé
-732279.04 -975750.94 tab. GIS
č.98
25.217 Jezvé
-732418.6 -975724.97 238.86 175
č.99
25.109 Jezvé
-732524.61 -975814.07 238.81 178
č.100 25.109 Jezvé
-732564 -975876.37 tab. GIS
č.101 25.000 Jezvé
-732679.24 -975816.3 tab. GIS
č.102 24.752 Jezvé
-732819.55 -975750.85 238.63
č.103 24.300 Jezvé
-732982.75 -975553.99 238.46 190
č.104 24.300 Jezvé
-733015.93 -975565.1 tab. GIS
č.105 24.300 Jezvé
-733017.32 -975552.94 tab. GIS
č.106 24.215 Jezvé
-733052.67 -975506.66 tab. GIS
č.107 24.042 Jezvé
-733171.52 -975369.94 238.41 192
č.108 24.042 Jezvé
-733210.71 -975409.89 238.49
č.109 23.700 Jezvé
-733489.27 -975294.81 238.20
č.110 23.526 Jezvé
-733648.41 -975265.53 tab. GIS
č.111 23.526 Jezvé
-733651.69 -975250.52 tab. GIS
Poloha povodňových značek – Česká Lípa, záplavové území při Q5, Q20, Q100
N-letost
>Q50
>Q50
>Q50(188)
>Q50
označení_teren
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
značka 2010
ne
ne
ne
ne
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 19:00 – 19:30 kulminovala v Jezvé povodňová vlna z Valteřického potoka (svědectví).
V pondělí 9. srpna 2010 1:30 – 4:00 kulminovala povodeň na Ploučnici. V pondělí byla zaplavena zástavba na
obou březích, silnice II/262 v levé inundaci byla neprůjezdná.
foto
1260
1286
1298
1303
1307
1314
1319
1328
1330
1334
1346
1349
1368
1361
1363
Fotodokumentace z povodně
povodeň v Jezvé PB
zástavba pod mostem PB
bývalý mlýn po zaklesnutí povodně
bývalý mlýn po zaklesnutí povodně
zástavba nad kostelem PB
silnice II/262 LB
Jezvé, 8. srpna 2010 16:20 zástavba v levé inundaci
Povodňové značky
č.97, 87 cm nad podl. garáže č.p.50
č.98, 120 cm nad podl. stodoly č.p.57
č. 99, hladina smáčela mostovku
č.100, cca 65 cm nad podl. č.p.71
č.101, 117 cm nad podl. č.p.53 (mlýn) č.102, 75cm nad vstup. podl. č.p.44
č.103, 149 cm nad podlahou bufetu
č.104, 98 cm nad podlahou č.p.13
č.106, 149 cm nad podl. gar. č.p.15
č.107, 184 cm nad cestou LB
č.108, 28 cm nad podlahou LB
č.109, 73 cm nad podl. č.p.28 LB
č.110, 82 cm nad podl. autoservisu
č.111, 126 cm u zděného rohu LB
č.105, 131 cm nad podl. č.p.29
Stoupno, Horní Police, Dolní Police
Poloha povodňových značek – Stoupno, Horní Police, Dolní Police, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.112
č.113
č.114
č.115
č.116
č.117
č.118
č.119
č.120
č.121
č.122
č.123
č.124
č.125
č.126
č.127
stan.
22.947
22.938
22.938
22.327
22.300
22.327
22.231
22.231
22.204
21.578
2.827
20.800
20.554
20.553
20.544
20.415
obec
Stoupno
Stoupno
Stoupno
Horní Police
Horní Police
Horní Police
Horní Police
Horní Police
Horní Police
Horní Police
Dolní Police
Dolní Police
Dolní Police
Dolní Police
Dolní Police
Dolní Police
X
-733980.01
-734045.09
-734089.53
-734559.96
-734571.66
-734594.18
-734593.98
-734589.39
-734638.17
-735217.18
-735527.78
-735481.66
-735633.04
-735683.7
-735666.24
-735754.86
Y
-974957.43
-974981.7
-974998.57
-974961.33
-974944.38
-974926.09
-974828.52
-974819.42
-974849.29
-974683.67
-974093.15
-974041.8
-973842.37
-973860.57
-973844.87
-973773.8
hladina
tab. GIS
237.81
tab. GIS
tab. GIS
tab. GIS
237.22
tab. GIS
237.20
237.21
236.61
tab. GIS
236.00
235.65
235.39
235.39
235.27
průtok N-letost
191
>Q50
199
>Q50
195
>Q50
192
184
>Q50
<Q50(188)
184
181
<Q50
<Q50
označení_teren
ne
ne
ne
ne
značka 2010
ne
značka 2010
značka 2010
značka 2010
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Popis povodně
V pondělí 9. srpna 3:00 (svědectví) kulminovala povodeň od Mimoně ve Stoupně. Při kulminaci přepadala voda i
přes zvýšenou cestu v levé inundaci. Byla zaplavena zástavba na obou březích.
V Horní Polici kulminovala povodeň v pondělí 9, srpna 2:30 – 4:30 (svědectví). Byla zaplavena zástavba na obou
březích zejména u soutoku s Valdeckým potokem. Na historickém mostě byla hladina 60 cm nad značkou z 29.
března 1845. Pod historickým mostem byla zaplavena i bytovka v levé inundaci.
V Dolní Polici voda proudila po levobřežní silnici, pod vodou byl ostrov s rybářskou klubovnou a budova mlýna
v pravé inundaci. Silniční most v Dolní Polici byl zahlcen a obtékán po neprůjezdné levobřežní silnici. Pod
silničním mostem byla zaplavena levobřežní zástavba.
foto
1388
1377
1379
1411
1423
1420
1430
1431
1396
1438
1462
1454
1450
1752
1466
Fotodokumentace z povodně
Stoupno, pravá inundace u mostu
pondělí 9. srpna ráno pod mostem
Horní Police
pošta v Horní Polici LB
soutok s Valdeckým potokem
pošta v Horní Polici
Stoupno, levobřežní louka
soutok s Valdeckým potokem
pod historickým mostem PB
Horní Police - historický most
Dolní police, ČRS na ostrově
Dolní Police, zatopený mlýn PB
Dolní Police, chatová osada PB
Dolní Police, most
Dolní Police, most
Dolní Police, silnice u mostu LB
silnice a zástavba pod mostem LB
Povodňové značky
č.122, cca 10 cm, nad parap. ČRS
č.123, cca 141 cm nad rohem mlýna
č.124, cca 70cm nad mostovkou PB
č.125, cca 75 cm u oplocení chaty LB č.126, 92 cm nad pov. mostovkou LB č.127, 133 cm nad silnicí u č.p.3 LB
Malý Šachov
Poloha povodňových značek – Malý Šachov, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.128
č.129
č.130
č.131
č.132
č.133
stan.
18.367
18.300
18.284
18.117
18.117
19.898
obec
Malý Šachov
Malý Šachov
Malý Šachov
Malý Šachov
Malý Šachov
Malý Šachov
X
-736949.95
-736987.11
-736991.79
-737086.43
-737070.67
-737154.88
Y
-972938.08
-972996.04
-973014.27
-973090.22
-973161.6
-973173.94
hladina
tab. GIS
tab. GIS
231.94
231.77
231.81
231.65
průtok N-letost
188
Q50
189
189
Q50
Q50
označení_teren
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 kulminovala v Malém Šachově první povodňová vlna z přívalových srážek (Merboltický
potok...).
V pondělí 9. srpna 2010 cca 3:30 – 5:30 (svědectví) kulminovala v Malém Šachově povodeň od Mimoně. Byla
zaplavena zástavba na obou březích.
V rozsáhlých rozlivech mezi Malým Šachovem a jezem u Valkeřického rozcestí došlo k významné transformaci
povodňových vln.
foto
1599
1600
1598
1596
1610
1605
Fotodokumentace z povodně
Malý Šachov, z vikýře č.p.20 PB
Merboltický potok, 8. srpna 2010
Malý Šachov, nad garáží č.p.20
Malý Šachov, lávka
Povodňové značky
č.128, cca 70 cm na sil. pod č.p.26
č.131, voda ve stodole č.p.23 PB
č.129, 95 cm nad podlahou gar. č.p.20 č.130, cca 120 cm na sil. pod č.p.20
č.132, cca 30 cm nad podl. č.p.30 LB
č.133, lávka, pod vrchem zábradlí
Františkov nad Ploučnicí
Poloha povodňových značek – Františkov nad Ploučnicí, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.134
č.135
č.136
č.137
č.138
č.139
č.140
č.141
č.142
stan.
15.259
14.545
14.443
14.182
14.144
13.473
12.830
12.830
12.792
obec
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
Františkov nad Pl.
X
-738917.92
-739433.42
-739518.87
-739568.72
-739620.41
-739926.36
-740161.48
-740172.13
-740194.34
Y
-972495.03
-972128.9
-972046.23
-971792.21
-971777.15
-971924.58
-971750.05
-971751.69
-971720.95
hladina
218.30
212.60
211.82
210.85
210.80
206.96
203.54
203.63
202.80
průtok N-letost
označení_teren foto
140
<Q20(150.2) ne
1777
140
<Q20
ne
1786
ne
1779
140
<Q20
ne
1792
ne
1790
140
<Q20
značka 2010
1799
135
<Q20
ne
1822
135
<Q20
ne
1814
ne
1808
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 odpoledne kulminovala ve Františkově nad Ploučnicí první povodňová vlna z přívalových
srážek (Merboltický potok, Valkeřický potok...). V pondělí 9. srpna 2010 ráno 4:00 – 8:00 kulminovala ve
Františkově nad Ploučnicí druhá povodňová vlna od Mimoně. V rozsáhlých rozlivech nad jezem (Valkeřické
rozcestí) se kulminace povodní výrazně ztransformovaly na povodeň <Q20. Pod jezem u pily voda částečně
proudila přes špičku ostrova. Na pravém břehu u pily byla částečně zaplavena zástavba. Mezi MVE a tenis. kurty
přepadala voda přes ostrov do odpadního náhonu MVE (erozní jevy), na pravém břehu voda dosahovala úrovně
vozovky.
Pod lávkou pro pěší byl nad jezem zaplaven objekt č.p.25 na pravém břehu. U mostu ke hradu Ostrý hladina
převýšila hladinu z roku 1981 jen o 12 cm. Levobřežní domky pod dolním jezem ve Františkově nebyly zaplaveny.
Fotodokumentace z povodně
Františkov nad Ploučnicí
Františkov nad Ploučnicí
Františkov nad Ploučnicí
8. srpna 2010 11:00
Povodňové značky
č.134, pilíř jezu u pily pod vodou
č.135, hladina v úrovni cesty PB
č.136, cca 69 cm pod mostovkou
č.137, cca 25 cm nad podl. č.p.25
č.138, cca v úrovni koruny zdi LB
č.139, o 12 cm výš než značka 1981
č.140, cca 80 cm pod vrchem pilíře
č.141, 27 cm pod vrchem lávky (náhon) č.142, u návodního rohu domku
Benešov nad Ploučnicí
Poloha povodňových značek – Benešov nad Ploučnicí, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka stan. obec
č.143 11.128 Benešov nad Pl.
č.144 10.795 Benešov nad Pl.
č.145 10.352 Benešov nad Pl.
č.146
9.855 Benešov nad Pl.
druhá povodňová vlna od Mimoně
první povodňová vlna v dolním úseku
X
-740533.17
-740668.1
-741061.88
-741498.68
Y
-970396.47
-970106.09
-969950.46
-970116.65
hladina
194.10
191.51
188.63
186.13
průtok N-letost
141
<Q20
192
194
označení_teren
ne
ne
<Q50(198.3) ne
<Q50
ne
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 odpoledne (16:50 záznam ČHMÚ 207 cm, 18:00 záznam Povodí Ohře 207 cm)
kulminovala v Benešově nad Ploučnicí první povodňová vlna z přívalových srážek (Merboltický potok, Valkeřický
potok, Fojtovický potok, Bystrá...).
V pondělí 9. srpna 2010 ráno (6:00 záznam ČHMÚ 211 cm, 8:00 záznam Povodí Ohře 213 cm) kulminovala v
Benešově nad Ploučnicí druhá povodňová vlna od Mimoně. Škody napáchala v Benešově nad Ploučnicí zejména
extrémní sobotní povodeň z Fojtovického potoka, voda proudila Heřmanovskou, Českolipskou ulicí a část vody se
dostala po železniční trati až na vlakové nádraží v Benešově nad Ploučnicí. Podél přítoku Bystrá byla zaplavena
zástavba, klenbové mosty přes Bystrou byly zahlceny. Při první vlně na Ploučnici byla splávím poškozena krytá
lávka u Elecomu. V železničním mostě nad soutokem s Bystrou byla poškozena cesta na levém břehu. V areálu
koupaliště bylo zaplavené volejbalové hřiště a průmyslový areál pod cestou v pravé inundaci. Na jezu nad
Benarem (MVE NIKOH) byl omezen průtok levobřežním náhonem spuštěním stavidla.
Pod Benešovem nad Ploučnicí dosáhla vyšších hladin první sobotní povodňová vlna.
foto
1842
1837
1850
1857
Fotodokumentace z povodně
Heřmanovská ul.
Fojtovický potok, sobota 7. srpna 2010 odpoledne, Českolipská ulice
Fojtovický potok, Tkalcovská ulice
Fojtovický potok
(fotografie poskytl pan Roman Kolesa z Benešova nad Ploučnicí)
Fojtovický potok, Českolipská ulice, sobota 7. srpna 2010 15:24
Fojtovický potok, sobota 7. srpna 2010 15:24
15:39
Fojtovický potok, sobota 7. srpna 2010 15:39
17:47, nádraží v Benešově nad Ploučnicí
Fojtovický potok, přepad do Ploučnice LB
Fojtovický potok, z nádraží na fotbalové hřiště
Bystrá, sobota 7. srpna 2010 14:54
Bystrá, sobota 7. srpna 2010 14:54
Ploučnice, sobota 7. srpna 2010 15:15 (první vlna)
Ploučnice, sobota 7. srpna 2010 15:15 (první vlna) jez
krytá lávka neděle 8. srpna 2010 21:48
pondělí 9. srpna 2010 6:46
krytá lávka, pondělí 9. srpna 2010 6:46
pondělí 9 srpna 2010 9:45
soutok s Bystrou, sobota 7. srpna 2010 14:33
silniční most s LGS, sobota 7. srpna 2010 14:33
zástavba PB pod mostem, 7. srpna 2010 17:31
jez Interkov, sobota 7. srpna 2010 17:33
jez Interkov, vodní skok pod jezem, sobota 7. srpna 2010 17:34
Benešov nad Pl., most sil. II/262 LB
lávka u koupaliště PB
Povodňové značky
č.143, nárazy spláví do kryté lávky
č.144, pod ryskou z Bystré LB
č.145, 250 cm pod mostovkou LB
č.146, 32 cm pod mostovkou hlavního pole lávky LB
P lo u č n ic e _ B e n e š o v n a d P lo u č n ic í
230
210
190
vodočet
170
150
130
110
90
70
50
0 6 .0 8 .1 0
0 0 :0 0
0 7 .0 8 .10
0 0 :0 0
0 8 .0 8 .10
0 0 :0 0
0 9 .0 8 .1 0
00:00
10.08.10
00:00
11.08.10
00:00
12.08.10
00:00
13.08.10
00:00
sr p e n
záznam hladin z LGS Benešov nad Ploučnicí (kulminace první vlna sobota 7. srpna 16:50, vodočet 207 cm, druhá
vlna od Mimoně v pondělí 9. srpna 6:00 vodočet 211 cm – 192 m3/s), zdroj: ČHMÚ
Malá Veleň, Soutěsky
Poloha povodňových značek – Malá Veleň, Soutěsky, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka stan. obec
č.147
9.855 Malá Veleň
č.148
6.410 Soutěsky
X
Y
hladina průtok N-letost
-743243.72 -969360.82 175.91 206
>Q50
-743951.87 -968634.35 165.78
označení_teren foto
ne
1870
ne
1615
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 na večer kulminovala první povodňová vlna z přívalových
srážek (Merboltický potok, Valkeřický potok, Fojtovický potok, Bystrá...) v úseku Malá
Veleň - Soutěsky.
V pondělí 9. srpna 2010 ráno kulminovala druhá povodňová vlna od Mimoně. V Malé
Veleni dosáhla vyšší hladiny kulminace z první povodňové vlny s přispěním extrémně
rozvodněného levobřežního přítoku v Malé Veleni. Splaveniny v levobřežního přítoku
zavalily železniční trať a v korytě Ploučnice nad jezem se usadilo z přítoku velké
množství splavenin. V Soutěskách byla zaplavena pravobřežní zástavba.
Fotodokumentace z povodně
Malá Veleň, přítok nad mostem LB
Soutěsky, neděle 8. srpna 2010
Povodňové značky
č.147, 60 cm nad patou opěry mostu PB č.148, Soutěsky, cca 35 cm pod mostovkou PB
Březiny
Poloha povodňových značek – Březiny, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka stan. obec
č.149
3.979 Březiny
X
Y
hladina průtok N-letost
-744995.92 -966993.21 149.22 204
>Q50
označení_teren foto
ne
1890
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 17:50 kulminovala první povodňová vlna z přívalových srážek (Merboltický
potok, Valkeřický potok, Fojtovický potok, Bystrá, levobřežní přítok v Malé Veleni, Dobrnský potok...)
v Březinách (vodočet 302 cm – 204 m3/s).
V pondělí 9. srpna 2010 8:20 kulminovala druhá povodňová vlna od Mimoně (vodočet 273 cm –
167 m3/s)
Fotodokumentace z povodně
vakový jez, přepad do náhonu PB
Dobrnský potok, sobota 7. srpna 2010
Březiny, chaty
Březiny koryto pod LGS
jez v Březinách
podjezd pod železnicí PB
Povodňové značky
č.149, LGS Březiny vodočet 302 cm
Ploučnice - LGS Březiny
350
300
250
200
150
100
50
07.08.10
00:00
08.08.10
00:00
09.08.10
00:00
10.08.10
00:00
11.08.10
00:00
12.08.10
00:00
13.08.10
00:00
záznam hladin z LGS Březiny (kulminace první vlna sobota 7. srpna 17:50, vodočet 302 cm 204 m3/s, druhá vlna
od Mimoně v pondělí 9. srpna 8:20 vodočet 273 cm 167 m3/s), zdroj: ČHMÚ
Děčín
Poloha povodňových značek – Děčín, záplavové území při Q5, Q20, Q100
značka
č.150
č.151
č.152
č.153
č.154
stan.
2.152
2.016
1.360
0.785
0.000
obec
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
X
-746005.46
-746151.52
-746476.94
-746951.71
-747378.04
Y
-965750.04
-965772.25
-965332.82
-965386.6
-964782.28
hladina průtok N-letost
tab. GIS
135.89 192
<Q50
tab. GIS
127.97 181
<Q50
tab. GIS
označení_teren foto
značka 2010
1911
ne
1901
ne
1912
ne
ne
Popis povodně
V sobotu 7. srpna 2010 18:10 kulminovala první povodňová vlna z přívalových srážek (Merboltický
potok, Valkeřický potok, Fojtovický potok, Bystrá, levobřežní přítok v Malé Veleni, Dobrnský potok...) u
soutoku s Labem v Děčíně.
V pondělí 9. srpna 2010 8:35 kulminovala druhá povodňová vlna od Mimoně. V Děčíně dosáhla vyšší
hladiny první prudší povodňová vlna. Voda proudila přes levobřežní areál zahradnictví.
V pravobřežním podjezdu pod železniční tratí byla hloubka vody 235 cm. Pod silničním mostem byla
zaplavena hala TSK a zahrady v levé inundaci. Nad jezem v Děčíně byla hladina těsně před přelitím
na levobřežní fotbalové hřiště. Pod jezem byly zaplaveny snížené zahrady nad zimním stadionem,
spodní vodou byly postupně zaplavovány sklepy budov v levobřežním Starém městě v Děčíně (mezi
fotbalovým hřištěm a Kauflandem). Na ledové ploše zimního stadionu stálo cca 30 cm vody.
Levobřežní podjezd mostu v Litoměřické ulici byl neprůjezdný, levobřežní cvičiště autoškoly nad
Staroměstským mostem bylo pod vodou. V Labi byl dne 7. srpna 2010 18:10 průtok 1140 m3/s
(vodočet 510 cm).
Fotodokumentace z povodně
podjezd pod tratí PB
hala TSK PB
náhon (Moravec) PB
Staré město LB
jez u fotbalu
Staré město LB
garáže nad mostem v Litoměřické ul.
most v Litoměřické ulici
most v Litoměřické ulici
most v Litoměřické ulici, 7. srpna 16:12
Staroměstský most
obtok příbřežní vegetace
most v Litoměřické ulici
most v Litoměřické ulici
potr. lávka pod dálničním mostem
Povodňové značky
č.150, 235 cm nad patou opěry
č.153, první vlna, kulminace LB
č.151, cca 70 cm na cestě LB
č.154, Labe
č.152, cca 30 cm na ledové ploše
9)
Historické povodňové značky
Povodí řeky Ploučnice bylo z historických podkladů často sužováno povodněmi
(zejména letními z vydatných srážek – červen, červenec a při tání sněhu s deštěm –
únor, březen).
LGS – Březiny, km 3.979, PB
povodeň:
4. července 2009
výška hladiny:
148.59 m.n.m. (vodočet 239 cm)
odhad průtoku:
128 m3/s (Q10)
pozn. Katastrofální povodeň na přítoku Bystrá v Benešově nad Ploučnicí.
železniční most v Benešově nad Ploučnicí, km 10.835, LB
Povodňové značky na levobřežní opěře železničního mostu v Benešově nad
Ploučnicí
most v Horní Polici, km 22.204, LB
povodeň:
březen 1845
výška rysek:
236.61 m.n.m.
pozn. V levé inundaci byl původně odpadní náhon od mlýna a pod mostem inundace
bez oplocení. Dále má na profil vliv vzdutí nad pozdějším mostem v Dolní Polici,
původní stav není zpracovateli znám – hodnota průtoku by byla nevěrohodná.
mlýn nad Stružnicí, km 29.955, PB
povodeň:
červenec 1981
výška rysek:
241.16 (povodní stěna mlýna), 241.87 (návodní stěna mlýna)
odhad průtoku:
135 m3/s (Q20)
povodeň:
1. duben 2006
výška rysky:
241.61 m.n.m.
odhad průtoku:
97 m3/s (>Q5)
pozn. Vzdutí vody nad stěnou mlýna, průtok byl cca Q5
povodně - německé značky:
značky nečitelné, v červeném obtažení značek
mohou být chyby
241.74 m.n.m. – 111 m3/s
241.92 m.n.m. – 132 m3/s
242.22 m.n.m. – 172 m3/s
242.49 m.n.m. – 210 m3/s
242.87 m.n.m. – 265 m3/s
243.07 m.n.m. – 287 m3/s (> Q1000)
pozn. Stav při povodni není zpracovateli znám (spláví zachycené na jezu, haltýři,
stavidlech, obtok budovy mlýna – vrata, ledové jevy…) – výsledek je nevěrohodný.
železniční most v České Lípě, km 35.787, PB
Povodňová značka z 5. června 1926 na pravobřežní opěře žel. mostu v České Lípě.
č.p.26 nad obcí Heřmaničky, km 49.726, LB
povodeň:
únor 1909
výška rysky:
255.87 m.n.m
odhad průtoku:
?
povodeň:
únor 1807
výška rysky:
255.56 m.n.m
odhad průtoku:
158 m3/s
pozn. Stav při povodních není zpracovateli znám (tvar původního mostu a nájezdů
na most v Heřmaničkách, stav ledových jevů v inundacích…), u letopočtů chybí
ryska, výška měřena pod letopočty – výsledek je nevěrohodný.
povodně na Ploučnici - zdroj internet
1890 – Č. Lípa - Hrnčířská ul. 1897 – Jezvé, nad kostelem LB
2006 – Jezvé, fotbalové hřiště
povodňové značky Labe
skála pod zámkem v Děčíně – 1845, 2002…
10) Závěr
Povodeň na Ploučnici 7. – 9. srpna 2010 byla nejvyšší povodní v novodobé historii.
V úseku mezi Brenským mlýnem a obcí Vítkov povodeň překročila hodnoty stoleté
vody Q100. Nad Českou Lípou došlo vlivem rozsáhlých rozlivů v přirozených úsecích
toku k transformaci povodně na hodnotu povodně mezi Q20 – Q50. Pod Českou
Lípou dosáhly kulminační průtoky hodnot mezi Q50 – Q100. V dolním úseku pod
soutokem s Bystrou dosáhla vyšších kulminačních průtoků první povodňová vlna
z rozvodněných přítoků Q20 – Q50. Rozdíly N-letosti kulminačních průtoků byly
způsobeny postupem dešťových srážek proti proudu Ploučnice a mimořádnou
schopností přirozených úseků řeky transformovat povodňové vlny.
Historické povodňové značky zaznamenané na stěně mlýna ve Stružnici podávají
svědectví o mnohem vyšších jarních povodních z tání sněhu, případně červencové
povodni z roku 1897.
Doporučuji poznatky z průběhu povodně 7. – 9. srpna 2010 využít pro zpřesnění
odhadu doběhových dob při budoucích povodňových stavech a pro komplexní návrh
protipovodňových opatření v povodí řeky Ploučnice (poldry, místní zvýšení drsností
v nezastavěných inundacích, opatření pro snížení rizika střetu kulminačních průtoků
(Panenský potok – Ploučnice, Svitávka – Ploučnice), ochranné hráze městských
částí se zajištěním odvodňovacích systémů (Česká Lípa), případně místní ochrana
objektů (Stružnice, Jezvé...). Za nejefektivnější protipovodňová opatření však
považuji přehodnocení územních plánů rozvoje příbřežních obcí s ohledem na
možný budoucí rozsah záplavového území, vyhlášenou aktivní zónu a důslednou
ochranu inundací proti navážkám terénu a investičním akcím zhoršujícím odtokové
poměry ve stávající zástavbě. V povodí řeky Ploučnice je třeba po povodni prověřit
stav hrází a kapacitu bezpečnostních přelivů vodních nádrží, případně upravit
manipulační řády podle zkušeností s letošní povodní.
Dále je nutné upravit povodňové konsumpční křivky na stávajících limnigrafických
profilech, případně doplnit povodí řeky Ploučnice o nové hlásné profily pro zpřesnění
varovných systémů při budoucích povodních.
V Praze dne 22. září 2010
Ing. Jakub Krise
Jakub Krise
Vám nabízí
Motto: „Pohled smutný jest na novostavby
v záplavových územích vodních toků, které
vzhledem ke svému umístění nemají šanci
odolat budoucím velkým vodám“.
Vodohospodářské práce
● Hydrotechnické výpočty, posouzení vlivu staveb
- geodetické zaměření je prováděno podle přesného zadání vodohospodáře (JTSK, Bpv)
- výpočtová trať vodního toku je sestavována na základě znalostí získaných přímo v terénu
- pro hydrotechnické výpočty konsumpčních křivek objektů a nerovnoměrné proudění se v praxi
osvědčil program HYDROCHECK, v případě jednodušších výpočtů i program HEC-RAS
- výsledky výpočtů jsou srozumitelně prezentovány v tabulkové i grafické podobě
Profil
St[km] Dno
LB
PB
Z1
Z5
Z10
Z20
Z50
Z100 v[m/s] Vmax
0.0975 425.08 426.69 426.45 426.00 426.32 426.42 426.49 426.57 426.62 0.97 2.18
PF1
0.5427 425.80 426.87 426.79 426.86 427.09 427.17 427.24 427.31 427.36 0.31 0.70
PF2
PF3_M 0.6324 426.26 428.11 428.10 427.05 427.32 427.36 427.41 427.46 427.50 0.61 0.82
čas Q100 Poznámka
1:27:45 nad soutok.
1:22:03 pod č.p. 27
1:20:04 sil. most
Pozn: LB-levý břeh, PB-pravý, Z – úrovně hladin, v[m/s]-celoprof. rychlost, v_max[m/s]-max. rychlost ve svislici v proudnici, čas Q100-rychlost šíření
Konsumpční křivka mostu - PF22_MS
301.0
přepad přes vozovku
300.5
Hla dina [Bp v]
300.0
zahlcení
299.5
299.0
298.5
298.0
297.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Průtok [m3/s]
● Stanovení rozsahu záplavového území
- dokumentace jsou zpracovány v rozsahu daném vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb. a s ohledem na Metodiku
stanovení aktivní zóny záplavového území (MZE 2005)
● Návrhy protipovodňových opatření
- návrhy protipovodňových opatření, povodňové a havarijní plány, způsob evakuace obyvatel…
- hlásné povodňové profily pro města a obce (nalezení, výpočty, doběhové doby kulminací, značky SPA…)
● Projekty úprav vodních toků
- zpracování a projednání projektových dokumentací, autorský dozor…
- opravy a rekonstrukce vodních toků, spádové objekty, rybí přechody, vodácké propusti, revitalizace toků...
Těším se na spolupráci s Vámi.
Jakub Krise, autorizovaný inženýr, 607 212 503, 233 336 937, [email protected], Pod Baštami 3, 160 000 Praha 6

Podobné dokumenty

zde - Vakinfo

zde - Vakinfo hlavních povodí spadlo v  průměru relativně nejvíce srážek v  povodí Labe (chybělo cca jen 5  % N) – méně pak v  povodí Odry i Moravy, kde chybělo zhruba 20 % ročního normálu. Zimu i  jaro je možné...

Více

Geologie

Geologie > hvězdy o hmotnosti mnohem menší než Slunce postupně chladnou a končí svůj vývoj jako tzv. hnědí trpaslíci (termonukleární reakce vůbec neprobíhá), po vychladnutí se stávají černými trpaslíky > hv...

Více

2007 - Povodí Ohře, státní podnik

2007 - Povodí Ohře, státní podnik sedm žádostí, z toho v šesti případech pro úpravy a zkapacitnění vodních toků a v jednom případě k zajištění stability a bezpečnosti hráze vodního díla. Kromě jedné akce s nízkou efektivitou, pro k...

Více

Výsledky 2. klubové výstavy Barvářů

Výsledky 2. klubové výstavy Barvářů Výsledky 2. klubové výstavy Barvářů 3.5.2008 Kladruby n. Labem Bavorský barvář psi - třída mladých

Více