Náhrada AD převodníku

Komentáře

Transkript

Náhrada AD převodníku
Náhrada nedostupného
A/D pøevodníku TDA 8703
v digitálnímosciloskopu
pro PC z PE10/2006
Digitální osciloskop Dušana Doležala
z PE 10/2006 je pro amatérské užití ve své
jednoduchosti témìø dokonalý. Jedinou vadou na kráse je velmi omezená dostupnost
použitého pøevodníku TDA8703, na což
upozoròuje sám autor. Pøevodník se pøestal
vyrábìt a doprodávající se skladové zbytky.
Bylo mi líto nechat konstrukci ladem.
Modernìjším nástupcem TDA8703 je
obvod TDA8714 téhož výrobce. Distributora
pro ÈR se mi objevit nepodaøilo. Použit byl
proto jeho pøímý ekvivalent, obvod HI5714/40
firmy Intersil, který je lehce dostupný ( napø.
www.koala.cz).
Zapojení vývodù HI5714 je shodné
s TDA8714. Pøímá zámìna za TDA8703
však není možná. Oproti TDA8703 existují
drobné odlišnosti ve spojení zemnicích vývodù, HI5714 je vyrábìn pouze v pouzdøe
SOIC, urèeném pro SMD a neobsahuje vnitøní napìovou referenci pro pøevodník. Vytvoøen byl proto adaptér do stávající objímky
DIL TDA8703.
Pøevodník je pøipájen na oboustrannou
desku s plošnými spoji, kterou pøes konektorovou redukci nasuneme do pùvodní objímky.
Na spoji je vytvoøen i externí zdroj referenèního napìtí. Obvod TL431 je zdroj pøesného
napìtí (2,5 V) pro operaèní zesilovaè v neinvertujícím zapojení. Napìtí na výstupu operaèního zesilovaèe je dáno jeho zesílením
(pomìr R3/R2). Zvolena je jednodušší varianta se stabilizací pouze max. referenèního
napìtí (Vrt mezi 3,5 až 3,9 V). Spodní hranice napìtí (Vrb mezi 1,2 až 1,6 V) je nastavena odporovým dìlièem (jako u TDA8703).
Zájemci mohou po úpravì spoje využít oba
zesilovaèe v pouzdøe a pøipojit na vstupy
(Vrt, Vrb) samostatnì stabilizovaná referenèní napìtí. K napájení je použito +5 V z objímky pøevodníku A/D a -5 V je pøivádìno externì vodièem z desky osciloskopu. Nízké
napájecí napìtí vyžaduje použití „rail to rail“
operaèních zesilovaèù - napø. AD823.
Pro odlišné spojení zemnicích vývodù
oproti TDA8703 byla mírnì modifikována základní deska. Vývody 3 a 17 objímky pøevodníku nejsou použity. Pro snažší výrobu spoje
je vhodné je vynechat. V zájmu zjednodušení
byl na jednu desku slouèen napájecí zdroj,
pøevodník pro RS-232 a zdroj signálu. Èíslování souèástek jednotlivých modulù ponechávám pùvodní, u zdroje zvýšené o 100
a u pøevodníku RS-232 o 200 a u kalibraèního generátoru o 300. Oproti pùvodnímu zapojení byly zvìtšeny kapacity filtraèních kondenzátorù ve zdroji. Pøi vyšším napájecím
napìtí je vhodné zvážit zámìnu stabilizátorù
v pouzdru TO92 za typy s vìtším ztrátovým
výkonem (pouzdro TO220). Propojení k adaptéru pro rozhraní RS-232 je øešeno plochým
vodièem nasunutým na jumper (CON1A na
CON1B). Pøi peèlivé práci adaptér funguje
na první zapojení a plnì nahradí nedostatkový TDA8703. Návrh desky je k dispozici na
www.volny.cz/koy/pcscope.htm.
Vladimír Kojecký
Seznam souèástek
Obr. 1. Schéma zapojení
Náhrada dìlièky M54459L
v GDO 150 MHz, popsaném
v PE-AR 11/2005
Obr. 1. Schéma zapojení dìlièky
R1
1 kΩ
R2
12 kΩ
R3
5,6 kΩ
R4
150 Ω
C1, C2
100 nF
IC1
HI7514/40
IC2
AD823
IC3
TL431
adaptér s oboustr. kolíky 2x 12PIN
Dìlièka kmitoètu M54459L je v
souèasné dobì prakticky nedostupná.
Pro kmitoèty asi do 60 MHz jsem vyzkoušel náhradu obvodem 74HC390
na malé pomocné destièce, kterou
zapájíme ètyømi krátkými drátovými
spojkami pøímo na místo pùvodní dìlièky (z prostorových dùvodù ze strany spojù). Program mikroprocesoru
se nemìní.
Pøi použití obvodu z nìkteré z novìjších øad (napø. 74AC390) lze pøedpokládat dosažení vyššího mezního
Obr. 2. Deska s plošnými spoji
(èervená - strana souèástek;
modrá - strana spojù)
kmitoètu, modernìjší IO než 74HC390
se mi však nepodaøilo sehnat.
Pro kmitoèty do asi 60 MHz, lze také
využít èítaè popsaný v PE 3/2000,
který pracuje i bez externí dìlièky, vyžaduje však silnìjší vstupní signál
(bylo by nutno pøidat nejménì jeden
tranzistorový zesilovací stupeò a pøepojit pøívody k segmentùm displeje upravit desku). Programy k obìma
variantám èítaèe lze stáhnout ze stránek www.aradio.cz.
Ing. Martin Šenfeld
Obr. 2. Deska s plošnými spoji dìlièky 2 : 1 (skuteèný rozmìr 23 x 16 mm)
Praktická elektronika A Radio - 10/2007
15

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout - dìlení mìøítka 1 mm - délka mìøítka 500 mm - mìøitko matovì chromováno s odeèítáním 0,5 mm Obj. èíslo: 90-62102 Na poptávku 1000 a 1500 mm i jiné délky.

Více

Návod k montáži PDF

Návod k montáži PDF Modul slouží jako náhrada nedostupného obvodu M54459L. Obvod byl použit v konstrukci Sacího měřiče v Praktické elektronice 11/2005. Prakticky nebylo možno tento obvod zakoupit a většina zájemců byl...

Více

satelitski snimci

satelitski snimci aplikaèního listu, mùžete oscilátor s T2 nezapojit a použít pùvodní variantu. Výstup konvertoru je osazen jen jednoduchým ladìným obvodem s L5 a kapacitním dìlièem C12, C13, C14, který je nastaven ...

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio Radioamatérské vysílání z kosmu ........................................... 47/5 Generátor cvièných telegrafních zpráv (DPS) ....................... 15/6 Výsledky „Soutìže o cenu NIVEA“ ..............

Více

Katalog ke stažení - Promos spol. s ro

Katalog ke stažení - Promos spol. s ro nebo puslní oxymetry s automatickou funkcí zapínání

Více

guide_4035-advanced_cz

guide_4035-advanced_cz nebo sluchátka sluchátka Volné ruce (hands free): pro uskuteènìní hovoru nebo odpovìï na volání bez zvednutí sluchátka.

Více

Průvodce First 4004

Průvodce First 4004 Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou obsluhou je vytvoøen tak, aby vám poskytl výhody kvality digitálního zvuku.

Více

Průvodce - Easy 4010

Průvodce - Easy 4010 Pøi uplatnìní záruky je tøeba pøedlo½it fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození zpùsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynùm v tomto návodu, poškození nebo vady zpùsobené bì½ným op...

Více