Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2012

Komentáře

Transkript

Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2012
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 3, 695 01 Hodonín
OBSAH
strana
I.
II.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1. Management
Základní údaje o organizaci, vedení, změny
Organizační schéma
Optimalizace služby
Pozitivní prezentace
Mimorozpočtové zdroje
Mimořádné události
I.2. Sociální a výchovná péče
Kapacita, obložnost
Počty příjmů a ukončení pobytů
Evidence odmítnutých žadatelů
Aktuální stav žádostí o službu
Věková struktura uživatelů
Úroveň poskytovaných služeb – ubytování
Úroveň poskytovaných služeb – stravování
Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění lékařské péče
Výskyt a prevence dekubitů
Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
Rehabilitace
Restriktivní opatření
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
11
13
16
16
18
19
19
21
Plnění úkolů v personální oblasti
22
Struktura a počty zaměstnanců
Průměrné platové třídy
Dodržování BOZP, pracovní úrazy
Pracovní neschopnost
Rozbor příplatků
Práce přesčas
Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení
Projekty
III.
4
22
23
24
24
25
26
26
27
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
28
III.1. Výnosy
III.2. Náklady
III.3. Finanční majetek
III.4. Pohledávky a závazky
28
31
36
36
2
III.5. Dotace a příspěvky
III.6. Investice
III.7. Doplňková činnost
37
38
38
IV.
Autoprovoz
38
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
39
Kategorie majetku
Přírůstky, úbytky majetku
Nájemní smlouvy
Pojistné události na svěřeném majetku
38
39
44
44
VI.
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Dary
VII.
Kontrolní činnost
Vnitřní kontroly
Vnitřní finanční kontroly
Vnější kontroly
Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
VIII. Inventarizace majetku a závazků
45
45
46
46
48
49
49
49
Přílohy:
tabulka – příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu
tabulka – příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
tabulka – příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů
tabulka – příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů
tabulka – příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace
3
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
I.1. Management
 Základní údaje o organizaci
Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Sídlo: Jarošova 3, 695 01 Hodonín
IČ: 47377470
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1268
Identifikátor služby v registru soc. služeb: 3027749
Telefonní kontakt: 518 321 320 (vrátnice), 518 346 235 (ředitelka)
Internetová adresa: www.domovjaroska.cz
 Základní údaje o vedoucích pracovnících
Statutární zástupce: Ing. Jana Matušinová, ředitelka
Vedoucí úseku ekonomického: Lenka Luzertová (zástupce ředitelky)
Vedoucí úseku provozního: Lenka Luzertová ( 1.1. 2012 - 30.4. 2012 poveřena vedením)
Jiří Skřítecký - od 1.5.2012
Vedoucí úseku zdravotní a přímé péče: Simona Pecová, RS
Vedoucí oddělení zdravotní a přímé péče: Magdalena Jánošová, RS
Vedoucí úseku sociálního: Mgr. Lenka Vališová
Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová
 Změny v průběhu roku
Od 1. ledna 2012 byl změněn Organizační řád organizace, kdy došlo ke zjednodušení
názvů jednotlivých úseků a k vytvoření samostatného úseku provozního. V návaznosti na tuto
změnu byla provedena aktualizace zaměření a činností jednotlivých úseků.
V souvislosti se změnou organizace práce byla od 1. ledna 2012 skladnice přeřazena
z úseku stravovacího do úseku ekonomického.
Na místo vedoucího provozního úseku bylo vypsáno výběrové řízení a toto místo bylo
obsazeno od 1. května 2012. Do tohoto data byla pověřena vedením provozního úseku
vedoucí úseku ekonomického.
4
 Organizační schéma
statutární
zástupce
(ředitelka)
ekonomický
úsek
účetní
(vedoucí)
provozní úsek
technický
pracovník
(vedoucí)
mzdová účetní
provozář údržbář
skladnice
vrátný telefonista
dělnice
prádelny
stravovací úsek
provozář
(vedoucí)
kuchařka
úsek zdravotní a
přímé péče
sociální úsek
sociální
pracovník
všeobecná sestra
(vedoucí úseku)
(vedoucí)
oddělení
zdravotní a
přímé péče
sociální
pracovník
pracovník v soc.
službách - základní
vých. nepedagog.
činnost
všeobecná sestra
(vedoucí oodělení)
pracovník v soc.
službách - přímá
obslužná péče
uklízečka
všeobecná sestra
 Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a
rozsahu poskytované služby
Ve sledovaném roce nastala pozitivní snaha jak vedení, tak i řady „běžných“
zaměstnanců k rozvoji poskytované sociální služby a to zejména v oblasti péče či podpory o
naše uživatele, ale i v oblasti zkvalitnění především vnitřních prostor zařízení, sloužících
uživatelům i zaměstnanců.
Vzhledem ke stáří budovy a částečné stagnaci v předcházejících letech byly priority
rozvoje stanoveny s ohledem na nejaktuálnější potřeby všech úseků a jejich zaměstnanců.
5
Mezi významější realizované kroky patří:
-
zpracování Plánu rozvoje 2013-2013
zpracování nového Provozního řádu
využívání veřejné služby pro pomocné práce (zahrada, údržba, mytí nádobí, prádelna)
změny v organizaci práce související s úpravou posunutí ranního vstávání (úklid,
stravování, pracovní doba v přímé péči
dokončení zpracování všech standardů kvality soc. služby
zavádění nových metod a technik pro aktivizaci uživatelů
aktualizace všech rámcových smluv s dodavateli zboží a pravidelných služeb
využívání slevových akcí při nákupu všeho zboží
používání informačního systému Cygnus – modul Sociální část, Vykazování na ZP,
Zaměstnanci a Manažerská část
zapojení do programu BON APPETIT
zasíťování všech počítačů v zařízení
zřízení samostatných vodoměrů pro kuchyni ………..
pořízení nového dorozumívacího systémů v lůžkové části
zavedení možnosti uzamykání pokojů a pokračování v zavedení systému generálního
klíče
nákup lůžek, matrací, nábytku, polohovacích pomůcek, barevného ložního prádla
nádobí pro stravovací provoz …..
pořízení nažehlovacího lisu pro značení prádla uživatelů i zaměstnanců
nákup a opravy techniky (PC, tiskárny, dataprojektor + plátno, kamerový systém ….)
oprava dvou koupelen
oprava omítek a výmalba celého schodiště
rozšíření sesterny + vybavení
 Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace
V květnu 2012 proběhla v zařízení poprvé schůzka s opatrovníky a příbuznými uživatelů,
které se zúčastnila více než polovina opatrovníků uživatelů služby zbavených způsobilosti
k právním úkonům.
Organizace je vstřícná i k poskytování možnosti školám popř. rekvalifikačním agenturám
uskutečnit odbornou praxi svých frekventatntů přímo v zařízení. V roce 2012 tak 14 stážistů
strávilo s našimi uživateli téměř 500 hodin.
V časopise Sociální služby byly v lednu a v září zveřejněny příspěvky ze života našich
uživatelů.
V srpnu byl ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín uspořádán II. ročník
Sportovního odpoledne, kterého se zúčastnili i uživatelé služby ze Zeleného domu pohoda.
Tato akce byla prezentována v místní kabelové televizi a v Hodonínských listech.
6
V říjnu se v rámci Týdne sociálních služeb uskutečnil v zařízení Den otevřených dveří a
11.10. proběhla přímo v zařízení odborná přednáška MUDr. Holoubkové – psychiatričky, na
téma schizofrenie.
Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní, která působí v rámci
komunitního plánování sociálních služeb Hodonín.
 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Ve sledovaném roce zařízení získalo nad rámec stanoveného rozpoču finanční a věcné
dary v celkové výši 294 305,00 Kč.
Věcné dary ve výši 25 901,00 Kč představují žehličky, televizory, varné konvice,
fotoaparát, ochranné krémy a vitamíny.
Z účelově určeného finančního daru v hodnotě 31 891,00 Kč byly zakoupeny židle pro
uživatele služby.
Zbývající část je tvořena finančními dary v hodnotě 226 513,00 Kč a byla částečně
použita na úhradu dopravy a vstupného při výletech uživatelů a částečně na pokrytí nákladů
souvisejících s pořízením audiovizuální techniky pro pořádání seminářů pro zaměstnance
přímo v zařízení a na obměnu starého nábytku pro uživatele i zaměstnance.
 Řešení mimořádných událostí
V březnu 2012 došlo k mimořádné události – propadnutí části komunikace nad kanalizací
v areálu zařízení. Fakturace za provedenou opravu činila 14 584,00 Kč. Od pojistného plnění
byla odečtena spoluúčast zařízení ve výši 10 000,00 Kč, zbývající část byla poskytnuta
pojišťovnou Kooperativa, a.s.
K dalším neočekávaným událostem došlo v průběhu roku ještě několikrát a to zejména
z důvodu starých rozvodů vody a kanalizace v budově i mimo ni. Muselo být provedeno:
- oprava protékajících odpadů od umývadel ve stěně dvou pokojů a koupelnách
- oprava izolace u myčky nádobí a v důsledku toho protečený strop v místnosti pod
myčkou
- znovuobložení sprchového koutu, který z důvodu neprovedené izolace způsobil
zavlhání zdi vedlejšího pokoje a společné chodby
- průzkum kanalizace a její následné pročistění z důvodu ucpání
- při malování některých místností byly použity sádrokartonové podhledy z důvodu
prověšení původních stropů z palachu
- vyměněny oběhové čerpadla topného systému a čerpadla pro zabezpečení regulace
spodní vody v kotelně
- oprava úniku vody z topného systému a ze soustavy TUV
- oprava dvou propadlých dešťových vpustí na komunikaci ve dvoře zařízení
- výměna docházkové čtečky, která již nešla z důvodu jejího technického zastarání
opravit
- ……………………..
7
I.2. Sociální a výchovná péče
 Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost
k 31.12.2012
79
kapacita
počet uživatelů – celkem
z toho: ženy
muži
78
41
37
Ø počet uživatelů za rok
obložnost v %
78,65
99,56
 Počet příjmů a ukončení pobytů
k 31.12.2012
8
přijato uživatelů - celkem
z toho: ženy
muži
pobyt ukončilo - celkem
z toho: odešlo do soukromí
odešlo do jiného zařízení
zemřelo
5
3
9
0
2
7
UKONČENÍ POBYTU
14
12
12
12
zemřelí
odešlí
10
počet uživatelů
10
8
7
6
7
7
7
5
4
4
2
7
4
3
3
3
2
4
3
2
1
2
2
1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
rok
8
 Evidence odmítnutých žadatelů
Evidenci odmítnutých žádostí vede vedoucí sociálního úseku. Důvodem odmítnutí
zájemce o službu, který splňuje všechny požadavky naší cílové skupiny je nedostatečná
kapacita k poskytnutí sociální služby.
V průběhu roku 2012 bylo adresátům vráceno 17 žádostí o umístění, z toho 15 žadatelů
nesplňovalo cílovou skupinu (např. lehká mentální retardace, stavy po cévní mozkové
příhodě nebo šlo o osoby bez dlouhodobého duševního onemocnění). Zbylé 2 žádosti
neobsahovaly, ani po výzvě k doplnění, zprávu odborného lékaře z oboru psychiatrie, tudíž
nešlo posoudit, zda cílovou skupinu naplňují.
 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu
počet žádostí k 1.1.2012
přijaté nové žádosti
vyřazené žádosti
uspokojené žádosti
neuspokojené žádosti k 31.12.2012
181
78
15
8
236
Seznam žadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově příchozí, oprávněné žádosti.
Průběžně podle získaných informací jsou žádosti vyřazovány. Zdrojem pro vyřazení žádostí
z pořadníku je oznámení žadatele popř. jeho kontaktní osoby, že žadatel je již umístěn
v jiném zařízení nebo zemřel.
 Věková struktura a průměrný věk uživatelů
členění dle věku uživatel
27-65 let
66-75 let
76-85 let
86-95 let
Ø věk uživatel
nejmladší uživatelka má
nejstarší uživatelka má
k 31.12.2012
53
18
7
0
62,5 let
43 let
84 let
 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů
Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní
zahradou sloužící k odpočinku i ke společensko- kulturnímu a sportovnímu vyžití uživatel
služby.
Technický stav budovy bohužel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování
uživatel soc. služby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a
hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová.
9
I přes stav objektu zařízení se snažíme uživatelům poskytnout kvalitní sociální službu
nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a
společných prostor.
V roce 2012 jsme pokračovali ve výměně dveřních zámků do pokojů uživatelů, na odd. L
byl vybudován dorozumívací systém sestra – uživatel, došlo ke změně značení osobních věcí
uživatel, byla opravena koupelna a jeden sprchový kout, došlo k opravě zateplení pokoje –
půdní vestavby, na dvou pokojích bylo zprovozněno umývadlo, vymalovalo se schodiště a
část pokojů, došlo k částečné obměně nábytku na pokojích a klubovnách, na kuřárně se
vybudovalo odvětrávání ….
počet lůžek na pokoji
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
třílůžkový pokoj
čtyřlůžkový pokoj
pětilůžkový pokoj
celkem pokojů
počet pokojů
celkem
odd. A –
2.NP
odd. B –
1.NP
zvýšené
4
24
3
2
2
35
2
10
9
12
9
odd. L –
1.NP
odd. L přízemí
1
3
1
2
2
9
1
2
2
5
Ve sledovaném roce došlo k menším dispozičním úpravám místností, což se odrazilo i ve
změně v rozmístění pokojů v rámci jednotlivých oddělení, nemělo to však vliv na celkový
počet jedno až pětilůžkových pokojů v rámci celého zařízení.
Uživatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu:
oddělení A – pro mobilní uživatele s duševním onemocněním
oddělení B – pro mobilní uživatele s duševním nemocněním způsobeným užíváním
návykových látek, zejména alkoholu
oddělení L – 1.NP – oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenní dohled – převážně
imobilní uživatelé
oddělení L – přízemí - pro mobilní uživatele s duševním onemocněním
10
Náklady na ubytování uživatele, úhrada uživatele za ubytování
1 uživatel - měsíčně
průměrný náklad na ubytování
průměrná úhrada od uživatele
průměrná neuhrazená částka za ubytování
průměrná výše PnP
průměrná výše platby od ZP
průměrná výše za fakult. služby
průměrná neuhrazená částka za ubytování se
započítáním jiných příjmů od uživatele
v Kč
21 976,93
4 064,87
17 912,06
5 463,11
1 203,47
14,49
11 230,99
Úhrada za ubytování
V roce 2012 byla úhrada, v návaznosti na zvýšení důchodů uživatelů, zvýšena od
1.2.2012 u jedno a dvou a třílůžkových pokojů o 3,- Kč denně a u ostatních pokojů o 2,- Kč
denně. Úhrada za režijní náklady související s ubytováním se zvýšila o 1,- Kč. Měsíční úhrada
byla od 1.2.2012 stanovena paušálně na 30 dnů za každý kalendářní měsíc.
v Kč
jednolůžkový pokoj
dvou a třílůžkový pokoj
čtyř a pětilůžkový pokoj
úhrada za
ubytování
108,86,85,-
ubytování
celkem
169,147,146,-
úhrada za rež.
náklady
61,61,61,-
 Úroveň poskytovaných služeb - stravování
Denně je v zařízení připravováno v průměru 125 hlavních jídel (obědů) pro uživatele i
zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje možnost vařit maximálně 180 hlavních jídel.
Stravovací jednotka (v Kč)
strava racionální a šetřící
strava diabetická
denní
stravování
celkem
115,133,-
úhrada za
potraviny
úhrada za rež.
náklady
% rež. nákladů
z ceny potravin
65,75,-
50,58,-
76,92
77,23
Denní hodnota stravovací jednotky se zvyšovala od 1.2.2012 a to o 1,- Kč za režijní
náklady.
náklady na potraviny – norma na rok
čerpáno
překročení
v Kč
2 176 174,00
2 176 174,36
0,36
11
Množství odebrané stravy
strava racionální
strava šetřící
strava diabetická
strava diabetická šetřící
počet odebrané stravy za rok
(v počtech celodenního menu)
14 061
4 294
6 586
3 226
Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách
stravovacího provozu – kuchyně. Vlastní stravování většiny uživatelů probíhá ve společné
jídelně. Vzhledem k velikosti jídelny jsou uživatelé s ohledem na jejich zdravotní a psychický
stav rozděleni do dvou skupin.
Na pokoji se stravuje cca 15 osob, jejichž zdravotní stav neumožňuje stravování ve
společných prostorách. Pro zajištění lepšího komfortu při stravování byl pro tyto uživatele
zakoupen tabletový systém – termoboxy.
Denně je připravováno jídlo ve skladbě:
-
strava racionální
strava šetřící
strava diabetická
strava diabetická šetřící
Dle potřeby nebo požadavku uživatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná.
Uživatelé mají možnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vždy na páteční komunitě
je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na
skladbu jídelníčku pro další období.
Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a
následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří hlavní
sestra, účetní a ředitelka.
Od 1.4. 2012 byl všem uživatelům i zaměstnancům umožněn výběr obědů ze 4 druhů
připravovaného jídla.
Měsíční náklady na stravování uživatele, úhrada uživatele za stravu
průměrný měsíční náklad na stravování 1 uživatele
průměrná měsíční úhrada od 1 uživatele
průměrná neuhrazená měsíční částka za stravování u 1 uživatele
v Kč
4 964,67
3 280,39
1 684,28
12
 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Uživatelé
schopností.
služby mají možnost trávit svůj volný čas dle svých zájmů, zálib a
Pravidelně se někteří podílí s zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost –
např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení košů z kanceláří, chystání
papírů pro odvoz, údržba zahrady, skládání prádla v prádelně apod. Tyto činnosti se rozdělují
jednou týdně vždy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich
zapojí třetina uživatelů.
Mezi význámné terapeutické činnosti patří ranní komunita. V pondělí až čtvrtek
probíhá odděleně pro 2 skupiny, v pátek je „velká“ společná komunita za účasti ředitelky,
vedoucí stravovacího úseku a úseku i oddělení zdravotní a přímé péče.
K aktivizaci uživatelů je využívána zahrada zařízení, kde se uživatelé mohou pomáhat
se zametáním chodníků, hrabání listí popř. uhrnováním sněhu. V altánku si pak mohou
posedět a poslechnout si dechovky, lidové písně nebo pohádkové příběhy.
V roce 2012 byl v letních měsících zakoupen nafukovací bazén, který využívají
zejména mladší uživatelé k osvěžení v parné dny.
Nově byla do programu uživatelů zařazena i jízda na kole.
Dále pak mohou využívat klubovny a zapojit se do činností zaměřené na nácvik
jemné motoriky, procvičování paměti pomocí arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie,
canisterapie, vědomostních kvízů, soutěží, apod. Nově byla rozšířena aktivizace o pletení
košíků a věnečků z papíru, práce s hlínou a možnost vaření nebo pečení na klubovně (topinky,
palačinky, vařený čaj, vánoční cukroví …)
Oblíbené jsou i odpoledne pro dámy s ukázkami líčení a kadeřnickými úpravami vlasů
uživatelek.
Ke zpestření programu uživatelů patřila i návštěva pracovníků firmy SODEXO a
jejich kreativita při práci s uživateli. S velkým ohlasem se setkal i Barevný týden, kdy se
uživatelé snaží obléci podle stanovené barvy pro příslušný den a Týden mezinárodní kuchyně.
V souvislosti s podporou samostatnosti uživatelů jsou připravovány vycházky do okolí
s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém žijí, za účelem samostatnosti při svých
nákupech, jsou uživatelé doprovázeni do nákupních center, popř. při vyřizování osobních
záležitostí na poště nebo jiných úřadech.
Uživatelé služby se podíleli i na úklidu lesa v rámci akce Města Hodonín – Dny
zdraví. Na podzim pomáhali v ZOO Hodonín s úklidem podzimního listí a sběrem kaštanů
pro zvířata v ZOO.
Pro uživatele byl uspořádán celodenní výlet do pivovaru Černá Hora a s prohlídkou
místního domova pro seniory, kde se jeden z našich uživatelů mohl po několika letech setkat
se svou sestrou, která je uživatelkou služby tohoto zařížení.
V rámci individuálního plánování jsou uživatelé vedeni a motivování hlavně
k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je
uživatel schopen zvládat sám nebo s dopomocí personálu (např. udržování pořádku na pokoji,
úprava lůžka…).
13
Přehled akcí pořádaných pro uživatele
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
Tříkrálová koleda, Oldies párty s písněmi ze 60. let, bowling, kino
Svět Hodonín – Láska je láska.
návštěva solné jeskyně, disco, posezení a zpívání u kytary, bowling,
Ples pro uživatele služby
posezení s písničkami k MDŽ, poslech písní a posezení duchovním
církve, odpolední FILM CLUB, výlet do Strážnice, návštěva
Hodonínské zahrady, výstava v Masarykově muzeu, návštěva
Velikonoční výstavy.
táborák – pálení čarodějnic, Den Země – úklid sídliště Bažantnice ve
spolupráci se Zeleným domem pohody, promítání
fotografií
z kulturních akcí, posezení s Hašlerovými písničkami, dámské
odpoledne, návštěva kina Svět Hodonín – Okresní přebor
Den tance města Hodonín, Oldies párty s písničkami ze 70. let,
celodenní vycházka k jezu, canisterapie, taneční vystoupení dětí,
návštěva Dne otevřených dveří v Dětském domově Hodonín, kulturní
program v Dětském domově Hodonín u příležitosti 80. let výročí,
výlet do pivovaru Černá Hora + návštěva Domova pro seniory
v Černé Hoře, kuželky.
návštěva koňských stájí v Hodoníně, solná jeskyně, disco, návštěva
výstavy kaktusů na KD Hodonín, taneční vystoupení dětí ze ZUŠ
Hodonín, Den Policie ČR Hodonín, vycházka k jezu, táborák –
začátek prázdnin, kuželky.
promítání fotografií z kulturních akcí, disco, kuželky, vycházka
k jezu, koupání v bazénku na zahradě, koupání na Lužáku, návštěva
koňských stájí
zpívající fontána na náměstí, kuželky, disco, celodenní vycházka do
ZOO, posezení v altánku s pohádkami a dechovkami, turnaj v
kuželkách na zahradě zařízení, koupání v bazénku na zahradě,
dřevosochání v lázeňském parku, dámské odpoledne – ukázka účesů
a líčení, II. sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem
Hodonína a Zeleným domem pohody + divadelní představení O
Otesánkovi
návštěva muzea ve vagónu v Ratíškovicích, táborák, kuželky na
zahradě zařízení, disco, plavba lodí Konstancie po Moravě,
vědomostní kvíz, promítání fotografií z kulturních akcí, turnaj
v Člověče, nezlob se!, návštěva Dne seniorů v KD Hodonín, akce
SODEXO – výroba masek a navlékání korálků, canisterapie.
Barevný týden.
Superstar – soutěž Zpívejte s námi, kino Svět Hodonín – Vrásky z
lásky, sběr kaštanů – odnesení kaštanů do ZOO Hodonín, kuželky na
zahradě zařízení, disco, canisterapie, návštěva Hodonínské zahrady,
návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně,
podzimní brigáda v ZOO Hodonín.
Volby do krajského zastupitelstva.
Akce v rámci Týdne sociálních služeb - Den otevřených dveří
14
listopad
prosinec
Domova na Jarošce, stánky na pěší zóně a v městské knihovně
Hodonín, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody –
ochutnávka salátů, návštěva Krytého plaveckého bazénu Hodonín,
návštěva kina Svět Hodonín – Probudím se včera.
COUNTRY bál + country tance s uživateli, bowling, zazimování
zahrady, návštěva krytého bazénu Hodonín, návštěvy hokejových
utkání na zimním stadionu v Hodoníně, výstava Betlémů.
Týden mezinárodní kuchyně.
účast na akci Vypouštění balónů s přáním Ježíškovi, Mikulášská
nadílka + taneční vystoupení dětí ze ZUŠ, Vánoční vystoupení dětí
z MŠ Mírové Náměstí Hodonín, zdobení vánočních stromků,
Vánoční vystoupení mužského pěveckého sboru z Vacenovic,
návštěva vánočních trhů v Hodoníně, pečení vánočního cukroví, akce
Bon Appetit, stavění sněhuláků, vyhodnocení pracovní terapie
uživatelů za rok 2012.
Další služby pro uživatele
Uživatelé mohou využívat každých 14 dnů služby pedikérky, která dochází do
zařízení. Dle potřeby uživatelů dochází do zařízení i kadeřnice.
15
K pravidelným aktivitám, kterých se uživatelé mohou účastnit, patří 1x za měsíc mše
svatá (vždy 1. sobota v měsíci), posezení s knězem z apoštolské církve a zpívání
náboženských písní.
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
 Zajištění lékařské péče
Zdravotní péči uživatelům zajišťuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař.
Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně v době od 12,30 – 13,30 hodin, kde
lékař vyšetřuje uživatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí
reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na
kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uživatelů,
podává informace příbuzným. 1x za 2 roky provádí u uživatelů preventivní prohlídky
včetně screeningových vyšetření. Je-li uživatel ležící nebo vyžaduje-li to jeho stav
dochází lékař přímo k lůžku uživatele. V případě potřeby odesílá uživatele s doporučením
k jiným odborným lékařům nebo do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení
diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci.
Uživatelům je dána možnost volby jiného praktického lékaře, v tom případě si
musí docházeti za ním sami do jeho ordinace.
Při vzniku závažného akutního stavu vyžadujícího odborné zdravotnické vyšetření či
ošetření je pro uživatele zajištěna okamžitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých
případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské
pohotovostní služby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci
všeobecná sestra.
Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští
zdravotničtí pracovníci- registrované všeobecné sestry. Všechny činnosti vykonávají na
základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a
platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Oborová
16
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u nichž jsou uživatelé
zařízení pojištěni.
Ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, v platném znění je uživatelům vedena zdravotnická
dokumentace, jejíž nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné
obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování
rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení
rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál (všeobecné sestry a prac.
v soc. službách – přímá obsl. péče) systematickou ošetřovatelskou péči podle
ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele
(ošetřovatelský proces).
Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana
Holoubková. Odbornou dietetickou
péči zajišťuje uživatelům přímo v zařízení
diabetolog MUDr. Karel Křen, který dochází za uživateli podle potřeby, nejméně 1x za
tři měsíce. Oba lékaři poskytují průběžně konzultace ošetřujícímu personálu.
Pravidelné návštěvy odborných poraden:
odborná poradna
psychiatrie
proctologie
neurologie
hematologie
oční
diabetologie
endokrinologie
urologie
onkologie
ORL
ortopedie
plicní
nefrologie
gastroenterologie
gynekologie
počet uživatelů, kteří ji
navštěvují
77
1
11
3
31
28
2
6
4
7
2
4
1
1
33
17
Skladba uživatelů dle jejich zdravotní diagnózy
diagnóza
duševní onemocnění
mentální postižení
duševní
onemocnění
způsobené
nadměrným pitím alkoholu
jiné psychické onemocnění
počet uživatelů
40
8
16
14
 Výskyt a prevence dekubitů
Vznikem dekubitů jsou ohroženi zejména uživatelé imobilní, inkontinentní a také
uživatelé s maligním onemocněním, kteří jsou umístění na oddělení se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí. Sníženou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uživatelé
v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouží hodnotící
škála dle Nortonové, která umožňuje zavést u rizikových uživatelů preventivní opatření.
Tuto škálu u rizikových uživatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na
základě vyhodnocení, sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou
seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči.
Dekubitům se snažíme předcházet pravidelnou péčí o kůži, snižováním tlaku na
tkáň, který snižujeme pomocí polohování uživatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské
péče a používáním pasivních a aktivních antidekubitních matrací.
Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyvážené
racionální stravy a tekutin. Uživatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují
všeobecné sestry uživatele o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu –
Cubitan, Nutridrink apod.
Zejména oddělení L je vybaveno převážně polohovacími lůžky s antidekubitními
matracemi, individuálně se používají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při
vysokém riziku vzniku dekubitů se používají elektrické antidekubitory. Při léčení se
postupuje na základě ordinace lékaře a využívá se BIO-lampa s infračerveným světlem.
Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv. mokré krytí.
V roce 2012 byly zaměstnanci v přímé péči o uživatele proškoleni v oblasti
polohování a základních prvků bazální stimulace. K tomuto účelu byly zakoupeny i různé
polohovací pomůcky.
Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje
hlavní sestra.
stupeň dekubitů
I. zčervenání
II. tvorba puchýře
III. poškození kůže
IV. hluboké poškození kůže
V. dekubitus na kost, nekróza
počet výskytů v průběhu roku
2
3
2
0
0
18
 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu
VZP
ZPMV
OZP
111
211
207
název kódu
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm.
činnost
6611
Ošetřovatelská intervence
6613
Komplex - odběr biolog. materiálu …
Aplikace léčebné terapie …
6621
6623
1 791
37 773
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie …
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
6625
6627
Péče o ránu
0
0
271
1 019 669 190 178
38 308
1 248 154
360
2 154
18
0
2 169
39 927
0
9 715
0
0
0
0
0
9 715
6629
5 273
0
0
5 273
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...
6631
18
9
0
27
Zavádění nasogastrické sondy
6633
0
0
0
0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...
6635
2 268
149
18
2 435
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
6637
0
0
0
0
Ošetření stomií
6639
0
0
0
0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.
6645
389
39
0
428
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna
6649
56 873
9 930
2 093
68 895
1 134 039 202 819
40 437
1 377 294
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
271
celkem
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v
roce 2011
regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení
237 595
3 469
392
241 456
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
896 444 199 350
40 045
1 135 838
počet pojištěnců
111 - VZP
66
211 - ZPMV
11
207 - OZP
1
 Rehabilitace
Rehabilitační ošetřování je součástí základního ošetřování v rámci ošetřovatelského
procesu u uživatele a zahrnuje úkony jako polohování, vertikalizaci, pasivní a aktivní
cvičení, dechovou gymnastiku, nácvik soběstačnosti, nácvik činností a praktických
dovedností vedoucích k samostatnosti.
Rehabilitační ošetřování provádí registrované všeobecné sestry a v rámci svých
kompetencí pracovníci v sociálních službách.
Cílem je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti klienta, zabránit vzniku dekubitů,
kontraktur, preventivně působit proti hypostatické bronchopneumonii a tromboembolické
nemoci, minimalizovat úbytek svalové síly, udržet fyziologický rozsah kloubů.
19
Rehabilitaci indikuje a kontroluje praktický lékař. Rehabilitaci lehkých poúrazových
a pooperačních stavů provádějí registrované všeobecné sestry na základě ordinace lékaře
v rámci svých kompetencí. Rehabilitace těžších poúrazových stavů je zajištěna
ambulantní formou.
Rehabiltace je realizována přímo na odděleních (chodbách a pokojích), skupinové
cvičení probíhá dopoledne v jídelně a pro masáže uživatelů byla vyčleněna část
místnosti v rozšířené sesterně.
Využívání rehabilitace
druh rehabilitační terapie
skupinové cvičení
individuální cvičení pohyblivých klientů
individuální nácvik chůze
individuální cvičení na lůžku
masáže
hydromasáže
počet klientů, kteří ji navštěvují
12
10
11
13
24
10
Rehabiltaci využívá jen 35 uživatelů služby, což je cca 44 % z celkového počtu
uživatelů v zařízení.
Vybavení rehabilitačními pomůckami
Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uživatelů používají
různé polohovací pomůcky (klíny, polštáře, válce, podpatěnky ...) a posilovací pomůcky
(míčky, kroužky …).
V části sesterny je umístěné masážní lůžko, elektrická masážní
matrace. Masážní strojek a solux. Částečně mobilní uživatelé nacvičují chůzi za pomoci
chodítka.
Pro masáž uživatelů je využívána i polohovací ošetřovatelská vana s možností
podvodní masáže.
20
 Restriktivní opatření
Problematiku používání opatření omezujích pohyb osob v zařízení upravuje směrnice O
používání opatření omezujících pohyb osob.
Prevence rizikového chování, předcházení a řešení rizikových situací jsou součástí
individuálního plánu uživatele služby. Zaměstnanci jsou proškoleni v pravidlech šetrné
sebeobrany. V případě nutnosti se připouští aplikace léků za dodržení zásad indikace lékařem.
Ve sledovaném nebylo použito žádné restriktivních opatření ve smyslu odst. 7 § 89,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění .
Postranice u lůžek byly používány celodenně u 12 uživatelů a to z důvodu zajištění
jejich bezpečnosti na lůžku. Použití postranic je vždy vázáno na souhlas uživatele nebo
opatrovníka a na doporučení lékaře.
21
II. Plnění úkolů v personální oblasti
 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky
zaměstnanců
kategorie
změna počtu zaměstnanců
počet
zaměstnanců
přírůstky
úbytky
k 1.1. 2012
evidenční počet
zaměstnanců
k 31.12.2012
ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
technický pracovník
provozář - vedoucí strav. provozu
ostatní
THP celkem
všeobecná sestra
nutriční terapeut
fyzioterapeut
ergoterapeut
sanitář
1
1
1
0
1
0
4
10
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
5
10
0
0
0
0
zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
10
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
17
2
2
17
3
2
0
1
0
1
3
2
pracovníci sociální péče celkem
kuchař
provozář
pradlena
krejčí
uklizečka
údržbář - řidič
provozář - údržbář
skladník
vrátný
22
5
0
3
0
6
0
1
1
4
3
0
0
1
0
2
0
1
0
1
3
0
0
0
0
2
0
1
0
1
22
5
0
4
0
6
0
1
1
4
provozní zaměstnanci celkem
20
5
4
21
CELKEM zaměstnanci
56
9
7
58
pedagogičtí pracovníci celkem
pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče
pracovník v sociálních službách –
zákl. výchovná nepedagog. činnost
sociální pracovník
22
Příkazem ředitelky č. 2/2011 z 5. září 2011 byly s účinností od 1. ledna 2012 zrušeny 3
pracovní místa ošetřovatelky a nahrazeny místem pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče. Všechny ošetřovatelky byly, s jejich souhlasem, převedeny do kategorie
pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče.
 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období (dle struktury
zaměstnanců)
struktura zaměstnanců
průměrná
platová třída
průměrný
plat
(v Kč)
průměrný
stupeň
A. služby sociální
PSS – přímá obslužná péče
PSS – zákl. výchovná nepedagog.
činnost
12
18 268
5,3
12
19 205
PSS - osobní asistence
-
-
-
PSS - pečovatelská činnost
-
-
-
8,5
5
19 189
-
-
-
sanitáři
-
-
-
maséři
-
-
-
ošetřovatelé
-
-
-
zdravotničtí asistenti
-
-
-
všeobecné sestry
10
9,3
27 773
nutriční terapeuti
-
-
-
fyzioterapeuti
-
-
-
ergoterapeuté
-
-
-
D. ostatní
hospodářskosprávní a provoznětechničtí
zaměstnanci
94
10,4
32 325
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3
11,4
13 828
5,7
10,9
19 421
pracovníci
v sociálních
službách
5
sociální pracovník
B. služby pedagogické
vychovatelé
zdravotničtí
zaměstnanci
C. služby zdravotnické
PRŮMĚR celkem
23
 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o
provádění konzultačních služeb v oblasti BOZP a PO.
Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného
úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy
školitelem je smluvní externista.
Dle platné Směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně
absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře.
V roce 2012 byly aktualizovány některé směrnice z oblasti BOZP, nově byly označeny
únikové cesty a aktualizovány plány únikových cest.
Ve sledovaném období byl zaznamenám jeden pracovní úraz – uklouznutí uklízečky na
mokré podlaze. Pracovní neschopnost trvala 20 kalendářních dnů.
 Pracovní neschopnost
Struktura
zaměstnanců
Služby sociální
prac.v soc.sl.-přímá obs.péče
prac.v soc.sl.-vých.neped.činn.
sociální pracovnice
Služby zdravotnické
hlavní sestra
staniční sestra
všeobecná sestra
fyzioterapeut
ošetřovatelka
Ostatní
ředitel
účetní
mzdová účetní
provozář-ved.strav.provozu
uklizečka
kuchařka
skladnice
dělnice prádelny
vrátný-telefonista
provozář- údržbář
Celkem
počet kalend.
dnů nemoci
procento
platba náhrady
evid. PN
nemocnosti
zaměstnavatele do nad 21 den
(z celkového počtu 21 dne PN (v Kč)
zaměstnanců)
82
12
64
0,38
0,06
0,3
19 879
3 592
7 832
9
0
32
0
0
66
0
0
0
0
0,31
0
0
0
0
7 446
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
83
0
0
377
0
255
939
0
0
0
0
0,39
0
0
1,77
0
1,2
4,41
0
0
0
0
11 304
0
0
948
0
0
51 001
0
0
0
0
17
0
0
366
0
255
724
24
 Rozbor zvláštních příplatků dle skupin a funkcí (§ 8 NV č. 564/2006 Sb., v platném
znění)
Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových
poměrech . . .
I.skupina - práce se zvýšenou mírou
neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení
zdraví nebo života
( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč )
kategorie
zaměstnanců
II.skupina - práce se zvýšenou mírou
neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení
zdraví nebo života
( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč )
ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé
zdravotní nebo obslužné péče
v samostatných ošetřovatelských odd. pro
osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující
jinou náročnou ošetřovatelskou péči
všeobecná
PSS
PSS
sestra
obslužná
aktivizační
nepřetržitý
péče
činnost
režim
ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve
dvousměnném, třísměnném nebo
nepřetržitém provozním režimu
dvousměnný třísměnný
režim
režim
DsZR
prac.v soc.sl.-přímá
obsl.péče 17 zaměstnanců
všeobecná sestra 10 zaměstnanců
vrátný –
4 zaměstnanci
500
DsZR
DsZR
800
500
800
500
Od 1.2.2012 byl upraven Vnitřní platový předpis a zvláštní příplatek pro II. skupinu
byl sjednocen pro obě kategorie zaměstnanců na 800 Kč.
 Rozbor příplatků za vedení (§ 124 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění)
rozpětí výše % dle stupně
řízení v zákoníku práce
přiznané % pro
zaměstnance
4. stupeň - statutární orgán
30 - 60
stanoven RJMK
1. stupeň - vedoucí ekonomického úseku
5 - 30
21,94
1. stupeň - vedoucí provozního úseku
5 - 30
15,88
15 – 40
15,82
5 - 30
7,91
1. stupeň – vedoucí sociálního úseku
5 - 30
7,94
1. stupeň – vedoucí stravovacího úseku
5 – 30
9,33
stupeň řízení
2. stupeň - vedoucí úseku zdravotní a
přímé péče
1. stupeň – vedoucí oddělení zdravotní a
přímé péče
25
% uvedené v tabulce je z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do
které je vedoucí zaměstnanec zařazen.
 Práce přesčas
V roce 2012 nebyla nařízena a tedy ani vykázána žádná práce přesčas.
 Vzdělávání zaměstnanců, plány vzdělávání, vyhodnocení
Způsob, obsah a plán vzdělávání zaměstnanců upravuje Směrnice č. 30/2011.
Dodržování zákonných podmínek vzdělávání sleduje a vyhodnocuje mzdová účetní, která
spolu s vedoucími jednotlivých úseků sestavuje a kontroluje i plán vzdělávání pro
příslušný kalendářní rok.
Způsoby vzdělávání v organizaci ve sledovaném roce:
a) vzdělávání mimo organizaci externími školiteli
- většina vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách je realizována
bezplatně v rámci projektu „Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ financovaného z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR
- ekonomika, personalistika
- stravování
- vedení archivace a skartace
- sociální služby
b) vzdělávání v organizaci externími školiteli
- Bon appetit – radost ze stolování
- Schizofrenie
- Zvládání agrese - sebeobrana
- odborné provozní školení (plynové kotle, BOZP a PO, výtahy …)
- dezinfekce
- supervize
c) vzdělávání v organizaci vlastními zaměstnanci
- polohovací praktikum
- hygiena a HACCP ve stravovacím provozu
d) stáž
Sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách, na něž se vztahuje povinnost
dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění využívají převážně účast
v akreditovaných kurzech a na školících akcích v rozsahu 24 hodin za rok.
Všichni zaměstnanci, na které se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání mají svou
povinnost splněnu, v oblasti neakreditovaných akcí překročenu.
Všeobecné sestry se vzdělávají v souladu se zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění a
stanovený počet kreditních bodu si zajišťují mimo pracovní dobu , na vlastní náklady.
Zúčastňují se i vzdělávacích akcí v zařízení, pokud se obsahově týkají jejich činnosti
v organizaci.
26
Ostatní zaměstnanci se vzdělávají dle potřeb a případných změn legislativy týkající se
jejich odbornosti.
Individuálně – dálkově studují:
- skladnice na Univerzitě T.Bati ve Zlíně, obor Technologie, hygiena a ekonomika
potravin
- 2 všeobecné sestry na Katedře ošetřovatelství VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici
- 1 všeobecná sestra na Katedře sociální práce VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici
Supervize
Supervize v zařízení proběhla dne 26.9.2012 a zúčastnilo se jí celkem 19 zaměstnanců,
většinou pracovníci v soc. službách – přímá obslužná péče.
Supervizorka po ukončení supervize zpracovala zápis z probíraných témat.
Intervize
Intervize se uskutečnila ve dnech 18. a 19.4.2012, role intervizora se ujala vedoucí
sociálního úseku organizace. Obsahem bylo sdílení případové práce, zkušeností,
vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy. Intervize se zúčastnilo 28 zaměstnanců
rozdělených do 3. skupin.
 Projekty
Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního
plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně a spolupracuje s Městem Hodonín a místními
organizacemi i v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 účastí např. na Dnu Země
a Dnech zdraví.
27
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů organizace v aktuálním analytickém členění je uveden
v příloze č. 15 – VÝNOSY.
 účet 602 0301 příspěvky na péči uživatelů
stupeň závislosti
I.
II.
III.
IV.
bez příspěvku
výše příspěvku
v Kč
800,4 000,8 000,12 000,-
5 156 086,00 Kč
počet uživatelů
k 1.1.2012
11
30
22
12
4
počet uživatelů
k 31.12.2012
13
30
23
8
4
Z důvodu plánovaného snížení kapacity od 1.1.2013 nebylo již od září 2012 obsazeno
jedno uvolněné místo (III. stupeň závislosti), což se odrazilo v příjmech od uživatelů
služby.
 účet 602 0302 výnosy za ubytování uživatelů
3 836 428,00 Kč
plná úhrada v lednu 2012 za ubytování v jednolůžkovém pokoji činila denně 165,00 Kč
(ubytování 105,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč) u dvou a vícelůžkových pokojů byla plná
denní úhrada 143,00 Kč (ubytování 83,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč). Měsíční úhrada
byla počítána podle skutečného počtu kalendářních dnů v měsíci.
Plná úhrada od 1.2.2012 – viz. Úroveň poskytovaných služeb – úhrada za bydlení str. 11.
 účet 602 0304 výnosy za stravu uživatelů
3 096 035,00 Kč
denní stravovací jednotka byla v lednu 2012 u stravy racionální a šetřící 114,00 Kč (z
toho úhrada za potraviny byla 65,00 Kč a úhrada rež. nákladů 49,00 Kč), u stravy
diabetické činila úhrada za celodenní stravu 132,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla
75,00 Kč a úhrada rež. nákladů 57,00 Kč).
Denní stravovací jednotka od 1.2.2012 – viz. Úroveň poskytovaných služeb – stravování
str. 11.
28
Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou - ubytování + strava
plná úhrada za ubytování a stravu
skutečná úhrada (po odpočtu přeplatků a vratek)
roční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou
7 639 940,00 Kč
6 932 463,00 Kč
707 477,00 Kč
54 625,00 Kč
50 (tj. 63%)
 účet 602 0307 výnosy za fakultativní služby
13 676,00 Kč
mezi nejčastěji hrazené fakultativní služby patřila platba za nákup osobních věcí,
zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky, kopírování pro soukromé účely uživatelů
služby
a oprava soukromých věcí.
 účet 602 0305 úhrada stravného zaměstnanců
256 702,00 Kč
vzhledem k tomu, že organizace nemá doplňkovou činnost představují tyto výnosy pouze
úhrady za stravné zaměstnanců. Zaměstnanci si hradí částku za oběd ve výši 16,00 Kč a
za večeři 13,00 Kč. Příspěvek z FKSP činil 11,00 Kč na oběd a 3,00 Kč na večeři.
Množství odebrané stravy zaměstnanci
strava racionální
strava šetřící
strava diabetická
strava diabetická šetřící
CELKEM
obědy
6 321
1 123
1 288
14
8 746
 účet 602 0320-0325 výnosy od zdravotních pojišťoven
večeře
1 285
1 285
1 135 838,96 Kč
organizace má uzavřenou smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami, jejichž jsou
uživatelé služby klienty. Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dodatek na rok 2012
podepsán v prosinci 2012), Zdravotní pojišťovna MV ČR a Oborová zdravotní
pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
S ohledem na zhoršený zdravotní stav uživatelů služby a k následnému zvýšenému
vykazování jsou i s dohadnými položkami (307 804 Kč) vyúčtovány výnosy od ZP vyšší
o 15,5 % proti sestavenému rozpočtu.
zdravotní pojišťovna
Všeobecná ZP ČR
ZP MV ČR
Oborová ZP zaměst.bank, pojišť.a stavebnictví
CELKEM
příjmy v Kč
896 443,86
199 349,96
40 045,14
1 135 838,96
29
 účet 648 čerpání rezervního fondu
648 0302
648 0311
210 556,00 Kč
účelově určené prostředky - dar
účelově neurčené prostředky - dary
31 891,00 Kč
178 665,00 Kč
Celková výše zapojení rezervního fondu byla 210 556 Kč a to k pokrytí nákladů na
výlety uživatelů (doprava a vstupné), dále na obměnu starého nábytku a k pořízení
technického vybavení pro pořádání seminářů pro zaměstnance přímo v zařízení (dataprojektor
se stolíkem, promítací plátno).
 účet 649 ostatní výnosy z činnosti
649 0300
649 0400
649 0500
649 0600
40 485,00 Kč
plnění za pojistnou událost na komunikaci
bezúplatně přijaté zásoby
bezúplatně nabytý majetek pod stanovenou hranici
bezúplatně nabytý drobný hmotný dlouh. majetek
4 584,00 Kč
20 400,00 Kč
7 572,00 Kč
7 929,00 Kč
 účet 662 0300 úroky na účtech u KB
858,89 Kč
poskytnuté úroky ze dvou účtů vedených u KB a.s., pobočka Hodonín
 účet 672 0300 dotace na provoz od MPSV ČR
9 500 000,00 Kč
dotace MPSV ČR poskytnutá na provoz organizace ze SR v rámci programu podpory A.
Dotace byla poskytována v průběhu roku 2012 dle ministerstvem stanoveného
splátkového kalendáře.
 účet 672 0510 příspěvek na provoz z ÚSC (JMK) – zřizovatele
2 182 000,00 Kč
Procentní podíl z celkových výnosů
dotace
MPSV
37,36
úhrady
za
bydlení
a stravu
27,26
příspěvek
na péči
příspěvek
zřizovatele
výnosy
zdrav.
poj
20,28
8,58
4,47
strava
rezervní
zaměstnanců
fond
1,01
0,83
ostatní
výnosy
+ úroky
fakult.
služby
0,16
0,06
30
VÝNOSY v tis. Kč
41
příspěvek na péči
2 182
5 156
úhrada za bydlení a stravu
fakultativní služby
strava zaměstnanců
9 500
6 932
výnosy ZP
rezervní fond
1 136
dotace MPSV
příspěvek zřizovatele
211
14
257
ostatní výnosy+úroky
III.2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladů zařízení v členění podle jednotlivých analytických
účtů je uveden v příloze č. 16 – NÁKLADY.
V průběhu sledovaného roku byly provedeny úpravy rozpočtu – přesun prostředků
mezi účty popř. přesun mezi analytickými účty a to v závislosti na skutečném čerpání
rozpočtu a zvýšení výnosů.
 účet 501 spotřeba materiálu
2 853 324,42 Kč
 účet 502 0300 spotřeba el. energie
540 174,16 Kč
 účet 502 0400 spotřeba plynu
745 3657,83 Kč
Náklady na el. energii a plyn byly placeny měsíčně formou zálohy zprostředkovateli
zřizovatele – spol. CEJIZA, s.r.o. Vyúčtování záloh plynu bylo provedeno spol.
CEJIZA, s.r.o. k 31.12.2012. Zálohy na elektřinu byly vyúčtovány měsíčně.
 účet 503 0300 vodné
112 858,13 Kč
Náklady na vodné a stočné byly hrazeny měsíčně zálohově s vyúčtováním každé tři
měsíce. K 31.12.2012 byla spotřeba účtována jako dohadná položka dle skutečného
odečtu stavu na hlavním vodoměru v zařízení.
 účet 511 opravy a udržování
511 0301 budovy
kotelna, rozvody vytápění,komíny
výtahy
922 302,81 Kč
10 111,89 Kč
29 740,00 Kč
31
malby, nátěry, omítky
střecha, okapy, svody
rozvody elektřiny,telefony
dveře, okna, pož. uzávěry,zámky
požární rozvody
rozvody vody,odpady a kanalizace
kamer.systém,elektron.zabezpečení
generální oprava koupelen
192 011,00 Kč
11 000,00 Kč
20 569,00 Kč
136 612,01 Kč
10 794,00 Kč
44 070,00 Kč
32 818,80 Kč
186 471,00 Kč
674 197,70 Kč
Část uvedených oprav byla realizovaná na základě výsledků pravidelných kontrol a
revizí a uložených nápravných opatřeních z nich nebo na základě vzniklých
havarijních situací (výtah, okapy, svody …)
Zbývající opravy probíhaly v návaznosti zvýšení standardu bydlení uživatelů služby a
na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. K vyšším položkám patří náklady na
opravu dvou starých koupelen, dále byly vyměněny staré netěsnící dveře směrem do
zahrady, byla rozšířena sesterna o jeden pokoj, při výmalbě schodiště došlo
k odstranění několika vrstev omítek a vyrovnání stropu, v sesterně a ordinaci byly
prověšené palachové stropy nahrazeny sádrokartony. V kotelně bylo kromě běžných
oprav a údržby provedeno vyčistění ohřívačů vody, na budově byla provedena výměna
2 kamer z důvodu jejich nefunkčnosti ……
Vzhledem ke stáří budovy představují vykazované opravy jen nepatrnou část
z celkové potřeby.
511 0302 dopravní prostředky
2 281,00 Kč
(vyvážení pneumatik při přezutí, kontrola provozních kapalin včetně výměny
motorového oleje)
511 0303 stroje a zařízení zdravotnická technika
PC, tiskárny, telefony
zařízení v prádelně
zařízení v kuchyni
revize el. strojů a přístrojů
polohovací lůžka
čerpadla
lednička, vysavač, nože
nábytek
3 788,00 Kč
9 285,00 Kč
11 880,00 Kč
15 407,00 Kč
3 000,00 Kč
9 364,00 Kč
3 709,00 Kč
3 588,00 Kč
13 025,00 Kč
73 046,00 Kč
511 0311 budovy z dotace kotelna, rozvody vytápění
malby, nátěry, omítky
požární uzávěry
rozvody vody, kanalizace
23 559,11 Kč
111 635,00 K č
26 132,00 Kč
11 452,00 Kč
172 778,11 Kč
 účet 512 0300 cestovné tuzemsko
 účet 513 0300 náklady na reprezentaci
 účet 518 služby
12 477,00 Kč
4 752,40 Kč
627 448,30 Kč
32
518 0310 údržba softwaru
129 680,00 Kč
všechny záležitosti týkající se úpravy software provádí smluvní dodavatelská firma
(v průběhu roku byl stanoven měsíční smluvní paušál). Postupně došlo k rozšíření
internetu do všech kanceláří včetně klubovny pro uživatele. Probíhaly smluvní
paušální platby za provádění údržby programů Cygnus (sociální), FENIX (účetnictví),
ALFA (mzdy), popř. platby za aktualizaci programu – PREUS (sklady, stravování,
majetek).
518 0400-0401 telefon. poplatky – pevná linka
35 824,47 Kč
(ve 2. pololetí došlo ke změně-snížení tarifu, na základě veřejné zakázky CEJIZA,
s.r.o)
518 0410, 0411,0412 telefon. poplatky – mob.telefony
19 095,80 Kč
(ve 2. pololetí došlo ke změně operátora a sjednocení všech poskytovatelů mobilních
služeb pro organizaci)
518 0420-0421 internet
(bezdrátový s paušální měsíční platbou)
12 240,00 Kč
518 0430 poštovné
5 712,00 Kč
i přesto, že pro běžnou korespondenci s příbuznými a opatrovníky uživatelů začíná být
využívána e-mailová komunikace největší část těchto nákladů tvoří právě
korespondence s opatrovníky uživatelů, kdy jim musí být zasílána většina dokladů a
informací, týkajících se uživatelů služby, k podpisu.
518 0440 koncesionářské poplatky TV a rádií
organizace má v evidenci 5 televizí a 12 rádií.
14 175,00 Kč
518 0510 tiskařské práce a vázání
5 696,00 Kč
jedná se převážně o tisk formulářů pro ošetřovatelskou péči, vizitek, PF
51820 vzdělávání zaměstnanců, supervize
58 282,00 Kč
i přesto, že velká část vzdělávání zaměstnanců probíhala prostřednictvím bezplatného
vzdělávání organizovaného zřizovatelem, nelze toto vzdělávání využít pro všechny kategorie
zaměstnanců a oblasti vzdělávání.
518 0530 revize BOZP a PO
5 250,00 Kč
518 0600 dopravné+ vstupné
20 288,00 Kč
jde o úhradu nákladů za autobus a vstupné na výlety uživatelů a převoz bezplatně
předaného majetku (náhradního zdroje) od jiné organizace zřizovatele.
518 0610 stočné
518 0740 měření emisí, STK vozů
146 675,87 Kč
280,00 Kč
518 0750 svoz a likvidace komunální odpadu
41 324,00 Kč
518 0770 svoz a likvidace nebezpečného odpadu
55 108,16 Kč
33
druh odpadu
odpady na jejichž sběr a odstraňování
jsou kladeny zvl. požadavky (180103)
ostré předměty (180101)
směs tuků a olejů z odlučovače tuků
(190809)
biologický odpad (200201)
směsný TKO netříděný (200301)
celkem Kč na
odpad
cena za tunu
v Kč
množství odpadu
v tunách
7 800
7,041
54917,06
10 920
2 040
0,0175
3,00
191,10
6 120,00
4 680
3 614
0,30
8,84
1 404,00
31 952,00
Náklady v tabulce neuvedené v částce 1 848 Kč představují náklady za likvidaci
různých druhů vyřazeného majetku.
Ve sledovaném roce muselo být provedeno tlakové čistění ucpané kanalizace, vedoucí
z části budovy - stravovacího provozu a vyvezena tuková jímka.
Odvoz a likvidace plastů, papírů a skla je prováděn bezplatně. Veškerý odvoz a
likvidaci odpadů zajišťuje na základě smlouvy spol. TESPRA s.r.o., Hodonín.
518 0800 poradenské a právní služby
53 735,00 Kč
jedná se o náklady za audit dotace MPSV a ověřování dokladů pro změny v registraci
služby
 účet 521 mzdové náklady
521 0301 hrubé platy zaměstnanců
521 0303 náhrady mzdy za pracovní neschopnost
521 0311 hrubé platy zaměstnanců z dotace MPSV
 účet 524 zákonné sociální pojištění
524 0310 zdravotní pojištění
524 0311 zdravotní pojištění z dotace MPSV
524 0320 sociální pojištění organizace
524 0321 sociální pojištění z dotace MPSV
 účet 525 povinné úrazové pojištění zaměstnanců
 účet 527 zákonné sociální náklady
527 0301 základní příděl do FKSP
527 0303 závodní preventivní péče
527 0304 ochranné osobní pracovní prostředky
527 0305 ostatní náklady BOZP, vybavení pracovišť
527 0313 závodní preventivní péče z dotace MPSV
 účet 538 0600 jiné daně a poplatky
dálniční známka
13 621 997,00 Kč
6 619 936,00 Kč
51 001,00 Kč
6 951 060,00 Kč
4 614 147,00 Kč
595 695,00 Kč
625 698,00 Kč
1 655 677,00 Kč
1 737 077,00 Kč
57 545,00 Kč
263 482,65 Kč
136 219,97 Kč
12 125,00 Kč
73 551,32 Kč
34 926,36 Kč
6 660,00 Kč
1 500,00 Kč
34
 účet 551 odpisy dlouhodobého majetku
406 645,00 Kč
169 100,00 Kč
237 545,00 Kč
551 0301 odpisy staveb
551 0303 odpisy samostat. movitých věcí
 účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku
643 468,06 Kč
558 0300 drobný dlouh. majetek do 40 tis. Kč
558 0305 drobný dlouh. majetek do dolní hranice
558 0310 drobný dlouh. nehmotný majetek
444 269,26 Kč
190 901,20 Kč
8 297,60 Kč
Procentní podíl z celkových nákladů
mzdové
N
zákonné
soc. poj.
spotřeba
materiálu
spotřeba
energie
opravy a
udržování
53,57
18,15
11,22
5,06
3,63
drobný
dlouhodob.
majetek
2,53
služby
odpisy
ostatní N
organizace
2,47
1,6
1,77
NÁKLADY v tis. Kč
407
58
264
643 2
1 286
2 853
922
113
4 614
12
5
627
13 622
spotřeba materiálu
spotřeba energií (el.+plyn)
vodné
opravy a udržování
cestovné
N na reprezentaci
služby
mzdové N
zákonné soc. pojištění
povinné úrazové pojištění
zákonné soc. náklady
odpisy
drobný dlouhodobý majetek
daně a poplatky
35
NÁKLADY NA LŮŽKO
celkové náklady organizace
počet lůžek
roční náklady na 1 lůžko
měsíční náklady na 1 lůžko
25 428 665,85 Kč
79
321 881, 85 Kč
26 823,49 Kč
III.3. Finanční majetek
Organizace má u KB Hodonín a.s. zřízeny a vedeny dva účty – běžný účet a účet FKSP. Třetí
účet–cizích prostředků byl v březnu 2012 zrušen pro vysoké poplatky při malém objemu
prostředků.
Stav k 31.12.2012 činil:
 účet 241 - běžný účet č. 15538-671/0100
241 0010 běžný účet (provozní)
241 0378 cizí prostředky (pozůstalosti po zemřelých)
241 0411 fond odměn
241 0413 rezervní fond na rozvoj činnosti
241 0414 rezervní fond z ostatních titulů
241 0416 investiční fond - fond reprodukce majetku
 účet 243 0010 - FKSP č. 107-15538-671/0100
účet 412 0100-0291 FKSP
účet 335 0300
poskytnuté půjčky a výpomoci
rozdíl: doúčtování přídělu, splátka půjčky, poplatky
převedené v 1/2013
 účet 261 0010 – pokladna
 účet 263 000 – ceniny
organizace ceniny nevede a neúčtuje o nich
3 038 607,45 Kč
2 142 821,84 Kč
8 111,50 Kč
128 381,00 Kč
534 017,50 Kč
135 768,30 Kč
89 507,31 Kč
136 158,26 Kč
143 484,01 Kč
6 000,00 Kč
1 325,75 Kč
15 651,00 Kč
0,00 Kč
II.4. Pohledávky a závazky
Stav pohledávek a závazků organizace je uveden v příloze č. 17 – POHLEDÁVKY A
ZÁVAZKY.
 Pohledávky
SÚ
311
314
315
AÚ
0100
0030
0007
Kč
14 417,59
18 000,00
866,00
komentář
pohledávka za platbu výkonu od ZP MVČR za 12/2012
poskytnutá provozní záloha na vodné a stočné v 12/2012
pohledávka za fakultativní služby uživatelů – hrazeno v 1/2013
36
315 0008
335 0300
377 0010
381 0010
388 0100
celkem
125,00
6 000,00
107,00
887,00
307 803,86
348 206,45
pohledávka za telefonní hovory uživatelů – hrazeno v 1/2013
poskytnuté půjčky FKSP zaměstnancům
poplatky na účtu FKSP k 31.12.2012
náklady příštích období
dohadná položka aktivní - doúčtování platby za výkony od VZP - 2012
 Závazky
SÚ AÚ
321 0010
333 0021
333 0024
336 0100
336 0110
336 0200
336 0210
342 0100
378 0003
378 0004
378 0010
389 0010
389 0300
celkem
Kč
118 844,67
961 873,00
1 248,00
54 312,00
108 567,00
78 435,00
301 573,00
96 417,00
8 111,50
9 012,00
1,22
2 862,60
45 880,68
1 787 137,67
komentář
faktury za 12/2012, hrazené v 1/2013
platy zaměstnanců za 12/2012
jiné závazky vůči zaměstnancům-exekuce k 31.12.2012
zdravotní pojištění zaměstnanců z platů za 12/2012
zdravotní pojištění za organizaci z platu za 12/2012
sociální pojištění zaměstnanců z platu za 12/2012
sociální pojištění za organizaci z platu za 12/2012
záloha na daň z platů zaměstnanců za 12/2012
pozůstalosti po zemřelých uživatelích v dědickém řízení
vratky za neodebranou stravu uživatelů k 31.12.2012
ostatní krátkodobé závazky- úroky na účtu FKSP u KB k 31.12.2012
dohadná položka pasivní – likvidace nebezpeč. odpadu k 31.12.2012
dohadné položky pasivní – vodné a stočné k 31.12.2012
 Soudní spory a mimosoudní vyrovnání
Organizace nevede žádné soudní spory ani mimosoudní vyrovnání.
III.5. Dotace a příspěvky
V roce 2012 obdržela organizace dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení
MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb - program podpory A
(služby s místní/regionální působností) ve výši 9 500 000,00 Kč. Tyto prostředky byly
použity na úhradu mzdových nákladů, včetně souvisejících odvodů zejména sociálních
pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dělníků. Dále byly čerpány na opravy
budovy, internet, telefony, závodní preventivní péči. Náklady byly použity v souladu
s metodikou MPSV ČR.
Příspěvek od zřizovatele na provoz bez účelového určení byl schválen ve výši
2 182 000,00 Kč. Tento příspěvek byl čerpán k částečnému zajištění hlavní činnosti
organizace.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE: zisk 1 186,09 Kč.
37
III.6. Investice
Ve sledovaném roce bylo provedeno technické zhodnocení budovy a pořízení
dorozumívacího zařízení pro uživatele a personál na oddělení L. Celkem byly čerpány
finanční prostředky ve výši 364 241,676 Kč:
technické zhodnocení budovy
dorozumívací zařízení
lis na značení prádla
101 526,66 Kč
222 204,70 Kč
40 510,40 Kč
Investice byly pořízeny z vlastních prostředků investičního fondu.
III.7. Doplňková činnost
Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.
IV. Autoprovoz
počet vozidel
typ vozidla
rok výroby
rok pořízení
počet najetých km
1
Opel Astra HB 1.6
2000
2001
60 375
Osobní automobil je využíván zejména služební cesty ředitelky (JMK, jednání a
školení Asociace ČR …), dále na zásobování domova – drobné nákupy a na služební jednání
zaměstnanců (školení, vyřizování na úřadech, …)
Kromě osobního automobilu má zařízení k dispozici i přívěs za osobní automobil zn.
ON 5, který využívá zejména k odvozu vyřazeného majetku nebo odpadu ze zahrady.
stav km
k 1.1.2011
53 343
stav km
k 31.12.2011
60 375
počet ujetých
km
7 032
nákup PHM
v litrech( NATURAL 95)
532,47
průměrná
spotřeba
7,57
Průměrná spotřeba pohonných hmot odpovídá charakteru jízd, počtu ujetých km i
spotřebě uvedené v technickém průkaze vozidla.
Ve sledovaném roce bylo na osobním automobilu provedeno vyvážení pneumatik a
kontrola provozních kapalin, včetně výměny motorového oleje.
38
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
 Kategorie majetku, stavy, přírůstky, úbytky ……
Organizace hospodaří s majetkem
a) svěřeným
b) vlastním, který nabyla darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
účetní skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účetní skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 Stavby
budovy pro službu obyvatelstvu
komunikace a veřejná osvětlení
ostatní stavby
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
dopravní prostředky
inventář
kancelářská technika
pracovní stroje
přístroje a zvláštní technická. zařízení
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účetní skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 pozemky zahrady
zastavěná plocha
podrozvahové účty
902 drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici
(poř. cena nižší než 3 000,00 Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek
název účtu
dlouhodobý nehm. majetek
číslo účtu
018 0001
stav v Kč
k 1.1.2012
147 588,60
přírůstky
v Kč
8 297,60
úbytky
v Kč
75 192,00
stav v Kč
k 31.12.2012
80 694,20
Úbytek představuje vyřazení nefunkčního programu docházkového systému
INTAGRAL, který byl nahrazen programem Cygnus – Modul Zaměstnanci. Dále pak
nepoužívaný a neaktualizovaný proagram na on-line předpisy ASPI.
Přírustkem dlouhodobého nehmotného majetku je programové vybavení lisu na
značení prádla.
39
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
název účtu
číslo účtu
stav v Kč
přírůstky
k 1.1.2012
v Kč
budovy
021 0201
9 687 561,63 101 526,66
komunikace a osvětlení
021 0401
1 972 628,00
0,00
ostatní stavby
021 0601
843 066,50
0,00
pořízeno: technické zhod. budovy - detekční systém kotelny
úbytky
stav v Kč
v Kč
k 31.12.2012
0,00
9 789 088,29
0,00
1 972 628,00
0,00
843 066,50
61 000,00 Kč
- měřiče na rozvody vody,
- rozvody dorozum.zařízení
- rozšíření počítačové sítě
celkem
název účtu
číslo účtu
dopravní prostředky
022 0011
název účtu
číslo účtu
inventář
022 0201
název účtu
název účtu
pracovní stroje
pořízeno:
stav v Kč
k 1.1.2012
447 700,00
přírůstky
v Kč
0,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2012
447 700,00
stav v Kč
k 1.1.2012
2 361 882,90
přírůstky
v Kč
0,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2012
2 361 882,90
stav v Kč
k 1.1.2012
022 0301
250 750,90
PC příslušenstvím - zastaralý
kancelářská technika
vyřazeno:
číslo účtu
přírůstky
v Kč
0,00
číslo účtu
přírůstky
v Kč
40 510,40
úbytky
stav v Kč
v Kč
k 31.12.2012
0,00
1 640 616,40
40 510,40 Kč
přírůstky
v Kč
222 204,70
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 1.1.2012
022 0401
1 600 106,00
lis na značení prádla
název účtu
40 526,66 Kč
číslo účtu
stav v Kč
k 1.1.2012
96 462,54
úbytky
v Kč
50 800,00
50 800,00 Kč
přístroje a zvláštní techn. 022 0501
zařízení
pořízeno:
dorozumívací zařízení (uživatel-personál)
stav v Kč
k 31.12.2012
199 950,90
stav v Kč
k 31.12.2012
318 667,24
222 204,70 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
název účtu
drobný dlouhodobý
majetek
převod:
pořízeno:
číslo účtu
hm.
028 0001
stav v Kč
k 1.1.2012
5 784 634,90
přírůstky
v Kč
430 107,80
úbytky
v Kč
275 111,50
stav v Kč
k 31.12.2012
5 939 531,20
náhradní zdroj elektřiny
25 000,00 Kč
(bezúplatný převod z SENIOR centra Blansko, př. organizace)
počítač s vybavením
tiskárna inkoustová
jehličková tiskárna
flip-chart mobilní
komoda dělená - 2ks
24 132,00 Kč
3 036,00 Kč
9 600,80 Kč
3 290,00 Kč
11 148,00 Kč
40
šatní skříň - 2 ks
čtečka otisků prstů
lůžko polohovací - 2 ks
antidekubitní matrace - 2 ks
noční stolek - 2 ks
mobilní telefon
chladnička
kopírka
lůžka polohovací mechanická- 2 ks
čerpadlo ponorné
sterilizátor
stůl
skříňky do pracovny sester – 5 ks
navigace do auta
zástěna k lůžku
tiskárna
monitor LDC
automatická pračka na drobné prádlo
8 920,00 Kč
32 388,00 Kč
37 952,00 Kč
6 722,00 Kč
13 088,00 Kč
6 867,00 Kč
6 216,00 Kč
11 988,00 Kč
20 536,00 Kč
11 405,00 Kč
12 819,00 Kč
3 136,00 Kč
30 707,00 Kč
4 490,00 Kč
5 920,00 Kč
3 216,00 Kč
3 108,00 Kč
19 990,00 Kč
z finanční neúčelových darů
koberec
čerpadlo ponorné
kuchyňská váha do 150 kg
počítač s vybavením
projektor
plátno pojízdné na stojanu
počítač s vybavením
monitor LCD
uzamykatelný kontejner- 2 ks
stůl psací – 2 ks
skříň šatní
skříňky do pracovny sester – 4 ks
7 888,00 Kč
5 900,00 Kč
8 634,00 Kč
16 380,00 Kč
13 428,00 Kč
7 498,00 Kč
15 702,00 Kč
3 103,00 Kč
8 756,00 Kč
6 740,00 Kč
4 684,00 Kč
15 720,00
Velká část majetku byla pořízena z prostředků rezervního fondu tvořeného z prostředků
neúčelově určených, získaných z finančních darů.
vyřazeno:
nemocniční lůžka – 4 ks
fax – 2 ks
noční stolek
matrace k lůžku- 2ks
skříň šatní
televize
křeslo kancelářské kožené – 2 ks
křeslo čalouněné – 3 ks
velkoplošné obrazy (terapeutické)- 2 ks
servírovací stolek – 2 ks
kopírka
křeslo toaletní koženkové – 8 ks
tiskárna HP 2250
antidekubitní podložka
elektrická sekačka na trávu
sprchový box
koberec
telefonní automat
psací stroj
polohovací lůžko s příslušenstvím – 2 ks
13 674,00 Kč
24 123,10 Kč
3 170,00 Kč
9 268,40 Kč
3 190,00 Kč
9 190,80 Kč
13 774,00 Kč
13 380,00 Kč
6 104,90 Kč
6 173,20 Kč
20 813,50 Kč
37 947,00 Kč
29 109,20 Kč
7 500,00 Kč
4 450,00 Kč
6 807,00 Kč
3 706,00 Kč
20 990,00 Kč
6 250,00 Kč
35 490,40 Kč
41
název účtu
číslo účtu
stav v Kč
k 1.1.2012
29 050,00
drobný dlouhodobý hm. 028 0003
majetek – z darů
pořízeno:
televize
židle čalouněná – 6 ks
název účtu
číslo účtu
pozemky - zahrada
pozemky – zastavěná plocha
031 0001
031 0401
přírůstky
v Kč
39 161,46
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2012
68 211,46
7 929,00 Kč
31 232,46 Kč
stav v Kč
k 1.1.2012
649 796,60
360 836,40
přírůstky
v Kč
0,00
0,00
úbytky
v Kč
0,00
0,00
stav v Kč
k 31.12.2012
649 796,60
360 836,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
název účtu
číslo účtu
nedokon.DHM - stavby
nedokon.DHM - ostatní
042 0100
042 0500
stav v Kč
k 1.1.2012
70 247,90
0
přírůstky
v Kč
16 320,00
262 715,10
úbytky
v Kč
0,00
262 715,10
stav v Kč
k 31.12.2012
86 567,90
0
Stav k 1.1.2012 představuje částku na architektonickou studii ÚSP pro dospělé – přístavba,
která byla pořízena v roce 2001 za 68 947,90 Kč a stavební návrh na vestavbu sociálního
zařízení ke klubovně za 1 300,00 Kč. V roce 2012 byl proveden vlhkostní průzkum suterénu
pro účely plánované rekonstrukce sklepních prostor domova v hodnotě 16 320,- Kč.
Pořízení materiálu
název účtu
číslo účtu
pořízení materiálu
111 0010
stav v Kč
k 1.1.2012
0,00
přírůstky
v Kč
2 467 558,95
úbytky
v Kč
2 467 558,95
stav v Kč
k 31.12.2012
0,00
Zásoby
název účtu
číslo účtu
kancelářské potřeby
ochranné pomůcky
čistící, dez. a úklid. prostředky
potraviny
112 0320
112 0330
112 0360
112 0400
stav v Kč
přírůstky
k 1.1.2012
v Kč
18 931,48
111 683,08
157 407,45
35 662,48
59 096,98
303 565,93
184 226,14 2 203 068,63
úbytky
v Kč
109 744,21
74 686,79
317 256,32
2 176 468,43
stav v Kč
k 31.12.2012
20 870,35
118 383,14
45 406,59
210 826,34
Majetek pod stanovenou hranici - podrozvahové účty
název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek
902 0301
pořízeno:
odšťavňovač
telefon
stav v Kč
k 1.1.2012
1 678 869,76
přírůstky
v Kč
183 329,20
úbytky
v Kč
63 637,50
stav v Kč
k 31.12.2012
1 798 561,46
2 732,00 Kč
1 500,00 Kč
42
zásobník na WC papír
zásobník na papírové ručníky
koberec - 2 ks
svítilna halogenová
kleště na nehty - 2 ks
hodiny nástěnné
židle čalouněné - 2 ks
mini-zavírač dveří
rychlovarná konvice
osvěžovače vzduchu - 9 ks
židle kancelářská - 2 ks
konferenční stolek
termosky nerez s výpustí - 3 ks
mini-trouba
jídelní stůl
hrazda s rukojetí - 2 ks
lis na PET lahve
plošinový skládací vozík
kastrol - 3 ks
termobox- 15 ks
jídelní deska k lůžku- 2 ks
bazén nafukovací
zrcadlo
hodiny nástěnné - 2 ks
schůdky
sada kompresoru
konvice plastová - 6 ks
nůžky na manikúru
světlo nástěnné - 2 ks
matrace k lůžku -2 ks
varná konvice – 3 ks
tyčový mixer
telefon
stojan na pneumatiky
digitální měřič
věnec umělý
mobilní telefon
zásobník na papírové ručníky
lepící pistole
skříňka – 6 ks
vánoční stromek
nůžky entlovací
flash disk
vysavač
539,00 Kč
599,00 Kč
5 523,00 Kč
590,00 Kč
720,00 Kč
159,00 Kč
4 514,00 Kč
858,00 Kč
300,00 Kč
3 059,00 Kč
4 407,60 Kč
1 990,00 Kč
4 277,00 Kč
2 011,00 Kč
1 677,00 Kč
1 020,00 Kč
1 074,00 Kč
1 196,00 Kč
1 944,00 Kč
43 524,00 Kč
2 856,00 Kč
418,00 Kč
187,00 Kč
1 250,00 Kč
1 630,00 Kč
620,00 Kč
3060,00 Kč
250,00 Kč
598,00 Kč
5 700,00 Kč
1 203,00 Kč
1 891,00 Kč
1 188,00 Kč
399,00 Kč
2 490,00 Kč
500,00 Kč
1 995,00 Kč
701,00 Kč
960,00 Kč
16 149, 00 Kč
1 197,60 Kč
420,00 Kč
392,00 Kč
1 990,00 Kč
z finančních účelově neurčených darů
tiskárna laserová
plastový vozík pod počítač - 5 ks
stolek pod projektor
skříňka – 8 ks
stůl, nadstavce nad stůl- 4ks
skříňka – 7 ks (kancelář)
plastový vozík pod počítač 2 ks
2 436,00 Kč
1 500,00 Kč
2 930,00 Kč
16 680,00 Kč
8 822,00 Kč
17 385,00 Kč
1 318 ,00 Kč
Nově zařazený majetek částečně nahrazuje majetek vyřazený nebo byl pořízen pro zkvalitnění
poskytovaných služeb
43
vyřazeno:
1 398,00 Kč
1 450,00 Kč
2 226,00 Kč
5 066,00 Kč
4 452,00 Kč
850,00 Kč
990,00 Kč
1 160,00 Kč
12 250,00 Kč
1 449,00 Kč
7 780,00 Kč
5 070,00 Kč
1 065,90 Kč
741,00 Kč
680,00 Kč
625,00 Kč
1 450,00 Kč
4 290,00 Kč
450,00 Kč
4 321,10 Kč
310,00 Kč
916,50 Kč
960,00 Kč
2 999,00 Kč
688,00 Kč
várnice
žebřík malý
postranice - 3 ks
noční stolek - 2 ks
servírovací stolek - 2 ks
jídelní stůl
foto v paspartě
plastová židle
stolek konferenční - 7 ks
dopravní vozík
skříň - 3 ks
tlakový hrnec – 3 ks
stolek na léky
garnýž
židle dřevěná
pánev teflon
dávkovač mýdla - 3 ks
židle čalouněná - 2 ks
svítilna dobíjecí
koberec - 2 ks
hodiny nástěnné
telefon
šlehač
ponorný mixer
rýč zahradnický
Uvedený majetek byl vyřazen pro značné opotřebení, kdy oprava již nebyla možná nebo by
byla dle odborných posudků nerentabilní (ve většině rok pořízení 1993).
název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek - dary
902 0303
pořízeno:
stav v Kč
k 1.1.2012
1 235,00
žehlička - 2 ks
televize
varná konvice - 2 ks
fotoaparát
přírůstky
v Kč
7 572,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2012
8 807,00
2 000,00 Kč
2 500,00 Kč
572,00 Kč
2 500,00 Kč
 Nájemní smlouvy
Organizace nepronajímá žádný svěřený majetek a nemá tedy sepsánu žádnou nájemní
smlouvu k nemovitému majetku, který má ve správě.
 Pojistné události na svěřeném majetku
Ve sledovaném roce došlo k pojistné události na svěřeném majetku, která byla řešena
prostřednictvím pojištění majetku – propadnutá vozovka vlivem povětrnostních
podmínek – viz. Řešení mimořádných situací str. 7.
44
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
 účet 411 Fond odměn
stav k 1.1.2012
tvorba
čerpání
stav k 31.12.2012
128 381,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
128 381,00 Kč
 účet 412 FKSP
stav k 1.1.2012
tvorba – 1 % z platů (vyhl. č. 114/2002 Sb.)
čerpání - příspěvek na stravu zaměstnanců
- nepeň. dary k životním výročí
- kult. a sport. akce pro zaměstnance
stav k 31.12.2012
 účet 413 Fond rezervní – tvořený z výsledku hospodaření
stav k 1.1.2012
tvorba – příděl z VH za 2011
čerpání
stav k 31.12.2012
 účet 414 Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů
stav k 1.1.2012
tvorba – fin. dary účelově určené
finanční dary účelově neurčené
čerpání – účelově určený dar - židle
pro rozvoj činnosti – nábytek,vybavení
stav k 31.12.2012
 účet 416 Fond investiční
stav k 1.1.2012
tvorba – odpisy
čerpání – odvod zřizovateli
technické zhodnocení
pořízení dlouhodobého hmotného majetku
průzkum vlkosti sklepů
(plánovaná rekonstrukce suterén)
stav k 31.12.2012
127 129,04 Kč
+ 136 219,97 Kč
- 100 955,00 Kč
- 13 930,00 Kč
- 4 980,00 Kč
143 484,01 Kč
510 616,80 Kč
+ 23 400,70 Kč
0,00 Kč
534 017,50 Kč
87 920,00 Kč
+ 31 891,00 Kč
+ 226 513,30 Kč
- 31 891,00 Kč
-178 665,00 Kč
135 768,30 Kč
354 424,07 Kč
+ 406 645,00 Kč
- 291 000,00 Kč
- 101 526,66 Kč
- 262 718,10 Kč
- 16 317,00 Kč
89 507,31 Kč
Prostředky fondů jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace.
 DARY
Finanční dary účelově neurčené
datum poskytnutí
11.1.a 19.11.2012
1.2.2012
dárce
M. Hrbáčková, Stavěšice
H. Zajíčková, veselí nad Moravou
výše daru v Kč
100 000,00
50 000,00
45
9.2. a 9.7.2012
12.3.2012
29.3.2012
15.5.2012
20.5.2012
23.7.2012
19.11.2012
27.11.2012
30.11.2012
9.12.2012
J. Herzánová, Velké Pavlovice
F. Žaloudek, Zastávka u Brna
R. Tomšej, Moravský Žižkov
D. Adamová, Třinec
J. Čerešňáková, Třinec
I. Křesťanová, Prušánky
F. Kůřil, Moravany
P. Tomšej, Petrov
SCA Hygiene Product, s.r.o., Praha
Marlin, s.r.o., Uherské Hradiště
20 000,00
180,00
5 000,00
736,15
736,15
1 000,00
4 000,00
10 000,00
32 361,00
2 500,00
Finanční dary účelově určené
datum poskytnutí
12.3.2012
dárce - účel
F. Žaloudek, Zastávka u Brna – židle
výše daru v Kč
31 891,00
dárce – druh daru
PEREX, spol.s r.o – 2ks žehliček
F. Žaloudek, Zastávka u Brna - TV
J. Čížek - TV
Lékárna PharmDr. A. Melová, Hodonín
– vitamíny a ochranné krémy
Kimberly-Clark, s.r.o., Praha fotoaparát
J. Topenčíková, Hodonín – 2 varné
konvice
výše daru v Kč
2 000,00
7 929,00
2 500,00
Věcné dary
datum poskytnutí
27.1.2012
12.3.2012
10.4.2012
23.4. a23.10.2012
1.10.2012
25.10.2012
20 400,00
2 500,00
572,00
VII. Kontrolní činnost
 Vnitřní kontroly
Roční plán kontrolní činnosti v zařízení byl sestaven jednotlivými vedoucími úseků na
začátku kalendářního roku na 1. pololetí a v červnu kalendářního roku byl sestaven na 2.
pololetí roku. Závěry kontrol byly předkládány čtvrtletně ředitelce zařízení. Kromě
plánovaných kontrol provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své odbornosti i kontroly
namátkové a vedou si knihy kontrol úseků, které předkládají ředitelce zařízení vždy po
ukončení kalendářního měsíce.
Při zjištění podstatnějších nedostatků jsou závěry z kontrol řešeny neprodleně.
Na jednotlivých úsecích byly kontrolovány zejména činnosti:
úsek ekonomický a provozní (1. pololetí):
- kontrola dodržování hyg. předpisů a technolog. postupů při praní prádla
- kontrola předepsané evidence ve skladu potravin
- kontrola dodržování pracovní doby, přestávek na jídlo a oddech
46
-
kontrola používání ochranných pomůcek
kontrola dezinfekce skladu
kontrola dodržování povinností telefonisty – vrátného
kontrola vedení korunové pokladny, evidence dokladů a finančních protokolů při
nákupu za hotové
kontrola seznámení se se směrnicemi
kontrola dodržování měsíčního harmonogramu práce
prováděných srážek z platů zaměstnanců
kontrola šetření energiemi
kontrola se zaměřením na omezení nežádoucího vytváření zásob pracích prostředků
kontrola dodržování zákazu požívání alkohol. nápojů
dodržování hyg. postupů při přebírání potravin od dodavatele
kontrola ochrany svěřeného majetku
úsek provozní (2. pololetí):
- kontrola spotřeby jednotlivých energií (porovnání s předcházejícím rokem)
- kontrola a vyhodnocení odpadového hospodářství
- kontrola výdajů na provoz služebního automobilu
- kontrola dodržení termínů pro pravidelné revize
- kontrola výkonu práce vrátných (v noci a víkendu)
- kontrola povinností provozáře – údržbáře
- kontrola odstranění drobných nedostatků z revizí
- kontrola připravenosti automobilu a objektu na zimní provoz
- kontrola čerpání ŘD
- kontrola znalostí provozních záležitostí v zimních podmínkách
úsek stravovací:
- kontrola kvality potravin při příjmu od dodavatelů, jejich uložení
- kontrola dodržení norem při výdeji hotového pokrmu
- kontrola šetření energiemi
- kontrola záruční doby u uskladněných potravin
- kontrola teploty při výdeji hotového jídla
- kontrola výdeje jídla na lůžkovém oddělení
- kontrola cen potravin na trhu a reakce na akční ceny
- kontrola výdejek na potraviny s požadavkem
- kontrola znalostí kuchařek – test na hygien. minimum
- kontrola úklidu po sanitačním dnu
- kontrola přípravy večeří a jejich výdeje
- kontrola šatny a šatních skříní kuchařek
- kontrola dezinfekce nádobí, včetně regálů ve skladu potravin
- kontrola dodržování norem a technologických postupů
- kontrola tašek zaměstnanců kuchyně při odchodu ze zaměstnání
- kontrola uložení potravin v chladícím boxu
- kontrola teploty ve skladu potravin
- kontrola čistoty ochranných pomůcek
- kontrola hmotnosti uložených potravin v regálech
- kontrola výdeje a spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků, dodržování ředění
- kontrola výdeje obědů zaměstnanců a porovnání s evidencí docházky
- kontrola dodržování zákazu požívání alkohol. nápojů
- kontrola dodržování záručních lhůt potravin
- kontrola zápisů kritických bodů v systému HACCP
47
úsek sociální :
- kontrola správnosti dat o uživatelích v PC programu Cygnus
- kontrola dodržení pohybově aktivizačních plánů a plánů volnočasových aktivit
- kontrola úhrad za poskytované služby
- kontrola dodržování pevné pracovní doby
- kontrola depozit uložených v trezoru soc. pracovnice
- kontrola pokladního deníku obhospodařování uživatelů služby
- kontrola dokumentace k pohybově aktivizačních a volnočasových aktivit
- kontrola dodržování zákazu požívání alkohol. nápojů
- kontrola předpisů a plateb za poskytované služby
- kontrola dodržování ochrany lidských práv uživatelů
- kontrola vedení individuálních plánů klíčovými pracovníky
úsek zdravotní a přímé péče:
- průběžná kontrola oš. standardů
- kontrola harmonogramu práce, dodržování přestávek na jídlo a oddech
- kontrola záznamů v oš. dokumentaci
- kontrola expirace léčiv uložených v ledničce i v lékových vozících
- kontrola mytí a dezinfekce servírovacích vozíků
- kontrola nástupu na pracoviště
- kontrola dodržování zákazu požívání alkohol. nápojů
- noční kontrola dodržování harmonogramu práce
- kontrola znalostí a dodržování ředění dezinfekčních prostředků
- kontrola zápisů záznamů do soc. dokumentace uživatele
- kontrola manipulace s biolog. materiálem při odběru krve
- kontrola využití a obsluhy signalizačního zařízení
- kontrola úklidu pokojů uživatele
- kontrola manipulace s použitým prádlem a inko pomůckami
- kontrola vykazování na ZP
- kontrola používání ochranných pomůcek
- kontrola úklidu pomůcek po koupání uživatelů
- kontrola dodržování léčebného režimu práceneschopného zaměstnance
oddělení zdravotní a přímé péče:
- kontrola oprávněných zásob čistících a dezinfekčních prostředků
- kontrola sanitace
- kontrola harmonogramu práce, dodržování přestávek na jídlo a oddech
- kontrola ukládání a třídění odpadu
- kontrola dodržování zákazu požívání alkohol. nápojů
- kontrola znalostí ředění dezinfekčních prostředků
- kontrola úklidu pokojů (dveře, židle, nábytek …)
- kontrola půdních prostor a jejich úklidu
- kontrola úklidu a čistoty koupelen a WC (vodní kámen na bateriích, spáry mezi
kachličkami
 Vnitřní finanční kontrola
Mimo shora uváděné kontroly byla v organizaci prováděna finanční kontrola, jejímž
předmětem bylo prověření účelnosti, hospodárnosti a průhlednosti vynakládaných finančních
prostředků poskytnutých na zajištění provozu organizace, z dotace MPSV, rozpočtu
zřizovatele a z vlastních zdrojů.
48
Kontrolu prováděl příkazce operace - statutární zástupce organizace a účetní jako
správce rozpočtu/ hlavní účetní organizace.
Vzhledem na velikost organizace a organizaci práce slouží vnitřní finanční kontrola spíše
k časovému usměrňování finančních nákladů.
 Vnější kontroly
Dne 25. ledna 2012 se v organizaci uskutečnila kontrola pracovníky VZP ČR, zaměřená
na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného. Při této kontrole nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla tedy stanovena žádná
nápravná opatření.
Dne 18. června 2012 proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský
kraj a Zlínský kraj, zaměřená na bezpečnost práce a bezpečnost provozu technických zařízení
– výtahy a schodišťová plošina. Při této kontrole nebyly shledány žádné zásadní nedostatky,
bránící stávajícímu provozu, ale bylo doporučeno provedení inspekční prohlídky výtahů, která
posoudí celkovou bezpečnost provozu výtahů a zváží nutnost jejich výměny.
Na základě vypracované Inspekční zprávy firmou TÜV SÜD Czech s.r.o. musí být
další inspekční prohlídka provedena v roce 2018, vzhledem k finančním nárokům opatření
vedoucím ke snížení rizika provozu výtahu by bylo vhodnější a zřejmě i ekonomičtější
provedení celkové výměny osobního výtahu vyrobeného v roce 1992.
Organizaci nebyla uložena žádná sankce, pokuta, penále, případně úroky
z prodlení.
 Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
Dne 1.2.2011 nabyla účinnost Směrnice č. 32/2011 – Řízení krizik, jejíž přílohou je
seznam rizik, jejich pravděpodobnost, dopad a návrhy na snížení rizika. Rizika jsou
zpracována jako společná pro všechny úseky i jednotlivě dle úseků.
V průběhu roku 2012 byly vedoucími pracovníky prováděny kontroly zaměřené na
stanovené rizika, za účelem jejich snížení popř. eliminaci.
Po zpracování všech dokladů za rok 2012 dojde k vyhodnocení a popř. aktualiaci
stanovených rizik, tak aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti, účelnosti a
efektivnosti při všech činnostech vykonávaných v organizaci.
VIII. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků v roce 2012 byla prováděna v souladu se zákonem
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, v platném znění, Zásadami vztahů JMK k řízení PO a vnitřní směrnicí
upravující provádění inventarizace včetně časového rozvržení jednotlivých inventur .
Všechny inventury majetku a závazků byly prováděny v sídle organizace v Domově
na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín .
Inventarizační komise k organizování a provádění inventarizace v roce 2012 byla
jmenována Příkazem ředitelky č. 1 dne 2.1.2012.
49
V souladu s Plánem inventur byla provedena inventura hotovosti v pokladně č. 1 ke
dni 30.6.2012 a inventarizace veškerého majetku ke dni 31.12.2012.
Z důvodu změny hmotně odpovědného zaměstnance (sociální pracovnice) byla
v červenci provedena mimořádná inventura pokladny č.2 .
Termín provedení inventarizace majetku a závazků k řádné účetní závěrce za rok 2012
byl stanoven na období 1. 12. 2012 - 20. 1. 2013.
Všichni členové komise se zúčastnili instruktáže zaměřené na povinnosti, které je při
inventarizaci nutné dodržovat.
Podle povahy majetku byla provedena fyzická nebo dokladová inventarizace majetku.
Stavy majetku a závazků byly porovnány s jednotlivými syntetickými a analytickými účty
včetně účtů podrozvahových.
Při porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví
ke dni inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani žádné jiné nedostatky
závažného charakteru. Administrativní drobnosti byly odstraněny během vlastního provádění
inventur.
Řádná inventarizace ke dni 31.12.2012 byla ukončena shrnutím všech podstatných
skutečností v inventarizační zprávě dne 21.1.2013 a odsouhlasena ředitelkou organizace
k témuž dni.
V Hodoníně dne 25. února 2013
Ing. Jana Matušinová
ředitelka
50

Podobné dokumenty

Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2011

Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2011 je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravo...

Více

Od paragrafů k lidem - E

Od paragrafů k lidem - E v usměrňování dostupnosti služeb. Lidé musí mít možnost výběru z různých služeb ve svém okolí, prioritně terénních služeb, asistenčních v jejich dosahu. Vzhledem ke stávajícímu rozložení služeb u n...

Více

Otevřít - Domov pro seniory Frýdek

Otevřít - Domov pro seniory Frýdek automatické. Nové automatické dveře jsou velmi kladně hodnoceny uživateli a zvláště pak klienty na invalidním vozíku, pro které znamenají opět další krok ke zvýšení samostatnosti. Opraveny byly po...

Více

Úplné znění výzvy

Úplné znění výzvy doložením rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku (v případě čl. 4.3. Pravidel Programu) a formou čestného prohlášení (vždy v případě čl. 4.4. Pravidel Programu). 4.7. Maximální výše podpory ...

Více

Internet – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí?

Internet – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí? probíhá v reálném čase a pracovník tak má možnost reagovat na aktuální stav uživatele, nicméně z několika důvodů je poskytování krizové intervence prostřednictvím chatu znesnadněno. Především lze v...

Více