Technikreport 2013/14

Komentáře

Transkript

Technikreport 2013/14
www.energieag.cz
DIE WATERPAGES 13/14 WURDEN MIT UNTERSTÜTZUNG
DES FOTOGRAFEN SLAVOMÍR KUBEŠ GESTALTET.
SEINE AUFNAHMEN, AUS DEM ZYKLUS „WO DIE SONNE
NICHT SCHEINT“ ENTSTANDEN 2013 IN SÜDBÖHMEN.
TECHNICKÁ ZPRÁVA 13/14 BYLA PŘIPRAVENA
ZA PODPORY FOTOGRAFA SLAVOMÍRA KUBEŠE.
JEHO SNÍMKY Z CYKLU „KAM SLUNCE NECHODÍ“
VZNIKLY V ROCE 2013 V JIŽNÍCH ČECHÁCH.
UNTERGRUND... PODZEMÍ...
damals waren hier Gespenster, Bergmännchen, Zwerge und ande-
kdysi bylo domovem strašidel, permoníků, skřítků a jiné nadpřiro-
re übernatürliche Wesen zu Hause. Ich war mir der Existenz dieser
zené havěti. Vždycky jsem o existenci toho podivného a ukrytého
eigenartigen und verborgenen Welt, in welcher „die Sonne nicht
světa, „Kam slunce nechodí“, věděl. Už v mládí jsem tak trochu koke-
scheint“ immer bewusst. Bereits in meiner Jugend habe ich mich für
toval s jeskyňařinou, a jelikož jsem nátury zvědavé, nakukoval jsem,
die Höhlenkunde interessiert und weil ich neugierig bin, versuch-
kam se dalo a leckdy i nesmělo.
te ich mir dort Einblicke zu verschaffen, wohin ich eigentlich nicht
durfte.
Coby rodilý „modropupkáč“, tedy táborák, jsem k tomu měl logicky
blízko. Pocházím z Tábora, a málokteré podzemní chodby jsou tak
Ich stamme aus Tábor und somit hatte ich nicht weit, denn nur we-
známé jako právě tamní. Díky tomu se tenhle projekt zrodil v mé
nige Katakomben sind so bekannt wie die hiesigen. Deshalb wurde
hlavě již dávno, ale pak se tak trochu skromně krčil v koutku. Zhruba
das Vorhaben schon vor langer Zeit geboren, aber dann musste es
před dvěma lety začal dostávat konkrétní rozměry díky podpoře fir-
bescheiden in einer Ecke meines Bewusstseins warten. Dann aber,
my ČEVAK. Už od počátku bylo jasné, že mě čekají chvíle s nádechem
vor etwa zwei Jahren erhielt das Fotoprojekt dank der ČEVAK kon-
tajemna a dobrodružství.
krete Dimensionen. Von Beginn an war klar, dass vor mir Momente
mit einem Hauch von Geheimnis und Abenteuer liegen würden.
Permoníci sice dole už dlouho nebydlí, ale zato se tam dají najít jiné
„příjemné“ věci jako kluzké podlahy, plísně, krysy a bakterie všeho
Heute findet man dort unten zwar keine Fabelwesen mehr, dafür
druhu a hlavně fotografův úhlavní nepřítel - tma. Dlouho jsem se
aber andere „Annehmlichkeiten“, wie rutschige Böden, Schimmel,
sám se sebou dohadoval, jak budu v té podzemní říši fotit. Potmě!
Ratten, Bakterien aller Art und vor allem den Erzfeind des Fotogra-
Ne, že by nebylo možné natáhnout spoustu kabelů, nanosit fůry
fen - die Dunkelheit. Lange überlegte ich, wie ich im Untergrund fo-
světel, roztočit několik elektrocentrál. Tak jednoduché to ale není.
tografieren würde - im Dunklen! Nicht dass es nicht möglich wäre
V podzemí je totiž všudypřítomný zásadní fenomén - voda a ta jak
viele Meter Kabel zu verlegen, eine Menge Lampen aufzubauen,
znáno si s elektřinou moc nerozumí.
mehrere Stromaggregate zu installieren. Aber so einfach ist es wiederum nicht. Unter der Oberfläche ist nämlich etwas allgegenwärtig:
Navíc mi postupně došlo, že technická dokonalost není všechno
Wasser, und das verträgt sich mit elektrischem Strom eher selten.
a že se leckdy dá s jednoduchými prostředky dosáhnout mnohem
víc. Kromě jediné fotografie tudíž všechny obrázky vznikly pouze
Darüber hinaus kam ich langsam zur Überzeugung, dass es nicht al-
za použití světel, která v podzemí jsou, nebo za pomoci obyčejných
les bedeutet, technisch vollkommen zu sein und dass man manchmal
ručních svítilen - baterek. Při svých výletech do podzemí jsem našel
mit einfachen Mitteln viel mehr erreichen kann. Mit Ausnahme von
podivná a zajímavá místa. Ta, o kterých jsem věděl: podzemí česko-
einem Bild entstanden somit alle Fotografien mit der in den Anlagen
budějovické Samsonovy kašny, bělostnou katedrálu vodojemu v Dě-
vorhandenen Beleuchtung oder mit Hilfe von Handscheinwerfern.
bolíně, kamennou štolu pod českobudějovickými Sady, ale i místa,
Bei meinen Ausflügen in den Untergrund konnte ich eigenartige und
o jejichž existenci jsem neměl ani tušení: anglické filtry a historický
interessante Plätze sehen. Es waren Plätze, von denen ich bereits ge-
vodojem v Písku, nové kanalizační sběrače v Táboře, fascinující a ge-
hört hatte: der Untergrund des Budweiser Samsonbrunnens, die wei-
niální systém našich předků sbírající pitnou vodu z pramenů v kop-
ße Kathedrale des Wasserhochbehälters in Děbolín, ein gemauerter
cích nad Prachaticemi.
Stollen unter dem Budweiser Park Sady, aber auch Plätze, von deren
Existenz ich gar keine Ahnung hatte: die historische Filteranlage und
Našel jsem však ještě něco. Partu lidí, pracovníků ČEVAKU, kteří se
der historische Wasserhochbehälter der Stadt Písek, neue Kanäle in
dennodenně vydávají v holínkách, nepromokavých pláštích, s hel-
der Stadt Tábor, ein faszinierendes und geniales Quellfassungssys-
mami na hlavách a mnohdy s detektory plynů v kapse dolů mezi
tem unserer Vorfahren in den Bergen oberhalb der Stadt Prachatice.
nánosy splašků, které si většina lidí neumí a ani možná nechce umět
představit. O tato místa se ti lidé starají. Starají se o vodu. Starají se
Ich konnte aber noch etwas finden. Eine Gruppe von Menschen, Mit-
o „naši“ vodu. Posílají ji k nám čistou, aby se jim vrátila zase ušpině-
arbeitern der ČEVAK, die tagtäglich in Gummistiefeln, wasserdich-
ná od toho, co na sebe při své cestě skrz naše domovy a skrz naše
ten Mänteln, mit Helmen auf den Köpfen und oft auch mit Gasdetek-
těla nabere. Od toho, co nechceme. Od toho, co nám škodí. Od toho,
toren in der Tasche in abgelagertem Schmutz, den sich die meisten
co je pro mnohé z nás takříkajíc „fuj“. Na konci její cesty mají za úkol
Leute nicht vorstellen können und wohl auch nicht vorstellen wol-
ji tohohle „fuj“ zase zbavit. Znovu ji očistit. Nedokážu se ubránit jed-
len, nach unten aufbrechen. Sie kümmern sich um diese Orte. Sie
né větě (minulá doba z ní bohužel udělala nic neříkající klišé a dodala
kümmern sich um „unser“ Wasser. Sie sorgen dafür, dass es sauber
nádech trapnosti): „Jsou na svou práci hrdí. “ Je to logické, protože
zu uns kommt, damit es von uns wieder verschmutzt zu ihnen zu-
tahle práce se bez hrdosti dělat nedá. Jsou přesvědčeni, že má smysl,
rückkehrt. Verschmutz mit dem, was wir nicht wollen. Verschmutzt
že je důležitá, nutná, a že jí mají dělat. Ale prosím vás - neříkejte
mit dem, was wir ausscheiden. Am Ende des Weges des Wassers
jim nikdy tuhle pravdu do očí. Jako správní tvrďáci by se vám totiž
haben sie die Aufgabe, das Wasser von diesem Schmutz wieder zu
vysmáli do obličeje a ani za nic by to nepřiznali.
befreien. Es wieder zu reinigen. Ein Gedanke geht mir dabei immer
wieder durch den Kopf (in der Vergangenheit ist dieser Satz zum
Slavomír Kubeš
Klischee mit einem Hauch Peinlichkeit geworden): „Diese Leute sind
Fotograf
stolz auf ihre Arbeit.“ Und das ist auch logisch, weil man diese Arbeit
ohne Stolz nicht machen kann. Diese Leute sind überzeugt, dass ihre
Arbeit Sinn hat, dass sie wichtig und notwendig ist und dass sie sie
machen sollen. Aber bitte, man sollte es ihnen nie ins Gesicht sagen.
Als wahre harte Männer würden sie nur lachen und für nichts auf der
Welt diese Wahrheit zugeben.
INHALT
OBSAH
Vorwort
04
Předmluva
Wasser - ein emotionales Thema
05
Voda - emocionální téma
Highlights
07
Souhrn
Kapitel 01
08
Kapitola 01
Vodárenství
Wasserwirtschaft
Die Siedlungswasserwirtschaft
09
vodovodů a kanalizací v České republice
in der Tschechischen Republik
Warum verzichten immer mehr
18
20
Kapitola 02
Benchmarking
Benchmarking
Benchmarking als operatives Werkzeug
Proč se stále více obcí vzdává
evropských dotací?
Gemeinden auf EU-Förderungen?
Kapitel 02
Vodohospodářské služby v oboru
21
Benchmarking coby operativní nástroj
optimalizace provozu
zur Betriebsoptimierung
Benchmarking 1 - Wasseraufbereitungsanlagen
22
Benchmarking 1 - úpravny vody
Benchmarking 2 - Abwasserreinigungsanlagen
25
Benchmarking 2 - čistírny odpadních vod
Benchmarking 3 - Wasserverluste
28
Benchmarking 3 - ztráty vody ve vodárenských sítích
Kapitel 03
32
Kapitola 03
Technika
Technik
Verbesserung der Druckverhältnisse
33
Vernetzung und Fernüberwachung
34
Dispečink a dálkový monitoring sítě
v regionu Moravská Třebová
in der Region Moravská Třebová
GIS, TIS, ZIS und das Webportal
Zlepšování tlakových poměrů vodovodní sítě
v Rychnově nad Kněžnou
im Wasserleitungsnetz von Rychnov nad Kněžnou
36
Propojení GIS, TIS a ZIS: první krok k webovému portálu
pro zákazníky společnosti ČEVAK
für die Kunden der ČEVAK
ODTOK - neue Dienstleistungen in Slowenien
40
ODTOK a další nové služby ve Slovinsku
Kapitel 04
42
Kapitola 04
Naše odpovědnost
Unsere Verantwortung
Mein Hochwassertagebuch
43
Z povodňového deníku
WASSERTROPFEN - unsere soziale Verantwortung
48
Vodní kapky - naše sociální odpovědnost
Kapitel 05
52
Kapitola 05
Kennzahlen
Ukazatele
03
WASSER
VODA
EIN EMOTIONALES THEMA
EMOCIONÁLNÍ TÉMA
Gerade das vergangene Jahr hat auf europäischer Ebene
Uplynulý rok z pohledu Evropské unie obzvláště ukázal,
gezeigt, wie leicht man mit dem Thema Wasser egal ob
jak rychle se téma vody může stát tématem plným
sachlich begründet oder nicht emotionalisieren kann.
emocí, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto emoce věcně
Ausgelöst durch die geplante EU­‑Konzessionsrichtlinie
podloženy. Návrh směrnice Evropského parlamentu
hat sich insbesondere im deutschsprachigen Raum eine
a Rady Evropské unie o udělování koncesí vyvolal,
Diskussion um eine angebliche Wasserprivatisierung
zvláště v německy mluvících zemích, širokou diskusi
entfaltet, die mit den realen Herausforderungen
o údajné privatizaci vody. Tato diskuse měla jen velmi
zum Ausbau und Erhalt der wasserwirtschaftlichen
málo společného se skutečnými výzvami spojenými
Infrastruktur wenig zu tun hatte.
s obnovou a rozvojem vodárenské infrastruktury.
Die Wassersparte der Energie AG zeigt seit mehr als 10 Jahren,
Vodárenský segment společnosti Energie AG ukazuje již více
wie eine professionelle Zusammenarbeit mit Städten und Ge-
než 10 let cestu, jak lze utvářet spolupráci s městy a obcemi,
meinden gestaltet und gelebt werden kann, ohne dass diese
a to bez toho, aby města a obce ztratily svá suverénní práva
das Selbstbestimmungsrecht und ihren Einfluss über die Ge-
a vliv na tvorbu cen za vodné a stočné a na rozvoj vodárenské
bührengestaltung und die Infrastruktur verlieren. Nach einem
infrastruktury. Po fázi dynamického růstu do roku 2010 nyní
dynamischen Wachstumskurs bis 2010, steht heute organisches
v popředí stojí organický růst, optimalizace a efektivita pro-
Wachstum, Optimierung und Effizienz von Betrieb und Infra-
vozu. I nadále se soustředíme na Rakousko a sousedící země,
struktur im Vordergrund. Der Fokus liegt dabei unverändert in
jako jsou Česká republika, Bavorsko a Slovinsko.
Österreich und dem benachbarten Ausland Tschechien, Bayern
und Slowenien.
Skutečnost, že pro Energie AG Wasser mají udržitelnost
a sociální odpovědnost hluboký význam, dokládají i projekty
Dass Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung für die Energie
a údaje v předkládané Technické zprávě 2013/14. Společnost
AG Wasser eine tiefe Bedeutung haben, belegen die in den Wa-
Energie AG Wasser spojuje důraz na spolehlivost dodávek,
terpages 13/14 vorgestellten Projekte und Daten. Beginnend mit
udržitelnost infrastruktury a nejvyšší nároky na kvalitu se so-
umfassender Versorgungssicherheit, dem Werterhalt der Anla-
ciální odpovědností vyjádřenou například projektem Vodní
gen und damit verbundenen höchsten Qualitätsansprüche wird
kapky.
die Energie AG Wasser auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht, die beispielhaft am Projekt WASSERTROPFEN ihren Aus-
Energie AG Wasser se od chvíle svého vzniku vydala na vytr-
druck findet.
valou a stabilní cestu vpřed, nikdy však přitom neztratila ze
zřetele potřeby svých partnerů, zákazníků a ani v nedostatku
Die Energie AG Wasser hat seit Bestehen einen kontinuierlichen
vody žijících lidí. Tento postoj je základem úspěchu a zůstane
und stabilen Aufwärtskurs genommen, dabei aber das Augen-
krédem této společnosti i do budoucna.
maß für die Bedürfnisse von Partnern, Kunden und in Wasserarmut lebender Menschen nie verloren. Dies ist die Grundlage des
Erfolges und wird auch in Zukunft das Credo sein.
Dr. Leo Windtner
Generaldirektor / generální ředitel Energie AG Oberösterreich
Vorwort / předmluva
05
HIGHLIGHTS
SOUHRN
Stabile Entwicklung beim Umsatz / Wachstum beim
Stabilní obrat / růst zisku / zásobování pitnou vodou
Ergebnis / 1 Mio. mit Trinkwasser versorgte Einwohner /
pro 1 milión obyvatel / 750 tisíc obyvatel napojených
0,75 Mio. Einwohner mit Abwasserentsorgung /
na kanalizaci / více než 1 000 zásobovaných měst, obcí
über 1 000 versorgte Städte, Gemeinden und
a svazků měst a obcí / benchmarking coby stěžejní bod
Verbände / Benchmarking / umfassende QSU­
roku / komplexní certifikace QSE / úspěšné zvládnutí
Zertifizierungen / erfolgreiche Bewältigung der
povodňových událostí v Rakousku a v České republice /
Hochwasserereignisse in Österreich und Tschechien /
nové produkty v oblasti služeb / pitná voda pro více než
neue Dienstleistungsprodukte / Trinkwasser für über
380 000 obyvatel Demokratické republiky Kongo.
380 000 Menschen in der DR Kongo
Optimalizace a zvyšování efektivity společností skupiny
Optimierung und Effizienzsteigerung in Tschechien
v České republice
Technisch lag der Fokus auf dem Einsatz erneuerbarer Ener-
Vedle nově zahájených projektů využití obnovitelných zdro-
gien (Trinkwasserkraftwerke, Kraft­‑Wärme­‑Kopplungen). Die
jů energie, jako jsou vodní elektrárny a kogenerační zařízení
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung und
v objektech úpraven vod a čistíren odpadních vod, pokračo-
der Kapitalbindung wurden fortgeführt. Die umfassenden
valy v uplynulém roce programy optimalizace činností s cílem
Benchmarking­‑Systeme für Wasseraufbereitung, Kläranla-
zvyšovat efektivitu správy a vázaného kapitálu. Vytvoření
gen und Wasserverluste tragen zur Steigerung der Betriebs-
obsáhlých systémů benchmarkingu pro úpravny vod, čistír-
effizienz bei. Alle Unternehmen nahmen an Konzessions­
ny odpadních vod a ztráty vody přispívá ke zvýšení efektivity
ausschreibungen in und außerhalb der betriebenen Gebiete
provozu. Všechny společnosti skupiny se účastnily koncesních
teil und konnten den Marktanteil sichern bzw. steigern.
výběrových řízení ve svých oblastech zásobování i mimo ně
a podařilo se jim své podíly na trhu zajistit, příp. zvětšit.
Stabile Entwicklung in Österreich und Slowenien
In Österreich liefert die WDL­‑WasserdienstleistungsGmbH
Stabilní vývoj společnosti v Rakousku a ve Slovinsku
(WDL) Trinkwasser an 47 Städte, Gemeinden und Genos-
Společnost WDL­‑WasserdienstleistungsGmbH (WDL) zásobu-
senschaften und erbringt Dienstleistungen im Trink- und
je v Rakousku pitnou vodou 47 měst, obcí a družstev. Dále
Abwasser­
b ereich. Die Vertriebsaktivitäten konzentrierten
zajišťuje jednotlivé služby v oblasti zásobování pitnou vodou
sich auf das gesamte Bundesgebiet und den südbayerischen
a odvádění a čištění odpadních vod. Obchodní aktivity spo-
Raum. Die Gesellschaft Varinger d.o.o. mit Sitz in Marburg ist
lečnosti se orientují na celé území Rakouska a dále na jižní
im Kanal- und Wasserservice tätig. Als neues Geschäftsfeld
Bavorsko. Společnost Varinger d.o.o. se sídlem v Mariboru
wurde der Bereich Hauskanalservices gestartet.
působí v oblasti kanalizačních a vodárenských služeb. Jako
novou podnikatelskou činnost zahájila v tomto roce servis do-
Ausblick
movních přípojek a rozvodů.
Der eingeschlagene Weg der Optimierung wird konsequent
fortgeführt. Die Beteiligung an Konzessions­ausschreibungen
Výhled do budoucna
in Tschechien gehört dabei zum Tagesgeschäft. In Österreich
Budeme pokračovat ve výše uvedených opatřeních ke zvyšo-
und Südbayern soll der Bereich Wasserlieferung am derzeiti-
vání efektivity na všech úrovních. V oblasti vodovodů a ka-
gen Niveau gehalten werden. Hierbei sind Verdichtungen im
nalizací se bude konat několik výběrových řízení, na která se
Umfeld der bestehenden Anlagen zu erwarten. Das Dienst-
společnosti skupiny připravují. V Rakousku a v jižním Bavor-
leistungsgeschäft wird weiter entwickelt, wobei Synergien in
sku je naším cílem udržet oblasti dodávek vody na současné
der Gruppe umfassend genutzt werden.
úrovni. Lze očekávat, že zde dojde k rozšiřování vodovodních
a kanalizačních sítí v blízkém okolí stávajících vodovodů a kanalizací. Dojde k dalšímu rozvoji našich služeb při širokém
využití synergických efektů ve skupině.
DI Christian Hasenleithner und Mag. Thomas Kriegner
Geschäftsführung / jednatelé Energie AG Wasser
Vorwort / předmluva
07
Budweis
Kanalausmündung in die Moldau,
Straße U Trojice, Baujahr 1963
České Budějovice
Kanalizační výusť z roku 1963
do řeky Vltavy v ulici U Trojice
DIE SIEDLUNGSWASSER‑
WIRTSCHAFT IN DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK
VODOHOSPODÁŘSKÉ
SLUŽBY V OBORU
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
V ČESKÉ REPUBLICE
Am Anfang möchte ich Ihnen, werter Leser,
Úvodem dovolte, vážení čtenáři, abych Vám
ein erfolgreiches neues Jahr wünschen und
popřál úspěšný nový rok a zároveň poděko-
zugleich möchte ich mich bei der Geschäfts-
val vedení společnosti Energie AG Wasser za
führung der Energie AG Wasser für das An-
nabídku stručně informovat o aktuální situ-
gebot bedanken, über die aktuelle Situation
aci v oboru vodovodů a kanalizací v České
der Siedlungswasserwirtschaft in der Tsche-
republice.
chischen Republik zu informieren.
Státní správa a věcné záležitosti vodního
Die Verantwortung für die Siedlungswasser-
hospodářství jsou v kompetenci minister-
RNDr. Pavel
wirtschaft trägt das Ministerium für Land-
stva zemědělství. Od roku 1991 vydáváme
Punčochář, CSc.,
wirtschaft. Wir veröffentlichen seit 1991 das
„Ročenky vodovodů a kanalizací“, ve kte-
vrchní ředitel Sekce
„Jahrbuch der Wasserleitungen und Kanalisa-
rých jsou rozsáhlé údaje o ekonomice, ce-
vodního hospodářství,
tionen“, wo sich umfassende Informationen
notvorbě, o jakosti dodávané pitné vody
Ministerstvo zemědělství
zu Ökonomie, Preisgestaltung, Qualität und
a o její celkové spotřebě i o počtu obyvatel
Oberdirektor der Sektion
Verbrauch des Trinkwassers und die Anzahl
připojených k rozvodům pitné vody i stoko-
für Wasserwirtschaft,
der an Trinkwasser- und Kanalnetz ange-
vé sítě. S ohledem na skutečnost, že ročenky
Ministerium für
schlossenen Einwohner finden. Da die Jahrbü-
jsou vydávané pouze v českém jazyce, do-
Landwirtschaft
cher allerdings nur in tschechischer Sprache
volím si uvést také pro rakouské zákazníky
erscheinen, möchte ich auch für die öster-
společnosti Energie AG Wasser nejdůležitěj-
reichischen Kunden der Energie AG Wasser
ší informace o aktuální problematice, a to
die wichtigsten Informationen zu den aktu-
včetně porovnání se situací v jiných zemích
ellen Themen der Siedlungswasserwirtschaft,
EU.
auch im Vergleich mit anderen EU­‑Staaten
darlegen.
Základní charakteristikou oboru vodovodů a kanalizací v České republice je sku-
Charakteristisch für die Siedlungswasserwirt-
tečnost, že vlastníkem infrastruktury jsou
schaft in der Tschechischen Republik ist, dass
obce a města, zatímco provozování zabez-
die Infrastruktur im Eigentum von Gemein-
pečují privátní subjekty (vlastněné ze 75 %
den und Städten steht, während der Betrieb
zahraničními společnostmi). Zbytek tvoří
meist durch private Unternehmen erfolgt
společnosti obcí a měst, které infrastruk-
(die wieder zu 75 % in ausländischem Eigen-
turu vlastní a zároveň provozují. Jak počet
tum stehen). Der Rest sind Unternehmen der
vlastníků infrastruktury (5 728) tak počet
09
Gemeinden und Städte, die die Infrastruktur
provozovatelů (2 389) svědčí o velké roztříš-
besitzen und betreiben. Sowohl die Anzahl
těnosti, což přináší následně řadu problé-
der Infrastruktureigentümer (5 728), als auch
mů, o kterých se zmíním dále.
die Anzahl der Betreiber (2 389) zeugt von
einer großen Zersplitterung, was eine Reihe
Od roku 1993/94 došlo ke zprivatizová-
von Problemen verursacht, auf die ich weiter
ní služeb a nastal velmi dynamický vývoj
eingehen werde.
v cenotvorbě. „Uměle“ vytvořené ceny za
služby z dob socialismu přešly skokem do
Grafik / Graf
1 Wasser- und Kanalgebühren
(einschl. USt.), Zahlen in USD
(Quelle - OECD, 2010)
Tarify za vodné a stočné
(včetně DPH), údaje v USD
(zdroj - OECD, 2010)
Ab 1993/94 hat die Privatisierung der Dienst-
systému, kdy vodné a stočné pokrývá pro-
leistungen stattgefunden und kam es zu ei-
vozování infrastruktury a pouze rozvoj in-
ner sehr dynamischen Preisentwicklung. Die,
vestic je podporován dotacemi (ze státního
in Zeiten des Sozialismus „künstlich“ gestal-
rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí) a také
teten, Preise wurden sprunghaft in ein Sys-
z fondů Evropských společenství. Pro před-
tem übergeführt, in dem die Wasser- und
stavu uvedu, že vodné a stočné z roku 1989
Kanalgebühr den Betrieb der Infrastruktur
ve výši 3,1 Kč /m³ (0,12 €/m³) se zvýšilo
DE
Wasser- und Kanalgebühren in USD/m³
USD
700
525
350
BEL-Fla.
FIN
GBR-SCO
DNK
GBR-SCO
CZ
HUN
POL
Prozent der Einkünfte einer 3-köpfigen Familie
BEL-Wall.
FRA
SWE
CHE
AUS
CZE
POL
HUN
NZL
ESP
JPN
ITA
CAN
GRC
PRT
DE
DNK
Tarify za vodné a stočné
vyjádřené jako procento příjmu
3členné rodiny při spotřebě
15 m³ vody za měsíc
(zdroj - OECD, 2010)
Cena vodného a stočného za m³ v USD
GBR-E&W
2 Wasser- und Kanalgebühren,
ausgedrückt in Prozent der
Einkünfte einer 3-köpfigen
Familie beim Verbrauch von
15 m³ Wasser im Monat
(Quelle - OECD, 2010)
CZ
BEL-Fla.
Grafik / Graf
KOR
0
MEX
175
%
1,2
0,9
0,6
CZ
10
Procento příjmu tříčlenné rodiny
FRA
GBR-E&W
BEL-Wall.
FIN
SWE
NZL
ESP
AUS
PRT
CHE
GRC
MEX
JPN
CAN
ITA
0,0
KOR
0,3
abdeckt und nur die Neuinvestitionen durch
skokově do roku 1995 na úroveň 17,5 Kč /m³
Förderungen des Staates, der Kreise, der
(0,7 €/m³). V roce 2012 byla cena (vážený
Gemeinden und aus den Fonds der Europäi-
průměr) vodného a stočného (včetně DPH)
schen Gemeinschaft unterstützt werden. Zur
71,71 Kč /m³ (2,86 €/m³). Porovnání situace
Verdeutlichung: die Wasser- und Kanalgebühr
v České republice s ostatními zeměmi EU
hat 1989 3,1 CZK/m³ (0,12 €/m³) betragen
přináší analýza OECD (z roku 2010 na gra-
und hat sich bis 1995 auf 17,5 CZK/m³ (0,7 €/
fu 1 a 2). Zatímco porovnání absolutní výše
m³) erhöht. 2012 hat der Preis (gewichtetes
ceny za vodné a stočné ukazuje, že Česká
Mittel) für Wasser und Kanal einschl. USt.
republika je mezi zeměmi se střední úrovní
71,71 CZK/m³ (2,86 €/m³) betragen. Einen
cen, pak při vyjádření ceny za vodné a stoč-
Vergleich mit anderen EU­‑Staaten zeigt eine
né vztažené k příjmům obyvatel se řadí k ze-
OECD­‑Analyse (2010, Grafik 1 und 2). Wäh-
mím s vyššími cenami.
rend die Tschechische Republik beim Preis im
Mittelfeld liegt, ist sie beim Anteil der Kosten
V uplynulých dvaceti letech také došlo,
am Durchschnittseinkommen im Spitzenfeld.
díky dotační politice, k velkému rozvoji
Abbildung / Obrázek
DE
nicht verunreinigtes
und gering verunreinigtes
Wasser
Neznečištěná a mírně
znečištěná voda
verunreinigtes
Wasser
Znečištěná
voda
stark verunreinigtes
Wasser
Silně znečištěná
voda
sehr stark verunreinigtes
Wasser
Velmi silně
znečištěná voda
3 Wasserqualität in Flüssen
in den Jahren 1990-1991
(Durchschnitt der Kennzahlen
der organischen Verunreinigung)
Jakost vody v řekách
v letech 1990-1991
(průměry ukazatelů organického
znečištění)
CZ
Abbildung / Obrázek
DE
nicht verunreinigtes
und gering verunreinigtes
Wasser
Neznečištěná a mírně
znečištěná voda
verunreinigtes
Wasser
Znečištěná
voda
stark verunreinigtes
Wasser
Silně znečištěná
voda
sehr stark verunreinigtes
Wasser
Velmi silně
znečištěná voda
4 Wasserqualität in Flüssen
in den Jahren 2011-2012
(Durchschnitt der Kennzahlen
der organischen Verunreinigung)
Jakost vody v řekách
v letech 2011-2012
(průměry ukazatelů organického
znečištění
CZ
11
In den letzten 20 Jahren kam es, auch dank
infrastruktury. Pro představu lze uvést, že
der Förderpolitik, zu einem umfassenden
délka vodovodní sítě se prodloužila na
Ausbau der Infrastruktur. Zur besseren Vor-
74 915 km (o 60 %), délka kanalizační sítě se
stellung: das Wasserleitungsnetz wurde auf
prodloužila dokonce o 144 % na 42 752 km.
74 915 km (um 60 %), das Kanalnetz sogar
Počet čistíren vzrostl z 604 na 2 557, čemuž
um 144 % auf 42 752 km erweitert. Die An-
také odpovídá zlepšení jakosti povrchové
zahl der Kläranlagen hat von 604 auf 2 557
vody (obrázek 3 a 4).
zugenommen, was sich in der Verbesserung
der Oberflächenwasserqualität widerspiegelt
Nyní se do popředí dostává otázka obnovy
(Abbildung 3 und 4).
infrastruktury a započítání s ní spojených
nákladů do cen za vodné a stočné. Protože
Nunmehr rückt die Erneuerung der Infrastruk-
není povoleno odepisovat dotační prostřed-
tur und der Abbildung der damit verbundenen
ky v rozvahách, lze očekávat, že ceny za
Kosten in den Preisen in den Vordergrund.
vodné a stočné budou dále stoupat, zvláště
Nachdem die Abschreibung (AfA) der Förder-
v souvislosti se zákonnou povinností údrž-
mittel in den Unternehmensbilanzen nicht zu-
by a obnovy zařízení. Zákon o vodovodech
lässig ist, ist davon auszugehen, dass die Prei-
a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném
se für Wasser und Kanal, insbesondere durch
znění, totiž vyžaduje vypracovat plán fi-
die gesetzliche Auflage zur Erhaltung und Er-
nancování obnovy na následujících 10 let,
neuerung, weiter steigen werden. Das Gesetz
což
über Wasserleitungen und Kanalisationen, Nr.
infrastruktury.
předpokládá
detailní
rozbor
stavu
274/2001 Sb. in der geltenden Fassung, sieht
nämlich vor, dass ein wirtschaftlicher Erneu-
Následující paušální popis nejde sice do de-
erungsplan für 10 Jahre vorzulegen ist, was
tailu, ukazuje ale řády potřebných částek:
eine detaillierte Analyse des Infrastrukturzu-
činí­­­­­­­­‑ l i hodnota infrastruktury 1 000 mld. Kč
standes voraussetzt.
(40 mld. EUR), pak při úrovni odpisů 2 %
z hodnoty to představuje částku potřebných
12
Die folgende Pauschalbetrachtung ist sicher
ročních investic ve výši 20 mld. Kč (800 mil.
oberflächlich, zeigt aber eine Größenord-
EUR) - celková částka vybraná na poplat-
nung: Der Wert der Infrastruktur beträgt
cích za vodné a stočné činí 24 - 26 mld.
1 000 Mrd. CZK (40 Mrd. EURO). Bei einer
Kč - cca 1.08 mld. EUR), z čehož vyplývá,
Abschreibungen von 2 % ergäbe dies einen
že po odečtení provozních nákladů nejsou
jährlichen Investitionsbedarf von 20 Mrd. CZK
ani aritmeticky zajištěny potřebné prostřed-
(800 Mio. EURO) - insgesamt werden aber nur
ky na obnovu. Na druhé straně není nutné
Gebühren im Ausmaß von 24 - 26 Mrd. CZK
ceny zdvojnásobit, a to z následujících dů-
- ca. 1 080 Mio. EURO) vereinnahmt, woraus
vodů: zaprvé je velká část infrastruktury
ersichtlich ist, dass nach Abzug der Betriebs-
zcela nová a za druhé není značná část staré
kosten die rechnerisch verfügbaren Mittel für
infrastruktury v takovém stavu, který by po-
die Erneuerung nicht ausreichen. Anderseits
třeboval bezprostřední obnovu. Je tedy na
ist es aus folgenden Gründen nicht erforder-
vlastnících infrastruktury (městech, obcích),
lich die Preise zu verdoppeln: Erstens ist ein
aby ve spolupráci s provozovateli připravili
erheblicher Teil der Infrastruktur neuwertig
reálný plán financování obnovy, který bude
und zweitens ist ein großer Anteil der älte-
citlivě promítnut do nárůstů cen vodného
ren Infrastruktur in einem Zustand, der eine
a stočného. A právě zde se projevuje prv-
Erneuerung nicht unmittelbar erfordert. Es ist
ní důsledek „roztříštěnosti“ celého odvětví,
also die Aufgabe der Infrastruktureigentümer
zmíněný v úvodu: prostě u malých subjektů
(Städte, Gemeinden) in Zusammenarbeit mit
jsou možnosti zajistit odpovídající cenovou
den Betreibern einen realistischen finanziellen
relaci k pokrytí provozu, údržby a obnovy
Erneuerungsplan zu entwickeln, der sich sen-
nesrovnatelně obtížnější, než u velkých spo-
sitiv in einer vorsichtigen Erhöhung der Preise
lečností. Zatím se bohužel nedaří integraci
für Wasser und Kanal widerspiegelt. Gerade
posílit, což bezpochyby zakládá problémy
hier zeigt sich die Folge der „Zersplitterung“
do budoucna.
des Sektors, auf die bereits hingewiesen wurde: Bei kleinen Einheiten ist es natürlich un-
Z celkového počtu obyvatel je na vodo-
vergleichlich schwieriger als bei Großen, die
vod připojeno 93,5 % obyvatelstva. Další
entsprechende Preisrelation zur Deckung von
zvýšení je téměř nemyslitelné, neboť roz-
Instandhaltung und Erneuerung zu finden.
ptýlená zástavba obydlí by realizací rozvodů
Bisher gelingt es leider nicht, die Integration
představovala enormní náklady. V této sou-
zu verstärken, was zweifellos in der Zukunft
vislosti je ovšem třeba zdůraznit, že uvede-
zu Problemen führen wird.
ný údaj o počtu připojených obyvatel představuje skutečný počet osob napojených na
93,5 % der Einwohner sind an eine Wasserlei-
vodovod. Nejde tedy o údaj, který se často
tung angeschlossen. Eine weitere Steigerung
prezentuje z řady zemí, že v dané obci exis-
ist kaum denkbar, da der Ausbau in Streula-
tuje vodovod a automaticky se předjímá, že
gen enorme Kosten auslösen würde.
všichni obyvatelé jsou napojeni.
Etwas geringer ist der Anschlussgrad an das
Poněkud nižší je však v České republice
Kanalnetz, der aktuell 82,5 % beträgt. Oft
napojení obyvatel na kanalizační síť, které
verfügen kleine Gemeinden mit bestehender
v roce dosáhlo 82,5 %. V malých obcích
Wasserversorgung über keine Kanalisation.
s existujícím vodovodem často nebyla dosud
Trotz der großen Investitionen und Anstren-
vybudována odpovídající kanalizace. I přes
gungen in den letzten 20 Jahren ist es ins-
velké investice a úsilí v posledních 20 letech
besondere in Gemeinden bis 1 000 Einwoh-
se zejména v obcích do 1 000 ekvivalentních
nergleichwerte nicht gelungen Kanalanlagen
obyvatel nepodařilo stokový kanalizační sys-
zu errichten. Dies ist ein Relikt der „sozia-
tém realizovat. Potud stále trvá pozůstatek
listischen Zeit“, wo die Wasserversorgung
ze „socialistické éry“, kdy se zásobení vo-
einen größeren Stellenwert hatte als die
dou dávalo přednost před zneškodňováním
Abwasserentsorgung.
splaškových a odpadních vod.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Senkung
Dalším
der Wasserverluste (Tab. 1) und der ebenfalls
ní ztrát ve vodovodní síti (tab. 1) a rovněž
DE
Jahr
Liter/km/Tag
důležitým
tématem
je
Liter/Einwohner/Tag
1989
16 842
90
2000
9 706
60
2010
4 673
35
2012
4 351
33
CZ
Rok
litrů/km/den
litrů/obyvatel/den
DE
Jahr
Insgesamt
Haushalte
1989
298
171
1999
173
109
2010
138
89,5
2012
134,1
88,1
Rok
Celkem
Domácnosti
CZ
snižová-
sinkende Wasserverbrauch (Tab. 2). Im Hin-
klesající spotřeba vody (tab. 2). Z hlediska
blick auf die Schonung der natürlichen Res-
péče o ochranu vodních zdrojů je snižování
sourcen ist der Verbrauchsrückgang sicher
odběrů jistě vítané, přináší však s sebou pa-
positiv, er birgt jedoch ein Paradoxon: Ob-
radox: I když zákazníci spotřebují pitné vo-
wohl die Kunden weniger Trinkwasser ver-
dy méně, ceny za vodné a stočné neklesají.
brauchen, steigen die Preise für Wasser und
To je ovšem snadno vysvětlitelné - rozsah
Tabelle / Tabulka
1 Entwicklung der Wasserverluste
in den Wassersystemen in der
Tschechischen Republik
Vývoj ztrát vody ve
vodárenských systémech
v České republice
Tabelle / Tabulka
2 Entwicklung des
Wasserverbrauchs in Liter pro
Person und Tag - insgesamt
und in den Haushalten in der
Tschechischen Republik
Vývoj spotřeby vody v litrech
na osobu a den
- celkem a v domácnostech
v České republice
13
14
Kanal. Dies ist aber leicht erklärt. Die Infra-
infrastruktury a náklady její údržby jsou
struktur- und Instandhaltungskosten sind
výrazně vyšší než náklady různých služeb,
deutlich höher als die verbrauchsabhängigen
které závisí od počtu zákazníků. Fixní ná-
Kosten für verschiedene Dienstleistungen.
klady z důvodu stáří infrastruktury rostou
Die Fixkosten steigen vielmehr infolge des
více než provozní náklady (energie, zvýšení
Alters der Infrastruktur stärker als die Kosten
DPH, atd.), což v podstatě vyrovnává úroveň
des Betriebs (Energie, USt.‑Erhöhung…). Dies
nákladů i při poklesech spotřeby. Zejména
gleicht die Kostensenkung durch den redu-
v malých obcích, ve kterých je často vel-
zierten Verbrauch aus. Besonders in kleinen
ké množství domů obydlených jen po část
Gemeinden mit vielen Wochenendhäusern
roku (rekreační chalupy) anebo ve kterých
oder Hausbrunnen (mit ungenügender Was-
obyvatelé používají k některým účelům vo-
serqualität) sinkt der Verbrauch so stark, dass
du z domovních studní (s jakostí vody ne-
die Preise stark steigen müssten. In solchen
vhodnou k pitným účelům), spotřeba klesá
Fällen erlaubt das Gesetz über Wasserleitun-
natolik, že by ceny musely výrazně stoupat.
gen und Kanalisationen, dass die Gemeinde
V těchto zákon o vodovodech a kanalizacích
den „Zweikomponententarif“ einführt. Er
umožňuje, aby obec zavedla „dvousložkový
besteht aus einer verbrauchsunabhängigen
tarif“. Dvousložková cena se skládá z pev-
„Pauschale“ und dem Preis je m³ für den Ver-
ného „paušálu“ a ceny za m³ skutečně ode-
brauch. Dies führt zwar immer zu Diskussio-
brané pitné vody. To sice přináší řadu disku-
nen, trotzdem ist diese Art der Preissolidarität
sí, přesto je uplatnění této cenové solidarity
erwünscht und aus Sicht der Nachhaltigkeit
z hlediska udržitelnosti vodohospodářské
der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur not-
infrastruktury žádoucí a nezbytné. Platí to
wendig. Dies gilt auch dann, wenn sich grö-
také pro situace, kdy se větší aglomerace
ßere Agglomerationen darum bemühen, klei-
snaží „zbavit“ svých menších satelitních
nere Versorgungsgebiete „loszuwerden“, so
částí s cílem snížit náklady na jeden kilo-
dass der Aufwand durch die Verkleinerung
metr sítě omezením rozsahu infrastruktury
der Infrastruktur und die Konzentration der
a zvýšením koncentrace připojených obyva-
angeschlossenen Einwohner je km Netz ver-
tel. To sice může být výhodné pro větší obce
ringert wird. Dies mag zwar für größere Ge-
a města, avšak menší, oddělované části by
meinden und Städte vorteilhaft sein, aber die
pak musely ceny za vodné a stočné výraz-
übrig bleibenden Teile müssten dann die Prei-
ně navyšovat. Uvedený příklad je, naštěstí,
se markant anheben. Das angeführte Beispiel
spíše výjimečný a provozovatelské společ-
ist zum Glück die Ausnahme und die Betrei-
nosti se v maximální míře snaží o uplatnění
ber streben in der Regel einen solidarischen
solidární ceny vody v celém zásobovaném
Wasserpreis für eine Region an.
regionu.
Bei der Preisgestaltung in der Tschechischen
V souvislosti s cenotvorbou se v České re-
Republik ist seit 2004 noch ein weiteres Ele-
publice od roku 2004 objevil další prvek:
ment aufgetaucht: der Druck der Europäi-
tlak Evropské komise (GD „Regio“) na etab-
schen Kommission (DG Regio) einen Regula-
lování regulátora. Regulátor by měl dohlí-
tor einzuführen. Dieser soll das Preisniveau
žet na úroveň cen a kvalitu služeb, vynu-
und auch die Qualität der Dienstleistungen
covat zvýšení efektivity provozu a kontro-
beaufsichtigen, die Effizienzsteigerung des
lovat chování subjektů v oblasti vodovodů
Betriebs erzwingen und das Verhalten des
a kanalizací vůči zákazníkům. Důvodem
Sektors gegenüber den Kunden kontrollie-
k tomuto tlaku jsou nedostatky stávajících
ren. Grund für diesen Druck sind Mängel alter
provozovatelských smluv a nejasné uzavírá-
Betreiberverträge und die unklare Vergabe
ní provozovatelských smluv v minulosti. Je
von Betreiberverträgen aus der Vergangen-
ovšem třeba uvést, že v době kolem roku
heit. Dabei ist aber zu bemerken, dass es in
1995, kdy docházelo k privatizaci služeb
der Zeit der meisten Privatisierungen, rund
a vytváření provozních společností, neexis-
um 1995, keine Verfahren, Richtlinien oder
tovaly postupy, směrnice nebo zkušenosti,
Erfahrungen gab, auf die sich die Kommissi-
které nyní komise chce zpětně uplatňovat.
on jetzt rückwirkend beziehen will. Dies sind
Jde zde o best practice pro smlouvy, ote-
Best Practices für Verträge, offene und strikte
vřená a striktně definovaná výběrová říze-
Vergabeverfahren - meistens Anforderungen,
ní - vesměs požadavky, zaváděné v České
die in Tschechien erst in den Jahren nach der
republice až v letech po schválení Rámcové
Verabschiedung
směrnice vodní politiky (2000/60/ES) v roce
der
Wasserrahmenrichtli-
nie (2 000/60/ES) im Jahre 2000 eingeführt
2000.
wurden.
Od počátku privatizace vodohospodářských
Seit Anfang der Privatisierung der wasserwirt-
služeb bylo a je v České republice cenovým
schaftlichen Dienstleistungen war und ist der
regulátorem Ministerstvo financí, regulaci
Preisregulator in der Tschechischen Republik
kontroly jakosti pitné vody má Ministerstvo
das Finanzministerium, der Regulator für die
zdravotnictví a regulátorem v oblasti rozvo-
Trinkwasserqualität das Ministerium für Ge-
je, skladby a provozování infrastruktury je
sundheit, der Regulator für die Entwicklung
Ministerstvo zemědělství. Regulaci čištění
und den Betrieb der Infrastruktur das Minis-
odpadních vod a dodržení emisně­‑imisních
terium für Landwirtschaft. Die Regulierung
standardů zastřešuje Ministerstvo životního
der Abwasserreinigung und Einhaltung der
prostředí a za hospodářskou soutěž, soutěž-
Emissions­‑Immissions­‑Normen liegt im Be-
ní podmínky výběrových řízení a udělování
reich des Ministeriums für Umwelt. Für den
koncesí je odpovědné Ministerstvo pro míst-
Wettbewerb, Ausschreibungen und Konzes-
ní rozvoj.
sionen ist das Ministerium für regionale Entwicklung zuständig.
Protože se to v České republice týká několika
tisíc provozovatelů a vlastníků infrastruktu-
Da davon tausende Betreiber und Infrastruk-
ry, bylo a je evidentní, že individuální dohled
tureigentümer betroffen sind, war und ist
(regulace) v uvedených agendách není pro-
klar, dass eine Aufsicht (Regulierung) für al-
veditelná. Proto byl zaveden výše popsaný
le Themenfelder nicht machbar ist. Aus die-
celostátní systém, vyplývající z příslušných
sem Grund wurde das oben beschriebene
zákonů garantovaných uvedenými resorty.
DE
fakturiertes Trinkwasser in Mio. m³
Wassergebühr abzgl. USt. in CZK/m³
Durchschnittlicher Gewinn in CZK/m³
(Mio./Mil. m³)
200
40
150
30
100
20
50
10
0
5 Vergleich der durchschnittlichen
Höhe der Wassergebühren und
der Gewinne bei 4 Gruppen
von Betreibern im Jahre 2012.
Porovnání průměrné ceny
vodného a zisku u 4 skupin
provozovatelů vodovodů
v roce 2012
0
Skupina 1 / Gruppe 1
CZ
Grafik / Graf
Skupina 2 / Gruppe 2
Voda pitná fakturovaná v mil. m³
Skupina 3 / Gruppe 3
Cena pro vodné bez DPH v Kč / m³
Skupina 4 / Gruppe 4
Průměrný zisk v Kč / m³
nationale und gesetzlich verankerte System
To rovněž umožňuje přísnější sektorový do-
geschaffen, das durch die jeweiligen Ressorts
hled požadovaný ze strany Evropské komi-
garantiert wird. Damit gelingt auch die, durch
se. Jako příklad lze uvést povinnost všech
die Europäische Kommission gewünschte,
provozovatelů a vlastníků infrastruktury po-
striktere Überwachung des Sektors. Ein Bei-
skytovat každoročně stanovený výběr uka-
spiel ist die jährliche Pflicht aller Betreiber
zatelů majetkové a provozní evidence Mi-
und Eigentümer, die umfassende Vermögens-
nisterstvu zemědělství, které do „Ročenky“
und Betriebsevidenz an das Ministerium für
zmíněné v úvodu článku publikuje přehledy
15
Landwirtschaft zu liefern, die in wesent-
ekonomických údajů umožňující porovnání
lichen Teilen in dem, in der Einleitung des
jednotlivých činností a nákladů u různých
Artikels erwähnten, Jahrbuch veröffentlicht
provozovatelů, což svým způsobem předsta-
werden. Damit ist auch der Vergleich der
vuje jakýsi „veřejný benchmarking“.
einzelnen Tätigkeiten und Kosten bei verschiedenen Betreibern möglich, was einem
Vhodnou ukázkou prezentace vyhodnoce-
„öffentlichen Benchmarking“ entspricht.
ní získaných dat je porovnání čtyř skupin
provozovatelů (s odlišným objemem po-
Ein Beispiel dafür ist der Vergleich von vier
skytovaných služeb dle grafu 5, které srov-
Betreibern (mit unterschiedlichem Dienst-
nává ceny a zisky. Podrobné údaje využité
leistungsumfang)
Verglichen
k sestavení uvedených grafů jsou uvedeny
werden dabei auch Preise und Gewinn. Aus-
na internetových stránkách Ministerstva ze-
führliche Informationen finden sich auf der
mědělství (přístup: www.eAGRI.cz, záložka
Homepage des Ministeriums für Landwirt-
„Voda- Publikace a dokumenty, Vodovody
schaft (www.eAGRI.cz, Wasser, Publikatio-
a kanalizace“).
(Grafik
5).
nen und Dokumente, Wasserleitungen und
Kanalisationen).
Kromě toho, že existuje centrální cenová regulace a uvedená dostupná data o hospoda-
Zusätzlich zur beschriebenen zentralen Re-
ření s infrastrukturou vodovodů a kanalizací,
gulierung und der transparenten Darstellung
existuje na konkrétní místní úrovni vlastníků
der Daten zur Bewirtschaftung der Wasser-
infrastruktury prvotní „regulace“, při které
und Abwasserinfrastruktur, gibt es auf re-
zastupitelstva měst a obcí spolu s provo-
gionaler oder lokaler Ebene eine „Regulie-
zovatelskými společnostmi každoročně od-
rung“ an der Basis, bei der die Vertreter von
souhlasují ceny podle centrálně stanovených
Städten und Gemeinden mit dem Betreiber
kalkulačních pravidel.
die jährlichen Preisanpassungen nach den
zentralen Kalkulationsregeln abstimmen.
Ačkoliv zde tedy existuje výše popsaný regulační rámec a i přes nabídku České republiky,
Obwohl der beschriebene Regulierungsrah-
nadřazeně koordinovat tento rámec s jed-
men besteht und die Tschechische Republik
notlivými ministerstvy, trvá Evropská komise
angeboten hat, diesen Rahmen übergeord-
na založení centrální regulační instituce a je
net zwischen den Ministerien zu koordinie-
tím dokonce podmiňováno využívání evrop-
ren, fordert die Europäischen Kommission
ských fondů.
unverändert den zentralen Regulator, damit
die EU­‑Förderungen weiter fließen.
K tomuto bodu je nutno dodat, že z celkového počtu 27 členských států EU mají
Dazu sollte auch angeführt werden, dass
regulátora v devíti zemích (Velká Británie,
von den 27 EU­‑Mitgliedern in neun Ländern
Portugalsko, Dánsko, Slovensko, Rumunsko,
(Großbritannien, Portugal, Dänemark, Slo-
Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva) a z pů-
wakei, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lett-
vodních 15 zemí EU existuje regulátor jen ve
land, Litauen) ein Regulator besteht, von
3 z nich. Pouze ve Velké Británii „regulace“
den 15 Gründungsmitgliedern aber nur 3
pokrývá celý „předpokládaný rozsah“ - tedy
einen Regulator haben. Nur Großbritanni-
určování cenové politiky, hodnocení efekti-
en hat einen „umfassenden“ Regulator, der
vity činností a plány investic. V 7 zemích po-
sich um die Preispolitik, die Effizienz der
krývá regulační úřad pouze část těchto ob-
Aufgabenerfüllung und den Investitionsplan
lastí. Ve zbývajících 18 členských zemích EU,
kümmert. In sieben Staaten deckt der Re-
mezi nimi i v České republice, existují různé
gulator nur einen Teil dieser Bereiche ab. In
stupně regulace.
den restlichen 18 EU­‑Mitgliedstaaten, darunter auch die Tschechische Republik, gibt
Pro úplnost pohledu je třeba doplnit ješ-
es unterschiedliche Regulierungstiefen.
tě několik slov o k valitě vodohospodářsk ých služeb v České republice. Jakost
16
Zur Abrundung noch einige Worte zur Qua-
dodávané pitné vody je z vláš tě ve všech
lität der wasserwirtschaftlichen Dienstleis-
velk ých obcích nad 5 0 0 0 oby vatel na v y-
tungen in der Tschechischen Republik. Die
soké úrovni. Dočasné problémy se mohou
Qualität des Trinkwassers ist insbesondere
v ysk y tnout u malých vodárensk ých systé -
in allen Kommunen über 5 000 Einwohnern
mů (graf 6).
auf hohem Niveau. Probleme, die aber temporär sind, treten in erster Linie bei den klei-
Závěrem musím zmínit, že od 1. 1. 2014 platí
nen wasserwirtschaftlichen Einheiten auf
v České republice novela zákona o vodovo-
(Grafik 6).
dech a kanalizacích (zákon č. 275/2013 Sb.),
která přinesla úpravy především technických
Zum
seit
podmínek pro správu a provozování vodovo-
1. 1. 2014 die neueste Novelle des Gesetzes
Schluss
sei
angeführt,
dass
dů, kanalizací a čistíren odpadních vod. No-
über Wasserleitungen und Kanalisationen
vé je zpřísnění povinnosti na dodávání údajů
gilt (Gesetz Nr. 275/2013 Sb.). Dort werden
o majetkové a provozní evidenci (v elektro-
seit jeher die technischen Bedingungen für
nické podobě a s uplatněním sankce), lépe
die Verwaltung und den Betrieb der Infra-
definuje podmínky předané a převzaté vody,
struktur geregelt. Neu sind strengere Vor-
zpřesňuje terminologii apod. V roce 2014
gaben für das Vermögensverzeichnis und
nabyde účinnosti také dokončovaná novela
Betriebsdaten (in elektronischer Form und
vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění.
mit Sanktionen). Weiters tritt 2014 noch
eine Novelle zur Direktive 428/2001 Sb. in
Omlouvám se čtenářům, kteří snad dospěli
Kraft, bei der es um die Finanzierung von
při čtení až sem, za délku textu. Chtěl jsem
Investitionen im Rahmen des Erneuerungs-
však informovat o tom, jak obor vodovodů
plans geht.
a kanalizací v České republice funguje a jakými aktuálními tématy se zabýváme. Dů-
Ich entschuldige mich bei den Lesern, die
vodem je mj. i to, že v masových médiích se
bis hierher gelesen haben, dass dieser Arti-
často objevují články a sdělení, která nere-
kel doch sehr lange geworden ist. Ich wollte
flektují přesně současný stav a provázanost
jedoch umfassend darüber informieren, wie
témat v tomto hospodářském odvětví.
DE
GW (> 5 000 Einwohner)
GW (≤ 5 000 Einwohner)
RW (> 5 000 Einwohner)
RW (≤ 5 000 Einwohner)
Grafik / Graf
6 Qualität des Trinkwassers
in den Jahren 2008-2011,
ausgedrückt als Überschreitungen
Grenzwert/Richtwert
%
3
Jakost pitné vody
v monitorovaných oblastech
v letech 2008-2011 (NMH nejvyšší mezní hodnota, MH
- mezní hodnota, LH - limitní
hodnota, MH i NMH) podle
velikosti zásobované oblasti
2
1
0
2008
CZ
NMH (> 5 000 obyvatel)
2009
NMH (≤ 5 000 obyvatel)
2010
MH (> 5 000 obyvatel)
2011
MH (≤ 5 000 obyvatel)
die Siedlungswasserwirtschaft in der Tschechischen Republik geregelt ist und welche
aktuellen Themen uns beschäftigen. Dies
auch deshalb, weil besonders in Massenmedien oft über die Siedlungswasserwirtschaft
berichtet wird, ohne dabei der Komplexität
dieses Sektors gerecht zu werden.
17
WARUM VERZICHTEN
IMMER MEHR GEMEINDEN
AUF EU­‑FÖRDERUNGEN?
PROČ SE STÁLE VÍCE OBCÍ
VZDÁVÁ EVROPSKÝCH
DOTACÍ?
Interview des Chefredakteurs von "Moderní
Rozhovor šéfredaktora "Moderní obce"
obec" Mgr. Ivan Ryšavý mit dem Geschäfts-
Mgr. Ivana Ryšavého s jednatelem
führer der ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Ing. Pavel Linzer, MBA
Ing. Pavlem Linzerem, MBA
Wir haben den EU­- Planungszeitraum 2007-
Máme za sebou programovací období EU
2013 hinter uns. Welche Lehren können aus
2007-2013. Jaké poučení lze vyvodit z dosa-
den bisherigen Erfahrungen mit den EU-
vadních zkušeností s evropskými dotacemi
Förderungen für die Siedlungswasserwirt-
v oblasti vodovodů a kanalizací v Česku pro
Ing. Pavel Linzer, MBA,
schaft in Tschechien für den kommenden
další programovací období EU? Platí toto
Geschäftsführer
EU-Planungszeitraum
poučení i pro Rakousko?
jednatel
Würden diese Aussagen auch für Öster-
Poslední programovací období přineslo pro
ENERGIE AG
reich gelten?
čerpání evropských fondů ve vodárenství velké
BOHEMIA s.r.o.
Der letzte Planungszeitraum hat für die Förde-
nároky na jejich příjemce, a to jak co se ad-
rungsbewerber, also die tschechischen Kom-
ministrativy projektů, tak přísných podmínek
munen, große Herausforderungen gebracht.
pro budoucí provozování dotované infrastruk-
Dies gilt einerseits für den hohen Verwaltungs-
tury týče. Jednou z lekcí, která je pro veřejnost
aufwand, andererseits für die strengen Be-
těžko pochopitelná, je skutečnost, že čerpání
triebsanforderungen. Der am wenigsten ver-
evropských peněz pro investice do vodárenské
ständliche Faktor ist aber, dass die Förderun-
infrastruktury s sebou přináší významné ná-
gen zu einem wesentlichen Anstieg der Was-
růsty ve výši ceny vodného a stočného. Důvo-
ser- und Abwassergebühren geführt haben.
dem jsou evropská zadání pro jejich kalkulaci.
Grund dafür sind die Kalkulationsvorgaben der
Další nevýhodou je, že podmínky pro čerpání
EU. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Förde-
evropských dotací nepodporují zapojení privát-
rungsbedingungen die Kofinanzierung durch
ního kapitálu do financování vodohospodář-
private Partner massiv erschweren. Diskussi-
ské infrastruktury ve větším rozsahu. Diskuse
onen über PPP’s sind zum Evergreen des öf-
o PPP projektech jsou evergreenem veřejného
fentlichen Sektors geworden, aber in der Was-
prostoru, ale reálně v tomto oboru paběrku-
serwirtschaft werden diese durch die EU eher
jí. Další špatnou zprávou z hlediska odběra-
behindert als gefördert. Eine weitere schlechte
tele je fakt, že výše uvedené faktory vedou
Nachricht für die Endkunden ist jedoch, dass
v některých případech k situaci, kdy se obec
die oben beschriebenen Faktoren auch dazu
pokouší provozovat dotovanou infrastrukturu
führen, dass Gemeinden versuchen, die geför-
ve vlastní režii a vzdává se tak možnosti zís-
derte Infrastruktur in Eigenregie zu betreiben.
kat pro odběratele nejvýhodnější poměr ce-
Sie verzichten damit zum Nachteil ihrer Kunden
ny a kvality provozování, který je dosažitelný
auf die Möglichkeit, bei definierter Qualität im
pouze v rámci intenzivního konkurenčního
18
gezogen
werden?
Wettbewerb die wirtschaftlichste Lösung für
boje provozovatelů na trhu. U některých pro-
den Betrieb zu finden Bei einigen Projekten in
jektů v ČR se nelze ubránit dojmu, že cílem
Tschechien besteht der Eindruck, dass es nur
projektu byla snaha získat a utratit co nejvíce
darum ging, möglichst viel europäisches Geld
evropských peněz, nikoliv otázka optimálního
zu lukrieren und nicht um die maximale und
rozsahu a kvality řešení. Často se také zapo-
langfristige Projekteffektivität für die gesamte
mínalo na to, že pořízená infrastruktura musí
Nutzungsdauer der Anlage. Förderungen sind
být rovněž provozována a udržována. Také do-
ja nur scheinbar „gratis“ und müssen auch
tační peníze jsou peníze, které jsou „zdarma“
reinvestiert werden.
jen zdánlivě.
In Österreich ist in diesem Fall die Situation
V Rakousku máme jinou situaci, neboť nejsou
nicht vergleichbar, weil kein Anspruch auf EU­
čerpány žádné evropské prostředky na výstav-
‑Förderungen mehr besteht. Es gibt allerdings
bu a obnovu vodárenské infrastruktury. V Ra-
ein staatliches Förderungsprogramm.
kousku však existují státní dotace.
Wie sehen Sie die Situation der österreichi-
Co v oblasti vodovodů a kanalizací případ-
schen Kommunen bei Wasser und Abwas-
ně nejvíce trápí obce a města v Rakousku?
ser, welche Probleme sehen Sie und was
Které rakouské zkušenosti z této oblas-
können die tschechischen Kommunen dar-
ti mohou být zajímavé pro česká města
aus lernen?
a obce?
In Österreich wird derzeit besonders, die Fi-
Nejdůležitějším tématem v Rakousku je způ-
nanzierbarkeit von Sanierungen und Reinvesti-
sob, jak financovat údržbu, sanace a reinvesti-
tionen diskutiert, wobei oft der Ruf nach wei-
ce, přičemž velmi časté je volání po dalších do-
teren Förderungen zu hören ist. Ich sehe hier
tacích. Podle mého názoru by si rakouské obce
Tschechien durchaus als Vorbild: Der Wettbe-
měly vzít z českého vodohospodářství spíše
werb um Betreiberverträge zwingt die Wasser-
ponaučení, protože v ČR vytváří konkurence
gesellschaften ständig besser und effizienter
při získávání provozovatelských smluv tlak na
zu werden. In Österreich besteht im Grunde
kvalitu a efektivitu v nakládání s vodárenskou
genommen kein Wettbewerb, wodurch der
infrastrukturou. V Rakousku v podstatě nee-
ganze Wirtschaftszweig schwerfällig und in-
xistuje žádná konkurence, což činí celý sektor
effizient ist. Auch die fehlende Regulierung
těžkopádným a neefektivním. Další nevýho-
in Österreich ist ein Nachteil, der den Wirt-
dou v Rakousku je chybějící regulace, v důsled-
schaftszweig sehr intransparent macht.
ku čehož je toto odvětví velmi netransparentní.
Entsprechen die EU­‑Förderungen den Be-
Odpovídá nastavení dotací Evropské unie
dürfnissen der Tschechischen Wasserwirt-
potřebám vodárenství v České republi-
schaft oder können sparsame, vom Betrei-
ce? Nebudou podle Vašeho názoru města
ber und/oder Banken finanzierte Projekte
a obce jako vlastníci vodohospodářské in-
eine passende Alternative sein?
frastruktury spíše stále častěji preferovat
Anhand erster Beispiele sehen wir bereits, dass
investiční úvěry od bank než dotace?
Kommunen auf EU­‑Förderungen verzichten.
Na základě prvních příkladů již vidíme, že se
Sie entscheiden sich dabei gegen teure Pro-
obce vzdávají dotací z EU. Nechtějí drahé pro-
jekte, die aufwändige und lange Projektab-
jekty financované z evropských dotací s jejich
wicklung, langfristige Verpflichtungen, hohe
striktními a složitými podmínkami, dlouho-
Kosten für die Zwischenfinanzierung und ge-
dobými závazky a rizikem úplného či částeč-
gen das Risiko von Rückforderungen durch
ného vrácení poskytnutých dotací v případě
die EU. Im Gegenzug entscheiden sie sich für
následného zjištění pochybení. Rozhodují se
sparsame und effiziente Projekte, die aus ei-
pro úspornější projekty zaměřené na efekti-
genen Mitteln (Miete), durch Kredite und die
vitu financované z vlastních zdrojů (nájemné),
Betreiber finanziert werden. Mein Rat an die
případně z bankovních zdrojů a ze spolufinan-
politischen Entscheidungsträger ist es, ein
cování provozovateli. Opět bych se zde vrá-
Projekt im Sinne der Bürger und Kunden nach
til k myšlence, že snaha vyčerpat maximální
dessen Zweckmäßigkeit und NICHT unter dem
množství dotačních prostředků by neměla
Gesichtspunkt
převážit nad účelností projektu s jeho dlouho-
beurteilen.
maximaler
Förderungen
zu
dobými dopady pro obce i odběratele.
19
Budweis
Stollen unter dem Samsonbrunnen
České Budějovice
Štola pod Samsonovou kašnou
BENCHMARKING
ALS OPERATIVES WERKZEUG
ZUR BETRIEBSOPTIMIERUNG
BENCHMARKING
COBY OPERATIVNÍ NÁSTROJ
OPTIMALIZACE PROVOZU
Die Vorgaben an ein Benchmarkingsystem für
Zadání pro tvorbu benchmarkingového systému
DI Christian
die österreichischen und tschechischen Anla-
pro srovnávání zařízení v působnosti rakouských
Hasenleithner,
gen der Energie AG Wasser sind:
a českých společností skupiny Energie AG Wasser
Geschäftsführer
jsou následující:
jednatel Energie AG
Wasser
1. Verwendung von Daten, die in den
1. Využití údajů, které jsou již k dispozici
technischen und kaufmännischen Sys-
v rámci stávajících technických a eko-
temen bereits vorhanden sind (keine
nomických systémů (což znamená, že
Sondererhebungen)
jsme nepotřebovali žádný další zvláštní
sběr údajů)
2. Einfache Datenstruktur auf Ebene der
Anlage (kein Prozessbenchmarking)
2. Jednoduchá struktura údajů na úrovni
jednotlivých zařízení (nejde tedy o benchmarking procesů)
3. Jährliche Aktualisierung mit den einheitlichen Jahresabschlussdaten
3. Každoroční aktualizace na základě
ročních technických a ekonomických
údajů (roční závěrka)
4. Konzentration auf Wasseraufberei-
4. Zaměření se na zařízení pro výrobu
tung, Wasserverteilung und
a distribuci vody a čištění odpadních
Abwasserreinigung
vod
5. Vyhodnocování za pomoci barev
5. Bewertung nach einem Ampelsystem
semaforu
Die Entwicklung erfolgte im Rahmen des Tech-
Na tvorbě benchmarkingového systému se v rám-
nikteams durch drei Arbeitsgruppen zuerst für
ci technického týmu podílely tři pracovní skupiny.
294 Kläranlagen, anschließend für 99 Wasser-
Nejprve bylo do systému zahrnuto 294 čistíren od-
aufbereitungsanlagen und Leitungsnetze. Die
padních vod, v dalším kroku pak 99 úpraven vody
Resultate werden erstmals in den WATER PA-
a vodovodní sítě. Nyní jsou v rámci Technické zprá-
GES präsentiert.
vy poprvé představeny komplexní výsledky.
Die Ergebnisse dienen unseren Technikern
Výsledky benchmarkingu slouží na jedné straně
und Betriebsleitern als Grundlage für weitere
technikům a vedoucím provozu jako základ pro
Analysen und Maßnahmen auf Ebene der An-
další analýzy a opatření na úrovni jednotlivých zaří-
lage, den Managern als Werkzeug zur Steu-
zení, na druhé straně pak manažerům jako nástroj
erung im Unternehmen und zum optimalen
k řízení společnosti a optimalizaci nasazení obsluhy
Personaleinsatz.
zařízení.
21
BENCHMARKING 1 - WASSER‑
AUFBEREITUNGSANLAGEN
BENCHMARKING 1 - ÚPRAVNY
VODY
Die Datenbank der Wasseraufbereitungsanlagen
Databáze úpraven vod (ÚV) skupiny ENERGIE
(WAA) umfasst aktuell 99 Anlagen: 18 Oberflä-
AG BOHEMIA čítá v tuto chvíli 99 úpraven vo-
chenwasser- und 81 Grundwasseraufbereitun-
dy: v 18 ÚV se upravuje povrchová voda a v 81
gen. In diesen Anlagen werden jedes Jahr rund 20
voda podzemní. Celkem se v nich ročně vyro-
Mio. m³ Trinkwasser produziert. Der Jahresstrom-
bí cca 20 mil. m³ pitné vody. Roční spotřeba
verbrauch beträgt 10 000 MWh. Weil das Aus-
elektrické energie činí 10 000 MWh. Vzhle-
gangsprodukt, das so genannte Rohwasser, spe-
dem k tomu, že je každá surová voda speci-
zifisch für jede Anlage ist, kommen verschiedene
fická, jsou na úpravnách používány rozličné
Mgr. Jiří Paul,
Aufbereitungstechnologien zum Einsatz: Wir
technologie. Ve výčtu námi provozovaných
Technischer Direktor
betreiben Anlagen mit Ozonisierung, Umkehr-
technologií lze tak nalézt ozonizaci, reverzní
technický ředitel
osmose, Wasserstabilisierung, UV­‑Desinfektion,
osmózu, stabilizaci vody, UV dezinfekci, filtraci
VAK Beroun, a. s.
Aktivkohlefiltration oder mit dem Einsatz anderer
aktivním uhlím nebo speciálními filtračními ná-
Filtermaterialien, Flockungsmittel, etc.
plněmi, různé koagulanty, pomocné organické
flokulanty atd.
Die beiden wesentlichen Kennzahlen, die die
Wirtschaftlichkeit der Wasseraufbereitung be-
Dvěma základními veličinami, které ovlivňují
einflussen sind der Verbrauch des so genannten
efektivitu úpravy vody, je spotřeba tzv. tech-
technologischen Wassers und der Energieeinsatz.
nologické vody a energetická náročnost. Tech-
Das technologische Wasser dient in erster Linie
nologická voda slouží především k praní filtrů.
zur Spülung der Filter. Die Energieeffizienz ergibt
Energetická náročnost se vykazuje jako spotře-
sich aus dem Stromverbrauch je Kubikmeter auf-
ba elektrické energie na výrobu 1 m³ upravené
bereiteten Trinkwassers.
vody.
Der Vergleich von unterschiedlichen Anlagen mit
Srovnání úpraven s různými technologiemi je
unterschiedlicher Technologie ist naturgemäß
ovšem velmi obtížné, protože prakticky ne-
schwierig, besonders da es auch in der internatio-
existují dostatečné referenční hodnoty, a to
nalen Literatur nur wenige Vergleichswerte, meist
ani v zahraniční literatuře. Pokud jsou takové
für Anlagen größer 50 l/s, gibt. Wie bei Kläranla-
hodnoty dostupné, týkají se úpraven s výrobou
gen ist beim Stromverbrauch zu beachten, ob auch
vyšší než 50 l/s. Stejně jako u čistíren odpad-
der Pumpstrom enthalten ist oder dieser extra aus-
ních vod se u spotřeby elektrické energie jeví
gewiesen wird. Die Variabilität beim Verbrauch von
jako zásadní, zda se do spotřeby elektřiny za-
technologischem Wasser und bei der elektrischen
hrnuje i čerpání surové nebo upravené vody, či
Energie ist in der Grafik 1 und 2 dargestellt.
dokonce obojí. Variabilita spotřeb technologické vody a elektrické energie je vidět na grafech
Wegen der großen Streuung der Werte, auch in-
1 a 2.
nerhalb der einzelnen Kategorien, wurde die Darstellung mit dem Median und dem 90% Perzentil
Z důvodu velkého rozptylu hodnot i v rámci
verwendet.
jednotlivých kategorií byly pro hodnocení použity střední hodnota (medián) a 90 percentil.
22
Die wirtschaftlichen Kennzahlen werden bei
den 20 Anlagen verglichen, die eine Ausbauleis-
Benchmarking ekonomických ukazatelů byl
tung über 10 l/s haben. Die durchschnittlichen
proveden s údaji z 20 úpraven s výrobou
Erzeugungskosten betragen dabei rund 12,2 CZK
přesahující 10 l/s. Průměrná výrobní cena 1 m³
je m³. 20 % davon betreffen die Miete, die der Be-
na těchto úpravnách činí 12,20 Kč, přičemž
treiber an den Infrastruktureigentümer entrichtet.
20 % představuje nájem vlastníkovi infrastruk-
2 CZK je m³ werden für die Grundwassernutzung
tury. Poplatek za využívání podzemní vody od-
an den Staat bezahlt. Bis zu 6 CZK je m³ werden
váděný státu činí 2 Kč/m³. Až 6 Kč/m³ si účtují
durch die staatlichen Wasserverwaltungsunter-
státní podniky Povodí za odběr povrchové vo-
nehmen für die Entnahme von Oberflächenwas-
dy. Průměrnou distribuci nákladů zobrazuje
ser in Rechnung gestellt. Die durchschnittliche
graf 3.
Produziertes Wasser (m³/a)
DE
Grafik / Graf
Median
1
%
Anteil des technologischen
Wassers
Podíl technologické vody
40
30
20
10
0
100
1 000
10 000
100 000
1 000 000
CZ
Objem vyrobené vody
medián
DE
Produziertes Wasser (m³/a)
Median
10 000 000
Grafik / Graf
2
kWh/m³
Spezifischer Stromverbrauch
Specifická spotřeba elektrické
energie
12
10
8
6
4
2
0
100
1 000
CZ
10 000
Objem vyrobené vody
100 000
1 000 000
10 000 000
medián
Zusammensetzung der Produktionskosten wird in
Příkladem opatření, která byla učiněna na zá-
der Grafik 3 dargestellt.
kladě srovnání zjištěných ukazatelů, jsou investice do technologie na úpravně vody v Jílovišti
Ein Beispiel, wie aus dem Benchmarking Maß-
nedaleko Prahy. Ihned poté, co společnost VAK
nahmen abgeleitet werden können, ist die Was-
Beroun převzala provozování obecního majet-
seraufbereitungsanlage in Jíloviště in der Nähe
ku, byly analyzovány nejdůležitější ukazatele
von Prag. Unmittelbar nachdem VAK Beroun die
a spolu s obcí připraven investiční program,
Betriebsführung dieser Anlage übernommen hat,
který byl poté postupně realizován. Působivé
23
wurden die wesentlichen Kennzahlen im Rahmen
výsledky tohoto postupu v podobě snížení
des Benchmarkings analysiert, mit der Gemeinde
specifické spotřeby elektrické vody a podílu
ein Investitionsprogramm aufgestellt und dann
technologické vody na poloviční hodnoty de-
schrittweise umgesetzt. Die durchaus beeindru-
monstruje graf 4.
ckenden Ergebnisse mit einer Halbierung des
Grafik / Graf
spezifischen Stromverbrauchs und des technolo-
Závěr
gischen Wassers sind in der Grafik 4 dargestellt.
Vzhledem k tomu, že poplatky za surovou
DE
3 Durchschnittliche
Zusammensetzung der Kosten
bei WAA mit Produktion über
10 l/s
3%
Schlammentsorgung
Průměrná distribuce nákladů
u úpraven vody s výrobou
přesahující 10 l/s.
Likvidace kalů
14 %
Laborkontrollen
11 %
Regien
Chemikalien
3%
Strom
1%
laboratorní kontrola
15 %
režie
chemikálie
el. energie
7%
Personalkosten
osobní náklady
Reparaturen + Material
opravy + materiál
26 %
Miete
20 %
nájem
Gebühren/Wassereinkauf
poplatky/nákup vody
CZ
Grafik / Graf
4 Entwicklung des
Stromverbrauchs und des
Anteils des technologischen
Wassers in der WAA Jíloviště
Vývoj spotřeby elektrické
energie a podílu technologické
vody na ÚV Jíloviště
DE
Stromverbrauch (kWh/m³)
Technologisches Wasser (%)
(kWh/m³)
(%)
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
2009
CZ
2010
Spotřeba el. energie (kWh/m³)
2011
2012
Technologická voda (%)
Resümee
24
Nachdem die Gebühren für das Rohwasser und
vodu a náklady na elektrickou energii před-
die Stromkosten bei der Wasseraufbereitung
stavují zhruba 40 % celkových nákladů na
rund 40 % der Aufbereitungskosten ausmachen
úpravu vody (u malých úpraven se může
(bei kleinen WAA kann dieser Anteil noch deut-
jednat o mnohem větší podíl), je sledování
lich höher sein), ist die Verfolgung und Analyse
a analýza nejdůležitějších provozních údajů
der wichtigsten Betriebsdaten die Grundlage für
základem pro efektivní provozování těchto
eine effiziente Betriebsführung und die kontinu-
zařízení a neustálé zlepšování výrobních pro-
ierliche Verbesserung der Betriebsprozesse, die
cesů, které jsou v konečném efektu ku pro-
letztendlich den Gemeinden und Kunden zugute
spěchu obcí.
kommen.
BENCHMARKING 2
ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN
BENCHMARKING 2
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Die Fachgruppe Abwasserreinigung des Tech-
Odborná skupina technického týmu Energie
nikteams der Energie AG Wasser Gruppe setzt
AG Wasser používá od roku 2010 ročně ak-
seit 2010 eine jährlich aktualisierte, umfassende
tualizovanou obsáhlou databázi provozně­
Datenbank für betrieblich­‑technische Kennzah-
‑technických ukazatelů všech 297 provozova-
len aller 297 betriebenen Kläranlagen ein. Bei
ných čistíren odpadních vod (ČOV). U 34 ČOV
den 34 Kläranlagen größer 5 000 EW werden
se zatížením nad 5 000 ekvivalentních obyva-
auch die wesentlichen kaufmännischen Daten
tel (dále jen EO) jsou sledována a analyzová-
aufgezeichnet und analysiert. Erfasst werden:
na i významná ekonomická data. Databáze
Anlagenbezeichnung, Standort, Verfasser der
obsahuje: název ČOV, místo, zpracovatele
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.,
Daten, hydraulische Kapazität und Auslastung,
dat, projektované a dosahované hydraulické
Technischer Direktor
Reinigungsleistung, technische Spezifikation
a bilanční ukazatele, aktuální účinnosti čiště-
technický ředitel
und Ausstattung, Chemikalien- und Energie-
ní, technická specifika a vybavení, spotřebu
VS Chrudim, a. s.
verbrauch,
Klärschlamm
chemikálií a energií, počty pracovníků obslu-
und Stromerzeugung. Bei ARA über 5 000 EW
hy, produkci odpadních kalů a výrobu elek-
auch die Betriebskosten, aufgegliedert nach
trické energie, u ČOV nad 5 000 EO také pro-
den wesentlichen Kostenpositionen.
vozní náklady dle významných jednotlivých
Personalkapazität,
kalkulačních položek.
Zentraler Punkt des Benchmarkings ist der
Stromverbrauch und die daraus abgeleiteten
Hlavní důraz v benchmarkingu je zaměřen
spezifischen Kennzahlen je m³ Abwasser bzw.
na spotřebu elektrické energie na ČOV a je-
je EW. Beide Kennzahlen werden gemeinsam
jí měrnou spotřebu, vztaženou na jednotku
zur Beurteilung der energetischen Anlagenef-
průtoku odpadní vody (l) a dále na jednotku
fizienz herangezogen (siehe Tab. 1). Die Dar-
organického zatížení ČOV (1 EO). Oba ukaza-
stellung erfolgt für jede ARA als Zeitreihe. Zum
tele se používají pro posouzení energetické
Vergleich zwischen den Kläranlagen wurden
náročnosti ČOV také ve vzájemné kombinaci
diese laut der Verordnung der Regierung der
(viz tabulka 1). U každé ČOV jsou oba uka-
ČR Nr. 61/2003 Sb. nach EW in 9 Größen-
zatele nejprve statisticky hodnoceny v časové
gruppen kategorisiert (siehe Tab. 1). In jeder
řadě. Pro porovnání byly ČOV dle nařízení vlá-
Kategorie wurde z.B. der spezifische Stromver-
dy ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění rozděle-
brauch (Median, Durchschnitt, Standardabwei-
ny do 9 skupin dle velikosti na základě počtu
chung und 90% Perzentile) ausgewertet und
EO (viz graf 1). Jako další kritérium bylo vybrá-
mit einem Ampelsystem dargestellt. Grafik Nr.
no, zda je či není součástí technologie ČOV
1 zeigt sehr übersichtlich die Mediane beider
čerpací stanice odpadních vod (ČS). V každé
Kennzahlen des spezifischen Stromverbrauchs.
kategorii byla statisticky vyhodnocena na-
Diese Werte können als Benchmarks (Zielwerte)
př. roční specifická spotřeba elektrické ener-
für die Energie AG Gruppe angesehen werden
gie (medián, průměr, směrodatná odchylka,
und können auch für Vergleiche mit anderen
90 perc.) a podmíněně barevně naformátová-
Betreibern verwendet werden.
na v barvách dopravního semaforu.
25
Grafik / Graf
1 Spezifischer Stromverbrauch
Specifická spotřeba elektrické
energie
DE
ARA 500 - 2000 EW ohne Pumpwerke
Median
90 % Perzentile
(kWh/m³)
2,0
VD007
VB011
VS005
1,5
CE047
1,0
0,5
0,0
30
60
CZ
Tabelle / Tabulka
DE
90
ČOV 500 - 2000 EO bez ČS
Kategorien der ARA nach EW:
<500
ohne Pumpwerke / bez čerpací
stanice
Hodnoty mediánu specifické
spotřeby elektrické energie
kWh/m³
500-2 000
2001-10 000
57
26
14
6
1
0,74
0,67
0,52
0,41
0,26
72
62
47
36
21
kWh/EW / kWh/EO
Anzahl der ARA / počet ČOV
mit Pumpwerken / s čerpací
stanicí
kWh/m³
Kategorie ČOV dle EO:
10 001-100 000
>100 000
50
42
32
11
-
0,95
0,72
0,65
0,54
-
92
81
70
44
-
2 001-10 000
10 001-100 000
kWh/EW / kWh/EO
CZ
kWh/EO / kWh/EW
90 perc.
medián
Anzahl der ARA / počet ČOV
1 Vergleichswerte des
spezifischen Stromverbrauchs
120
<500
500-2 000
>100 000
Ziel des Benchmarkings ist die Ableitung
Graf 1 ukazuje velmi přehledně mediány
konkreter Verbesserungsmaßnahmen in den
obou ukazatelů specifické spotřeby elektric-
Kläranlagen. Im Berichtsjahr konzentrierte
ké energie. Tyto hodnoty lze považovat za
sich die Arbeitsgruppe Abwasser auf die Ver-
benchmarky (cílové hodnoty) pro skupinu
besserung der Energieeffizienz. Hier einige
Energie AG a jsou využitelné i pro porovnává-
Beispiele:
ní s ostatními provozovateli na vodárenském
trhu.
·· Im Rahmen des Benchmarkings wurde in
der ARA Luže (1 300 EW, VS Chrudim) ein
Cílem benchmarkingu je odvodit konkrétní
sehr hoher spezifischer Stromverbrauch -
opatření pro zlepšení technologií ČOV. Ve
siehe Grafik 1 Punkt VS005 festgestellt.
sledovaném roce se odborná skupina ČOV
Eine detaillierte Analyse zeigte eine unnötig
zaměřila na snižování energetické náročnosti
hohe Belüftung. Durch die Erneuerung der
ČOV. Uveďme některé příklady:
Sauerstoffmesssonden und die Änderung
der Steuerung der Belüftung konnte der
Stromverbrauch deutlich gesenkt werden.
·· In der ARA Chrudim (17 200 EW, VS Chru-
26
·· V rámci benchmarkingu byla odhalena
vysoká specifická spotřeba elektrické energie na ČOV Luže (1 300 EO, VS Chrudim)
dim) wurde eine ganze Reihe von Maßnah-
- viz graf 1 bod VS005. Podrobná analýza
men zur Steigerung der Energieeffizienz des
prokázala zbytečné převzdušňování ak-
Reinigungsprozesses und der Optimierung
tivační nádrže. Výměna sond pro měření
der Denitrifizierung mit einer Gesamtein-
koncentrace kyslíku a úprava algoritmu
sparung von 150 MWh/a durchgeführt.
řízení aerace umožnily výrazné snížení
·· In der ARA Žebrák (1 800 EW, VAK Beroun)
spotřeby elektrické energie.
bestand die Betriebsoptimierung in einer
·· Na ČOV Chrudim (17 200 EO, VS Chrudim)
neuen und genaueren Einstellung der Steu-
byla provedena celá řada úprav v technolo-
erung der Belüftungszyklen.
gii za účelem snížení energetické náročnosti
·· Im Rahmen des Probebetriebs in der ARA
čistícího procesu a optimalizace denitrifika-
Hořovice (5 300 EW, VAK Beroun) konnte
ce s celkovou úsporou přes 150 MWh/rok.
auf Basis der Benchmarking­‑ Vergleichsdaten eine Einsparung in Höhe von 9 MWh/
·· Na ČOV Žebrák (1 800 EO, VAK Beroun)
spočívala optimalizace provozu v novém
Monat erzielt werden.
a citlivějším nastavení řízení aeračních cyklů.
·· Im Versorgungsgebiet der VHOS Moravs-
·· V rámci zkušebního provozu ČOV Hořovice
ká Třebová wurde in der ARA Polička
(5 300 EO, VAK Beroun) bylo možné na
(20 100 EW) ein gleichmäßiger Zulauf des
základě využití benchmarkingového srov-
Industrieabwassers sichergestellt und in der
nání dosáhnout úspory elektrické energie
ARA Jevíčko (5 600 EW) wurden die Belüf-
o 9 MWh měsíčně.
tungselemente ausgetauscht.
·· V oblasti působení společnosti VHOS
·· Für 2014 ist in der ARA Kolín (24 000 EW,
Moravská Třebová byl na ČOV Polička
VODOS Kolín) eine Sanierung der Kraft­
(20 100 EO) zajištěn rovnoměrný nátok prů-
‑Wärme­‑Kopplung­vorbereitet und in der
myslových odpadních vod a na ČOV Jevíčko
ARA Hlinsko (25 000 EW, VS Chrudim) ist
(5 600 EO) byly vyměněny aerační elementy
die Installierung einer neuen Kogenerati-
v aktivačních nádržích.
onsanlage mit einer Leistung von 80 kW
·· V roce 2014 je na ČOV Kolín (24 000 EO,
vorgesehen.
VODOS Kolín) plánována rekonstrukce
kogenerační jednotky a na ČOV Hlinsko
Ein zumindest ebenso wichtiger Bereich des
(25 000 EO, VS Chrudim) je připravena
Benchmarkings beschäftigt sich mit der Ana-
instalace zcela nové jednotky, s elektrickým
lyse der Betriebskosten von Kläranlagen über
výkonem 80 kW.
DE
Grafik / Graf
Chemikalien
4,4 %
Material
materiál
2,6 %
Elektrizität
el. energie
8%
Erdgas
Personalkosten
chemikálie
1,8 %
1,3 %
zemní plyn
11,8 %
7,4 %
0,7 %
Reparaturen
Sonstige externe Kosten
nájemné
2,4 %
16 %
1,1 %
popl. za vypouštění OV
ostatní externí náklady
Klärschlamm
Labordienstleistungen
Průměrné podíly provozních
nákladů na ČOV
(>5 000 EO)
opravy
5,2 %
Miete
Gebühren für Abwassereinl.
personální náklady
2 Durchschnittliche Anteile der
Betriebskosten der ARA
(>5 000 EW)
kaly
32,2 %
Sonstige interne Kosten
lab. práce
5,1 %
ostatní interní
Betriebsregien
výrobní režie
Verwaltungsregien
správní režie
CZ
5 000 EW (Grafik 2). Ziel ist die Optimierung
Neméně významnou oblastí benchmarkingu je
der Betriebskosten.
analýza provozních nákladů na ČOV s velikostí
dle zatížení nad 5 000 EO (graf 2). Jejím cílem
Das Benchmarking ist daher seit dessen Ein-
je optimalizace provozních nákladů.
führung und Verbesserung in den letzten Jahren zu einem untrennbaren Bestandteil der
Benchmarking se tak od svého zavedení a díky
Praxis der für den Betrieb verantwortlichen
vylepšení v posledních letech stal neodmysli-
Personen geworden und ist integraler Be-
telnou součástí každodenní praxe pracovníků
standteil einer effizienten Betriebsführung der
provozu a je integrální součástí efektivního
Abwasserinfrastruktur.
provozování vodohospodářské infrastruktury.
27
BENCHMARKING 3
WASSERVERLUSTE
BENCHMARKING 3 - ZTRÁTY
VODY VE VODÁRENSKÝCH
SÍTÍCH
Die Wasserverluste in Leitungsnetzen sind ei-
Co možná nejnižší hodnota ztrát vody v sítích
ne wesentliche Maßzahl für dessen Zustand,
je podstatným ukazatelem stavu vodovodní
die Betriebsqualität und die Versorgungssi-
sítě, kvality provozu a spolehlivosti dodávek
cherheit. Für das Betriebspersonal ist es eine
vody. Pro pracovníky provozů je vyhledává-
ständige Herausforderung Verluststellen zu
ní poruch na síti a odstraňování úniků vody
orten und zu reparieren. Grundlagen dafür
stálou výzvou. Základem jsou analýzy stavu
sind die Analysen des Gesamtnetzes und im
sítě a většinou pak v druhém kroku měření na
zweiten Schritt vor, Ort­‑Messungen.
místě možného úniku vody.
Ing. Václav Kloboučník,
Wir konzentrieren uns damit auf die „echten
V tomto případě se soustředíme především
Leiter der technischen
Wasserverluste“ und haben beim hier prä-
na „přímé“ ztráty vody, v benchmarkingu
Abteilung
sentierten Benchmarking den Eigenverbrauch
prezentovaném v tomto materiálu jsme vy-
vedoucí technického
ausgeklammert.
loučili vlastní spotřebu.
Netzschäden und daraus resultierende Ver-
Škody na síti a v jejich důsledku vznikající
luste haben viele Ursachen. Dazu gehören:
ztráty vody mají mnoho příčin. Je to pře-
Material und Alter des Netzes, Verlegequa-
devším: stáří sítě a použitý materiál, kvalita
lität,
Umgebungsmaterial,
Verkehrsbelas-
položení vodovodu, okolní materiál, zatížení
tung,
hydrostatisches
-dynamisches
sítě, hydrostatická a hydrodynamická úroveň
oddělení
VS Chrudim, a. s.
und
Druckniveau…
tlaku.
Anfang 2013 wurde durch die Arbeitsgruppe
Na začátku roku 2013 zpracovala odborná
Netze des Technikteams der Energie AG Was-
skupina Sítě Technického týmu skupiny EAGB
ser eine Analyse zum Vergleich unterschied-
analýzu se srovnáním různých metod, který-
licher Darstellungsformen der Wasserverluste
mi se hodnotí stav vodovodních sítí:
vorgelegt:
·· Procento vody nefakturované - nejjed·· Anteil des nicht fakturierten Wassers: die
pro analýzu „přímých“ ztrát vody, neboť
Analyse der echten Verluste nicht geeignet
zahrnuje i jiná využití vyrobené vody (na-
ist, weil sie auch andere Wassernutzungen
př. vlastní spotřebu),
umfasst (z.B. Eigenverbrauch),
·· Unit Leakage: die in Tschechien gängige
·· Jednotkový únik vody - v České republice
běžně používaná metoda vhodná pro hod-
Methode zur Darstellung der Verluste in
nocení ztrát vody v určité síťové oblasti
einem Netzgebiet und zum Vergleich mit
a srovnání různých oblastí navzájem,
anderen Netzgebieten,
28
nodušší metoda, která se však nehodí
einfachste Methode, die jedoch für die
·· Monitoring und Bilanzierung von (Teil-)
·· Monitoring a bilancování vybraných oblastí
nebo jejich částí - sledování bilančních
Versorgungsgebieten: die Bilanzierung
hodnot denního množstevního náto-
(z.B. Tagessummen oder Tagesmittelwerte)
ku (např. celkového a průměrného) do
der Zuströmmengen und der fakturierten
hodnocených oblastí a sledování fakturo-
bzw. in andere Gebiete weitergeleiteten
vaných množství, event. množství rozvá-
Mengen,
děných do dalších oblastí,
·· Infrastructure Leakage Index (ILI): eine von
·· Infrastrukturní ztrátový index (ILI) - meto-
der IWA empfohlene, im angloamerikani-
da doporučovaná IWA vzniklá na
schen Raum entwickelte Darstellungsform,
angloamerickém teritoriu, která klade do
wobei die tatsächlichen Verluste ins Ver-
vzájemného poměru skutečné a teoreticky
hältnis mit „nicht vermeidbaren Verlusten“
nevyhnutelné ztráty. Do výpočtu se přitom
gesetzt werden. Dabei gehen Netzlänge,
zahrnuje také délka sítě, počet přípojek
Zahl der Anschlüsse und Druckniveau in
a úroveň tlaku.
die Berechnung ein.
Na základě dobré databáze údajů a z důvodu
Aufgrund der guten Datenlage und der
obtížnosti výpočtu ILI pro oblasti zásobování
schwierigen ILI­‑Berechnung in Versorgungs-
s různým tlakem byla pro benchmarking ztrát
gebieten
Druckni-
ve vodárenských sítích ve skupině společností
veaus, wurde für das Verlustbenchmarking
Energie AG Wasser zvolena metoda jednot-
der Energie AG Wasser Gruppe die Unit
kového úniku vody.
mit
unterschiedlichen
Leakage ausgewählt.
Jako každá metoda má i tato metoda svá
Wie jedes Verfahren hat auch die Unit Leaka-
úskalí. Velmi rychle například narazí na své
ge Methode ihre Schwachstellen, z.B. wenn
hranice tehdy, když by měly být srovnává-
die Daten größerer Regionen mit jenen von
ny údaje větších regionů s údaji rozvodné
einzelnen Gemeinden verglichen werden.
sítě jedné obce nebo města. Dále je nutno
Auch muss darauf geachtet werden, dass
rozlišovat mezi přiváděcími a rozvodnými
zwischen Transport- und Verteilnetzen unter-
sítěmi.
schieden wird.
Tato skutečnost je ve dvou níže uvedených
Dies ist in den folgenden beiden Tabellen klar
tabulkách jasně zřejmá. V první tabulce
ersichtlich. In der ersten Tabelle sind die Unit
jsou uvedeny jednotkové úniky vody na
Leakages auf Ebene der Einzelversorgungen/
úrovni jednotlivých rozvodných sítí/obcí,
Gemeinden, in der zweiten jene der Betriebs-
druhá tabulka shrnuje údaje všech rozvod-
stellen dargestellt. Der positive Trend, also
ných sítí v daném provozním středisku. Po-
der Rückgang der Verluste ist in beiden Ta-
zitivní trend, tj. snížení ztrát, lze vysledovat
bellen erkennbar, allerdings täuscht die zwei-
v obou tabulkách, druhá tabulka na úrovni
te Tabelle auf Ebene der Betriebsstellen bes-
provozních středisek však vykazuje lepší
sere Werte vor, als dies in der ersten Tabelle
hodnoty než tabulka první na úrovni dané
auf Ebene der Gemeinde der Fall ist:
obce nebo města:
DE
Stadt
Chrudim
CZ
Einwohner
2007
2008
2009
2010
2011
2012
21 700
2 042
2 481
2 831
2 699
1 966
1 640
Hlinsko
9 400
3 077
2 448
2 292
3 426
3 178
2 189
Heřmanův Městec
4 500
1 096
2 012
1 550
1 648
1 411
1 231
Luže
1 730
5 321
3 337
734
242
2 231
2 712
Chrast
2 560
2 066
1 206
2 599
3 279
1 451
1 960
Seč
1 100
3 205
812
981
2 195
431
498
Proseč
1 650
1 011
558
670
502
722
753
Slatiňany
3 770
1 965
2 821
3 171
3 089
872
1 970
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Město
obyvatel
Tabelle / Tabulka
1 Entwicklung der Unit Leakage
- Städte (m³/km × Jahr)
Vývoj jednotkového úniku vody
- města (m³/km × rok)
29
Tabelle / Tabulka
DE
2 Entwicklung der Unit Leakage
- Regionen (m³/km × Jahr)
Vývoj jednotkového úniku vody
- regiony (m³/km × rok)
CZ
Grafik / Graf
1 Zulaufmengen in die
Versorgungszone Tábor
Jänner 2012
Nátoky do sledované
zásobovací oblasti Tábor
leden 2012
Region
Einwohner
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VS Chrudim
84 080
960
1 285
1 425
1 125
1 031
1 003
SV Chrudim - Chrast
42 950
1 228
2 037
2 446
1 852
1 228
1 334
SV Hlinsko
18 473
1 021
929
1 055
1 220
1 326
1 384
SV Heřmanův Městec - Seč
16 042
956
1 293
1 302
745
1 010
741
SV Luže
3 135
1 178
1 129
474
398
962
474
SV Nové Hrady - Proseč
3 480
745
757
755
613
682
723
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Region
obyvatel
Die folgende Grafik zeigt die Tageswerte ei-
Následující graf prezentuje denní hodnoty vy-
ner Versorgungszone der Stadt Tábor über ein
brané zásobovací oblasti ve městě Tábor v ob-
Monat. Die rote Linie stellt die nächtlichen Min-
dobí jednoho měsíce. Červená křivka je minimál-
destzulaufmenge in l/s dar, die blaue Linie zeigt
ním nočním nátokem vody v l/s, modrá křivka
die Tageszulaufmenge in l/s die die Charakteris-
je průměrný denní nátok vody v l/s, který má
tik einer typischen Industriestadt abbildet, die
charakteristiku ukázkového průmyslového měs-
an Wochentagen einen erhöhten Verbrauch
ta vykazujícího zvýšenou spotřebu vody ve všed-
aufweist.
ních dnech.
DE
Tageszulaufmengen (l/s)
nächtliche Mindestzulaufmengen (l/s)
l/s
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CZ
30
Průměrný denní nátok vody (l/s)
Minimální noční nátok vody (l/s)
Entwicklung der Unit Leakage
Vývoj hodnoty jednotkového úniku vody
in der Energie AG Wasser
ve skupině Energie AG Wasser
Die Erfolge der großen Investitionen der Grup-
Úspěšnost velkých investic skupiny našich spo-
pe in die Messtechnik, die Fernübertragung und
lečností do techniky měření a dálkových přeno-
-überwachung, in die Auftrennung von Druck-
sů a sledování, do rozdělení tlakových a měřicích
und Messzonen, die Aus- und Weiterbildung
pásem, do školení a dalšího vzdělávání provoz-
des Betriebspersonals, alles mit dem Ziel die Ver-
ních pracovníků, vše s cílem snižování ztrát, se
luste zu senken, zeigen sich in der Auswertung
názorně a působivě odráží ve vyhodnocení 42
von 42 Versorgungsgebieten = Städten und Ge-
zásobovacích oblastí, tj. měst a obcí s více než
meinden mit mehr als 5 000 Einwohnern.
5 000 obyvateli.
Die Einstufung der Netzqualität auf Basis
Zařazení kvality sítí se zakládá na oficiálně
der Unit Leakage erfolgt gemäß der
přijímané klasifikaci sítí v České republice:
offiziellen tschechischen Klassifizierung:
DE
Städte und Gemeinden
Gut
Zufriedenstellend
Mangelhaft
unter 20 000 Einwohner
méně než 20 000 obyvatel
< 3 200 m³/km.a
> 3 200 und/a < 4 000 m³/km.a
> 4 000 m³/km.a
über 20 000 Einwohner
více než 20 000 obyvatel
> 3 200 m³/km.a
> 3 200 und/a < 6 000 m³/km.a
> 6 000 m³/km.a
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
CZ
Města a obce
DE
Jahr
Gut
Zufriedenstellend
Mangelhaft
2007
29
5
8
2008
31
3
8
2009
32
5
5
2010
31
6
5
2011
35
3
4
2012
36
3
3
Rok
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
CZ
Im Hinblick auf die Verluste wurden 2007: 69 %
Ve vztahu ke ztrátám na síti bylo v roce 2007
der Netze als GUT, 12 % als DURCHSCHNITT-
ohodnoceno 69 % sítí jako „dobré“, 12 % ja-
LICH und 19 % als SCHLECHT eingestuft. 2012
ko „průměrné“ a 19 % jako „špatné“. V roce
konnten diese Netze zu 86% als GUT, 7% als
2012 byly stejné sítě ohodnoceny jako „dob-
DURCHSCHNITTLICH und 7% als SCHLECHT ein-
ré“ v 86 % případů, 7 % pak jako „průměrné“
gestuft werden. Dies korreliert mit der in Kapitel
a 7 % jako „špatné“. Tyto výsledky korelují
5 dargestellten Verbesserung des Wirkungsgrads
se zlepšením účinnosti výroby vody ze 77 %
der Wasserproduktion von 77% auf 82% und
na 82 %, o které je pojednáno v kapitole 5,
dem Rückgang der Netzstörungen je km. Damit
a s poklesem počtu poruch na jeden kilometr
ist es in den letzten fünf Jahren gelungen, die
sítě. V posledních pěti letech se tedy podaři-
echten Verluste um fast 5 Mio. m³ pro Jahr zu
lo snížit přímé ztráty vody o téměř 5 mil. m³
senken, ein bedeutender Erfolg zur Erhöhung der
ročně, což znamená významný úspěch při zvy-
Effizienz der Betriebsführung UND zum Schutz
šování efektivity provozu a ochraně životního
der Umwelt.
prostředí.
Zusammenfassung:
Závěr:
Das Benchmarking von 42 Versorgungsgebieten
Benchmarking 42 oblastí zásobování meto-
erfolgt auf Basis der in Tschechien gängigen Unit
dou jednotkového úniku vody v letech 2007
Leakage. Die Ergebnisse bestätigen die erfolgrei-
až 2012 je konkrétní ukázkou dobré práce
che Arbeit der letzten Jahre bei der Verlustreduk-
posledních let při snižování ztrát vody v sítích.
tion. Aufgrund der zunehmenden Alterung der
Z důvodu stárnutí sítí bude nutno v této práci
Netze muss diese Arbeit fortgeführt und sogar
nejen pokračovat, ale bude nutno ji dokonce
verstärkt werden. Aktuell werden Modelle ent-
posílit. V současné době pracujeme na vývoji
wickelt, die Verlustreduktion auch mittels wirt-
modelů, které se zaměřují na snižování a opti-
schaftlicher Instrumente weiter zu fokussieren
malizaci ztrát vody pomocí ekonomických ná-
und zu optimieren. Über die ersten Ergebnisse
strojů, o jejichž výsledcích budeme informovat
soll nächstes Jahr berichtet werden.
v příštím roce.
Tabelle / Tabulka
3 Einstufung der Netzqualität
Zařazení kvality sítí
Tabelle / Tabulka
4 Anzahl der Städte und
Gemeinden in der Wassergruppe
nach Einstufung der
Netzqualität
Počty sledovaných oblastí
zařazených podle kvalitativních
skupin
31
Písek
Historischer Wasserbehälter
auf dem Hradišťský vrch,
Baujahr 1900
Písek
Historický vodojem na Hradišťském
vrchu z roku 1900
VERBESSERUNG DER
DRUCKVERHÄLTNISSE IM
WASSERLEITUNGSNETZ
ZLEPŠOVÁNÍ TLAKOVÝCH
POMĚRŮ VODOVODNÍ SÍTĚ
Kernaufgabe eines Wasserversorgers ist die kontinu-
Základním úkolem provozovatele vodovodní sítě je
ierliche Versorgung mit stabilem Wasserdruck. Bei
plynulé zásobování odběratelů pitnou vodou. Je­­­­‑li
Hochbehältern ist das Druckniveau vorgegeben und
vodovodní řad zásoben z vodojemu, je úroveň tlaku
stabil. Sobald jedoch Trinkwasser über Druckerhö-
pevně dána a je stabilní. Jakmile se však pitná voda
hungsanlagen gepumpt wird, kommt es zu Druck-
do sítě musí čerpat, dochází k výkyvům v tlaku do-
schwankungen. Um dies zu vermeiden, können
dávané pitné vody. Aby se zamezilo kolísání tlaku
Frequenzwandler installiert werden. Dadurch wird
vody v síti a u zákazníka, je možná instalace měničů
die Drehzahl der Pumpen und deren Leistung an die
frekvence. Ty dokážou měnit otáčky čerpadel a tím
jeweilige Situation im Versorgungsgebiet angepasst.
přizpůsobit výkon čerpadla situaci spotřebiště.
Ing. Josef Jansa,
Technischer Direktor
Die 11 000 Einwohner von Rychnov nad Kněžnou
Jedenáct tisíc obyvatel Rychnova nad Kněžnou je
technický ředitel
werden aus einer zentralen Wasseraufbereitungs-
zásobováno z centrální úpravny vody, která dodá-
AQUA SERVIS, a. s.
anlage versorgt, die direkt in das Netz (und durch
vá vodu přímo do sítě (a dále do vodojemu). V do-
dieses in einen Hochbehälter) liefert. Bei gleichzei-
bě, kdy úpravna nepracovala a nastala odběrová
tigem Spitzenbedarf und Produktionsstillstand der
špička, docházelo především v okrajových částech
Wasseraufbereitung kam es bisher besonders in
města k problémům s tlakem vody. Aby byly tyto
Versorgungsbereichen am Stadtrand zu Druckpro-
problémy vyřešeny, byla dvě stávající čerpadla vy-
blemen. Um diese Probleme zu lösen, wurden die
bavena měniči frekvence v celkové ceně 725 tis. Kč.
zwei bestehenden Pumpen mit Frequenzwandlern
Takřka okamžitě po provedené instalaci bylo mož-
ausgestattet. Die Investitionskosten haben rd. EUR
né naměřit uspokojivé a plánovité tlakové poměry
30 000 betragen. Bereits unmittelbar nach dem
ve vodovodní síti. I díky tomuto snížení zatížení sítě
Einbau wurde im gesamten Versorgungsgebiet ei-
tlakovými rázy se snížil počet poruch o 5 procent
ne deutliche Verbesserung festgestellt. Aufgrund
a ztráty o 5,1 procent. Toto řešení však má přínos
der so reduzierten Druckstoßbelastung gingen
i pro úpravnu vody, protože zde nedochází k pře-
auch die Störungen im Leitungsnetz um 5 % zu-
rušování provozu, neboť při každé takové události
rück und die Wasserverluste um 5,1 %.
docházelo při rozběhu úpravny ke krátkodobému
zhoršení kvality upravené vody.
„Die große Investition in die Frequenzwandler hat
die Qualität der Versorgung für die Bewohner von
„I když se jednalo o velkou investici, jednoznačně
Rychnov nad Kněžnou eindeutig und unmittelbar
přinesla zlepšení kvality dodávky pitné vody obča-
verbessert. Weil ich selber in einem der Randgebie-
nům Rychnova nad Kněžnou. Protože sám bydlím
te der Stadt wohne, konnte und kann ich mich da-
v jedné z okrajových částí města, mohu situaci
von auch selbst überzeugen“ stellt der Bürgermeis-
dobře posoudit,“ řekl starosta Rychnova nad Kněž-
ter von Rychnov nad Kněžnou, Jan Skořepa fest.
nou Jan Skořepa.
Im Betriebsgebiet der AQUA SERVIS gibt es weite-
Na území provozovaném společností AQUA SERVIS
re Standorte, wo die in Rychnov gemachten Erfah-
je více míst, kde je možné zkušenosti z Rychnova
rungen genutzt werden können.
uplatnit.
33
VERNETZUNG UND FERN‑
ÜBERWACHUNG IN DER RE‑
GION MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
DISPEČINK A DÁLKOVÝ
MONITORING SÍTĚ V REGIONU
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Die Überwachung und Fernsteuerung der
Dálkový monitoring a dálkové řízení vodárenské
Wasser- und Abwasserinfrastruktur ist gerade
infrastruktury jsou podstatnou podmínkou pro
bei Unternehmen, die sich um den Betrieb in
vodárenské společnosti, které provozují vodá-
einer ganzen Region kümmern, essentiell. Die
renskou infrastrukturu v regionálním rozsahu.
VHOS, a. s. im Bezirk Svitavy ist dafür mit ihren
Společnost VHOS, a. s. působící v okresu Svita-
4 Wassergewinnungsanlagen, 128 Behältern,
vy provozuje ve své oblasti 82 čerpacích sta-
82 Pumpwerken und 26 Drucksteuerungsan-
nic, 26 tlakových stanic, 4 úpravny pitné vody
lagen ein gutes Beispiel. Aus diesem Grund
a 128 vodojemů, a je tak dobrým příkladem
Ing. Zdeněk Šunka,
wird seit 2006 an der schrittweisen Errichtung
využívání této technologie. Z tohoto důvodu se
Technischer Direktor
einer zentralen Leitstelle mit den Außenstellen
VHOS, a. s. již v roce 2006 vydala cestou cen-
technický ředitel
in den Städten Svitavy, Polička, Litomyšl und
trálního dispečinku v Moravské Třebové, pod
VHOS,  a. s.
Jevíčko gearbeitet. Die dezentral gesammel-
který spadají lokální dispečinky Svitavy, Polička
ten Daten werden durch die zentrale Leitstelle
s Litomyšlí a Jevíčko. Centrální dispečink zpra-
verarbeitet und dienen zur Überwachung und
covává decentrálně získané údaje a řídí podle
Steuerung der Anlagen. Besonderes Augen-
nich jednotlivá zařízení. Zvláštní pozornost je
merk wird auf die Durchflussmengen gelegt,
věnována velkým změnám v denních množ-
um Störungen im Netz frühzeitig zu erkennen
stvích vyrobené vody či příliš velkým průto-
und gegensteuern zu können.
kům, které jsou možným ukazatelem poruch
na vodovodní síti Tak je možné závady včas ro-
Das Monitoring, die Visualisierungen und die
zeznat a přijmout potřebná opatření pro jejich
Steuerung erfolgen über eine SCX-Software
odstranění.
(VAE Controls s.r. o Ostrava). Das mit einem
34
Back­‑up versehene Programm ist am Zent-
Monitorování, vizualizaci a řízení zajišťuje soft-
ralserver in Moravská Třebová installiert und
ware SCX (VAE Controls, s. r. o. Ostrava). Tento
bezieht die Daten von den dezentralen Anla-
program běží na serveru v Moravské Třebové
gen. Überwacht und archiviert werden Was-
a stahuje data z decentrálních zařízení. Pro
serpegel und Durchflussmengen, verschiedene
případ problémů se serverem je připraven zá-
Druck- und Betriebszustände und weitere ge-
ložní počítač ve stejné konfiguraci. Sledovány
setzlich vorgegebene Daten. Für die Kommuni-
a archivovány jsou hladiny a průtoky vody, růz-
kation zwischen den Komponenten kommt ein
né tlakové a provozní stavy a další informace
Funkdatennetz (Conel, s. r. o.) auf der 400Mhz
vyžadované legislativou. Pro komunikaci mezi
Frequenz zum Einsatz. Weiters erfolgt die
jednotlivými prostředky systému se používá rá-
Kommunikation mittels SMS. Die Verbindung
diová datová síť (Conel, s. r. o.) v pásmu 400
zwischen Sub- und Zentralleitstelle erfolgt mit-
Mhz a GSM komunikace. Centrální dispečink je
tels WAN/LAN­‑Netz.
s lokálními dispečinky propojen sítí WAN/LAN.
Das Funknetz umfasst bisher 111 Objekte und be-
Radiová síť zahrnuje 111 objektů a tvoří ji 78
steht aus 78 Stationen, von welchen vier in den
stanic, z nichž 4 jsou na dispečincích.
Leitstellen installiert sind.
74 podřízených stanic je rozděleno takto:
74 Substationen:
·· Betrieb Moravská Třebová: 26 Funkstationen
und 31 Visualisierungen in der Leitstelle,
·· Betrieb Svitavy: 17 Funkstationen
und 18 Visualisierungen,
·· Betrieb Jevíčko: 10 Funkstationen
und 16 Visualisierungen,
·· Betrieb Polička und Litomyšl: 21 Funkstationen
·· provoz Moravská Třebová s 26 radiostanicemi a 31 vizualizacemi na dispečinku,
·· provoz Svitavy s 17 radiostanicemi
a 18 vizualizacemi,
·· provoz Jevíčko s 10 radiostanicemi
a 16 vizualizacemi,
·· provoz Polička a Litomyšl s 21 radiostanicemi a 35 vizualizacemi.
und 35 Visualisierungen.
Na rok 2014 VHOS, a. s. připravuje přechod na
2014 erfolgt die Umstellung auf das neue Leitstel-
dispečerský systém SCX6 s moderními komu-
lensystem SCX6 mit modernen Kommunikations-
nikačními protokoly. Velkou výhodou tohoto
protokollen. Damit können Anlagen und Messstel-
systému je možnost připojení nových tele-
len noch wirtschaftlicher eingebunden werden,
metrických stanic za nižší pořizovací náklady.
was den Einsatz auch für kleinere Pumpwerke und
Možnost osazení těchto stanic bude tak zají-
Hochbehälter interessant macht. Weitere positive
mavá hlavně pro menší čerpací stanice a vodo-
Effekte sind die größere Versorgungssicherheit,
jemy. Pozitivními efekty jsou vyšší spolehlivost
reduzierte Wasserverluste und eine effizientere
dodávek vody, snížení ztrát vody a efektivnější
Betriebsführung. Das System wird seit 2013 auch
provozování. VHOS, a. s. používá tento systém
bei Abwasseranlagen in Polička eingesetzt und soll
již od roku 2013 také pro sledování a řízení ka-
aufgrund der Zufriedenheit von Betreiber und Inf-
nalizačních objektů v Poličce. Systém bude dá-
rastruktureigentümer weiter ausgeweitet werden.
le rozšiřován, protože jsou s ním spokojeni jak
vlastníci infrastruktury, tak její provozovatel.
Dazu Ing. Pavel Brettschneider - stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Moravská Třebová: „Ich
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta Mo-
halte die Errichtung und den Ausbau der Fernüber-
ravské Třebové, se k tomu vyjádřil takto: „Bu-
tragungs- und Fernsteuerungsanlagen in der Regi-
dování a rozšiřování vodárenského dispečinku
on durch unseren Betreiber VHOS, a. s. für einen
našeho provozovatele VHOS, 
a. s. považuji
wichtigen Modernisierungsschritt. Die Leitstelle
za důležité modernizační opatření. Dispečink
dient sowohl der VHOS als auch den Gemeinden
slouží provozovateli a majitelům infrastruktur-
und Städten bei der raschen Störungsbehebung
ního majetku k rychlému řešení poruch a efek-
und bei der effizienten Steuerung von Trinkwas-
tivnímu řízení dodávek pitné vody a odvádění
server- und Abwasserentsorgung. Die neueste
odpadních vod. Nejnovější verze řídícího sys-
Version des Steuerungssystems wird unsere ope-
tému zcela jistě povede k dalšímu zlepšení
rative Zusammenarbeit mit Sicherheit noch weiter
operativní spolupráce mezi VHOS a obcemi.“
verbessern.“
Bild / Foto
1 Zentralleitstelle VHOS
Dispečing VHOS
35
GIS, TIS, ZIS
UND DAS WEBPORTAL FÜR
DIE KUNDEN DER ČEVAK
PROPOJENÍ GIS, TIS A ZIS:
PRVNÍ KROK K WEBOVÉMU
PORTÁLU PRO ZÁKAZNÍKY
SPOLEČNOSTI ČEVAK
In den letzten Jahren wurden die IT­‑Systeme
V uplynulém období posledních let došlo ve
der ČEVAK erweitert und modernisiert. Dop-
společnosti ČEVAK k rozšíření a modernizaci
pelgleisigkeiten wurden beseitigt, die Daten-
informačních technologií. Zavedení a propoje-
verfügbarkeit verbessert und Endkunden und
ní geografického informačního systému (GIS),
Infrastruktureigentümern ein umfangreicheres,
technického informačního systému (TIS), zá-
besseres Service geboten, das künftig weiter
kaznického informačního systému (ZIS) od-
ausgeweitet werden wird. Die Datensicherheit
stranilo dvojkolejnost, zlepšilo přístupnost
ist gerade im Jahr des "Edward Snowden" ein
poskytovaných údajů a vytvořilo možnost na-
Ing. Jiří Lipold,
integrierter Bestandteil jeder IT­‑Modernisierung.
bízet odběratelům a vlastníkům infrastruktury
Technischer Direktor
Die Einführung und Verknüpfung des geogra-
rozsáhlejší a lepší služby. Zvýšení bezpečnosti
technický ředitel
fischen Informationssystems (GIS), des techni-
dat, zvláště v „roce Edwarda Snowdena“, je
ČEVAK,  a. s.
schen Informationssystems (TIS) und des Kun-
nedílnou součástí této modernizace. Zavedení
deninformationssystems (ZIS) sowie einer Reihe
a propojení těchto tří systémů a řady dalších
weiterer Informationssysteme wirkt sich auf alle
informačních systémů má dopad na všech-
Geschäftsprozesse der ČEVAK aus.
ny obchodní a provozní procesy společnosti
ČEVAK.
Das GIS bietet unseren kommunalen Vertrags-
36
partnern jetzt den Vorteil, dass sie über einen
GIS nyní přináší našim komunálním partnerům
Web­‑Zugang direkten Zugriff auf die Infrastruk-
možnost získat prostřednictvím webového
turdaten haben. Projektanten erhalten über
rozhraní přímý náhled na údaje o jejich infra-
einen eigenen Zugang umfassende Auskunft
struktuře. Také projektanti mohou na zvláštní
über Lage und technische Daten der Netze und
webové adrese získat zákresy polohy sítí a dal-
können darauf basierend z.B. die Anschlusslei-
ší technické údaje, které pak slouží jako základ
tungen planen. 2014 ist als nächster Schritt die
např. pro projektování vodovodních přípojek.
Inbetriebnahme der elektronischen Planaus-
Pro rok 2014 se jako další krok připravuje
kunft mit einer Datenaus- und -eingabe in den
spuštění elektronického vyjadřovacího por-
Formaten .dwg und .dng geplant. Ein weiterer
tálu s výstupy v elektronickém formátu DWG
Schritt zur Verbesserung des Serviceniveaus für
a DGN, který je významným krokem vedoucím
die Kunden.
ke zvýšení úrovně služeb zákazníkům.
Die Verknüpfung von GIS und ZIS erleichtert
Také propojení systémů GIS a ZIS ulehčuje
insbesondere die Arbeit bei Schadensfällen
práci, zvláště při výskytu poruchy nebo při
GIS
SCADA
ZIS
Lokalizace
Volání topolog. úloh
Zákresy
Zdrojová data TE
Výsl. topolog. úloh
Souřadnice GPS
Provozní hodnoty
Události (alerty)
Odběrná místa
Hlášení
Příkazy
Havárie
Zákroky
NZV
Výluky
Oznámení
WS
WS
WS
WS / SQL
WS
TECHNICKÁ
EVIDENCE
TIS
MAJETEK
SKLAD
UID-ADR
Adresy
SQL
HAVARIJNÍ
MANAGEMENT
PLÁNOVÁNÍ
Abbildung / Obrázek
Výsledky rozborů
XML
LABSYS
DOPRAVA
LEGENDE:
WS - Webschnittstelle
SQL - Datenbankschnittstelle
XML - Schnittstelle
VYHODNOCOVÁNÍ
PODLE
UKAZATELŮ
ZAKÁZKA
HELIOS GREEN
DOCHÁZKA
Základní schéma vazeb
modulů TIS v IS HELIOS Green
a integrace s okolními systémy
a aplikacemi
Podklady pro
manažerské výstupy;
výroční zprávy;
výkaznictví
provozovatele
Výsledky
Provedení úkolů
Fotodokumentace
Úkoly údržby
Data TE
Jízdy vozidel
WS, XML
SQL
WS
SQL
XML
IS VLASTNÍKA
MANAŽERSKÉ
ROZHRANÍ
(MS EXCEL)
Data TIS **)
**) Filtr pro
konkrétniho
vlastníka
1 Systemumgebung TIS,
Helios Green und Einbindung
in weitere Applikationen
mAgent
LEGENDA:
WS - rozhraní webových služeb
SQL - rozhraní na úrovni
databázových view/dotazů
XML - rozhraní na úrovni
exportu/importu dat přes
otevřené formáty
CAR
CONTROL
oder betrieblichen Stillegungen der Netze.
provozních odstávkách sítě. V geografickém
Die betroffenen Versorgungsbereiche und
informačním systému lze rychle identifikovat
Kunden können im GIS rasch eingegrenzt
postižené oblasti zásobování a s nimi i dotče-
und mittels ZIS auch umgehend schriftlich,
né zákazníky. Vodárenský dipečink poté o po-
per Mail oder SMS verständigt werden. Die
ruše neprodleně informuje v předem schvále-
Wasserleitstelle informiert im Störungsfall
ném režimu příslušné úřady, státní institice,
umgehend Behörden, Krankenhäuser etc.
nemocnice apod.
Abbildung / Obrázek
2 Auskunftsportal auf der Homepage der ČEVAK
Umístění vyjadřovacího portálu
na internetových stránkách
společnosti ČEVAK
37
TIS
HELIOS GREEN
ZIS
Vybraná data
fakturace PV, OV
Zakázky,
Útvary,
Činnosti
Číselníky umístění,
karty objektů údržby,
Adresy umístění
Technická
evidence číselníky
SQL
SQL
SQL
SQL
?FILE?
SZTD
MODULY:
Abbildung / Obrázek
3 Systemumgebung TIS,
Helios Green und Einbindung
in weitere Applikationen
Laboratorní
rozbory kvalita
LABSYS
ELEKTRICKÁ ENERGIE
PITNÁ VODA
ODPADNÍ VODA
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
JAKOST VODY A KALŮ
SQL
ÚIR ADR,
Mapové podklady
fáze 2
WS
LEGENDE:
WS - Webschnittstelle
SQL - Datenbankschnittstelle
FILE - Schnittstelle
REPORTING SERVICES
(vrstva L3, DS - OLAP vrstvy,
další prezentační výstupy
budou do SharePoint)
Základní schéma vazeb SZTD
a integrace s okolními systémy
a aplikacemi
WS
LEGENDA:
WS - rozhraní webových služeb
SQL - rozhraní na úrovni
databázových view/dotazů
FILE - rozhraní na úrovni
exportu/importu dat přes
otevřené formáty (různé TXT, XLS, XML)
Databáze
MS SQL
Nakládání
s odpady
Ruční
zadávání dat
pro jednotlivé
moduly
SQL
WS
Nakládání
s odpady
SQL
Vstupovadlo
SZTD
EVI
Die Einführung des technischen Informa-
Zavedení technického informačního sytému (TIS)
tionssystems (TIS) der ČEVAK ist eng mit
ve společnosti ČEVAK je úzce spojeno s koncesní
dem Konzessionsvertrag mit der Vodárenská
smlouvou s Vodárenskou společností Táborsko
společnost Táborsko (VST) verbunden. Das TIS
(VST). TIS mimo jiné umožňuje rozsáhlou a stan-
ermöglicht unter anderem eine umfassende
dardizovanou technickou evidenci, systematické
und standardisierte technische Dokumentati-
a automatizované plánování provozní údržby,
on, die systematische und automatisationsge-
havarijní management a řadu dalších aplika-
stützte Wartungsplanung, das Management
cí. Důležitá je také dokumentace provedených
von Schadensfällen etc. Wesentlich ist auch
prací a technického stavu zařízení. TIS je v rámci
die Dokumentation der durchgeführten Ar-
provozního úseku společnosti ČEVAK v základ-
beiten und des Anlagenzustandes, auch um
ním nastavení užíván ve všech provozovaných
allfällige Haftungsfragen klären zu können.
lokalitách. V případě lokalit VST jsou provozně
Aufgrund der positiven Erfahrungen in Tabor,
využívány i ostatní funkce TIS v návaznosti na
soll dieses System zukünftig auch an weiteren
plnění podmínek koncesní smlouvy.
Standorten zum Einsatz kommen.
Vedle vyjadřovacího portálu se připravuje i další
38
Neben dem Planauskunftsportal wird als wei-
technologie, kterou je systém zadávání technic-
terer Entwicklungsschritt das SZTD vorberei-
kých dat (SZTD). Tento systém v měsíčním in-
tet. Dabei werden Messwerte von einzelnen
tervalu integruje data naměřená u jednotlivých
Anlagen oder Netzabschnitten wie z.B. Was-
zařízení, příp. úsecích sítě, jako jsou např. údaje
serproduktion, Stromverbrauch, Wasserquali-
o spotřebě elektrické energie, kvalitě a množ-
tät, -menge und –druck, abfallwirtschaftliche
ství vyrobené vody, množství čištěné vody,
Daten etc. dokumentiert. Ziel ist es, dass bei
odpadovém hospodářství apod., včetně vyhod-
Abweichungen umgehend Gegenmaßnah-
nocení trendů, odchylek a provozních anomálií.
men eingeleitet werden können.
Vazba mezi uvedenými informačními systémy
Die Verknüpfung dieser Informationssyste-
a na ně navazujícími aplikacemi v souhrnu zna-
me erhöht Effizienz und Professionalität der
mená vznik vzájemně provázaného komplexu
Betreiberservices.
přinášejícího vyšší efektivitu a profesionalitu poskytovaných provozovatelských služeb.
Die Sicherheit der IT­‑Systeme und der Daten
ist eine ständige Herausforderung. Aus die-
Bezpečnost informačních systémů a dat v bez-
sem Grund werden die Sicherheitssysteme
pečí představuje neustálou výzvu. Proto musí
regelmäßig evaluiert.
být bezpečnostní politiky včetně jejich mechanismů periodicky přezkoumávány a přehodno-
Die Größe und das Know-How der ČEVAK
covány. Pro lepší ochranu celé infrastruktury je
bietet also auf einem hohen Sicherheitslevel
využíván systém víceúrovňové bezpečnosti.
Abbildung / Obrázek
4 Beispiel der GIS­‑Ausgabe
für Kunden
Příklad zákresu provozovaných
sítí z GIS poskytovaných zákazníkům
5 Schadenseingrenzung
bei einem Rohrbruch
Příklad zákresu poruch v GIS
den Vorteil, dass die beschriebenen komple-
Velikost a know­‑how společnosti ČEVAK tedy
xen, teuren, aber notwendigen Werkzeuge
znamenají velký přínos, a to na vysoké bezpeč-
allen Kunden, egal ob im Einfamilienhaus, an
nostní úrovni, jak pro všechny zákazníky, pro-
einem Industriestandort oder einem Kranken-
tože jim umožňují disponovat výše uvedenými
haus, bzw. allen Vertragspartnern, egal ob
komplexními, nákladnými, ale užitečnými ná-
eine Gemeinde mit 500 Einwohnern oder der
stroji bez ohledu na to, zda se jedná o rodinný
Kreisstadt Budweis zur Verfügung stehen.
domek, nebo o průmyslový areál, tak rovněž pro
všechny smluvní partnery, nezávisle na tom, zda
se jedná o malou obec s 500 obyvateli, nebo
o krajské město jako jsou České Budějovice.
39
ODTOK - NEUE DIENSTLEISTUNGEN IN SLOWENIEN
ODTOK A DALŠÍ NOVÉ
SLUŽBY VE SLOVINSKU
Neben umfassenden Kanal- und Wasser-
Vedle zajišťování kanalizačních služeb a slu-
dienstleistungen hat die Varinger VK aus
žeb spojených s dodávkou pitné vody zahájila
Marburg ein für die Energie AG Wasser neues
společnost Varinger VK z Mariboru, dceřiná
Geschäftsfeld gestartet, die Inspektion und
společnost Energie AG Wasser ve Slovinsku,
Verstopfungsbehebung bei Hausanschluss­
v polovině roku 2013 činnost v nové oblasti
‑Kanälen. Dazu gehören auch private Kanäle
podnikání: servis kanalizací a přípojek navazu-
im Bereich Gewerbe und Industrie, sowie im
jících na veřejnou kanalizační síť. Služby jsou
Gebäude liegende Hauskanalisationen. Dieses
určeny jak pro soukromé průmyslové areály
Andrej Sitar,
Service wird unter der Marke ODTOK (Abfluss)
s jejich kanalizačními sítěmi, tak pro domov-
Direktor / ředitel
in der Region Marburg (rund 100 000 Einwoh-
ní kanalizace a přípojky. Služby jsou nabízeny
Varinger d.o.o.
ner) im Rahmen eines Rund-um-die-Uhr-Servi-
v občině Maribor (ca. 100 000 obyvatel) pod
ces angeboten.
obchodní značkou ODTOK a jsou zajišťovány
24 hodin denně.
Im Mai 2013 wurde der operative Betrieb mit
einem Fahrzeug mit Spezialequipment aufge-
Činnost v tomto segmentu trhu byla zahá-
nommen, das für praktische alle Anforderun-
jena v květnu 2013, kdy bylo pro operativní
gen gerüstet ist. Nachdem sich die Nachfrage
provoz pořízeno první vozidlo se speciálním
sehr positiv entwickelt hat, wurde bereits im
vybavením, které umožňuje reagovat na nej-
September ein zweites Spezialfahrzeug in Be-
různější požadavky zákazníků. Protože se
trieb genommen. Kunden sind in erster Linie
provoz v první polovině roku činnosti dobře
Sandi Podgoršek,
die Verwalter von großen Wohnobjekten und
rozběhl, bylo již v září pořízeno další speciální
Projektleiter
die Bewohner von Einfamilienhäusern, für die
vozidlo. Zákazníky jsou především společnosti
vedoucí projektu
schnelle Reaktionszeit - bei Varinger sind das
spravující obytné domy a obyvatelé rodinných
Varinger d.o.o.
maximal drei Stunden - wichtig ist.
domků, pro které je velmi důležité, aby jejich
požadavky byly uspokojeny rychle, a to do
Die Markteinführung war begleitet von einer
maximálně tří hodin.
Informationskampagne in Lokalradios, mit
Plakaten, Zeitungseinschaltungen und dem
Vstup značky na trh provázela informační
Internetauftritt unter „odtok.si“. Besonders
kampaň v místním rozhlase, plakáty, novino-
die Facebookseite wird von den Interessenten
vá inzerce a dále prezentace na internetu na
gerne genutzt.
adrese „odtok.si“. Rovněž se osvědčila vlastní
stránka na Facebooku, kterou zákazníci rádi
Die ODTOK­‑Mitarbeiter werden derzeit fünf
využívají.
bis sechs mal pro Tag zu einem Einsatz geru-
40
fen. Meist geht es dabei um Verstopfungen
Každý den si zákazníci vyžádají techniky firmy
bei Wachbecken, in WC's und bei Ableitungs-
ODTOK pětkrát až šestkrát. Většinou se řeší
rohren. Bei großen Wohnobjekten treten die
ucpaná umyvadla, toalety a odpadní trubky.
Verstopfungen oft bei Abfallrohren in Instal-
Ve větších obytných objektech jsou často
lationsschächten und bei Krümmern auf - be-
ucpány odpadní trubky ve stoupacích šach-
lastende Arbeit, die spezialisierte Mitarbeiter
tách a v obloucích, což znamená náročnou
fordert.
práci.
Gerade in der Weihnachtszeit und zu Beginn
Zvláště v době vánoc a na počátku roku 2014
des Jahres 2014 hat sich das Arbeitsvolumen
došlo k výraznému růstu objemu práce týmu
für das ODTOK­‑Team deutlich gesteigert und
ODTOK a obě vozidla jsou neustále v provozu.
beide ODTOK­‑Fahrzeuge waren durchgehend
Proto se firma nyní zabývá prověřením život-
im Einsatz. Eine Erweiterung des ODTOK­
nosti koncepce poskytování kanalizačních slu-
Konzeptes auf andere Regionen wird daher
žeb pro domovní a průmyslové přípojky a roz-
derzeit geprüft.
vody i v dalších regionech Slovinska.
230 km Wasserleitungsdruckprüfung
V severovýchodním slovinském regionu Zámu-
In der Region Prekmurje, im nordöstlichen Slo-
ří (slov. Prekmurje) se v současné době buduje
wenien, wird derzeit eines der größten Was-
jeden z největších investičních projektů záso-
serversorgungsprojekte des Landes durchge-
bování pitnou vodou. Jedná se o výstavbu vzá-
führt. Es handelt sich dabei um den von der
jemně propojeného nadregionálního systému
EU geförderten Aufbau eines überregional
úpraven vody a vodojemů spolufinancovanou
vernetzten Systems von Wassergewinnungs-
z dotací EU. Tyto objekty propojuje síť přiva-
und Speicheranlagen. Das Leitungsnetz mit
děčů a primárních a sekundárních vodovodů
einer Länge von 550 km umfasst Transport-,
o celkové délce 550 kilometrů. Výstavba byla
Primär- und Sekundärleitungen. Die Baumaß-
zahájena v říjnu 2013 a společnost Varinger
nahmen wurden im Oktober 2013 gestartet.
VK získala v rámci tohoto projektu zakázku
Varinger VK ist bei diesem Großprojekt bisher
na provedení zkoušek těsnosti a tlaku dle EN
mit der Dichtheits- und Druckprüfung nach
805 pro úseky o celkové délce 230 km, které
EN 805 für eine Netzlänge von 230 km im
proběhnou v letech 2014 až 2015.
Zeitraum 2014 bis 2015 beauftragt.
Bilder / Foto
ODTOK Fahrzeuge, das
Equipment und das ODTOK
Team
Vozidla ODTOK a jejich vybavení
41
Tábor
Kanalstollen unter der Straße Údolní
Tábor
kanalizační štola s tlakovými dveřmi
pod Údolní ulicí
MEIN HOCHWASSERTAGEBUCH
Z POVODŇOVÉHO DENÍKU
Der Reinhaltungsverband Schärding und
Kanalizační svazek Schärding a okolí (RHV
Umgebung betreibt in der Stadtgemeinde
Schärding und Umgebung) vlastní v městysi
Schärding eine Kläranlage für 27 000 EGW.
Schärding čistírnu odpadních vod (ČOV) pro
Der Obmann des Verbandes, Roland Wohl-
27 tisíc ekvivalentních obyvatel. Stoletá povo-
muth, Bürgermeister der Gemeinde Brunn-
deň na řece Inn v červnu 2013 představovala
enthal, mein Kollege DI Christian Adler, Ge-
pro předsedu svazku Rolanda Wohlmutha,
schäftsführer des Verbandes, die Mitarbeiter
starostu obce Brunnenthal, jednatele svaz-
auf der Verbandskläranlage und ich waren
ku a mého kolegu DI Christiana Adlera, pro
beim Jahrhunderthochwasser des Inn's im
všechny pracovníky čistírny odpadních vod
DI Claus Hawliczek,
Juni 2013 besonders gefordert. Mein Hoch-
a také pro mne obrovskou výzvu. Povodňový
Bereichsleiter
wassertagebuch soll die kritischen Junitage
deník, který jsem napsal, dokumentuje prů-
Betrieb Abwasser WDL
auf der von der WDL betreuten Kläranlage
běh těchto kritických dní a jejich dopad na
vedoucí úseku
dokumentieren und einen Eindruck dafür
čistírnu Schärding provozovanou společnos-
kanalizačních služeb WDL
geben, was Mitarbeiter, Helfer und Verant-
tí WDL. Deník umožňuje udělat si obrázek
wortliche rund um die Uhr, besonders bei
o tom, co všechno museli zaměstnanci čistír-
den Aufräumarbeiten geleistet haben.
ny, její vedoucí pracovníci a organizace, které
nám podaly pomocnou ruku, během povod-
Das Hochwasser hat beim RHV Schärding
ně čtyřiadvacet hodin denně zvládat. To platí
einen Schaden von fast EUR 500 000,- an-
i pro odstraňování následků povodně.
gerichtet. Dabei sind jedoch der Einsatz
der Mitarbeiter, die Unterstützung von Ein-
Povodňové škody dosáhly v RHV téměř 500
satzorganisationen und freiwilligen Helfern
tisíc eur. Téměř k nezaplacení bylo při jejich
und die hohe Solidarität in der Bevölkerung
odstraňování nasazení zaměstnanců, podpo-
eigentlich unbezahlbar. Mein besonderer
ra státních a obecních organizací a dobro-
Dank gilt vor allem den Mitarbeitern des
volníků, jakož i široká solidarita. Vedle po-
Verbandes, Josef Steinkreß, Kurt Penzinger,
děkování bezpočetným dobrovolníkům bych
Wolfgang Salletmayr und Herbert Hasleh-
chtěl zvláště poděkovat zaměstnancům svaz-
ner, ohne deren Einsatz und unermüdliches
ku: Josefu Steinkreßovi, Kurtu Penzingerovi,
Engagement die hervorragende Krisenbe-
Wolfgangu Salletmayrovi a Herbertu Hasleh-
wältigung nicht möglich gewesen wäre.
nerovi, bez jejichž nasazení a neúnavné práce
by bezchybné zvládnutí této krizové situace
Sonntag 2. Juni, 15:05
nebylo možné.
Im Tagesverlauf des 2. Juni 2013 steigt der
Pegel des Inn im Bereich Schärding stetig an.
Neděle 2. 6. 15.05 hod
Der hydrografische Dienst prophezeit einen
Během tohoto dne hladina Innu v úseku ČOV
Höchststand des Inns von rund 11 m und da-
stále stoupá. Hydrografická služba předpoví-
mit einen Wert, der über dem verheerenden
dá pro Schärding a okolí kulminaci řeky ve
Jahrhunderthochwasser von 2002 liegt. Die
výši ca. 11 m, což je vyšší hodnota než při
vier Klärwärter versuchen die Kläranlage auf
stoletých povodních v roce 2002. Zaměst-
das Hochwasser vorzubereiten und die teure
nanci svazku Josef Steinkreß, Kurt Penzinger,
Ausrüstung nach Möglichkeit in Sicherheit
Wolfgang Salletmayr a Herbert Haslehner se
zu bringen. Bereits am Nachmittag erreicht
snaží připravit ČOV na povodeň a zabezpečit
der Pegel des Inn's das Gelände der Kläran-
zvláště drahé vybavení čistírny. Již odpoledne
lage (Foto 1).
zasahuje hladina Innu areál čistírny (foto 1).
43
Montag / Pondělí 3. 6. 02:40
Foto 2/3
Die Vorhersage des hydrografischen Dienstes
Předpověď hydrografické služby se vyplňuje:
trifft ein: in der Nacht steigt das Wasser bis zum
v noci hladina řeky vystoupala až k provozní
Betriebsgebäude und überflutet den Eingangs-
budově a zaplavila vstupní prostor ČOV. Vo-
bereich. Über Lüftungsrohre bahnt sich das
da vniká větracími trubkami dovnitř budovy
Wasser den Weg ins Gebäudeinnere und über-
a zaplavuje sklepy. Zaměstnanci se, bohužel
schwemmt die Kellerräume. Die Mitarbeiter
marně, snaží chránit provozní budovu pytli
versuchen mit Pumpen und Sandsäcken das Be-
s pískem a odčerpáváním vody.
triebsgebäude zu schützen - leider vergeblich.
Montag / Pondělí 3. 6. 05:35
Foto 4/5
Montag / Pondělí 3. 6. 07:50
Foto 6
Der Pegelstand des Inn überschreitet die 10 m­­­­
Hladina Innu se ve starobylém centru Schär-
‑Marke. Belebungs- und Nachklärbecken wer-
dingu dostává nad hranici 10 metrů. V areálu
den überflutet. Das Gelände der Kläranlage
ČOV je zcela zaplavena aktivační a dosazova-
ist nur mehr mit dem Boot erreichbar. Es steht
cí nádrž a do areálu je možný přístup pouze
jetzt bereits rund 1,5 m unter Wasser, der Maxi-
po vodě. Voda v ČOV dosahuje již 1,5 metru,
malwert ist damit erreicht. Durch das steigende
což znamená dosažení maximální hodnoty.
Wasser wird auch der in der Kläranlage instal-
Stoupající voda ohrožuje také transformační
lierte 30 kV­­­­‑Trafo gefährdet, daher muss um
stanici (30 kV) umístěnou v areálu čistírny,
4:00 Uhr der gesamte Strom in der Kläranlage
proto musí být ČOV ve 4 hodiny ráno odpo-
abgeschaltet werden. Ohne Strom müssen die
jena od elektrické sítě. Bez dodávky elektřiny
Mitarbeiter damit ihre Bemühungen aufgeben,
však musí zaměstnanci své snahy o záchranu
das Betriebsgebäude zu retten.
provozní budovy vzdát.
Gott sein Dank, geht der Niederschlag im Ein-
Díky Bohu se četnost srážek v povodí řeky
zugsgebiet zurück, der Pegel des Inn ist über
snižuje a přes noc došlo k poklesu Innu - lze
Nacht bereits deutlich gefallen - die Aufräumar-
tedy začít s úklidovými pracemi. V Schärdin-
beiten können beginnen. In Schärding tagt der
gu nepřetržitě zasedá krizový štáb složený
Krisenstab bestehend aus Vertretern der Behör-
ze zástupců obce, hasičského sboru, policie
den, Feuerwehr, Polizei und dem Roten Kreuz
a Červeného kříže, aby zorganizoval potřeb-
in Permanenz, um die dringend nötige Hilfe für
nou pomoc pro obyvatelstvo.
die Bevölkerung zu organisieren.
Dienstag / Úterý 4.6. 8:00
Foto 7/8
Wie sich beim Rückgang des Hochwassers zeigt,
Po poklesu povodňové vlny se ukazuje, že je
ist das gesamte Kläranlagengelände mit einer
celý areál ČOV zanesen vrstvou bahna o síle
rund 30 cm hohen Schlammschicht bedeckt,
asi 30 cm, které nesmí vyschnout. Aktuální
die nicht austrocknen darf. Also ist eine rasche
je tedy jeho rychlý úklid. Vedoucímu provozu
Räumung das Gebot der Stunde. Unterstützt
Kurtu Penzingerovi s kolegy při práci pomá-
werden Betriebsleiter Kurt Penzinger und seine
há rakouská armáda a dobrovolníci z „Týmu
Kollegen vom österreichischen Bundesheer und
Rakousko“ organizovaní a zásobovaní Červe-
Freiwilligen des „Team Österreich“, die vom Ro-
ným křížem.
ten Kreuz koordiniert und verpflegt werden.
Dienstag / Úterý 4.6. 10:00
Foto 9
Da die Kläranlage außer Betrieb ist und die Ka-
Protože je ČOV mimo provoz a většina kana-
näle zum Großteil mit Schwemmsand verstopft
lizační sítě je ucpána naplaveným pískem, je
sind, wird die Bevölkerung gebeten, sorgsam
místní obyvatelstvo požádáno, aby s vodou
mit dem Wasser umzugehen. Ich schätze, dass
nakládalo úsporně a s rozvahou.
es mindestens 4 Wochen dauern wird, bis die
Odhaduji, že potrvá alespoň čtyři týdny, než
Kläranlage ihren Betrieb wieder aufnehmen
bude ČOV opět uvedena do provozu.
kann.
Dienstag / Úterý 4.6. 15:00
44
Während der Aufräumarbeiten beginne ich mit
Během úklidových prací začínám zjišťovat
der Schadensfeststellung. Möglichst rasch müs-
rozsah škod. Pojišťovny a fondy pro pomoc
sen die Meldungen und Unterlagen für Versi-
při katastrofách musejí obdržet škodní hláše-
cherungen und Katastrophenfonds vorliegen,
ní a podklady co možná nejrychleji, aby poté
damit es bei der Finanzierung der Reparaturen
nevázlo financování potřebných oprav.
zu keinem Engpass kommt.
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
46
17
16
18
46
Seit dem frühen Morgen ist jetzt der WDL
Čistící vůz WDL je od časného rána v plném
Spülwagen vor Ort. Die Leute und Helfer sind
provozu. Obyvatelstvo i pomáhající si v po-
in den letzten Tagen an ihre Grenzen gegan-
sledních dnech sáhli až na dno svých sil, ale
gen, aber langsam entspannt sich die Lage.
situace se pomalu uvolňuje. Z areálu ČOV
Das Gelände ist weitgehend vom Schlamm
bylo již z velké části odstraněno bahno a in-
befreit, die Reparaturen an den elektrischen
tenzivně se pracuje na opravách elektrických
Anlagen und der maschinellen Ausstattung
a strojních zařízení. Čistí se nádrže a potrubí,
wird intensiv vorangetrieben. Becken und
i z nich se musí odstranit bahno.
Donnerstag / Čtvrtek 6.6. 17:10
Foto 10
Leitungen werden gereinigt, auch hier wird
der Schlamm entfernt.
Jetzt wird das Vorklärbecken ausgepumpt
Odčerpává se obsah usazovací nádrže, kte-
und gereinigt. Rund 100 m³ Schlamm müs-
rá je následně vyčištěna. Z každé nádrže se
sen aus jedem Becken entfernt werden. Un-
musí odstranit asi 100 kubických metrů bah-
ser Spülwagen macht nur dann eine Pause,
na. Čistící vůz dělá pracovní přestávku jen při
wenn er nachtanken muss.
tankování paliva.
Die Entleerung der Belebungs- und Nach-
Připravuje se vyprázdnění aktivačních a dosa-
klärbecken wird vorbereitet. Zuvor muss
zovacích nádrží. Nejdříve se však musí v nej-
allerdings der Grundwasserspiegel im nä-
bližším okolí snížit hladina spodní vody, aby
heren Umkreis abgesenkt werden, um eine
vztlak nepoškodil nádrže.
Freitag / Pátek 7.6. 09:15
Foto 11
Donnerstag / Čtvrtek 13.6. 11:35
Foto 12
Beschädigung der Becken durch Auftrieb zu
verhindern.
Der Sand wird mit allen Geräten entfernt, die
Písek se odstraňuje za pomoci všeho, co je
zur Verfügung stehen. Dabei kommen Bag-
k dispozici - nejvíce jsou to bagry, drapáky
ger, Greifer und Sauger zum Einsatz, um die
a sací zařízení, aby bylo možné zařízení co
Anlage möglichst schnell wieder in Betrieb
možná nejrychleji opět zprovoznit.
nehmen zu können. Der Einsatz der Mitar-
Nasazení zaměstnanců nepolevuje, ačkoliv je
beiter ist ungebremst, auch wenn uns allen
už na nich znát únava z posledních dní.
Donnerstag / Čtvrtek 13.6. 16:05
Foto 13/14
die Belastungen der letzten Tage anzusehen
sind.
Die ersten Lieferanten kommen mit den
Přicházejí náhradní díly od prvních dodava-
dringend
damit
telů, aby mohl začít pracovat alespoň me-
wenigstens die mechanische Reinigung 14
chanický stupeň čistírny. Od této chvíle jsou
Tage nach Beginn des Hochwassers wieder
opět v provozu česle, mechanické předčištění
in Betrieb genommen werden kann. Zulauf-
a usazováky. Souběžně se opravují elektrická
pumpwerk, Rechenanlage, Sandfang und
a strojní zařízení biologické linky.
benötigten
Ersatzteilen,
Samstag / Sobota 15.6. 11:35
Foto 15
Vorklärung sind ab dem Zeitpunkt wieder in
Betrieb. Parallel dazu werden die elektrische
und maschinelle Ausrüstung der biologischen
Reinigungsstufe repariert.
Am 9. Juli um 14:10 Uhr geht die biologi-
Od 9. července, 14.10 hodin, po uplynutí
sche Stufe der Kläranlage knapp ein Monat
téměř jednoho měsíce od stoleté vody, za-
nach dem Jahrhunderthochwasser mit vor-
číná opět pracovat biologický stupeň ČOV
erst einer Straße wieder in Betrieb. Der Voll-
na jedné lince. Plný provoz bude zahájen asi
betrieb wird rund 2 Wochen später wieder
o 2 týdny později.
Dienstag / Úterý 9.7. 14:10
Foto 16-18
aufgenommen.
47
WASSERTROPFEN - UNSERE
SOZIALE VERANTWORTUNG
VODNÍ KAPKY - NAŠE
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Die Energie AG Wasser und ihre Beteiligun-
Skupina společností Energie AG Wasser nese
gen haben eine große Verantwortung bei der
především odpovědnost za spolehlivé zásobo-
sicheren Versorgung mit dem Lebensmittel
vání pitnou vodou a za stav životního prostředí
Trinkwasser und dem Schutz der Umwelt bei
v souvislosti se zajišťováním likvidace odpadních
der Sammlung und Reinigung von Abwasser.
vod. To je každodenní úkol 1 650 pracovníků
Beides ist das Tagesgeschäft von 1 650 Mitar-
skupiny. Uvědomujeme si však také svoji odpo-
beitern. Wir sind uns aber auch unserer Verant-
vědnost vůči potřebným. Výsledkem je od roku
wortung gegenüber benachteiligten Menschen
2008 realizovaný humanitární projekt VODNÍ
Ing. Ivan Kafka, MBA,
bewusst. Seit 2008 gibt es daher das Projekt
KAPKY. Do roku 2012 se projekt soustředil na
Leiter Marketing und
WASSERTROPFEN. Lag der Fokus bisher auf
obnovu a budování studní v Demokratické re-
Kommunikation
der Sanierung und dem Bau von Brunnen in
publice Kongo, od uvedeného roku pak podpo-
vedoucí oddělení
der Demokratischen Republik Kongo, werden
ruje rovněž potřebné osoby či humanitární pro-
marketingu a komunikace
zunehmend auch bedürftige Menschen in der
jekty v České republice.
ENERGIE AG
Tschechischen Republik unterstützt.
BOHEMIA s.r.o.
48
Vodní kapky pomáhají nyní v Kongu
WASSERTROPFEN helfen jetzt im Kongo
a v České republice
und der Tschechischen Republik
V Demokratické republice Kongo dále pokračuje
In der DR Kongo läuft das Brunnen­‑Programm,
program sanace a stavby studní, který podporu-
besonders unterstützt von der österreichischen
je především společnost WDL, dceřiná společ-
WDL, unvermindert weiter. Leider mussten
nost Energie AG Wasser působící v Rakousku.
aber die Arbeiten in der Provinz Katanga im
Práce v provincii Katanga na jihovýchodě Kon-
Südosten des riesigen Landes zwischenzeitlich
ga však bohužel musely být z bezpečnostních
aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. In
důvodů dočasně zastaveny. V této části země,
dieser rohstoffreichen Region sind zunehmend
kde se nalézají bohaté zásoby nerostných suro-
Rebellengruppen aktiv, die die Menschen ter-
vin, se stále více prosazují skupiny rebelů terori-
rorisieren, um sich Zugang zu Kupfer, Coltan
zující obyvatelstvo a snažící se zajistit si přístup
und Diamanten zu sichern. Damit ist die Arbeit
k mědi, coltanu a diamantům. Práce paní Mag.
von Mag. Andrea Fellner und ihrem Team von
Andrey Fellner a jejich kolegů z odboru zahra-
der Caritas Auslandshilfe zu gefährlich gewor-
niční pomoci rakouské Caritas se tak stala příliš
den, sodass derzeit Brunnenprojekte in anderen
nebezpečnou a Caritas zaměřila svoji pozornost
Regionen vorbereitet werden. Trotzdem ha-
na přípravu projektu studní v jiných regionech.
ben dank WASSERTROPFEN bereits weit über
Přesto se díky projektu Vodní kapky v Kongu po-
300 000 Menschen wieder Zugang zu saube-
dařilo zajistit přístup k čisté pitné vodě pro více
rem Trinkwasser.
než 300 000 osob.
Wurden in den letzten Jahren 1 € je 1 000 m³
Zatímco Energie AG Wasser věnovala v posled-
gelieferten Trinkwassers gespendet, hat 2013
ních letech 1 EURO z každých dodaných 1 000 m³
Muskelkraft die nötige Spendensumme für fünf
pitné vody, umožnily v roce 2013 získat částku
Brunnen ermöglicht. Im Rahmen der Linzer Ein-
potřebnou pro výstavbu pěti studní v Kongu
kaufsnacht haben Kunden auf Laufbändern und
sportovní výkony. V rámci Linecké nákupní noci
Rädern dafür insgesamt 360 km zurückgelegt.
Energie AG Wasser věnovala za celkem 360 km
Bereits seit zwei Jahren ist WASSERTROPFEN
zákazníky ujetých či uběhnutých na cyklistických
auch in der Tschechischen Republik aktiv. Hier
a běžeckých trenažerech v jednom z hlavních
liegt der Schwerpunkt auf der Hilfe für behin-
nákupních center města Lince celkem 10 800 €.
derte Menschen. Die Beteiligungen ČEVAK, VAK
Beroun, VODOS Kolín, VS Chrudim, VHOS Mo-
Již druhým rokem jsou VODNÍ KAPKY „oprav-
ravská Třebová und AQUA SERVIS Rychnov nad
du doma“ i v České republice. Zde se zaměřují
Kněžnou helfen mit einem Heller aus ihrem Ge-
především na pomoc handicapovaným lidem.
winn für jeden verkauften Kubikmeter Wasser.
Společnosti ENERGIE AG BOHEMIA působící
2013 waren dies insgesamt 14 500 Euro. Rund
v České republice: ČEVAK, VAK Beroun, VODOS
zwei Drittel davon kamen bei Hilfsprojekten in
Kolín, Vodárenská společnost Chrudim, VHOS
Bild / Foto
1 Schweißtropfen für
WASSERTROPFEN,
Caritas Direktor Franz Kehrer, MAS
und Wasser Geschäftsführer
DI Christian Hasenleithner
Kapky potu pro Vodní kapky,
Franz Kehrer, ředitel Caritas
Oberösterreich,
a DI Christian Hasenleithner,
jednatel Energie AG Wasser
Bild / Foto
2 Eine alltägliche Szene
in der DR Kongo
Každodenní obrázek z Konga
der Tschechischen Republik zum Einsatz, ein
Moravská Třebová a AQUA SERVIS Rychnov nad
Drittel ging an die Diözesancaritas in Budweis,
Kněžnou přispívají na tento projekt jedním halé-
die ebenfalls Partner des Kongoprojektes ist.
řem ze svého zisku za každý prodaný m³ vody.
Za rok 2013 činila tato částka celkem 382 373
„Ich freue mich, dass ich jedes Jahr die WAS-
korun, z nichž dvě třetiny byly použity na pod-
SERTROPFEN - Idee unterstützen kann, die
poru a pomoc v České republice a jedna třetina
dort hilft, wo dringender Bedarf herrscht. Und
byla určena pro Diecézní charitu České Budějo-
ich freue mich besonders, dass auch tschechi-
vice, která je také partnerem projektu obnovy
sche NGO’s mit über 10 000 Euro unterstützt
studní a opravy čerpadel v Demokratické repub-
werden,“ sagt die Schirmherrin des Projektes,
lice Kongo.
49
Vizehauptfrau des Südböhmischen Kreises Ivana
„Jsem ráda, že mohu každoročně podpořit myš-
Stráská.
lenku Vodních kapek, které pomáhají tam, kde
je to skutečně zapotřebí. Zvláště mě těší, že čes-
Corporate Social Responsibility am Beispiel
ké neziskové organizace byly podpořeny část-
der VS Chrudim, a. s.
kou vyšší než 260 000 korun,“ říká náměstkyně
hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská, která
Auch in der Tschechischen Republik steigt das
převzala záštitu již na začátku projektu Vodní
Bewusstsein, dass Unternehmen eine gesell-
kapky.
schaftliche und soziale Verantwortung haben
und es Teil der Unternehmenskultur sein sollte,
Filantropie patří k firemní kultuře
Initiativen und NGO’s im Unternehmensumfeld
úspěšných společností
zu unterstützen. Im Kreis von Pardubice, in dem
die VS Chrudim, a. s. tätig ist, wurde dazu eine
I v České republice se začíná rozšiřovat povědomí
richtungsweisende Initiative gestartet, die soge-
o společenské a sociální odpovědnosti firem, kte-
nannte "Börse der Philanthropie".
rá by měla být součástí firemní kultury. Jejím projevem je podpora inciativ a neziskových organiza-
Grafik / Graf
1 Gesamtspenden Wassertropfen
Celková pomoc Vodní kapky
Unter Philanthropie werden im allgemeinen
cí v nejbližším okolí firmy. V Pardubickém kraji, ve
Sprachgebrauch
Wohltätigkeit
kterém působí Vodárenská společnost Chrudim,
oder gemeinnützige Aktivitäten verbunden.
našli cestu, jak na to, a vymysleli burzu filantropie.
die
Begriffe
Kongo
DE
Tschechien
Taus. EUR
tis. CZK
25
600
20
450
15
300
10
150
0
0
2009
CZ
Bild / Foto
3 Übergabe des Spendeschecks
2013 in Budweis
Předání šeku v ČR
vLnR / zleva doprava
Ing. Ivan Kafka, MBA,
Leiter Marketing und Kommunikation / vedoucí oddělení
marketingu a komunikace
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Mgr. Ivana Stráská,
Landeshauptmannstellvertreterin Kreis Südböhmen
/ náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
DI Christian Hasenleithner,
Geschäftsführer / jednatel
Energie AG Wasser
Mgr. Michaela Čermáková,
Direktorin Caritas Budweis
/ ředitelka Diecézní charity České
Budějovice
50
2010
2011
Kongo
2012
ČR
2013
Im Rahmen der Börse für Philanthropie bewer-
Filantropie se v běžném jazykovém úzu spo-
ben sich meist lokale NGO’s oder Initiativen um
juje s dobročinností nebo s podporou obecně
Mittel für ihre Projekte und Unternehmen ha-
prospěšného účelu. V rámci burzy filantropie
ben die Möglichkeit, für sie passende Projekte
mají donátoři z řad podnikatelů a zástupců
auszuwählen.
veřejné správy možnost vybrat si projekty
místních neziskových organizací nebo inicia-
Die VS Chrudim, Betreibergesellschaft im Kreis
tiv, jejichž realizaci pak podpoří.
Pardubice hat sich bereits zweimal an der Börse
für Philanthropie beteiligt und dabei insgesamt
Vodárenská společnost Chrudim se již dva-
neun lokale Initiativen finanziell und mit Sach-
krát zúčastnila burzy filantropie a podpoři-
preisen unterstützt. „Wir sehen die Partner-
la celkem devět místních iniciativ finančními
schaft mit der Börse für Philanthropie als eine
a věcnými dary.“Chápeme partnerství na
Möglichkeit unserer lokalen Verantwortung
burzách filantropie jako možnost dostát své
Bild / Foto
4 Preisverleihung an
Ing. Roman Pešek,
Vorstandsvorsitzender
VS Chrudim
Předání ocenění
Ing. Romanu Peškovi,
předsedovi představenstva
VS Chrudim
gerecht zu werden und Bürgerinitiativen wie das
místní odpovědnosti a pomoci iniciativám ja-
"Zentrum Johannes XXIII." oder "Deine Chance
ko např. projektu občanského sdružení Boii,
zu helfen" zu unterstützen. Die ehrenamtliche
Centru Jana XXIII., občanskému sdružení
Arbeit von NGO’s kann besonders in wirtschaft-
Rytmus či Šance pro tebe. Bezplatnou práci
lich schwierigen Zeiten gar nicht hoch genug
neziskových organizací je nutno, zvláště pak
geschätzt werden, und verdient Hochachtung
v hospodářsky nelehké době, dostatečně vy-
und auch zukünftig unsere konkrete Unterstüt-
zdvihovat a dále konkrétně podporovat,“ říká
zung,“ sagt Ing. Roman Pešek, Vorstandsvorsit-
Ing. Roman Pešek, předseda představenstva
zender der VS Chrudim.
VS Chrudim.
Dieses Engagement der VS Chrudim wurde im
Společnost VS Chrudim byla v rámci Evrop-
Rahmen der Veranstaltung „Europa der Bürger
ského roku občanů 2013 oceněna děkovným
2013“ durch den Kreis Pardubice und die Nicht-
listem, který Pardubický kraj ve spolupráci
regierungsorganisation „Koalice nevládek Par-
s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s. uděluje
dubicka“ besonders geehrt.
významným společensky odpovědným firmám kraje.
51
Budweis
Technisches Herz
des Samsonbrunnens
- Steuerung
České Budějovice
Technické srdce
Samsonovy kašny
- ovládací technologie
TECHNISCHE KENNZAHLEN
TECHNICKÉ UKAZATELE
Absatzentwicklung
Vývoj odbytu
Seit 2010/11 ist ein geringer Rückgang bei den
Od roku 2010/11 byl zaznamenán mírný úbytek
fakturierten Mengen von rund 1 % pro Jahr
fakturovaných množství o ca. 1 % ročně, a to
feststellbar, obwohl die versorgten Einwohner
i přes minimální nárůst počtu zásobovaných
minimal zunehmen. Die Daten zeigen allerdings
obyvatel. Odbyt pitné a odpadní vody se však
regional starke Unterschiede, die von Regionen
regionálně silně liší, od regionů zaznamenávají-
mit Wachstum, über stagnierende Regionen, bis
cích růst přes stagnující regiony až po významné
zu deutlichen Rückgängen reichen.
úbytky.
Versorgte Einwohner
Wasser (in Tsd.)
DE
Versorgte Einwohner
Abwasser (in Tsd.)
Fakturierte Wassermenge
(in Mio. m³)
Fakturierte Abwassermenge
(in Mio. m³)
Einw. 1 000 / Obyv. v tis.
Mio. m³
1 200
60
800
40
400
20
0
0
07/08
CZ
Počet zásob. obyvatel
- pitná voda (v tis.)
08/09
09/10
Počet zásob. obyvatel
- odpadní voda (v tis.)
10/11
11/12
12/13
Fakturovaná voda pitná
(v mil. m³)
Fakturovaná voda odpadní
(v mil. m³)
Aufbringungsstruktur Wasser
Zdroje a výroba pitné vody
Die Wasserversorgungsanlagen der Gruppe
Využití kapacity zdrojů a úpraven vody je ve
weisen im Vergleich zum Konsens eine gerin-
srovnání s běžnými hodnotami nízké nebo do-
ge und sogar sinkende Auslastung und damit
konce klesá a skrývá tedy značné rezervy. Vlastní
einen hohen Reservegrad auf. Der Eigenbedarf
spotřeba činí méně než 3 %. Podíl fakturované
liegt stabil unter 3 %. Der seit 2007 um 5 % auf
vody pitné na celkovém vyrobeném množství,
aktuell 82 % gestiegene Anteil der fakturierten
který od roku 2007 každoročně stoupl o 5 % na
an der produzierten Wassermenge ist der Beleg
současných 82 %, je důkazem úspěšnosti úsilí
dafür, dass die Anstrengungen bei der Verlustre-
o snižování ztrát vody.
duktion erfolgreich sind.
DE
Auslastungsgrad Wassergewinnungsanlagen
Anteil Eigenbedarf
Wirkungsgrad Wasserproduktion
%
100
75
50
25
0
07/08
CZ
Využití kapacity zdrojů a ÚV
08/09
09/10
10/11
Podíl vlastní spotřeby
11/12
12/13
Účinnost výroby vody
53
DE
Kapazität und Auslastung Abwasser
Kapacita a vytížení ČOV
Die Kläranlagen der Gruppe weisen im Vergleich
Čistírny odpadních vod provozované a vlastněné
zur Kapazität eine geringe Auslastung und da-
ve skupině vykazují při srovnání s projektovanou
mit einem hohen Reservegrad auf. Der Anteil
kapacitou nízké vytížení a tím i značné rezervy.
der fakturierten Abwassermenge liegt im Mittel
Podíl fakturované odpadní vody činí v průměru
der letzten Jahre zwischen 50 und 60 %. Der
posledních let mezi 50 a 60 procenty. Podíl ne-
Anteil des nicht fakturierten Abwassers ist im
fakturované odpadní vody se v posledním roce
Berichtsjahr aufgrund der großen Niederschläge
z důvodu vysokých srážkových množství a s ni-
und dem damit verbundenen hohen Fremdwas-
mi spojeného vysokého množství balastních vod
seranteil deutlich erhöht.
výrazně zvýšil.
Auslastungsgrad
Abwasserreinigungsanlagen
Anteil nicht fakturiertes
Abwasser (z.B. Regen-, Fremdwasser…)
Anteil fakturiertes
Abwasser
%
100
75
50
25
0
07/08
CZ
08/09
09/10
10/11
11/12
Podíl nefakturované odpadní vody
(např. srážková a balastní voda, …)
Podíl fakturované
odpadní vody
Využití kapacity ČOV
12/13
Kunden­‑Absatzstruktur Wasser und
Struktura zákazníků
Abwasser
V dlouhodobém průměru zůstává struktura
Im langjährigen Durchschnitt bleibt die Kun-
zákazníků stabilní. Vyšší podíl domácnos-
denstruktur stabil. Der größere Haushaltsanteil
tí v hodnotě 68 % u zásobování pitnou vo-
von 68 % bei der Wasserversorgung gegenüber
dou oproti 50 % odvádění odpadních vod
50 % bei der Abwasserentsorgung ist auf den
je dán vyšším stupněm napojení obyvatel na
höheren Anschlussgrad bei der Wasserversor-
vodovody.
gung zurück zu führen.
DE
Wasser Versorgungsanteil
Sonstige (Gewerbe, Industrie...)
Wasser Versorgungsanteil
Haushalte
Abwasser Versorgungsanteil
Sonstige (Gewerbe, Industrie...)
Abwasser Versorgungsanteil
Haushalte
%
100
75
50
25
0
07/08
CZ
54
Pitná voda - podíl ostatních
(živnostníci, průmysl,…)
08/09
09/10
Pitná voda - podíl
domácností
10/11
11/12
Odpadní voda - podíl ostatních
(živnostníci, průmysl,…)
12/13
Opdadní voda - podíl
domácností
Spezifische Daten Wasser
Měrné údaje - voda pitná
Die fakturierte Menge je Einwohner ist seit
Fakturované množství vody pitné na jednoho
2007/08 um 13 % auf 45 m³/Einwohner und
obyvatele pokleslo od roku 2007/08 o 13 % na
Jahr gesunken. Die Zunahme bei den Einwoh-
45 m³/na obyvatele a rok. Nárůst počtu obyvatel
nern/km im Jahr 2009/10 ist durch die Abgabe
na jeden kilometr sítě v roce 2009/10 je způso-
eines überregionalen Verteilernetzes in Tsche-
ben převzetím jedné části nadregionálních distri-
chien begründet.
bučních sítí v České republice.
Fakturiertes Wasser
m³/Einwohner
DE
Fakturiertes Wasser Haushalt
m³/Einwohner
Einwohner/km
Anschlüsse/km
m³ / Einwohner / Obyvatel
Anzahl / Počet / km
150
150
100
100
50
50
0
0
07/08
CZ
Fakturovaná pitná voda
m³ na 1 obyvatele
08/09
09/10
Fakturovaná pitná voda
domácnosti m³ na 1 obyvatele
10/11
11/12
Počet obyvatel na 1 km
vodovodní sítě
Spezifische Daten Abwasser
Měrné údaje - voda odpadní
Die fakturierte Menge je Einwohner ist seit
Fakturované množství vody odpadní na jedno-
2007/08 um 16 % auf 63 m³/Einwohner und
ho obyvatele pokleslo od roku 2007/08 o 16 %
Jahr gesunken. Die im Vergleich zum Wasser ho-
na 63 m³/na obyvatele a rok. Vysoké hodnoty
hen Werte bei Einwohner/km bzw. Anschlüsse/
ukazatele počtu obyvatel na jeden kilometr sítí,
km begründen sich aus der Konzentration der
resp. počtu přípojek na jeden kilometr ve srov-
Infrastruktur auf größere Kommunen und dem
nání s pitnou vodou jsou dány koncentrací infra-
unterdurchschnittlichen Anschlussgrad im länd-
struktury ve větších aglomeracích a podprůměr-
lichen Raum.
ným stupněm odkanalizování ve venkovských
12/13
Počet přípojek na 1 km
vodovodní sítě
oblastech.
fakturiertes Abwasser
m³/Einwohner
DE
fakturiertes Abwasser Haushalt
m³/Einwohner
Einwohner/km
Anschlüsse/km
m³ / Einwohner / Obyvatel
Anzahl / Počet / km
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
07/08
CZ
Fakturovaná odpadní voda
m³ na 1 obyvatele
08/09
09/10
Fakturovaná odpadní voda
domácnosti m³ na 1 obyvatele
10/11
11/12
Počet obyvatel na 1 km
kanalizační sítě
12/13
Počet přípojek na 1 km
kanalizační sítě
55
Ver- und Entsorgungssicherheit
Spolehlivost dodávky
Die Verfügbarkeit der Wasserversorgung in der Grup-
Disponibilita zásobování pitnou vodou činí ve sku-
pe liegt beim hervorragenden Wert von konstant über
pině výbornou hodnotu trvale vyšší než 99,99 %,
99,99 %, was je versorgtem Einwohner einer Ausfalls-
což odpovídá době výpadku zásobování v délce
zeit von 30 Sekunden/Jahr entspricht. Die Zahl der
30 sekund na obyvatele a rok. Počet poruch vo-
Netzstörungen in der Wasserversorgung schwankt
dovodních sítí kolísá (převážně dle počasí) rok od
(überwiegend winter- und frostbedingt) von Jahr zu
roku mezi 0,15 až 0,46 případy na jeden kilometr
Jahr zwischen 0,15 bis 0,46 Schadensfällen je km und
a rok. V roce 2012/13 se nacházel průměrný vý-
Jahr. 2012/13 lag der Wert mit einem Schadensfall auf
skyt jedné poruchy na úseku sítě v délce 4,4 km
einer Netzlänge von 4,4 km unter dem langjährigen
pod úrovní dlouhodobého průměru. Srovnatelná
Mittel. Der Vergleichswert beim Kanalnetz liegt bei
hodnota u kanalizační sítě činí výskyt jedné poru-
einem Schadensfall auf 8 km Netzlänge.
chy na úseku sítě v délce 8 km.
Wasser Netzstörungen/km
DE
Kanal Netzstörungen/km
Versorgungssicherheit = Verfügbarkeit in %
pro km / na 1 km
%
1,00
100,000
0,75
99,975
0,50
99,950
0,25
99,925
99,900
0,00
07/08
CZ
08/09
Počet poruch na vodovodní síti na 1 km sítě
09/10
10/11
11/12
Počet poruch na kanalizační síti na 1 km sítě
12/13
Spolehlivost dodávky = disponibilita
Qualität Wasser und Abwasser
Kvalita pitné a odpadní vody
Die Anzahl der Wasser- und Abwasseranalysen
Počet rozborů pitné a odpadní vody se mezi le-
ist wachstumsbedingt zwischen 08/09 und 09/10
ty 08/09 a 09/10 výrazně zvýšil a je od té doby
deutlich gestiegen und seither weitgehend stabil.
víceméně stabilní. Veškeré rozbory pitné vody
Sämtliche Wasseranalysen haben dabei Parame-
prokázaly soulad jakosti dodávané vody s hygie-
ter im Rahmen der Grenzwerte ergeben. In den
nickými limity. Při překročení limitů byla okamži-
Fällen, wo ein Grenzwert überschritten wurde,
tě a úspěšně přijímána opatření (většinou pro-
wurden umgehend und erfolgreich Maßnahmen
plachy sítě) s cílem dosáhnout dodržení limitů.
(meist Leitungsspülungen) gesetzt, um die Einhal-
Potvrdily to také plánované následné rozbory.
tung der Grenzwerte sicherzustellen. Dies wurde
Limity odpadních vod dané legislativou a vyhláš-
bei den vorgesehenen Nachuntersuchungen auch
kami byly dodrženy.
bestätigt. Die bescheidgemäßen Grenzwerte wurden bei der Abwasserreinigung eingehalten.
Wasseranalysen
DE
Einhaltung
der Trinkwasserparameter
Abwasseranalysen
Einhaltung der Ablaufwerte
Anzahl / Počet
%
4 000
100,0
3 000
97,5
2 000
95,0
1 000
92,5
0
90,0
07/08
CZ
56
Rozbory pitné vody
08/09
09/10
Rozbory odpadní vody
10/11
Dodržení parametrů
pitné vody
11/12
12/13
Dodržení hodnot na odtoku
z ČOV
Energieeffizienz
Energetická náročnost
Die Eigenerzeugung von elektrischem Strom ist in
Vlastní výroba elektřiny je v posledních letech
den letzten Jahren stabil, jene bei Gas und Wärme
stabilní, vlastní výroba plynu a tepla se na zá-
hat in den letzten Jahren aufgrund betrieblicher
kladě provozní optimalizace v posledních letech
Optimierungsmaßnahmen deutlich zugenommen.
výrazně zvýšila. Měrná spotřeba elektřiny na m³
Der spezifische Stromverbrauch je m³ Trink- und
pitné a odpadní vody výrazně poklesla z hodno-
Abwasser wurde von 0,63 auf 0,52 kWh/m³ deut-
ty 0,63 na 0,52 kWh/m³ (o 21 %). To je výrazem
lich um 21 % reduziert. Dies ist der Erfolg von vie-
úspěšnosti celé řady opatření vedoucích k op-
len Maßnahmen zur energetischen Optimierung
timalizaci hospodaření s energiemi (např. lepší
(z.B. die verbesserte Nutzung von Faulschlamm bei
využití vyhnilého kalu v čistírnách, modernizace
Kläranlagen, die Modernisierung von Trinkwasser-
vodních elektráren umístěných v úpravnách vo-
kraftwerken und der Pumpensteuerung).
dy a řízení činnosti čerpadel).
Anteil Stromeigenerzeugung
am Gesamtverbrauch
DE
Anteil Wärmeeigenaufbringung
am Wärmegesamtbedarf
Anteil Gaseigenaufbringung
am Gasgesamtbedarf
Wasser und Abwasser - realisiert
(spez. Stromverbrauch kWh/m³)
%
KWh/m³
100
0,70
75
0,65
50
0,60
25
0,55
0
0,50
07/08
08/09
Podíl vlastní výroby elektřiny
na celk. spotřebě
CZ
09/10
Podíl vlastní výroby tepla
na celk. spotřebě
Entwicklung Personalstand (FTE)
DE
10/11
11/12
Podíl vlastní výroby plynu
na celk. spotřebě
12/13
Realizovaná pitná a odpadní voda
(měrná spotřeba elektřiny kWh/m³)
Stav zaměstnanců (FTE)
Entwicklung Personalstand (FTE)
2000
1600
1200
800
400
0
2007/08
CZ
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Stav zaměstnanců (FTE)
57
Alters- und Ausbildungsstruktur
Struktura zaměstnanců podle věku
im GJ 2012/13
a vzdělání v hospodářském roce 2012/13
DE
≤ 30 Jahre
≤ 30 let
19 %
29 %
31-40 Jahre
31-40 let
7%
41-50 Jahre
41-50 let
15 %
51-60 Jahre
≥ 60 Jahre
51-60 let
≥ 60 let
31 %
CZ
DE
49 %
Elementarschule
ZŠ
Berufsausbildung
8%
Vyučeni v oboru
Mittelschulabschluss
10 %
SŠ
Hochschulabschluss
VŠ
33 %
CZ
DE
Krankenstände und Unfälle
Nemocnost a úrazovost
Die Krankenstandstage je FTE sind in den letz-
Počet dní nemocenské vztažený na jednoho
ten Jahren kontinuierlich gesunken und haben
FTE během posledních let trvale klesal a v roce
sich 2011/12 auf niedrigem Niveau unter 10
2011/12 se stabilizoval na nízké hodnotě méně
Tage je FTE stabilisiert. Die Unfallhäufigkeit
než 10 dnů na jednoho FTE. Úrazovost (zahr-
(alle Unfälle unabhängig von deren Schwere)
nuty jsou všechny druhy úrazů bez ohledu na
ist mit 0,75 Unfällen je 100 FTE deutlich un-
závažnost úrazu) byla s hodnotou 0,75 úrazu
ter dem Vorjahr gelegen. ISO Zertifizierungen
na 100 FTE výrazně nižší než v roce předchá-
(18.001), laufende Schulungen und Unterwei-
zejícím. Certifikace ISO (18.001) a průběžná
sungen tragen dazu bei, die Unfallhäufigkeit
školení a zkoušky mají za cíl, udržet tuto hod-
zu reduzieren.
notu co nejnižší.
durchschnittliche Krankenstandstage pro FTE
Unfallhäufigkeit pro 100 FTE
Tage / Dny
pro 100 FTE / na 100 FTE
2
20
15
1
10
5
0
0
07/08
CZ
58
08/09
09/10
Průměrná nemocnost na 1 FTE
10/11
11/12
Úrazovost na 100 FTE
12/13
Fuhrpark
Vozový park
Die Zahl der Fahrzeuge, insbesondere der LKW
Počet vozidel, zvláště pak malých nákladních
(klein) wurde aufgrund des Ausscheidens alter
vozidel se z důvodu nahrazování starších vo-
Fahrzeuge und den Ersatz durch eine geringe-
zidel menším počtem efektivnějších vozidel
re Anzahl effizienter, neuer Fahrzeuge laufend
průběžně snižoval. To dokazuje také dlouho-
reduziert. Dies zeigt sich auch im langfristigen
době nejnižší hodnota ukazatele Počet vozidel
gesunkenem Minimalwert von 0,42 KFZ je
na jednoho FTE, která klesla na hodnotu 0,42.
FTE.
Spezialfahrzeuge
(S)
DE
Anhänger
(O)
LKW spezial
(N3)
LKW
(N2)
LKW klein
(N1)
PKW
(M)
Fahrzeuge je FTE
(M, N1, N2, N3)
Anzahl / Počet
Fahrzeuge je FTE / Vozidel na FTE
1,0
1 000
750
0,5
500
250
0
0,0
08/09
CZ
Speciální vozidla
(S)
09/10
Přívěsy
(O)
10/11
Spec. nákladní
vozidla (N3)
11/12
Nákladní
vozidla (N2)
Malá nákladní
vozidla (N1)
12/13
Osobní vozidla
(M)
Kommunikation
Komunikace
Die Zahl der negativen Medienberichte über
Počet negativních zpráv v médiích o skupině
die Wassergruppe und deren Unternehmen
Voda a jejich jednotlivých společnostech je
ist weiterhin gering, wenngleich im Berichts-
i nadále nízká, i když se v nich v posledním ro-
jahr die politischen Diskussionen um die Kon-
ce odrazily diskuse na rakouské politické scéně
zessionsrichtlinie in Österreich merkbar sind.
týkající se evropské Směrnice o udělování kon-
Gleichzeitig beträgt jedoch der Anteil der po-
cesí. Zároveň přesáhl podíl pozitivních zpráv
sitiven Berichte erstmals über 50 %. Dies ist
v médiích v posledním roce poprvé hodnotu
ein positiver Beleg der kontinuierlich aufge-
50 %. Tento výsledek je důkazem dlouhodobě
bauten professionellen Medienarbeit.
budované profesionální práce s médii.
DE
Positive Medienberichte
Neutrale Medienberichte
Počet vozidel/FTE
(M, N1, N2, N3)
Negative Medienberichte
%
100
75
50
25
0
07/08
CZ
Pozitivní zprávy
08/09
09/10
Neutrální zprávy
10/11
11/12
12/13
Negativní zprávy
59
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Lazarská 11/6 · 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 517 466
Fax: +420 222 517 478
E-mail: [email protected]
www.energieag.cz

Podobné dokumenty

W A T E R PA G E S 2 0 1 4 /15 www.energieag

W A T E R PA G E S 2 0 1 4 /15 www.energieag erfolgreich weiterentwickelt. In Slowenien hat sich das neue Service ODTOK (Inspektion und Verstopfungsbehebung bei

Více