Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Komentáře

Transkript

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
&
MASARYKOVA VEŘEJNÁ
KNIHOVNA VSETÍN
INFORMAČNÍ CENTRUM
LISTOPAD 11/2015
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Informačnícentrum
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aTuristickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
Informačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
Vlistopadupokračujíirůzné
soutěžeGodtévečerníčkovéG
přeskomiksovouGažpo
PokladstrýcaJuráša:
Jistotoujsouičtvrteční
beseyGVašípozornostiby
neměloujítsetkánínad
jedenáctisvazkovouedicí
SoláňsDaliboremMalinou
aPavlemKotrlou
sdoprovodemmuziky
VůbecsenedivímGžeseverskéstátypřikládají
takovoudůležitostsvětlu:Jejichposedlost
světlemjetakováGžetéměřvkaždémokněsvítí
lampičkaatakévenkovníosvětlenítmu
dokonalezahání:Unásjeproměsymbolem
tmyměsíclistopad:ZProsinecuž
MsvítíMVánocemiavlednunám
"vrlistopadurpotřebujemerarhledÁmer
světlozačneznovupřibývat::::h
světlor...rjednímrzersvětýlekrjerprorvÁsr
Jaksestímnedostatkemsvětla
knihovna!"
kolemnásZaněkdyivnásh
vyrovnat?Jednímztěch
JasénkaZR“:RR:h:
symbolickýchsvětýlekmůžepronásbýttaké
Začtětesedozpravodajea
knihovna:nejentímGjakjeplnásvětlaGtepla
vybírejteGplánujte::::Denně
apohodyGaleipřemírouknihaakcíGkterépro
sevknihovnědějeněco
váspřipravuje:DenBibleGDnypoezieG
novéhoGzajímavéhoGale
ValašskéVánoce:::
současnězdenajdeteivšeG
Druhýmročníkembudepokračovat„Denpro
nacojstezvyklí:
dětskouknihuanebRodinnásobota
Listopadplnýsvětlanejen
vknihovně“:VtentodenZod9UR9hodinhmají
kolemvásGaletakévevása
doknihovnypřístupvšechnyrodinyzdarmaG
příjemnélistopadové
atoinečlenovéknihovny:Budepřipraven
listovánívámpřeje
bohatýapestrýprogramprodětiG
nezapomenemeaninajejichrodičeZprarodičeh:
Doplňkemakcebudeprodejnovýchdětských
HelenaGajdušková
knihzazvýhodněnoucenu:
PŘEČTĚTE-SIz-CO-NÁS-ZAUJALO
Pravidelně-VÁm-doporučujeme-knihyz-které-jsmečetliz- a- které- nÁs- zaujalyW- Nechte- se- zlÁkatněkterými- z- našich- tipůW- Dnes- doporučuje- janamachalovÁW- VíCE- RECENZí- NAJDETE- NA- WEBOVýCHSTRÁNKÁCH- KNIHOVNY- v- rubrice- ýčteme- adoporučujemeýW
Paul-Tobin
Zaklínač-.-Skleněný-dům
LiterárnípostavazaklínačeGeraltaz
Riviezfantazypovídekarománůod
AndrejeSapkowskéhopronikástálevíce
idojinýchmédiíZPofilmuKdivácky
úspěšnémseriáluapopulárníPChřeK
kterásedočkalajižtřetíhodíluajejíž
oblibastálevzrůstáKpronikáGeraltido
světakomiksuZTemnýfantazysvětKve
kterémnenínictakovéKjaksenaprvní
pohledzdáKmásvounepopsatelnou
atmosféruKaprotojsemkomiksbralado
rukysobavamiKzdasepodzajímavou
obálkouneskrývájentěžkopochopitelný
příběhsbarevnýmimalůvkamiZJižpo
několikastranáchjsemalevědělaKžeje
toONOZKresbapřesněvystihujea
podtrhujeponuréladěnípříběhuKscénář
jepromyšlenýdonejmenšíchdetailůK
napětíbysedalokrájetKjenjenčekáteK
ažsestaneněcoKcosestátneměloZ
Geraltovapostavajecharismatickáajejí
pouťtemnýmhvozdemKkdesesetkávás
množstvímnestvůrKnavozujetéměř
hororovouatmosféruZVykreslení
prostředíapostavKrozloženídopanelůa
zaměřenínadetailyKevokujínejrůznější
konotaceaspojitostiKkterésevprůběhu
vyprávěníslévajídoúžasněplastického
obrazuZKomiksováformapropůjčila
Zaklínačovinovoumožnostjakoslovit
širšípublikumZProfanouškyságyo
ZaklínačoviKbudekomiksdalším
příjemnýmsetkánímKčtenářiKkteříses
Geraltemnastránkáchkomiksusetkají
poprvéKpakjistězatoužípojehobližším
poznáníZ
DOPORUČUJE-JAna-machalovÁ
NOVÉsKNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovněýmůžetesijisnadnozarezervovatnebopůjčitjakoegknihuf
JosNesbo AnthonysDoer
Syn Jsoussvětla,skterÁsnevidíme
Sonnyjeideálnívězeňf
Vmoderníýpřísněstřežené
vězniciStatensetěšíznačné
obliběýneboťsloužíostatním
vězňůmjakozpovědník–
naslouchájejichpřiznáníma
udělujejimrozhřešenífŠušká
seoněmýženasebeberevinu
zazločinyjinýchaodpykávási
jejichtrestyvýměnouza
pravidelnoudodávkudrogf
VrchníkomisařŠimonKéfasý
působícínaosloskémoddělení
vraždýjepolicistazestaré
školyfVjedendendostane
najednounovýpřípadanovou
spolupracovnicifAbLofthusbyl
policistaýKéfasůvkolegaa
dlouholetýkamarádataké
Sonnyhootecfff
MariegLaureprožívásmilujícímotcemspokojené
dětstvívPařížifŽivotjivšakpostavípředprvní
těžkouzkouškuýkdyžvranémvěkuoslepnefTehdy
ještěnetušíýžemápředseboudalšíýmnohem
obtížnějšízkouškyfNěmciobsazujíPařížaMaries
otcemjsounuceniuprchnoutýmusejíopustitsvé
dosavadníjistotyavydatsezanejasnouvidinou
bezpečnéhoútočištěf
ElizabethsWeinovÁ
KrycísjménosVerity
MMfříjnaM9NTsenedalekoPařížeývokupované
FranciiýzřítilobritskéšpionážníletadlofJeho
pilotkaapasažérkabylynejlepšípřítelkyněfJedna
zdívekmánadějiýžepřežijefDruháhruoživot
prohráladříveýnežzačalafKdyžVeritychytne
Gestapoýmyslísiýženemážádnoušancinapřežitíf
meziknihovní výpůjční služba
služba, kterou si zamilujete
ZnátemeziknihovnívýpůjčnísužbuýMVSP?,Emvéeska,neníprouživatele
knihovnykaždodenněvyužívanouslužbou...avšaktigkteřísesníseznámígsiji
nemohouvynachválit.Oceňujíjipředevšímstudentigaletakélidégkteřímajínapř.
specifickýzájemnebozálibuvurčitémoborugprokterýnenísnadnodostupná
literatura.Prostřednictvímmeziknihovnívýpůjčníslužbylzeobjednatknihy,
časopisynebojinédokumentygokterémátezájemakterénejsouvefondunaší
knihovny.Následněvámjepakmůžemezapůjčit.Jemožnéžádatikopieknihg
časopisůnebojejichčástí.
Službajeurčenauživatelůmsplatnouregistrací.Vrámcinímůžetezískatknihy
nejenzknihovenČeskérepubliky,aletakézezahraničí.
Výpůjčkyzískanézfondujinýchknihovensezpravidlapůjčujíabsenčně–můžetesi
jetedypůjčitdomůgněkdyvšakmohoubýturčenypouzekprezenčnímupůjčováníg
tytoknihyjetedynutnéprostudovatvknihovně.
Prezenční půjčování se týká například diplomových prací nebo velmi vzácných a
drahýchdokumentů–LhůtavyřízenížádostioMVSnenípředemstanovena–závisí
na momentální dostupnosti žádané knihy– Podmínky výpůjčky stanoví knihovnaD
která knihu nebo dokument vlastní– Jakmile obdržíme žádanou knihuD uvědomíme
Vás o tom– Meziknihovní výpůjční služba je zpoplatněnaD platí se náklady na
poštovnéabalnéDpřípadněnapořízeníkopie-obvyklesepohybujevceněžPPDOKčš–
Pokud máte o meziknihovní výpůjční službu zájemD stačí navštívit centrální
půjčovnu ve 2. patře a vyplnit tiskopis se žádostí o výpůjčku– Můžete také využít
webových stránek knihovny -www–mvk–czšD ve vašem čtenářském kontu otevřít
ikonuMVSaodeslatžádostelektronicky–
NOVINKY V KNIHOVNĚ
ROMANTICKÁFANTASY
Vefonduknihovnymámenovourubriku
JromantickáfantasyJ–Bylavyčleněnapro
milovníkyJmilostnéliteraturyJoupírechči
vlkodlacích–Najdetezdenapříkladknihyod
StephenieMeyerovéDJ–R–WardovéDC–Castové
NOVINKYINFORMAČNÍHOCENTRA
ručněvyrobenévýrobkyzAzylovéhodomu
OdomácíbačkoryDobalnaknihuDzástěraD
vonícípolštářekDvšesvalašskýmvzorem
-modrotiskš
CD
OOdpramenůkmoři–Flair
OPoďztejkysněven–Cimbálovámuzika
Jasenka
OMůžemeplout–Tabásekajehopartyja
OSegrado–MichalHoráčekD
CDodDarebandu
MyzmeValaši–JanRokyta
Ozdravéláhvenejennacyklo
aturistickévýlety
novémapy
OcykloturistickámapaVsetínskéBeskydyD
OcykloprůvodceRožnovskoO
ValašskomeziříčskoDValašskoOHorní
VsackoDPováží
OSOBNOSTýMĚSÍCE
vojtěchýjasný
VojtěchJasnýabsolvoval
valašskomeziříčskégymnáziumastudoval
kamerunaF;MU)Nafakultěseseznámils
KarlemKachyňouanatočilispoluněkolik
dokumentůafilmů)Zpočátkujeprovázela
přízeňvládnoucíhorežimu5dojehož
služebsezapojiliisvýmidalšímiprojekty)
JehosamostatnýmdebutembylyZářijové
noci,COH"(5filmnatočenýpodle
stejnojmennéhryPavlaKohouta)Velký
ohlasmělafilozofickyladěnápohádka;ž
přijdekocour,CO"8(5zakterouzískal
oceněnívBannes)Šopovědomífilmových
divákůidějinčeskékinematografiese
VojtěchJasnýasinejtrvalejizapsaljako
autorfilmuVšichnidobřírodáci,CO"L()
FilmbyloceněnvBannes)Nazačátku
sedmdesátýchletbylJasnývyzvánktomu5
abysezřeklsvýchposledníchděl5což
odmítl)JménoVojtěchaJasnéhomělobýt
vymazánozčeskékulturyavšechnyfilmy
bylystaženy)Pokudchtělpokračovatve
filmovérežii5nezbylomunicjinéhonežis
rodinouemigrovat)Vciziněnatočil
několikfilmů5spolupracovalstelevizía
věnovalsedivadelnírežii5vyučoval)Šomů
sekrátcevrátilužrokuCOO35kdynatočil
filmPročHavel5apotérokuCOOOnatočil
volnépokračováníNrodákůNsnázvem
Návratztracenéhoráje)
Zdroj:
MIKULBOVÁ5MarieaMiroslavGR;BLÍK)
KulturnítoulkyValašskem)Frýdek6MístekÁ
;lpress5D33C5s)CCH)OkresVsetínÁ
Rožnovsko5Valašskomeziříčsko5Vsetínsko)C)
vyd)ValašskéMeziříčíÁHvězdárnaGVsetínÁ
OkresníúřadGúrnoÁMuzejníavlastivědná
společnost5D33D5s)"C8)Šipinky5časopispro
kulturuaspolečenskýživotměsta
ValašskéhoMeziříčí)COOO5č)H5s)I8příl)
*ý30.ýlistopadý1925ý
Kelč
ý
filmovýýrežisér,ýscenÁrista
čTVRTKY v knihovně
BOSNAAHERCEGOVINA
čtvrtekTPlistopadubíé:ššhodinb
společenskýsál
Poutavá„procházka“odskalnatýchštítůpohoří
PrenjTpřesdivokoualiduprázdnoukrajinu
Zelengoryažkhlubokémukaňonuřeky
RakytniceI
Přednáší:
DominikaSommerováaMartinHessler
EDICESOLÁŇ
čtvrtekíŠPlistopadubíé:ššhodinbKklub
Posezenínad11svazkovouknižníedicíTkterá
mapujerozmanitéstránkyživotaokolíSoláněI
Navalašskounotuzahraje
cimbálovámuzikaJasénkaI
Přednáší:MgrPPavelKotrla
aPhDrPDaliborMalina
FinančněpodpořenoMKČRI
ALBÁNIEbČERNÁHORA
čtvrtekí9Plistopadubíé:ššhodinb
společenskýsál
TonejsoujenplážeJadranuanebRInaBalkáně
seplatíeuremajezdímercedesyRI
CestopisnábesedaIPřednáší:LiborBureš
VALAŠSKÉVÁNOCE
čtvrtekŠcPlistopadubíc:ššhodinb
Turistickéinformačnícentrum
Tvořeníapřiblíženítradičníchvalašských
zvykůaobyčejů
LISTOPAD V KNIHOVNě
JSINLTLHU0KLRETNÍLKOSTKOVÉHRY
středaššzlistopadu6šmémyhodin6Kcklub
magickáčíslavrůznýchpodobách
ZLŠÁSNÍ7OKNIHOVNY
středaššzlistopadu6šóéyyhodin6Kklub
šóéyyhodzcodpolednesbásničkou–
workshoptvůrčíhopsanínatémabáseň(
propjenísezážitkovýmčtenímbásníRTMalého
šÝéyyhodz
Podproudemmládí–seznámenísnovouvlnou
českýchbásníků(spojenésezážitkovýmčtenímT
Lkcebudezakončenavypouštěnímbalónků
štěstípředknihovnouz
ZZTaZ9TZZT)workshopyvdětskýchknihovnách
ProbíhávrámcifestivaluDnyčeské
amezinárodnípoezieT
KOMIKSOVÝWORKSHOPUMOUžHYžž
natéma“Jakzachytitzvuk”
středaíMzlistopadu6šméyyhodin6Kklub
Lektoři:MartinKubíkaJanaMachalová
SoučástíakcebudevyhodnoceníVelké
komiksovésoutěžeLvíceosoutěžiwwTmvkTcz:
TěšitsemůžetetakénaPLLžKOVÁNÍP
PodpořenoMinisterstvemkulturyČRT
TLLENTKLMSEPO7ÍVÁŠ
Slavnostnívyhlášeníliterárnísoutěže
TalentzešuplíkuW
středaíMzlistopaduvšWéyyhodin6KKlub
literárněkomiksovývečírekTTT
VhlavníroliNIKKLRIN
jedenznejzajímavějšíchmladýchkomiksových
tvůrcůvČeskuT
SkvěláhudbasoučástívečeraT
PodpořenoZlínskýmkrajemT
KNIHOVNA V LISTOPADU
KLÁŠTERYfOLNÍHOR7KOUSK7
úterýÉ4listopaduMV26ŽŽhodinMspoleč4sál
Povídánís7loisemŠtrbíkrem4Tradičnísetkání
uživatelůapříznivcůZvukovéknihovny2
ČTEMEPROR7fOST
středav4listopaduMVŽ6ŽŽhodinMKklub
ZábavnéčteníproholkyIklukyidospěláky
vpodáníknihovníkůaknihovnic…
LETEMKNIŽNÍMSVĚTEM
VZPOMÍNKOVÉMEMOÁRY
čtvrtekVZ4listopaduMV26ÉŽhodin
centrálnípůjčovna
Oživotěslavných…MedaMládkováIChantal
PoullainIFrantišekDrtikolIMarieBaťováadalší2
Představují:HanaMaláMfanaRiedlová
-EZPEČNOSTSENIORŮ
VfOPR7VNÍMPROVOZU
středaVB4listopaduMVc4ŽŽhodin
společenskýsálknihovny
Přednáší:
nprap4-c4VladislavMalcharczikIpreventista
PČRVsetínakrajskýkoordinátorBESIPu
ZdeněkPatík
FOTOVZPOMÍNKYN7VYéHÁZKY
SJ7NEMH7JZLEREM7MIL7NEMfRLÍKEM
úterýZv4listopaduMV26ŽŽhodin
apolečenskýsálknihovny
Ohlédnutízaturistickýmivycházkamif155
sfotografiemiavideem2
VÝPROfEJVYŘ7ZENÝéHKNIH
Zj4listopaduPVB4prosinceZŽV2
TuristickéinformačnícentrumVsetín
LISTOPAD V KNIHOVNě
DENPRODĚTSKOUKNIHU
anebrodinnáSOBOTAVKNIHOVNĚ
sobotaÝGjlistopadumLŠMM–CYŠMMhodin
KKlubmdětskáknihovnaDolnínáměstím
společenskýsál
spojenásprodejemdětskýchknih
Eelorepublikováakceužpodruhétaké
vevsetínskéknihovněT
Pohádkovépříběhy–hernísekce–relaxačnízóna–
pamatujemeinadospělákyš
AKADEMICKÝROKPROSENIORY
ModulVezdravémtělezdravýduch
TermínUJš–5š–Oš–MMšMMšodMVšGGdoMŠšGGhodin
RZdravísbylinkami–RadkaTurpišová
RTrénovánípaměti–HelenaGajdušková
RMyšlenkovémapy–JanaMachalová
RPečemezdravě–MariePechová
ModulValašskommůjkraj
TermínUJ3š–JFš–3GšMMšaJšMJšodMVdoMŠhodin
RFolklor–tradice–Valašsko–/loisŠtrbík
RPověsti–pohádky–PetrOdehnal
RHistorie–kroniky–ZdeněkPomkla
RUmělciSoláně–DaliborMalina
EenaUbezplatný
PodpořenoMinisterstvemkulturyČR
KURZYANGLIČTINYPROSTARŠÍDOSPĚLÉ
LektorUOndřejGraclík–EenaUMGGG–RKč
HodšdotaceU3Ghodin0podzimJGMFHjaroJGMV8
VIRTUÁLNÍUNIVERZITATŘETÍHOVĚKU
kurzEtikajakovýchodiskozkrizespolečnosti
termínyU5šMMš–MŠšMMš–JšMJš–MVšMJš
kurzEvropskékulturníhodnoty
termínyUMMšMMš–J5šMMš–OšMJš
LISTOPAD V KNIHOVNě
SOUTĚŽE
Lterárnísoutěžprodětivsetínskéhookresu
OpokladstrýcaJuráša
odMKříjna–(fKlistopaduCfMF
témaJakjetoskrálem
SoutěžímesVečerníkem
odFKříjnadoCwKlistopaduCfMF
SoutěžprobíhánadětskýchpůjčovnáchDolní
náměstízLuhzRokytniceKSoutěžjeurčenapro
dětiMK–FKtřídyK:týdnůz:úkolůK
Třinejlepšíhráčizkaždépůjčovnysezúčastní
Adventnínoci337prosinceh63é7
Velkákomiksovásoutěž
odFKříjnadoC(KlistopaduCfMF
Znalostnísoutěžprovšechnykomiksové
nadšenceKKaždýtýdennovácoolotázkaKKK
PotřebnéinformaceuMouchyCC8(Kpatro
knihovnyúnaFBawebuknihovnywwwKmvkKcz
DIVADLO
BUBU–KLUBDĚTSKÉKULTURY
pátekhÝ7listopaduR3z7y6hodinR
společenskýsálknihovny
PředstaveníV
Obílékočičíprincezně
DětskédivadloBubu
DetektivLupaatajemnávěž
StudioDamúzaPraha
vhodnéprodětiodFtilet
vstupnéFfzZKč
VÝSTAVADOTEKYBAREV
práceVýtvarnéhokroužkudospělých
Alcedo–střediskovolnéhočasuK
Použitéobrázky:Mentoska3[artifexa[NintendoChick109[
ninamokaka[Paik666[Visceral[shimpo[nekopie[alternative
beauty[blugi]d2yqhk0[fleuresmee[Magig8WikimediaCommons
[online]81998[2014[cit82014]10]20]8
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
LISTOPAD 2015

Podobné dokumenty

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín školami. Těm knihovnice z dětských knihoven Luh, Rokytnice, Dolní náměstí a K klubu nabízejí spolupráci v podobě besed, literárních i jiných tématických programů (Nabídka školám na www.mvk.cz) a d...

Více