Profil společnosti

Komentáře

Transkript

Profil společnosti
Váš poskytovatel virtuálního privátního datového centra
Profil společnosti
Společnost Cloud4com, a.s. byla založena na jaře 2010 se záměrem poskytovat svým
zákazníkům infrastrukturu profesionálního datového centra jako službu (IaaS). Jedná
se zejména o výpočetní výkon, diskový prostor a výkon, síťové prvky a bezpečnost, vše
s vysokou garantovanou spolehlivostí a dostupností. Cílem je zákazníkům nabídnout
maximální flexibilitu nakládání s IT infrastrukturou a díky on-line managementu přispět
k vyšší efektivitě v oblasti investic, procesů a nasazování business aplikací. Tato služba
je určena širokému spektru zákazníků, od malých firem, přes instituce státní správy, až
po velké společnosti.
Trend virtualizace a sdílení IT infrastruktury, tzv. cloud computing, pomáhá zákazníkům řešit efektivní využívání
informačních technologií. Je tak možné
využívat, a tudíž zároveň financovat,
pouze tu kapacitu, která je nezbytně
nutná pro jejich momentální obchodní
aktivity a chod podniku.
Nedílnou součástí nabídky služeb společnosti je poradenství v oblasti datových
center, cloud computingu a virtualizace,
které zákazníkovi pomůže nalézt cestu
Virtuální privátní datové
centrum (vPDC)
Primárním předmětem podnikání společnosti
Cloud4com, a.s. je poskytování infrastruktury
datového centra jako služby tzv. „IaaS“ (Infrastructure as a Service). Jedná se o službu, kdy
si zákazník pouze pronajme infrastrukturu datového centra a platí za její skutečné využití.
Podnikové informační technologie jsou dnes
většinou provozovány na serverech s určitými
operačními systémy. Většina firem pro provoz
IT infrastruktury používá servery, které má
umístěny ve svém vlastním datovém centru
(serverovně). Data jsou uložena buď přímo
na lokálních discích serverů, nebo na sdíleném
diskovém úložišti (diskovém poli), které zajišťuje
k optimálnímu využití stávající infrastruktury, popř. navrhne jiné, efektivnější řešení jejího provozování.
Cloud4com, a.s., se v navrhovaných řešeních opírá o osvědčené partnerské
firmy a jejich produkty, které jsou zárukou kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
a výrazně snižují riziko pro koncového
uživatele. Těmito významnými partnery jsou zejména společnosti Cisco Systems, VMware, Hitachi Data Systems,
Intel a další.
vyšší dostupnost, bezpečnost a flexibilitu. Vše
je pak síťově propojeno pomocí ethernetové
sítě LAN a dedikované sítě pro ukládání dat
(SAN, NAS).
Přeroste-li infrastruktura určitou hranici, zvyšují
se náklady na provoz a správu takového datového centra. Většina IT manažerů proto pečlivě
sleduje celkové náklady na nákup, správu a provoz datového centra a zvažuje alternativní řešení
využívání těchto služeb.
Společnost Cloud4com, a.s., provozuje podnikovou IT infrastrukturu v profesionálním datovém
centru a za využití nejmodernějších virtualizačních technologií je schopna tuto infrastrukturu
rozdělit, zabezpečit, spravovat a pronajímat jednotlivým zákazníkům. Tito zákazníci tak v rámci
této infrastruktury provozují vlastní operační
systémy s konkrétními obchodními aplikacemi.
Virtuální privátní datové centrum poskytované
jako služba, má přesně dané parametry Uptime SLA (Service Level Agreement) popisující
garantovanou dostupnost služby až 99,999%
(tj. maximální doba výpadku služby v průběhu
roku může dosáhnout 5,2 minut) a QoS SLA
popisující dostupnost kvalitativních parametrů
služby. Příkladem parametru kvality je například
doba čekání na procesor (CPU NOT RDY v %),
doba čekání na potvrzení diskové IO operace
(Disk Response Time v ms), nebo Recovery Time
Objective (RTO) pro zálohování vDisků a vSSD.
Cloud computing
Cloud computing je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů v oblasti informačních
a komunikačních technologií. Co od cloud
computingu můžeme čekat a proč bychom
ho měli chtít využívat?
Cloud computing lze zjednodušeně chápat
jako poskytování služeb či programů uložených na serverech v internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například
pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky
odkudkoliv. Cloud computing lze v našem
pojetí chápat především jako změnu obchodního modelu dodávky IT služeb. Mezi
základní atributy a výhody cloud computingu patří pružnost a platba za skutečně
používané informační technologie, nebo-li
platíte jen to, co skutečně využíváte.
Pružnost spočívá v tom, že k čerpání služeb
a zdrojů (informačních technologií) dochází tehdy, jakmile jsou skutečně potřeba.
Není nutné nakupovat technologie s výhledem na tři až pět let, ale třeba pouze
na dva měsíce. Není zapotřebí se obávat
toho, jestli bude jejich kapacita dostatečná, není potřeba se obávat jejich zastarávání. To je starostí poskytovatele.
Platba za skutečnou spotřebu pak umožňuje nákladové položky převést do pravidelných měsíčních plateb, a navíc platit
pouze za to, co bylo v daném účetním
období skutečně využíváno. Je to jako
s elektrickým proudem – jeden měsíc ho
spotřebuji více, jiný méně.
„Jsme dostatečně silní na to, abychom svým zákazníkům
poskytovali služby v prvotřídní kvalitě, a zároveň jsme dostatečně pružní, abychom se zákazníkům mohli věnovat
s maximální péčí.“
Váš tým Cloud4com, a.s.
za vteřinu), kde výkonnostní údaj je měřen jako
hodinový průměr. Produkty vSSD se připojují
k produktům vServer.
Produkt vLAN
Produkty typu Network zajišťují síťové služby
virtuálního datového centra. Základním produktem je produkt vLAN, který definuje virtuální lokální síť (802.1q) definovanou na fyzickém
přepínači (switch) typu CISCO Nexus nebo Catalyst a propagovanou do virtuální infrastruktury
pomocí VMware vNetwork Distributed Switch.
Virtuální lokální sítě pracují na L2 ISO/OSI síťového modelu a slouží k základnímu propojení
vServerů a dalších objektů pracujících na vyšších síťových vrstvách.
POPIS SLUŽEB:
Produkt vPDC
Produkt vPDC (virtuální privátní datové centrum) lze přirovnat k pronájmu racku (fyzického datového rozvaděče), případně celé řady,
technologiemi již osazených a zprovozněných, racků ve fyzickém datovém centru. Výhodou je,
že na rozdíl od fyzického datového centra však
zákazník nemusí řešit napájení, klimatizaci, fyzickou bezpečnost prostor apod., přičemž si
zákazník ve svém virtuálním privátním datovém
centru navrhuje vlastní virtuální infrastrukturu,
založenou na produktech vServer, vDisk, vSSD
a vNetwork. Pomocí těchto virtuálních objektů
je možné flexibilně definovat a provozovat infrastrukturu celého datového centra.
Produkt vServer
Produkt virtuální server (vServer) je služba provozovaná nad enterprise výpočetním
systémem CISCO Unified Computing System
(UCS), na kterém je provozována serverová virtualizační vrstva (VMware vSphere) umožňující
abstrakci, flexibilitu a partitioning výpočetního
výkonu. Produkt virtuální server, poskytovaný
jako služba, má přesně dané výkonnostní parametry a SLA popisující garantovanou dostupnost služby. Produkty typu vServer, jsou definovány počtem virtuálních procesorů (vCPU)
a velikostí dostupné paměti RAM. Parametr
vCPU je virtuální procesor provozovaný na jednom jádře fyzického procesoru a garantovaném
výkonu 1GHz. Druhým parametrem je kapacita paměti RAM, která se udává v GB. V ceně
produktu vServer jsou až 4 virtuální síťové
karty (vNIC). Produkt vServer si lze představit,
jako bez diskový server, ke kterému je možné
připojit virtuální disky (vDisk), nebo vSSD objednané zákazníkem jako další produkty. Takto
definované vServery se připojují do zákazníkem
definovaných virtuálních sítí vLAN.
Produkt vDisk
Produkt vRouter
Virtuální Router (vRouter), umožňuje směrování IP provozu mezi virtuálními sítěmi zákazníka. Podporuje dynamické a statické směrování.
Dále umožňuje základní filtraci provozu QoS
a je přípojným bodem pro šifrované VPN tunely
vzdálených poboček a mobilních pracovníků
(Sito-to-Site VPN, remote VPN).
Produkt virtuální disk je služba provozovaná
nad enterprise storage systémy Hitachi Data
Systems. Data jsou chráněna pomocí technologie RAID a rozdělena do logických jednotek
zpřístupněných virtualizačním hypervisorům
zajišťujícím virtualizaci diskového systému
do jednotlivých produktů vDisk. Jednotlivé
typy produktů vDisk se liší v parametrech kapacity a výkonu. Disková kapacita je udávána
v GB a výkon v IOPS (počet diskových transakcí
za vteřinu), kde výkonnostní údaj je měřen jako
hodinový průměr. Produkty vDisk se připojují
k produktům vServer tak, aby splňovaly požadavky na provoz konkrétní aplikace zákazníka.
Produkt vFirewall
Produkt vSSD
Produkty typu vBackup zajišťují zálohování produktů typu vDisk, nebo vSSD (nebo kompletních virtuálních serverů) pomocí zálohovacího
softwaru Veeam. Tento software umožňuje
velmi rychlé diskové zálohy a obnovy celých
virtuálních serverů a jednotlivých vDisků, nebo
vSSD. Produkty vBackup se liší hodnotami RPO
(Recovery Point Objective), RET (retence) a RTO
(Recovery Time Objective). Volbou produktu
s patřičnou retencí (RET) se určuje, kolik verzí
záloh se bude udržovat do minulosti. Parametr RTO definuje maximální garantovanou
dobu obnovy ze zálohy po přijetí požadavku
od oprávněné osoby.
Produkt virtuální SSD je služba provozovaná
nad enterprise Flash storage systémy Hitachi
Data Systems poskytující virtualizované SSD
s vysokým poměrem výkonu v IOPS na kapacitu v GB. Data jsou chráněna pomocí technologie RAID a rozdělena do logických jednotek
zpřístupněných virtualizačním hypervisorům
zajišťujícím virtualizaci diskového systému
do jednotlivých produktů vSSD. Jednotlivé
typy produktů vSSD se liší v parametrech kapacity a výkonu. Disková kapacita je udávána
v GB a výkon v IOPS (počet diskových transakcí
Virtuální firewall (vFirewall) zajišťuje požadovanou filtraci zákaznického vPDC od externího
prostředí, přípojný bod pro VPN šifrované tunely vzdálených poboček a mobilních pracovníků
(Sito-to-Site VPN, remote VPN). vFirewall může
propojovat dvě nebo více virtuálních sítí a realizovat tak topologie s DMZ i s více úrovněmi.
Dále umožňuje definice pravidel pro filtrování
provozu mezi jednotlivými sítěmi, překlad adres SNAT a DNAT a inspekci datového provozu.
Produkt vBackup
Member of the:
U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7, Czech Republic
Tel.: +420 734 649 949, e-mail: [email protected]
www.cloud4com.com

Podobné dokumenty