DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

Komentáře

Transkript

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc
7
Číslo 7, ročník 68, červenec 2015
ÚVODEM
V chemičce se ani
v horkém létě nezahálí
Na nedostatek
slunečních paprsků si v průběhu
letošních prázdnin
zatím určitě nikdo
nemůže stěžovat.
Na období chudé
na zajímavé události, jak pověstnou
okurkovou sezonu označuje Ústav pro
jazyk český Akademie věd České republiky, také ne.
Stačí se začíst do denního tisku, internetových stránek nebo pustit televizi
či rozhlasové vlny: každodenní potíže
evropských států s uprchlíky, teroristické
útoky v přímořských letoviscích, iluzionista, který zaměnil víno v krabici za miliony korun i největší sucha za poslední desítky let. O situacích na našich silničních
tazích ani nemluvě. Z vlastní zkušenosti
každotýdenního cestování na Moravu
a zpět mohu dosvědčit, že opravy, kolony a havárie jsou v průběhu letošního
léta opravdu nad normálem.
A jak si mohou naši čtenáři v aktuálním vydání podnikových novin přečíst,
ospalé léto nepanuje ani v areálu ústecké chemičky. Kliku si zde podávají obchodní partneři z celého světa, v plném
proudu je budování dvou velkých investičních akcí – membránové elektrolýzy
a modernizace technologií v provozech
chlorové chemie. Pro další akce, které
budou uskutečněny v následujících měsících, pak probíhají intenzivní přípravy.
Z grafu Povodí Labe, který přinášíme
na straně 3, vidíte kritický podstav vodní
hladiny, což hrozilo možným odstavením chemické výroby. Naštěstí se v době
uzávěrky našich novin počasí umoudřilo, horka na pár dní polevila, zapršelo
a poslední červencovou neděli si Labe
s jeho překrásným okolím užívali i výletníci na palubě Porta Bohemica plující
z Litoměřic do Vaňova.
Z naší redakce přejeme všem čtenářům pokud možno klidné prožití druhého prázdninového měsíce a v jeho závěru se budeme těšit na předání dalších
novinek z firmy.
Marie Logrová, tisková mluvčí
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
Do chemičky zavítali partneři z AOC
Zleva Brian T. Parker - Managing Director Global AOC, technický ředitel T. Loubal a ekonomický ředitel
J. Florián ze Spolku, Stephen Olle - Managing Director International Business AOC, specialista B. Pelc
a generální ředitel D. Tamchyna ze Spolku a President, Chief Operating Officer AOC Frederick S. Norman
Nejvyšší manažeři největšího světového producenta polyesterů, americké společnosti AOC, navštívili koncem
července ústecký areál Spolku pro
chemickou a hutní výrobu.
„Po letech spolupráce jsme se znovu sešli, abychom projednali vzájemné plnění harmonogramu v rámci
podepsané smlouvy a sladili další
možnosti navýšení výrobních kapa-
Foto: M. Logrová
cit,“ řekl pro Expres technický ředitel
Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Tomáš Loubal. Jak dodal, obě strany
široce hovořily o situaci na světovém
trhu polyesterů.
Aktivní spolupráci s největším světovým výrobcem polyesterových
pryskyřic zahájil Spolek před třemi
lety, kdy ze závodu začaly odjíždět
první kamiony polyesteru T 596-68
a už s první produkcí byli zahraniční partneři nadmíru spokojeni. Díky
dobrým výsledkům tak docházelo
k postupnému navyšování nejen objemu dodávek ale i sortimentu.
Charakteristickými prvky americké
technologie byly, a nadále zůstávají,
především vysoké nároky na kvalitu, což ovšem není pro zaměstnance
Spolku novinkou, a vyspělé metody
řízení a kontroly celého procesu. V neposlední řadě jsou také důležité optimální formulace vzhledem k užitným
vlastnostem produktu, což znamená,
že složení pryskyřice je optimální tak,
aby maximálně vyhověla aplikaci zákazníka, jako je například výrobce
umělého kamene.
Ze strany amerického partnera nechybí ani vysoké hodnocení technické
úrovně výrobního zařízení.
Provoz výroby polyesterových
pryskyřic ve Spolchemii zahájil svoji
činnost v roce 2006, rok nato už výroba dosáhla plné kapacity. Z pohledu
využití jsou nenasycené polyestery
zvláštní výrobkovou skupinou pryskyřic, jejíž vznik můžeme datovat do 50.
let minulého století. Nahrazují materiály, jakými jsou kov, dřevo, ale i kámen
nebo beton. Právě imitace přírodního
kamene v podobě moderní kuchyňské desky je velmi oblíbená, dále je
můžeme vidět jako kanalizační trubky
či lamináty pro výrobu lodí, aut nebo
listů větrných elektráren.
Spolupráce s japonskými KOLEGY
úspěšně pokračuje VE VÝROBĚ ADHEZIV
Za asistence zástupců japonské firmy DIC a její rakouské dcery DPR proběhla v závěru června v provoze Polyestery Spolku pro chemickou a hutní
výrobu zkušební výroba dvou typů
adheziv.
Po únorové inspekci strojního zařízení ze strany zahraničních partnerů
a několika letech laboratorního testování v pardubickém Synpu a následném ověřování technologie začíná
konkrétní plnění licenční smlouvy
o výrobě, která dojde konečného naplnění po podzimních testech třetího
typu produktu. Jak jsme již v minulosti
informovali, pro realizaci specifické výroby byly v provoze Polyestery v předcházejícím období provedeny patřičné
úpravy strojních zařízení, konkrétně
přestavba linky C, s cílem využití stávajících volných kapacit.
Laminační adheziva jsou látky, které
se aplikují v potravinářských obalech,
jež musí kromě svého atraktivního
a efektního vzhledu splňovat především nezávadnost a skladovatelnost
potravin. Jak nám řekl specialista Bohumil Pelc, který se dlouhodobě pro-
Zástupci všech čtyř spolupracujících týmů:
z Japonska, Rakouska, ze Spolku i ze Synpa
cesem zabývá, výroba adheziv spočívá v náročné syntéze za vysokých
teplot a vysokého vakua. „Nebylo
právě jednoduché zkoordinovat činnost zástupců čtyř odborných týmů,“
přiblížil společnou práci Bohumil Pelc.
Vedle kolektivu lidí ze Spolku a kolegů
Foto: G. Iwamura
ze Synpa se vlastní zkušební výroby
účastnili odborníci z Japonska a z Rakouska. „Během náročného týdne
jsme průběžně odstranili všechny
vzniklé dílčí problémy a výsledek stojí
za to. Oba produkty splňují všechny
jakostní požadavky,“ dodal. Nejen
na tomto místě si zaslouží poděkování všichni, kteří se o úspěšnou výrobu
zasloužili.
Firma DIC je jedním z předních producentů adheziv a úspěšně se s nimi
prosadila v Asii. V rámci spolupráce
s ústeckou chemičkou má v úmyslu
zásobovat také evropský trh, který
bezpodmínečně vyžaduje stoprocentní kvalitu.
Spolupráce Spolku pro chemickou
a hutní výrobu s japonskou společností DIC probíhá od roku 2001, kdy byl
na základě rozsáhlých marketingových
analýz vypracován záměr na vybudování nové kapacity nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Rok nato
byly podepsány smlouvy o vzájemné
kooperaci a se společností DIC, která je
poskytovatelem licence technologie,
byla založena společnost Epispol, jež
v říjnu 2004 zahájila zkušební provoz.
V roce 2012 proběhlo první ověřování technologie speciálních polyesterových pryskyřic v Synpu. V rámci
vzájemné součinnosti pracuje v ústecké chemičce i zástupce firmy DIC
Goro Iwamura.
2
červenec 2015
Z Číny dorazila první technologie pro membránovou elektrolýzu
První technologie pro nově budovanou membránovou elektrolýzu, o jejíž
expedici z čínské firmy Blue Star jsme
naše čtenáře informovali v minulém
vydání Expresu, už dorazila do areálu
Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Jak nám potvrdil manažer generálního dodavatele stavby Kovoprojekta Brno Milan Topinka, převážná
většina zboží je určena pro louhové
hospodářství. K jejich montáži bude
docházet postupně tak, jak budou
připravovány a dokončovány příslušné objekty.
Membránová elektrolýza je špičkové a ekologicky nejšetrnější zařízení,
které slouží především na výrobu
chloru a hydroxidů, které se ve zdejší
chemičce dále využívají zejména při
výrobě pryskyřic. V rámci České republiky půjde o první zařízení tohoto
typu.
Jak jsme zjistili z historie, elektrochemická výroba chloru a hydroxidu
draselného byla v ústecké chemičce
spuštěna už v roce 1899 tzv. zvonovou metodou, která byla vůbec první
v tehdejším Rakousku-Uhersku. Amal-
gámová elektrolytická výroba najela
v roce 1928.
Financování víc jak jeden a půl miliardové investice probíhá v kombinaci
několika zdrojů. Mimo vlastního kapitálu využívá skupina také bankovní
úvěr a projekt je dále podporován z
Evropské unie, přímo finančními prostředky Fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí – „Pro vodu, vzduch a přírodu“,
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních
rizik. Výše dotace na projekt „Membránová elektrolýza“ je až do 200 milionů
korun.
SPOLCHEMIE v Mexiku
K první technologii z Číny postupně
přijíždí další desítky kontejnerů
Foto: M. Logrová
Chemička rozšířila své členství v organizacích
Na veletrhu Latin American Coatings
Show v Mexiku reprezentoval na přelomu června a července ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu ten
nejpovolanější, pracovník obchodního
úseku Spolku Manuel José Romero
Landeros.
Jak nám po svém návratu řekl, jedná
se o jednu z nejdůležitějších událostí
v oboru nátěrů, lepidel, barev, aditiv
a všech dalších příslušných surovin.
V hlavním městě Mexico City propagoval José Landeros především speciality
jako je kompozitní produkce Spolku.
„Měli jsme tak příležitost poznat nové
potenciální zákazníky se zajímavými
projekty v různých oblastech jako jsou
podlahoviny, potrubní nátěry, ale i ze-
lené pryskyřice a vodou ředitelné výrobky,“ vyjmenovává.
„Propagaci produktů podpořil i náš
distributor, kterým je společnost
Omya Mexico“, dodal k programu veletrhu. „S tímto distributorem úzce
spolupracujeme už víc než dva roky,“
potvrdil technický ředitel Spolku Tomáš Loubal s tím, že v nejbližší době
zavítá zástupce distributora přímo
do ústecké chemičky, kde se zúčastní aplikačních školení, tréninkového
programu a seznámí se s prací v laboratořích. Cílem je zajistit co nejkvalitnější služby pro naše zahraniční
zákazníky v zemích Latinské Ameriky,
jejichž rostoucí trh je pro firmu jedním
z velkých potenciálů.
ŽIVOTNÍ JUBILEA - červenec
60 let
Ludmila Čápová z referátu nabídkové vzorky technického úseku Spolek
pro chemickou a hutní výrobu
Vladimír Doskočil z provozu Elektrolýza výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Daniel Charvát z provozu Chlorová
chemie výrobního úseku CHS Epi
Přemysl Janda z provozu Epitetra výrobního úseku CHS Epi
50 let
Ing. Ladislav Kopecký z oddělení
dopravy výrobního úseku společnosti
Infraspol
Ing. Petra Škvárová z referátu chemické legislativy výrobního úseku
společnosti Infraspol
PRACOVNÍ JUBILEA - červenec
40 let
Jiří Kaňa ze střediska Laboratoře analýz pro epitetra technického úseku
Spolek pro chemickou a hutní výroby
30 let
Jaroslav Stehlík z provozu UP I Epoxidy výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
25 let
Petr Grunt z výrobny Organické speciality výrobního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
20 let
Libuše Chalušová z Laboratoře anorganických analýz technického úseku
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Jaroslav Zrno ze střediska Skladování
a distribuce žíravin výrobního úseku
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
INZERCE
Spolek pro chemickou a hutní výrobu byl v uplynulých dnech přijat
za člena Česko-německé hospodářské komory. Od poloviny letošního
roku tak rozšiřuje své členství v řadách tuzemských i zahraničních oborových a zájmových organizací.
„Pro naši vysoce exportní chemickou firmu, jejíž výrobní teritorium
se nachází jen pár desítek kilometrů
od státní hranice s Německem, to
znamená další aktivní účast na projektech pořádaných v rámci komory,“ komentoval činnost obchodní
ředitel Zdeněk Moravec. Na základě
členství získá ústecká chemička podrobnější a operativnější informace
o obchodních partnerech, možnost
poradenství, logistickou podporu a v neposlední řadě i prezentaci
svých produktů nejen na trzích našich západních sousedů.
Vítáme v týmu
Na pozici obchodního zástupce
Spolku pro chemickou a hutní výrob
nastoupil 1. července Ing. Josef Knotek.
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s oborem potravinářské chemie pracoval nejprve
v čokoládovně v Děčíně, po zrušení
výroby prošel provozy v Boleticích
a Velvětech, kde se věnoval proble-
matice tenzidů (povrchově aktivní
látky využívané v chemickém, kosmetickém i drogistickém průmyslu).
Pamětníci určitě vzpomenou, že chemické závody v obou městech patřily
v minulosti do organizační struktury
Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
„Svůj původní obor jsem musel kvůli
postupnému rušení potravinářské
produkce přizpůsobit,“ vysvětluje Josef Knotek profesní postup.
V průběhu své praxe prošel Josef
Knotek řízením jakosti i technickým
rozvojem, ve Velvětech měl jako produktový manažer ve své režii nákup
i prodej daného sortimentu výrobků.
„Mým úkolem v chemičce je rozšíření trhu v souvislosti s konverzí nové
elektrolýzy,“ vysvětlil nám svoji funkci
Josef Knotek. S ohledem na znalost
trhu, jednotlivých segmentů i orientaci věří, že se svého úkolu zhostí se
ctí a pomůže tak firmě v jejím dalším
rozvoji.
Z naší strany mu držíme palce a přejeme hodně úspěchů v nové práci.
Zástupce Spolku José Landeros reprezentoval firmu
ve své domovské zemi
Foto:
archiv J. Landeros
Personální změny ve skupině
Přelom června a července přinesl dvě
změny v personálním obsazení skupiny
Spolchemie Group a současně i změnu
v organizační struktuře Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
K 30. červnu ukončil odchodem
na zasloužený odpočinek své dlouholeté působení v ústecké chemičce ředitel pro strategický rozvoj RNDr. Alexej Vítek. Absolvent přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor
analytická chemie zahájil svoji profesní
dráhu v uranových dolech, do Spolku pro chemickou a hutní výrobu nastoupil poprvé v roce 1982. Stejně jako
v následujících zaměstnáních v tuzem-
sku i v zahraničí prošel řadou odborných funkcí technologa a procesního
inženýra. Bohaté zkušenosti předával
svým kolegům také jako řídící pracovník. Prostřednictvím našeho Expresu
mu posíláme poděkování za dlouholetou práci a přejeme hodně zdraví
a štěstí do další životní etapy, kterou si
jistě užije spolu s manželkou a milovanými vnoučaty.
Z důvodu jeho odchodu došlo ke zrušení úseku Strategického rozvoje a přesunutí činností pod Technický úsek.
K 1. červenci posílil tým obchodního
oddělení na pozici obchodního zástupce Ing. Josef Knotek.
Poděkování Za čtyřicet let práce ve Spolku
pro chemickou a hutní výrobu patří tento měsíc poděkování Jiřímu
Kaňovi, který pracuje jako analytik
na středisku Laboratoře analýz pro
epitetra.
Jiří Kaňa nastoupil do Spolku pro
chemickou a hutní výrobu v červenci 1975 do provozu kapalný chlor.
V prosinci pak přešel jako laborant
provozu Epitetra. Průběžně dále
PRODÁM
• Lenovo TAB A 7,
nový a nepoužitý.
Cena 2 000 Kč.
Kontakt: Ing. V. Papež
tel.: 728 560 298
• mobilní telefon SAMSUNG,
nový, s příslušenstvím. Cena
1 000 Kč.
Kontakt: Ing. V. Papež
tel.: 728 560 298
• novou strunovou sekačku
benzinovou HECHT 125R
(nevhodný dárek). Záruka: 2 roky.
Cena: 1 800 Kč.
Kontakt: Jana Hrabánková
tel.: 728 711 793
nebo linka 3753
PRONAJMU
• byt 1+1 na Severní Terase.
Nájem vč. energií 5 500 Kč. Volný
od srpna.
Kontakt: Daniel Charvát
tel.: 607 261 069
DARUJI
• májová koťátka do dobrých
rukou. Černý kocourek, černá kočička a žíhaný kocourek s bílými
tlapičkami. I jednotlivě, mohu
zaslat foto.
Kontakt: p. Hübst
tel.: 777 685 125
jubilantům
Jiří Kaňa
Foto: archiv Spolku
pracoval jako vedoucí technické
kontroly a na odboru životního
prostředí, aby se v roce 1990 vrátil
zpět na Epik. Ve své profesi celý život uplatňuje znalosti absolutoria
Střední průmyslové školy chemické,
obor chemická technologie.
Prostřednictvím podnikových novin mu patří poděkování za odvedenou dlouholetou práci a do příštích let i hodně štěstí a zdraví.
červenec 2015
3
Projekt v provoze chlorové chemie běží na plné obrátky
Projekt je spolufinancován
z fondů Evropské unie
Foto: M. Logrová
Všech pět dílčích částí projektu společnosti CHS Epi, a.s. s názvem „Projekt
CHS Epi - Snížení environmentálních
dopadů při výrobě ECH a HCI“ je rozpracováno. A jak jsme se osobně za účasti
Luboše Knechtla z investičního oddělení, který má celou akci jako manažer projektu na starosti, přesvědčili,
na všech úsecích panuje čilý pracovní
ruch.
Investiční akce, která běží souběžně
s výstavbou elektrolýzy, spočívá v aplikaci nových moderních technologií pro
výrobu epichlorhydrinu a kyseliny solné.
Stejně jako v případě elektrolýzy probíhá i zde financování projektu za 305
milionů korun nejen z vlastních zdrojů
a úvěru, ale také spolufinancováním
z fondů Evropské unie, a to prostředky
Fondu soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí – „Pro vodu,
vzduch a přírodu“, Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, a to až do výše 120
milionů korun. Přímá kontrola čerpání
prostředků proběhla na místě v areálu
ústecké chemičky za osobní účasti pracovníků Fondu v samém závěru června
bez zásadních připomínek.
Podle slov Luboše Knechtla zatím
probíhá všech pět částí projektu podle
plánovaného harmonogramu zpracovaného ve spolupráci s generálním
dodavatelem stavby, kterým je Kovo-
Vstup do areálu závodu bude možno
pouze vrátnicemi východ a západ
Vzorová podoba
nového strážního stanoviště
Foto: archiv Spolku
S ohledem na zvýšení bezpečnosti
a redukci nákladů dojde v podzimních
měsících k celkovému ukončení provozu v objektu hlavní vrátnice Spolku pro
chemickou a hutní výrobu a provoz
do a ven z areálu bude probíhat zejména východní a západní vrátnicí.
„Přes západní vrátnici bude veden
vstup a výstup pro nákladní dopravu
a doplňkový vstup osob, přes upravenou východní vrátnici bude zajišťován
hlavní vstup osob do areálu závodu
a vjezd osobní automobilové dopravy
pro vozidla se vstupním povolením,“
vysvětlil pro Expres Pavel Buzik z vý-
projekta Brno. „Od instalace nových
kompresorů chloru a vodíku, přes výstavbu syntézní jednotky na výrobu
chlorovodíku a kyseliny solné, intenzifi-
Od 13.30 hodin zvou pořadatelé
na Mírové náměstí účastníky tříkilometrového Rodinného běhu. „Vezměte celou vaši rodinu, děti, babičky,
dědečky i kočárky a přijďte se proběhnout nebo jen projít na nesoutěžní
rodinný běh. Zvládne ho každý a navíc na vás čeká neopakovatelná atmosféra velkého mezinárodního závodu.
Úžasný zážitek pro děti, zahřátí vašich
svalů před závodem a pro všechny
medaile v cíli, jako pro správné závodníky,“ citujeme slova organizátorů.
Stejně jako v minulých dvou letech
odstartuje přesně v poledne třetí ročník SPOLCHEMIE Mistrovství České re-
by epichlorhydrinu z glycerinu tak firma může bez ztrát snížit svoji stávající
produkci z propylenu, čímž poklesne
i zátěž vůči životní prostředí a sníží výrobní náklady.
Zkušební provoz projektu by měl být
zahájen v podzimních měsících letošního roku a nejpozději do října roku 2016
je plánována kolaudace a uvedení do trvalého provozu.
Betonové základy
pro novou syntézní jednotku
Foto: M. Logrová
robního úseku Spolku. Možnost omezeného vstupu přes správní budovu
zůstane zachována. Uzavřené vrátnice
(hlavní, severní) zůstanou jako rezervy
pro případ nutného nouzového řešení.
Jak Pavel Buzik dodal, vlastní úpravy
spočívají v instalaci nového strážního
stanoviště v upravené typové buňce,
která bude mít kontrolní pracoviště pro
osobní průchod a automobilový vjezd.
Nepřetržitou strážní službu zde bude
zajišťovat bezpečnostní agentura.
Vjezdová část pro osobní automobily
bude opatřena závorou a vjezdovými
terminály. Počet vchodových turniketů
bude snížen na dva s tím, že vchodová
branka zůstane zachována. Na vjezdové komunikaci bude zajištěno svislé
i vodorovné značení dle požadavků
dopravní policie.
Měření trasy Ústeckého
půlmaratonu
Blížící se běžecký svátek v Ústí nad
Labem připomnělo pravidelné měření trasy půlmaratonu, která i letos povede areálem Spolku pro chemickou
a hutní výrobu.
Jednou z velkých letošním změn
je především termín. Původní neděli
tentokrát nahradí sobota, takže běžci
budou mít volný den na regeneraci sil pro následující pracovní týden.
V sobotu 12. září tedy začíná půlmaratonových 21,0975 kilometrů v 15 hodin na Mírovém náměstí, ve stejnou
dobu vybíhá čtyř štafeta 3 x 5 plus 1 x
6,0975 kilometrů a oblíbený 2Run 10
plus 11,0975 kilometrů.
kaci výroby glycerinového epichlorhydrinu a štěpící kolony, až po budování
nové jednotky na výrobu DEIO vody
potřebné pro výrobu,“ vyjmenoval
všech pět budovaných součástí. Jak
již bylo zmíněno, část prací má přímou
vazbu na konverzi membránové elektrolýzy. Právě zmíněná DEIO voda je
nutná pro přípravu solanky a výrobu
čisté kyseliny solné. Intenzifikací výro-
Měření půlmaratonové trasy
areálem závodu
Odborníci připravují prostor pro umístění
nových kompresorů chloru a vodíku
Foto: M. Logrová
Na možný nedostatek vody
se připravila i chemička
S nedostatkem užitkové vody se
v posledních červnových dnech potýkali i pracovníci Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
V závěru července byl s ohledem na
neustálý pokles hladiny Labe ohrožen
odběr užitkové vody (viz graf), bez níž
by se výroba v chemičce neobešla.
Jak nám potvrdil Pavel Buzik z výrobního úseku Spolku, situace byla řešena po dvou liniích: „Naši lidé vyčistili
U Labské vodárny nátokový prostor
od kamenů a nánosů nečistot tak, abychom získali další prostor v případě
pokračujícího poklesu vody.“ Souběžně s těmito pracemi proběhlo jednání
s pracovníky Teplárny Trmice o možnosti nouzového zásobování vodou.
„Situaci nepřetržitě sledujeme
a řešení bude probíhat operativně dle potřeby,“ dodal Pavel Buzik
s tím, že podobné okolnosti jsou
pro firmu zcela novou zkušeností.
Výrobu musela v minulosti chemička přerušit pouze z důvodu povodní, paradoxně také kvůli nedostatku užitkové vody. Zvýšená hladina
Labe totiž vyřadila z provozu zmíněnou Labskou vodárnu, která pak
nemohla zásobovat provozy užitkovou vodou.
Kvůli nedostatku vody vstoupila
v Ústí nad Labem v platnost od 20.
července vyhláška zakazující odběr
vody ze všech vodních toků pro obyvatele.
Q [m3.s-1]
200
Foto: M. Logrová
publiky handbiků v silničním kritériu.
Trasa chemičkou bude identická
s posledním ročníkem, opět se bude
vbíhat západní vrátnicí a vybíhat východní. Desátý kilometr, na němž probíhá předávka štafety, bude s ohledem na bezpečnost v areálu označen
kobercem pro snímání času.
150
100
50
Hasiči likvidovali požár gumové vrstvy zásobníku
Za zhruba 40 minut zlikvidovaly hasičské jednotky v ústeckém areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu požár
vnitřní gumové vrstvy odstaveného
ocelového zásobníku.
K mimořádné události došlo v úterý
7. července krátce před polednem při
provádění údržby zmíněné technologie
externí firmou. Zásobník byl pro tyto
účely již delší dobu zasanován a neobsahoval žádné chemikálie. Nehoda byla
vizuálně provázena hustým černým dýmem a zápachem po spálené gumě.
Odbornými pracovníky Spolku bezprostředně provedený monitoring
ovzduší neprokázal přítomnost organických látek ve volném ovzduší mimo
areál chemičky, k ohrožení lidí ani životního prostředí nedošlo.
Výše škody a příčina požáru jsou
předmětem dalšího šetření.
0
20. 07. 2015
21. 07. 2015
22. 07. 2015
Letní
fotosoutěž
pokračuje
Všem milovníkům fotografování
připomínáme, že pokračuje oblíbená letní fotosoutěž.
Hořící guma opravovaného zásobníku
způsobila viditelný černý kouř
Foto: P. Buzik
Stejně jako v minulosti se mohou
klání o nejlepší fotografii zúčastnit
všichni zaměstnanci společností skupiny Spolchemie Group i senioři, kteří
již užívají zaslouženého odpočinku.
Po zkušenostech z předchozích let
jsme zvolili opět volné téma „Léto
23. 07. 2015
24. 07. 2015
25. 07. 2015
26. 07. 2015
2015“. Široký rozsah tak umožní zachytit řadu zajímavostí vytvořených
přírodou i lidskou rukou.
Fotografie zasílejte na e-mailovou
adresu [email protected] nebo
přímo na adresu tiskové mluvčí skupiny [email protected] Doporučujeme volit při fotografování vyšší
rozlišení (alespoň 1 MB). V případě
jejich tisku pro výstavu v podnikové
jídelně jsou pak záběry kvalitnější.
Přejeme všem hodně úspěchů
a hlavně krásné počasí pro dobré
úlovky. Ten nejlepší bude tentokrát
oceněn vysokoobjemovým pevným
diskem pro bezpečné ukládání nejen
vašich fotografií.
4
červenec 2015
Výsledky 18. ročníku Tenisové ligy Spolchemie 2015
Průběžné pořadí týmů
18. ROČNÍK 2015 I. Liga
Pořadí
24. června 2015
EPIK - MARTIA 1:4 (19:38)
Sůra - Ladra Balín - Lužáková Kapitulčin - Ladra Sůra - Pollak Kapitulčin, Balín - Hurych, Eklová 1. července 2015
MARTIA - Falcons 3:2 (28:19)
Pollak - Toropov Hurych - Leskota Hurych - Toropov Geltner - Šlechta Hurych, Eklová - Šlechta, Leskota 3. července 2015
JERRY - MARTIA 3:2 (27:29)
Podrazil - Hřebík Loubal - Pollak Podrazil - Pollak Loubal - Hurych Podrazil, Loubal - Eklová, Hurych
5:8
5:8
0:8
8:6
1:8
2:8
8:0
2:8
8:1
8:2
8:3
8:7
8:3
1:8
2:8
8. července 2015
Resin Boys - JERRY 3:2 (30:32)
Engler - Loubal 8:5
Procházka - Podrazil 8:7
Engler - Podrazil 1:8
Procházka - Loubal 6:4
Procházka, Švec - Podrazil, Loubal 7:8
10. července 2015
EPIK - Falcons 4:1 (39:23)
Fiala - Toropov 8:7
Kapitulčin - Leskota 7:8
Slavík - Toropov 8:3
Fiala - Leskota 8:1
Kapituilčin, Slavík - Toropov, Leskota 8:4
15. července 2015
Střekovští Lvi - Resin Boys 3:2
(36:25)
Foršt - Dospěl Kundrtr - Engler Foršt - Kopecký Kundrt - Procházka Foršt, Kundrt - Dospěl, Engler 17. července 2015
El Niňo - EPIK 5:0 (40 : 8)
Navarra - Sůra Kašpárek - Fiala Rajdl - Fiala Kašpárek - Sůra Navarra, Rajdl - scr. 6:8
8:2
8:4
8:3
6:8
8:3
8:3
8:1
8:1
8:0
Družstvo
Zápasy
Vítězství
Prohry
Skóre sety
Skóre gamy
BODY
1.
El Niňo
6
6
0
29:1
239:60
12
2.
Střekovští Lvi
6
5
1
21:9
207:123
11
3.
EPIK
7
2
5
11:24
151:240
9
4.
JERRY
6
2
4
14:16
164:176
8
5.
MARTIA
6
2
4
10:20
132:184
8
6.
Resin Boys
4
3
1
12:8
124:115
7
7.
Falcons
5
0
5
3:22
68:187
5
Pořadí v soutěži o nejužitečnějšího hráče ligy 2015
Jméno
Tým
Zápasy
Vítězství
dvouhra
Vítězství
čtyrhra
Prohra
dvouhra
Prohra
čtyrhra
Úspěšnost
v %
BODY
celkem
1.
Kašpárek Aleš
El Niňo
15
12
3
0
0
100
15
2.
Hausman Igor
El Niňo
12
8
3
1
0
92
9,7
3.
Foršt Miroslav
Střekovští Lvi
14
8
2
2
2
71
7,4
4.
Kundrt Pavel
Střekovští Lvi
15
7
4
3
1
73
7
5.
Navarra Mirek
El Niňo
7
2
5
0
0
100
5,2
6.
Dospěl Jiří
Resin Boys
5
3
2
0
0
100
4,5
7.
Podrazil Roman
JERRY
17
7
3
5
2
59
4,2
8.
Procházka St.
Resin Boys
9
4
2
2
1
67
3,4
Pořadí
9.
Ladra Štěpán
MARTIA
3
3
0
0
0
100
3,3
10.
Rajdl Daniel
El Niňo
2
1
1
0
0
100
1,7
11.
Slavík Roman
EPIK
2
1
1
0
0
100
1,7
12.
Fedák Michal
Střekovští Lvi
7
2
2
2
1
57
1,2
13.
Loubal Tomáš
JERRY
8
3
1
3
1
50
0,8
14.
Eklová Zdeňka
MARTIA
5
0
3
1
1
60
0,5
15.
Lužáková Pavla
MARTIA
3
1
0
0
2
33
0,3
Za hrady Českého středohoří s Jiřím Svobodou
S ohledem na aktuálně horké léto opustíme v srpnovém putování s Jiřím Svobodou vyschlé vodopády
a podíváme se na další z objektu zájmů, kterým se věnoval v knize Tajemství Českého středohoří.
Vedle krajiny pokladů a tajemství se autor soustředil také na krajinu hradů. Z přenesené mapky je
znatelné, že se zaměřil i na objekty mimo hranice chráněné krajinné oblasti, se svým fotoaparátem
zavítal k Mostu, Teplicím, Bílině, ale i k České Lípě a Novému Boru.
Jak sám uvádí, jeho ambicí nebylo přinášet vědecké studie textů. Podrobnější informace lze najít v odborné literatuře i na specializovaných webech.
Hrad Hazmburk je nepřehlédnutelnou
dominantou krajiny a dobrým orientačním bodem
Hazmburk (Klapý)
je právě jeden z těch, který se nenachází přímo na území Chráněné
krajinné oblasti České středohoří,
a o němž bylo napsáno už hodně, ale
právě on se svojí dominantou k panoramatu Českého středohoří neodmyslitelně patří.
Vrchol hory, která je sama o sobě
chráněna jako přírodní památka, se
nachází ve výšce 418 m. n. m. Nepřehlédnutelné jsou dvě poměrně dobře
zachovalé věže. Níže položená Černá
věž (25 m) je z černého čediče, výše
položená hranatá Bílá věž (26 m) je
z pískovce, který však časem kvůli
imisním zátěžím zčernal.
Širší historii si budou muset zájemci
nalézt ve zmíněné odborné literatuře,
my jen zmíníme, že svůj název dostal
Hazmburk podle nového majitele
Foto: Tajemství
Českého středohoří
Zbyňka Zajíce z Valdeka, který jej koupil v roce 1335. Zajíc se totiž německy
řekne der Hase. Češi pak hradu začali
říkat Hanžburek. Za husitských válek
sloužil díky svojí nedobytnosti jako
úkryt chrámových pokladů a vzácných kněžských rouch z Pražského
hradu.
Postupem let si jeho noví majitelé
zvolili pohodlnější sídla, za druhé světové války hrad využívali nacisté jako
pozorovatelnu.
Hrad se rozhodně nedoporučuje
navštěvovat za bouřky. Jak uvádí Jiří
Svoboda, lokalita je známá zásahy
blesků, při kterých byli zraněni či dokonce zabiti lidé, tři například v roce
2009. Mohutné sesuvy hory také v minulosti poničily obec Klapý na jejím
úpatí. V současnosti je evidován jeden
aktivní sesuv a tři potenciální.
Trasa:
Přístup k objektu:
K hradu vede červená odbočka
v délce 400 m z rozcestí žluté a červené turistické trasy, kóta Hazmburk,
rozcestí. Sem přichází žlutá z obce, a to
Klapý, BUS 2 km a Klapý, parkoviště
1,5 km (na starších mapách KČT je tato
trasa zakreslena chybně jako modrá).
Na zmíněné rozcestí přichází červená turistická trasa z Doksan (20,5 km)
přes Budyni nad Ohří (11,5 km) a Libochovice (4,5 km) a pokračuje dále
na Sedlec (2,5 km), Třebenice (7,5 km)
a kótu Děkovka pod hradem Oltářík
(13,5 km).
Přes obec Klapý vede cyklotrasa
č. 26 z Prahy do Vlastislavi (vyhledávání tras na mapy.idnes.cz/cykloturistika).
Parkoviště se nachází asi 1,5 km
od hradu na žluté turistické trase
vedoucí z obce Klapý. Nejvhodnější příjezd je od Libochovic po silnici
č. 237 směrem na Klapý. V obci na návsi zahněte před kostelem doprava
(orientovat se můžete žlutými turistickými značkami) a dojeďte ještě 0,5 km
S
V
Hazmburk
Z vrcholu i svahů kopce vystupují
mohutné čedičové sloupce
Pohled z Bílé věže hradu na Černou věž
a obec Slatina v pozadí
Foto: Tajemství Českého středohoří
na parkoviště pod hradem. Odtud
pokračujte pěšky po žluté a značené
cestě až k hradu.
Autobusová zastávka se nachází
přímo na návsi obce Klapý, odkud
vede ke hradu žlutá a dále červená turistická trasa (vyhledání spoje
na www.idos.cz).
Z
J
Foto: Tajemství Českého
středohoří
Nejvhodnější pro přístup vlakem je
ŽST Libochovice, odkud se k Hazmburku dostanete nejprve po modré
na náměstí v Libochovicích (1 km)
a dále po červené 4,5 km na rozcestí
pod Hazmburkem (vyhledání spoje
na www.idos.cz).
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

ZkOušky V ráMci pilOtníhO prOgraMu DOpaDly na

ZkOušky V ráMci pilOtníhO prOgraMu DOpaDly na lodního průmyslu, letectví, stavebnictví, železniční dopravy, větrné energie, spotřebního zboží či elektroniky. Nejvíce zástupců korporací a firem přichází z Evropy (77 procent), Ameriky (8 procent...

Více

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd osobně v prostorách startu a cíle, nikdy nepochopí tu fantastickou směs radosti, štěstí a euforie z  opravdu úžasných a  obdivuhodných sportovních výkonů. Také letos budou Spolek reprezentovat desí...

Více

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na mimořádných pracích v průběhu letošních povodní. Nechci jmenovat konkrétně, protože výčet by byl hodně dlouhý. Nad rámec své ...

Více

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016 zůstává mateřský klub. Při neúčasti hráče/ky z důvodu omluvy zaznamenat do evid.karty, že byl/a pozván/a, ale omluven/a (aby nevypadl talent). KBDM doporučuje uspořádat kromě oficiálních srazů ČBF ...

Více

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu elektrolýzy v  ústecké chemičce je podporován z Evropské unie, přímo finančními prostředky Fondu soudržnosti v  rámci Operačního programu Životní prostředí – „Pro vodu, vzduch a  přírodu“, Prioritn...

Více