laboratorní listy laboratorní

Komentáře

Transkript

laboratorní listy laboratorní
LABORATORNÍ
LISTY č.12/2013
Hlavní pořadatel
Mezikrajských dnů biochemie a hematologie 2013
Březen 2013
Vážené kolegyně a kolegové,
v tomto čísle Laboratorních listů Vám přinášíme podrobnější informace o dechových testech určených
k diagnostice specifických funkcí jater. Příjemné čtení.
Vaše Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
DECHOVÉ TESTY URČENÉ PRO DIAGNOSTIKU
SPECIFICKÝCH FUNKCÍ JATER
Dechové testy se značeným uhlíkem 13C získávají stále více na oblibě především s ohledem na jejich
neinvazivní charakter. V současné době existuje široká paleta testů, které jsou schopny testovat specifické
funkce jater, slinivky, žaludku nebo střev. Díky specifickým substrátům může být test zaměřen na konkrétní
funkci daného orgánu a výsledek má velkou specifitu a vede obvykle k jednoznačné interpretaci.
Princip dechových testů se značeným uhlíkem je postaven na reakci, do níž vstupuje specifický substrát,
který je zpracováván konkrétním enzymem, případně metabolickou cestou a jejímž výsledkem je vydechnutí
oxidu uhličitého, obsahujícího (nebo naopak absentujícího) značený uhlík 13C. S pomocí blízké infračervené
spektroskopie je možné porovnat obsah běžného 12C uhlíku a metabolicky zpracovaného 13C uhlíku. Právě
podíl těchto dvou prvků je klíčovým parametrem pro vyhodnocení testu.
Testy lze principiálně rozdělit do dvou skupin – tou první je testování enzymatické aktivity vlastních lidských
enzymů, u nichž obvykle sledujeme jejich sníženou funkci (např. funkce lipázy, amyláz, mikrosomální funkce
jaterních buněk) a tou druhou naopak přítomnost enzymů, které nejsou lidskému tělu vlastní a jejichž aktivita
nasvědčuje přítomnosti mikroorganismů (ureázový test pro detekci Helicobacteru pylori – ureáza je specifický
membránový enzym pro uvedenou bakterii a aktivita tohoto enzymu svědčí pro přítomnost bakterie
v zažívacím traktu).
Mezi testy určené pro diagnostiku specifické funkce jater patří testy zaměřené na mitochondriální, mikrosomální a cytosolickou funkci jaterních enzymů. Níže je uveden přehled používaných substrátů:
Funkce
Používaný substrát s 13C
Mikrosomální (diagnostika cirhózy)
13C
–Aminopyrin
Mikrosomální (screeningové vyšetření pro rozlišení
patologického stavu, případně s predikcí stádia
poškození jater)
13C
– Methacetin
Mitochondriální
13C
– Ketoisokapronová kyselina
13C - Galaktóza
Cytosolická
Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
diagnostické centrum
Bezručova 10
360 01 Karlovy Vary
INFOLINKA ZDARMA
800 183 675, 800 100 590
e-mail: [email protected]
www.sanglab.cz
Sang Lab - klinická laboratoř s.r.o. je:
zakládajícím členem
České laboratoře, z.s.p.o.
a členem Privalab
Mezi nejběžnější dechové testy, používané v diagnostice jaterních onemocnění, patří právě 13C-Methacetinový test, který je využíván v případě suspektních nálezů jaterních testů.
Dechový test s 13C-metacetinem slouží k odhalení snížené mikrosomální funkce jater při srovnání
s kontrolním rozsahem. Výsledek zobrazuje mikrosomální hmotnost a je nezávislý na průtoku krve játry.
Tento dechový test se nejčastěji používá u pacientů s cirhózou jater, koreluje s náročností onemocnění jater
a lze ho spolehlivě použít i pro optimální načasování transplantace jater. Metacetinovým dechovým testem
je možné sledovat i indukci dependentního enzymu P450 terapeutickými prostředky. Aktivitu mikrosomálního
enzymu P450 lze navodit i alkoholem nebo léky (spironolacton, glutethimid, difenylhydantoin, cimetidin),
čímž dojde k ovlivnění výsledku testu, příp. lze účinek těchto léků s pomocí testu sledovat.
13C-metacetin
13C-metacetin
obsahuje jednu methylovou skupinu značenou neradioaktivním izotopem uhlíku 13C.
se po perorálním podání zcela absorbuje. 13C-metacetin je demetylován mikrosomálním
cytochromem P450, na kterém je závislý enzym N-demetyláza. Díky této reakci vznikne 13C formaldehyd,
přičemž 50% okamžitě zoxiduje na bicarbonát. Množství izotopu uhlíku 13C ve vydechovaném CO2 značí
stupeň demetylace a vypovídá o funkci uvedených enzymů v metabolické dráze. Dechový test
s 13C-metacetinem mohou používat dospělé osoby i děti.
Jak se test provádí?
Dechový test s 13C-metacetinem se provádí nalačno. Asi ve 100 ml vody se rozpustí 13C-metacetin v dávce
2 mg/kg tělesné hmotnosti. Vzorky vydechovaného vzduchu se sbírají před (2x sběr) vypitím roztoku
a následně každých 10 minut po dobu 30 minut od vypití 13C-metacetinu (každých 10 minut jeden sběr).
Pomocí poměrové hmotnostní spektrometrie nebo blízké infračervené spektroskopie se určí poměr izotopů
uhlíku 13C a 12C ve frakci CO2. Souhrnné procento izotopů uhlíku 13C obsažené ve vydechovaném
vzduchu nasbíraného během 30 minut pak slouží jako diagnostický parametr, na základě kterého je test
vyhodnocen.
Interpretace výsledků
Výsledky jsou uváděny v jednotkách DOB (delta over base), které vyjadřují poměr 13C uhlíku proti 12C uhlíku
ve vzorku. Za běžnou cut-off hodnotu testu se považuje hodnota 25 DOB, na které test rozliší cirhotické a
necirhotické stavy se senzitivitou 93,5 a specificitou 95%. Patologické hodnoty jsou pak pozorovány na
úrovni 20,0±2,0 DOB pro fibrózu a pro cirhózu dle Child-Pugh kritérií pro klasifikaci A na úrovni 14,3±6,4 DOB,
klasifikaci B 9±6,3 DOB a klasifikaci C 2,4±2,2 DOB.
Výsledky testu jsou známy v den odběru a doručení materiálu do laboratoře. Test není v současné době
hrazen ze zdravotního pojištění a lze jej provést za přímou úhradu v ceně 2.500 Kč.
Poznámka:
V průběhu následujících dní dojde ke změně označení standardních operačních postupů, pod kterými jsou prováděny kultivační
vyšetření. Změna označení bude následující: SOPMP0006 →SOPML0001; SOPMP0027 →SOPML0002.
V provádění postupů nedochází k žádné změně, která by měla vliv na výsledek laboratorního vyšetření.
Literatura:
1.Klatt S, Taut C, Mayer D, Adler G, Beckh K, Evaluation of the 13C-methacetin breath test for quantitative liver function testing,
Gastroenterol. 1997 Aug;35(8):609-14.
2.Holtmeier J, Leuschner M, Schneider A, Leuschner U, Caspary WF, Braden B, 13C-methacetin and 13C-galactose breath tests
can assess restricted liver function even in early stages of primary biliary cirrhosis, Scand J Gastroenterol. 2006 Nov;41(11):
1336-41.
3.Petrolati A, Festi D, De Berardinis G, Colaiocco-Ferrante L, Di Paolo D, Tisone G, Angelico M, 13C-methacetin breath test for
monitoring hepatic function in cirrhotic patients before and after liver transplantation, Aliment Pharmacol Ther. 2003 Oct 15;18(8):
785-90.
Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
diagnostické centrum
Bezručova 10
360 01 Karlovy Vary
INFOLINKA ZDARMA
800 183 675, 800 100 590
e-mail: [email protected]
www.sanglab.cz
Sang Lab - klinická laboratoř s.r.o. je:
zakládajícím členem
České laboratoře, z.s.p.o.
a členem Privalab

Podobné dokumenty

PDF Full text

PDF Full text Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha Dechové testy představují moderní, neinvazivní diagnostický nástroj v gastroenterologii a hepatologii. Oba typy dechových te...

Více