výroční zpráva o činnosti školy

Komentáře

Transkript

výroční zpráva o činnosti školy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Školní rok 2012/2013
OBSAH
SLOVO ŘEDITELE ......................................................................................................................... 3
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .......................................................................................................... 4
ŠKOLSKÁ RADA ........................................................................................................................... 6
VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ, METODICI, KOORDINÁTOŘI.............. 7
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI .................................................................................................. 8
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ..................................................................................................... 10
PROJEKTY .................................................................................................................................. 14
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ........................................................................................................... 17
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ............................................................................................... 23
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ...................................................................................................................... 29
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY, ....................................................................................... 33
STATISTICKÉ PŘEHLEDY ............................................................................................................ 33
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ..................................................................... 41
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ŠKOLY ........................................................................................... 46
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY .......................................................................................................... 47
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 2
SLOVO ŘEDITELE
Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město nabízela
ve školním roce 2012/2013
možnost čtyřletého studia
Gymnázia všeobecného zaměření,
dále studium oborů střední
odborné školy Agropodnikání,
Ekologie a životní prostředí,
Ekonomika a podnikání a
Stavebnictví. V rámci studia
učebních oborů se ve škole
vyučovaly maturitní obory
Mechanik seřizovač a Operátor
dřevařské a nábytkářské výroby a
obory zakončené výučním listem
Mechanik opravář motorových
vozidel, Truhlář a Strojní
mechanik.
Vzdělávací a výchovný proces na
naší škole probíhal na dvou pracovištích. Teoretické vzdělávání všech oborů v budově ve
Starém Městě a odborný výcvik na pracovišti v Uherském Hradišti.
Naše škola se dostala do povědomí žáků i veřejnosti také účastí v mezinárodních projektech.
Velký důraz klademe na mimotřídní aktivity našich studentů, jejich úspěšnou účast v různých
olympiádách a soutěžích, kde v posledních letech dosahují naši žáci výborných výsledků.
V červnu roku 2013 se začala realizovat akce zateplení tělocvičny v Uherském Hradišti
financovaná z dotace OPŽP, rozpočtu Zlínského kraje a rozpočtu školy.
Naší prioritou ve výchovně – vzdělávací oblasti nadále zůstává vytvářet pro naše žáky
optimální podmínky pro vzdělávání a úspěšné ukončení studia na naší škole a dále zvyšovat
prestiž a úroveň naší školy.
Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 3
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy
Sídlo
Odloučené pracoviště
Forma hospodaření
IČO
DIČ
IZO
Telefon
Fax
E-mail
web
Domov mládeže, školní jídelna
IZO domova mládeže
IZO školní jídelny
Zřizovatel školy
Adresa zřizovatele
Datum založení školy
Celková kapacita školy
Kapacita domova mládeže
Kapacita školní jídelny
Celkový počet žáků školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště
Příspěvková organizace
603 717 90
CZ 603 717 90 od 1.5. 2005
110 500 148
572 420 211
572 541 066
[email protected]
www.sosgsm.cz
Slavomírova 1522, 686 03 Staré Město
Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště
108 011 381
103 219 862
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
1. září 1961
1. července 1991 IČO 566918 rozpočtová organizace
1. ledna 1995
IČO 60371790 příspěvková organizace
1000 žáků
159 lůžek (SM)
120 lůžek (UH)
600 obědů (SM)
600 obědů (UH)
817
Datum účinnosti posledního rozhodnutí:
Datum vystavení posledního rozhodnutí:
Č.j. posledního rozhodnutí:
Výroční zpráva 2012/2013
1.1.2012
29.12.2011
41 833/2011-25
Stránka 4
Počet žáků
na třídu
Typ školy
Počet tříd Počet žáků
podle
stavu
Gymnázium
8
227
28,25
Střední odborná škola 21
432
20,52
Střední odborné
7
158
22,57
učiliště
Typ školského zařízení
Počet
skupin
Počet
strávníků/
ubytovaných
598*
Školní jídelna k 1.10.
Domov mládeže SM
5
132
k 1.10.
Domov mládeže UH
5
111
k 1.10.
* včetně zaměstnanci, vlastní důchodci a cizí
Výroční zpráva 2012/2013
Přepočtený
počet
pedagogických
pracovníků
17,619
28,114
21,82
Počet žáků na
přepočt.
pedagogického
pracovníka
12,82
15,33
7,24
Přepočtený
Počet žáků na přepočt.
počet pracovníků pedagogického pracovníka
11,25
-
5
26,4
5
22,2
Stránka 5
ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
Na jednáních školské rady byly řešeny problémy týkající se rozpočtu školy, školních
vzdělávacích programů a celkového chodu školy.
Složení Školské rady
Ze zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků byli zvoleni 2 členové:
Ing. Stanislav Trňák
Ing. Igor Kočička
Radou Zlínského kraje byli za zřizovatele jmenováni dva členové:
Josef Bazala
Ing. Hana Příleská
Z kandidátů na členství ve Školské radě SOŠ a Gymnázia Staré Město navržených
z pedagogických pracovníků školy byli zvoleni 2 členové:
Ing. Zuzana Kučerová
RNDr. Radka Gurecká
Sázení stromků v areálu školy
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 6
VEDENÍ ŠKOLY, PŘEDSEDOVÉ PŘEDMĚTOVÝCH
KOMISÍ, METODICI, KOORDINÁTOŘI
Ředitel školy
Mgr. Bedřich Chromek
Statutární zástupce
ředitele
Mgr. Martin Zábranský
Zástupci ředitele
Ing. Luboš Bělohrad
Mgr. Pavel Turčin
Zástupce ředitele pro
odborný výcvik
Lubomír Petrla
Výchovný poradce
Mgr. Jitka Vránová
Školní metodik prevence
PhDr. Jitka Mannová
Mgr. Olga Dziacká
Školní koordinátor
environmentálního vzdělávání
Mgr. Soňa Patočková
Třídní učitelky a třídní učitelé
1.AB
1.CF
1.D
1.E
1.G
1.H
1.M
1.S
2.A
2.B
2.C
2.DF
Mgr. Vlastimil Šišák
Ing. Vladimír Doskočil
Bc. Barbora Machynková
Mgr. Gabriela Stanevová
RNDr. Radka Gurecká
Mgr. Zuzana Kohoutová
PhDr. Jitka Mannová
Mgr. Jitka Vránová
Mgr. Radislav Dolina
Mgr. Radislav Dolina
Mgr. Zdeňka Šupková
Ing. Radek Opravil
Výroční zpráva 2012/2013
2.E
2.G
2.H
2.M
2.S
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
3.G
Ing. Jana Buršová
Ing. Ivana Brhelová
Ing. Růžena Borková
Ing. Helena Jagošová
Ing. Miroslava Jošková
Mgr. Ivana Andrýsková
Mgr. Ivana Andrýsková
Ing. Miroslava Kořínková
Bc. Silvie Palčíková
Mgr. Pavel Palička
Ing. Luboš Bělohrad
Mgr. Soňa Patočková
3.H
3.MN
3.S
4.A
4.B
4.E
4.F
4.G
4.H
4.M
4.N
4.S
Mgr. Roman Chovanec
Ing. Iveta Adamová
Ing. Marie Hrubošová
RNDr. Dagmar Kučerová
Ing. Jana Hubená
RNDr. Dagmar Kučerová
Mgr. Branislav Horňák
Mgr. Pavla Zábranská
Mgr. Helena Hlavačková
Mgr. Radomír Tomášů
Mgr. Věra Dvořáková
Ing. Zuzana Kučerová
Stránka 7
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI
1) Obecně prospěšná společnost Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, oddíl 0, vložka 109. Den zápisu: 11. března 1999
Druh obecně prospěšných služeb
Obecně prospěšná společnost poskytuje finanční prostředky:
 pro zkvalitnění podmínek výuky a vzdělávání
 na podporu zájmové činnosti nadaných a talentovaných žáků
 na ocenění žáků za mimořádné studijní výsledky
 na podporu sportovních a kulturních akcí
 na podporu zahraničních kulturně poznávacích akcí
 na pořádání akcí spojených s reprezentací školy
Zdroje financování
 výnos z reprezentačního plesu školy
 výnos z výstavy Zahrada Moravy
 sponzorské dary
Použití finančních prostředků
 příspěvek na exkurzi do Prahy pro 4. ročníky
 příspěvek na lyžařský kurz pro 1. ročníky
 příspěvek na dopravu žáků 4. ročníků na výstavu Gaudeamus
 příspěvek na organizaci a zabezpečení maturitních zkoušek
 příspěvek na výměnné pobyty do Anglie, Německa (žáci 2. a 3. ročníků)
 příspěvek na zajištění projektu Certilingua
 úhradu dopravy žáků na divadelní představení ve Zlíně
 úhradu dopravy a pokrytí nákladů za startovné na sportovních, kulturních a vědeckých
soutěžích
 nákup knih do informačního centra pro výpůjčky žáků
 vyhotovení triček s logem školy
 odměny pro žáky za vyznamenání ve 2. pololetí školního roku
 odměny (finanční i věcné) pro žáky 1. -3. ročníků za sportovní, kulturní a odbornou
reprezentaci školy (jednotlivci i kolektivy)
 odměny pro žáky 4. ročníků za mimořádný prospěch u maturitní zkoušky
 odměny pro žáky 4. ročníků za vynikající studijní prospěch během celého studia
 odměny pro žáky 4. ročníků za reprezentaci školy na sportovních, kulturních aj. akcí
během celého studia
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 8
Personální obsazení
Správní radu tvoří:
Ing. Ivana Brhelová (předsedkyně)
Ing. Růžena Borková (člen)
Ing. Zdeňka Adamčíková (člen)
Dozorčí radu tvoří:
RNDr. Radka Gurecká (předseda)
Mgr. Marcela Chovancová (člen)
Ing. Zuzana Vaňková (člen)
Ředitelkou o.p.s. je Mgr. Zuzana Kohoutová
2) Technická akademie, obecně prospěšná společnost
Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, oddíl 0, vložka 112, den zápisu 10. února 1999.
Druh obecně prospěšných služeb
 provoz kopírek a tiskáren pro potřeby žáků
 zprostředkování, zajištění a realizace zimních výcvikových kurzů, sportovně turistických
kurzů
 zprostředkování, zajištění a realizace odborných praxí a exkurzí v tuzemsku i v zahraničí
 podpora zájmové činnosti žáků
 ocenění zájmové činnosti a studijních výsledků
Zdroje financování
 sponzorské dary žáků
Použití finančních prostředků
 příspěvek na lyžařský kurz pro 1. ročníky
 příspěvek na exkurzi do Prahy pro 3. ročníky
 nákup sportovních potřeb, učebních pomůcek
 věcné dary žákům
 doprava žáků na kulturní akce, přednášky
 maturitní zkoušky 4. ročníků
 závěrečné zkoušky 3.ročníků
 příspěvky na náklady spojené s ukončením studia
 nákup odborné literatury
 žákům učebních oborů na nákup nářadí a úspěšné složení řidičského a svářečského
průkazu
Personální obsazení technické akademie
Správní radu tvoří:
Ing. Vladimír Doskočil (předseda)
Ing. Iveta Adamová (člen)
Bc. Silvie Palčíková (člen)
Dozorčí radu tvoří:
Ing. Zuzana Kučerová (předseda)
Zdeněk Ludvík (člen)
Mgr. Jitka Vránová (člen)
Ředitelkou o.p.s. je Bc. Barbora Machynková
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 9
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Vyučované obory vzdělání
ve školním roce 2012/2013
(názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)
Denní studium
Kód oboru
(KKOV)
Součást školy
Počet žáků
Ukončilo MZ
Gymnázium
79-41-K/41
Gymnázium
227
62
Agropodnikání
Ekonomika a podnikání
Ekologie a životní prostředí
Stavebnictví
Operátor dřevařské a
nábytkářské výroby
41-41-M/01
63-41-M/01
16-01-M/01
36-47-M/01
SOŠ
SOŠ
SOŠ
SOŠ
48
121
48
102
7
18
18
30
33-41-L/006
SOŠ
33
12
23-45-L/001
23-41-L/01
SOŠ
80
15
Mechanik seřizovač
Vyučované obory vzdělání
ve školním roce 2012/2013
Kód oboru
(názvy podle Rozhodnutí
(KKOV)
o zařazení do sítě škol)
Truhlář
33-56-H/01
Mechanik opravář
23-68-H/01
motorových vozidel
Strojní mechanik
23-51-H/01
Denní studium
Součást školy
Počet žáků
Ukončilo ZZ
SOŠ
55
16
SOŠ
67
13
SOŠ
36
11
Gymnázium – ŠVP „Cesta vzhůru“
– navazuje na základní vzdělání po splnění povinné školní docházky. Do oboru vzdělání
Gymnázium nastupují žáci po absolvování 9. třídy základní školy. Obor vzdělání Gymnázium
má všeobecný charakter. Znalosti a poznatky ze ZŠ jsou po zopakování a utřídění dále
rozvíjeny a prohlubovány tak, aby výsledkem byla schopnost žáka pokračovat ve studiu na
vysoké škole.
Agropodnikání - ŠVP „Perspektiva pro venkov“
- má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Biologická podstata zemědělské
výroby na jedné straně a technická vybavenost, ekonomické a civilizační vymoženosti na
straně druhé, vyžadují široký rozsah tohoto vzdělávání. Součástí učebního plánu oboru je i
praktická výuka a získání řidičského oprávnění skupiny T a B. Absolvent má po úspěšném
ukončení studia v uvedeném oboru tyto možnosti uplatnění:

studium na VŠ nejčastěji zemědělského zaměření;
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 10


kvalifikovaný pracovník na technicko-hospodářském úseku podniku;
vedení živnosti a podnikatelské činnosti v oblasti prvovýroby.
Ekonomika a podnikání - ŠVP „Podnikáme dnes, myslíme na zítřek “
- tento obor vzdělání v sobě zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty.
Součástí studia jsou i učební a odborná praxe, které probíhají v provozech Školního
hospodářství i na ekonomických a obchodních úsecích podniků. Absolvent má tyto možnosti
uplatnění:

studium na VŠ nejčastěji ekonomického nebo zemědělského zaměření;

studium na jazykových školách, VOŠ;

pracovník na ekonomickém úseku podniku;

funkce ekonomického charakteru v různých organizacích.
Ekologie a životní prostředí – ŠVP „Mysli globálně, jednej lokálně“
- tento obor vzdělání v sobě zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty.
Součástí studia jsou i učební a odborná praxe, které probíhají v terénu CHKO Bílé Karpaty,
Přírodní rezervace Chřiby, na odboru životního prostředí města v regionu. Absolvent má tyto
možnosti uplatnění:

studium na VŠ nejčastěji přírodovědného zaměření; VOŠ

odborný pracovník státní správy;

referent životního prostředí;

odborný pracovník podnikové sféry při těžbě a zpracování surovin;

ochrana životního prostředí;

tvorba a údržba krajiny;

výroba ekologických produktů;

osvětová činnost.
Stavebnictví – ŠVP „Pozemní stavitelství“
- tento obor vzdělání v sobě zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty.
Výuka je zcela zajištěna zkušenými a odbornými pedagogy s odpovídající praxí v daném
oboru. Spojení s praxí je zajištěno také studentům, ať už ve vykonávání odborné praxe
v rámci osnov ŠVP, ale i po celý školní rok formou četných exkurzí a odborných přednášek
spolupracujících firem. V rámci této spolupráce studenti vypracovávají konkrétní zadání pro
stavební firmy i obce, které velmi vysoce hodnotí odbornou úroveň prací, přesnost a
kvalitnost provedení zadaných úkolů, při kterých studenti využívají nejnovějších trendů a
programů v projektování. Velmi kladně je také hodnocena manuální zručnost studentů
vykonávajících praxi přímo na stavbách. Absolvent oboru vzdělání Stavebnictví má tyto
možnosti uplatnění:
 Studium na VŠ nejčastěji stavebního zaměření;
 Stavební mistr, projektant, rozpočtář.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 11
Pro potřeby dřevařského průmyslu naše škola připravuje žáky, jak v maturitním čtyřletém
studijním oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, tak v tříletém učebním oboru
Truhlář
- od školního roku 2009/10 probíhá výuka učebního oboru Truhlář podle nového ŠVP.
Kombinace maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a učebního oboru
Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení se jeví jako velmi výhodná pro eventuální přestup
žáků. Zvýšení uplatnitelnosti našich žáků je podmíněno také spoluprací se soukromými
firmami při realizaci odborného výcviku. Úspěšná účast našich žáků v odborných soutěžích
získala naší škole respektované renomé i mezi institucemi mající větší tradici v oboru.
Absolvent oboru vzdělání Operátor dřevařské a nábytkářské výroby má tyto možnosti
uplatnění:
 Studium na VŠ převážně dřevařského zaměření;
 Řídící funkce v dřevařských, pilařských, nábytkářských a stavebně truhlářských
závodech;
 Pracovník v obchodu s materiály a výrobky dřevozpracujících firem;
 Kvalifikovaný dělník.
V současné době škola nabízí vzdělání ve třech strojírenských oborech.
Čtyřletý maturitní obor Mechanik seřizovač
- je vhodný pro uchazeče z řad absolventů základních škol, kteří se zajímají o informační
technologie, tvorbu programů a zpracování kovů. V průběhu čtyř let žáci získávají dovednosti
v obsluze a seřizování klasických obráběcích strojů, moderních CNC strojů, tvorbě
technických výkresů a naučí se pracovat s grafickým programem pro tvorbu výkresové
dokumentace i 3D modelování těles. Po celou dobu, kdy je tento obor na škole vyučován, se
těší velké oblibě absolventů základních škol. Výuka žáků oboru Mechanik seřizovač je od
školního roku 2010/2011 modernizována v rámci projektu ESF Sbližování teorie s praxí, kde
se žáci seznamují s technologiemi a informacemi v návaznosti na požadavky firem regionu,
do kterých žáci chodí na odborné exkurze a praxe. Žáci tak mají mnohem vyšší předpoklady
pro nalezení vhodného pracovního uplatnění v oboru.
Tříletý učební obor Strojní mechanik
- je vyhledávaný především žáky, kteří dávají přednost manuální práci s kovem. Žáci
v průběhu studia absolvují svářečský kurz, který je plně hrazen školou. V rámci projektu
Sbližování teorie s praxí žáci oboru Strojní mechanik získají základy práce v programu
AutoCAD a v programování NC strojů. Absolvováním dalších modulů projektu se žáci seznámí
i s moderními trendy při měření strojních součástí. Obor Strojní mechanik je dotovaný
zřizovatelem školy – Zlínským krajem formou měsíčních stipendií a odměnami za
vyznamenání. Výše stipendií je v prvním ročníku 300,- Kč měsíčně, ve druhém ročníku 400,Kč měsíčně a ve třetím ročníku 500,-Kč za měsíc. Naši žáci oboru Strojní mechanik se již
několik let zúčastňují soutěže Hledáme mladé technické talenty, kde se v rámci kraje umísťují
na předních příčkách. V posledním roce studia je žákům umožněno vykonávat praxi u
soukromých firem.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 12
Mechanik opravář motorových vozidel
- jedná se o tříletý obor, jehož velkou výhodou jsou nově vybavené dílny odborného výcviku,
kde neschází kvalitní diagnostické zařízení. Žáci v průběhu studia zdarma absolvují autoškolu
a v případě úspěšného složení zkoušek získají řidičské oprávnění skupin B a C. Stejně jako u
oboru Strojní mechanik lze v případě zájmu absolvovat odborný výcvik třetího ročníku u
soukromých firem.
Učební obory Strojní mechanik i Mechanik opravář motorových vozidel jsou od školního
roku 2007/2008 ukončovány Jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném zvládnutí
obdrží žáci certifikát ESF Nová závěrečná zkouška v českém i anglickém jazyce. Absolventi
učebních oborů Strojní mechanik i Mechanik opravář motorových vozidel mohou pokračovat
na naší škole ve studiu oboru Mechanik seřizovač a získat maturitní vysvědčení.
Den otevřených dveří
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 13
PROJEKTY
Partnerství v projektech
Škola je zapojena do výzvy EU Peníze středním školám v rámci OP VK
Projekt Inovace a zkvalitnění výuky
Registrační č. CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Doba realizace: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014
Celková výše finanční podpory: 2.335.980,- Kč
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách a podpoření rozvoje
oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické (čtenářská a informační gramotnost,
cizí jazyky, využívání ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzivní
vzdělávání, mentoring).
Škola je partnerem projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
Reg. č. CZ.1.07/1.1.000/44.0010
Doba realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
Předkladatel projektu: Zlínský kraj
Celková výše finanční podpory: 4.771.315,- Kč
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na
středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou
podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také
zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci
spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ)
realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat
formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro
účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické
dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická
podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při
vzájemné spolupráci škol.
Škola spolupracuje s Národním ústavem odborného vzdělávání Praha – projekt Nová
závěrečná zkouška. Škola se podílí na tvorbě Jednotného zadání závěrečné zkoušky pro obor
23-51-H/01 Strojní mechanik.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 14
Projekt UNIV 3
Reg. č.: CZ 1.07/3.2.00/36.0001
Doba realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 7. 2014
Škola je partnerem v projektu UNIV 3 realizovaného v rámci ESF Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož předkladatelem je MŠMT. Projekt zkvalitňuje
nabídku dalšího vzdělávání, zejména rekvalifikačních programů širokou podporou procesu
uznávání výsledků předchozího učení. V rámci projektu bude realizována tvorba a ověřování
programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK a vyhlášky 176/2009 Sb. a bude
modernizován proces akreditací.
Škola je partnerem projektu Řemeslo – tradice a budoucnost
Číslo OP: CZ.1.07/1.1.38/02.0010
Doba realizace projektu: 1. 11. 2012 – 30. 3. 2015
Realizátor projektu: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Cílem projektu je komplexní podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech formou
propagace a zkvalitnění vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům
zaměstnavatelů na absolventy středních odborných škol. Projektové aktivity jsou zaměřeny
na širokou cílovou skupinu žáků řemeslných oborů středních odborných škol Zlínského kraje,
jejich odborné učitele, ale také žáky základních škol - žákům základních škol bude umožněno
poznání teorie i odborné praxe ve středních odborných školách. Díky projektu dojde ke
zkvalitnění teoretické a praktické výuky. Realizací projektových aktivit se uskuteční
intenzivnější propojení středních odborných škol se zaměstnaneckou sférou, a to
prostřednictvím exkurzí do firem, speciálních odborných školení, zajištěním odborného
výcviku, praxí a stáží ve firmách, realizací exkurzí, vzájemných návštěv ve firmách a školách,
účastí na výstavách a prestižních veletrzích. Žáci poznají reálné prostředí firem, získají
odborné kompetence, přehled o dění v oboru i možnostech budoucího pracovního
uplatnění.
Škola je partnerem projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v
přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/02.0012
Žadatel projektu: Gymnázium Uherské Hradiště
Doba realizace: 1. 11. 2012 - 30. 3. 2015
Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti
přírodních věd. Tohoto cíle bude dosaženo účinnou intervencí do nepříznivé situace v
přírodovědném a technickém vzdělávání na ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji. Snížením zjištěné
diverzifikace mezi žáky podprůměrnými a výbornými. Zavedením inovativních přístupů
vytvořených v rámci projektu s důrazem pracovat na rozvoji praktických činností a zvýšení
kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách (chemie, fyzice, biologie a
environmentální výchově).
Škola je zapojena do projektu CertiLingua (http://www.certilingua.net/).
Hlavní myšlenkou projektu je dvojjazyčné vzdělávání ve všeobecných předmětech a
zahraniční praxe žáků za účelem lepší komunikace v cizím jazyce, jeho znalosti a použití.
Usiluje o rozvoj mezikulturních kompetencí studentů prostřednictvím práce na evropských a
mezinárodních projektech. Cena CertiLingua se uděluje za jazykové, evropské a mezinárodní
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 15
kompetence a je doplňujícím certifikátem k národnímu maturitnímu vysvědčení. Je
současně i vstupenkou na některou ze zahraničních vysokých škol spolupracující s centrem
projektu v SRN. Dokumentuje schopnost žáka nebo žákyně mezinárodně jednat ve dvou a
případně více dalších jazycích. Iniciativa CertiLingua vychází z přeshraniční spolupráce mezi
německými a nizozemskými školami a postupně se rozšiřuje do dalších zemí. Naše škola je
první českou školou, která se do projektu zapojila.
Podmínky, které musí splňovat studenti pro získání ceny CertiLingua:
- znalost prvního cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost druhého cizího jazyka na úrovni B1
SERR
- absolvování 70 šedesáti minutových hodin výuky některého předmětu v cizím jazyce
během posledních dvou let studia nebo 140 šedesáti minutových hodin v posledních
čtyřech letech studia
- účast na evropských, případně mezinárodních projektech
Dne 20.6.2013 byl studentu našeho gymnázia Jakubovi Staufčíkovi v Praze na ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předán certifikát CertiLingua.
Jakub Staufčík absolvoval zahraniční odbornou praxi v rámci projektu díky partnerskému
gymnázium Michael Ende v německém Tönisvorstu. Po maturitě se Jakub rozhodl věnovat studiu
na Masarykově univerzitě v Brně obor Geoinformatika.
Jakub Staufčík obdržel certifikát CertiLingua od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana
PhDr. Jindřicha Fryče.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 16
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Praxe podle oboru vzdělání
 Agropodnikání 41-41-M/01
(1. – 3. Ročník dle ŠVP Perspektiva pro venkov)
Ročník
SOŠ
Firmy
1.
rozvrhová
bloková
individuální
Počet žáků
2.
3 hodiny/týdně 3 hodiny/týdně
3.
4.
2 týdny
-
1 týden
2 týdny
1 týden
2 týdny
-
-
2 týdny
1 týden
12
14
15
5
Agro Zlechov, a.s., 687 10 Zlechov 119
Dolina Staré Město,a.s., Velehradská 1698, 686 03 Staré Město
Fyto spol. s r.o., Pivovarská 536, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov
Samostatně hospodařící rolníci spol. s r.o., 696 72 Lipov 573
ZD Bohuňovice, s.r.o., V Drahách 648, 783 14 Bohuňovice
Ostrožsko, a.s., 687 23 Ostrožská Lhota 413
Ing. Václav Talák, Jalubí 640
Michal Slováček, 687 02 Tupesy 189
Zemědělská akciová společnost Nivnice, Brodská 624, 687 51 Nivnice
Salix Morava, a.s., Revoluční 30, 751 17 Horní Moštěnice, středisko 768 02 Zdounky 81
Josef Svízela, 763 07 Velký Ořechov 90
Minifarma Hrubanovi, 687 37 Ořechov 33
ZEMET, spol. s r.o., Tečovice 45, 763 02 Zlín
Vojtěch Lebánek, 687 74 Starý Hrozenkov 282
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 17
 Ekologie a životní prostřední 16-01-M/01
(1. – 3. Ročník dle ŠVP Mysli globálně, jednej lokálně!)
Ročník
SOŠ
Firmy
rozvrhová
bloková
individuální
Počet žáků
1.
2.
3.
4.
-
3 hodiny/týdně
-
-
1 týden
2 týdny
2 týdny
1 týden
-
-
1 týden
1 týden
8
8
11
18
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1, 760 01 Zlín
JK Holstein o.s., 687 12 Mistřice 414
Zámečnictví Cigánek, Rohatecká, 696 02 Ratíškovice
KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
Městský úřad Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Teplárna Otrokovice, a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
Obecní úřady
Městské úřady
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
Vinařství Vaďura, 687 37 Polešovice 677
Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 1022, Hodonín
Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Bartolomějské nám. 47, 696 74
Veselí nad Moravou
 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
(1. – 3. Ročník dle ŠVP Podnikáme dnes, myslíme na zítřek)
Ročník
rozvrhová
bloková
Firmy individuální
Počet žáků
SOŠ
1.
28
2.
2 hod./týdně
28
3.
2 týdny
1 týden
27
4.
2 týdny
1 týden
37
DUC DO VAN, Husova 246, 537 01 Chrudim
FYTO spol. s r.o., Pivovarská 536, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov
FINOD, s.r.o., Dolní Valy 655, 688 01 Uherský Brod
Aircraft Industries,a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
Automotive Zlín, s.r.o., Zlínská 120, 763 14 Zlín
Kovoobrábění David Obal, Sv.Čecha 250, 687 24 Uherský Ostroh
MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o., Moravníky 1392, 686 01 Uh. Hradiště
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 18
Kamo, s.r.o., Částkov 132, 687 14 Částkov
Romana Šimoníková, 687 03 Huštěnovice 369
ZŠ a MŠ Kudlovice, příspěvková org., 687 03 Kudlovice 105
Pivnice U Šarika, Malinovského 274, 686 01 Uherské Hradiště
DOLINA Staré Město, a.s., Velehradská 1698, 686 03 Staré Město
ODSH Transit s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava
GRETES s.r.o., 687 03 Kudlovice 107
EMKA Interiery, s.r.o., Luhačovická 999, 687 71 Bojkovice
Zahrádkářské služby, s.r.o., Salašská 1829, 686 03 Staré Město
Rybářské centrum, Velkomoravská 1184, 686 03 Staré Město
Agentura NP, v.o.s., Brněnská 612, 686 03 Staré Město
Městské a obecní úřady
KMS, spol. s r.o., Novoveská 858, 687 25 Hluk
Spar Č.O.S., s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10
SOLASTAR-CZECH, s.r.o., U Stavu 392, 698 01 Veselí nad Moravou
Celní úřad Zlín, Zarámí 4463, 762 31 Zlín
Sklenářství Franek Tomáš, 687 12 Bílovice 199
Pomoraví Babice, a.s., 687 03 Babice 52
V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín
Hamé, s.r.o., Na Drahách 814, 68604 Kunovice
Sociální služby Uherské Hradiště, Salašská 61, 687 06 Velehrad
HASICÍ TECHNIKA, s.r.o., Baráky 434, 696 81 Bzenec
Zevos,a.s., Velkomoravská 1923, 686 03 Staré Město
Univerzita Tomáše Bati, nám. T.G.Masaryka 5555, 760 01 Zlín
CEMEX Czech republic,s.r.o., Masarykovo nám. 207, 763 61 Napajedla
Autodoprava Stanislav Maršálek, Mírová 503, 687 62 Dolní Němčí
AUTODOPRAVA Jiří Sysel, Na Náměstí 239, 687 08 Buchlovice
Česká zbrojovka, a.s., Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
AKROPOLIS, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště
Jana Hybnerová, vedení účetnictví, nám. Hrdinů 470, 686 03 Staré Město
Fatra, a.s., Tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
Navos, a.s., Mlýnská 2607/1a, 697 01 Kyjov - Nětčice
AUTO ELIS, Tučapy 129, 687 09 Boršice
Commodum, s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225
Zempo, Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště
TORONI, Štěpnická 1159, 686 01 Uherské Hradiště
TREFAL, spol. s r.o., Pekařská 162, 686 04 Kunovice
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 19
 Stavebnictví 36-47-M/01
(2. – 3. ročník dle ŠVP Stavebnictví)
Ročník
rozvrhová
bloková
Firmy individuální
Počet žáků
SOŠ
1.
24
2.
3 týdny
19
3.
3 týdny
29
4.
30
SKANSKA a.s.,Divize silniční stavitelství, Závod beton. a speciální technologie, nám. Míru 709, 686
25 Uh. Hradiště
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
PaPP spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště
GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uh. Hradiště , Palackého nám.231, 686 11 Uh. Hradiště
TUFÍR spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
Stavspektrum s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 683 03 Staré Město
SANIZO spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
Stavebniny Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice
LÁTAL s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město
POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí n. Moravou
Uherskobrodská stavební s.r.o., Bánov 7, 687 54 Bánov
ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Závod Uherský Ostroh
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
GAFA zednictví, Břestek 305, Břestek 687 08
J.O. STAV, 387 35 Záhorovice 214
PROLES s.r.o. Brno, Vodařská 484/5, 619 00 Brno
Stavební firma Petr Pavlica, 696 63 Hroznová Lhota 162
HOKR STAVBY, s.r.o., Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
GEOSTAV s.r.o., Ojízdná 1897, 765 02 Otrokovice
GERIMONT s.r.o., Skály 577, 763 62 Tlumačov
Navláčil s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Ha-Pe Trade s.r.o., 696 74 Velká nad Veličkou 405
HSK s.r.o., J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
Uniproj, s.r.o., Protzkarova 1180, 686 01 Uh. Hradiště
FARMTEC a.s., Na Splávku 1182, 686 01 Uh. Hradiště
W STŘECHY, s.r.o. , 763 63 Halenkovice 630
HK BUILDING, s.r.o., Spojovací 31, 688 01 Uh. Brod
CGM Morava, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
SV – Stav, s.r.o., 687 12 Bílovice 550
CEMEX Czech Republic, s.r.o., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla
LHS spol. s r.o., Náklí 1193, 698 01 Veselí nad Moravou
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 20

Strojírenské a dřevařské obory – přehled žáků na pracovištích
Ročník
Obor
Mechanik
seřizovač
Operátor
dřevařské a
nábytkářské
výroby
Mechanik
opravář
motorových
vozidel
Strojní
mechanik
1.
2.
3.
4.
Celkem
SOŠG firmy SOŠG firmy SOŠG firmy SOŠG firmy SOŠG firmy součet
24
0
19
0
18
0
14
6
75
6
81
0
0
0
0
6
6
16
5
24
11
35
29
0
10
8
9
9
-
-
48
17
65
11
0
13
0
12
3
-
-
36
3
39
Truhlář
16
0
16
0
17
7
-
-
49
7
56
Celkem
80
0
58
8
62
18
30
11
232
44
276
Přehled pracovišť pro žáky jednotlivých technických oborů
Mechanik seřizovač
C.S.O., spol. s r.o., Velehradská 1953, 686 03 Staré Město
Kovokon Popovice, Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice
Kovovýroba Hoffmann, s.r.o., Dědina 959, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
BARSTAV, spol. s r.o., Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice
EFF, spol. s r.o., Havřice 12, 688 01 Uh. Brod
Los Kachlos, Malinovského 370, 686 01 Uh. Hradiště
NODIS interiors, s.r.o., Hradišťská 821, 68708 Buchlovice
Stolářství Bičan, 687 33 Veletiny 221
TRIM, s.r.o., K Pasekám 93, 760 05 Zlín
Mechanik opravář motorových vozidel
Milan Paroulek, 687 09 Boršice 646
ARAVER CZ, s.r.o.- autoservis, J. Plesla 556, 687 61 Vlčnov
Autoservis Pavel Laciga, Bartošova 234,765 02 Otrokovice
Autoservis Šimoník Josef, 687 03 Huštěnovice 362
Autoservis Vlastimil Gabriel, 678 09 Boršice 618
Autoslužby UH, s.r.o., Malinovského 435, 686 01 UH. Hradiště
DOLP CAR Jiří Hanáček, U Nádraží, 686 04 Popovice
Hyundai motor Zlín, a.s., Tř. T. Bati 387, 763 02 Zlín - Louky
Lukáš Basista 73, 686 01 Stupava
MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o., Moravníky 1392, 686 01 Uh. Hradiště
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 21
Pavel Franko Moto Diesel, 687 09 Boršice 492
Petr Králík Autoopravna, Za špicí 129, 686 03 St. Město
Salvage – UH, s.r.o., tř. Osvobození, Kunovice
Truck service Zlín, a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9
Strojní Mechanik
Antonín Brhel, Na Bělince 1441, 686 04 Kunovice
Kovovýroba Hoffmann, s.r.o., Dědina 959, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Truhlář
BARSTAV spol.s r.o., Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice
EFF spol.s r.o., Havřice 12, 688 01 Uh.Brod
NODIS interiors, s.r.o., Hradišťská 821, 687 08 Buchlovice
Truhlářství Roman Juračka, 687 74 Starý Hrozenkov 263
Stolařství Bičan, 687 33 Veletiny 221
TRIM s.r.o., K Pasekám 93, 760 05 Zlín
Den otevřených dveří
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 22
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
 Pedagogičtí pracovníci
Interní učitelé
Externí učitelé
k datu 30.6.2013
počet fyzických
osob
78
0
přepočtené
úvazky
75,316
0
Další údaje o pedagogických pracovnících
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Pracovní zařazení/
funkce
učitelka
učitelka
učitelka
zástupce ředitele
učitelka
učitelka
učitel
vedoucí učitel praxe
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
ředitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
Výroční zpráva 2012/2013
Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání,
obor,aprobace,DPS)
1
VUT v Brně, podnikové finance a obchod, DPS
1
VŠ lesnictví a dřevařství, technologie dřeva, DPS
1
Masarykova univerzita v Brně, JČ-literatura
1
VUT Brno, strojírenská technologie, DPS
1
VŠ chemicko-technologická Praha, DPS
1
VUT Brno-silnoproud.ekonomika,DPS
1
Univerzita J.A.Komenského-Andragogika
1
MZLU Brno, Ekonomika a management
1
VŠ LD Zvolen,DPS
1
VŠ Palackého v Olomouci,M-TV
1
Univerzita J.E.Purkyně,TV-ON
1
Univerzita Palackého v Olomouci,M-Z
1
Univerzita J.E.Purkyně,M-CH
1
Masarykova univerzita v Brně,N-FR
1
Univerzita Palackého v Olomouci,RJ-D-NJ
0,952 Univerzita Komenského v Bratislavě,TV-ON
1
VUT Brno, pozemní stavby,DPS, UTB Zlín ICT
1
VŠ zemědělská Brno,Fytotechnika,DPS
1
Masarykova univerzita v Brně,FR-Z
1
Západočeská univerzita v Plzni,AJ pro II.stupeň
1
Univerzita J.E.Purkyně,MA-základy techniky
1
Ostravská univerzita, TV-ON
1
VUT Brno, strojírenská technologie, DPS
1
VUT Brno, pozemní stavby, DPS
1
Univerzita Palackého v Olomouci, M-TV
1
Univerzita Palackého v Olomouci,N-ON
Stránka 23
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
zástupce ředitele
učitelka
učitelka
učitelka
zástupce ředitele
0,809
0,381
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,428
1
1
0,476
1
1
1
1
1
1
0,670
1
1
1
1
1
1
MU Brno,Regionální rozvoj a správa,Spec. v ped.
Masarykova univerzita v Brně,JČ-VV
Vysoká škola polnohospodářská v Nitre,DPS
Univerzita J.E.Purkyně, M-FY
VUT Brno, pozemní stavby, DPS
Univerzita T.Bati, AJ pro manažerskou praxi
Univerzita J.E.Purkyně,Filozofie-historie
Slezská univ. v Opavě,ekon.a management,DPS
VUT Brno, strojírenská technologie
Univerzita T.Bati, AJ pro manažerskou praxi
Masarykova univerzita v Brně,JČ-JN
Univerzita J.E.Purykně,D-geografie
Univerzita Palackého v Olomouci,AJ
Univerzita J.E.Purkyně, M-TV
VŠ zemědělská v Brně, Zootechnika,DPS
MZLU v Brně,DPS
Západočeská univerzita v Plzni,JČ-Z
VŠ zemědělská,zahradnictví,DPS
VŠ Báňská v Ostravě, národohospodářství, DPS
Univerzita Palackého v Olomouci, TV-Biologie
Slezská univerzita v Opavě,AJ,DPS
Univerzita Palackého v Olomouci,D,AJ,NJ
Univerzita J.E.Purkyně,RJ
Univerzita J.E.Purkyně,M-FY
Ostravská univerzita, NJ-D
Masarykova univerzita v Brně,JČ-historie
Univerzita Palackého v Olomouci,JČ-D
Masarykova univerzita v Brně,M-FY
Univerzita Palackého v Olomouci,TV-biologie
Údaje o pedagogických pracovnících odborného výcviku
P.č. Pracovní zařazení/
funkce
úvazek
Kvalifikace
1.
učitelka
0,9
SV-MZ nábytkářská výroba,DPS
2.
učitel
1
SV-MZ mechanik seřizovač,DPS
3.
učitel
1
VŠ –Bc.učitelství prakt.vyučování
4.
učitel
1
SV – MZ provozní technika,DPS
5.
učitel
0,900
SV-MZ truhlářství,DPS
6.
učitel
0,800
SV-VL soustr. kovů,SV-MZ pož.technika
7.
učitel
1
SV-MZ strojírenství
8.
učitel
1
SV-MZ mechanik seřizovač,DPS
9.
zástupce ředitele
1
SV-MZ strojírenství,DPS
10.
učitel
1
SV-MZ strojírenství,DPS
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 24
11.
učitel
1
SV-MZ dřev.a nábytkářská výroba,DPS
12.
učitel
1
SV-MZ nábytkářský průmysl
13.
učitel
1
SV-MZ dřev.a nábytkářská výroba,DPS
Údaje o pedagogických pracovnících domova mládeže
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prac. zařazení/
funkce
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
ved. vychovatelka
ved. vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatel
Úvazek
Kvalifikace
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychovatelství
střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychovatelství
VŠ, učitelství
VŠ, humanitní
VŠ, vychovatelství, učitelství
SV-humanitní,DPS
VŠ učit.pro školy I.cyklu
SV-MZ oděvnictví,DPS
SV- MZ strojírenství,DPS
VŠ ekonomika armády,DPS
 Nepedagogičtí pracovníci
Interní pracovníci
Externí pracovníci
k datu 30.6.2013
počet
přepočtené
fyzických osob úvazky
42
39,215
0
0
Další údaje o nepedagogických pracovnících
P.č.
Pracovní zařazení/funkce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
hlavní účetní+správce rozpočtu
účetní
referent provoz.ekon.úseku
referent PaM + personalista
investiční referent
asistentka ředitele
referent majetkové správy
bezpečnostní referent
admin. a spisový prac.
projektový manažer
11.
správce infor. a komun. technologií
Výroční zpráva 2012/2013
Úvaz
ek
1
1
1
1
0,500
1
1
0,300
0,875
0,191
Stupeň vzdělání, obor
ÚSO- ekonomika
ÚSO- konzervárenství
ÚSO- ekonomika
ÚSO- gymnázium
ÚSO - strojírenství
ÚSO - ekonomika
ÚSO - ekonomika
VŠ ,Agronomická fak.,chovatelství
ÚSO, chovatelství
MU Brno,Regionální rozvoj a správa,
Specializace v pedagogice
0,600 Gym. ÚSO
Stránka 25
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

vedoucí stravování
provozář
Zástupce vedoucí
Zástupce vedoucí
kuchař
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
údržbář specialista
údržbář
údržbář
zahradník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
skladnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
1
1
1
1
1
1
1
0,750
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÚSO automatizační technika
ÚSO - ekonomika
SOU – MZ společné stravování
SOU - kuchař
SOU- kuchař
SOU-kuchař
SOU-kuchař
SO cukrářské práce
základní
základní
základní
SOU- prodavačka
SOU-prodavačka
SOU elektrikář
SOU – malíř-natěrač
SOU-automechanik
ÚSO-zahradnictví
základní
SOU – strojní mechanik
základní
základní
SOU
SOU-výroba konfekce
SOU
základní
základní
základní
SOU, výroba obuvi
SOU-železničář
SOU-výroba prádla
SOU
Věková struktura pracovníků
Kategorie
Učitelé
Učitelé OV
Vychovatelé
Pedagog. prac.
celkem
Neped. prac.
celkem
SOŠG celkem
Počet
pracov.
celkem
55
13
10
z toho
20 -30 let
prac.
%
3
5,45
0
0
0
0
31-50 let
prac.
%
36
65,45
6
46,16
1
10
51-60 let
prac.
%
16
29,09
5
38,46
6
60
61 a více
prac.
%
0
0
2
15,38
3
30
78
3
3,8
43
55,1
27
34,6
5
6,5
42
2
4,76
24
57,14
14
33,3
2
4,76
120
5
4,2
67
55,8
41
34,2
7
5,8
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 26

Celkový přehled počtu pracovníků organizace k 30. 6. 2013
Kategorie
SOU
SOŠ
GYM
DM včetně
ŠJ
Celkem
Učitelé
9,197
28,114
17,619
-
54,930
Učitelé OV
12,623
-
-
-
12,623
-
-
-
10,00
10,00
21,820
28,114
17,619
10,00
77,553
6,865
7,500
3,830
21,325
39,520
28,685
35,614
21,449
31,325
117,073
Vychovatelé
Pedagogičtí pracovníci
celkem
Nepedagogičtí pracovníci
celkem
SOŠG celkem

Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků
Kvalifikovanost v %
Aprobovanost v %
Počet zaměstnanců důchodového věku
Učitelé
100
97,5
0
UOV
100
85,6
0
Vychovatelé
100
100
2
Údaje o dalším vzdělávání
Školení, kurzy, semináře pedagogických pracovníků
















Konzultační seminář k písemné práci maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Seminář pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Školení – Zadavatel maturity
Školení Maturitní komisař
E-learningový kurz a prezenční seminář pro funkci školního maturitního komisaře
Konzultační seminář hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka
E-learningový kurs hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka
Certifikační seminář hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka
Školení pro hodnotitele ústní části státní maturitní zkoušky
DVPP Zlín školení k ústní maturitní zkoušce
Zadavatel společné části maturitní zkoušky
Zadavatel společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP
Kurz didaktiky AN v Irsku
Didaktické semináře
Konference učitelů anglického jazyka
Zemědělská angličtina
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 27



















Kompetentní učitel zemědělství projekt Mendelu Brno –Kurz anglické odborné
terminologie
Kurz odborné terminologie v zemědělství
Osvědčení třetího stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin
Lektor projektu OPVK – zvýšení kompetencí učitelů zemědělských škol
Školení na obsluhu ultrazvukového defektoskopu
Seminář programu eTwinning
Kurz Otevřené vědy pro pedagogy chemie
100 vědců do středních škol
Veřejné zakázky a jejich zadávání
Seminář geoinformatiky
Ukončení studia koordinátorů ICT – Mendelova univerzita Brno
Úprava fotografií - odborné ICT školení v rámci projektu "Řemeslo - tradice a
budoucnost"
Zpracování videa - odborné ICT školení v rámci projektu "Řemeslo - tradice a
budoucnost"
Comenius-informační seminář
Tři dny s matematikou
Workshop ArchiCad
Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky
Seminář Wienerberger
Zateplovací systémy – školení
Školení , kurzy, semináře nepedagogických pracovníků







Archivní zákon, spisová služba
EMA – evidence majetku, odepisování
Účetnictví pro příspěvkové organizace
Školení z vyhlášky 50/78 Sb. § 11
Roční zúčtování daně
Aktuality v účetnictví ÚSC a jimi zřízených PO v roce 2013
Školení elektromontérů dle vyhl. č. 50/78 Sb
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 28
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Žáci přihlášení ke studiu do 1. ročníku šk. rok 2013/2014
Název
Přihlášení Přijatí
Agropodnikání
15
13
Ekologie a životní prostředí
11
11
54
44
Ekonomika a podnikání
Gymnázium
165
102
Stavebnictví
28
27
Mechanik seřizovač
28
25
Truhlář
22
22
Mechanik opravář motorových vozidel 31
31
Strojní mechanik
20
20
Celkem
374
295
Odevzdali zápisový lístek
8
7
28
60
19
17
7
19
10
175
KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13
GYMNÁZIUM
V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 185 bodů, z toho:
a) za prospěch na základní škole.max.
45 bodů
b) za přijímací zkoušky max.
130 bodů
c) za další skutečnosti, které osvědčují předpoklady žáků pro studium max. 10 bodů.
A) Prospěch na základní škole
Hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk, dějepis,
zeměpis, fyzika, chemie, biologie) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy podle vzorce
p=s/27, kde s je součet známek na vysvědčení vynásobených jejich váhami podle následující
tabulky:
Č Cj D Ov Z M Př F Ch
2. pol. 8. třídy 2
1. pol. 9. třídy 3
2
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
Má-li žák na ZŠ dva povinné cizí jazyky, započte se mu vždy z nich jedna, a to lepší známka.
Číslo p se zaokrouhlí na 3 desetinná místa a přiřadí se mu počet bodů podle tabulky:
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 29
Body
45
43
42
41
40
39
38
37
p
Body
p
Body
p
1,000-1,039 36 1,320-1,359 28 1,640-1,679
1,040-1,079 35 1,360-1,399 27 1,680-1,719
1,080-1,119 34 1,400-1,439 25 1,720-1,759
1,120-1,159 33 1,440-1,479 23 1,760-1,799
1,160-1,199 32 1,480-1,519 20 1,800-1,839
1,200-1,239 31 1,520-1,559 15 1,840-1,919
1,240-1,279 30 1,560-1,599 10 1,920-1,999
1,280-1,319 29 1,600-1,639 0 2,000- a více
B) Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči ke studiu.
Z přijímacích zkoušek lze získat:
a) SCIO test z českého jazyka
b) SCIO test z matematiky
c) SCIO test z obecných studijních předpokladů
max. 40 bodů
max. 30 bodů
max. 60 bodů
Jestliže uchazeč u přijímacích zkoušek SCIO získal méně než 39 bodů nevyhověl
podmínkám přijímacího řízení.
C) Další skutečnosti
Hodnotí se:
a) úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
b) dlouhodobá sportovní činnost
c) dlouhodobá kulturní činnost
a) Úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
Hodnotí se výsledky v matematické, fyzikální, dějepisné, zeměpisné, biologické a chemické
olympiádě a v olympiádě z českého jazyka. Dále se hodnotí výsledky soutěží ( např.
Pythagoriáda, Archimediáda, konverzační soutěže v cizích jazycích, kulturní soutěže aj.)
Při umístění na 1.-3. místě v okresním kole získá uchazeč 5 bodů. Body za různé soutěže se
sčítají až do dosažení 10 bodů.
Skutečnosti o umístění se doloží potvrzením ze ZŠ co nejdříve, nejpozději do 1. dubna 2013.
(Formulář je na www.sosgsm.cz )
b) Dlouhodobá úspěšná sportovní činnost
Uchazeč, který se pravidelně věnuje závodní sportovní činnosti aspoň 3 roky, získá 5 bodů
Tato skutečnost se doloží potvrzením sportovního oddílu co nejdříve, nejpozději do 1. dubna
2013.
Pro přijímací řízení lze za sportovní činnost získat max. 5 bodů.
c) Dlouhodobá kulturní činnost
Uchazeč, který se pravidelně věnuje kulturní a umělecké činnosti aspoň 3 roky, získá 5 bodů.
Tato skutečnost se doloží potvrzením ZUŠ, nebo jiné kulturní, umělecké organizace, co
nejdříve, nejpozději do 1. dubna 2013.
Pro přijímací řízení lze za kulturní činnost získat max. 5 bodů.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 30
Za další skutečnosti, které osvědčují schopnosti a předpoklady žáka pro studium, je možné
získat pro přijímací řízení nejvýše 10 bodů. Je-li součet bodů podle uvedených kritérií větší
než 10, započte se 10 bodů.
Stanovení pořadí uchazečů
Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném bodovém zisku
uchazečů o studium o pořadí rozhodují následující skutečnosti v uvedeném pořadí:
1) Větší bodový zisk ze všech částí přijímací zkoušky
2) Větší bodový zisk z přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů
3) Větší bodový zisk z přijímací zkoušky z testu matematiky
4) Změněná pracovní schopnost
KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 215 bodů, z toho:
a) za prospěch na základní škole
b) za přijímací zkoušky
c) za další skutečnosti, které osvědčují předpoklady žáků pro studium
max. 75 bodů
max.130 bodů
max. 10 bodů
A) Prospěch na základní škole
Hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika) ve 2.
pololetí 8. třídy a v 1.pololetí 9. Třídy.
ZNÁMKA
1 2 3 4
2. pol. 8. třídy 5 3 1 0
1. pol. 9. třídy 5 3 1 0
Má-li žák na ZŠ dva povinné cizí jazyky, započte se mu vždy z nich jedna, a to lepší známka.
Body
45
40
35
30
25
20
10
5
Průměr
1,00-1,50
1,51-1,60
1,61-1,70
1,71-1,80
1,81-1,90
1,91-2,00
2,01-2,20
2,21-2,50
B) Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči ke studiu.
Z přijímacích zkoušek lze získat:
a) SCIO test z českého jazyka
b) SCIO test z matematiky
c) SCIO test z obecných studijních předpokladů
max. 40 bodů
max. 30 bodů
max. 60 bodů
Jestliže uchazeč u přijímacích zkoušek SCIO získal méně než 26 bodů nevyhověl podmínkám
přijímacího řízení.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 31
C) Další skutečnosti
Hodnotí se:
a) úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
b) dlouhodobá úspěšná sportovní činnost
c) dlouhodobá kulturní činnost
a) Úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
Hodnotí se výsledky v matematické, fyzikální, dějepisné, zeměpisné, biologické a chemické
olympiádě a v olympiádě z českého jazyka. Dále se hodnotí výsledky soutěží ( např.
Pythagoriáda, Archimediáda, konverzační soutěže v cizích jazycích, kulturní soutěže aj.)
Při umístění na 1.-3. místě v okresním kole získá uchazeč 5 bodů. Body za různé soutěže se
sčítají až do dosažení 10 bodů.
Skutečnosti o umístění se doloží potvrzením ze ZŠ, co nejdříve, nejpozději do 1. dubna 2013.
(Formulář ke stažení na www.sosgsm.cz )
b) Dlouhodobá úspěšná sportovní činnost
Uchazeč, který se pravidelně věnuje závodní sportovní činnosti aspoň 3 roky, získá 5 bodů.
Tato skutečnost se doloží potvrzením sportovního oddílu co nejdříve, nejpozději do 1. dubna
2013. Pro přijímací řízení lze za sportovní činnost získat max. 5 bodů.
c) Dlouhodobá kulturní činnost
Uchazeč, který se pravidelně věnuje kulturní a umělecké činnosti aspoň 3 roky, získá 5 bodů.
Tato skutečnost se doloží potvrzením ZUŠ, nebo jiné kulturní, umělecké organizace, co
nejdříve, nejpozději do 1. dubna 2013. Pro přijímací řízení lze za kulturní činnost získat max.
5 bodů.
Za další skutečnosti, které osvědčují schopnosti a předpoklady žáka pro studium, je možné
získat pro přijímací řízení nejvýše 10 bodů. Je-li součet bodů podle uvedených kritérií větší
než 10, započte se 10 bodů.
Stanovení pořadí uchazečů
Uchazeči budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů. Při stejném bodovém zisku
uchazečů o studium o pořadí rozhodují následující skutečnosti v uvedeném pořadí:
1) Větší bodový zisk ze všech částí přijímací zkoušky.
2) Větší bodový zisk z přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů
3) Větší bodový zisk z přijímací zkoušky z testu matematiky
4) Změněná pracovní schopnost.
V rámci přijímacího řízení bude přijato 30 žáků, kteří vyhověli stanoveným kritériím.
KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
V rámci přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. Pořadí uchazečů se stanovuje dle
průměrného prospěchu ze základní školy. Uchazeči budou seřazeni sestupně podle
průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy. Pokud
některý z uchazečů byl hodnocen z některého předmětu stupněm nedostatečný bude
zařazen na konec pořadí. Uchazeč, který měl třetí stupeň z chování, nesplnil podmínky
přijímacího řízení.
Všichni uchazeči o studium tříletých učebních oborů musí doložit na přihlášce zdravotní
způsobilost.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 32
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY,
STATISTICKÉ PŘEHLEDY
Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školní roku 2012/2013
Počet žáků
k 30.9.2012
Prospělo
s vyznamenáním
Gymnázium – čtyřleté
227
31
185
10
SOŠ
432
7
387
37
SOU
158
2
145
11
Prospělo Neprospělo
Zanechalo
studia, jiné
přestup
1
přerušení 0
ukončení 2
přestup
4
přerušení 0
ukončení 4
přestup
4
přerušení 0
ukončení 5
Hodnocení chování
Stupeň chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Počet
0
3
% ze všech žáků školy
0
0,37
Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Pochvaly
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Počet žáků
114
43
Napomenutí a důtky
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Podmínečné vyloučení ze studia
Počet žáků
20
41
20
5
Chování žáků je průběžně hodnoceno po celý školní rok a příslušná výchovná opatření jsou
aktuálně využívána.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 33
Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení
Ročník Počet žáků
Sluchové postižení
1.
1
Zrakové postižení
-
-
S vadami řeči
3.
1
Tělesné postižení
-
-
S kombinací postižení
-
-
1.-4.
30
S vývojovými poruchami učení
Podané přihlášky na VŠ
Třída
Počet
přihlášek
4.A
4.B
4.E
4.G
4.H
4.AM
4.BM
4.M
4.S
Celkem
25
32
71
110
105
32
12
10
20
417
Počet žáků vedených v PPP
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkem
Počet
žáků
9
10
9
5
33
Hodnocení ukončení studia
Gymnázium
SOŠ
SOU
Počet žáků
v řádném termínu
MZ
59
134
57
Výroční zpráva 2012/2013
Prospělo
s vyzn.
16
5
9
Prospělo Neprospělo
39
77
43
1
48
3
Jiné (náhradní
termíny apod.)
3
4
9
Stránka 34
Přehled vyplacených odměn pro žáky
a) za vynikající prospěch v 2. pololetí školního roku
Třída
1.D
1.S
1.G
1.H
2.C
2.G
2.H
2.S
3.D
3.F
3.H
3.MN
3.S
4.G
4.H
4.F
4.S
Celkem žáků
Finanční částka
Počet žáků
1
2
6
7
1
4
5
2
1
1
1
1
2
4
4
1
2
45
10300,- Kč
b) za aktivní mimoškolní činnost během školního roku 1.-3. ročníky
- odměny uděleny jednotlivcům i kolektivům
- byly rozděleny finanční odměny i věcné ceny
- odměny se udělují za:
sportovní reprezentaci školy kolektivům (kolektivy)
kulturní reprezentaci školy (jednotlivci)
účast a umístění v soutěžích
Celková hodnota věcných darů
654,50 Kč
Celková hodnota finančních ocenění 8500,- Kč
c) za aktivní mimoškolní činnost během celého studia pro 4. ročníky
- odměny byly uděleny na „Slavnostním předání maturitního vysvědčení“
- zde jsou zahrnuti i žáci, kteří odmaturovali na podzim - jim byla odměna předána
spolu s maturitním vysvědčením individuálně
- žáci byli oceněni za účast na olympiádách, sportovních soutěžích, organizaci školních
akademií, vystupování ve školní kapele a Rourovjance, za tvorbu školního časopisu a
za práci pro třídu a reprezentaci školy
- žákům byly uděleny odměny v rozmezí 200-1000 Kč
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 35
Třída
4.A
4.B
4.E
4.G
4.H
4.F
4.S
Celkem žáků
Finanční odměna
Počet žáků
4
7
3
11
13
9
8
55
8300,- Kč
d) za mimořádné studijní výsledky během celého studia – 4. ročníky
- odměna byla udělena žáků, kteří dosáhli vyznamenání alespoň 3x za celé studium
- odměna byla 400,- Kč na žáka
Třída
4.G
4.H
Celkem žáků
Finanční odměna
Počet žáků
5
3
8
3200,- Kč
e) za mimořádné studijní výsledky u maturitní a závěrečné zkoušky
- žákům gymnázia byla udělena odměna 400,- Kč za prospěch s průměrem 1,0, částka
200,- Kč za prospěch s vyznamenáním
- žákům SOŠ byla udělena odměna 400,- Kč za prospěch s vyznamenáním
- žákům učebních oborů byla udělena odměna 500,- Kč za prospěch s vyznamenáním
Třída
Počet žáků
s odměnou 400Kč
3.D
0
3.F
0
4.A
2
4.B
2
4.G
4
4.H
1
4.F
1
Počet odměn
10
Finanční částka 4000,- Kč
Celkem
7700,- Kč
Výroční zpráva 2012/2013
Počet žáků
s odměnou 200Kč
0
0
0
0
1
10
0
11
2200
Počet žáků
s odměnou 500 Kč
1
2
0
0
0
0
0
3
1500
Stránka 36
Sportovní kurzy
Lyžařský a snowboardový kurz, Jeseníky
Sportovně turistický kurz, cykloturistika a pěší turistika, Autokemp Velehrad
Sportovně turistický kurz, vodní turistika Otava
Výběrový lyžařský kurz – Rakousko
Lyžařský a snowboardový kurz pro studenty 1. ročníků
Sportovní soutěže
Volejbal (okresní kolo)
Volejbal (3. místo krajské kolo)
Atletika (krajské kolo)
Florbal (okresní kolo)
Fotbal (pohár Josefa Masopusta)
Sálový fotbal (okresní kolo)
Futsal (republikové finále, 1. místo v ČR)
Gymnastická příprava
Přespolní běh
Fotbalový turnaj pro studenty 4. ročníků
Lyžařský a snowboardový kurz
Akce pro prevenci
 Seznamte se, prosím! – adaptační dny pro 1. ročníky
 … s tebou o tobě
 Sex, AIDS, vztahy
 Drogy nebo aktivita
 Výchovný koncert
 Holocaust
 Mládež a kriminalita, ukázky sebeobrany
 Řekni ne drogám, řekni ano životu
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 37




filmové představení
divadelní představení „Kalibův zločin“
Středisko výchovné péče Help – „Vztahy v třídním kolektivu“
Šikana, drogy, kriminalita
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci - Agropodnikání
 Den zemědělské techniky Strážnice
 Výstava zemědělské techniky – Techargo Brno
 Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky Brno
 Polní dny UKZUS Uherský Ostroh a Vnorovy
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci – technické předměty
 Prezentace firmy HETTICH – dřevařské obory
 Smalt a kov v umění
 Výstava absolventských prací žáků UMPRUM Uherské Hradiště
 Veletrh Gaudeamus
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci - Stavebnictví
 Workshop pro studenty – ArchiCad
 Prezentace firmy Ytong
 Prezentace firmy Velux
 Kostel sv. Ducha ve Starém Městě
 Po stavebních konstrukcích Uherského Hradiště
 Betonárna Jarošov
 Sklárna Kyjov
 Prezentace firmy Fermacell
 Firma Dietrichs, Software pro navrhování dřevostaveb
 Srdíčkový den
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci – Chemie, Ekologie
 Obuv na nohách terakotové armády
 Kosmetika včera a dnes
 Mrazivý dusík
 Pozoruhodný křemík
 100 vědců do středních škol
 vernisáž Chemie objektivem
 Den Země – rozbor pitné vody pro veřejnost
 Zahrada Moravy
 Týká se to také tebe – seminář ekologické výchovy
 Exkurze Čistička odpadních vod Uherské Hradiště
 Myslivecký kroužek
 Den Země (studenti oboru Ekologie jako spolupořadatelé)
 Santa Is Coming to the Town
 Městem Uherské Hradiště (Odpady: kam s nimi?, Problematika holubů v městských
aglomeracích, Údržba městské zeleně)
 Dunaj – beseda
 Orchideje Bílých Karpat
 Sázení stromků v areálu školy
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 38
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci – Český jazyk, Dějepis
 Památník Velké Moravy
 památky Uherského Hradiště
 knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
 Studenti čtou a píší noviny – projekt MF DNES
 Gaudeamus- veletrh Brno
Přednášky, exkurze a akce, kterých se zúčastnili žáci – cizí jazyky
 Den jazyků
 Mezinárodní zkoušky DELF
 Projekt Edison - besedy s rodilou mluvčí v rámci projektu
 Školní kolo poslechu pro ruštináře začátečníky
 eTwinning v ruském jazyce
Futsal – 1. místo v republikovém finále
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 39
Přehled soutěží a olympiád
Soutěž
Školní
kolo
Počty účastníků
Oblastní Ústřední
Okresní
kolo
kolo
kolo
krajské celostátní
Umístění
Okresní
kolo
Oblastní
kolo krajské
Ústřední
kolo
celostátní
SOČ
6
5
4
1
Olympiáda v českém jazyce
Wolkrův Prostějov
Recitační soutěž
Konverzační soutěž v NEJ
Konverzační soutěž v ANJ
Konverzační soutěž v FRJ
Soutěž v poslechu RJ
Finanční gramotnost
Olympiáda c CHE „C“
Olympiáda v BIO „A“
29
10
16
32
8
8
35
9
15
2
1
9
18
-
1
2
2
-
1
-
1.místo
3.místo
-
Olympiáda v BIO „B“
10
-
2
-
-
Chemie objektivem
Chemie je cool
Logická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Fyzikální olympiáda
Natoč svůj chemický pokus
Matematická soutěž
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Soutěž v agropodnikání
Firmy Velux
Firmy Ytong
V grafických programech
ArchiCAD
Stavba roku Zlínského kraje
Hledáme mladé technické
talenty (TRU)
Hledáme mladé technické
talenty (MOMV)
Hledáme mladé technické
talenty (Strojní mechanik)
Autoopravář junior
10
1
17
22
18
6
2
88
69
10
4
-
3
-
2
1
4
-
-
2.,3.,4.,6.
místo
2.místo
2.místo
23.místo
24.místo
2.místo
9
-
-
2
-
-
8.místo
-
4
1
-
-
-
21
-
2
-
-
1.místo
4.místo
11
-
-
-
-
-
-
10
-
2
-
-
-
-
2
1
-
-
2
-
soutěž
družstev
4.místo
Soutěžní přehlídka
stavebních řemesel
7.místo
-
-
5.místo
9.místo
3.,8.místo
17.místo
-
-
Soutěž Machři roku
-
-
-
2
-
-
Zlatý pilník (mezinárodní)
-
-
-
1
-
-
Výroční zpráva 2012/2013
9.místo
-
soutěž
družstev
12.28.místo
22.místo
Stránka 40
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
50. Reprezentační ples školy
Významná společenská událost školy určená pro žáky, zaměstnance, rodiče a absolventy a
hosty se konala 8. února 2013 ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě.
Slavnostní polonézu předtančili žáci školy. K tanci a poslechu hráli skupina Free band, školní
kapela Alterna a Alterna Old Stars.
V kulturních vstupech vystoupila taneční skupina Rokaso a dívky z Veselí nad Moravou a
Starého Města s aerobním cvičením.
Ve společenském salonku vystoupila cimbálová skupina Falešnica z Hluku.
Reprezentační ples školy
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 41
Vánoční besídka
Dne 19.12.2012 proběhla v sokolovně ve Starém Městě vánoční besídka. Představení bylo
určeno žákům, učitelům a zaměstnancům školy. Pestrý program si připravili žáci i vyučující.
Představení bylo složeno z veselých vánočních historek a vánočních koled. Koledy zazněly
jak v podání školního pěveckého sboru, tak i cizích jazycích. Nechybělo ani vystoupení
učitelského sboru, zahrála školní kapela, zatancovali členové školního folklorního souboru.
Pohodovou vánoční atmosféru zpestřilo svou skladbou i alternativní hudební uskupení s
názvem Rourovjanka.
Školní pěvecký sbor
S ostatními hudebně pohybovými skupinami naší školy se podílí na pořádání Vánoční
besídky. Vystupuje také u každého Slavnostního předání maturitních vysvědčení
absolventům školy, které nově probíhá v Kongresovém centru v areálu firmy Kovosteel
Recycling, s.r.o. ve Starém Městě.
Trvalá vzdělávací základna resortu Ministerstva zemědělství
Škola je zde zařazena od 12. června 2002, certifikát evid. č. 046/02-2010
Akreditace pro realizaci rekvalifikačního vzdělávacího programu „Kurz pro výkon
obecných zemědělských činností“, projekt vzdělávání zemědělců schválilo Ministerstvo
zemědělství dne 22.9.2004, č.j. 32638/2004-13020
- kurz proběhl od listopadu a absolvovalo ho 147 účastníků, kteří úspěšně
vykonali písemnou teoretickou zkoušku a před komisí obhájili absolventský projekt
- získali „Osvědčení“ a tím splňují základní kvalifikační požadavky stanovené směrnicí
Ministerstva zemědělství
- smlouva o zajištění lektorské spolupráce při realizaci kurzů odborného environmentálního
vzdělávání pracovníků státní správy s ÚZPI Praha.
Publikační činnost pedagogů je zaměřena na odborné články v denním tisku i odborných
časopisech a vypracování studijních textů pro žáky, příprava a realizace přednášek pro
veřejnost, lektorská činnost.
Spolupráce se školami
V rámci asociací středních škol naše škola spolupracuje s:
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, se sídlem ve Střední
zemědělské škole Humpolec
Asociace gymnázií Zlínského kraje
Asociace ředitelů gymnázií ČR, Gymnázium Pardubice
CZESHA – Unie školských asociací ČR
Stredná odborná škola Rakovice, SR
SOŠ technická Povážská Bystrica
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 42
Spolupráce s vysokými školami
Mendelova univerzita Brno, pedagogické praxe studentů DPS, trenérská škola - certifikát
Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství
- mezinárodní zemědělsko-pedagogické programy za účasti zahraničních univerzit
- semináře
- výzkumy
- pedagogické fakulty VŠ – pedagogická praxe studentů
Vysoké učení technické Brno, konzultační semináře, Computer Agency – vzdělávání učitelů
v CAD technologiích
Kontakty se zahraničními školami
Itálie
Instituto Professionale di
Stato
Perl´Agricoltura e l´Ambiente
04 010 Latina – Borgo Piave
Německo
Michael-Ende-Gymnasium
Cornelius str. 25
479 18 Tönistvorst
Maďarsko
Bánki Donát Műszaki
Középiskola
Korányi Frigyes út 15
4400 Nyíregyháza
http://www.bankidonat.hu
Zahraniční výměnné pobyty a zahraniční výjezdy žáků
Itálie – 21. – 30.9.2012, žáci ze 3.G, 3.H, 3.E a 3.AB, 3 pedagogové SOŠ a Gymnázia Staré
Město
Anglie – 25.9. – 1.10.2012, 25 studentů, 2 pedagogové SOŠ a Gymnázia Staré Město
Pobyt studentů ve Velké Británii
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 43
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výnosy
hospodářský
2011
2012
rok
VÝNOSY CELKEM
39,875.20 62,684.26
Výnosy z vlastních výkonů
3,111.33 6,295.59
z toho: výnosy z prodeje služeb
0.00
0.00
produktivní práce žáků
0.00
435.20
stravné
1,998.67 3,344.07
poplatky za ubytování
1,112.66 2,334.42
Výnosy z pronájmu
0.00
0.00
Čerpání fondů
332.92 1,019.07
z toho: fond oběžných aktiv, FKSP
0.00
0.00
fond odměn
0.00
0.00
rezervní fond
332.92
459.07
investiční fond
0.00
560.00
Ostatní výnosy z činnosti
326.25
320.27
Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transf. 36,103.43 55,035.76
prostředky SR*
29,487.81 46,481.91
prostředky ÚSC**
6,416.40 8,396.00
Náklady
hospodářský
rok
PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM
Z toho:
Mzdové prostředky
501. Platy zaměstnanců
502. Ostatní platby za provedenou práci
Zákonné pojištění a FKSP
503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038)
5342 FKSP
Ostatní přímé náklady
z toho:
5135 Učebnice, šk.potř. zdarma
5136 Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM
5137 DDHM učební pomůcky
5167 Služby školení a vzdělávání
5173 Cestovné, cest.náhrady
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Z toho:
5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek
Výroční zpráva 2012/2013
2011
2012
28,965.99
21,286.11
19,324.59
1,961.51
7,326.88
7,133.63
193.25
353.00
46,810.14
34,183.82
33,335.85
847.97
11,794.44
11,459.90
334.54
831.88
0.00
0.00
26.39
73.53
0.00
307.37
59.89
27.87
87.75
114.89
10,907.95 15,872.72
1,913.34
579.81
Stránka 44
z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů
587.70
278.63
pořízení PC
850.80
0.00
513. Materiál, materiál na opravy
416.07 1,237.84
515. Nákup vody,paliv,energie celkem
1,864.68 4,110.74
5164,5 Nájemné, nájem za půdu
40.44
433.33
516. Ostatní služby
492.51 1,575.47
z toho: úklid a údržba
0.00
0.00
údržba SW
30.28
277.56
5171 Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN)
2,574.66 2,017.47
9551 Odpisy majetku
932.62 1,946.30
NÁKLADY CELKEM
39,873.94 62,682.86
z toho: NIV ESF
2,766.00
747.92
INFORMACE O KONTROLÁCH

Ve dnech 28.02.2012 Okresní správa sociálního zabezpečení v Uh. Hradišti provedla
kontrolu u Střední odborné školy technické Uherské Hradiště, pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Výsledek kontroly uložil
organizaci doložit na OSSZ UH Oznámení o nástupu do zaměstnání zaměstnanců
činných na základě dohody o pracovní činnosti uvedených v bodu 1. Plnění
ohlašovacích a oznamovacích povinností textové části protokolu dle ust. § 94 odst. 1
zák. č. 187/2006 Sb. – toto nařízení bylo splněno do 9.3.2012.

Všeobecná zdravotní pojišťovna v Uherském Hradišti provedla 23.4.2012 kontrolu
plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného u Střední odborné školy technické Uherské Hradiště. Kontrolním
šetřením nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlení.

Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Zlínského kraje od 25.4. - 9.5.2012, jejíž
předmětem byla namátková kontrola hospodaření zanikající Střední odborné školy
technické Uherské Hradiště za rok 2011 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny nedostatky metodického charakteru, ke
kterým musela organizace do 14 dnů ode dne převzetí protokolu písemně sdělit,
jaká nápravná opatření učiní k odstranění s určením termínu a osoby odpovědné za
odstranění nedostatků.
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 45
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ŠKOLY
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 46
ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky
225/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Ve školním roce 2012/13 škola fungovala jako multioborová, kdy se vyučovaly obory nejen
ty, které ke škole historicky patří, ale probíhala zde i výuka technických oborů, které se sem
přestěhovaly z Uherského Hradiště.
V uplynulém školním roce naše škola splnila základní cíle vzdělávacího a výchovného
procesu, naši absolventi jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na vysoké školy, případně
nacházejí uplatnění při přijetí do zaměstnaneckého poměru.
Datum schválení pedagogickou radou: 16. října 2013
Datum schválení školskou radou: 24. října 2013
Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy
Výroční zpráva 2012/2013
Stránka 47

Podobné dokumenty