Face2Face: Elementary, slovníček (dle lekcí)

Komentáře

Transkript

Face2Face: Elementary, slovníček (dle lekcí)
WORDS
again
UNIT PRONUNCIATION
W
[əˈgen]
CZECH
znovu, opět, zase
alphabet
W
[ˈælfəbet]
abeceda
and
W
[ænd/ən]
a
answer
W
[ˈɑːnt.səʳ]
odpověď
article
W
[ˈɑːtɪkᵊl]
článek
to ask
W
[ɑːsk]
ptát se, zeptat se
at
W
[ət/æt]
ve, v, na, u
black
W
[blæk]
černý
blue
W
[bluː]
modrý
book
W
[bʊk]
kniha
bye
W
[baɪ]
nashledanou, ahoj
can
W
[kæn]
moci, umět
to check
W
[ʧek]
kontrolovat, ověřit
class
W
[klɑːs]
třída (kolektiv)
classroom
W
[ˈklɑːsrʊm/ruːm]
třída (místnost)
to close
W
[kləʊz]
zavřít
conversation
W
[kɒnvəˈseɪʃᵊn]
rozhovor
course
W
[kɔːs]
kurz
day
W
[deɪ]
den
to do
W
[duː/də]
dělat
double
W
[ˈdʌbᵊl]
dvojnásobný, dvojitý
English
W
[ˈɪŋglɪʃ]
anglicky
exercise
W
[ˈeksəsaɪz]
cvičení
to fill (in)
W
[fɪl]
vyplnit
first
W
[ˈfɜːst]
první
to follow
W
[ˈfɒləʊ]
následovat, sledovat
four
W
[fɔːʳ]
čtyři
Friday
W
[ˈfraɪdeɪ/di]
pátek
goodbye
W
[gʊdˈbaɪ]
nashledanou, sbohem (loučení)
green
W
[griːn]
zelený
grey
W
[greɪ]
šedý
hello
W
[helˈəʊ]
ahoj (uvítání)
hi
W
[haɪ]
ahoj (uvítání)
how
W
[haʊ]
jak
in
W
[ɪn]
v, ve, do
instruction
W
[ɪnˈstrʌkʃᵊn]
instrukce, pokyn
is
W
[ɪs]
je (3. os. j.č.)
it
W
[ɪt]
ono/to (3. os. j. č.)
language
W
[ˈlæŋgwɪʤ]
jazyk, řeč
late
W
[leɪt]
pozdě
letter
W
[ˈletəʳ]
dopis, písmeno
to listen (to)
W
[ˈlɪsᵊn]
poslouchat
to look
W
[lʊk]
dívat se
to match
W
[mæʧ]
spojit (protějšky)
Monday
W
[ˈmʌndeɪ/di]
pondělí
my
W
[maɪ]
můj, má, moje (přiv.z.1.os.j.č.)
name
W
[neɪm]
jméno
nice
W
[naɪs]
hezký, pěkný, příjemný, milý
no
W
[nəʊ]
ne, žádný (předmět.zápor)
[ɒv/əv]
z, ze (v nesh.přívl.čí - vyjádření
2.p.)
[ɒn]
na, v, ve (místně: na povrchu;
časově u dnů v týdnu a datumů)
of
on
W
W
to open
W
[ˈəʊpᵊn]
otevřít
pair
W
[peəʳ]
pár, dvojice
partner
W
[ˈpɑːtnəʳ]
partner
picture
W
[ˈpɪkʧəʳ]
obrázek, obraz
to practise
W
[ˈpræktɪs]
cvičit, nacvičovat
problem
W
[ˈprɒbləm]
problém
to put
W
[pʊt]
umístit, položit
question
W
[ˈkwesʧən]
otázka
to read
W
[riːd]
číst
recording
W
[rɪˈkɔːɪŋ]
nahrávka
red
Saturday
W
W
[red]
[ˈsætədeɪ/di]
červený
sobota
to say
W
[seɪ]
říct, říkat
to see
W
[siː]
vidět, uvidět
See you!
W
[siː juː]
nashledanou, uvidíme se (hov.)
seven
W
[ˈsevᵊn]
sedm
six
W
[sɪks]
šest
Sorry!
W
[ˈsɒri]
Promiňte!
spelling
W
[spelɪŋ]
pravopis, hláskování
student
W
[ˈstjuːdᵊnt]
student
Sunday
W
[ˈsʌndeɪ/di]
neděle
surname
W
[ˈsɜːneɪm]
příjmení
teacher
W
[ˈtiːʧəʳ]
učitel
to tell
W
[tel]
říct, povědět
ten
W
[ten]
deset
Thank you!
W
[θæŋk juː]
Děkuji.
that
W
[ðæt]
ten, tamten, to
then
W
[ðen]
potom, pak
these
W
[ðiːz]
tito (mn.č.ukaz.zájm.this)
thing
W
[θɪŋ]
věc
three
W
[θriː]
tři
Thursday
W
[ˈθɜːzdeɪ/di]
čtvrtek
to tick
W
[tɪk]
zaškrtnout, odfajfkovat
tip
W
[tɪp]
tip, rada
to
W
[tuː]
do, k, ke
today
W
[təˈdeɪ]
dnes
tomorrow
W
[təˈmɒrəʊ]
zítra
too
W
[tuː]
také
Tuesday
W
[ˈtjuːzdeɪ/di]
úterý
two
W
[tuː]
dva
to understand
W
[ʌndəˈstænd]
rozumět, chápat
university
W
[juːnɪˈvɜːsəti]
univerzita, vysoká škola
to use
W
[juːs]
používat, uplatnit
vocabulary
W
[vəʊ ˈkæbjəlᵊri]
slovní zásoba
we
W
[wiː/wi]
my
Wednesday
W
[ˈwenzdeɪ/di]
středa
week
W
[wiːk]
týden
to welcome
W
[ˈwelkəm]
uvítat, přivítat
what
W
[ wɒt]
co, jaký
What's your name?
W
[ wɒtsjə neɪm]
Jak se jmenuješ/jmenujete?
white
W
[waɪt]
bílý
with
W
[wɪð/wɪθ]
s (předložka 7. pádu)
work, to work
W
[wɜːk]
práce, pracovat
world
W
[wɜːld]
svět
to write
W
[raɪt]
psát, napsat
yellow
W
[ˈjeləʊ]
žlutý
yes
W
[jes]
ano
you
W
[juː/jə]
ty, vy
yourself
W
[jɔːˈself]
se, sebe, sobě, si (zvratné zájm.)
a/an
1A
[eɪ/ə]
jeden, nějaký (neurčitý člen)
am
1A
[æm/əm]
jsem
America
1A
[ə'merɪkə]
Amerika
American
1A
[əmerɪkən]
americký, Američan
are
1A
[ɑːʳ/əʳ]
jsi, jsme, jste, jsou
Argentina
1A
[ɑːʤn'ti:nə]
Argentina
Argentinian
1A
[ɑː.ʤn'tɪniən]
argentinský, Argentinec
Australia
1A
[ɒstreɪliə]
Austrálie
both
1A
[bəʊθ]
oba, obě
Brazil
1A
[brə'zɪl]
Brazílie
Brazilian
1A
[brə'zɪliən]
brazilský, Brazilec
China
1A
['ʧaɪnə]
Čína
Chinese
1A
[ʧaɪˈni:z]
čínský, Číňan
conference
1A
[kɒnfᵊrᵊnt s]
konference
to copy
1A
[kɒpi]
opsat, kopírovat
each
1A
[i:ʧ]
každý, každá (z výběru)
France
1A
[frɑːnt s]
Francie
French
1A
[frent ʃ]
francouzský, Francouz
the French
1A
[ðə frent ʃ]
Francouzi (národ)
from
1A
[frɒm/frəm]
z, od
German
1A
[ʤɜːmən]
německý, Němec
Germany
1A
[ʤɜːməni]
Německo
he
1A
[hi:]
on (podmětový tvar)
1A
her
[hɜːʳ/həʳ]
ji, jí (předmětový tvar zájmena she); její
(přivl.zájm.3.os.j.č.žen.)
his
1A
[hɪz/ɪz]
jeho (přivl.zájm.3.os.j.č.muž.)
(to) introduce
1A
[ɪntrə'djuːs]
představit (se)
Italy
1A
['ɪtli]
Itálie
its
1A
[ɪts]
jeho, její (přivl.tvar zájm. it)
Japan
1A
[ʤəˈpæn]
Japonsko
(to) know
1A
[nəʊ]
vědět, znát
Mexican
1A
['meksɪkn]
mexický, Mexičan
Mexico
1A
['meksɪkəʊ]
Mexiko
nationality
1A
[næʃᵊnˈæləti]
státní příslušnost, národnost
notice
1A
[ˈnəʊtɪs]
oznámení, zpráva
or
1A
[ɔːʳ]
nebo
other
1A
[ˈʌðəʳ]
další, jiný
our
1A
[aʊəʳ]
náš, naše
people
1A
[ˈpiːpᵊl]
lidé
Poland
1A
[ˈpəʊlənd]
Polsko
receptionist
1A
[rɪˈsepʃᵊnɪst]
recepční
room
1A
[ruːm], [rʊm]
pokoj, místnost
Russian
1A
[ˈrʌʃᵊn]
Rus, ruština, ruský
she
1A
[ʃiː/ʃi]
ona (podmětový tvar)
Spain
1A
[speɪn]
Španělsko
Spanish
1A
[ˈspænɪʃ]
Španěl, španělský
the Spanish
1A
[ðəˈspænɪʃ]
Španělé (národ)
to spell
1A
hláskovat
(to) take turns
1A
[spel]
[teɪk tɜːnz]
their
1A
[ðeəʳ]
jejich (přivl.zájm. 3.os.mn.č.)
they
1A
[ðeɪ]
oni, ony
Turkey
1A
[ˈtɜːki]
Turecko
Turkish
1A
[ˈtɜːkɪʃ]
turecký, turečtina
(the) UK
1A
střídat se
Spojené království (Velké Británie a
Severního Irska)
[juːˈkeɪ]
where
1A
[ weəʳ]
kde, kam
word
1A
[wɜːd]
slovo
accountant
1B
[əˈkaʊntənt]
účetní
actor
1B
[ˈæktəʳ]
herec
actress
1B
[ˈæktrɪs]
herečka
Africa
1B
[ˈæfrɪkə]
Afrika
all
1B
[ɔːl]
všichni
(to) be
1B
[biː]
být
(to) begin
1B
[bɪˈgɪn]
začít, zahájit
British
1B
[ˈbrɪtɪʃ]
britský, Brit
builder
1B
[ˈbɪldəʳ]
stavbař, stavitel
but
1B
[bʌt/bət]
ale
Canada
1B
[ˈkænədə]
Kanada
cleaner
1B
[ˈkliːnəʳ]
uklízeč/ka
(to) compare
1B
[kəmˈpeəʳ]
porovnat
(to) complete
1B
[kəmˈpliːt]
doplnit
(to) correct
1B
[kəˈrekt]
opravit
country
1B
[ˈkʌntri]
země, stát
(to) cover
1B
[ˈkʌvəʳ]
přikrýt
doctor
1B
[ˈdɒk.təʳ]
lékař, doktor
engineer
1B
[ˌenʤɪˈnɪəʳ]
inženýr
England
1B
[ˈɪŋglənd]
Anglie
false
1B
[fɒls]
nepravdivý, nesprávný, falešný
famous
1B
[ˈfeɪməs]
slavný
(to) find
1B
[faɪnd]
najít
five
1B
[faɪv]
pět
for
1B
[fɔːʳ]
pro, do
hotel
1B
[həʊ ˈtel]
hotel
housewife
1B
[ˈhaʊswaɪf]
žena v domácnosti, hospodyně
if
1B
[ɪf]
jestliže, když
job
1B
[ʤɒb]
zaměstnání, práce
lawyer
1B
[ˈlɔɪ.əʳ]
právník
lesson
1B
[ˈlesᵊn]
vyučovací hodina
(to) like
1B
[laɪk]
mít rád
make
1B
[meɪk]
dělat, udělat
manager
1B
[ˈmænɪʤəʳ]
ředitel, manažer
musician
1B
[mjuːˈzɪʃᵊn]
hudebník
not
1B
[nɒt]
ne (slovesný zápor)
number
1B
[ˈnʌmbəʳ]
číslo
officer
1B
[ˈɒfɪsəʳ]
důstojník (policejní, armádní)
part
1B
[pɑːt]
část, součást, díl
phone
1B
[fəʊn]
telefon
photo
1B
[ˈfəʊtəʊ]
fotka
police officer
1B
[pəˈliːs ˈɒfɪsəʳ]
policista, policistka
really
1B
[ˈrɪəli]
skutečně
retired
1B
[rɪˈtaɪəʳd]
v důchodu
rule
1B
[ruːl]
pravidlo
school
1B
[skuːl]
škola
shop
1B
[ʃɒp]
obchod
sound
1B
[saʊnd]
zvuk
south
1B
[saʊθ]
jih, jižní
true
1B
[truː]
pravdivý
unemployed
1B
[ʌnɪmˈplɔɪd]
nezaměstnaný
waiter
1B
[ˈweɪtəʳ]
číšník, vrchní
waitress
1B
[ˈweɪtrəs]
číšnice, servírka
on Wednesday
1B
[ɒn ˈwenz.deɪ]
ve středu
who
1B
[huː]
kdo
zero
1B
[ˈzɪərəʊ]
nula
about
1C
[əˈbaʊt]
o
address
1C
[əˈdres]
adresa
Australian
1C
[ɒsˈtreɪliən]
australský, Australan
between
1C
[bɪˈtwiːn]
mezi (dvěma)
business
1C
[ˈbɪznɪs]
povolání, zaměstnání
car
1C
[kɑːʳ]
auto
car-hire
1C
[kɑː haɪəʳ]
půjčovna aut
credit card
1C
[ˈkredɪt kɑːd]
kreditní karta
eighteen
1C
[eɪˈtiːn]
osmnáct
eighty
1C
[ˈeɪti]
osmdesát
email
1C
[ˈiːmeɪl]
e-mail, elektronická pošta
fifteen
1C
[fɪfˈtiːn]
patnáct
fifty
1C
[ˈfɪfti]
padesát
form
1C
[fɔːm]
tiskopis, forma
forty
1C
[ˈfɔː.ti]
čtyřicet
fourteen
1C
[fɔːˈtiːn]
čtrnáct
home
1C
[həʊm]
domácí, domov
important
1C
[ɪmˈpɔː.tᵊnt]
důležitý
interview
1C
[ˈɪntəvjuː]
dělat rozhovor
married
1C
[ˈmærid]
ženatý, vdaná
mobile (phone)
1C
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilní telefon
next
1C
[nekst]
příští, další
nineteen
1C
[naɪnˈtiːn]
devatenáct
ninety
1C
[ˈnaɪnti]
devadesát
office
1C
[ˈɒfɪs]
kancelář
old
1C
[əʊld]
starý
passport
1C
[ˈpɑːspɔːt]
cestovní pas
polite
1C
[pəˈlaɪt]
slušný, zdvořilý
postcode
1C
[ˈpəʊstkəʊd]
poštovní směrovací číslo
sentence
1C
[ˈsentənt s]
věta
seventeen
1C
[sevᵊnˈtiːn]
sedmnáct
seventy
1C
[ˈsevᵊnti]
sedmdesát
single
1C
[ˈsɪŋgᵊl]
svobodný
sixteen
1C
[sɪkˈstiːn]
šestnáct
sixty
1C
[ˈsɪksti]
šedesát
thirteen
1C
[θɜːˈtiːn]
třináct
thirty
1C
[ˈθɜːti]
třicet
woman
1C
[ˈwʊmən]
žena
to add
1D
[æd]
doplnit, sečíst
bag
1D
[bæg]
taška, brašna
bicycle
1D
[ˈbaɪsɪkᵊl]
jízdní kolo
bike
1D
[baik]
jízdní kolo
camera
1D
[ˈkæmᵊrə]
fotoaparát, kamera
(CD) player
1D
[siːˈdiː ˈpleɪəʳ]
CD přehrávač
to choose
1D
[ʧuːz]
vybrat, zvolit
colour
1D
[ˈkʌləʳ]
barva
identity card (ID)
1D
[aɪˈdentəti kɑːd]
průkaz totožnosti
lost
1D
[lɒst]
ztracený
(lost) property
1D
[lɒst ˈprɒpəti]
ztráty a nálezy
suitcase
1D
[ˈsjuːtkeɪs]
kufr
teeth
1D
[tiːθ]
zuby
this
1D
[ðɪs]
tento
those
1D
[ðəʊz]
tamti (mn.č.ukaz.zájm. that)
umbrella
1D
[ʌmˈbrelə]
deštník
wallet
1D
[ˈwɒlɪt]
náprsní taška
when
1D
[wen]
kdy, když
which
1D
[wɪʧ]
který
after
2A
[ˈɑːftə]
za, po
age
2A
any
2A
[eɪʤ]
stáří, věk
[ˈeni]
nějaký, žádný
bad
2A
[bæd]
špatný
beautiful
2A
[ˈbjuːtɪfᵊl]
krásný
before
2A
[bɪˈfɔːʳ]
před
big
2A
[big]
velký
cat
2A
[kæt]
kočka
cheap
2A
[ʧiːp]
levný
computer
2A
[kəmˈpjuːtəʳ]
počítač
difficult
2A
[ˈdɪfɪkᵊlt]
obtížný, těžký
digital
2A
[ˈdɪʤɪtᵊl]
digitální
dog
2A
[dɒg]
pes
dress
2A
[dres]
šaty
easy
2A
[ˈiːzi]
snadný, jednoduchý
example
2A
[ɪgˈzɑːmpᵊl]
příklad
expensive
2A
[ɪkˈspensɪv]
drahý, nákladný
fast
2A
[fɑːst]
rychlý
favourite
2A
[ˈfeɪvᵊrɪt]
oblíbený
friend
2A
[frend]
přítel, kamarád
good
2A
[gʊd]
dobrý, hodný
grandfather
2A
[ˈgrænfɑːðəʳ]
dědeček
great
2A
[greit]
skvělý
to guess
2A
[ges]
hádat, uhodnout
happy
2A
[ˈhæpi]
šťastný, spokojený
to have/has (3.os.j.č.)
2A
[hæv/həv] [hæz/həz]
mít, vlastnit
help
2A
[help]
pomoc
house
2A
[haʊs]
dům
husband
2A
[ˈhʌzbənd]
manžel
laptop
2A
[ˈlæptɒp]
laptop
long
2A
[lɒŋ]
dlouhý
lots (of)
2A
[lɒt əv]
spousta
new
2A
[njuː]
nový
person
2A
[ˈpɜːsᵊn]
člověk, osoba
personal
2A
[ˈpɜːsᵊnᵊl]
osobní, soukromý
possession
2A
[pəˈzeʃᵊn]
vlastnictví, majetek
radio
2A
[ˈreɪdiəʊ]
radiopřijímač, rozhlas
right
2A
[rait]
pravý, správný
short
2A
[ʃɔːt]
krátký
slow
2A
[sləʊ]
pomalý
small
2A
[smɔːl]
malý
stereo
2A
[ˈsteriəʊ]
stereofonní aparatura
survey
2A
[ˈsɜːveɪ]
průzkum, anketa
television
2A
['telɪvɪʒᵊn]
televizní přijímač, televizní vysílání
text
2A
[tekst]
text, článek
to think
2A
[θɪŋk]
přemýšlet, myslet
TV (television)
2A
[tiːˈviː]
televize
ugly
2A
[ˈʌgli]
ošklivý
very
2A
[ˈveri]
velmi
video recorder
2A
[ˈvɪdiəʊrɪkɔːdəʳ]
videorekordér
to watch
2A
[wɒʧ]
dívat se, sledovat
wrong
2A
[rɒŋ]
špatný, nesprávný
young
2A
[jʌŋ]
mladý
another
2B
[əˈnʌðəʳ]
další, ještě jeden
aunt
2B
[ɑːnt]
teta
beginning
2B
[bɪˈgɪnɪŋ]
začátek, zahájení
boyfriend
2B
[ˈbɔɪfrend]
přítel, milý
brother
2B
ˈbrʌðəʳ]
bratr
to change
2B
[ʧeɪnʤ]
měnit, zaměnit
children
2B
[ˈʧɪldrᵊn]
děti
to come
2B
[kʌm]
přijít, přijet
cousin
2B
[ˈkʌzᵊn]
bratranec, sestřenice
dad
2B
[dæd]
tatínek, táta
daughter
2B
[ˈdɔːtəʳ]
dcera
family
2B
[ˈfæmᵊli]
rodina
father
2B
[ˈfɑːðəʳ]
otec
female
2B
[ˈfiːmeɪl]
žena, ženský
granddaughter
2B
[ˈgrændɔːtəʳ]
vnučka
grandmother
2B
[ˈgrændmʌðəʳ]
babička
grandparents
2B
[ˈgrændpeərᵊnt]
prarodiče
information
2B
[ɪnfəˈmeɪʃᵊn]
informace
Italian
2B
[ɪˈtæliən]
italský, Ital
male
2B
[meil]
muž, mužský
many
2B
[meni]
mnoho (u počitatelných p.j.)
to mean
2B
[miːn]
znamenat
mother
2B
[ˈmʌðəʳ]
matka
mum
2B
[mʌm]
maminka, máma
note
2B
[nəʊt]
poznámka
often
2B
[ˈɒfᵊn/tᵊn]
často
paper
2B
[ˈpeɪpəʳ]
papír
parent(s)
2B
[ˈpeərᵊnts]
rodič(e)
to show
2B
[ʃəʊ]
předvádět
sister
2B
[ˈsɪstəʳ]
sestra
sixty-three
2B
[ˈsɪksti θriː]
šedesát tři
some
2B
[sʌm]
nějaký, trochu
tree
2B
[triː]
strom
uncle
2B
[ˈʌŋkᵊl]
strýc
to want
2B
[wɒnt]
chtít
wife
2B
[waɪf]
manželka
adult
2C
[ˈædʌlt]
dospělý člověk, dospělý
cinema
2C
[ˈsɪnəmə]
kino, biograf
cooker
2C
[ˈkʊkəʳ]
sporák, vařič
different
2C
[ˈdɪfᵊrᵊnt]
rozdílný, odlišný
eight
2C
[eit]
osm
eleven
2C
[ɪˈlevᵊn]
jedenáct
to enjoy
2C
[ɪnˈʤɔɪ]
užít si, vychutnat si, rád dělat
evening
2C
[ˈiːvnɪŋ]
večer
exhibition
2C
[eksɪˈbɪʃᵊn]
výstava
film
2C
[fɪlm]
film
half
2C
[hɑːf]
polovina
here
2C
[hɪəʳ]
zde, tady
hour
2C
[aʊəʳ]
hodina
how much?
2C
[haʊ mʌʧ]
kolik to stojí?
a lot of
2C
[ə lɒt əv]
hodně, spousta
minute
2C
[ˈmɪnɪt]
minuta
month
2C
[mʌnt θ]
měsíc (kalendářní)
nine
2C
[naɪn]
devět
o’clock
2C
[əˈklɒk]
za celou hodinou v časovém údaji
It's five o'clock.
2C
[ɪts faɪv əˈklɒk]
Je pět hodin.
out
2C
[aʊt]
venku
price
2C
[praɪs]
cena
quarter past/to
2C
[ˈkwɔːtəʳ pɑːst/tə]
čtvrt na/tři čtvrtě na (časový údaj)
second
2C
[ˈsekᵊnd]
sekunda, druhý
seller
2C
[ˈseləʳ]
prodavač, obchodník
son
2C
[sʌn]
syn
ticket
2C
['tɪkɪt]
jízdenka, lístek
time
2C
[taɪm]
doba, čas
twenty
2C
[ˈtwenti]
dvacet
year
2C
[jɪəʳ]
rok
baby
2D
[ˈbeɪbi]
nemluvně
behind
2D
[bɪˈhaɪnd]
za
box
2D
[bɒks]
bedna, krabice
by
2D
[baɪ]
u, vedle
carpet
2D
[ˈkɑːpɪt]
koberec
chair
2D
[ʧeəʳ]
židle
coffee
2D
[ˈkɒfi]
káva
coffee table
2D
[ˈkɒfi ˈteɪbᵊl]
konferenční stolek
desk
2D
[desk]
psací stůl
door
2D
[dɔːʳ]
dveře
floor
2D
[flɔːʳ]
podlaha, poschodí
in front of
2D
[ɪn frʌnt əv]
před (místo)
living room
2D
['lɪvɪŋ rʊm/ruːm]
obývací pokoj
place
2D
[pleɪs]
místo
plant
2D
[plɑːnt]
rostlina
to point
2D
[pɔɪnt]
ukazovat, ukázat
sofa
2D
[ˈsəʊfə]
pohovka
to talk
2D
[tɔːk]
mluvit, hovořit
under
2D
[ˈʌndəʳ]
pod
to underline
2D
[ˌʌndəˈlaɪn]
podtrhnout
window
2D
[ˈwɪndəʊ]
okno
afternoon
3A
[ɑːftəˈnuːn]
odpoledne
as
3A
[æz/əz]
jako
back
3A
[bæk]
zpátky
bed
3A
[bed]
postel
breakfast
3A
[ˈbrekfəst]
snídaně
daily
3A
[ˈdeɪli]
každodenní
dinner
3A
[ˈdɪnəʳ]
oběd, večeře (hlavní jídlo)
early
3A
[ˈɜːli]
časně, brzy
end
3A
[end]
konec
to finish
3A
[ˈfɪnɪʃ]
dokončit, skončit
to get up
3A
[ˈgetʌp]
vstát, vstávat
(to) go
3A
[gəʊ]
jít pěšky, jet
homework
3A
[ˈhəʊmwɜːk]
domácí úkol, práce na doma
to live
3A
[lɪv]
žít, bydlet
lunch
3A
[lʌnt ʃ]
lehký oběd
morning
3A
[ˈmɔːnɪŋ]
ráno
night
3A
[naɪt]
noc
one
3A
[wʌn]
jeden
phrase
3A
[freɪz]
slovní obrat, fráze
p.m.
3A
[piːˈem]
odpoledne (lat. post meridiem)
routine
3A
[ruːˈtiːn]
obvyklý postup, běžná činnost
same (the same)
3A
[seɪm]
stejný
to sleep
3A
[sliːp]
spát
to start
3A
[stɑːt]
zahájit, začít
studio
3A
[ˈstjuːdiəʊ]
studio
to study
3A
[ˈstʌdi]
studovat
weekend
3A
[wiːkˈend]
víkend
company
3B
[ˈkʌmpəni]
podnik, společnost
drink; to drink
3B
[drɪŋk]
nápoj, pít
to eat
3B
[iːt]
jíst
every
3B
[ˈevri]
každý
free time
3B
[friː taɪm]
volno, volný čas
near
3B
[nɪəʳ]
blízký, nedaleký, blízko
shopping
3B
[ˈʃɒpɪŋ]
nakupování
sometimes
3B
[ˈsʌmtaɪmz]
někdy
sport
3B
[spɔːt]
sport
to stay in
3B
[steɪ ɪn]
zůstat doma, nejít ven
together
3B
[təˈgeðəʳ]
společně
to visit
3B
[ˈvɪzɪt]
navštívit
anniversary
3C
[ænɪˈvɜːsᵊri]
výročí
April
3C
[ˈeɪprᵊl]
duben
August
3C
[ˈɔːgəst]
srpen
birth
3C
[bɜːθ]
narození
birthday
3C
[ˈbɜːθdeɪ]
narozeniny
to buy
3C
[baɪ]
koupit
card
3C
[kɑːd]
přání, pohled
concert
3C
[ˈkɒnsət]
koncert
congratulations
3C
[kəngræʧʊˈleɪʃᵊnz]
blahopřání
date
3C
[deɪt]
datum, schůzka
December
3C
[dɪˈsembəʳ]
prosinec
to decide
3C
[dɪˈsaɪd]
rozhodnout (se)
February
3C
[ˈfebruᵊri]
únor
fifth
3C
[fɪfθ]
pátý
fourth
3C
[fɔːθ]
čtvrtý
to give
3C
[gɪv]
dát
to hear
3C
[hɪəʳ]
him
3C
slyšet
jeho, ho, jej, jemu (předmětový
tvar zájmena he)
idea
3C
[aɪˈdɪə]
nápad, myšlenka
January
3C
[ˈʤænjuᵊri]
leden
July
3C
[ʤʊˈlaɪ]
červenec
June
3C
[ʤuːn]
červen
to let
3C
[let]
nechat, dovolit
list
3C
[lɪst]
seznam
March
3C
[mɑːʧ]
březen
May
3C
[meɪ]
květen
New Year’s Eve
3C
[njuː jɪəʳz iːv]
Silvestr
November
3C
[nəʊ ˈvembəʳ]
listopad
October
3C
[ɒkˈtəʊbəʳ]
říjen
party
3C
[ˈpɑːti]
večírek, oslava, zábava
[hɪm]
piece
3C
[piːs]
kousek, kus
present
3C
[ˈprezᵊnt]
dárek
to remember
3C
[rɪˈmembəʳ]
pamatovat si, vzpomenout si
September
3C
[sepˈtembəʳ]
září
[ʃæl]
bych, bychom (podmiňovací
modální sloveso)
shall (get)
3C
sixth
3C
[sɪksθ]
šestý
so
3C
səʊ
tak, takže
special
3C
[ˈspeʃᵊl]
speciální
suggestion
3C
[səˈʤesʧᵊn]
návrh
sure
3C
[ʃɔːʳ/ʃʊəʳ]
jistě; Zajisté! Ovšem!
third
3C
[θɜːd]
třetí
thirteenth
3C
[θɜːˈtiːnt θ]
třináctý
thirty-first
3C
[ˈθɜːti ˈfɜːst]
třicátý první
twentieth
3C
['twentiɪθ]
dvacátý
typical
3C
[ˈtɪpɪkᵊl]
typický
until
3C
[ᵊnˈtɪl/ʌnˈtɪl]
až do (časově)
wedding
3C
[ˈwedɪŋ]
svatba
why
3C
[waɪ]
proč
always
3D
[ˈɔːlweɪz]
vždycky
a.m.
3D
[eɪˈem]
dopoledne (lat. ante meridiem)
bird
3D
[bɜːd]
pták
hardly ever
3D
[ˈhɑːdli]
sotva kdy, téměř nikdy
kind
3D
[kaɪnd]
laskavý, přívětivý
3D
[miː]
never
3D
[ˈnevəʳ]
mě, mne, mi (předmětový tvar
zájm. I)
nikdy
owl
3D
[aʊl]
sova
questionnaire
3D
[kwesʧəˈneəʳ]
dotazník
score
3D
[skɔːʳ]
výsledek
them
3D
[ðem]
je (předmětový tvar zájm. they)
there
3D
[ðeəʳ]
tam, tamhle
tired
3D
[taɪəd]
us
3D
unavený
nás, nám (předmětový tvar zájm.
we)
usually
3D
me
[ʌs]
[ˈjuːʒᵊli]
obvykle, běžně
active
4A
[ˈæktɪv]
činorodý, aktivní
airport
4A
[ˈeəpɔːt]
letiště
Antarctica
4A
[ænˈtɑːktɪkə]
Antarktida
away
4A
[əˈweɪ]
pryč
holiday
4A
[ˈhɒlɪdeɪ]
dovolená, prázdniny, svátek
hot
4A
[hɒt]
horký, pálivý
music
4A
[ˈmjuːzɪk]
hudba
pilot
4A
[ˈpaɪlət]
pilot
to play
4A
[pleɪ]
hrát
quite
4A
[kwaɪt]
docela, úplně
running
4A
[rʌnɪŋ]
běh
skiing
4A
[skiːɪŋ]
lyžování
station
4A
[ˈsteɪʃᵊn]
stanice
swimming
4A
[swɪmɪŋ]
plavání
tennis
4A
[ˈtenɪs]
tenis
The Arctic
4A
[ˈɑːktɪk]
Arktida
weather
4A
[ˈweðəʳ]
počasí
ə wiːk ɒf
volný týden
a week off
to agree
4B
[əˈgriː]
souhlasit
animal
4B
[ˈænɪmᵊl]
zvíře, živočich
Chinese food
4B
[ʧaɪˈniːz fuːd]
čínské jídlo
clothes
4B
[kləʊð z]
šaty, oděv
to dance
4B
[dɑːnt s]
tancovat
football
4B
[ˈfʊtbɔːl]
fotbal, fotbalový míč
game
4B
[geɪm]
hra, utkání
to hate
4B
[heɪt]
nenávidět
jazz
4B
[ʤæz]
džez
to love
4B
[lʌv]
milovat, mít rád
OK
4B
[əʊ ˈkeɪ]
v pořádku, Rozumíš? Souhlasíš?
to own
4B
[əʊn]
vlastnit
presenter
4B
[prɪˈzentəʳ]
(TV) hlasatel, moderátor
rock
4B
[rɒk]
skála
answerphone
4C
[ˈɑːnt.səfəʊn]
telefonní záznamník
anything
4C
[ˈeniθɪŋ]
něco, nic
bottle
4C
[ˈbɒtᵊl]
láhev
café
4C
[ˈkæfeɪ]
kavárna
certainly
4C
[ˈsɜːtᵊnli]
určitě, jistě
cheeseburger
4C
[ˈʧiːzbɜːgəʳ]
cheeseburger, karbanátek se sýrem
chips
4C
[ʧɪps]
hranolky
cup
4C
[kʌp]
hrnek, šálek
to discuss
4C
[dɪˈskʌs]
projednávat, probírat, diskutovat
else
4C
[els]
jiný, druhý
Excuse me!
4C
[ɪkˈskjuːz miː]
Promiňte!
menu
4C
[ˈmenjuː]
jídelní lístek
message
4C
[ˈmesɪʤ]
vzkaz
mineral water
4C
[ˈmɪnᵊrᵊl ˈwɔːtəʳ]
minerální voda
mistake
4C
[mɪˈsteɪk
chyba, omyl
now
4C
[naʊ]
teď, právě
offer
4C
[ˈɒf|əʳ]
nabídka
restaurant
4C
[ˈrestᵊrɔ̃ːŋ]
restaurace
salad
4C
[ˈsæləd]
salát
sir
4C
[sɜːʳ]
pane (oslovení 5. pád)
someone
4C
[ˈsʌmwʌn]
někdo
something
4C
[ˈsʌmθɪŋ]
něco, nic
sparkling
4C
[ˈspɑːklɪŋ]
perlivý
street
4C
[striːt]
ulice
tuna
4C
[ˈtjuːnə]
tuňák
water
4C
[ˈwɔːtəʳ]
voda
wine
4C
[waɪn]
víno
would
4C
[wʊd/wəd]
pom.slov.podmiňovacího způsobu
Would you like….?
4C
[wʊdjə laɪk]
Chtěl bys(te)……?
apple
4D
[ˈæpᵊl]
jablko
banana
4D
[bəˈnɑːnə]
banán
biscuit
4D
[ˈbɪskɪt]
sušenka
bread
4D
[bred]
chléb
break
4D
[breɪk]
přestávka
burger
4D
[ˈbɜːgəʳ]
karbanátek
cereal
4D
[ˈsɪəriəl]
potraviny z obilovin, cereálie
cheese
4D
[ʧiːz]
sýr
to count
4D
[kaʊnt]
počítat
egg
4D
[eg]
vejce, vajíčko
fish
4D
[fɪʃ]
ryba
fruit
4D
[fruːt]
ovoce
international
4D
[ɪntəˈnæʃᵊnᵊl]
mezinárodní
jam
4D
[ʤæm]
zavařenina, džem
juice
4D
[ʤuːs]
šťáva, džus
main meal
4D
[meɪn miːl]
hlavní jídlo
meal
4D
[miːl]
denní jídlo
meat
4D
[miːt]
maso
milk
4D
[mɪlk]
mléko
necessary
4D
[ˈnesəsᵊri]
nutný, nezbytný
orange
4D
[ˈɒrɪnʤ]
pomeranč
perfect
4D
[ˈpɜːfɪkt]
dokonalý, bezvadný
possible
4D
[ˈpɒsəbᵊl]
možný, vhodný
rice
4D
[raɪs]
rýže
sandwich
4D
[ˈsænwɪʤ]
sendvič
sausage
4D
[ˈsɒsɪʤ]
párek, klobása
soup
4D
[suːp]
polévka
tea
4D
[tiː]
čaj
toast
4D
[təʊst]
toast, topinka
vegetable
4D
[ˈveʤtəbᵊl]
zelenina
apartment
5A
[əˈpɑːtmənt]
(amer.) byt
bar
5A
[bɑːʳ]
bar, výčep
beach
5A
[biːʧ]
pláž
bus
5A
[bʌs]
autobus
city
5A
[ˈsɪti]
město, velkoměsto
flat
5A
[flæt]
byt
interesting
5A
[ˈɪntrəstɪŋ]
zajímavý
lake
5A
[leɪk]
jezero
market
5A
[ˈmɑː.kɪt]
trh
mountain
5A
[ˈmaʊntɪn]
hora
museum
5A
[mjuːˈziːəm]
muzeum
only
5A
[ˈəʊnli]
pouze
park
5A
[pɑːk]
park
popular
5A
[ˈpɒpjələʳ]
populární, oblíbený
river
5A
[ˈrɪvəʳ]
řeka
road
5A
[rəʊd]
silnice, cesta
similar
5A
['sɪmɪləʳ]
podobný
square
5A
[skweəʳ]
náměstí
table
5A
[ˈteɪbᵊl]
stůl
(the) sea
5A
[siː]
moře
theatre
5A
[ˈθɪətəʳ]
divadlo
town
5A
[taʊn]
město
village
5A
[ˈvɪlɪʤ]
vesnice
advert
5B
[ˈædvɜːt]
reklama, inzerát
agent
5B
[ˈeɪʤᵊnt]
zástupce, agent
armchair
5B
[ˈɑːmʧeəʳ]
křeslo
balcony
5B
[ˈbælkəni]
balkon
bath
5B
[bɑːθ]
vana
bathroom
5B
[ˈbɑːθrʊm/ruːm]
koupelna
bedroom
5B
[ˈbedrʊm/ruːm]
ložnice
butter
5B
[ˈbʌtəʳ]
máslo
estate agent
5B
[ɪˈsteɪt ˈeɪʤᵊnt]
obchodník s realitami
fridge
5B
[frɪʤ]
lednice
furniture
5B
[ˈfɜːnɪʧəʳ]
nábytek
ill
5B
[ɪl]
nemocný
kitchen
5B
[ˈkɪʧɪn]
kuchyně
later
5B
[leɪt-əʳ]
pozdější, později
money
5B
[ˈmʌni]
peníze
to need
5B
[niːd]
potřebovat
plan
5B
[plæn]
plán
to rent
5B
[rent]
pronajmout si
shower
5B
[ʃaʊəʳ]
sprcha
sink
5B
[sɪŋk]
dřez, výlevka
space
5B
[speɪs]
prostor, místo
supermarket
5B
[ˈsuːpəmɑːkɪt]
supermarket, velká samoobsluha
suprising
5B
[səˈpraɪzɪŋ]
překvapivý
toilet
5B
[ˈtɔɪlət]
toaleta, záchod
washbasin
5B
[ˈwɒʃbeɪsᵊn]
umyvadlo
washing machine
5B
[ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
pračka
assistant
5C
[əˈsɪstᵊnt]
asistent, pomocník
baker
5C
[ˈbeɪkəʳ]
pekař
bank
5C
[bæŋk]
banka
battery
5C
[ˈbætᵊri]
baterie
bookshop
5C
[ˈbʊkʃɒp]
knihkupectví
butcher
5C
[ˈbʊʧəʳ]
řezník
chemist
5C
[ˈkemɪst]
lékárník
cigarette
5C
[sɪgᵊrˈet]
cigareta
customer
5C
[ˈkʌstəməʳ]
zákazník
department
5C
[dɪˈpɑːtmənt]
oddělení
department store
5C
[dɪˈpɑːtmənt stɔːʳ]
obchodní dům
dictionary
5C
[ˈdɪkʃᵊnᵊri]
slovník
dry, to dry
5C
[draɪ]
suchý, sušit
envelope
5C
[ˈenvələʊp]
obálka
greengrocer
5C
[ˈgriːngrəʊsəʳ]
zelinář
kilo
5C
[kɪləʊ]
kilogram
kiosk
5C
[ˈkiːɒsk]
stánek, kiosk
lighter
5C
[ˈlaɪtəʳ]
zapalovač
magazine
5C
[mægəˈziːn]
časopis
map
5C
[mæp]
mapa
newsagent
5C
[ˈnjuːzeɪʤᵊnt]
prodavač novin a časopisů
newspaper
5C
[ˈnjuːspeɪpəʳ]
noviny
over there
5C
[ˈəʊvəʳ ðeəʳ]
tam, tamhle
Polish
5C
[ˈpɒlɪʃ]
Polák, polský
post office
5C
[pəʊst ˈɒfɪs]
poštovní úřad
postcard
5C
[ˈpəʊstkɑːd]
pohlednice
pound
5C
[paʊnd]
libra
receipt
5C
[rɪˈsiːt]
účet, stvrzenka
sale
5C
[seɪl]
prodej
stamp
5C
[stæmp]
známka
tissue
5C
[ˈtɪʃ.uː/ˈtɪs.juː]
papírový kapesník
boot
5D
[buːt]
bota
cap
5D
[kæp]
čepice, čapka
coat
5D
[kəʊt]
kabát, plášť
hat
5D
[hæt]
klobouk, čepice
jacket
5D
[ˈʤækɪt]
sako
jeans
5D
[ʤiːnz]
dříny, rifle
jumper
5D
[ˈʤʌmpəʳ]
svetřík, pulover
shirt
5D
[ʃɜːt]
košile
shoe
5D
[ʃuː]
bota
shorts
5D
ʃɔːts
krátké kalhoty
skirt
5D
[skɜːt]
sukně
sock
5D
[sɒk]
ponožka
to spend
5D
[spend]
utratit
suit
5D
[suːt/sjuːt]
oblek (pánský), kostým (dámský)
tie
5D
[taɪ]
kravata
top
5D
[tɒp]
hořejšek, halenka
trainers
5D
[treɪnəz]
sportovní boty
trousers
5D
[ˈtraʊzəz]
kalhoty
t-shirt
5D
[ˈtiːʃɜːt]
tričko
type
5D
[taɪp]
typ, druh
to wear
5D
[weəʳ]
mít na sobě, nosit
boring
6A
[bɔːʳɪŋ]
nudný
born
6A
[bɔːn]
narozený
clean
6A
[kliːn]
čistý
cold
6A
[kəʊld]
chladný, studený
crowded
6A
[kraʊdɪd]
přeplněný
dirty
6A
[ˈdɜːti]
špinavý, umazaný
empty
6A
[ˈempti]
prázdný
friendly
6A
[ˈfrendli]
přátelský, kamarádský, laskavý
intelligent
6A
[ɪnˈtelɪʤᵊnt]
inteligentní
last
6A
[lɑːst]
poslední, minulý
noisy
6A
[ˈnɔɪzi]
hlučný, halasný
poor
6A
[pɔːʳ/pʊəʳ]
chudý, ubohý
quiet
6A
[kwaɪət]
tichý, klidný
relationship
6A
[rɪˈleɪʃᵊnʃɪp]
vztah
rich
6A
[rɪʧ]
bohatý
strong
6A
[strɒŋ]
silný
stupid
6A
[ˈstjuːpɪd]
nesmyslný, pitomý
tall
6A
[tɔːl]
vysoké postavy, velký
unfriendly
6A
[ʌnˈfrendli]
nepřívětivý
unhappy
6A
[ʌnˈhæpi]
nešťastný
weak
6A
[wiːk]
slabý
well
6A
[wel]
dobře
whose
6A
[huːz]
čí (tázací zájm. 2.p.)
yesterday
6A
[ˈjestədeɪ]
včera
Algeria
6B
[ælˈʤɪəriə]
Alžírsko
to become
6B
[bɪˈkʌm]
stát se
child
6B
[ʧaɪld]
dítě
divorced
6B
[dɪˈvɔːs]
rozvedený
to forget
6B
[fəˈget]
zapomenout
law
6B
[lɔː]
právo
to leave
6B
[liːv]
odejít, opustit, nechat, zapomenout (co)
life
6B
[laɪf]
život
to marry
6B
[ˈmæri]
oženit se, vdát se
president
6B
[ˈprezɪdᵊnt]
prezident
prison
6B
[ˈprɪzᵊn]
vězení
Nobel Prize
6B
[nəʊˈbel praɪz]
Nobelova cena
quiz
6B
[kwɪz]
kvíz
to win
6B
[wɪn]
zvítězit, vyhrát
busy
6C
[ˈbɪzi]
rušný, zaneprázdněný
to continue
6C
[kənˈtɪnjuː]
pokračovat
dear
6C
[dɪəʳ]
drahý, milý (oslovení)
to report
6C
[rɪˈpɔːt]
podat zprávu
shame
6C
[ʃeɪm]
škoda, smůla
[ wɒt əʃeɪm]
To je škoda.
What a shame.
terrible
6C
[ˈterəbᵊl]
hrozný, příšerný
wonderful
6C
[ˈwʌndəfᵊl]
báječný
wow
6C
[waʊ]
Ó! Páni! (cit.překvapení nebo obdivu)
competition
6D
[kɒmpəˈtɪʃᵊn]
soutěž
to drive
6D
[draɪv]
řídit auto
to enter a competition
6D
[ˈentəʳ ə kɒmpəˈtɪʃᵊn]
příhlásit se do soutěže
paragragh
6D
[ˈpærəgrɑːf]
odstavec
plane
6D
[pleɪn]
letadlo
accident
7A
[ˈæksɪdᵊnt]
nehoda
action film
7A
[ˈækʃᵊn fɪlm]
akční film
to arrive
7A
[əˈraɪv]
přijít, přijet
cartoon
7A
[kɑːˈtuːn]
kreslený film
to die
7A
[daɪ]
zemřít, skonat
drama
7A
[ˈdrɑːmə]
divadelní hra, drama
historical
7A
[hɪˈstɒrɪkᵊl]
historický
horror film
7A
[ˈhɒrəʳfɪlm]
horor
to kill
7A
[kɪl]
zabít, usmrtit
midnight
7A
[ˈmɪdnaɪt]
půlnoc
science-fiction
7A
[saɪənt s ˈfɪkʃᵊn]
vědecko-fantastický žánr
sci-fi films
7A
[ˈsaɪfaɪ fɪlmz]
vědecko-fantastické filmy
Scotland
7A
[ˈskɒtlənd]
Skotsko
secret
7A
[ˈsiː.krət]
tajný, tajemství
service
7A
[ˈsɜːvɪs]
služba
story
7A
[ˈstɔːri]
příběh
thriller
7A
[θrɪləʳ]
napínavý příběh
title
7A
[ˈtaɪtᵊl]
název
whole
7A
[həʊl]
celý
writer
7A
[ˈraɪtəʳ]
spisovatel
ago
7B
[əˈgəʊ]
před (čas)
band
7B
[bænd]
hudební skupina, kapela
because
7B
[bɪˈkɒz]
protože
century
7B
[ˈsent ʃᵊri]
století
classical
7B
[ˈklæsɪᵊl]
klasický
composer
7B
[kəmˈpəʊzəʳ]
skladatel
to cost
7B
[kɒst]
stát, mít cenu
eighties
7B
[ˈeɪtiz]
osmdesátá léta (20.století)
electric
7B
[ɪˈlektrɪk]
elektrický
guitar
7B
[gɪˈtɑːʳ]
kytara
Hawaii
7B
[həˈwaɪiː]
Havaj
opera
7B
[ˈɒpᵊrə]
opera
performance
7B
[pəˈfɔːmənt s]
vystoupení, představení
pop music
7B
[pɒp ˈmjuːzɪk]
populární hudba
rap
7B
[ræp]
rap (hudební styl)
reason
7B
[ˈriːzᵊn]
důvod
record
7B
[ˈrekɔːd]
záznam, zápis, nahrávka
reggae
7B
[ˈregeɪ]
reggae (hudební styl)
rock’n’roll
7B
[rɒkᵊnd ˈrəʊl]
rokenrol (hudební styl)
singer
7B
[ˈsɪŋəʳ]
zpěvák
sixteenth
7B
[sɪkˈstiːn]
šestnáctý
symphony
7B
[ˈsɪmpfəni]
symfonie
awful
7C
[ˈɔːfᵊl]
hrozný, otřesný
to call
7C
[kɔːl]
volat
cheque
7C
[ʧek]
šek
to climb
7C
[klaɪm]
vylézt, vyšplhat
couple
7C
[ˈkʌpᵊl]
pár, dvojice
to crash
7C
[kræʃ]
havarovat
to fall
7C
[fɔːl]
spadnout, upadnout
flood
7C
[flʌd]
povodeň
headline
7C
[ˈhedlaɪn]
titulek, nadpis
helicopter
7C
[ˈhelɪkɒptəʳ]
vrtulník
hundred
7C
[ˈhʌndrəd]
sto
India
7C
[ˈɪndiə]
Indie
the Internet
7C
[ˈɪntənet]
internet
to lose
7C
[luːz]
ztratit
lottery
7C
[ˈlɒtᵊri]
loterie
lucky
7C
[ˈlʌki]
šťastný, mající štěstí
million
7C
[ˈmɪljən]
milión
news
7C
[njuːz]
zpráva, zprávy
rain
7C
[reɪn]
déšť
Thailand
7C
[ˈtaɪlænd]
Thajsko
also
7D
[ˈɔːlsəʊ]
také
angry
7D
[ˈæŋgri]
rozzlobený, vzteklý
axe
7D
[æks]
sekera
capital
7D
[ˈkæpɪtᵊl]
hlavní město
chainsaw
7D
[ˈʧeɪnsɔː]
řetězová pila
comedy
7d
[ˈkɒmədi]
komedie
to cry
7D
[kraɪ]
křičet, plakat
to cut down
7D
[kʌt daʊn]
pokácet
garden
7D
[ˈgɑːdᵊn]
zahrada
to happen
7D
[ˈhæpᵊn]
stát se
hard
7D
[hɑːd]
obtížný, tvrdý
joke
7D
[ʤəʊk]
vtip
to laugh
7D
[lɑːf]
smát se
man
7D
[mæn]
muž, člověk
noise
7D
[nɔɪz]
hluk
programme
7D
[ˈprəʊgræm]
program
row
7D
[rəʊ]
řada
to save
7D
[seɪv]
zachránit
to sit
7D
[sɪt]
sedět
to wait
7D
[weɪt]
čekat, počkat
alone
8A
[əˈləʊn]
sám, samotný
around
8A
[əˈraʊnd]
okolo, kolem
boat
8A
[bəʊt]
loď, loďka
bridge
8A
[brɪʤ]
most
cable car
8A
[ˈkeɪbᵊl kɑːʳ]
kabina lanovky, lanovka
camp
8A
[kæmp]
kemp, tábor
difference
8A
[ˈdɪfᵊrᵊnt s]
rozdíl
(to go) fishing
8A
[gəʊ 'fɪʃɪŋ]
rybařit, chodit na ryby
football match
8A
[ˈfʊtbɔːl mæʧ]
fotbalový zápas
gate
8A
[geɪt]
brána, vchod, východ
hill
8A
[hɪl]
kopec, vrch
island
8A
[ˈaɪlənd]
ostrov
Japanese
8A
[ʤæpᵊnˈiːz]
japonský, Japonec
picnic
8A
[ˈpɪknɪk]
piknik
public
8A
[ˈpʌblɪk]
veřejný
public transport
8A
[pʌblɪk ˈtræntspɔːt]
veřejná doprava
to relax
8A
[rɪˈlæks]
odpočívat
seafood
8A
[ˈsiːfuːd]
plody moře (jídlo)
sightseeing
8A
[ˈsaɪtsiːɪŋ]
prohlídka památek
to sunbathe
8A
[ˈsʌnbeɪð]
opalovat se
tourist
8A
[ˈtʊərɪst]
turista
to travel
8A
[ˈtrævᵊl]
cestovat
trip
8A
[trɪp]
výlet
to walk
8A
[wɔːk]
jít, chodit, procházet se
better
8B
[ˈbetəʳ]
lepší
dangerous
8B
[ˈdeɪnʤᵊrəs]
nebezpečný
hair
8B
[heəʳ]
vlasy
modern
8B
[ˈmɒdᵊn]
moderní
more
8B
[mɔːʳ]
více
probably
8B
[ˈprɒbəbli]
pravděpodobně
safe
8B
[seɪf]
bezpečný
than
8B
[ðæn/ðən]
než
air
8C
[eəʳ]
vzduch
to bring
8C
[brɪŋ]
přinést
club
8C
[klʌb]
klub, spolek
exciting
8C
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující, napínavý
I’d rather
8C
[aɪd ˈrɑː.ðəʳ]
raději bych
ride
8C
[raɪd]
vyjížďka
to suggest
8C
[səˈʤest]
navrhnout
without
8C
[wɪˈðaʊt]
bez
motorbike
8D
[ˈməʊtəbaɪk]
motorka
taxi
8D
[ˈtæksi]
taxík
boss
9A
[bɒs]
vedoucí, šéf
contract
9A
[ˈkɒntrækt]
smlouva
darling
9A
[ˈdɑːlɪŋ]
drahoušek
kid
9A
[kɪd]
dítě, děcko
meeting
9A
[ˈmiːtɪŋ]
setkání, schůzka
moment
9A
['məʊmənt]
chvíle, okamžik
to move
9A
[muːv]
hýbat se, pohnout, přestěhovat (se)
normal
9A
[ˈnɔːmᵊl]
normální, běžný
to run
9A
[rʌn]
běžet, organizovat
to sign
9A
[saɪn]
podepsat
to smoke
9A
[sməʊk]
kouřit
to stop
9A
[stɒp]
zastavit, ukončit
train
9A
[treɪn]
vlak, školik, trénovat
centre
9B
[ˈsentəʳ]
střed města, centrum
to cycle
9B
[ˈsaɪkᵊl]
jet na kole
to fly
9B
[flaɪ]
letět
foot
9B
[fʊt]
noha
journey
9B
[ˈʤɜːni]
cesta po souši, vzduchem
normally
9B
[ˈnɔːmᵊli]
normálně, běžně
to sail
9B
[seɪl]
plavit se
scooter
9B
[ˈskuːtəʳ]
skútr, koloběžka
strike
9B
[straɪk]
stávka
traffic
9B
[ˈtræfɪk]
silniční provoz
tram
9B
[træm]
tramvaj
(the) Tube
9B
[tjuːb]
metro v Londýně (hovor.)
available
9C
[əˈveɪləbᵊl]
k dispozici, dostupný
enquiry
9C
[ɪnˈkwaɪəri]
dotaz, otázka, vyšetřování
fine
9C
[faɪn]
krásný, vynikající, skvěle
to hang on
9C
[hæŋ 'ɒn]
počkat, vydržet (na telefonu)
to hold on
9C
[həʊld 'ɒn]
počkat, vydržet (zejm. na telefonu)
option
9C
[ˈɒpʃᵊn]
možnost
outside
9C
[aʊtˈsaɪd]
venku, vně, před
to press
9C
[pres]
zmáčknout, tlačit (se)
to speak
9C
[spiːk]
mluvit, říct
tone
9C
[təʊn]
zvuk, tón
to try
9C
[traɪ]
zkoušet, pokoušet se
useful
9C
[ˈjuːsfᵊl]
užitečný
voicemail
9C
[ˈvɔɪsmeɪl]
hlasová schránka, záznamník
badly
9D
[ˈbædli]
špatně
careful
9D
[ˈkeəfᵊl]
opatrný, pečlivý
carefully
9D
[ˈkeəfᵊli]
opatrně, pečlivě
chess
9D
[ʧes]
šachy
to cook
9D
[kʊk]
vařit
driver
9D
[ˈdraɪvəʳ]
řidič
excellent
9D
[ˈeksᵊlᵊnt]
vynikající, znamenitý
fluent
9D
[ˈfluːənt]
plynulý
fluently
9D
[ˈfluːəntli]
plynule
horse
9D
[hɔːs]
kůň
instrument
9D
[ˈɪnstrəmənt]
nástroj, přístroj
musical
9D
[ˈmjuːzɪkᵊl]
hudební
quick
9D
[kwɪk]
rychlý
quickly
9D
[kwɪkli]
rychle
reference
9D
[ˈrefᵊrᵊnt s]
zmínka, odkaz
to sing
9D
[sɪŋ]
zpívat
ski; to ski
9D
[skiː]
lyže, lyžovat
to surf
9D
[sɜːf]
surfovat
to swim
9D
[swɪm]
plavat
windsurf
9D
[ˈwɪndsɜːf]
windsurfovat, surfovat
advice
10A
[ədˈvaɪs]
rada, doporučení
alcohol
10A
[ˈælkəhɒl]
alkohol
attack
10A
[əˈtæk]
napadení, útok
Britain
10A
[ˈbrɪtᵊn]
Británie
cancer
10A
[ˈkænsəʳ]
rakovina
disease
10A
[dɪˈziːz]
nemoc, choroba
fat
10A
[fæt]
tučný, tlustý
fit
10A
[fɪt]
vhodný, zdravý
fried
10A
[fraɪd]
smažený
glass
10A
[glɑːs]
sklenička, sklo
gram
10A
[græm]
gram
gym
10A
[ʤɪm]
tělocvična, posilovna
health
10A
[helθ]
zdraví
healthy
10A
[helθi]
zdravý
heart
10A
['hɑːt]
srdce
heart attack
10A
['hɑːt əˈtæk]
infarkt
high in fat
10A
[haɪ ɪn fæt]
s vysokým obsahem tuku
less
10A
[les]
méně, menší
lifestyle
10A
[ˈlaɪfstaɪl]
životní styl
low in fat
10A
[ləʊ ɪn fæt]
s nízkým obsahem tuku
once
10A
[wʌn s]
jednou, jedenkrát
portion
10A
[ˈpɔːʃᵊn]
porce
salt
10A
[sɒlt]
should
10A
sůl
měl/a by (podmiňovací modální
sloveso)
[ʃʊd]
surprise
10A
[səˈpraɪz]
překvapení, údiv
twice
10A
[twaɪs]
dvakrát
unhealthy
10A
[ʌnˈhelθi]
nezdravý
to weigh
10A
[weɪ]
vážit
weight
10A
[weɪt]
váha
to advertise
10B
[ˈædvətaɪz]
mít reklamu, inzerovat
appearance
10B
[əˈpɪərᵊnt s]
vzhled, vzezření
attractive
10B
[əˈtræktɪv]
přitažlivý, atraktivní
bald
10B
[bɔːld]
plešatý
character
10B
[ˈkærəktəʳ]
povaha, charakter
chocolate
10B
[ˈʧɒkᵊlət]
čokoláda
dark
10B
[dɑːk]
tmavý, temný
fair
10B
[feəʳ]
světlý (barva vlasů)
funny
10B
[ˈfʌni]
zábavný, nezvyklý
gardening
10B
[ˈgɑː.dᵊnɪŋ]
zahradničení
generous
10B
[ˈʤenᵊrəs]
štědrý
girlfriend
10B
[ˈgɜːlfrend]
dívka (jako přítelkyně)
good-looking
10B
[gʊdˈlʊkɪŋ]
pohledný
lazy
10B
[ˈleɪzi]
líný
outgoing
10B
[aʊtˈgəʊɪŋ]
společenský
personality
10B
[pɜːsᵊnˈæləti]
osobnost
physical
10B
[ˈfɪzɪkᵊl]
tělesný
poster
10B
[ˈpəʊstəʳ]
plakát
to promise
10B
[ˈprɒmɪs]
slíbit
reliable
10B
[rɪˈlaɪəbᵊl]
spolehlivý, důvěryhodný
selfish
10B
[ˈselfɪʃ]
sobecký
shy
10B
[ʃaɪ]
stydlivý
slim
10B
[slɪm]
štíhlý
ache
10C
[eɪk]
bolest (ve složeninách)
antibiotics
10C
[æntɪbaɪˈɒtɪks]
antibiotika
arm
10C
[ɑːm]
paže, ruka
cough
10C
[kɒf]
kašel
dentist
10C
[ˈdentɪst]
zubní lékař
to feel
10C
[fiːl]
cítit (se)
headache
10C
[ˈhedeɪk]
bolest hlavy
to hope
10C
[həʊp]
doufat
to hurt
10C
[hɜːt]
způsobit bolest, zranit
illness
10C
[ˈɪlnəs]
nemoc
leg
10C
[leg]
noha
matter
10C
[ˈmætəʳ]
věc, záležitost
What's the matter?
10C
[ wɒts ðə ˈmætəʳ]
Co se děje?
maybe
10C
[ˈmeɪbi]
možná, asi, snad
medicine
10C
[ˈmedsᵊn]
lék, léčivo
painkiller
10C
[ˈpeɪnkɪləʳ]
lék proti bolesti
sick
10C
[sɪk]
nemocný
I'm sick.
10C
[aɪm sɪk]
Je mi špatně.
soon
10C
[suːn]
brzy
sore
10C
[sɔːʳ]
bolavý, bolestivý
stomach
10C
[ˈstʌmək]
žaludek
sympathetic
10C
[sɪmpəˈθetɪk]
soucitný
sympathy
10C
[ˈsɪmpəθi]
soucit, sympatie
temperature
10C
[ˈtemprəʧəʳ]
teplota
throat
10C
[θrəʊt]
krk, hrdlo
toothache
10C
[ˈtuːθeɪk]
bolest zubů
autumn
10D
[ˈɔːtəm]
podzim
cloud
10D
[klaʊd]
mrak, oblak
cloudy
10D
[klaʊdi]
zamračený, zatažený
depressed
10D
[dɪˈprest]
sklíčený, skleslý
light
10D
[laɪt]
světlo
rainy
10D
[ˈreɪni]
deštivý
sad
10D
[sæd]
smutný
scientist
10D
[ˈsaɪəntɪst]
vědec
season
10D
[ˈsiːzᵊn]
roční období
snow
10D
[snəʊ]
sníh
snowy
10D
[snəʊi]
nasněženo
spring
10D
[sprɪŋ]
jaro
summer
10D
[ˈsʌməʳ]
léto
sun
10D
[sʌn]
slunce
sunny
10D
[sʌni]
slunečný
warm
10D
[wɔːm]
teplý
wet
10D
[wet]
mokrý, promočený
wind
10D
[wɪnd]
vítr
windy
10D
[wɪndi]
větrný
winter
10D
[ˈwɪntəʳ]
zima
anymore
11A
[eniˈmɔːʳ]
nikdy více
to celebrate
11A
[ˈseləbreɪt]
slavit, oslavovat
fun
11A
[fʌn]
zábava, legrace
future
11A
[ˈfjuːʧəʳ]
budoucnost
resolution
11A
[rezᵊlˈuːʃᵊn]
předsevzetí, rozhodnutí
to sell
11A
[sel]
prodávat
smoking
11A
[sməʊkɪŋ]
kouření
sweet
11A
[swiːt]
sladký
tonight
11A
[təˈnaɪt]
dnes večer, dnešní večer
degree
11B
[dɪˈgriː]
titul, stupeň
exam
11B
[ɪgˈzæm]
zkouška
to fail
11B
[feɪl]
might
11B
neuspět
moci (mod.slov.vyjadřující
pravděpodobnost)
[maɪt]
to pass
11B
[pɑːs]
minout, projít kolem
qualification
11B
[kwɒlɪfɪˈkeɪʃᵊn]
kavlifikace, vysvědčení
to revise
11B
[rɪˈvaɪz]
připravovat se (na), opakovat si
along
11C
[əˈlɒŋ]
podlé, podle
direction
11C
[dɪˈrekʃᵊn] [daɪˈrekʃᵊn]
směr
far
11C
[fɑːʳ]
daleko, vzdálený, daleký
left
11C
[left]
levý
to miss
11C
[mɪs]
minout
opposite
11C
[ˈɒpəzɪt]
protější, opačný
pub
11C
[pʌb]
hostinec, hospůdka
best
12A
[best]
nejlepší
(the) latest
12A
[leɪtɪst]
nejpozdější
most
12A
[məʊst]
nejvíce, většina
nought
12A
[nɔːt]
nula (v matematice)
record
12A
[ˈrek.ɔːd]
rekord, nejlepší výkon
team
12A
[tiːm]
kolektiv, mužstvo
thin
12A
[θɪn]
hubený
thousand
12A
[ˈθaʊzᵊnd]
tisíc
anyone
12B
[ˈeniwʌn]
někdo, nikdo
anytime
12B
[ˈenitaɪm]
kdykoli
diary
12B
[ˈdaɪəri]
diář, deník
ever
12B
[ˈevəʳ]
vůbec kdy, někdy
experience
12B
[ɪkˈspɪəriənt s]
zkušenost, praxe
foreign
12B
[ˈfɒrɪn]
cizí, zahraniční
Ireland
12B
[ˈaɪələnd]
Irsko
prime minister
12B
[praɪm ˈmɪnɪstəʳ]
ministerský předseda, premiér
self-employed
12B
[selfɪmˈplɔɪd]
samostatně výdělečně činný
teenager
12B
[ˈtiːneɪʤəʳ]
dospívající dívka či mladík
aisle
12C
[aɪl]
ulička (v letadle, divadle, kině)
boarding
12C
[bɔːdɪŋ]
palubní
check-in desk
12C
[ˈʧekɪn desk]
odbavovací přepážka
flight
12C
[flaɪt]
let
hand
12C
[hænd]
ruka, příruční
to hire
12C
[haɪəʳ]
najmout (si), vypůjčit (si)
item
12C
[ˈaɪtəm]
věc, položka
to keep
12C
[kiːp]
zůstat, udržovat, ponechat si
to land
12C
[lænd]
přistát
luggage
12C
[ˈlʌgɪʤ]
zavazadlo
middle
12C
[ˈmɪdᵊl]
střed, prostřední
to pack
12C
[pæk]
zabalit, sbalit
passenger
12C
[ˈpæsᵊnʤəʳ]
cestující
to pay
12C
[peɪ]
platit, zaplatit
to reach
12C
[riːʧ]
dosáhnout
return
12C
[rɪˈtɜːn]
návrat, zpáteční
seat
12C
[siːt]
sedadlo, místo k sezení
to send
12C
[send]
poslat
sharp
12C
[ʃɑːp]
ostrý
to throw
12C
[θrəʊ]
hodit, mrštit
will
12C
[wɪl]
winner
12C
[ˈwɪn.əʳ]
budu (pom.slov.pro tvoření
budoucího času)
vítěz

Podobné dokumenty