Víceotáčková převodovka

Komentáře

Transkript

Víceotáčková převodovka
Víceotáèková pøevodovka
Kuelový pøevod
GK 10.2 – GK 40.2
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Platnost tohoto návodu:
Návod k obsluze
Tento návod platí pro víceotáèkové pøevodovky typové øady:
GK 10.2 – GK 40.2.
Obsah
1.
Bezpeènostní instrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
1.2
1.3
Rozsah pouití
Údrba
Výstraná upozornìní
2.
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.
Pøeprava, Skladování a Balení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1
3.2
3.3
Pøeprava
Skladování
Balení
4.
Montá ruèní kolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.
Montá víceotáèkových servopohonù SA/SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.
Montá na armaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.
Ovládání armatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.
Stupeò krytí IP 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.
Údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.1
9.2
Všeobecné pokyny
Výmìna tuku
3
3
3
6
6
6
14
15
10.
Likvidace a recyklace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12.
Seznam náhradních dílù kuelového pøevodu GK 10.2 – GK 25.2 . . . . . . . . . . . . . . 18
13.
Seznam náhradních dílù kuelového pøevodu GK 30.2 – GK 40.2 . . . . . . . . . . . . . . 20
14.
Prohlášení o zabudování a ES Prohlášení o shodì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rejstøík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
1.
Bezpeènostní instrukce
1.1
Rozsah pouití
Kuelové pøevody AUMA GK 10.2 – GK 40.2 se pouívají k ovládání
armatur (napø. šoupátek a ventilù).
Jsou dimenzovány jak pro manuální ovládání, tak také pro instalaci na
víceotáèkové servopohony pro motorické ovládání.
Jiná pouití vyadují konzultaci s výrobním závodem. Pøi pouití, které
neodpovídá urèení, neruèí výrobce za škody, které z toho pøípadnì
vzniknou. Riziko nese sám uivatel.
K podmínce správného pouití patøí také dodrování tohoto návodu
k obsluze.
Produkty s ochranou proti explozi jsou speciálnì oznaèeny. Podmínky
pouití uvedené v tomto návodu k pouití a technických údajích se
musí pøi pouití dodrovat. Jiné podmínky pouití jsou povoleny pouze
s výslovným (písemným) potvrzením od výrobce.
1.2
Údrba
Bezpodmíneènì nutno dodrovat pokyny pro údrbu (viz strana 14), protoe
jinak není zaruèena bezpeèná funkce kuelového pøevodu.
1.3
Výstraná upozornìní
Pøi nedodrování výstraných upozornìní mùe dojít k tìkým poranìním
osob nebo ke znaèným vìcným škodám. Obsluhující personál s pøimìøenou
kvalifikací musí být podrobnì seznámen se všemi výstrahami které jsou
obsaeny v tomto návodu k obsluze.
Bezproblémový a spolehlivý provoz je moné zajistit jen pøi øádném transportu, odbornì provedeném skladování, instalaci, montái a peèlivému
uvedení do provozu.
Pro zdùraznìní postupù dùleitých z hlediska bezpeènosti, jsou v návodu
k obsluze bezpeènostní pokyny oznaèeny pøíslušnými piktogramy.
Tento symbol znamená: Upozornìní!
„Upozornìní“ oznaèuje aktivity nebo postupy, které mají podstatný vliv na
øádný provoz. Pøi jejich nedodrení mohou za urèitých okolností vzniknout
následné škody.
Tento symbol znamená: Výstraha!
„Výstraha“ oznaèuje aktivity nebo postupy, které pokud nejsou øádnì provedeny, mohou vést ke zvýšenému bezpeènostnímu riziku pro osoby nebo
vìcné škody.
3
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
2.
Návod k obsluze
Technické údaje
Vybavení a funkce
Provozní reim
Smìr otáèení
Stupnì
Vstupní høídel
Krátkodobý provoz S2 - 15 min (uzavírací reim)
Pøerušovaný provoz S4 - 25 % (regulaèní reim)
Standardnì: Otáèení na vstupní høídeli doprava znamená pravotoèivost u výstupu.
Volitelnì:
GK 10.2 – GK 25.2
Zmìna smìru otáèení pomocí reverzaèní pøevodovky GW 14.1
GK 30.2 – GK 40.2
Moný alternativní smìr otáèení doleva
1-stupòový: GK 10.2 – GK 25.2
2-stupòový: GK 30.2 – GK 40.2
GK 10.2 – GK 25.2:
pro standardní redukci je vstupní høídel z nerezavìjící oceli.
Standardnì: Cylindricky s lícovaným perem podle DIN 6885.1
Ètyøhran: - kónicky (DIN 3233)
Volitelnì1):
- cylindricky
Momenty na výstupku
Typ
Ovládání
Motorový provoz
Ruèní provoz
Jmenovitý
moment
max. Nm
Regulaèní
moment
max. Nm
GK 10.2
120
60
GK 14.2
250
120
GK 14.6
500
200
GK 16.2
1 000
400
GK 25.2
2 000
800
GK 30.2
4 000
1 600
GK 35.2
8 000
–
GK 40.2
16 000
–
1:1
2:1
2:1
2,8 : 1
2,8 : 1
4:1
4:1
5,6 : 1
5,6 : 1
8:1
8:1
11 : 1
11 : 1
16 : 1
16 : 1
22 : 1
Vstupní moment2)
Jmenovitý
moment
Nm
135
67
139
100
198
139
278
198
397
278
556
404
808
556
1 111
808
Regulaèní
moment
Nm
66
33
66
48
80
55
111
80
160
111
222
162
–
–
–
–
Faktor3)
0,9
1,8
1,8
2,5
2,5
3,6
3,6
5,0
5,0
7.2
7.2
9,9
9,9
14,4
14,4
19,8
Typ
GK 10.2
GK 14.2
GK 14.6
GK 16.2
GK 25.2
GK 30.2
GK 35.2
GK 40.2
Ruèní kolo
mm
315/
200
315/
250
400/
315
500/
400
630/
500
800
800
800
Táhlo dálkového pohonu (není v programu dodávek AUMA)
A, B1, B2, B3, B4 podle EN ISO 5210
A, B, D, E dle DIN 3210
C dle DIN 3338
Zvláštní pøipojovací tvary: AF, AK, AG, IB1, IB3, IB4
1) Ohlednì velikosti potøebná domluva se závodem
2) Pøi max. momentu na výstupku
3) Koeficient pøepoètu momentu na výstupku na vstupní moment
4
Pøevodový
pomìr
S elektrickým víceotáèkovým servopohonem, pøímé
pøíruby pro montá víceotáèkového servopohonu, viz také samostatné technické datové listy.
Standardnì: Pomocí ruèního kola, pøímo
Volitelnì:
Pøipojení na armaturu
Pøipojovací tvary
Moment na výstupku
Návod k obsluze
Podmínky pouití
Montání poloha
Druh krytí podle EN 60 529
Ochrana proti korozi
Krycí lak
Barva
Teplota okolí
ivotnost
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
libovolná
Standardnì: IP 67
Volitelnì:
IP 68 (viz také strana 13)
Standardnì: KN
vhodná pro instalaci v prùmyslovém prostøedí,
ve vodárnách nebo elektrárnách s mírnì zneèištìným ovzduším
Volitelnì:
KS
vhodná pro instalaci v pøíleitostnì nebo trvale agresivní
atmosféøe s mírnou koncentrací škodlivých látek
(napø. v èistièkách odpadních vod, v chemickém prùmyslu)
KX
vhodná pro instalaci v extrémnì agresivní atmosféøe s vysokou
vlhkostí vzduchu a silnou koncentrací škodlivých látek
Standardnì: Dvousloková barva se elezitou slídou
Standardnì: støíbrošedá AUMA (podobná odstínu RAL 7037)
Volitelnì:
jiné barevné odstíny na dotaz
Standardnì: –25 °C a + 80 °C
Volitelnì:
–40 °C a + 60 °C (nízká teplota), provedení L
–60 °C a + 60 °C (extrémnì nízká teplota), provedení EL
– 0 °C a +120 °C (vysoká teplota), provedení H
Uzavírací reim:
ovládací cykly (OTEVØENO - ZAVØENO - OTEVØENO)
s 30 otáèkami na zdvih
GK 10.2:
20 000 ovládacích cyklù
GK 14.2 – 16.2:
15 000 ovládacích cyklù
GK 25.2 – 30.2:
10 000 ovládacích cyklù
GK 35.2 – 40.2:
5 000 ovládacích cyklù
Regulaèní reim4):
GK 10.2:
5,0 milionù regulaèních krokù
GK 14.2 – 16.2:
3,5 milionù regulaèních krokù
GK 25.2 – 30.2:
2,5 milionù regulaèních krokù
Pøíslušenství
Polohové vypínání
Polohové vypínání WSH pro ruènì ovládané armatury. K signalizaci polohy a koncových
poloh. (viz samostatný datový list)
Reverzaèní pøevodovka
Reverzaèní pøevodovka GW pro zmìnu smìru otáèení pro ruèní a motorový provoz
Výjimky pøi provozu v prostorách s nebezpeèím výbuchu
Ochrana proti výbuchu
II2G c IIC T4 podle ATEX 94/9/EG
V uzavíracím reimu:
Provozní reim5)
krátkodobý provoz S2 - 15 min. s 50 % max. jmenovitého momentu na výstupku do GK 14.6
a s 35 % max. jmenovitého momentu na výstupku od GK 16.2
V regulaèním reimu:
pøerušovaný provoz S4 - 25 % s maximálním regulaèním momentem
Teplota okolí
Standardnì: –20 °C a +40 °C
Volitelnì:
–40 °C a +40 °C (nízká teplota)
–20 °C a +60 °C
–40 °C a +60 °C (nízká teplota)
–60 °C a +60 °C (extrémnì nízká teplota)
Kombinace s víceotáèkovými servopohony SAExC pøi okolních teplotách > 40 °C
se zvláštním dimenzováním.
Další informace
Referenèní podklady
Popis výrobku kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Rozmìrový výkres GK 10.2 – GK 40.2
Technické údaje GK 10.2 – GK 40.2
Technické údaje SA/SAR
Technické údaje GW
Technické údaje WSH
4) ivotnost pøi regulaèním reimu závisí na zatíení a èetnosti spínání. Vysoká èetnost spínání pøináší lepší regulaci jen ve výjimeèných pøípadech. V zájmu
dosaení co nejdelší provozní doby bez údrby a poruch, se doporuèuje èetnost spínání volit podle potøeb procesu.
5) Pøekroèení provozního reimu není pøípustné.
5
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Návod k obsluze
3.
Pøeprava, Skladování a Balení
3.1
Pøeprava
3.2
Skladování
..
..
..
Pøeprava na místo urèení v pevném obalu.
Pokud smontováno s víceotáèkovým servopohonem:
Zvedací zaøízení upevnìte na pøevodovce a ne na víceotáèkovém
servopohonu.
Skladujte v dobøe vìtrané a suché místnosti.
Chránit proti podlahové vlhkosti uskladnìním v regálu nebo na
døevìné paletì.
Zajistìte ochranu pøed prachu a jinými neèistotami zakrytím pohonu.
Nechránìné plochy ošetøete vhodným antikorozním pøípravkem.
Pokud mají být pøevodovky skladovány delší dobu (déle ne 6 mìsícù),
je tøeba bezpodmíneènì dodret tyto body:
.
.
Pøed skladováním: Zajistit ochranu nechránìných ploch, zvláštì
výstupních dílù a montáních ploch, dlouhodobým antikorozním
pøípravkem.
Asi po 6 mìsících kontrolovat vznik koroze. Objevují-li se první známky
koroze, proveïte novou ochranu proti korozi.
3.3
Balení
Naše výrobky jsou pro pøepravu z výrobního závodu chránìny speciálními
obaly. Jsou zhotoveny z ekologicky bezpeèného, snadno oddìlitelného
materiálu, který je znovu pouitelný.
Pro likvidaci obalového materiálu doporuèujeme recyklaèní firmy.
Náš obalový materiál:
Døevo/kartón/papír/PE fólie
4.
Montá ruèní kolo
U pøevodovek pro ruèní ovládání se ruèní kolo dodává volnì. Instalace se
provádí na místì podle zde uvedeného popisu 1.
Obr. 1: Ruèní kolo
Distanèní podloka
(èásteènì potøebná)
Pojistný krouek
Vstupní høídel pøevodovka
6
Klièka
(volitelnì)
Distanèní podloka
(èásteènì potøebná)
Pojistný krouek
Ruèní kolo
Návod k obsluze
5.
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Montá víceotáèkových servopohonù SA/SAR
Pøi spoleèné dodávce kuelových pøevodù a víceotáèkových servopohonù
probíhá sestavení ji v závodì, pokud je ádáno a do velikosti pøevodovky
GK 16.2. Montá pøevodovky od konstrukèní velikosti GK 25.2 probíhá
podle zde uvedeného popisu.
Pokud ještì není na pøevodovce pøedem namontována dosedací
pøíruba:
Dùkladnì namate tukem dosedací plochy pøevodovky a dosedací
pøírubu.
Nasaïte dosedací pøírubu a upevnìte šrouby.
Šrouby utáhnìte do køíe krouticím momentem dle tabulky 2.
.
..
Obr. 2: Montá víceotáèkového servopohonu na kuelový pøevod
Loisková pøíruba
Dosedací pøíruba
GK 10.2 –
GK 25.2
GK 30.2 – GK 40.2
Dosedací pøíruba
Loisková pøíruba
.
.
..
.
Montá víceotáèkového servopohonu:
Dosedací plochy loiskové pøíruby u pohonu øádnì odmastìte a dosedací
pøíruby u kuelového pøevodu.
Servopohon nasaïte na kuelový pøevod.
Servopohon mùe být namontován vdy otoèený o 90°.
Dbejte na vystøedìní a na dokonalé dosednutí pøíruby.
Pohon upevnìte pomocí šroubù (viz tabulka 1) na pøírubì kuelového
pøevodu.
Šrouby utáhnìte do køíe krouticím momentem dle tabulky 2.
Víceotáèkový servopohon nezvedejte pomocí zvedacího
zaøízení za ruèní kolo. Pokud je servopohon namontován
na pøevodovce, zvedejte za pøevodovku a nikoliv za
servopohon.
7
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Návod k obsluze
Tabulka 1: Šrouby urèené k montái víceotáèkových servopohonù AUMA na kuelový pøevod
Pøevodovky
GK 10.2
GK 14.2
GK 14.6
GK 16.2
GK 25.2
Pøevodovky
GK 16.2
GK 25.2
GK 30.2
GK 35.2
GK 40.2
8
SA/SAR 07.5-F10/G0
Šroub
M 0 x 25
Ks.
4
SA/SAR 14.5-F14/G½
Šroub
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
Ks.
4
4
4
4
SA/SAR 10.1-F10/G0
Šroub
M10 x 25
M10 x 25
M10 x 25
Ks.
4
4
4
SA/SAR 16.1-F16/G3
Šroub
Ks.
M20 x 50
M20 x 50
M20 x 50
4
4
4
SA/SAR 14.1-F14/G½
Šroub
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
M16 x 40
Ks.
4
2
2
4
4
SA/SAR 25.1-F25/G4
Šroub
Ks.
M16 x 50
8
Návod k obsluze
6.
Montá na armaturu
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Pøevodovky mohou být provozovány v libovolné montání poloze.
.
.
Pøed montáí zkontrolujte, zda není pøevodovka
poškozena. Poškozené díly je tøeba nahradit originálními
náhradními díly.
Eventuální poškození laku po montái na armaturu
opravte.
Montá pøevodovky (s pøipojovacími tvary B1 – B4 nebo E) na armaturu
Obr. 3
Pøipojovací tvar B3/B4
vrtání s drákou
Pøipojovací tvar B1/B2
zásuvné pouzdro
..
..
.
.
Provìøte správnou velikost pøíruby.
Provìøte, zda vrtání a dráka souhlasí se vstupní høídelí.
Vstupní høídel lehce potøete tukem.
Nasaïte pøevodovku.
Informace: Dbejte na vystøedìní a na dokonalé dosednutí pøíruby.
Pøevodovku upevnìte pomocí šroubù min. kvality 8.8 podle tabulky 2.
Informace: Aby nedošlo ke kontaktní korozi, doporuèujeme,
opatøit šrouby tìsnicím prostøedkem na závity.
Šrouby utáhnìte do køíe krouticím momentem dle tabulky 2.
Tabulka 2: Utahovací moment pro šrouby
Závit
M 8
M10
M12
M16
M20
M30
M36
8.8
25
50
87
214
431
1 489
2 594
Utahovací moment TA [Nm]
Tøída pevnosti
A2-70/A4-70
A2-80/A4-80
18
24
36
48
61
82
150
200
294
392
564
–
–
–
9
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Návod k obsluze
Pøipojovací tvar A
Pouití:
Pøipojovací tvar pro stoupající, neotáèející se vøeteno
Vhodný k zachycení posuvných sil
..
Koneèné obrobení závitového pouzdra
Tento pracovní postup je nutný pouze u nevrtaného nebo pøedvrtaného
závitového pouzdra.
Obr. 4
Pøipojovací tvar A
závitové pouzdro
80.3
80.01/80.02
80.2
..
.
.
..
.
.
.
Výstupní pøíruba se k tomu úèelu nemusí sejmout z pøevodovky.
Støedící krouek (80.2, obr. 4) vyšroubujte z pøipojovacího tvaru.
Vyjmìte závitové pouzdro (80.3) spoleènì s loisky (80.01 a 80.02).
Loiskové krouky [80.02] a loiskové vìnce [80.01] sejmìte ze závitového pouzdra [80.3].
Závitové pouzdro (80.03) vyvrtejte, vystrute a vyøíznìte závit.
Informace: Pøi upínání dbejte na pøesné vycentrování!
Obrobené závitové pouzdro (80.3) vyèistìte.
Loiskové vìnce (80.01) a loiskové krouky (80.02) dostateènì namate
víceúèelovým tukem EP s lithným mýdlem tak, aby byly tukem naplnìny
všechny duté prostory.
Tukem namazané loiskové vìnce (80.1) a loiskové krouky (80.02)
nasuòte na loiskové pouzdro (80.3).
Závitové pouzdro (80.3) s loisky (80.01 a 80.02) opìt vlote do
pøipojovacího tvaru.
Informace: Dbejte na to, aby výstupky resp. ozubení správnì zapadly
do dráky duté høídele.
Støedicí krouek (80.2) zašroubujte a pevnì pøitáhnìte a na doraz.
Montá pøevodovky (s pøipojovacím tvarem A) na armaturu
Obr. 5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
10
Vøeteno armatury
Pøipojovací tvar A
Šrouby k pøipojení na servopohon
Pøíruba armatury
Šrouby k pøipojení pøipojovacího tvaru
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
.
..
.
..
.
..
..
.
Je-li ji pøipojovací tvar A namontován na pøevodovce: Uvolnìte šrouby
[3] a sejmìte pøipojovací tvar A [2].
Provìøte, zda se pøíruba pøipojovacího tvaru A hodí k pøírubì armatury [4].
Vøeteno armatury [1] lehce potøete tukem.
Pøipojovací tvar A nasaïte na vøeteno armatury a zašroubujte, dokud
nedosedne na pøírubu armatury.
Pøipojovací tvar A natoète tak, aby upevòovací otvory lícovaly.
Upevòovací šrouby [5] zašroubovat, ale prozatím ještì neutahovat.
Pøevodovku nasaïte na vøeteno armatury tak, aby unášeèe závitového
pouzdra zapadaly do výstupního tvaru.
Pøi správném zábìru leí pøíruby na sobì v jedné ose.
Pøevodovku nastavte tak, aby upevòovací otvory lícovaly.
Pøevodovku upevnìte šrouby [3].
Šrouby [3] utáhnìte do køíe utahovacím momentem podle tabulky 2.
Pøevodovku a pohon v ruèním provozu otáèejte ve smìru OTEVØENO
tak, aby pøíruba armatury a pøipojovací tvar A leely pevnì na sobì.
Upevòovací šrouby [5] mezi armaturou a pøipojovacím tvarem A utáhnìte
do køíe krouticím momentem dle tabulky 2.
Ochranný kryt pro stoupající vøeteno armatury
.
..
.
Závit utìsnìte konopím, teflonovou páskou nebo tìsnicím prostøedkem
na závity.
Ochranný kryt (1) zašroubujte do závitu (obr. 6) a pevnì utáhnìte.
Tìsnicí krouek (2) posuòte a ke skøíni.
Zkontrolujte, zda nechybí, a není poškozen ochranný klobouèek pro
ochranný kryt vøetena (3).
Obr. 6: Ochranný kryt pro stoupající vøeteno armatury
3
1
2
11
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
7.
Návod k obsluze
Ovládání armatur
Max. moment na výstupu (viz Technické údaje strana 4 nebo typový štítek)
se vztahuje na špièkové hodnoty a nesmí být provozován po celé dráze
pøestavení.
Otáèení na vstupní høídeli doprava znamená pravotoèivost u výstupu.
..
.
U motorového provozu:
Dodrujte odpovídající provozní návod servopohonu.
Nastavení momentového vypínání v otoèném servopohonu nesmí pro
oba smìry pøekroèit max. pøípustný vstupní moment (viz Technické údaje
strana 4 nebo typový štítek).
Aby se zabránilo poškození armatury, nastavte momentové spínání
v servopohonu na tuto hodnotu:
T Armatura
T Momentový spínaè =
Faktor
Faktor = koeficient pøepoètu momentu na výstupku na vstupní moment.
Hodnoty Viz technické údaje, strana 4.
12
Návod k obsluze
8.
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Stupeò krytí IP 68
Stanovení
Podle DIN EN 60 529 musí být podmínky pro splnìní stupnì krytí IP 68
dohodnuty mezi výrobcem a a spotøebitelem.
Pøevodovky AUMA se stupnìm krytí IP 68 splòují podle stanovení AUMA
tyto poadavky:
.
Výška zaplavení max. 6 m v.s. (vodní sloupec)
Pøi zaplavení jiným médiem jsou pøípadnì potøebná dodateèná opatøení
pro zabránìní vzniku koroze; kontaktujte nás. Zaplavení agresivním
médiem, napø. kyselinami nebo louhy není povoleno.
Kontrola
Po zaplavení
Upozornìní
Pøevodovky AUMA se stupnìm krytí IP 68 se ve výrobním závodì
podrobují kusové zkoušce se zamìøením na tìsnost.
..
..
.
.
.
.
..
13
Zkontrolujte pøevodovku.
V pøípadì vniknutí vody se pøevodovky musí odbornì vysušit a musí
se pøezkoušet její provozuschopnost.
Stupeò krytí IP 68 se vztahuje na vnitøní prostor pøevodovky.
Pokud je potøeba poèítat s nìkolikanásobným nebo opakovaným zaplavení pøevodovky, musí být zajištìna vyšší ochrana proti korozi KS nebo
KX.
U pøevodovek pro instalaci do zemì se dùraznì doporuèuje pouívat
vyšší ochranu proti korozi KS nebo KX.
Mezi pøírubou armatury a pøevodovkou pouívejte vhodný tìsnicí
prostøedek.
Pøi zaplavení by se nemìl pouívat ochranný kryt, teleskopický ochranný
kryt, nýbr hliníková závitová zátka.
Pøi pouití pøipojovacího tvaru A a AF (závitové pouzdro) nelze pøi zaplavení zabránit vniknutí vody podél vøetene armatury do vývrtu dutého
høídele a tím ke vzniku koroze. Voda kromì toho vniká také do axiálních
loisek pøipojovacího tvaru A, èím dochází ke tvorbì koroze a
k poškození loisek. Pøipojovací tvary A a AF by se proto u pøevodovek
se stupnìm krytí IP 68 nemìly pouívat
AUMA pøi zaplavení vodou doporuèuje pouití tuku pitné vody.
Pøi trvalém zaplavení by se mìla tìsnìní mìnit v kratších intervalech.
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
9.
Údrba
9.1
Všeobecné pokyny
Návod k obsluze
Po uvedení pøevodovky do provozu provìøte, zda nedošlo k poškození laku.
Poškozená místa peèlivì opravte, aby se pøedešlo jejich napadení korozí.
Originální barvu v malých nádobkách dodává firma AUMA.
Pøevodovky AUMA jsou do znaèné míry bezúdrbové.
Má-li být zaøízení vdy provozuschopné, doporuèujeme následující opatøení
za pøedpokladu, e nechcete údrbu provádìt více ne 10 krát roènì:
.
.
.
.
.
Asi 6 mìsícù po uvedení do provozu a potom jednou za rok pøekontrolujte
utaení upevòovacích šroubù mezi otoèným servopohonem, pøevodovkou
a armaturou. V pøípadì potøeby šrouby dotáhnout momentem uvedeným
v tabulce 2, (strana 9).
Kadých šest mìsíc provést referenèní jízdu a vizuálnì pøekontrolovat
únik tuku.
Kadých 5 let podrobnì otestovat funkci kadé pøevodovky. Výsledky
zadokumentovat pro pozdìjší pouití.
U pøevodovek, které jsou permanentnì vystavovány teplotám nad 40 °C,
je nutné údrbu provádìt èastìji.
U pøevodovek s pøipojovacím tvarem A vtlaète v intervalech asi 6 mìsícù
nìkolika zdvihy mazacího lisu pøes tlakovou maznici víceúèelový lithný
mazací tuk EP na bázi minerálního oleje (mnoství podle tabulky 3).
Tìsnicí prvky:
Pøi výmìnì tuku musí dojít také k výmìnì tìsnìní.
Sady tìsnìní jsou k dispozici u firmy AUMA.
Tuk:
Opìtovné mazání a výmìna tìsnicích prvkù se doporuèuje provádìt v níe
uvedených provozních intervalech:
10 – 12 let pøi obèasném provozování
6 – 8 let pøi èastìjším provozování
..
..
.
Je moné pouívat pouze originální tuk firmy AUMA.
Typ tuku je uveden na typovém štítku.
Maziva se mezi sebou nesmí mísit.
Tabulka 3: Mnoství tuku pro kuelové pøevody
10.2
GK
3
Mnoství
dm
0,33
Hmotnost1)
kg
0,3
1) pøi r = cca 0,9 kg/dm3
14.2
0,66
0,6
14.6
0,66
0,6
16.2
1,1
1,0
25.2
4.1
3,7
30.2
14,1
12,8
35.2
20,0
18,2
40.2
22,2
20,2
Odstranìné mazivo a pouité èisticí prostøedky zlikvidujte
podle pøedpisù.
Z dùvodu bezpeènìjšího provozu nevýbušných produktù je
nutné provádìt mazání pøevodovky podle pokynù výrobce.
Pøi ztrátì lubrikantu je nutné okamitì provést nápravná
opatøení.
14
Návod k obsluze
9.2
Výmìna tuku
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
.
.
U pøevodovek s víceotáèkovým servopohonem: Demontujte víceotáèkový
servopohon.
Demontá pøevodovky od armatury:
Bìhem této doby nesmí být v armatuøe/potrubí ádný tlak!
.
Oznaète polohu pøevodovky na armatuøe, uvolnìte spojovací šrouby
armatury a demontujte pøevodovku.
Odstraòte starý tuk:
Typ tuku viz typový štítek, mnoství tuku viz strana 14, tabulka 3.
Èísla pouívaná v níe uvedeném textu se vztahují k seznamùm náhradních dílù tohoto provozního návodu.
..
.
.
..
Odstraòte šrouby u loiskové pøíruby (002.1).
Loiskovou pøírubu s dutou høídelí (002.2) vyjmìte z pouzdra.
Odstraòte veškerý starý tuk ze skøínì a jednotlivých dílù a prostor pøevodovky vyèistìte. Mùete pouít petrolej nebo podobný èisticí prostøedek.
Tìsnìní S1 (008, 009, 012, 016 resp. 007, 008, 010, 013) nahraïte
novým tìsnìním.
Vyèistìte a mírnì namate dosedací plochy skøínì a loiskové pøíruby.
Instalujte loiskovou pøírubu (002.1) s dutou høídelí (002.2) do skøínì,
dbejte pøitom na O-krouek S1 (008 resp. 009) na loiskové pøírubì a
O-krouek S1 (012 resp. 013) ve skøíni.
Zašroubujte šrouby s prunými podlokami a rovnomìrnì dotáhnìte do
køíe utahovacím momentem podle tabulky 2, strana 9.
..
.
Naplòte nový tuk:
Odstraòte uzavírací šroub (539.0) na skøíni.
Naplòte nový tuk.
Vyèistìte dosedací plochy u skøínì a zašroubujte uzavírací šroub (539.0)
s novým tìsnicím kroukem S1 (014) a utáhnìte utahovacím momentem
podle tabulky 2, strana 9.
..
.
..
Po údrbì:
Pøevodovku opìt upevnìte na armaturu.
Je-li k dispozici instalujte víceotáèkový servopohon.
U pøevodovek s víceotáèkovým servopohonem zkontrolujte podle provozního návodu víceotáèkových servopohonù nastavení polohového vypínání, podle potøeby novì nastavte.
Pro zajištìní správné funkce proveïte zkušební provoz.
Kontrolovat poškození laku pøevodovky. Poškozená místa peèlivì
opravte, aby se pøedešlo jejich napadení korozí. Originální barvu
v malých nádobkách dodává firma AUMA.
15
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Návod k obsluze
10. Likvidace a recyklace
Pøevodovky AUMA jsou výrobky s velmi dlouhou ivotností. Ale i u nich
pøichází doba, kdy musí být nahrazeny.
Naše pøevodovky jsou navreny modulárnì a proto se mohou demontované
souèásti a materiály dobøe oddìlit a roztøídit na:
..
.
.
.
.
rùzné kovy
plasty
tuky a oleje
Všeobecnì platí:
Tuky a oleje je tøeba pøi demontái servopohonu shromaïovat. Jsou
to zpravidla látky ohroující vodu, které se nesmìjí dostat do ivotního
prostøedí.
Demontovaný materiál pøedejte k øádné likvidaci nebo odevzdejte do
tøídìného sbìru.
Dodrujte národní pøedpisy pro likvidaci pouitého materiálu.
11. Servis
16
Firma AUMA poskytuje rozsáhlé servisní sluby, jako napø. pravidelnou
údrbu a revizi pøevodovek. Adresy jsou uvedeny od stránky 26 a na
internetu (www.auma.com).
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
17
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
12. Seznam náhradních dílù kuelového pøevodu GK 10.2 – GK 25.2
18
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Upozornìní:
Pøi kadé objednávce náhradních dílù prosíme o uvedení typu zaøízení a našeho zakázkového èísla (viz typový
štítek). Smí být pouívány pouze originální náhradní díly AUMA. Pouití jiných souèástí je dùvodem k zániku záruky
a k vylouèení nárokù na uplatnìní záruky. Vyobrazení náhradních dílù se mùe lišit od dodaného výrobku.
È.
001.0
002.0
003.0
005.0
005.1
511.0
512.0
513.1
514.0
514.1
516.1
535.1
539.0
549.1
551.1
568.1
568.2
568.3
574.1
575.1
S1
Název
Skøíò
Loisková pøíruba
Dutá høídel
Vstupní høídel
Pastorková høídel
Závitová zátka
Dosedací pøíruba
Závitový kolík
Pøipojovací tvar a (bez závitu)
Axiální jehlové loisko
Výstupní høídel D
Rozpìrný pojistný krouek
Uzavírací šroub
Výstupní tvar B 3/B4/E
Lícované pero
Kryt vøetene (bez ochranného klobouèku)
Ochranný klobouèek krytu vøetene
V-Seal
Radiální tìsnicí krouek, pøipojovací tvar A pro pøírubu ISO
Závitové pouzdro A
Sada tìsnìní
Druh
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Sada
19
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
13. Seznam náhradních dílù kuelového pøevodu GK 30.2 – GK 40.2
20
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Upozornìní:
Pøi kadé objednávce náhradních dílù prosíme o uvedení typu zaøízení a našeho zakázkového èísla (viz typový
štítek). Smí být pouívány pouze originální náhradní díly AUMA. Pouití jiných souèástí je dùvodem k zániku záruky
a k vylouèení nárokù na uplatnìní záruky. Vyobrazení náhradních dílù se mùe lišit od dodaného výrobku.
È.
001.0
001.1
002.0
003.0
005.0
005.1
018.0
511.0
512.0
513.1
514.0
514.1
516.1
535.1
539.0
549.1
551.1
568.1
568.2
568.3
574.1
575.1
S1
Název
Skøíò
Kruhová matice
Loisková pøíruba
Dutá høídel
Vstupní høídel
Pastorková høídel
Mzistupeò
Závitová zátka
Dosedací pøíruba
Závitový kolík
Pøipojovací tvar A (bez závitu)
Axiální jehlové loisko, od GK 35.2: Axiální cylindrické váleèkové loisko
Výstupní høídel D
Rozpìrný pojistný krouek
Uzavírací šroub
Výstupní tvar B3/B4/e
Lícované pero
Kryt vøetene (bez ochranného klobouèku)
Ochranný klobouèek krytu vøetene
V-Seal
Radiální tìsnicí krouek, pøipojovací tvar A pro pøírubu ISO
Závitové pouzdro A
Sada tìsnìní
Druh
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Montání sestava
Sada
21
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
22
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
23
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
14. Prohlášení o zabudování a ES Prohlášení o shodì
24
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Kuelový pøevod GK 10.2 – GK 40.2
Rejstøík
A
Antikorozní pøípravek
6
B
Balení
Bezpeènostní instrukce
6
3
K
Koneèné obrobení závitového
pouzdra
L
Likvidace a recyklace
M
Mazivo
Momenty na výstupku
Montá na armaturu
Montá ruèního kola
Montá víceotáèkových
servopohonù
Motorový provoz
10
16
15
4
9
6
7
4,12
O
Ochranný kryt
11
P
Pøeprava
Pøipojovací tvary
Prohlášení o shodì
Prohlášení o zabudování
Provozní reim
6
4
24
24
4
R
Ruèní kolo
S
Servis
Seznamy náhradních dílù
GK 10.2 - GK 25.2
GK 30.2 - GK 40.2
Skladování
Smìr otáèení
Šrouby potøebné pro montá
servopohonu
Stupeò krytí IP 68
T
Technické údaje
U
Údrba
4
3,14
6
16
18
20
6
4
8
13
25
AUMA – po celém svìtì
Evropa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 9000
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
Service-Center Bayern
DE-85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
OY AUMATOR AB
FI-02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
26
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
OOO Priwody AUMA
RU- 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO-1300 Sandvika
Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
[email protected]
INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
[email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Amerika
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR-Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR-Sao Paulo
Tel +55 11 8114-6463
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL-9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Asie
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +91 80 2839 4655
Fax +81 44 366 2472
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE- 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR-153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Austrálie
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
2010-06-17
27
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Postfach 1362
D-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax+49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax+420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
Certificát-registr. È.
12 100/104 4269
Y000.328/013/cs/1.11
Detailní informace o výrobcích AUMA na internetové adrese: www.auma.com

Podobné dokumenty