informovaný souhlas s ASK

Komentáře

Transkript

informovaný souhlas s ASK
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S PROVEDENÍM VÝKONU:
artroskopie kolenního kloubu.
Vážení paní, vážený pane,
byl(-a) jste přijat(-a) na naše oddělení k provedení artroskopie kolenního kloubu, za účelem
zjištění rozsahu nitrokloubního poškození a provedení zákroků, které povedou ke zlepšení stavu
Vašeho kolenního kloubu a umožní Vám bezbolestnou, normální chůzi a zatížení kloubu. Je naší
povinností Vám srozumitelně a jednoduše vysvětlit principy tohoto operačního výkonu a seznámit Vás
se spektrem onemocnění která budou při artroskopii diagnostikována či léčena. Dále Vás musíme
obeznámit s možnými komplikacemi během operačního výkonu a v pooperačním období.
Artroskopie je miniinvazivním chirurgickým výkonem, jehož principem je "prohlédnutí" a
ošetření kloubu za pomoci artroskopu (kamera se zdrojem studeného světla napojená na
videosoustavu). Tato operační metoda je používána buď pouze k diagnostickým, či ve většině případů
k léčebným účelům. Diagnostická artroskopie je velmi cenným doplňkem komplexního přístupu k
poranění kolenního kloubu, jelikož jako jediná metoda dovoluje pozorovat a exaktně určit nitrokloubní
poškození, zejména měkkých součástí kloubu, jehož diagnostika neinvazivními metodami bývá
svízelná a z velké části nemožná.
Operační zákrok pro Vás bude bezbolestný. Vše co souvisí s znecitlivěním Vám zajistí kolektiv
lékařů AR oddělení, kteří Vás přesně seznámí s jednotlivými metodami znecitlivění a vysvětlí Vám
rizika s nimi spojená. Zde pouze v krátkosti uvádíme možnosti anestézie při artroskopické operaci
kolenního kloubu. Je možné použít celkovou či regionální anestézii. Výhodou regionální anestézie je
její minimální invazivita a minimální zatížení životně důležitých systémů jako jsou kardiovaskulární a
respirační trakt. Regionální anestézie působí zpravidla déle než je trvání vlastního operačního výkonu
a tlumí tudíž i bolesti v časném pooperačním období. Regionální anestézii je možno uplatnit jako
subarachnoideální (aplikace anestetika "do páteřního kanálu" tam kde již není mícha ale pouze
nervové kořeny zajišťující inervaci dolních končetin) či jako blokádu jednotlivých periferních nervů. Při
použití regionální anestézie nebude Vaše vnímání narušeno a můžete sledovat i bezprostřední průběh
operace na monitoru operatéra. Vzhledem k podané premedikaci však může dojít k amnézii a
nemusíte si průběh operace následně přesně vybavovat.
Během operace budete umístěn(-a) na operačním stole vleže na zádech a operovaná
končetina bude uložena do držáku, který umožní operatérovi lepší manipulaci s operovanou
končetinou. Po důkladné desinfekci operačního pole podle zásad asepse a zarouškování operačního
pole sterilním prádlem začíná operace zhotovením 2 portů (2 bodové incize cca 0,5-1cm) na přední
straně kloubu, kterými se do kloubu zavádí optika a pracovní nástroje.
Dále bychom Vás rádi seznámili s možnými artroskopickými operačními zákroky, které
můžeme ve Vašem kolenním kloubu provést. Diagnostická artroskopie je druh operace, kdy
provedeme jen prohlédnutí všech dostupných kloubních prostor (suprapatelární recessus se
synoviální výstelkou, skloubení čéšky se stehenní kostí, mediální kompartment [vnitřní část kloubu
mezi stehenní a holenní kostí s chrupavkami, vnitřním postranním vazem a vnitřním meniskem],
interkondylickou fossu [prostor kde probíhá přední a zadní zkřížený vaz] a laterální kompartment
[zevní část kloubu mezi kostí stehenní a holenní s chrupavkami, zevním postranním vazem a zevním
meniskem]. Součástí diagnostické artroskopie je i laváž kloubní (výplach artrotického detritu [obsahuje
tkáňové působky které dále poškozují chrupavku] či krve z kloubu [má katabolický=poškozující vliv na
kloubní chrupavku]). Dále můžeme při artroskopii odebrat vzorek z kloubu k dalšímu histologickému
vyšetření. Pokud je přítomen patologický nález v kloubu je možné současně provést jeho ošetření.
Artroskopicky ošetřujeme zejména bolesti femoropatellárního skloubení spojené s dysplasií čéšky a
opotřebením chrupavek kontaktních ploch. V tomto případě provádíme uvolnění laterálních retinakul
čéšky, kdy dojde k odlehčení přetížených kloubních ploch a úlevě od bolesti. Při poškození menisků je
principem operačního zákroku repozice zaklíněné části menisku, zhodnocení podílu zdravé a
poškozené části menisku. Dle rozsahu a lokalizace poškození menisku je možné buď odstranění
volné části menisku či jeho sutura. Odstraňujeme-li větší část menisku z kloubní dutiny, znamená to
vždy zásah do biomechaniky kloubu. Důsledkem bývá předčasný vývoj artrotických změn (sekundární
posttraumatická artróza). Z těchto důvodů se snažíme v indikovaných případech provádět suturu
(sešití) menisku. Při tomto operačním výkonu je nutné si uvědomit, že zahojení menisku po sutuře
není možno ani při dodržení všech indikačních kritérií 100 % zaručit a případné nové odtržení již
sešitého menisku může vyústit v novou artroskopii, kdy již provedeme resekci (odstranění) odtržené
části menisku. Při poškození zkřížených vazů provádíme při čerstvém úrazu zpravidla pouze vyšetření
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
stability kloubu v anestézii a debridement (začištění) zbytků poškozeného vazu. Samotnou náhradu
většinou pro velké riziko artrofibrozy kloubní po čerstvém úrazu provádíme zpravidla až při dalším
operačním zákroku. Pokud je příčinou Vašich obtíží poškození kloubních chrupavek je možné zde
provádět jak debridement (odstranění funkčně méněcenných částí chrupavky) tak při hlubších
defektech perforaci subchondrální (pod chrupavkou uložené) kosti k umožnění prokrvení a
vycestování vazivových buněk k defektu, který se následně hojí funkčně méněcennou jizvou z
vazivové chrupavky. Poslední možností ošetření chrupavčitých defektů kloubních ploch je tzv.
osteochondrální transplantace (přenos "sazenic" sestávajících z kosti a chrupavky z místa kde
nedochází k zatížení kloubu do místa defektu). Dle rozsahu poškození je možno tuto transplantaci
provést při primární nebo až při následné operaci. Při zánětlivých změnách kolenního kloubu, kde je
podstatou tzv. aseptický zánět (zmnožení tkání synoviální výstelky kloubu s následnou nadprodukcí
kloubní tekutiny s otokem a výpotky kloubními) je možné provést artroskopickou synovektomii
(odstranění synoviální výstelky kloubu. Při zánětu kloubním, kde je podstatou přítomnost bakterií a
posléze hnisu v kloubu provádíme zprvu artroskopické ošetření (mohutné výplachy kloubní a drenáž
za celkové ATB léčby, doplněné někdy o tzv. proplachovou laváž [promývání kloubu infuzemi s
Ringerovým roztokem na oddělení]). Nestačí li artroskopie k tlumení septického zánětu, je nutno
provést otevřenou synovektomii a v krajních případech i artrodezu (ztužení) kloubu.
Alternativně je místo artroskopie (její diagnostické části) možno provést vyšetření MRI
(magnetická resonance), která poskytuje zobrazení výše popsaných nitrokloubních struktur kolenního
kloubu (menisky, chrupavky, vazy, šlachy...) aniž by bylo nutno prováděti invazivní zákrok (narušit
celistvost kůže). Nevýhodou MRI je pouze diagnostický charakter výkonu (neřeší nalezené
onemocnění), nalezené patologie je zpravidla nutno ošetřit operačně (artroskopicky - viz výše).
Komplikace při artroskopii kolenního kloubu nebývají častou záležitostí. Je však naší
povinností Vás s nimi seznámit. Jedná se o komplikace celkové a místní (lokální).
Celkových komplikací je velké množství, nejvýznamnější při ortopedických operací je zejména
flebotrombóza (zánět hlubokých žil spojený v výskytem kloubních sraženin v žíle). Vzniklá sraženina
pak při uvolnění může způsobovat plicní embolii (ucpání různě velké části plicních tepen uvolněnou
krevní sraženinou). Embolie však nemusí ohrožovat jen plicní řečiště, ale i periferní tepny (ohrožení
tepnou zásobovaných orgánů) či tepny mozkové (způsobuje potom cévní mozkovou příhodu). Další
příčinou cévní mozkové příhody může být i ischémie (nedokrvení), zejména při poklesu krevního tlaku
v ateroskleroticky preformovaném mozkovém řečišti. Z dalších celkových komplikací jsou to srdeční
infarkt, srdeční jaterní, ledvinné selhání, šokové stavy, alergické reakce, poruchy srážlivosti krve
spojené s krvácením, septické stavy a proleženiny. Ve velmi vzácných případech může dojít i k
přenosu infekce krevní cestou (infekční zánět jater …).
Místní komplikace přímo souvisí s operačním zákrokem. Může se jednat o rozsáhlejší
pooperační krvácení do kloubu, které mírníme zaváděním odsavné drenáže. Dále mohou vzniknout
komplikace neurologické (přechodné či trvalé parézy periferních nervů) Přechodné parézy bývají
způsobeny otlačením nervu při manipulaci či turniketem, trvalé bývají nejčastěji důsledkem operační
chyby. Dále po operaci může dojít k artrofibroze (vazivová přeměna kloubního pouzdra se vznikem
srůstů a omezením kloubní hybnosti). K velmi vzácným patří při artroskopii poranění magistrálních
tepen a žil v popliteálním prostoru, kdy může vznikat těžko stavitelné krvácení či tepenné píštěle ústící
do kloubu. V neposlední řadě může artroskopie vyústit v zanesení infektu do kloubu, o jehož řešení
bylo pojednáno dříve. Je nutné se rovněž zmínit o Sudeckově chorobě (reflexní poruchy sympatických
nervů, vyúsťující v bolestivé stavy spojené s odvápněním kloubu a omezením hybnosti).
Po operačním zákroku bude nutné dodržovat specifický terapeutický režim - 2-6 týdnů trvající
odlehčování kolenního kloubu o berlích, zpravidla 2-6 týdnů trvající pracovní neschopnost, 4-12 ti
týdenní neschopnost plného sportovního zatížení. Po dobu cca 14 dnů nebudete schopen(a)
bezpečně řídit motorové či jiné vozidlo. Veškeré časové údaje jsou pouze orientační, liší se případ od
případu podle nalezeného nitrokloubního poškození a podle zákroku k jeho nápravě provedeného. V
případě některých kloubních onemocnění arthroskopicky ošetřených (např. po sešití menisku, po
odstranění poškozeného zkříženého vazu...) nelze vyloučit ani nutnost nového (arthroskopického)
výkonu ve druhé době.
Tento rozsáhlý výčet komplikací, zde není uveden proto, aby Vás od operačního zákroku
odradil. Jsme si však vědomi, že operace je zásahem do Vašeho organismu a proto by jste měli znát i
všechna úskalí, která ji mohou provázet. Naším zájmem je, aby Vaše léčba proběhla standardně, bez
jakýchkoliv nežádoucích jevů a všem výše uvedeným komplikacím se snažíme předcházet v souladu
se současným stavem vědění.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Doufáme že operační zákrok, na který k nám přicházíte Vám přinese předpokládaný léčebný
efekt, a že budete z našeho oddělení a ambulance odcházet spokojen(-a).
Níže podepsaný ošetřující lékař mne v rozhovoru podrobně informoval o plánovaném výkonu i
možných komplikacích. Bylo mi umožněno všechno si řádně uvážit a měl(-a) jsem také možnost klást
doplňující otázky a zeptat na záležitosti, které pokládám za podstatné. Na veškeré mnou kladené
otázky mi bylo řádně a srozumitelně odpovězeno. Byl(-a) jsem poučen(-a) o svém právu se svobodně
rozhodnout o dalším navrhovaném postupu při poskytování zdravotní péče.
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení a informacím plně porozuměl(-a). Mé poučení
pokládám za dostatečné a jsem si vědom(-a) případných rizik. Nemám další otázky a souhlasím s
navrhovanou zdravotní péčí a provedením výše uvedených zdravotních (operačních) výkonů.
V případě výskytu neočekávaných komplikací, které by vyžadovali neodkladné provedení dalších
zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další
potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví. V nezbytně nutném případě
souhlasím i s rozšířením výkonu.
Byl(-a) jsem rovněž poučen(-a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv svobodně odvolat.
Byl(-a) jsem rovněž poučen(-a) o tom, že v souladu s platnou legislativou je hospitalizace
zpoplatněna regulačním poplatkem ve výši 60,- Kč za den hospitalizace. Platbu je možno provést při
propuštění v recepci Nemocnice v hotovosti nebo platební kartou, nebo bude Nemocnicí vystavena
faktura se splatností 8 dní.
---------------------------------------------------------podpis pacienta (zák. zástupce)
podpis ošetřujícího lékaře
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Podobné dokumenty

Operace prsní žlázy - Chrudimská nemocnice

Operace prsní žlázy - Chrudimská nemocnice Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že se cítím dostatečně poučena, po psychické a fyzické stránce se cítím zcela způsobilá podepsat tento dokument, chápu právní význam tohoto dokumentu, plně mu ...

Více

Informovaný souhlas - Oblastní nemocnice Trutnov as

Informovaný souhlas - Oblastní nemocnice Trutnov as – Závažnější komplikací může být zanesení infekce do kloubní dutiny. Správná technika výkonu omezuje toto riziko na co nejmenší možnou míru. Infekce se projevuje místní bolestí, otokem a zarud­ nut...

Více

syndrom bolesti předního kolena

syndrom bolesti předního kolena Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem těla. Na stavbě kloubu se podílejí artikulující kosti, menisky, kloubní pouzdro vazy a svaly.Tvar kloubních ploch a vazy rozhodují o kinematice kloubu a zaji...

Více

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA Chirurgické zařízení HVĚZDA je koncipováno pro léčbu pacientů s nemocemi vyžadujícími chirurgický zákrok v oborech ortopedie a všeobecné, cévní, plas#cké a este#cké chirurgie. Specializuje se na pr...

Více