Návod k použití

Komentáře

Transkript

Návod k použití
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
ZST105822
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte
u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při
provozu i údržbě.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol upozornění označuje speciální pokyny
nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za
následek zranění osob nebo dokonce smrt.
VAROVÁNÍ
Tento varovný symbol označuje speciální pokyny
nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za
následek poškození nebo zničení zařízení.
POZNÁMKA
 Tento symbol poznámky označuje body důležité pro
efektivnější a pohodlnější činnost zařízení.
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ
Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti si musíte prostudovat a pochopit tuto Uživatelskou příručku dříve, než začnete používat tento
MOTOR.
VAROVÁNÍ
NENECHÁVEJTE motor běžet v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují kysličník uhelnatý, jedovatý plyn bez
zápachu.
Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný.
Před doplněním paliva motor zastavte a nechejte ho vychladnout.
NEKUŘTE. Při doplňování paliva, opravách palivové soustavy, vypouštění benzínu anebo seřizování karburátoru se ujistěte se, že místnost je dobře větraná a že neobsahuje žádné zdroje plamene nebo jisker včetně věčných plamínků.
NENAPLŇUJTE palivovou nádrž tak, aby palivo dosáhlo až do plnicího hrdla nebo nad ukazatel výšky hladiny. Pokud je nádrž
přeplněná, může teplo způsobit rozpínání paliva a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku nádrže.
Veškerý vylitý benzín okamžitě otřete.
Jak předcházet riziku požáru:
Motor musíte udržovat ve vzdálenosti alespoň 1 m od budov, překážek a jiných hořlavých objektů.
NEPOKLÁDEJTE hořlavé předměty do blízkosti motoru.
NEPŘIBLIŽUJTEhořlavé materiály k výfuku motoru.
NEPOUŽÍVEJTEmotor na neobdělávané půdě pokryté chrastím nebo trávou, pokud není na tlumiči výfuku nainstalován lapač jisker.
Abyste neutrpěli úraz elektrickým proudem NEDOTÝKEJTE SE zapalovacích svíček, koncovek nebo kabelů, když motor běží.
Abyste předešli popálení, NEDOTÝKEJTE se horkého motoru nebo tlumiče výfuku. Během provozu se motor značně zahřívá.
Než začnete provádět servis nebo demontovat nějaké součásti, motor zastavte a nechejte ho vychladnout.
NEVKLÁDEJTE ruce nebo nohy do blízkosti pohybujících se nebo otáčejících součástí. Upevněte ochranný kryt na řemenici,
klínový řemen nebo spojku.
NEVYTÁČEJTE motor do příliš vysokých otáček. Mohlo by dojít ke zranění.
Před prováděním servisu motoru vždy odpojte koncovky zapalovacích svíček od zapalovacích svíček, aby nemohlo dojít
k náhodnému nastartování motoru.
Prohlédněte si varovné štítky umístěné na motoru a řiďte se jimi. Pokud nějaký štítek chybí, je poškozený nebo opotřebený,
obstarejte si náhradní od vašeho prodejce Kawasaki a umístěte ho na správné místo.
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
INFORMACE O ŘÍZENÍ EMISÍ
Informace o palivu
TENTO MOTOR JE URČEN PRO PROVOZ POUZE S NORMÁLNÍM BEZOLOVNATÝM BENZÍNEM. Doporučuje se používat palivo
se součinitelem odolnosti proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti klepání je v USA k dispozici na čerpacích
stanicích.
Informace o řízení emisí
Aby společnost Kawasaki ochránila životní prostředí, ve kterém žijeme, používá systém řízení výfukových emisí, a to v souladu
s příslušnými předpisy Úřadu pro ochranu životního prostředí USA a Kalifornské komise pro ochranu ovzduší. Také, v závislosti
na tom, kdy byl váš motor vyroben, může být pro něho stanovena doba životnosti emisních vlastností. * Dobu životnosti emisních
vlastností platnou pro váš motor najdete v následujícím textu.
Systém řízení výfukových emisí
Systém řízení výfukových emisí použitý na tomto motoru se skládá z karburátoru a systému zapalování, který zaručuje optimální
regulaci předstihu. U karburátoru byla provedena kalibrace tak, aby poskytoval chudou směs vzduch/palivo a zaručoval tak
optimální spotřebu paliva ve spojení s vhodným čističem vzduchu a výfukovou soustavou.
Je také použit systém odvětrávání klikové skříně utěsněného typu pro odstranění přisávaných plynů. Přisávané plyny jsou vedeny
do odvětrávací skříně skrz klikovou skříň a odsud do čističe vzduchu.
Doba platnosti emisních vlastností motoru
Kalifornie
Motory s objemem větším nebo rovným 225 ccm
Modelový rok - 2008 a pozdější
Doba životnosti emisních vlastností - 1000 hodin
Všechny ostatní státy
Motory s objemem větším nebo rovným 225 ccm
Modelový rok - 2007 a pozdější
Doba životnosti emisních vlastností - 1 000 hodin (kategorie A)
*P
okud je pro váš motor určena doba životnosti emisních vlastností, najdete ji na certifikačním štítku umístěném na
motoru (DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOTORU).
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Informace o seřízení výkonu při provozu ve vysokých nadmořských výškách
Aby byla zvýšena VÝKONNOST ŘÍZENÍ EMISÍ u motorů provozovaných v nadmořských výškách nad 1 000 metrů, doporučuje
firma Kawasaki použít modifikace schválené Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA) a Kalifornskou komisí pro ochranu
ovzduší (CARB).
Modely DFI (se systém digitálního vstřikování paliva) však nepotřebují žádné seřízení pro provoz ve velkých nadmořských výškách.
POZNÁMKA
 Když jsou tyto modifikace správně provedeny, nejsou považovány za „zásah“ do systému řízení emisí a výkon motoru se
po nich obvykle nezmění.
Údržba a záruka
Řádná údržba je nezbytná, má-li být zaručena stále nízká úroveň emisí vašeho motoru. Tato Uživatelská příručka obsahuje taková
doporučení k údržbě vašeho motoru. Tyto položky obsažené v Tabulce pravidelné údržby jsou nezbytné pro zaručení souladu
s příslušnými normami.
Vy jako majitel motoru jste zodpovědný za to, aby bylo zajištěno, že doporučená údržba bude prováděna v souladu s pokyny
uvedenými v této Příručce uživatele a na vaše vlastní náklady.
Omezená záruka Kawasaki poskytovaná na systém řízení emisí vyžaduje, abyste pro provedení opravy v rámci záruky vrátili váš
motor autorizovanému prodejci Kawasaki. Prosím, prostudujte si záruční podmínky pečlivě a udržujte platnost záruky plněním
povinností majitele zde uvedených.
Zasahování do systému řízení emisí je zakázáno
Federální zákony a zákony státu Kalifornie zakazují provádět nebo způsobovat následující úkony: (1) demontáž nebo vyřazení
z provozu, a to jakoukoliv osobou, z jiného důvodu než z důvodu údržby, opravy nebo výměny jakéhokoliv zařízení nebo
konstrukčního prvku zabudovaného do nového motoru za účelem řízení emisí před jeho prodejem nebo dodávkou konečnému
uživateli nebo při jeho používání nebo (2) použití motoru poté, co bylo takové zařízení nebo konstrukční prvek kýmkoliv
demontováno nebo vyřazeno z provozu.
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
Mezi tyto úkony považované za zasahování patří níže uvedené:
Nezasahujte do originálních součástí systému řízení emisí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karburátor nebo systém DFI a jejich interní součásti
Zapalovací svíčka
Magnetový nebo elektronický systém zapalování
Vložka palivového filtru
Vložka čističe vzduchu
Kliková skříň
Hlava válců
Odvzdušňovací komora a interní součásti
Sací potrubí a trubice
Tlumič výfuku nebo jakákoliv vnitřní část tlumiče
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
PŘEDMLUVA
Rádi bychom vám poděkovali, že jste si zakoupili tento motor Kawasaki.
Prosím, prostudujte si pečlivě tuto Příručku uživatele dříve, než nastartujete svůj nový motor, abyste se dokonale seznámili
se správným použitím ovládacích prvků motoru, s jeho vlastnostmi, možnostmi a omezeními.
Také si prostudujte příručku k zařízení, na kterém je tento motor nainstalován.
Abyste svému motoru zajistili dlouhou a bezproblémovou životnost, musíte mu věnovat řádnou péči a provádět údržbu popsanou
v této příručce. Uchovávejte tuto příručku po ruce, abyste do ní mohli nahlédnout vždy, když budete potřebovat nějakou informaci.
Tuto příručku je nutné považovat za trvalou součást motoru a příručka musí u motoru zůstat i v případě dalšího prodeje.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez našeho předchozího písemného souhlasu.
Tato publikace obsahuje nejnovější informace dostupné v době tisku. Mohou však existovat menší rozdíly mezi skutečným
výrobkem a ilustracemi a texty v této příručce.
Všechny výrobky podléhají změnám bez předchozího upozornění nebo bez jakýchkoliv závazků.
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Consumer Products & Machinery Company
© 2008 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Listopad 2008 (2) (M)
Upozorňujeme, že fotografie a ilustrace použité v této příručce byly pořízeny podle modelu FH601V jako typického příkladu mezi
jinými podobnými modely.
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
OBSAH
OBECNÉ INFORMACE.............................................
Umístění bezpečnostních štítků................................
Umístění součástí..................................................
Výrobní číslo motoru..............................................
Parametry pro seřízení............................................
Objem motorového oleje.........................................
DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ................................
Palivo..................................................................
Motorový olej........................................................
PŘÍPRAVA...............................................................
Palivo..................................................................
Motorový olej........................................................
STARTOVÁNÍ..........................................................
Startování motoru..................................................
PROVOZ.................................................................
Zahřívání..............................................................
Náklon motoru......................................................
ZASTAVENÍ.............................................................
Zastavení motoru...................................................
Běžné zastavení....................................................
Nouzové zastavení.................................................
SEŘÍZENÍ...............................................................
Typ s integrovaným sytičem.....................................
Instalace, seřízení lanka akcelerátoru.....................
Seřízení sytiče integrovaného typu.........................
Typ se samostatným sytičem...................................
Instalace, seřízení lanka akcelerátoru.....................
Instalace, seřízení lanka sytiče..............................
Seřízení otáček motoru...........................................
Návod k použití
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
19
19
20
21
21
21
21
22
22
22
22
24
24
24
26
ÚDRŽBA.................................................................
Tabulka pravidelné údržby.......................................
Kontrola hladiny oleje.............................................
Servis chladiče oleje (model FH721V).......................
Výměna oleje........................................................
Výměna olejového filtru...........................................
Servis čističe vzduchu............................................
Čistič vzduchu pro náročné provozy (volitelně).........
Hlavní vložka......................................................
Vedlejší vložka...................................................
Víko (vytlačovací ventil prachu)..............................
Servis palivového filtru a palivového čerpadla..............
Servis zapalovacích svíček......................................
Čištění chladicí soustavy.........................................
SKLADOVÁNÍ..........................................................
Vypuštění palivové soustavy.....................................
PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM ZÁVAD........................
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.........................
TECHNICKÉ PARAMETRY........................................
SCHÉMA ZAPOJENÍ................................................
Schéma zapojení (s nabíjecí cívkou 12 V - 13 A)..........
27
27
29
29
30
31
32
33
33
33
33
35
35
36
38
38
40
42
43
44
44
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
OBECNÉ INFORMACE
Umístění bezpečnostních štítků
A. Varovný štítek
B. Údržba motoru
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Umístění součástí
A. Měrka/Plnicí hrdlo oleje
B. Olejový filtr
C. Vypouštěcí olejové zátky
D. Čistič vzduchu/karburátor
E. Ovládací panel
F. Koncovky zapalovacích svíček/Zapalovací svíčky
G. Síto sání vzduchu
H. Skříň ventilátoru
K. Palivové čerpadlo
L. Palivové potrubí
M. Palivový filtr
Návod k použití
I. Elektrický startér
J. Regulátor napětí
KAWASAKI
Výrobní číslo motoru
Výrobní číslo vašeho motoru je jediným prostředkem pro
rozlišení vašeho konkrétního motoru od jiných motorů
stejného modelového typu.
Toto výrobní číslo motoru musíte sdělit prodejci při
objednávání náhradních dílů.
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Parametry pro seřízení
POLOŽKA
Regulace předstihu
Zapalovací svíčky:
Vzdálenost elektrod
Nízké volnoběžné otáčky
Vysoké volnoběžné otáčky
Vůle ventilů
Jiné parametry
Technické parametry
Nelze nastavit
NGK BPR4ES
0,75 mm
1 550 ot/mim.
3 600 ot/min.
SACÍ IN 0,10 ~ 0,15 mm
VÝFUKOVÉ 0,10 ~ 0,15 mm
Žádné jiné seřízení není
nutné
POZNÁMKA
 Vysoké a nízké volnoběžné otáčky se mohou
lišit v závislosti na zařízení, ve kterém je motor
nainstalován. Viz technické parametry zařízení.
A. Výrobní číslo motoru
10
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
Objem motorového oleje
Objem motorového oleje
FH601V
FH641V
FH661V
FH680V
FH721V
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
1,7 l [při demontáži olejového filtru]
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
1,8 l [při demontáži olejového filtru]
Návod k použití
11
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ
Palivo
Palivo s okysličovadly
Používejte pouze normální čistý, čerstvý bezolovnatý benzín.
UPOZORNĚNÍ
Nemíchejte olej do benzínu.
Oktanové číslo
Oktanové číslo benzínu je míra jeho odolnosti proti „klepání“.
Doporučuje se používat palivo se součinitelem odolnosti
proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti
klepání je v USA k dispozici na čerpacích stanicích.
Součinitel odolnosti proti klepání: (RON + MON)/2
RON = Oktanové číslo získané výzkumnou metodou
MON = Oktanové číslo získané motorovou metodou
POZNÁMKA
 Pokud dochází ke „klepání” nebo „zvonění”, použijte
jinou značku benzínu nebo benzín s vyšším oktanovým
číslem.
12
Do benzínu jsou přidávána okysličovadla (buďto etanol nebo
MTBE). Pokud chcete používat palivo s okysličovadly, musí
být bezolovnaté a musí splňovat minimální požadavky na
oktanové číslo.
V následujícím textu jsou uvedena procenta okysličovadel
v palivech schválená úřadem EPA.
ETANOL: MTBE: METANOL: (Etyl nebo obilný líh)
Můžete použít benzín obsahující až 10
objemových procent etanolu.
(Metyl terciální butyl éter)
Můžete použít benzín obsahující až 15
objemových procent MTBE.
(Metyl nebo dřevný líh)
Můžete používat benzín obsahující až 5
objemových procent metanolu za podmínky,
že také obsahuje spolurozpouštědla
a protikorozní prostředky pro ochranu
palivové soustavy. Benzín obsahující více
než 5 objemových procent metanolu může
způsobovat problémy se startováním anebo
výkonem. Také může poškodit kovové,
pryžové a plastové součásti vaší palivové
soustavy.
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
Motorový olej
Jsou doporučeny následující motorové oleje.
Klasifikace pro provoz dle API: SF, SG, SH nebo SJ.
Viskozita oleje
Viskozitu zvolte podle provozní teploty, jak je uvedeno na
následujícím grafu:
POZNÁMKA
 Použití univerzálních olejů (5W-20, 10W-30 a 10W-40)
zvýší spotřebu oleje. Pokud je používáte, kontrolujte
hladinu oleje častěji.
Návod k použití
13
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
PŘÍPRAVA
Palivo
VAROVÁNÍ
Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může
být výbušný.
Před doléváním paliva přepněte spínač motoru do
polohy OFF. Nekuřte. Ujistěte se, že prostor je dobře
odvětraný a že neobsahuje žádné zdroje plamene
nebo jisker, včetně jakýchkoliv zařízení s věčným
plamínkem.
Nikdy nenaplňujte nádrž tolik, aby hladina paliva
dosáhla až do plnicího hrdla. Pokud je nádrž
přeplněná, může teplo způsobit rozpínání paliva
a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku
nádrže.
Po doplnění paliva se přesvědčte, že víčko palivové
nádrže je bezpečně uzavřené.
Pokud došlo k vylití benzínu, okamžitě ho utřete.
14
• Před doplněním paliva postavte motor do vodorovné
polohy.
• Sejměte víčko palivové nádrže.
• Pomalu nalévejte palivo do nádrže přes palivové sítko.
• Pečlivě zavřete víčko nádrže.
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Motorový olej
Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den před
nastartováním motoru, protože nedostatek motorového
oleje může způsobit vážné poškození motoru, jako například
zadření.
• Motor umístěte na rovný povrch. Očistěte okolí olejové
měrky dříve, než ji vytáhnete.
• Vytáhněte olejovou měrku (A) a otřete ji čistým hadrem.
• Pomalujte nalijte olej ke značce „FULL” na olejové měrce.
• Vložte olejovou měrku do trubice (B), ALE
NEZAŠROUBUJTE JI.
• Vytáhněte olejovou měrku (A), abyste mohli zkontrolovat
hladinu oleje. Hladina by měla být mezi značkami „ADD”
a „FULL”. Nepřeplňujte.
• Vložte a utáhněte olejovou měrku (A).
Objem motorového oleje
FH601V
FH641V
FH661V
FH680V
FH721V
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
A. Olejová měrka
B. Trubice
UPOZORNĚNÍ
Motor je dodáván bez motorového oleje.
1,7 l [při demontáži olejového filtru]
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
1,8 l [při demontáži olejového filtru]
Návod k použití
15
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
STARTOVÁNÍ
Startování motoru
VAROVÁNÍ
Výfukové plyny obsahují kysličník uhelnatý, což je
bezbarvý a jedovatý plyn bez zápachu.
Motor neprovozujte v uzavřených prostorách. Vždy
musíte zajistit přiměřené větrání.
VAROVÁNÍ
Výfuk motoru může zapálit hořlavé materiály
a způsobit požár.
Prostor okolo výstupu z výfuku udržujte volný.
Umístěte jednotku tak, aby výstup z výfuku směřoval
do otevřeného prostoru a aby se nacházel alespoň
jeden metr od jakýchkoliv překážek.
POZNÁMKA
 Aby bylo zaručeno snadné startování motoru
v chladném počasí, vezměte do úvahy následující
připomínky.
 Používejte vhodný olej pro očekávanou teplotu (viz
kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ).
Používejte čerstvý benzín.
 Chraňte motor nebo zařízení před povětrnostními vlivy,
když je nepoužíváte.
16
 Před nastartováním motoru odpojte všechna možná
externí zatížení.
• Otevřete ventil přívodu paliva (A) na zařízení.
• Vložte klíč do spínače motoru. V případě spínače
s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru na
zařízení do její střední polohy. Přesunutí páčky z polohy
nízkých otáček zapne zapalování.
• Přesuňte páčku akcelerátoru do střední polohy mezi
„SLOW (NÍZKÉ)“ a „FAST (VYSOKÉ)“ otáčky.
[Typ s integrovaným sytičem]
Pro studený motor
– páčku akcelerátoru (A) přesuňte do polohy „CHOKE
(SYTIČ)”.
Pro teplý motor (normální provozní teploty)
– přesuňte páčku akcelerátoru doprostřed mezi polohy
„SLOW (NÍZKÉ)” a „FAST(VYSOKÉ)”.
[Typ se samostatným sytičem]
Pro studený motor
– ovládací páčku sytiče přesuňte do polohy „CHOKE
(SYTIČ)”.
• Po nastartování motoru postupně vraťte ovládací páčku
sytiče do úplně otevřené polohy.
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
A. Ventil přívodu paliva
A. Páčka akcelerátoru
A. Páčka akcelerátoru
Návod k použití
17
KAWASAKI
• Vložte klíč (A) do spínače motoru.
• Otočte klíč do polohy START na zařízení. Obvykle motor
nastartuje do 3 sekund.
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
UPOZORNĚNÍ
Nenechejte elektrický startér souvisle běžet déle
než 5 sekund, mohlo by dojít k rychlému vybití
akumulátoru. Pokud motor nenastartuje okamžitě,
počkejte 15 sekund a zkuste to znovu.
UPOZORNĚNÍ
Vždy, když startujete motor, přesvědčte se, že
varovná kontrolka po nastartování zhasnula. Pokud se
varovná kontrolka rozsvítí, okamžitě motor zastavte
a zkontrolujte hladinu oleje (je-li kontrolka ve výbavě).
18
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
PROVOZ
Zahřívání
Poté, co motor nastartuje, přesuňte páčku akcelerátoru
(A) na zařízení doprostřed mezi polohy „FAST (VYSOKÉ)“
a „SLOW (NÍZKÉ)“.
Aby se motor zahřál, nechejte ho běžet 3 až 5 minut s páčkou
akcelerátoru ve stejné poloze (uprostřed), než začnete
zařízení zatěžovat. Potom přesuňte páčku akcelerátoru (A) na
zařízení do polohy „FAST (VYSOKÉ)“.
UPOZORNĚNÍ
Nechejte motor dostatečně zahřát (3 až 5 minut na
volnoběžných otáčkách), než ho připojíte k zátěži.
Tento postup umožní, aby se ke všem součástem
motoru dostal olej a aby vůle ventilů dosáhnula svých
konstrukčních parametrů.
UPOZORNĚNÍ
Při zahřívání motoru se ujistěte, že nesvítí varovná
kontrolka (tlaku oleje) na panelu. Tato varovná
kontrolka nesmí při provozu motoru svítit (je-li
kontrolka ve výbavě).
Návod k použití
19
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Náklon motoru
Tento motor bude spolehlivě pracovat pod úhlem náklonu až
25° v kterémkoliv směru.
Nahlédněte do návodu k použití zařízení, ve kterém je tento
motor osazen. S ohledem na konstrukci nebo použití zařízení
mohou existovat ještě přísnější omezení na úhel náklonu při
provozu.
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte tento motor běžet delší dobu pod
úhlem náklonu přesahujícím 25° v kterémkoliv
směru. Mohlo by dojít k poškození motoru z důvodu
nedostatečného mazání.
20
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
ZASTAVENÍ
Zastavení motoru
• Zavřete ventil přívodu paliva na zařízení.
Běžné zastavení
V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku
akcelerátoru na zařízení do polohy pro nízké otáčky.
Přesunutí páčky do polohy nízkých otáček vypne zapalování.
• Přesuňte páčku akcelerátoru (A) do polohy SLOW
(NÍZKÉ).
• Snižte otáčky motoru na volnoběžné otáčky. Nechejte ho
běžet na volnoběžných otáčkách přibližně jednu minutu.
UPOZORNĚNÍ
Mohlo by dojít k poškození motoru kvůli přeběhu
nebo dohořívání, pokud by byl motor náhle zastaven
z provozu na vysokých otáčkách se zátěží. Proto
snižte otáčky motoru a nechejte ho běžet na
volnoběh jednu minutu, než ho vypnete.
• Otočte spínač motoru nebo klíč do polohy „OFF”.
V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku
akcelerátoru směrem k nízkým otáčkám, aby se zapalování
vypnulo.
Nouzové zastavení
• Okamžitě otočte spínač motoru nebo klíč do polohy
„OFF”.
Návod k použití
VAROVÁNÍ
Když necháváte zařízení bez dozoru nebo když ho
nepoužíváte, vždy vytáhněte klíč ze spínače motoru.
21
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
SEŘÍZENÍ
Pro motory modelů FH601V, FH641V, FH661V, FH661V,
FH680V a FH721V jsou použity dva typy ovládání sytiče.
• Ujistěte se, že klapka sytiče se může přesunout do úplně
otevřené polohy a úplně zavřené polohy otočením páčky.
Typ s integrovaným sytičem
Instalace, seřízení lanka akcelerátoru
Ujistěte se, že páčka akcelerátoru na zařízení je spojena
s motorem prostřednictvím lanka akcelerátoru.
• Ponechejte šroub svorky lanka (A) volný.
• Zarovnejte otvor (B) v ovládací páčce otáček (C)
s otvorem (D) v podložné desce (E) pohybem páčky (C);
prostrčte kolík o průměru 6 mm (nebo šroub 6 mm) přes
oba otvory.
• Vytáhněte vnější plášť (F) z lanka škrticí klapky, až bude
vnitřní lanko (G) téměř úplně natažené a utáhněte šroub
svorky lanka (A). Demontujte kolík o průměru 6 mm.
Ujistěte se, že klapka sytiče karburátoru (M) je úplně zavřená,
když přesunete páčku akcelerátoru na zařízení do polohy
„CHOKE (SYTIČ)“. Pokud ne, proveďte „SEŘÍZENÍ SYTIČE“.
Seřízení sytiče integrovaného typu
H. Škrticí klapka
M. Klapka sytiče
• Zastavte motor.
• Zarovnejte otvor (B) v ovládací páčce otáček (C)
s otvorem (D) v podložné desce (E) pohybem páčky (C);
prostrčte kolík o průměru 6 mm (nebo šroub 6 mm) přes
oba otvory.
• Otočte stavěcí šroub sytiče (I) tak, aby vůle mezi koncem
šroubu a jazykem páčky (J) byla nulová. Demontujte kolík
nebo šroub o průměru 6 mm.
22
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Návod k použití
KAWASAKI
23
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Typ se samostatným sytičem
Instalace, seřízení lanka akcelerátoru
• Připojte lanko akcelerátoru (G) k ovládací páčce otáček
(C) a volně upevněte vnější pouzdro lanka akcelerátoru (F)
pomocí šroubu svorky lanka (A).
• Přesuňte páčku akcelerátoru do polohy „FAST
(VYSOKÉ)“.
• Vytáhněte vnější plášť (F) z lanka škrticí klapky, až bude
vnitřní lanko (G) téměř úplně natažené a utáhněte šroub
svorky lanka (A).
• Přesuňte páčku akcelerátoru do polohy „nízkých“ otáček
(slow). Ujistěte se, že se škrticí klapka karburátoru (h)
pohybuje volně.
Instalace, seřízení lanka sytiče
• Připojte lanko sytiče (K) k ovládací páčce sytiče (D)
a volně upevněte vnější pouzdro lanka sytiče (L) pomocí
šroubu svorky lanka (B).
• Přesuňte ovládací páčku sytiče na zařízení do polohy
„OPEN (OTEVŘENO)”. Ujistěte se, že klapka sytiče
karburátoru (M) je úplně otevřená.
• Vytáhněte vnější plášť (L) z lanka sytiče, až bude vnitřní
lanko (K) téměř úplně natažené a utáhněte šroub svorky
lanka (B).
• Přesuňte ovládací páčku sytiče na zařízení do polohy
„CHOKE (SYTIČ)”. Ujistěte se, že klapka sytiče
karburátoru (M) je úplně zavřená.
• Ujistěte, že se klapka sytiče otáčí z úplně zavřené polohy
do úplně otevřené polohy, když ovládáte páčku sytiče na
zařízení.
24
H. Škrticí klapka
M. Klapka sytiče
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Návod k použití
KAWASAKI
25
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Seřízení otáček motoru
POZNÁMKA
 Nezasahujte do nastavení regulátoru nebo nastavení
karburátoru, abyste zvýšili otáčky motoru. Každý
karburátor je seřízen ve výrobě a na každém šroubu
pro nastavení směsi je osazeno víčko nebo zarážkový
plech.
 Pokud je nějaké seřízení nutné, musí ho provést váš
autorizovaný prodejce motorů Kawasaki
.
26
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
ÚDRŽBA
Údržbu, výměnu nebo opravy zařízení a systémů pro řízení emisí může provádět libovolný servis motorů nebo jednotlivec.
Tabulka pravidelné údržby
VAROVÁNÍ
Před prováděním servisu motoru vždy odpojte koncovky zapalovacích svíček od zapalovacích svíček, aby nemohlo
dojít k náhodnému nastartování motoru.
POZNÁMKA
 Tyto servisní intervaly slouží jako pomůcka. Pokud si to provozní podmínky vyžadují, provádějte servis častěji.
t : Při provozu v prašných podmínkách provádějte servis častěji.
K : Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki.
ÚDRŽBA
Zkontrolujte a dolijte motorový olej.
Zkontrolujte povolené nebo ztracené
matice a šrouby.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva
nebo oleje.
Zkontrolujte hladinu elektrolytu
v akumulátoru.
t Vyčistěte pěnovou vložku čističe
vzduchu
Návod k použití
INTERVAL
Denně
Prvních
8 hod.
Každých
25 hod.
Každých
50 hod.
Každých
100 hod.
Každých Každých Každých Každých
200 hod. 250 hod. 300 hod. 500 hod.





27
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
ÚDRŽBA
tVyčistěte papírovou vložku čističe
vzduchu
tZkontrolujte nebo vyčistěte síto sání
vzduchu.
tVyčistěte prach a nečistoty z válce
Ka žeber hlavy válců.
Utáhněte matice a šrouby.
Vyměňte motorový olej.
tZkontrolujte a vyčistěte žebra chladiče
oleje (model FH721V).
Vyčistěte zapalovací svíčky a obnovte
vzdálenost elektrod.
Vyměňte olejový filtr.
tVyměňte papírovou vložku čističe vzduchu
tVyměňte hlavní vložku čističe vzduchu
(čistič vzduchu pro náročné provozy).
tZkontrolujte vedlejší vložku čističe
vzduchu (čistič vzduchu pro náročné
provozy).
KVyčistěte spalovací komoru.
KZkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
KVyčistěte a zabruste dosedací plochy
ventilů.
tVyměňte vedlejší vložku čističe vzduchu
(čistič vzduchu pro náročné provozy).
28
INTERVAL
Denně
Prvních
8 hod.
Každých
25 hod.
Každých
50 hod.
Každých Každých Každých Každých Každých
100 hod. 200 hod. 250 hod. 300 hod. 500 hod.
















Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Kontrola hladiny oleje
Servis chladiče oleje (model FH721V)
Hladinu oleje kontrolujte denně a před každým použitím
motoru. Udržujte správnou hladinu oleje. Viz kapitola
PŘÍPRAVA.
Zkontrolujte a vyčistěte žebra olejového chladiče vždy po 100
hodinách.
• Vyčistěte nečistoty z vnější strany žeber pomocí kartáče
nebo stlačeného vzduchu.
Objem motorového oleje
FH601V
FH641V
FH661V
FH680V
FH721V
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
1,7 l [při demontáži olejového filtru]
1,5 l [bez demontáže olejového filtru]
1,8 l [při demontáži olejového filtru]
A. Žebra chladiče oleje
B. Olejový filtr
Návod k použití
29
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Výměna oleje
Vyměňte olej po prvních 8 hodinách provozu. Poté měňte
olejvždy po 100 hodinách provozu.
• Nastartujte motor, aby se olej zahřál.
• Dohlédněte na to, aby byl motor (zařízení) na rovném
povrchu.
• Zastavte motor.
• Demontujte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej do
vhodné nádoby, když je motor teplý.
VAROVÁNÍ
• Namontujte vypouštěcí olejovou zátku.
• Vytáhněte olejovou měrku a nalijte čerstvý olej (viz
kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ).
• Zkontrolujte hladinu oleje (viz kapitola PŘÍPRAVA).
VAROVÁNÍ
Motorový olej je jedovatá látka. Použitý olej
musíte zlikvidovat správným způsobem. Informace
o schválených způsobech likvidace nebo možné
recyklace vám poskytnou vaše místní orgány.
Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny.
Před vypuštěním oleje a další manipulací s ním
počkejte, až se motor ochladí z horkého na teplý.
A. Vypouštěcí olejová zátka
30
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Výměna olejového filtru
• Olejový filtr vyměňujte vždy po 200 hodinách provozu.
VAROVÁNÍ
Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny.
Před demontáží olejového filtru počkejte, až se motor
ochladí z horkého na teplý.
• Vypusťte motorový olej do vhodné nádoby.
UPOZORNĚNÍ
Před demontáží olejového filtru umístěte vhodnou
nádobu pod přípojku filtru.
• Otočte olejový filtr (A) proti směru hodinových ručiček
a tak ho demontujte.
• Naneste tenkou vrstvu čistého motorového oleje na
těsnění nového filtru.
• Namontujte nový filtr jeho otočením po směru hodinových
ručiček, až jeho těsnění dosedne na montážní povrch (B).
Potom ho otočte ještě o 3/4 otáčky rukou.
• Podle pokynů dolijte motorový olej.
• Nechejte motor běžet asi 3 minuty, potom ho zastavte
a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje okolo filtru.
• Dolijte olej, abyste vyrovnali pokles jeho hladiny vzhledem
ke kapacitě olejového filtru (viz kapitola PŘÍPRAVA).
Návod k použití
A. Olejový filtr
B. Montážní povrch
31
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
VAROVÁNÍ
Motorový olej je jedovatá látka. Použitý olej
musíte zlikvidovat správným způsobem. Informace
o schválených způsobech likvidace nebo možné
recyklace vám poskytnou vaše místní orgány.
Servis čističe vzduchu
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte motor běžet s demontovaným čističem
vzduchu.
Pěnová vložka
Pěnovou vložku (A) čistěte vždy po 25 hodinách.
• Opláchněte vložku ve vodě obsahující čisticí prostředek
a nechejte ji řádně proschnout.
A. Pěnová vložka
B. Papírová vložka
32
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Papírová vložka
Papírovou vložku (B) čistěte vždy po 100 hodinách.
• Vložku vyčistěte jemným poklepáním, abyste z ní
odstranili prach. Pokud je vložka velmi znečištěná, musíte
ji vyměnit za novou.
• Vyměňte za novou papírovou vložku jednou ročně nebo
po 200 hodinách, podle toho, co nastane dříve.
POZNÁMKA
 Provoz v prašných podmínkách si může vyžadovat
častější údržbu, než jak je popsána výše.
UPOZORNĚNÍ
Papírovou vložku neumývejte.
Papírovou ani pěnovou vložku neolejujte.
Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění papírové
vložky.
Čistič vzduchu pro náročné provozy (volitelně)
Nedoporučuje se čistit vložky tohoto čističe vzduchu.
Vyměňte jednotlivé vložky čističe vzduchu za nové
v intervalech uvedených v tabulce údržby.
UPOZORNĚNÍ
Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení motoru,
nestartujte motor, když je demontovaný čistič
vzduchu.
Návod k použití
UPOZORNĚNÍ
Vložky čističe vzduchu neumývejte.
Vložky čističe vzduchu neolejujte.
Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění vložek čističe
vzduchu.
POZNÁMKA
 Provoz v prašných podmínkách si může vyžadovat
častější údržbu.
Hlavní vložka
Hlavní vložku vyměňte vždy po 250 hodinách.
Vedlejší vložka
• Vyměňte vedlejší vložku za novou, pokud je znečištěná
nebo když kontrolujete hlavní vložku.
• Vyměňte vedlejší vložku za novou vždy po 500 hodinách.
Víko (vytlačovací ventil prachu)
Zatlačte a otevřete víko na krytu tělesa čističe vzduchu,
abyste vytlačili prach anebo vodu nashromážděnou uvnitř.
• Uvolněte dvě přídržné svorky (A) a demontujte kryt (B)
z tělesa čističe vzduchu (C).
• Demontujte hlavní vložku (D) a vedlejší vložku (E) z tělesa
čističe vzduchu, a to tak, že je vytáhnete.
33
KAWASAKI
A.
B.
C.
F.
Přídržné svorky
Pouzdro
Těleso čističe vzduchu
Víko (vytlačovací ventil prachu)
34
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
D. Hlavní vložka
E. Vedlejší vložka
• Namontujte nové vložky čističe vzduchu do tělesa čističe
vzduchu.
• Znovu namontujte kryt a víko (F), potom bezpečně
upevněte dvě přídržné svorky.
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Servis palivového filtru a palivového
čerpadla
VAROVÁNÍ
Nesprávné použití rozpouštědel může mít za
následek požár nebo výbuch.
Nepoužívejte benzin nebo rozpouštědla s nízkým
bodem vznícení pro čištění palivového filtru anebo
palivového čerpadla.
Čištění provádějte pouze v dobře větraných
prostorách, mimo dosah zdrojů jisker nebo plamene,
a to včetně zařízení obsahujících věčný plamínek.
• Palivový filtr nelze rozmontovat. Pokud se palivový filtr
ucpe, musíte ho vyměnit za nový.
• Palivové čerpadlo nelze rozmontovat. Pokud palivové
čerpadlo selže, musíte ho vyměnit za nové.
Servis zapalovacích svíček
VAROVÁNÍ
Horké součásti motoru mohou způsobit vážné
popáleniny.
Před kontrolou zapalovacích svíček zastavte motor
a nechejte ho zchladnout.
Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčky a obnovte
vzdálenost elektrod (A) vždy po 100 hodinách provozu.
• Odpojte koncovky zapalovacích svíček ze zapalovacích
svíček a demontujte zapalovací svíčky.
• Vyčistěte elektrody (B) oškrábáním nebo použijte drátěný
kartáč pro odstranění karbonových usazenin.
• Zkontrolujte, zda není porcelán popraskaný, jinak
opotřebený nebo poškozený. Podle potřeby vyměňte
zapalovací svíčku za novou.
• Zkontrolujte mezeru elektrod zapalovací svíčky a podle
potřeby ji obnovte. Mezera musí být 0,75 mm.
Potřebujete-li vzdálenost změnit, ohněte pouze boční
elektrodu, a to pomocí nástroje na zapalovací svíčky.
• Namontujte zapalovací svíčky a utáhněte je utahovacím
momentem 22 N·m (2,2 kgf·m, 16 ft·lb).
• Bezpečně nasaďte koncovky zapalovacích svíček na
zapalovací svíčky.
• Lehce zatahejte za koncovky zapalovacích svíček, abyste
se ujistili, že jsou pevně zapojené.
DOPORUČENÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA
NGK .......................................................... BPR4ES
Návod k použití
35
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Čištění chladicí soustavy
Před každým použitím motoru zkontrolujte, zda na sítě
sání vzduchu (A) není tráva nebo nečistoty. Popřípadě síto
vyčistěte. Po každých 100 hodinách provozu zkontrolujte
a vyčistěte žebra chlazení a vnitřní plochy ochranných
krytů motoru, abyste odstranili trávu, plevy nebo nečistoty
ucpávající chladicí soustavu a způsobující přehřívání. Při
čištění demontujte síto sání vzduchu (A), víko čističe vzduchu
(C) a skříň ventilátoru (B).
UPOZORNĚNÍ
A. Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
B. Elektrody
Nestartujte motor, pokud jste nenamontovali zpět
všechny součásti chladicí soustavy, jen tak zaručíte
správné chlazení a tvoření směsi.
[Velikosti šroubů, Utahovací momenty]
Šrouby
Velikost
D
M6
E
M6
*F
M6
Délka
Utahovací moment
5,9 N·m (0,6 kgf·m, 4,3
12 mm
ft·lb)
5,9 N·m (0,6 kgf·m, 4,3
20 mm
ft·lb)
5,9 N·m (0,6 kgf·m, 4,3
12 mm
ft·lb)
*F: Šrouby
36
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Návod k použití
KAWASAKI
37
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
SKLADOVÁNÍ
Vypuštění palivové soustavy
Z motoru, který by měl být skladován déle než 30 dní, je
nutné úplně vypustit palivo, aby nedošlo k vytváření usazenin
pryskyřice na důležitých součástech karburátoru, palivového
filtru a nádrže.
• Položte nádobu pod karburátor a uvolněte vypouštěcí
šroub karburátoru, abyste vypustili zbývající palivo.
• Utáhněte vypouštěcí šroub.
VAROVÁNÍ
Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může
být výbušný.
Před skladováním zařízení na delší dobu vypusťte
palivo.
Vypouštění benzínu provádějte pouze v dobře
větraných prostorách mimo dosah zdrojů jisker nebo
plamene, a to včetně zařízení s věčným plamínkem.
Benzín uložte ve schválené nádobě na bezpečném
místě.
• Vyčistěte všechny součásti motoru.
• Ujistěte se, že spínač motoru nebo klíč zapalování je
v poloze „OFF“.
• Zavřete ventil přívodu paliva a demontujte usazovací vanu.
• Položte nádobu pod ventil přívodu paliva, do které
zachytíte vytékající palivo, a otevřete ventil přívodu paliva,
aby z palivové nádrže vytekl veškerý benzín.
• Namontujte usazovací vanu.
38
A. Vypouštěcí šroub paliva
B. Nádoba
VAROVÁNÍ
Benzín je jedovatá látka. Benzín musíte zlikvidovat
řádným způsobem. Informace o schválených
způsobech likvidace vám poskytnou vaše místní
orgány.
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
• Demontujte zapalovací svíčky a nalijte přibližně 1 ~2 ml
motorového oleje přes otvory pro zapalovací svíčky,
potom zapalovací svíčky našroubujte poté, co jste motor
několikrát protočili. Pomalu otáčejte motorem, až pocítíte
kompresi, pak motor ponechejte v této poloze. Takovým
způsobem bude ve válcích uvězněn vzduch a nebude
docházet k rezivění uvnitř motoru.
• Otřete motor naolejovaným hadrem.
• Obalte motor do igelitu a uložte ho na suchém místě.
• Pro další použití motoru po období skladování vyměňte
motorový olej. Viz kapitola ÚDRŽBA, část Výměna oleje.
Návod k použití
39
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM ZÁVAD
Pokud dojde k poruše motoru, pečlivě prozkoumejte příznaky a provozní podmínky a použijte následující tabulku jako průvodce
vyhledáváním a odstraňováním závad.
Příznak
Nedostatečná
komprese
Žádné palivo ve
spalovací komoře
Motor nenastartuje
nebo má nízký výkon
Pravděpodobná příčina
Vadné písty, válce, pístní kroužky
a těsnění hlavy
Vadné ventily
Uvolněné zapalovací svíčky
Uvolněné šrouby hlavy válců
Žádné palivo v palivové nádrži
Ventil přívodu paliva není v poloze „ON“.
Ucpaný palivový filtr nebo palivové
potrubí
Ucpaný odvětrávací otvor ve víčku nádrže
Vadný karburátor
Příliš bohatá směs palivo/vzduch
Zapalovací svíčky
znečištěné palivem
40
Ucpaný čistič vzduchu
Vadný karburátor
Nesprávná kvalita/typ paliva
Voda v palivu
Řešení
K
Řádně utáhněte
Naplňte palivovou nádrž
Otevřete páčkou ventil přívodu paliva.
Vyměňte palivový filtr nebo palivové
potrubí
Vyčistěte víčko palivové nádrže
K
Otevřete sytič.
Otočte motorem s demontovanými
zapalovacími svíčkami, abyste vypustili
přebytečné palivo.
Vyčistěte zapalovací svíčky.
Vyčistěte
K
Vyměňte palivo
Návod k použití
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
Příznak
Žádná nebo slabá
jiskra
Motor se přehřívá
Nízký výkon
Otáčky motoru se
nezvyšují
Pravděpodobná příčina
Vadné zapalovací svíčky
Vadné zapalovací cívky
Spínač motoru je v poloze „OFF“
Ucpaný čistič vzduchu
Síto sání vzduchu nebo cesta chladicího
vzduchu jsou ucpané nečistotami.
Nedostatek motorového oleje
Karbonové usazeniny ve spalovací
komoře
Nedostatečné větrání okolo motoru
Vadný regulátor
Řešení
Vyměňte zapalovací svíčky
K
Přepněte spínač motoru do polohy
„START“
(Viz M)
Vyčistěte
Doplňte nebo vyměňte olej
K
Vyberte lepší umístění
K
K : Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki.
M :V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru na zařízení z polohy pro nízké otáčky, aby se spínač
motoru přepnul do polohy „START“.
Návod k použití
41
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Abyste ochránili naše životní prostředí, musíte správně zlikvidovat použitý akumulátor, motorový olej, benzín, chladicí kapalinu nebo
jiné součásti, které budete potřebovat odstranit.
O správných postupech likvidace se poraďte s prodejcem Kawasaki nebo ve vaší místní organizaci pro ekologickou likvidaci
odpadů.
42
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
Vrtání x Zdvih
Zdvihový objem
Systém zapalování
Směr otáčení
Systém startování
Suchá hmotnost: kg
FH601V, FH641V, FH661V, FH680V
FH721V
Vzduchem chlazený čtyřtaktní zážehový motor, vidlicový dvouválec s rozvodem OHV
75,2 x 76 mm
675 ml
Polovodičové zapalování
Proti směru hodinových ručiček při pohledu na hřídel PTO
Elektrický startér
40,5 kg
41,2 kg
POZNÁMKA
 Technické parametry podléhají změnám bez předchozího upozornění.
 Suchá hmotnost nezahrnujte hmotnost palivové nádrže a tlumiče výfuku.
Návod k použití
43
KAWASAKI
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Schéma zapojení
(s nabíjecí cívkou 12 V - 13 A)
VAROVÁNÍ
Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem
před každou opravou nebo údržbou odpojte kabel od
záporné (-) svorky akumulátoru.
Doporučená kapacita akumulátoru
Model
Trávní sekačka
Sněžná fréza
Kapacita akumulátoru
12 V, třída 200 CCA
12 V, třída 280 CCA
POZNÁMKA
 Část označená šrafováním označuje součásti
dodávané firmou Kawasaki.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Setrvačník
Zapalovací cívka
Nabíjecí cívka
Zapalovací svíčky
Akumulátor
Spínač na klíč
Pojistka
Elektromagnetický
spínač
44
I.
J.
K.
L.
Regulátor napětí
Elektrický startér
Karburátor
Olejový tlakový spínač
(volitelně)
M. Varovná kontrolka
oleje
Návod k použití
Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V
KAWASAKI
Poznámky
Návod k použití
45
GARLAND distributor, s.r.o.,
Hradecká 1136
506 01 Jičín
www.garland.cz

Podobné dokumenty

Rovinný izotermický stěnový proud

Rovinný izotermický stěnový proud místností se pohybují řádově v metrech (někdy desítkách metrů), o tom, jak se bude vyvíjet proudění v místnosti, může rozhodnout detail o velikosti několika centimetrů. V neposlední řadě situaci ko...

Více

Zátěžové testování dětí a adolescentů

Zátěžové testování dětí a adolescentů které má pacient v indexu udanou tepovou frekvenci. I při

Více

návody k instalaci Návod k instalaci atmoVIT

návody k instalaci Návod k instalaci atmoVIT Pro výběr stanoviště jakož i k opatřením na větrání a odvětrávání prostoru je třeba si vyžádat souhlas orgánu stavebního dozoru. Spalovací vzduch, který se přivádí do přístroje, musí být technicky ...

Více