Zpravodaj 3-2011 web

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 3-2011 web
Loucký
Zpravodaj
Obnova zeleně hřbitova
3/2011
Boj o Dřevěného muže
Nový pohled na ulici Nová se naskýtá po rekonstrukci chodníků a silnice.
12,- Kč
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v září letošního roku začne probíhat rekonstrukce úřadu
městyse. První částí rekonstrukce bude vybudování
bezbariérového vstupu do budovy úřadu, výstavba nového
výtahu a sociálního zařízení pro zdravotně postižené. Této
úpravě předcházelo několikaleté úsilí o získání dotace na tuto
opravu. Bylo třeba vybudovat a opravit navazující chodníky,
pořídit plán bezbariérové dopravy pro městys a vypracovat
odpovídající projekt. Výsledkem této činnosti bylo získání
dotace ve výši 1. 350 000,- Kč. Stejnou částku musí obec
zaplatit z vlastních zdrojů. Jsem velmi rád, že tato výstavba začala, protože po
dokončení bude mít přístup do prostor úřadu každý bez ohledu na to, jestli má
zdravotní potíže, nebo je zdráv. V roce 2012 bude pokračovat rekonstrukce dalších
prostor úřadu. Po ukončení rekonstrukce všech prostor by měla být vybudována
knihovna, obřadní a zasedací sál, opraveny prostory stavebního úřadu. Tyto práce
budou probíhat dle finančních možností obce, předpokládám několik let.
Úplně samostatnou akcí je zateplení a výměna oken budovy úřadu, na kterou jsme
získali rovněž dotaci. Tato stavební úprava bude probíhat v roce 2012.
Po dokončení všech výše uvedených úprav dojde k významné úspoře provozních
nákladů městyse a celkové opravě budovy, která byla velmi potřebná a díky
dotacím ji lze realizovat.
Je zřejmé, že všechny úpravy budovy budou znamenat určitě provozní problémy,
jak pro provoz úřadu, tak i pro pohyb občanů v budově a jejím okolí.
Proto chci všechny občany požádat o pochopení a doufám, že se podaří vzniklé
problémy minimalizovat.
Viktor Wölfl, starosta
-2-
Usnesení Zastupitelstva městyse Luka n.J. ze dne 6. 9. 2011
ZM schvaluje:
62/11/ZM: zápis z minulého zasedání
63/11/ZM: program, termín a pracovní předsednictvo příštího zasedání
64/11/ZM: návrh rozpočtového opatření č. 9/2011 Městyse Luka nad Jihlavou.
65/11/ZM: na základě § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 a § 55 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů návrh zadání pro vypracování změny č. 2 Územního
plánu obce Luka nad Jihlavou.
66/11/ZM: výměnu pozemků p.č. 118/8 o výměře 21 m2 z majetku městyse
a pozemku p.č. 257/1 díl a) o výměře 12 m2 z majetku p. Dalibora Špejtka.
(zveřejněno od 10.6.2011 do 08.7.2011- i elektronicky)
ZM vzalo na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č. 8/2011 Městyse Luka nad Jihlavou
2) Plnění rozpočtu k 30.06.2011
Danuše Záhorská
asistentka starosty
Víte, že …
Starosta obce Puklice Mgr. Karel Tůma dopisem ze dne 30.8.2011 poděkoval za
včasnou a nezištnou pomoc hasičům z Městyse Luka nad Jihlavou při povodni
v Puklicích dne 24.8.2011.
Informace vyhlašované místním rozhlasem se nyní aktuálně dozvíte i na webových
stránkách Městyse Luka nad Jihlavou www.lukanadjihlavou.cz
v sekci informace -hlášení místního rozhlasu.
Dne 8.10.2011 přivítají v Hasičské zbrojnici zástupci Městyse Luka nad Jihlavou
osm našich nových občánků.
Dne 23.8.2011 proběhl v areálu společnosti LUKA a.s. "Den otevřených dveří", při
kterém si každý mohl prohlédnout farmu, zkonzultovat se zástupci firmy EnviTec
Biomas Central Europe s.r.o., která realizovala výstavbu bioplynové stanice
ve Vysokých Studnicích, fungování a princip technologie této bioplynové stanice.
Bioplynová stanice ze zpracovaného biodpadu s výraznou převahou kejdy
vyprodukuje elektrickou energii, a to pro svoji vlastní potřebu i do distribuční sítě.
Přínosem pro region může být i teplo, které ve stanici vzniká, a to v oblasti rekreace
a turistického ruchu. Jednou z variant využití tohoto vyprodukovaného tepla je
vybudování koupaliště či lázní v Lukách nad Jihlavou. Pokud se projekt s bazénem
neuskuteční, pak má společnost LUKA a.s. v plánu postavit u Vysokých Studnic
vyhřívané skleníky a rozšířit tím rostlinnou výrobu. Dále byly v rámci této akce
předvedeny široké veřejnosti zemědělské stroje firmy Moreau Agri.
-3-
Zprávy ze senátu
Jak dál s územními plány?
Zasedání Senátu na začátku srpna nemělo být původně příliš složité a pro média
tématicky příliš zajímavé. Situace se změnila poté, co byly mezi projednávané
body zařazeny petice „Zachraňme Šumavu“ a petice „Za záchranu a zachování
populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace“. Od
tohoto okamžiku bylo jasné, že minimálně projednávání těchto dvou bodů bude
velmi sledované, a tudíž , že lze očekávat, že se neobejde bez většího počtu
obsáhlejších vystoupení různé kvality.
Tak se také stalo a předpokládám, že zájemci se s diskutovanou problematikou
mohli i díky jednání v Senátu podrobně seznámit.
Můj osobní názor na projednávání petic v Senátu je poněkud ambivalentní. Na
jedné straně projednávání petic v Senátu umožňuje problém zviditelnit a silněji na
něj upozornit, na straně druhé hrozí stupňování politizace řešeného problému
a s tím souvisí možnost vzniku snah na potlačení vlivu odborných názorů. Z tohoto
pohledu je otázkou, zda 10 000 podpisů je tou správnou hranicí, která po
provedeném šetření stanovuje povinnost zařazení projednání petice na nejbližší
schůzi Senátu.
Trochu ve stínu projednávaných petic došlo na srpnové schůzi Senátu k projednání
novely Soudního řádu správního. V rámci projednávání novely tohoto zákona bylo
také diskutováno ustanovení, které se týkalo kromě jiného i stanovení pravidel
možnosti rušení územních plánů obcí a případně i zásad územního rozvoje krajů.
Společně se senátorem Petrem Víchou jsme v rámci jednání Senátu navrhli
pozměňovací návrh, který zajišťuje stejné podmínky pro možnost rušení územních
plánů nebo jejich částí bez ohledu na to, kdy tyto plány nabyly účinnosti. Tento náš
pozměňovací návrh byl nakonec schválen napříč politickým spektrem významnou
většinou senátorek a senátorů.
Zásadní přínos námi navržené změny spočívá v tom, že na rozdíl od minulosti, kdy
bylo možné navrhovat rušení územních plánu v podstatě donekonečna, je nyní
možné tyto návrhy podávat pouze nejvýše do tří let po nabytí účinnosti územního
plánu.Pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat i v Poslanecké sněmovně, došlo
by podle mého názoru k významnému posílení jistoty obcí a krajů, při plánování
svého rozvoje, a tím i posílení stability jejich rozvoje. Na druhé straně tříletá lhůta je
dostatečně dlouhá na to, aby mohly být případné účelově schválené územní plány
nebo jejich části napadeny a třeba i zrušeny.
Jak jsem již naznačil, obhajoba tohoto pozměňovacího návrhu nás čeká
v Poslanecké sněmovně zřejmě na začátku nebo v průběhu září 2011. Tak uvidíme,
zda se i poslanci většinově přikloní k podpoře větší stability a jistoty obcí a krajů při
plánování svého rozvoje.
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
-4-
Slovo hejtmana Kraje Vysočina
Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné spojený s odpočinkem
a dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak v mnohých směrech obdobím
vyvrcholení jejich činností – žní doslovně i v přeneseném smyslu slova, i když
klasické „plechové kavalérie“ už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy.
Zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva, protože
jejich práce není prostou výrobou, ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší
přírody. Tím více mě mrzí, že jsou skupinou dlouhodobě naším státem opomíjenou
a zanedbávanou. Znovu jsem se o jejich poctivé práci a nelehkých podmínkách
přesvědčil při svých letních návštěvách.
V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám,
aby zemědělci přežili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci,
kteří jsou nuceni přežívat v této přímé konkurenci s daleko menšími dotacemi.
Dovozy levnějších a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích supermarketů
z celého světa jim odebírají přirozený odbyt a nutí je často přecházet na
jednostranné pěstování plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. Tato politika
EU je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační. Bohužel ani české vlády
oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští
hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení se nedá
odkládat. Naše dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je varující
a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme ani žádné důležité zásoby
potravin, spoléhá se na průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy.
Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby trhu.
Největším nebezpečím pro ni je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty
formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve
stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí,
že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je
jedním z posledních krajů, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři snaží
o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav
půdního fondu v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hospodáře, kteří
mají v sobě po předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí časem mladší
pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu sebezáchovy myslet hlavně na ten
okamžitý zisk, aby „přežili“. Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro
přírodní prostředí je rozumná regulace a péče o ni ve spolupráci s hospodáři nutná.
Pokud se nechceme dožít devastace tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem
obtížnějších podmínkách než my dnes a přesto se nesnižovali k pouhému
drancování přírody podle pouhých potřeb zisku na trhu.
Se samotným slovem Vysočina se i nám domorodcům zde žijícím pojí představa
zeleně. O našem kraji platí dvojnásob než jinde, že příroda je naším největším
bohatstvím. Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší
aglomerace v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír
-5-
s dalším napojením zase Brno. Ochranná pásma kolem těchto zdrojů vody
znamenají další omezení pro naše zemědělce, kteří to chápou a respektují.
Oprávněně ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se o ní snažíme
jednat.
Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům pomohl. Snažíme se
alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních
výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme
přednostně kupovat české výrobky. A požadovat je nahlas v supermarketech, kde
je nemají. Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten
náš poctivý, jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem zavoní na pultech
obchodů kromě česneku častěji více dalších našich chutných potravin. A taky že
český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit
se svým zdravým selským rozumem a zkušeností předků.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
Víte, že…
V pátek 21. října 2011 v Hasičské zbrojnici pořádá Městys Luka nad Jihlavou pro
občany starší 75 let setkání s představiteli obce, s kulturním programem. K tanci
i poslechu zahraje oblíbená Otíňanka.
Nová autobusová zastávka ve Svatoslavi
Vedle nově vybudované zastávky ve Svatoslavi bude ještě vytvořeno zázemí
s lavičkami pro maminky s dětmi, odpočinková plocha s nově osázenou zelení.
Děti budou mít k dispozici houpačku, pružinové skákadlo a prolézačku.
-6-
Představujeme Vám Ladu Salátovou - místostarostku
Vážení spoluobčané,
do funkce místostarostky jsem nastoupila v červenci letošního roku.
Pracovala jsem řadu let v soukromé ordinaci MUDr.Fürstové jako zdravotní sestra.
V komunální politice se angažuji od roku 1998, kdy jsem byla zvolena zastupitelkou
a pátým rokem jsem členkou rady. Díky tomu a mému minulému zaměstnání jsem
měla možnost poznat hodně občanů a tudíž řešit i mnoho problémů.
Na otázku, co čekám od nové funkce, je pro mne odpověď jasná - upravenou
a čistou obec.
Chtěla bych pokračovat v započaté práci a vylepšovat péči o zeleň ,úpravu
veřejných prostranství a celkovou čistotu v obci. Proto je také „obnovena“ činnost
pořádkové komise, která pro mne bude určitě velkým přínosem. Členové komise
budou pravidelně procházet obec a upozorňovat na nedostatky a nepořádek
v různých částech obce.
Nastoupila jsem v době, kdy je rozpracováno mnoho akcí v Lukách a i díky tomu
mám teď možnost poznat úřady a firmy potřebné k naší práci.
V současné době probíhá výstavba bezbariérových chodníků, která zahrnuje
i opravu plotu, vybudování obrubníků okolo fary, novou autobusovou zastávku
a celkovou rekonstrukci v ulici Nová. Dokončuje se nová autobusová zastávka
v místní části Svatoslav i se zákoutím pro děti. Došlo i na opravu místních
komunikací a v srpnu se začal budovat nový areál sběrného dvora, který bude
sloužit pro mikroregion Loucko. Na podzim se dokončí revitalizace zeleně na
místním hřbitově. Souběžně s tím vším se provádí samozřejmě i „menší“ práce
spojené s každodenním životem.
Velké plus pro naši obec je znovuotevření služebny Policie ČR. Služebna bude opět
na zdravotním středisku, prošla celkovou rekonstrukcí a policisté budou mít
k dispozici i nainstalované kamery, které zakoupila obec. Díky tomu očekáváme
omezení např. vandalismu, který se v posledních letech v Lukách rozmohl.
K dobrému jménu Luk přispívá výrazným způsobem cyklostezka, po které denně
přijíždí stovky cyklistů zejména z Jihlavy a ostatních obcí. Je to dobře nejenom pro
obec ,ale i pro místní podnikatele.
Závěrem chci všechny ubezpečit, že do konce volebního období se budu snažit
o co nejlepší výsledky a vážím si každého podnětu na zkvalitnění práce v Lukách
nad Jihlavou.
Lada Salátová, místostarostka
Víte, že…
Za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury byly vybudovány bezbariérové
chodníky v ulici Nová. Součástí projektu financovaného tímto státním fondem je
i rekonstrukce a rozšíření chodníků na nám. 9. května před zdravotním střediskem,
které se plánují na podzim tohoto roku.
-7-
Výstavba areálu sběrného dvora – I. etapa započata
V srpnu 2011 byly započaty stavební práce k výstavbě novostavby provozního
areálu sběrného dvora v k.ú. Otín n.J., který bude sloužit k odběru a
shromažďování tříděného komunálního odpadu. Celá stavba je realizována za
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Fondu soudržnosti a ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Vlastní zdroje by podle předpokládané
struktury financování měly tvořit 10% z uznatelných výdajů a dále celkové
nezpůsobilé výdaje projektu. Plánovaná výše podpory z Operačního programu
životního prostředí odpovídá stavu při podání žádosti. Skutečné rozložení do
jednotlivých let bude určeno podle aktuálních potřeb financování akce a
s přihlédnutím k disponibilním prostředkům OPŽP. Zhotovitelem zakázky bylo
určeno ve výběrovém řízení sdružení odborných firem MARHOLD Pardubice, s.r.o.
a Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. Se sdružením byla uzavřena smlouva o dílo,
kdy byly vykalkulovány náklady dodaného díla ve výši 20 532 251,-Kč vč. DPH.
Při návrhu stavby byl uplatněn požadavek investora, tedy Městyse Luka n.J. na
maximální přehlednost celého areálu. Lokalita byla rovněž vybrána s ohledem na
možnost dalšího rozvoje území. Stavební objekty, které budou sloužit pro potřeby
skladování, nebo jiné výrobní procesy, jsou navrženy jako stavby jednoduchého
tvaru a konstrukce. Důraz bude kladen spíše na jejich funkčnost a odpovídající
finanční náklad k jejich zbudování. Již na začátku srpna se v rámci výstavby nového
sběrného dvora provedla přeložka VN ve správě E-ON včetně vybudování nové
trafostanice jako přípojného bodu pro nový areál.V současné době probíhá
příprava prostoru staveniště pro zakládání stavebních objektů (označených jako
SO),hrubé terénní úpravy,přípojka vodovodu (od Otína) a prodloužení splaškové
kanalizace od konce obce Luka a k realizaci zpevněných ploch bude přistoupeno
v říjnu 2011.
-8-
Dominantním objektem, který spadá až do II. etapy výstavby, bude administrativní
budova. Ta bude situována do čelní partie celého území, k příjezdové komunikaci.
V rámci I. etapy bude vybudován objekt SO.02,který bude sloužit ke skladování
přepravních nádob a nebezpečných odpadů. Je navržen jako zděná stavba
jednoduchého obdélníkového půdorysu s plochou střechou, dále objekt SO.03 –
montovaná lehká skladovací hala s ocelovou nosnou konstrukcí a opláštěním
trapézovým plechem. Tento objekt bude sloužit ke skladování kontejnerů
s tříděnými sběrnými komoditami, které je nutno chránit před povětrnostními vlivy.
Mezi další stavební objekty realizovanými v I.etapě patří i stavební objekt SO.04 –
nákladní váha s délkou 8m. Při výstavbě budou také vybudovány zpevněné
asfaltové plochy, manipulační plochy, nové oplocení,venkovní osvětlení včetně
zabezpečovacího systému pro areál, vjezdová brána. Závěrem budou provedeny
terénní a sadové úpravy. Při finální dostavbě (po ukončení II. etapy výstavby), bude
součástí sadových úprav provedení biokoridoru v šíři cca 5 m, který je navržen
podél západní hranice areálu za konstrukcí oplocení. Vzhledem k tomu, že admin.
budova není zahrnuta do I. etapy výstavby, bude v I. etapě vybudováno dočasné
technické zázemí (ve formě 2 ks obytných a vybavených kontejnerů – buněk),
dodané firmou s odbornou způsobilostí k výrobě kancelářských a sanitárních buněk
a dočasně budou do tohoto zařízení přivedeny inž.sítě a ovládací prvky. V rámci
další etapy výstavby se počítá s připojením areálu na plyn. rozvod a také
provedení přípojky telefonu.
Stavební činnost bude probíhat podle technologických možností a postupů,
zvolených materiálů, harmonogram prací byl vypracován a dokončení I. etapy je
plánováno nejpozději do 30.6.2012. Do konce roku 2011 se však předpokládá
s prostavěností areálu v objemu cca 80% celkových prací.Zbývající stavební
práce,zejména pokládka živičných vrstev a dokončovací práce budou zrealizovány
ve vhodném klimatickém období v I. polovině roku 2012.
Richard Čapek
provozní náměstek ředitele divize silničních staveb Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.
-9-
Policie ČR Obvodní oddělení Polná informuje
V době od 1.6.2011 do 31.8.2011 bylo na Obvodním oddělení Policie
ČR v Polné zaevidováno celkem 40 trestných činů, 134 přestupků, z toho
79 blokových pokut. Bylo vyřízeno 123 obyčejných čísel jednacích.
V Lukách n.J. bylo v této době prováděno šetření osmi trestných činů a sedmnácti
přestupků, přičemž v jednom případě se jednalo o přestupek proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, který byl vyřízen uložením
blokové pokuty. Za přestupky v dopravě bylo v uvedené době v Lukách n.J.
uloženo především jihlavskými dopravními policisty celkem 31 blokových pokut.
K evidovaným přestupkům patří tyto události: Dne 6.6.2011 došlo na ul. Předbořská
ke slovnímu napadení mezi obyvateli této ulice.
V době od 15.5.2011 do 9.6.2011 odcizil neznámý pachatel z volně přístupného
sklepa domu na ulici Předbořská čerpadlo a další nářadí v hodnotě 4.000,- Kč.
V době od 15.2.2011 do 10.6.2011 odcizil neznámý pachatel z volně přístupného
sklepa domu na ulici Předbořská kotel na tuhá paliva v hodnotě 2.000,- Kč.
V době od 17.6.2011 do 20.6.2011 odcizil neznámý pachatel v areálu firmy na ulici
Tovární několik měděných kabelů v hodnotě 3.000,- Kč.
Dne 28.6.2011 došlo v domě na ulici U Koupaliště ke vzájemnému fyzickému
napadení mezi obyvateli tohoto domu, při kterém došlo k drobnému poranění
zúčastněných osob. Tyto však odmítly lékařské ošetření.
Dne 4.7.2011 bylo v Lukách n.J. uskutečněno bezpečnostní opatření Policie ČR,
které bylo zaměřeno na požívání alkoholu ze strany mladistvých účastníků
diskotéky. Při akci bylo zjištěno šest podnapilých mladistvých osob, které byly
předány rodičům. Ve třech případech se podařilo zjistit konkrétní osobu, která
mladistvým podala a umožnila užít alkoholické nápoje. Věc byla kvalifikována jako
přestupek a oznámena na přestupkovou komisi v Lukách n.J.
Dne 20.7.2011 byly na náměstí 9. května kontrolovány hlídkou Policie ČR dvě
mladistvé osoby, u kterých bylo dechovou zkouškou zjištěno, že jsou pod vlivem
alkoholu. Tyto osoby byly předány rodičům.
Dne 2.8.2011 byly na náměstí 9. května kontrolovány hlídkou Policie ČR čtyři
mladistvé osoby, u kterých bylo dechovou zkouškou zjištěno, že jsou pod vlivem
alkoholu. Tyto osoby byly předány rodičům. V obou případech v současné době
probíhá šetření ke zjištění konkrétní osoby, která těmto mladistvým alkoholický
nápoj podala a umožnila jim ho užít.
V době od 9.8.2011 do 18.8.2011 odcizil neznámý pachatel v blízkosti ulice
Předbořská vytěženou dřevní hmotu v hodnotě 3.200,- Kč.
Dne 20.8.2011 byl hlídkou Policie ČR na ulici Nová kontrolován řidič motorového
vozidla, u kterého bylo dechovou zkouškou zjištěno, že je pod vlivem alkoholu.
Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a věc byla oznámena k projednání na
přestupkovou komisi Magistrátu města Jihlavy.
- 10 -
V době od 22.8.2011 do 23.8.2011 odcizil neznámý pachatel z lesního porostu
v k.ú. Luk nad Jihlavou v blízkosti místní části Svatoslav vytěženou dřevní hmotu
v hodnotě 2.400,- Kč.
K prověřovaným trestným činům: Dne 4.6.2011 oznámila obyvatelka ulice
Revoluční, že její bývalý přítel prodal bez jejího souhlasu její motorové vozidlo
a z jejího domu dále měl odcizit věci v jejím vlastnictví. Provedeným šetřením však
bylo zjištěno, že v daném případě nedošlo ke spáchání trestného činu.
Dne 19.08.2011 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci několika trestných činů,
ze kterých je podezřelá obyvatelka Luk nad Jihlavou, která v listopadu 2010
uzavřela dvě úvěrové smlouvy na částku 39.879,- Kč a 28.800,- Kč na jiné osoby
bez jejich vědomí a souhlasu. V dubnu 2011 uzavřela na cizí občanský průkaz
a rodný list smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 37.752,- Kč, v květnu 2011
zažádala opět na jméno jiné osoby o poskytnutí dalšího revolvingovému úvěru, což
jí však bylo zamítnuto. V době od listopadu 2010 do června 2011 neuhradila
měsíční zálohy plateb za elektřinu v pronajatém bytě na ulici Lidická ve výši
6.160,- Kč a dále ve stejné době provedla prostřednictvím svěřené platební karty
několik neoprávněných výběrů hotovosti ve výši 30.000,- Kč. Vzhledem
k charakteru trestné činnosti a k trestní minulosti podezřelé bude věc po
zadokumentování postoupena na službu kriminální policie a vyšetřování v Jihlavě.
V době od 1.6.2011 do 11.6.2011 odcizila mladistvá osoba v místě bydliště na ulici
Nad Žlabem několik zlatých šperků v hodnotě 8.000,- Kč. Vzhledem k věku
podezřelé osoby byla věc postoupena na službu kriminální policie a vyšetřování
v Jihlavě.
Dne 18.7.2011 došlo k požáru zahradní chatky na ulici Školní, čímž byla způsobena
škoda ve výši 60.000,- Kč. V současné době probíhá šetření ke zjištění, zda nebyl
požár založen úmyslně.
V době od 22.7.2011 do 23.7.2011 se neznámý pachatel po vyražení dveří vloupal
do místnosti prodejny zmrzliny na koupališti, ze které odcizil finanční hotovost ve
výši 800,- Kč, a dále zde poškodil zařízení koupaliště v hodnotě 4.500,- Kč.
Dne 29.7.2011 byla hlídkou Policie ČR na ulici Nádražní provedena silniční
kontrola motorového vozidla a dechovou zkouškou u řidiče bylo zjištěno, že je pod
vlivem alkoholu. Dále bylo zjištěno, že mu byl soudem vysloven zákaz činnosti,
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Ve věci bylo vedeno zkrácené
přípravné řízení. Spisový materiál byl následně zaslán na Okresní státní
zastupitelství v Jihlavě.
V době od 24.8.2011 do 25.8.2011 se neznámý pachatel vloupal po vypáčení
okna do prodejny potravin na ulici 1. máje, ze které odcizil finanční hotovost
a cigarety v hodnotě přes 100.000,-. Vzhledem k výši škody byla věc postoupena
na službu kriminální policie a vyšetřování v Jihlavě. V současné době probíhá
vyhodnocování zjištěných poznatků k osobě pachatele.
Za Obvodní oddělení Policie ČR Polná
nprap. Zdeněk Dvořák
- 11 -
Zamyšlení Víta Háby, faráře
Darwin a křesťanství
Asi se ptáte, jak jdou tyto dva pojmy dohromady? Co může Charles Darwin, otec
evoluční teorie, mít společného s křesťanstvím? Vždyť jeho názory na vznik a vývoj
světa se od biblické zvěsti tak zásadně liší! A přece se prý tento skeptik stal na
sklonku života křesťanem! Překvapující prohlášení Darwinovy rodiny a zvláště pak
svědectví jeho věřící přítelkyně lady Hopeové způsobilo velké pozdvižení, zvláště
v některých odborných kruzích. Darwinova přítelkyně totiž zveřejnila celou řadu
úryvků z jeho deníku a také několik vět, kterými se umírající vědec pokusil vysvětlit
své životní postoje. A co že to řekl pár hodin před smrtí?
„Byl jsem ctižádostivý a příliš mladý, než abych měl v duchovních věcech jasno.
Vychrlil jsem do světa spoustu vlastních představ, nepodložených dohadů
a obecných úvah, které do sebe zdánlivě logicky zapadaly a k mému obrovskému
úžasu se tahle teorie začala šířit jako požár. Celé národy ji přijaly za své
„náboženství“! Byl jsem slavný, lichotilo mi to. Tolik věcí jsem tehdy nechápal, ale
nikomu to nevadilo. Stydím se.“
Je zřejmé, že na konci života známý vědec poznal svůj tragický omyl. Pochopil, že
jeho neblahá teorie byla příčinou duchovního úpadku milionů lidí a stala se
ideologickou oporou celé řady totalitních režimů. Bylo to hrozné zjištění, a přesto,
že se Charles Darwin zřejmě před svou smrtí obrátil, jeho pseudoteorie stále ještě
odvádí miliony lidí od Boha, jejich Stvořitele. Nechtěl bych být v jeho kůži.
I v dnešní době někteří mladí lidé odkládají víru v živého Boha. Většinou pak nevěří
vůbec ničemu a stávají se snadnou kořistí sekt nebo různých špatných skupin. Na
druhé straně zase jiní víru nacházejí a nalézají v ní štěstí a náplň svého života.
Na studentském táboře se bavili mladí lidé:
-Poslyš, co si myslíš o náboženství?
-No, já osobně proti náboženství nic nemám, ale moc o tom nevím. Proč se ptáš?
-Já jsem věřící křesťan a jsem přesvědčen, že víra je to nejdůležitější, co člověk
může v životě získat. Proto se snažím oslovit i další lidi a předat jim zvěst evangelia.
-A necítíš se v tom svém náboženství jako v pasti?
-Budeš se divit, ale právě naopak. Víra mi dává pokoj do duše a svobodu nejít
s davem. Víš, jak báječný je to pocit, když máš jistotu, že tvůj život je v Božích
rukou?
Tento pokoj v duši a svobodu nejít s davem špatnou cestou přeji i Vám.
Vít Hába, farář
Víte, že …
Myslivecké sdružení Luka nad Jihlavou pořádalo v sobotu 17.9.2011 za zdravotním
střediskem Svatohubertské slavnosti s kulturním programem a soutěžemi pro děti.
- 12 -
Farnost Luka nad Jihlavou
spolu s Místním kulturním střediskem
si Vás dovolují pozvat
v neděli dne 6. listopadu 2011 v 17:00 hod.
do kostela sv. Bartoloměje
NA KONCERT
k jubilejnímu výročí Mgr. Petra Šandery.
Na koncertu zazní díla oslavence
v podání jihlavského smíšeného sboru Melodia
pod vedením sbormistra Mgr. Pavla Saláka a sólistů.
Místní kulturní středisko Vás zve
od 23. do 27. listopadu 2011
do hasičské zbrojnice
NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU
obrazů Petra Mirčeva,
keramiky Ivy a Ladislava Mácových
a květinové vazby Renaty Koumarové
- 13 -
Z místní základní školy
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011 – 2012
Školní rok začal ve čtvrtek 1. září 2011.
1. pololetí
1. září 2011 – 31. ledna 2012
2. pololetí
1. února 2012 – 29. června 2012
Podzimní prázdniny
středa 26. října 2011 a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny
pátek 23. prosince 2011 – pondělí 2. ledna 2012
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Pololetní prázdniny
pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny
27. února 2012 – 4. března 2012
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 5. dubna 2012 a pátek 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny
30. června 2012 – 2. září 2012
Školní rok 2012 – 2013 začne v pondělí 3. září 2012.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Ve čtvrtek 1. září 2011 byl i na naší základní škole zahájen nový školní rok 2011 2012. Celkem má škola 237 žáků, kteří se učí v 11 třídách. V 1. třídě jsme přivítali
27 prvňáčků. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, aby se chtěli hodně naučit
a našli si zde nové kamarády. Hodně úspěchů ve školní práci přejeme i všem
ostatním žákům.
TŘÍDY A VYUČUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2011/2012
TŘÍDA
TŘÍDNÍ UČITEL
POČET ŽÁKŮ
1.tř.
Bc. Anna Cejpková
27
2.A
Mgr. Helena Lavičková
19
2.B
Mgr.Dana Maralíková
18
3.tř.
Mgr. Lenka Novotná
23
4.tř.
Mgr. Dagmar Štěpánková
28
5.tř.
Mgr. Jaroslava Dörrerová
23
6.A
Mgr. Hana Koptová
14
6.B
Mgr. Mariana Smejkalová
17
7.tř.
RNDr.Ivana Bušová
27
8.tř.
Mgr. Iva Janoušková
25
9.tř.
Mgr. Vladimíra Göthová
16
Celkem 11 tříd
237
- 14 -
Ředitelka školy - Mgr. Alena Vrbická
Zástupkyně ředitelky školy - PhDr.Květoslava Gottvaldová
Výchovná poradkyně - RNDr. Ivana Bušová
Koordinátor ICT- Mgr. Jaroslava Dörrerová
Speciální pedagog - Bc. Anna Cejpková
Protidrogový preventista - Mgr. Vladimíra Göthová
Koordinátor ekologické výchovy – Mgr. Helena Lavičková
Netřídní učitelé – Bohuslav Vysloužil, Mgr. Pavel Pruša, Mgr. Markéta Pokorná
Asistentka pedagoga - Zdeňka Semrádová a Blanka Schmiedová
Školní družina
Vedoucí vychovatelka školní družiny - Radka Šťávová
Vychovatelky školní družiny - Zdeňka Semrádová a Blanka Schmiedová
ZVONĚNÍ NA HODINY A PŘESTÁVKY
1.
7,30 – 8,15
6.
2.
8,25 – 9,10
7.
3.
9,25 - 10,10
8.
4.
10,20 – 11,05
9.
5.
11,15 - 12,00
10.
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
RANNÍ 6,30 – 7,15
ODPOLEDNÍ
11,05 – 16,00
12,10 – 12,55
13,05 – 13,50
14,00 – 14,45
14,55 – 15,40
15,50 – 16,35
POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
80,- KČ MĚSÍČNĚ
30,- KČ MĚSÍČNĚ ZA RANNÍ DRUŽINU (POKUD
ŽÁK NAVŠTĚVUJE POUZE RANNÍ DRUŽINU)
Mgr. Alena Vrbická
ředitelka školy
Městys Luka nad Jihlavou Vás zve
v pátek 25. listopadu v 17 hodin na náměstí na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
s programem dětí ZŠ a ZUŠ.
- 15 -
- 16 -
- 17 -
Z loucké historie
Hospody -3. část: Procházkova hospoda č. 78
Na dolním konci náměstí, či jak se v Lukách říká „městečka“ stojí hostinec,
označený č. 78, který patřil od konce 19. století rodině Procházkových. Hostinec je
neustále v provozu i dnes. V minulosti se nazýval hostinec U Zeleného stromu,
v současné době nese jméno podle majitelů, jak také ukazuje nápis na fasádě
domu.
Kolem poloviny 19. století patřil hostinec rodině Korandových, která vlastnila
i druhý hostinec č. 77 nahoře na náměstí. V září 1871 pronajali Matěj a Marie
Korandovi hostinec Karlu Blahovcovi z Třebíče. V přízemí si pan Blahovec pronajal
dvě světnice, komoru, kuchyň a s ní sousedící „kvelb“ (zřejmě šenk nebo místnost
k provozování obchodu), v patře místnost zvanou „sál“. Pronajali mu
i hospodářství, které k domu patřilo: dvě stáje (jednu pro 8, druhou pro 4 koně),
půdu na seno, půl zahrady, necelé dvě míry pole, které se zavázali sami hnojit,
a sklep na pivo. Roční nájemné smluvili na 400 zl., nájemní dobu na šest let od
začátku listopadu 1871 do konce října 1877. Drobné opravy na majetku do výše 5
zl. byl nájemce povinen provádět na své náklady, naproti tomu se pronajímatelé
zavázali dodávat mu zdarma slámu na stelivo a dovážet pro něho v zimě led
v potřebném množství. Právo nálevu bylo panu Blahovcovi pronajato bez
jakéhokoli platu.
Při sjednávání nájemní smlouvy nemohl nikdo tušit, že bude předčasně, již po roce
ukončena. Příčinou byla nečekaná změna rodinných poměrů, protože v dubnu
1872 Matěj Koranda zemřel. Hostinec s pozemky byl oceněn na 16 367 zl. Po
odečtení dluhů a pohřebních poplatků zůstalo 9239 zl. čistého jmění. Bylo to sice
hodně peněz, muselo se ale o ně podělit osm dětí zemřelého Matěje Korandy,
z nichž pět bylo nezletilých. Těžké rodinné poměry se Marie Korandová pokusila
vyřešit brzkým sňatkem s Aloisem Sommerem, řezníkem v Lukách. S nájemcem
Karlem Blahovcem se dohodla na výpovědi nájemní smlouvy k 23. listopadu 1872
a převzala hostinec zpátky do své režie. V únoru 1874 postoupila Marie
Sommerová svému manželovi spoluúčast na nemovitosti č. 78, její muž se naproti
tomu zavázal převzít a uhradit půlku dluhu ve výši 5200 zl., váznoucího na
nemovitosti. Dluh byl však příliš velký a zřejmě asi dále narůstal. Manželé nestačili
dodržovat své finanční závazky a po několika letech situace dospěla tak daleko, že
hned několik věřitelů je zažalovalo u okresního soudu. Johann Lewit, soukromník
v Jihlavě, se domáhal sumy 800 zl., Akciová společnost ku vyrábění piva a sladu
v Chrudimi žádala splatit sumu více než dvojnásobnou (celkem 1660 zl.),
Marie Kastnerová rovných 1000 zl. a konečně Bernard Mahler, výrobce
a obchodník s kořalkou v Jihlavě (otec Gustava Mahlera), ohlásil u soudu
nezaplacený dluh ve výši 200 zl. Nad hostincem bylo v roce 1879 vyhlášeno
exekuční řízení. Nejvyšší sumu, 19 250 zl., nabídla Anna hraběnka Widmannová,
manželka Viktora Widmanna-Sedlnického, který ji zastupoval při jednání,
- 18 -
a hostinec získala. Nedržela ho příliš dlouho, už roce 1882 směnila hostinec
s Františkem Procházkou za jeho selský grunt č. 89, nacházející se mezi zámkem
a nádražím. Hraběnka se zároveň ve směnné smlouvě zavázala uhradit rozdíl
v zadlužení obou nemovitostí ve výši 1786 zl. Tak se hostinec ocitl ve vlastnictví
rodiny Procházkovy.
Majitel hostince František Procházka (nar. 1856) se krátce před jeho nabytím oženil
s Marií Hosovou (nar. 1863), dcerou Matěje Hose, gruntovníka v Přísece, tehdy
ještě nezletilou. Ubytovací hostinec zpočátku sám neprovozoval, ale pronajímal
ho: od roku 1880 Antonínu Schattankovi a v letech 1886–1891 Karlu Wolfanovi,
pozdějšímu majiteli hostince č. 46. K pronájmům měl dva závažné důvody: při
hostinci bylo jednak velké hospodářství a za druhé již v mladém věku byl zvolen
náměstkem starosty, a protože starostou byl v té době Viktor Widmann, pobývající
často mimo Luka, ležela starost o obec většinou na něm. Po dvě kratší období pak
vykonával přímo úřad starosty.
František a Marie Procházkovi měli početnou rodinu, vychovávali devět dětí, dva
syny a sedm dcer. Když v roce 1924 Marie Procházková zemřela, zdědil její
polovinu majetku syn Richard (nar. 1883), ženatý od roku 1920 s Anežkou Rýdovou,
dcerou kozlovského domkáře Tomáše Rýdy z Kozlova. V roce 1929 odkoupil od
svého otce i jeho polovinu nemovitosti a stal se jeho nástupcem na hospodě.
Zpočátku zřejmě provozoval hostinec na koncesi svého otce, který zemřel v srpnu
1930, o několik let později získal od okresního hejtmanství koncesi vlastní,
opravňující ho k: 1. přechovávání cizinců, 2. podávání pokrmů, 3. výčepu vína
a ovocného vína, 4. podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých nápojů
a občerstvení, 5. držení povolených her. Právo výčepu piva a kořalky koncese
neobsahovala, protože toto oprávnění bylo spojeno s domem č. 78 trvale.
Svoje hospodářství při hostinci č. 78 Procházkovi postupně zvelebovali
a rozšiřovali. K nemovitosti patřilo počátkem 30. let 32 ha pozemků, největší
výměry (39 ha) dosáhly pozemky v roce 1939. Koncem okupace klesla výměra na
20 ha. Na dolním konci náměstí se hned vedle hostince a v sousedství dobytčího
tržiště postupně vytvořil rozlehlý hospodářský areál. V první polovině okupace
v něm Richard Procházka vystavěl poblíž hostince další dům č. 385, v němž byly
deputátní byty a místnost pro čeleď, určené pro osoby vypomáhající při
hospodářství.Hostinskou živnost Richard Procházka provozoval do poloviny
července 1951. Pak musel koncesi odevzdat a jeho podnik byl začleněn do
komunálního podniku. Richard Procházka zemřel na jaře 1953, jeho žena Anežka
o rok později. Pod komunálem a později pod Jednotou se hostinští častěji střídali.
Působil zde například hospodský Čutka, Hradil nebo Čech. Hospodářské budovy
byly zabrány pro JZD, které sem umístilo opravárenské dílny a do prvního patra
budovy hostince kanceláře.Po roce 1989 byl majetek rodině Procházkových
navrácen. Hostinec v přízemí domu č. 78 je v současné době v pronájmu a je stále
provozován.
PhDr. Vlastimil Svěrák
- 19 -
Stopa Benešovců v dějinách Luk
Benešovicové, Benešovici či Benešovi, jak uvádí historické prameny, byl významný
moravský šlechtický rod, mající sídlo pravděpodobně v Dolním Benešově na
Opavsku a později v Benešově v Čechách a je pravděpodobné, že jeho kořeny
jsou v Polsku.
V Čechách a na Moravě se rod rozvětvil na pány z Benešova, Kravař, Bechyně
a Dědic. Dobře jsou tyto rody popsány již od XII. století.
Spřízněni byli s rody pánů Tvorkovských z Kravař, Mračských z Dubé, Osovských
z Doubravice a Sedlnických z Choltic.
Klíčovým prvkem Benešovců na jejich erbech je „ zavinutá střela“ (tzv. Odřivous).
Tento prvek byl užíván u starobylé české, moravské, slezské a polské šlechty.
V Čechách a na Moravě tohoto erbovního znamení užívaly všechny panské rody
odvozené od Benešovců, tedy i Osovští z Doubravice a Sedlničtí z Choltic.
Nahlédneme-li do dějin Luk vidíme, že se v jejich historii objevila jména dvou rodů
spřízněných s rodem Benešovců, a to pánů Osovských z Doubravice a Sedlnických
z Choltic. Osovští z Doubravice (na prvním obrázku vidíte jejich znak)
zakoupili okolo roku 1390 tvrz Osovou. Burian Osovský z Doubravice
pak koupil roku 1556 od Vratislava z Pernštejna Třebíčské panství do
kterého spadaly i Luka. Bohužel však již v roce 1560 odprodal Burian
Osovský z Doubravice Janu Zahrádeckému ze Zahrádek Luky, Votín,
Předboř, Rychýřku, Studnici, Kozlov a Svatoslav.
Historici popisují éru Osovských na Třebíčském panství jako období
silného rozvoje panství. Škoda, že nemáme více zpráv o jejich vlivu
na rozvoj Luk.
V roce 1834 došlo k sňatku majitele louckého panství svobodného
pána Antonína Widmanna s hraběnkou Leopoldinou Sedlnickou
z Choltic. Dne 5.3.1871 byl na jejich syna Viktora (*8.9.1836)
přenesen název Sedlnický z Choltic, aby se mohl psát WidmannSedlnický z Choltic a po matce užívat titul hrabě.
Úplný rodový znak Widmannů je k vidění v louckém muzeu. Znak
Sedlnických z Choltic je na druhém obrázku. Po spojení obou rodů
vznikl znak hrabat Widmanů–Sedlnických (třetí obrázek). Tento znak
je i na jižní straně zámku, a to na fasádě nad terasou. Na jeho horní
polovině je „Benešovický Odřivous“ a pod ním „Widmannovská
ruka třímající meč“, tj. kombinace obou rodových znaků.
Zatím co držba Luk rodem Osovských z Doubravice byla krátká, trvala držba Luk
rodem Widmannů od roku 1768 a dále pak Widmannů-Sedlnických od roku 1834
až do roku 1945. Použitá lit.: R. Fišer – E. Nováčková – J. Uhlíř, Třebíč, KALINA, T.: Moravské
zemské desky II. Kraj Brněnský Mährischer Adel
Ing. Oto Meran
Klub přátel Luk
- 20 -
Významné životní jubileum Mgr. Petra Šandery
V listopadu se dožívá významného životního jubilea náš rodák a spoluobčan pan
Mgr. Petr Šandera, významný hudební pedagog, varhaník, skladatel a organizátor
hudebního života. Petr Šandera po absolutoriu brněnské konzervatoře a Janáčkovy
akademie múzických umění působil
dlouhá léta jako varhaník a pedagog
Lidové školy umění (později Základní
umělecké školy) v Jihlavě, od roku 1991 ve
funkci ředitele této školy. Za své
dlouholeté
pedagogické
působení
vychoval řadu mladých varhaníků, kteří
působí ať již jako varhaníci ve svých
farnostech při doprovodu liturgie, ať již
jako hudební pedagogové či profesionální
hudebníci.
Vedle
pedagogického
působení se letošní jubilant výrazně
profiluje jako skladatel soudobé hudby,
převážně s duchovní tématikou. Jeho dílo
zahrnuje širokou a různorodou paletu
skladeb sborových a skladeb pro varhany ať již sólové, ať již v kombinaci s dalšími
sólovými nástroji. Loucké farnosti po řadu let věnuje pravidelně drobnější
příležitostná díla k oslavě vánočních a velikonočních svátků. Jako organizátor
hudebního života vynikl pan Petr Šandera především velkým počinem popularizace
varhanní hudby v rámci festivalu Slavnosti varhan, který se po řadu let konal
každoročně v jihlavském chrámu sv. Ignáce, jehož památné barokní varhany
rozeznívaly v rámci festivalových koncertů ruce předních českých i zahraničních
varhaníků. Pravidelně též zasedá v porotě tradičního jihlavského sborového
festivalu a je zván i do porot dalších interpretačních soutěží. V neposlední řadě pak
obětavě slouží v louckém kostele jako varhaník při doprovodu bohoslužeb
a sbormistr místního sboru.
Vedle přání všeho dobrého do dalších let se sluší za celoživotní velké dílo, které
letošní jubilant doposud vykonal, vyslovit velký dík. A jak jinak poděkovat
muzikantovi než hudbou. Proto si Vás loucká farnost spolu s Místním kulturním
střediskem dovoluje pozvat na koncert k poctě našeho milého spoluobčana, který
se bude konat v neděli dne 6.11.2011 v 17:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Na
koncertu zazní díla oslavence v podání jihlavského smíšeného sboru Melodia pod
vedením sbormistra Mgr. Petra Saláka a sólistů. Ad multos annos, pane učiteli!
Mgr. Jiří Lifka
Dovolte i nám, abychom se připojili k blahopřání a popřáli panu
Mgr. Petru Šanderovi i nadále jeho tolik obdivuhodnou duševní i fyzickou vitalitu.
Redakce
- 21 -
Letní tábor „RADOST“ luka nad Jihlavou II. běh
Zvony z louckého kostela
nám odbíjely tři hodiny
odpoledne a k nám na
základnu „RADOST“ se
začínali sjíždět táborníci.
K naší velké radosti se
dostavil plný počet, tedy 48
dětí.
Sestava vedoucích zůstala
na rozdíl od sestavy
táborníků nezměněna, a tak
podobně jako v minulých
letech, se mohly děti těšit
na staré ale i úplně nové
kamarády, spoustu zážitků,
bohatý program a skvělé
jídlo.
Celotáborová
hra
pro
letošní rok nesla název
„Celým
rokem
jedním
krokem“, což znamená, že
jsme vybrali některé svátky
v roce,
připravili
k nim
soutěže, něco si o nich pověděli a také si je prožili. Začali jsme masopustním
karnevalem, pokračovali Velikonocemi, příchodem Cyrila a Metoděje, upálením
mistra Jana Husa, filipojakubskou nocí, Dušičkami. Přišel také Mikuláš s čerty a
bohatou nadílkou. Rozbalili jsme si na Vánoce dárky pod stromečkem a vše
uzavřeli novoročním přípitkem s ohňostrojem.
Děti si také vyzkoušely různé tradice, jako například zdobení kraslic a pletení
pomlázek, nebo zažily něco, co k onomu svátku neodmyslitelně patří.
Náš tradiční boj o poklad jsme letos nahradili právě Vánocemi. Jen si to
představte, děti seděly u krbu, na stromečku blikaly ozdoby, pod ním byla
hromada dárečků, zněly koledy v podání budoucího houslového virtuosa Štěpána
Kislera. Na to vše koukalo nejen osmačtyřicet párů rozzářených dětských očí, ale
i vedoucí nadchla krásná vánoční nálada. Krása! Ani nevadilo, že je 29. července.
Celodenní výlet byl letos plánovaný na čtvrtek do jihlavské ZOO. Kvůli nepřízni
počasí, která nás prováděla většinu tábora, jsme se rozhodli ho o den posunout,
a udělali jsme dobře. V pátek se výlet vydařil, počasí přálo a děti si ho užily.
- 22 -
Letošní novinkou a doslova “hitem“ programu se stal aquazorbing. Děti i vedoucí
se v gumové kouli na vodě vyřádili a v neděli při návštěvním dnu pak o všem
dopodrobna vyprávěli rodičům a známým. Byl to opravdu zážitek.
Jak už jsme psali, jediným velkým kazem bylo ne vždy dobré počasí. Povětšinou lilo
jako z konve, a tak jsme byli nuceni s dětmi trávit většinu času v jídelně. Ovšem při
hraní různých her. Také došlo opět na karaoke a dokonce na promítání
animovaného filmu „Na vlásku“ a jednoho „Harryho Pottera“. Když ale nějaké ty
sluneční paprsky vykoukly a bylo konečně hezky, mohli jsme venku uspořádat
sportovní olympiádu, orientační a brannou hru. Zahráli jsme si Bingo, Kufr
a uskutečnili Vě-Do soutěž. Mimo to jsme děti tradičně učili uzly, morseovku,
rostliny a zvířata, mapové značky, buzolu s orientací atd. Nejen toto jsme
prokládali i sportovním vyžitím jako hraní čáry, crocketu, kuželek nebo přehazkou.
No a nemohly chybět diskotéky nebo táboráky, oblíbené akce dětí a vedoucích.
Věříme, že si letošních čtrnáct táborových dní děti užily stejně jako my vedoucí
a těšíme se, že se za rok opět uvidíme u nás na naší „Radosti“. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem účastníkům, ať už z řad dětí nebo vedoucích, za krásné
chvíle na táboře. A za rok zase ahóóóóój!!!
Za kolektiv vedoucích II. běhu
Josef Navrátil a Lenka Novotná ml.
Tábory Sdružení Petrov
V letošním roce jsme s dětmi prožili čtyři týdenní tábory v Heralticích
u Třebíče. Počet dětí byl na každém táboře kolem dvaceti, s asistenty
a vedoucími bylo 25 až 30 lidí.
Každý týden měla na starosti jiná parta vedoucích. Přestože často
pršelo, podařilo se nám prožít spolu krásné chvíle.
Jako každý rok, tak i letos, jsme již po sedmé vyrazili na místo pro nás
velmi známé, opuštěnou faru v Heralticích.
V pátek 1.července odpoledne jsme vyjeli z louckého nádraží. Po
příjezdu se naši osvědčení táborníci dozvěděli, co se bude dít. Téma pro letošní rok
bylo: „Rok uteče jako voda“. Společně jsme prožili Advent, dobu vánoční, postní,
Velikonoce, mezidobí a církevní „Silvestr“.
Během celého týdne jsme zažili mnoho nového, neustále jsme něco slavili (prožívali
jednotlivé slavnosti), ale také se naučili nové hry. Zkusili si, jak se dá hrát „lidské
kalčo“, zaběhali si při hře „běží ti čas“, pobavili se u hry „zbav se dýně a „máš
minutu“. Také jsme se naučili udělat na louce ohniště, uvařit oběd a uklidit místo
tak, aby po odchodu nebylo nic poznat. V závěrečné soutěži jsme bojovali
o „Heralťáky“ („Bludišťáky“). Snažili jsme si při ní vzpomenout na některé události
a věci, se kterými jsme se setkali na táborech v předcházejících šesti letech.
Mnozí jsme si sáhli i na dno našich sil, ale určitě to stálo za to. Domů jsme odjížděli
s krásnými zážitky na nezapomenutelný týden v Heralticích.
Petra Vondráková a Stáňa Váchová
- 23 -
Dny 10.-16.7. jsme trávili s dětmi již tradičně na faře v Heralticích nedaleko
Okříšek. Téma letošního tábora byli Slované. S dětmi jsme se vrátili do roku 863,
do doby Velké Moravy, pohanství a slovanské mluvy. Zkusili jsme si, jaké to je
uctívat pohanské bohy, například Mokoš – bohyni vody, Zoru – bohyni svítání nebo
Peruna – boha bouře. Drátkovali jsme skleničky, vyráběli slovanské kříže. Na
několik dní se ukázalo i sluníčko, tak jsme se mohli vykoupat.
Mimo návštěvy mnoha zajímavých lidí ze spřátelených hradišť nás navštívili
i Konstantin s Metodějem, přinesli nám víru v jednoho Boha, hlaholici a svěcenou
vodu. Naneštěstí ale kolem byla spousta pohanských hradišť, proto jsme prožívali
mnohá dobrodružství v podobě pronásledování, zrady nebo při schovávání
svěcené vody.
Děti prožily spoustu napětí, dozvěděly se něco nového, zasoutěžily si, poznaly
nové kamarády a v neposlední řadě si zahrály i tradiční táborové hry, jako Boj
o vlajku, Otroky nebo třeba v lesním terénu hru Piráty. Za soutěže získávaly pro
skupinu slovanské knoflíky – gombíky.
Tábor se vydařil, sešla se skvělá parta lidí a kamarádů, kteří se už teď velmi těší na
příští prázdniny!
Za všechny vedoucí
Lucie Dvořáková a Eva Kolouchová
Ve dnech 17. – 22.7.2011 jsme připravili tábor pro nejmladší děti. Tento tábor byl
výjimečný tím, že děti i vedoucí spolu jeli poprvé a nevěděli, co je čeká.
Tématem byly úvodní kapitoly Bible – začínali jsme obdivem stvořeného světa
a užívali si „ráje“ při slavnostní hostině, kdy nás obsluhovali andělé. Další den děti
čekala těžká zkouška. Všechny děti, kromě jedné dívenky, neodolaly pokušení
a musely z ráje odejít. Potom je čekal fyzicky náročnější program, aby si uvědomily
důsledky prvního hříchu. Ve čtvrtek vedoucí dětem v krátké scénce připomněli
příběh synů Adama a Evy – Kaina a Ábela a vyprávěli o záchraně spravedlivého
Noema, který uvěřil Bohu a postavil velkou loď.
Většinu času jsme ale hráli hry, zpívali, vyráběli a v soutěžích procvičovali různé
znalosti a dovednosti. Přestože nám často pršelo, podařilo se nám prožít společně
pěkný týden. Děti byly velice šikovné a odvážné, předčily naše očekávání.
Každé dítě i vedoucí si z tábora odvezli spoustu nových zkušeností, skvělé zážitky
a již se těšíme na příští tábor.
Míša Mátlová a Pavlína Vondráková
Ježíšova podobenství
V týdnu od 24. 7. do 29. 7. jsme se s dětmi rozhodli nahlédnout blíže k příběhům,
které vyprávěl Ježíš na svých putováních. Během týdne jsme se seznamovali
s příběhy jako např. O ztracené ovci, O marnotratném synovi, O Samaritánovi,
10 družičkách a dalších.
Děti se naučily, jak poskytnout první pomoc při různých zraněních, jak
spolupracovat ve skupinkách, když to bylo nutné, a zjistily, že ani pastýři to nemají
- 24 -
jednoduché se svými ovcemi. Celý tábor jsme završili velkou svatební hostinou
spojenou s podobenstvím o deseti družičkách. Z tábora si děti odnesly i malé
dárečky a všichni se ve zdraví a s úsměvem ve tvářích vrátili domů.
Iva Cahová a Daniela Kriegsmannová
Hobit, aneb cesta louckých skautů tam a zase zpátky
Činnost skautských oddílů má vrcholit vždycky na táboře a nejinak je tomu u nás.
Letos jsme vyrazili hned 1. prázdninový den na tábořiště u přehrady Orlík – na Myší
louku v počtu asi 35 táborníků a 10 vedoucích. Stany jsme postavili na louce přímo
u vody na území patřící k zámeckému parku Orlíku a jako zázemí jsme měli
k dispozici nedalekou hájenku. Velkou novinkou letošního tábora byl takřka
každodenní pobyt na vodě. Plavit jsme se mohli na dvou rychlostních pramicích
P550, z nichž jedna má možnost oplachtění, a kánoích (těch bylo 10). Ale nejen
pádlováním, kormidlováním a plachtěním živ je táborník, a tak se z nás na 15 dní
stali trpaslíci, kteří pod vedením čaroděje Gandalfa a hobita Bilba uspořádali
výpravu za zlatem. Po cestě za drakem, který poklad střežil, na nás čekaly různé
nástrahy a úkoly. Vyrobit trpaslíka, sehnat co nejvíce fousáčů, kteří budou ochotni
se s nimi vyfotit, boj se skřety (kteří chtěli spát v našich teploučkých spacácích),
otevření hory za svitu měsíce, běh se zlatem a zničení Arcikamu. Trpaslíkům cesta
za zlatem trvala opravdu dlouho, protože na konec hry došli právě „o Vánocích“.
A byly to Vánoce se vším všudy. S koledami, stromečkem, prskavkami
a samozřejmě dárky.
Jedním z nejočekávanějších okamžiků celého tábora je Slibový oheň. Z nováčků se
stanou světlušky nebo vlčata a z některých z nich zase skautky a skauti. Čtyři živly
(země, voda, vzduch a oheň) přijdou při té příležitosti mezi nás a povolají si skautky
za pomocníky na nadcházející rok. Nové skautky čekalo navíc vypouštění balónů
štěstí nad přehradou.
Skautky si navíc mohly zažít „Noční výsadek“ (návrat do tábora v noci
z neznámého místa s baterkou buzolou a mapou) a dvoudenní výpravu na Zvíkov
s přenocováním venku. Navštívili jsme také Orlík a projeli se po přehradě
parníkem.
Nezapomíná se ani na ty, kteří pomáhají s programem. Některé roverky zvládly
zkoušku Tří orlích per (24 hodin hladu, 24 hodin mlčení a 24 hodin samotky)
a zažily také svou noční hru.
Jsou však obětavé duše, pro které tábor znamená práci. Těm nezbývá, než
alespoň poděkovat. Martině Kolářové, Magdě Kodetové a Magdě Vaňkové –
statečným ženám v kuchyni, a všem vedoucím, kteří připravovali program.
Za skautské středisko Luka
Kateřina Brestovská
- 25 -
25. ročník Dřevěného muže v Lukách nad Jihlavou
Letošní jubilejní 25. ročník je opět za námi. Bohužel se počasí postaralo
o komplikovaný průběh, ale to se již pořadatelům poslední tři roky děje pravidelně.
Je však velká škoda, že takto organizovaný závod pro veřejnost, se tímto setkává
s menší účastní diváků a také domácích borců. „Dřevěný muž“ - triatlon pro
sportující veřejnost, se letos uskutečnil 6.8.2011. Organizačně tento závod opět
zaštítil SK Policie Jihlava, za pomoci místního sboru dobrovolných hasičů,
jihlavských atletů a domácích pořadatelů. Na trase cyklistické části, se zajištěním
bezpečnosti soutěžících, pomohla i policie ČR, za což jim pořadatelé děkují.
Celý týden před závodem, vzhledem k teplotám, bojovali pořadatelé s možností
použití neoprenů na plavání, ale naštěstí se voda stačila ohřát na rozumnou
teplotu, a mělo to alespoň tu výhodu, že „Gabčíkovo“ nebylo zelené. Cyklistická
část proběhla dobře a všichni závodníci ji dokončili, přestože to hodně klouzalo.
Lékař ošetřil pouze drobné oděrky u dvou závodníků, kterým jejich zranění
nezabránila dojet do cíle. Běh byl již jen završením závodu a zároveň očekáváním,
kdo bude lepší, protože první tři závodníci vybíhali na trať skoro současně.
Trasa celého závodu byla tradiční: start plavání na nádrži „Gabčíkovo“, poté
cyklistická část po trase Luka - Jeclov -Velký Beranov – Luka a běh kolem nádraží
k fa Arcade Color (bývalá OSMA) a zpět po ulici 1. máje na náměstí.
Na start se postavilo 86 závodníků, z toho 8 žen a pouze jediná štafeta. I když
pršelo, tak bylo teplo, proto byla vyšší účast než vloni. Bohužel se mnoho dalších
zájemců o zábavu nedostavilo, i když nová cyklostezka z Jihlavy k tomu přímo
vybízí. Každý ze závodníků absolvoval dva okruhy na kole i v běhu.
V absolutním pořadí bylo umístění na prvních dvou místech stejné jako vloni
a předloni. Vítěz Vladimír Srb z Jihlavy opět porazil druhého v cíli L. Nedělku
a získal hlavní cenu - vázu z broušeného skla. Mezi ženami zvítězila Dědáková
Kateřina a získala také broušené sklo od sponzora.
Účast domácích borců byla katastrofální, neboť soutěžili pouze dva muži. Zvítězil
Josef Krčál (1984) před Lubošem Horáčkem (1961) a vrátil mu tak letošní porážku
z Kněžic. Tento souboj byl dramatický, ale současně je škoda, že do něj nezasáhlo
více domácích borců. Bohužel trend pasivního způsobu života je stále na vzestupu.
Dík patří všem firmám, které svou podporou umožnily pořádání XXV. ročníku:
Úřad městyse Luka nad Jihlavou, Policie ČR Jihlava, Buwol Metal, Koloniál
L. Kolouch, Modeta Style, DITON s.r.o., J. Florián- nápoje, BD Vaněk, Potraviny
Kubištová, Cyklo - Čech, PROGEO spol.s.r.o., KMS s.r.o., a další, kteří si nepřáli
být jmenováni. Samozřejmě dík i všem dobrovolným pořadatelům z řad sportovních
nadšenců, včetně sportovců z Atletiky Jihlava a také SDH Luka nad Jihlavou.
Veškeré výsledky a foto jsou na internetu – www. kms. cz/triatlon
Doufáme, že se podaří zorganizovat i další ročník opět první sobotu v srpnu 2012.
Za pořadatele všem děkuje
Mgr. Josef Šimáček
- 26 -
Stromolezení 2011
Dne 21.8.2011 se konalo v Jihlavě ve Smetanových sadech XI. Mistrovství České
republiky ve stromolezení. V letošním ročníku mohlo porovnat své schopnosti,
rychlost a um 25 závodníků. Soutěžilo se tradičně v pěti disciplínách – práce
v koruně, záchrana zraněného na laně, jištěný šplh, jištěný výstup po větvích
a instalace lana do koruny. Celé klání vyvrcholilo finálem, při němž se na dvou
památných bucích snažili posunout své hranice možností tři nejlepší. V klání
nakonec zvítězil již několikanásobný mistr z dřívějších ročníků Jiří Kořínek.
Luka nad Jihlavou se však díky Radovanu Němcovi v republikovém srovnání vůbec
neztratila! Ač svým věkem určitě nepatří mezi ty nejmladší (snad mi to promine:),
jeho výkon rozhodně respekt těch později narozených zasluhuje. Radovanovi
bohužel nevyšlo nahazování a několik bodů ztratil i při práci v koruně a záchraně
zraněného, což ho v celkovém pořadí nakonec posunulo až do druhé poloviny
startovního pole. Přesto mohou být Luka na svého rodáka hrdí a těšit se, že příští
rok v Kroměříži vše vyjde podle Radkových představ.
Za organizátory
Bc. Vladimír Másilko
Mluvní cvičení na téma „Moje oblíbené místo“
Paní profesorko, milí spolužáci, připravil jsem si pro Vás mluvní cvičení na téma
„Moje oblíbené místo.“
Moje oblíbené místo je vesnice Luka nad Jihlavou. Tato vesnice se nachází
v malebném údolí řeky Jihlavy. Bydlí tam moje babička a dědeček. Mimo ně tam
bydlí ještě spousta mých příbuzných. Jezdím tam každé letní prázdniny, ale i jindy.
Jsem velmi rád, když tam můžu přijet vlakem. V létě často navštěvuji bratrance
a sestřenice, kteří bydlí poblíž. Bývá s nimi dobrá zábava. Chodíme spolu i na
tamější koupaliště, ve kterém je ale velmi studená voda. Také tam mám svoji
modelovou železnici, pro kterou mám vyhrazené dva pokoje. Strávím u ní velké
množství času. Kolem řeky Jihlavy postavili dlouhou cyklostezku. Výborně se po ní
jezdí. Proto jí využívám k časté jízdě na kole. V centru městečka stojí veliký zámek
s obrovským parkem. Tento zámek je dominantou celé vesnice, ale bohužel není
volně přístupný veřejnosti. Sídlí v něm soukromá firma. Kolem celé vesnice je krásná
příroda. Výborně se v ní chodí na pěší túry. Nejčastěji chodíme k Bílé Skále. Je to
vysoká skála nad potokem, ze které je nádherný výhled. Luka nad Jihlavou mají
i své lidové muzeum, kde jsou staré exponáty, které používaly naše prababičky
v domácnosti a jinde a také například model železniční stanice. Kousek za vesnicí
je lyžařský areál, který je v noci osvětlený a uměle zasněžovaný. Sezona tam trvá
celou zimu. Luka nad Jihlavou jsou docela velké městečko. Velmi se mi tam líbí a už
se těším na letní prázdniny, že tam zase pojedu.
Jiří Mahdalík, 13 let
Zlín
- 27 -
Nový asfaltový povrch cyklostezky v úseku od Zdravotního
střediska Luka nad Jihlavou k Ernstýnu s napojením na stávající
asfaltovou cyklostezku k Petrovickému mlýnu.
V rámci projektu Dobrovolného svazku obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“
– II. etapa, byly za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj mimo jiné
provedeny stavební úpravy stávající hojně využívané cyklotrasy v úseku, který
navazuje na asfaltovou trasu a propojil se tak kvalitní asfaltový povrch až ke
Zdravotnímu středisku v Lukách nad Jihlavou, tedy až do samotného centra
Městyse Luka nad Jihlavou. Tento asfaltový povrch přilákal ještě větší počet nových
bruslařů, kteří nyní ve velkém zakouší krásné sportovní zážitky v klidném prostředí
přírody a v malebném údolí řeky Jihlavy, ovšem přinesl též zvýšené nebezpečí
úrazů a zvýšil provoz na této cyklostezce.
Zprvu příjemná vyjížďka se tak může změnit v peklo a boj o prostor, při kterém
hrozí úrazy, pády i jiné komplikace. Přitom to chce jen slušnost, toleranci
a dodržování základních pravidel provozu jako na silnici. Proto doporučujeme
Desatero in-line bruslaře
1) jezdit vždy vpravo
2) nikdy dva, tři vedle sebe, pokud by tím měli omezit protijedoucího
3) protisměr využít jen pro předjíždění
4) předjíždět ohleduplně a nikoho přitom neohrozit. Při předjíždění v užších místech
slušně požádat o místo – stačí slovo děkuji
5) dávat při jízdě pozor na protijedoucí cyklisty – bruslař potřebuje při jízdě větší
prostor
6) za hustšího provozu nekličkovat
7) z ničeho nic nezastavovat uprostřed stezky, ale vždy na okraji (jako na
sjezdovce)
8) nepostávat uprostřed stezky a zejména ne v hloučcích, prostě neblokovat provoz
9) neriskovat rychlou jízdou za hustého provozu, v nepřehledných, zúžených
místech, ve frekventovaných prudších stoupáních a klesáních
10) respektovat i chodce
Asfaltové in-line/cyklostezky patří jak cyklistům, tak in-line bruslařům. Žádná
kategorie tu nemá přednost, všichni by se měli respektovat a brát na sebe ohled.
Ve vlastním zájmu, protože vinou nebezpečné či nesprávné jízdy může lehce dojít
k úrazu. Není to tak těžké, chce to jen toleranci a pochopení rozdílností a specifik
obou kategorií.
In-line bruslaři jsou většinou pomalejší, zaberou však díky odrazové noze více
prostoru do strany a nemohou většinou tak rychle zabrzdit jako cyklisté. Z toho
plyne, že jejich chování na stezce by se tomu mělo přizpůsobit. Bruslaři by tedy
měli jezdit tak, aby cyklistům zbytečně nepřekáželi, umožnili jim, pokud je to
možné, hladké předjetí a neohrožovali je. Cyklisté pak také občas poznají, že sami
- 28 -
nemusejí být králi cyklostezky. Tehdy, když se potkají s in-line bruslařemzávodníkem, který klidně pojede i při tréninku průměrnou rychlostí blížící se
35 km/hod. Tedy rychleji než 99,9 % bikerů. Na úzké cyklostezce by in-line
bruslaři určitě neměli za hustého provozu jezdit vedle sebe, ale jen za sebou a vždy
vpravo. V podstatě by vždy měli protijedoucímu bruslaři nebo cyklistovi nechat
stejný prostor, jaký mají oni. Dva vedle sebe tedy mohou jet, ale jen tehdy, když
nechají stejný prostor pro dva bruslaře nebo cyklisty vedle sebe i v protisměru. Na
in-line/cyklostezkách je dobré dodržovat pravidla, např. jezdit za sebou.
Předjíždět a objíždět se musí až na zcela nouzové případy vždy zleva a nesmějí při
tom být ohroženi nebo omezeni protijedoucí. Vyplatí se odhadnout rychlost svoji
a předjížděného a počkat, až bude proti nám dostatečně volno. Když už náhodou
není zbytí, například když velmi rychlý bruslař předjíždí velmi pomalého, pak je
povinností toho, kdo předjíždí, aby včas a nahlas požádal o místo. To lze nakonec
doporučit téměř při každém předjíždění.
Cyklostezky využívají i chodci. I jim, byť pro ně in-line/cyklostezka není primárně
určena, by měl být dán prostor a jezdit kolem nich opatrně.
To platí i pro poslední skupinu, pejskaře s volně pobíhajícími psy. Ti nicméně na inline/cyklostezku zásadně nepatří a všechny kolem sebe ohrožují. Právě tam se ale
vyplatí dvojnásob zpomalit. (Čerpáno ze zdroje: http://cestovani.idnes.cz/videokomu-patri-stezky-in-line-bruslari-versus-cykliste)
Zpracovala
Daniela Krišková - Úřad městyse Luka nad Jihlavou
- 29 -
Kamarádi Balkánského ranče Vás zvou na
šestý ročník
DNE ŘEMESEL
v sobotu 26. listopadu 2011
na náměstí.
Přijďte s námi obdivovat um řemeslníků
nejrůznějších profesí,
ochutnat a posoudit výrobky našich šikovných
louckých pekařek.
Odpovídající hudbu a něco na zub máme
v záloze.
- 30 -
Matrika
Výročí narození nad 80 let
Červenec:
Karel Nováček, Otilie Součková, Alenka Casková, Zdeněk Simonides,
Ludmila Petrová, Božena Manová a Bohumil Dočekal
„PRO MAMINKY“
Srpen:
neděle 8. května 2011
Zdeňka Kuřítková, Jan Suchý, Dalibor Souček, Růžena Marešová,
Marie Kafoňková a Růžena Šindelářová
Září:
Milan Matula, Václav Sáblík, František Chlup, Alžběta Jarošová, Jiřina Šlechtická,
Justin Zajaček, Václav Vondrák a František Báťa
Narodili se
Adam Ďásek, Natálie Ruszo, Laura Janšová, Amélia Vidláková,
Anna Urbánková a Adam Kadlec
Rozloučili jsme se s
Růženou Sáblíkovou, Annou Fischerovou, Jaroslavem Kostkou,
Stanislavem Musilem, Janem Zemanem, Růženou Musilovou, Vlastou Pekárkovou,
Stanislavem Rýdou a Františkem Vaňkem.
- 31 -
eRytířka čtenářského řádu Danuše Záhorská pasuje dne 23. června v Místní knihovně prvňáčky na čtenáře.
Kejklíř Pupa a jeho vystoupení na
Přehlídce louckých kapeluže
Loucký zpravodaj – vydává Úřad městyse Luka n. J., náklad 650 ks, odpovědná
redaktorka Emilie Patiová, redakce Daniela Krišková a Zdeňka Vondrová,
povoleno tiskem Okr. úř. Jihlava pod č. 1490/75. Tisk ETIS s.r.o. Jihlava, Žižkova 10,
www.lukanadjihlavou.cz
- 32 -

Podobné dokumenty