Radnice 10/2007 - Město Moravský Beroun

Komentáře

Transkript

Radnice 10/2007 - Město Moravský Beroun
Měsíčník města Moravský Beroun
číslo 10/2007
www.morberoun.cz
Cena: 5,— Kč
Vážené spoluobčanky a spoluobčané,
námětem mého říjnového příspěvku je rozpočet města na rok 2008 a aktuality z chodu města. Jak jsem vás před měsícem informoval, zastupitelé obdrželi
začátkem měsíce října návrh rozpočtu na rok 2008, který byl sestaven
na základě požadavků jednotlivých odborů Městského úřadu a organizací
zřízených městem, včetně žádostí o dary a příspěvky.
s možností, jak získat státní dotaci na pořízení nového kotle. Zpracuje Vám
nezávaznou cenovou nabídku na konkrétní kotelnu, včetně stanovení ročních
provozních nákladů a návratnosti investic. Tato přednáška se uskuteční
30.10. v 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském
Berouně.
Vzhledem ke stávajícímu počasí se nám nepodaří dokončit obnovu spodního
schodiště v parku na Křížovém vrchu. Minulý týden jsem pozval k prohlídce
parku architekta p. Zajíčka. Z debaty vyplynula potřeba prodiskutovat definitivní podobu parku s občany. Pravděpodobně se sejdeme v zasedací místnosti
radnice, termín a hodinu upřesním v příštím čísle.
Respektoval jsem přání místních dobrovolných hasičů uskutečnit oslavu jejich
skvělého výsledku na mistrovství republiky v požárním sportu v uzavřeném
kruhu bez přítomnosti veřejnosti.
Společně s ředitelem Městských služeb připravujeme plány budoucí kompostárny a sběrného dvoru. Inspirovali jsme se návštěvou kompostárny
V nejbližší době zrealizujeme kácení náletových dřevin, které rostou v úseku v Náměšti nad Oslavou a sběrným dvorem v Trojanovicích u Frenštátu pod
budoucího tělesa chodníku do Ondrášova (jde o pokračování nedokončeného Radhoštěm.
chodníku do Ondrášova, vlevo od hlavní silnice směr Šternberk).
Počet žádostí o nájemní chráněný byt stoupl na 13.
Od pátku 19.10. jsou v Informačním centru MěÚ k prodeji čtyři zbrusu nové Začátkem října zakoupily Městské služby traktor Zetor Fortera 9641 a další
verze pohlednic s fotografiemi Moravského Berouna. Cena 5,- Kč.
příslušenství; mezi jiným i štěpkovač dřeva. Zetor bude zajišťovat zimní údržV topné sezoně se po 16. hodině v Moravském Berouně výrazně zhoršuje bu v našem městě. Po úplném dovybavení vás bude ředitel Městských služeb
kvalita ovzduší. Ty z vás, kteří uvažují o výměně kotle na tuhá paliva informovat o rozšíření komerčních aktivit firmy a cenové nabídce poskytovav rodinných domcích, zvu na prezentaci firmy Ponast spol. s r. o., která vyrábí ných služeb.
automatické kotle na spalování dřevěných peletek. Firma vás seznámí
Ing. Tomáš Feranec, starosta města
Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadě (Benchmarking)
Město Moravský Beroun se v loňském roce aktivně zapojilo do projektu
„Zavádění moderních metod kvality řízení na úřadech“ Partnery projektu jsou
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, společnost CERT Kladno,
s.r.o. a Ministerstvo vnitra. Projekt je financován Evropským sociálním fondem. Cílem této aktivity je celkové zkvalitnění chodu organizace. Dne
25.9.2007 na konferenci "Modernizace veřejné správy 2007-2013", která se
konala v Praze, jsme obdrželi „Osvědčení o implementaci metody
BENCHMARKING ve městě Moravský Beroun“.Porovnáváním získaných
údajů máme k dispozici důležitá data o úřadu, městě i správním obvodu. Na
I N F O R M A C E
O D B O R
V Ý S T A V B Y
Nakládání s odpadními vodami
společných setkáních pracovní skupiny si účastníci vyměnili své zkušenosti,
seznámili se s dalšími metodami, s jejich využitelností a s přínosy včetně
možností jejich kombinace tzv. „Příklady dobré praxe“. Pro vysvětlení pojmu
Benchmarking zveřejňujeme definici jednoho účastníka:
„Benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je
někdo jiný v něčem lepší a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim
v tom můžeme vyrovnat nebo je dokonce předčít.“
Barbora Novotná, tajemnice MěÚ
M Ě S T S K É H O
A
Ž I V O T N Í H O
Ú Ř A D U
P R O S T Ř E D Í
ve smyslu §§132, 133 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud je zjištěno, že žumpa není používána
v souladu se stavebním zákonem (je opatřena odtokem, trativodem a pod.), je
oprávněn stavební úřad činit kroky k zajištění nápravy (§137 stavebního zákona). Stavební úřad je oprávněn požadovat po vlastníku žumpy předložení
dokladů o vývozu odpadních vod na čističku odpadních vod.
Nakládání s tekutými odpady upravuje § 38 zákona č. 254/2001 Sb., vodní
zákon. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je
možné na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu, kterým je pro
Moravský Beroun a jeho místní části Městský úřad Šternberk, odbor životního
prostředí. Tento úřad vede evidenci vydaných povolení. Osoby vypouštějící
odpadní vody na základě povolení musí plnit podmínky stanovené v povolení Místně příslušný obecní úřad (Městský úřad Moravský Beroun) má podle § 3
(kvalitu vypouštěných vod, četnost měření apod.). Tyto osoby pak kontroluje odst. 8, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích oprávnění
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
Městský úřad Šternberk.
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech,
Pokud vlastník nemovitosti nemá takové povolení (viz výše) a má u nemovi- kdy je to technicky možné. Zde je pak možnost uzavření smlouvy na stočné.
tosti žumpu, pak skutečnost, zda je žumpa užívána v souladu se stavebním
Pokračování na str. 2
zákonem, kontroluje příslušný stavební úřad v rámci státního dozoru,
Stránka 2
Radnice informuje
10/2007
Podle § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali- „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovozacích neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouš- leno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.“
tění „bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod“.
V těchto dvou případech se jedná o přestupek a fyzické osobě lze uložit pokuV § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se tu až do výše 100 000,- Kč.
uvádí:
O D B O R
F I N A N Č N Í
Hřbitov v Moravském Berouně - uzavírání nájemních smluv
Město Moravský Beroun je správcem veřejného pohřebiště (místní hřbitov).
musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady
za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.
V nejbližších dnech budou finančním odborem MěÚ osloveni dosavadní
Rada města Moravský Beroun schválila na svém 16. zasedání dne 17.9.2007 nájemci k uzavření nových nájemních smluv k hrobovým místům. DoporučuŘád veřejného pohřebiště, včetně výše poplatků na veřejném pohřebišti.
jeme všem, aby se v rodinách domluvili na tom, s kým má být smlouva
1. Nájemné za pronájem hrobového místa činí 7,- Kč/m2/rok / a je stanoveno o nájmu hrobového místa uzavřena. Ve smlouvě pak bude nutno uvést jméno
a příjmení nájemce, rodné číslo a bydliště.
v souladu s cenovým věstníkem Ministerstva financí 1/2007.
2. Poplatek za služby související s údržbou a provozem veřejného pohřebiště Informace lze získat telefonicky na čísle 554 773 129, nebo osobně na finančbyl schválen ve výši 80,- Kč/hrobové místo/rok. Tato částka je neměnná ním odboru MěÚ u paní Romany Pisemské.
na dobu 10ti let.
Nájemné a poplatek za služby je nutno uhradit předem na dobu 10 let u podpisu nájemní smlouvy (pokud nebude platba uhrazena, nebude uzavřena
3. Vsyp popela na vsypové loučce činí 800,-Kč/jednorázový poplatek.
nájemní smlouva)
Řád je k nahlédnutí v informační skříňce u hřbitova a na internetové adrese:
Každý, kdo nemá zájem o obnovení pronájmu z jakýchkoliv důvodů a o hrob
www.morberoun.cz/samospráva/OZV
se nestará, je povinen toto oznámit na MěÚ Moravský Beroun Na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších
tel. 554 773 129 a na své náklady odstranit hrobové zařízení. Pokud tak neupředpisů, vyplývá pro občany města Moravský Beroun povinnost uzavřít
činí, bude zařízení hrobu odstraněno Městem Moravský Beroun a majiteli
nájemní smlouvu na hrobové místo na hřbitově v Moravském Berouně.
přeúčtováno.
Smlouvu musí uzavřít každý, i ten, kdo má hrobové místo doposud placeno
(případné předplacené nájemné bude nájemci u podpisu nájemní smlouvy Když zemře někdo blízký, je to pro jeho rodinu a přátele většinou velmi citlivá
událost, přesto se někdo musí postarat o nutné kroky.
odečteno).
Nájem hrobového místa (dále jen „nájem“) vzniká na základě smlouvy Pro pozůstalé jsme připravili praktické informace – jak zařídit vše potřebné.
o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako V tištěné podobě je lze získat v informačním centru nebo na požádání zaslat
pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu v elektronické podobě.
M Ě S T S K É
S L U Ž B Y
Jaké povinnosti a práva mají k fakturačním vodoměrům Městské služby (MS) a jaké odběratel?
Fakturační vodoměr je ve vlastnictví dodavatele vody (MS Moravský Beroun, s.r.o.), který také provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv,
na svůj náklad, vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zvláštních předpisů.
Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?
Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (MS). Přezkoušení je
dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a) vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru
hradí dodavatel vody.
b) údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního
vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN
KONANÉHO DNE 3. ŘÍJNA 2007
2. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Ferancová, pan Libor Vítek
a pan Václav Polcer
Moravský Beroun. Cena pozemku je 35,- Kč/m2 + 3% daň z převodu nemovitostí. Zájemci hradí náklady za vypracování GP a 500,- Kč za návrh na
vklad do katastru nemovitostí.
b) upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun –
viz zápis
c) bod č. 1 přílohy OMp - vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č.
872 ost. pl., jiná plocha o výměře cca. 200 m2 v k.ú. Moravský Beroun a
části pozemku parc.č. 872 ost. pl., jiná plocha o výměře cca. 130 m2 v k.ú.
Pokračování na str. 3
Stránka 3
Radnice informuje
10/2007
d) bod č. 2 přílohy OMp - vyhlášení záměru na prodej nemovitostí : pozemek
ků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
parc.č. 554 trvalý travní porost o výměře 2733 m2 v k.ú. Nové Valteřice,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Moravský Beroun.
pozemek parc.č. 556 trvalý travní porost o výměře 1109 m2 v k.ú. Nové
- pozemek parc.č. 881/1 trvalý travní porost o výměře 20 432 m2 v k.ú.
Valteřice, pozemek parc.č. 116 zast.pl. a nádvoří o výměře 27 m2 v k.ú.
Moravský Beroun
Nové Valteřice a budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 116 zast. pl. a
m) změnu zřizovací listiny organizační složky Města Moravský Beroun
nádvoří v k.ú. Nové Valteřice. Cena pozemku je 30,- Kč/m2 + 3% daň
„Městská knihovna a informační centrum Moravský Beroun“ s platností
z převodu nemovitostí. Zájemci hradí 500,- Kč za návrh na vklad do katastod 03.10.2007
ru nemovitostí.
e) bod č. 4 přílohy OMp - vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 498/1 n) změnu zřizovací listiny organizační složky
ost.pl., neplodná půda – část o výměře cca. 80 m2 v k.ú. Nové Valteřice.
Města Moravský Beroun „KINO Moravský Beroun“ s platností
Cena pozemku je 30,- Kč/m2 + 3% daň z převodu nemovitostí. Zájemci
od 03.10.2007
hradí 500,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí a náklady za
vypracování GP.
o) změnu zřizovací listiny organizační složky Města Moravský Beroun
„Jednotka sboru
f) bod č. 5 přílohy OMp - vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc.č.
1008 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca. 130 m2 v k.ú. Moravský Bedobrovolných hasičů – Moravský Beroun“ s platností od 3.10.2007
roun a části pozemku parc.č. 1008 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca.
p) změnu zřizovací listiny organizační složky Města Moravský Beroun
100 m2 v k.ú. Moravský Beroun viz. přiložená mapka. Cena pozemku je
„Městská dechovka Moravský Beroun“ s platností od 03.10.2007 včetně
35,- Kč/m2 + 3% daň z převodu nemovitostí. Zájemci hradí náklady za
opravy textu v článku I – dle zápisu
vypracování GP, který bude vypracován na základě vytýčení v terénu žadateli a zástupcem města (po schválení vyhlášení záměru složí žadatelé
r) prodloužení termínu čerpání prostředků dle Smlouvy o úvěru č. 1732/06/
zálohu, ze které nechá město nebo žadatelé vypracovat GP) a 500,- Kč za
LCD s Českou spořitelnou, a.s. na výstavbu 27 b.j. – chráněných bytů
návrh na vklad do katastru nemovitostí.
v Moravském Berouně do 19.6.2008
g) bod č. 6 přílohy OMp – vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 790/3 s) vzdání se pětiletého věcného práva předkupního na koupi podílu
ost.pl., neplodná půda o výměře 283 m2 v k.ú. Nové Valteřice. Cena po846/10000 na domě č.p. 503 - 504 v k.ú. Moravský Beroun na pozemku
zemku je 30,- Kč/m2 + 3% daň z převodu nemovitostí. Zájemci hradí 500,parc.č. 305/1 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Moravský Beroun na základě žádosti
Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
E.R.
h) bod č. 7 přílohy OMp - prodej pozemku parc.č. 53 trvalý travní porost o
3. Zastupitelstvo města ukládá:
výměře 908 m2 v k.ú.Čabová. Kupující: P.a T.K.Cena pozemku je 30,- Kč/
a) odeslat dopis firmě SAN-JV Šumperk ve věci reklamace závad v bytech
m2 + 3% daň z převodu nemovitostí. Kupující hradí 500,- Kč za návrh na
nájemníků domu na ulici Smetanova 635
vklad do katastru nemovitostí.
i) bod č. 9 přílohy OMp - prodej pozemku parc.č. 232/1 zahrada o výměře 320 4. Zastupitelstvo města revokuje:
m2 v k.ú. Moravský Beroun. Cena pozemku je 35,- Kč/m2 + 3% daň
a) část usnesení č.12.2.k) z 12.zasedání Zastupitelstva města Moravský
z převodu nemovitostí. Kupující: P. a A.B. Kupující hradí 500,- Kč za návrh
Beroun ze dne 21.3.2001
na vklad do katastru nemovitostí. Město Moravský Beroun se zavazuje
vybudovat napojení účelové komunikace na komunikaci I/46. Kupující hradí 5. Zastupitelstvo města neschvaluje:
materiál na zhotovení kanalizační přípojky v úseku od rodinného domu po a) prodej podílů 1140/10000 na nemovitostech, tj. budově č.p. 540 na pozemměstskou kanalizaci. Tímto jakýkoliv příslib Města Moravský Beroun na
ku parc.č. 1272 zast.plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1272 zast.pl. a
vybudování pozemní komunikace na pozemku parc.č. 232/1 zahrada v k.ú.
nádvoří o výměře 337 m2 v k.ú. Moravský Beroun
Moravský Beroun zaniká.
b) žádost M.M. o snížení měsíční splátky za služné nájemné a služby spojené
j) bod č. 10 přílohy OMp - prodej nemovitostí, tj. podílů 2013/10000 na budos nájemným
vě objektu bydlení č.p. 508 na pozemku parc.č. 32 zast. pl. a nádvoří a
6. Zastupitelstvo města odkládá:
pozemku parc.č. 32 zast.pl. a nádvoří o výměře 192 m2 v k.ú. Moravský
Beroun. Kupující - Ing.Z.M a E. H. Kupující hradí poměrnou část nákladů
a) projednání bodu č. 3 přílohy OMp na další zasedání Zastupitelstva města
za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.400,- Kč a 500,- Kč za návrh
Moravský Beroun
na vklad do katastru nemovitostí.
b) bod č. 8 přílohy OMp - prodej části pozemku parc.č. 88 zahrada o výměře
k) bod č. 11 přílohy OMp – bezúplatný převod pozemků, které jsou zcela
cca. 450 m2 v. k.ú. Moravský Beroun, části pozemku parc.č. 88 zahrada o
zastavěny tělesem místní komunikace dle § 22 odst. 3 písm. h) zákona č.
výměře cca. 315 m2 v k.ú. Moravský Beroun a pozemku parc.č. 90 zahra219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
da o výměře 828 m2 v k.ú. Moravský Beroun
vztazích, ve znění pozdějších předpisů od ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Moravský Beroun.
- pozemek parc.č. 1221 ost.pl., ost. komunikace o výměře 209 m2 v k.ú.
Čabová
- pozemek parc.č. 977 ost.pl., ost. komunikace o výměře 730 m2 v k.ú. Sedm
Dvorů a
- pozemek parc.č. 309/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 952 m2
- pozemek parc.č. 679/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1387 m2
- pozemek parc.č. 680/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 2074 m2
- pozemek parc.č. 869 ost. pl., ost. komunikace o výměře 413 m2
- pozemek parc.č. 1490 ost. pl., ost. komunikace o výměře 711 m2
všechny v k.ú. Moravský Beroun
l) bod č. 12 přílohy OMp – bezúplatný převod zemědělského pozemku podle
zákona č. 95/1999, o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozem-
Úplné znění je zveřejněno
na webových stránkách města.
Stránka 4
Radnice informuje
C O
S E
U
N Á S
10/2007
D Ě J E
Vyhodnocení a vernisáž soutěže BEROUNSKÝ OBJEKTIV
Na začátku prázdnin vyhlásilo Foto Kolo Sport Hnila spolu s Informačním
centrem amatérskou fotografickou soutěž Berounský objektiv. Každý, nejen
občan Moravského Berouna, měl možnost přinést své fotografie a zúčastnit
se této umělecké soutěže první svého druhu v Moravském Berouně. Byly
vyhlášeny dvě kategorie: 1. kategorie do 15ti let a 2. kategorie nad 15 let.
posoudila jednotlivé snímky, z nichž vybere kandidáty na ocenění. Byli
pozváni významní činitelé z umělecké oblasti, na jejichž bedrech bude ležet
odborné posouzení soutěžních snímků.
Dne 24.11. se v prostorách informačního centra uskuteční vyhlášení vítězů
soutěže, předání cen a následná vernisáž. Ceny již čekají na své vítěze...
V každé kategorii se soutěžilo ve dvou tématech - Moravský Beroun a okolí Všechny soutěžní snímky budou i nadále zdobit prostory informačního centra
nebo volné téma. 1. ročníku se zúčastnilo 20 lidí, kteří zrealizovali fotografické a od pondělí 26.11. jsou zváni všichni občané na výstavu přihlášených fotonápady a předvedli tak své fotografické nadšení. Nebo se zúčastnili ti, kteří grafií. Sami můžete posoudit originalitu a vkus fotografů a zároveň se můžete
nechtěli, aby jejich fotky jen tak bezděčně ležely v šuplíku. A to bylo smyslem pokochat krásou přírody i objektů, které byly zachyceny objektivy soutěžících.
soutěže - aby fotka přinesla fotografovi radost z toho, že neslouží jen sama Výstava je veřejnosti určena kdykoliv v době otvírací doby informačního centsobě, ale pokud ji autor považuje za zdařilou, aby se mohla prezentovat dál ra.
a sloužit dalšímu významu.
Jakub Janalík
V měsíci listopadu se sejde porota, jak laická tak i odborná, aby anonymně
Berounský trojúhelník
V pátek 5. října se berounské náměstí společně s dalšími ulicemi proměnilo
v atletickou dráhu. Letos se totiž konal již 35. ročník tradičního Berounského
trojúhelníku pod organizací TJ Granitol a Města Moravský Beroun. Celá akce
vypukla v 16:30 hod., kdy první startovní výstřel poslal na dráhu nejmladší
žákyně. Nejpočetnější zastoupení měly jako obvykle nejmladší kategorie,
účast ve starších kategoriích byla o poznání menší. Na startu se sešla hlavně
spousta rodičů, kteří přišli povzbudit své děti v jejich prvním závodním běžeckém snažení.
Počasí se letos nevyvedlo. Z počátku bylo pouze zataženo, ale od poloviny
závodu začalo pršet, což bylo velmi nepříjemné jak pro běžce, tak i pro diváky. Kéž by počasí bylo tím hlavním faktorem, kvůli kterému letošní účast
nebyla tak vysoká. Organizátoři připravili pro závodníky dva okruhy vedoucí
z náměstí po ulici Dvořákova a zpět přes sídliště na náměstí. Malý okruh pro
mladší běžce měřil 700 m, pro starší běžce byl přichystán kilometrový okruh
s neatletickým převýšením 26 m. Závodu se celkem zúčastnilo 99 běžců
ve vypsaných 5 kategoriích od nejmladších žáků, kteří se snažili zdolat jeden
700 metrový okruh, až po muže, jenž změřili své síly na 5ti km.
Z důvodů deště několik kategorií odstartovalo společně. Pro každého běžce
bylo připraveno občerstvení. Vítězové byli oceněni pohárem a diplomem.
Moderování celé akce se opět ujal pan Novotný, který se aspoň slovně snažil
zmírnit nepřízeň počasí, přesto diváci postupně promokli natolik, že ztratili
zájem povzbuzovat a začali se z cílové rovinky vytrácet.
Dalším běžeckým závodem bude Silvestrovský běh pořádaný na Silvetra,
takže trénujte, nebo si jděte jen tak zaběhat a pak na Silvestra přijďte změřit
své síly.
Jakub Janalík
Průřez celé akce je zachycen ve fotogalerii na webových stránkách města
www.morberoun.cz. Výsledky se nachází v rubrice sport.
Hec kolo na závěr
Závěrečné vyjížďky na jízdních kolech „Hec kolo“ se uskutečnily v sobotu
6. října. Na startovní čáře jsme mohli napočítat necelých 60 účastníků a to
i přesto, že počasí bylo poněkud chladnější. Trasy byly stejné jako na jaře,
tedy 10, 30 a 50 km.
roku.
Velké poděkování ovšem patří i organizátorům a sponzorům této akce - Foto
Kolo Sport Jaroslav Hnila, Městské kulturní a turistické informační centrum,
Fortex Libor Vítek, Jumivo Milan Juřena, Elektro Miroslav Handl, Stavebniny
Každý účastník dostal Heč diplom doplněný o čas, za který ujel trasu, a pro RANO Radomír Nohejl PhDr., www.foto-alesar.com, Michal Vývoda, Kofola
všechny bylo přichystáno občerstvení v podobě špekáčků, nealko nápojů, a.s., Lindauer stavby s.r.o., Tempisch, Ina Sport, Kelly´s a také Penzionu
Gizita, který nám poskytl prostory.
sladkostí a teplého nápoje.
Markéta Vargová
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další setkání na jaře příštího
ORDINAČNÍ DOBA ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Sofronieski
Chcete vědět, jak kvalitní pijete vodu?
Město Moravský Beroun ve spolupráci s firmou LITOLAB
vám zajistí
Dne 11.11.2007 od 13:00—15:00 hod. (dle počtu zájemců)
odběry vzorků pitné vody z domácích studní.
V případě zájmu se obracejte přímo na starostu města Ing. Tomáše Ferance,
tel.: 554 773 140 nebo 724 179 164, nejpozději do 7.11.2007 včetně.
platí do 31.12.2007
Po
Út
St
Čt
Pá
7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
7:30 - 13:00
Telefon: 554 725 317
Mobil: 776 246 405
Stránka 5
Radnice informuje
Z Á K L A D N Í
U M Ě L E C K Á
10/2007
Š K O L A
I N F O R M U J E
Říjen v ZUŠ
V úterý 9.10. 2007 proběhla v sále ZUŠ Netradiční hudebně – dramatická beseda a vystoupení s názvem: „Život, hudba a tanec přírodních národů.“ Na tomto netradičním setkání děti
hrály na africké djembe, australské didgeridoo, tancovaly a zazněly i indiánské zpěvy. Tímto
pořadem nás provázel Mgr. Zdeněk Vilímek z Olomouce, který se o antropologii zajímá již
sedm let. Z celého světa sbírá domorodé hudební nahrávky, které uplatňuje při výuce alternativní hudebně – pohybové výchově. Cílem odpoledne bylo motivovat děti k hudbě a podpořit jejich tvořivost. Akce se setkala se zájmem dětí i rodičů a na základě jejich podnětů
bude v listopadu 2007 otevřen LDO (literárně – dramatický obor). Kromě hudebně – pohybové výchovy, která byla prezentována na této akci, se zájemci o výuku LDO setkají
s divadelním řemeslem, naučí se pracovat a poznávat svůj hlas a další zajímavé činnosti.
Pro školní rok 2007/2008 plánujeme otevřít pouze jednu pracovní skupinu. Zájemci o LDO
se mohou hlásit v ZUŠ nejpozději do 15. 11. 2007.
V závěru odpoledne zahrál p.uč. Marek Živný na soupravu bicích nástrojů. Od října 2007
vyučuje Marek Živný v ZUŠ hru na bicí nástroje. Zájemci o výuku se mohou přihlásit v ZUŠ.
Pozvánky:
Hra na africké djembe v ZUŠ
listopad 2007:
12. listopadu v 16.30 hod. vás zveme na akci UŠIJ SI SVOU HVĚZDU (ruční šití technikou patchwork). Materiál zajištěn. Vstup zdarma. Místo konání – ZUŠ.
27. listopadu v 16.30 hod. vás zveme na koncert žáků ze tříd p.uč. Jany Živné, Zuzany Pouchlé a Marie Břicháčkové. Místo konání – sál ZUŠ.
29. listopadu. v 16.30 hod.vás zveme na koncert žáků ze tříd p.uč. Jany Dvorské a Zdeňka Štěpánka. Místo konání – sál ZUŠ.
prosinec 2007:
4. prosince v 15.00 – 17.00 hod. se uskuteční Den otevřených dveří s MIKULÁŠSKÝM překvapením. Součástí programu bude i výstava žáků výtvarného
oboru ZUŠ. Místo konání – ZUŠ.
11. prosince v 17.00 hod. se v Městské knihovně Moravský Beroun uskuteční vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravský Beroun. Součástí
programu bude i hudební vystoupení žáků ZUŠ.
18. prosince v 16.30 hod. Vás zveme na Adventní koncert. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ. Místo konání – sál ZUŠ.
Všichni jste srdečně zváni!
Pedagogický sbor ZUŠ Moravský Beroun
ZUŠ Moravský Beroun
Výtvarný obor ZUŠ zve zájemce
z řad dětí, rodičů a prarodičů
na podvečerní setkání
UŠIJ SI SVOU HVĚZDU
Technika PATCHWORK – šití ručně
Každý z návštěvníků si může ušít
svou vlastní hvězdu.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Dne 12. listopadu v 16:30 hod.
v ZUŠ Moravský Beroun
Vstupné ZDARMA
Soutěž o nejhezčí nazdobený vánoční perníček
Vážení občané, domácí pekaři či cukráři! Informační centrum pro vás připravuje na letošní prosinec soutěžní výstavu vánočních perníčků i dalších vašich
výrobků z perníkového těsta s vánoční tématikou. Pečete-li každoročně na Vánoce či máte-li nápady, neváhejte na Vánoce upéct a nazdobit takový perníček,
kterým se můžete pochlubit a na který budete náležitě pyšní.
Bližší informace v příštím čísle!
Stránka 6
Radnice informuje
O D B O R
V N I T Ř N Í C H
SPOLEČENSKÁ KRONIKA - období říjen 2007
Životní jubileum slaví:
70 let
75 let
Terezia Burešová
Jiřina Zbořilová
Jan Smital
80 let
Viktor Kučmin
10/2007
85 let
Anna Hudečková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
SVÁTKY A PRANOSTIKY - Říjen 2007
SVÁTKY
3. 10. Bohumil
Jméno slovanského původu, znamená „ milý bohu, bohumilý “ . Domácké
podoby tohoto jména jsou například Boža, Božek, Bohouš, Míla aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - polsky Bogumil, německou obdobou Gottlieb,
bulharsky Bogomil. V našem městě je v současné době 8 nositelů tohoto
jména, nejstarší oslavil 73 let, nejmladší oslaví 19 let.
4. 10. František
Jméno italského původu, znamená „ svobodný muž, chlap “. Domácké podoby tohoto jména jsou například Franta, Fráňa, Fanoušek, Frank, Fery, Ferenc
aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - anglicky, norsky, dánsky, Francis, švédsky Frans, italsky Francesco, Franco, maďarsky Ferenc. V našem městě je
v současné době 55 nositelů tohoto jména, nejstarší oslavil 76 let, nejmladší
oslavil 6 let.
5. 10. Eliška
Česká varianta hebrejského jména Alžběta, znamená „ můj bůh je přísaha “.
Domácké podoby tohoto jména jsou například Elinka, Ela, Elza, Eluška, Lízinka aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - německy Elisa, Elise, anglicky Eliza,
Elise, francouzsky Élise. V našem městě je v současné době 10 nositelek
tohoto jména, nejstarší oslavila 67 let, nejmladší oslavila 3 měsíce.
15.10. Tereza
Jméno řeckého původu, vykládá se jako „pocházející z ostrova Thery nebo
Therasie“ někteří vykládali z řečtiny „záštita, ochrana“. Domácké podoby
tohoto jména jsou například Tera, Terka, Terezka, Tery, Réza, Terinka aj.
Cizojazyčný ekvivalent jména - německy, dánsky, holadsky Theresa, Therese, Theresia, rusky Tereza, Terezija, maďarsky Teréz. V našem městě je
v současné době 14 nositelek tohoto jména, nejstarší oslavila 52 let,
nejmladší oslavila 1 rok.
18. 10. Lukáš
Jméno latinského původu, znamená „ Lukánec, pocházející z Lukánie“ (Lucania byla krajina v jižní Itálii ). Domácké podoby tohoto jména jsou
například Lukášek, Lukša, Lukšík, Lukeš aj. Cizojazyčný ekvivalent jména anglicky Luke, italsky Luca, německy Lukas, Lucas, bulharsky Lukan. V
našem městě je v současné době 22 nositelů tohoto jména, nejstarší oslavil
29 let, nejmladší oslaví 6 měsíců.
19. 10. Michaela
Jméno hebrejsekého původu, znamená „ kdo (je) jako bůh, podobný bohu“.
Domácké podoby tohoto jména jsou například Míša, Miška, Míšenka, Mišela
aj. Cizojazyčný ekvivalent jména - anglicky Michaela, španělsky Miguela,
francouzsky Michele, rusky Michajlina. V našem městě je v současné době
29 nositelek tohoto jména, nejstarší oslaví 37 let, nejmladší oslavila 4 roky.
V závěru uvádíme také některá jména, která v kalendáři nejsou, ale přesto
datum možného slavení jmenin připadá právě na měsíc říjen.
MUŽSKÁ JMÉNA: Amadeo, Amadeus, Bret, Gál, Chrabroš, Myrtil, Narcis,
Sergej, Vojmil, Záboj, Zosim, Zvonimír, Živan.
ŽENSKÁ JMÉNA: Amadea, Brita, Celie, Delia, Eunika, Kordula, Krasoslava,
Lesana, Liv, Saron, Tea, Uršula, Vendelína, Zenobie,
Živa.
PRANOSTIKY






K A L E N D Á Ř N Í
1.listopad—Slavnost všech svatých
Tato slavnost vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu
(původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem
křesťanským svatým mučedníkům v květnu roku 609.
2. listopad – Památka zesnulých neboli dušičky
Lidé znají tento svátek pod pojmem dušičky. Tak, jak se slaví dnes, jsou
údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek
dušiček je však mnohem starší.
Historie svátku
Dušičky pochází z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil
v den keltského nového roku, v den, kdy se podle keltské víry prolíná náš svět
se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou
na tuto skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali
ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které
dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice.
Dušičky / Památka zesnulých ve světě
Dušičky se dnes slaví v celém křesťanském světě a přeneseně i v USA,
kde je svátek znám jako All Hallow´s Day neboli Halloween.
Dušičky dnes
2. listopadu lidé navštěvují hřbitovy, aby zavzpomínali na své pozůstalé.
Na hroby pokládají věnce a květiny a zapalují svíčky. Den je vzpomínkou
na ty, kteří už nejsou mezi námi.
V Ě C Í
Říjen když blýská, zima plíská.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu ji opět ubude.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Když se táhnou ptáci blízko stavení, bude tuhá zima.
S V Á T K Y
Halloween a jeho historie
Halloween je svátek, jehož původ sahá až do období starých keltů. Tehdy lidé
na prvního listopadu svítili na cestu duším mrtvých, a to lucernami vyrobenými z dýní. Věřili, že v noci ze 31. 10. na 1. 11. se duše mrtvých vracejí domů.
Noci se říkalo Samhain, což znamená konec léta.
Od Samhainu k Halloweenu
Jakmile se k moci dostala církev, svátek byl zakázán a nahrazen Svátkem
všech svatých. Mnozí lidé ale Samhain slavili déle, a proto se oba svátky
spojili v jeden a vesničané mu začali říkat Halloween (v originále však
All Hallow´s Day).
Halloween v Americe
Mnoho lidí Halloween spojuje s Amerikou, ale zde se svátek začal slavit až
poté, co sem přijeli evropští osadníci. Svátek se stal velmi oblíbeným a lidé
zde zdobí domy dýňovými svítilnami a pečou koláče dodnes. Děti se převlékají za strašidla a chodí od domu k domu.
Stránka 7
Radnice informuje
10/2007
K U L T U R A
INFORMAČNÍ CENTRUM POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁL
TŘI MUŠKETÝŘI
PŘEDPREMIÉRA OBNOVENÉHO PŘEDSTAVENÍ
Kde: divadlo Hybernia v Praze
Kdy: úterý 26. únor 2008, 15°° hod.
Cena vstupenky: 150,-Doprava: cca 400,-Cena celkem: cca 550,-Místo na sále: 18. až 20. řada
Účinkují: Petr Kolář, Monika Absolonová, Josef Vojtek a další
Kompletní obsazení by se nemělo výrazně lišit od původní verze
Hudba: Michal David
Libreto: Lou Fanánek Hagen
Závazné přihlášky a zálohu 200,--* přijímá
Informační centrum do 30. listopadu 2007
Zájezd na představení se uskuteční, pokud se přihlásí
dostatečné množství zájemců!
Stále 30 volných míst!
*) nevratná záloha při neúčasti
Program Městského kina na měsíc listopad 2007
páteční představení od 19:30 hod.
2.11. Smrtonosná past 4.0
USA, akční/dobrodružný
9.11. Shrek Třetí
USA, animovaný/rodinný
10.11. Shrek Třetí
17:00
16.11. Koření života
USA, drama/komedie
23.11. Hairspray
USA, drama/komedie
30.11. Rush Hour 3 - Tentokráte v Paříži
USA, akční/komedie
PO VĚ S TI
25,- a 30,- Kč
25,- a 30,- Kč
25,- a 30,- Kč
25,- a 30,- Kč
25,- a 30,- Kč
25,- a 30,- Kč
Z
O K O L Í
MO R A VS K ÉHO
BE RO U N A
Domašovská kyselka
V místech, kde se nachází pramen domašovské kyselky, se občas ozývají zvuky připomínající dětské broukání. Je to ozvěna hlasů skřítků, obývajících podzemní prostory ukryté hluboko pod zemí. Tam žijí od pradávna malí mužíčkové, nad jejichž hlavami vyvěrá na povrch léčivá voda, která roznáší po světě
v malých bublinkách něco z moudrosti pohádkových tvorů.
Skřítkové, jak praví pověst, zde vydechují do podzemních vod své tisícileté zkušenosti a poznání, aby člověka prostřednictvím léčivých pramenů podarovali
alespoň dílem toho, čeho sami mají nadbytek - zdravím a moudrostí. Lidé přece kráčí po jejich nebi, protože země je tím jediným, co skřítkové mají nad svými
čepičkami a, tak odjakživa považují za samozřejmé lidem pomáhat a udržovat si jejich přízeň. Pokud je člověk ve své samolibosti nepřehlíží a dokáže ve své
fantazii zhmotnit jejich neviditelné postavičky, vždycky rádi vyplní pozemským obyvatelům vyřčená i nevyřčená přání, ukáží jim místa nevídaných pokladů,
prozáří jejich duše radostí a po kapkách jim přidají zdraví a moudrost.
Tak se alespoň dovídáme z pohádek vyprávěných těmi, kdo o skřítcích ledacos vědí. V té, která pojednává o mužíčcích žijících pod pramenem domašovské
kyselky, je zapsáno, že za tyto dary je dobré poděkovat alespoň úsměvem. Vždyť skřítkové, kteří vždycky poněkud pozorují toho, kdo se napije této léčivé
vody, bývají velice nešťastní, když zahlédnou na svém nebi zachmuřenou tvář.
Publikováno se souhlasem autorky Ireny Šindlářové z knihy „Průvodce po Tajemných místech Nízkého Jeseníku“
Stránka 8
Radnice informuje
10/2007
S P O R T
FOTBAL v Moravském Berouně – slovo trenéra
15. září 2007 Mor. Beroun – Libina 5:2
S tímto mužstvem jsme očekávali tuhý boj o udržení dobrého postavení v tabulce. Utkání jsme zahájili ve velkém stylu a podařilo se nám prakticky z první
vážnější šance vstřelit Josefem Vargou první gól 1:0. I následující gólové šance se nám na rozdíl od minulých zápasů dařilo proměňovat a skóre rychle narůstalo. Na 2:0 zvyšoval opět Josef Varga a na 3:0 Tomáš Klusák. Soupeř sice po rohu snížil na 3:1, ale do poločasu stihl ještě zvýšit náš náskok svým druhým
gólem Tomáš Klusák 4:1. Ve druhém poločase jsme se snažili zvýšit náskok. A to se podařilo - střídající dorostenec Martin Otáhal zvýšil na 5:1 a v poslední
minutě hosté ještě změnili stav utkání na 5:2. Stinným okamžikem utkání tak zůstalo zranění jednoho z nejlepších hráčů na hřišti Josefa Vargy, doufám, že se
brzy na hřišti objeví a děkuji za perfektní výkon celého mužstva.
23. září 2007
Mor. Beroun – Lesnice 0:0
Při utkání s Lesnicí jsme se museli obejít bez několika hráčů základní sestavy a tudíž bylo mužstvo doplněno o hráče dorostu. Od úvodních minut nastoupili
Tomáš Komenda, Pavel Mužatko a Radek Švanda. Další mladík Martin Otáhal čekal na střídačce na svoji šanci. Než se mužstvo stabilizovalo a rozehrálo
dostal nás soupeř pod tlak a tím si vytvářel i šance, které se dařilo likvidovat. V polovině poločasu jsme začali hru vyrovnávat a i my jsme byli schopni nebezpečně zaútočit. Naší iniciativu mírně omezilo zranění Tomáše Klusáka, avšak i jeho nástupce Martin Otáhal se snažil svou aktivitou nebezpečně působit
v útočném pásmu. Ve druhém poločase jsme byli daleko aktivnější a vytvářeli si neustálou převahu. Nedařilo se nám však vstřelit gól. Ten měl soupeř
na svých kopačkách, ale při pokutovém kopu náš brankář Vlastimil Jurečka nedal soupeři šanci a kop chytil. Ve zbývajícím čase jsme se snažili získat vítězství, ale žádná šance se neujala, výsledek 0:0.
29. září 2007
Mor. Beroun – Bohdíkov 2:1
V dalším domácím utkání jsme přivítali mužstvo z Bohdíkova. Zápas jsme začali aktivně a již od prvních minut jsme si začali vytvářet šance a jednu z nich
proměnil po krásné samostatné akci Petr Frančák 1:0. Tímto gólem jsme se sice uklidnili a snažili se přidat další gól, rozhodnout vývoj utkání. Avšak velké
procento nepřesných přihrávek dalo šanci soupeři podnikat mnoho nebezpečných protiútoků. Nebezpečné akce se proto střídaly na obou stranách
až do závěru prvního poločasu. Když se zdálo, že půjdeme s tímto stavem do šaten, podařil se Janu Hlaváčovi lob hlavou a zvýšil naše vedení na 2:0. Do
druhého poločasu jako by na hřiště nastoupila úplně jiná mužstva. Soupeř okamžitě převzal iniciativu a velkým tlakem donutil naše hráče chybovat. Pouze
díky zvýšené aktivitě našich se soupeři podařilo dát pouze jeden gól a snížit stav utkání na 2:1. I přesto, že jsme v tomto druhém poločase podali nejslabší
výkon v sezóně, podařilo se výsledek uhájit v náš prospěch.
6. října 2007 Mor. Beroun – Sudkov 2:0
S mužstvem Sudkova jsme odehráli první ze dvou utkání na hřištích soupeře. Na velmi podmočeném terénu jsme měli v prvním poločase problémy s držením
míče a přesností přihrávek. Z tohoto důvodu jsme často dávali soupeři možnosti podnikat nebezpečné protiútoky. V těchto chvílích mužstvo podržel brankář
Vlastimil Jurečka, když zlikvidoval dvě nebezpečné, gólem zavánějící akce. Nám se také dařilo zatlačit soupeře a zde se prosadil přesnou střelou Tomáš
Handl a dal vedoucí gól 0:1. Ve druhém poločase mužstvo výrazně zpřesnilo přihrávky a zvýšilo aktivitu. Podařilo se nám soupeře zatlačit na vlastní polovinu
a snažili jsme se rychle rozhodnout utkání. Toto se podařilo vcelku brzo, když se v 53minutě prosadil Tomáš Klusák a svým 6 gólem v této sezoně rozhodl
o výsledku utkání 0:2. V čase do konce zápasu jsme se snažili zvýšit naše vedení, soupeř již nebyl tak aktivní a snažil se podnikat pouze rychlé brejky. Šanci
zahrát si dostali všichni mladí hráči z lavičky, kteří opět prokázali své kvality. Mužstvo odvedlo dobrý výkon, zaslouženě zvítězilo a udrželo si 3. pozici v tabulce.
13. října 2007 Mor. Beroun - Bělá pod Pradědem 2:0
Ve druhém utkání na hřištích soupeře jsme navštívili Bělou pod Pradědem. Od počátečních minut jsme zatlačili soupeře na jeho polovinu a okamžitě jsme si
začali vytvářet gólové šance. Vše vyvrcholilo faulem domácích v pokutovém území na Petra Frančáka a on sám nařízenou penaltu s přehledem proměnil 0:1.
Dalo by se čekat, že tento gól mužstvo uklidní a rychle přidá další gól. To se však i přes dobré šance nepodařilo. Naopak gól jako by zapůsobil pozitivně
na domácí, kteří se najednou osmělili a stále více tlačili do nebezpečných útoků. Rychlé akce se střídaly na obou stranách, ale gól do poločasu nedalo žádné
mužstvo. Stejný obraz hry byl i v poločase druhém. Domácí se dlouhými centry snažili dostat naše mužstvo pod tlak a my naopak podnikali rychlé protiútoky.
Při jednom z nich se podařilo Tomáši Handlovi přelobovat brankáře a zvýšit tak na 0:2.
Zveme Vás na další naše zápasy a děkujeme za podporu :
v sobotu 27.10. hrajeme ve 14.30 hod. v Písečné (fanoušci s námi mohou jet autobusem - odjezd ve 12.00hod. z náměstí)
v sobotu 3.11. hrajeme doma ve 13.30 hod. s Hrabišínem
v sobotu 10.11. hrajeme opět doma ve 13.30 hod. s Lipovou - Lázní
v sobotu 17.11. hrajeme ve 13.00 hod. v Bludově (autobus odjezd v 10.45 hod.)
Veškeré informace o utkání mužů, ale i dorostu a žáků najdete na internetových stránkách www.mb-fotbal.com, které jsou pravidelně aktualizovány nejen
o výsledky, tabulky, ale i fotodokumentaci a připravované akce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Písečná
Moravský Beroun
Hrabišín
Stará Červená Voda
Lesnice
Libina
Bludov
Nový Malín
Javorník
Ruda nad Mor.
Bělá pod Pradědem
Bohdíkov
Sudkov
Lipová - Lázně
24
22
21
16
15
14
14
14
13
12
9
9
7
5
Vlastimil Kusmič, trenér mužstva mužů
Stránka 9
Radnice informuje
BEROUNSKÝ TROJÚHELNÍK 2007
Nejmladší žákyně:
1. Sásová Karin
2. Dibďáková Kat.
3. Holzeplová Klárka
4. Šestyxová Barbora
5. Soušková Kat.
6. Čecháková Aneta
7. Schovánková Sabina
8. Pantlová Veronika
9. Ščuková Světlana
10. Gazdová Tereza
11. Birtusová Kristýna
12. Ščuková Lucie
13. Lacková Nina
14. Negri Helissa
15. Krchovová Michaela
16. Doležalová Bára
17. Glücková Lenka
18. Žáčková Simona
19. Veverková Hanka
Hlaváčová Marie – diskval.
Mladší žákyně:
1 Brablecová Lucie
2. Maňasová Marcela
3. Beilová Alice
4. Kalužová Tereza
5. Jurečková Michaela
6. Svobodová Leona
7. Szukalská Natalie
8. Hanáková Kateřina
9. Sajdlová Adéla
10. Hánová Monika
Starší žáci:
1. Šesták Jakub
2. Dvorský Jiří
3. Vala Michal
4. Frank Mirek
5. Kaluža Jiří
6. Schovánek Martin
7. Kučera Libor
8. Matoška Miroslav
9. Mareš Tomáš
10.Palatý Tomáš
11.Valábek Lukáš
12. Adamec Dominik
1:42:6
1:49:17
1:49:58
1:55:17
2:01:22
Nejmladší žáci:
1. Hlaváč Vojtěch
2. Příhoda Martin
3. Pohanka Petr
4. Vrána Patrik
5.Petřek Jakub
6. Němec Jan
7. Furiš Filip
8. Dirda Jan
9. Nohejl Lukáš
10. Vranešic David
11.Adamec Lukáš
12. Nádvorník Daniel
13. Fritscher Tomáš
14. Doležal Petr
15. Viet To Dinh
16. Jurečka Patrik
17. Gajdoš Denis
18. Balcar Karel
10/2007
Výsledková listina
1:41:48
1:42:72
1:43:90
1:44:37
1:54:58
Start kategorie nejmladších žáků
3:42:20
3:57:53
4:03:06
4:14:37
4:24:93
4:30:33
4:37:75
4:40:17
5:06:91
5:18:86
6:11:06
6:36:55
6:45:19
7:14:68
7:28:28
7:48:44
7:58:93
8:04:83
8:04:83
9:04:77
10:17:98
Dorostenci:
1. Svoboda Michal
2. Polcer Jiří
3. Polce Petr
4. Roubalík Štěpán
5. Vala Michal
6. Smažák David
6. Ďuriš Martin
7. Frank Marek
8. Foltýn Jan
9. Frank Tomáš
10. Jurečka Martin
12:42
13:17
13:30
14:19
15:22
16:24
16:24
16:33
16:45
16:50
17:54
Muži:
1. Wurst Milan
2. Kovář Roman
3. Pátek Miroslav
4. Blažek Jaroslav
5. Roubalík Radovan
6. Chlup Jaroslav
7. Frank Pavel
14:46
15:06
15:52
16:08
17:07
17:29
18:03
Mladší žáci:
1. Schneider Martin
2. Hofman Martin
3. Misař Filip
4. Holzepl Vojtěch
5. Němec Tomáš
6. Mirga Jaroslav
7. Hotxovič Dominik
8. Masnica Robin
9. Mužátko Dan
10. Hába Benedikt
3:24:19
3:25:47
3:30:43
3:33:33
3:39:84
3:42:99
3:52:92
4:18:77
4:20:63
4:42:12
Starší žákyně:
1. Sajdlová Zita
2. Škulavíková Ivana
3. Horyňová Monika
4. Hlaváčová Jana
5. Ščuková Nikola
6. Teplíková Petra
7. Hlaváčová Adéla
7:35:84
7:50:70
8:40:14
10:20:54
10:54:73
11:04:95
12:37:27
Dorostenky:
1. Gyögyová Martina
2. Onderková Martina
3. Mohelníková Michaela
9:30
11:31
14:43
Ženy:
1. Šestáková Romana
2. Svobodová Zuzana
15:14
20:31
Stránka 10
Radnice informuje
10/2007
S T Í N Y
Mladíci okradli invalidního důchodce, Moravský Beroun
Krádeže na 65letém invalidním důchodci se večer 21.9.2007 na Janáčkově ulici v Moravském Berouně dopustili tři neznámí mladíci. Ti viděli, že muž se vrací
pod vlivem alkoholu o hůlce domů a oslovili ho, že mu pomůžou. Důvěřivý důchodce s jejich nabídkou souhlasil. Pachatelé pak využili nestřeženého okamžiku
a ukradli mu z kapsy šusťákových kalhot pánskou peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí 1 200 Kč. K popisu podezřelých okradený muž
uvedl, že ho podpíral mladík snědé barvy pleti, který pak utekl. Případ šetří moravskoberounští policisté.
I N Z E R C E
Prodám rodinný dům v Moravském Berouně. Tel.: 776 622 286
S B Ě R
N E B E Z P E Č N Ý C H
O D P A D Ů
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 3.11.2007 bude na území města Moravský Beroun a v jeho místních částech, na určených stanovištích, prováděn pojízdný bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
zářivky, výbojky
vyjeté oleje, filtry
autobaterie, galvanické články
barvy, plechovky od barev
chladničky, mrazničky
léky, chemikálie
televizory
postřiky, kyseliny
azbestový odpad
sklo se škodlivinami
dechtová lepenka
plasty se škodlivinami
Současně je možno na těchto stanovištích předat velkoobjemový odpad (náhrada za velkoobjemové kontejnery dříve rozmisťované po městě).
Zbavte se věcí, které vám doma překážejí a do popelnic se nevejdou.
SBĚRNÁ MÍSTA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a současně místo předání VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Nové Valteřice - točna autobusů
8,30 - 8,40
Čabová - zastávka autobusů
8,55 - 9,05
u hasičské zbrojnice
9,10 - 9,20
ul. Partyzánská - u Granitolu
9,25 - 9,35
Gen. Svobody - u budky TELECOMU
9,40 - 9,50
náměstí 9. května
9,55 - 10,05
ul. Horní - křižovatka s ul. Husova
10,10 - 10,20
ul. Nádražní - křižovatka s ul. Dukelská
10,25 - 10,35
Sedm Dvorů - zastávka autobusů
10,40 - 10,50
Ondrášov - křižovatka
10,55 - 11,05
Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: [email protected], tel./fax: 554 773 147 nebo písemně na MKaTIC
Vargová Markéta, DiS. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.morberoun.cz. Uzávěrka listopadového čísla je 19. 11. 2007.
Veškeré příspěvky reviduje redakční rada. Upozorňujeme, že názory přispěvovatelů se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele.
Evidenční číslo: MKČRE 10133. Náklad 200 ks.

Podobné dokumenty

Radnice 12/2007 - Město Moravský Beroun

Radnice 12/2007 - Město Moravský Beroun V našem městě se stává hezkou tradicí společné slavnostní rozsvícení vánočního stromu v centru města. Svítící vánoční strom v Moravském Berouně byl sice v předvánočním čase samozřejmostí i po mnoho...

Více