Novoveský zpravodaj 7/2015

Komentáře

Transkript

Novoveský zpravodaj 7/2015
NOVOVESKÝ
ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2015
INFORMACE ÚŘADU
Úřední dny obecního úřadu
Pondělí a středa 8.00 – 11:00
13:00 – 17:30
Obecní úřad – kontakty:
Hlášení závad
Tel. 315 765 056
e-mail: [email protected]
Připomínky a nápady pro zlepšení fungování obce
e-mail: [email protected]
Zpravodaj vydává Obecní úřad Nová Ves pro své
části: Nová Ves, Staré Ouholice, Nové Ouholice,
Vepřek a Miřejovice (měsíčně).
Obecní úřad Nová Ves, telefon: 315 765 056, email:
[email protected]
Zpravodaj je registrován MK ČR E 10295.
Uzávěrka dalšího vydání Novoveského zpravodaje je 15. srpna 2015.
E-mail pro zasílání příspěvků do Zpravodaje: [email protected]
NA ÚVOD …
LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Přišlo léto, čas radovánek, dovolených a prázdnin.
Léto pro je nás Středoevropany nejteplejší a také nejkrásnější období
v roce, ale skýtá i některá rizika spojená s vrtkavým počasím.
Nacházíme se v obdobích velkých výkyvů počasí, dlouhá sucha
a vedra, pak znenadání povodně, vichřice, bouře a jiné nepříjemnosti.
Je prokázáno, že dochází ke globálnímu oteplování, jak oceánů, tak
pevniny. Existují dvě teorie, jedna hovoří o přirozených klimatických
cyklech Země, druhá, ke které se kloní většina odborné veřejnosti,
hovoří o vlivech člověka na klimatické změny. Jedná se především
o produkci skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv
a biomasy - CO2.
Jak vidno, současné počasí dává těmto teoriím za pravdu, v celé
Evropě panují rekordní sucha a teploty trhají rekordy. V těchto dnech
mají na Moravě velké problémy s vodou, je jí zoufalý nedostatek a je
nutné s ní šetřit, pamětníci se nestačí divit.
Prognózy hovoří výhledově o stále častějších obdobích veder a sucha,
proto je nutné přijmout jistá opatření k ochraně přírody a krajiny.
Tj. hospodárné nakládání s přírodními zdroji a tím zajistit trvale
udržitelný rozvoj naší společnosti.
Nejjednodušší je začít každý sám u sebe.
Jistě si někteří všimli, že v květnu a červnu byla pozastavena údržba
zeleně v části povodňových zón v Miřejovicích a Starých Ouholicích.
A to na žádost myslivců k zajištění klidného vyvedení mláďat zvířeny
vyskytující se v těchto lokalitách. V měsíci srpnu bude údržba
obnovena.
Přeji všem klidné a radostné prožití prázdnin.
Pavel Kuchta, místostarosta
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM MĚSÍCEM
DĚTSKÝ DEN VE STARÝCH OUHOLICÍCH
V sobotu 27. 6. 2015 proběhl Dětský den ve Starých Ouholicích
pořádaný Spolkem Soptíci.
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo mnoho a mnoho zábavy jsme
si také užili. Shlédli jsme vystoupení mažoretek a divadelní
představení. Zaskákali jsme si na obřím skákacím hradu. Projeli jsme
se na motorovém člunu a svezli na koních. Stříleli jsme na airsoftové
střelnici a vyblbli se v pěně. Nechyběla ani hudba a o občerstvení
se nám starali kluci z Hospody U Hasiče.
Děkuji každému, kdo se zapojil a pomohl.
Tak zase za rok!
Za Spolek Soptíci Veronika Kuchtová
INFORMACE ZASTUPITELSTVA
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13. 7. 2015 bylo řádně svoláno zasedání zastupitelstva obce Nová Ves
(dle zveřejněného harmonogramu).
Zasedání však neproběhlo, protože zastupitelstvo nebylo
usnášeníschopné. Přítomní byli: M. Exner, J. Titěra, P. Kuchta a
J. Karas. Omluveny byly T. Musilová (dovolená), R. Hakrová
(nemoc), D. Čmerdová a J. Prokešová. M. Červenka se neomluvil.
Ačkoliv na zasedání nepřišel dostatečný počet zastupitelů, občané byli
zastoupeni hojně, proto se této příležitosti využilo k diskuzi.
Náhradní termín starosta vypsal na 27. 7. 2015 od 17:00.
Program jednání bude následující:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2) Schválení programu zasedání.
3) Zpráva o hospodaření obce v červnu 2015.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 6.
5) Zpráva kontrolního výboru.
6) Zpráva finančního výboru.
7) Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 1029/79 (vydělený z p.č.
1029/1) k.ú. Nová Ves o výměře 6 m2 paní Blance Milerové za cenu
2.000,-Kč.
8) Schválení koupě pozemku p.č. KN 426/9 o výměře 104 m2 v k.ú.
Nová Ves (součást místní komunikace) za cenu 6.500,- Kč od pana
Miroslava Poustevníka. Daň z převodu a ostatní náklady hradí
nabyvatel.
9) Schválení objednávky projekčních prací na projekt Komunikace
Staré Ouholice dle nabídky firmy Ing. Martin Vychodil –
PROGEOK z 19. 6. 2015.
10) Schválení objednávky projekčních prací na Projekt tlakové
kanalizace – Staré Ouholice dle nabídky č. 1529 firmy VHS Projekt
z 22. 6. 2015.
11) Projednání návrhu na využití bývalé školy Vepřek od obecně
prospěšné společnosti Neuros, o.s., projektu „Centrum
psychiatrické, psychoterapeutické a odlehčovací péče“.
12) Informace o jednání o koupi pozemku k.ú. Podhořany p.č. 58/16
od p. Jindřicha Veselého, viz usnesení č.3/4/2015 a 6/6/2015.
13) Projednání žádosti ředitelky MŠ Nová Ves o změnu určení části
schválených příspěvků.
14) Schválení nového vnitřního platového předpisu obce Nová Ves.
15) Schválení objednávky opravy výtluků a dalších poruch
na parkovišti v Nových Ouholicích firmou KIRSTONE, a.s. dle
nabídky ze dne 17. 6. 2015.
16) Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 378/8, k.ú. Nová Ves
o rozloze 86 m2 paní Anetě Fischerové a panu Martinu Kupcovi
za 80.000,- Kč.
Jiří Karas, zastupitel
Příští jednání zastupitelstva se bude konat
v pondělí 10. srpna v 17 hodin v sále obecního úřadu.
Hospodaření obce Nová Ves – Červen 2015
Červen 2015
BÚ Česká spořitelna
460043319/0800
BÚ ČNB
94-2312171/0710
Pokladna
Celkový stav finančních
prostředků obce
mzdy
1. 6. 2015
30. 6. 2015
9 428 576,88 Kč
11 754 065,29 Kč
2 951 962,09 Kč
79 448,00 Kč
2 967 408,49 Kč
63 648,00 Kč
12 459 986,97 Kč 14 785 121,78 Kč
Pokladna výdaje nad 30 000 Kč
57 375,00 Kč
19. 6. 2015
BÚ výdaje nad 30 000 Kč
MŠ – příspěvek na provoz
35 000,00 Kč
Tesařík a Frank – zaměření - kanalizace
NO
47 190,00 Kč
sociální pojištění
44 636,00 Kč
odměna
31 061,00 Kč
tříděný odpad svoz
67 517,00 Kč
doplnění pokladny
77 375,00 Kč
VHS projekt, projektování – kanalizace
NO
145 200,00 Kč
Herengroup – snížení energetické
náročnosti budovy – dům služeb NO
298 099,00 Kč
Herengroup – snížení energetické
náročnosti budovy – OU Nová Ves
303 193,00 Kč
2. 6. 2015
4. 6.2015
8. 6.2015
9. 6.2015
10.6.2015
18.6.2015
23.6.2015
30.6.2015
30.6.2015
BUDE VÁS ZAJÍMAT …
REKONSTRUKCE NOHEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ
VE STARÝCH OUHOLICÍCH
V dubnu 2015 iniciovali pánové Jiří Vykus a Josef Filip rekonstrukci
nohejbalového hřiště ve Starých Ouholicích za finančního přispění
obce, ale s výrazným podílem práce dobrovolníků. Jednalo
se o takzvanou akci „Z“, která již není zdaleka tak populární jako
dříve. Představenstvo obce na svém dubnovém zasedání financování
akce schválilo a práce byly okamžitě zahájeny.
Po dvou měsících můžeme hrdě prohlásit, že se dílo podařilo.
Původní, již nevyhovující hřiště, bylo přesunuto dále od boční stěny
hospody, bylo zvětšeno na oficiální rozměry, nově byly do podloží
zasazeny drenážní trubky, byl dokoupen materiál a zpevněno podloží.
Byla nakoupena, nasypána a uválcována nová antuka. Byly provedeny
terénní úpravy v okolí hřiště a dešťová voda ze střechy hospody
svedena do trativodů. Celkem bylo nakoupeno a do hřiště navezeno
na 58 tun materiálu a na rekonstrukci hřiště bylo odpracováno
přes 250 brigádnických hodin bez nároku na odměnu. Rekonstrukci
hřiště s minimálními náklady se podařilo zrealizovat díky obětavé
a nezištné pomoci řady lidí, kteří přispěli buď svoji vlastní silou,
anebo poskytnutím nezbytné techniky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali především pánům Milanu
Kratochvílovi, Vaškovi Hakrovi a Jiřímu Skokanovi, kteří nezištně
poskytli své technické vybavení. Nemohu jmenovat všechny, kteří
přispěli prací při obnově hřiště, ale za všechny aspoň ty, kteří
odpracovali nejvíce brigádnických hodin. Mezi ně patřili Milan
Letoch, Míla Kuchta, Martin Mejsnar, Libor Řezáč, Honza Novák
nebo Jiří Kantorovský. Na rekonstrukci se podílelo i mnoho kluků,
nohejbalistů z okolí - ať už z Nelahozevsi nebo z Kralup. Dřevěné
přípravky pro pokládku antuky nám udělal František Kostomlatský.
Všem jmenovaným, i těm nejmenovaným, velmi děkujeme a ceníme
si jejich přínosu.
Věřím, že si společné dílo budeme všichni udržovat tak, aby vydrželo
a sloužilo dlouhá léta k prospěchu nás všech. Že si ho nebudeme ničit,
ale naopak ještě vylepšovat tak, aby splňovalo všechny naše představy
o dobrém sportovním vyžití.
Za organizátory celé akce Jiří Vykus a Josef Filip.
BÝVALÝ PIVOVAR MIŘEJOVICE
Nelze si nevšimnout, že v areálu bývalého pivovaru v Miřejovicích
probíhají rekonstrukční a další práce. Jedná se o přestavbu areálu
na čističku drobných semen (mák, hořčice, kmín).
Technologie čistění semen spočívá v předčištění (Damas), čištění
na vibračních stolech (Cimbria) a optickém čištění (Sortex), to vše
za minimálního hluku a prašnosti. Množitelská firma zaveze semena
k čištění, firma Agro Kmínek, spol. s.r.o. semena vyčistí a následně
budou odvezena k zákazníkovi. Předpokládá se provoz jednoho
nákladního vozu denně.
Čistička semen bude spuštěna na podzim tohoto roku.
Děkuji panu Kmínkovi za poskytnuté informace.
Kuchta Pavel, místostarosta
TRADIČNÍ NOVOVESKÉ POSVÍCENÍ
19. 9. 2015 se bude v naší obci konat tradiční Posvícení. Součástí této
akce bude ukázka řemesel. Ráda bych touto cestou požádala ty z Vás,
kteří by veřejnosti mohli představit „ své“ řemeslo, aby se přihlásili
na email: [email protected]
Renáta Hakrová, místostarostka
PŘÍRODA KOLEM NÁS
Roháč obecný je nejmohutnější brouk, který se vyskytuje
v některých lokalitách České republiky. Je zároveň největším broukem
Evropy. Může dorůst délky až 10 cm. Barva samečků i samiček je
černohnědá. Čelisti samečků jsou parohovitě prodloužené a samečci je
používají při soubojích o samičku. Samička je podstatně menší a má
drobná kusadla. Larvy jsou bílé, podobné larvám chroustů. Brouci
se vyvíjejí 3 až 5 let. Živí se mízou stromů. Jsou loveni strakami,
jezevci, liškami, ježky, divočáky a hlavně datly.
Dnes jsou roháči vzácní, patří mezi ohrožené druhy. Od roku
1982 je roháč zapsán do tzv. Bernské dohody, „Dohody o ochraně
evropských živočichů a přírodních nalezišť“.
Máme to štěstí, že se s tímto nádherným broukem můžeme
běžně setkávat i v našich obcích a to obvykle navečer v měsících
červen, červenec, kdy brouci vylétají a páří se. Buďme k nim
prosím ohleduplní, byla by škoda, kdybychom o tuto raritu přišli.
Ing. Bruno Vognič, kronikář
PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU
Jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na dovolenou? Nejen
proti zlodějům, ale i proti požáru …
Léto je již v plném proudu, školní prázdniny začaly a my se těšíme
na zaslouženou dovolenou. Je to však také období, kdy se ze svých
domovů vzdalujeme na delší čas.
Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní
pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit
z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám
na majetku. Proto uvádíme několik rad pro všechny, kteří odjíždějí
na prázdniny a letní dovolené.
Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty
všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo
žehlička. Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také
hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
Při odchodu zhasněte všechna světla. Doporučujeme také odpojit
televizor od antény. Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších
patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu,
ale může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv
větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy mohou
zranit někoho před domem. Pro případ, že by došlo například
k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se
s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou
všude, ale oprava dveří také není zadarmo. Nechejte na sebe
telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například
na ledničce.
Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost,
zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě.
V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě
na topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí
se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou
požárů stohů slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných
budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou
ze zákona povinni dbát, aby svým jednáním nezpůsobily požár.
V posledním čísle Zpravodaje zařádil šotek. V našich obcích je
dohromady 402 trvale obydlených domů a 85 objektů rekreačních (ne
jak je chybně uvedeno: „ z toho je 85 domů, téměř 18 % používáno
k rekreaci“. Za chybu se omlouváme!
ZVEME VÁS …
VII. MIŘEJOVICKÉ PŮLENÍ
Jako každoročně se přiblížily prázdniny a s nimi již VII. Miřejovické
půlení, které proběhne v sobotu 1. srpna.
Předem se omlouváme všem občanům části Miřejovice, kteří 1. 8.
zhruba 10 minut po desáté hodině budou omezeni ve výjezdu
automobilem ze svých nemovitostí. Věříme, že tato drobnost Vám
nezpůsobí velké komplikace.
Tímto způsobem bychom také rádi požádali dobrovolníky o pomoc.
Je třeba dobrovolníků pro přípravné práce před akcí (stavba zázemí,
příprava materiálů), během akce potřebujeme pomoci v zázemí
i na trati. Hlaste se prosím e-mailem [email protected]
nebo na telefon 722 539 266 (Pepa Burian).
Děkujeme!
Dana Burianová a Jiří Karas, MK Miřejovice z.s.
TRHY ŘEDHOŠŤ
Vyhlašujeme soutěž vytuněných kár v Ředhošti, a to sedm pátků
po sobě jdoucích. Zahájení v pátek 3. 7. 2015 ve 20.00 hodin, před
promítáním filmu Rychle a zběsile.
Porotci budou návštěvníci, kteří vyberou v 6 kolech vždy jednoho,
který získá odměnu 1.000,- Kč. Těchto šest semifinalistů bude
pozváno do posledního sedmého kola. Vítěz tohoto posledního kola
si odnese odměnu 7.000,- Kč.
Jaká jsou pravidla soutěže?
1) Zúčastnit se může každé auto,
2) příjezd aut na parkoviště ve 20.00 hodin,
3) představení aut začne prezentační jízdou kolem plátna ve 20.30 h.,
4) hlasující napíší SPZ svého favorita na vstupenku zezadu, tu
odevzdají do altánku s občerstvením,
5) vyhlášení výherce proběhne před začátkem vlastního promítání,
cca ve 21.45 hod.,
6) výherce kola získává 1.000,- Kč, ale již se nemůže zúčastnit dalších
kol, automaticky postupuje do finále posledního kola o 7.000,- Kč,
7) před 7. dílem filmu proběhne závěrečné hlasování mezi 6 vítězi
předchozích kol,
8) vítěz získává 7.000,- Kč.
KRALUPSKÁ ŤAPKA
Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou-Strachov Vás
zve dne 12. 9. 2015 na turistický pochod Kralupská ťapka:
-
start v 7.30 na kynologickém cvičišti v Kralupech nad Vltavou,
občerstvení zajištěno,
dobrou náladu sebou ,
bližší informace na www.zkokralupy.cz.
INZERCE …
CENÍK INZERCE V NOVOVESKÉM ZPRAVODAJI
Černobílá ½ strany A5
Celá strana A5
Barevná ½ strany A5
Celá strana A5
390 Kč
650 Kč
780 Kč
1 300 Kč
Zpravodaj vychází v nákladu 520 ks.
Zpravodaje jsou umístěny na webu obce www.nova-ves.cz/obec7/novovesky-zpravodaj/
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 8. srpna 2015 v Nové Vsi u pošty v 11.35 hod.
Bližší informace:
Po - Pá 9.00-16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Podobné dokumenty

Novoveský zpravodaj 12/2015

Novoveský zpravodaj 12/2015 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2015

Více

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2016

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2016 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2016

Více

Novoveský zpravodaj 4/2014

Novoveský zpravodaj 4/2014 k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny. Do sběrných nádob je zakázáno ukládat stavební odpad a jiný podobný odpad, uhynulá zvířata a jejich části, horký popel a takový materiál, který by mohl způ...

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360°dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360°dotazník Více než 18 let se zaměřujeme na motivaci a rozvoj potenciálu jednotlivců a týmů. S managementem předních společností jsme se podíleli na řešení problémů, které se týkají jejich strategie, firemní ...

Více

Kronika Obce Nová Ves 2011

Kronika Obce Nová Ves 2011 Mateřská škola Nová Ves V obci je příspěvková organizace, zřízená obcí: Mateřská škola Nová Ves, která sídlí na adrese Nová Ves 70. Ředitelkou školy je Marta Kučírková, učitelkou je Eva Veverková. ...

Více

Emoční inteligence

Emoční inteligence Zabýváme se tím jak spolu spolupracují, tvoří, překonávají překážky, vymýšlí nové cesty. Podívejte se na naše zkušenosti a případové studie.

Více

Kronika Obce Nová Ves 2008

Kronika Obce Nová Ves 2008 K 1. lednu 2008 měly Staré Ouholice 160 obyvatel, k 1. lednu 2010 už 190 obyvatel. V této části obce vyrůstá postupně téměř padesátka nových domů, ze Starých Ouholic a k nim těsně přiléhajících Miř...

Více