osar-nolého

Komentáře

Transkript

osar-nolého
{
plavtra
/ Karibik
yocht
T(ONEG PLA\íBY \í I(ARIBTI(U
l.--,
Minulé vyprávění jsem
skoněil na Martiniku,
odkucl isem se vydal
dál na iih.
Text a Íoto Petr Dombrovský
artinik je velrrri krásný ostrov
s
dobrýnr 1eteckýrr'r spojení-rr
s Pař'íží,takže je hodně nav_
štěvován turisty
z
Evropy
kteří zde nechávají přezinrovat lodě.
Největší př'ístav je ve rlrěstě Le Marin, tvoříjej
obrovská zátoka, kde kotví snad 1 000 1odí _
a
jachtař_i,
jedné loděnici nebo na
kotvě. Nalézají se zde také clvě ,'hurricane
ve dvolt
r-narinách,
holes", což jsou r-rralé zátoky rrrezi kopci,
ťrdajr-rě
I'rikdy nepr'išel htrrikárr. Hodně Fran-
couzů zde žije v
40
kar-rr
zir-rrnír-r-r
období a v květnu
se
-
:
.
osar-no lého
r-nor-op avoo
vrací zpět do Francie. Pobřeží je lerr'rováno
nádhernýr-rri plážer-r-ri,
z
ntchž Diarlrant Beach
je jednor-r z ne;krásnějších. Na ostrově najde_
t-tle itlrpozantní sopktr St. Pelee, r,rysokou
koler-rr 1 400 rrr,
obklopenou dešťol1irrr prale-
Pod ní ležína pobřeží r-trěsto St. Pierre,
jenž bylo v nrinulosti zasypáno sopečnýr-rr
popeler-r-r, pod kterýrl-r se zakonzervovala jeho
serrr.
celá r-rrinulost. Protože na ostr_ově skoro neexi_
z četných palíren, kde se lryrábí třtinor,1i run-r.
Mťržetesi prohlédnout v1irobu a v ochutná_
várně várrr zdatna nabídnorr vzorek, o který
nráte zájenr. Návštěvníci s velkoobchodrrír'ri
ar-nbicer't-ti
jsou však po
s úst-něvet-tr odeďáni
Co
se
desátér-r-r vzorktt
do prYilehlé pr_odejrry.
ýčepřírodrrích krás' tak
St. Dorrrinika se
rr-ri
ostrov
líbi1 ještě více.Je vzdálen
40 Nr-ri severně od Martiniktr. Má satrrostatstuje veř_ejná doprava' doporučuji půjčení nost, rrrluví se zde anglicky a je ve1r-rri chudý.
ar-rtorlrobilu za 30 až 50 euro na den a pr'ojet
Zakotvil jser-lr u nrěsta Rosseau, s úr-rrys1enr
si ostrov. Rozhodně stojí za návštěvrr některá
plozkoutrrat národní park Morne Trois Pitons
Karibik / plavba
yocht
i_ekl sl.l.l,''rllí i plo pr:rrllii'ktt. tlrltsí se \rystoulrir
a oCll)ťtťie l- pr'íjerllrró k.rr'ibské restaltr:tci'
Z l)tlrtstlrotlth
jserll sc l'r:íti] clo Lc
B:rr'
Malin.
o.1kud jsenr plul n.r tih :r.r vehni kr;isnr'
ostrol' St. Lr.rcia s deštrr('rlrl 1csr'. sirIlýltri pra-
Il)c1]\-
.l
rllirrer;ílrrír-rri r-odtlpjdr'' Projel jserrr
Rtl.]rlcr' Bay, kter:i je z.llrjl-kou většir'rv
jachet. .l pl'ist:íl jserrr r' C.lltr'ies. l)otí_eboval
jsetrr 1.p1111'i'-'\' .l tilnl se dobře rr:rklrptrje a je
ko1errr
tanr rr'|.í trh. ])ále jsellr
na jil'r
1.ok1'11_gl'.r1
a z.lktltr'i] r- z:ítoce Atlse Chast.lIlct s rllídlrer_
llotl p|.i7i.
1
lr;t1lllall1i
1r:l].l(:11íl11i
stezkatlri
r, ]es.'. I)jrtlllttt))' Což jsou rre_jní1..r.1I161qi
11:l
s
které padají ze
\'oclopác1y Tret:rlg.lr F.rll..
sk;ily obklopellé pl.tlťiťlll t1tl
kc]e se lze
r]'1t1ě.
l-vkotrpat a osl-ěžit v ch1.r.1ir'é r-otlě.Ve lrlěstě
rrajdete botarrickoLr z.lllr.l.lLr. _jejížozdobou je
obrovský Batlr-atl Tl'cc. \ilrlli IraIliál'r:rvý je
celoderrní
r.í-let
rr:r Boilirrg L.rkc.
'itr
ťož Jť rrcjr crii
vařícíjczcro Ir
l,
r
světc.
D.rlií 1'l.rr l.'r
vcJl-r Jc Pr'rt:nrourh B.n'. krle
hulikin vr-hodil
...
:L
-
at i \'..'
\
.|
.lr'e n:íkladní ]odě do trrěstec'ka. I)o
I ":l
!l
3S
ťli
z:1tokv
l'ték:ířeka Ir-rdiarr l\ir'er'. Po ktet'é se t1i p.]ou1
Z llloi'e na pratrričce tllezi ill.t'or'ikr'tlt tttttoŽstvírlr vodr'rích ptáklr. r'r'l.
ostrov Margarita, město Porlamař
l
kral.tt.
Oirro\
ě.
j.e'll
poo..
se telltokrár rr'lrtlul. protože
tltlr
proudy, kotr'it sc .1í 1,ouze Ira
'ilrré
bo1ích .r irríŽce parktr tarrl rr'bírj pophtky.
oc11.6|3;1'-'. jseIli se odv:ízal ocl 1r:1|1111- . 11,pltrl
_jsotr
Sr.Vilrcent.V l8 hodirl přišle trlra
já
a
rllcl krjsIlor-r nočníjízdu při sr'irlr nrěsíce'
V noci _jsorr r-šak
v této obl.rsti c'asté
strrěretlr tl.t
-
-
borrřkr'
--
[__
' ]
-
n;r ob]o_
ze sc
,
_,,
l
ob.jevila
kr,rpovit:i oblac'llost Nast:rlobez-
- r
.']
věti_í ;r Il.r obloze
,. lr'tl'ořil
htl. z trěl'ioŽ lít;rly b1esky.
treŽ tl.tst.trtor-:lt lllotor
lrrrak
jako bal'el hol.ězíNezbr'lo nic _jirlého
a r. 1 hocliIrtt
r:ítro
zakotr'it l' z;ítoce Cháteatrbelair.
Čírllr_íce
Rárro jserlr pokrac'or'ltl sIlret'ellr přes Be_
jih.
Vplotlváte do r'tlitrozetrrí. rírlr r'íce se pr:rles
rrad vánri ttzal'ír:í. t.rkŽe je.1ctc jako r' zelerrérlr
v]rrěl-rí sr-rášelo k z:íl.atlLr. t;rkže jserlr rrlrrsel
ttttleltt. Po několik.l ki1otlretrech ;.iest;ivá být
ktlrzetri o 3() strtpljr.t r'íce tl:r r.r'cl-rod. Kolel'lr
qtria cl'rarrnel
rr:r
kc1e
nrě silllé r'ýchodrrí
jet
pirlnoci _jseIll zakotr-il rla ostrově tJnion
v Chatharlr B:rr'' Z:ítoka je
rozs:íl-r1á, trepolttše_
civilizací. lrollze pěšinka vede rra jeho drtr_
hott stratltl. D:ílc jserrr plachtil ko1erll Carlia_
rrá
con r-nezi Ile de Roncie
nad Grerlatlotr'
-Jec1rrtl
a
The Sisters -l Ni-n
rllíli tla jilr se
rlachází
lktivrrí poc1rrrořsk;i sopka, jejížvrchol o prťrrlrěrr_r 330 rlr je 1(l() rll pod hladirrou a je
to
je
časovarrá borrrba Kalibiktr. odtr-rd
to
15 Nrrr do St. Georges, h1avního rlrěsta Gre_
nac1y',
karll nlě
zahn:rl
jižníprotrd a
slabí'
výchoclní r'ítr. Město tlrá fi'ancouzskí' r;íz. t-lr'lo
založetro poc';itkerrr
]
proje his_
8. sto1etí a zejnrérr:i
t-tlenád:l po r,l-ritřnír-lr př_ístar'tr C:rrerl:rqe
toricky zajírlravá.Vjezd do přístar'u je chrárrěrr
poloostt'or.elrr s pevností Fort Georee.
odtud
je lryhled n:r l-tlěsto a tl-toi'e.
Vzdálerlost z Grerr:rc1y do Chagr.raratlras
na Trinicladu je asi B0 Nnr a zdol:rl jsem .ji
oSti_e p1ot1 větrtt za 2(l hodirl.V prťrlivtr rrrezi
Trinidadenl a ostrovetll Motros jserlr l-rrěl
{
plavtra
yocht
/ Karibik
l několikr;it
ze svých kapcs.
vvs1'pala hrolrlatlr' odpadktr, kteró sc rl:r lrrě
vytilhovlt cizí t'uce
Na ostlově jscrrr b,vl zač:ítkelll
č'ervtllr a bylo tlllll velrrri vllrko, s velrlri č'lrstý_
cl-ru problénr r'vtllětlit dol;iry za bolivaly, pak
jserll ale riašel pololegáltlí stlrětrírtllt Clrnlbio'
kc1e jsenr clostltl dvojnásobek tol-ro, co rrri
s
rlri pře1r:iilklrrli.
nlbíc1li v lroteltr' a vychl se rra pr_olrlíclktr rlrěsta
protip16111'l
t'cka.
3 Nni l
NáklldIlí
vvpedalo -iako
1oc1' proti pt'ortcllt ocle trtIle
t.t.toi'c trtt.t.t
vc1kor'r rych1ostí pr'il-rrr:rlH brršilv ,_lo 1odě
:l připat1al _jscrrl s'i
qii sc
j:lko rla snictišti. Na ekolo-
je
nejšpirlar'cjší
rlloc nedbá, voc1a
v l(:rlibiktr a jsott v ní vic1ět zbytkv ropv
z těŽcbrlích zlíkl:rdcn. Vlrlěrlí v přístevr'r je
tat]r'
poněktrc1 neklic]né oc1
loc]í a
trrotor_ovýcll
ktcró se prohliIlě_jí c]lotrlro do rloci'
\' těsl)é blízkosti a na plllÝ plyn.Z pi'ístlvtr c1o
h]alIrího tlrč'st:r Port of SpaiIr je to kotrsek
lllttobtlselll llebo skrrpinor.Ýnr taxi.V několiť-ltrllr.l.
Z
jsetl-t l-tlttscl
rádia bylo hlíšcno pět lr:ísle'clrrýclr tro_
pických li_ollt,
lt
t:rk jserrl sc
po
prvrrí l',vd;il r-ra ostfo\' Mirťgar_ita, ležící
5 Nrlr
] -l() Nnl záp:tdrrě oc] Trínicllrcltr a
o
Žínl'
_j
so i-t
r'c'lrrri
t'ttšrr c1
Drtrl-rý dcn jserll rraplrlil všc-chrly betlzitro_
1
litr berrzílrtr r'ryšel na jedntr
kortttrtt českolr. llovnclž jíc1lo bylo ttttlolretll
vé' nlíc]rže'protoŽe
severtrě od Vcrreztrely' Ne.1c1řír'e jsenl připltrl
lcr'rrejií rrcŽ v Če*ktr.Veť'crj'erlt si r'rcst.tttt.t-
c1o ttrc1st:t l)atrrpatar. ale b1.lo r'elrlli tr.rristické.
Proto jsenr sc' t]rtrhí'c1etl pi'csr'rtrttl c]o tllěstl
ci objcdnll pivo za 7
l)ot'l:ttli:lr lr zakotr'il r' t1obře chr':iněrlé z;itoce
tl:r Evtoptt, k:rnl chce oc1jet, protože Vetreztte-
s pl:íŽíl prttzr':rč't-tott r'oclotl. Kolctrr z:ítoky
ka n:íktrpIlích trlicích převl:ícl:r.1í čínské jsotl rozttcltlšerré optrštěriér{,škor'é btrc1ov.v
obc1-roclv s 1er'tlÝtll zb
s tr:ítrrěstítll Plaze Bolir'ar'.
pi'ec1rodtr
l-rotelii. ostrov
jc velrllr
clrr-rclý ;r
levní Byl tro-
Kč- l povídal si s číšrií_
kenr pocl-r:izejícítlt z l)ct'tt. Hodně se rrypt:ival
le l-rrozí socillislrrtts. Na ostrově jserll se cítil
veLni dobi'c, v jezei'e se slaclkon vodou jsent
vypr':rl své prosolellé oblečerií, r'rysušil všechrry
r'ěci. protože ostrov
je
strchý
l za
ryderl, co
tlri tlez:rpršelo. Ste.1ně jako
_jsctll
n.r Triliic]ac]tr je tadv rra VHF v tJ hodiIr rllístllího c'astt r].sí];ínípro jachtaře. Toto r'rysílání
rltt-t-t
pobÝr,al,
trt1rŽqí dobror,olníci. Nejdříve
př-rjdotr
kc slor,u jaclrtaři s bezpečtrostl-tírlria zdravot_
llírlii problérlry, pak
problérlr1, s lodí, r,ýrrrěna
a burza, počasí,společerrská
rridacltr
oztlárlletrí. Na Tri_
je tato síťve]rlri aktivrlí a
tr'vá kolet-lr
Na Margar'itě je
o ttrto sluŽbtt rlrllí' zíjerll. za 3 rriirrtrty je to
skonč'crró a o pg1:15i alli slecl'rtr.
_l()
nrirltrt. Ilcž se r'še probere.
N.r
c1.rlšípl:rr'btt
stllěreIll na Bolrail'e vzdá_
lerr(' f-i( t NIlr jsetlr se r-r'dal bez předpovědi
poč'ltsí. kolelrr :rto]r-r
t1lor.rh:i chr:iněrr;i
Los lloqtles.Je to ]5 Nr'rr
oblast se spollstoll ostrťrvkťt,
ic]eírlrlítlrísto pr'o jlchting :i pot;ipěrrí. D:íle
jsenr se plavil kolem rtolu Aves de Barlovento,
kterýje ptačírezervací, stllěretlr
rr:r
záplcl.
CL'stoLl na Botl:iir'e jserrl llrěl velrlri silrrý vítr'
:t loc{
42
jela pollzc lla kosltktr r'ychlostí [l
Nr-rr'
yocht
PREDPLATNE
JAKo DÁREK
Dvouměsičník pro milovniky cestování
pod vodní hladinu
t.lkŽc _jserll rllltscl rctix'.tt li k rírltt jscttt z.tkot_
vil ll:r bťl_ji l'c rllčst[' l{rlrlcrldijk. I}rlll.lir't' 1c
jcdIla r'clkl1 přír-ot1Irí rcZcr\'.icc. rlikt]c 'c
llcsrltí kotl'it z rlttr'otht lrtliktlzcllí ktlr':i]Lr kot\'otl. \'\.i1llil r'r'r'liz:illí sc ll,r bcl1e pr() .j.rťhtJřť.
I{rlrlilrr se ttt'slltítc atli tlotkrlcrrlt. protoŽc po
rlon'kr.r zrrhyrrou. l)elr-ot tlsh,
sc
zoLr:ikcnr
Pocloblrérll pJPoušč'ílllU.si lt1c tl.t ktlt-ilcc]r
ptlclttrtllitv;i a Žijí s1.9l11 r' rtlr'tltlr'lize. F.trtll.l
p.rrku c lrtlrilc tlrísttl ícIl t tl tilrrll ;tcí třctíll t rl
krlrsrlč'jšíIrrtllísrcItl rt.t rr'čtč.I)otjpť'Irí.lc
_j
t' j
rl.r
stt'jlltltt siltlrr. Nli r'tlzs.i1llÝc]l pltlcIllicll rc ztlc
ti'Ží llrořlk,i su] .l r'cLl]c llit'1l.j'tlr.t tlt.tló .]tllllkr'
()tf()k\
l.()Zr].t.liťk z J,l|.l ktll,llliz.tee.
lJtlll.ljl'c l..lti'r] I itl].rrlJ'ktr. .r].' .1rt.'' llt.tjí .ttltLl
rorrrri. Vliv Hol.rn.lsk.r .jc r'(utlc vidi't. z. jnr.'PI()
tllt rl.t .tt-clritcktui'c .t Prlř.itlkLr r' ulicích.
ilr t,ilI
()u l.l.tr [.u Lrkoni'r1. 1.1-iv1,r2"
Ilcu't.íló l.tL(etli r]]] 11() rl'tlPl.] ]Ll.1t .t Litl.t,,.l
-J.i .j'e
\\
rll,ttcl'i lilu z.ti'.t1.t zpl.t.ilLrtlr'.it
lrícIl přckližkor'ic]l Žcbcr- rl.1 1.trllill,irtlr't']lo
tt-ttpu. ]{ilr'tli'Ž ltt'hr'ccllí ktlr-rlliLll.r ]ttttltll
o J]
cl.tlr
.irl
í r l l j ri
Všr-rdc.jsoLr ht'jrllt ktlrlílrlr'r'ch rl'l.. krcr'ó si r'lii
i'e1.sl11 r' 5
lrcr'šírrrlrjí.Potrzr_'. kdr'Ž .jstc rlli dosll]l. líllč
otl1llLtjí rllczi biz:trrtí tr'eri' korÍ]Lr. ()str-rlr' .je
t.lkŽc.jlclll IllLl'c1 riztl.tt. Žc 1tl.l .1i2 ,, .',llczpg['11.i Pl() !i.l]ií pJ.lr'btr' \ \t.lŽ('t]í. ()|f.l\'.l
l'clIlli
r'ětrtlr'. p;rs;it fbr.rklí r'c.ltle
l'lltlci
stli]c
rr,
z IIol,ur.lik.t.
Itč pt-u,,'cltlcc r'lílrl ptrjčítť':rlči l'Štrdc'_|li .jserrl
t().
_LO rr
Hodrlť' clbl'r'.ttc] ()stf()\-il. ktcrt1tll sc zrlclíbilo
stuilcIló .i tleštir'ó lroi'llsí r Er'ropč. Ptlc1l:ízí
tlstrtlr'ě l'clkÝ br'zrlr's. r'cškcré r'r'lrltr'e;rí r'ť-ct-
sc pcltlípč1 potlzL't).t tlirt]ccIl e st:i]() t() Z.l
NovĚ JAKo ěnrnrleTNíK
rrnr [.leclrrr i.r']o n.rl.rrr'ro nc(l()\t.r-
Exkluzivní magazín neien pro kapitiíny
lt r.tIttísti'rlíll.t stluii. pltrr rllc'íellí t1r'itt.t
l' .l()irtrpttclr'ótlt r'et]t'tt br' lrrÓ stlílr' tolik. Žc
NovĚ JAKo DvouMĚsÍěruÍx
tcčIló.
br'c]l llcrllč'l tlo'tlttck pc])i'Z lr()k]-ilt'ilr'.tt pi'cs
l):tIt.tltttt .r l)rciflk. Vll.írlí tilí]ck piclllLlšilil
r'tl].íllí.ltlllttlr'.r .r ]or] .iscItl l.r-ilt'l.tl. Z.l ()()() S
jscrrr
si kotrpil lctcnkyr f.is' Arr'tcrrl.rrrr.lir
I)r,thr'. t'tlzlotti'i]
lt
sc s 1lol.ril.1rkírrli pilitcJi
kclllccllt i-crr'lr.r tldletěl.
N.r z:ír'['r 1lr'ch chti'] Potltlrkrlout. Že
i ktlr'Ž lllrltltcrltíltlč llcr'l.t:trlírtr Žli.1rltltr.j.tch
tu. sr'.'ho plrirtu prcjct I).rcitlkcrrr sc trcvztl;i
r'.írll. M.írtl r' Atrstr'lí]rr r'c]llri do[tró]lil l.řítc]c.
rrěktllik lct pJlrchtil r' Sr'dtlcr''Icrt
s rtírttŽ.jscltt
r'llrstrrí l2tll tlccltlr'tltt.jlrcIltu. sc ktcrrlrr pJtrjc
po Vc1kérrr Ll:ir-ii'rrlr't'rll r.itcstt ;t ]llo]llť1ltiltlč
jc
rr.r
jc
M.rgnctic Islrrrd. Nrr pl.ivirLr
11o
() tťIlt() pro.jckt z:ijcIrr._jc šiktx'Ilr' .r rrrllí 1rij-
ltlžir rtlktl k dí]tr. llttlžc se tlzr'.tt ll:t
pdorrrlrt crr;ril.cz
obytných automobilech a přivěsech.
l).rcitl-
r'š:rk Pt)tÍcll.r ltlt'l' zktlIltrtlltlr'.rt li pří1..tt]:rč rll.r-:tr'it I(dvbv sc llltšc] lli'ktlo. ktlcl rrrli
kLl
-\
Magazin o cestováni'
cltt.ti]
KAaDÝ PŘ EDPLATITEL zísKAVA
PĚKNÝ DÁREK.
Více na tel.: +420 244 460 1o4'
Vyžádejte si ukázkový v1itisk ZDARMA
na tel.: +420 244 466682-4
nebo na emailu: [email protected]
www.yacht- ma ga ztrre. cz

Podobné dokumenty

oq - Samba

oq - Samba til=i7==z z:E?{E ;ri\}"i;i !"?l=zz=i711{Ei zilI++il= !=tliE7i i{iEigi\li i71l:;= t .''.i i ; L i : ? ? l = ? ; ! ;?==i : -i 7 E l t i + =E .t

Více

{ormal wriltnQ. 1

{ormal wriltnQ. 1 '...---*,:....r.1-,*,:1i"---.'r-.aaaa-a:::?:..\*{?.rrrt::r:r;: ]:]i]|]; Ari:lrrrsl,

Více

Konečné výsledky voleb

Konečné výsledky voleb '\S s ttcjr.r'Ššínl1ltlc-:tr'ltt rlbcl t.Žr:tt'1j1'|1 1rlat'rr.(.t:lr lrlastr tilk, ali\.Č:lertettt }-.\\i ir.rI alespori jederr č'|en t, každÓ katerJry FA1l..' Tato sittrat't' tteltí r, '\S 1llatI...

Více

O revitalizaci Šáreckého potoka, Vodní hospodářství 3/2014

O revitalizaci Šáreckého potoka, Vodní hospodářství 3/2014 I,r' z n.r "rr'lto I.ptun.\.1r. l,,lr n,"rjoLr d

Více

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice obce Bystřice ( ) b c c } ] r s t ř i c cc ] l cr \ . l 9 o c l s t 'l z i t l i t l r l aČ .l ] t t ' ] ( X X )S b . . t l t l b c í c h l.' c z t l č I rpít l z d Č . j Špířcchc l p i s L r " tt-...

Více

KIT V40 - P moduly

KIT V40 - P moduly propojek JP1-JP8. Nezasunutím některé z propojek JP1-JP8 lze docílit toho, že odpovídající vstupy jsou připojeny trvale. Propojkou JP9 lze propojit analogovou zem se zemí digitální. Stav relé je in...

Více

ei%23Íir ÍI - medvidek.org

ei%23Íir ÍI - medvidek.org zíral rovněŽ, málem vyskoči| z kůŽe a poté' co Bár přistál, ho patř'ičně seřval. Zakrátko však staffelkapitán došel k zajírnavémLr závěr'u. Nabídl Bárovi, Že lro př'eškolí na Bf l09! Nejdříve absol...

Více