Pozořický zpravodaj 1/2013

Komentáře

Transkript

Pozořický zpravodaj 1/2013
VÁNOČNÍ DÍLNA A JARMARK
SPOLEČNÝ PLES ORLÚ A SDH POZOŘICE
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI V ORLOVNĚ
Pozořický zpravodaj číslo 1/2013. Vydává Městys Pozořice,
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice,
IČO: 282375, evidenční číslo MK ČR 10239.
Vyšlo: únor 2013. Tisk: Protis, spol. s r. o., Podolí u Brna.
Sazba a design: © Pavel Topinka, tel.: 723 331 668, e-mail: [email protected]
Oficiální webové stránky: www.pozorice.cz.
- Ze zasedání zastupitelstva
- Rozpočet městyse na rok 2013
- Společenská kronika
- Infocentrum Pozořice informuje
- Informace ze školství
- Z činnosti našich spolků
PC Net CZ spol. s r. o.
generální partner projektu
www.pozorice.cz
Kotlanova 3, Brno
tel.: 544 213 595
www.pcnet.cz
2
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Sokolské šibřinky
Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
POZOŘICE
2013
Divadélko s dílničkou
v MC Človíček
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
3
Slovo starosty...
Vážení
spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych vás pozdravil na počátku letošního roku. Vánoční svátky a Nový rok
máme nenávratně za námi a většina z nás se již vrátila k realitě běžných pracovních dní.
Letošní zima určitě patří k těm studenějším za posledních několik roků. Hlavně už trvá
poměrně dlouho a neustále nás zaměstnává sněhem nebo náledím. Sníh a náledí přinášejí
problémy nám všem. Zejména pracovníky technické skupiny udržuje neustále v napětí a pohotovosti. Jsem rád, že až na malé výjimky se daří většinu chodníků a místních komunikací
udržovat v schůdném a sjízdném stavu.
V prosinci loňského roku, po uzávěrce šestého čísla zpravodaje, se uskutečnilo poslední
zasedání zastupitelstva městyse. Zde byl mimo jiné projednán a schválen návrh rozpočtu
pro rok 2013. Rozpočet byl schválen jako provozní s tím, že investiční a další výdaje na realizaci jednotlivých akcí budou do rozpočtu v průběhu roku postupně dořazovány.
Na tomto jednání odvolalo zastupitelstvo městyse RNDr. Aleše Mikulu z funkce
místostarosty městyse a na jeho místo zvolilo Petra Filipa. Odvolání místostarosty z této
funkce bylo překvapivé nejen pro účastníky přítomné na jednání zastupitelstva, ale i pro
ostatní obyvatele Pozořic, zejména proto, že nikdy nezazněly natolik pádné argumenty
a výhrady k práci místostarosty, které by zavdávaly příčinu tohoto kroku. Chtěl bych tímto
poděkovat RNDr. Aleši Mikulovi za jeho dlouholetou práci, a to jak ve funkci starosty, tak
i místostarosty městyse. Vždy jsem si jeho práce vážil a byl bych rád, kdyby svoje zkušenosti
a ohromný přehled o dění v obci i nadále věnoval rozvoji Pozořic.
22. prosince 2012 se uskutečnilo již tradiční předvánoční setkání se skupinou Experiment 72. Na tomto setkání jsme členům skupiny předali "Čestné uznání městyse" při příležitosti 40. výročí vzniku této skupiny za její dlouholetou činnost a vystupování na různých
akcích pro městys Pozořice. Věřím, že se s Experimentem budeme i nadále setkávat
v následujících letech na různých dalších akcích, které pořádají různé spolky a organizace.
Koncem loňského roku byla provedena inventarizace majetku městyse. Byla vytvořena
1 hlavní a 8 dílčích inventarizačních komisí tak, aby byla pokryta celá problematika
v souladu se zákonem o účetnictví. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se inventarizace
zúčastnili, zastupitelům, členům komisí i dalším občanům za všechen ten volný čas a úsilí,
které inventarizaci věnovali.
A co nás čeká v letošním roce?
Jak jsem vás již informoval, hlavní akcí letošního roku bude oprava opláštění budovy
školy a výměna topného zdroje. Projektovou dokumentaci již máme zpracovanou a začali
jsme ji projednávat se všemi účastníky stavebního řízení. Většinu vyjádření máme již
Pozořický
zpravodaj 1/2013
4
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
k dispozici. Dokumentaci opravy opláštění jsme již předali na stavební úřad k vydání
stavebního povolení. U výměny topného zdroje ještě musíme zpracovat dle požadavku KHS
Brno hlukovou studii, kterou hygienická stanice požaduje pro vydání závazného stanoviska.
Koncem února bude ve věstníku veřejných zakázek oficiálně vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele této stavební akce.
V loňském roce provedla hygienická stanice kontrolu v naší škole, kde zjistila některé
závady a nedostatky. Nejvážnější problém je u sociálních zařízení, která již nesplňují
podmínky stávajících hygienických předpisů. Koncem loňského roku byla zahájena
projekční příprava celkové opravy sociálních zařízení. Oprava předpokládá kompletní
vybourání stávajících záchodů a umýváren, vyzdívku nových kójí, dodávku nových
zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. O dalších akcích jsem se již zmínil v minulém
čísle zpravodaje. Zejména se jedná o stavbu chodníku na ul. Holubické a v případě zajištění
dotací výstavbu poldru v Panské zahradě.
Koncem loňského roku byly dokončeny práce na pasportu komunikací a dopravního
značení. Tento dokument byl připomínkován komisí výstavby a dopravy, byl projednán
radou městyse a s připomínkami byl předán k dopracování zpracovateli. Většina připomínek a požadavků byla zpracovatelem akceptována. Po odsouhlasení v radě a po projednání s Policií ČR, dopravním inspektorátem Brno-venkov, se pasport komunikací
a dopravního značení stane na několik dalších let závazným dokumentem, na základě
kterého bude provedena úprava a doznačení komunikací v obci.
Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěl nám všem popřát do zbývajícího zimního období
hodně sil a zdraví. Věřím, že až budu připravovat úvodník do následujícího zpravodaje, tak
již bude jaro ťukat na dveře a zima bude opravdu za námi.
Poděkování patří:
˜ organizátorům předvánočního koncertu Janka Ledeckého a všem sponzorům této akce,
bez jejichž finanční pomoci by nemohl být tento koncert uskutečněn
˜ skupině Experiment za předvánoční vystoupení
˜ všem občanům za účast na štědrovečerním setkání u jezerské zvoničky a paní Janě Kulhánkové za její slovo
˜ všem zastupitelům, členům komisí a občanům za spolupráci při tradičních inventurách
a při tvorbě rozpočtu pro rok 2013
˜ organizátorům plesů, sokolských šibřinek a dalších kulturních akcí
˜ všem občanům, kteří pomáhají s úklidem sněhu
Ing. Jaromír Červenka, starosta městyse
Schválený rozpočet pro rok 2013
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem městyse dne 13.12.2012.
Druh příjmu
Rozpočet celkem
Daňové příjmy
18,209.600,- Kč
Správní poplatky
350.000,- Kč
Místní poplatky
1,630.000,- Kč
Dotace, příspěvky obcí na hřbitov
2,665.500,- Kč
Nedaňové příjmy
2,828.300,- Kč
Kapitálové příjmy
----------------Ostatní doplňkové příjmy
110.000,- Kč
CELKEM PŘÍJMY
25,793.400,- Kč
PŘÍJMY:
Pozořický
zpravodaj 1/2013
5
Pozořický zpravodaj 1/2010
VÝDAJE:
Paragraf, název
1012 Zemědělství
2219 Pozemní komunikace
2221 Silniční doprava
2310 Pitná voda
2321 Odpadní vody
3113 Základní škola a
mateřská škola
3314 Knihovna
3341 Rozhlas a televize
3349 Záležitosti sděl.
prostředků
3392 Zájmová činnost
kultury
3399 Ost. kultura
3412 Sportovní zařízení
3419 Ostatní tělovýchovná
činnost
3421 Volný čas dětí a
mládeže
3511 Zdravotní středisko
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plán
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby a
územní rozvoj
3721 Svoz nebezp. odpadů
3722 Svoz komunál. odpadů
3723 Svoz ost. odpadů
3729 Ostatní nakládání s
Odpady
3742 Chráněné části přírody
3745 Veřejná zeleň
4351 Dům s peč. službou
5112 Ochrana obyvatelstva
5311 Bezpečnost – OP
5399 Ostatní záležitosti
bezpečnosti
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo
6118 Volby prezidenta
6171 Místní správa
6310 Fínanční operace
6320 Pojištění
6399 Ost. finanční operace
6402 Finanční vypořádání
VÝDAJE C ELKEM
FINANC OV ÁNÍ
Neinvestiční
Investiční
40.000,- Kč
603.000,- Kč
127.000,- Kč
226.000,- Kč
148.000,- Kč
4,613.500,- Kč
-----------------550.000,- Kč
-------------------------------2,967.000,- Kč
350.000,- Kč
Rozpočet
celkem
40.000,- Kč
1,153.000,- Kč
127.000,- Kč
226.000,- Kč
3,115.000,- Kč
4,963.500,- Kč
158.700,- Kč
20.000,- Kč
-----------------243.500,- Kč
158.700,- Kč
263.500,- Kč
43.000,- Kč
------------------
43.000,- Kč
402.100,- Kč
412.700,- Kč
30.000,- Kč
----------------------------------------------------
402.100,- Kč
412.700,- Kč
30.000,- Kč
295.000,- Kč
------------------
295.000,- Kč
136.000,- Kč
746.400,- Kč
38.000,- Kč
296.000,- Kč
227.200,- Kč
15.000,- Kč
85.400,- Kč
1,358.600,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------100.000,- Kč
-----------------103.000,- Kč
136.000,- Kč
746.400,- Kč
38.000,- Kč
296.000,- Kč
227.200,- Kč
115.000,- Kč
85.400,- Kč
1,461.600,- Kč
32.000,- Kč
795.000,- Kč
350.000,- Kč
-----------------
---------------------------------------------------69.000,- Kč
32.000,- Kč
795.000,- Kč
350.000,- Kč
69.000,- Kč
----------------241.100,- Kč
516.300,- Kč
5.000,- Kč
1,098.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------
---------------241.100,- Kč
516.300,- Kč
5.000,- Kč
1,098.000,- Kč
35.000,- Kč
247.000,- Kč
1,649.200,- Kč
28.000,- Kč
5,622.100,- Kč
17.500,- Kč
60.000,- Kč
250.000,- Kč
----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.000,- Kč
247.000,- Kč
1,649.200,- Kč
28.000,- Kč
5,622.100,- Kč
17.500,- Kč
60.000,- Kč
250.000,- Kč
---------------
20,967.800,- Kč
4,382.500,- Kč
25,350.300,- Kč
443.100,- Kč
6
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 13.12.2013 na Úřadu městyse v Pozořicích
ľ zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku p.č. 395 v k.ú. Pozořice - ostatní
plocha (ostatní komunikace) o předpokládané oddělené ploše cca 100 m2 upřesněné
po vyhotovení oddělovacího geometrického plánu za cenu 1 Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s převodem uhradí kupující
ľ zastupitelstvo městyse schválilo prodej části pozemku p.č. 362 v k.ú. Pozořice - ostatní
plocha o odprodávané ploše cca 175 m2 upřesněné po vyhotovení oddělovacího
geometrického plánu za cenu 250 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí
kupující
ľ zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p.č. 396/5 v k.ú. Pozořice - ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 378/11 - ostatní plocha
o výměře 70 m2 za cenu 360 Kč/m2. Současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva
o zřízení práva věcného břemene pro umístění sloupu veřejného osvětlení. Náklady
spojené s převodem uhradí kupující.
ľ zastupitelstvo městyse schválilo odkup části pozemku p.č.742 v k.ú. Pozořice - ostatní
plocha o předpokládané odkupované ploše 15 m2 upřesněné po vyhotovení oddělovacího
GP za cenu nejvýše odhadní s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující
ľ zastupitelstvo městyse revokovalo usnesení č. 58/5/11 v plném rozsahu a schválilo
směnu částí pozemků dle zpracovaného GP číslo 1163-3/2012 označených jako
p.č. 37/4, 37/3 a 39/2 v k.ú. Pozořice o celkové výměře 136 m2 v k.ú. Pozořice
ve vlastnictví Městyse Pozořice za části pozemků p.č. 36/3 a 38/3 o celkové výměře
115 m2 ve vlastnictví soukromých osob bez finančního vyrovnání s tím, že náklady za
směnu uhradí Městys Pozořice
ľ zastupitelstvo městyse schválilo záměr odkupu pozemku p.č. 22/4 v k.ú. Pozořice - ostatní plocha o předpokládané odkupované ploše 34 m2
ľ zastupitelstvo městyse schválilo návrh obecně závazné vyhlášky Městyse Pozořice
č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ľ zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtový výhled na r. 2014 až 2025
ľ zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet městyse na rok 2013
ľ zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2013
ľ zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK zahrnujícího nadstandard pro rok 2013
ľ zastupitelstvo městyse schválilo "Investiční záměr opravy pomníku obětem 1. světové
války"
ľ zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotace na akce:
- poldr Panská zahrada, poldr Loučky, poldr Kněží hora
- centrum městyse Pozořice
- dětská hřiště
- chodníky (ulice Holubická, ulice Nová, ulice Úvoz, ulice Úvoz - Hostěnická)
- sběrné středisko odpadů
ľ zastupitelstvo městyse schválilo zařazení správního území městyse Pozořice do území
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období 2014 2020 realizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
7
ľ zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí ručení za pohledávky do výše 25 % z úvěru,
který poskytne Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1,Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1360 dlužníkovi - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, IČ 49458833, zapsaný jako
dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ve výši EUR 5 968 808,53 na účel investiční
akce "Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec", přičemž řádná konečná splatnost jistiny
tohoto úvěru je 30.06.2025
ľ zastupitelstvo městyse schválilo změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, IČ 49458833, jejímž předmětem je doplnění stanov Svazku o závazek obcí
Mokrá-Horákov, Velatice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice a městyse
Pozořice nevystoupit ze Svazku po dobu existence závazků vyplývajících ze Smlouvy
o úvěru, která bude uzavřena s Komerční bankou, a. s., IČ 45317054 na investiční akci
"Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec", a to do doby úplného splacení jistiny
ľ zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatné nabytí majetku části silnice III/3839
"Tvarožná - Sivice - Pozořice" v km staničení 3,896 - 4,162 a délce 0,266 km s veškerým
zákonným příslušenstvím o účetní hodnotě 246.502 Kč k.ú. Pozořice a souhlasilo
s uzavřením darovací smlouvy
ľ zastupitelstvo městyse souhlasilo s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce
na rok 20012
ľ zastupitelstvo městyse odvolalo ke dni 13.12.2012 místostarostu RNDr. Aleše Mikulu
z funkce místostarosty
ľ zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce místostarosty Petra Filipa
Informace pro nájemce hrobových míst
na hřbitově v Pozořicích
K 31.12.2013 končí velké většině nájemců platnost smlouvy o nájmu hrobového místa
na hřbitově v Pozořicích. Těmto nájemcům touto cestou sdělujeme, že v podzimních
měsících obdrží nové smlouvy na dalších 10 let (1.1.2014 - 31.12.2023). Pokud některý
nájemce již nemá zájem smlouvu prodloužit, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit
Úřadu městyse Pozořice nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa. Dále
sdělujeme, že od 1.1.2013 došlo k navýšení nájemného.
Současně upozorňujeme na čl. III., bodu 5 a 8) nájemní smlouvy, kdy je nájemce povinen
oznamovat veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (změna
adresy, změna nájemce, uložení urny do hrobu). Při uložení lidských pozůstatků do hrobu je
vždy nutné sepsat novou smlouvu a vypořádat smlouvu původní. Při jakékoliv změně je
nutné kontaktovat Úřad městyse Pozořice, M. Křížovou, tel. 544 226 046.
Hospodářsko-správní oddělení Úřadu městyse Pozořice
Odpadové hospodářství
Od měsíce dubna do konce listopadu budou v obci opět rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (BRKO) tak, jako v minulém roce. Dojde však ke drobným
změnám v umístění těchto kontejnerů. Nově bude od měsíce dubna zrušeno stanoviště
Pozořický
zpravodaj 1/2013
8
kontejnerů na náměstí u obchodního domu a přemístěno na parkoviště za obchodní dům,
pod dům č.p. 5 V Zámku. Centrálně zde budou umístěny kontejnery na plast, sklo, papír
a BRKO. Nově zde bude umístěn ve spolupráci s firmou REVENGE, a.s., kontejner na starý
textil a oblečení.
Vážení spoluobčané,
v loňském roce bylo v našem městysi vytříděno a odvezeno celkem 626,8 tun odpadu, což je
průměrně 298 kg na jednoho občana městyse Pozořice. Směsný komunální odpad (350 tun)
tvoří 55,7% z celkového množství odvezeného odpadu. Oproti minulým letům
zaznamenáváme zvýšené množství odvezeného odpadu. Zde se nám výrazně podepisuje
biologicky rozložitelný odpad (115 tun), současně se ale snižují procenta netříděného, což
představuje velký posun. Např. v roce 2011 to bylo 61,8%, v roce 2010 71,3%.
Městys Pozořice děkuje všem občanům, kteří třídí odpad a přispívají tak k ochraně
životního prostředí.
Název odpadu
Motorové oleje a mazací tuk
Papírové lepenky a obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky
Cihly
Směsná stavební suť
Papír a lepenka
Sklo
Rozpouštědla
Kyseliny
Zářivky
Jiné oleje a tuky
Barvy, lepidla a pryskyřice
Léčiva
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Množství (t)
0,136
15,91
14,06
1,15
27,79
0,198
1,100
23,64
24,48
4,73
11,01
0,577
0,025
0,001
0,060
1,270
0,005
0,030
0,300
3,48
115,32
0,920
350,0
30,51
Petr Filip, místostarosta městyse
Pozořický
zpravodaj 1/2013
9
Pozořický zpravodaj 1/2010
Velkoobjemový a nebezpečný
odpad v roce 2013
V letošním roce budou jako obvykle 2 svozy, jarní a podzimní.
Velký jarní úklid proběhne v našem městysi v PÁTEK dne 12.4.2013
na obvyklých stanovištích:
od 16:00 - 18:00 - Jezera na točně,
od 16:00 - 20:00 - parkoviště V Zámku.
V sobotu dne 13.4.2013 SDH provede
po obci sběr železného šrotu.
Datum podzimního svozu bude upřesněno.
K volbě prezidenta republiky
V lednu letošního roku se v naší republice uskutečnila první přímá volba prezidenta
republiky. Vzhledem k tomu, že v prvním kole nezískal žádný z kandidátů víc než 50 %
hlasů, proběhla volba prezidenta dvoukolově. První kolo se uskutečnilo dne 11. a 12. ledna
2013. Ve volebních seznamech bylo pro první kolo zapsáno 1748 oprávněných voličů.
Voleb se zúčastnilo 1264 oprávněných voličů, což bylo 72,31 %. Druhé kolo voleb proběhlo
ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Ve volebních seznamech pro druhé kolo bylo zapsáno 1737
oprávněných voličů. Zde již byla účast o něco nižší, ale i účast 1158 oprávněných voličů,
což je 66,66 %, svědčí o tom, že se velká většina občanů chtěla aktivně podílet na volbě
hlavy státu. Dovolte proto, abych poděkoval všem spoluobčanům, kteří se voleb zúčastnili.
Současně bych rád poděkoval předsedkyni volební komise paní Boženě Škrobové a dalším
členům okrskové komise za jejich práci a čas, který věnovali prezidentským volbám.
Ing. Jaromír Červenka, starosta městyse
I. kolo - 11.-12. 1. 2013 Volební účast: 1264 oprávněných voličů, tj. 72,31%.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
kandidát
Karel Schwarzenberg
Ing. Miloš Zeman
Ing. Jan Fischer, CSc.
Jiří Dienstbier
MUDr. Zuzana Roithová
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Jana Bobošíková
počet hlasů
313
285
194
169
126
84
34
27
25
procenta
24,76 %
22,55 %
15,35 %
13,37 %
9,97 %
6,65 %
2,69 %
2,14 %
1,98 %
II. kolo - 25.-26. 1. 2013 Volební účast: 1158 oprávněných voličů, tj. 66,66 %.
pořadí kandidát
1.
Karel Schwarzenberg
2.
Ing. Miloš Zeman
počet hlasů
589
566
procenta
50,99 %
49,01 %
Pozořický
zpravodaj 1/2013
10
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Naroze
né děti
Září 2012
Veronika Březinová
Říjen 2012
Gábina Krajňáková
Šimon Müller
Štěpán Nezval
Josef Chýle
Leden 2013
Klea Muselíková
Na Městečku
Oulehla
Nová
Horní Kopec
Horní Kopec
Šumická
Srdečné blahopřání
k významnému
životnímu jubileu
Říjen 2012
80 let Marie Maxiánová
89 let Jana Kosíková
90 let Františka Jarolímová
Listopad 2012
70 let Vlasta Kolářová
70 let Milan Misák
80 let Marta Ondráčková
80 let Vlastislav Musil
85 let Emilie Perná
86 let Božena Veselá
86 let Miroslava Svobodová
Prosinec 2012
80 let Oldřiška Nohelová
87 let Božena Doleželová
89 let Marie Honková
Leden 2013
70 let Jarmila Přichystalová
70 let Oldřich Brzobohatý
70 let František Zima
75 let Ing. Pavel Sliacký
75 let Anna Pokladníková
80 let Otilie Neužilová
80 let Zdeňka Sedláková
85 let Vlasta Kubíčková
87 let Marie Honková
89 let Jiřina Neužilová
Únor 2013
70 let Zdenka Nezvalová
75 let Květoslava Šedá
75 let Josef Sabela
75 let Vlastimil Přichystal
80 let Vlastimila Zrnečková
86 let Apolonie Čáslavová
86 let Jarmila Pokladníková
88 let Marie Pospíšilová
89 let Marie Svobodová
Březen 2013
70 let František Opletal
70 let Anna Hopjanová
75 let Marie Boehmová
80 let Zdenka Drápalová
85 let Marie Šmerdová
86 let Marie Skládaná
90 let Josefa Valehrachová
92 let Anna Marčíková
Úmrtí
Říjen 2012
Drahomíra Rouzková
Listopad 2012
Stanislav Míča
František Paták
Emilie Křížová
Prosinec 2012
Drahomíra Holoubková
Milan Kubíček
Božena Hloušková
Vladislav Kubíček
Růžena Křivanová
Jarmila Neužilová
Leden 2013
Pavel Soukop
Úvoz
Na Městečku
Malé Lipky
Šumická
Na Větřáku
Hostěnická
Jezerská
Velké Lipky
Holubická
Velké Lipky
Úvoz
Pozořický
zpravodaj 1/2013
11
Pozořický zpravodaj 1/2010
Vodné a stočné v roce 2013
Vážení občané.
Máme zde další nový rok. Do jeho začátku se nám promítnou věci krásné a příjemné
(zasněžené hory, plesová sezóna), ale i věci méně krásné a už vůbec ne příjemné. Jednou
takovou každoroční událostí je navyšování vodného a stočného.
V roce 2011 jsem informovala o povinnosti Svazku zvyšovat vodné a stočné min. o 3% nad
inflaci ("…na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na vybudování
splaškové kanalizace na území našeho Svazku, a to min. o 3% ročně nad inflaci, minimálně
po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla.") V letošním roce se nám tak jak
loni do celkového navýšení vodného a stočného promítlo další zvýšení DPH, a to o 1%.
Pokud bychom tedy porovnávali cenu vodného a stočného bez DPH (což chápu, že není pro
občana až tak zajímavé), dostaneme se z ceny v roce 2012, která byla 68,90 Kč/m3 na částku
72,64 Kč/m3. Jedná se o navýšení 5,4 %. Z pohledu finančního modelu, který je sledován
orgány EU, by částka za vodné a stočné v roce 2013 měla dosáhnout hodnoty 73,88 Kč/m3
bez DPH. Celková částka za vodné a stočné včetně DPH je pro občana našeho Svazku
pro rok 2013 83,52 Kč/m3 .
I přes skutečnost, že jsem se s hodnotou vodného a stočného přehoupli přes hranici
80 Kč/m3 jsme při srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci republiky (stejně tak jako
v loňském roce) uprostřed tabulky.
Rok 2013
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)
bez DPH
34,39
38,25
72,64
s DPH
39,54
43,98
83,52
Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/m3,
v roce 2012 78,54 Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného
a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, pro letošní rok bylo toto
navýšení o 4,98 Kč/m3.
Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Dětské hřiště u základní školy
Před budovou školy je stávající dětské hřiště, které již nesplňuje normy a vykazuje
známky nebezpečnosti. Dle poslední kontroly je nutné jej odstranit nebo zrekonstruovat.
Přikláníme se k rekonstrukci, jelikož nechceme děti připravit o možnost aktivního pohybu.
V roce 2012 jsme získali dotaci na zateplení pláště a výměnu oken na budově ZŠ Pozořice.
Vlastní realizace bude probíhat v období 6-10/2013. Závěrem bychom rádi opravili dětem
i nevyhovující a málo funkční hřiště.
Děti se do projektu zapojily dvěma způsoby v rámci výuky, které nám poskytly potřebnou
motivaci pro realizaci projektu:
1.
Formou ankety (obrázková) si měly vybrat prvky, které by na hřišti chtěly.
2.
Měly za úkol namalovat nebo naprojektovat vlastní představu dětského hřiště.
12
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Rekonstrukcí hřiště dojde také k uzavření dopravy k budově školy. Bude to výrazný krok
k bezpečnosti dětí pohybujících se u školy, dojde k posílení volnočasových aktivit a výraznému posunu v boji proti nudě.
Stávající dětské hřiště je dožité, vybudované rodiči dětí brigádnickými hodinami před
přibližně 15 lety, nesplňující již základní normy a požadavky na bezpečnost dětí.
Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Pozořice je Městys Pozořice. Kapacita školy
je 500 žáků, v tuto chvíli navštěvuje základní školní docházku (1.-9. třída) 350 dětí z Pozořic
a dalších 5 okolních obcí. Školku navštěvuje 85 dětí a její kapacita je zcela naplněna.
Budovy školky a školy jsou oddělené. Dětské hřiště je umístěno v parku před školou.
Městys dále připravuje kroky v projektu "Na zelenou, neboli bezpečné cesty do školy".
V letošním roce budeme budovat ke škole chybějící chodník pro pěší v délce cca 270 m, dále
v příštím roce hodláme ve spolupráci s JMK vybudovat chodník mezi obcemi Sivice
a Pozořice v délce 750 m též výrazně posunující bezpečnost dětí na cestě do školy. Děti
ze vzdálenějších oblastí vozí ke škole autobusy, ale děti z blízkého okolí, které chodí pěšky,
se musí doslova prodírat mezi projíždějícími auty. Takže celý projekt - hřiště, chodníky
spolu velmi úzce souvisí.
Děti mají možnost při odpoledním čekání na příjezd autobusu si na hřišti hrát a jsou
v monitorovaném prostoru.
Hřiště hlídá kamerový systém Městyse Pozořice, na který dohlížejí strážníci obecní
policie. Na hřiště také vidí kantoři ze školy ze svých kabinetů a učeben. Místo je tedy
ideálním prostorem pro klidné a bezpečné hry dětí, kde mohou rozvíjet své motorické
schopnosti a také mimo jiné rozvíjet sociální vazby se svými vrstevníky.
Předpokládané termíny realizace (v případě
získání dotace):
Přípravná fáze, příprava
dokumentace, zapojení dětí
V-XII/2012
Příprava žádosti
I-II/2013
Poptávkové řízení
II-V/2013
Realizace projektu
VI-X/2013
Předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce do IV/2014
Petr Filip, místostarosta městyse
Pozořický
zpravodaj 1/2013
13
...
e
j
u
m
infor
PROVOZ OBECNÍ KNIHOVNY V ČÍSLECH K 31.12.2012
Knižní fond čítá 9.991 svazků, z toho naučných 3207, beletrie 6784, časopisů 5 druhů.
Nových knih bylo zakoupeno 179. Knih z výměnných fondů zapůjčeno 320.
Knihovnu navštívilo v roce 2012 fyzicky 1781 čtenářů, virtuálně 5092, zájemců o internet 24. Z celkového počtu 458 registrovaných čtenářů jich půjčovalo v uvedeném období
176 ve věkovém složení:
do 15 ti let
44
16 - 19 let
15
20 - 29 let
17
30 - 39 let
24
40 - 49 let
19
50 - 59 let
16
60 - 69 let
17
70 - 79 let
17
nad 80 let
7
Uskutečnily se 3 výstavy výtvarných děl žáků místní Základní umělecké školy.
Knihovna je vybavena novou výpočetní technikou pořízenou z dotace Ministerstva
kultury. Knižní fond prochází v současné době aktualizací.
Od 1.1.2013 po změně rozpočtového určení daní nebude nadále knihovna dotována
Jihomoravským krajem, financovat se bude výhradně z obecního rozpočtu. Knihovně
přispívá každoročně částkou 2.500 Kč místní dárce. Knihovna je otevřena všem připomínkám a námětům na vylepšení svého provozu i novým čtenářům.
Bc. Hana Žatecká, knihovnice
Statistika o počtu - změnách obyvatel městyse v roce 2012
počet osob přihlášených
počet narozených dětí
počet osob odhlášených
počet zemřelých osob
67
22 (kdy matka má trvalý pobyt v Pozořicích)
53
26
počet občanů s trvalým pobytem k 1.1.2013 je 2.191
počet cizinců s trvalým pobytem k 1.1.2013 je
24
14
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Vy se ptáte, my hledáme odpovědi...
Dotaz: Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl vyměněn místostarosta. Zastupitelé
mají samozřejmě právo volit a odvolávat členy nejvyššího vedení obce, ale překvapil mě
způsob, jakým to proběhlo. Volba starosty, místostarosty a radních je důležitým rozhodnutím a tomu také odpovídá skutečnost, že je to jeden z hlavních bodů ustavujícího zasedání
nového zastupitelstva. Také projednávání případných změn by mělo být samostatným bodem programu a ne jedna z připomínek v diskuzi. U návrhu na okamžité odvolání bych také
očekával předložení závažných důvodů.
A tak by mě zajímalo, podle čeho se zastupitelé při hlasování rozhodovali. Mají informace, které před občany tají? Nebo rozhodují vnitřní zájmy volebních stran? Nepříjemně to
připomíná způsoby z parlamentu. A zavádět je do spravování obce není podle mě
správné.
Miloš Tinka, Pozořice
Odpověď: Vážený pane Tinko, ve čtvrtek 13.12.2012 proběhlo poslední jednání
zastupitelů městyse Pozořice v roce 2012. Na konci jednání, v bodě "Různé", jsem navrhl
doplnit bod programu jednání "Odvolání místostarosty". Tento krok byl naprosto legální,
proběhl podle všech pravidel Jednacího řádu i Zákona o obcích. Každý zastupitel má právo
navrhovat po celou dobu jednání zastupitelstva jakýkoliv další bod k projednání a pokud je
tento schválen, tak musí být do programu zařazen a musí být o něm jednáno. Potud litera
zákona.
Ve svém dotazu se odvoláváte na něco, co bych mohl nazvat zvyklostmi při odvolávání
nebo jmenování důležitých funkcí vedení městyse. Máte pravdu v tom, že jmenování členů
vedení obce je samostatný bod ustavujícího zastupitelstva. Ono to ani jinak nejde - když se
poprvé sejdou nově zvolení zastupitelé, tak je logické, že si musí navolit ze svého středu nové
vedení, jinak by museli městys dále vést lidé z předchozího zastupitelstva. Byl jsem to já, kdo
navrhl zařazení bodu na program jednání. Proto bych chtěl Vám i občanům objasnit
důvody, které mne k tomuto kroku vedly. Ve zkrácené formě jsem je zveřejnil ihned po konání
zastupitelstva na oficiálních stránkách ODS Pozořice (www.odspozorice.cz) a na Pozořických debatách (www.forum.pozorice.cz). Nevím, jestli budou tyto důvody považovány
za dostatečně závažné, ale nechci je před nikým tajit. Do komunální politiky jsem vstupoval
před 2 roky s tím, že ne vždy a ne ve všem budu umět prosadit svůj názor a mnou navrhované
řešení. Politika, i když "jen" komunální, je permanentní střet názorů a neustálé hledání cest
k prosazení těch myšlenek, který každý politik - zastupitel považuje za správné a pro celek
prospěšné. Prosazování vlastních myšlenek a řešení je obzvláště obtížné, pokud je politik
v opozici a v menšině, ale s tím musí každý politik počítat a nedivit se tomu, když mu něco
nevyjde podle jeho vlastních představ.
S RNDr. Mikulou jsem spolupracoval po celou první část volebního období v radě městyse
a za tuto dobu jsem měl možnost poznat jak jeho lidské vlastnosti, tak i jeho názory. Jako
člověka ho respektuji a můj návrh na odvolání nebyl v žádném případě motivován osobně.
Naproti tomu jsem však ne vždy mohl souhlasit s jeho názory na nejrůznější problémy
v našem městysi a ani s některými jeho způsoby řešení. Dlouhodobě jsme se nemohli
shodnout například v názoru na podobu fungování mateřské a základní školy, ale také
na hodnocení výsledků práce současného ředitele obou těchto institucí. Dalším důležitým
bodem sporu byly podmínky pro otevření stavební lokality Lepky. V neposlední řadě to byl
i naprosto rozdílný pohled na práci zaměstnanců úřadu městyse a na způsob jejich odmě-
Pozořický
zpravodaj 1/2013
15
Pozořický zpravodaj 1/2010
ňování. V několika posledních týdnech před konáním výše uvedeného zastupitelstva jsem
tedy dospěl k názoru, že by bylo vhodné provést ve vedení městyse změnu, která by mohla
zlepšit jeho fungování. Mezi zastupiteli se vyvinula situace tak, že bylo možné očekávat
pro takovou změnu podporu. Zároveň se objevila z mého hlediska vhodná osoba, připravená na funkci místostarosty nastoupit. Pevně věřím, že změnou osoby místostarosty se
změní i způsob řízení úřadu, přičemž veškerá jednání rady i zastupitelstva našeho městyse
získají na větší efektivitě. Věřím také, že jednání "koalice" a "opozice" získají věcnější
podobu a zároveň věřím, že se bude společně řešit daleko více důležitých věcí, které budou
v konečné fázi ku prospěchu všech občanů Pozořic, a méně těch věcí, které jsou výsledkem
osobních sporů nebo vzájemných sympatií a antipatií.
S úctou
Ing. Milan Oplatek, radní a zastupitel městyse
Více na www.pozorice.cz - “Aktuální dění”
kulturně-společenský
přehled
Událo se:
25. 12. Živý betlém v pozořickém kostele
26. 12. Štěpánská koleda na Jelenici
30. 12. Vánoční koncert komorního smíš. sboru Kantila v kostele
6. 1. Vánoční koncert souboru Šafrán v kostele
12. 1. VIII. společenský ples v sokolovně
13. 1. Vánoční mše v podání souboru z Ivanky pri Dunaji v kostele
17. 1. Den otevřených dveří v základní škole
19. 1. Společenský ples SDH + Orel Pozořice
27. 1. Dětský maškarní ples v orlovně
2. 2. Tradiční sokolské šibřinky v sokolovně
5. 2. Netradiční zápis dětí do 1. třídy základní školy
6. 2. Tradiční zápis dětí do 1. třídy základní školy
16. - 24. 2. Lidové misie 2013 v Pozořicích
23. 2. Country bál se skupinou Experiment v Dělnickém domě
24. 2. Dětský maškarní ples v Dělnickém domě
Co bude:
5. 3. Dny otevřených dveří v MŠ
9. 3. Gymnastický pohár ZUŠ Pozořice
10. 3. Představení “Princové jsou na draka”divadla Stodola v sokolovně
16. 3. Velikonoční dílna a jarmark v orlovně
24. 3. Vítání jara a oslava Světového dne vody na chatě Jelenici
9. 4. Dny otevřených dveří a zápis dětí do MŠ
12. 4. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
13. 4. Svoz železného šrotu v městysi
22. - 27. 4. Dny Země a Ukliďme Svět
26. - 27. 4. Sbírka farní charity na farním dvoře
Pozořický
zpravodaj 1/2013
16
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Co bylo v minulosti zaznamenáno v obecních kronikách
Střípky z historie
Před osmdesáti lety roku 1933 procházel svět již pátým rokem celosvětovou
hospodářskou krizí. V jejím důsledku došlo ke zhroucení hospodářství velké většiny zemí
a také Československo bylo krizí zasaženo. Prudce klesala výroba až na 60 procent,
docházelo k bankrotům drobných podnikatelů, nezaměstnanost se zvýšila až na 17 procent.
Mezi lidmi panoval názor, že kapitalismus je u konce. Tohoto stavu se chopili fašisté
a v lednu 1933 byl zvolen říšským kancléřem v Německu Adolf Hitler.
Pozořice vstoupily do nového roku 1933 ledovou jinovatkou, která poničila ovocné
stromy i lesní kultury, potrhala elektrické, telefonní a telegrafní vedení. Napadlo hodně
sněhu a sněhové počasí trvalo až do konce února.
Obecní zastupitelstvo se muselo zabývat sociální situací mnoha rodin. Sirotkovi
Ladislavu Nezvalovi a Karlu Svobodovi přispívala obec na vyučení částkou 100 Kč
měsíčně, dítěti vdovce Jana Mráze byl rok a půl hrazen pobyt v zemském ústavu pro kojence
v Kuřimi.
Dne 16.2.1933 odhlasovalo obecní zastupitelstvo tzv. "mléčnou akci" neboli příspěvek
pro chudé děti z Pozořic a Jezer, kdy bylo ve škole v zimních měsících každodenně
v 10 hodin podáváno teplé mléko.
Bc. Hana Žatecká, knihovnice
Vzpomínky na rodáka
Vzpomínky na statečného pana učitele
Pan Miloslav Florián ze Sivic nám poskytl starý a zajímavý výstřižek z novin Směr
Slavkovsko z roku 1966, za což mu děkujeme. Vyšel tam tehdy článek o statečném
pozořickém rodákovi, panu učiteli Jaroslavu Floriánovi, který se za války skrýval
v pozořických lesích s partyzány. Jeho autorem byl Vítězslav Sotolář. Tento článek
jsme přepsali a redakčně zkrátili s ohledem na zachováním všeho podstatného.
Helena Topinková
Setkání první
Psal se rok 1941. ,,Říše vítězí na všech frontách pro Evropu!" ,,V" znamená vítězství VIKTORIA! Těmito hesly byla zaplavena všechna nároží nejen v Brně, ale i v nedalekých
Pozořicích. V sousedních Viničných Šumicích si fašismus vybíral svoji daň. Bylo zatčeno
prvních šest soudruhů rodící se buňky partyzánského hnutí. Zanedlouho nato stala se
i obecná škola v Pozořicích dostaveníčkem brněnských gestapáků. Nikdo z nás ve třídě
nevěděl, oč jde, ale první myšlenka byla: Kluci provedli Němcům asi nějakou lumpárnu…
,,Kdo z vás viděl naposledy učitele Floriána?", optal se jeden z tříčlenné skupiny gestapáků
a bezúspěšně naladil obličej k dobráckému výrazu. Třída mlčí… "Tak kdo viděl pana učitele
naposledy?" A třída opět dlouho mlčí… Chlapec, jehož příbuzní dávno uprchli za hranice,
má s těmito pány svoje zkušenosti, a tak se marně snaží schoulit svoji zavalitou postavu
do lavice. Pánové v kožených kabátech před tabulí si něco šeptají a velebné ticho, které se
rozhostilo, přerušuje jeden z nich: ,,Kdyby z vás přece jen někdo viděl učitele Floriána,
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
nebo o něm slyšel, tak je vaše povinnost to oznámit. Rozuměli jste?" O přestávce se
pochopitelně o ničem jiném nemluví.
,,Kluci, to je jasný, učitel zahnul k partyzánům!", prohlašuje spolužák s naprostou
samozřejmostí.
,,Pitomost, tady v okolí partyzáni vůbec nejsou", namítá druhý.
,,Nejsou? To bys viděl, co je jich na Říčkách, že se tam i Němčouři bojí jít do lesa…"
A tak jsme byli hrdi na to, že právě náš učitel je ode dneška partyzánem a s tím se mohla
na celé škole pochlubit jen naše třída.
Setkání druhé
Noviny přinášely denně zprávy o rozsudcích smrti: Rozsudkem stanného soudu v Brně byli
odsouzeni k smrti zastřelením:……. Jmění odsouzených bylo zabaveno.
Pro vesnického kluka je pobyt v lese nejen samozřejmostí, ale přímo životní nutností.
Chodit do lesa mamince na dříví, na borůvky či houby, to byla povinnost jedna z nejpříjemnějších. V hlubokých hvozdech u Hostěnic byla ten rok neúroda hub. Chtěl jsem je
přinést za každou cenu, už také proto, že jsem za košík hub dostával od známé i 10 vajíček,
a ty měly za protektorátu cenu zlata. Prochodil jsem hezkých pár kilometrů a v šátku pouze
několik starých kozáků. Vydal jsem se proto na Kalečník rabickou polní cestou. Tam
v nízkém mlází provoněném jehličím, pryskyřicí a lučními travami konečně pořádný úlovek.
S velebnou důstojností sbíral jsem tyto dary přírody a kolem dokola se rozhostilo sváteční
ticho… Najednou byl slyšet praskot a blížící se kroky. Rozhrne se křoví a cestu mi zastoupí
vysoká, robustní, zarostlá postava s krátkou loveckou puškou přes rameno. "Co tady hledáš,
Vítězslave?" Nechápal jsem toto oslovení od cizího muže a měl jsem takový docela obyčejný
lidský strach… Když se ramenatý vousáč na mne usmál, poznal jsem našeho pana učitele
Floriána. ,,Tak je to přece pravda…?", zašeptal jsem. ,,No už to bude takové a podruhé
nechoď sám tak daleko do lesa."
Zatímco pro mne bylo setkání s opravdickým, živým partyzánem životní událostí - pan
učitel ze mne asi moc radosti neměl. Bylo celkem logické, že jedenáctiletý capart může něco
někde vyžvanit.
Setkání třetí
Hned druhý den po osvobození Rudou armádou vracel se 26. dubna 1945 z lesů od Říček
v doprovodu hajného náš pan učitel, partyzán Florián. Stál jsem tehdy před domem a byl
jsem jeho prvním bývalým žákem, který mu tiskl ruku. Šel jsem tehdy s oběma téměř přes
celou dlouhou vesnici. Zářil jsem štěstím, připadal jsem si jako jeden z nich. Vždyť jsem
pěkný kousek těch válečných let nosil v sobě to velké tajemství toho houbařského setkání
s učitelem Floriánem.
Setkání čtvrté
Psal se rok 1964. Na svých oblíbených toulkách přírodou se dostávám do Bílovic nad Svitavou. Vím, že náš bývalý učitel Florián zde žije na odpočinku. Jdu k němu, není doma.
Několik místních občanů i jeho osobních přátel mi doporučuje počkat na něj v restauraci
nedaleko nádraží, kam v podvečer přichází na sklenici piva za přáteli. Dočkal jsem se,
přišel. V kruhu jeho blízkých vzpomínám na jeho partyzánská léta, vzpomínám na setkání
v lese na Říčkách, vyprávíme o zpravodajské službě, kterou konal pro přicházející Rudou
armádu, o navádění sovětských letadel na cíl na sklonku války i o propagační a agitační
17
18
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
práci pomocí letáků, které po celou dobu války ,,vyráběl". Vzpomíná na spolupráci se sovětskými partyzány, o které se s otcovskou péčí staral hajný Hanika. Nikdo z jeho
bílovických přátel dosud nevěděl, že ,,děda" Florián byl v nedalekých lesích za války
partyzánem. On se sám s tím nikdy nesvěřoval. Žil v ústraní pro svou milovanou rodinu. Žil
se svými vzpomínkami a s vědomím, že svůj život nežil nadarmo. Pro nás, jeho žáky, zůstane
navždy příkladem a odvážným člověkem.
Vítězslav Sotolář, Směr Slavkovsko z roku 1966 (redakčně kráceno)
Základní škola a mateřská
škola Pozořice
Pololetní bilancování
Ani jsme se nenadáli a letošní školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. To je i chvíle,
kdy bychom se rádi zamysleli nad tím, co se nám podařilo a co nás ještě čeká.
Jak jistě dobře víte, v srpnu došlo ke sloučení mateřské školy a základní školy v Pozořicích
v jeden subjekt. Toto spojení přineslo prodloužení doby provozu mateřské školy i školní
družiny do 17:00 hod. Nově si žáci ve škole mohou pochutnat na čerstvě připravených
svačinkách. Pro děti ve školce připravili paní učitelky širokou škálu kroužků (keramika,
angličtina, sportovní kroužek, flétna, tanečky). Od listopadu funguje elektronická žákovská
knížka, kde si rodiče mohou prohlédnout studijní výsledky svých dětí. Velkou oblibu získal,
zejména mezi žáky, i facebookový profil naší školy. Starší žáci přivítali na naší škole své
vrstevníky z partnerské obce Ivanka pri Dunaji. Společně zde strávili deset dní plných
kreativity a tvůrčího zápalu. Výsledky jejich práce jste mohli zhlédnout na výstavě
v prostorách obecního úřadu. Díky financím získaným z nejrůznějších projektů (Mládež
v akci nebo Školní poradenské centrum Čtyřlístek) se nám podařilo školu velmi slušně
vybavit moderními výukovými pomůckami. Pro žáky prvního stupně jsme zakoupili
multilicenci výukových programů v celkové hodnotě téměř 200.000 Kč. Od února jsou
ve škole k dispozici dvě zcela nové interaktivní tabule. Upravili jsme obě učebny anglického
jazyka a učebnu hudební výchovy. Přes jarní prázdniny byla zrekonstruována podlaha
v prostorách školní družiny. Novým nábytkem jsme zvýšili i estetickou úroveň stravování
ve školní jídelně. Částečnou rekonstrukcí prošly i prostory šaten.
Ani vyučující nezaháleli. Absolvovali několik seminářů a workshopů se zaměřením
na práci s třídním kolektivem nebo na efektivní komunikaci s žáky a jejich rodiči. Celý
pedagogický sbor se zúčastnil také školení, které bylo orientované na využívání interaktivní
tabule a vytváření digitálních učebních materiálů. Pro pedagogy mateřské školy a I. stupně
jsme připravili kurz pro vedení edukativně-stimulačních skupinek.
Jsme velmi rádi, že se do činnosti školy zapojují i rodiče. Společné výlety a exkurze, účast
na dnech otevřených dveří, plné dílničky a další aktivity jsou toho důkazem. Velmi děkujeme
za jejich finanční i materiální podporu. Díky nezištné pomoci pana Stehlíka dojde i k rekonstrukci našich webových stránek.
Od března se naše škola zapojí do nového (v posledních letech již třetího) evropského
projektu. Tentokrát to bude Komunitní centrum mládeže při ZŠ a MŠ Pozořice. O tomto
projektu si můžete přečíst na jiném místě v tomto Zpravodaji. V průběhu dubna přibude
pro děti na prvním stupni další interaktivní tabule umístěná na pylonovém pojezdu. Budeme
modernizovat i další prostory pro výuku cizích jazyků. Největší letošní změna nás ovšem
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
19
teprve čeká. Díky snaze zástupců městyse dojde k rekonstrukci budovy školy. Jedná se o zateplení budovy, výměnu oken a topného systému. Připravuje se také rekonstrukce toalet.
Množí se dotazy, co bude dále se ŠPC Čtyřlístek. Toto centrum přestane být od dubna
finančně podporováno z evropských fondů. Naší snahou ale bude služby centra nabízet
i dále. Bez drobné finanční spoluúčasti klientů, kteří budou chtít tyto služby i nadále
využívat, se však neobejdeme.
Ve druhém pololetí nás čeká několik tradičních akcí, ke kterým patří lyžařský výcvikový
kurz v Krkonoších, školy v přírodě tentokrát v rekreačním středisku Záseka nebo rozloučení
deváťáků se školou. Novinkou letošního roku bude předávání Cen ředitele školy našim
výjimečným žákům.
Děkujeme za přízeň, kterou nám jako rodiče nebo široká veřejnost projevujete. Svědčí
o tom i stále vzrůstající počet žáků naší školy.
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy
Leden ve školce
V půli ledna jsme ve školce s nadšením uvítali interaktivní besedu o planetě Zemi (volné
pokračování programu Delfín Dilo a podmořský svět). Prostřednictvím videoprojekce jsme
se společně dostali do kouzelného vesmíru, zatancovali jsme si, zazpívali a dozvěděli jsme
se, jak je pro nás naše planeta důležitá a jak o ni můžeme pečovat.
Pátek 25. 1. 2013 byl pro děti ze školky neméně zajímavým dnem, navštívili jsme totiž
první třídy základní školy. Paní učitelky se svými žáčky nás mile přivítaly a prvňáčci nám
předvedli, jak umí pěkně číst, psát a počítat. A naši předškoláci? Ti se o to víc začali těšit
na blížící se zápis do školy.
Během posledního týdne v měsíci jsme si pochutnávali na Šmoulovské baště. Nejvíce
jsme se olizovali po Mlsounových špagetách se sýrem a Malířově pizze, ve středu jsme si
sami namazali Azraelův chlebík vajíčkovou pomazánkou. Šmoulům za zpestření děkujeme
a už teď jsme zvědaví, jaký další pohádkový jídelníček nás čeká v únoru.
Mgr. Ivana Krysová
ZÁPIS DO MŠ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dny otevřených dveří v MŠ se uskuteční
v úterý 5.3. a 9.4.2013
od 9.00 hod do 16.00 hod.
Zápis dětí do MŠ se koná
v úterý 9.4.2013 od 8.00 do 16.00 hod.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budete moci vyzvednout
v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013 od 15.30 do 17.00 hod.
Přijďte za námi, těšíme se na vás!
20
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Komunitní centrum mládeže při ZŠ a MŠ Pozořice
Od března 2013 začne při ZŠ a MŠ Pozořice vznikat Komunitní centrum, na jehož
vybudování a dvouletý provoz jsme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali finanční podporu 3.939.001 Kč. Hlavním cílem projektu bude
zajišťování různorodých aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Pozořice, ale také pro žáky okolních obcí
v Mikroregionu Rokytnice.
Volnočasové aktivity, které budou žákům nabízeny od nového školního roku, budou mít
několik podob. Jedná se o zájmové kroužky se zaměřením na cizí jazyky (AJ, NJ, RJ, ŠJ),
výtvarné a rukodělné činnosti nebo environmentální tematiku. Dále pak budeme nabízet
ICT kurzy a kurzy orientované na ekonomiku rodiny. Tyto aktivity budou pro žáky zcela
zdarma.
Další podobou volnočasových aktivit budou vícedenní prázdninové pobyty pro děti, a to
v zimním i letním období. První z těchto pobytů se uskuteční o hlavních prázdninách
v rekreačním středisku Dopravák na okraji Chřibů a bude spolufinancován Komunitním
centrem.
Další oblastí, na kterou se bude Komunitní centrum zaměřovat, je činnost mládežnického
parlamentu. Ten by měl navázat spolupráci se zástupci obce a podílet se na organizaci
společenských, kulturních a sportovních akci pro veřejnost. Věříme, že velmi lákavé bude
členství v mládežnickém parlamentu a s ním spojená možnost vyjádřit své názory na různá
témata a problémy zejména pro starší žáky.
Třetí klíčovou aktivitou je racionalizace volby další vzdělávací cesty. Formou exkurzí,
cílených besed a workshopů se budeme snažit rozvíjet u žáků kompetence pro trh práce
a tím jim pomoci v hledání jejich budoucího uplatnění.
Pro výše popsané aktivity budou zaměstnanci Komunitního centra vytvářet nové
metodické materiály, které budeme poskytovat dalším vzdělávacím institucím jako
inspiraci pro jejich vlastní činnost.
Cílovou skupinou projektu jsou především žáci. Věříme ale, že aktivity, které budeme
nabízet, mohou mít pozitivní vliv na celou komunitu.
Mgr. Anna Hanychová
Pololetní vysvědčení pro druháčky v Zoo parku ve Vyškově
Vysvědčení - slovo, které u některých žáků vyvolává obavy, u mnohých, zvláště těch
malých, radostné očekávání. Druháčci z naší školy se letos na pololetní vysvědčení mohli
těšit dvojnásobně. Ve čtvrtek 31. ledna je totiž čekalo jeho předávání spojené s návštěvou
Zoo parku ve Vyškově. Tuto malou "domácí" ZOO většina dětí už zná. Přesto nebo možná
právě proto se děti velmi těšily. Připravený program je rozhodně nezklamal. Paní
průvodkyně Hanka a Marcela nás provedly po celém areálu a blíže seznámily s jednotlivými
zvířecími obyvateli. Na začátku děti nadchla velbloudice Alina, která přiběhla na zavolání.
Poté si mohly pohladit a nakrmit lamy, poníky i koně, podívat se za domácími zvířátky
na "babiččin dvoreček", podat lískové oříšky roztomilým veverkám. O každém zvířátku se
dozvěděly spoustu zajímavých informací. Při pobytu venku nám nevadil silný vítr ani
všudypřítomné bláto. Na druhou část programu jsme se však přesunuli do tepla expozice
hanáckého statku. Na děti zde čekalo několik zajímavých her, pomocí kvízových otázek
jsme si otestovali své znalosti z živočišné i rostlinné říše. Potom už nastal čas předávání
Pozořický
zpravodaj 1/2013
21
vysvědčení. Všichni žáčci byli v průběhu 1. pololetí moc šikovní, a tak se mohli většinou
radovat z jedniček. Výpis vysvědčení i s krásnými zážitky si pak odvezli domů, aby se mohli
pochlubit svým rodičům.
Mgr. Kamila Šabová
Zápis dětí do první třídy
Ve dnech 5. a 6. února 2013 proběhl zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2013/14.
Zatímco rodiče budoucích prvňáčků vypisovali nezbytné doklady, děti si čekání na plnění
připravených úkolů krátily v herně. V očích některých holčiček a chlapečků byla zpočátku
vidět malá obava. Ta se však brzy vytratila. Společně s Machem a Šebestovou plnili budoucí
prvňáčci různé úkoly, při kterých hravou formou ukazovali svoje schopnosti, dovednosti
a znalosti. Děti určovaly barvy, geometrické tvary, počítaly, malovaly obrázek, zdolaly
malou překážkovou dráhu, říkaly básničku nebo zpívaly písničku. Za každý splněný úkol
děti dostaly razítko do své obrázkové žákovské knížky. Po splnění všech úkolů čekal na děti
malý dáreček.
Doufáme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a stejně příjemný pro ně bude
i jejich nástup do školy.
Mgr. Ing. Eva Trněná
Pozořice Open 2013
V prvním únorovém týdnu odstartovala nová sezóna školní florbalové ligy smíšených
družstev zvané Pozořice Open 2013. Jelikož se jedná o jubilejní desátý ročník, je na místě
i malé bilancování. Počet dětí naší školy, které v historii turnaje vzali byť jednou do ruky
florbalovou hůl či oblékli na sebe brankářskou výstroj, se pomalu blíží pěti stům. Když
k nim připočítáte ty, kteří se angažují v pořadatelské službě, dlouhodobě početné
obecenstvo, kolegy učitele či závodní hráče účastnící se pravidelně závěrečných exhibic,
uznáte, že se jedná o sportovní akci na poměry základních škol zcela výjimečnou. Jasně
vypovídá i řeč čísel. V uplynulých devíti sezónách bylo odehráno téměř 600 utkání, padlo
téměř 7000 branek a na zdech pokojů v domovech našich žáků či absolventů se vyjímá
na 200 medailí. Důležitější než statistiky je ale vědomí, že snad i díky florbalovým
zápolením ve školní lize získala řada dětí pozitivní vztah ke sportu a dokázala si jej přenést
do dospělosti. Řada absolventů školy se florbalu v závodní podobě věnuje dodnes, dosahuje
velmi dobrých výsledků a určitě si i oni rádi vzpomenou, kde se svým koníčkem vlastně
začínali.
Do letošní sezóny se přihlásilo 57 hráčů z 10 tříd, které si osmička vybraných kapitánů
postupně rozebrala do svých týmů. Držme tedy palce všem, ať se jim letošní ročník co
nejvíc vydaří.
Mgr. Petr Kadlec
22
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Výročí fungování
Školního poradenského centra
Koncem února oslavilo Školní poradenské centrum Čtyřlístek, které je financováno
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, rok svého fungování
při Základní škole a mateřské škole Pozořice. Za tuto dobu poskytlo své služby téměř 190
dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejvíce využívanou službou je
bezesporu individuální logopedie, dále reedukační péče o žáky s poruchami učení
a individuální psychologická péče. Své zájemce z řad žáků s hyperaktivitou si našla také
relaxační skupinka Perlička. Značné množství žáků naší školy i škol okolních obcí využilo
možnosti zúčastnit se exkurzí související s životním prostředím.
Přestože projekt s názvem Školní poradenské centrum Čtyřlístek bude ke dni 31.3.2013
ukončen, na naše odborníky se můžete obracet i po tomto datu.
Najdete nás v budově základní školy ve 3. patře. Veškeré kontakty jsou uvedeny na stránkách www.centrum-ctyrlistek.cz.
Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Ohlédneme-li se zpět za činností výtvarného oboru v uplynulém pololetí, nejvíce nás
v průběhu času naplněného každodenní tvůrčí prací, rozhovory nad vznikajícími výrobky či
obrázky, jež bychom mohli nazvat běžností všedního dne, zaujmou naše malé slavnosti.
Těmito slavnostmi mám na mysli výstavy a prezentace prací našich žáků. Zde mohou
ukázat, co se naučili aktivní prací při vzdělávání, například v tvorbě plošné, objektové
a akční, prostorové i výtvarné kultuře, nebo v sedmém ročníku a na druhém stupni při výběru a zpracování svých vlastních témat.
Dne 16. prosince měli žáci našeho výtvarného oboru možnost se předvést veřejnosti
na výstavě v rámci "Vánočního koncertu" ve svátečním a důstojném prostředí místního
kostela. Žáci z oddělení keramiky a modelování zde předváděli svou keramiku a plastiky.
Další naši výtvarníci z oddělení plošné tvorby vystavovali větší i menší obrázky (do formátu A2) při vstupu do vlastní lodi kostela. Mohli jste zde vidět také kolekci vánočních
pohlednic, která získala ocenění na IX. mezinárodní dětské výtvarné soutěži v Dolním
Kubíně na Slovensku. Malé i větší tvůrce potěšil zájem přítomných návštěvníků koncertu,
rodičů, spolužáků nebo sourozenců, kteří upřímně projevovali svůj obdiv.
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
V současnosti probíhá prezentace fotografií keramiky a plastik na stálé výstavě žáků ZUŠ
v místním zdravotním středisku a též na stálé výstavě v místní knihovně. Protože naši
keramici jsou v menší míře povinni pracovat i na plošné tvorbě, mohli vystavit v knihovně
zároveň i své obrázky. Obdivovatelé našich kreslířů, malířů a grafiků se mohou těšit na nové
práce i v prostorách střediska a knihovny, protože ti nahradí keramiky v nejbližším možném
termínu.
Na další stálé výstavě na chodbě před prostorami ZUŠ v základní škole jsou instalovány
práce nejmladších tvůrců z oddělení plošné tvorby. Postupně je nahradí další ročníky tak,
aby se všichni žáci vystřídali.
Dle ohlasu návštěvníků všech výstav se práce našich dětí líbí.
Tak jako v minulých letech plánuji navázat na tradici vernisáží našeho výtvarného oboru
a všechny rodiče, děti a přátele naší základní umělecké školy zvu na výstavu prací našich
současných absolventů a žáků. Věřím, že upoutá pozornost veřejnosti nejméně v takové
míře, jako výstava minulá.
V minulém roce jsme zahájili výstavy výrobků našich bývalých absolventů. Výstavu
plánujeme opět v jarních měsících. Bude instalována tradičně v kulturním prostředí
knihovny. Jsem přesvědčen, že ji návštěvníci ocení ve stejné míře jako minulý rok.
Ing. Vít Tříska
Tak jako navlékáme na šňůrku korálek za korálkem, aby vznikl krásný náhrdelník, tak se
školní rok v základní umělecké škole skládá z drobných či větších vystoupení, kterými
chceme potěšit naše diváky a posluchače. Zimní měsíce jsou plné takových vystoupení,
plné jednotlivých korálků. V prosinci loňského roku se zpěvačky a zpěváci zúčastnili
pěvecké přehlídky Brněnský šikula a měli úspěch. Se svým programem vystoupili v předvánočním čase i v Brně na náměstí Svobody. Samozřejmostí byla návštěva obyvatel Domu
s pečovatelskou službou s bohatou nadílkou v podobě hudby a tance. Několik dnů před
Vánocemi jsme pro vás měli připravené tři různé koncerty - v Mokré, ve Tvarožné
a v kostele v Pozořicích. A určitě nezapomenutelným zážitkem pro některé zpěváky
a zpěvačky bylo vystoupení na koncertě spolu s Jankem Ledeckým.
V měsíci lednu se uskutečnily pololetní besídky hudebního oboru a hodiny pro rodiče
v tanečním oboru. Za svoje výkony byli všichni účinkující odměněni vysvědčením.
Nejstarší tanečnice si také, jak už to v lednu bývá, několikrát zatancovaly na společenských
plesích.
To všechno můžeme dělat, protože máme šikovné děti a učitelky i učitele, kteří se jim
s láskou a trpělivostí věnují.
Božena Škrobová
23
24
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Milí čtenáři,
začíná nám doba postní. Není to jen čas, kdy si mám něco odepřít, ale daleko spíše se učit
rozpoznávat, co je v lidském životě podstatné a bez čeho se můžu obejít. Malou příležitostí
k zamyšlení by nám snad mohl být i následující článek, převzatý z italského deníku
Il Tempio:
Chiara Corbella-Petrillo
Chiara Corbella se narodila v Římě v roce 1984. V roce 2002 se poznala s Enrikem
Petrillem a po několika měsících byly zásnuby. Sňatek uzavřeli 21. září 2008 v Assisi.
Zanedlouho Chiara přišla do jiného stavu.
A tehdy nastává první drama. Maria, dítě, které nosí pod srdcem, je těžce postižené
a po narození nemůže přežít. Enrico a Chiara se přesto rozhodli je přijmout, i když mnozí
jsou překvapeni a navrhovali terapeutický potrat. Dítě se narodilo, ale umírá po třiceti
minutách. V ten den říká Chiara svým nejbližším, že nezáleží na tom, jak dlouho někdo žije:
"Ta půlhodina s mým dítětem byly pro mě ty nejvzácnější okamžiky mého života. Nemohu
myslet, že dokážu všechno a hned pochopit a že snad Bůh má plán, kterému já nerozumím."
Brzy Chiara otěhotněla znovu, tentokrát je to chlapec. Ale i v tomto případě se ukážou
těžká poškození a znovu jsou oba manželé připraveni Davida přijmout jako svého
milovaného syna, i když ani on nedokázal po narození přežít. Později na jednom veřejném
vystoupení Chiara řekla: "Bůh se nám rozhodl darovat zvláštní děti, Marii a Davida, ale
žádal od nás, abychom je doprovodili jen po jejich narození. Dovolil nám je obejmout,
pokřtít a pak je pokorně a s vděčností vrátit zpátky do náručí Otce." Zakrátko byla Chiara
v jiném stavu potřetí, ale současně jí lékaři diagnostikovali nádor. "Teď nám Bůh svěřil třetí
dítě, Francesca, kterému se vede dobře a zakrátko se narodí zdravý, ale současně ode mne
žádá, abych se svěřila do Božích rukou." Chiara se rozhodla, že se bude léčit až po porodu,
aby neublížila dítěti, protože zákrok by pro ně byl velmi rizikový. Francesco se narodil
v květnu 2011. Teprve pak Chiara podstoupila operaci a bolestivou chemoterapii s nadějí, že
to ještě bude účinné. Avšak na Zelený čtvrtek 2012 se od lékařů dověděla, že nádor zvítězil.
Zemřela 13. června 2012 ve věku 28 let. V dopise svému malému Františkovi píše: "Jdu
do nebe, abych tam byla spolu s Marií a Davidem, a ty
zůstaň tady na zemi s tatínkem. Já se budu odtamtud
za vás modlit." Před svou smrtí Chiara všem řekla:
"Mám vás všechny velmi ráda!" Pohřbu se zúčastnilo víc
než tisíc lidí. U rakve stála velká fotografie Chiařiny
krásné tváře, která před smrtí vyjádřila přání, aby na jejím pohřbu každý dostal znak začínajícího života
- všichni měli v ruce květinu. Na Youtube lze najít
dvacetiminutový záznam, kde vypráví o svém dobrodružství s Bohem. Říká: "Bůh vkládá do každého z nás
svou pravdu, není možné se s ní nesetkat." Manžel
Enrico řekl: "Dnešní svět před potratem, před nemocným dítětem, před starým člověkem na konci jeho
života předkládá laciné a falešné volby... Bůh odpovídá
touto naší historií, která byla psána tak nějak sama
od sebe. My jsme byli v těchto letech jenom diváky.
A celá naše rodina viděla Chiaru, že umírá pokojná;
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
25
viděli jsme, že je šťastná. Chiara ráda hrála na housle a ráda opakovala: "Narodili jsme se
a už nikdy nezemřeme".
Roberto, otec Chiary a podnikatel, v dojímavém svědectví pro televizní stanici SAT2000
(i to je na Youtube) říká: "Když jsme se na Velikonoce dověděli, že už se nedá nic dělat,
začalo pro naši rodinu nádherné období. Žili jsme spolu tak, jak nikdy předtím... všichni
spojeni v tom, jak zachránit Chiaru... to se však uskutečnilo jiným způsobem. Od své dcery
jsem se naučil, že není důležitá délka života, ale jak ho žijeme."
Ve světě existuje zahrada, kde rostou nádherné květy. Noviny přináší aféry, mediální
reflektory rozpitvávají skandály, ale v Boží zahradě tiše kvetou krásní mladí jako Chiara
Corbella-Petrillo.
(S použitím článku Antonia Socciho, Il Tempio, 8.10.2012.)
http://www.chiaracorbellapetrillo.it/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZpHOO3IU6Zc
Přeji vám všem, abychom do jarního úklidu, ke kterému brzy v domácnostech i na zahrádkách dojde, neopomněli zahrnout i své nitro.
P. Jan Nekuda, farář
Farní charita Pozořice
pořádá v pátek 26. dubna 2013 od 13.00 do 18.00 hod.
a v sobotu 27. dubna 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
sbírku obnošeného šatstva včetně dětského textilu, přikrývek,
školních potřeb, nádobí, elektrospotřebičů, lůžkovin, hraček
a jiných věcí, které by ještě mohly sloužit potřebným.
Věci přineste prosím čisté a zabalené na farní dvůr.
Jak již víte, máme adoptované tři děti z Indie. Dva chlapce a jedno děvče.
Od letošního roku byla částka na jedno dítě zvýšena na 6 000 Kč.
Kdo byste chtěli, můžete přispět při sbírce.
Při poslední sbírce konané 13. a 14. září 2012 jste přinesli věci na tři nákladní
auta a na adopci jste darovali částku 7 630 Kč. Vám všem patří veliký dík!
Za Farní charitu Pozořice Jarmila Placarová a Petr Divácký
26
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Výsledky Tříkrálové sbírky 2013
Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. ledna 2013 vás navštívili koledníci Tříkrálové sbírky. V městysi Pozořice
koledovalo 15 skupinek.
Dne 8. ledna byly na Úřadě městyse Pozořice rozpečetěny a sečteny všechny pokladničky.
Vybralo se celkem 63 751 Kč. Je to o 377 Kč méně než v loňském roce, což v dnešní nelehké
době považujeme za úspěch.
vedoucí skupiny
ulice
výtěžek
1.
Mgr. Marcela Trhlíková Pod Kostelem, Na Městečku
9 841 Kč
2.
Mgr. Zdislava Hoffmanová Spodní Kopec, Nad Ostrůvkem
2 451 Kč
3.
Ludmila Smutná
Kovalovická
3 241 Kč
4.
Kateřina Bartáková
Velké Lipky
3 325 Kč
5.
Martin Fišer
Šumická
4 410 Kč
6.
Irena Škrobová
Malé Lipky
8 360 Kč
7.
Marie Straková
V Zámku, Na Městečku
2 730 Kč
8.
Šárka Škrobová
Holubická, Nová
3 460 Kč
9.
Alena Žbánková
Hostěnická
2 679 Kč
10.
Ing. Martin Tesař
Za Myslivnou, Na Rybníku
2 680 Kč
11.
Vojtěch Řičánek
Jezerská
5 514 Kč
12.
Tereza Jiráčková
Úvoz
2 548 Kč
13.
Zuzana Škrobová
U Školy, Holubická, Pod Poustkou 3 085 Kč
14.
Martina Filipová
Horní Kopec, Na Větřáku
4 808 Kč
15.
Petr Coufal
Hostěnická, Oulehla, Za Mlýnem 4 619 Kč
Výsledky sbírky u nás i v okolních obcích: 2012
2013
Pozořice
64 128 Kč
63 751 Kč
Hostěnice
17 399 Kč
16 745 Kč
Kovalovice
23 000 Kč
23 263 Kč
Sivice
31 210 Kč
32 542 Kč
Viničné Šumice
32 300 Kč
30 807 Kč
Celkem
168 037 Kč
167 108 Kč
Vámi věnované dary budou využity ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných
sociálních služeb charity. Sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro osoby
s demencí. Farní charita Pozořice děkuje všem občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku
2013 přispěli!
V pátek 18. ledna po mši sv. se na faře v Pozořicích konalo setkání všech tříkrálových
koledníků s malým občerstvením. Poděkoval jim pan farář Jan Nekuda a přijel i osobně
poděkovat ředitel Oblastní charity Rajhrad pan Ing. Bílý.
Za FCH Pozořice Jarmila Placarová a Petr Divácký
Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna Centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (od 27 let věku), kteří vzhledem ke svému věku
nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Takové osoby nemohou být samy doma
a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum denních služeb se snaží takovým
Pozořický
zpravodaj 1/2013
27
Pozořický zpravodaj 1/2010
rodinám pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném
prostředí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu, LDN či podobného zařízení. A zároveň,
aby osoba pečující měla dostatek času sama na sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti,
domácnost, koníčky, rodinu. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, což
umožňuje prožít jejich čas s pocitem potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi,
kteří jsou v obdobné situaci. Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných
předmětů, cvičení těla, jemné motoriky, paměti apod.).
Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet pětkrát týdně na osm hodin denně,
jednou týdně na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také nabízí svozové
auto - pokud je potřeba, je možné uživatele vyzvednout u něj doma, pomoci připravit jej
na cestu a později ho zase domů vrátit, doprovodit ho na nákup, k lékaři a podobně. Centrum
denních služeb sídlí v přízemí městské budovy Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444,
a přístup do něj je zcela bezbariérový.
V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se na individuální prohlídce prostor
Centra a před uzavřením smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu až tři návštěvy
zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.
Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je možné kontaktovat na čísle 734 435 125
nebo e-mailem na [email protected] Více informací na www.hodonin.charita.cz.
Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes
těžkosti, které mu způsobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl na něco těšit.
Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS., vedoucí sociální pracovnice
Orlovna
Pozořice
13. dubna 2013 od 9 hodin
FIT SOBOTA
v 9 hodin Stott PILATES
Bezbolestná páteř v neutrálním
postavení. Aktivizace hlubokých
(korzetových) břišních svalů, které
oplošťují břicho. Poznáte, jak mají
svaly správě pracovat, porozumíte
cvikům a správné technice.
Seznámíte se s matwork
pomůckami. Prostor na dotazy,
konzultace, diskuze.
Nutná přihláška předem na e-mail:
[email protected]
v 11 h. DYNAMICKÁ FITNESS JOGA
Svižné střídání jógových ásan při
dynamické hudbě, které vede ke
spalování tuků. Funkční trénink,
flexibilita, pevné a pružné tělo,
zábava a výzva.
Na této akci je možné zakoupit
permanentku se slevou, joga mat,
over ball, DVD, dárkové poukazy.
Cena za obě lekce: 200 Kč
Lze absolvovat i jednotlivé lekce.
Cena jedné lekce: 100 kč
w w w. f i tc l u bv a l e r i e . c z
Pozořický
zpravodaj 1/2013
28
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Co nového na skautské stezce?
Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími skauty a skautkami z Brna a okolí a řadou dalších národních delegací skautů zúčastnili
v sobotu 15. prosince slavnostního převzetí Betlémského světla ve Vídni.
V dalších dnech do Vánoc se potom Betlémské světlo rozšířilo do mnoha
míst naší vlasti. V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po Novém roce se řada našich členů zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
Největší akcí v uplynulém období byl ale 10. ples našeho skautského střediska. Již
tradičně jsme ho pořádali v Obecním domě v Sivicích a hudební část večera obstarala
skupina Hary Kochr. Návštěvníci plesu se mohli v průběhu večera zapojit do některé ze soutěží. Zpestřením bylo vystoupení tanečnice orientálních tanců. Upřímné poděkování patří
všem, kteří se zasloužili o zdar plesu, včetně sponzorů.
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska
Výprava vlčat na Jelenici
Sedm statečných členů 1. chlapeckého oddílu Pozořice z řad vlčat se zúčastnilo 7.-9.
prosince poslední výpravy v roce 2012 na Jelenici. Komplikaci v podobě hustého sněžení
jsme překonali s odvahou sobě vlastní. Poctivým zatápěním v krbových kamnech jsme pak
zahnali poslední myšlenky na zimu. Po celou dobu výpravy jsme byli dobře zásobeni.
Hlavním programem sobotního dne byla desková hra "Risk". Výsledkem bylo totální
vítězství týmu vedoucích proti zbytku světa - vlčat (obr. vlevo). Fotografie všech
zúčastněných na pozadí s chatou Jelenicí je na obrázku vpravo. I přes hojnou neúčast
způsobenou nemocemi dalších vlčat hodnotím výpravu jako nadmíru zdařilou a pro
všechny zúčastněné velice užitečnou.
Betlémské světlo
15.12. jsme se vypravili pro Betlémské světlo do centra Vídně. Pod dohledem Global
Positioning System se nám podařilo dorazit na dohled parku Schönbrunn, kam byla
naplánována naše první zastávka. Stejně jako kdysi rakouští císařové, i my jsme se
procházeli parkem a obdivovali krásy přírody i architektury. Za zmínku stojí především
stavba Gloriette, která je připomínkou vítězství Rakouska v bitvě u Kolína. V současnosti je
zde provozována kavárna. Stala se naším útočištěm před nevlídností počasí a místem,
ze kterého jsme si mohli prohlédnout centrum Vídně. Ekumenická bohoslužba spojená
s převzetím Betlémského světla proběhla od 14 hodin v katolické farnosti Altlerchenfeld.
Před odjezdem jsme navštívili pověstné Vídeňské trhy před novogotickou radnicí
navrženou Friedrichem von Schmidtem.
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
29
Betlémské světlo, které bylo přivezeno z Vídně, je dále předáváno na mnoha místech
České republiky. Jedním z již zaběhnutých předávacích míst je brněnská historická tramvaj.
Letos jste ji mohli spatřit před hl. nádražím, na náměstí Svobody nebo Mendlově náměstí
22.12. a opět jsme v ní měli službu.
Vánoční besídka
Poslední akcí roku 2012 byla 22.12. vánoční besídka. Nutno podotknout, že vzhledem
k narůstajícímu množství členů jak chlapeckého, tak i dívčího oddílu Pozořice nám pomalu
ale jistě začíná být farní zpěvárna malá. Program se skládal z dvou scének mladších členů
našich oddílů a jedné soutěže připravené skupinkou skautů. Následovalo rozdávání dárečků
a program byl zakončen několika "klasickými" skautskými hrami. Celý program byl
prokládán vánočními koledami za doprovodu kytary. S přáním všeho dobrého v roce 2013
Pavel Buchta - Vuček a Lenka Buchtová - Lenčí
40. VÝROČÍ
EXPERIMENTŮ
Skupina EXPERIMENT 72 v loňském roce oslavila 40 let činnosti. Na předvánočním
"Posezení s přáteli" v Dělnickém domě za hojné účasti příznivců bylo členům skupiny
předáno zástupci Městyse Pozořice Čestné uznání městyse a pamětní medaile.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nám "drží palce" do dalších aktivit.
Váš EXPERIMENT 72
30
Zábava
Atmosféra
Příroda
Informace
STROMÍK
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
aneb Proč mám děti v lesní školce?
Milí rodičové, pokud se letos chystáte k zápisu
do mateřské školy se svým tříletým dítětem a přemýšlíte o alternativě ke "klasice" buď z důvodu
přeplněnosti blízké školky, nebo vaše dítě oslaví
"nevhodně" narozeniny uprostřed školního roku,
nabízí se pro vás varianta, která stojí za přemýšlení.
Uvádím několik dobrých důvodů, proč jsem se
rozhodla pro "lesní školku".
Není to obora pro malé stromky, jak často znějí dotazy nezasvěcených, ale naopak je to
školka bez plotů a zdí. Moje děti tráví většinu času venku, na zdravém vzduchu. K hraní jim
slouží celý les. Nepromokavá souprava a boty poskytují dostatek tepla a sucha v zimě
i za deště. Po celý rok děti nezastonaly, rýma, kašel měly vždy tak velmi krátkého trvání, že
jsme si toho ani nevšimli. Děti jsou mrštnější a obratnější - les poskytuje nekonečně mnoho
"tělocvičného nářadí" na čerstvém vzduchu. Zdokonalují se ve šplhu po stromech, skoku
přes potok, běhu po kládě, lezení po skále, klouzání ze svahu a jiných - pro kluka i pro holku
důležitých "dovednostech". Při zkoumání světa kolem sebe od svých učitelů neslyší: nesmíš,
neber, nesahej… naopak zkoušej, osahávej, zkoumej. Učitel je přítelem, parťákem, který
neúkoluje, ale motivuje a vytváří vhodné prostředí a činnosti. Pedagog dělá většinou to, co
děti, a jde jim příkladem a radou, jak to či ono zvládnout, aniž by došlo k většímu zaváhání
nebo pocitu nejistoty a ohrožení, když něco dělají poprvé v životě. Moje děti se učí využívat
zdrojů lesa a rozvíjet fantazii při tvorbě hraček nebo i užitečných věcí. Můj syn, jinak vcelku
líný na ruční práce, si z bezového dřeva vyrobil flétničku, na kterou teď pilně trénuje.
Rozdělávání ohně není problém, a když se na ohni něco uvaří, spíše to způsobí rodičovi
těžkou hlavu, když přijde doma zadání - uvaříme to jako ve školce. V mých dětech lesní
školka přirozeně rozvíjí ekologické cítění a myšlení, nejde jen o třídění odpadků, ale
pozorováním přírody a celoročním pobytem v ní se učí pravidlům lesa, učí se respektovat
zákonitosti přírody a nenarušovat přirozené prostřední květin a zvířat. Jako rodič se můžu
účastnit různých aktivit, které školka pořádá, dobře poznat prostření školky, pedagogy,
program. Mohu, ale nemusím si najít mezi pedagogy a rodiči přátelé - prostě tam jsou,
a když se chci zapojit do společného díla, mám k tomu příležitost. Jsem ráda, že v blízkosti
našeho bydliště existuje lesní klub Stromík, že moje děti mají možnost zažívat každodenní
dobrodružství uprostřed krásné přírody. Lesní klub Stromík má momentálně zázemí
na Axmanově hájovně na pokraji Pozořic ve směru na Hostěnice. Prostě hájenka, zahrada,
pole, les, potok, studánka, krmelce, skály,
propadání atd. V dětské řeči rokle, lékárna,
klouzačka, slunce, bažina, pavouk atd. Kdo neviděl, nepochopí. Místo, které stojí zato si prohlédnout.
Zápis na pravidelnou docházku do lesního
klubu Stromík od září 2013 se koná ve středu
3. dubna od 16.00 hodin. Více informací o provozu a fungování lesního klubu Stromík najdete
na: http://stromik.kavylos.cz.
Hana Tomanová
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
31
Český svaz ochránců přírody Pozořice informuje
Stromem roku 2013 je jeřáb
Již patnáctým rokem vyhlašují Lesy ČR jednu z lesních dřevin
stromem roku. Pro letošní rok byl vybrán jeřáb. Nejznámější,
nejrozšířenější a lesnicky nejvýznamnější je jeřáb ptačí - opadavá
listnatá dřevina, blízká příbuzná jabloní, hrušní a dalších ovocných dřevin. Jejím původním
domovem je Evropa. Je to takzvaná pionýrská dřevina, která roste na nejrozmanitějších
druzích stanovišť. Hojně se vyskytuje i ve volné krajině, kde byla často vysazována podél
cest. Dožívá se 100 až 150 let. Dorůstá do výšky 15 m. Plodem jsou oranžově červené
malvice (jeřabiny), které dozrávají koncem léta a tvoří významnou složku potravy lesní
zvěře a ptactva. Dřevo jeřábu ptačího se užívá k výrobě holí, násad, dýhy nebo hudebních
nástrojů. Syrové plody jeřábu ptačího mohou u člověka vyvolat lehčí otravu. V podhůří
Jeseníků bylo v historii objeveno několik sladkoplodých odrůd přirozeného původu
poživatelných i za syrova, které pak byly dále šlechtěny. Například od první poloviny 19.
století v Ostružné na Šumpersku. Šlechtění nevežinského jeřábu se věnoval věhlasný ruský
šlechtitel a ovocnář Ivan Vladimirovič Mičurin (1855 - 1935).
V poslední době se také oživuje zájem o vzácné, regionálně se vyskytující jeřáby vázané
na teplomilnější oblasti státu. Jsou to jeřáb břek - je poptáván pro své vysoce hodnotné dřevo
a jeřáb oskeruše - je využívaná zejména jako ovocná dřevina. Dožívá se několika set let.
Stáří Adamcovy oskeruše rostoucí poblíž Strážnice je odhadováno na 400 let. V nedaleké
Tvarožné Lhotě se 6. dubna 2013 uskuteční již 12. ročník "Slavností oskeruší" pořádaný
místními obyvateli a věnovaný této dřevině a z ní získávaným produktům. Zřejmě
nejsilnější oskeruše ve střední Evropě roste v Modre na Slovensku (výška 20 m, obvod
496 cm, odhadované stáří 400 - 500 let).
Zbývající domácí druhy jeřábů jsou převážně keřovitého vzrůstu. Výskyt jeřábu ptačího
a sladkoplodého v našich lesích i mimo les je malý. Naše organizace v roce 1986 vysadila
jeřáby v aleji plodonosných stromů pro zvěř v údolí Hostěnického potoka a o dva roky
později vysadili junáci 10 jeřábů pod Dělnickým domem. Díky vandalům bylo téměř všech
10 jeřábů (hlavně ty pěkně vzrostlé) polámáno a zlikvidováno.
Radostnější zprávu máme z obce Tvarožná. Přijíždíte-li do obce od Brna, roste na okraji
zářezu na pravé straně silnice vedle secesního kříže z roku 1893 jeřáb břek. Má rozložitou,
nízko nasazenou krásnou korunu
kulovitého tvaru. Je plodný, na jaře nádherně kvete. Výška stromu
je 11 m, obvod 217 cm. Stáří asi
110 let. Na tomto místě se loučil
Václav Kosmák, spisovatel a "kukátkář", se svojí Tvarožnou.
Není vyloučeno, že právě tato
událost stála u zrodu myšlenky
na zasazení výjimečného stromu
k výjimečnému kříži.
Za ČSOP Pozořice Sylva Kohoutová
32
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Orel stále v pohybu
V sobotu 19. ledna 2013 se v sivické tělocvičně konal
volejbalový turnaj mužů. Pozvána byla družstva z Drásova,
Hrušovan u Brna a Holubic. Zahrálo si každé družstvo s každým. Naši borci Beneš Jan,
Boháček Zdeněk, Hegr Milan, Horák Ondřej, Kratěna Martin, Zouhar Leoš a brněnská
posila Kari pod vedením stále ještě rehabilitujícího Davida Beneše po dvou výhrách a jedné
prohře nakonec na sety vyhráli. Konečné pořadí turnaje: 1. Orel Pozořice, 2. TJ Holubice,
3. VS Drásov, 4. Jiskra Hrušovany u Brna.
Orel a kultura
V sobotu 15. prosince 2012 v odpoledních hodinách proběhla v orlovně již tradiční
vánoční dílna a jarmark. Jako vždy probíhala akce ve spolupráci Klubu žen Pozořice
s orelskou jednotou Pozořice. Na jarmarku jste si mohli koupit spoustu krásných věcí:
keramiku, vánoční ozdoby, šperky, háčkované čepičky, batikované mikiny a trička, zimní
šály a šátky a spoustu jiného. Na dílně se vyráběly náušnice, náramky, svíčky, mohli jste si
nazdobit perníček či vyrobit andělíčka.
V neděli 23.12.2012 se v orlovně konalo Vánoční vystoupení. V programu nechyběla
žádná skupina dětí, které v orlovně pravidelně cvičí. Jako první se představil národopisný
soubor Orlík - nejmladší skupina dětí pod vedením paní Hany Gloserové. Vrátili jsme se
s nimi zpět na podzim, do období ohníčků a her na pastvě. Od podzimních her jsme přešli dál
do období adventu. Mladá orelská chasa pod vedením paní Zdeňky Drlíkové nacvičila tři
tance, které nám předvedla. Další skupinka Orlíku, kterou vede Michaela Koukalová, nás
krásně vánočně naladila. Všechny naše skupinky hudebně doprovázeli Karel Kříž, Irena
Škrobová a Petra Kratěnová. Po krátké přehlídce obnoveného místního kroje následovala
další vystoupení, tentokráte sportovně laděná. Začátek tohoto bloku patřil dětem, které zde
pravidelně navštěvují zdravotní cvičení pod vedením paní Hany Filipové. O další program
se se svým vystoupením postarali školkáčci a poté školáci, obojí pod vedením Petry
Kratěnové. Následující chvíle patřily aerobiku. Jako první vystoupila děvčata 1. - 3. třídy,
následovala děvčata 4. a 5. třídy. Jako poslední vystoupila starší děvčata, která poctivě
trénují s Klárou Koukalovou. V závěru programu proběhlo poděkování všem cvičitelkám,
vedoucím souborům, švadlenám a těm, které nám moc pomáhají, aby vše fungovalo
a vypadalo tak, jak má. V sobotu 19. ledna 2013 proběhl v orlovně první společenský ples,
který pořádal Sbor dobrovolných hasičů Pozořice a Orel jednota Pozořice. K tanci
a poslechu hrála skupina Rio. O předtančení se postarala mladá Orelská chasa, která
předvedla několik místních tanců. Připravena byla bohatá tombola, dobré víno a jídlo.
Tančilo se až do pozdních hodin.
V neděli 27.1.2013 se v orlovně konal maškarní ples pro děti. Bylo tam plno princezen, víl
a tanečnic, také rytíři, kovboji a námořníci. Všichni krásně tancovali, snažili se v soutěžích
a všichni také vyhráli aspoň malý dárek v tombole. Samozřejmě, že rodiče i prarodiče
nezůstali pozadu a v tanci a soutěžích mnohdy předehnali svoje děti. Doufáme, že jsme všem
udělali radost a zpříjemnili tak nedělní odpoledne.
Fotografie k článku naleznete na zadní straně obálky
Za orelskou jednotu Pozořice Petra Kratěnová
Pozořický
zpravodaj 1/2013
Pozořický zpravodaj 1/2010
33
Zprávy ze sokecu...
Zpráva o průběhu badmintonového turnaje v Pozořicích
Dne 8. prosince 2012 se uskutečnil badmintonový turnaj pořádaný TJ Sokol Pozořice
v prostoru sokolovny tělocvičné jednoty v době od 9,30 hod do 13,30 hod. Turnaje se
zúčastnilo celkem 13 hráčů z Pozořic, Sivic a Šlapanic. Soutěžilo se v mužské čtyřhře
(4 družstva), smíšené čtyřhře (4 družstva) a ve dvouhře žen (3 ženy).
Z tělocvičné jednoty Sokol Pozořice se zúčastnilo 9 hráčů a 4 hráči byli z ostatních obcí.
Hráči měli možnost se osprchovat. V průběhu turnaje startující hráči měli možnost si požádat o občerstvení (káva, čaj, minerálka). Družstva do 3. místa byla obdarována věcnými
cenami.
Výsledky umístění soutěžních družstev a jednotlivců:
Mužská čtyřhra: 1. místo: Svoboda Pavel a Svoboda Jan
2. místo: Čalkovský Jan a Kratěna Martin
3. místo: Hrazdil Pavel a Pšenka Dušan
Smíšená čtyřhra: 1. místo: Hrazdil Pavel a Pšenková Klára
2. místo: Čalkovský Jan a Vrtělová Míla
3. místo: Klofanda Emil a Křížová Pavla
Ženská dvouhra: 1. místo:Vrtělová Míla
2. místo: Pšenková Klára
3. místo: Křížová Pavla
Turnaj byl členy oddílu badminton dobře organizačně připraven, měl dobrou sportovní
úroveň, proběhl zdárně, bez sebemenšího problému.
Dušan Pšenka, garant turnaje
SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM
Koncem května se do Roudnice nad Labem slétne několik tisíc sokolů z celého světa.
Sokolská župa Podřipská pořádá ve dnech 25. a 26. května akci s názvem Sokolové pod
Řípem. Je přihlášeno přes 6 000 účastníků z Čech, Moravy a ze zahraničí. Někteří účastníci
dorazí již v pátek. Po celou sobotu budou probíhat na Tyršově stadionu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer se společně vydáme na horu Říp. Hlavnímu vystoupení v neděli odpoledne bude předcházet slavnostní průvod městem. Na Tyršově stadionu uvidíte
nejen hromadné skladby, které byly uvedeny na XV. všesokolském sletu v červenci 2012.
V tomto roce si Sokol v Roudnici připomíná dvě významná výročí. Uplyne 170 let
od narození roudnického patriota, vlastence Ervína Špindlera, který před 145 lety stál u
zrodu roudnického Sokola a v roce 1887 se stal prvním starostou nově založené Sokolské
župy Podřipské.
Další informace budou postupně zveřejňovány na webu www.zupapodripska.cz.
Ze župy Dr. Jindry Vaníčka se sletu v Roudnici nad Labem zúčastní 186 cvičenců ze 13
jednot v 8 skladbách.
Jana Švestková, tajemnice župy
34
Pozořický
zpravodaj 1/2013
0102/1 jadovarpz ýkciřozoP
Sokolské šibřinky 2013
Tradiční zakončení letošní plesové sezóny
bylo opět v režii pozořického Sokola a jeho
tradičních šibřinek. I přes velké množství
podobných akcí v okolí se ples znovu vydařil
ke spokojenosti pořadatelů i návštěvníků.
Kdo na letošní sokolské šibřinky nezavítal, přišel jako obvykle o velmi pěkně
připravené občerstvení formou švédských
stolů, které byly k dispozici i přes půlnoc.
Na stolech bylo navíc připraveno ještě něco
malého k zakousnutí, další občerstvení bylo
vzorně nachystáno u barového pultu. Zde sličné barmanky opět nabízely kromě ostatního
i vynikající vína či míchané nápoje a koktejly všech možných druhů. Po celý večer
tanečníky i posluchače doprovázela skupina Nota Bene. Kolem půl desáté se v sále
rozsvítilo a návštěvníky překvapil soubor se skotskými tanci. Jejich vystoupení mělo velký
úspěch, především díky překvapivému zakončení. Po dalších sériích písní přišla na řadu
tradiční tombola, do níž věnovali ceny mnozí podnikatelé a příznivci Sokola, za což jim
patří ještě jedno veliké poděkování. Kapela hrála pro všechny věkové kategorie, takže se
tančilo neúnavně ještě dlouho po půlnoci. Některým hitům se opět nedalo odolat...
Pavel Topinka, místostarosta TJ Sokol Pozořice
Divadélko a dílnička pro nejmenší
Od listopadu loňského roku jsme nově zařadili do našeho již tak dost
bohatého programu středeční setkávání s pohádkou a dílničkou
pro nejmenší. Podnětem bylo hlavně to, že tradiční odpolední dílničky
jsou převážně náročnější a zaměřené pro předškoláky a školáky.
Zveme tímto všechny příznivce tradičních pohádek a tvoření. Malá
ukázka, na co se můžete těšit...
Druhé divadelní dopoledne proběhlo v posledním listopadovém týdnu, ve středu
28.11.2012 od 10 hodin. Přišel se za námi podívat neposlušný Budulínek od pana J. V. Plevy. Protože neposlouchal dědečka a babičku, tak ho kmotra liška odnesla svým liščátkům
do doupěte na hraní. Znáte tu známou větu: "Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku, pojedeme po světnici, pojedeme po lavici!" A Budulínek se nechal zlákat. Aby ho
dědeček s babičkou zachránili, vzali si housličky a bubínek, šli do lesa a hráli tak dlouho
a nahlas, až to lišku přestalo bavit." Fidli, fidli, na housličky, bum, bum na bubínek, jsou tam
čtyři lištičky a náš Budulínek." Postupně posílala svá liščátka, která dědeček pochytal
do pytle, až se nechala vylákat sama. Dědeček všem lištičkám vyprášil kožich, aby věděly,
že se nekrade. A Budulínek? Ten se vytrestal sám, když ho liška odnesla. Děti si snědly
hrášek, který měl Budulínek nachystaný od babičky, vyrobily si za pomocí barev na sklo
krásné obrázky na zavěšení na okno, aby jim doma nebylo smutno, kdyby musely chvíli
zůstat samy, a nakonec jsme si všichni společně zahráli veršovanou pohádku, tentokrát
"O chytrém Budulínkovi".
Více zde: http://clovicek.webnode.cz/program/dilnicka-s-pohadkou/
Mgr. Martina Tinková

Podobné dokumenty