0045-10305_BESAM_AR_05 Uživatelská příručka

Komentáře

Transkript

0045-10305_BESAM_AR_05 Uživatelská příručka
Pohon standardních dveří Besam
PowerSwing/OPB-A
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Instalační příručka
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
Obsah:
1.
Důležité informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.
Dveře a zámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1
Dveře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2
Odemknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.3
Zarážka dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.
Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1
Programový volič PSK-2 (klíč) / PSW-2 (přepínač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2
Programový volič PS-4C/PS-4H (pouze klíč) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3
Programový volič PS-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.4
Programový volič PS-3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.
Bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.1
Bezpečnostní funkce integrované v pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2
Bezpečnostní systém s fotobuňkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.3
Bezpečnostní funkce se snímači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.
Výměna pojistek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
8.
7.1
Sejmutí krytu u zařízení PowerSwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.2
Výměna pojistek u zařízení PowerSwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.3
Sejmutí krytu u zařízení OPB-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.4
Výměna pojistek u zařízení OPB-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
Dùležité informace
1.0
Důležité informace
Důležité upozornění!
Chcete-li zabránit úrazĤm, škodám na majetku a poruchám zaĜízení, je nutno pĜesnČ dodržovat
pokyny obsažené v této pĜíruþce.
Upozornění!
Pokyny, konstrukce, specifikace a ilustrace, které jsou obsažené v této pĜíruþce, nejsou ze strany
výrobce závazné. Výrobce si vyhrazuje právo provést zmČny bez pĜedchozího upozornČní.
Životní prostředí
Tento pohon mĤže obsahovat baterie vyrobené z materiálĤ nebezpeþných pro životní prostĜedí.
PĜed likvidací vyjmČte z pohonu baterie. Baterie je tĜeba zlikvidovat bezpeþným zpĤsobem.
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
3
Servis
2.0
Servis
V pĜípadČ, že pohon vyžaduje opravu, spojte se s nejbližším autorizovaným servisním
stĜediskem spoleþnosti Besam.
Místo pro telefonní číslo, známku, štítek apod.
4
Vydáno 2002-11-14
FAA077A0CZ
Dveøe a zámky
3.0
3.1
Dveře a zámky
Dveře
DveĜe a mechanické zámky jsou obvykle vyrobeny jinými dodavateli.
3.2
Odemknutí
PĜed zapnutím pohonu odemknČte všechny mechanické zámky. NezapomeĖte, že mĤže být
použito více zámkĤ.
AAF187
3.3
Zarážka dveří
Je doporuþeno používat zarážku otevĜených dveĜí jako ochranu pĜed poškozením dveĜního
kĜídla.
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
5
Provoz
4.0
Provoz
Pohonné systémy standardních dveĜí mohou být vybaveny rĤznými programovými voliþi pro
Ĝízení þinnosti dveĜí.
Programové voliþe PSK-2, PSW-2 a PS-4C, používané u všech ovládacích systémĤ, mohou být
jak zapuštČny, tak namontovány na povrchu.1
Programový voliþ PS-3, používaný pro systémy OPB-A, a programový voliþ PS-3A, používaný
pro systémy PowerSwing, lze namontovat pouze zapuštČné v koncové desce.
4.1
Programový volič PSK-2 (klíč) / PSW-2 (přepínač)
PSK-2
0
1
PS…-2 v poloze
1
DveĜe budou otevĜeny pomocí motoru a ponechány
trvale otevĜené.
PS…-2 v poloze
0
Funkce trvalého otevĜení bude deaktivována a dveĜe
se po pĜedvolené prodlevČ zavĜou. DveĜe je možné
otevĜít pomocí vnitĜní i vnČjší aktivaþní jednotky a
pomocí impulsu klíþe.
AAE825
4.2
Programový volič PS-4C/PS-4H (pouze klíč)
Off –
Vypnuto
PS-4C
PS-4H
DveĜe jsou zavĜené. VnitĜní a vnČjší aktivaþní jednotky jsou
odpojeny. Elektricky ovládaná západka (je-li použita) je
uzamþena. DveĜe bude možné otevĜít pouze pomocí impulsu
klíþe.
Exit
Je možné projít pouze ven. Elektricky ovládaná západka (je-li
(Východ) použita) je uzamþena. DveĜe je možné otevĜít pomocí vnitĜní
aktivaþní jednotky a pomocí impulsu klíþe.
AAE824
Auto
Normální poloha. DveĜe je možné otevĜít pomocí vnitĜní i
(Automat vnČjší aktivaþní jednotky a pomocí impulsu klíþe. Elektricky
icky)
ovládaná západka (je-li použita) je uzamþená nebo odemþená
v závislosti na instalované Ĝídicí jednotce.
Open
DveĜe jsou stále otevĜené.
(OtevĜeno)
6
Vydáno 2002-11-14
FAA077A0CZ
Provoz
4.3
Programový volič PS-3
Off (Vyp) DveĜe jsou zavĜené. VnitĜní a vnČjší aktivaþní jednotky jsou
odpojeny. Elektricky ovládaná západka (je-li použita) je
uzamþena. DveĜe bude možné otevĜít pouze pomocí impulsu
klíþe.
PS-3
Auto
Normální poloha. DveĜe je možné otevĜít pomocí vnitĜní i
(Automati vnČjší aktivaþní jednotky a pomocí impulsu klíþe. Elektricky
cky)
ovládaná západka (je-li použita) je otevĜena.
AAB921
4.4
Open
DveĜe jsou stále otevĜené.
(OtevĜeno)
Programový volič PS-3A
Auto
Normální poloha. DveĜe je možné otevĜít pomocí vnitĜní i
(Automati vnČjší aktivaþní jednotky a pomocí impulsu klíþe. Elektricky
cky)
ovládaná západka (je-li použita) je uzamþená nebo odemþená
v závislosti na instalované Ĝídicí jednotce.
PS-3A
AAE369
Off (Vyp) DveĜe jsou zavĜené. VnitĜní a vnČjší aktivaþní jednotky jsou
odpojeny. Elektricky ovládaná západka (je-li použita) je
uzamþena. DveĜe bude možné otevĜít pouze pomocí impulsu
klíþe.
Open
DveĜe jsou stále otevĜené.
(OtevĜeno)
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
7
Bezpeènost
5.0
5.1
Bezpečnost
Bezpečnostní funkce integrované v pohonu
Otvírání
Pokud dveĜe pĜi otevírání narazí na nČjakou pĜekážku, pak se v závislosti na typu ovládacího
systému buć okamžitČ zastaví a po 5 sekundách se vrátí do uzavĜeného stavu, nebo se budou
snažit pokraþovat v otevírání až do nastavené doby ponechání v otevĜené poloze a poté se
zavĜou.
Zavírání
Pokud dveĜe pĜi zavírání narazí na nČjakou pĜekážku, bude uzavírání zastaveno. Po odstranČní
pĜekážky dveĜe dokonþí uzavírání.
5.2
Bezpečnostní systém s fotobuňkou
Pro zvýšení bezpeþnosti lze použít jednu, dvČ nebo více fotobunČk. Na obrázku je znázornČno
použití fotobunČk upevnČných na stČnách co nejblíže u dveĜí. Jsou-li dveĜe otevĜené a paprsek
fotobuĖky je pĜerušen pĜicházející osobou nebo jiným objektem, budou dveĜe ponechány
otevĜené, dokud nebude paprsek opČt spojen, a následnČ budou po pĜedvolené prodlevČ zavĜeny.
8
Vydáno 2002-11-14
FAA077A0CZ
Bezpeènost
5.3
Bezpečnostní funkce se snímači
Aktivní infraþervený snímaþ spoleþnosti Besam zlepšuje bezpeþnost provozu automaticky
otevíraných dveĜí. Zajiš″uje automatické otevírání dveĜí, souþasnČ však zabraĖuje nechtČnému
pohybu dveĜí. Snímaþ brání otevĜení dveĜí v pĜípadČ, že je v zónČ A zjištČna pĜekážka, nebo
zavĜení, pokud je pĜekážka zjištČna v zónČ B. Pokud je pĜekážka zjištČna bČhem otevírání dveĜí,
dveĜe se zastaví. Pokud je pĜekážka zjištČna bČhem zavírání dveĜí, dveĜe se znovu otevĜou.
Snímaþ dokáže detekovat i nehybné pĜedmČty.
Níže uvedené pĜíklady znázorĖují instalaci se snímaþi na obou stranách dveĜí, snímaþ však lze
instalovat také pouze na jedné stranČ dveĜí.
B
A
Zavřené dveře
B
Jakmile se do detekþní zóny B dostane nČjaká osoba nebo objekt, jednotka na stranČ
B, která funguje jako aktivaþní jednotka, vyšle systému ovládání signál k otevĜení
dveĜí.
A
Pokud se však v detekþní zónČ A nachází nČjaká pĜekážka, jednotka A, která
funguje jako snímaþ pĜítomnosti objektĤ, zabrání otevĜení dveĜí.
Otevírání a zavírání dveří
A
B
BČhem zavírání funguje jednotka na stranČ B jako snímaþ pĜítomnosti objektĤ.
Pokud bude v zónČ B detekována osoba nebo jiný objekt, bude ovládacímu systému
zaslán signál k opČtovnému otevĜení. Pokud se v detekþní zónČ A nachází nČjaká
osoba nebo jiný objekt, jednotka na stranČ A zabrání opČtovnému otevĜení dveĜí.
Otevřené dveře
B
FAA077A0CZ
Detekþní zóna A je deaktivována, aby nemohlo docházet k aktivaci vlivem blízkosti
stČny. Jednotka na stranČ B nyní funguje jako snímaþ pĜítomnosti objektĤ. Pokud se
nČkdo postaví pĜed otevĜené dveĜe, bude zavĜení znemožnČno.
Vydáno 2002-11-14
9
Øešení problémù
6.0
Řešení problémů
Problém
Náprava
DveĜe se neotvírají
–Motor se nespouští.
ZmČĖte nastavení programového voliþe. Viz str. 6.
Pokud je osazen snímaþ, zkontrolujte, zda se v detekþní zónČ
A nenacházejí žádné objekty. Viz str. 9.
Zkontrolujte hlavní vypínaþ.
Zkontrolujte pojistky a v pĜípadČ potĜeby je vymČĖte. Viz
str. 11.
–Motor se spustí, ale bČhem
otvírání se zastaví.
OdemknČte mechanické zámky. Viz str. 5.
DveĜe se nezavírají
ZmČĖte nastavení programového voliþe. Viz str. 6.
Zkontrolujte, zda pod dveĜmi není vzpĜíþený nČjaký pĜedmČt.
Jestliže jsou dveĜe vybaveny fotobuĖkami na zjiš″ování
pĜítomnosti, oþistČte ochranné kryty.
Viz str. 8.
Pokud je osazen snímaþ, zkontrolujte, zda se v detekþní zónČ
B nenacházejí žádné objekty. Viz str. 9.
Zkontrolujte, zda pod dveĜmi není vzpĜíþený nČjaký pĜedmČt.
DveĜe se nezavírají
plynule
10
UjistČte se, že se v oblasti 1-1,5 m od dveĜí nenacházejí žádné
pohybující se pĜedmČty (je-li použita automatická aktivace).
Vydáno 2002-11-14
FAA077A0CZ
Výmìna pojistek
7.0
7.1
Výměna pojistek
Sejmutí krytu u zařízení PowerSwing
1 Odpojte pĜívod napájecího napČtí.
2 SejmČte upevĖovací šroub (1) na spodní stranČ krytu.
3 Kryt je nasunut na ohnutých okrajích v koncových deskách (3). Kryt uchopte a stáhnČte
smČrem ven.
UpozornČní! K zajištČní dostateþného uzemnČní mezi montážní deskou a krytem je pĜi zpČtné montáži
krytu vždy nutné použít ozubenou podložku (2).
7.2
Výměna pojistek u zařízení PowerSwing
1 PĜi výmČnČ použijte výhradnČ pojistky stejného typu a hodnoty.
FAA077A0CZ
Vydáno 2002-11-14
11
Výmìna pojistek
7.3
Sejmutí krytu u zařízení OPB-A
1 Odpojte pĜívod napájecího napČtí.
2 SejmČte dva upevĖovací šrouby (1) na spodní stranČ krytu.
3 Kryt je nasunut na ohnutých okrajích v koncových deskách (3). Kryt uchopte a stáhnČte
smČrem ven.
UpozornČní! K zajištČní dostateþného uzemnČní mezi montážní základnou a krytem je pĜi zpČtné
montáži krytu vždy nutné použít pérovou podložku (2).
2
1
3
➟➟
1
7.4
AAE296
Výměna pojistek u zařízení OPB-A
➟
1 PĜi výmČnČ použijte výhradnČ pojistky stejného typu a hodnoty.
➟
AAE297A
12
Vydáno 2002-11-14
FAA077A0CZ
Pøíslušenství
8.0
Příslušenství
Pohon standardních dveĜí Besam mĤže být vybaven širokou škálou standardního nebo
volitelného pĜíslušenství. NČkteré položky jsou uvedeny níže. Jestliže si pĜejete pohon vylepšit
nebo doplnit nČkterým dalším pĜíslušenstvím, spojte se se zastoupením spoleþnosti Besam.
Programové voliþe
Viz str. 6.
Radarové aktivaþní jednotky
Tyto jednotky jsou upevnČny nad otvorem dveĜí nebo po
obou stranách dveĜí a zajiš″ují otevĜení dveĜí pĜi pĜiblížení
osoby þi jiného objektu.
Snímaþe pĜítomnosti a impulsní Viz str. 8.
snímaþe
FAA077A0CZ
Elektricky ovládaná západka
(zámek)
ěízeno programovým voliþem.
„Push and go“
Tato funkce zajiš″uje automatické otevĜení dveĜe poté, co
se na nČ zatlaþí rukou.
Záložní baterie, EUS
Urþeno pro zajištČní funkce v pĜípadČ výpadku napájení.
(Nelze použít pro zaĜízení PowerSwing.)
Koordinaþní jednotka, COOA
Zaruþuje správné uzavírání dveĜí s dorazovou lištou.
Klíþové spínaþe, KSS a KSF
Slouží k vyslání otvíracích impulsĤ.
Zarážka dveĜí
ZabraĖuje otevĜení dveĜí o více než 90 stupĖĤ.
Vydáno 2002-11-14
13
Besam Production AB, Box 668, SE-261 25 Landskrona. Tel: +46 418 512 00 Fax: +46 418 512 68 E-mail: [email protected]
Australia: Besam Australia Pty Ltd, 8 Nicholas Drive, Dandenong, AU-3175 Victoria. Tel: +61 3 9706 4886 Fax: +61 3 9706 4906 E-mail: [email protected]
Austria: Besam Maschinenhandels m.b.H., Hütteldorferstraße 216c, AT-1140 Wien. Tel: +43 1 914 55 37 Fax: +43 1 914 92 98 E-mail: [email protected]
Belgium: Besam Belgium N.V., Centrum-Zuid 3042, BE-3530 Houthalen. Tel: +32 11 609 500 Fax: +32 11 604 680 E-mail: [email protected]
China: Besam Automatic Door Systems, Trading (Shanghai) Co. Ltd, China Merchants Plaza 6th Floor, Suite (South) 606, No. 333 North Cheng Du Rd. CN-Shanghai PRC 200041. Tel: +86 21 5298 0800 Fax: +86 21 5298 0700
E-mail: [email protected]
Czech Republic: Besam spol. s.r.o., Kosarova 23, CZ-197 00 Prague 9 -Kbely. Tel: +420 2 8685 1714 Fax: +420 2 8685 1128 E-mail: [email protected]
Denmark: Besam A/S, Tvedvangen 297, DK-2730 Herlev. Tel: +45 44 53 70 80 Fax: +45 44 53 20 22 E-mail: [email protected]
Finland: Besam OY, Soidinkuja 4, FI-00700 Helsinki. Tel. +358 9 7288 5400 Fax: +358 9 799 292 E-mail: [email protected]
France: Besam S.A., 10 Rond Point du Général de Gaulle, FR-94380 Bonneuil s/Marne Cedex. Tel: +33 1 43 77 55 66 Fax: +33 1 43 39 56 00 E-mail: [email protected]
Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, DE-64807 Dieburg. Tel: +49 6071 2080 Fax: +49 6071 208 111 E-mail: [email protected]
Great Britain: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, GB-Middlesex TW16 7EQ. Tel: +44 1932 765 888 Fax: +44 1932 765 864 E-mail:[email protected]
Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 112, H-1222 Budapest. Tel: +36 1 424 7274 Fax: +36 1 226 1949 E-mail: [email protected]
Ireland: Besam Ireland Office 2, 43 Trimgate Street, IE-Navan, Co. Meath. Tel: +353 46 76747 Fax: +353 46 76745 E-mail: [email protected]
Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, IT-20010 S. Pietro all’Olmo (MI). Tel: +39 02 936 11 311 Fax: +39 02 936 21 16 E-mail: [email protected]
Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus 8155, NL-6710 AD Ede. Tel: +31 318 69 89 69 Fax: +31 318 63 83 46 E-mail: [email protected]
Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. Rydygiera 12, PL-01-793 Warszawa. Tel: +48 22 331 86 80 Fax: +48 22 331 86 81 E-mail: [email protected]
Portugal: Besam PT, Rua Professor Henrique de Barros, 4 Edificio Sagres R/C-Sala G, PT-2685-338 Prior Velho. Tel: +351 21 940 0991 Fax: +351 21 940 1014 E-mail: [email protected]
Russia: Besam OY, Soidinkuja 4, FI-00700 Helsinki. Tel. +358 9 7288 5400 Fax: +358 9 799 292 E-mail: [email protected]
Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd, 152 Ubi Ave. 4 #02-02, Armorcoat Tech Bldg, SG-Singapore 408826. Tel: +65 6745 6228 Fax: +65 6745 7322 E-mail: [email protected]
Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, SK-811 01 Bratislava. Tel: +4212 4488 8917 Fax: +4212 2 4488 8917 E-mail: [email protected]
Spain: Besam Ibérica S.A., C/Reyes Católicos, 6, ES-28108 P.I. de Alcobendas (Madrid). Tel: +34 91 657 48 60 Fax: +34 91 661 43 80 E-mail: [email protected]
Sweden: Besam Svensk Försäljning AB, Box 353, SE-261 23 Landskrona. Tel: +46 418 510 00 Fax: +46 418 140 60 E-mail: [email protected]
Besam Export AB: Box 669, SE-261 25 Landskrona. Tel: +46 418 514 00 Fax: +46 418 513 55 E-mail: [email protected]
US: Besam Automated Entrance Systems, Inc., 1900 Airport Road, US-Monroe, NC 28110. Tel: +1 704 283 2101 Fax: +1 704 296 1020 E-mail: [email protected]
Parent company: Besam International HB, Box 131, SE-261 22 Landskrona. Tel: +46 418 511 00 Fax: +46 418 238 00 Internet: www.besam.com
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
dle zákona 22/1997 Sb.
My,
Dovozce:
Besam, spol.s r.o.
Košařova 23
190 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 44846444
Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že vlastnosti níže uvedeného zařízení splňují
požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že zařízení je za
podmínek obvyklého použití bezpečné a jeho vlastnosti splňují technické požadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech zařízení
uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky:
Zařízení:
Automatický pohon
Typ:
BESAM POWERSWING
Popis a určení výrobku: Automatický pohon křídlových dveří
Výrobce:
Adresa:
BESAM AB
S-26122, LANDSKRONA, ŠVÉDSKO
kód země: 752
Posouzení shody bylo provedeno podle následujících zákonů a předpisů:
§ 12, odstavec 4, písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů
§ 5, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
Bezpečnost strojního zařízení:
Elektromagnetická kompatibilita:
Elektromagnetická kompatibilita:
Elektrická bezpečnost:
Elektrická bezpečnost:
nařízení vlády č. 170/1997 Sb.
nařízení vlády č. 169/1997 Sb.
ČSN EN 50081-1, ČSN EN-50082-1
nařízení vlády č. 168/1997 Sb.
ČSN EN-60335-1, ČSN EN-60950
Pro posouzení shody byly použity tyto zkušební protokoly:
Bezpečnost strojního zařízení:
Elektrická bezpečnost:
Elektromagnetická kompatibilita:
technická dokumentace výrobku
č. certifikátu: E-31-20240-02
technická dokumentace výrobku
Datum a místo vydání prohlášení o shodě:
20.2.2004, Praha
Jméno a funkce zodpovědné osoby:
Ing. David Horyna, jednatel společnosti
Podpis

Podobné dokumenty

O spolecnosti Besam - ASSA ABLOY Entrance Systems TR

O spolecnosti Besam - ASSA ABLOY Entrance Systems TR POLSKO – Besam Polska Sp. z o.o. • Ul. Rydygiera 12 • PL-01-793 Varšava • Tel. +48 (0)22 331 86 80 • Fax +48 (0)22 331 86 8 • [email protected] PORTUGALSKO – Besam Portugal • Rua Duarte Leite, 41 ...

Více

Prospekt Zatloukač kůlů WRAG TRIFT

Prospekt Zatloukač kůlů WRAG TRIFT WRAG. Tento the Drivers by WRAG. Now it has revolutionised systém provedl v odvětví zatloukačů revoluci Post Driver industry but the original iskůlů still the best! a se rozšířil, alebeam originál ...

Více

Ochrana sluchu

Ochrana sluchu kteĜí zaruþují, že dostanete vždy to nejlepší bezpeþnostní Ĝešení. Jsme vždy pĜipraveni pomoci vám pĜi výbČru správné možnosti a zakoupení správného zaĜízení. AĢ potĜebujete jakékoli informace a ra...

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze • PĜed zapoþetím instalace zkontrolujte, je-li tento výrobek vhodný pro zamýšlený zpĤsob použití (viz odstavec 2.2 „Podmínky použití“ a kapitolu „Technická charakteristika výrobku“). Pokud výrobek ...

Více

The Global Leader in Entrance Solutions

The Global Leader in Entrance Solutions United Kingdom The Netherlands France Germany Czech Republic Spain Austria Slovakia Italy Portugal

Více

Metodika "Bezbariérové užívání staveb"

Metodika vybavení a na stavby pro výrobu. Ustanovení první þásti však hovoĜilo, že požadavky vyhlášky se pĜimČĜenČ použijí pro navrhování, pĜípravu a povolování zmČn staveb, a z tohoto dĤvodu nebyl tento zá...

Více

SyncMaster 940MW

SyncMaster 940MW ENTER Slouží k aktivaci oznaþení položky nabídky.

Více