Ekonomická hodnota dobrovolnictví

Komentáře

Transkript

Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICTVÍ:
ADRA ČR
Průběžné výsledky výzkumné studie
2013
Ing. Jakub Dostál
Ing. Marek Vyskočil
1
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
ÚVOD
V posledních letech je patrná snaha o kvantifikaci dobrovolnické
práce, provádí se výzkumy hodnoty dobrovolnictví, celosvětově, za
jednotlivé země i za jednotlivé oblasti i organizace. K zachycování
hodnoty dobrovolnictví vyzývá také Mezinárodní organizace práce
(ILO). Pod její záštitou zpracovala v roce 2011 celá řada expertů
z předních světových univerzit a statistických úřadů, v čele
s profesorem Salamonem, zprávu s názvem Manuál k měření
dobrovolnické práce, ze kterého i tato studie vychází. K vyjadřování
ekonomické hodnoty dobrovolnictví přistupují v ČR také Český
statistický úřad či Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Cílem této studie je zjistit ekonomickou hodnotu dobrovolnické
práce, zprostředkované dobrovolnickými centry ADRA ČR. Dále
také informovat laickou i odbornou veřejnost o této hodnotě, kterou
dobrovolnictví zprostředkované touto organizací přináší. Města,
kraje a ministerstva poskytují organizaci ADRA dotace na
dobrovolnickou činnost, znalost hodnoty této činnosti jim může
napomoci ve stanovení vhodné výše dotace. Dobrovolníkům
(současným i potenciálním), pak znalost hodnoty dobrovolnické
práce poskytuje více informací k rozhodování, jak využít svůj volný
čas. Organizaci ADRA pak měření výstupů dobrovolnictví v podobě
zachycování jeho hodnoty, může napomoci v jeho řízení, zejména co
se týče výdajů na podporu dobrovolnictví. V neposlední řadě jde
také potom o společnost a o to, jak vnímá dobrovolnictví. Hodnota
dobrovolnictví je totiž často chápána jako abstraktní, a tak tato studie
nabízí konkrétnější představu o této hodnotě, kterou dobrovolníci
přispívají společnosti.
Studie přináší průběžné výsledky výzkumu Centra pro výzkum
neziskového sektoru (CVNS) Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity, který CVNS provádí ohledně ekonomické
hodnoty dobrovolnictví na příkladu organizace ADRA, jakožto
jedné z předních dobrovolnických organizací v ČR.1
Výsledky obsahují informace o počtech dobrovolníků,
dobrovolnických hodin, ekonomické hodnotě a počtu návštěv za
všechna dobrovolnická centra (dále DC ADRA), oblasti působení
dobrovolníků a jednotlivá přijímací zařízení. Dále také odhady
složení dobrovolníků podle skupin obyvatel (zaměstnaní, studenti,
nezaměstnaní apod.) a jejich podíl na ekonomické hodnotě. Období,
které tato studie mapuje, jsou první tři čtvrtletí roku 2013, pro
informaci byl také dopočítán odhad za 4. čtvrtletí. Důvodem
uveřejnění již předběžných výsledků studie je informování veřejnosti
na Mezinárodní den dobrovolníků 5. prosince. Závěrečná zpráva
bude zpracována s celkovými daty za celý kalendářní rok 2013.
Předpokládaný termín jejího dokončení je koncem prvního čtvrtletí
roku 2014.
1
V roce 2012 ADRA koordinovala 8 % všech dobrovolníků v akreditovaných
programech Ministerstva vnitra ČR
2
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
1. METODOLOGIE PRÁCE
Tato studie vychází z definice dobrovolnictví ILO, podle které je
dobrovolnictví „neplacená, nepovinná práce, tedy čas, který
jednotlivci bez nároku na plat věnují aktivitám vykonávaným pro lidi
mimo jejich vlastní domácnost a to buď prostřednictvím organizace
anebo přímo.“ (ILO, 2011).
Tato studie však zahrnuje užší skupinu dobrovolnictví, pouze
dobrovolnictví skrze dobrovolnická centra ADRA, která mají své
dobrovolnické programy akreditovány u Ministerstva vnitra ČR. Jde
tedy pouze o dobrovolnictví podle zákona o dobrovolnické službě.
Tento výzkum nezahrnuje dobrovolnictví ADRA při povodních
v červnu roku 2013, které jsou předmětem separátního výzkumu, ani
další činnosti, nacházející se mimo programy jednotlivých
dobrovolnických center ADRA. Dále také nezahrnuje Komunitní
Intervenční Psychosociální (KIP) týmy. Celková hodnota zahrnující
i tyto aktivity by tedy byla ještě vyšší.
Postup práce studie vychází z doporučení ILO a jejich manuálu pro
měření dobrovolnické práce (ILO, 2011), přičemž se metodologicky
shoduje jak s výzkumem celosvětové hodnoty dobrovolnictví
univerzity Johnse Hopkinse v USA (Salamon, Sokolowski a
Haddock 2011), celosvětového výzkumu Mezinárodní federace
Červeného kříže a Červeného půlměsíce (International Federation of
Red Cross and Red Crescent Societies, 2011) a výzkumu
ekonomické hodnoty dobrovolnictví při mimořádných událostech
v ČR (Dostál 2014). Do značné míry se tato studie shoduje také
s výzkumem ekonomické hodnoty dobrovolnictví prováděným
Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za celou ČR a výzkumem
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ohledně výzkumu
ekonomické hodnoty dobrovolnictví v sociálních službách. Všechny
výše uvedené výzkumy, stejně jako tato studie, počítají
ekonomickou
hodnotu
dobrovolnictví
násobením
počtu
dobrovolnických hodin náhradní mzdou. Tato studie je zaměřena na
vstupy dobrovolnické práce, využívá metodu zjištěné náhradní
mzdy, konkrétně mzdy specialisty. Od oficiálních výzkumů ČR
(ČSÚ a MPSV) se tato studie odlišuje tím, že nepracuje pouze
s jednou náhradní mzdou, obvykle mzdou průměrnou či mediánovou
za dané hospodářství, ale s více typy náhradních mezd, přiřazeným
jednotlivým dobrovolnickým programům. Jsou-li dostupná data o
jednotlivých typech dobrovolnictví, není nutné oceňovat různé typy
dobrovolnické práce jednou náhradní mzdou. Tím totiž dochází ke
zbytečnému zkreslení, jelikož se tak zahrnují i náhradní mzdy
v takových povoláních, ve kterých dobrovolníci nepracují. Použití
obecné mzdy je akceptovatelné v případně velkého množství
organizací, nedostatku informací o činnostech dobrovolnictví,
případně obojího. Pro hodnocení menšího množství organizací a při
dostupnosti dat je však vhodnější využít metodu mzdy specialisty.
Výsledná hodnota totiž více odpovídá potenciálním nákladům, které
by musely být vynaloženy na placeného zaměstnance, aby
dobrovolnickou práci zastoupil, než metody používající průměrné
nebo mediánové mzdy celé společnosti, které nereflektují podobu
činností dobrovolnické práce.
Tato studie pracuje také s počtem návštěv dobrovolníků
v jednotlivých zařízeních, které sice neoceňuje, nicméně i tak jde o
zajímavý ukazatel informující o hodnotě dobrovolnictví. Mimo
charitativní obchody, které mají specifický charakter, totiž tento údaj
vyjadřuje, kolik návštěv u klientů/pacientů jednotlivých zařízení,
3
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
provedou dobrovolníci organizace ADRA.
Pro ilustraci této skutečnosti se blíže podívejme na dvě největší
oblasti, kde dobrovolníci organizace ADRA působí, sociální služby
a zdravotnictví.
Dobrovolníci v sociálních službách zkvalitňují individuální přístup
ke klientům a podílí se na celkovém zkvalitnění sociální služby.
Také představují určitý lidský prvek v sociální práci a vnášejí do
vztahů přátelství (Černá, Hoferková, 2011)
Dobrovolnictví ve zdravotnictví napomáhá zvyšování úrovně kvality
péče o pacienta. Děje se tak prostřednictvím lidského kontaktu
dobrovolníka s pacientem, který napomáhá aktivizaci, motivaci a
psychické podpoře hospitalizovaných pacientů a také k efektivnější
organizaci práce, kdy se personál může více věnovat odborné
činnosti (Kořínková 2011).
Dle výše uvedených autorek potom přítomnost dobrovolníků působí
pozitivně na celkovou atmosféru v daném zařízení v obou
zmiňovaných oblastech. Je tedy zřejmé, že ne všechny přínosy jdou
kvantifikovat, nemluvě o zvyšování uplatnitelnosti dobrovolníků na
trhu práce a dalších přínosech, které dobrovolnictví přináší
samotným dobrovolníkům. Vyjádření ekonomické hodnoty práce
však nabízí informace a hodnotě dobrovolnictví alespoň z jednoho
úhlu pohledu.
2. VÝBĚR NÁHRADNÍCH MEZD
Data o tržních mzdách byla čerpána z pravidelně uveřejňované
statistiky MPSV s názvem Informační systém o průměrném výdělku,
kde se nachází hrubé měsíční mzdy v ČR rozdělené podle kategorií
metodiky klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Pro tuto práci byly
zvoleny statistiky za poslední dostupné pololetí, tedy 1. pololetí roku
2013, pro hodnocení dat vztahujících se k tomuto roku a souhrnné
roční statistiky pro léta předchozí.
Na základě konzultace s představiteli ADRY byly činnosti
vykonávané jejich dobrovolníky rozděleny do několika skupin
(Tab. 1), dle jejich zaměření, k nimž byly přiřazeny mediánové
hodinové mzdy profesí, specialistů, dle metodiky CZ-ISCO a
statistiky MPSV. Pro úplnost uveďme, že CZ-ISCO rozlišuje hlavní
třídy (1), třídy (11), třídy zaměstnání (111), podskupiny (1111) a
kategorie zaměstnání (11111).
4
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 1: Rozdělení činností dobrovolníků do oblastí
Definovaná oblast činností
Sociální služby
Zdravotnictví
Programy Pět P
Individuální klienti
Charitativní obchody
Školské aktivity
Kulturní aktivity
Značka
S
Z
P
I
CHO
Š
K
Specialista
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce
Příbuzní pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Příbuzní pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Prodavači v prodejnách
Pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
Provozní pracovníci jiných zařízení
Následující část obsahuje přiřazení konkrétních placených substitutů
k jednotlivým typům dobrovolnické práce organizace ADRA.
Sociální služby: z analýzy jednotlivých přijímacích zařízení v této
bylo zjištěno, že naprostou většinou jsou zde zastoupeny zařízení
domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou. Co se týče
činností dobrovolníků ADRA, nejde o ošetřovatelské práce,
dobrovolníci s pacienty nikterak nemanipulují, ale spíše s nimi tráví
volný čas a pomáhají jim. Hledaným substitutem tak může být
profese s náplní práce péče o seniory, nebo určitá podskupina
pracovníků v sociálních službách. Na základě zhodnocení náplně
práce této placené profese a srovnání s prací dobrovolníků byla
zvolena kategorie zaměstnání 34124 Sociální pracovníci v oblasti
péče o seniory.
Ve statistice MPSV není pro tuto kategorii uvedena speciální mzda a
tak bereme nadřazenou podskupinu 3412 Odborní pracovníci v
oblasti sociální práce. Mediánová mzda v této třídě je 19 011 Kč
CZ-ISCO
3412
3413
5321
5321
5523
2359
5151
Medián (Kč/hod)
113,4
113,4
95,2
95,2
81,0
175,6
86,5
měsíčně a 113,4 Kč za hodinu.
Zdravotnictví: většina zařízení v této skupině odpovídá nemocnicím,
případně hospicům. Z konzultace dobrovolnické činnosti je známo,
že se nejedná o lékařskou činnost, ale činnost spíše společenskou
nebo terapeutickou, pro niž také bylo třeba hledat substitut. Jako
nejbližší substitut byla zvolena kategorie zaměstnání 34122 Sociální
pracovníci v oblasti zdravotnictví. Ta spadá podobně jako Kategorie
zaměstnání péče o seniory do podskupiny 3412 Odborní pracovníci
v oblasti sociální práce. Náhradní mzda pro tuto skupinu
dobrovolníků bude tedy stejně jako v předchozím případě 19 011 Kč
měsíčně a 113,4 Kč za hodinu.
Pět P je program cílený na děti ve věku 6-15 let, který má za cíl řešit
sociální a komunikační obtíže zapojených dětí. Na základě toho byl
hledán substitut v oblasti terapeutické nebo vychovatelské. První
volbou substitutu byla kategorie zaměstnání 53119 Ostatní
pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních, odpovídající dle
dokumentu vysvětlivky metodiky CZ-ISCO nejlépe pracovníkům z
5
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
programů Pět-P, pro tuto třídu však statistika MPSV chybí. Proto
bylo nutné zvolit druhý nejbližší substitut, pro který budou
k dispozici potřebná data o mzdách. Tímto substitutem byla zvolena
položka pracovníci výchovné nepedagogické činnosti, řazená do
podskupiny 5321 Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci ve
zdravotnických a sociálních zařízeních. Mediánová mzda v této třídě
je 15 338 Kč měsíčně a 95,2 Kč za hodinu.
Individuální klienti: tato skupina zahrnuje dobrovolnictví v
pěstounských rodinách a v domácnostech seniorů. Substitut byl
hledán v podobě pečovatelské nebo jiné pomocné činností.
Vzhledem k dostupným datům byla zvolena podskupina 5322
Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti domácí péče. Protože
pro tuto třídu chyběla data o mzdách, byl zvolen substitut s
přiřazenou průměrnou mzdou podskupiny 5321 Ošetřovatelé a
příbuzní pracovníci ve zdravotních a sociálních zařízeních.
Mediánová mzda v této třídě je 15 338 Kč měsíčně a 95,2 Kč za
hodinu.
Charitativní obchod je zvláštní dobrovolnická činnost, kdy
dobrovolníci třídí zboží, které dárci darují k následnému prodeji, a
toto zboží také prodávají. Při hledání vhodného substitut byly
hledány zaměstnání z oblasti skladnické činnosti a činnosti
komerčních konfekčních a jiných obchodů. Vzhledem k zaměření
tohoto typu dobrovolnictví by vhodným substitutem byly kategorie
zaměstnání 52231 smíšeného zboží nebo 52235 textilu a obuvi, pro
ty však nejsou dostupná data o mzdách. Z toho důvodu byla zvolena
podskupina „5523 Prodavači v prodejnách“, bez specifikování
konkrétní oblasti prodeje, do které obě kategorie spadají Mediánová
mzda v této třídě je 13 871 Kč měsíčně a 81,0 Kč za hodinu.
Školské aktivity: tato skupina zahrnuje dětské domovy, kde
dobrovolníci dětem pomáhají s úkoly, doučují je učební látku,
pomáhají s přípravou jídla a tráví s nimi volný čas. Proto byl hledán
substitut v podobě vychovatelské, činnosti či psychosociální péče o
děti. Jako substitut jsme zvolili podskupinu 2359 Specialisté a
odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení.
Mediánová mzda v této třídě je 31 401 měsíčně a 175,6 Kč za
hodinu.
Kulturní aktivity: pro pořádání kulturních akcí, zábav a dalších
osvětových akcí byl hledán substitut v podobě činností
animátorských, organizačních či výpomocných. Zde byl zvolen
substitut v podobě podskupiny 3435 Ostatní odborní pracovníci v
oblasti umění a kultury. Tato podskupina je poměrně široká a tak
zahrnuje i činnosti, které mohou plnit dobrovolníci v oblasti
pořádání a podpory kulturních akcí. Protože ale tato podskupina není
ve statistice MPSV uvedena musíme sáhnout po vzdálenějším
substitutu podskupiny 5151 Provozní pracovníci pohostinství,
ubytovacích aj. zařízení, do níž patří i další kulturní zařízení a
činnosti, které jsou spojeny s organizováním a podporou kulturních
akcí. Mediánová mzda v této třídě je 14 374 Kč měsíčně a 86.5 Kč
za hodinu.
Vzhledem k tomu, že statistika MPSV neposkytuje údaje o
mediánových mzdách za všechny kategorie zaměstnání a také
k tomu, že práce dobrovolníků nemusí vždy zcela odpovídat
jednotlivým kategoriím zaměstnání, je třeba mít na paměti
následující: i přes veškerou snahu nalézt co nejbližší placené
6
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
substituty dobrovolnické práce, nelze zcela vyloučit drobná
zkreslení, jelikož se mohou lišit i samotné kategorie zaměstnání
s popisem práce činnosti dobrovolníků, který může být vymezen
úžeji, nebo naopak šířeji. Nicméně tento přístup přináší přesnější
výsledky ohledně reálné hodnoty dobrovolnictví, než při použití
jediné mediánové mzdy za celé hospodářství.
3. VÝSLEDKY STUDIE - ADRA ČR
V této části se nachází výsledky této průběžné studie. Nejprve jsou
zde prezentovány výsledky za všechna dobrovolnická centra ADRA
ČR, jak podle jednotlivých oblastí dobrovolnictví, tak podle
dobrovolnických center. Dále jsou zde uvedena data za jednotlivá
dobrovolnická centra, ilustrující jejich velikost, zaměření a příjemce
práce jednotlivých dobrovolnických center. V další části studie jsou
uvedeny výsledky ohledně dobrovolníků, jakou hodnotu vytváří
průměrný dobrovolník DC ADRA a kolik hodin pracuje. Dále také,
jaké je odhadované složení dobrovolníků podle toho, zda jde o
zaměstnané, nezaměstnané, studenty apod.
zpracované za první tři čtvrtletí. Tyto hodnoty jsou v následujících
tabulkách značeny 3Q. Dále se v tabulkách nachází hodiny a
hodnota dobrovolnické práce za celý rok, obsahující dopočet za
4.čvrtletíznačené 4Q. Výjimkou je počet dobrovolníků, u nějž se
nepřepokládá významnější kolísání v průběhu roku. První čtyři
sloupce se tedy týkají zjištěných hodnot za první tři čtvrtletí a
poslední dva sloupce obsahují navíc odhady za čtvrté čtvrtletí. Tyto
odhady byly vypočítány jako aritmetický průměr předcházejících
třech čtvrtletí. Tento postup byl zvolen s ohledem na dlouhodobý
charakter dobrovolnických programů. Vzhledem k této skutečnosti
se nepředpokládá významnější zkreslení. Závěrečná zpráva,
uveřejněná v příštím roce, již bude pracovat se skutečnými daty i za
4. čtvrtletí.
3.1 ADRA ČR podle oblastí dobrovolnictví
V tabulce 2 nalezneme celkové počty dobrovolníků, odpracovaných
hodin, počtů návštěv a ekonomické hodnoty odpracovaných hodin,
7
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 2: Ekonomická hodnota dobrovolnictví podle oblastí dobrovolnictví
Počet
Hodin 3Q
Počet
Návštěv 3Q
Ekonomická hodnota (Kč)
3Q
Hodiny s dopočtem
4Q
1 002
23 823
13 232
2 701 528
31 764
3 602 038
284
3 927
2 924
445 322
5 236
593 762
P - Pět P
42
1 301
306
123 855
1 735
165 140
I - individuální klienti
44
1 279
730
121 761
1 705
162 348
CHO - charitativní obchody
61
7 984
520
646 704
10 645
862 272
Š - školské
17
232
105
40 739
309
54 319
K - kulturní
20
259
20
22 404
345
29 871
1 470
38 805
17 837
4 102 313
51 740
5 469 750
ADRA oblasti dobrovolnictví
S - sociální služby
Z - zdravotnictví
Celkem
Počet
Dobrovolníků
Největší podíl dobrovolnictví DC ADRA tvoří dobrovolnictví
v sociálních službách. Jedná se o 68 % celkového množství
dobrovolníků, 61 % hodin, 74 % návštěv a 66 % ekonomické
hodnoty dobrovolnictví. Do této kategorie je také možné zařadit
kategorii školského dobrovolnictví s 1 % dobrovolníků, hodin,
návštěv i hodnoty, protože se jedná také o oblast sociálních služeb.
Co činí tuto kategorii specifickou je náplň činnosti dobrovolníků,
která se od ostatních sociálních činností liší tím, že zde dobrovolníci
mj. dělají s dětmi úkoly do školy, pomáhají jím se zvládáním látky
apod. Tato činnost spadá do výrazněji lépe hodnocené kategorie
Hodnota celkem (Kč) 4Q
zaměstnání, proto je tedy tento typ dobrovolnictví hodnocen
samostatně.
Do kategorie sociálních služeb je také možné zahrnout kategorii
individuální klienti, protože ji dobrovolníci vykonávají v oblasti
sociálních služeb. S individuálními klienty pracovala 3 %
dobrovolníků, kteří pracovali 3 % všech dobrovolnických hodin,
provedli 4 % z celkového počtu návštěv a hodnota jejich
dobrovolnické práce tvořila 3 % celkové hodnoty DC ADRA. Do
sociálních služeb je také možné zahrnout program Pět P, kde se
jednalo o 3 % dobrovolníků, 3 % dobrovolnických hodin. 2 %
8
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
návštěv, 3 % ekonomické hodnoty.
Po zahrnutí dalších tří úzce příbuzných kategorií (školské
dobrovolnictví, individuální dobrovolnictví a Pět P, tak kategorie
dobrovolnictví v sociálních službách v jejím širším pojetí zahrnuje
75 % dobrovolníků, 68 % dobrovolnických hodin, 81 % počtu
návštěv a 73 % ekonomické hodnoty.
Graf 1 – Dobrovolnická činnost ADRA
ADRA podle oblastí dobrovolnické
práce
K - kulturní
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Druhou nejsilnější oblastí, kde působí dobrovolníci DC ADRA je
zdravotnictví s 19 % dobrovolníků, 10 % dobrovolnických hodin, 16
% návštěv a 11 % ekonomické hodnoty. Zajímavým výsledkem je
také druhé místo charitativních obchodů a sociálních šatníků
v kategorii dobrovolnických hodin s 21 %. Rozložení počtu
dobrovolníků, dobrovolnických hodin, počtu návštěv a ekonomické
hodnoty, uvádí následující grafy.
Na sloupcovém grafu můžeme vidět vztah mezi sledovanými
kategoriemi, zejména u charitativních obchodů je potom patrný
nepoměr počtu dobrovolníků a odpracovaných hodin, představující
výrazněji více odpracovaných hodin na dobrovolníka v charitativním
obchodě, než v jiných oblastech.
Š - školské
CHO - charitativní
obchody
I - individuální
klienti
P - Pět P
Z - zdravotnictví
S - sociální služby
9
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Graf 2 - ADRA podíl hodin práce
Graf 4 – ADRA dle hodnoty práce
Podíl hodin práce - ADRA
1%
Podíl hodnoty práce - ADRA
S - sociální služby
1%
1%
S - sociální služby
0%
Z - zdravotnictví
Z - zdravotnictví
21%
16%
P - Pět P
3%
3%
P - Pět P
3%
I - individuální klienti
I - individuální klienti
3%
10%
61%
11%
CHO - charitativní
obchody
Š - školské
66%
CHO - charitativní
obchody
Š - školské
K - kulturní
Grafy 3 – ADRA podíl dobrovolníků
Podíl dobrovolníků - ADRA
3% 3%
S - sociální služby
Z - zdravotnictví
4% 1% 2%
P - Pět P
19%
68%
I - individuální
klienti
CHO - charitativní
obchody
Š - školské
K - kulturní
10
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Z výše uvedených grafů je zřejmý silný vztah mezi počtem
dobrovolníků, sumou odpracovaných hodin a ekonomickou
hodnotou. Podle množství odpracovaných hodin na dobrovolníka se
liší proporce mezi podílem dobrovolníků v jednotlivých oblastech
služeb a podílem hodin v oblastech. Rozdílný podíl mezi
odpracovanými hodinami a ekonomickou hodnotou, plynoucí z
rozdílných činností dobrovolníků, je pak dán volbou rozdílných
mezd specialistů. Podle průzkumů MPSV jasně vyplívá rozdílnost
mezd při výkonu různých činností. Zejména dlouhodobá sociální
práce v sociálních a zdravotních zařízeních je více ceněná, neboť
jako placené zaměstnání nepředstavuje zvláště vyhledávanou
profesi. Cena práce na trhu pak klesá s méně psychicky nebo
manuálně náročnými pracemi. Pomoc individuálním klientům nebo
pořádání kulturních akcí je tak výrazně levnější, lépe nahraditelná na
trhu. Příkladem, který však na grafech není příliš zachytitelný, pro
jeho minimální přítomnost v hodinách i počtu dobrovolníků DC
ADRA je činnost školská, jakákoliv činnost doučovací má na trhu
poměrně vysokou hodnotu práce na hodinu.
3.2 ADRA ČR podle dobrovolnických center
Tato část přináší hlubší náhled do toho, jak jsou činnosti organizace
ADRA rozděleny do jednotlivých dobrovolnických center. Tabulka
3 obsahuje údaje o celkových počtech dobrovolníků, hodin, návštěv
a hodnoty, podle jednotlivých dobrovolnických center.
11
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 3: Ekonomická hodnota dobrovolnictví podle jednotlivých dobrovolnických center
ADRA centra
Počet
Dobrovolníků
Počet
Hodin
3Q
Počet
Návštěv
3Q
Ekonomická hodnota (Kč)
3Q
Hodiny s dopočtem
4Q
Hodnota celkem (Kč)
4Q
Kraj
Česká Lípa
37
989
815
112 153
1 319
149 537
Liberecký
Praha
44
644
414
73 030
859
97 373
Praha
České Budějovice
144
3 532
1 892
377 324
4 709
503 098
Jihočeský
Valašské Meziříčí
91
4 586
1 818
440 608
6 115
587 477
Zlínský
Zlín
89
2 304
1 097
260 030
3 072
346 707
Zlínský
Havířov
157
4 730
2 405
536 382
6 307
715 176 Moravskoslezský
Frýdek-Místek, Třinec
a Nový Jičín
468
13 464
4 980
1 354 031
17 952
1 805 374 Moravskoslezský
Ostrava
325
5 646
3 181
626 734
7 528
835 645 Moravskoslezský
Znojmo
93
2 520
878
277 796
3 360
370 395
Jihomoravský
Plzeň
22
390
357
44 226
520
58 968
Plzeňský
1 470
38 805
17 837
4 102 313
51 740
5 469 750
ADRA Celkem
12
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 4: Ekonomická hodnota dobrovolnictví podle jednotlivých dobrovolnických center (v %)
ADRA centra v %
Počet
Dobrovolníků
Počet
Hodin
3Q
Počet
Návštěv
3Q
Ekonomická hodnota (Kč)
3Q
Hodiny s dopočtem
4Q
Hodnota celkem (Kč)
4Q
Česká Lípa
3%
3%
5%
3%
3%
3%
Praha
3%
2%
2%
2%
2%
2%
České Budějovice
10%
9%
11%
9%
9%
9%
Valašské Meziříčí
6%
12%
10%
11%
12%
11%
Zlín
6%
6%
6%
6%
6%
6%
Havířov
11%
12%
13%
13%
12%
13%
Frýdek-Místek, Třinec a Nový Jičín
32%
35%
28%
33%
35%
33%
Ostrava
22%
15%
18%
15%
15%
15%
Znojmo
6%
6%
5%
7%
6%
7%
Plzeň
1%
1%
2%
1%
1%
1%
Z hlediska dobrovolnické činnosti v rámci akreditovaných programů
je největším dobrovolnickým centrem DC Frýdek-Místek, Třinec a
Nový Jičín. Aktivity tohoto DC představují 32 % dobrovolníků.
35 % dobrovolnických hodin, 28 % návštěv a 33 % z celkové
ekonomické hodnoty.
dobrovolnických hodin, 18 % návštěv a 15 % z celkové ekonomické
hodnoty. Na třetím místě je DC Havířov s 11 % dobrovolníků, 12 %
dobrovolnickými hodinami, 13 % návštěv (které jsou v tomto
případě jiného charakteru než u klasické práce s potřebnými) a 13 %
ekonomické hodnoty.
Druhé největší má DC Ostrava, s 22 % dobrovolníků. 15 %
První tři místa tak patří pobočkám z Moravskoslezského kraje,
13
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
přičemž tento kraj potom představuje 65 % dobrovolníků, 62 %
dobrovolnických hodin, 59 % návštěv a 61 % z celkové ekonomické
hodnoty.
Čtvrtou pobočkou (a třetím DC) v pořadí je DC České Budějovice
s 10 % dobrovolníků, 9 % dobrovolnických hodin, 11 % návštěv a
9 % z celkové ekonomické hodnoty.
Druhým nejvíce zastoupeným krajem se však díky DC Zlín a DC
Valašské Meziříčí stal Zlínský kraj, kde šlo celkem o 12 %
dobrovolníků, 18 % dobrovolnických hodin, 16 % návštěv a 17 %
z celkové ekonomické hodnoty.
Následně se již jedná o jediné pobočky v daném kraji a tak DC
Česká Lípa se 3 % dobrovolníků, 3 % dobrovolnických hodin, 5 %
návštěv a 3 % z celkové ekonomické hodnoty představuje zároveň
Liberecký kraj.
Graf 5 – Počty dobrovolníků dle center
Počty dobrovolníků
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Podobně Znojmo s 6 % dobrovolníků, 6 % dobrovolnických hodin,
5 % návštěv a 7 % z celkové ekonomické hodnoty, představuje
Jihomoravský kraj. Stejně tak DC Plzeň s 1 % dobrovolníků, 1 %
dobrovolnických hodin, 2 % návštěv a 1 % z celkové ekonomické
hodnoty, představuje Plzeňský kraj.
Následující grafy potom ilustrují rozložení počtu dobrovolníků mezi
centry a počty dobrovolnických hodin v absolutním vyjádření.
14
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Graf 6 – Počty hodin dle center
Graf 7 – ADRA velikost center
ADRA velikost center
Počty hodin
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
100%
Plzeň
90%
80%
Znojmo
70%
60%
50%
40%
30%
Ostrava
Zlín
Havířov
20%
10%
0%
Valašské
Meziříčí
Frýdek-Místek,
Třinec a Nový
Jičín
Dobrovolnická centra ADRA zprostředkovávala v roce 2013 práci
1470 dobrovolníků, z nichž nejvíc je organizováno pod DC FrýdekMístek, Třinec a Nový Jičín a dále DC Ostrava, odpracováno bylo
asi 38 000 hodin, přičemž je vidět vyšší podíl hodin na dobrovolníka
v DC Frýdek-Místek.
15
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Určitou zajímavostí je, že tři největší dobrovolnická centra jsou
z Moravskoslezského kraje. Dále také případ Valašského Meziříčí,
kde působí pouze 6 % dobrovolníků celé ADRY, počet jimi
odpracovaných hodin však představuje 12 % z celkového počtu.
3.3 Dobrovolnická centra ADRA
počty dobrovolníků, odpracovaných hodin a jejich ekonomické
hodnoty, opět rozšířené o dopočet za čtvrté čtvrtletí. I zde tedy
poslední dva sloupce představují celkové hodnoty za rok 2013, spolu
s odhadem čtvrtého čtvrtletí.
Tato část obsahuje podrobné údaje za jednotlivá dobrovolnická
centra. Každé dobrovolnické centrum má vlastní tabulku uvádějící
jednotlivé přijímací organizace a k nim přiřazené oblasti činností,
Tab. 5: Přijímající organizace DC Česká lípa
Přijímající organizace a ostatní
Oblast
práce
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov důchodců ve Sloupu v Čechách p.o.
Nemocnice s polik. Česká Lípa a.s. od března
2013
Domov důchodců v Mimoni
S
10
261
194
29 597
348
39 463
Z
13
215
194
24 381
287
32 508
S
4
125
110
14 175
167
18 900
Domov pro seniory v Doksech
Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa
Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení,
Chráněné bydlení Česká Lípa, Chráněné bydlení
Sosnová
Sociální služby města Nový Bor
Celkem
S
S
1
2
66
91
65
63
7 484
10 319
88
121
9 979
13 759
S
3
120
94
13 608
160
18 144
S
4
37
111
989
95
815
12 587
112 153
148
1 319
16 783
149 537
16
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 6: DC Česká lípa podle oblastí dobrovolnictví
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Sociální služby
65%
78%
Zdravotnictví
35%
22%
Oblast práce
Počet
Ekonomická
návštěv
hodnota 3Q
3Q
76%
78%
24%
U DC Česká lípa máme přijímací organizace rozdělené pouze do
dvou skupin, kde dle očekávání má většinu práce v oblasti zařízení
sociální služby, zejména domovy důchodců. Největší ekonomickou
hodnotu dobrovolnické odvedli dobrovolníci v Domově důchodců ve
Sloupu v Čechách p.o., téměř 40 000 Kč, od 10 dobrovolníků
odpracovávajících téměř 350 hodin ročně. Za povšimnutí také stojí
22%
Hodiny
s dopočtem
4Q
78%
22%
Hodnota
celkem 4Q
78%
22%
Domov pro seniory v Doksech, kde jeden dobrovolník odvede práci
v hodnotě téměř 10 000 Kč. Celkovým ekonomická hodnota DC
Česká lípa je pak téměř 150 000 Kč. Takovou částku by, stejně jako
v ostatních případech, stálo nahradit dobrovolníky placenými
zaměstnanci – nepočítaje zdravotní a sociální pojištění stálého
zaměstnance.
Tab. 7: Přijímající organizace DC Praha
Přijímající organizace a ostatní
Oblast
práce
Počet
dobrovolníků
3Q
Počet
Hodin 3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Centrum sociálních služeb Praha 2
S
5
194
116
22 000
259
29 333
Dům sociálních služeb Praha 5
S
4
119
69
13 495
159
17 993
Z
29
331
229
37 535
441
50 047
(CSOP) (projekt zahájen v dubnu 2013)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Nemocnice Na Františku
Z
6
?
?
?
?
?
44
644
414
73 030
859
97 373
(projekt zahájen v říjnu 2013)
Celkem
Tab. 8: DC Praha podle oblastí dobrovolnictví
Počet dobrovolníků
3Q
Počet Hodin
3Q
Sociální služby
20%
49%
Počet
návštěv
3Q
45%
Zdravotnictví
80%
51%
55%
Oblast práce
DC Praha patří se svými 44 dobrovolníky k menším dobrovolnickým
centrům ADRA. Nicméně i toto množství dobrovolníků, s 860
hodinami ročně, tedy zhruba 20 hodinami na dobrovolníka,
zprostředkuje dobrovolnickou práci s ekonomickou hodnotou téměř
100 000 Kč. Tento výzkum přitom nezahrnuje ještě Nemocnici na
Františku, kde dobrovolnický program začal v říjnu 2013. Proto lze
49%
Hodiny
s dopočtem
4Q
49%
51%
51%
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodnota
celkem 4Q
49%
51%
očekávat, že celkové výsledky DC Praha za rok 2013 budou ještě o
něco vyšší. Zajímavým faktem je i to, že oproti průměru DC ADRA,
DC Praha z 80 % pracuje ve zdravotnických zařízeních, což je z DC
ADRA zdaleka nejvíce. Největší část dobrovolnictví DC Praha se
přitom odehrává ve Všeobecné fakultní Nemocnici v Praze.
18
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 9: Přijímající organizace DC České Budějovice
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov pro seniory Máj ČB
S
26
533
367
60 442
711
80 590
Domov pro seniory Hvízdal ČB
S
11
193
144
21 886
257
29 182
Domov důchodců Dobrá Voda
S
17
257
202
29 144
343
38 858
Domov seniorů Třeboň
S
13
92
97
10 433
123
13 910
Domov pro seniory Kaplice
S
7
103
95
11 680
137
15 574
Seniorský dům Písek
S
1
35
69
3 969
47
5 292
Centrum sociální pomoci
Vodňany
S
7
410
112
46 494
547
61 992
Centrum Bazalka o.p.s.
S
8
129
80
14 629
172
19 505
Domov Libníč
S
3
165
91
18 711
220
24 948
Centrum sociálních služeb
Empatie
S
16
340
180
38 556
453
51 408
Pět P
P
30
863
178
82 158
1 151
109 543
Individuální klienti
I
5
412
277
39 222
549
52 297
144
3 532
1 892
377 324
4 709
503 098
Celkem
19
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 10: DC České Budějovice podle oblastí dobrovolnictví
Počet
Ekonomická
návštěv
hodnota 3Q
3Q
76%
68%
Hodiny
s dopočtem
4Q
64%
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Sociální služby
76%
64%
Programy Pět P
21%
24%
9%
22%
24%
22%
3%
12%
15%
10%
12%
10%
Oblast práce
Individuální klienti
DC České Budějovice patří ke větším dobrovolnickým centrům,
organizuje téměř 150 dobrovolníků a s výslednou ekonomickou
hodnotou více jak půl milionu korun. Vidíme také, že zde zabírají
menší podíl práce další oblasti dobrovolnictví jako je péče o
individuální klienty v jejich domácnostech. Nebo speciální projekt
Hodnota
celkem 4Q
68%
Pět P. Z přijímacích organizací, kde dobrovolníci odvedli práci
v nejvyšší ekonomické hodnotě, jmenujme Domov pro seniory máj
s 80,5 tisíc korun. Další zajímavostí je Seniorský dům Písek, kde
průměrný dobrovolník odvede práci v ekonomické hodnotě více než
5000 Kč.
Tab.11: Přijímající organizace DC Valašské Meziříčí
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov pro seniory Podlesí
S
5
407
77
46 154
543
61 538
Domov pro seniory Choryně
S
6
331
370
37 535
441
50 047
Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm
S
22
245
128
27 783
327
37 044
Diakonie ČCE Denní stacionář
S
9
468
164
53 071
624
70 762
20
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Diakonie ČCE Šatník
CHO
6
562
163
45 522
749
60 696
Hospic Citadela
Z
19
442
394
50 123
589
66 830
Charita Azylový dům pro matky s dětmi
S
6
43
32
4 876
57
6 502
Charita Zeferino
S
5
87
84
9 866
116
13 154
CHO
9
1 890
354
153 090
2 520
204 120
Charita nízkopr.centrum Zastávka
S
1
23
11
2 608
31
3 478
Charita PS Rožnov pod Radhoštěm
S
1
10
10
1 134
13
1 512
Iskérka Rožnov pod Radhoštěm
S
2
78
31
8 845
104
11 794
91
4 586
1 818
440 608
6 115
587 477
Charita Šatník
Celkem
Tab. 12: DC Valašské Meziříčí podle oblastí dobrovolnictví
Počet
Ekonomická
návštěv
hodnota 3Q
3Q
50%
44%
Hodiny
s dopočtem
4Q
37%
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Sociální služby
63%
37%
Zdravotnictví
21%
10%
22%
11%
10%
11%
Charitativní obchody
16%
53%
28%
45%
53%
45%
Oblast práce
Ekonomická hodnota dobrovolnictví DC Valašské Meziříčí byla
téměř 600 tis. korun, přičemž se na ní podílelo 91 dobrovolníků.
Hodnota
celkem 4Q
44%
Z 45 % byla tato hodnota tvořena dobrovolnictvím v charitativních
šatnících. Ze sociálních zařízení nejvyšší hodnotu tvořilo
21
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
dobrovolnictví skrze DC Valašské Meziříčí v Denním stacionáři
Diakonie ČCE.
Tab. 13: Přijímající organizace DC Zlín
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov pro seniory Burešov
S
14
257
165
29 144
343
38 858
Dům pokojného stáří Naděje
S
10
38
38
4 309
51
5 746
Domov pro seniory EFATA
S
6
68
37
7 711
91
10 282
SENIOR Otrokovice
S
13
439
239
49 783
585
66 377
Domov pro seniory Napajedla
S
1
212
120
24 041
283
32 054
CHO
1
6
3
486
8
648
Domov pro seniory Nezdenice
S
2
82
58
9 299
109
12 398
Gerontologické centrum KNTB
Z
3
87
71
9 866
116
13 154
Dům Naděje Zlín
S
2
32
15
3 629
43
4 838
Slunečnice IZAP o. s.
S
3
40
19
4 536
53
6 048
Dětské centrum Zlín
Z
4
137
47
15 536
183
20 714
Naděje Otrokovice
S
3
538
123
61 009
717
81 346
Středisko rané péče Educo
S
5
37
10
4 196
49
5 594
Unie Kompas
S
13
245
97
27 783
327
37 044
Dotek Vizovice
22
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Středisko volného času Ostrov
radosti
K
1
39
20
3 374
52
4 498
Charita sv. Anežky Otrokovice
S
8
47
35
5 330
63
7 106
89
2 304
1 097
260 030
3 072
346 707
Celkem
Tab. 14: DC Zlín podle oblastí dobrovolnictví
Počet
Ekonomická
návštěv
hodnota 3Q
3Q
87,1%
88,7%
Hodiny
s dopočtem
4Q
88,3%
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Sociální služby
89,9%
88,3%
Zdravotnictví
7,9%
9,7%
10,8%
9,8%
9,7%
9,8%
Kulturní aktivity
1,1%
1,7%
1,8%
1,3%
1,7%
1,3%
Charitativní obchody
1,1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
Oblast práce
Ekonomická hodnota dobrovolnictví DC Zlín byla téměř 350 000
tisíc, na této hodnotě se podílelo 89 dobrovolníků, opět zejména
v oblasti sociálních zařízení. Přijímající organizace, kde
dobrovolníci odvedli práci v největší ekonomické hodnotě, jsou
Hodnota
celkem 4Q
88,7%
Naděje Otrokovice a SENIOR Otrokovice, s hodnotami ve výši 81 a
66 tisíc.
23
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 15: Přijímající organizace DC Havířov
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov seniorů HELIOS
S
20
655
323
74 277
873
99 036
Domov seniorů LUNA
S
33
1 284
739
145 606
1 712
194 141
Nemocnice Havířov
Z
28
142
123
16 103
189
21 470
HELP KLUB
S
8
291
109
32 999
388
43 999
SANTÉ, centrum amb. a soc.
služeb
S
6
268
112
30 391
357
40 522
BENJAMÍN
S
10
381
208
43 205
508
57 607
DS BŘEZINY
S
9
672
292
76 205
896
101 606
DS VESNA
S
16
405
170
45 927
540
61 236
DS POHODA
S
6
170
87
19 278
227
25 704
NOVÝ DOMOV
S
21
462
242
52 391
616
69 854
157
4 730
2 405
536 382
6 307
715 176
Celkem
24
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 16: DC Havířov podle oblastí dobrovolnictví
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Sociální služby
82%
97%
95%
97%
97%
97%
Zdravotnictví
18%
3%
5%
3%
3%
3%
Oblast práce
Ekonomická hodnota dobrovolnické práce tohoto centra je téměř tři
čtvrtě milionu korun. Na této hodnotě se podílelo 157 dobrovolníků,
zejména v oblasti sociálních zařízení. Největší podíl na ekonomické
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
hodnotě DC Havířov tvoří dobrovolnictví v přijímajících organizací
Domov seniorů Luna nebo DS Březina, s 200 tisíc, potažmo 100 tis.
korun.
Tab. 17: Přijímající organizace DC Frýdek Místek, Třinec a Nový Jičín
Přijímající organizace a ostatní
Oblast
práce
Počet
dobrovolníků
3Q
Počet
Hodin
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Domov pro seniory Frýdek-Místek
S
44
1 093
721
123 946
1 457
165 262
Dětský domov Na Hrázi Frýdek-Místek
Š
17
232
105
40 739
309
54 319
Náš svět Pržno
S
29
439
197
49 783
585
66 377
Integrované centrum ŽIRAFA
S
4
364
114
41 278
485
55 037
Nemocnice Frýdek-Místek
Z
20
230
152
26 082
307
34 776
Domov se zvláštním režimem BESKYD
S
7
151
105
17 123
201
22 831
25
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Sociální služby města Frýdlantu nad
Ostravicí
S
30
273
200
30 958
364
41 278
Hospic Frýdek-Místek
Z
36
951
617
107 843
1 268
143 791
Penzion pro seniory
S
9
200
122
22 680
267
30 240
Sociální služby města Třince
S
39
715
523
81 081
953
108 108
Hudební zkušebna BUNKR
S
12
240 X
27 216
320
36 288
Charita Třinec, Osobní asistence
I
6
124
118
11 805
165
15 740
Domov sv. Alžběty
S
24
612
384
69 401
816
92 534
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka
S
8
81
76
9 185
108
12 247
Sociální šatníky ADRA
CHO
9
1 853 X
150093
2 471
200 124
Charitativní obchody
CHO
36
3 673 X
297 513
4 897
396 684
Městská knihovna Třinec
K
19
220 40akcí
19 030
293
25 373
Zámek Nová Horka a Chráněná bydlení
S
9
138
85
15 649
184
20 866
Středisko následné lůžkové péče Therapón
Z
9
350
336
39 690
467
52 920
Domov pro seniory Hortenzie
S
16
188
72
21 319
251
28 426
Domov Duha
S
23
281
225
31 865
375
42 487
Nemocnice Nový Jičín
Z
28
182
155
20 639
243
27 518
Nemocnice Český Těšín
Z
18
232
189
26 309
309
35 078
26
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Sociální služby města Český Těšín
S
Celkem
16
642
484
72 803
856
97 070
468
13 464
4 980
1 354 031
17 952
1 805 374
Tab. 18: DC Frýdek Místek, Třinec a Nový Jičín podle oblastí dobrovolnictví
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
58%
40%
66%
45%
40%
45%
Individuální klienti
1%
1%
2%
1%
1%
1%
Kulturní aktivity
4%
2%
0%
1%
2%
1%
Zdravotnictví
24%
14%
29%
16%
14%
16%
Charitativní obchody
10%
41%
0%
33%
41%
33%
4%
2%
2%
3%
2%
3%
Oblast práce
Sociální služby
Školské aktivity
DC Frýdek Místek, Třinec a Nový Jičín je největší DC ADRA a
tomu odpovídá i pestrá skladba jeho činností a množství
dobrovolníků, kteří vykonávají dobrovolnickou práci v hodnotě více
než milion a čtvrt korun. Největší ekonomickou hodnotu představuje
dobrovolnictví v Charitativním obchodě s téměř 400 tis. Kč a
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
sociální šatník s 200 tis. Kč. Třetí nevyšší ekonomickou hodnotu
představuje dobrovolnictví v Domovu pro Seniory Frýdek-Místek
s hodnotou 165 tisíc korun.
27
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 19: Přijímající organizace DC Ostrava
Přijímající organizace a ostatní
Oblast
práce
Počet
dobrovolníků
3Q
Počet
Hodin 3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Dětské centrum Domeček
S
36
674
452
76 432
899
101 909
Domov Slunečnice
S
22
314
195
35 608
419
47 477
DPS IRIS
S
22
586
320
66 452
781
88 603
Domov Čujkovova
S
14
182
150
20 639
243
27 518
DPS Kamenec
S
22
229
109
25 969
305
34 625
Domov Korýtko
S
24
679
446
76 999
905
102 665
Domov Sluníčko
S
18
363
267
41 164
484
54 886
Domov Magnolie
S
13
194
90
22 000
259
29 333
Domov Slunovrat
S
11
141
116
15 989
188
21 319
DPS Klimkovice
S
3
32
22
3 629
43
4 838
Seniorcentrum Petřvaldík
S
3
343
69
38 896
457
51 862
Mobilní hospic Ondrášek
Z
3
14
6
1 588
19
2 117
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním
postižením
S
29
523
208
59 308
697
79 078
Fakultní nemocnice Ostrava
Z
8
22
16
2 495
29
3 326
28
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Městská nemocnice Ostrava
S
17
204
106
23 134
272
30 845
Vítkovická nemocnice
Z
37
263
177
29 824
351
39 766
Bílovecká nemocnice
Z
10
140
97
15 876
187
21 168
Dobrovolníci v pěstounských rodinách
I
7
49
37
4 665
65
6 220
Dobrovolníci u seniorů v domácnostech
I
26
694
298
66 069
925
88 092
325
5 646
3 181
626 734
7 528
835 645
Celkem
Tab. 20: DC Ostrava dle oblastí dobrovolnictví
Sociální služby
72%
Počet
Hodin
3Q
79%
Zdravotnictví
18%
8%
Individuální klienti
10%
13%
Oblast práce
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet
návštěv
3Q
80%
81%
Hodiny
s dopočtem
4Q
79%
9%
8%
8%
8%
11%
11%
13%
11%
Ostrava se svými 325 dobrovolníky zvládá vyprodukovat 835 645
Kč hodnoty práce, v oblastech sociální, zdravotní a z celých 10 %
péčí o individuální klienty. Za povšimnutí stojí vysoká hodnota
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodnota
celkem 4Q
81%
pomoci seniorům v domácnostech, téměř 90 tis. Kč a sto tisícové
hodnoty pro Dětské centrum Domeček a Domov Korýtko.
29
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Tab. 21: Přijímající organizace DC Znojmo
Počet
Počet
dobrovolníků Hodin
3Q
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Centrum sociálních služeb, p.o.
S
56
1 537
429
174 296
2 049
232 394
Domov pro seniory
Jevišovice,p.o.
S
9
192
88
21 773
256
29 030
Zámek Břežany, p.o.
S
3
164
112
18 598
219
24 797
Nemocnice Znojmo, p.o.
Z
13
189
121
21 433
252
28 577
Pět P
P
12
438
128
41 698
584
55 597
93
2 520
878
277 796
3 360
370 395
Celkem
Tab. 22: DC Znojmo dle oblastí dobrovolnictví
Počet
dobrovolníků 3Q
Počet Hodin
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Sociální služby
73%
75%
72%
77%
75%
77%
Zdravotnictví
14%
8%
14%
8%
8%
8%
Programy Pět P
13%
17%
15%
15%
17%
15%
Oblast práce
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
30
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Celková ekonomická hodnota dobrovolnictví DC Znojmo je více než
370 tisíc. Největší ekonomickou hodnotu dobrovolnické práce
představuje dobrovolnictví v Centru sociálních služeb, 230 tis. Kč,
na druhém místě je potom program Pěti P v hodnotě více než 55 tis.
Kč. DC Znojmo organizuje 93 dobrovolníků, kteří se ze tří čtvrtin
věnují oblasti práce v sociálních zařízeních a z 13% právě programu
Pět P.
Tab. 23: Přijímající organizace DC Plzeň
Přijímající organizace a ostatní
Oblast práce
Počet
dobrovolníků
3Q
Počet
Hodin
3Q
Počet
návštěv
3Q
Ekonomická
hodnota 3Q
Hodiny
s dopočtem
4Q
Hodnota
celkem 4Q
MÚSS Plzeň
S
17
338
282
38 329
451
51 106
MÚSS Klatovy
S
4
37
66
4 196
49
5 594
Dům pečovatelských služeb Kdyně
S
1
15
9
1 701
20
2 268
22
390
357
44 226
520
58 968
Celkem
Celková ekonomická hodnota dobrovolnictví DC Plzeň je téměř 60
tisíc korun. Toto DC, jako další z menších dobrovolnických center,
organizuje 22 dobrovolníků ve třech zařízeních sociálních služeb.
Nejvíce hodin odpracovali dobrovolníci v zařízení MÚSS a tato
práce byla také v největší ekonomické hodnotě za toto DC.
Shrnutí
Určitou zajímavostí je, že i když v dobrovolnictví DC ADRA tvoří
drtivou většinu dobrovolnictví v sociálních službách, neplatí to o
všech dobrovolnických centrech. U DC Praha totiž většinu
dobrovolnictví tvoří dobrovolnictví ve zdravotnictví. Nicméně
všechna ostatní centra mají většinu v sociálních službách. V případě
DC Plzeň jde navíc pouze o dobrovolnictví v sociálních službách.
Největším příjemcem ekonomické hodnoty dobrovolnictví DC
ADRA je Charitní šatník DC Valašské Meziříčí (204 120 Kč). Na
druhém místě byl Domov seniorů LUNA v Havířově (194 141 Kč).
Třetí potom je Domov pro Seniory DC Frýdek Místek (165 262 Kč).
Nejpestřejší spektrum oblastí dobrovolnictví představuje DC Frýdek
31
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Místek, kterým se věnuje všem šesti sledovaným oblastem. Zároveň
má také nejvíce přijímajících organizací. Nejméně přijímajících
organizací má potom DC Plzeň.
3.4 ADRA dobrovolníci
Tato část se věnuje samotným dobrovolníkům. Nejprve se
podívejme na to, kolik hodin průměrně odpracuje dobrovolník DC
ADRA, jak celkově, tak v jednotlivých oblastech dobrovolnictvích a
v jednotlivých dobrovolnických centrech.
Tab. 25: Průměrný dobrovolník – dobrovolnická centra
Česká Lípa
36
Tab. 24: Průměrný dobrovolník – oblasti práce
Praha
20
V oblastech
České Budějovice
33
Frýdek-Místek, Třinec a Nový
Jičín
38
Valašské Meziříčí
67
Havířov
40
Zlín
35
Ostrava
23
Znojmo
36
Plzeň
24
v ADRA celkem
35
Hod. / dobrovol.
S - sociální služby
32
Z - zdravotnictví
18
P - Pět P
41
I - individuální klienti
39
CHO - charitativní obchody
175
Š - školské
18
K - kulturní
17
v ADRA celkem
35
V centrech
Hod. / dobrovol.
32
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Z tabulek výše vidíme, že průměrný dobrovolník organizace
ADRA pracuje 35 hodin ročně. Celková ekonomická hodnota
dobrovolnických center ADRA ve výši téměř 5 a půl milion korun se
tak skládá z dobrovolnické práce jednotlivců o průměrném rozsahu
35 hodin ročně. Ekonomická hodnota dobrovolnictví tedy vychází
přibližně 3721 Kč na dobrovolníka. Vezmeme-li do úvahy, že
zaměstnanci tvoří mezi dobrovolníky DC ADRA relativně malou
část, nabízí se následující závěr. Dobrovolnictví je možnost, jak i
člověk, který je nemajetný, může věnovat něco v nemalé hodnotě,
konkrétní dobrovolnickou práci. Člověk dokonce nemusí ani mít
placené zaměstnání, aby mohl tento dar na veřejně prospěšné účely
poskytnout. Naopak, ztrátu práce je možné využít právě
k dobrovolnictví, které v případě DC ADRA není tak časově
náročné, aby nezaměstnanému znemožnilo hledání zaměstnání.
Mimo to nezaměstnaný zcela nevypadne z pracovního rytmu a může
i rozvinout své dovednosti, získat více pracovních zkušeností a stát
se tak více konkurenceschopným na trhu práce.
Dále byly zjištěny určité rozdíly mezi oblastmi dobrovolnické práce,
zejména co se týče poměru dobrovolnických hodin na dobrovolníka.
Nejmarkantnější je tento rozdíl vidět v charitativních obchodech, kde
je roční odpracovaná doba na dobrovolníka mnohem vyšší, než v
ostatních oblastech, 175 hodin ročně. Nejvyšší průměrný počet
dobrovolnických hodin, mají dobrovolníci DC Valašské Meziříčí a
nejméně DC Praha.
Nyní přistupme k tomu, kdo vlastně jsou dobrovolníci DC ADRA.
Na základě externího výzkumu, publikovaném na webu
dobrovolnik.cz, mají dobrovolníci DC ADRA strukturu, vyjádřenou
v následujícím grafu. Tyto informace jsou za rok 2012, nicméně
vzhledem
k dlouhodobému
charakteru
organizovaného
dobrovolnictví v ČR (Frič, 2010), jsme tato data použili k odhadům
složení dobrovolníků a jejich ekonomické hodnotě i za rok 2013.
Tyto výsledky jsou obsaženy v následující tabulce.
33
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
Graf 8 - Podíl skupin dobrovolníků
Tab. 26: Složení dobrovolníků DC ADRA
Rozsah
Dobrovolníků
Seniorů
13%
191
711 068
Nezaměstnaných
28%
412
1 531 530
nezaměstnaných
Studenti
33%
485
1 805 018
studenti
Zaměstnaní
20%
294
1 093 950
Rodičovská dovolená
2%
29
109 395
Nezjištěno
4%
59
218 790
100%
1470
5 469 750
Podíl skupin dobrovolníků
Kategorie dobrovolníků
Hodnota
2% 4%
seniorů
13%
20%
28%
zaměstnaní
rodičovská dovolená
33%
Nezjištěno
Suma
Výsledky ohledně složení dobrovolníků je třeba brát jako orientační,
právě z důvodu toho, že složení dobrovolníků se pravděpodobně o
něco změnilo. Tyto výsledky jsou však zajímavé, i když
pravděpodobně obsahují určité zkreslení, poskytují nám totiž
informace o řádech, v jakých se v roce 2013 pohybovali počty
jednotlivých skupiny dobrovolníků, jejich hodin a také ekonomické
hodnoty.
Zajímavým výsledkem průzkumu je, že většina dobrovolníků patří
mezi ekonomicky neaktivní a dvě největší skupiny jsou studenti a
nezaměstnaní. U těchto skupin se nedá předpokládat velký příjem, a
přesto mohou přispět částkami 1,8 a 1,5 milionu Kč ve svém
věnovaném čase.
34
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
4 ZÁVĚRY
Na dobrovolnictví můžeme nahlížet různě, jako volnočasovou
aktivitu, projev solidarity a filantropie. Dále jako podstatnou část
ekonomické produkce, kterou nezachycují standardní ekonomické
indikátory typu HDP. Tato zpráva uvádí výsledky ekonomické
hodnoty dobrovolnictví DC ADRA, jakožto jedné z největších
dobrovolnických organizací. Na tomto příkladu je tak možné alespoň
částečně vidět ekonomický význam dobrovolnické práce.
Dobrovolnictví sebou nese celou řadu efektů, na samotné
dobrovolníky, na organizace zprostředkující dobrovolnictví, na
přijímající organizace i na společnost, ve které se dobrovolnictví
odehrává, které je obtížné komplexně vyjádřit, v této studii jsme se
proto zaměřili na užší oblast hodnoty dobrovolnictví jako příspěvku
dobrovolníka přijímací organizaci oceněného náklady náhradní
mzdy.
Co se týče shrnutí výsledků studie, bylo zjištěno, že organizace
ADRA v roce 2013 organizovala skoro 1500 dlouhodobých
dobrovolníků, kteří v daném roce odpracovali téměř 52 tisíc hodin
v souhrnné hodnotě pět a půl milionů korun. Na nichž se přibližně
200 tis. Kč. Podílely speciální programy ADRY Pět P, obdobnou
sumou péče o individuální klienty, 1,3 miliony charitativní obchody.
Zbylou majoritu pak tvořily služby sociální péče ve zdravotních a
sociálních zařízeních.
Bylo zkoumáno rozložení dobrovolníků a hodnoty práce DC ADRA
mezi jednotlivá dobrovolnická centra, přičemž bylo zjištěno, že
nejvíce dobrovolníků, dobrovolnických hodin, návštěv, aktivit i
ekonomické hodnoty dobrovolnictví spadá do Moravskoslezského
kraje.
Dále bylo také zjištěno, že průměrný dobrovolník DC ADRA
pracuje 35 hodin ročně a odvede dobrovolnickou práci v hodnotě
3721 Kč. Vzhledem j faktu, že nejvíce dobrovolníků jsou studenti a
nezaměstnaní, tedy lidé nevýdělečně činí, je tato hodnota relativně
vysoká. Studenti a nezaměstnaní totiž zpravidla nemají tolik
finančních prostředků, aby ročně věnovali na veřejně prospěšné
účely takovou částku. Vzhledem k odhadované struktuře složení
dobrovolníků a výši celkové ekonomické hodnoty pět a půl milionu,
jeví se dobrovolnická práce jako vhodný\ způsob pomoci i pro ty,
kdo nemohou, nebo nechtějí, věnovat přímo peníze.
Výše zmíněné závěry o hodnotě dobrovolnictví se navíc nezabývají
dalšími přínosy dobrovolnictví, zejména pro dvě nejčastější skupiny
dobrovolníků (studenty a nezaměstnané), které jsou obtížně
kvantifikovatelné. Studenti i nezaměstnaní mohou dobrovolnickou
prací získat pracovní zkušenosti a dovednosti, získání nebo
neztracení pracovních návyků a zejména pro studenty je to cenná
zkušenost práce a formování osobnosti. Obecně vzato tak
dobrovolnictví působí pozitivně na lidský kapitál dobrovolníků.
Další kategorií přínosů, kterou se tato studie nezabývá, jsou pozitivní
dopady na klienty a pacienty přijímajících organizací. Částečného
dopočtu čtvrtého čtvrtletí roku 2013.
35
Ekonomická hodnota dobrovolnictví
REFERENCE:
CZ-ISCO. Klasifikace zaměstnání: Sdělení ČSÚ. Český statistický úřad. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco%29
ČERNÁ, Lenka a Dagmar HOFERKOVÁ. Dobrovolnictví v sociálních službách. Dobrovolník.cz [online]. 2011 [cit. 2013-11-29]. Dostupné z:
http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-v-socialnich-sluzbach/
DOSTÁL, Jakub. The Influence of the Type of Replacement Wage on the Economic Value of Volunteering: Emergencies in the Czech Republic In Lenka
Furová, Dagmar Špalková./Proceedings of the 18th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2014
(v tisku)
FRIČ, Pavol, POSPÍŠILOVÁ, Tereza a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Agnes, 2010. [cit. 2013-11-29].
Dostupné z http://www.dobrovolnik.cz/res/data/024/002868.pdf
INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES. The value of volunteers: Imagine how many needs would go
unanswered without volunteers. Ženeva, 2011. Dostupné z: http://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/IFRC-Value%20of%20Volunteers%20ReportEN-LR.pdf
KOŘÍNKOVÁ, Ivana. Dobrovolnictví ve zdravotnictví. Dobrovolník.cz [online]. 2011 [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: http://www.dobrovolnik.cz/oblastidobrovolnictvi/dobrovolnictvi-ve-zdravotnictvi/
Manual on the measurement of volunteer work. Genève, Switzerland: International Labour Office, 2011, v, 110 p. ISBN 978-92-2-125071-5.
MPSV ČR. Informační systém o průměrném výdělku: Podnikatelská a nepodnikatelská sféra – 2013, 2012, 2011. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/1933
SALAMON, M. L., SOKOLOWSKI, W., HADDOCK, M. A., 2011. Measuring the Economic Value of Volunteer Work Globally: Concepts, Estimates, and a
Roadmap to the Future. September 2011. Annals of Public and Cooperative Economics, 82(3): 217-252. ISSN: 1467-8292.
36

Podobné dokumenty

Ekonomická hodnota dobrovolnictví

Ekonomická hodnota dobrovolnictví obecné mzdy je akceptovatelné v případně velkého množství organizací, nedostatku informací o činnostech dobrovolnictví, případně obojího. Pro hodnocení menšího množství organizací a při dostupnosti...

Více

formy dárcovství - CHCIPOMOCI.info

formy dárcovství - CHCIPOMOCI.info Podmínky se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění („Zákon o dobrovolnické službě“). Dobrovolník se vždy zavazuje k výkonu dobrovolnické služby smlouvou s takzvanou v...

Více

Práce se „zakázkami“ v psychoterapii a poradenství

Práce se „zakázkami“ v psychoterapii a poradenství dále je věnována pozornost dojednávání zakázky mezi pracovníkem a klientem a poslední část příspěvku je věnována tzv. „externím“ zakázkám, které mohou být „ve hře“ (chápeme-li terapii jako wittgens...

Více

zde - LIKO

zde - LIKO svoje postavení ve světovém byznysu.“ THE ECONOMIST ČR, když se rozhodla udělovat nejlepším rodinným firmám cenu: každoročně ji od té doby dostává společnost fungující alespoň deset let, v níž jsou...

Více

Klatovský zpravodaj 2/2016

Klatovský zpravodaj 2/2016 VÝDAJE běž. roku celkem Rozdíl „zdroje - výdaje“ Přijetí úvěru Splátky úvěrů Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)

Více