model: AR−113 Návod k obsluze

Komentáře

Transkript

model: AR−113 Návod k obsluze
Autorádio
AM/FM, RDS, CD MP3 přehrávač.
model: AR−113
Návod k obsluze
1. Tlačítko uvolnění panelu (REL)
2. Ovladač hlasitosti
3.− Tlačítko pro výběr funkce (SEL)
4. Otvor CD přehrávače
5. Tlačítko AF (alternativní frekvence)
6. Tlačítko vysunutí disku (EJECT)
7. Tlačítka předvoleb (M1−M6)
8. Tlačítka ladění nahoru/dolů nebo přepínání skladeb
vpřed/vzad
9. LCD displej
10. Tlačítko automatického uložení/ladění (AS/PS)
11. Tlačítko na zobrazení MP3−ID3−TAG
12. Tlačítko MODE (Přepínání režimu)
13. Tlačítko zapnutí/vypnutí(POWER)
14. Tlačítko BAND/LOUDNESS
15. Tlačítko PTY (vyhledávání stanic podle typu
programu)
16. Tlačítko TA (dopravní zpravodajství)
17. AUX in konektor (připojení externího zdroje signálu)
18. Tlačítko MUTE (Vypnutí zvuku)
Vážený zákazníku,
Děkujeme, za projevenou důvěru koupí našeho výrobku. Přečtěte si prosím
pozorně tento návod na použití a uschovejte ho pro další použití.
1CZ
1
model: AR−113 model: AR−113 model: AR−113 model: AR−113 model:
AR−113 model: AR−113 model: AR−113 model: AR−113 model: AR−113
Poznámky k diskům
Zacházení s disky
• Disk chytejte jen na okrajích, abyste předešli znečištění povrchu disku. Nedotýkejte se
povrchu disku.
• Na povrch disku nic nenalepujte.
• Používejte jen kulaté disky. Disky nepravidelných tvarů (jako hvězdicovité nebo ve tvaru
srdce, případneě čtvercae) mohou poškodit zařízení.
• Nepoužívejte disky s odlepujícími se etiketami, s jakými se můžete setkat u používaného
disku nebo disku z půjčovny.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky nebo lepící pásky, nepoužívejte disky s lepkavým
povrchem. Lepkavý povrch může způsobit zastavení otáčení disku a následně poruchu
zařízení nebo zničení disku.
• Nepoužívejte disky s nalepenými štítky nebo nálepkami.
Při používání takových disků se mohou vyskytnout následující poruchy:
Nemožnost vysunout disk (z důvodu přilepení se disku a zaseknutí vysouvacího
mechanismu).
Nesprávnost načítání audio údajů (t.j. nemusí být možné přehrávání, nebo zvuk
může přeskakovat) z důvodu deformování nálepky vlivem tepla, nebo pokřivení
disku.
Skladování disků
• Disky nevystavujte vysokým teplotám. Disky nenechávejte v zaparkovaném automobilu
nebo na palubní desce/na desce pod zadním sklem.
• Po zastavení přehrávání umístěte disk na svoje místo do obalu. Pokud disk položíte na
povrch jiného disku, může dojít k poškození disků.
• Zkontrolujte správnou polohu disku v nosiči disku.
Pokud disk není umístěný správně, může dojít k poškození disku.
Čištění
• Otisky prstů nebo nečistoty mohou způsobit nekvalitní reprodukci.
• Před přehráváním vyčistěte disk pomocí čistícího hadru. Disk čistěte směrem od středu
k okrajům.
• Disk čistěte jemným hadrem mírně navlhčeným ve vodě. Případnou vlhkost potom utřete
suchým hadrem.
• Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidlo ani antistatické spreje na vinylové LP
desky.
Poznámky k přehrávání CD−R/CD−RW disků
• CD−R/CD−RW/DVD−R/+R/−RW/+RW disky se záznamem nemusí být v závislosti na stavu
disku, podmínek zápisu nebo vlastností záznamového zařízení možno přehrávat. Kromě
toho není možno přehrávat disky, které nebyly na konci zápisu zavřené.
• Není možno přehrávat CD−R/CD−RW/DVD−R/+R/−RW/+RW disky, které nejsou zavřené*.
• Zařízení přehrává soubory MP3 uložené na CD−ROM, CD−R a CD−RW discích.
• Přehrávat je možno i CD−R/CD−RW disky, ke kterým je možno přidat další Session (sekci).
2CZ
Montáž
• Před definitivní montáží zařízení dočasně připojte všechny kabely a zkontrolujte, zda
zařízení pracuje normálně.
• Zařízení bezpečně namontujete jen pomocí dodávaných součástí.
• Za účelem bližších informací ohledně potřeby úprav vozidla kontaktujte prodejce vozidla.
• Místo montáže zvolte tak, aby zařízení nepřekáželo v řízení vozidla nebo řidičovi.
• Maximální úhel montáže by neměl překročit 30 stupňů.
• Nemontujte zařízení na místa, která jsou vystavena vysokým teplotám jako přímému
slunečnímu světlu nebo horkému vzduchu, prachu, špíně nebo nadměrným vibracím.
Přední/zadní montáž DIN
Zařízení je možno namontovat vsazením do konzoly (přední montáž DIN), nebo upevněním
šroubky využitím otvorů na bočních stranách zařízení (zadní montáž DIN). Podrobnosti o
montáži prohlédněte na obr. A a B.
Přední montáž DIN (způsob A)
1. Palubní deska
2. Konzole
Po zasunutí konzoly
zvolte a vyhněte
vhodné jazýčky, aby
se konzola v otvoru
upevnila.
3. Šroubky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Palubní deska
Matka (5 mm)
Pružná podložka
Šroubek (5x25 mm)
Šroubka
Kovová podpora
Kovovou podporu použijte
na upevnění zadní části
zařízení. Podporu ohněte
rukama do požadovaného
tvaru.
7. Plochá podložka
3CZ
Demontáž zařízení
a. Rámeček
b. Zasuňte prsty do drážky v rámečku
a rámeček vytáhněte (při nasazování rámečku
rámeček zarovnejte a přitlačte k zařízení).
c. Zasuňte dodávané montážní přípravky
do otvorů po stranách zařízení podle obrázku,
tak aby zacvakly. Zatažení zařízení vyndejte.
Zadní montáž DIN (způsob B)
Zařízení namontujte do výrobně montované konzole v automobilu upevněním šrouby
využitím otvorů na bočních stranách zařízení
1. Srovnejte polohu otvorů v zařízení
s otvory v konzole, aby bolo možné
použít minimálně 2 šrouby na každém
boku.
2. Šroubek
3. Montážní konzole (z výroby)
4. Palubní deska
5. Příchytky (demontujte je)
Poznámka
U takové montáže se nepoužívá dodávaná
konzole a rámeček.
4CZ
Přenosný přední panel
Vyjmutí panelu
Tlačítko uvolnění panelu (REL)
Nasazení panelu
1. Zapněte napájení
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění panelu
3. Vyjměte panel
1. Nejdříve nasaďte pravou stranu panelu.
Bod A na panelu osaďte do bodu B
na zařízení (viz obr.).
2. Potom přitlačte levou stranu panelu
tak, aby zacvakl.
Upozornění
• Panel nenasazujte z levé strany. Můžete ho poškodit.
• Panel po vyndání odložte do jeho obalu. Dávejte pozor aby vám nespadl.
• Při uvolňování dávejte pozor. Otřesy automobilu mohou zapříčinit pád panelu.
• Nepoškoďte kontakty na zadní straně panelu a na zařízení.
Poznámka
Pokud jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je vatovou tyčinkou namočenou v líhu. Panel
čistite jen suchým hadrem.
5CZ
Schéma zapojení ISO konektoru
6CZ
Základní operace
1) Tlačítko uvolnění panelu (REL)
Stisknutím tlačítka uvolníte panel.
13) Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (PWR)
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zařízení.
11) Tlačítko displej (DISP)
Stisknutím tlačítka zobrazujete informace jako je čas, RDS informace, rozhlasové pásmo,
frekvence apod. a ID3 Tag.
12) Tlačítko přepínání režimu (MODE)
Tisknutím tlačítka přepínáte zdroj zvuku: Tuner, Tape, CDP(MP3) nebo CDC/Aux In.
Dostupné režimy se různí v závislosti na modelu zařízení
17) AUX−IN konektor
AUX−IN konektor slouží na připojení externího zdroje
signálu a je umístěný na předním panelu zařízení.
Po jeho připojení stiskněte tlačítko MODE a vyberte AUX.
Pro zrušení AUX režimu a návrat do předcházejícího
režimu, stiskněte znovu tlačítko MODE
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET je umístěné na přední straně zařízení za předním panelem.
V následujících situacích stiskněte toto tlačítko vhodným předmětem (např. perem):
− po dokončení všech zapojení, při první montáži zařízení.
− zařízení nereaguje na žádná tlačítka.
− na displeji se zobrazují chybová hlášení.
Poznámka
Zařízení bude i po stisknutí tlačítka RESET pracovat normálně.
7CZ
Nastavování zvuku
2) Ovladač hlasitosti
Otáčením ovladače nastavíte hlasitost. Po použití tlačítka pro výběr funkce nastavíte
ovladačem úroveň hlasitosti − basů − výšek − vyvážení levé−pravé a vyvážení přední−zadní.
3) Tlačítko pro výběr funkce (SEL)
Stisknutím tlačítka vybíráte zvukové funkce. Po zvolení příslušné funkce nastavte její
úroveň tlačítkem hlasitosti do 5 sekund. V opačném případě se obnoví režim nastavování
hlasitosti.
Pořadí výběru funkcí:
Hlasitost (VOL) −> Basy (BAS) −> Výšky (TRE) −> Vyvážení levé−pravé (BAL) −>
Vyvážení přední−zadní(FAD)
7) Tlačítko předvoleb ekvalizéru
Stisknutím tlačítka přepínáte předvolby ekvalizéru následovně:
FLAT−>CLASSICS−>POP M−>ROCK M−>DSP OFF
V režimu DSP OFF můžete nastavovat úroveň basů a výšek.
14) Tlačítko BAND/LOUDNESS
Tlačítkem Band/Loudness zapínáte/vypínáte zvýraznění zvuku. Když je funkce Loudness
zapnuta, na krátko se zobrazí hlášení 'Loud On'. Krátkým zatlačením volíte rádiová pásma
18) Tlačítko MUTE
Stisknutím tlačítka MUTE zapnete/vypnete zvuk.
8CZ
Ovládání tuneru
10) Tlačítko automatického naladění a uložení stanic/vyhledávání
předvoleb (AMS)
1. Tlačítko vyhledávání předvoleb: Po stisknutí tlačítka se prohledají všechny předvolby
(uložené stanice). Každá předvolba bude naladěná cca 5 sekund.
2. Tlačítko automatického naladění a uložení stanic: Po stisknutí tlačítka se spustí
automatické ladění a ukládání stanic. Do paměti se v každém pásmu uloží po 6 stanicích
s nejsilnějším signálem. Automatické ladění zastavíte dalším stisknutím tohoto tlačítka.
7) Tlačítka předvoleb (M1−M6)
1. Krátkým stisknutím příslušného tlačítka vyvoláte uloženou předvolbu.
2. Dlouhým zatlačením příslušného tlačítka (na cca 2 sekundy) po naladění stanice uložíte
naladěnou stanici pod stlačené tlačítko.
14) Tlačítko BAND/LOUDNESS
Tlačítkem Band/Loudness přepínáte rozhlasová pásma: FM1, FM2, FM3 a AM. Dlouhým
zatlačením aktivujete/vypnete funkci Loudness.
8) Tlačítka ladění nahoru/dolu nebo přepínání skladeb vpřed/vzad
1. Krátkým stisknutím příslušného tlačítka spustíte automatické ladění v příslušném směru.
2. Dlouhým zatlačením příslušného tlačítka (na cca 2 sekundy) se zapne režim manuálního
ladění. Po stisknutí tlačítek se ladí manuálně. Pokud tlačítko nestisnete cca 3 sekundy,
obnoví se režim automatického ladění.
9CZ
Systém RDS
5) Tlačítko AF (Alternativní frekvence)
Tlačítkem aktivujete režim AF. Funkce alternativních frekvencí (AF) automaticky vybere
a naladí frekvenci právě poslouchané stanice s nejsilnějším signálem v síti vysílačů.
Pokud tlačítko zatlačíte déle, aktivuje se regionální režim.
Když je funkce AF aktivovaná: zařízení je z výroby nastavené na omezení příjmu jen
z určité oblasti, takže regionální stanice nebude přeladěná na jinou regionální stanici
se silnějším signálem.
Pokud opouštíte oblast s dosahem vysílání regionálního programu a chcete maximálně
využít funkci AF, vypněte regionální režim.
Poznámka
Pokud je zapnutý režim AF a začnete ladit stanice, ladění se zastaví jen na RDS stanicích.
10) Tlačítko TA (Dopravní zpravodajství)
Aktivace funkcí Traffic Announcement (TA) a Traffic Programme (TP) zabezpečí
automatické naladění FM stanice, která právě vysílá dopravní zpravodajství. Tato
nastavení fungují bez ohledu na aktuální zdroj zvuku: FM, AM, (CD/MP3); po ukončení
zpráv se zařízení přepne zpět na původní zdroj zvuku.
Po delším zatlačení tlačítka se aktivuje režim EON TA LOCAL/EON TA DISTANCE.
Režim EON TA LOCAL
U tohoto režimu nedojde k přeladění stanice s dopravnými zprávami, pokud je úroveň
signálu nižší než je spínací úroveň. Na pár sekund se zobrazí EON TA LO.
Režim EON TA LOCAL
U tohoto režimu se zařízení snaží implementovat informaci z aktuální stanice. Na pár
sekund se zobrazí EON TA DX.
Poznámka
Pokud je zapnutý režim TA a začnete ladit stanice, ladění se zastaví jen na stanicích
vysílajících informace TA.
11) Tlačítko PTY
Po každém stisknutí tlačítka se následovně přepíná režim PTY (vyhledávání stanic podle
typu programu).
PTY Hudba −> PTY Mluvené slovo −>PTY vyp.
Zobrazí se aktuální kód PTY. Tlačítky čísel předvoleb zvolte kód PTY. Typy programů
jsou distribuované následovně:
Tlačítko
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Po zvolení kódu bude
10CZ
Hudba
Mluvené slovo
POP , ROCK
NEWS, AFFAIRS, INFO
EASY, LIGHT
SPORT, EDUCATE, DRAMA
CLASSICS,
CULTURE,SCIENCE,VARIED
JAZZ, COUNTRY
WEATHER,FINANCE, CHILDREN
NATION, OLDIES
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
FOLK
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
zařízení vyhledávat stanice, které odpovídají zadanému kódu.
Popis funkce RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba, která umožňuje v rozhlasovém pásmu FM
vysílat spolu se signálem rozhlasové stanice ještě další digitální informace. Například, při
příjmu RDS stanice bude na displeji zobrazená jedna z následujících informací.
− PI (Identifikace programu)
Jedná se o vysílání kódu pro druh programu.
− PS (Název programu)
Informace obsahující název programu.
− AF (Alternativní frekvence)
Funkce alternativních frekvencí (AF) automaticky vybere a naladí frekvenci právě
poslouchané stanice s nejsilnějším signálem v síti stanic.
− TP (Dopravní programy)
Pokud stanice vysílá údaje TP, rozsvítí se indikátor TP.
− TA (Dopravní zpravodajství)
Pokud stanice právě vysílá dopravní zpravodajství, rozsvítí se indikátor TA.
− PTY (Vyhledávání podle typu programu)
Stanici je možno naladit i zvolením druhu programu, který chcete poslouchat.
Pokud stanice vysílá údaje PTY, na displeji se zobrazí druh aktuálního programu.
− EON (Informace z jiné sítě)
Funkce umožňuje získávání informací nejen z aktuální stanice, ale i z jiných sítí.
− CT (Aktuální čas)
Funkce CT (Clock Time) pomocí služby RDS automaticky nastaví hodiny.
Poznámka
V závislosti na oblasti nemusí fungovat všechny RDS funkce.
11CZ
Programovatelné volby
Tuto funkci můžete používat po zatlačení tlačítka SEL (3) na několik sekund. Po každém
stisknutí se režim přepíná a funkce se zobrazují na displeji. Otáčením ovladače hlasitosti
zvolte požadovanou funkci. Funkce se mění následovně:
− TA SEEK, TA ALARM
Definování, co se provede, pokud nová naladěná stanice nevysílá signál TP cca 5 sekund.
TA SEEK
Tuner naladí stanici vysílající informaci TP.
TA ALARM
Tuner se nepřeladí, ale bude zaznívat pípání.
− PI SOUND, PI MUTE
V situaci, když je vozidlo v zóně se signálem dvou stanic s totožnou AF, ale s rozdílným
kódem PI, tuner může být nestabilní. V této situaci můžete zvolit dva režimy.
PI SOUND
Bude slyšet různé PI zvuky.
PI MUTE
V takové situaci se zvuk vypne.
− RETUNE L, RETUNE S
Stanovení času pro automatické vyhledávání TA nebo PI.
RETUNE L: 90 sekund
RETUNE S: 30 sekund
− MASK PI, MASK ALL
„PI“ znamená “Different PI with same AF” (Různé PI se stejnými AF údaji).
Během AF vyhledávání budou skryté PI stanice a ne RDS stanice se silným
signálem, protože stanice bez RDS mohou způsobit rušení, což bude mít za
následek skrytí skutečných AF stanic, z důvodu nesprávného posouzení signálu.
V této situaci můžete použít dvě nastavení:
MASK PI: skrytí AF s různými PI údaji.
MASK ALL: skrytí PI stanic a stanic bez RDS se silným signálem.
− BEEPS 2ND, BEEP ALL, BEEP OFF
Stanovení jaké pípání zazní po stisknutí tlačítka.
BEEP 2ND: Pípnutí zazní, jen pokud aktivujete druhou funkci dvoufunkčního tlačítka
(dlouhé stisknutí).
BEEP ALL: Pípání při stisknutí každého tlačítka.
BEEP OFF: Vypnutí pípání.
12CZ
Ovládání CD přehrávače
M1) Tlačítko pozastavení (PAU)(č.4)
Stisknutím pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
M2) Tlačítko vyhledávání (SCN)(č.4)
Po stisknutí tlačítka se přehraje prvních cca 10 sekund každé skladby. Přehrávání
ukončíte dalším stisknutím tlačítka.
M3) Tlačítko opakování (RPT)(č.4)
Stisknutím tlačítka aktivujete opakované přehrávání aktuální skladby. Režim
zrušíte dalším stisknutím tohoto tlačítka.
M4) Tlačítko náhodného přehrávání (SHF)(č.4)
Pokud zvolíte tento režim, skladby budou přehrávané v náhodném pořadí. Dalším stisknutím
režim zrušíte.
M5(DN), M6(UP)Tlačítka přepínání mezi albumy
Tlačítka umožňují přímo přepínat album (adresář) při MP3 discích.
8) Tlačítko pro přepínání skladeb vpřed/vzad
V normálním režimu slouží tlačítka na výběr skladby pro přehrávání. Pokud stisknete tyto
tlačítka na víc než jednu sekundu, zazní pípnutí a CD přehrávač se bude posouvat ve
skladbě. Po uvolnění tlačítka se obnoví normální přehrávání.
6) Tlačítko vysunutí disku (EJECT)
Stiskněte tlačítko pro vysunutí disku z mechaniky zařízení. Automaticky se spustí rádio
režim.
13CZ
Přehrávání souborů MP3
Poznámky
• Adresář s MP3 soubory je uváděný v tomto návodu jako Album a MP3 soubor je
označovaný jako Skladba.
• Maximální déĺka názvu souboru je 28 znaků.
• Maximální déĺka názvu souboru je 16 znaků.
• Maximální počet skladeb na disku: 254.
• Maximální počet adresářů na disku: 128.
• Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz.
• Podporované přenosové toky: 64 − 320 kHz včetně variabilního (VBR).
• Podpora záznamu metodou Multi−Session.
• Podpora CD, CD−R a CD−RW disků.
• Disk se záznamem ve formátu Packet Write (UDF) je nekompatibilní.
Vložení disku
Vložte CD disk do štěrbiny. CD disk se automaticky vtáhne. Zobrazí se "MP3 T01", potom
hlášení "READING" a po načtení se spustí přehrávání od první skladby.
Navigace mezi skladbami a alby
Požadovanou skladbu/album je možné zvolit následujícími způsoby:
1 − Podle čísla skladby
A − V režimu přehrávání MP3 souborů stiskněte tlačítko MP3 Menu (10), na displeji se
zobrazí ˝MP3 T*˝, zadejte požadované číslo skladby a stiskněte tlačítko pro potvrzení MP3
skladeb (3).
B − Stisknutím tlačítek přepínání skladeb (8) zvolte požadovanou skladbu.
Číslo
Tlačítko
1
M1
2
M2
3
M3
4
M4
5
M5
6
M6
7
PTY
8
TA
9
AF
0
DISP
2 – Podle názvu albumu alebo skladby
V režimu přehrávání MP3 dvakrát stiskněte tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí ˝ *˝ a
zadejte přímo název skladby nebo albumu. Stisknutím tlačítka pro potvrzení MP3 skladeb
(3) volbu potvrďte. Rozložení abecedních znaků je následující:
Tlačidlo
M1 M2 M3 M4 M5
Znak
ABC DEFGHI JKL MNO PQR
M6
PTY
STU
TA
AF
DISP
VWX YZ, Medz.
_−+
SEL
VOL UP/DN
Posun kurz.
Ďalší/pred. znak
3 – Zvolením albumu
V režimu přehrávání MP3 stiskněte třikrát tlačítko MP3 Menu (15). Na displeji se zobrazí
název
CD disku. Potom se zobrazí název prvního albumu. Pomocí tlačítek přepínání skladeb
zvolte název albumu (můžete také použít ovladač hlasitosti (2)) a stiskněte tlačítka (3) pro
potvrzení MP3 skladeb. Na displeji se zobrazí ˝ *˝. Pomocí tlačítek
volby skladby (můžete také použít ovladač hlasitosti (2)) zvolte požadovanou skladbu
ve zvoleném albumu (adresář) a stiskněte tlačítko pro potvrzení MP3 skladeb.
4 – Zvolením albumu přímo tlačítky M5/M6
V režimu přehrávání MP3 stisknutím tlačítka M6 (přepínání adresářů nahoru) nebo
stisknutím tlačítka M5 (přepínání adresářů dolů) přímo přepnete z aktuálního do jiného
albumu (adresáře). U disků obsahujících více větvení v adresářích se stisknutím tlačítka
budete posouvat vždy do nižší větve, dokud se nedosáhne poslední úroveň.
14CZ
Označení ID 3 tag
Stisknutím Displej/ID3 TAG (11) zobrazíte informaci ID3 tag. Pokud soubor MP3 obsahuje
ID3 tag, stisknutím Displej/ID3 TAG se informace zobrazují následovně:
Název skladby > interpreta > alba > rok záznamu > komentář
Pokud soubor MP3 neobsahuje ID3 tag, stisknutím Displej/ID3 TAG se informace zobrazují
následovně:
UNKNOWN SONGNAME> UNKNOWN ARTIST> NO ALBUM TITLE > UNKNOWN YEAR >
NO COMMENTS
Pokud soubor MP3 neobsahuje ID3 tag, po stisknutím Displej/ID3 TAG se zobrazí „NO ID3
TAG“.
Na displeji bude rolovat název skladby a její číslo.
15CZ
Technické údaje
CD přehrávač
Systém
Použitelné disky
Vzorkovací frekvence
Kvantizace
Frekvenční rozsah
Počet kanálů
Odstup signál−šum
Systém přehrávání kompaktních disků
Kompaktní disky optické
44,1 kHz
1 bit
5 – 20 000 Hz
2 stereo kanály
70 dB
Tuner
Pásmo FM
Ladící rozsah
Mezifrekvence
Citlivost
Oddělení kanálů
Odstup signál−šum
Pásmo AM (MW)
Ladící rozsah
Mezifrekvence
Citlivost
Odstup signál−šum
87,5 – 108,0 MHz
10,7 MHz
Víc než 15 dB při odstupu signál−šum 30 dB
25 dB při 1 kHz
50 dB
522 – 1620 kHz
450 kHz
Víc než 45 dB
40 dB
Všeobecně
Napájení
Polarita
Výkon
Rozměry ŠxVxH
Hmotnost
Právo na změny vyhrazené!
16CZ
DC 11− 14 V
Uzemněný záporný pól (−)
4 x 40 W
180x55x200mm
1,56kg
Řešení problémů
Nasledující přehled pomůže najít příčinu problému, který se může vyskytnout při používání
zařízení.
Než začnete provádět doporučené úkony, zkontrolujte správnost propojení a ovládání.
Všeobecně
Ovládací prvky nepracují.
Stiskněte tlačítko RESET.
Není slyšet zvuk.
Nastavte hlasitost.
Zrušte funkci Mute.
Pokud máte připojené jen dva reproduktory, nastavte vyvážení předních a zadních reproduktorů do
středové polohy.
Obsah paměti je vymazaný.
Bylo stlačeno tlačítko RESET.
Opět uložte do paměti všechny nastavení.
Byl odpojený kabel napájení nebo autobaterie.
Kabel napájení není správně připojený.
Vyndejte přední panel a vyčistěte konektory. Přečtěte “Čištění konektorů” (str. 5).
Uložené stanice a nastavení hodin je vymazáno.
Pojistka se přepálila.
Při přepínání klíče zapalování do poloh ON, ACC, nebo OFF se ozývá rušivý zvuk.
V konektoru napájení příslušenství v automobilu nejsou správně přepojené kabely.
Zařízení není napájano.
Zkontrolujte zapojení. Pokud je všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
Elektrická výsuvná anténa se nevysune.
Elektrická anténa není vybavená spínacím relé.
Čištění konektorů je na str. 5
Přehrávání CD disku
Přehrávání nezačalo.
CD disk je chybný nebo je znečistěný.
V závislosti na stavu disku nebo záznamového zařízení nemusí být možné některé CD−R/CD−RW
disky přehrát.
Soubory MP3 není možno přehrát.
Záznam nebyl vyroben ve formátu ISO 9660 Level 1 nebo 2, nebo metodou Joliet nebo Romeo v
rozšířeném formátu.
Za názvem souboru není přidaná přípona “.MP3”.
Soubory nejsou uloženy ve formátu MP3.
Zahájení přehrávání souborů MP3 trvá déle než u běžného CD disku.
U nasledujících disků trvá zahájení přehrávání delší dobu.
− disk se složitou strukturou (větvením) záznamu.
− disky zaznamenané metodou Multi Session.
− disky, na které je možno doplnit údaje.
Při otřesech přeskakuje zvuk.
Zařízení je nainstalované pod větším úhlem než 30°.
Zařízení není nainstalované na pevné části karosérie automobilu.
Zvuk přeskakuje.
Disk je chybný nebo znečištěný.
CD−R/CD−RW disk se poškodil.
17CZ
Příjem rozhlasu
Není možno naladit uložené stanice.
Do paměte uložte správné frekvence.
Vysílaný signál je příliš slabý.
Stanice není možno naladit.
Zvuk je rušený šumem.
Zkontrolujte zapojení autoantény.
Automatické ladění není možné.
Vysílaný signál je příliš slabý.
Nalaďte stanici manuálně.
Čištění konektorů je na str. 5.
RDS
Funkce Seek (Vyhledávání) se zapne po několika sekundách poslechu.
Stanice nevysílá údaje TP, nebo má slabý signál.
Opakovaným stisknutím (AF) nebo (TA) vypněte funkci AF nebo TA.
Není možné přijímat dopravní hlášení.
Aktivujte funkci TA.
Stanice právě nevysílá žádné dopravní hlášení, i když vysílá údaje TP.
Nalaďte jinou stanici.
Funkce PTY nepracuje.
Naladěná stanice nevysílá RDS údaje.
Zařízení nepřijímá RDS údaje.
Stanice nemá specifikovaný druh programu.
Odpad z elektrických a elektronických zařízení − Nařízení Evropské Únie
2002/96/EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu
Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že
se nesmí likvidovat v netříděném komunálním odpadu.
Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a
likvidaci odpadu
z elektrických a elektronických zařízení. Správná
likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatelstva. Přispějete tak
k ochraně a k zlepšení životního prostředí.
Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení
2002/96/EC o Elektrickém odpadu
a Elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří
rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci
Elektrického odpadu a Elektronického vybavení.
18CZ
1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na záruční
opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se spotřebičem i
řádně vyplněný a potvrzený záruční list a pokladní doklad o koupi spotřebiče.
Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /pokud není shodný
záruka nebude poskytnutá/.
2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách
Jiné podmínky související se zárukou:
Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu spotrebič předvést
a seznámit kupujícího:
- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem případných záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční opravě do
servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je neplatný a
spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují
příslušná
ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
UPOZORNĚNÍ:
V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu
účtované zákazníkovi.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo bežné účely.
Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných servisních
opraven v ČR.
Kontakt:
ORAVA retail sales, s. r. o., Sviadnov 494,
Sviadnov, 738 25, tel: 558 630 004
19CZ
Č.
20CZ
Přijetí.
Ukončení.
Závada.
Rauítko, podpis.
Razítko a podpis prodávajícího
Adresa
Datum opravy.
Datum prodeje
Model
Záruční list

Podobné dokumenty

Sony CDX-S22

Sony CDX-S22 Upozornění

Více

CZ 01-01 Sony XR

CZ 01-01 Sony XR RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba umožňující FM stanicím vysílat vedle běžného rozhlasového signálu také doplňkové digitální informace. Vaše autorádio nabízí řadu RDS funkcí. Vyjmenujme ...

Více

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní Speaker Settings .............................................. 85 Audio Settings ................................................. 89 Video Settings ..................................................

Více

Modely 2016 - Harley

Modely 2016 - Harley displejem, který ti všechny informace ukáže ještě větší a jasnější, než kdy jindy, navíc s moderní grafikou. Rozpoznávání hlasu pro hands free ovládání tvého mobilního telefonu, GPS, přehrávání hud...

Více

CZ PL EN SK HU LT RU SCD-5045MR SCD

CZ PL EN SK HU LT RU SCD-5045MR SCD Pokud nově naladěná stanice nevysílá po dobu 5 sekund signál TP, přijímač automaticky přeladí na další stanici, která není stejnou stanicí (PI) jako naposledy naladěná stanice, ale vysílá signál TP...

Více