Zápis č.28 ze zasedání zastupitelstva Obce Pěčnov dne 17. května

Komentáře

Transkript

Zápis č.28 ze zasedání zastupitelstva Obce Pěčnov dne 17. května
Zápis č.28
ze zasedání zastupitelstva Obce Pěčnov dne 17. května 2005
Přítomni : Král Josef, Kolář František, Ženíšek František, Falářová Hana, Škopková Božena, Pěsta Miroslav,
Janoušek Vojtěch
Omluveni : Mráz Josef
Zapisovatelka : Hana Falářová
1. Program
Hlasování o programu jako celku : pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 . Program byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli stanoveni : Pěsta Miroslav, Kolář František
Návrhová a volební komise ve složení : Ženíšek F., Janoušek V., Škopková B.
Hlasování :
pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
2. Návrh na přidělení veřejné zakázky – výstavba 8 bytového řadového domu
Usnesení č. 125
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí přidělit veřejnou zakázku
„Osmibytový řadový dům Pěčnov“ uchazeči s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Hodnocení proběhlo v souladu
se zákonem, uchazeč na prvním místě obdržel 500 bodů.
1.místo : DŘEVOTVAR-řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
2.místo : PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
3.místo : AGAMA Tábor, s.r.o., Klikova 1429, 390 02 Tábor
4.místo : PEZESTAV s.r.o., Fügnerova 742, 390 02 Tábor
5.místo : UNIS STROJ a.s., Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí
Hlasování :
pro 7, proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá :
starosta
3. Návrh na zadání provedení přezkumu hospodaření obce za rok 2005
Usnesení č. 126
Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat provedení přezkumu hospodaření Obce Pěčnov za rok 2005 auditorovi, a to Ing.
Jitce Licinbergové, a pověřuje starostu obce předložením smlouvy o dílo do konce roku 2005.
Hlasování :
pro 7, proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá :
starosta
4. Návrh podání nabídky na službu „Poskytnutí hypotečního úvěru! A stanovení hodnotící komise pro
výběrové řízení na tuto službu
Usnesení č. 127
Zastupitelstvo obce souhlasí s výzvou k podání nabídky na službu „Poskytnutí hypotečního úvěru“ a s rozsahem
vybraných zájemců dle předloženého návrhu a jmenuje členy hodnotící komise : Josef Král, Miroslav Pěsta, Božena
Škopková, František Kolář, Hana Falářová, a náhradníky : Vojtěch Janoušek, Jana Králová, Pavlína Kolářová,
František Ženíšek, Josef Mráz.
Hlasování :
pro 7, proti 0 , zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá :
starosta
5. Různé
Nebyly předloženy žádné návrhy.
6. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
7. Návrh na usnesení
Hlasování o návrhu všech usnesení jako celku :
Usnesení č. 125 – 127 byla schválena.
8. Závěr
Zapsáno dne 17. května 2005
Zapsala : Hana Falářová
Ověřili : Pěsta Miroslav, Kolář František
Starosta : Král Josef
7
pro.