cesta smlouvy_281

Komentáře

Transkript

cesta smlouvy_281
Cesta
pojistné
smlouvy
1
Proc je
dulezité
mít zivotní
a úrazové
pojištení?
Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné
finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako je napøíklad úraz, nemoc nebo
dokonce smrt. Pomùže Vaší rodinì udržet si životní standard v pøípadì, že se Vám
pøihodí nìco nepøedvídatelného. Mùžete volit z nìkolika druhù:
Investièní
životní pojištìní
Rizikové
životní pojištìní
Pojištìní
úrazu a nemoci
Kromì krytí rizik obsahuje
Zahrnuje pojištìní pro pøípad
Nezahrnuje investièní složku
i investièní složku. Investièní
smrti. Neobsahuje investièní
ani pojištìní pro pøípad smrti.
strategii si zvolíte podle svého
složku, platíte pouze za krytí
Tento typ pojištìní je vhodný
pøání a v prùbìhu pojištìní ji
Vámi vybraných rizik. Tento
pro ty, kteøí chtìjí zabezpeèit
mùžete kdykoliv zmìnit. Toto
typ pojištìní je vhodný
sebe i své blízké pro pøípad
pojištìní je ideální pro ty, kteøí
zejména pro rodiny, které jsou
úrazu èi nemoci.
chtìjí zajistit svou rodinu pro
závislé na pøíjmu nìkterého
pøípad smrti a zároveò se nebojí
jejich èlena.
investovat.
2
Pro koho je
zivotní
a úrazové
pojištení
urceno?
Sjednání životního a úrazového pojištìní je vhodné pro všechny, kteøí mají rodinu,
a navíc platí nájem èi splácí hypotéku na dùm/byt nebo jinou pùjèku na vìtší
finanèní obnos. Kvalitní životní pojištìní dokáže v pøípadì úmrtí hlavního živitele
finanènì zajistit zbytek rodiny.
RODINY
NÁJEM, HYPOTÉKA
ZAJIŠTÌNÍ
Takzvaným „singles“ a všem, kdo žijí sami a nemohou se v pøípadì problémù
finanènì spoléhat na nikoho jiného, je urèeno zejména pojištìní trvalých
následkù úrazu, denních dávek v pøípadì nemoci èi úrazu a denního odškodného
pøi úrazu. Naopak samotná pojistná èástka na smrt je pro èlovìka, který nikoho
neživí, nepodstatná.
SINGLES
TRVALÉ NÁSLEDKY
NEMOC
3
Rozhodnete-li se pro sjednání životního nebo úrazového pojištìní, nabízíme Vám
dvì cesty, jak si ho sjednat:
Co mám delat,
rozhodnu-li
se pojistit?
Mùžete navštívit jednu z našich
Mùžete využít služby pojišťovacího
poboèek, kde Vám proškolení
makléøe, který zná nabídku pojistných
pracovníci poskytnou detailní
produktù pojišťoven na trhu a na
informace o jednotlivých produktech
základì svých odborných znalostí
a sepíšou s Vámi žádost
a zkušeností je schopný Vám poradit,
o pojištìní
které produkty jsou pro Vás nejlepší
Po
Út
St
Èt
Pá
Po
Út
Pro každou žádost o pojištìní musíme provést tzv. ocenìní pojistných rizik.
Bìhem nìj na základì Vámi dodaných údajù stanovíme konkrétní podmínky
pojištìní, pøedevším výši pojistného krytí a pojistné èástky, kterou budete platit.
Tento proces zabere obvykle 6 až 7 pracovních dní.
4
Jaké údaje
o Vás budeme
potrebovat
a proc?
Každá žádost o životní/úrazové pojištìní by mìla být doplnìna informacemi
o Vašem povolání, volnoèasových a cestovatelských aktivitách, Vaší finanèní
situaci a zdravotním stavu. Uvedené informace nám pomohou urèit výši
pojistného krytí a dávají nám jistotu, že je vše nastaveno správnì.
U nìkterých povolání, volnoèasových aktivit nebo sportù potøebujeme znát detailnìjší
informace. Týká se to napøíklad klientù, kteøí pracují v dole nebo na stavbì a také tìch,
kteøí se vìnují potápìní, pilotování letadel a podobným rizikovìjším aktivitám.
V závislosti na Vámi požadovaném pojistném krytí mùžeme
informace o Vaší finanèní situaci chtít doplnit o potvrzení
výše pøíjmu od zamìstnavatele.
Na základì zvolené výše pojistné èástky Vám mùžeme naplánovat bezplatnou zdravotní
prohlídku, laboratorní diagnostické testy apod. Pokud jste v nedávné dobì prodìlali lékaøské
vyšetøení nebo operaci, mùžeme požadovat doplòující informace od Vašeho ošetøujícího lékaøe.
V pøípadì, že nám Vaše finanèní situace a/nebo zdravotní stav neumožní sjednat
pojištìní odpovídající Vaší žádosti, mùžeme Vám nabídnout:
Úpravu výše
pojistné èástky
Zmìnu pojistného krytí
(napø. odebráním nìkterého z pøipojištìní)
Jiný pojistný
produkt
5
Co mám delat
s pojistnou
smlouvou?
Po schválení žádosti k vydání pojistky Vám doruèíme pojistku, která je
potvrzením o uzavøení pojistné smlouvy, a to buï prostøednictvím pojišťovacího
zprostøedkovatele, nebo poštou. Spolu s pojistkou obdržíte také prùvodní dopis
a platební instrukce. Jakmile pojistnou smlouvu obdržíte, zkontrolujte správnost
všech údajù a pokud nìco nesedí, dejte nám prosím vìdìt.
Ode dne podpisu
... a od provedení
pojistné smlouvy ...
první platby
... budete pojištìni.
(zálohy na pojistném) ...
Pojistnou smlouvu nevyhazujte, ale peèlivì si ji uchovejte.
6
Jak postupovat,
nastanou-li
zmeny?
Pojistná smlouva je obvykle uzavírána na celou øadu let, proto mùže v prùbìhu
jejího trvání dojít k øadì zmìn. Po celou dobu bychom mìli mít Vaše aktuální
kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon a jméno). Pokud u Vás dojde k nìjaké
zmìnì, oznamte nám ji prosím co nejdøíve.
Nejjednodušší zpùsob, jak nám zmìnu nahlásit,
je zaslat informace e-mailem ([email protected]) nebo nám zavolat.
Pokud bychom v prùbìhu trvání pojištìní potøebovali ještì nìco doplnit, ozveme
se Vám sami.
V pøípadì vìtší zmìny Vaší životní situace se vždy zamyslete nad revizí pojistné
èástky a rizik, která máte ve smlouvì ošetøena. Vaše požadavky na výši pojistného
krytí se mohou zmìnit se svatbou, rozvodem, narozením potomkù,
pøestìhováním atd. Plánujete-li zmìny v rozsahu/obsahu pojištìní, informujte
nejprve svého pojišťovacího zprostøedkovatele/makléøe, který Vám se zmìnami
pomùže, nebo se obraťte písemnì pøímo na nás.
Nìkteré typy zmìn je možné provést kdykoliv (napø. zmìna kontaktních údajù), jiné jen
v pøesnì stanovenou dobu dle pojistných podmínek, a to buï ke splatnosti pojistného,
nebo k výroèí pojistné smlouvy, tj. ke dni v roce, kdy byla pojistka uzavøená.
7
Jak postupovat,
kdyz nastane
pojistná
událost?
V pøípadì každé pojistné události je tøeba dodat potøebnou dokumentaci. Vždy
od Vás budeme potøebovat vyplnit celkem dva formuláøe k pojistné události –
jeden vyplníte Vy osobnì, druhý Váš lékaø.
Potøebné formuláøe najdete na stránkách pojišťovny
www.metlife.cz v sekci Klientský servis, pøípadnì se
mùžete obrátit na naši infolinku/e-mailovou adresu.
Originály vyplnìných formuláøù nám prosím zašlete poštou, abychom je mohli
posoudit a rozhodnout, zda se na tento typ události vztahuje Vámi sjednané
pojištìní. Ve výjimeèných pøípadech si od Vás mùžeme vyžádat další
dokumentaci.
K výplatì pojistného plnìní v rozsahu, který byl klientovi pøiznán v rámci likvidace
pojistné události, dojde do 15 dnù ode dne ukonèení šetøení pojistné události.
8
Jak postupovat
pri ukoncení
smlouvy
dozitím/
maturitou?
V dostateèném èasovém pøedstihu pøed ukonèením smlouvy dožitím, tj. ke dni
konce pojištìní, který byl dohodnut na zaèátku pojištìní, Vás kontaktuje náš
pojišťovací zprostøedkovatel a domluví se s Vámi na dalším postupu.
V pøípadì jakýchkoliv dotazù èi požadavkù
v prùbìhu trvání pojištìní je Vám neustále k dispozici
Váš pojišťovací zprostøedkovatel a také náš klientský servis.
810 888 000
227 111 000
Modrá linka
(pøi volání na toto telefonní
èíslo lze èerpat volné
minuty z Vašeho tarifu)
[email protected]
Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru.
Váš
Najdete nás
i na Facebooku

Podobné dokumenty

Více informací

Více informací Pojistná smlouva je obvykle uzavírána na celou øadu let, proto mùže v prùbìhu jejího trvání dojít k øadì zmìn. Po celou dobu bychom mìli mít Vaše aktuální kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon a...

Více

Epilepsie

Epilepsie lékem se silným obsahem THC a CDB (když právì CDB se zdá být hlavním kandidátem na látku z konopí, jež pozitivnì ovlivòuje prùbìh epilepsie), není dosud nikde registrován jako léèivo na epilepsii. ...

Více

MENU OŠETŘENÍ

MENU OŠETŘENÍ epidermis. Efekt „infúze vody“ do pleti. • PROPOLIS pro pleś s akné Hojivé a proèišśují ošetøení. Propolis má silný antiseptický a èistící úèinek a tím dùkladnì proèišśuje pleś jako „pøírodní antib...

Více

16.08.2013 info brigady 3313 - ICM

16.08.2013 info brigady 3313 - ICM Požadujeme -zdravotní prùkaz- èistý trestní rejstøík - znalost práce na pc - spolehlivost a ochotu pracovat. Nabízíme - brigádu na srpen a záøí 2013 -mzdu: 60,-Kè/h. V pøípadì zájmu nás prosím kont...

Více

číslo 1/2015 - Sdružení hornických odborů (SHO)

číslo 1/2015 - Sdružení hornických odborů (SHO) žení stavù vlastních zamìstnancù byl za rok 2014 pøes 1200 osob. V roce 2015 bude snížení stavù pravdìpodobnì ještì vyšší. Na horníky v dole pùsobí soubìžnì nìkolik rizikových faktorù jako jsou hlu...

Více

duben - Reality GAIA

duben - Reality GAIA psyché. Už se na Vás tìším, jak Vás v klidu a pohodì, spolu s kolegy, provedu úskalím složitého a nároèného realitního obchodu.

Více

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len budoucna ani tuto možnost." • Mùžete to, prosím, blíže objasnit? "Obce a mìsta mají možnost pøihlásit své projekty do jednotlivých výzev na získání finanèních prostøedkù z EU v rùzných oblastech. N...

Více

spa mcely bouquet

spa mcely bouquet a vzácných olejů použitých v tomto rituálu přinese mimořádné uvolnění napjatého těla a psychiky a také krásně provoněnou a rozjasněnou pleť. Očišťující šalvějový solný peeling a zábal zbaví celé tě...

Více

Vyrocni zprava.vp - Zprávy České botanické společnosti

Vyrocni zprava.vp - Zprávy České botanické společnosti Pøednášky: J. Brabec: Co nevíme o biologii støedoevropských hoøeèkù? (1. dubna). – V. Melichar: NATURA 2000 – botanický pøínos mapování pøírodních stanoviš na Karlovarsku (22. dubna). – M. Ètvrtlí...

Více