ZPRÁVA O DOHLEDU

Komentáře

Transkript

ZPRÁVA O DOHLEDU
ZPRÁVA O DOHLEDU
2011
Shrnutí
Výsledky vycházejí z údajů o antimikrobiální rezistenci, které v roce 2012 nahlásilo 29 zemí EU/EHP (údaje jsou
k roku 2011), a z analýzy trendů údajů nahlášených v období 2008 až 2011.
Ukazují celoevropský růst antimikrobiální rezistence sledovaných gramnegativních patogenů ( Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa), přičemž výskyt rezistence grampozitivních patogenů
(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium a Enterococcus faecalis) se podle všeho
stabilizuje, v některých zemích dokonce klesá. U většiny patogenních a antimikrobiálních kombinací jsou patrné
výrazné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
V roce 2011 přicházely nejznepokojivější důkazy o rostoucí antimikrobiální rezistenci z údajů o kombinované
rezistenci (rezistence na cefalosporiny třetí generace, fluoroquinolony a aminoglykosidy) bakterie E. coli a
K. pneumonia. V případě obou patogenů nahlásila v posledních čtyřech letech více než třetina zemí výrazně
rostoucí trendy kombinované rezistence.
Vysoký a narůstající podíl kombinované rezistence pozorovaný u K. pneumoniae znamená, že pro některé pacienty
s život ohrožujícími infekcemi zbývá k dispozici pouze málo způsobů léčby, např. karbapenemy. Od roku 2010 však
v některých zemích narůstá rezistence vůči karbapenemu, což situaci dále zhoršuje. Kombinovaná rezistence je
také běžná v případě P. aeruginosa s 15 % izolátů rezistentních na nejméně tři ze sledovaných antimikrobiálních
tříd. Zdánlivě nerušený nárůst antimikrobiální rezistence u významných gramnegativních patogenů nevyhnutelně
povede ke ztrátě možností léčby.
Souběžně s tím další hlášené trendy antimikrobiální rezistence naznačují, že úsilí jednotlivých států o kontrolu
infekcí a omezení rezistence jsou účinná, jak dokazují trendy pro bakterii S. aureus rezistentní na meticilin,
antimikrobiálně rezistentní S. pneumoniae a antimikrobiálně rezistentní enterokoky, u kterých se situace jeví jako
obecně stabilní a v některých zemích se dokonce zlepšuje. V případě bakterie S. aureus rezistentní na meticilin se
tato pozorování shodují se zprávami vnitrostátních programů dohledu některých členských států a nedávnými
studiemi výsledků úsilí o kontrolu infekcí. V případě bakterie S. pneumoniae lze pozorovat výrazné rozdíly mezi
jednotlivými zeměmi, ovšem nevnímavost vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám zůstává v posledních
letech v Evropě poměrně stabilní, údaje z roku 2011 tato pozorování potvrdila.
Zdá se, že vysoká rezistence bakterie E. faecalis na aminoglykosidy je v Evropě stabilní a některé země, které dříve
hlásily relativně vysoké úrovně rezistence, vykazují klesající trendy. Podobně výskyt rezistence bakterie E. faecium
na vankomycin je stabilizovaný nebo klesá.
© Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm, 2012
Dohled nad antimikrobiální rezistencí v Evropě v roce 2011
V případě několika antimikrobiálních a patogenních kombinací, např. rezistence na fluoroquinolony u E. coli,
K. pneumoniae, P. aeruginosa a S. aureus rezistentní na meticilin, je v Evropě patrný růst výskytu od severu na jih.
Na severu jsou obecně hlášeny nižší podíly rezistence, na jihu vyšší. Tyto geografické rozdíly mohou odrážet různé
postupy při kontrole infekcí a užívání antimikrobiálních látek. Základním kamenem efektivní prevence a úsilí o
kontrolu infekcí by mělo být uvážlivé používání antimikrobiálních látek a komplexní opatření na kontrolu infekcí,
s cílem snížit selekci a přenos antimikrobiálně rezistentních bakterií.
2

Podobné dokumenty

Charm ROSA® MRL Beta-lactam 1 minutový test

Charm ROSA® MRL Beta-lactam 1 minutový test Ověřovací vzorky (slepé pozitivní i negativní kódované vzorky) jsou k dispozici pro validaci. Pro další dotazy kontaktujte dodavatele Charm testů.

Více

Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní

Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní nemocnici Na Bulovce Polívková S., Sýkorová B., Beneš J., Džupová O. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice

Více

Překlad článku, který publikuje IBFAN – The International Baby Food

Překlad článku, který publikuje IBFAN – The International Baby Food výrobku by m l být faktický, nikdy ne propaga ní. Nap íklad by na takovéto internetové stránce nem l být obrázek miminka anebo š astné maminky, který by spojoval výrobek s „idealizujícím“ obrázkem,...

Více

depakine 500 tbl PIL

depakine 500 tbl PIL  karbapenemy, jako je imipenem, panipenem a meropenem (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, prot...

Více

stáhnout PIL

stáhnout PIL střev či dýchacího traktu. Může se vyskytovat spolu s kopřivkou nebo bez ní. Na rozdíl od kopřivky kůže nečervená a nesvědí. V těchto případech ukončete léčbu a neprodleně vyhledejte lékaře. Hlášen...

Více

Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v

Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v • MRSA infekce prodlužuje hospitalizaci o 5 dní • ↑riziko úmrtí při invazivních infekcích oproti MSSA (bakteriemie - 2x, ranné infekce - 3,5x) stigma-MRSA - „omezuje“ přístup k akutní i následní ús...

Více

Kompletní program silážních inokulantů SILA-BAC

Kompletní program silážních inokulantů SILA-BAC SILA-BAC® Kombi obsahuje bakteriální kmeny Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium a Lactobacillus buchneri, které svým působením: • Zlepšují fermentační proces a optimalizují zastoupení jedn...

Více