Hot Spot 4 - Macmillan.cz

Komentáře

Transkript

Hot Spot 4 - Macmillan.cz
Hot Spot 4
strana 1 z 5
Hot spot 4
Lesson 1
exciting
great
huge
karate
leisure centre
library
lovely
massive
post office
pub
theatre
tiny
village
LfâDë~fíf L=
LÖêÉfíL=
LÜàìWÇwL=
Lâ]Dê~WíáL=
LDäÉw]=?ëÉåí]L=
LDä~fÄê]êáL=
LDä¾îäáL=
LDãôëfîL=
LDé]rëí=?flÑfëL=
Lé¾ÄL=
LD f]í]L=
LDí~fåáL=
LDîfäfÇwL=
zajímavý
skvělý; úžasný; velký
obrovský; obrovitý
karate
středisko volného času
knihovna
půvabný; příjemný
značný; masivní
pošta
hospoda
divadlo
malý; malinkatý; drobný
vesnice
Lesson 2
amazing
clear the table
goggles
inflatable
invention
plan
rollerblades
spend
try out
L]DãÉfòf L=
úžasný; ohromující
LDâäf]ê=a]=?íÉfÄäL=odklidit věci ze stolu
LDÖflÖäòL=
(ochranné) brýle
LfåDÑäÉfí]ÄäL=
nafukovací
LfåDîÉåpåL=
vynález
LéäôåL=
plán
LDê]rä]?ÄäÉfÇòL= kolečkové brusle
utratit; vydat (peníze);
LDëéÉåÇL=
(s)trávit (čas)
L?íê~f=D~ríL=
vyzkoušet (si); otestovat
Lesson 3
bird
cows
decide
different
fence
field
gate
hedge
immediately
noise
orchard
path
realize
show
sound
strange
take a photo
wave
LĉWÇL=
LDâ~ròL=
LÇfDë~fÇL=
LDÇfÑê]åíL=
LÑÉåëL=
LÑáWäÇL=
LÖÉfíL=
LÜÉÇwL=
LfDãáWÇá]íäáL=
LålfòL=
pták
krávy
rozhodnout (se)
jiný; rozdílný
plot
pole; obor; hřiště
brána; vrata
živý plot
okamžitě
hluk
zahrada s ovocnými
LDlWíp]ÇL=
stromy; ovocný sad
cestička; stezka; pěšina;
Lé~W L=
cesta
LDêf]?ä~fòL=
uvědomit si
pořad; zábavné
Lp]rL=
představení
Lë~råÇL=
zvuk
LëíêÉfåÇwL=
(po)divný; zvláštní
L?íÉfâ=]=DÑ]rí]rL=fotit
LïÉfîL=
(za)mávat; vlna
Lesson 4
break a leg
chicken
colony
deliver
design websites
duck
ferry
LDÄêÉfâ=]=?äÉÖL=
LDípfâfåL=
LDâfl]åáL=
LÇfDäfî]L=
LDÇfò~få=
?ïÉÄë~fíëL=
LǾâL=
LDÑÉêáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
zlomit si nohu
kuře
kolonie
doručit; odevzdat
navrhovat/tvořit webové
stránky
kachna
trajekt
farma; zemědělská
usedlost
helikoptéra
nemocnice
cesta
luxus; přepych
pevnina
velmi vzdálené a opuštěné
místo
objednat na internetu
LDlWÇ]=?flåä~fåL= (např. v online obchodě)
LDé~WëäL=
balík
LDé]rëíã]åL=
pošťák
LDé¾ÑfåL=
papuchalk (
Lê¾åL=
běžet; utíkat; běh
výprava (v divadle);
LDëáWå]êáL=
krajina; příroda
LpáWéL=
ovce
LëílWãL=
bouře
LDíêôî]äf L=
cestování
Líê¾âL=
nákladní auto
LÑ~WãL=
LDÜÉäf?âfléí]L=
LDÜflëéfíäL=
LDÇw] åáL=
LDä¾âp]êáL=
LDãÉfå?äôåÇL=
L?ãfÇä=]î=
middle of nowhere Då]rïÉ]L=
farm
helicopter
hospital
journey
luxury
mainland
order online
parcel
postman
puffin
run
scenery
sheep
storm
travelling
truck
Lesson 5
believe in
confession
cry
eater
embarrassing
except
LÄfDäáWî=?fåL=
Lâ]åDÑÉpåL=
Lâê~fL=
LDáWí]L=
LfãDÄôê]ëf L=
LfâDëÉéíL=
věřit v
přiznání; zpověď
plakat; křičet
jedlík
trapný
kromě
malicherný; náročný;
fussy
LDѾëáL=
věčně nespokojený
ghost
LÖ]rëíL=
duch
leave a light on
LäáWî=]=ä~fí=flåL= nechat svíti světla
LDëâÉ]Ç=]î=a]=
scared of the dark ?Ç~WâL=
vyděšený z tmy
LDïlWâ=få=àlW=
walk in your sleep ëäáWéL=
chodit ve spánku
Lesson 6
angry
argument
excited
find
full (of food)
hear bad news
lose
pleased
purse
relieved
tired
upset
worried
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
hádka; neshoda
nedočkavý; vzrušený;
LfâDë~fífÇL=
rozrušený; rozčilený
LÑ~fåÇL=
najít
LÑrä=]î=ÑìWÇL=
plný
LÜf]=ÄôÇ=åàìWòL= slyšet špatnou zprávu
LäìWòL=
prohrát; ztratit
LéäáWòÇL=
potěšený; mající radost
BrE peněženka; AmE
Lé‰WëL=
kabelka
LêfDäáWîÇL=
uklidněný; s úlevou
LDí~f]ÇL=
unavený; vyčerpaný
rozrušený; zneklidněný;
L¾éDëÉíL=
rozčilený
LDï¾êáÇL=
ustaraný; znepokojený
LD ôêáL=
LD~WÖàrã]åíL=
Lesson 7
balloons
banner
blow up
carpet
LÄ]DäìWåòL=
LDÄôå]L=
L?Ää]r=D¾éL=
LDâ~WéfíL=
balóny
transparent
vyletět do vzduchu
koberec
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 4
clean teeth
decorate
laugh
make
mirror
put away
put up
wrap
set the table
spend (money)
vacuum
strana 2 z 5
L?âäáWå=DíáW L=
LDÇÉâ]?êÉfíL=
Lä~WÑL=
LãÉfâL=
LDãfê]L=
L?érí=]DïÉfL=
L?érí=D¾éL=
LêôéL=
LëÉí=a]=DíÉfÄäL=
LDëéÉåÇ=?ã¾åáL=
LDîôâàr]ãL=
(vy)čistit si zuby
(vy)zdobit
(za)smát se; smích
dělat; vyrábět
zrcátko; zrcadlo
odklidit
dát (si nohy) nahoru
(za)balit
prostřít stůl
utrácet (pepníze)
luxovat; vysávat
Lesson 8
communicate
high school
homesick
language
pancake
primary school
rice
terrible
Lâ]DãàìWåf?âÉfíL=sdělit; být ve styku
LDÜ~f=?ëâìWäL=
střední škola (US)
tesknící po domově;
LDÜ]rã?ëfâL=
nostalgický
LDä ÖïfÇwL=
jazyk; způsob vyjadřování
LDéôå?âÉfâL=
omeleta; palačinka
LDéê~fã]êá=
základní škola pro žáky od
?ëâìWäL=
do let (GB)
Lê~fëL=
rýže
LDíÉê]ÄäL=
hrozný; strašný
Lesson 9
blog
calm down
LÄäflÖL=
L?â~Wã=DÇ~råL=
LDâôë]?ê]räL=
Lâäfâ=EflåL=
Lâ]ã?éàìWí]=
computer program Déê]rÖêôãL=
constantly
LDâflåëí]åíäáL=
casserole
click (on)
blog
zklidnit se; uklidnit se
dušené maso se
zeleninou; kastrol
kliknout na
počítačový program
neustále; nepřetržitě
narazit do; nabourat (se)
(auto); havárie
font; typ písma
LâêpôL=
LÑflåíL=
LÖÉí=Dë¾ã f =í]=
?ï‰WâL=
zprovoznit
L?ãÉfå=DãÉåàìWL=hlavní menu
LãÉfâ=]=
make a suggestion ë]DÇwÉëíp]åL= navrhnout
manual
LDãôåàr]äL=
příručka; návod
mouse
Lã~rëL=
myš
range
LêÉfåÇwL=
horské pásmo; pohoří
template
LDíÉã?éäÉfíL=
šablona
touch
Lí¾ípL=
dotknout se
unless
L]åDäÉëL=
pokud ne
web design
LïÉÄ=Çf?ò~fåL= návrh webových stránek
work out (an
answer)
LDï‰Wâ=?~ríL=
přijít na; vyřešit
crash
font
get something to
work
main menu
Lesson 10
admire
L]ÇDã~f]L=
alien
LDÉfäá]åL=
LDÖÉfãò=
?âflåë]räL=
LÉã=éáW=D êáW=
?éäÉf]L=
LDÑäôí?ëâêáWå=íáW=
îáWL=
LDîfÇá]r=
?âôã]ê]L=
LDïfò]ÇL=
LÑáWåÇL=
games console
MP3 player
flat-screen tv
video camera
wizard
fiend
www.macmillan.cz/slovnicky
obdivovat
mimozemšťan; návštěvník
(z jiné planety)
LÑfäãL=
filmovat
LÑêáWâL=
fanatik; nadšenec
LÖÉí=Dëí¾âL=
zaseknout se
LÖ]r=ÑlWê=]=DÄ~fâ=
vyjet si na kole
go for a bike ride ?ê~fÇL=
hard (look hard for
sth)
LÜ~WÇL=
pečlivě; úporně
headteacher
L?ÜÉÇDíáWíp]L=
ředitel/ka školy
hero
LDÜf]ê]rL=
hrdina; idol
lift
LäfÑíL=
výtah; svezení v autě
main hall
L?ãÉfå=DÜlWäL=
hlavní sál
mobile phone
L?ã]rÄ~fä=DÑ]råL=mobilní telefon; mobil
North Pole
L?ålW =Dé]räL=
severní pól
president
LDéêÉòfÇ]åíL=
prezident; předseda
rock star
LDêflâ=?ëí~WL=
rocková hvězda
(plavecký) bazén;
swimming pool
LDëïfãf =?éìWäL= koupaliště
uniform
LàìWåfÑlWãL=
uniforma
film (v)
freak (n)
get stuck
Lesson 11
accident
advanced
advantages
community
eco-friendly
LDôâëfÇ]åíL=
L]ÇDî~WåëíL=
L]ÇDî~WåífÇwfëL=
Lâ]DãàìWå]íáL=
L?áWâ]rDÑêÉåÇäáL=
fitness
form
future
gadget
LDÑfíå]ëL=
LÑlWãL=
LDÑàìWíp]L=
LDÖôÇwfíL=
L?Öä]rÄä=
DïlWãf L=
global warming
L?Öê]r=DÑìWÇL=
LDÜÉä áL=
LDܾêfâÉfåL=
LDä]râäL=
LDãflÇ]åL=
L?åôíp]ê]ä=D=
natural disaster Çfò~Wëí]L=
neighbour
LDåÉfÄ]L=
LDflåä~få=
online classroom ?âä~WëêìWãL=
grow food
healthy
hurricane
local
modern
ordinary
rocket
simpler
stay at home
technology
turn against
something
vision
way
way of life
webcam
herní konzole
(dopravní) nehoda;
nešťastná náhoda
pokročilý; rozvinutý
výhody
komunita; společenství
ekologický
tělesná kondice,
způsobilost
třída; ročník (ve škole)
budoucnost
(malý) přístroj
globální otepolování
pěstovat potravinářské
plodiny
zdravý
hurikán; uragán
domácí, místní
moderní
přírodní katastrofa
soused/ sousedka
virtuální třída
normální; běžný (o. people
- obyčejní lidé)
LDlWÇå]êáL=
LDêflâfíL=
raketa
LDëfãéä]êL=
jednodušší
LDëíÉf=]í=?Ü]rãL= zůstat doma
LíÉâDåfl]ÇwáL=
technologie
L?í‰Wå=]DÖÉåëí=
?ë¾ã f L=
obrátit se proti (něčemu)
LDîfwåL=
zrak; vidění
LïÉfL=
cesta; způsob
L?ïÉf=]î=Dä~fÑL= způsob života
LDïÉÄ?âôãL=
web kamera
Lesson 12
MP3 přehrávač
plochá televize
video kamera
čaroděj; kouzelník
zloduch
answer
carry
clever
flashing
gadget
get cold
glove
LD~Wåë]L=
LDâôêáL=
LDâäÉî]L=
LDÑäpf ôL=
LDÖôÇwfíL=
LÖÉí=Dâ]räÇL=
LÖä¾îL=
(z)odpovědět; odpovídat
nosit; mít u sebe
chytrý; bystrý
blikající
(malý) přístroj
ochladit se
rukavice
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 4
make sure
material
messy
neat
portable
problem
outside
snow
stay warm
tennis racket
whiteboard
wipe off
strana 3 z 5
L?ãÉfâ=DplWL=
Lã]Díf]êá]äL=
ujistit se
látka; hmota; materiál
nepořádný, špinavý,
LDãÉëáL=
zmatený
LåáWíL=
elegantní; upravený
LDélWí]ÄäL=
přenosný; kufříkový
LDéêflÄä]ãL=
problém
L?~ríDë~fÇL=
venku
Lëå]rL=
sníh; sněžit
L?ëíÉf=DïlWãL= udržovat se v teple
LDíÉåfë=?êôâfíL= tenisová raketa
LDï~fí?ÄlWÇL=
bílá tabule
L?ï~fé=DflÑL=
setřít
Lesson 13
cake
crumb
gateau
greedy
guilty
plate
strawberry
proud
shy
LâÉfâL=
Lâê¾ãL=
LDÖôí]rL=
LDÖêáWÇáL=
LDÖfäíáL=
LéäÉfíL=
LDëíêlWÄ]êáL=
Léê~rÇL=
Lp~fL=
sigh
slice
suspiciously
well (adv)
Lë~fL=
LDëä~fëL=
Lë]Dëéfp]ëäáL=
LïÉäL=
dort; koláč
drobek
zákusek
nenasytný; chtivý
vinen
talíř; miska
jahoda; jahodový
hrdý; pyšný
plachý, nesmělý, stydlivý
vzdychnout si; říct s
povzdechem
krajíc; plátek
podezřele
dobře
Lesson 14
cocoa beans
cocoa pod
dry (v)
liquid
factory
port (sea port)
ripe
roast
shade
ship
spread out
transport (v)
LDâ]râ]r=?ÄáWåòL=kakaové boby
LDâ]râ]r=?éflÇL= plod kakaovníkuk
LÇê~fL=
sušit
LDäfâïfÇL=
tekutý; tekutina
LDÑôâíêáL=
továrna
LélWí=DëáW?élWíL= přístav
Lê~féL=
zralý
Lê]rëíL=
péci; opékat
LpÉfÇL=
stín; přítmí
LpféL=
loď
L?ëéêÉÇ=D~ríL=
rozšířit se; roztáhnout (se)
LDíêôåëélWíL=
přepravovat
Lesson 15
ambulance
arrest
centre
crash
damage
fault
flood
hospital
injure
kill (in car crash)
passenger
policewoman
question
reporter
rescue
LDôãÄàrä]åëL=
sanitka
zatknout; zajistit
L]DêÉëíL=
(podezřelého)
LDëÉåí]L=
centrum; střed
narazit do; nabourat (se)
LâêpôL=
(auto); havárie
LDÇôãfÇwL=
škoda; poškodit
LÑlWäíL=
chyba
LÑä¾ÇL=
povodeň; potopa
LDÜflëéfíäL=
nemocnice
LDfåÇw]L=
zranit; poranit
zabít (se) při dopravní
LâfäL=
nehodě
LDéôëfåÇw]L=
cestující; pasažér
Lé]DäáWë?ïrã]åL= policistka
LDâïÉëíp]åL=
vyptávat se; vyslíchat
reportér; zpravodaj;
LêfDélWí]L=
hlasatel
LDêÉëâàìWL=
zachránit; záchrana
www.macmillan.cz/slovnicky
seat belt
tow truck
LDëáWí=?ÄÉäíL=
LDí]r=?íê¾âL=
social
stop
tow away
LDë]rpäL=
LëífléL=
L?í]r=]DïÉfL=
bezpečnostní pás
tahač
formální; oficiální;
společenský
přestat; nechat (čeho)
odtáhnout
Lesson 16
break up
chef
complete
frontier
hit
human being
lay (eggs)
leap
lunar
mammal
mankind
mushroom
recording
platypus
protect
structure
truffle
wall
young
L?ÄêÉfâ=D¾éL=
rozejít se
LpÉÑL=
šéfkuchař
Lâ]ãDéäáWíL=
doplnit
LDÑê¾åíf]L=
hranice; pomezí
LÜfíL=
zasáhnout; trefit se
L?ÜàìWã]å=DÄáWf L=lidská bytost
LäÉf=ÉÖòL=
klást (vejce)
LäáWéL=
(vy)skočit
LDäìWå]L=
měsíční; lunární
LDãôãäL=
savec
LãôåDâ~fåÇL= lidstvo
LDã¾pêìWãL=
houba
LêfDâlWÇf L=
nahrávka; nahrávání
LDéäôífé]ëL=
ptakopysk
Léê]DíÉâíL=
chránit; ochraňovat
LDëíê¾âíp]L=
struktura; stavba
LDíê¾ÑäL=
lanýž
LïlWäL=
stěna; zeď
LྠL=
mladý
Lesson 17
bin
desk
drawers
empty
mug
shelf
switch off
typewriter
LÄfåL=
LÇÉëâL=
LDÇêlWòL=
LDÉãéíáL=
Lã¾ÖL=
LpÉäÑL=
L?ëïfíp=DflÑL=
LDí~fé?ê~fí]L=
popelnice; koš
psací stůl; lavice
šuplíky; zásuvky
prázdný
hrnek
police; regál
vypnout; odpojit
psací stroj
L]DãÉfòÇL=
LDípôäfåÇwL=
LDíp‰Wíp?à~WÇL=
LÑÉípL=
LÑ]DÖÉíL=
LfåL=
LfåDî~fíL=
Lâf L=
LåáWä=EÇ~råL=
Lå~fíL=
LäflâL=
Lëí]råL=
LëlWÇL=
LDír]å]ã]åíL=
Líê~fL=
ohromený; užaslý
výzva
hřbitov
jít a přinést; dojít pro
zapomenout; zapomnět
hostinec
pozvat; zvát
král
kleknout si
rytíř
(u)zamknout
kámen
meč; šavle; kord
turnaj
zkusit
LDÉfåÇw]äL=
LD~WífëíL=
LârâL=
LÇêlWL=
LÑêflÖL=
LfåDîÉåíL=
LDãàìWòfâäL=
anděl
výtvarník; umělec
vařit; kuchař
(na)kreslit
žába
vynalézt; vymyslet si
hudební; muzikál
Lesson 18
amazed
challenge
churchyard
fetch
forget
inn
invite
king
kneel (down)
knight
lock
stone
sword
tournament
try
Lesson 19
angel
artist
cook
draw
frog
invent
musical
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 4
strana 4 z 5
LDåflîäL=
LDéáW]åfëíL=
Lëf L=
LDíôä]åíL=
LDê~fí]L=
román
klavírista
(za)zpívat
nadání; talent
spisovatel/ka
bathe
bring
feel sorry for
someone
garden
gold
LÄÉfaL=
LÄêf L=
LÑáWä=Dëflêá=Ñ]=
?ë¾ãï¾åL=
LDÖ~WÇåL=
LÖ]räÇL=
koupat
přinést (si); vzít s sebou
golden
palace
servant
touch (v)
turn into
wash away
wine
wish
LDÖ]räÇ]åL=
LDéôä]ëL=
LDë‰Wî]åíL=
Lí¾ípL=
LDí‰Wå=?fåí]L=
L?ïflp=]DïÉfL=
Lï~fåL=
LïfpL=
novel
pianist
sing
talent
writer
Lesson 20
litovat někoho
zahrada
zlato
zlatavý, jako zlatý (gold ze zlata)
palác
sluha; služka
dotknout se
změnit se v co
spláchnout, odplavit
víno
přát (si); přání
Lesson 21
apologise
arrest
break into
burglar
burglary
cells
forgetful
innocent
ladder
organise
PC
police station
several
L]Déflä]?Çw~fòL= omluvit se komu za
zatknout; zajistit
L]DêÉëíL=
(podezřelého)
L?ÄêÉfâ=DfåírL= vloupat se; vniknout
LDĉWÖä]L=
lupič; zloděj
LDĉWÖä]êáL=
vloupání
LDëÉäëL=
buňky
LÑ]DÖÉíÑäL=
zapomětlivý
LDfå]ë]åíL=
nevinný; nevinnen
LDäôÇ]L=
žebřík
LDllÖ]?å fòL=
(z)organizovat; zařídit
L?éáW=DëáWL=
počítač
Lé]DäáWë=?ëíÉfpåL= policejní stanice
LDëÉî]ê]äL=
několikrát
Lesson 22
annoyed
argument
ask
decided
do homework
exactly
messy
mood
pocket money
reply
tidy
L]DålfÇL=
LD~WÖàrã]åíL=
L~WëâL=
LÇfDë~fÇfÇL=
LÇìW=
DÜ]rãï‰WâL=
LfÖDòôâíäáL=
otrávený; znechucený; (be
~) zlobit se
hádka; neshoda
ptát se; zeptat se
rozhodný
(u)dělat domácí úkoly
přesně
nepořádný, špinavý,
LDãÉëáL=
zmatený
LãìWÇL=
nálada
LDéflâfí=?ã¾åáL= kapesné
LêfDéä~fL=
odpovědět
LDí~fÇáL=
uklizený; uklidit
Lesson 23
after-school club
LD~WÑí]?ëâìWä=
âä¾ÄL=
bother
break time
LDÄfl]aL=
L?ÄêÉfâ=Dí~fãL=
bully
bullying
carefully
LDÄräáL=
LDÄräáf L=
LDâÉ]ÑäáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
družina; školní klub
vzrušovat se;obtěžovat
(se); otravovat
čas přestávky
týrat; zastrašovat;
šikanovat
šikana
opatrně
LâôípL=
chytit; chytat; chytnout
LDÑlWíp]å]íäáL= naštěstí
L?ÖÉí=DÄÉí]L=
uzdravit se
LÖÉí=?fåír=Díê¾ÄäL=dostat se do problémů
LÜ~fÇL=
schovat
Lä~WÑ=E]í=
laugh (at someone)Dë¾ãï¾åL=
smát se (někomu)
move house
L?ãìWî=DÜ~ròL= přestěhovat se
return (something) LêfDí‰Wå=EDë¾ã f L=vrátit (něco)
Lp~rí=E]í=
shout (at someone)Dë¾ãï¾åL=
křičet (na někoho)
steal (something) LëíáWä=EDë¾ã f L= ukrást (něco)
tease (someone) LíáWò=EDë¾ãï¾åL= popichovat (někoho)
Líêfé=EDë¾ãï¾åF=
trip (someone) up ¾éL=
podrazit někomu nohy
catch
fortunately
get better
get into trouble
hide
Lesson 24
L?ÄáW=DÄlWåL=
LÄäôâL=
LDíp~fäÇ?ÜrÇL=
LÇfDîlWëL=
LÇêáWãL=
L?Öfî=D¾éL=
L~fDÇÉåí]íáL=
L?ärâ=D~WÑí]L=
L]råL=
LDé~r]ÑäL=
Léê~rÇL=
LDêÉf?ëfò]ãL=
LêáWDãôêáL=
LêfDí‰WåL=
LDëfãÄäL=
LDíê¾ÄäL=
narodit se
černý
dětství
rozvod
snít; zdát se
vzdát se; přestat
totožnost
starat se
vlastní; vlastnit
mocný; silný
hrdý; pyšný
rasismus
znovu se vdát/oženit
zpáteční jízdenka; vrátit se
symbol
potíž; nesnáz
alone
archaeology
L]Dä]råL=
L?~WâáDflä]ÇwáL=
barbecue
beach
campsite
dig
LDÄ~WÄf?âàìWL=
LÄáWípL=
LDâôãé?ë~fíL=
LÇfÖL=
couple
fun
gallery
history
hope
mud
LDâ¾éäL=
LѾåL=
LDÖôä]êáL=
LDÜfëí]êáL=
LÜ]réL=
Lã¾ÇL=
outdoor
plantation
L?~ríDÇlWL=
Léä~WåDíÉfpåL=
space
stay up
stuff
suitcase
surf
LëéÉfëL=
L?ëíÉf=D¾éL=
Lëí¾ÑL=
LDëìWí?âÉfëL=
Lë‰WÑL=
sám; samotný
archeologie
piknik s opékáním masa
na rožni
pláž; mořský břeh
kemp; tábořiště
kopat; rýt
pár; dvojice (lidí žijících
spolu)
zábava; zábavný
výstavní síň
dějiny; historie; dějepis
naděje; doufat
bláto
nacházející se/určený pro
použití venku
plantáž
prostor; volná plocha;
místo
zůstat vzhůru
věc(i) (obecně – hovorově)
kufr; zavazadlo
surfovat
LDÄáWÑ?áWí]L=
LDÄfläáïrÇL=
Lâ]rëíL=
LDâ¾êáL=
strážce Toweru v Londýně
Bollywood
pobřeží
kari
be born
black
childhood
divorce
dream
give up
identity
look after
own
powerful
proud
racism
remarry
return
symbol
trouble
Lesson 25
Lesson 26
beefeater
Bollywood
coast
curry
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 4
strana 5 z 5
didgeridoo
L?ÇfÇw]êáDÇìWL=
doggy bag
expression
fjord
industry
kilt
narrow
section
samovar
LDÇflÖá=?ÄôÖL=
LfâDëéêÉpåL=
LDÑáWlWÇL=
LDfåÇ]ëíêáL=
LâfäíL=
LDåôê]rL=
LDëÉâpåL=
LDëôã]?î~WL=
Didgeridoo (hudební
nástroj australských
domorodců)
krabička s nedojezeným
jídlem z restaurace
výraz
fjord
průmysl
sukně skotského kroje
úzký; zúžit
část; úsek
samovar
Lesson 27
architect
army
arrow
celebrate
coffin
design (v)
genie
giant (adj)
gift
order (v)
pull (v)
secret
slave
sling
war (n)
windmill
LD~Wâf?íÉâíL=
LD~WãáL=
LDôê]rL=
LDëÉä]?ÄêÉfíL=
LDâflÑfåL=
LÇfDò~fåL=
LDÇwáWåáL=
LDÇw~f]åíL=
LÖfÑíL=
LDlWÇ]L=
LéräL=
LDëáWâê]íL=
LëäÉfîL=
Lëäf L=
LïlWL=
LDïfåÇ?ãfäL=
wooden
LDïrÇåL=
architekt
armáda
šíp
(o)slavit; oslavovat
rakev
návrh; design
džin
obr; obrovský
dárek; dar
objednat
(za)táhnout
tajemství; tajný
otrok; nevolník
popruh
válka
větrný mlýn
dřevěný; vyrobený ze
dřeva
Lesson 28
blini
compartment
fantastic
destination
express
impressive
journey
kiosk
noodles
pass through
population
time zone
LDÄäáWåáL=
blini
Lâ]ãDé~Wíã]åíL=oddělení; kupé (vlak)
LÑôåDíôëífâL=
fantastický; úžasný
L?ÇÉëífDåÉfpåL= místo určení; cíl
LfâDëéêÉëL=
vyjádřit (se)
LfãDéêÉëfîL=
působivý; úchvatný
LDÇw‰WåáL=
cesta
LDâáWflëâL=
stánek; kiosk
LDåìWÇäëL=
nudle
L?é~Wë=D êìWL=
projít
L?éfléàrDäÉfpåL= obyvatelstvo
LDí~fã=?ò]råL== časové pásmo
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot

Podobné dokumenty

Rising Star

Rising Star strašlivý; strašidelný

Více

Little Bugs 1 - Macmillan Education

Little Bugs 1 - Macmillan Education Everybody listen /look / touch… … go for a walk … go to sleep … runs away Wake up! Wait! stay play in winter

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education politická strana politics Léflä]ífâëL= politika prime minister Léê~áã=Dãfåfëí]L= předseda vlády; premiér psychology Lë~fDâflä]ÇwáL= psychologie put together Lérí=í]DÖÉa]L= sestavit put up Lérí=¾éL=...

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz LÑáWÇL= LÑfpL= LÑä~fL= LщWL= LÖfîL= LÖ]ríL= LÖfåf=DéfÖL= LÜôãëí]L= LÜ]rãL= LfãDélWíåíL= LâáWéL= Lâ~fåÇL= LäfíäL= LäfîL= LäflÏL= LãáWÇá]ãL= Lã~rëL= LéÉíL= Lé]råáL= LêôÄfíL= Lp~fåáL= LëãlWäL= LplWíL...

Více

Little Bugs 2 - Macmillan Education

Little Bugs 2 - Macmillan Education Unit 3 The moon is in the river Where are you going? I'm going to… Can I come with you,…? sheep duck cow horse hen cat farm

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education Lëéäfí=¾éL= rozejít se LÄêfÏ=¾éL=

Více

STARTER

STARTER honeym oon LÜ ¾ å áã ì Wå L svatební cesta horizontal LÜ fl ê fDò fl å í äL horizontální Lí p É få Ç w =L zm ěnit; vym ěnit change L~ f=]ã S týská se m i po I am dom ově. hom esick. Ü ]r ã ëfâL= LÇ...

Více