systému léčby srdeční nedostatečnosti

Komentáře

Transkript

systému léčby srdeční nedostatečnosti
BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre1
Poučné informace o Vašem
12359 Berlin · Germany
systému léčby
srdeční nedostatečnosti
Tel +49 (0) 30 68905–0
Fax +49 (0) 30 6852804
[email protected]
2010-D-17
www.biotronik.com
sbiotronik
sbiotronik
Obsah
Úvod
4
Srdeční funkce
5
Klinický obraz srdeční nedostatečnosti
7
Dosavadní terapie
12
Nový přístup k terapii srdeční
nedostatečnosti
15
Život se systémem léčby srdeční
nedostatečnosti
20
Vyšší kvalita života díky systému léčby srdeční nedostatečnosti
21
Elektrické přístroje
24
Cestování
26
Návštěva u lékaře
27
Odpovědi na často kladené dotazy
30
Firemní skupina BIOTRONIK
36
Poznámky
38
3
Úvod
Elektroterapie v léčbě srdeční nedostatečnosti
Tato brožura Vám nabízí poučné informace o
nových systémech léčby srdeční nedostatečnosti
značky BIOTRONIK pro srdeční resynchronizaci.
Další dotazy Vám rád zodpoví Váš rodinný lékař
nebo odborný lékař kardiolog.
4
Srdeční funkce
Srdce je dutý sval velikosti pěsti, který se skládá
se čtyř komor. Pravá a levá síň (atrium) tvoří
horní polovinu srdce, pravá a levá komora (ven­tri­
culus) tvoří dolní polovinu srdce.
V důsledku stahování (kontrakce) a relaxace
srdečního svalu v pravidelné posloupnosti je
­neokysličená krev přečerpávána z těla a prochází
pak pravou srdeční polovinou do plic, kde se
okysličuje. Z plic přechází krev do levé poloviny
srdeční, odkud se přečerpává zpět do těla, kde
zásobuje tkáně a orgány kyslíkem a živinami.
Proto, aby se srdeční sval mohl stahovat a uvolňo­
vat, vytváří srdce samo malé elektrické impulzy,
které jsou převáděny z horní do dolní poloviny
srdeční a ovládají tento sval.
5
plíce
neokysličená
krev
okysličená
krev
levá síň
pravá síň
levá komora
pravá komora
tělo
Zdravé srdce v centru krevního oběhu
Ve zdravém srdci je souhra čtyř srdečních komor
vzájemně sladěna:
Postup čerpání, který vzniká stahováním srdeč­
ního svalu, probíhá koordinovaně. K účinnému
oběhu krve tělem dochází teprve díky tomu.
6
Klinický obraz
srdeční nedostatečnosti
Srdeční nedostatečnost (insuficience) je odborný
výraz pro srdeční slabost. Označuje se jím srdce
se sníženou čerpací schopností. Onemocnění
srdce shrnutá pod výrazem „srdeční nedostateč­
nost“ patří vůbec k nejčastějším onemocněním,
se vzrůstající tendencí. Srdeční nedostatečnost
může mít více příčin, například: srdeční infarkt,
permanentní vysoký krevní tlak, chlopňové vady
nebo onemocnění srdečního svalu. Příčina ovšem
není vždy známa.
V případě srdeční nedostatečnosti srdeční sval již
nemá dostatečnou sílu pro dopravování nabíze­
ného množství krve. Není již schopen čerpat krev
tělěm potřebnou silou tak, aby mohla jednotlivé
orgány zásobovat kyslíkem a živinami.
Zhoršeného zásobování těla kyslíkem si postižení
všimnou většinou tehdy, když zjistí, že mají sníže­
nou zatížitelnost. Často trpí ospalostí a záchvaty
slabosti.
7
Obzvlášť výrazně se projevuje městnání krve:
voda se hromadí v různých tkáních (edémy,
otoky), například v oblasti kotníků nebo v nohou
a dochází k přírůstku hmotnosti. Následkem
hromadění vody v plících jsou dušnost a záchvaty
kašle, a to zejména vleže.
U mnohých pacientů se čerpací funkce srdce
redukuje asynchronním stahováním pravých a
levých komor srdečních.
U některých pacientů se kromě toho vyskytují
poruchy srdečního rytmu (arytmie). V tomto pří­
padě je tlukot srdce nepravidelný.
Jeho příčinou jsou poruchy vzniku nebo převodu
vlastních srdečních elektrických impulzů. Srdce
již netluče koordinovaně, což přispívá k další
redukci čerpacího výkonu a má za následek nedo­
statečné zásobování těla okysličenou krví.
8
Chorobně zvětšené insuficientní srdce (srov. obr. str. 6)
9
„V posledních letech se můj stav čím dál víc
zhoršoval. Nakonec jsem se musela zastavit po
každém schodu a lapala jsem po vzduchu, než
jsem se dostala do mého bytu v 2. patře. Kromě
toho mi stále více opuchaly nohy. Konec konců mě
v nedaleké klinice podrobili důkladnému vyšetření
a implantovali mi potom zcela moderní přístroj
s třemi elektrodami. Nyní, po více než čtyřech
měsících, se cítím jako znovuzrozená: Ráno se už
těším, když opouštím dům a jdu si koupit čerstvé
housky nebo si jdu hrát s mými vnoučaty. Po terapii
už také nemám opuchlé nohy. Jsem velmi ráda, že
mě lékaři upozornili na tuto novou terapii a těším
se zase na každý nový den.“
Monika S., narozená 1950, předčasná důchodkyně z Hamburku
Dosavadní terapie
Pomocí čtyř níže uvedených nejčastěji používa­
ných lékových tříd se usiluje o to, aby se odlehčilo
srdce a posílil se srdeční sval.
22 Diuretika
Zvyšují vylučování tekutin z tkání. Redukuje se
tím objem krve a srdce se odlehčuje.
22 Glykosidy resp. digitalis
Zlepšují kontrakční schopnost a tím čerpací
funkci srdce.
22 Vazodilatancia a ACE inhibitory
Rozšiřují krevní cévy, zlepšuje se tak tok krve.
22 Beta blokátory
Redukují aktivitu srdce a tím vynaloženou sílu
srdce.
12
Neexistuje pro všechny pacienty se srdeční
nedostatečností jediný „správný“ lék. Proto bude
možná třeba kombinovat různe lékové třídy.
Na stupni závažnosti a na obraze nemoci závisí,
který lék Vám bude lékařem předepsán.
Jako pacient můžete sami podstatně přispět
k vlastnímu dobrému zdravotnímu stavu, a to
zdravou výživou (jezte mnoho ovoce a zeleniny,
používejte málo soli, nepijte víc než 1,5 litru teku­
tiny za den, žádný alkohol, vyhýbejte se tabáku)
nebo uspořádaným průběhem dne s dostatkem
oddechových přestávek a po konzultaci s lékařem
pravidelnými tělesnými aktivitami (k tomu se hodí
chůze, plavání a gymnastika).
Pokud jsou příznaky tak závažné, že už nepomá­
hají ani léky ani jiné terapie, byla dosud trans­
plantace srdce jediným řešením!
13
Nový přístup k terapii
srdeční nedostatečnosti
BIOTRONIK nabízí dva různé systémy léčby
srdeční nedostatečnosti pro srdeční resynchroni­
zaci, které odlehčují oslabený srdeční sval.
Stimulátory pro pacienty se srdeční
nedostatečností
Pomocí elektrických impulzů tyto systémy stimu­
lují srdeční sval ke kontrakci a optimalizují tak
tělu vlastní srdeční funkci.
U této formy terapie je vždy jedna elektroda umí­
stěna v pravé a levé komoře srdce a v pravé síni.
Vysíláním impulzů systémů do tří komor srdce
lze souhru, tedy synchronizaci srdečních komor
maximálně obnovit, čímž se zlepšuje čerpací
funkce.
Stimulátor pro léčbu srdeční nedostatečnosti
v podstatě sestává z elektronického obvodu a
z baterie. Implantuje se většinou do podkoží pod
levou klíční kostí, obdobně jako u implantace
kardiostimulátoru.
Součástí stimulátoru jsou kromě toho tři tenké,
elektricky izolované dráty – elektrody. Slouží ke
spojení stimulátoru pro léčbu srdeční nedostateč­
nosti se srdcem.
Tyto elektrody přivádějí elektrické impulzy k srdci,
přenášejí ale také informace týkající se vlastních
aktivit srdce k stimulátoru pro léčbu srdeční
nedostatečnosti a umožňují mu tak přiměřeně
reagovat na příslušnou situaci.
16
Systém léčby srdeční nedostatečnosti je se srdcem
­spojen třemi elektrodami.
17
ICD pro pacienty se srdeční nedostatečností
ICD pro pacienty se srdeční nedostatečností je
kromě toho vhodný pro aplikaci šokových terapií.
Elektrický šok má ukončit tachykardie – tedy
srdeční rytmy, jež jsou tak rychlé, že krev už není
schopna přiměřeně cirkulovat.
Příčinou takových tachykardií mohou být zúžení
věnčitých tepen, srdeční infarkt nebo jiná one­
mocnění srdce, vyskytující se často spolu se
srdeční nedostatečností.
ICD se skládá rovněž z baterie a ze spínacího
obvodu, je ale navíc vybaven kondenzátorem pro
šokovou terapii.
Tři elektrody spojují ICD se srdcem, jejichž pomocí
kontroluje vlastní aktivitu srdce a vysílá stimu­
lační impulzy nebo elektrický šok.
Život se systémem léčby
srdeční nedostatečnosti
Po zákroku můžete, podle dohody s Vaším léka­
řem, přejít k Vaší každodenní rutině.
Neopomeňte prosím:
Pokud budete kromě Vašeho systému léčby
srdeční nedostatečnosti potřebovat přídavně léky,
berte je tak, jak Vám byly lékařem předepsány.
Navštěvujte vždy prohlídky následné péče.
Mějte vždy průkaz Vašeho systému léčby srdeční
nedostatečnosti u sebe – na cestách a vůbec
každý den.
Kontaktujte Vašeho lékaře, když si všimnete něk­
terých nápadností v souvislosti s Vaším systémem
léčby srdeční nedostatečnosti.
20
Vyšší kvalita života díky systému
léčby srdeční nedostatečnosti
Pomocí systému léčby srdeční nedostatečnosti
(stimulátor resp. ICD) pracuje srdce opět účinně a
rozvádí tak dostatek krve po těle.
Zlepšené prokrvení redukuje srdeční nedostateč­
nost a z ní vyplývající následné potíže.
Nemocní, jež jsou léčeni systémem léčby srdeční
nedostatečnosti mají prospěch ze zlepšení své
fyzické zatížitelnosti a ze zvýšené kvality života.
21
Elektrické přístroje
Systémy léčby srdeční nedostatečnosti značky
BIOTRONIK jsou maximálně chráněny proti vlivům
elektrických přístrojů a jejich záření. Pokud si
v blízkosti elektrických přístrojů přesto všimnete
příznaků jako zvýšený tlukot srdce, nepravidelný
puls nebo závrať, okamžitě toto místo opusťte
a/nebo přístroje vypněte. V případě pochyb o této
události informujte svého lékaře.
Tyto přístroje můžete používat bez obav:
22 televizní, rádiové přijímače, stereosoupravy
nebo audiovizuální zařízení
22 fény, elektrické holicí strojky nebo jiné elek­
trické přístroje v koupelně
22 pračky, vysavače, mikrovlny, myčky nádobí a
podobné domácí spotřebiče
22 počítače, telefaxy, kopírky, tiskárny atd.
22 všechny kuchyňské roboty
Bez omezení můžete používat normální telefon.
Ohledně používání mobilního telefonu (mobilu)
doporučujeme konzultovat lékaře.
24
Aby nedocházelo k možným poruchám, měli byste
mobil držet na straně, která leží naproti implan­
tovanému systému léčby srdeční nedostatečnosti.
Po použití se doporučuje, abyste jej neuchovávali
v blízkosti systému léčby srdeční nedostatečnosti.
Pozor: Kontrolujte průběžně bezvadný stav Vašich
přístrojů a jejich údržbou pověřujte pouze odbor­
níka. Ruční přístroje pokud možno nedržte přímo
nad systémem léčby srdeční nedostatečnosti.
Konzultujte prosím Vašeho lékaře, než začnete
používat tyto přístroje/zařízení nebo se budete
zdržovat v prostředí s jejich vlivem:
22 stroje vyvolávající silné vibrace (vrtačky atd.)
22 střelné zbraně
22 elektrické přístroje se silnými elektrickými poli,
vysokonapěťová vedení, vysílací zařízení roz­
hlasu, televize a radaru, elektrické, nestíněné
zapalovací systémy
22 elektrické svařovací agregáty
25
Cestování
Můžete bez problémů cestovat, když se napřed
s Vaším lékařem poradíte o druhu a době trvání
cesty. Problematické není ani cestování letadlem,
vlakem či lodí. Pokud potřebujete adresy klinik
resp. lékařů poskytujících následnou péči doma
a v zahraničí např. pro Vaši dovolenou, obraťte se
prosím přímo na:
BIOTRONIK
tel. +49 (0) 30 68905-0
anebo e-mailem: [email protected]
Pokud budete cestovat letadlem, informujte na
letišti bezpečnostní nebo pozemní personál a
předložte, bude-li třeba, průkaz Vašeho syst­ému
léčby srdeční nedostatečnosti. Budete zevrubně
informováni o zásadách chování během bezpeč­
nostní kontroly.
Cestování autem není problematické. Připoutejte
se vždy bezpečnostním pásem – systém léčby
srdeční nedostatečnosti se tím nepoškodí.
26
Návštěva u lékaře
Před každým vyšetřením informujte prosím
Vašeho lékaře, zubního lékaře nebo personál
ordinace resp. nemocnice, že jste nositelem sys­
tému léčby srdeční nedostatečnosti.
Níže uvedené vyšetřovací metody jsou pro Vás
nezávadné:
22 rentgenová vyšetření
22 obvyklé ošetření chrupu – např. vrtání
27
„Jako pozdní následky závažné virové infekce diagnostikoval můj lékař závažnou chronickou srdeční
nedostatečnost jako příčinu mých značných potíží.
Uvažovalo se dokonce o tom, že mě zařadí do čekací
listiny pro transplantaci. Potom jsem ovšem dostal
resynchronizační implantát. Od této doby se můj
zdravotní stav zlepšuje čím dál tím víc. Pracuji opět
na plný úvazek a můj život je naplněn.“
Rainer B., narozen 1944, vedoucí finančního útvaru Frankfurt
Odpovědi na často kladené dotazy
Můžu se svým systémem léčby srdeční nedostatečnosti procházet bezpečnostními kontrolami
na letištích nebo u bezpečnostních zařízení proti
krádeži?
Ano, protože systémy léčby srdeční nedostateč­
nosti značky BIOTRONIK jsou stíněny na ochranu
proti externím vlivům. Nezastavujte se ale uvnitř
těchto zařízení, procházejte jimi plynule. Měli
byste eventuálně upozornit na to, že používáte
systém léčby srdeční nedostatečnosti, kovové
zapouzdření systému by totiž mohl spustit alarm.
Další informace Vám poskytne Váš lékař.
Budu vnímat provoz mého systému léčby srdeční
nedostatečnosti?
Ne. Systém léčby srdeční nedostatečnosti pro­
dukuje pouze slabý elektrický poud, který působí
výlučně na srdce. Pokud si všimnete některých
nápadností (např. neustávající škytavku), infor­
mujte prosím Vašeho lékaře.
30
Jakou výdrž má baterie mého systému léčby
srdeční nedostatečnosti?
Životnost baterie závisí na Vašem klinickém
obraze a na stimulační četnosti systému. Systémy
léčby srdeční nedostatečnosti obecně pracují
několik let. Bližší informace Vám poskytne lékař.
Bude mě systém léčby srdeční nedostatečnosti
ještě dostatečně zásobovat, když se sníží výkon
baterie?
Ano. Navíc bude stav baterie vždy lékařem kontro­
lován při pravidelných kontrolách následné péče.
Pokud dojde k jeho zeslabení, bude Váš systém
léčby srdeční nedostatečnosti včas nahrazen
novým.
Co se stane při výměně mého systému léčby
srdeční nedostatečnosti?
Systém léčby srdeční nedostatečnosti bude
malým chirurgickým zákrokem odstraněn.
Funkční elektrody budou v srdci ponechány a
bude připojen nový systém léčby srdeční nedo­
statečnosti. Normálně bude nutný pouze krátký
pobyt v nemocnici.
31
Musí být systém léčby srdeční nedostatečnosti
po implantaci znovu programován?
Možná. Závisí na Vašem klinickém obraze a/anebo
na Vašich potřebách. Změny lze provádět kdykoliv
i později.
Je systém léčby srdeční nedostatečnosti schopen udržovat člověka umělě při životě?
Srdce funguje pouze tehdy, když je dostatečně
zásobováno krví a energií. V případě úmrti nemají
malé elektrické impulzy, vysílané systémem léčby
srdeční nedostatečnosti k srdci, již žádný vliv na
srdce. Z tohoto důvodu není umělé prodloužení
života možné.
32
Můžu používat mobilní telefon?
Ano. Mobilní telefon používat můžete, je ale nutno
dodržovat několik preventivních opatření:
22 Poraďte se o Vaší individuální situaci s Vaším
lékařem.
22 Nenoste Váš mobilní telefon v blízkosti systému
léčby srdeční nedostatečnosti, tak např. v kapse
u košile přímo nad implantovaným přístrojem.
22 Sluchátko držte při telefonování na straně,
která leží naproti implantovanému systému
léčby srdeční nedostatečnosti.
Můžu nadále používat elektrické přístroje jako
mikrovlnnou troubu, vysoušeč vlasů, vyhřívací
přikrývku nebo masážní přístroje?
Bezvadně fungující domácí spotřebiče můžete
používat bez výhrady. Váš systém léčby srdeční
nedostatečnosti jimi nebude ovlivněn. Nutnými
opravami ovšem pověřujte vždy jenom kom­
petentní odborníky, aby byl zaručen bezvadný
provoz.
33
Může systém léčby srdeční nedostatečnosti
vyvolat alergické reakce?
Normálně ne. BIOTRONIK používá pouze mate­
riály, které jsou lidským tělěm velmi dobře
to­le­rovány. Patří k nim například titan a plasty
testované s přihlédnutím k jejich snášenlivosti při
použití pro lékařské účely.
Jak se projevují různé terapeutické stupně
­ řístrojů ICD pro srdeční nedostatečnost?
p
Přístroj ICD vysílá v případě potřeby impulzy
různé intenzity. Většinu tachykardií lze ukončit
slabými stimulacemi, které vůbec nepocítíte.
Silnější šokový impulz je nutný jen zřidka. Většina
nemocných v případě silné tachykardie již upadla
na několik sekund do bezvědomí, takže ani
nepocítí silný impulz. Pokud přece jenom někdy
zažijete silný impulz při vědomí, ucítíte možná
prudkou, ale krátkou bolest, jako při silném úderu
na hrudník, která však brzy přejde.
34
Může být šok vyvolaný přístrojem ICD pro srdeční
nedostatečnost nebezpečný pro jiné osoby?
Osoba, která se Vás dotýká v oblasti hrudi nebo
zád právě v okamžiku vyslání silného impulzu,
možná pocítí mírné mravenčení vyvolané elek­
trickým proudem. Toto je absolutně nebolestné a
neškodné. Osoby, které jsou s Vaší situací obezná­
meny, se nebudou obávat.
Jak bude ovlivněn můj sexuální život?
Ani v sexualitě se nemusíte nijak omezovat.
Někteří nositelé přístrojů ICD mají obavy z toho,
že se přece zvyšuje jejich srdeční frekvence.
Přístroj ICD je ale programován tak, že je schopný
rozlišovat mezi přírozeně zrychleným rytmem
srdce a tachykardií.
Obraťte se prosím na Vašeho ošetřujícího lékaře,
když budete potřebovat přídavné informace nebo
v případě potíží.
35
Firemní skupina BIOTRONIK
Počátky vzniku firmy BIOTRONIK sahají do doby
výzkumných aktivit fyzika Maxe Schaldacha na
Fyzikálním ústavu Technické univerzity v Berlíně.
Zde byl pozdějším zakladatelem firmy vyvinut
první německý kardiostimulátor.
V roce 1963 založil Prof. Dr. Schaldach tuto
firmu. Od této doby se firma BIOTRONIK® stala
lékařsko-technickým podnikem mezinárodního
významu s výzkumnými pracovišti a výrobními
středisky zastoupenými po celém světě.
Více než 3100 vysoce motivovaných pracovníků se
zabývá vývojem a výrobou systémů pro léčbu bra­
dykardie a tachyarytmie, intervenční kardiologii
a elektrofyziologii. Dlouholeté zkušenosti spolu­
pracovníků, spolehlivost a účinnost výrobků jako
jsou např. kardiostimulátor a implantabilní defi­
brilátory přispěly k tomu, že se firma BIOTRONIK
stala váženým partnerem jak pro lékaře tak i pro
pacienty.
37
Moje poznámky
360 865-B
38
© BIOTRONIK SE & Co. KG, 2007
Všechna práva vyhrazena.
Úprava
Stoffers Kreation, Berlin
Sazba
Dr. Hans Theissen, Berlin
Printed in Germany

Podobné dokumenty

Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti

Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti Příčinou takových tachykardií mohou být zúžení věnčitých tepen, srdeční infarkt nebo jiná onemocnění srdce, která se často vyskytují spolu se srdeční nedostatečností. ICD se skládá rovněž z baterie...

Více