Výroční zpráva SDA za rok 2010

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva SDA za rok 2010
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:26
Str. 1
SDA
Svaz Dovozců Automobilů
Car Importers Association
ANN
UA
L
EP
ORT
VÝRO
R
ČN
Í
Z
P
VA
Á
R
C I A
2010
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:25
Str. 2
ÚVODNÍ SLOVO
OPENING WORD
Vážené dámy, vážení panové,
do rukou se Vám dostává v pořadí již sedmnáctá Výroční zpráva Svazu dovozců automobilů, která přichází v období, o kterém se už nemluví, jako o krizovém, ale důsledky nedávných
celosvětových hospodářských problémů se přesto stále promítají v našem každodenním životě. Rok 2010, kterému je
v převážné míře věnovaná tato publikace, jakkoli byl úspěšný v registracích nových osobních automobilů, provázely ještě stále nemalé problémy v odbytu ostatních druhů silničních
motorových vozidel.
Výroční zpráva přináší již tradičně nejen seznam členů,
ale také údaje o registracích motorových vozidel na území
ČR a přehledy informací porovnatelných s údaji publikovanými v létech 1994 až 2009. Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme
předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy.
Ladies and Gentlemen,
You are reading the 17th Annual Report of the Car Importers
Association issued at the time that is no longer referred to as
a crisis; however, we can still feel the effects of the recent worldwide economic problems in our everyday life. The year of 2010,
which is the focus of this publication, was successful in registrations of new passenger cars but still showed major problems in the sale of other types of road motor vehicles.
As always, the Annual Report provides a list of members
as well as the information about registered motor vehicles
in the CR and the comparison with the data published in 1994
– 2009. The Annual Report is thus comparable as to the significance and nature of statistical data with similar informative documents published abroad. As in previous years, the
Annual Report does not evaluate the activity of individual
members of the Association since it should be done mostly
by the actual members or their partners. We would like to
thank you for your attention that you will pay to the Annual Report.
Praha, březen 2011
Výkonný výbor a Rada ředitelů
Svazu dovozců automobilů
Prague, March 2011
The Executive Committee and the Board of Directors
of the Car Importers Association
CAR IMPORTERS ASSOCIATION – CIA
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ – SDA
POSLÁNÍ SVAZU
Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických
subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich
servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především:
• vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti
• systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných
služeb zákazníkům
• prosazování a hájení společných i individuálních zájmů
členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu
• vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní
volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování
a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy
• udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy
• podle svých možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti
• podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech
kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují.
ORGÁNY SVAZU
RADA ŘEDITELŮ (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje
o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je
současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání.
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
MISSION OF THE ASSOCIATION
The Car Importers Association is a voluntary association of
legal entities importing, selling and servicing road motor vehicles in the Czech Republic. The aim of the CIA pursuant
to the by-laws is in particular:
• to create optimum conditions for the development of this
type of activity;
• to systematically improve the quality of sales and provided customer service;
• to promote and protect the common and individual interests of its members provided they are not contradicting each
other;
• to inform and support each other in the spirit of proper free
competition on the market as well as to coordinate the promotion and protection of common interests with other similar interest groups or associations and unions;
• to maintain and further develop contacts with other similar associations and unions aboard;
• to support the technical, economic, social and cultural development of the Czech society as a whole;
• to support and protect the business activity of its members
in collective marketing, promotion and advertising and to
organize events in support of these aims.
BODIES OF THE ASSOCIATION
BOARD OF DIRECTORS (BD) is the highest body that decides about the basic aims and strategy of the Association.
The Chairman of the Board of Directors is also the Chairman
of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Association is a member of the
Board of Directors. The Board of Directors holds regular meetings as well as extraordinary meetings if necessary.
EXECUTIVE COMMITTEE (EC) is the executive body of the
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:25
Str. 3
VÝKONNÝ VÝBOR (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30 měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se v 6ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru a současně tak
i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně
měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně.
TECHNICKÁ SEKCE (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní.
SEKCE MOTOCYKLŮ (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky motocyklové branže. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní.
SEKRETARIÁT SVAZU vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Jako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce 2010 značnou pozornost stálým změnám v české legislativě, protože se významně dotýkají činnosti Svazu
i jeho členů.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy
43 členů zastupujících 63 světově známých značek osobních,
lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Prodejní a servisní síť členů SDA je provozována
v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES.
V průběhu roku 2010 ukončily své členství v SDA společnosti Chrysler Czech Republic s.r.o. (ukončila svou činnost;
zn. Chrysler, Dodge, Jeep jsou nyní dováženy firmou Fiat ČR,
s.r.o.), Lum-Oris spol. s r.o. (importér zn. Martin Motors,
Shuanghuan), Kentoya a.s. (motocykly zn. Kentoya) a Moto
Prestige s.r.o. (Cagiva, Piaggio, Husquarna, atd.).
Za nové členy byly přijaty firmy HelpReg spol. s r.o., dovážející automobily zn. Jaguar a Land Rover, a MSA Moto
Sport CZ s.r.o., importér motocyklů zn. Kymco.
AKTIVITY SVAZU
Z akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou
především ankety Motocykl roku 2010, která skončila na jaře
a Auto roku 2011 v ČR, kde na podzim proběhl již 17. ročník. Obě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech. Výsledky anket a jejich historické
přehledy jsou uvedeny v tabulkové části Výroční zprávy.
Obě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností. 14. ročník ankety Motocykl roku přilákal více než
37 tisíc respondentů, z nichž byl vylosován vítěz hodnotné
první ceny, tj. motocyklu Kawasaki Versis.
Ankety Auto roku se zúčastnilo přes 78 tisíc respondentů, z nichž byl vylosován výherce hlavní ceny – poukázky
v hodnotě 600 tis. Kč na zakoupení automobilu.
Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motocykl 2010,
uspořádaná na výstavišti v Brně, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem rekordních 60 tisíc návštěvníků.
Významnou akcí, na které rovněž participoval Svaz dovozců automobilů a jeho členové, byl loňský veletrh Autotec/Autosalon 2010, jehož expozice navštívilo více než 79 tisíc návštěvníků ze 72 zemí. V rámci výstavy byla zorgani-
Association. The Executive Committee has six members. The
Board of Directors elects five members for a period of 30
months; the sixth member is always the Secretary of the Association. The elected members of the Executive Committee
take turn in the position of Chairman of the Committee and
Chairman of the Board of Directors every six months. The
Executive Committee holds regular monthly meetings as well
as extraordinary meetings if necessary.
TECHNICAL SECTION (TS) is a specialized body of the Association that works on a permanent basis. The Technical Section holds regular and retreat monthly meetings.
MOTORCYCLE SECTION (MS) is a permanent specialized
body of the Association that handles problems in the field
of motorcycles. The Motorcycle Section holds regular and retreat monthly meetings.
SECRETARIAT carries out administrative-technical and coordination works essential for the reliable functioning of the
Association and its bodies. The Secretariat regularly posts
some selected information, in particular statistics, on its own
website. In 2010 just like in the past, the Secretariat paid a
lot of attention to constant changes in Czech legislation since
they very much concern the activity of the Association and
its members.
MEMBERS
As of the date of this Annual Report, the Car Importers Association has 43 members representing 63 world-famous makers of passenger cars, light utility vehicles and trucks, buses and motorcycles. The Service and Dealers Network of CIA
members is operated in compliance with Commission Regulation (EC) No.1400/2002.
During the year of 2010, the following firms terminated
their CIA membership: Chrysler Czech Republic s.r.o. (it terminated its activity; Chrysler, Dodge and Jeep vehicles are
now imported by Fiat ČR, s.r.o.), Lum-Oris spol. s r.o. (importer of Martin Motors and Shuanghuan vehicles), Kentoya
a.s. (Kentoya motorcycles) and Moto Prestige s.r.o. (Cagiva,
Piaggio, Husquarna, etc.).
New members are: HelpReg spol. s r.o. importing Jaguar
and Land Rover vehicles and MSA Moto Sport CZ s.r.o. importing Kymco motorcycles.
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION
The events that are the most important for the general public are mainly the opinion poll Motorcycle of the Year 2010
that took place in the spring and the Car of the Year 2011 that
took place in the fall. Both polls ended with a ceremonial announcement of the winners during a gala evening. The poll
results and past poll results are provided in the table section
of the Annual Report.
Both polls are very popular among lay people as well. The
14th year of the poll Motorcycle of the Year attracted over
37 000 respondents, among which the winner of the valuable first prize – Kawasaki Versis – was drawn. The poll Car
of the Year had over 78,000 respondents , among which the
winner of the valuable first prize – a voucher for 600,000 CZK
toward the purchase of a car – was drawn.
The poll Motorcycle of the Year was preceded with another important event of the Motorcycle Section of the Association – the March exhibition Motorcycle 2010 held at the fair
ground in Brno and visited by record 60,000 people.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
3
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:25
Str. 4
zována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro
motoristickou veřejnost.
Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2010,
návrh rozpočtu na rok 2011, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok.
Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako
pro členskou základnu. Tomu slouží stále více navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanost portálu SDA svědčí 6,5 milionu přístupů
od 62 697 návštěvníků, uskutečněných v průběhu roku 2010.
V oblasti zlepšení podnikatelského prostředí nepřinesl bohužel v důležité legislativní oblasti ani rok 2010 potřebné změny. Politická situace a jiné priority vedení rezortů neumožnily zásadní změny některých zastaralých nebo nepřesných
právních předpisů. V oblasti silničních vozidel je rozhodující jejich uvádění do provozu – tedy zákon č. 56/2001 Sb.
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Zásadní novela tohoto zákona je již dlouho připravována a zároveň neustále odkládána. Přitom je bezpodmínečně nutné
řešit zlepšení práce STK a SME a dohledu nad jejich činností, zajistit plnou aplikaci směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2007/46 o evropském schválení typu vozidla,
a upřesnit některé úkony procesu registrace vozidel v ČR.
Dále je nutné řešit bezprecedentní situaci ve výkonu státní správy, jejíž některé nižší články (dopravní úřady pověřených obcí) umožňují uvádění do provozu a registraci vozidel, která hrubě neplní platné předpisy pro provoz v ČR
(a EU), přičemž nadřízený orgán nemůže, nebo jen velmi obtížně, tato rozhodnutí změnit či zrušit. Neprovázanost a nevymahatelnost některých zákonných předpisů se projevuje
i v oblastech životního prostředí, financí atd. Stále také chybí koncepce a výhled, jak dál v této oblasti.
Proto také pro rok 2011 zůstává pro SDA i nadále prioritou problematika vybraných zákonů např. technického
(tj. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a „environmentálních“ (obzvláště pak
185/2001 Sb. o odpadech), i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude muset sekretariát a VV
věnovat projednávání těchto problematik s ohledem na zatím ne zcela standardní způsob implementace do národního právního řádu.
HOSPODAŘENÍ SDA
Hospodaření SDA v účetním roce 2010 vycházelo z rozpočtu
schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly
členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly obvyklé náklady na provoz sekretariátu, jako mzdy, nájemné,
cestovné, náklady na spojové služby, režijní spotřební kancelářský materiál, vyhotovení výroční zprávy za předcházející rok, překladatelské a poradenské služby, statistky registrací a další vývoj i údržba informačního systému apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem
Svazu. Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2010 bude
projednávat a schvalovat Rada ředitelů spolu s novým rozpočtem na rok 2011 v době distribuce této zprávy.
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
The Car Importers Association and its members also participated in last year’s Autotec/Autosalon 2010 visited by over
79,000 people from 72 countries. Many accompanying programs for motor experts and lay people were organized as
part of the exhibition.
As to the activity of the Association, the most important
event was the spring meeting of the CIA Board of Directors
that approved the basic documents, such as the report on
budget draws in 2010, the proposed 2011 budget and the time
schedule of meetings of the CIA bodies, and discussed the
main tasks for the entire coming year.
Providing information to lay people, motor experts and CIA
members is an important part of the communication of the
Association. This is done through the CIA website where people can find extensive and unique statistical data available
to general public as well as all legal regulations regarding road
transport. A total of 6.5 million hits from 62,697 visitors of
the CIA website during the year of 2010 shows how popular the website is.
Unfortunately there were no so-much needed changes in
legislation in 2010 to improve the business environment. The
political situation and other priorities in government departmental leadership did not allow for any major changes in
some of the outdated and inaccurate legal regulations. The
putting of road vehicles into operation, i.e. Act No. 56/2001
of Coll., on conditions of operation of road vehicles, is crucial. The amendment of this act has been in the process of
preparation for a long time, but it is always postponed. Yet,
it is crucial to improve and supervise the work of Technical
Control Stations and Emission Measurement Stations, to ensure the full application of Directive No. 2007/46/EC of the
European Parliament and the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and to specify some
elements of the registration process of vehicles in the CR.
It is also necessary to resolve the unprecedented situation
in the public administration, some lower bodies of which
(transport offices of authorized cities) allow to circulate and
register vehicles that grossly fail to meet the effective road
vehicle circulation regulations in the CR (and the EU) and
the supervising authority is not able or only with great difficulty to change or cancel this decision. Some legal regulations regarding the environment, finance etc. are not linked
together and enforceable. There is still no concept and outlook in this area.
Selected laws that are technical (i.e. Act No. 56/2001 of
Coll., on conditions of operation of road vehicles) and environmental (especially Act No. 185/2001 of Coll., on
waste) and their implementing regulations thus continue to
be the priority of the CIA. In particular the Secretariat and
the Executive Committee will have to pay special attention
to the discussions of these issues with regard to the so-far
not quite standard way of implementation in the national legal system.
ECONOMIC PERFORMANCE OF THE CIA
The economic performance of the CIA in the 2010 accounting year was based on the budget approved by the Board of
Directors. The revenues came from membership fees and received interest. The expenditures consisted of the usual operating cost of the Secretariat, such as wages, rent, travel expenses, cost of communication services, overhead supplies,
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:24
Str. 5
TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH
VOZIDEL V ČR V ROCE 2010
A PODÍL SDA NA NĚM
Od roku 2004 používáme k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích.
Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů.
Registrace nových vozidel
Za rok 2010 bylo v ČR registrováno celkem 169 236 nových
osobních, 11 576 lehkých užitkových a 5 445 nákladních automobilů, 751 autobusů a 18 451 motocyklů včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2009 to bylo 161 659 osobních, 19 427 lehkých užitkových a 4 760 nákladních automobilů, 775 autobusů a 19 741 motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy.
Osobní automobily (M1)
Registrace nových osobních automobilů v roce 2010 vzrostly oproti roku 2009 o 4,69%, tj. o 7 577 ks. Přitom podíl značek členů SDA na celkovém počtu registrací činil 68,38%
(tj. snížení o 1,86%), u ostatních byl 31,62%. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini
+ malé) – (29,73%), druhou příčku zaujaly vozy střední
třídy s 20,32%, třetí příčku obsadily vozy nižší střední třídy s 19,10%). Dále následovaly třídy MPV (12,22%), terénní, jejichž podíl stoupl už na 11,40%, vyšší střední (3,88%),
sportovní (0,53%) a nakonec třída luxusních vozidel
(0,27%).
Z hlediska druhu použitého paliva se opět zvýšil podíl vozidel s naftovými motory už na 39,99%, což představuje oproti roku 2009 zvýšení o 8,22%, přičemž se pochopitelně snížil podíl vozidel s benzinovým motorem na 57,28%, podíl
ostatních druhů paliv je u nás zatím zanedbatelný – LPG používá 0,04% vozidel, CNG 0,09%, palivo E85 jen 0,02% vozidel, elektromobilů bylo v roce 2010 registrováno pouze 6 ks.
Lehké užitkové automobily (N1)
Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala
nejdramatičtější propad registrací, meziročně -40,41%. Zní
to až neuvěřitelně, ale počtem registrací nových lehkých užitkových automobilů 11 576 kusů za celý rok 2010 se tuzemský trh propadl až pod úroveň roku 1994, a byl tedy historicky nejnižší za uplynulých 17 let. Jen pro ilustraci: za rok
2009 bylo u nás registrováno 19 427 a o rok dříve dokonce
59 986 LUV. Tento dramatický propad měl hned několik příčin – jednak se zde zřejmě projevily důsledky legislativní úpravy v oblasti prodloužení odpisů a leasingu, jistý podíl připadá na stále se projevující důsledky hospodářské krize a nelze ani opomenout doznívající důsledky předchozí legislativní změny v odpočtu DPH, kdy bylo mnoho automobilů původně kategorie M1 homologováno jako N1.
Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 18,21%
(o rok před tím 30,96%), do 3,0 t – 40,12% (44,40%), do
3,5 t – 37,51% (20,51%) a nezařazeno bylo – 4,16%. Po-
the cost of the last year’s Annual Report, translating and consulting services, registration statistics and further development and maintenance of the information system, etc.
The economic performance of the CIA was regularly monitored by the Executive Committee of the Association. The
final report on the economic performance in 2010 will be discussed and approved by the Board of Directors together with
the new budget for 2011 at the time the Annual Report is distributed.
THE MARKET OF NEW MOTOR ROAD
VEHICLES IN THE CR IN 2010
AND THE CIA’S MARKET SHARE
Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source of reliable information, just like other developed countries do. The sales statistics used from 1993 to 2003
and prepared based on the information from individual makers and importers and customs statistics were not considered
sufficiently objective and we therefore continue using them
for the purposes of trend evaluation only.
Registration of New Vehicles
In 2010 a total of 169 236 new passenger cars, 11 576 light
utility vehicles, 5 445 trucks, 751 buses and 18 451 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. During the year of 2009, 161 659 passenger cars, 19 427
light utility vehicles, 4 760 trucks, 775 buses and 19 741 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech
Republic. For more information about the number and order of individual makers, see the tables on p. 14 through
31 of the Annual Report.
Passenger Cars (M1)
The registration of new passenger cars in 2010 went up by
4.69%, i.e. 7 577 cars, as compared to 2009. The share of the
makes of CIA members on the total number of registration
was 68.38% (i.e. a decrease of 1.86%); the share of other
makes was 31.62%. From the point of view of segments, the
largest share continued to be that of small cars (mini + small)
– (29.73%), the second place took medium class cars with
20.32% and the third place took lower medium class cars
with19.10%). They were followed by MPV class cars
(12.22%), off-road class cars, the share of which went up to
11.40%, higher medium class cars (3.88%), sports class cars
(0.53%) and finally luxury class cars (0.27%).
From the point of view of used fuel, the share of cars with
a diesel motor went up again - all the way to 39.99%, which
is an 8.22% increase as compared to the year of 2009. This
means that the share of cars running on petrol dropped to
57.28%. The share of other types of fuel is insignificant in
the CR – LPG is used by 0.04% of vehicles, CNG by 0.09%
of vehicles and E85 only by 0.02% of vehicles. Only six electric cars were registered in 2010.
Light Utility Vehicles (N1)
The category of light utility vehicles had the most dramatic
year-to-year drop in the number of registrations – 40.41%.
It is quite unbelievable but the total number of registered new
light utility vehicles in 2010 (11 576) was below that in 1994,
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
5
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:24
Str. 6
díl členů SDA v této kategorii činil 93,63%. Z hlediska
použitého druhu paliva bylo jen 1 291 vozidel (11,15%)
vybaveno benzinovými motory, 9 757 vozidel (84,29%)
naftovými motory, 35 vozidel (0,30%) mělo pohon CNG
a 11 LPG (0,10%).
Automobily do 3,5 t (M1+N1)
Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2010
bylo registrováno celkem 180 812 ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je o 274 vozidel (-0,2 %) méně, než v roce
2009. Společný podíl členů SDA by pak činil 70,0 %.
Nákladní automobily (N2,3)
Tato kategorie vozidel zaznamenala mírný meziroční nárůst
registrací, a to o 685 kusů (+14,4%). Celkem bylo za rok
2010 registrováno 5445 nákladních vozidel, což je například
o 5 136 ks méně než v roce 2008. Podrobnější údaje o počtech, kategoriích, provedení a pořadí jednotlivých značek
jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy.
Autobusy (M2,3)
Autobusů bylo registrováno 751, což je o 24 ks (3,13%) méně
než v roce 2009. Podrobnější údaje o počtech, kategoriích,
provedení a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy.
Motocykly (L)
Oproti roku 2009 celkové registrace motocyklů opět, ale tentokrát mírněji poklesly, a to o 1 290 ks (-6,5%). Mezi roky
2009 a 2008 došlo k dramatičtějšímu poklesu o 7 481 kusů
(-27,5%). Podíl mopedů a motocyklů do 50 cm3 je 37,26%,
nad 50 cm3 – 27,15%, jiné (čtyřkolky a sněžné skútry) –
10,11%, nezařazeno – 25,48%. Podíl členů SDA v kategorii
vozidel „L“ činil 53,13% (v roce 2009 to bylo 50,57%).
TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2010
Trh s motorovými vozidly a počty nových registrací u nás
stále významnou měrou ovlivňuje dovoz ojetých vozidel. Aby
byl náš přehled co nejúplnější, musíme alespoň stručně zmínit i tento segment. V roce 2010 byl zaznamenán opět pokles registrací dovezených ojetých automobilů a motocyklů. V kategorii dovezených ojetých osobních automobilů poklesly registrace o 12,15% (17 568 kusů). Celkově bylo registrováno 127 034 dovezených ojetých osobních automobilů, oproti 144 602 ks za rok 2009 a 230 974 ks za rok 2008.
Z hlediska stáří dovážených ojetých osobních automobilů
bylo 27,55% starších 10 let, z toho 2,73% starších 15 let.
Nejvíce dováženou kategorií byla ojetá auta stará 5 až 10 let
– 39,69% (50 420 kusů vozidel 3 až 5 let bylo 20,15%,
1 až 3 roky 9,77% a ročních ojetin bylo dovezeno 3 605
(2,84%).
Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2010
dovezeno 7 470 kusů, což je o 10,40% (867 ks), méně než
v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel
bylo za rok 2010 registrováno 2 858 kusů, autobusů z dovozu 201 kusů a motocyklů 11 635, vesměs tedy méně (až na
nákladní vozidla) než v letech 2009 či 2008.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
making it the lowest number during the past 17 years. Just
to demonstrate the situation: in 2009 a total of 19 427 vehicles were registered in the Czech Republic while a year earlier it was 59 986 vehicles. There were several reasons for
this dramatic drop – the consequences of legislation regarding longer depreciation and leasing, the persisting effects of
the economic crisis and the consequences of the prior legislative change in V.A.T. deductions where many vehicles originally of M1 category were homologated as N1 category.
There were also changes in the share of individual commercial classes where the share in the category up to 2 tons
was only 18.21% (30.96% in 2009), up to 3 tons was 40,12%
(44.40% in 2009), up to 3.5 t tons was 37.51% (20.51% in
2009) and 4.16% were unclassified. The share of CIA members in this category was 93.63%. From the point of view of
used fuel, only 1 291 vehicles (11.15%) had a petroleum motor, 9 757 vehicles (84.29%) had a diesel motor, 35 vehicles
(0.30%) used CNG and 11 vehicles used LPG (0.10%).
Vehicles up to 3.5 t (M1+N1)
Some analyses still monitor the registration of M1+N1 category vehicles together . In 2010 a total of 180 812 passenger cars and light utility vehicles were registered, which means
274 vehicles (-0.2 %) less than in 2009. The joint share of
CIA members was 70.0 %.
Trucks (N2,3)
This category showed a slight year-to-year increase in the
number of registrations – 685 trucks (+14.4%) more. In 2010
a total of 5 445 trucks were registered, which is e.g. 5 136
trucks less than in 2008. For more information about the number, category and order of individual makes, see the tables
on p. 14 through 31 of the Annual Report.
Buses (M2,3)
In 2010 a total of 751 buses were registered, which is 24 buses (3.13%) less than in 2009. For more information about
the number, category and order of individual makes, see the
tables on p. 14 through 31 of the Annual Report.
Motorcycles (L)
The total registration of motorcycles slightly dropped – by
1 290 motorcycles (-6.5%) as compared to the year of 2009.
There was a more dramatic drop by 7 481 motorcycles
(-27.5%) between 2009 and 2008. The share of mopeds and
motorcycles up to 50 cm3 was 37.26%, over 50 cm3 was
27.15%, others (four-wheelers and snowmobiles) was
10.11% and unclassified was 25.48%. The share of CIA members in motorcycles was 53.13% (50.57% in 2009).
THE USED VEHICLE MARKET IN THE CR IN 2010
The motor vehicle market and the number of new registrations in the CR still have a considerable impact on the import
of used vehicles. In order to make our report as complete as
possible, we must mention this segment at least briefly. In 2010
the registration of imported used vehicles and motorcycles
dropped again. The registered imported used passenger cars
dropped by 12.15% (17 568 cars). In 2010 a total of 127 034
imported used passenger cars were registered as compared to
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:23
Str. 7
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
Problematika bezpečnosti silničního provozu je trvale v popředí zájmu členů SDA, přičemž Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na
urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel.
Bohužel s bezpečností silničního provozu, ale také s problematikou životního prostředí úzce souvisí také stáří a složení vozového parku v ČR. K 31. 12. 2010 bylo v České republice registrováno celkem 7 221 943 silničních vozidel všech
kategorií, přičemž průměrný věk celého vozového parku činil 17,11 roku. Osobních automobilů z toho bylo 4 496 232
s průměrným stářím 13,7 roku, lehkých užitkových automobilů 492 438 (8,54 roku), nákladních vozidel nad 3,5 tuny
189 102, přičemž v kategorii N2 bylo průměrné stáří 19,24
roku a v N3 13,47 roku. Motocyklů je stále registrováno
924 291 kusů s průměrným stářím 32 let, avšak zde zřejmě
víc než polovinu celkového množství představují staré nepojízdné nebo už dávno neexistující stroje. O bezpečnosti dvacet a více let starých motorových vozidel v současném provozu si může každý udělat své mínění.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku
2010 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně
v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového
parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Státní správa ani parlament však dosud neakceptoval žádný z návrhů či námětů, které by řešily tyto závažné problémy. Svaz
i v současné době považuje za rozhodující především to, že
na trh byla jeho členy uváděna nová technika výrazně šetrnější k životnímu prostředí i energetickým zdrojům.
Na tomto místě stojí za to uvést, že obnova osobních automobilů se za rok 2010 zvýšila jen nepatrně – o 3,7%. Pokud bychom připustili ještě smysluplnou obnovu dováženými ojetými automobily, plnícími emise na úrovni Euro 4 (nyní
platí Euro 5), pak by obnova činila 4,6%. To je poloviční úroveň obnovy vyspělých zemí. Proto máme přestárlý vozový park
a zatížení ovzduší provozem motorových vozidel je dvojnásobné, než v zemích, kde čistotě ovzduší věnují skutečnou
pozornost. Pro ilustraci lze uvést, že v České republice je stále registrováno ještě přes jeden milion osobních automobilů
bez katalyzátoru (což je téměř čtvrtina celého vozového parku), které při najetí pouhých 6% z celkového proběhu km
osobních automobilů, produkují 47% nebezpečných emisí
škodlivin. Vozy starší 15 let (bez katalyzátoru a Euro 1) ujedou cca 13% celkového proběhu a produkují 58,5% nebezpečných emisí. Osobních aut plnících normu Euro 1 je u nás
registrováno ještě víc než půl milionu, Euro 2 přes milion, Euro
3 téměř milion a Euro 4 přes 600 tisíc.
144 602 vehicles in 2009 and 230 974 vehicles in 2008. As
to the age of imported used passenger cars, 27.55% were more
than 10 years old, of which 2.73% were more than 15 years
old. The most imported category was that of used cars between
5 and 10 years old – 39,69% (50 420 vehicles), vehicles between 3 and 5 years old accounted for 20.15%, vehicles between 1 and 3 years accounted for 9.77% and one-year-old
used vehicles accounted for 3 605 (2.84%).
A total of 7 470 used light utility vehicles were imported
in 2010, which is by 10.40% (867 vehicles) less than in 2009.
A total of 2 858 imported used trucks, 201 imported buses
and 11 635 motorcycles were registered in 2010, i.e. less (except for the trucks) than in 2009 or 2008.
TRAFFIC SAFETY
Traffic safety is permanently the focus of CIA members, and
the Association continued with talks with competent ministries and parliamentary committees about the continuing
problems with approving the technical condition of vehicles
and the inspection of vehicles and about the proposals for
a speedy renewal of the vehicle fleet in the CR. CIA members continued to organize their own events focusing on technical condition inspections, engine tune-ups, breaks, suspensions and shock absorption, lights and the correct use of vehicles. Some CIA members cooperated in the production of
instructional and educational audiovisual programs focusing
on traffic safety.
Unfortunately, traffic safety and the environment are closely connected with the age and structure of the vehicle fleet
in the CR. As of 31 December 2010 a total of 7 221 943 vehicles of all categories were registered in the Czech Republic
and the average age of the entire vehicle fleet was 17.11 years.
Of this, the average age of passenger cars (4 496 232) was
13.7 years, of light utility vehicles (492 438) was 8.54 years
and of trucks over 3.5 tons (189 102) was 19.24 years in N2
category and13.47 years in N3 category. The average age of
registered motorcycles (924 291) was 32 years, but more than
half of these motorcycles probably do not work or no longer
exist. You can thus make your own opinion on the safety of
motor vehicles that are 20 years old and over.
THE ENVIRONMENT
As in previous years, the Association and its bodies and individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the impact of obsolete vehicle fleet on the air pollution, waste management and production, i.e. waste liquidation and recycling. Neither the public administration nor the
Parliament has so far accepted any of the proposals or suggestions that would resolve these serious problems. The Association finds important that its members introduced on the
market new technology that is much more environment-andenergy-friendly.
Here we should mention that the renewal of passenger cars
in 2010 went up only slightly – by 3.7%. If we include the renewal with imported used cars that meet the Euro 4 emission
standard (currently the Euro 5 standard), the renewal would
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
7
01-08_rocenka11_uvod.qxd
16.3.2011
13:23
Str. 8
DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU
Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury
a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví,
ale i do boje proti drogám a alkoholismu.
ZÁVĚR
Již 17. vydání výroční zprávy, které se Vám dostává do rukou, je nejen důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů
je již více než sedmnáct let významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací
doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale poskytují rovněž obraz o stavu
a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel.
SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci
v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým
úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro
odpovědné, kompetentní a solidní podnikání na úseku obchodu s dováženými motorovými vozidly. Na tomto místě stojí za připomenutí, že tuzemský trh motorových vozidel se
z pohledu SDA bohužel stále potýká s problémy, vyplývajícími z chybějící dlouhodobé koncepce rozvoje silničních vozidel s dopadem na bezpečnost silničního provozu a životní prostředí. Chybí rovněž odpovídající právní prostředí a efektivní kontrolní mechanizmy, které jsou nezbytné pro soustavné a cílevědomé působení na řešení problémů, a to i těch,
které jsou spojené s naším členstvím v EU.
POZNÁMKA:
Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel
v ČR v roce 2010 a vyřazování vozidel jsou uvedeny dále
v přílohách této zprávy a především na našem portálu:
portal.sda-cia.cz
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
be 4.6%. This is half of the renewal in developed countries.
This is why our vehicle fleet is obsolete and the air pollution
caused by motor vehicles is double as compared to the countries that really pay attention to air pollution. Just to demonstrate, there are still over one million passenger cars in the Czech
Republic without a catalytic converter (which is almost onefourth of the entire vehicle fleet), which produce 47% of harmful emissions although the number of kilometers driven by these
cars represents only 6% of total kilometers driven. Vehicles
older than 15 years (without a catalytic converter and the Euro
1 standard) produce 58.5% of harmful emissions and the number of kilometers driven by these vehicles represents about 13%
of the total kilometers driven. More than half a million passenger cars meeting the Euro 1 standard, over one million passenger cars meeting the Euro 2 standard, almost one million
passenger cars meeting the Euro 3 standard and over 600 000
passenger cars meeting the Euro 4 standard are still registered
in the Czech Republic.
OTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS
As always, other activities of individual CIA members lay
mostly in sponsoring culture, art, education, sports, social
area, healthcare and anti-drug and anti-alcohol activities.
CONCLUSION
The 17th issue of the Annual Report that you are reading
proves that the Car Importers Association has been an important and extremely vital organization well-recognized and
respected both in the Czech Republic and aboard for over
17 years now. The Annual Report provides a current picture
of the Association and its organization and members as well
as of the situation and developments on the Czech motor vehicle market.
The activity of the CIA confirms its irreplaceable role in
the economic and market structure of the Czech Republic and
shows its continuous efforts in helping to create the best possible environment for responsible, competent and fair practices in selling imported motor vehicles. At this point, we
should mention that the domestic motor vehicle market still
faces problems due to the missing long-term concept for the
development of road vehicles with the impact on traffic safety and the environment and the missing legal environment
and effective control mechanisms that are necessary for permanent and systematic tackling of different problems, including those connected with our membership in the EU.
NOTE:
More detailed overviews of the registrations of new
and used vehicles in the Czech Republic in 2010 and
the elimination of end-of-life vehicles are provided
in the annexes to the Annual Report and especially
at our portal: portal.sda-cia.cz
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:18
Str. 9
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
BMW
CITROËN
DAF
BMW Group Czech Republic
Citroën ČR, s.r.o.
DAF Trucks CZ, s.r.o.
(OA, Moto)
(OA, LUV)
(NA)
Office Park Centrum Nové Butovice
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice-Říčany
Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5
tel.: 224 835 600, fax: 224 835 656
tel.: 323 626 111, fax: 323 626 103
tel.: 225 990 011, fax: 225 990 099
[email protected]
[email protected]
gen. ředitel: Fréderic Passemard
ředitel: Roman Kubálek
[email protected]
gen. ředitel: Josef Reiter
obch. ředitel: František Neuman
obch. ředitel: Martin Koza
komunikace, tisk: Jiří Brož
komunikace, tisk: Veronika Jakubcová
komunikace, tisk: Martina Bedrnová
tel.: 323 626 123, fax: 323 626 103
tel.: 225 990 052, fax. 225 990 099
tel.: 224 835 620, fax: 224 835 656
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FORD
Ford Motor Company, s.r.o.
(OA, LUV)
FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, DODGE,
CHRYSLER, JEEP
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Fiat ČR, s.r.o.
[email protected]
tel.: 234 650 111, fax: 234 650 147
(OA, LUV)
Karolínská 1, 186 00 Praha 8
gen. ředitel: Jan Laube
tel.: 224 806 215, fax: 224 806 207
obch. ředitel: Milan Sysel
gen. ředitelka: Lucyna Bogusz, [email protected]
komunikace, tisk: Martin Linhart
tel.: 234 650 180, fax: 234 650 146
komunikace, tisk: Janka Konečná, tel: 224 806 268, 733 160 179, fax: 224 806 207, [email protected]
[email protected]
HONDA
HYUNDAI
CHEVROLET
Honda Česká Republika, s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC.
(OA, Moto)
(OA, LUV)
(OA, LUV)
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112
tel.: 251 025 111, fax: 251 025 499
tel.: 239 004 111, fax: 239 004 709
[email protected]
[email protected]
[email protected]
prezident: Jiří Miňovský
prezident: Kuen-Young Lee
ředitel: Pavel Drábik
obch. ředitel divize Auto: Petr Skála
ředitel: Vladimír Vošický
obch. ředitel divize Moto: Petr Kříbala
komunikace, tisk: Dalibor Klíma
komunikace, tisk: Hana Holcová
tel.: 602 222 320, 00421 258 275 577
komunikace, tisk: Aleš Indra
tel.: 251 025 364, fax: 251 626 965
fax: 239 004 709
tel.: 257 100 219, fax: 257 100 112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
9
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:17
Str. 10
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
AUDI, SEAT, VW - osobní vozy, VW - užitkové vozy
ISUZU
Import VOLKSWAGEN Group, s.r.o.
Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o.
(OA, LUV, NA)
(LUV, NA)
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
[email protected],
[email protected],
Prague Office Park II
[email protected]
K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5
tel.: 225 991 603, 725 171 228
gen.ř editel: Rudolf Javurek, tel.: 251 033 111, fax: 251 033 807 (hlavní sekretariát)
fax: 225 991 602
ved. divize AUDI: Petr Neústupný, tel.: 251 033 831, fax: 251 033 837
ved. divize SEAT: Michal Čížek, tel.: 251 033 842, fax: 251 033 940
gen.ř editel: Antonín Růžička
ved. divize VW-osobní vozy: Vratislav Strašil, tel.: 251 033 811, fax: 251 033 905
[email protected]
ved. divize VW-užitkové vozy: Rudolf Javurek, tel.: 251 033 111, 251 033 801, fax: 251 033 807
komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C), tel.: 220 513 314, fax: 220 518 209, [email protected]
IVECO
JAGUAR, LAND-ROVER
KIA
IVECO Czech Republic, a.s.
HelpReg, s.r.o.
Kia Motors Czech, s.r.o.
(LUV, NA)
(OA, LUV)
(OA, LUV)
Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8
Za Mototechnou 4, 155 00 Praha 5
V oblouku 128, 252 43Čestlice
tel.: 224 806 111, fax: 224 806 244
tel.: 251 619 260, 603 507 666, fax: 251 550 186
tel.: 267 188 401, fax: 267 912 260
www.iveco.cz, [email protected]
[email protected]
[email protected]
gen.ř editel: Sergio Biancheri
jednatel: Miroslav Stehlík
prezident: Hyung-Ki Baik
tel.: 224 806 111, fax: 224 806 244
gen.ř editel: Vít Pěkný
komunikace, tisk: Dieter Platzer
komunikace, tisk: Zuzana Žitná
JLR Austria GmbH
komunikace, tisk: Kateřina Vokounová
tel.: 00421 259 418 450, 733 160 179
Fürbergstrasse 51, A - 5020 Salzburg
tel.: 267 188 434, fax: 267 912 260
[email protected]
[email protected]
[email protected]
LADA
MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, MITSUBISHI FUSO
CS AutoLada, s.r.o.
Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.
(OA, LUV)
(OA, LUV, NA)
Koněvova 211, 130 00 Praha 3
Daimlerova 2, 149 00 Praha 4
tel.: 234 114 111, fax: 234 114 444
tel.: 271 077 111, fax: 271 077 112
[email protected]
[email protected]
gen.ř editel: Oleg Burmistrov
gen.ř editel: Florian Müller
ved. odd. OA: Martin Loskot
ředitel OA: Jan Bubeník
tel.: 234 114 502, fax: 234 114 501
ředitel užitkové vozy: Steffen Lucas
[email protected]
ředitel NA: Karel Kňap
ředitel LUV: František Mühlfeit
komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: 271 077 733, fax: 271 077 112, [email protected]
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:17
Str. 11
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
MAN
MAZDA
MITSUBISHI
MAN užitková vozidla Česká republika, s.r.o.
Mazda Motor Logistics Europe NV
M Motors CZ, s.r.o.
(NA)
(OA, LUV)
(OA, LUV)
Obchodní 120, 251 70 Čestlice
Bucharova 8, 158 00 Praha 5
Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
tel.: 272 111 511, fax: 272 111 590
tel.: 233 029 301, fax: 233 029 300
tel.: 296 574 111, fax: 296 574 269
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Jochen Modl
gen. ředitel: Alexej Kiriakovský
ředitel: Martin Krob
obch. ředitel: Jan Toupal
komunikace, tisk: Zdena Erbenová
tel.: 233 029 346
tel.: 272 111 542, fax: 272 111 593
[email protected]
komunikace, tisk: Ivana Zimová
tel.: 267 286 313, fax: 272 761 122
komunikace, tisk: Markéta Kuklová
[email protected]
tel.: 233 029 320, fax: 233 029 399
[email protected]
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
Nissan Sales Central and Eastern Europe Kft., o.s.
Opel Southeast Europe LLC.
Peugeot Česká republika, s.r.o.
(OA, LUV, NA)
(OA, LUV)
(OA, LUV)
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
tel.: 241 094 400, fax: 241 094 401
tel.: 239 004 111, fax: 239 004 100
tel.: 244 118 800, fax: 244 118 801
[email protected]
[email protected]
Country Manager: Petr Ouška
gen. ředitel: Pavel Šilha
obch. ředitel: Marco Venturini
komunikace, tisk: Martina Jirásková
komunikace, tisk: Martin Hejral
komunikace, tisk: Radka Matthey
tel.: 241 094 406, fax: 241 094 401
tel.: 239 004 202, fax: 239 004 100
tel.: 244 118 882, 724 106 111, fax: 244 118 801
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PORSCHE
RENAULT - osobní vozy, DACIA
RENAULT - nákladní vozy
Porsche Inter Auto CZ, s.r.o.
Renault ČR, a.s.
Renault Trucks ČR, s.r.o.
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
(OA, LUV)
(LUV, NA)
tel.: 257 107 111, fax: 257 107 399
Pobřežní 3, IBC, 186 00 Praha 8
Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8
[email protected]
tel.: 222 339 111, fax: 283 339 450
tel.: 225 102 510, fax: 225 102 511
gen. ředitel: Yann Carnoy
[email protected]
gen. ředitel a jednatel: Josef Roider
komunikace, tisk: Anna Gruberová
ředitel: Jean-Francois Gatineau
gen. ředitel: Bernard Chretien
[email protected]
obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: 222 339 111
market. ředitelka: Klára Straková
komunikace, tisk: Jitka Skaličková
komunikace, tisk: Petra Forasassiová
tel.: 222 339 317, fax: 222 339 401
tel.: 225 102 510, fax: 225 102 511
[email protected]
[email protected]
tel.: 257 107 312, fax: 257 107 399
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
11
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:16
Str. 12
Adresář členů Members Directory
Automobily Cars
SCANIA
SUBARU
SUZUKI
Scania Czech Republic, s.r.o.
SUBARU ČR, s.r.o.
Suzuki Motor Czech, s.r.o.
(NA)
(OA)
(OA, LUV, Moto)
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy
Pekařská 5, 155 00 Praha 5
U průhonu 40, 170 00 Praha 7
tel.: 251 095 111, fax: 257 951 224
tel.: 255 720 211, fax: 255 720 113
tel.: 220 800 957, fax: 266 710 089
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Peter Hornig
ředitel: Petr Neuman
prezident: Junichi Kato
komunikace, tisk: Michaela Blštáková
komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund
tel.: 251 095 188, fax: 257 951 224
tel.: 255 720 231, 602 772 680, fax: 255 720 113
komunikace, tisk: Dominika Vránová
[email protected]
[email protected]
tel.: 261 910 686, fax: 261 910 770
ředitel: Václav Lula
[email protected]
VOLVO - osobní vozy
VOLVO - nákladní vozy
TOYOTA, LEXUS
Volvo Auto Czech, s.r.o.
Volvo Truck Czech, s.r.o.
Toyota Motor Czech, s.r.o.
(OA)
(NA)
(OA, LUV)
V oblouku 731, 252 43 Průhonice
Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 13
tel.: 296 787 111, fax: 296 787 222
tel.: 271 021 111, fax: 272 680 033
tel.: 222 992 111, info: 800 600 800, fax: 222 992 190
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
výk. ředitel: Frank Versaevel, [email protected]
ředitel: Robert Grozdanovski
prezident: Tsutomu Otsubo
obch. a marketingová ředitelka:
Šárka Fuchsová, [email protected]
komunikace, tisk: Petra Doležalová
viceprezident: Marc Hendrich
komunikace, tisk: Markéta Slováčková
tel.: 271 021 502, fax: 272 680 033
komunikace, tisk TOYOTA & CA:
[email protected]
Tomáš Vaněk, tel.: 222 992 261, [email protected]
tel.: 602 453 813, fax: 296 787 222
komunikace, tisk LEXUS:
[email protected]
David Valenta, tel.: 222 992 403, [email protected]
Adresář členů Members Directory
Motocykly Motorcycles
ACCES MOTOR, TGB, ARCTIC CAT
APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI
ASP Group, s.r.o.
A Spirit, a.s.
Náměstí 13, 267 53 Žebrák
Vrbova 19, 147 00 Praha 4
tel.: 311 577 222-3, fax: 311 577 224
tel.: 225 110 111, fax: 225 110 199
[email protected]
jednatel: Dušan Hřích
[email protected]
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
ředitel: Vladimír Přibyl
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:16
Str. 13
Adresář členů Members Directory
Motocykly Motorcycles
BOMBARDIER
DAELIM, HYOSUNG
HARLEY DAVIDSON
BCE, s.r.o.
Moto Cup, s.r.o.
Harley-Davidson Czech Republic, s.r.o.
Lahovská 8, 159 00 Praha 5
Staré náměstí 33, 619 00 Brno
OPNB Building
tel.: 267 315 730, fax: 267 315 732
tel.: 775 094 201, 775 094 203
Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5
[email protected]
[email protected]
tel.: 245 001 181, fax: 251 565 396
jednatelka: Hana Barnetová
ředitel: Rudolf Neumann
[email protected]
ředitel: Martin Heřmanský
TMEC
CHUNLAN, TMEC
KAWASAKI
LINHAI, MOTORRO
Motoscoot, a.s.
Asko KC, s.r.o.
Impexta 3000 Ostrava, s.r.o.
Nádražní 54, 150 00 Praha 5
Žarošická 18, 628 00 Brno
Rudná 3/1118, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel./fax: 257 319 479 – Praha
tel.: 544 233 525, 544 213 935
tel.: 596 781 000, fax: 596 781 020
tel.: 553 623 044 – Opava
fax: 544 217 336
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ředitel: Milan Večes
ředitel: Antonín Daniel
jednatel: Roman Žurek
ředitel: Ing. Jiří Paliza
komunikace, tisk: Lucie Krůpova, [email protected]
KTM
KYMCO
TRIUMPH
YAMAHA
KTM Czech Republic, s.r.o.
MSA Moto Sport CZ, s.r.o.
DK auto-moto, s.r.o.
Yamaha Motor Middle Europe B.V.
B. Smetany 167/2, 301 00 Plzeň
Bachmačské nám. 6, 160 00 Praha 6
Triumph Divize
organizační složka CZ
tel.: 724 242 030
Šífařská 4, 147 00 Praha 4
Obchodní 132, 251 01 Čestlice
tel.: 241 021 440, fax: 241 021 441
tel.: 272 019 971, fax: 272 019 972
kontakt: Peter Dužek
[email protected]
tel.: 00421 232 132 503
jednatel: Gerald Federl
[email protected]
kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk
ředitel: Radek Klimeš
p.ve[email protected]
[email protected]
vedoucí org. složky: Václav Koucký
komunikace, tisk: Jakub Rejlek
tel.: 602 237 547, [email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
13
09-14_rocenka11_adresy.qxd
16.3.2011
13:16
Str. 14
Auto roku v ČR Car of the year in CR
2011
17. ročník 17th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
MERCEDES-BENZ SLS AMG
ALFA ROMEO Giulietta
BMW řady 5
FORD C-MAX
KIA Sportage
MERCEDES-BENZ SLS AMG
2010
16. ročník 16th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA YETI
VW GOLF
MERCEDES-BENZ „E“
PEUGEOT 3008
ŠKODA YETI
PORSCHE PANAMERA
2009
15. ročník 15th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
malé + mini Small + Mini
střední třída Medium
MPV
SUV + OffRoad
Lux + Sport + Cabrio
ŠKODA SUPERB
FORD FIESTA
ŠKODA SUPERB
CITROËN BERLINGO
AUDI Q5
VW SCIRROCO
Přehled vítězů ankety Automobil roku v ČR
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
MERCEDES-BENZ SLS AMG
ŠKODA YETI
ŠKODA SUPERB
KIA CEE’D
OPEL CORSA
FORD FOCUS
ŠKODA OCTAVIA
MAZDA 3
MAZDA 6 – novinářská anketa Journalist
ŠKODA SUPERB – čtenářská Readers
PEUGEOT 307 – novinářská a čtenářská anketa společně
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994/1995
ŠKODA FABIA COMBI – novinářská a čtenářská anketa společně
OPEL ZAFIRA – novinářská a čtenářská anketa společně
FORD FOCUS – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 206 – čtenářská Readers
ALFA ROMEO 156 – novinářská a čtenářská anketa společně
VW PASSAT – novinářská a čtenářská anketa společně
AUDI A4 – novinářská anketa Journalist
PEUGEOT 406 – čtenářská Readers
ŠKODA FELICIA – novinářská anketa Journalist
MAZDA 323 (do 0,5 mio.) – čtenářská Readers
RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) – čtenářská Readers
Auto
roku
V ČESKÉ REPUBLICE
Motocykl roku v ČR Motorcycle of the year in CR
2010
14. ročník 14th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW S 1000 RR
HONDA PCX
BMW R 1200 GS
HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy
HONDA VFR 1200 F
KAWASAKI Z 1000
BMW S 1000 RR
2009
13. ročník 13th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
BMW R 1200 GS Adventure
HONDA SW – T 400
BMW R 1200 GS Adventure
HARLEY-DAVIDSON FLSTSB Cross Bones
BMW K 1300 GT
HONDA CB 1000 R
HONDA CBR 1000 RR Fireblade ABS
2008
12. ročník 12th year
1 anketa 1 poll
abs. vítěz Absol. Winner
skútr a moped scooter and moped
enduro vč. cest. incl. Trav.
chopper
cest. silniční Road Traveling
naked bikes
sport
HONDA CB1000R
YAMAHA T-Max 500
BMW R 1200 GS
HARLEY-DAVIDSON Softail Rocker
KAWASAKI 1400 GTR
HONDA CB 1000 R
HONDA CBR 1000 RR Fireblade
Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
14
BMW S 1000 RR
BMW R 1200 GS Adventure
HONDA CB1000R
KTM 990 Adventure
BMW R 1200 GS Adventure
BMW R 1200 GS
Honda CBR1000RR Fireblade
VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
HONDA CBR600RR
HONDA VFR 800
SUZUKI GSX 1000R
KAWASAKI ZX-12R Ninja
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa
YAMAHA YZF-R1
HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:57
Str. 15
Celkové registrace vozidel v ČR Total Registration of Vehicles in CR
Kategorie Category
Nová Brand New
Ks Units
Podíl Share
Ojetá Used
Ks Units
Podíl Share
2010
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Vyřazená
Ks Units
M1
169 236
71,73 %
127 034
83,18 %
296 270
76,22 %
185 402
N1
11 576
4,91 %
7 470
4,89 %
19 046
4,90 %
9 890
M2,3
751
0,32 %
201
0,13 %
952
0,24 %
2 105
N2,3
5 445
2,31 %
2 858
1,87 %
8 303
2,14 %
10 807
L
18 451
7,82 %
11 635
7,62 %
30 086
7,74 %
5 542
O
26 294
11,14 %
2 612
1,71 %
28 906
7,44 %
8 879
T
2 232
0,95 %
479
0,31 %
2 711
0,70 %
101
Jiná Other
1 646
0,70 %
277
0,18 %
1 923
0,49 %
699
319
0,14 %
163
0,11 %
482
0,12 %
23
235 950
100 %
152 729
100 %
388 679
100 %
223 448
Nezařaditelná Noclassified
Celkem vozidel Total
Registrace nových osobních automobilů podle krajů
Registration of Brand New Passenger Cars by Regions
M1
Kraj Region
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Praha
52 350
Jihočeský
2010
z toho SDA from this CIA
Ks Units
Podíl Share
30,93 %
32 818
19,39 %
8 191
4,84 %
5 991
3,54 %
16 206
9,58 %
11 712
6,92 %
Karlovarský
3 810
2,25 %
3 135
1,85 %
Královéhradecký
6 489
3,83 %
4 770
2,82 %
Liberecký
5 186
3,06 %
3 699
2,19 %
15 393
9,10 %
11 113
6,57 %
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
6 882
4,07 %
4 729
2,79 %
Pardubický
5 418
3,20 %
3 751
2,22 %
Plzeňský
7 187
4,25 %
5 089
3,01 %
21 425
12,66 %
13 540
8,00 %
Ústecký
9 098
5,38 %
6 844
4,04 %
Vysočina
5 345
3,16 %
3 711
2,19 %
Zlínský
6 256
3,70 %
4 819
2,85 %
169 236
100 %
115 721
68,38 %
Středočeský
Celkem Total
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions
Kraj Region
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
N1
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
2010
z toho SDA from this CIA
Ks Units
Podíl Share
3 525
30,45 %
3 133
27,06 %
660
5,70 %
638
5,51 %
1 206
10,42 %
1 158
10,00 %
Karlovarský
211
1,82 %
199
1,72 %
Královéhradecký
433
3,74 %
416
3,59 %
Liberecký
450
3,89 %
439
3,79 %
Moravskoslezský
980
8,47 %
926
8,00 %
Olomoucký
450
3,89 %
433
3,74 %
Pardubický
393
3,39 %
380
3,28 %
Plzeňský
454
3,92 %
442
3,82 %
1 158
10,00 %
1 107
9,56 %
730
6,31 %
674
5,82 %
Vysočina
421
3,64 %
413
3,57 %
Zlínský
505
4,36 %
481
4,16 %
11 576
100 %
10 839
93,62 %
Středočeský
Ústecký
Celkem Total
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
15
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:57
Str. 16
Registrace nových nákladních automobilů podle krajů
Registration on of Brand New Trucks by Regions
Krajj Region
N2,3
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
845
477
562
150
233
132
374
244
333
410
864
379
259
183
5 445
15,52
8,76
10,32
2,75
4,28
2,42
6,87
4,48
6,12
7,53
15,87
6,96
4,76
3,36
100
Kraj Region
152
37
107
15
14
19
93
8
76
17
75
31
74
33
751
20,24
4,93
14,25
2,00
1,86
2,53
12,38
1,07
10,12
2,26
9,99
4,13
9,85
4,39
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2010
z toho SDA from this CIA
Ks Units
Podíl Share
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
55
15
8
3
3
4
7
1
11
1
28
2
56
6
200
7,32
2,00
1,07
0,40
0,40
1,00
0,93
0,13
1,46
0,13
3,73
0,27
7,46
0,80
26,63
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
L
Kraj Region
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
2 446
1 145
1 969
488
1 023
954
2 017
1 037
846
942
2 620
1 197
867
900
18 451
ANNUAL REPORT 2010
14,40
8,48
9,70
2,52
3,99
2,20
6,21
4,10
5,90
7,03
15,17
6,52
4,61
3,03
93,85
M2,3
Registrace nových motocyklů podle krajů
Registration on of Brand New Motorcycles by Regions
VÝROČNÍ ZPRÁVA
784
462
528
137
217
120
338
223
321
383
826
355
251
165
5 110
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem Total
16
z toho SDA from this CIA
Ks Units
Podíl Share
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Registrace nových autobusů podle krajů
Registration on of Brand New Buses by Regions
2010
13,26
6,21
10,67
2,64
5,54
5,17
10,93
5,62
4,59
5,11
14,20
6,49
4,70
4,88
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2010
z toho SDA from this CIA
Ks Units
Podíl Share
1 623
620
1 123
263
476
458
1 007
462
416
499
1 396
564
453
443
9 803
8,80
3,36
6,09
1,43
2,58
2,48
5,46
2,50
2,25
2,70
7,57
3,06
2,46
2,40
53,13
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:56
Str. 17
Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1)
Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
OA PC
Podíl
Share
Ks
Units
Pořadí
Position
Ks
Units
LUV LCV
Podíl
Share
Pořadí
Position
2010
Ks
Units
Celkem Total
Podíl
Share
Pořadí
Position
28.
SDA CIA
Alfa Romeo
272
0,16 %
27.
-
272
0,15 %
Audi
3 234
1,91 %
12.
8
0,07 %
27.
3 242
1,79 %
14.
BMW
3 056
1,81 %
14.
5
0,04 %
32.
3 061
1,69 %
15.
Citroën
6 453
3,81 %
8.
898
7,76 %
7.
7 351
4,07 %
8.
Dacia
3 130
1,83 %
13.
508
4,39 %
9.
3 611
2,00 %
13.
38.
Dodge
56
0,03 %
37.
7
0,06 %
29.
63
0,03 %
Fiat
4 303
2,54 %
10.
1 316
11,37 %
3.
5 619
3,11 %
9.
Ford
14 234
8,41 %
2.
1 956
16,90 %
1.
16 190
8,95 %
2.
20.
Honda
1 955
1,16 %
19.
1
0,01 %
45.
1 956
1,08 %
Hyundai
10 088
5,96 %
5.
103
0,89 %
15.
10 191
5,64 %
5.
Chevrolet
2 889
1,71 %
15.
2
0,02 %
38.
2 891
1,60 %
16.
Chrysler
96
0,06 %
31.
-
96
0,05 %
33.
Infiniti
84
0,05 %
33.
-
84
0,05 %
35.
Isuzu
-
Iveco
4
0,00 %
62
165
Jaguar
Jeep
Kia
6
0,05 %
31.
6
0,00 %
71.
66.
377
3,26 %
10.
381
0,21 %
25.
0,04 %
35.
1
0,01 %
45.
63
0,09 %
38.
0,10 %
29.
1
0,01 %
45.
166
0,09 %
30.
0,10 %
24.
8 004
4,43 %
7.
4
0,00 %
77.
153
0,08 %
31.
47
0,03 %
42.
7 993
4,72 %
6.
11
KTM
4
0,00 %
66.
-
Lada
148
0,09 %
30.
5
47
0,03 %
39.
-
Land Rover
285
0,17 %
26.
25
Lexus
206
0,12 %
28.
-
Lancia
Martin Motors
0,04 %
0,22 %
32.
18.
310
0,17 %
35.
206
0,11 %
29.
5
0,00 %
63.
4
0,03 %
34.
9
0,00 %
63.
Mazda
1 803
1,07 %
21.
15
0,13 %
22.
1 818
1,01 %
21.
Mercedes-Benz
2 798
1,65 %
17.
945
8,16 %
6.
3 743
2,07 %
11.
91
0,05 %
32.
-
91
0,05 %
34.
1 268
0,75 %
23.
119
1,03 %
14.
1 387
0,77 %
23.
24
0,21 %
19.
24
0,01 %
48.
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
-
Nissan
1 887
1,12 %
20.
248
2,14 %
11.
2 135
1,18 %
19.
Opel
3 505
2,07 %
11.
148
1,28 %
13.
3 653
2,02 %
12.
Peugeot
7 053
4,17 %
7.
1 133
9,79 %
5.
8 186
4,53 %
6.
Porsche
302
0,18 %
25.
2
0,02 %
38.
304
0,17 %
27.
Renault
11 937
7,05 %
4.
1 444
12,47 %
2.
13 381
7,40 %
4.
3
0,00 %
75.
78
0,67 %
17.
81
0,04 %
36.
0,01 %
45.
2 761
1,53 %
18.
69
0,04 %
37.
1 223
0,68 %
24.
Renault Trucks
Seat
2 760
1,63 %
18.
1
69
0,04 %
34.
-
Subaru
1 220
0,72 %
24.
3
Suzuki
2 800
1,65 %
16.
-
Toyota
4 836
2,86 %
9.
13 069
7,72 %
1 578
0,93 %
115 721
68,38 %
smart
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
0,03 %
36.
2 800
1,55 %
17.
156
1,35 %
12.
4 992
2,76 %
10.
3.
1 287
11,12 %
4.
14 356
7,94 %
3.
22.
2
0,02 %
38.
1 580
0,87 %
22.
10 839
93,63 %
126 560
70,00 %
4,54 %
Ostatní Others
Škoda
53 009
31,32 %
1.
525
53 534
29,61 %
1.
Aston Martin
19
0,01 %
46.
-
19
0,01 %
52.
Bentley
15
0,01 %
49.
-
15
0,01 %
55.
Cadillac
9
0,00 %
55.
-
9
0,00 %
63.
Ferrari
58
0,03 %
36.
Gonow
-
Hummer
8.
58
0,03 %
40.
8
0,07 %
27.
8
0,00 %
65.
0,09 %
25.
57.
3
0,00 %
75.
10
13
0,01 %
Kaipan
54
0,03 %
38.
-
54
0,03 %
41.
Maserati
29
0,02 %
42.
-
29
0,02 %
45.
32.
Multicar
100
0,06 %
Rolls Royce
12
0,01 %
50.
-
12
0,01 %
58.
Saab
38
0,02 %
40.
-
38
0,02 %
43.
58.
68.
Ssangyong
Jiné značky Others
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
-
100
0,86 %
-
16.
7
0,00 %
7
0,00 %
262
0,15 %
94
0,81 %
400
0,22 %
53 515
31,62 %
737
6,37 %
54 252
30,00 %
169 236
100 %
11 576
100 %
180 812
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
17
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:56
Str. 18
Registrace (2005–2010) nových osobních automobilů (OA - M1)
Registration (2005–2010) of Brand New Passenger Cars (PC - M1)
Značka Make
2005
Ks
Units
SDA CIA
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Dodge
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Chevrolet
Chrysler
Infinity
Iveco
Jaguar/Daimler
Jeep
Kia
KTM
Lada
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Martin Motors
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Renault Trucks
Seat
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota (-Lexus)
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA
Total CIA
2006
Podíl
Share
341 0,27
905 1,50
254 0,98
972 3,12
584 2,03
3 0,00
2 822 2,22
5 763 4,52
1 571 1,23
6 378 5,01
2 354 1,85
134 0,11
47 0,04
61 0,05
2 051 1,61
169 0,13
7 0,01
88 0,07
62 0,05
1 559 1,22
1 307 1,03
76 0,06
573 0,45
1 398 1,10
3 500 2,75
5 661 4,44
56 0,04
9 123 7,16
3 0,00
2 236 1,76
136 0,11
373 0,29
1 722 1,35
3 728 2,93
6 926 5,44
513 0,40
70 467 55,32
1
1
3
2
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ks
Units
2007
Podíl
Share
269 0,22
1 650 1,33
1 105 0,89
5 348 4,31
1 535 1,24
60 0,05
3 048 2,46
5 414 4,37
2 225 1,79
6 028 4,86
2 334 1,88
137 0,11
1 0,00
83 0,07
70 0,06
2 711 2,19
127 0,10
6 0,00
93 0,08
194 0,16
1 386 1,12
1 415 1,14
68 0,05
787 0,63
1 170 0,94
3 238 2,61
5 772 4,66
78 0,06
8 156 6,58
23 0,02
2 073 1,67
112 0,09
476 0,38
2 364 1,91
4 506 3,63
7 116 5,74
601 0,48
71 779 57,89
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ks
Units
2008
Podíl
Share
246 0,19
1 621 1,22
1 355 1,02
6 092 4,60
1 658 1,25
114 0,09
3 434 2,59
8 474 6,39
2 581 1,95
6 528 4,93
2 756 2,08
90 0,07
1 0,00
131 0,10
121 0,09
4 526 3,41
170 0,13
21 0,02
138 0,10
186 0,14
1 460 1,10
1 789 1,35
91 0,07
875 0,66
1 416 1,07
4 165 3,14
6 532 4,93
89 0,07
7 477 5,64
7 0,01
2 009 1,52
91 0,07
452 0,34
3 562 2,69
4 997 3,77
7 044 5,31
813 0,61
83 112 62,71
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ks
Units
2009
Podíl
Share
Ks
Units
2010
Podíl
Share
Ks
Units
Podíl
Share
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
165 0,11 %
2 181 1,52 %
1 575 1,10 %
6 817 4,75 %
2 562 1,78 %
93 0,06 %
3 979 2,77 %
10 897 7,59 %
2 682 1,87 %
7 377 5,14 %
3 786 2,64 %
124 0,09 %
2 0,00 %
147 0,10 %
124 0,09 %
5 479 3,81 %
150 0,10 %
27 0,02 %
147 0,10 %
176 0,12 %
2 557 1,78 %
2 019 1,41 %
94 0,07 %
1 148 0,80 %
1 585 1,10 %
4 030 2,81 %
7 111 4,95 %
126 0,09 %
9 189 6,40 %
10 0,01 %
2 312 1,61 %
96 0,07 %
716 0,50 %
3 873 2,70 %
5 528 3,85 %
8 956 6,23 %
791 0,55 %
98 631 68,66 %
217 0,13 %
894 1,79 %
628 1,63 %
209 4,46 %
253 1,39 %
89 0,06 %
4 287 2,65 %
16 054 9,93 %
2 637 1,63 %
8 416 5,21 %
4 206 2,60 %
90 0,06 %
39 0,02 %
3 0,00 %
104 0,06 %
176 0,11 %
7 348 4,55 %
6 0,00 %
166 0,10 %
69 0,04 %
141 0,09 %
241 0,15 %
1 0,00 %
2 043 1,26 %
2 665 1,65 %
83 0,05 %
1 267 0,78 %
2 087 1,29 %
3 815 2,36 %
6 684 4,13 %
199 0,12 %
10 604 6,56 %
7 0,00 %
2 273 1,41 %
69 0,04 %
1 038 0,64 %
3 446 2,13 %
4 716 2,92 %
11 781 7,29 %
1 502 0,93 %
113 553 70,24 %
272 0,16 %
3 234 1,91 %
3 056 1,81 %
6 453 3,81 %
3 103 1,83 %
56 0,03 %
4 303 2,54 %
14 234 8,41 %
1 955 1,16 %
10 088 5,96 %
2 889 1,71 %
96 0,06 %
84 0,05 %
4 0,00 %
62 0,04 %
165 0,10 %
7 993 4,72 %
4 0,00 %
148 0,09 %
47 0,03 %
285 0,17 %
206 0,12 %
5 0,00 %
1 803 1,07 %
2 798 1,65 %
91 0,05 %
1 268 0,75 %
1 887 1,12 %
3 505 2,07 %
7 053 4,17 %
302 0,18 %
11 937 7,05 %
3 0,00 %
2 760 1,63 %
69 0,04 %
1 220 0,72 %
2 800 1,65 %
4 836 2,86 %
13 069 7,72 %
1 578 0,93 %
115 721 68,38 %
49 094 37,04 %
44 530 31,00 %
47 620 29,46 %
53 009 31,32 %
%
%
%
%
%
%
%
%
2
2
7
2
Ostatní Others
Škoda
Aston Martin
51 833 41,81 %
5
0,00 %
4
0,00 %
4
0,00 %
10
0,01 %
15
0,01 %
19
Bentley
12
0,01 %
27
0,02 %
28
0,02 %
24
0,02 %
17
0,01 %
15
0,01 %
Cadillac
12
0,01 %
127
0,10 %
14
0,01 %
25
0,02 %
11
0,01 %
9
0,01 %
3
0,00 %
-
2
0,00 %
23
0,01 %
8
0,00 %
21
0,02 %
16
0,01 %
23
0,02 %
26
0,02 %
40
0,02 %
58
0,03 %
6
0,00 %
3
0,00 %
4
0,00 %
9
0,01 %
9
0,01 %
3
0,00 %
0,03 %
Caterham
Ferrari
Hummer
Kaipan
-
0,01 %
7
0,01 %
8
0,01 %
7
0,01 %
13
0,01 %
11
0,01 %
54
10
0,01 %
9
0,01 %
9
0,01 %
9
0,01 %
10
0,01 %
11
0,01 %
Maserati
9
0,01 %
10
0,01 %
18
0,01 %
36
0,03 %
28
0,02 %
29
0,02 %
Maybach
-
-
-
1
0,00 %
-
Rolls Royce
-
-
1
0,00 %
2
0,00 %
8
0,00 %
12
0,01 %
Rover
5
0,01 %
1
0,00 %
2
0,00 %
Saab
0,02 %
Lamborghini
Santana
18
56 743 44,55 %
-
0,00 %
8
0,01 %
7
0,01 %
12
14
0,01 %
41
0,03 %
55
0,04 %
81
0,06 %
52
0,03 %
38
2
0,00 %
8
0,01 %
10
0,01 %
5
0,00 %
4
0,00 %
-
Ssang Yong
29
0,02 %
62
0,05 %
54
0,04 %
32
0,02 %
37
0,02 %
7
0,00 %
Jiné značky Others
34
0,03 %
49
0,04 %
102
0,08 %
214
0,15 %
219
0,14 %
241
0,18 %
Celkem ostatní
Total Others
56 909 44,68 %
52 208 42,11 %
49 430 37,29 %
45 030 31,34 %
48 106 29,76 %
53 515 31,62 %
Celkem Total
127 376 100,0 %
123 987 100,0 %
132 542 100,0 %
143 661 100,0 %
161 659 100,0 %
169 236 100,0 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:56
Str. 19
Registrace (2005–2010) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1)
Registration (2005–2010) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
2005
Ks
Units
2006
Podíl
Share
Ks
Units
2007
Podíl
Share
Ks
Units
2008
Podíl
Share
Ks
Units
2009
Podíl
Share
Ks
Units
2010
Podíl
Share
Ks
Units
Podíl
Share
SDA CIA
Alfa Romeo
23
0,05 %
49
0,08 %
64
0,11 %
4
0,02 %
-
Audi
643
1,65 %
1154
2,33 %
1 719
2,77 %
1 603
2,67 %
347
1,79 %
8
0,07 %
BMW
555
1,42 %
807
1,63 %
1 323
2,13 %
1 562
2,60 %
310
1,60 %
5
0,04 %
2 090
5,35 %
3 353
6,77 %
3 831
6,18 %
3 207
5,35 %
1 320
6,79 %
898
7,76 %
254
0,41 %
342
0,57 %
463
2,38 %
508
4,39 %
40
0,06 %
41
0,07 %
12
0,06 %
7
0,06 %
3,65 %
1 274
6,56 %
1 316 11,37 %
2 462 12,67 %
1 956 16,90 %
Citroën
-
Dacia
-
-
Dodge
-
2
0,00 %
1 299
2,62 %
2 269
3,66 %
2 187
5 575 11,26 %
6 184
9,97 %
6 483 10,81 %
Fiat
1 194
Ford
5 140 13,16 %
Honda
3,06 %
425
1,09 %
296
0,60 %
628
1,01 %
625
1,04 %
114
0,59 %
1
0,01 %
1 145
2,93 %
1 910
3,86 %
2 036
3,28 %
1 425
2,38 %
266
1,37 %
103
0,89 %
Chevrolet
1
0,00 %
121
0,24 %
394
0,64 %
221
0,37 %
40
0,21 %
2
0,02 %
Chrysler
14
0,04 %
21
0,04 %
34
0,05 %
22
0,04 %
4
0,02 %
-
444
1,14 %
466
0,94 %
617
0,99 %
771
1,29 %
417
2,15 %
373
3,26 %
4
0,01 %
13
0,03 %
5
0,01 %
5
0,01 %
4
0,02 %
1
0,01 %
51
0,13 %
99
0,20 %
112
0,18 %
133
0,22 %
39
0,20 %
1
0,01 %
1 012
2,59 %
839
1,70 %
1 680
2,71 %
1 706
2,84 %
252
1,30 %
11
0,10 %
18
0,05 %
31
0,06 %
32
0,05 %
27
0,05 %
7
0,04 %
5
0,04 %
1
0,00 %
-
248
0,64 %
362
0,73 %
482
0,78 %
266
0,44 %
44
0,23 %
25
12
0,03 %
36
0,07 %
77
0,12 %
88
0,15 %
16
0,08 %
-
324
0,83 %
349
0,71 %
498
0,80 %
676
1,13 %
84
0,43 %
15
0,13 %
1 742
4,46 %
2 319
4,69 %
2 808
4,53 %
3 013
5,02 %
1 148
5,91 %
945
8,16 %
1
0,00 %
10
0,02 %
2
0,01 %
-
166
0,43 %
256
0,52 %
628
1,01 %
627
1,05 %
245
1,26 %
119
2
0,01 %
50
0,10 %
103
0,17 %
94
0,16 %
48
0,25 %
24
0,21 %
849
2,17 %
1 015
2,05 %
1 091
1,76 %
984
1,64 %
550
2,83 %
248
2,14 %
Opel
1 533
3,93 %
1 396
2,82 %
1 486
2,40 %
1 373
2,29 %
338
1,74 %
148
1,28 %
Peugeot
2 908
7,45 %
2 681
5,42 %
3 393
5,47 %
3 173
5,29 %
1 597
8,22 %
1 133
9,79 %
Porsche
68
0,17 %
39
0,08 %
81
0,13 %
83
0,14 %
7
0,04 %
2
0,02 %
Renault
3 035
7,77 %
3 674
7,42 %
4 242
6,84 %
4 628
7,72 %
1 612
8,30 %
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land/Range Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi Fuso
Nissan
Renault Trucks
-
-
-
-
-
0,22 %
1,03 %
1 444 12,47 %
78
0,20 %
111
0,22 %
140
0,23 %
197
0,33 %
92
0,47 %
78
Seat
377
0,97 %
366
0,74 %
367
0,59 %
240
0,40 %
34
0,18 %
1
0,01 %
Subaru
352
0,90 %
417
0,84 %
492
0,79 %
517
0,86 %
104
0,54 %
3
0,03 %
Suzuki
245
0,63 %
421
0,85 %
458
0,74 %
422
0,70 %
67
0,34 %
-
Toyota (-Lexus)
805
2,06 %
934
1,89 %
1195
1,93 %
1 133
1,89 %
311
1,60 %
156
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA
Total CIA
4 779 12,24 %
525
1,34 %
6 018 12,16 %
567
1,15 %
6 640 10,70 %
827
1,33 %
6 454 10,76 %
755
1,26 %
2 445 12,59 %
222
1,14 %
30 784 78,84 %
37 020 74,80 %
46 216 74,50 %
45 158 75,28 %
16 301 83,91 %
7 818 20,02 %
11 835 23,91 %
15 212 24,52 %
14 378 23,97 %
2 872 14,78 %
0,67 %
1,35 %
1 287 11,12 %
2
0,02 %
10 839 93,63 %
Ostatní Others
Škoda
Cadillac
3
0,01 %
7
0,01 %
14
28
0,07 %
16
0,03 %
-
Hummer
32
0,08 %
42
0,08 %
53
0,09 %
58
0,10 %
14
0,07 %
10
0,09 %
Multicar
79
0,20 %
100
0,20 %
105
0,17 %
94
0,16 %
113
0,58 %
100
0,86 %
12
0,02 %
27
0,04 %
35
0,06 %
2
0,01 %
-
0,08 %
63
0,13 %
36
0,06 %
18
0,03 %
-
46
0,12 %
126
0,25 %
118
0,19 %
47
0,08 %
14
0,07 %
-
227
0,58 %
270
0,55 %
257
0,41 %
187
0,31 %
110
0,57 %
102
0,81 %
14 828 24,72 %
3 126 16,09 %
737
6,37 %
59 986
19427
11 576
100 %
Santana
Ssang Yong
Jiné značky Others
Celkem ostatní
Total Others
Celkem Total
30
8 263 21,16 %
39 047
100 %
12 471 25,20 %
49491
100 %
0,02 %
-
15 822 25,50 %
62038
11
100 %
1
0,01 %
4,54 %
Dacia (ne CIA not SDA)
Saab
0,02 %
525
-
100 %
-
-
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
19
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:55
Str. 20
Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů
Best selling PC and LCV
Značka verze Make version
Pořadí
OA PC
Position
2010
LUV LCV
Celkem
Total
OA PC
2010
2009
LUV LCV
2010/2009
Rozdíl Diff.
Rozdíl Diff.
Ks Units
Celkem
Total
1.
Škoda Octavia
25 819
38
25 857
21 923
1 480
23 403
2 454
10,49 %
2.
Škoda Fabia
15 588
13
15 601
17 175
588
17 763
-2 162
-12,17 %
3.
Škoda Superb
4 476
2
4 478
3 058
138
3 196
1 282
40,11 %
4.
Hyundai i30
4 309
-
4 309
3 274
53
3 327
982
29,52 %
5.
Škoda Yeti
4 264
3
4 267
1 635
8
1 643
2 624
159,71 %
6.
Kia cee’d
4 228
-
4 228
4 110
124
4 234
-6
-0,14 %
7.
VW Golf
3 844
3
3 847
3 112
167
3 279
568
17,32 %
8.
Ford Focus
3 581
2
3 583
2 430
110
2 540
1 043
41,06 %
9.
Ford Fusion
3 530
-
3 530
6 957
63
7 020
-3 490
-49,72 %
10.
Ford Fiesta
3 372
13
3 385
2 455
5
2 460
925
37,60 %
11.
Renault Megane
3 121
-
3 121
3 644
183
3 827
-706
-18,45 %
12.
Škoda Roomster
2 318
469
2 787
3 166
626
3 792
-1 005
-26,50 %
13.
VW Polo
2 326
-
2 326
2 391
-
2 391
-65
-2,72 %
14.
VW Passat
2 220
-
2 220
2 256
159
2 415
-195
-8,07 %
15.
Ford Transit
335
1 839
2 174
235
1 882
2 117
57
2,69 %
16.
Citroën Berlingo
1 853
284
2 137
1 887
574
2 461
-324
-13,17 %
17.
Renault Thalia
2 119
-
2 119
2 306
-
2 306
-187
-8,11 %
18.
Peugeot 207
1 974
3
1 977
2 482
63
2 545
-568
-22,32 %
19.
Renault Clio
1 810
12
1 822
1 596
82
1 678
144
8,58 %
20.
Dacia Logan MCV
1 294
508
1 802
1 222
462
1 684
118
7,01 %
21.
Toyota Yaris
1 801
-
1 801
1 937
-
1 937
-136
-7,02 %
22.
Peugeot 308
1 685
-
1 685
1 457
65
1 522
163
10,71 %
23.
Seat Ibiza
1 674
-
1 674
979
8
987
687
69,60 %
24.
Hyundai I20
1 617
-
1 617
1 568
-
1 568
49
3,13 %
25.
Fiat Panda
1 531
-
1 531
1 408
-
1 408
123
8,74 %
26.
VW Tiguan
1 522
-
1 522
1 118
84
1 202
320
26,62 %
27.
Ford Mondeo
1 418
-
1 418
1 788
92
1 880
-462
-24,57 %
28.
Renault Fluence
1 384
-
1 384
2
-
2
1 382
29.
VW Transporter
842
500
1 342
738
648
1 386
-44
-3,17 %
30.
Opel Astra
1 301
-
1 301
791
67
858
443
51,63 %
Celkové registrace motorových vozidel v České republice
Total registration motor vehicles in Czech republic
Druh vozidel
Vehicle mode
Kategorie
Category
Rozdíl registrací
Diff. registration
Průměrný rok výroby
Průměrný věk
Average year made
Average age
k 31. 12. 2010
Osobní automobily PC
M1
4 496 232
4 435 052
64 180
1997,30
13,70
Užitkové automobily LCV
N1
N2
N3
492 438
91 758
97 344
490 778
94 650
99 492
1 660
-2 892
-2 148
2002,46
1991,76
1997,53
8,54
19,24
13,47
681 540
684 920
-3 380
2000,31
10,69
Celkem Total
Autobusy Bus
M 2 a M3
19 653
19 943
-290
1996,62
14,38
Motocykly Motorcycle
L
924 291
903 346
20 945
1979,00
32,00
Traktory Tractors
T
153 289
151 352
1 937
1981,62
29,38
6 275 005
6 194 613
80 392
1994,54
16,46
627 009
91 297
84 223
77 151
14 767
3 649
-561
-575
1991,30
1993,85
1975,66
1995,42
19,70
17,15
35,34
15,58
Motorová vozidla celkem Total
Přípojná vozidla Trailer
20
Celkový počet k
Total numver to
31. 12. 2010
31. 12. 2009
2010
O1
O2
O3
O4
641
94
83
76
776
946
662
576
Jiná (nezařazeno) Other
49 978
45 030
1 948
Celkem Total
946 938
924 710
22 228
1989,56
21,44
Motorová a přípojná celkem Total
7 221 943
7 119 323
102 620
1993,89
17,11
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:54
Str. 21
Registrace nových autobusů podle provedení Registration of Brand New Buses by Execution
Značka Make
Šasi
Chassis
Ks Units
SDA CIA
Citroën
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Linkový-II
Inter-City
Ks Units
Dálkový-III
Coach
Ks Units
Ostatní
Others
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
Celkem
Total
Ks Units
Podíl Share
1
8
9
1
9
1
76
9
93
3
9
24
2
10
14
6
68
-
2
4
6
1
11
1
9
18
11
115
6
2
10
14
7
7
200
0,13
1,20
2,40
1,46
15,31
0,80
0,27
1,33
1,86
0,93
0,93
26,63
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-
77
15
98
190
136
169
305
5
3
3
11
1
1
1
4
1
2
4
2
1
5
20
4
44
1
223
1
2
4
2
3
1
15
275
20
4
551
0,13
29,69
0,13
0,27
0,53
0,27
0,40
0,13
2,00
36,62
2,66
0,53
73,37
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
19
2,93 %
199
89,75 %
79
0,00 %
1
0,00 %
55
7,32 %
398
0,00 %
775
100%
100 %
Registrace nových autobusů podle kategorie Registration of Brand New Buses by Category
Značka Make
SDA CIA
Citroën
Ford
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Scania
Scania Irizar
Setra
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Podíl Share
Ostatní Others
BMC
Irisbus
Isuzu
Isuzu Turquoise
Mave
Menarinibus
Neoplan
Rosero-P
Solaris
SOR
Tedom
Vdl Bova
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
2010
11
1
6
1
19
Ostatní Others
BMC
Irisbus
Isuzu
Isuzu Turquoise
Mave
Menarinibus
Neoplan
Rosero-P
Solaris
SOR
Tedom
Vdl Bova
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
Městský-I
City
Ks Units
M2,3
M2
M3
z toho M3 kloubový
from this M3 Articulated
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
Ks Units
Ks Units
Ks Units
1
9
6
6
22
2,93 %
14
11
109
2
10
14
7
167
22,24 %
1
1
2
0,27 %
4
6
1
11
1,46 %
1
9
18
11
115
6
2
10
14
7
7
200
26,63 %
-
219
3
15
270
507
6
5
19
30
1
4
1
2
4
2
1
5
20
4
44
22
2,93 %
674
89,75 %
32
4,26 %
55
7,32 %
1
223
1
2
4
2
3
1
15
275
20
4
551
M2,3
Celkem
Total
Podíl Share
2010
Pořadí Position
0,00
1,20
2,40
1,46
15,31
0,80
0,27
1,33
1,86
0,93
0,93
26,63
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.
10.
5.
8.
3.
13.
17.
9.
7.
11.
11.
0,13
29,69
0,00
0,27
0,53
0,27
0,40
0,13
2,00
36,62
2,66
0,53
73,37
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
10.
2.
20.
17.
14.
17.
16.
20.
6.
1.
4.
14.
751
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
100 %
ANNUAL REPORT 2010
21
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:50
Str. 22
Registrace nových nákladních automobilů podle provedení
Registration of Brand New Trucks by Execution
Značka Make
SDA CIA
DAF
Didge
Fiat
Ford
Isuzu
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Peugeot
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Valník
Platform
Ks Units
Tahač
Tractor
Ks Units
Skříň
Box
Ks Units
Sklápěč
Tipper
Ks Units
Ostatní
Others
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
260
1
4
4
402
414
605
53
6
188
113
6
106
2 162
3
3
688
112
449
389
157
568
322
2 685
1
12
45
2
60
-
1
4
6
1
12
15
2
1
34
50
74
2
1
9
188
963
2
1
6
4
560
914
1 120
53
6
347
682
14
438
5 110
17,69
0,04
0,02
0,11
0,07
10,28
16,79
20,57
0,97
0,11
0,00
6,37
12,53
0,26
8,04
93,85
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
6
176
119
301
-
-
-
10
10
-
3
2
4
1
1
1
1
1
7
2
1
24
6
179
2
4
1
1
1
1
1
7
2
130
335
0,11
3,29
0,04
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,13
0,04
2,39
6,15
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2 463
45,23 %
3
0,04 %
60
1,10 %
10
0,18 %
12
0,22 %
212
3,89 %
5 445
100 %
2 685
49,31 %
Registrace nových nákladních automobilů podle kategorií
Registration of Brand New Trucks by Category
Značka Make
SDA CIA
DAF
Dodge
Fiat
Ford
Isuzu
Iveco
MAN
Mercedes-Benz
Mitsubishi Fuso
Nissan
Renault Trucks
Scania
Volkswagen
Volvo
Celkem SDA Total CIA
Ostatní Others
Achleitner
Avia
BSI
Bucher Schörling
Bürstner
Dethleffs
Ginaf
Hummer
MAZ
Multicar
Praga
Tatra
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2010
Šasi
Chassis
Ks Units
Ostatní Others
Achleitner
Avia
BSI
Bucher Schörling
Bürstner
Dethleffs
Ginaf
Hummer
MAZ
Multicar
Praga
Tatra
Celkem ostatní Total Others
Celkem Total
Podíl Share
N2,3
do 6t
Up to 6T
Ks Units
pod 7,5t
Bellow 7,5T
Ks Units
pod 12t
Bellow 12T
Ks Units
pod 18t
Bellow 18T
Ks Units
1
5
61
128
1
4
11
14
225
4
118
28
34
19
32
235
102
4
94
148
126
33
2
33
7
549
32
48
36
111
26
4
257
-
6
44
50
132
132
225
4,13 %
285
5,23 %
681
12,51 %
ANNUAL REPORT 2010
Celkem
Total
Ks Units
Podíl Share
N2,3
pod 22t
Bellow 22T
Ks Units
+22t
+22T
Ks Units
Nezařazeno
Noclassified
Ks Units
743
153
482
466
164
572
324
2 904
67
52
170
181
79
109
94
752
1
1
66
66
258
4,74 %
2 970
54,55 %
100 %
2010
Ks Units
Celkem
Total
Podíl Share Pořadí Position
15
2
1
34
50
74
2
1
9
188
963
2
1
6
4
560
914
1 120
53
6
347
682
14
438
5 110
17,69
0,04
0,02
0,11
0,07
10,28
16,79
20,57
0,97
0,11
6,37
12,53
0,26
8,04
93,85
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2.
18.
21.
13.
16.
5.
3.
1.
10.
13.
7.
4.
11.
6.
62
62
3
2
4
1
1
1
1
1
7
2
1
24
6
179
2
4
1
1
1
1
1
7
2
130
335
0,11
3,29
0,04
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,13
0,04
2,39
6,15
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
13.
8.
18.
16.
21.
21.
21.
21.
21.
12.
18.
9.
814
14,95 %
253
5,32 %
5 445
100 %
100 %
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:48
Str. 23
Registrace nových motocyklů Registration of Brand New Motorcycles
Značka Make
SDA CIA
Access
Apollo
Aprilia
Arctic Cat
BMW
Bombardier
Buell
Cagiva
CPI
Dadyw
Daelim
Derbi
Dongfang
FMC
Fosti
Gamax
Generic
Generic Motor
Giantco
Gilera
Gsmoon
Harley Davidson
Honda
Husqvarna
Hyosung
Jianshe
Jincheng
Kawasaki
Keeway
Kentoya
KTM
Linhai
Loncin
Longjia
Lynx
Moto Guzzi
Moto Morini
MV Agusta
Piaggio
Rhon
Rich
Sachs
Ski-Doo
Suzuki
TGB
TMEC
Triumph
Yamaha
Zongshen
Celkem SDA Total CIA
Do 50 cm
Up to 50 cm3
Ks
Podíl
Units
Share
3
5
112
54
3
1
7
1
43
9
16
44
58
5
21
176
29
57
207
116
2 183
63
46
146
484
155
2
4 043
Ostatní Others
Maxon
636
Kymco
258
Yuki
209
Jmstar
277
Baotian
128
CF Moto
Shenke
127
Jonway
107
Peugeot
204
Znen
59
Sym
60
Ducati
Jawa
31
Jiné značky Others
735
Celkem ostatní Total Others 2 831
Celkem Total
6 874
0,03 %
0,61 %
0,29 %
0,02
0,01
0,04
0,01
0,23
0,05
0,09
0,24
%
%
%
%
%
%
%
%
0,31 %
0,03 %
0,11 %
0,95 %
0,16 %
0,31 %
1,12 %
0,63
11,83
0,34
0,25
%
%
%
%
0,79 %
2,62 %
0,84 %
0,01 %
21,91 %
3,45
1,40
1,13
1,50
0,69
%
%
%
%
%
0,69
0,58
1,11
0,32
0,33
%
%
%
%
%
Nad 50 cm
Over 50 cm3
Ks
Podíl
Units
Share
24
181
193
6
8
1
1
1
3
1
50
233
898
28
2
4
148
26
30
242
64
85
34
2
2
86
13
404
32
23
76
654
6
3 562
0,13 %
0,98 %
1,05 %
0,03 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,27 %
1,26
4,87
0,15
0,01
%
%
%
%
0,02
0,80
0,14
0,16
1,32
%
%
%
%
%
0,35 %
0,46 %
0,18
0,01
0,01
0,47
%
%
%
%
0,07 %
2,19
0,17
0,12
0,41
3,54
0,03
19,31
%
%
%
%
%
%
%
1,13
1,14
0,99
0,44
0,16
%
%
%
%
%
0,17 %
3,97 %
15,34 %
208
210
182
82
29
23
42
7
51
26
88
20
479
1 447
0,12
0,23
0,04
0,28
0,14
0,47
0,11
-13,26
7,84
37,26 %
5 009
2010
Jiné
Other
Ks
Units
221
41
74
10
23
1
2
100
3
12
25
2
423
21
958
%
%
%
%
%
%
%
%
%
68
301
6
533
908
27,15 %
1 866
Podíl
Share
1,20 %
0,22 %
0,40 %
0,05 %
0,12 %
0,01 %
0,01 %
0,54 %
0,02 %
0,07 %
0,14 %
0,01 %
2,29 %
0,11 %
5,19 %
Nezařazeno
Noclassified
Ks
Podíl
Units
Share
3
22
35
5
69
91
2
4
1
67
3
2
0
8
8
10
61
82
3
3
4
9
68
1
3
39
111
6
59
8
26
5
1
28
47
3
23
5
167
5
6
12
125
1 240
0,02
0,12
0,19
0,03
0,37
0,49
0,01
0,02
0,01
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0,36 %
0,02 %
0,01 %
0,04 %
0,04
0,05
0,33
0,44
0,02
0,02
0,02
0,05
0,37
0,01
0,02
0,21
0,60
0,03
0,32
0,04
0,14
0,03
0,01
0,15
0,25
0,03
0,12
0,03
0,91
0,03
0,03
0,07
0,68
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
6,72 %
Ks
Units
1,21
0,28
1,78
0,25
1,42
0,89
0,04
0,02
0,40
0,01
0,02
0,37
0,05
0,01
0,24
0,17
0,15
0,24
0,01
0,63
0,05
1,59
5,34
0,17
0,03
0,02
0,18
1,17
1,11
0,34
1,54
1,14
0,70
1,90
0,11
0,33
0,04
0,02
1,38
12,09
0,36
0,44
0,04
3,09
3,28
2,78
0,48
5,18
0,04
53,13
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
24.
71.
13.
72.
20.
30.
126.
158.
54.
205.
167.
58.
116.
188.
73.
84.
87.
74.
205.
35.
116.
17.
2.
85.
145.
158.
80.
25.
27.
65.
18.
26.
33.
11.
99.
66.
133.
167.
21.
1.
62.
48.
133.
7.
5.
8.
45.
3.
126.
5,09
3,12
2,20
2,10
1,78
1,77
1,76
1,73
1,33
0,83
0,59
0,58
0,39
0,24
46,87
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
4.
6.
9.
10.
12.
14.
15.
16.
22.
31.
39.
41.
55.
3,00%
4,92 %
0,51
0,21
0,08
0,16
0,93
0,14
0,94
0,93
0,19
0,24
0,09
0,10
0,11
0,14
18,76
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
939
575
406
388
329
327
324
320
246
154
109
107
72
4 352
8 648
10,11 %
4 702
25,48 %
18 451
1,63 %
0,03%
Pořadí
Position
224
51
328
46
262
165
8
4
73
1
3
69
10
2
45
32
27
44
1
116
10
294
985
31
5
4
34
216
204
62
284
211
130
351
20
60
7
3
255
2 230
66
82
7
571
606
513
88
955
8
9 803
95
39
15
29
172
26
174
171
35
44
17
19
21
2 605
3 462
0,37 %
Celkem
Total
Podíl
Share
VÝROČNÍ ZPRÁVA
100 %
ANNUAL REPORT 2010
23
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:47
Str. 24
Registrace nových osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Passenger Cars by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2005–2010
IX
X
XI
XII
Celkem Total
■ 2005
8 943
7 844
11 057
12 668
13 384
13 214
10 043
10 527
8 681
10 327
10 347
10 341
127 376
■ 2006
7 821
8 462
11 285
11 479
13 231
11 505
9 904
10 111
8 869
10 979
10 775
9 566
123 987
■ 2007
9 147
9 192
11 766
11 974
12 829
12 652
11 552
10 420
9 177
12 120
11 162
10 551
132 542
■ 2008
10 082
10 646
12 298
14 782
11 852
13 795
12 941
10 470
12 134
12 973
11 384
10 304
143 661
■ 2009
8 842
9 823
12 410
17 592
14 277
16 284
14 150
12 174
12 196
14 121
14 975
14 815
161 659
■ 2010
10 813
11 080
17 446
15 264
15 885
18 538
11 388
12 088
13 251
13 126
15 228
15 129
169 236
15 000
10 000
5 000
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
prosinec
December
2005–2010
IX
X
XI
XII
Celkem Total
■ 2005
2 192
2 016
2 815
3 144
3 447
3 680
2 882
3 292
2 831
3 681
4 115
4 952
39 047
■ 2006
3 371
3 082
3 992
3 668
4 488
4 713
3 672
4 078
3 455
4 716
4 878
5 378
49 491
■ 2007
4 369
3 800
4 655
4 764
5 145
5 309
4 688
4 593
4 421
6 149
6 467
7 678
62 038
■ 2008
5 778
4 532
4 898
5 821
4 993
5 649
5 203
4 073
5 025
5 006
4 284
4 724
59 986
■ 2009
3 634
2 946
2 629
1 565
961
1 137
1 037
955
965
1 070
1 332
1 196
19 427
■ 2010
790
711
885
1 000
1 112
1 405
706
848
858
911
1 213
1 137
11 576
6 000
4 000
2 000
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Buses by Month and Year
Období Period
prosinec
December
2005–2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
■ 2005
16
15
51
56
90
93
43
61
85
132
111
63
816
■ 2006
37
67
83
123
34
55
71
61
111
116
132
54
944
■ 2007
28
56
69
68
75
93
51
87
60
90
140
132
949
■ 2008
50
56
103
91
108
121
107
66
98
112
111
168
1 191
■ 2009
33
24
63
66
42
63
56
70
104
61
116
77
775
■ 2010
32
24
37
43
70
100
33
40
82
72
109
109
751
150
100
50
0
leden
January
24
únor
February
VÝROČNÍ ZPRÁVA
březen
March
duben
April
ANNUAL REPORT 2010
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
prosinec
December
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:34
Str. 25
Registrace nových nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Trucks by Month and Year
Období Period
I
II
■ 2005
537
520
■ 2006
671
509
■ 2007
662
596
■ 2008
866
■ 2009
490
■ 2010
289
III
2005–2010
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
703
834
833
757
557
840
2 112
235
476
582
928
1 069
1 149
973
930
767
910
1 090
974
993
965
724
993
931
348
496
480
360
370
353
328
390
406
272
381
419
358
662
262
382
586
503
613
Celkem Total
659
706
836
854
833
585
1 283
800
976
858
9 927
915
1 142
1 174
959
1 090
11 587
750
618
10 581
385
354
4 760
718
5 445
8 629
2 000
1 500
1 000
500
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
říjen
October
listopad
November
Registrace nových motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Brand New Motocycles by Month and Year
Období Period
I
II
■ 2005
463
262
■ 2006
518
414
■ 2007
739
788
■ 2008
860
1 307
■ 2009
746
850
■ 2010
474
533
III
prosinec
December
2005–2010
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem Total
782
2 010
2 590
2 365
1 979
1 863
1 142
1 224
2 696
3 379
2 489
2 682
2 626
1 337
922
750
497
15 625
885
594
773
19 617
1 901
3 276
3 554
3 572
3 157
3 101
1 830
3 406
3 521
4 176
3 760
2 872
1 668
1 400
724
1 067
24 947
2 117
1 388
841
1 144
1 815
3 248
2 464
2 645
2 255
27 222
2 119
1 597
878
608
516
1 741
2 316
2 175
2 756
3 019
19 741
2 214
1 470
756
586
411
18 451
4 000
3 000
2 000
1 000
0
leden
January
únor
February
březen
March
duben
April
květen
May
červen
June
červenec
July
srpen
August
září
September
Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes
říjen
October
listopad
November
M1
prosinec
December
2010
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
■ Malé Small
44 421
26,25 %
28 833
■ Mini Mini
5 881
3,48 %
5 881
3,48 %
■ Nižší střední Low Medium
32 318
19,10 %
32 318
19,10 %
■ Střední Medium
34 386
20,32 %
8 549
5,05 %
6 574
3,88 %
2 086
1,23 %
■ Vyšší střední Exclusive
■ Luxusní Luxury
■ MPV MPV
■ Sportovní Sport
■ Terénní SUV
❒ Nezařazeno Noclassificed
Celkem Total
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
17,04 %
451
0,27 %
451
0,27 %
20 674
12,22 %
18 356
10,85 %
889
0,53 %
888
0,52 %
19 289
11,40 %
15 008
8,87 %
4 353
2,57 %
3 351
1,98 %
169 236
100 %
115 721
68,38 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
25
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:33
Str. 26
Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle obchodních tříd
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Business Classes
Kategorie Class
N1
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
2 108
18,21 %
1 601
13,83 %
■ Do 3,0t Up to 3.0T
4 644
40,12 %
4 618
39,89 %
■ Do 3,5t Up to 3.5T
4 342
37,51 %
4 341
37,50 %
482
4,16 %
279
2,41 %
11 576
100 %
10 839
93,63 %
Celkem Total
Registrace nových motocyklů podle zdvihového objemu
Registration of Brand New Motorcycles by Stroke Capacity
L
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
6 874
37,26 %
4 043
21,91 %
1 995
10,81 %
954
5,17 %
■ Do 350 cm3 Up to 350 cm3
759
4,11 %
556
3,01 %
■ Do 500 cm3 Up to 500 cm3
253
1,37 %
153
0,83 %
■ Do 800 cm3 Up to 800 cm3
908
4,92 %
869
4,71 %
■ Nad 800 cm3 Over 800 cm3
1 094
5,97 %
1 030
5,58 %
■ Jiné Others
1 866
10,11 %
958
5,19 %
❒ Nezařazeno Noclassificed
4 702
25,48 %
1 240
6,72 %
18 451
100 %
9 803
53,13 %
M1
Kategorie Class
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Benzin Petrol
96 942
57,28 %
73 473
43,41 %
Nafta Diesel
67 681
39,99 %
38 702
22,87 %
CNG CNG
150
0,09 %
150
0,09 %
LPG LPG
69
0,04 %
6
0,00 %
E85 E85
32
0,02 %
30
0,02 %
6
0,00 %
6
0,00 %
4 356
2,57 %
3 354
1,98 %
169 236
100 %
115 721
68,38 %
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Nafta Diesel
Benzin Petrol
1 291
11,15 %
853
7,37 %
Nafta Diesel
9 757
84,29 %
9 668
83,52 %
CNG CNG
35
0,30 %
35
0,30 %
LPG LPG
11
0,10 %
4
0,03 %
E85 E85
-
Elektro Electro
Celkem Total
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA
4,16 %
279
2,41 %
11 576
100 %
10 839
93,63 %
ANNUAL REPORT 2010
Benzin Petrol
-
482
2010
Nezařazeno Noclassificed
-
-
Nezařazeno Noclassificed
N1
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
Benzin Petrol
2010
Nezařazeno Noclassificed
Registrace nových lehkých užitkovýchch automobilů podle paliva
Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Fuel
Kategorie Class
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
■ Do 125 cm3 Up to 125 cm3
Registrace nových osobních automobilů podle paliva
Registration of Brand New Passenger Cars by Fuel
Celkem Total
2010
■ Do 50 cm3 Up to 50 cm3
Celkem Total
Nezařazeno Noclassificed
Z toho SDA From this CIA
Ks Units
Podíl Share
■ Do 2,0t Up to 2.0T
❒ Nezařazeno Noclassificed
Elektro Electro
2010
Nafta Diesel
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:33
Str. 27
První registrace (dovezených) ojetých osobních automobilů podle stáří (v letech)
Registration of Used Passenger Cars by Age (in Years)
Značka Make
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Do 1
Up to 1
Ks Units
12
Do 3
Up to 3
Ks Units
53
M1
2010
Do 5
Up to 5
Ks Units
Do 10
Up to 10
Ks Units
Do 15
Up to 15
Ks Units
Nad 15
Over 15
Ks Units
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
Pořadí Position
176
625
337
19
1 222
0,96 %
18.
52.
4
3
1
3
1
-
12
0,01 %
278
595
1 139
1 140
1 061
97
4 310
3,39 %
10.
3
6
10
8
-
1
28
0,02 %
43.
9.
341
622
944
1 415
954
338
4 614
3,63 %
Citroën
76
550
1 355
3 950
1 634
92
7 657
6,03 %
6.
Dacia
29
114
44
2
-
-
189
0,15 %
34.
Daihatsu
5
15
15
51
87
33
206
0,16 %
33.
Dodge
6
36
29
9
2
-
82
0,06 %
38.
Ferrari
6
10
10
7
3
3
39
0,03 %
41.
Fiat
43
236
595
2 418
2 375
212
5 879
4,63 %
7.
Ford
444
2 796
4 801
6 489
3 332
187
18 049
14,21 %
2.
32
72
128
273
272
52
829
0,65 %
22.
42.
Honda
Hummer
-
8
14
10
-
-
32
0,03 %
Hyundai
27
113
174
644
246
6
1 210
0,95 %
19.
Chevrolet
27
78
104
258
162
5
634
0,50 %
26.
Chrysler
4
54
83
258
204
22
652
0,51 %
25.
Infiniti
6
10
3
3
-
0
22
0,02 %
45.
Jaguar
14
15
14
54
18
11
126
0,10 %
36.
Jeep
19
40
66
180
113
24
442
0,35 %
27.
Kia
34
140
184
427
153
10
948
0,75 %
20.
-
8
10
30
5
6
59
0,05 %
40.
Lada
Lancia
7
9
11
150
171
27
375
0,30 %
28.
Land Rover
50
34
80
247
284
22
717
0,56 %
24.
Lexus
15
36
39
17
3
-
110
0,09 %
37.
Maserati
2
4
4
4
1
-
15
0,01 %
48.
74
118
325
602
369
68
1 556
1,22 %
16.
304
500
527
1 041
815
295
3 482
2,74 %
11.
Mini
15
19
37
89
-
2
162
0,13 %
35.
Mitsubishi
36
58
83
282
344
78
881
0,69 %
21.
Nissan
40
90
204
647
361
86
1 428
1,12 %
17.
Mazda
Mercedes-Benz
Opel
64
320
1 004
2 168
1 711
168
5 435
4,28 %
8.
Peugeot
279
962
1 874
4 406
2 672
253
10 446
8,22 %
4.
Porsche
57
49
50
38
25
27
246
0,19 %
31.
Renault
49
549
1 382
4 794
2 873
156
9 803
7,72 %
5.
Rolls-Royce
2
1
-
-
-
1
4
0,00 %
64.
Rover
2
-
5
87
146
6
246
0,19 %
31.
Saab
5
24
65
102
74
19
289
0,23 %
29.
Seat
10
144
274
937
561
20
1 946
1,53 %
14.
3
11
23
176
72
-
285
0,22 %
30.
smart
Ssangyong
-
7
18
13
24
1
63
0,05 %
39.
Subaru
44
68
89
203
350
51
805
0,63 %
23.
Suzuki
31
90
325
560
507
244
1 757
1,38 %
15.
Škoda
476
1 908
4 487
9 315
4 305
66
20 557
16,18 %
1.
Toyota
70
220
483
902
300
52
2 027
1,60 %
12.
Volkswagen
283
1 320
3 803
4 753
4 172
607
14 938
11,76 %
3.
Volvo
13.
239
253
470
549
393
47
1 951
1,54 %
Ostaní Others
38
49
30
57
39
56
269
0,21 %
Celkem Total
3 605
12 417
25 591
50 420
31 531
3 470
127 034
100 %
Podíl Share
2,84 %
9,77 %
20,15 %
39,69 %
24,82 %
2,73 %
100 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
27
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:32
Str. 28
Registrace ojetých osobních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Passenger Cars by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
M1
IX
X
XI
XII
Celkem Total
2006
8 692
9 730
13 604
13 671
16 584
15 249
14 945
19 317
18 393
20 447
18 208
14 303
183 143
2007
15 604
15 854
18 916
19 370
20 584
19 107
18 486
19 110
15 948
20 187
16 536
13 167
212 869
2008
16 168
18 349
18 945
23 589
21 313
21 941
23 095
19 486
19 547
18 835
14 893
14 813
230 974
2009
8 554
9 095
12 067
14 062
13 197
14 436
14 140
13 025
12 553
12 073
11 618
9 782
144 602
2010
6 722
8 189
12 183
11 860
12 363
12 535
10 806
11 658
11 438
9 903
11 543
7 834
127 034
Registrace ojetých lehkých užitkových automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Light Commercial Vehicles by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
VI
515
515
639
600
686
736
2007
781
690
895
879
920
2008
994
989
1 022
1 203
946
2009
681
544
736
728
642
2010
428
536
692
669
740
2006
VII
VIII
544
678
874
801
1 029
1 155
768
677
N1
Období Period
I
II
III
2006–2010
IX
X
XI
XII
675
848
848
732
922
837
1 032
1 031
957
10 619
949
1 103
1 170
968
1 029
12 557
638
664
795
746
776
619
8 337
552
600
687
636
722
531
7 470
Registrace ojetých motocyklů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Motorcycles by Month and Year
L
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Celkem Total
8 016
2006–2010
X
XI
XII
Celkem Total
2006
226
312
894
1 901
1 854
1 745
1 559
1 573
1 134
930
548
437
13 113
2007
648
889
2 038
2 800
2 673
2 445
2 266
2 107
1 274
1 146
543
438
19 267
2008
695
1 567
2 079
3 303
3 094
3 019
2 854
2 207
1 630
1 011
705
507
22 671
2009
424
554
1 535
2 858
2 008
1 902
1 660
1 424
1 036
654
448
333
14 836
2010
234
357
1 521
1 918
1 568
1 586
1 404
1 182
730
503
421
211
11 635
Registrace ojetých autobusů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Buses by Month and Year
Období Period
I
II
III
IV
V
M2,3
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2006–2010
XII
Celkem Total
2006
14
7
11
18
9
9
10
7
23
10
50
17
185
2007
36
30
23
19
22
20
6
10
12
12
16
16
222
2008
25
39
35
32
34
13
10
21
24
14
18
20
285
2009
10
15
22
35
19
14
9
19
18
11
9
27
208
2010
18
15
25
21
21
13
9
11
15
19
17
17
201
Registrace ojetých nákladních automobilů v jednotlivých měsících a letech
Registration of Used Trucks by Month and Year
Období Period
28
2006–2010
N2,3
2006–2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
243
298
318
268
265
286
207
311
309
349
424
354
2007
334
289
413
405
349
301
307
371
386
442
396
325
4 318
2008
289
345
405
428
331
306
289
227
324
291
219
213
3 667
2009
227
122
166
212
214
274
200
218
255
262
260
201
2 611
2010
242
276
280
229
316
202
164
191
243
239
287
189
2 858
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
Celkem Total
3 632
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:32
Str. 29
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1) podle značek
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) by Make
Značka Make
Exportovaná Exported
OA PC
Ks Units
Alfa Romeo
Aro
Audi
2010
Zrušená Canceled
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
OA PC
Ks Units
Celkem Total
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Ks Units
49
-
49
427
-
427
476
1
-
1
112
1
113
114
884
48
892
1 146
-
1 146
2 038
1 038
51
1 089
932
1
940
2 029
179
73
252
4 152
470
4 622
4 874
Dacia
41
9
50
311
41
352
402
Daewoo
33
-
33
1 235
1
1 236
1 269
Daihatsu
10
-
10
282
4
286
296
Ferrari
16
-
16
-
-
-
16
Fiat
889
121
1 010
9 446
365
9 811
10 821
Ford
18 279
BMW
Citroën
3 316
281
3 597
13 665
1 017
14 682
Honda
177
11
188
767
-
767
955
Hyundai
186
51
237
1 534
207
1 741
1 978
Chevrolet
35
3
38
45
-
45
83
Chrysler
48
-
48
114
-
114
162
Isuzu
3
-
3
71
30
101
104
Iveco
3
74
77
12
67
79
156
Jaguar
31
1
32
2
-
2
34
Jeep
50
6
56
20
-
20
76
Kia
162
22
184
409
156
565
749
Lancia
17
-
17
381
-
381
398
Land Rover
47
29
76
9
-
9
85
Lexus
59
6
65
2
-
2
67
Lublin
-
10
10
-
111
111
121
Mazda
150
57
207
2 289
149
2 428
2 645
Mercedes-Benz
681
404
1 085
673
142
815
1 900
Mitsubishi
116
59
175
1 309
45
1 354
1 529
Moskvič
7
-
7
197
-
197
204
Multicar
-
14
14
3
208
211
225
211
73
284
2 048
146
2 194
2 478
Nissan
Oltcit
-
-
-
428
-
428
428
Opel
597
74
671
8 460
229
8 689
9 360
Peugeot
401
91
492
8 633
292
8 925
9 417
Porsche
57
15
72
10
-
10
82
Proton
2
-
2
38
-
38
40
495
138
633
9 591
500
10 091
10 724
Rover
16
-
16
153
-
153
169
Saab
14
-
14
109
-
109
123
Seat
3 466
Renault
952
12
964
2 457
45
2 502
smart
17
-
17
3
-
3
20
Subaru
65
15
80
461
1
462
542
Suzuki
195
11
206
902
8
910
1 116
1 484
159
1 643
82 350
2 669
85 019
86 662
Tatra
7
1
8
24
25
49
57
Taz
-
1
1
31
74
105
106
Škoda
Toyota
582
103
685
989
22
1 011
1 696
Trabant
11
-
11
1 591
-
1 591
1 602
VAZ
51
-
51
3 876
13
3 889
3 940
5
-
5
25
1
26
31
2 569
329
2 898
5 551
220
5 771
8 669
94
21
115
317
-
317
432
6
-
6
1 008
-
1 008
1 014
Volha
Volkswagen
Volvo
Wartburg
Zastava
1
-
1
74
-
74
75
Ostatní Others
171
54
225
530
203
733
958
Celkem Total
16 191
2 427
18 618
169 211
7 463
176 674
195 292
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT 2010
29
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:32
Str. 30
Vozidla vyřazená z registru Vehicles Excluded From Register
2010
Kategorie Category
Exportovaná Exported
Ks Units
Podíl Share
Zrušená Canceled
Ks Units
Podíl Share
Celkem Total
Ks Units
Podíl Share
OA - M1
16 191
54,88 %
169 211
87,25 %
185 402
82,97 %
LUV - N1
2 427
8,23 %
7 463
3,85 %
9 890
4,43 %
BUS - M2,3
1 176
3,99 %
929
0,48 %
2 105
0,94 %
NA - N2,3
5 122
17,36 %
5 685
2,93 %
10 807
4,84 %
L - Motocykly
651
2,21 %
4 891
2,52 %
5 542
2,48 %
Ostatní Other
378
1,28 %
321
0,17 %
699
0,31 %
9
0,03 %
14
0,01 %
23
0,01 %
29 504
100 %
193 944
100 %
223 448
100 %
Nezařaditelná Noclassified
Celkem Total
Vyřazené osobní automobily (OA - M1) a lehké užitkové automobily (LUV - N1)
Excluded Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1)
Značka Make
Exportovaná Exported
OA PC
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Ks Units
OA PC
Ks Units
2010
Zrušená Canceled
LUV LCV Celkem Total
Ks Units
Ks Units
Celkem Total
Ks Units
Jihočeský
1 074
206
1 280
13 212
546
13 758
15 038
Jihomoravský
1 277
260
1 537
18 267
922
19 189
20 726
Karlovarský
605
46
651
5 227
250
5 477
6 128
Královéhradecký
788
71
859
10 224
418
10 642
11 501
Liberecký
268
52
320
7 375
343
7 718
8 038
Moravskoslezský
1 329
283
1 612
17 031
718
17 749
19 361
Olomoucký
381
102
483
9 856
381
10 237
10 720
Pardubický
734
43
777
9 643
387
10 030
10 807
12 383
Plzeňský
469
80
549
11 372
462
11 834
Praha
5 895
797
6 692
12 803
856
13 659
20 351
Středočeský
1 932
252
2 184
22 201
980
23 181
25 365
Ústecký
678
108
786
12 266
522
12 788
13 574
Vysočina
321
43
364
10 236
365
10 601
10 965
Zlínský
440
84
524
9 498
313
9 811
10 335
16 191
2 427
18 618
169 211
7 463
176 674
195 292
Celkem Total
Prodeje a registrace nových osobních automobilů
Sale and Registration of Brand New Passenger Cars
2010
■
■
■
■
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
180 000
95 643
53 515
48 106
82 824
72 879
78 608
80 272
74 405
160 000
71 771
44 996
77 465
65 256
140 000
49 430
56 909
52 268
120 000
67 893
113 553
115 271
100 000
98 665
58 949
65 316
80 000
83 112
71 138
75 907
73 338
70 097
71 885
73 413
77 837
67 717
63 689
69 953
71 118
60 000
40 000
44 211
31 816
20 000
19 107
0
1993
30
1994
1995
VÝROČNÍ ZPRÁVA
1996
1997
1998
ANNUAL REPORT 2010
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:23
Str. 31
Prodeje a registrace nových lehkých užitkových automobilů
Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles
2010
15 822
■
■
■
■
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
60 000
14 759
50 000
12 473
46 216
8 263
45 227
40 000
37 018
30 000
849
5 663
25 885
6 520
5 789
15 331
4 097
3 382
3 082
10 677
10 887
784
14 101
10 808
10 855
10 295
20 000
3 126
638
5 351
6 408
6 444
30 785
17 474
16 301
13 105
737
10 000
10 839
7 205
0
3 808
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prodeje a registrace nových motocyklů
Sale and Registration of Brand New Motorcycles
■
■
■
■
2010
30 000
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
14 099
13 151
25 000
20 000
9 758
8 054
8 648
5 563
5 045
9 270
6 658
3 851
4 627
1993
4 116
9 388
10 097
15 000
13 123
2 216
3 109
10 000
11 796
11 563
10 062
9 983
9 803
8 017
7 772
862
275
4 842
9 300
5 000
5 744
460
733
1 199
1994
1995
4 506
2 231
1 989
2 674
1996
1997
1998
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prodeje a registrace nových autobusů
Sale and Registration of Brand New Buses
■
■
■
■
2010
633
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
776
839
717
737
738
715
695
639
663
1 200
1 000
641
573
568
669
200
800
635
600
558
551
400
307
13
1995
1996
1997
26
18
54
1998
1999
2000
130
243
231
201
200
207
207
98
2001
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prodeje a registrace nových nákladních automobilů
Sale and Registration of Brand New Trucks
■
■
■
■
2010
625
618
616
4 276
1 616
3 734
4 473
656
1 140
823
6 477
6 172
5 608
3 150
3 834
10 000
9 956
9 309
8 000
7 111
1 777
3 552
11 083
8 013
735
2 651
3 558
12 000
504
Ostatní - prodeje Others - Sale
SDA - prodeje CIA - Sale
Ostatní - registrace Others - Registration
SDA - registrace CIA - Registration
335
5 812
6 000
395
5 110
4 365
4 174
4 000
2 000
2 261
1 040
1994
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2009
2010
ANNUAL REPORT 2010
31
15-32_rocenka11.qxd
16.3.2011
12:22
Str. 32
SDA
C I A
SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ
CAR IMPORTERS ASSOCIATION
Tajemník Secretary
Dipl. ing. Pavel Tunkl
Asistentka Assiastant
Dipl. Ing. Jana Kinčlová
Adresa Address
Na strži 65
140 00 Praha 4
tel.: +420 261 142 018, 261 142 011
fax: +420 241 400 476
e-mail: [email protected]
portal.sda-cia.cz
17. vydání 17th edition
Pro SDA zpracoval It has been worked out by
Automakers
www.automakers.cz
Design
Pavel Svatoš

Podobné dokumenty

Výroční zpráva SDA za rok 2009

Výroční zpráva SDA za rok 2009 passenger cars, light utility and trucks, buses and motorcycles. In the course of 2009 the firms of AuTec Group s.r.o., importer of BMW motorcycles, and AMT Group a.s. (Jaguar, Land Rover) terminat...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2011

Výroční zpráva SDA za rok 2011 the ecretariat devoted considerable attention to the constant changes in zech legislation as they signi cantly concern the activity of the ssociation and its members

Více

D.5. Prameny a literatura D.5.1. Architektonicko stavební část

D.5. Prameny a literatura D.5.1. Architektonicko stavební část European Commission, 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Energy 2020: E-st...

Více

Prodej (2003 - 4)

Prodej (2003 - 4) Prodej (2003 - 4) a Registrace (2004 - 7) nových lehkých užitkových vozidel (LUV - N1) Sale (2003 - 4) and Registration (2004 - 7) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Prodej/Sales Rok...

Více

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů Motosalon 2012, uspořádaná na výstavišti v Brně, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 47 tisíc návštěvníků. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ř...

Více

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů

výroční zpráva - SDA - Svaz dovozců automobilů authorities, statistics, etc.), the Car Importers Association focused in 2013 on the activities within the Car Importers Association, such as the execution of the agreement on the foundation of the...

Více

Adresar_SDA.z20130318

Adresar_SDA.z20130318 IVECO Czech Republic a.s. divize Trucks Karolínská 650/1 186 00 Praha 8 tel.: 224 806 111 fax: 224 806 244 [email protected] gen. fieditel: Sergio Biancheri Komunikace, tisk Zuzana Îitná tel.: +421...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2008

Výroční zpráva SDA za rok 2008 informační systém. Od ledna 2008 jsou na veřejných stránkách našeho portálu uváděny i statistiky vyřazených vozidel dle krajů, významné zejména pro potřeby krajských úřadů při posuzování počtu zpra...

Více