Návod instalace a obsluhy pro MC 750 a MC 1000

Komentáře

Transkript

Návod instalace a obsluhy pro MC 750 a MC 1000
Informace
a provozní pokyny
Celkové vyšetření pleti – Complete Skin Investigation - CSI
Část 1: Obecné informace o softwaru
Courage + Khazaka electronic GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 91
50829 Köln /Germany
tel: +49-221-956499-0, Fax: +49-221-956499-1
[email protected], www.courage-khazaka.de
Obsah části 1 – Obecné Informace:
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
1
Software pro celkové vyšetření pleti – CSI 1. Informace & Nastavení
........................................................................ 3
1.1Cíl & Cíloví uživatelé této příručky........................................................... 3
1.2 Stručný popis softwaru ................................................................................ 3 1.3 K
čemu slouží jednotlivé části příručky ........................................................ 3 1.4
Instalace ............................................................................................................ 3
1.4.1 Instalace Hardwaru ............................................................................... 3
1.4.2 Instalace Softwaru .................................................................................. 3
2. Software pro celkové vyšetření pleti - CSI .................................... 6
2.1 Menu Start ..................................................................................................... 6 2.2
Editace nebo výběr zákazníka pro měřící cyklus ....................................... 7
2.2.1 Zahájení analýzy ....................................................................................... 7
2.2.2 Editace nových zákazníků nebo jejich výběr z databáze ...........................7
3. Menu Výběr....................................................................................... .11
4. Menu Nastavení ................................................................................ 11
4.1 Hlavní nastavení........................................................................................... 12
4.2.Rozložení ..................................................................................................... 14
4.3. Editace a změna výrobku........................................................................... 15
4.3.1 Editovat/Změnit/Vymazat značku.................................................................. 15
4.3.2 Editovat výrobky .......................................................................................... 16
4.3.3 Změnit nebo vymazat výrobek ..................................................................... 21
4.3.4 Import nebo export editovaných výrobků ...................................................... 22
4.4 Editovat vlastní otázky a odpovědi pro analýzu typu pleti a ochranu před
slunečním zářením................................................................................................. 22
4.5 Možnosti měření ........................................................................................
24
5. Řešení problémů & FAQ (Často kladené
otázky)............................................................................................. 25
5.1 Software nelze nainstalovat ........................................................................ 25
5.2 Doporučené výrobky jsou nesprávné .................................................. …….25
5.3 Nelze tisknout .............................................................................................. 25
5.4 Pokud si nainstaluji novou verzi CSI, ztratím všechna data? .................... 25
5.5 Jak mohu převést data o mých zákaznících na nový počítač? ....................... 26
1. Informace & Nastavení
1.1 Cíl & Cíloví uživatelé této příručky
Tato příručka obsahuje pokyny nezbytné pro správnou práci se softwarem a v souladu
s jeho zamýšleným použitím. Příručka je určena zájemcům, kteří budou se softwarem
pracovat.
Před zahájením práce si tuto příručku důkladně prostudujte, aby vám sloužila pro
pozdější použití a zpřístupněte ji ostatním uživatelům.
To platí rovněž v souvislosti s následujícími pokyny
• CSI část 2 nebo 2a
• a/nebo CSI část 3
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
2
1.2 Stručný popis softwaru
Software Complete Skin Investigation - CSI kombinuje analýzu celkového visio snímku
obličeje VisioFace® s C+K sondami a kamerou Visioscope®. Zákazníky lze editovat a
ukládat, všechny výsledky měření jsou uloženy a na konci každé analýzy lze doporučit
kosmetické výrobky. Tento software lze snadno přizpůsobit jednotlivým zákazníkům v
několika málo krocích, a to změnou barev, jména, loga, obrázků a můžete dokonce
zadat své vlastní otázky a odpovědi, které budou přesně zacíleny podle vašich
individuálních potřeb.
1.3 K čemu slouží jednotlivé části příručky?
• CSI Příručka Část 1: obecné informace o softwaru: vše o instalaci softwaru,
správa zákaznických dat a nastavení pro rozložení, výrobky, atd. Tato příručka je
nezbytná pro každého uživatele softwaru CSI.
• CSI Příručka Část 2: vše o VisioFace® 1000D: instalace zařízení, jeho ovládání,
zaznamenání snímků a měření. Tato příručka spolu s částí 1 je nezbytná pro
každého uživatele VisioFace® 1000D.
• CSI Příručka Část 2a: totéž jako 2, ale pro VisioFace® lite.
• CSI Příručka Část 3: Vše o softwarové části týkající se sond Multi Skin Test
Center a kamery Visioscope®, vč. instalace ovladačů, atd. Tato příručka spolu s
částí 1 je nezbytná pro každého uživatele Multi Skin Test Center MC 750 nebo 1000
a Visioscope®. Kromě toho je pro ovládání přístrojů, sond a kamery zapotřebí další
příručka pro přístroje Multi Skin Test Center/Visioscope®.
1.4 Instalace
1.4.1 Instalace hardwaru
Přečtěte si část 2 / 2a příručky k VisioFace® a / nebo příručky k příslušným MC
přístrojům / Visioscope®.
1.4.2 Instalace softwaru
Požadavky systému:
• Počítač s Windows® 7/8/10
• (Pro VisioFace® lite musíte mít počítač s procesorem Intel)
• .NET Framework 4.5
• Min. 1 USB port (2.0 nebo vyšší) – v závislosti na počtu připojených zařízení
• Rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů nebo vyšší
• Grafická karta na 20 snímků za vteřinu nebo více
Pro přístroje VisioFace®, Multi Skin Test Center a kameru Visioscope® PC 35 je třeba
nainstalovat speciální ovladače. Viz příslušný návod k obsluze.
Pro instalaci softwaru musíte mít v počítači práva správce.
Pro ovládání programu budete potřebovat základní znalosti Microsoft Windows® a
počítač. Měli byste vědět, jak používat myš, standardní menu ve Windows® a
standardní příkazy. Informace o základních funkcích Windows® naleznete v
dokumentaci Microsoft Windows®.
Při instalaci softwaru Complete Skin Investigation, postupujte, prosím, následovně:
1. Vložte dodané C+K softwarové datové medium. CKinstallexe se spustí automaticky.
Pokud se nespustí, otevřete ho manuálně dvojím kliknutím na “CKinstall.exe”.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
3
2. Zkontroluje váš systém
Je-li váš počítač pravidelně připojen k internetu, měl by mít všechny aktuální
aktualizace Windows® a .NET Framework by měl mít správnou verzi. Pokud váš
počítač nebyl v poslední době aktualizován, můžete zkontrolovat, zda je aktuální .NET
Framework verze v souladu s provozními podmínkami, jak je popsáno v kapitole 5,
„Řešení problémů".
3. Instalujte Report-Viewer
Aby bylo možné tisknout záznamy, je třeba nainstalovat „Microsoft Report Viewer
Redistributable 2008". Bez tohoto softwaru budou podávány chybové zprávy a může
dojít k selhání. Tento software může být instalován z podsložky “Miscellaneous“
(Různé) k softwarovému datovému médiu C + K. Stačí kliknout na Report-Viewer.
Můžete
si
jej
také
stáhnout
z
internetu:
microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=cc96c246-61e54d9ebb5f416d75a1b9ef&displaylang=en
4.
Instalujte dodaný software Complete
Skin Investigation
V nabídce instalace zvolte „Analýza pleti" a
„CSI - Complete Skin Investigation" a
„Instalovat" (verze CSI - Complete Skin
InvestigationEng se spouští v angličtině a nemá
vloženy žádné výrobky (německá verze
obsahuje německé farmaceutické přípravky).
V menu „Nastavení" můžete změnit a uložit jazyk.
Sledujte dialog krok za krokem (potvrďte použitím “Next“).
Potvrďte licenční dohodu použitím „Souhlasím“.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
4
Po dokončení instalace klikněte na „Zavřít“.
Software lze nyní spustit z „všechny programy”, složka “CK electronic” a poté “CSI –
Complete Skin Investigation”. Viz instalace zařízení v samostatných návodech k
obsluze.
Stručný návod k instalaci:
- Zkontrolujte systém (nástroje na datovém mediu), min. .NET Framework 4.5
- Instalujte Report-Viewer (manuálně z datového media – dialog se nespustí
automaticky)
- Instalujte CSI-software (datové medium)
Pro VisioFace® 1000 D (viz příručka část 2):
- Instalujte ovladač CK USB Port (datové medium)
- S Vista set “Compatibility mode“
Pro VisioFace® lite (viz příručka část 2a):
- Instalujte ovladač CK kamery “VisioFace lite” (datové medium) počítač musí mít procesor Intel
Pozor:
Pro Multi Skin Test Center® (viz příručka část 3):
- Instalujte ovladač CK USB Port (datové medium)
Pro Visioscope® PC 35 (viz příručka část 3):
- Instalujete ovladač kamery (datové medium)
Aktualizace softwaru a ovladačů jsou vždy ke stažení na C+K webové stránce:
www.courage-khazaka.de. Pro tuto oblast se musíte nejprve zaregistrovat jako
zákazník.
2. Software Complete Skin Investigation - CSI
2.1 Menu Start
Pokud se při prvním otevření CSI softwaru objeví aktualizační zpráva
(updatemessage), máte již ve vašem počítači nainstalovanou
předchozí verzi. Data z této verze (zákazníci, měření, atd.) budou
převzata a začleněna do nové databáze, kterou budete mít k dispozici
pro vaši práci. Pokud jste vyzváni k odstranění starší verze, je nutné
nejprve zálohovat vaše data, viz kapitola 4.3.4. „Import nebo export
vašich editovaných výrobků“.
Po spuštění softwaru jste na úvodní obrazovce programu:
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
5
Menu jsou
popsána
na
následujících
stránkách.
Před prvním
uvedením do provozu
si můžete software
přizpůsobit v menu
Nastavení. Přečtěte
si také kapitolu 4.1
„Hlavní nastavení” a
kapitolu 4.2
„Rozložení”.
Zvolte zde kosmetičku (Beauty
Adviser), kter á právě se zákazníkem
pracuje. T a se objeví v tisku pro
zákazníka a ulo ží se spolu s každým záznamem,
takže v ždy uvidíte, kdo se zákazníkem pracoval.
Před v ýběrem musí b ýt jednotlivé kosmet ičky
zapsány v nastaveních. P řečtěte si kapitolu 4.1
„Hlavní nastavení ”. Kosmetička je poté vybrána a
uvedena v záznamu do té doby , než se provede
další výběr nebo je volba Beauty Adviser zrušena.
Na všech dalších obrazovkách, vás bude tlačítko „Menu" navigovat do
hlavního menu.
Tlačítko „Konec programu“ ukončí program.
2.2 Editace a výběr zákazníka pro měřící cyklus
2.2.1 Přímé spuštění analýzy
Z hlavního menu se vždy můžete dostat do programů měření bez
editace nebo výběru zákazníka pouhým kliknutím na „Zahájit
analýzu".
V takovém případě je pouze třeba uvést věk zákazníka a zvolit,
zda
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
6
je zákazník muž nebo žena a zadat Fitzpatrick photo
type (důležité pro případné doporučení přípravku po
analýze). Přečtěte si také následující kapitolu 2.2.2
„Editace nových zákazníků nebo jejich výběr z
databáze”.
.
Pokud jste nevybrali žádného zákazníka, výsledky
analýzy se neuloží! Po ukončení ošetření bude
vznesen požadavek na zabezpečení, pokud byste
nyní chtěli upravit zákazníka pro uložení údajů. Nicméně v tomto případě není možné
uložit údaje pro již existujícího zákazníka; vždy je nutné editovat nového zákazníka.
Chcete-li porovnávat údaje o jednom zákazníkovi po určitou dobu, doporučuje se
nejprve editovat nebo zvolit tohoto zákazníka, pokud se již v databázi vyskytuje.
2.2.2 Editace nových
zákazníků nebo jejich
výběr z databáze
Zvolte tlačítko „Zákazník“
v hlavním menu.
Získáte vstupní pole pro editaci
zákazníka. Je-li webová kamera připojena a zvolena v „Nastavení“, uvidíte živý obraz
a kliknutím na „ Snímek“ budete moci tento snímek uložit v databázi zákazníků.
„Spustit webovou kameru" obnoví živý obraz pro případné opakované pořízení
snímku.
Všechna vstupní pole jsou volitelná a není třeba je vyplnit. Doporučujeme však vložit
alespoň jméno a datum narození (MM, DD, YYYY), jakož i pohlaví, a to výběrem
správného názvu, aby se usnadnilo hledání tohoto zákazníka v databázi.
Je třeba potvrdit vaše zadání pomocí „Uložit". Objeví se Zamítnutí
(Disclaimer) a vy budete muset potvrdit, že zákazník je v pořádku,
co se týče ukládání dat a výsledků měření.
Poté vstoupíte do menu programu tak, že kliknete na tlačítko
„Zahájit analýzu“.
Jak již bylo uvedeno výše, věk a pohlaví jsou důležité pro možné doporučení výrobku.
Pokud jste nezadali některou z těchto položek, budete na samostatné obrazovce
vyzváni k jejímu vložení (viz výše).
Dodatečné informace o Fitzpatrick photo type:
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
7
Stanovení fototypu je velmi složité. Obecně jsou lidé rozděleni do šesti různých
fototypů (autor Fitzpatrick) podle optických prvků, z nichž nejdůležitější je reakce na
sluneční záření v případě nechráněné pokožky:
• I. Keltský typ: velmi světlá a bledá pleť, zelené oči, mnoho pih, narezlé vlasy, velmi
světlé bradavky, bez opálení, okamžité velmi bolestivé spálení.
• II. Germánský typ/ Bělošská bílá:
Mírně tmavší pleť, zřídka pihovatá, světle blond až hnědé vlasy, modré, zelené nebo
šedé oči, světlé bradavky, opálení je obtížné, často bolestivé spálení.
• III. Smíšený typ:
Světlehnědá pleť, bez pih, tmavě blond až hnědé vlasy, šedé nebo hnědé oči, tmavší
bradavky, dobře se opalují, vzácně se spálí.
• IV. Středomořský typ/světlejší Asiaté/obyvatelé Latinské Ameriky:
Tmavá pleť, bez pih, černé vlasy, hnědé oči, tmavé bradavky, málokdy se spálí,
výrazné opálení.
• V. Tmavý typ (např. tmavší Asiaté nebo obyvatelé Latinské Ameriky, světlejší
Afričané):
Tmavší pleť, bez pih, černé vlasy, hnědé oči, tmavé bradavky, téměř nikdy se
nespálí, vždy pigmentovaní.
• VI. Černá pokožka (např. Afričané):
Černá pokožka, bez pih, černé vlasy, hnědé oči, tmavé bradavky, vždy silná
pigmentace, téměř nikdy se nespálí
Vyberte vhodný fototyp spolu se svým zákazníkem.
Pokud jsou ve vstupních polích již údaje o zákazníkovi vyplněné,
ale chcete zadat nového zákazníka, klikněte na „Nový zákazník".
Můžete také procházet již editované zákazníky. Posuvníkem může
posouvat v 1, 10 nebo 100 krocích.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
8
Pokud chcete vyhledat konkrétního
zákazníka, vyberte registrační kartu
„Seznam“.
Ve vyhledávacím poli vyberte „Ve
sloupci” (In Column) tj. pod jakou
položkou chcete hledat (např.
jméno) a vyplňte jméno (nebo jeho
část). Odpovídající jména se objeví v
seznamu.
Můžete změnit pořadí položek v
seznamu tím, že klikáte na
jednotlivé názvy.
Dvojité kliknutí na vybraného
zákazníka v seznamu nebo
kliknutí na registrační kartu „Zákazník" vás dovede k údajům zákazníka.
V tomto poli můžete
také změnit
údaje zákazníka.
Pro potvrzení
možných změn
použijte tlačítko „Uložit"
dříve než budete
v programu
pokračovat.
Tlačítko „Vymazat zákazníka“ odstraní daného zákazníka spolu s jeho veškerými údaji
(s kontrolní otázkou pro zabezpečení).
Ve spodní části obrazovky v poli schůzek uvidíte schůzky, které se již s tímto
zákazníkem uskutečnily. Dvojitým kliknutím na konkrétní schůzku si můžete otevřít
záznam týkající se této schůzky za účelem přečtení nebo dotisku. Uvidíte snímky
(pokud byly pořízeny a uloženy), měření dat a doporučené výrobky (pokud jsou
uloženy).
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
9
Kliknutím na odpovídající schůzku pravým
tlačítkem myši znovu otevřete komentář k této
schůzce, které lze editovat / opravit.
Tlačítko „Vymazat schůzku“ odstraní vybranou schůzku z
databáze zákazníka (s kontrolní otázkou pro zabezpečení).
Tlačítko „Ukázat snímky“ ukáže všechnysnímky tohoto zákazníka
(VisioFace® nebo Visioscope® ).
Po výběru snímku uvidíte datum jeho pořízení a komentář, je-li k dispozici. Můžete
také přidávat a editovat další komentář. Tlačítko „Ukázat v plné velikosti" zvětšuje
snímek a zobrazuje všechny podrobnosti. Tento náhled vám umožní o tomto snímku
se zákazníkem velmi důkladně diskutovat.
„OK” vás naviguje zpět do menu „Zákazník“.
Využití uložených snímků pro jiné aplikace:
Kliknutím pravého tlačítka myši na jakékoliv místo v okně vybraného zákazníka se
objeví zpráva „Otevřít složku zákazníka v programu explorer“. Klikněte pro náhled
všech snímků pořízených pro tohoto zákazníka-obrazový soubor (VisioFace® jako jpg
a Visioscope® jako bmp). Můžete je použít v jiných programech na prohlížení obrázků
nebo v prezentacích či jiných dokumentech.
V programu Explorer již nejsou složky zákazníků a snímky přiřazeny
k názvům (osoby nebo snímku), ale vzhledem ke struktuře databáze
ukazují čísla určená systémem. Proto můžete přetahovat snímky
přímo z programu CSI do jiné složky, název
snímku bude odpovídajícím způsobem převzat.
Tla čítkem „Zahájit analýzu“ se dostanete do menu Výběr programu.
selection menu
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
10
Ve všech následujících zobrazeních analýzy bude jméno zákazníka vždy viditelné v
pravém horním rohu obrazovky.
3. Menu Výběr
Klikněte na
analýzu, kterou
chcete provést.
Pokud nejsou
přístroje / kamery
potřebné pro
příslušnou
analýzu
připojené, daný
program je
neaktivní (šedá
barva).
Pro
program
“Visioface® “ si
přečtěte příručku
Část
2
–
®
VisioFace 1000
D/ Část 2a – VisioFace® lite, dalších pět programů je popsáno v příručce.
V případě že je program neaktivní, přestože jsou příslušná zařízení připojena, přečtěte
si kapitolu „Řešení problémů" v příslušné příručce.
Menu Výběr vás bude navigovat zpět na každé stránce této
obrazovky.
4. Menu „Nastavení“
Vše je přednastavené výrobcem a můžete začít pracovat s programem.
Proveďte některá individuální nastavení, abyste přizpůsobili program
svým potřebám. Chcete-li vytvořit automatické doporučení výrobku po
každé schůzce, zadejte nejprve všechny
produkty.
Všechny změny v nastavení je nutné před návratem na úvodní obrazovku uložit.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
11
4.1 Hlavní nastavení
Jazyk: Vyberte jazyk
pro danou aplikaci.
Všechna tlačítka a texty
pro programy a tisk se
automaticky přizpůsobí.
Je-li webová kamera
připojena nebo
integrována do
počítače, vyberte ji. To
vám umožní pořídit
snímek vašeho
zákazníka pro
zákaznické údaje.
Chcete-li kameru
nastavit, zvolte
rozbalovací menu pod
oknem náhledu
(preview).
Spořič obrazovky: Vyberte spořič obrazovky - video (avi-soubor) a po uplynutí doby
nečinnosti se funkce spustí.
Databáze/Nastavení sítě: zobrazuje cesty aktuálních dat pro databáze a snímky.
Adresa salonu: zde uveďte svou adresu, aby se mohla objevit na tisku pro zákazníka.
Kliknutím na tlačítko „Info" se zobrazí výrobce a verze
softwaru: při jakémkoliv kontaktu se službou, udejte
číslo své verze.
Klepněte na tlačítko „OK" pro opuštění okna.
Tlačítko „Sondy“ vás bude navigovat do konkrétního
nastavení sond (viditelné pouze pokud je připojen Multi Skin Test
Center®).
Zde uvidíte USB port, ke kterému
je zařízení připojeno. Zobrazí se
seznam se všemi uvedenými
sondami.
Nejsou-li
uvedeny
jednotlivé sondy nebo celé
zařízení, přečtěte si kapitolu
„Řešení problémů" v příručce CSI Část 3 - Sondy a Kamery - Měření.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
12
Tlačítko „Kamery" vás povede k nastavení vašeho počítače
(aktivní pouze v případě, že je připojen Visioscope®).
Před prvním použitím kamery ji musíte aktivovat zde v tomto menu.
Zde uvidíte, zda byla
kamera rozpoznána (µEye
Capture Device). Jas
kamery se nastaví
automaticky; může trvat až
několik vteřin než uvidíte
kvalitní snímek. Klikněte na
„Nastavení", pokud stále
ještě potřebujete k
nastavení jasu přepnout na
„Výchozí hodnoty" výrobce.
V případě že nebyla
zjištěna žádná kamera
nebo tlačítko „Kamera"
neumožní zmrazení snímku, přečtěte si kapitolu 9 “Řešení problémů" v příručce CSI
Část 3 - Sondy a Kamery - Měření.
Zde zadejte všechny zaměstnance,
kteří s programem pracují. Ti jsou pak
k dispozici v Menu Start pod Beauty
Adviser. Příslušná kosmetička se
objeví v tisku pro zákazníka a je
uložena spolu s každým záznamem,
takže můžete vždy vidět, kdo se
zákazníkem konzultoval.
Klikněte na „Přidat osobu“ pro zadání
zaměstnance, vyberte ji a přepište
jméno a příjmení.
Potvrďte zadání pomocí „Uložte
všechny změny“. Pro odstranění pracovníka
ze seznamu, klikněte na „Vymazat
pracovníka“ .
Toto je nutné pouze pro ty zákazníky, u kterých pracujete s pH
sondou v Multi Skin Test Center®. Kliknete-li na toto tlačítko, CSIsoftware se pro kalibrační proces zavře. Přečtěte si podrobnosti v kapitole „Kalibrace
a udržování pH-sondy“ v příručce o použití Multi Skin Test Center®. Když jste na
kalibraci připraveni, CSI program se znovu automaticky vyvolá.
4.2. Rozložení Vyberte
„Rozložení“.
Tyto funkce pomáhají přizpůsobit software podle vašeho CI.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
13
Název aplikace: Nahraďte
název programu “Complete
Skin Investigation“ názvem,
který se vám líbí více. Objeví
se na úvodní obrazovce.
Písmo: Zde vyberte typ a
velikost písma. Pozor: Některé
neobvyklé typy písma mohou
vypadat v
programu
nepatřičně.
Můžete
rovněž obdržet zprávu v
případě, že vybraná velikost
písma je pro obrazovku příliš
velká.
Velikost písma také ovlivňuje velikosti obrazovek v softwaru. Pro rozlišení 1280x1024
na vaší obrazovce je optimální velikost písma 12.
Vkládání snímků: Vyberte snímek nebo logo pro úvodní obrazovku.
Snímek pro úvodní obrazovku: Snímky na úvodní obrazovce můžete vyměňovat.
Vloží se automaticky tak, aby obrazovce vyhovovaly.
Logo: Vyberte si logo, které se objeví v hlavním menu a
při tisku. Pokud není vybráno jiné logo, zobrazí se logo
C + K. Zrušte označení „Použít“, aby se logo zcela
odstranilo z úvodní obrazovky a tisku.
Barva: Program nabízí dvě řady barev pro pozadí a
různé úrovně oken. Ke změně celkového vzhledu
softwaru si vyberte barvy pro horní a dolní část okna.
Podle toho přizpůsobte další úrovně oken.
Kliknutím na tlačítka výběr barvy se otevře standardní
dialogové okno pro výběr barvy Windows®.
Příklad změněného rozložení: Dejte svému softwaru novou tvář pomocí jednoduchých
změn.
Vložte nastavení od výrobce: Změňte své nastavení
na nastavení od výrobce tím, že vyberete jeho
odpovídající část.
4.3 Editace a změna výrobků
Na konci každé schůzky lze zákazníkovi doporučit
nejvhodnější výrobky. Menu Editace výrobků je
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
14
jádrem programu. Zde můžete editovat výrobky, které chcete doporučit tak, aby byly
optimálně nastaveny v závislosti na pohlaví a věku. Z tohoto důvodu byla vyvinuta
jednoduchá profilová matrice výrobku. Přečtěte si pečlivě tyto kapitoly a věnujte
dostatek času tomu, abyste správně editovali svůj sortiment. Teprve pak budete moci
poradit nejvhodnější výrobky a zvýšit prodej kosmetických přípravků.
4.3.1 Editovat/Změnit/Vymazat značku
Před vložením jednotlivých výrobků vytvořte jejich značku.
Chcete-li přidat novou značku, klikněte na tlačítko „Nová značka" a zadejte své jméno.
Pokud je to možné, vložte logo značky.
Klikněte na „Uložit/ Aktualizovat zna čku) a její název se
přidá na seznam na levé straně obrazovky.
Chcete-li editovat již uvedenou značku, vyberte ji ze seznamu a změňte název nebo
logo. Po ukončení uložte.
Chcete-li odstranit celou značku se všemi jejími výrobky,
vyberte ji ze seznamu a klikněte na tlačítko „Vymazat značku“.
Značka a všechny výrobky editované pro tuto značku pak
budou vymazány!
Pro dočasnou deaktivaci značky po
určitou dobu, protože např. kvůli
sezónním důvodům ji není možné
používat,
zrušte
„Je
aktivní v doporučeních pro
výrobek“. Dokud značku opět
neaktivujete, nebude se v programu
doporučovat.
V „Oblíbené značky“, jmenujte
značku, její ž výrobky by měly být
vždy předem
vybrané v doporučení.
Přečtěte si také kapitolu „Doporučení
výrobku“ v příručkách pro Visioface®
a
Multi Skin Test Center® a kamera
Visioscope®
„Zpět" vás bude navigovat do obecných nastavení. Kliknutím na „Výrobky" se
dostanete na vstupní výrobek.
4.3.2 Editace výrobků
Klikněte na výrobky, abyste mohli jednotlivé výrobky editovat.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
15
Nejprve je nutné zvolit v horním rozbalovacím poli značku, pro
kterou chcete výrobek editovat. Není-li značka uvedena na
seznamu, budete ji muset nejprve editovat, viz předchozí kapitola
„Editovat / Změnit / Vymazat značku" (kliknutím na tlačítko
(„Značky").
Již vložené výrobky dané značky budou vidět v níže uvedeném seznamu. Vyberte
„Všechny“ pro zobrazení všech vložených výrobků.
Po vybrání značky klikněte na „Nový výrobek“ a vložte jeho název.
Můžete také zadat krátký popis výrobků a nahrát snímek výrobku,
který se pak zobrazí i v tištěném doporučení. Kliknutím na tlačítko
„Vložit / Změnit snímek“, lze přidat
soubor jpg nebo bmp (klikněte na
tlačítko
„Vyjmout
snímek“
pro odstranění snímku). V případě že
má výrobek na seznamu pořadové číslo, můžete ho také přidat.
Kategorie výrobku:
Výrobky pro péči o pleť jsou k dispozici pro doporučení po
analýze "Visioface", „Zobrazení“ a „Analýza typu pleti".
Vyberte kategorii, pro kterou lze výrobek doporučit z nabídky:
léčba, čištění, osvěžení, denní péče, noční péči, následná
péče, make-up / dekorativní kosmetika, holení (mokré a
suché), doplněk stravy a různé. Ideálně by měla být pro každý
výrobek vybrána pouze jedna kategorie.
Výrobky péče o plet´ při/po slunění jsou k dispozici po
použití programu „Ochrana před slunečním zářením".
Vyberte: léčba, příprava, ochrana před slunečním zářením, po
slunění, následná péče, make-up / dekorativní kosmetika a
potravinové doplňky a různé.
Ideálně by měla být pro každý výrobek vybrána pouze jedna
kategorie.
Výrobky pro péči o vlasy jsou doporučeny na konci
programu „Doporučení pro péči o vlasy“. Vyberte: šampon,
kondicionér, maska, styling, následná péče, potravinové
doplňky, léčba a různé.
Není nutné mít zastupce výrobku pro každou kategorii.
Kategorie bez výrobků se nezobrazí v doporučení a tisku.
Nyní je třeba vytvořit profil vašeho výrobku. Profil rozhodne o tom, zda bude výrobek
doporučen. Matrice výrobku umožňuje určit individuální výrobek dle pohlaví a
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
16
věkových skupin. Ujistěte se však, že nevymezujete výrobky příliš úzce, protože to by
mohlo vést k tomu, že někteří zákazníci skončí bez doporučených výrobků (pokud
doporučíte výrobek jen pro určitou věkovou skupinu, zkontrolujte, zda máte jiné
výrobky pro ostatní věkové skupiny). Pokud máte jen několik výrobků, profil příliš
neomezujte.
Věkový rozsah:
Zde, v případě potřeby, můžete vymezit věkovou skupinu, pro kterou by měl být
výrobek doporučený.
Zvolte v levém rozbalovacím menu
minimální věk: od jakého věku by
měl být výrobek doporučen. Vyberte
v pravém rozbalovacím menu
maximální stáří: do jakého
věku by měl být výrobek doporučen.
Volitelné jsou následující věkové kategorie:
Ve výše uvedeném příkladu bude výrobek doporučen pro
každého, protože horní rozbalovací menu vykazuje nejnižší
věkovou skupinu a dolní rozbalovacího menu tu nejvyšší.
Pokud by měl být výrobek
doporučen pouze pro velmi
specifickou skupinu, např.
dospívající, vyberte stejnou výchozí a koncovou kategorii. Příklad:
Péče pro ni / pro něho:
Vymezte zde, zda by měl být výrobek doporučený
pro ženy nebo muže nebo pro obě kategorie.
Typ pleti dle Fitzpatricka:
V případě že by měl být výrobek
doporučen pouze pro určitý typ pleti dle
Fitzpatricka, lze to také nastavit (použití
výchozí kategorie a koncové kategorie, jak je vysvětleno pro věkovou skupinu). To má vliv
na doporučení pouze v případě, že typ pleti dle Fitzpatricka byl uložen spolu s údaji o
zákazníkovi.
U programů „Analýza typu pleti", „Ochrana před slunečním zářením" a
„Poradenství pro péči o vlasy" mohou být doporučené výrobky spojeny s
odpověďmi na otázky uvedené na začátku programu.
Vyberte odpovídající tabulku.
U programů „Analýza typu
pleti“ a „Poradenství pro péči
o
vlasy"
může být
doporučovaný
výrobek
spojený s výsledky měření.
Spojení s výsledky měření:
Zde vymezte výsledky měření, pro které by měl být výrobek doporučený, např. jen
velmi mastnou pleť nebo velmi dehydrovanou pleť, atd.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
17
Pro analýzu typu pleti:
Systém je obdobný: Horní rozbalovací menu je výchozí kategorie, dolní rozbalovací
menu je
koncová
kategorie.
Výchozí kategorie stanovuje od jaké úrovně měření je výrobek doporučován,
koncová kategorie do jaké úrovně měření je výrobek doporučován (od...do).
Vyberte stejnou výchozí i koncovou kategorii a výrobek se doporučuje pouze pro tuto
úroveň měření. Pokud jsou nejnižší a nejvyšší kategorie vybrány jako výchozí a
koncové, výrobek se doporučuje pro všechny výsledky.
Pro měření vlhkosti lze zvolit následující
kategorie: silně
dehydrovaná mírně
dehydrovaná
prevence dehydratace
Pro měření kožního mazu (sebum) lze zvolit následující kategorie: suchá
(nízký obsah mazu/seba)
normální pleť mastná
pleť
smíšená pleť (mastná v T-zóně a méně mastná na tvářích)
Pro měření pružnosti lze zvolit následující kategorie:
nízká pružnost pleti střední
(průměrná pružnost pleti)
prevence ztráty pružnosti (dobrá pružnost pleti)
Příklad: Chcete editovat výrobek, který by měl být doporučený v následujících
případech:
Dobrá úroveň vlhkosti, mastná až smíšená pleť a bez ohledu na výsledek měření
pružnosti, bude profil následující:
Pro doporučenou péči o vlasy
Za měření lze v oblasti poradenské péče o vlasy považovat měření intensity barev a
mazu doprovázené snímky z kamery (pevnost vlasů, vlasová struktura a lupy).
Barva vlasů
Barva vlasů může být měřena pomocí speciální sondy pro barvu
vlasů nebo formou odpovědi na dotaz. Protože existuje mnoho
výrobků, které zvýrazňují různé barvy vlasů, je možné výrobek
upravit. Např. šampon určený pro tmavé vlasy lze nastavit od
hnědé až po černou a pak jej doporučit pouze zákazníkům s tímto
rozmezím barev.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
18
Vlasový maz (sebum)
Z hlediska obsahu mazu ve vlasech je můžeme dělit v rozmezí
od velmi suchých po velmi mastné.
Pevnost vlasů
Zde se vlasy rozlišují na jemné, normální a velmi silné / husté
vlasy. Pokud nastavíte horní kategorii na „jemné vlasy“ a
spodní na „silné vlasy“ (nastavení od výrobce, výrobek se
doporučuje pro všechny pevnosti vlasů.
Struktura vlasů
Zde si můžete nastavit výrobky, které mají opravit
poškozenou vlasovou strukturu nebo roztřepené konečky.
Lupy
Zde si můžete nastavit výrobky, které účinně působí proti
lupům.
Existují speciální vlastnosti výrobku, spojené s otázkami a odpověďmi při
pohovoru před analýzou typu pleti, ochranou před slunečním zářením a
poradenstvím péče o vlasy.
Mnohé výrobky jsou vyvinuty pro speciální kožní stavy nebo problémy. Speciálně pro
péči o vlasy existuje celá řada různých výrobků pro různé stavy vlasů. Na základě
vlastností výrobku lze doporučit výrobky pro velmi netypické skupiny, když budeme
brát v úvahu odpovědi na otázky v průběhu pohovoru.
Analýza typu pleti:
Ochrana před slunečním zářením:
Péče o vlasy:
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
19
Klikněte na „Ano", pokud by měl být výrobek doporučený pouze v případě, že
zákazník odpověděl na otázku „Ano", např. kliknutím na „Ano" pro citlivou plet´ pro
výrobek, který by měl být doporučený pro citlivou plet´. Pokud někdo odpoví na otázku
o citlivé pleti „Ne", pak nelze výrobek doporučit.
Klikněte na „Ne" v případě, že výrobek by měl být doporučený pouze v případě, že tato
otázka byla zodpovězena záporně („Ne"), např. v případě, že výrobek by neměl být
doporučený na kožní nečistoty. Výrobek pak lze doporučit pouze v případě, že
zákazník odpoví na tuto otázku „Ne".
Klikněte na „v každém případě", v případě že by se měl výrobek vždy doporučit bez
ohledu na to, jak zákazníci odpověděli.
Věnujte pozornost tomu, abyste doporučili výrobky konkrétní, ale bez přílišného omezení
skupiny, jinak by se mohly objevit skupiny zákazníků, pro které není vhodné nic.
Pokud editujete své vlastní otázky a odpovědi, mohou také být spojeny s doporučením
výrobku (viz kapitola 4.4 „Editujte své vlastní otázky a odpov
ědi pro analýzu typu pleti
a ochranu před slunečním zářením“.
Pro výrobky s SPF nastavte příslušný SPF. Výrobky se správným
SPF pak budou doporučeny po provedení analýzy ochrany před
slunečním zářením.
Příklad: V případě, že analýza ochrany před slunečním zářením
poskytne zákazníkovi výsledek, že je potřeba SPF minimálně 20,
výrobky s nižším SPF nebudou doporučeny, ale pouze výrobky z SPF od 20 výše.
Důležité: Po editaci uložte každý výrobek do
tabulky
pod „vlastnosti“ použitím
„Uložit/Aktualizovat tento výrobek“
Pro další výrobek postupuje tak, jak je popsáno výše. Příklady
výrobků
Péče o plet´
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
20
Ochrana před slunečním zářením
Péče o vlasy
4.3.3 Změnit nebo Vymazat výrobek
Chcete-li výrobek změnit, vyberte jeho značku a pak samotný výrobek ze seznamu.
Uložte změny kliknutím na „Uložit / aktualizovat tento výrobek“.
Chcete-li výrobek zcela z programu odstranit, stiskněte tlačítko „Vymazat výrobek“.
Výrobek je pak z vašeho počítače odstraněn. Už není v databázi a nebude se
zobrazovat v záznamech o zákaznících (místo toho se objeví prázdné místo).
Pro dočasnou deaktivaci výrobku po určitou dobu, protože např. ze sezónních důvodů ho v
dané době nepoužíváte, zrušte "aktivní při doporučení výrobku". Dokud výrobek znovu
nezaškrtnete, nebude v programu doporučován.
Výrobek však zůstane ve vaší databázi (tedy i v tisku).
Zaškrtněte „Zobrazit neaktivní výrobek“, abyste si mohli
tyto výrobky procházet rámci editačního programu. Zrušte zaškrtnutí, aby tyto výrobky
dočasně zmizely.
4.3.4 Import nebo export vašich editovaných výrobků
Toto tlačítko je na spodní části editační stránky
výrobku.
Stiskněte tlačítko „Export dat do souboru" (např.
chcete-li používat editované výrobky i na jiném
počítači).
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
21
Dialog se otevře a můžete pojmenovat a umístit soubor.
Takto exportovaný soubor lze znovu importovat stiskem
„Importovat data do souboru".
Import dat přepíše stávající značky úplně, pokud jsou součástí importované
aktualizace. Samostatně editované výrobky pro takové značky mohou být ztraceny.
Samostatně editované značky, které nejsou součástí importované aktualizace,
zůstanou nezměněné.
Opusťte editační okno výrobku kliknutím na „Zpět“ a vraťte se do
hlavního nastavení.
4.4 Editujte své vlastní otázky a odpovědi pro Analýzu typu pleti a Ochranu
před slunečním zářením
(Pouze pro práci s Multi Skin Test Center® a / nebo s kamerou Vision Scope® a
doporučuje se pouze pro zkušené uživatele).
Zvolte tlačítko „Editace otázek“
Přizpůsobte svým zákazníkům dotazníky pro analýzu typu pleti a ochranu před
slunečním zářením.
Prohlédněte si vložené otázky.
Otázky C+K výrobce nelze
vymazat, ale všechny nebo i
jednotlivé otázky lze deaktivovat,
takže již nejsou viditelné.
Otázky pro doporučenou péči o
vlasy spojené s měřicí sondou
pro barvu vlasů nebo se snímky
z kamery nelze deaktivovat,
protože jsou v databázi vedeny
jako měření a ne otázky. Pokud
byste chtěli nahradit měření
kožního mazu ve vlasech
otázkou, protože nepoužíváte
zařízení MC, ale pouze kameru,
můžete tuto otázku aktivovat
zde (otázka výrobce č. 22).
Editace vašich vlastních otázek:
1. Stiskněte „Přidejte novou otázku“.
2. Zapište text otázky v jakémkoli jazyce, který program nabízí (přejděte na možnost
vidět všechny jazyky). Jakýkoli jazyk bez překladu bude zobrazovat pouze fiktivní
text v tomto jazyce. Zadejte vysvětlení stejným způsobem (vysvětlení uvidíte po
stisknutí příslušného tlačítka v pohovoru a mělo by pomáhat zákazníkům lépe
pochopit otázku).
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
22
3. Vyberte, pro kterou analýzu by měla být otázka
uvedena: analýza kůže, ochrana před
slunečním zářením nebo péče o vlasy, a zda
se jedná o jednotlivá pohlaví (např. otázka o
těhotenství by měla smysl pouze v případě, že
zákazník je žena).
4. Editujte odpovědi (dvě odpovědi vložené výrobcem se zobrazí, ale můžete přidat
libovolný počet dalších odpovědí).
Pohybujte šipkami od odpovědi 1 k
odpovědi 2, a tak dále.
Napište znovu text odpovědí v
libovolném jazyce dostupném v rámci
programu.
Jakýkoli jazyk bez překladu bude zobrazovat pouze fiktivní
text v tomto jazyce.
5. Pokud si nepřejete, aby odpovědi na danou otázku ovlivnily doporučení výrobku, je
třeba zde skončit. Můžete přidat další otázky a odpovědi dle vašeho přání a po
dokončení opustit menu pomocí „Uložit a zpět“.
6.
Pokud si přejete, aby odpovědi na
otázku ovlivnily doporučení výrobku, klikněte na horní část stránky.
7. Nyní je třeba přiřadit „ano" nebo „ne" ke každé
otázce.
Příklad:
Otázka by mohla být „Chodíte ven pravidelně?" a
text vaší odpovědi je: „velmi často", „někdy" a
„zřídkakdy" a máte určitý výrobek, který chrání
pokožku, když jste venku; chtěli byste přiřadit
„velmi často " k „Ano" a „někdy" a "zřídkakdy" k „Ne". Možnosti, které lze přiřadit k
jakékoli odpovědi, jsou v editaci výrobku vždy pouze ve významu „ano" a „ne":
„ano, výrobek by měl být doporučen" nebo „ne, neměl by být doporučen".
Nyní je v editaci výrobku k dispozici nová otázka na vlastnosti výrobku.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
23
8. Každá otázka, kterou jste vložili a
příslušné
odpovědi
lze
kdykoliv deaktivovat nebo vymazat.
9. Důležité: Opusťte toto okno kliknutím na
„Uložit a zpět“ pro uložení vámi vložených
dat. Vrátíte se do hlavního nastavení.
4.5 Možnosti měření
(Pouze pro práci s Multi Skin Test Center®)
Zde můžete změnit interpretaci výsledků měření podle věkových skupin a oblastí
pokožky. To znamená, že vaše získané zkušenosti nebo podmínky (pokojová teplota,
relativní vlhkost vzduchu, zeměpisné oblasti a roční období) při práci s Multi Skin Test
Center® mohou být začleněny do programu ke zlepšení interpretace. Vaše nová
interpretační stupnice se může lišit od stupnice přednastavené výrobcem. Vždy ji
uložte pod jiným jménem.
Ujistěte se, že pouze velmi zkušení a pokročilí uživatelé provádějí změny v
možnostech měření.
Pro každý parametr (vlhkost, maz, pigmentace, zarudnutí, pružnost, pH, TEWL,
teplota, póry, vrásky, skvrny, Segufix® a Corneofix®) existují pro různé věkové skupiny,
oblasti pokožky a interpretaci minimální a maximální hodnoty, které se mohou měnit.
U některých parametrů je interpretace stanovena výrobcem stejně pro všechny věkové
skupiny a oblasti pokožky; pro jiné již byly využity naše zkušenosti a studie. Nastavení
hodnot je základem pro interpretaci měření v jednotlivých měřeních a v různých
programech.
Změnou nastavení se
odpovídajícím
způsobem změní
interpretace v
hodnoceních a tisku.
Vyberte parametr
měření a místo měření
na pokožce.
Editujte hodnotu,
kterou chcete
změnit. Můžete editovat pouze maximální hodnoty; minimální hodnota následující
kategorie se automaticky přizpůsobí.
Zde vidíte příslušnou věkovou kategorii.
V tomto příkladu:
Pro zákazníky mezi 30 a 39 lety jsou považovány hodnoty mazu mezi 0 a 39 za „málo
mastnou plet´“, mezi 50 a 73 za „normální plet´“ a hodnoty od 73 do 99 za „mastnou
plet´“.
Pokud nyní změníte maximální hodnotu kategorie „málo mastná“ z 39 na 45, naměřená
hodnota 42, která byla předtím považována za „normální“, se nyní stává „málo
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
24
mastnou“. Při změně maximální hodnoty jedné kategorie se minimální hodnota další
kategorie automaticky přizpůsobí.
Před opuštěním okna uložte nově naměřenou tabulku hodnot
pomocí „Uložit do souboru“.
Vytvořte název (např. letní měření) ale nepřepisujte úvodní nastavení výrobce!
Vaši osobní tabulku naměřených hodnot a výchozí nastavení
lze kdykoli načíst pomocí „Stáhněte ze souboru“.
5. Řešení problémů & FAQ
5.1 Software nelze instalovat
Zkontrolujte, zda váš počítač vyhovuje požadavkům uvedeným v kapitole 1.4.2.
Chcete-li zjistit, zda je počítač vybaven .NET Framework 4.5 nebo vyšší verzí, můžete
použít přiložený "Dotnet_Version_Detector.exe" (v podsložce „Různé“ z přiloženého
datového nosiče C + K Software).
Aktuální verze se zobrazí zeleně.
Pokud vašemu systému chybí .NET Framework 4.5,
můžete si stáhnout odpovídající verzi na této internetové
adrese: http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=30653 or
Hledejte ".NET Framework 4.5 (Full Package)"
5.2 Doporučené výrobky jsou nesprávné
Zkontrolujte své položky v menu „Výrobky". Jsou vložené všechny výrobky pro
jednotlivé věkové skupiny a obě pohlaví (mužské a ženské zákazníky)?
5.3 Tisk je mimo provoz
Je Report Viewer správně nainstalován (viz kapitola 1.4.2)?
Zkontrolujte nastavení tiskárny (použijte příručku k vaší tiskárně).
5.4 Pokud nainstaluji novou verzi CSI, ztratí se následně mé údaje?
Ne, před instalací nové verze uloží nejprve speciální aktualizační funkce veškeré
udaje.
5.5 Jak mohu převést údaje o svých zákaznících do nového počítače?
Veškeré údaje jsou uloženy ve složce „Údaje“ v programu.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
25
Tato složka je umístěna v:
Vista/7/8: C:/ProgramData/CK electronic/CSI/Data
XP: C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/CK electronic/CSI/Data
Zkopírujte soubor a vložte jej do příslušného umístění ve vašem novém počítači.
Podívejte se do příručky, část 2 / 2a a / nebo 3 a / nebo do příručky pro zařízení MC /
Visioscope® pro řešení možných problémů s příslušnými zařízeními. Pokud zde váš
problém není uveden, obraťte se na servis.
CSI Část 1 – Obecné Informace, Čeština 12/2015 DK/BB
26

Podobné dokumenty

Skin-Visiometer SV 600 FireWire

Skin-Visiometer SV 600 FireWire přilnula rovnoměrně na 5 sekund. 3. Fólii uchopte za vodící okraj opatrně zvedněte z pokožky. 4. Fólii přilepte na destičku a vložte do podavače Skin-Visiometeru. Strana obtisku kůže musí být ve sm...

Více

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a Výhodou je vytvoření většího počtu proudů polymeru a vysoká produktivita zařízení.

Více

T-Cloud Záloha - T

T-Cloud Záloha - T systémem Microsoft Windows. Uživateli osobního počítače to umožňuje zálohování a synchronizaci dat. Základní záloha funguje jako aplikace i jako služba. Aplikace poskytuje pouze grafické uživatelsk...

Více

IPL6000 - Remington

IPL6000 - Remington • Podstupujete-li exfoliační ošetřování, nepoužívejte podobu alespoň 14 dní. • Nepoužívejte, pokud jste již podstoupili ošetření trvalým odstraněním ochlupení. • Nepoužívejte, máte-li onemocnění po...

Více

Inosat Moto Locator

Inosat Moto Locator v této smlouvě používáním software, hardware a příslušenství, která jsou součástí produktu nebo byla přibalena k produktu nebo která zahrnují soubory stažitelné z internetu, datovou podporu a veške...

Více

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky Fascinovalo-li něco lidi na živých tvorech, byla to právě jejich zřejmá jinakost ve vztahu k ostatním existujícím věcem: neboť organismy, a to i ty nejjednodušší, se zdají být zcela harmonickými so...

Více