pohár 11 let 2010 - hodnocení VR

Komentáře

Transkript

pohár 11 let 2010 - hodnocení VR
Pohár ČR žactva 11 let - Čechy
Domažlice 12. – 13. 6. 2010
Stránka 1 z 7
Hodnocení průběhu
Zpracoval:
Luboš Imryšek
Organizační zabezpečení:
• Rozpis soutěže – nebyl v souladu čas zahájení závodů uvedený
v STD pro rok 2010 s časem, na který uváděl pořadatel na stránkách
(http://www.jiskradomazlice.cz/plavani/),
•
organizační pokyny, spojení na organizátory – bez připomínek,
dostupné na internetu (http://www.jiskradomazlice.cz/plavani/),
• Přijatí závodníci-konečné seznamy vyvěšeny řádně na internetu
v předem oznámeném termínu.
• Ubytování, ekonomické zabezpečení, stravování pro závodníky- bez
připomínek, na odpovídající úrovni v různých zařízeních, v dostupné
vzdálenosti od místa konání závodů. Ubytování
i stravování
zabezpečoval pořadatel na základě závazných objednávek jednotlivých
oddílů .
• Delegovaní rozhodčí – ubytováni přímo u bazénu na ubytovně Jiskry
Domažlice – naprosto vyhovující stav .
• Diplomy a medaile - dodány v potřebném množství, včetně náhradních
sad. Identifikace závodu i roku a dne pořádání bez připomínek. Žádné
problémy nebyly signalizovány.
• Kontrola dokladů byla provedena v předepsaném časovém horizontu
12.6.2010 10,00 až 13,15. Vzhledem k tomu, že se všechny oddíly
presentovaly první den byla presentace 13.06.2010 zrušena. Problémy
s registračními průkazy nezjištěny, odhlášky provedeny u všech oddílů
v předepsaném čase. Veškeré omluvy z neúčasti na KPŽ doloženy
lékařským potvrzením (Novák Michal PkPří, Fremr Pavel SlPl, Coubal
Martin SOPKo, Krůta Václav PKPří, Podzimková Barbora PKPří, Gonová
Andrea JiDo, Spěváková Lucie PŠLou), která byla předána pořadateli
k archivaci s originálem výsledků.
Stránka 2 z 7
• Díky
včasnému
uzavření
změn
byla
k dispozici
rozlosování
v dostatečném předstihu. Doporučuji aplikovat u veškerých mistrovských
soutěží a závodů ČP.
• Rozlosování s doplněním náhradníků za odhlášené závodníky
vylepeno na určených místech
45 minut před zahájením závodů.
Veškeré zařazení náhradníků konzultováno s trenéry a vyhlášeno
rozhlasem.
Časomíra –
prováděno ruční měření časů, elektronická časomíra nebyla
instalována. Tento stav na Pohárových soutěžích nemám za optimální a
odpovídající potřebám. Snižuje to vizuální úroveň závodů a brzdí výchovný
proces nejmladších závodníků, hlavně v oblasti pěstování nezbytných návyků.
Bazén a jeho vybavení:
• Dráhy- barevným odlišením plováků vyznačena vzdálenost 5 m a 15m
na obou stranách ( start i obrátka). Záchytné lano ve vzdálenosti 15m
pouze na startovní straně.
• Teplota vody – 26.4°C – odpovídající p ředpisové základně
• Ozvučení bazénu – zabezpečeno na požadované úrovni, bez
problémů
• Čistota bazénu –
velmi dobrá, odpovídající požadavkům.
Prováděn průběžný úklid sprch a sociálního vybavení.
• Bazén vybaven i kbelíky na vodu pro osvěžení závodníků a
namáčení plaveckých brýlí (u ručního měření nadstandard) a koši pro
uložení věcí plavců.
Sbor rozhodčích:
• Odpovídající kvalifikace - zastoupeny všechny třídy
• Počet rozhodčích – neodpovídal potřebám závodů, Některé funkce
nebyly pro nedostatek kvalifikovaných rozhodčích ustaveny (cíloví
rozhodčí pouze dva, rozhodčí plaveckých způsobů pouze jeden,
obrátkový rozhodčí jeden na dvě dráhy, pouze jeden náhradní časoměřič).
Priorita byla dána tomu, aby snížený počet rozhodčích neovlivnil kvalitu
rozhodování a aby nedostatky v počtech kvalifikovaných rozhodčí nebyly
pro nezainteresované a diváky viditelné. Všechny posty byly obsazeny
Stránka 3 z 7
výhradně školenými rozhodčími.
• Před závody proběhla porada rozhodčích, na které byli upozorněni na
novinky ve stávajících pravidlech a dále bylo přistoupeno k sjednocení
posuzování a výkladu problémových způsobů ( prsa – delfínový kop,
nesouměrnost nohou a její posuzování, prsa + motýl
současnosti dohmatů, výklad
- posuzování
a projevy prsového kopu u delfínu a
dopřesnění posuzování znakových obrátek). Po dokončení jednotlivých
půldnů bylo vždy provedeno rozebrání úzkých míst a provedena diskuse
možných alternativ řešení.
• Na poradě probrána i problematika plaveckých úborů, včetně
odpovědnosti za dodržení. Plně respektován e-mail z ČSPS z února 2010.
Vyžadovány pouze 1 plavky z textilních materiálů a v rozměrech dle FINA
( ke kolenům, chlapci k pupku, dívky bez zipů a volná šíje i ramena).
• Maximální snaha pořadatele o zabezpečení, pohodlí a zabezpečení
občerstvení v průběhu závodů pro sbor rozhodčích, včetně pitného režimu,
který byl vzhledem k vysokým teplotám velmi důležitý.
• Hlasatel na závodech – odpovídající úroveň, dobré rétorické schopnosti
včetně smyslu pro nezbytnou improvizaci.
Stanovení konečného pořadí – v souladu s pravidly (SW 2.10.4) ponechána
velká pravomoc cílovým rozhodčím, kteří stanovili shodným výrokem pořadí
např. u 2 disciplíny 200 Z žáci, kde bylo dosaženo závodníky Šperlem (4/3) a
Dostálem (4/2) shodného času 1:18,2 na třetím a čtvrtém místě. Výrok cílových
rozhodčí byl shodný a respektoval jsem jimi určené pořadí, vzhledem k tomu, že
oba závodníci plavali na drahách vedle sebe. V případě, že by závodníci plavali
na vzdálených drahách ( např. 1 a 6) byl by tento případ bez použití časomíry
problematicky objektivně řešitelný.
Ve výkladu znaku, motýlku a prsou sjednoceno stanovisko při úvodní
instruktáži. Signalizace obrátek bezproblémová od prvopočátku, u vyplavání po
startu po prvé disciplíně až do ukončení závodů bez připomínek. V prvé
disciplíně nebyl požadavek na signalizaci uvedený na poradě sboru rozhodčích
plně respektován a náprava zjednána až během prvých tří rozplaveb.
Úbor rozhodčích - odpovídající, bez připomínek (bílé kalhoty/sukně +
Stránka 4 z 7
tričko)
Průběh závodu:
• Před zahájením závodů svolána krátká porada VR s vedoucími oddílů a
družstev , kde byly zdůrazněny aspekty a požadavky chování závodníků i jejich
doprovodu na bazéně ( představení závodníka, odstup od kraje bazénu, klid před
startem, zákaz vedení závodníka …) a dále probrána stručným způsobem
problematika plaveckých úborů. Tato praxe se plně osvědčila (doprovod i z řad
rodičů dětí, kteří nemají znalost pravidel či bazénové etiky. Na základě probrání
problematiky s nimi pouze minimum následných problémů – doporučuji aplikovat
na všech závodech v žákovských kategorií do 13 let věku.
•
Odpovídal požadavkům pravidel - striktně požadován klid před startem
•
Protesty – v průběhu závodů nebyl podán žádný protest, nebo
námitka.
• Velmi dobrá atmosféra na bazénu, vysoký počet zúčastněných oddílů i
závodníků, včetně účasti veřejnosti jako diváků. Respektovány veškeré
požadavky pravidel o pohybu kolem bazénu. Drobné nedodržení
(popocházení při povzbuzování závodníka) řešeno ihned po zjištění.
•
Diskvalifikace – relativně nízký počet a v rozsahu i spektru, které se dalo
u kategorie 11 let očekávat. Převážně za předčasný start a dále pro
technické problémy provedení jednotlivých plaveckých způsobů .
Nestandardní situace v průběhu závodů :
•
Přidána jedna rozplavba 1. disciplíny – 100Z žačky z důvodu shody časů dosažených na
KPŽ u závodnic na 24 a 25 místě. Rozplavba doplněna náhradnicemi.- plně s v souladu
s STD 2010
•
Z důvodu odhlášení závodníků ve druhém půldnu ze zdravotních důvodů a nepřihlášení
náhradníků u 30 disciplíny 800 VZ žáci sloučeny prvá a druhá rozplavba ( celkem plavalo
pouze 6 závodníků. Obdobná situace i u 27 disciplíny 400 VZ žačky – sloučena opět prvá a
druhá rozplavba ( závodnice prvé rozplavby přesunuty na dráhu 1 a 6 rozplavby druhé. Obě
změny včas vyhlášeny s cca 90‘ předstihem, bez konzultace s trenéry na základě rozhodnutí
VR.
•
Ve dvou případech diskvalifikováni závodníci, kteří by se jinak umístili na medailových
místech, pro porušení pravidel :
o
Paulová Nikol RPL, kde u 3 disc. 200P došlo na 175 metrech k naprosto jasnému
dohmatu 1 rukou
Stránka 5 z 7
o
Lednický Vítek PKPí , kde u 8 disc. 100M došlo k evidentnímu předčasnému startu
signalizace porušení pravidla SW 4.4 na straně startéra i VR ihned po odstartování,
včetně zápisu na startovní lístek před dokončením závodu.
•
V jednom případě závod přerušen ve fázi po dlouhém hvizdu VR, kdy plavci byli již na
blocích a VR předával vztyčenou paží další řízení startu startérovi. V tomto okamžiku se
ozvala z tribuny řehtačka. Start vrácen zpět, vysvětlen požadavek klidu a ticha před startem
divákům a start následně opakován. Stejný projev nekázně diváků se již do konce závodů
neopakoval.
•
Při disciplíně 200Z žačky si závodnice Flegrová špatně spočítala bazény a přerušila na
150 metrech závod pod blokem. Závod sice dokončila, ale musela být diskvalifikována pro
porušení pravidla (SW 6.2) – porušení znakové polohy. S rozhodčími probráno na
závěrečném hodnocení (diskvalifikace v podobných případech všude, kromě VZ).
•
U závodu 400 VZ žačky – došlo k diskvalifikaci závodnice Koutné pro porušení pravidla
(SW 4.4) – předčasný start. Její pohyb před startem byl natolik výrazný, že nešel tolerovat ( i
když možnost ovlivnění výsledného času startem inklinuje k nule)
•
Povolen start v disciplíně 14- 4x50 PZ žáci pro oddíly MOP a PKPří, kde byla předána
přihláška s cca 30‘ zpožděním proti požadavku pořadatele vyhlášeného rozhlasem. Oba
oddíly plavaly v samostatné rozplavbě a do medailového umístění nezasáhly.
Nestandardním přístupem jsem sledoval především dát žákům možnost startu v disciplíně,
kterou rádi plavou a navíc stmeluje jejich kolektivy.
•
Důvody diskvalifikací :
o
Porušení pravidla stratu ( SW 4,4) – celkem 5 případů
o
Prsa
o
o
Dohmat 1 ruka – celkem 1
Křivý střih – celkem 5
Motýl
Prsový kop 1 celkem 1
Nesoučasný pohyb paží – celkem 2
Znak – porušení znakové polohy celkem 3
Z uvedeného výčtu diskvalifikací je jediným opakovaným jevem „křivý střih“ u plaveckého způsobu
prsa (SW7.5), kdy se v převážné většině případů jedná o výškový posun.
Problematiku technických nedostatků motýlku ( nesoučasný pohyb paží) a kopání před znakovou
obrátkou v poloze na prsou bez pohybu minimálně 1 paže mám v této věkové kategorii za naprosto
normální jev.
Pokud jde o starty mám pouhých 5 diskvalifikací za oba půldny za důkaz o citu startéra pro
žákovskou kategorii a důkaz o klidu, absence nervozity před startem na straně závodníků
Doporučení pro další období:
• Na pohárové i mistrovské soutěže nominovat vždy 2 VR – pro udržení
plynulosti závodů
Stránka 6 z 7
•
I pro žákovské kategorie na jejich vrcholových závodech používat časomíru
(vizuelní dojem, pěstování návyků)
•
Tam, kde je předpoklad účasti doprovodu bez trenérské kvalifikace přímo na
bazéně ( žáci Poháry a MČR) uskutečnit krátkou instruktáž vedoucích oddílů
ze strany VR s cílem nastavit požadavky ( klid před startem, představování
závodníků, pohyb kolem bazénu ….).
•
Zvážit vhodnost doplňování sborů rozhodčích pro jednotlivé závody
rozhodčími z jiných oblastí (výměna zkušeností, kalibrace, sjednocování).
•
Včasné změnování zkratek oddílů
v centrální databázi a jejich povinné
standardizované používání v rámci vnitrosvazového styku a jednání
•
Provádět vyhodnocování průběhu jednotlivých půldnů se sborem rozhodčích
ihned po jejich dokončení, využívat jednotlivých abnormalit k sjednocování
názorů.
Závěr:
Celkově hodnotím průběh letního Poháru ČR jedenáctiletého žactva
pro rok 2010 - část Čechy jako velmi dobře organizovaný závod, který
nekompromisně naplňoval veškeré podmínky stanovené pravidly
plavání, soutěžním řádem i veškerých dalších řídících dokumentů.
Závody proběhly ve velmi dobré atmosféře vzájemného povzbuzování
mezi závodníky. Podařilo se dodržet klid před startem jednotlivých
disciplín i nezbytnou vzdálenost od hrany bazénu, která umožňovala
bezproblémový pohyb VR a rozhodčího plaveckých způsobů.
I přes dílčí nedostatek v počtu rozhodčích, se zvýšenou aktivitou a
pozorností sboru rozhodčích jako celku, podařilo tento negativní jev
plně eliminovat.
Děkuji pořadatelů i zúčastněným závodníkům, trenérům, rozhodčím i
rodičům za průběh závodů a bezvýhradné respektování veškerých
organizačních pokynů.
Praha 14.06.2010
Stránka 7 z 7

Podobné dokumenty

Výsledky - Statistika plavání

Výsledky - Statistika plavání Plavecký klub Příbram PKSČL Plavecký klub Sport Česká

Více

výsledky - Jarní cena Prahy

výsledky - Jarní cena Prahy Plavecký klub Pandora Čáslav Plavecký klub Česká Lípa Plavecký klub Hradec Králové Plavecký klub Jindřichův Hradec Plavecký klub Litoměřice Plavecký klub Mariánské Lázně Plavecký klub Most Plavecký...

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 1.2.3.Při nesplnění bodu 1.2.1. a 1.2.2. uhradí vysílající složka pořadateli veškeré náklady spojené s účastí závodníka a vedoucího. 1.3. Omluva 1.3.1.Při kontrole dokladů – nejpozději však 1 hod. ...

Více

Testovací data ROS

Testovací data ROS změn, které mohou s údaji osob být provedeny, proto byly definovány takové změny údajů osob, které lze opět službou zvrátit. Obnovení základního stavu osob v testovacím prostředí nelze uvést bez o...

Více

- Kometa Brno

- Kometa Brno 41. ročník GRAND PRIX Brno 2009

Více