Fx lsztf oU

Komentáře

Transkript

Fx lsztf oU
, ) ,--1,
'-
Fx lsztf oU
lls^^-l
Znalecký pos udek č. 1 1221
05l
1
x
Vr<ul,/,
0
o obccné ceně nemovitosti řadového rodinného domku č.p.320 s přislušenstvím a pozemkcm
p'č.ó2l2 v ulici střclova, obec Přelouč' okres Pardubjce
Objednatel posudku:
pan
JUDr. Ivan Erbcn
Exekutorský úřad 02l Praha
U Okouhliku 3
8
150 00 Praha 5
Účel posudku:
ocenit nemovitosti řadového rodinrrého
donrkLr
č.p'320 s příslušenstvím a pozemky p.č.62/2 v tllic)
střelova, obec Přelouč, okes Pardubice. v ceně
obvyklé' pro potřeby exckuce
)
Podle stavu ke dni 25.02.2010 posudek vypracoval:
stáv. vladimíř Plochý
Průhonická l97l7
106 00 Praha l0 - Záběhlice
1el.:603 480 580
,tlu/
Posudek obsahrrjc 26 stl'an textu \'četnčtitulniho ]isnr a 10 stran přillllr. objcr1nateli
sc přcdí\ ii \ c ]
rrhotor cniclt.'
Y l)rir/r, I r.()l(l
1
I
.J
A. Nález
l. Zna|eckÝ úkol
Gnit
nemovitosti řadového rodinného domku č'p.320 s příslušenstvíma pozernky p.č'6212 v ulici
saielova' obcc Přelouč. okres Pardubice' v ccně obrryklé, pro potřeby cxckucc
z
lnÍořmace o ncmovitosti
pAdrcsc nt'nlur it''slr Rodinn} donlekc'p]20. s příslušenstvítn J pozcmkeIrr p.č' 62/2
střelová:]2Í)
535 0l Přelouč
n: Pardubický
: Pardrbice
:lka a zaměření nemovitosti bylo pro\'cdeno dne
la Zdeňka'
25'02'20l0 za přítomnosti spoluv]as1níka pana
Eeseni o ustanovcDí Znalce ze dne 03'02.2010, pod Sp. zn' 02l EX 1326106l 1
výpis z ka1as1rll nemovitosti a list viastniclvi č'2402, vyhorovený dálko\,ýn přislupcn
dnc
.20t 0
ná pfoiťk1()\
1l dokuncnlacc půdlli r cstar'by a stavebniclr úprar.
na roclin;lónr rlon1ku č'p']]()a povolcná slavcbnim úřadem v Přelouči Ze dnc 2l'09'l995. pod j'
č S'lAV' l7071952/95
z
IO
kalaslru nernoYitostí a ]ist \ lastnict\'i č.2'102' v)lloto\ellý dálko\'ým přistupen
Llnc
i proic](lo\.] dol(ulllcnlace rrcbr'la znalci přc.lloŽcna. nťh()l.
sť ]]L'Zxťlr(]\
ll]x ll
plo1()
l
{,ccniIlí
j,::i:l:
3',,;iti 1l',,itt'l,l'l.t,lk.,''.:;,;;"''.;,;'';::.';';;:ř) l'"::^,".|'ii:::'']:li:ji:i:i:]'
r|. \L|]t |!(]\ťlll lnalťc ]lll llll:
j.l
.
|řlI(]rlj]L(llii spolLrl laslníka plrrllr \ o:lrllll.
7_
celkový DoDis nemovitosti:
PHmětcm oceněni je řadový patro\'ý ncpodsklepcný rodinný clomek. přistupní po
tomunikaci ulice Střelova. kter.ýje napojen na veškeré jnŽenýrské sitě'
mistni
& Obsah nosudku:
.) Hhvní stavby
a' ) Radowý rodinný donrek č.p.320
bl l'cdlejši stavby
bl l Zděná kůlna
.l P.zcnkr"
c!) stavební pozemek p'č'62/2
!'_ll.3
obiektů a Dozcmků:
f,Irfri stzvby
.J Ř.doÚ řodinný
e)
llrr.ui
dom€k
č.p.320
čá<:
'sar
o<ipovidá stavebně tcchnickému charakleru. stiiři stavb}'. provecjcllé
rckonstrukci.
. píůměméťldrŽbč
í.Yb!,
liňlna
oceněníje kůlna unrístěná ve dvorní čásli ncnlovitosti a je připojena na
objckty vcdlejšich
Kůlna.nenínanoj!'na na žídnéinžcnýrskésítt*' Svisl!,',rsné_].un.r,',,k.c,'
1o,u r,lln"jc ror_ný- střecha pullová. bcz moŽnostj vyuŽiti poclkroví'
ý sar'odpovidá stavebně tcchnickén1u chal.flkle;u. sláři stavby a zaneclbané údržhČ.
-4c) Pozemky
c|) stal'ební pozemck p.č.6212
Předmětem ocenění jc pozernek v 7aste\šllc ůitsli obce ob)tnjnri
objekl) a 10 b!lo\karni a
rodinnjmi iadovými domky' Pozemck
Jc prevazné Zaslc}in} .,^u.u-J'.nrř"' 1"r'.Ž prťtče]itvoři
ulični hranici' Nemovitosl je pirmtr ptilchlá k mistní zivičnc
komuniiuJ_u j._nup.r"n. n. ,'".r.r"
irrřnr'rské si tě
t'iuěřr'. hodnoccni
a ocenčni obick(ů:
Administrativní cena (Vyhláška 46o/2oo9 sb.)
'l
llla}Tí stavby
rÍ rodillný
domek č.D.320 -
Zfídčlípro potřeby
ocenční:
Rodinnj'dúm. rekreačníchalupa nebo donrek: typ B
svfulá rrosná \onstrukce: zc]ěná
Forl*lepení:
h&ori'
ry
hča mdzemnich
BCZ.CC
nšnoJ\l]ťrťl|dnebo podsklcpcrlá Jo pulovirly l'na<íz
p,,LrJ.r,,
ncnlá pudkro\ i
sť iik;ou llcb'' strmou slřejlluu
podlaŽí: sc dvčma Dadzemními pod]aŽími
ploch1' a
llr
l'ýš\ pot|laží:
7.10*9.18 2..10* I .610+ 0.40*2,.10
7.astavěná plocha
ó7'25
lr
\t':
(
7.40'i 9.48-2,40*
1
rlr
,6I 0+0.40*2,40)*(3,05)
7..10*9.18-1.,1(l* 1.6 I 0 +0..10*2..+0)*(2.S0)
{ 7.-+()'i(9..l8_]._10))*í I.] +0.5
)
ó7.]5 nl]
Konstrukčni \ !škil
2..1-l rn
205.1I ln
(
!1 ar.
\i(':
r
..ť]i(ťI]l:
I
j
88.19 nrl
l8.lil rr.
1:t t. r),i
-fPopi! a hodnoceni konstrukcí a lTbavení:
tS = standard. N: nadstandard, p = podstandard, C = nevyskytujc
se.
-{ = pňdaná konstrukcc. x : nehodnotí sc)
provedcni
Konsrulce. r r bar cnr
L Z*lady:
L Zlwo:
3' súop}. :
{, 9iecha:
5 K+rina:
6 Kl€mpiřské
]"
l
konstrLlkce:
vniliní omítk],:
Farádní omítk\:
9' vrejši obkladv:
la vdtřní obklady:
ll- s.ňoó:
fZ Íxtře:
tl-(ha:
l{ nodbh!
ob}'tných místností
běŽné obklady
kovové s dřcvěnýni stupnj
nápIňovó
dřevěná zdvojená okna
!7, Ellcminsralace:
světelná třífázová
3_ vltarení kuchyDě:
!t v. Íni Bbavení:
l5- Zinod:
I' oí'rni:
s
s
P
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
c
s
P
s
s
s
s
s
s
obklad}'dřcYěnó
tJ_ Rodbhy oslalnich n1ístnosti:
It- B&slosod:
19, Rozrod \odr:
a'_ z&oj teplé \ody:
11, bealace plynu:
12 Xaaalizace:
ý444I4u
zděné z plných cihel 1l. 45 cnl
dřevěné
dřevěný sbíjcný
hIinikový plech
pozinkovaný plech
dvouvrstvó vápennó omi1ky
Vápenné olni1k}
plocoucí podlahy
bčŽná keramická dlažba
lc YÍ{Éní:
Hodnocení Část
Úlstřední
plastové trubk}'
bojler
rozvod Zen]ního plvnu
plastové potrubi
běžný sporák
WC, umyvadla, \ana
standardní splachoVací
krb
Vý;rča koeÍicientu K]:
Hodnocení
s1ándaIdU
s
S
lr5ltiE:
:
konstrukce:
Yůni trmirl'l:
Eíomitk}:
V-iši obklad\:
l'..inil.bkh,l\
s
s
S
s
S
s
S
s
S
s
\
obj
podíl
l/,)
7.t0
12,i0
u. t0
5.10
1,20
0,80
6.:0
3,t0
.1,l0
0..10
l.l0
1.10
i{)
..-ir
I.
Čli.t
tu
100.00
100.00
100,00
t00,00
KocílcicI]1
t.00
l.(10
0..16
Iz"]
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100-00
t00,00
50.00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
t00,00
100.00
100,00
t00,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
t00,00
100,00
100.00
UpraVcIrý
obj fodil
7.t0
ll.l0
i.lJ6
t.00
t.00
j,20
5.20
100,00
100,00
100,00
t.0(l
0.80
1.01,
50.00
50,00
t,00
t.00
6.:0
100-00
1.00
I{)0.00
0. t0
.r)0
:.t 0
l{)0 (l(l
l{)|.1)|
l(l
.(lrl
t,55
t.55
]
i
ií)
rll
-6lJ
s
s
s
Podlahy obýných místností:
l5_ Podlah}' oslaIních místnoslí:
ló_
\júpení:
|_ Elektroinslaláce.
It- Bleskos\od:
19- Roz|od vody:
]0 zdroj teplé vody:
]l_ lllsrálace plynu:
:Z K.nalizace:
:j- \!ba\ ení kuchyně:
:l' Ynirřni \lbavení:
5- Zichod:
]í O<atní'
:ť:Er uPíi\ en\ ( h UbJclll',\ \cll |oJ||ů:
l$ora loeficientu vybaveni Ka:
2,20
I,l0
4,40
S
C
4IO
0'ó0
s
3,00
P
1,80
s
s
s
s
s
s
0.50
2,80
0,50
5.10
0.40
3.60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
r00.00
t00.00
1,00
1.00
1,00
2,20
1,00
4.t0
0,00
0,00
3,00
I,l0
4,40
1,00
0,46
0.81
1,00
0,50
2,80
1,00
1,00
0-50
5,10
1,00
1,00
1.00
0,'10
j.60
9]'Ílo
0.9i89
Yi;r-tt
opotřebení analytickou mek,dou:
((' = objemo\ý podiI. K koeficIenl pIo uprar u objemuviho podilu
lř= r4rarený podil v navaznosti na clělení konstruioe' PP = picpočítaný
pociil na l00 %)
lrs*'ce. r]bavení
oP Část K UP PP _ stáří "Ž;v' Opotř' opolř. z
l-7rb.|:
S
L"]
7,tO
s
22'30
l!T",
P 8'40
!TP:
{ 9Ř.tta:
s 5'2o
t $ti*'
S 1,20
a xldtpíÍskékonýrukce: s 0'80
7_ v.iřni orníd(y:
S 6'20
ts iió ro_oo
I,O0 3,20 :;,,1r tS SS ,t,OS
5,20
2'2o
o6latních
S
l.l0
100.0
s
s
:1.10 ]00.0 l.00
.1.10 i00.0 t.00
0'ó0 ]00'0 o,o0
ll-set:
aL.l'r
100.0
části celku
bS Zoo ar sn 111..)
85 2o0 ;;'5ó ,ó.;;;;
85 200 .;:;ň ;,;,;;
s
obrlních S
S
S
ď!.dy,
s
lYi|
Y-i!í
lQ
o6klad)-: s
{h
t'/:L -t.SZ
ly.]
t00,0 ,,OO Zf O
l0o,o 1]oo 22,30 23,75
l00,o 0,46 3'86 4.1l
100'0 l'0o 5.20 s'sq
l.00 0.8o o.ts ts si
l,0o 6,20 6'ó0 ]5 ti
l.00 l'55 l'65 l5 85
1,00 1.55 I,65
l'00 o'40 0.13
]oU'o l'ou 2.]0 ].15 15 85
100'0 i'00 2'10 ].56 l5 ]0ó
,n,,^ 1.00
. ,-.
100.0
15 85
',". 3']o ].5l
100,0 1,00 5,20 s,i4 15 ii
100'0 ].o0 2'20 ].]a 15 tri
l_FrÉdDíoÍní!k)':
ILlL.iE:
|*.
L"/jI
s
s\
c
s
l0o,0
I00'o
3.l0 50'o
l,l0 50,0
0'40 ]o0,0
2.3o
2,4o
r r,'
3.]0
rl'os
'z.os
]7.65
u,00
0.00
]7'65
/.50
l.0o I.10 ].l7
0,6019
o,i5o0
l_ló4q
0,1912
0,0000
0'00oo
0.:l]2.l
ii,os
il]os
0.1920
0.ó195
0.e778
0.1] ]0
0.00
0.Ll()00
17.65
^
0'5540
1'.l(] _1.ó9 l. 85 l7.65 0'li:'3
4,t0 1.37 I5 85 17,65 o,llt:)
o,0o
o,o0
0,0o
t5 85 I7.65
:l-00 100.0 t.00 :t,00 :t.20
1,80 t00,0 0,46 0,83 0,ti8
0'0000
o.sr+s
P
l5 85 17.65 o,l55i
s 0.50 t00,0 r,00 0,50 0,s3 ts 85 17.65 o.Oqts
s 1,80 100.0 t.o0 2.80 :.98 l5 85 17.65 0.5:60
CíílUů\llli: S 0._i0 l00.0 l.00 0.'.(] 0.5]
ss i;'is 0.(]9:]\
\\ba\cni: S 5.t0 100.0 t.00 5.10 a ll ]5
t5 SS r;.r,S it.,,.ri
s 0.li)
S
].6]]
0.10 (r. tt
0.00
].()í] j.61) ].N] la lí)(l i ()0
t00.0 L011
' {l1l'()
!
0 001)(r
-7
-
oaarěrí:
zátladní cena (dlc piíl' č' 6)|
Kr*ficient r],baveni sta\'b\'Kr (dle výpočn':
] 975.- Kč/nr]
0.9i89
Mrc\j'koeficient
K5 (přil. č. l'1 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb K, (příl' č. 38):
Koeficient Fodejnosti Ko (příl. č' 39 - dle obce a úče]uužití):
7alzlní cena
1,0000
2,t730
upÍavená
4 670'
Pbá cena:
422.22 nlr * 4 670.14 Kč/m]
1
l.l
Kč/IrrJ
97l 826.5l Kč
Y}'počČtopotřebcní anal)1ickou mctodoll
ogorŘb.ni anal}1ickoLl nrctodou: 25.0l9ó
LFara
9/o
ccn\' Za Ul)nticbťni
ĎJrrj
,193
=
rodinnÝ domck č.p.320 - 7ji(l(1ni ccnr
l
j.1].11 Kč
178 {83.10
Kč
Vedleišístavb
}}zaalikůlna-67
Zf'ačri pro potřebY ocenění:
Yo $i savba:
$ůli mgui konstrukce:
hrt*btni:
ř&oti:
IÉ
ryp B
zděná t]. nad 15 cm
nepodsklepená nebo podsklcpená do poloviny l
'nadz' podlaŽi
nemá podkroví
ncLlnrožňLliícíZřízeni podkIovj
1214
a
plochv a vÍškvpodlaží:
-1.I 0*.1,3
0
17.6i nrl
Zaýa\'ěná plocha
t
7,63
m'
KolstruličnÍ\Ýške
2,0i m
prostor:
(4.10*4.30)*(2,25)
(.1.I 0*4.10 )*(0.90*0.5
)
39.67 nrl
7.9i nrl
_l7 óí) nl]
-8-
Ll'ir.
hodnocení konstrukcí a lTbavení:
(S = standard- N : nadstandard, P = podstandard, C
_{ = t'řidaftí konst.ukce. x : nchodnotí se)
liŇUlce.
\a há\
=
nerryskyuje se,
cni
Cást
HodnoceDí
Zitlad)
prostý kámcn a mazanina bez f-
s
t00,00
s
l- Krol
zděnó1l' ]5_30cnl
rovné podhledy
pultová střecha
r00,00
r00,00
5-
svařovaDé pásv
l
-
hyroizolace
a GÁodo\é stén}
J_ sÚop}
í
7-
Xr]rina
(lcmpiisló konstrukcc
L_F'rJ ÍXj\ rch u
e sd{iilé
a l}riE
(b
lEb)
S
s
s
chybí
\ápftná onrilka
c
dřevčné
jednoduch:r
S
llolrlocenr obj pot]rl
s
s
S
100,00
100,00
r00,00
Kocficicrrt
Č.Lst
J\
l'00
-loo'Uó
100,00 I'00
I0(),()O
tO0,0O
100'00
l0o'oo
]0o'oo
1.00
l.O0
l.0o
o.o0
l.00
100'00
].0()
100,00
tlpra\,eni
qu. podil
/.10
j l.l]0
t9.ri0
7.i0
8.l0
0.00
6.lt)
l,0o l0o,o0 1,00
t.to 100,00 1,00
S.20 100.00 t.0()
s
!štTíala€e
!Í'r.Í\chobIcnlo\ \ jll nodlll'
tr:frcientu r1baveníKJ:
t00.0N
I00.00
s
_- j!snd:,r!\ -l%L
!-ErbÓ
s
?Jo
ZŮodtné sčny
s
3],80
l-9rc8
S
19.80
aXEr
S
7,30
íi'}ri.
S
8.]0
a_;L+ňIé konstrukce
c
l,70
?_ L|anz por rchú
s
6'10
Ixř
(b
Er
100.0(l
s
s
chybí
to.ficientu Kri
r00.00
s
X
bclonová
lace
100,00
5.80
j.00
t.to
8 r0
5.Íj()
9ll.l0
()
9sl0
.?oaitbení analytickou mctodou:
.d*'Í'(\\ podíl' K : koeficicnl pro úpravu obienlovóho po(lílu
.ný podíl v návaznosti na dčlelli konslnlkcc. ]'l,
oP (:lst K
r]balení
i
e
stěn!
UP
:
přcpočilan). podí1 na lt)0 9.i)
l,P srliří ŽlV. opotř' OpotI',,
óásti c€lku
- InO Lu'4 f-,]
-. n In0.0
llJ.L, S
S jl,80 ]00,0 l,00 3l,80 32'35 85 l40 60.7l l9.6.j97
S 19,80 I00,0 1,00 19,80 20.14 85 1,10 60.71 [.]ll0
-t%1
S 7.10 I00,0 1.00 7.t0 7.li iti ti0 77.t7 ).lltl
S 8.l0 l00.0 l.00 ti.l0 3.].] Íjj 85 ]00.00 8.]]00
{%l
s
s
\
\
(\
l0
ll.0r)
I
lll)
](]l).0 l.()1l ó' l)
t00.0 0.011 r.lrLt
l/rl).11
l.|
I
r.
I
í) ]
]
s:
11.01)
t./ri
I
l).(]0
\j ll)0.0{)
(r.ll|
r llr) lllr
1r.()()0í)
r)
|
I
I 1)0
|{)L)tI
r t,;rrir
ť
-9,
I
lo otná
ll Fodrahy
g ElelÚoinstalace
soc.!
s
s
s
t,to
100.0
100,0
100,0
8,20
5.8o
upfa\ ených obielrlových podiIů:
1.00 I,l0 l,12
1,00 8,20 8,34
1,00 5.80 5.90
98_30
85
85
85
85
85
opo1řebcní:
100,00
100,00
ro0,00
1.1200
8-1400
59000
1).91.11
0taěri:
7iH'.lní cena (dle příl' č. 8):
1
K; (dle provedeni a vybaveii stavby):
koeficient Kj (příl. č. l't - dle význanlu obce):
Io.|6ci€rrt zÍtěny cen staveb Kl (příl. č. j8):
xřcc'€ prodejnosli Kn (příI' č' 39 - rllc obcc a ťrčcluužití):
\-Tba\'eni stavby
Il{ci€nt
lloborý
7aLá'rí cena
lLi ena
_
uprar.en1r
47.6()
nlj
i
]
()](]._i6 Kčrnr:
l
250,- Kč/ml
0.9830
1.0000
2,t21,0
I,ri9!
] 020.56 Kč/In'
.lj
778.66 Kč
opotřebení ana]\ tickou metodoLl
í aal;tickuu lnctodou:
F..Íyza opotřebení
E _ zjištčná ccna
L-ý ndilný
tůha
7j,q7]7,Io
-
106 359.li]i Kr:
=
tlomck č.p.320
37 418.83 Kč
l
478 480,_
Kč
]7 42c,- Kč
hodnota d|e cenového předpisu 460/2009 sb.
donrck č.n_]l
trt polř(b)
fu-
U(cntllí:
rekeačrri clralrrpa nebo
dorrrel(;
zděná
upB
ncprrdslil.1lcrl|L rlcllLl podslilr:1lcnl rlrr pol,.ll
nemá podkroví
sc šikmou ncbo slrnlou střccholl
sc d\'čula nrc17u1lnílni pod]aŽilni
ltl
in) lltad7. porllrŽi
-10-
Z*r'čnéplochy a rýškv podlaží:
-
7,40'r 9,'18 2.40* 1,6I 0-0,,10*2,40
!a.y,pq4!ai
Zastavěná plocha
61,25 mt
It{P
67-25 nrl
Konýrukčnívýška
2,44 )n
iLarr_čúýprostoř:
lbi čásr:
LlP-:
trrterl\P:
(
7.10*9,48-2.40*
r
,610+ 0.40* 2.40)* (3.0s)
205.I I nr;
=
(7.]0''9.:l8 2'40'| l.ó1 0,0''l0*].10)*(2.80)
(7,'10+ (9..18-2,10) *( I .1 +0.s)
N
P : podstaDdard. C
nehodnoti se)
Provedení
= nadstandard,
toNtukcc. X
r1$avení
=
: ncvyskltuje
betoDové pasy
zděné z plDých cihel tl' 45 cm
dřevčné
dřevěný sbijcný
hliníkový plccb
pozinkovaný pIech
att'r:
(-ttf:
dVoUvÍslvé vápeDDé oDrí1ky
vápenné oDílky
obklady dřevčné
bčžnó0bkI1d}'
kovovó s dřc\,čnýnli stupni
rtriplňol'ó
obÍr'ich
dfulích
dřevěná Zd\ojcná oklra
pIocolcí podl.h}
bčžnákeramickl] dIlŽha
úls!řední
svčlelná 1řiřl7o\l'l
i
slÉ\od\
plas1ot'é 1rLlbk\
:
pbnu:
í Lu.h\ n,.
bojler
rozvod Zcmního pl\nu
plas10vé potrUbi
běžný spolik
\V(-. unr) \ idl . \ i!Lr
ntll](lil11lní \plllt]l j.\ llťí
l.
rb
?!,8?]]r,
:
!'prostor celkenl:
abňoaeni konstrukcí a vybavení:
188.29 mr
122.22 t1tj
se.
}Iodnoceni Část
standardu tU
s
s
P
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
c
s
P
s
s
s
\
\
\
100,00
100.00
100,00
100,00
100.00
100,00
100,00
50,00
50.00
100.00
100.00
100.00
t00.00
I00 00
100.00
t00.00
100.00
t00,00
t00,00
100.00
100,00
t00.00
100.00
100.00
100.00
]0í) 0l)
lill).00
-tl
vít ó.(
koeficientu K-ri
I-ýt*cr.
r-
ení
\'\ ba\
Hodnocení
slandardu
z*bÓ:
S
LZňo:
s
thF,l. *rt1
P
S
s
ó'-ÍtltÉ
llrTřs|.é konstÍukce:
z Y-Di Únilt\
Ei(YnÍl\:
Xttia
!i-Ú
obrlad\
S
S
S
:
s
S
:
ot{Iad\:
s
S
s
S
obÚých míslnosti:
S
s
s
Glarulích místnosti:
S
i-r+
C
s
ro4.:
P
plrnu:
s
s
i \t'ch\ ně:
í trto\€ní:
!Ett{ch
objemových podílri:
s
s
s
s
Obj'
podíl Čast
KoeÍjcicnl
L%l t%l
7.r0 100,00
22,30
8,40
5,20
3,20
0.80
6,20
j,r 0
l.l0
0.40
2,i0
2..10
j,to
5.20
2.20
t,t 0
4,40
1,10
0'ó0
3,00
I.80
0,50
2,80
0.50
5,10
0,40
3.60
100,00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
50,00
50.00
100.00
100.00
t00,00
100.00
100,00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
100.00
t00.00
t00,00
100,00
100,00
100,00
100.00
t00,00
1.00
Upravený
obj ' podíl
7.r0
22,10
1.86
1,00
0.:16
1,00
j,20
1,00
I,00
t,00
t.00
r-00
0.80
6.20
1.55
r.55
1.00
0..10
1.00
l.u0
t.10
1,00
1.00
l.i0
1,00
5.20
1.00
t,00
I,l0
1,00
4.40
t,00
0.00
t,00
0,46
.1.
10
0,00
3.00
0.81
1,00
0.50
1,00
2,!0
1,00
t,00
0.50
5.10
1,00
0.10
1,00
1.60
9i.89
tíŤflcientu \] bavení Kr:
0,9189
.tElřcbení analytickou nrctodou:
Í podíl. K :
koeficient p.o ťlpravu obicn1o\ élro podiIL}
na tlč]cníkorrslrrrkce_ I)I) - přcpočitrný podil na l0()
mÍ Íx]di] \' ná\.aznosli
r}b6\ení
,,,i,)
oP ť'a't K (Jl, I)l' sláři Ž.iv' opolř' ()poli
l%]
čásli icirru _'
L%l l|';]
.- Í) :',n -J')U
s ''In Lu
l0n'L, |'n0 ''lll
;]
s 11.30 100,0 1.00 21.i0 l.l.l5 85 200 42.50 t0.0918
P 8,10 100,0 0''ló :],8ó .l.ll 85 200 'l2,5o l.7.{68
s 5,20 t00,0 1.00 5.20 5,54 l5 150 10.00 0.5540
s j.]Ú l!0'0 l 00 ].](] ]..{l lj tij I7.6j () 6()l9
; lonstrukce: S
0,80 t00,0 l.()0 0.80 0,85 l5 85 17,65 0.t50n
S
s
S
S
\
s
6']0 l00.0 l.00 6.20 6.ó0 l5
I l0 50,0 1.00 1.,s5 1.65 l-i
1.10 50.0 1.00 t.jj t.6S
l)._il) l1)íl.0 ].{)(] l)'i(l ().l]
l.li (ri) t) i.|1r t.lLr I ij .,
l l trlr{) r;r
iir ,
t
85 l7.ó5
35 t7.65
0.00
().í]l)
Sa i ,.r)j
:rr) airl
].l619
l).t9tl
1).01)t)0
l).l)1i1]1]
|.
:
tt
j
I'Eř
(b:
s
s
hdh\ ob\hÍch
Ň&h}
s
osrahích
S
s
c
s
P
s
s
5
s
S
lace:
Eple vod):
pbnu:
i
100.0
100.0
100,0
3,30
5,20
2,20
1,00
r.00
t,00
l.I0
t00.0 t.00
vf$aí:
a
1.30
5,20
2.20
ktrchrně:
r;tareni:
s
4,:10
4,10
0,60
3,00
I.8()
0,50
2.80
0.50
100,0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
t00.0
r,0o
0,00
1.00
0.'16
r.00
I.00
t.00
5 t0
100.0 r 00
0,'10
r.00
t,60
objemových podílů;
r00.0
I00-0
4.40
4,10
0,00
3.00
0,83
0.50
2.80
0.50
5.10
0,40
3.ó0
1,00
1,00
15
15
l5
3,51
5,54
2,34
l,
85
85
]],ó5
7,65
i 7,65
0,1Ú0
0,00
0.0000
t
li5
t 7
4,69 t5
4,3',7
15
1',7.65
85
85
t'7.65
0,00
0,00
15
15
15
15
15
5.'ll l5
3,20
0,88
0.51
2.98
0.5u
11,65
8s
7.ó5
]7.ó5
l7.65
l7.ó5
8s
]
lt5
85
ll5
17.65
ti5
0,00
I5.00
0,43
3,83 l5
93.89opotřebeni:
l00
0'6195
0.9778
0.827tt
0,7711
0.0000
0,56.18
0.
]
553
0.09]j
0.52ó0
0.09]j
0.951t.1
0.0000
0.51.15
25.019ó
E(dle
příl. č. 6):
ť}fur'ení stavby Ka (dle výpočtu):
tortrcient K5 (přil' č. l.1 - dle výzIrarr'ru obce):
dt)- cen staveb Ki (pří1. č- 38):
1
975. Kč/ml
0.93S9
1,0000
2,1730
(a!a upra\'ená
4 029,45 Kč/n:r
422.22 mt | -l0to,-15
l 701
Kc/ml
3 i
4'38 Kč
qlŇeni
i
anal}tickou metodou
ebdckou metodou: 25.0196
,%
za opolřcbení
rrůrý domek
425 6ó2.05 Kč
č.p.-120 - z.iiirt1n:i
ttnl
=
l
275 í152.33 Kč
tta |'otřel}} occnčni:
rlp B
/děnal
ll. llild l5 cnr
ncl)otlsklťpcllá nebo ptrdsklcPcnli rIo rrcr]or illr
rr.nrl l-r()dliro\ i
|1JLl1]lil7llL||ici
,' -i
;,řílcni ])odLl.\
i
- 13 -
plotht
a r'ýškY podlaži:
.+.10*4,30
17,61
:4astavěná plocha
1',7,63 m2
nr
Konstťukčnívýška
2.05 m
přoslor:
(4,10*1.10)* (2.25)
(4,1
i9,67 nrr
7.9i !rl
0*4.i0)*(0.90*0.5)
pÍt'stor cclken:
\
.l7 ó0 m:
konstrukcí a \'\'ba\'ení:
P : podstandaťd. C = ncvyskytllje se'
nehodnotí se)
Provedení
= nadstandard.
Lurscukce. X :
vtbrcní
prosý kámen a rnazairirra
hyroizolacc
Zděné tl. l5 _ 30 cm
rovné podhledy
p
tsstrukce
FTEhů
l
Iotl,roceni
bezi
1tová střecha
svařované pásy
s
s
Fr.Lú
-:. .\l.rr\cn1 K
t%l
tYrl
r00,00
t00,00
7,10
S
s
7.30
8,10
S
t,70
ó'10
s
s
prtlilrL:
Cást
11.80
S
: .i.irnruich
obi. podíl
s
s
c
tms!ÍUkce
s
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
100,00
100.00
s
s
chvbí
S
r00,00
S
X
.iedDoduchá
ýnDd dll
S
S
dřcvěné
llodnoccní
r00.00
ť
vápenná omítka
t%t
s
s
s
chybí
Ctsl
Koel-lcicnt
r00,00
100.00
100.00
Upra\cn)
rtLlj podíl
1.00
7,10
1.0(l
100,00
100,00
i t.s0
1.00
19.80
1.00
100,00
7.10
1.00
I00,00
I,l0
0-00
t.|(l
3,00
100,00
100,00
1.00
1.10
r00,00
1.00
8.20
100.00
1.1)()
0.00
6. t0
1,00
t. t0
Íi.]0
t9.80
5S0
l(x).1x)
,)
).s1)
lt.I1l
,
14 -
analytickou metodou:
podil. K = koelicient pro úpravu objernovéIro pociilu
Toďcb€ní
ař'n\i
!ErÚ!'
podíl v ná\'aznosti na děleni konstÍukce. PP - piepočítanÝ podíl na 100 %)
oP Čast K
|%] Í%l
é lonstrukcc
FiTchů
s 7,10
s rt.80
s 19,80
s 7,30
S 8,10
c 1.70
s 6,10
x 0.00
s 3,00
s I.l0
s 8,20
s 5,80
objemoqch podrlů:
t00,0
100.0
r00,0
UP PP stáří ŽjV'
|%l Í%]
t,oo j,to t2: 85 t75
t,00 it,80 rt.,5 85 l'10
1.00 I9,80 20,1,1 85 140
1,00 7,30 1-13 85 Il0
1.00 8.l() 8,2'l {t5 85
100.0
100,0
100,0 0.00
100.0 1.00
r00.0 0.00
100.0 t.00
100.0 1.00
100.0 1,00
t00.0
0,00
6.t0
0.00
1.00
I,l0
8.20
1,00 5.80
0,00
6.21
0.00
i.05
t.t2
8.1.1
5.90
85
It5
tii
85
85
85
85
85
85
85
opotř'
60'7i
l9.ój97
60,1t 12,22',t0
11,27 5,74)2
100,00 8,2100
0,00
100.00
0.00
100.00
100,00
100,00
100,00
0.0000
6.1100
0.i1000
1.0500
r. r200
8.t100
s.9000
13,9117
98,3 0 oP()1řeben íj
(dle pňl. č' 8):
qLltní star by K] tdle provedenI l r 1 oc\ ťni 5la\ b\./:
bócř'dt K5 (pří]. č. l4 _ dle význarlu obce):
cen sta\'eb Ki (příl. č' 38):
E
Opotř' z
části celku
48,57 1.5068
] 250,_ Kč'/rll
0.9tii0
1.0000
2,llr0
lTraYená
2 606,1i' Kčint:
47.60 m: * 2 606.l8 Kč/nrl
l24 051.]7 Kč
i anal\ tickou metod!'u
metodou]''7 3,9'7 4'l r
-bickou
u opotřebcni
_
9l
=
zjišÍěná cena
768.70 Kč
32 285.J7 Kč
'čctně
domek č.p.320
I
]75 Ú50.- Kč
j: ]90.
I -307
1(č
15 -
í hodnota
]tdi.Eý'domek č.p.320
(7'40*9''l8-2'40*
('1
1.ó l 0
,40* 9,48-2.,10* I ,61 0+0,40
(7,40*(9,48-2,40)*(1,
Q7.25
l25
l0,40*2..10)*(j,05)
*0.s)
I
n:
*
2,,10)
výška
*
(2,80)
-
:
205.1
=
188,29 icdr1.
:
=
I
jedn.
4Jl2iedl
_122,22.iťdn'
2,44 nl
25 00o'- Kč/jcdn
([o-- Kč/ml
I0 555 500.- Kč
rcDovitosti:
l0 555 500.- Kč
koeficicntii:
ob1ný objekt
ta. srovnatclné ncmo\'ilosti: 2 000 000 - Kč
a... smYnlltclnó ncnlovitosti: 2 5()0 000. Kč
lbaráúínemor itosÍi
znak
('
rL
5
ci * rk
1.065
0.9.+ 5
I:
().711
I i:i
- 16-
C
D
{Et
0.9,1s
5
1.065
l.l2s
5
c
1.065
1.125
1.065
0,'{50
5
D
5
c
ut^lofání:
5
5
D
C
2
B
5
I
].0ó5
1.005
0,945
1.0ó5
0.213
1.005
{). J9
5
1.185
5
1.0q5
19,168
5
5
C
C
B
5
1
5
t.
B
l9jó8
/ 92
9?
:0'2105
0.2 Lí)i
] 22] 9j2'75 Kč
í lineiimí metodou
2{.r5,I
I mr
217,1 I mr
422,22 m3
24l
!ďi
932''15 Kč * 205'l
l
Ín3 /422.22Ín]
idalšl Ži\'o1nost (l't)Ž): _]) ll'ktl
ello\á Ži\otnost (PcŽ): I]0 roků
lfi!!r. S / PCŽ : 1o0 % * 85 / l]0 _
:]]]l
*n
=
l079 39l.38 Kč
25.020 %
9j2.75 Kč *2]7.ll nrll.122.22nr: l
270 0ó0..19 Kč
l_125_1l.]7Kr.
llšíži\'otnost (PDZ):
70 loků
oÉI\o\á Ži\olnost (PCZ): 35 tokú
!ó. s/PCŽ: l00 % * 15 1 85 = i7.6.17,]1,
ř
domck
č.p._120 -
\'ísltttnli cr:rrl
201 62_l.23
l
_]
l
Kč
J 5]Íl.-l2 I(č
-
1'1 -
t-r. t 0*.{.10)*(1.15)
39.67 jedn.
7.93 jecln.
í-l.l0*.l-:0)* (0.90* 0.5 )
pe<rrr zitladů: .1_0*2+0_20+]-0+]+0.0
růn'i
_
1.60 iedn
celkem:
49,20jedn.
1],63
mz
05m
\'ýška
15 000-- Kč/iecln.
ť'lm_-Kč,/mr
7jl
icmoviÍosti:
6Í'cb
ko€Íici(ntů:
skladoÚ objekt
.to. srovnatclné ncmovitosti:
alna srol'nat€lnó
L<ficient\':
]0 000. Kč
nemo}'itosti: 50 (X]0.- Kč
I
siluovlini nemovitosti
znaku
ke svčtovýn stranán):
\zhlcdcm k ccnr robcc
znak
C
ll
('
ll
i
J slllŽ1]\:
vk
I
)
ci *vk
0.105
0,054
0.340
I
0.05.1
I
0.068
l)
0.ttl
0.1()a
l
().0ó i
0.()a
l
!0q::
(č
7.i8 000'-
Kč
- 18 -
D
C
D
B
B
C
c
f)
I
0,061
I
0,054
I
0'0ól
2
0.09'1
I
3
0,041
0,141
3
0,]ó2
5
0.2'10
3
0,t23
5
0,205
0,061
I
5
2,'7
5,+
!-7-[ 5J:0.0508
42
0.0508
]7 490.40 Kč
í lineamí me1odou
íPDZ): 15 ťokí]
'\otnost
í Životnost (PCŽ): 100 roků
. s /PCŽ: l00 % + 85 / 100 = 85.000
%
-ÝúsLdná cen'
3l 8!!.8l Kč
5 623.56
í obickÍ'i \'
Kč
řehcní
í' domek č.p.320
l 3l4
550.-
5 620._
c€lkcm
Kč
Kč
I 320 170 - Ii,r
í cena (vyhláška 460/2009 Sb.)
ř.62/2
_s27-s]2
- 19-
dlc
S 28 odst-
I a 2:
PaŤcelni číslo
VÝn]ěra
Jecin. cena
Ln,']
173.00
62t)
t44!rll
20!p0
310!0.-
3.1 600,-
Ě2l:
dťt<{i jeho
napojeni na rozvod plynu
I$ (pňl. č_ 39 - dle obce a úče]uuŽi1i):
ía\€b K' (pří|' č. ]8 - d]c hla\1li sl.l\b]
@ěÚýd|c \ ]3 oc]st. ] a ] - celiicm
;ěó2
tEll
-
10 oÁ
10 o/.
):
+
*
*
i8
4qq,060._
t.t 590
t.t 710
9-i tt5-t.lu
=
zjištčnácena
j
95 85{.3lt Kč
95 850. Kč
polohy
ruekp.č.6Ll2
metodou třid polohy.
parcr-'lni
číslo:62/2
!\ll1ťfe:
tEcmku celkcm
ťctnéceny pozcmkii nlct'odou (řid poloh}:
cena stavby: 1 825 j68'55 Kč
plocha h|ar'ním objclitťm: 67 nr]
pÍo staybu obytného domu bez přovozních přosÍor
tňd polohY:
atrlirr
'.l :l)i1i polťnlktl:
::':l]l i. L l cjll;nrčsLL:
it-1
l'iírla prlJrrilr
I iirh -1
lard;1
;
,
ii,i., i
l7i
rnl
l7l
nrl
-20-
ňinislmtiva.
obchod:
Nehodnotí se
Flohf : i.75
:o00
: 0-00
1.75
l*ly:
pozemku: 2.40
E-ku:
o/o
Kč * 2.40 9'") / (]00'0 - 2.40 %) =.1+ 886.1l
í.vcbního poz€mku: 44 886'i l Kč / l73 mr) : 259.'16 Kč/n,
rEDku: ,l4 886.l ] Kč
(1 825 368.55
p-č-62/2 - výslcdná ccn1l
J.l
11116.l
l
l(č
44 890,- Kč
]{ 890.- Kč
metoda
'
LdiÍný domck
slo\'a j20.
p.č']20
Přclo|lč
Rodinné dornv
tj roků
:
l7i
m:
zdě é
Poloha
dobrý
Počet podzelnních podlaží
objeklu
stav
Zísla\'čná Plocha
Ví1ah
řadový VnitÍní
0
6'7
ň1
r'eškeÍó inŽenýrsló sítč
tólna
í occňo\'ané ncnro\'ifosti
7,k1111!a
podlazi celkcm
1r'.ll.rŽi tclkclrl
OP
ZP
I'P
PUH
Pl lČ
pro |)oro\'ll:íni (c'l nem(,\ i1{lsli
Vj.mira
67,25
I10.(l(l
150.00
I15.0{)
nlr
nr-
nrl
ml
-21 -
nemovitostí
:
RD 4+kk
0l Přelouč
i hodnotu byla lTbrára ncn]ovitost, nejblížcsrovnatc]ná s oceňovanÍIrl
! o řado!ý rodinný dornek o dispozici 4+kk. Domek jc přímo přístupný po
i aje možnost napojeúína veškeré inŽenýrské sítě' IfiW nlá možnosl půCIni
E'ÍÉrapozemku patřici k ncn]ovilosti je 24:lrn]. Ve dYorni části je postar cn
Přeloučského. 535
Rodinné domy
90 rokťl Stav olriektu
0
Počct podzen)ních
]J] nl: lastll\'čllii plocha
Výlah
zdĚné
Poloha
řado\];
\
dobIý
polllaŽí
Dilh'
l
|e
l)odklo\'í
l(X) nrl
nc
xšteré
Eí
Fo
Kč
2 470 000'-
porovnání cen ncmovi(ostí
r.00
l.lxl
.
24i0
Výnrěry objcl1u
200.00 ml
80.00 nrl
160.00 ,nl
80,00 mr
slí 535 0l
i
t.00
1,00
00u- Kč
Jednotkovécel]) Pícpočtelléjcdn'
(JCs,)
ceny (sJ |C
)
Kč/nll
0._ Kč'lnr
l] ]50._ Kčilr] l] j50'' Kč'nr:
j0 875._ Kč/'ln] ]0 875.' Kčilrr]
]5 ]37.5{) Kči nl] l5.1]7.50 Kč nr'
30 875.- Kč'/ln] j0 875._ Kč'n]
0.
Přclollč
hodnotu byla v}'bÍána ncnlo\'itosl r'c stc.jné lokaiitě. Jcdl1á sť o
ýdornek o dispozici 4+1. Domck je piímo přístupný po míslníkomunikaci a ic
-
\ššiťÍi lll7ťll}l5k('\ll.'
Btovitosti je l1j0m2. V
části obcc.
R(rdinné donl}
' '' , ..t'.,,..'
'lr''.,''
prilčclídonku ic přistavěna glráž- Nenrovitosl
jc
l'rll'I ll.:'ll''''llU'l
(,bieLlu
tr....t \
]5 lokL'l sta\
lln.l)x
|
'
l l'
l
'
l
.
\ !
5
salnoslilllla \n]]ici
llrňri
r
-
.:.r
i]]íl nl] ./i
5l ' ]\ a
Virr.
llil
]]]l]cll:L
l . .
) ,Lti.r,,r
l",r
i
-22
čcv]ěnéna bázi dřevnÍ bnloty
BšteÍe
cfržž
Fo
2 3ó0 000.-
poIovnání ccn ncn]ovi1(};1í
Kř
r.00
1.00
t,00
1.00
2
V! nlěry objeklu
.lednotkove ccn,r
(JCS )
c€lkem:
celkem
19,00 Dil
160,00 ml
I
I60,00 rnl
105.00 ml
0,- Kč/lnr
Kč/mtr
I9 8] ]
'93
]4 750'- Kč/Dr
]4 750. Kč/m:
:] ]7(,.l9
Kč,/ln]
](íl 000'- Kč
Přťpoč1cnéjcdn'
ccny (sJ IC )
0. Kč/mr
]9 83 i
'9j Kč/'rl:
14 750'- Kč/mr
]4 750'_ KčÁn]
]2 176. i9 Kči ln]
RI) 4+1
0l Pielour
hodnotu
\'yblína nemovitost, ncjblíže srovnalclná s occňovanÝm
-í
-b)']a
tl ýejné lokalitě'
Jcdná se o izolovaný rodinný d.'""k
ď;p;;;_;];'
lpný po místníkomLrnikaci a jc nožnost napojení na "
vcškerť iDžcnýrskó
po,7elnktl r\nliicl k nrrnolito.ti
J'2m:
Vc d''r',' .'"'rii i;
ir
''45tt\ěneho
:
515
Rodinnó dom}r
ó0
2
oój€kt
rokii slav obiel'lu
IJoloha
l'očcl Po.l/ťnlnilh
podlaŽi
Výrah
ne
l]95 nr] lasla\aná
plocht,
zdčÍé
CLl1Ío. Yoda. kanlIizlce
sanrostatněsldící
dobLí
0
ll0D:
l)odl,ro\ i
ctáž
po
poror
níni ttn ntlror
irrrsti
l
796 000._ Kč
1.00
1.00
l.l)l)
1.0(r
I ]')6 (ll)0. l(č
-?3\_j[ň_1 obje|.1u
|
71.00 ml
I
{0_00 ml
Jednotkové ceD!'
(JCS,)
Přcpočtcnéjcdn'
0, Kč/nlr
]0 502_92 Kčín:
l2 828.57 Kč/m]
] l 225'_ Kčhr
I60.00 ml
0'
Kč/m]
ceny (SJ IC,)
0. Kč/lnr
]0 50] 9] KČ.tnl:
l2 828.57 Kč'hl]
ll 225'_ Kč/nr:
0' Kč/ ]
objcktú
l0
502.91
12
821t.57
I I
215.00
l,l28_00 l9 485,00 13 80'1.00
I0 qjo.u0 t5u0j.0u t0i,-.no
o
/.:5
'736791
-
t"ÍslcdDá cena
l2o.u0
I
i0.00
L800360 I59.1350
l
0.00
]6 ó7ó 00
.u irt.rr0
I
i.r.ulr
256.161s
674 782'- Kč
b\Ii
potlŽitc tJstka Z3 1lrlr.l rok.
110.00
: ll0-00 ml
ml
lraostor:
l56 00o.- Kč
l56 í)u0, Ka
s
přoŤozcm nemo\.itosti:
srano\'cn\' ve výši 0.20 9í 7
!.,o
7
slano\'en)r ve výši 0'05
9/0
7
q.
rtno\ilosti
l 825.j7 Kč
. LOs./o
912.68 Kč
iž1otnost 50 roků bvla
iná|ni hodnotu.15 rok
xÉ'0.0]00)' (l.0jo0l] _ ] )
l_t 1t]6.- Kč
800'_ Kč
5 ()00.
o-_
Kč
3 650.7:1
stano\'eny ve výši 0.l()
Kč
ročního'r'ýnosuz nenlor itlrsti:
Kč _ 2ó 295.- Kč: l]9 705. Kč
lodnota ncnro\'itosti stitno\eDii tz\'. \.ěčnou rent(,u:
míra: 8_00 o/"
i h..dnola: 1119 705.:! h(ldn,){,r
,,
0.0300)
=
I
:
I 62t
61 llt.so
-.\
t
Ka
2.50 tirY
l 5l5
l
900.- Kč
95 850 - Kč
6l l 750.- Kč
I 307 9,l0'-
Kč
]J 890'- Kč
ark-:
l
352 830'-
Kč
l
674 780'-
Kč
l
621 310'-
Kč
1,000
|ÍiEěru
dle Naeg€liho:
l
,l87 070'-
Kč
()bl'r'l<lá ccna:
l
l]
Kč
řistJdcVcdšsjllislc l'ú
h
bt
.l90 000'-
vtni'nl rutlitnínl nlt tk l,\'
la odstluhhscnu iuko t'tnu oh:'y,klti v nístéd (:d\ť (n'?něnl
ltt kon:ttlrtnrint
-t-
rÍ,,/
j&' zlalťc imeno\l]ní rozlrodnúinl Kriiiskóho
aj-
Fd
sou.lu \ l)riL,,ť ].
Spr. 1i80.'8J pro zirkladri obor clonrrnika - ceny a odbeclv
Poř' č. 1 ] 22'105/] 0 znaleckého dcniku.
.'z
,
:
B
úÍ
!
,i
ť
c
!r4;a
"-u
I
\z
Íů$
off o,-Qir a
8Í
,:Í Ě Q z
-.; o
,t,
E
lrl
1t
) r,,7
I
,i ,1
4
!:l z
gň
r- e0 í
ý r|'
j17
. 9 5.' "?,i7 !
li;
o
u
l-
9i
b oo
r-.t
'!
9]a '-'t'
í 'ý
B řp
gi
'o
.p
JÍ'
ňť
J
I
šl!
s6!
.,......
t.; .,: _,
1'.
p
-.
.
9l
t
p
o
lrl
?o
8l
ú|
ri
1i
,-r'c
Da
0fý
Lx
ll)
!l
{ 8<
Y:)
> ao
ll\
Rh
=.ře
á
t,a
li
:_--.
@
í9i
1,|a
9
,,
lz
t- (
,3
'ž 4!
l;
fll
lp
\*
!I
1,,
{#
a
)
I
á
,,n
,=
ďr
iÍ| ť
Lll
7
&q'o
'ďd
l.a.
l:!
a"
\
Ó^ f
,:,:+
Lr
'Y!
:r
+|i ť
ó:'
G!
(-l
p
ř
ý
t
z
Ň
o
ÍL
.š -"?
r(
ú
a
ťÉÍÍi!
a
H
,H
í íín8 ; ť
o
:;íá;q;
ýL'r c !
")
Bilqi'ía
dxx
I '
-$;
',4
,nu !
'\i
|"
p
[,p.
'
I
{
39 ,1
L! l..l
lÉ
I!r
aE o/,
^í
'ul
'Ž
Lí"iB,p
^
o )ď'í
lŤ.
h 0 x
óH
IL
,A^
ts
:]
ýl
0
a
.J
a
,
Vu
i'ý
)
\,.
t'o
Q
, ýli
<IJ ,>
Í
_t
<
o
D
z
tt
o
lUo o
ú Í
>:l
i.oŤn
.OOo
l'
\.1
Í
!
t'
19""
u
)
í
ó
,s
I
lÉ.
1'"
A
05
) 't
a!)
F
',
-irnl
o
ÁJ
ďl
ts
a\{
i
'
.J
. 4.t
Dž I
o
.4
ť
o-
p
\
3ó}o.
ýko
jÉ Ě5
>
o-
rBhs,3a'Í
,3
J
za
9
! NNN[I
3
9
;(
g;
z
{
"\-"ě
"š ě#
B
lrl
d
p
a
o
O
B
N
l*r
t,
in
ř
_l
0
o
q
i
o
!1
ll e
Y"5
y9úlr>L
o
\l
P
=/t
< gul
tslť
>Ú
!-,t,
Vr
^XJ
12 !3
l( 15
I
íu)
._išěál
í
I
.ť,Úl
€sbi€l
\
J
I
z
t
ť
'á
<"td
! ý
?
z
l! ,!
J
o.
J 9
12_
lrl
v
z
'Ňo
J
HEINNT]
í')
o
ť.l
o,\rqz
N
o
Í
a
2
,6
ž
s
ó
P
L/
-
I
t r!:I
0- ?<
,a
t.-l
É..t
o
í)
q
{n
ri
č.
šHl h p a
x
!
!
I
b
0'
ž>o
A.
"?Ýu
<oo
AJ
>- .uI
7Eť
ďuq
>(
r= (O
ý
7
deí
l!
o
Y
'-|ý ^01
,eth
qi
l:J
< A 71
ýof,
>0-
^vts
š }] \..1_s \.1 qd
|>^Ó>l?*rŘd ogrN
a}'-lžgo:!N3^:!a
úl
'/>Ž<
n
'z
NO
OÝ
'/
o
.J
fi
I
o
o
o
]oíolot
.'
l l ]5ljl] i:
http
].Í..m.c.
k
p.!l
'|l n'lljcrih:
lj:li]
]J
|'r
ard'iy
N
Láp!!ědllqD!
J/nahlizenidokn cuzk.czMapa.aspx?typ:Parcela&id=2598876606
poŽentkovýt.b3t
í'Í :l]
1.3.2010
vtl,ls Z ÁA.l.Asi'nu N!iMUvl'IuslI
Přokazující stav evidovaný k daLu 03.a2.2a10
13:21:21
bezúplatně dálkovýn přis|upen pro úče!:
Prove.
čj': EX132ď06 pro saudnÍexekutor Erben
lvan'
J1enIexekuce,
s: cz0532 PařdrĎict
obec: 5755o0 Přetouč
Í: 734560 Přéloúč
Li 5r] ý]a5tnict.'Í: 2402
kat. ú2éDíjsou Pozenky vedény vé dvou čisélnýctt
řadách (st. = stavební
t .\, !n. op.,vt.i,
Ídenl:iÍ1iátór
áhlo zdeněk a vosahlová Jj'!'Ca M;
náÚuésti 25, 66OL24/!61,4
'
o]' Pře'oué' stře'ova 32o,
.i';ťIil:
105620/ 3LLO
]ečn-á jněni nanže1ů
'.;
uýněra
62/2
tn?] Dtuh PczehkÚ
173 zastawěná P]oc}ta a
nádvoři
obce, č. bÚda,/y
zi ů9cb uyužiti
způsab ochra}1y
způsob využiLj ZpůsÓb Óchra y
, č.P.320
bydleni
sr.
l pravá - Bez zápisu
eĎi v]a s tniCkéha iráv;
62/2
P!ávo soudcoÝské
vykonate]Dého řoŽhodDutí ze dne \7
.1'o.2002 čj.603/02
ojeni Pohledavky oPřáýnéne v částce
30 345,_ Kě
náv.h ze dné 5.3 ' 2oo3
sPŤáva sociárního
stavba: Pieloué, é.p. 32o
z-4L2A/2003_606
í Paidubicé, u
Palcela: sť ' 52/2
z-412A/20O3_606
Paldrtbice r, zeteDé
rtí, 530 02 Paldlbiée 2
('snés€ní soudu o Dařízéníýýkonu
Ťozhod' z!izen1h soud. zastawnaho
zt e- zz l-/ zoas -8 ze dne
11.03.2003. pravnr nod
;::Í.:r;il"*'"."n
z-4!28 /2003-606
Právo z lozhodnuťí
úřad Ý Přelouči,
áho 15oo ' 535 01
ýši l47.47L,54 Xě s Příslušenstvrtn
Vosahto zdenek, Másarykovo
lfuI
náhesLr 25, 535 o] Pielouc,
r.č/Ičo: 66oL24/ L5L4' staÝba:
Přelouč, č_P.32o
vosáňlo zdéněk, l.{asalykowo
neesli 25. 535 01 Přelouč,
F.č/rčo:65oL24 /16L4, Parcela:
sr.
sPravá scc'átnihÓ
72
iine
.2003.
Práwo soudcovské
edáÝku vé výši 16 . 31c
z-9569,/2O03-606
G2/2
dnutí sP!ávce daně o zži2eĎi zástavního práva (s
čníúřad w Pře]ouči -26a6o/2oa3 /25ag.7o/46Ba
zé
23 -09
z-9569/2003-606
zák'ě'337l1992 sb. )
.2oo3. Práwní moc
18 - 08
z-9569/2Aa3
606
:.e d::e 20
6 2co] d]e žalobního hav.hL ze .ine 3'
:l .r: I :..rli:r.
. F t2ra
j. i.r.r.:.:t:ran
i,a6
2
Plokazujici stav évidovanÝ k
c'ax:u
a3.02.2a]0 13:24:24
bezúplatně dálkaÚn piÍsÍupen pro účeI:Provedení exekuce, č'j.: EX1326/06 pra saudníexekutol Eňen tvan'
JUDr.
czo532 Paldubicé
obec: 575500 Přelouč
?3456o Přé1Óuč
Lisl v]astnictví: 24 02
Lat. územíjsou Pozenky vedeny vé dÝou číselnýchřadách (st. = sťavební Parcela)
čeníPaldubice, U stadionu
62/2
z-4aa6/2oo4-606
Paldubj.ce |. ze].ené
stí, 530 02 Pařdubice 2
Usnesení soudu o nařízení ýýkonu rozhod. zřízenín soud. 2ástavniho PŤáva ok!ésní
soud v Pardubicích 2l E-L4L/2oo3 -16 ze dle o'l'02.2oo3. P!ávní lnoc ke dni
11.03.2003.
z-3539/20O3-606
á usnesení souclu o částečnémzastavéní výkonu lozhodnutí oklesni soud v Paidubicích
2I !'-141/2oo3 25 ze dne 28.01.2oo.1. P!áÝní noc ke .iai 03'03'2oo4'
z-4a86/2OO4 605
soudcovske
Přávo
Pohledáýku ve výši 39.658,- Kě d].é žalobníhonávlhu ze dne 1. 12. 2003
í sP!áva sociálního
staýba: PřéIouč,č.P' 320
2-45A8/2004-606
zPečéníPardubice I v stadionu
Parcela: St. 62/2
z-4aaa/20o4-606
, Paldubj'ce I/ ze1ené
Ěstí, 530 02 Pařdubice 2
solldu o nařízení yýkonu roŽhod. zříŽenín soud. zástawního přáwá okřesní
'd Usnesení
soud v Pařdubicích 2a E-LL1a/2003 -.16 zé dné 29.L2'2oo3. Přáwní noc ké dni
21 .02.2004
z-48aa/20o4-606
ní P.ávo snluvní
dtle 20.8.1996, vklad ze dne 2L.A.L996,
]asné Ploh]ášcna ze dhe 27.3.2ooo;
led'áÝka v€ ýýši 7 ' oo0 - 000. -Kč
i Bolding B.v' NaEitaíeg 165,
lelesťone 8/|
téEdaln 1043 Bw _
pol'ý-z.
aa2/95 '
stavba: Přelouč, č-P. 320
Pařcela: st.
62/2
z-Loa34/20O5-606
z-LoB34/2005-605
ina Snlouva v2 3046/L996
POLVZ:297 /2000
z-tl600291 / 2ooo- 606
i.,] souhlasné Prohláše!í o zněně osoby zástawího věřítete PostouPením pohledáwky
dne 14 .06.2005
Žé
z-83O4/2OO5-606
rr]; souhlasné Plohlášení o změně osoby zástavního wěřiťelé
PostouPenín Pohledávky ze
dne 12.08 2005
z-Ioa34/2005-606
vosáb]o zdeněk, uasalykovo
z-L7O47 /2OO6-606
náněstí 25, 535 01 Přelouě,
Rč/Ičo:66o124/1614
tiná Usnesení soudu o nařízení exekuce oklesní soud v Pařdubicích 12 Ňc-1\342/2006 -9
ze dDe 13 - 09.2006
.
lstaýní práwo sÓudcovské
K zajišťěni PchledáÝky dle lYkonaťe1nýcb olatebních ý;měťu
^' 14a2/oj z< o:- _'10'2oo3 ve vyšL 14'4:9 Kc
: 241/a4 z. .]le 23 6 2oa4 ve yýši 13'1?3,- Kč'
aaiobní nav.i z.] _j1e 1.8 2006
z-I-1047 /2OO6-606
vtl.l.s Z ÁA'tAs.It(u N!ilv!uvJ''Ju5.!l
ProkazujícístaÝ evidovaný k datn a3.02.2a1a
]3:24:21
bezÚplatně dálkavýn přistupem pro účel:Provedeni exekuce' ěj': EX1326/06 pro soudníexekutor Erben lvan,
JUD..
C20532 Paldubice
?34560 Přelouč
Obec: 5755o0 Přélouě
úzeí!íjsou Pozenůy vedénY ve
dwou
List vlastnicLví: 2402
čisélnýchřadách (st. = stavebni palcela)
sP!áva socj.álního
sťavba: Přelouč, č.P. 320
z L1L15/2006 606
ní PaldDbj.cé' u sťadionu Páfcela: st'
62/2
z-L7L't5/2006-605
, Pardubicé I' ze1éné
tí. 530 02 Pardubice 2
a Usnesení soudu o nařízení yýkonu lozhod.zřízenÍn sÓud.zástavního P!áva oklesní
soud v Pařdubicicb L5 E-67 /2oa6 -11 ze dne 09.o8.2006' P!áwní moc ke dni
03.11.2005.
z-1'7a?5 /2005-606
čníPříkaz k Přodéji
12 Ňc LL342/2oo6-9
vosáhlo zdeněk, MasařykoÝo
náněsťí 25, 535 01 Přelouě'
Ré/Lčo|660724/7674. staÝěá:
Přelouč, č.p.320
vosáh1ozdéněk'Masarykovo
Dáněsli 25, 535 01 Přelouč,
F.ě/Ičo: 66iL24/L5L4, Parcela:
sť'
z
6a79/200'7-606
z-6L79/2oo7-6o6
62/2
,á Exekuění Přikaz ExekutoŤský úřad Přaha 8 o2I EN-L326/2oo6 -'7 ze dne 04.o4.2oo1
z-
vosáhlová Jj'tka, stře1oÝa 32o,
535 01 Přelouč. Rč/Ičo:
.
6L'7 9 / 2001 - 60 6
z-L3a34 / 2oo'7 - 605
'7O5620/3LLo
né usnesení soudu o nařízení exekuce okresní soud v PaŤdubicích'l'2Nc-9587/2oo.| -s ze
dne L2 . 06.200? .
z r3a34/2OOt 606
ěni Příkaz k prodeji
.j. 12 Nc 95A7/2001-5
vosát!]ová Jitka, střeloÝa 32o,
535 01 Přelouč' Rč/Ičo:
705620 /3LLo, sťavba: Přelouě,
z-I4t69 /2A01-6A6
vosáhloÝá Jitka, stře]ova 320,
535 0t Pře]'ouč, Rč/lčo:
z L4!69/2Ao',t
č.p.32o
606
't05520/3L1O, parcela: St.
62/ 2
ExékučníPříkaŽ ExekuEorský úaad os:!ava 53 Ex 26ia/2ať7 /2 ze daé 23 ' 08.2 007 '
z-L4!69/20O1-606
ťavni pťávo soudcovské
ÝykonaLetnych ýykazů nedoplaťků:
). 4'7L5/a4 ze d^e 24-5'2oo4 k zajištění Pohlédáwky oPrávněné vé
21 . 810, _xě
j' 6535/a4 ze dne 18'11.2oo4 k zaiištěni PohledávkY oPráwněné ve
i 22 -'76l, Rč
é). 6569/c5 ze dne 5 ' 12 ' 2oo5 k zajištění PohledáwkY oPřávněné ve Y;ši 55 ' 631,
_Rč
č:. 6221/.16 Že dne 29'9'2006 k zajiště.í Poh1édáwkY oPřávněné Ýé -ýě i 46 42a, Kč
ój 5.]5:. ' :e dié 1t ]'2007 k zajišťě.i Poh1edár'kv .jPrávněné Ýe
52 998 , -(ó j
al.t.: :e'-:a Podán dne 21 'a '2oo't
_
vtťls z !íA'I.AI'.I8U N!;lilovl rustJ'
Plokazující stav évidovanÝ k dal..! 03.02.2010 13:24:24
o
bezúplatně dálkovýn piistupen pÍo ÚčeI: ProvedenÍ exekuce' č'j.: EX132ď06 pÍo souc]nÍexekutoÍ Erben lvan'
JUDr.
cz0532
734560
Paldt'bice
Pře1ouě
obec: 5?55oo Přelouč
l,ist v]asrnicťví: 2402
úzerííjsou Pozeliky vedeDy ve dvou ěíserných řadách (st. = stavební pa'cela)
sP!áva sociá1ního
sťaÝba: Př€touě, č.P' 320
z-L1 52L/2OO7 606
ečeníPa.dubice, u stadionu
Pařceta: st'
62/2
z-!752I/2OO'1-506
Paldubicé Í' zelerré
stí. 530 02 PaŤdtůice 2
Usnesénísoudu o nařízení ýýkonu .ozhod.zřízenín soud-zástavníbo Práva oklesní
soud v Paldubicícn L5 E-l21/20o1 -23 ze dné 1"1 .o9.2oo'7. Právní noc ke dni
20. \o 2001
z-tt 62L/2OA1-606
vosáhlová Jitka, střelova 320,
535 01 Přélouč,Rč/Ičo:
z-2LI99 / 2001- 6A6
705620 /3LLO
osnesení soudu o nařízení éxekuce oklesní soud v Paldubicich 12 Nc-1o736/2o07
ze dne 15. 11 .2007.
25
z-2LL99/2007 606
vosáhlo zdéněk Masálykovo
z-2L2O3/2OO1 6A6
náněstí 25, 535' 01 Přelouě.
?č/rčo:66oL24/161'4
lrd usnesénísoudu o nařizení exekuce okrésnísoud Ý Paldtůicích 72 Ňé-Lo541/2oa1 -l7
ze dné 05.11'2007.
z-2L2O3/2007-606
vosáhlo zdeněk, Másarykovo
z"LL3AA/2O08 606
n'áměstí 25, 535 01 Přelouč.
Rč/rča:661L24/L6I4
.! Usnesení soudu o Lařízení exekuce oklesní soud w Pa.dubicícb 12 Nc- 981212008 _8
dne 28.0s.2008. Právní rÍloc ke dni 05-09'2oo8.
z-IL3aA/2OAA 606
vosáhlo zdéněk MasarykoÝo
náněŠtí25, 535' 01 Přerouě,
z-22924/2AOB 6A6
Flč/aao:6601'24/)'6L4
j'á usnesení soudu o nařízení exekuce okresní soud v Paldubicích 16 Nc-16167/2008
-9
ze dne 04.09.200 6.
z-22924/2AOA-606
učníPříkaz k Prodéii
16 Nc 16167/2008-9
vosáhlÓ zdeněk, MasarykÓvo
náhésťl 25, 535 01 Pře]ouč,
?Č/'a:, 660124/1614, sťavba:
Pi.
č
P'
-,'.j.']']]. ' zceněk,
Masa.ykcwo
i.r.:
320
z
5a9/20a9-6A6
'i1,2AC9 aa,
Že
U NEI1(jVI'IU5'!I
PŤokazujícístaý evidovaný k datE a3.02.2a70 73:24:24
,oÍoveno bezúplatně dálkavým přislupen pro úael: PÍovedeni exekuce' čJ': EX1326/06 plo soudnÍexekulal Erben lvan'
JUDr-
czO532 Pardubice
734560 Přetouě
obec:
575500 Přelouč
List v:astnictwl: 2402
jsou
(st. = stawební pa.ce]a)
úzelní
Pozenky v€deEY ve dvou čísernýchřadách
PavinnÓŠt
k
náňěstí 25. 535 01 Přelouě'
Rč/Ičo:660124/1614. PařcéIa:
sť.
62/2
Exekuění Příkaz Exekuťořský úřad šÚPerk 65 Ex-a75/2oo8 -2't ze dne 08.o1.2oo9'
z-5!9/2O09-606
í příkaz k plodeji
ŇČ 16167/2oo8
9
vosáh1ová Jitka' střelowa 32o
'
535 o1 Přerouc, Rč/Ičo:
705620/3lLo ' stawba: Přelouč '
z-519/2009-605
vosáhloÝá Jitka' střelova 320.
535 01 Přeroué, Rč/Ičo:
z
vosáhlová ,Jitka' střetova 320,
535 01 Přelouě, Rč/Ičo:
z
č.P.320
a ExékučníPříkaz
5L9/2009-606
'tO562O/3LLo, Palcela: st.
62/2
Exekutořský úřad šuílPéřk65 Es-a'76/2ooa -27 ze dne 08.01.2009.
z-5L9/2009-606
/ 3!L0
á usnesení sÓudu o nařízení exekuce ok!ésnísÓÚd ý PáŽdÚbicích
ze dne 06 -I2.2006 't
20669/2009-606
05620
16
Nc-14439/2006 -5
z-20669 /2OO9-605
vlměr obnovou oPeŤátu
Pa.cela: sť'
62/2
vosáhlo zdeněk MasarykoÝo
íáměs!í 25, 535' 01 Přetouě,
Rč/Ičo:560124/1614. stawba:
Přélouč, č'P' 320
vosáh}o zdeněk, Masarykovo
nláú!ěstí 25' 535 01 Přelouč'
F.č/ÍČo:660724 /7514, Parcela:
st.
62/2
.
z
a13a/2ao3-506
z
!1463
/2006 606
z-!1453/ 20A6-606
oznáne.] o Podání navrhu na nařizenÍ ýikonu rozhod. Plodejen zá3ra!_r' oklesní soud
v Pé: l
'':' _' N' 'l ? 2ao6 zé dne 04 08'?006'
.,..1463/2046-646
vtťls Z ÁA'I'Astl(U N}jlllovl'Iosfl
Plokazující stav eÝidovaný k ěat'J a3'02'2a10 13:21:24
o bezúptatně
.st
Frhcn lýan
dátkovýn piístupem pro účel:Provedeni exekÚce' čj': EX1326/a6 pra saudnÍexeklnď
JUDt.
cb9c: 5?5500 Pře]ouč
List v]aslnicLví : 2402
jsou Pozenky ÝédenY we dvou ěíselných řadácb (st. = stavební Palcela)
czo532
mí: 734560 Přetouč
vosáblowá Jitka, sťřélova32o,
535 o1 Přelouč, Rč/rčo:
'l05620 /3\Lo, stávba: Přelouě,
z-L1163 / 2006'606
č.P.320
vosáh1ová Jitka. střelova 32o, z'!7463/2005-606
535 o]' Pře1ouč. Rč/Ičo:
62/2
1o552o/3L!o, Pařcela: st.
oznáúenío Podání DáÝrhu na nařízeni ýýkonu tozhod. PrÓdejeň zástaÝy okresní soud
w Paldubicích 25 Nc-3032/2O06 ze dne 04.08.2006.
z-L1463
/
2OO5-606
-,;"acJ'íituÍí a j1né padk1adý zápi;i
srí}ouva vl1 ]'480/1995 KUPNI slltLoovA zE DNE 15-5'1995' lxLAD zE DNE 19,6.1995
z-Ll6OO235/1995-606
POLvz:235 /L995
Rč/Iča:66oL24/l6L4
vosáhlo zdeněk a vosá}tlová Jitka' lttasařYkovo náruěsťí 25.
'705620/31L0
535 01 Přé1ouč, střelova 320, 535 01 Přélouě
tah banitaveiÝch !)'a!'e .<aLod).ky'n éo]Ól'\ tBPLJl ' l ':
úřad zeněněřický j katastťá]ni
scD
' '1
Be; záPisu
vvhÓtave.o: 03'a2'2a1a 13:5]:19
.t
,,.:'
:1.
t
,,.4

Podobné dokumenty