Průvodce nastavením

Komentáře

Transkript

Průvodce nastavením
Průvodce nastavením
Google Apps for Work
08.09.2016
Průvodce nastavením | Obsah
Obsah
2Obsah
3Úvod
3Popis
3
3
Požadavky na předplatné Google Apps for Work
Postup nastavení
4
Nastavení Google Apps for Work
4Úvod
4
Vytvoření projektu
Nastavení přístupových práv projektu ve vaší doméně
8
Nastavení sdílení kalendářů
10 Vytvoření uživatelského účtu
11 Vytvoření zdrojových kalendářů
7
15
Konfigurace panelů touchONE
Nastavení prvního panelu
18 Přidání dalších panelů
15
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
2
Průvodce nastavením | Úvod
Úvod
Popis
Tato příručka je určena pro uživatele předplatného služby Google Apps for Work. Popisuje se zde nastavení účtů v Google
Apps for Work a nastavení panelů touchONE pracujících s touto službou. Pokud začínáte, přečtěte si nejprve příručku
touchONE - Průvodce obecným nastavením. Tam naleznete základní informace o rezervačním systému touchONE a popis
obecného nastavení panelů.
Požadavky na předplatné Google Apps for Work
Pro správnou funkci systému touchONE je třeba zajistit následující:
▪▪ Předplatné Google Apps for Work (Google Apps Free edition, známo také jako Standard edition, není podporováno)
▪▪ Uživatelský účet; je třeba mít jeden běžný uživatelský účet pro rezervační systém. Pomocí tohoto účtu panely touchONE
mohou posílat e-mailové zprávy.
Postup nastavení
Při nastavování systému touchONE je nejprve třeba:
1. Připravit projekt, servisní účet a certifikát, účty místností a uživatelský účet v Google Apps for Work
2. Nakonfigurovat panely touchONE.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
3
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
Nastavení Google Apps for Work
Úvod
V administrátorských stránkách Google Apps for Work je třeba nastavit následující:
▪▪ Projekt: ten umožní vytvořit API rozhraní pro komunikaci se servery Google, aby bylo možno číst a zapisovat data
kalendářů místností, posílat e-maily atd.
▪▪ Servisní účet a certifikát: tento účet je společně s certifikátem použit pro zabezpečenou komunikaci se servery Google a pro
čtení a zápis do kalendářů místností. Servisní účet musí mít nastavena práva pro čtení a zápis do kalendářů místností.
▪▪ Účty místností: V Google Apps for Work je pro plánování místností určen účet typu Resource (zdroj). Systém touchONE
používá kalendář tohoto účtu k plánování schůzek v dané místnosti.
▪▪ Uživatelský účet: Tento účet je běžný uživatelský e-mailový účet. Pomocí tohoto účtu panely touchONE mohou posílat
e-mailové zprávy.
Vytvoření projektu
Pro vytvoření projektu a další nastavení musíte mít administrátorský přístup ke Google Apps for Work.
1. Jděte na stránku https://console.developers.google.com/project a zalogujte se pod vaším administrátorským účtem k
Google Apps for Work.
2. Klikněte na „CREATE PROJECT”.
3. Zvolte si jméno vašeho projektu, např. „touchONE“. Poznamenejte si ID vašeho projektu, které je automaticky vytvořeno.
Pak klikněte na “Create“.
4. P očkejte, až se vytvoří váš nový projekt.
5. V levém horním rohu zkontrolujte, zda je v rozbalovacím seznamu zvolen váš projekt a klikněte na „Google APIs“.
V levém bočním menu zvolte “Dashboard“ a pak klikněte na „ENABLE API”.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
4
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
6. V seznamu „Google Apps APIs” vyberte „Calendar API.
7. Klikněte na „ENABLE“.
8. Zděte zpět na stránku „Google Apps APIs“ a vyberte „Gmail API“.
9. Klikněte na „ENABLE“.
10.V levém bočním panelu zvolte „Credentials”, klikněte na „Create credentials“ a zvolte “Service account key“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
5
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
11.V položce „Service account“ zvolte „New service account“. Dále si zvolte jméno vašeho servisního účtu a zadejte ho do
políčka „Service account name“. V položce „Role“ zvolte „Project / Service Account Actor“. V položce „Key type“ zvolte
„JSON“ a klikněte na „Create“. Tím se ke zvolenému servisnímu účtu vytvoří soubor s přístupovým certifikátem.
12.Po vytvoření souboru s certifikátem se tento soubor automaticky stáhne do vašeho počítače a uloží do složky stažených
souborů. Jméno tohoto souboru je ve formátu „JménoProjektu_***.json“. Tento soubor obsahuje provátní klíč pro
bezpečnou komunikace se servery Google Apps for Work, proto si ho uložte na bezpečném místě. Budete ho
potřebovat později při konfiguraci panelů touchONE. Na obrazovce uvidíte následující informaci.
13.Nyní je třeba nastavit servisní účet. Klikněte na „Manage service accounts“.
14.V řádku s vaším servisním účtem klikněte vpravo na „Možnosti / Edit“. Poznamenejte si e-mailovou adresu servisního účtu,
budete ji později potřebovat. Na této stránce také můžete později vytvořit pro servisní účet nový certifikát, zneplatnit starý
atd.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
6
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
15.Zaškrtněte políčko „Enable Google Apps Domain-wide Delegation“ a uložte změny tlačítkem „Save“.
16.Nyní se v seznamu „Credentials“ objevila nová položka „OAuth 2.0 client IDs“. Poznamenejte si „Client ID“ v řádku
„Client for VášServisníÚčet“, budete ho později potřebovat.
Nastavení přístupových práv projektu ve vaší doméně
1. Jděte na stránku https://admin.google.com a zalogujte se pod vaším administrátorským účtem. Pak klikněte na
„Security“.
2. Dále zvolte „Show more“ a „Advanced settings“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
7
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
3. V sekci „Authentication“klikněte na „Manage API client access“.
4. D
o políčka „Client name“ zadejte „Client ID”, které jste získali v kapitole Vytvoření projektu, bod 16. Do políčka „One or
More API Scopes” zkopírujte následující text:
▪▪ https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose, https://www.googleapis.com/auth/calendar
Pak stiskněte tlačítko „Authorize“. Autorizace může trvat delší dobu, někdy až 24 hodin.
Nastavení sdílení kalendářů
1. Jděte na stránku https://admin.google.com a zalogujte se pod vaším administrátorským účtem. Pak klikněte na „Apps“.
2. Na další stránkce klikněte na „Google Apps”.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
8
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
3. Zvolte „Calendar“.
4. Klikněte na „Sharing settings“.
5. Zkontrolujte, zda v položce „External sharing options for primary calendars“ je zvoleno „Share all information, and allow
managing of calendars“.
6. Jděte zpět na stránku „Calendar settings“ a zvolte „General settings“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
9
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
7. Zkontrolujte, zda v položce „External sharing options for secondary calendars“ je zvoleno „Share all information, and
allow managing of calendars“.
Vytvoření uživatelského účtu
Rezervační systém potřebuje jeden uživatelský účet, aby bylo možno z panelů odesílat informační e-maily. Proto je třeba vytvořit
užívatelský účet s e-mailovou adresou např. „[email protected]“.
1. Jděte na stránku https://admin.google.com a zalogujte se pod vaším administrátorským účtem. Pak klikněte na „Users”.
2. V pravém dolním roku klikněte na tlačítko „Add user”.
3. Zadejte jméno a příjmení uživatelského účtu (libovolné, např. „touch ONE”) a nastavte e-mailovou adresu na “[email protected]
yourdomain.com”. Pak klikněte na „CREATE“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
10
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
4. Na další stránce ukončíte vytvoření nového účtu tlačítkem „DONE“.
Vytvoření zdrojových kalendářů
1. Jděte na stránku https://admin.google.com a zalogujte se pod vaším administrátorským účtem. Pak klikněte na „Apps”.
2. Klikněte na „Google Apps“ a zvolte „Calendar“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
11
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
3. Klikněte na „Resources“.
4. Zvolte „Create a new resource”.
5. Zadejte jméno místnosti v položce „Resource name“. Můžete přidat podrobnější popis do políčka „Description“ a
typ místnosti do „Resource type“. Vytvoření místnosti potvrďte tlačítkem „SAVE“. Poté je vhodné znovu načíst stránku
v prohlížeči, aby se zaktualizoval seznam místností.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
12
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
6. V seznamu místností klikněte na vytvořenou místnost, tím se dostanete do okna editace „Edit Resource“.
7. Poznamenejte si e-mailovou adresu místností, tuto adresu budete potřebovat později při konfiguraci panelů touchONE.
8. Pokud potřebujete vytvořit další místnosti, opakujte kroky 5 - 8.
9. Jděte na stránku https://www.google.com/calendar a v levém bočním panelu zvolte „Other calendars / Browse
interesting calendars“.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
13
Průvodce nastavením | Nastavení Google Apps for Work
10.Zvolte „More“ a klikněte na „Resources for yourdomain“.
11.U všech místností používaných rezervačním systémem zvolte „Subscribe“. Může trvat několik minut, než se kalendáře
místností zaktualizují a zobrazí. Pak se vraťte do kalendáře volbou „Back to calendar“.
12.Ve složce vašich kalendářů „My calendars“ se nyní zobrazí i kalendáře místností. Nyní je třeba u všech místností
používaných rezervačním systémem nastavit sdílení popsané v tomto a následujícím bodu. Klikněte na šipku napravo od
kalendáře zvolené místnosti. Tím se zobrazí seznam voleb. V něm zvolte „Share this calendar“.
13.Do políčka „Share with specific people / Person“ zadejte e-mailovou adresu servisního účtu (kapitola Vytvoření projektu,
bod 14). V položce „Permission Settings“ zvolte „Make changes to events“ a klikněte na „Add Person“. Změny uložte
tlačítkem „Save“.
14.V následujícím dialogovém okně potvrďte změny sdílení kalendáře tlačítkem „OK”.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
14
Průvodce nastavením | Konfigurace panelů touchONE
Konfigurace panelů touchONE
Nastavení prvního panelu
Po zapnutí prvního panelu systému touchONE se na něm objeví následující obrazovka:
V položce „Language“ („Jazyk“) můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní panelu. Dotkněte se červeně označeného políčka. Zde
se rozbalí seznam dostupných jazyků. Zvolte si Vámi preferovaný jazyk. V následujících ukázkách je na panelu zvolena angličtina.
Panel má ve výchozím nastavení povoleno získání IP adresy a DNS serverů pomocí DHCP vaší sítě. V položce „Current IP
settings“ („Aktuální nastavení sítě“) můžete zkontrolovat, zda přiřazené adresy odpovídají vaší síti. Pokud Vám toto nastavení
nevyhovuje, můžete ho změnit. Postup je popsaný v příručce touchONE - Průvodce obecným nastavením kapitole Nastavení
IP. Poznamenejte si aktuální IP adresu, budete ji potřebovat v následujícím kroku. Položku „Magic name“ není třeba v tomto
okamžiku měnit a její význam je také popsaný ve zmíněné kapitole. Nyní můžete vytvořit nový rezervační systém. Stiskněte
tlačítko „Create new system“ („Vytvořit nový systém“).
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
15
Průvodce nastavením | Konfigurace panelů touchONE
Panely, které jsou připojeny do jednoho rezervačního systému, mezi sebou sdílejí nastavení. Např. pokud budete muset později
změnit uživatelský účet nebo certifikát, stačí toto udělat na jednom panelu a v ostatních panelech v rámci daného rezervačního
systému se tato změna projeví automaticky. Jméno rezervačního systému a heslo slouží ke vzájemné identifikaci panelů. Heslo
slouží také pro přístup do nastavení panelů. Nejprve v políčku „Select server type“ („Zvolte typ serveru“) vyberte „Google Apps
for Work“.
Nyní nastavte jméno („Enter reservation system name“) a heslo vašeho rezervačního systému. Heslo musíte pro kontrolu
zadat 2x („Enter Password“ a „Reenter Password“, obě hesla si musí odpovídat). Po dotyku na červeně označená políčka se
objeví klávesnice. Po zadání jména nebo hesla stikněte na klávesnici tlačítko Enter. Nakonec vytvořte nový systém tlačítkem
„Create“(„Vytvořit“).
Na panelu se nyní zobrazí okno, kde můžete nastavit účet místnosti. Nejprve je ale třeba do panelu nahrát soubor s přístupovým
certifikátem (viz. kapitola Vytvoření projektu, krok 12). Soubor můžete nahrát pomocí webových stránek panelu Admin Web. K
tomu potřebujete počítač s internetovým prohlížečem, zapojený do stejné LAN sítě jako panely touchONE. Spusťte internetový
prohlížeč a do adresového řádku zadejte IP adresu panelu. Pro přístup do Admin Webu panelů touchONE je třeba nejprve se
přihlásit. Zadejte heslo k rezervačnímu systému do políčka „Password” a klikněte na tlačítko „Login“. Při zadání hesla se rozlišují
malá a velká písmena. Po zadání hesla vstoupíte do nastavovacích stránek Admin Webu.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
16
Průvodce nastavením | Konfigurace panelů touchONE
V levém bočním menu zvolte „Google certificate” a pak klikněte na „Choose file”. Otevře se standardní dialogové okno pro
výběr souboru. Vyberte ve vašem počítači JSON soubor s certifikátem a klikněte na tlačítkou „Upload”.
Poté, co se soubor s certifikátem nahrál do panelu, uvidíte následující obrazovku. Zde můžete zkontrolovat, zda jste nahráli
správný certifikát. Certifikát můžete smazat tlačítkem „Delete certificate”. Pokud potřebujete nahrát nový certifikát, můžete to
udělat výše uvedeným způsobem.
Nyní můžete odejít z Admin Web stránek panelu a pokračovat v nastavení na panelu touchONE.
Na panelu je zobrazena stránka pro nastavení účtu místnosti „Room settings“ („Nastavení místnosti“). Stiskněte tlačítko „+“ na řádku „Room
email“ („E-mail místnosti“) a zadejte e-mailovou adresu místnosti (viz. kapitola Vytvoření zdrojových kalendářů, krok 7). V políčku „Room
displayed name“ („Zobrazované jméno místnosti“) můžete zadat jméno místnosti tak, jak se bude zobrazovat v levém horním rohu panelu
touchONE. Do políčka „User email“ („E-mail uživatele“) zadejte e-mail uživatelského účtu (viz. kapitola Vytvoření uživatelského účtu, krok
3). Nastavení místnosti můžete vyzkoušet tlačítkem „Test“. Tlačítkem „OK“ můžete uložit konfiguraci a s panelem touchONE začít pracovat.
Pokud chcete změnit další detailní nastavení panelu, pokračujte tlačítkem „Next“. Popis dalších nastavení najdete v příručce
touchONE - Průvodce obecným nastavením, kapitole Detailní nastavení panelu.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
17
Průvodce nastavením | Konfigurace panelů touchONE
Přidání dalších panelů
Pokud jste nastavili první panel a vytvořili nový rezervační systém, můžete do tohoto systému zapojit další panely. Připojte další
panel do vaší sítě. Na panelu se objeví úvodní obrazovka. Stejně jako při nastavování prvního panelu zde můžete změnit jazyk
a nastavení IP. Pak klikněte na tlačítko „Join to existing system“ („Připojit do stávajícího systému“).
Pozn.: Pokud chcete přidat panel do rezervačního systému, musí být ve vaší síti zapnutý alespoň jeden další panel, který je
do tohoto systému již zapojen.
Na následující obrazovce si zvolte, do kterého rezervačního systému se chcete připojit, pokud provozujete více systémů (položka
„Choose reservation system“) a zadejte heslo, které jste si zvolili při vytváření systému („Enter password“). Pokračujte tlačítkem
„Join“ („Připojit“).
Pozn.: Do rezervačního systému je možné připojit se pouze tímto postupem. Pokud vytvoříte nový rezervační systém, tak i když
bude mít stejné jméno a heslo, bude považován za jiný rezervační systém.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
18
Průvodce nastavením | Konfigurace panelů touchONE
Na následující obrazovce „Room settings“ („Nastavení místnosti“) si můžete přidat e-mail účtu další místnosti (tlačítko „+“) nebo
si vybrat z již existujících místností (dotykem na název účtu místnosti se rozbalí seznam dříve definovaných místností). V políčku
„Room displayed name“ („Zobrazované jméno místnosti“) můžete zadat jméno nové místnosti tak, jak se bude zobrazovat
v levém horním rohu panelu touchONE.
Účet místnosti můžete vyzkoušet tlačítkem „Test“. Nastavení panelu ukončete tlačítkem „OK“ nebo pokračujte v detailním
nastavení panelu tlačítkem „Next“. Popis dalších nastavení najdete v příručce touchONE - Průvodce obecným nastavením,
kapitole Detailní nastavení panelu.
Pozn.: Uživatelský účet a Google certifikát je společný pro všechny místnosti zahrnuté v jednom rezervačním systému. Jestliže
změníte certifikát a/nebo uživatelský účet, bude změna provedena u všech místností v rámci daného rezervačního systému.
Pokud potřebujete změnit konfiguraci panelu, který je již nastavený, zapojený v rezervačním systému a je v běžném provozu,
stiskněte na panelu levý horní roh (tam, kde je název místnosti) a držte ho stisknutý, dokud se neobjeví klávesnice s výzvou „Enter
password“ („Zadejte heslo“). To trvá cca 5 sec. Zadejte heslo, které jste si zvolili při vytvoření rezervačního systému. Tím se
dostanete do nastavovacích obrazovek. Další popis najdete v příručce touchONE - Průvodce obecným nastavením.
© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | [email protected]
19

Podobné dokumenty

mapování situace v česku

mapování situace v česku se stavebnictví začalo měnit potřebným směrem. To, co bylo považováno za nemožné, například použití mnohem silnější izolace nebo dům v pasivním standardu, bylo prokázáno jako realistický a bezprobl...

Více

Průvodce obecným nastavením

Průvodce obecným nastavením V položce „Language“ („Jazyk“) můžete nastavit jazyk uživatelského rozhraní panelu. Můžete také povolit změnu jazyka panelu běžným uživatelům. Je-li toto povoleno (volba „Allow user change/Povolit ...

Více

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením Na následující obrazovce si zvolte, do kterého rezervačního systému se chcete připojit, pokud provozujete více systémů (položka „Choose reservation system“) a zadejte heslo, které jste si zvolili p...

Více

Jak se připojit na FTP - FileZilla Jak se připojit na FTP

Jak se připojit na FTP - FileZilla Jak se připojit na FTP Jakmile máme založený FTP účet, máme také k dispozici uživatelské jméno a heslo, které je shodné s e-mailovou schránkou, pro kterou jsme aktivovali FTP účet. 1) nejprve zvolíme Otevřít správce míst...

Více

Návod k použití Kal-fire

Návod k použití Kal-fire Automat hořáku se nastavuje nezávisle na použitém druhu plynu, ať už jde o zemní plyn nebo propan, případně butan. V případě spalování zemního plynu provádí hořák 3 automatické pokusy o zapálení, u...

Více

Návod na WIA AntiSPAM

Návod na WIA AntiSPAM Pro první přihlášení zadejte do vyhledavače https://antispam.wia.cz/, kde naleznete přihlašovací dialog, v kterém si můžete nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Zde je třeba uvést emailovou adres...

Více

BL-NET

BL-NET režimu jen s datovým spojem nebo baterií není možná komunikace přes rozhraní Ethernet. Pro přímý spoj s PC musí být použit křížový síťový kabel („Cross-over“). Dále pak musí být počítači přidělena ...

Více