Responsible Care - Svaz chemického průmyslu ČR

Komentáře

Transkript

Responsible Care - Svaz chemického průmyslu ČR
l e t / y
ears
15
Responsible Care
v České repub lice / in t he Cze ch Repub lic
15 let Responsible Care v České republice
15 years of Responsible Care in the Czech Republic
autoři textu / authors: Vladimír Novotný, Ladislav Špaček
fotografie / photos: Milan Otajovič, Oldřich Kuběna, archiv SCHP ČR
grafická úprava / graphic design: Studio Element
vydal / published by: Svaz chemického průmyslu ČR 2009
Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
®
Odpovědné podnikání v chemii
NÁŠ PŘÍSPĚVEK K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
Obsah
Contents
Slovo úvodem.............................................................................................................................................................. 3
Responsible Care se představuje.............................................................................................................................................4
Řízení programu Responsible Care........................................................................................................................................6
Prohlášení představenstva SCHP ČR ke Globální chartě Responsible Care............................................................................8
Kronika Responsible Care v ČR 1994 – 2009........................................................................................................................ 10
Programy a iniciativy v ČR s programem Responsible Care související................................................................................ 17
Členské společnosti SCHP ČR, plnící principy Responsible Care.........................................................................................24
Dosažené výsledky programu Responsible Care v ČR..........................................................................................................25
Nositelé oprávnění k užívání loga Responsible Care ............................................................................................................28
Seznam společníků programu Responsible Care.................................................................................................................. 32
Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR ...................................................................................................................................33
Laureáti „Ceny udržitelného rozvoje“ SCHP ČR..................................................................................................................34
Responsible Care v kontextu mezinárodní chemické politiky............................................................................................... 41
Vývoj programu Responsible Care ve světě 1985 – 2009.......................................................................................................45
Celosvětová charta Responsible Care................................................................................................................................... 47
Poděkování ..........................................................................................................................................................................54
Opening word............................................................................................................................................................. 3
Introducing Responsible Care................................................................................................................................................4
Responsible Care governance ................................................................................................................................................6
The Declaration of the Board of Directors of SCHP ČR concerning Responsible Care Global Charter...................................8
Responsible Care Programme Chronicle in the Czech Republic........................................................................................... 10
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic...................................................................... 17
Companies, member of SCHP ČR, which adopted principles of Responsible Care...............................................................24
Responsible Care Programme performance in the Czech Republic......................................................................................25
Companies awarded by the right to use Responsible Care logo.............................................................................................28
List of Responsible Care Partners in the Czech Republic...................................................................................................... 32
Sustainable Development Award of SCHP ČR......................................................................................................................33
Laureates of the Sustainable Development Award................................................................................................................34
Responsible Care in the contexts of international chemical policy........................................................................................ 41
Responsible Care development worldwide 1985 – 2009.......................................................................................................45
Responsible Care Global Charter.......................................................................................................................................... 47
Congratulations ...................................................................................................................................................................54
„… V Responsible Care má chemický průmysl trvalou
a ojedinělou iniciativu pro soustavné zlepšování v oblasti
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, stejně jako pro
dialog zúčastněných stran…“
Vladimír Špidla, komisař Evropské unie
říjen 2008
“… With Responsible Care, the chemical industry is
running a unique initiative for continuous improvement on
environment, health and safety as well as on stakeholder
dialogue…”
Vladimír Špidla, EU Commissioner
October 2008
Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILIT
Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
®
Slovo úvodem
Opening word
Chemický průmysl patří mezi
nejexponovanější průmyslová odvětví
z hlediska surovin, energie, použitých
konstrukčních materiálů, provozní
bezpečnosti a ochrany zdraví i životního prostředí. V jeho komplexitě není
snadné pochopit všechny vědecké
a technické zákonitosti, kterými se
toto odvětví řídí. To vyvolává u široké
veřejnosti obavy týkající se možných
nepříznivých vlivů jak průmyslové
výroby samotné, tak jejích produktů.
Na druhou stranu průmyslová
chemie přináší efektivní řešení těch
nejvážnějších problémů, s jakými se civilizace 21. století potýká – zajištěním
dostatku potravin počínaje a kvalitními zdroji pitné vody konče.
Iniciativa Responsible Care provází
chemický průmysl po celém světě již
celé čtvrtstoletí a na uvedené výzvy
dlouhodobě úspěšně odpovídá.
Flexibilita a široký záběr dobrovolné
iniciativy chemického průmyslu
Responsible Care umožnily chemickému průmyslu v nedávné minulosti
najít odpovědi na aktuální výzvy:
• provozní bezpečnost v druhé polovině osmdesátých let;
• dopady chemické výroby na zdraví a životní prostředí v devadesátých letech;
• vliv produktů chemického průmyslu
na zdraví a životní prostředí a řízení
životního cyklu chemikálií;
• hledání cesty k udržitelnému rozvoji
počátkem nového tisíciletí.
Program Responsible Care předběhl v polovině osmdesátých let jiné
dobrovolné iniciativy průmyslu, jako
byly EMS (systémy environmentálního řízení), EMAS (evropské schéma
environmentálního řízení), CSR (společenská odpovědnost korporací), GRI
(celosvětová iniciativa podávání zpráv
o udržitelném rozvoji) a mnohé další,
o celé desetiletí.
V České republice si připomínáme
15 let úspěšného působení programu
Responsible Care v českém chemickém průmyslu a jeho roli, kterou
sehrál při privatizaci chemického
průmyslu a jeho následné ekologizaci.
Rád bych vyslovil přání, aby
i v nejbližší budoucnosti program
Responsible Care pomohl českému
chemickému průmyslu se vyrovnat
s novými výzvami, jako je ochrana
klimatu, efektivní řízení rizik chemických výrobků a vývoj nových produktů
chemického průmyslu podporujících
blahobyt a udržitelný rozvoj.
Pavel Švarc, prezident
Svaz chemického průmyslu ČR
Chemical industry belongs to the
most exposed industrial branches as far
as row material, energy demand,
construction materials, operational
safety, health and environmental
protection are taken into account. It is
not easy to understand to all its scientific
and technical relations which govern
this industrial branch. It is a reason for
general public concerns of possible
adverse impacts of chemical industry
regarding health and environmental
protection of chemical industry
operation as well as chemical products.
On the other hand, industrial
chemistry is bringing effective
solutions the major problems of 21st
century civilization – beginning
enough food and ending by quality
drinking water sources.
The Responsible Care initiative
is following the chemical industry
worldwide the whole quarter of century
and is successfully bringing answers
to those challenges. Flexibility and
a broad scope of voluntary industrial
initiative Responsible Care have
enabled to chemical industry in
the resent past find answers to all
contemporary challenges:
• operational safety improvement in
the second half of eighties;
• health and environmental impacts of
the chemical production in nineties;
• impact of chemical products
on health and environment and
life cycle of chemical products
management ;
• searching of the effective way to
sustainability in the beginning of
new millennium.
Programme Responsible Care had
been ahead of one decade comparing
other voluntary industrial initiatives as
EMS – Environmental Management
Systems, EMAS – Environmental
Management Auditing Scheme, CSR
– Corporate Social Responsibility, GRI
– Global Reporting Initiative relating
sustainability reporting and many others.
We commemorate 15 years of
successful activity Responsible
Care programme in the Czech
chemical industry and its major role
in the process of chemical industry
privatization in early nineties and its
subsequent change to environmental
approach.
I wish the Responsible Care
programme played in the next
future the same important role in
new challenges as Clima change,
management of chemicals,
development of new products for
welfare and sustainable development.
Pavel Švarc, President
Association of Chemical Industry
of the Czech Republic
Responsible Care se představuje
Introducing Responsible Care
Globální etika chemického
průmyslu Responsible Care®, zavedená Asociací kanadských chemických
výrobců v roce 1985, je jedinečnou
etickou iniciativou, která zdůrazňuje
stálé zlepšování v oblasti bezpečnosti
práce, ochrany zdraví a životního
prostředí (HSE). Responsible Care® je
iniciativa vedení a nejlepší praxe, která
umožňuje chemickému průmyslu
přispět k udržitelnému rozvoji.
Responsible Care® je současně závazek
k budování důvěry vůči průmyslu, který je
nezbytný ke zlepšení životního standardu,
kvality života a udržitelného rozvoje.
Responsible Care od společností vyžaduje, aby byly otevřené a transparentní
ve vztahu k třetím stranám – od místních
komunit k environmentálním organizacím, od místních úřadů a vlády až po
média a samozřejmě nejširší veřejnost.
Program Responsible Care má
osm základních prvků včleněných do
programu Mezinárodní radou chemických asociací (ICCA) v roce 1996:
1. závazek každé společnosti připravit
soubor prováděcích zásad podepsaný ve většině případů generálním ředitelem, předsedou představenstva společnosti;
2. připravit řadu předpisů, prováděcích pokynů a kontrolních seznamů, které společnosti pomohou
plnit její závazky;
3. vyvinout indikátory pro měření
výkonnosti společnosti;
4. rozvinout otevřenou komunikaci ve
věcech ochrany zdraví, bezpečnosti
a životního prostředí se zainteresovanými stranami jak uvnitř, tak vně
průmyslu;
5. využít příležitosti sdílet pohledy
a zkušenosti společností při zavádění Responsible Care;
6. zvažovat, jak povzbudit členské
společnosti k závazku a účasti na
programu Responsible Care;
7. využívat logo, které jasně identifikuje národní programy jako konzistentní s koncepcí Responsible Care;
8. ověřovat, že členské společnosti
zavedly měřitelné nebo praktické
prvky Responsible Care.
Soubor globálních principů
Responsible Care® zavazuje společnosti a národní asociace pracovat společně. Tímto způsobem Responsible
Care pomáhá průmyslu získat důvěru
veřejnosti a pracovat bezpečně, ziskově, s ohledem na budoucí generace.
Logo Responsible Care® zviditelňuje
principy iniciativy Responsible Care,
zakotvené v Globální chartě Responsible
Care. Logo je společný symbol pro
asociace, společnosti a jejich účasti
v programu. Logo Responsible Care® je
celosvětová značka a ochranná známka
chemického průmyslu.
The Chemical Industry’s Global
Ethic launched in 1985 by the
Canadian Chemical Producers’
Association, Responsible Care® is the
Chemical industry’s unique ethic that
drives continuous improvement in
Responsible Care se představuje
Introducing Responsible Care
health, safety and environmental (HSE)
performance. Responsible Care is
a leadership and best practices initiative
that enables the global chemical industry
to make a strong contribution to
sustainable development.
Responsible Care® is both an ethic
and a commitment intended to build
trust and confidence in an industry
that is essential to improving living
standards, the quality of life and sustainable development.
Responsible Care requires companies to be open and transparent
with their stakeholders – from local
communities to environmental lobby
groups, from local authorities and government to the media, and of course
the general public.
Responsible Care programme has
eight fundamental features incorporated
by the International Council of Chemical
Associations (ICCA) in 1996:
1. A formal commitment by each
company to prepare a set of guiding
principles – signed, in most cases,
by the Chief Executive Officer.
2. A series of codes, guidance notes
and checklists to help companies
fulfil their commitment.
3. The development of indicators
against which improvements in
performance can be measured.
4. Open communication on health,
safety and environmental matters
with interested parties, both inside
and outside the industry.
5. Opportunities for companies to share
views and exchange experiences on
implementing Responsible Care.
6. Consideration of how best to
encourage all member companies
to commit themselves to, and participate in Responsible Care.
7. A title and logo which clearly identify national programmes as being
consistent with, and part of, the
Responsible Care concept.
8. Procedures for verifying that
member companies have implemented the measurable or practical
elements of Responsible Care.
A set of Global Responsible Care®
Core Principles commit companies and
national associations to work together.
In these ways, Responsible Care® helps
the industry to gain the trust of the public and to operate safely, profitably and
with due care for future generations.
The Responsible Care® Logo makes
visible principles of Responsible Care
initiative as given in Responsible Care
Global Charter. The Responsible Care
Logo is a common symbol for associations, companies and their participation on the programme. The logo is
a worldwide brand and is a trademark
of the chemical industry.
Řízení programu Responsible Care®
Governance of Responsible Care®
Řízení programu Responsible
Care® celosvětově
V roce 2008 byl program Responsible
Care přijat již 53 chemickými asociacemi po celém světě. Představitelé
asociací ustavili jako jeden z orgánů
Mezinárodní rady chemických asociací
(ICCA) Vedoucí skupinu Responsible
Care (RCLG), která monitoruje a koordinuje tuto iniciativu. ICCA usiluje o co
nejširší rozšíření programu Responsible
Care v chemickém průmyslu a příbuzných odvětví. Jednotlivé asociace
rozvíjejí a zavádějí Responsible Care na
národních úrovních.
V červnu 2008 ICCA ustavila globální proces řízení Responsible Care,
který definuje role a závazky federací
a společností.
http://www.responsiblecare.org/
pics/pdfs/
ResponsibleCareFundamentalFeatures.pdf
Řízení programu Responsible Care®
v Evropě
V Evropě iniciativu chemického
průmyslu Responsible Care prosazuje
Evropská rada chemického průmyslu
(Cefic) prostřednictvím svého členství
v ICCA na globální úrovni. Dvacet dva
členských federací Cefic je signatáři
Globální charty Responsible Care,
vyhlášené ICCA v roce 2006. Globální
charta zavazuje signatáře aktivně
podporovat proces řízení Responsible
Care na národní a globální úrovni,
aby byla zajištěna zodpovědnost při
zavádění Responsible Care. Ceficem
zřízená Strategická skupina zavádění
Responsible Care (SIG RC) řídí iniciativu Responsible Care na evropské
úrovni pod dohledem Programové
rady posilování důvěry. SIG RC
sestává z představitelů členských
federací a společností jmenovaných
Programovou radou. SIG RC ustavuje
Týmy Responsible Care, aby co nejšířeji
zapojily všechny členy sítě Responsible
Care pomocí fór výměny informací.
SIG RC zastává na evropské úrovni
stejné odpovědnosti, jaké zastává
na úrovni ICCA Vedoucí skupina
Responsible Care (RCLG). Pro rámec
Responsible Care v Evropě SIG RC:
připravuje politická prohlášení,
poziční dokumenty a směrnice;
přezkoumává statuty členských
federací a výsledky výkonnosti;
monitoruje použití značky
Responsible Care a registrovaného
loga, aby zajistila jeho integritu.
Řízení programu Responsible Care®
– Odpovědné podnikání v chemii v ČR
Řízení programu Responsible Care
v České republice provádí na základě
pověření Cefic Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR).
SCHP ČR je největší sdružení zaměstnavatelů v chemickém průmyslu
v ČR, které sdružuje 88 individuálních členů a čtyři členy kolektivní
(Asociace výrobců nátěrových hmot
ČR – AVNH ČR, Česká asociace čisticích stanic – CACS, Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu
– ČAPPO a Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR – SCHOD ČR).
Celkem reprezentuje 138 organizací
dílčích oborů – NACE 23 rafinérský průmysl, NACE 24 chemický
a farmaceutický průmysl a NACE 25
gumárenský a plastikářský průmysl,
z toho 62 výrobních a 78 nevýrobních
včetně řady členských institucí z akademické sféry a výzkumu.
Celkem v chemickém průmyslu
působí 922 ekonomických subjektů
s úhrnným ročním obratem 452 mld.
Kč a celkem 119 521 zaměstnanci.
Hodnocení plnění programu
členskými společnostmi SCHP ČR
organizuje sekretariát SCHP ČR
a provádí Hodnoticí panel programu
Responsible Care, složený z auditorů environmentálního systému
řízení a z dalších členů Výboru pro
zdraví, bezpečnost a životní prostředí
SCHP ČR.
Účast v programu je vyhrazena
členským organizacím SCHP ČR a je
dobrovolná. V roce 2009 se k plnění
principů Globální charty Responsible
Care hlásilo 67 organizací, právo
užívat logo programu ve veřejných obhajobách získalo 40 společností a dvě
organizace byly zapsány do Seznamu
společníků Responsible Care v ČR.
Základem obhajob je zpráva o plnění
programu, kterou na základě jednotného dotazníku SCHP ČR zpracovává
společnost, která se o právo užívat
logo Responsible Care uchází. Tuto
zprávu po projednání vedením společnosti předkládá společnost k diskuzi
zaměstnancům a odborové organizaci
a zprávu povinně zveřejňuje na svých
www stránkách. O výsledcích plnění
programu dále informuje obec, ve
které působí, krajský úřad a relevantní
správní úřady s žádostí o připomínky
a stanoviska.
Po dopracování zprávy společnost
zprávu předkládá SCHP ČR, který
jmenuje z řad členů Hodnoticího panelu Responsible Care ověřovatele.
Ověřovatel zprávu ověří a seznámí
společnost se svými závěry, které
předkládá Hodnoticímu panelu.
Hodnoticí panel zprávu projedná
formou veřejných obhajob programu
a návrhy na udělení oprávnění k užívání loga Responsible Care postupuje k rozhodnutí představenstvu
SCHP ČR. Výsledky hodnocení programu jsou slavnostně vyhlašovány
na výročním setkání SCHP ČR „Večer
s českou chemií“.
Řízení programu Responsible Care®
Governance of Responsible Care®
Governance of Responsible Care®
worldwide
As of 2008, Responsible Care
had been adopted by 53 chemical associations around the world.
Representatives of the associations set
up Responsible Care Leadership Group
(RCLG) of the International Council of
Chemical Associations (ICCA) which
monitors and coordinates the initiative on behalf of the ICCA. The ICCA
seeks to spread the implementation
of Responsible Care as broadly as
possible within the chemical and allied
industries. Non-ICCA members can
apply for membership in the RCLG.
Individual associations develop and
implement Responsible Care at the
national level.
In June 2008 the ICCA established
a global Responsible Care governance
process defining the roles and obligations of Responsible Care federations
and companies.
http://www.responsiblecare.org/
pics/pdfs/
ResponsibleCareFundamentalFeatures.pdf
Governance of Responsible Care®
in Europe
The European Chemical Industry
Council (Cefic) actively promotes
the Responsible Care initiative of
the chemical industry in Europe and
– through its membership in the
International Council of Chemical
Associations (ICCA) –at global level.
Cefic 22 member national
federations are signatories to the ICCA
Responsible Care Global Charter
launched in 2006. The Global Charter
commits its signatories to actively support national and global Responsible
Care governance processes to ensure
accountability in the implementation of Responsible Care. The Cefic
Strategy Implementation Group
Responsible Care (SIG RC) manages
the Responsible Care initiative and
the Responsible Care governance at
European level under the responsibility of the Programme Council Build
Trust. The SIG RC consists of representatives of Cefic member/associate
national federations and companies
appointed by the Cefic Programme
Council Build Trust. The SIG RC sets
up Responsible Care Issue Teams in
order to engage more broadly with
all members of the Cefic Responsible
Care network through information
exchange forums.
Governance of Responsible Care®
in the Czech Republic
Governance of Responsible Care®
in the Czech Republic is guaranteed
by the Association of the Chemical
Industry of the Czech Republic
(SCHP ČR) on behalf of Cefic.
SCHP ČR is a major employer
organization in the chemical industry in the Czech Republic and has 88
associate member companies (including 4 collective members). SCHP
ČR represents 138 organizations in
sub-branches such as the NACE 23
refinery industry, NACE 24 chemical
and pharmaceutical industry and the
NACE 25 rubber-making and plastics
industry. From which there are 62
production companies and a further
78 non production organisations
including some academic and research
institutions.
There are 922 economical subjects
in total in the Czech chemical industry
with 119 000 employees and a yearly
turnover of 452 bill. CZK (17 bill.
Euro).
The SCHP ČR organise an assessment process in through the
Assessment Panel of SCHP ČR which
consists of experienced environmental
auditors and other members of the
HSE committee of SCHP ČR.
The participation in the Responsible
Care programme is exclusive for
SCHP ČR member companies
only and it is optional. Principles
Responsible Care has up until to 2008
been adopted by 67 organizations,
40 of which were awarded by the
right to use the programme logo and
2 have been registered in the List of
Responsible Care Partners.
A basic step for successful assessment is a self-assessment report of
candidate organization based on the
SCHP ČR unified questionnaire. This
report is adopted by the organization executives and it is submitted to
open discussion to employees and
trade unions with the results of the
report being obligatory published on
the organization´s web pages. The organization furthermore have to inform
neighbouring municipalities, regional
authorities and relevant state administrations about its performance results
with a request for their comments.
After a process of a reflection, the public reactions organization submits the
report to SCHP ČR. SCHP ČR then
nominates an auditor.
The Auditor must verify the submitted report, inform the organization
on his conclusions and findings and
submit those to the Responsible Care
Assessment Panel of SCHP ČR. The
Panel then debate the report and auditor’s findings in the form of a public
hearing. Its proposal for an award is
submitted to the Board of Directors
SCHP ČR for a decision. The results of
the assessment process are announced
at the annual “Evening with the Czech
chemistry” event.
Prohlášení o podpoře
Declaration of Support
Prohlášení představenstva SCHP ČR k Chartě Responsible Care
Budu se snažit zajistit, aby má společnost uskutečňovala Responsible Care® pomocí národních chemických svazů v těch
zemích, ve kterých podnikáme, a tak se aktivně účastnila procesu celosvětového posilování této iniciativy a podpory
Globální charty Responsible Care.
Zvláště se v této souvislosti zavazujeme, že:
• budeme projevovat svou oddanost myšlence udržitelného rozvoje;
• budeme pokračovat v hledání vylepšení a ověřovat kvalitu péče o životní prostředí, zdraví a bezpečnost a informovat
o výsledcích;
• pomocí Responsible Care po celém světě zdokonalíme řízení orientované na životní cyklus našich produktů a služeb;
• budeme prosazovat Responsible Care a napomáhat jeho rozšíření v celém obchodním řetězci;
• budeme aktivně podporovat národní a globální procesy řízení Responsible Care;
• zohledníme očekávání zainteresovaných stran od našich činností a výrobků;
• poskytneme zdroje, které umožní efektivně Responsible Care zavést.
Zapojením do Responsible Care se moje společnost snaží zvýšit kvalitu života globálního společenství.
Oficiálním dokumentem je pouze anglická jazyková verze.
Declaration of the board of directors of the Association of Chemical Industry of the Czech Republic concernicng
Responsible Care Global Charter
I will endeavour to ensure that my company will implement Responsible Care® through the national chemical associations in those countries where we conduct our business and so take an active part in strengthening the initiative worldwide
and supporting the Responsible Care Global Charter.
• • • • • • • In doing so we commit to:
Demonstrate our commitment to sustainable development.
Continue to seek improvements, and verify our environmental, health and safety performance and report the results.
Enhance the life-cycle oriented management of our products and services through Responsible Care worldwide.
Champion and facilitate the extension of Responsible Care throughout the business value chain.
Actively support national and global Responsible Care governance processes.
Address stakeholder expectations about our activities and our products.
Provide appropriate resources to effectively implement Responsible Care.
Through our commitment to Responsible Care my company seeks to improve the quality of life of the global community.
Only the English language version is the official document
Prohlášení o podpoře
Declaration of Support
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
Program Responible Care (RC)
byl v České republice oficiálně
vyhlášen při příležitosti zahájení
veletrhu CHEMTEC ‘94 ministrem
průmyslu a obchodu Vladimírem
Dlouhým a prezidentem SCHP ČR
Miroslavem Krejčím v říjnu 1994 pod
označením národní verze
„Responsible Care – Odpovědné
podnikání v chemii“.
1994
• SCHP ČR zavedl hodnocení programu RC na základě plnění 24 kritérií, převzatých z příručky hodnocení Švýcarské asociace chemického
průmyslu.
1995
• SCHP ČR vyhlásil priority programu:
1. vstřícnost
2. ochrana zdraví, bezpečnost
3. komplexní ochrana životního
prostředí
10
4. zmírnění důsledků ekologických
závad
5. protihavarijní připravenost
6. ekomanagement
7. výchova a výcvik
8. informační otevřenost
členem Integrovaného záchranného
systému ČR.
• SCHP ČR novelizoval pravidla hodnocení plnění programu RC a počet
hodnoticích kritérií rozšířil na 36.
1997
1996
• SCHP ČR vyhodnotil sebehodnocení plnění programu RC prvních
osmi společností a zavedl proceduru veřejných obhajob za účasti
odborových organizací a nevládních organizací. Právo k užívání
loga programu získaly společnosti
DEZA, HEXION, Precheza,
Spolana, SPOLCHEMIE, Synthesia,
Kaučuk (SYNTHOS) a Chemopetrol (UNIPETROL RPA).
• SCHP ČR v součinnosti s MV ČR
– GŘ HZS ustavil Transportní a nehodový informační systém (TRINS).
SCHP ČR se stal dobrovolným
• Byla zahájena druhá etapa programu zaměřená na dosažení
zlepšování ukazatelů vlivu na
zdraví, životní prostředí, na snížení
energetické náročnosti, na přípravu
a zavádění environmentálních
systémů řízení (EMS), na zlepšení
kvality a bezpečnosti v pracovním
prostředí a na sledování životního
cyklu výrobku od suroviny až po
jeho zneškodnění.
1998
• Již čtrnáct společností SCHP ČR získalo právo užívat logo Responsible
Care.
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
1999
• Statutární zástupci 58 z 88 členských společností SCHP ČR přijali
závazek podnikat v souladu se
zásadami RC
• Celkem již 18 společností obhájilo
oprávnění užívat logo Responsible
Care.
2000
• SCHP ČR se zapojuje do podprogramu RC – Product Stewardship
(Odpovědný dohled nad výrobkem).
• V odezvě na aktivity Evropské federace distributorů chemických látek
(FECC) a Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky
(SCHOD ČR) se do programu
Responsible Care zapojily první tři
obchodní a distributorské členské
společnosti.
• Již 23 společností obhájilo oprávnění užívat logo RC Tyto společnosti
prezentují své výsledky ve výročních
zprávách a v regionálních podnikových sdělovacích prostředcích. Část
společností pořádá dny otevřených
dveří, pravidelná jednání s představiteli samosprávy obcí v regionu
nebo setkání s veřejností.
• Společnost Hexion Specialty
Chemicals, a.s., byla oceněna za
vysoký standard environmentálního managementu Mezinárodní
obchodní komorou (ICC) a UNEP
Millenium Business Award.
• SCHP ČR organizačně podpořil
přípravu a průběh realizace projektu
CHEMAS zaměřeného na zapojení
chemických podniků do národního
programu EMAS.
2001
• Program Responsible Care se
se svými podprogramy Product
Stewardship, SQAS a TRINS stává
nejdůležitějším krokem k realizaci
udržitelného rozvoje chemického
průmyslu a svými dosaženými
výsledky základem pro vyjednávání
o rozumné míře právní regulace
chemického průmyslu.
• SCHP ČR ve spolupráci s Cefic a Evropskou komisí otvírá národní verze
programů ChemLeg zaměřeného
na zavádění evropské chemické
legislativy a ChemFed zaměřeného
na budování institucionálních
kapacit programu Responsible Care,
zvyšování provozní bezpečnosti,
bezpečnosti práce, ochrany zdraví
a životního prostředí.
• SCHP ČR vydává jako výstup
programu ChemFed novelizovanou
příručku hodnocení účasti v programu RC.
2002
2004
• Dobrovolné činnosti chemického
průmyslu v rámci programu
Responsible Care a jeho návaznost
na principy udržitelného rozvoje
jsou uznávány MPO ČR a dalšími
vládními institucemi a stavěny v oficiálních dokumentech na úroveň
EMAS a EMS.
• Balakom, a.s., obdržela mezinárodní ocenění ESIG Award
Stewardship za zavedení bezaromátového výrobního programu.
• V souvislosti s živelní pohromou
v podobě záplavy s hladinou tisícileté vody Vltavy a Labe a následnou
havárií ve Spolaně a.s. v srpnu 2002
se rozhodly společnosti Unipetrol,
a.s., a Spolana a.s. odevzdat logo
Responsible Care a rezignovat
v tomto roce na právo obhajovat
oprávnění užívat toto logo s tím,
že budou nadále prosazovat a plnit
program R C. K obhajobě se společnosti Unipetrol, a.s., a Spolana a.s.
opětovně přihlásily po konsolidaci
a realizaci nápravných opatření ve
Spolaně a.s. v roce 2003.
• K 31. 12. 2004 obhájilo právo
používat logo RC již 31 chemických
podniků.
• SCHP ČR zřídil Seznam společníků
programu Responsible Care a vydalo
pravidla pro zápis společníků na
základě plnění programu.
• SCHP ČR revidoval postup veřejných obhajob plnění programu RC
členskými společnostmi a doplnil proceduru o ověření postupu
společností ověřovatelem, jmenovaným z řad auditorů EMS a expertů
SCHP ČR. Tím posílil verifikační
postup na úroveň „ověření druhou stranou – národní asociací“.
Uchazeči o právo užívat logo RC
před verifikační procedurou a veřejnou obhajobou povinně zveřejňují
své zprávy o plnění programu RC na
svých internetových stránkách.
• Balakom, a.s., obdržel podruhé
mezinárodní ocenění ESIG Award
Stewardship za výrazné snížení
emisí svého výrobního programu.
• Společnost Ing. Petr Švec – Penta,
výrobce laboratorních a čistých
chemikálií, obdržela mezinárodní
2003
• K 1. lednu 2003 vstupuje v platnost
zákon č. 76/2002 Sb.; o integrované
prevenci, který stanovuje, že do
30. 10. 2007 musí všechna zařízení
chemického průmyslu obdržet platné
integrované povolení. Podniky
v České republice tak musí splnit
stejnou podmínku jako podniky ve
starých zemích Evropské unie na
základě Směrnice 96/61/ES o IPPC.
11
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
ocenění ESIG Award Stewardship
za změnu v čerpání a přečerpávání
rozpouštědel.
2005
• SCHP ČR v součinnosti se společností TECHEM CZ připravil příručku „IPPC a chemický průmysl“.
• SCHP ČR se zapojuje do programu
Sociální dialog vedeného pod
záštitou Evropské komise, ECEG
a EMCEF.
• SCHP ČR inicioval založení České
technologické platformy SusChem.
2006
• V únoru 2006 byla přijata
Celosvětová charta Responsible
Care.
• Představenstvo SCHP ČR se k plnění
úkolů Charty přihlásilo na svém
zasedání dne 18. dubna 2006
a schválilo implementační plán pro
její realizaci.
• SCHP ČR zřídil Cenu udržitelného
rozvoje SCHP ČR.
• SCHP ČR založil nový cyklus
mezinárodních konferencí s názvem
„Odpovědné podnikání v chemii“.
• Byla zahájena příprava nového
způsobu hodnocení výsledků programu v souladu s Globální chartou
Responsible Care.
• K 31. 12. 2006 předložily všechny
členské organizace SCHP ČR spadající pod režim integrované prevence
IPPC žádosti o integrované povolení.
• Právo užívat logo RC získalo již 38
organizací.
• Cenu udržitelného rozvoje
SCHP ČR získala jako první společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o.
• První mezinárodní konference
z cyklu „Odpovědné podnikání
v chemii“ se věnovala problematice
Ochrana ovzduší.
12
• Byla založena Česká asociace čisticích stanic, která si vytkla za cíl poskytovat při čištění cisteren a kontejnerů služby evropského standardu
a vydávat jednotné evropské atesty.
2007
• K plnění principů RC se přihlásilo
celkem 60 společností s tím, že 39
společností již získalo právo užívat
logo Responsible Care.
• TECHEM CZ s.r.o. byla jako prvá
zapsána do Seznamu partnerů
Responsible Care.
• Cenu udržitelného rozvoje
SCHP ČR získaly společnosti
SPOLCHEMIE, a.s.,
a Česká rafinerská, a.s.
• Uskutečnily se další dvě mezinárodní konference cyklu Odpovědné
podnikání v chemii: Ekologická
újma a Přeprava nebezpečných
věcí.
• Nový způsob hodnocení výsledků
programu RC byl ověřen při hodnocení pěti společností.
• Společnost GS Sokotrans vydala
první evropský atest o čištění ECD
– European Cleaning Document.
• Podpis smlouvy s Odborovým
svazem ECHO o spolupráci v oblasti
zdraví, bezpečnosti a životního
prostředí.
• SCHP ČR ve spolupráci s Cefic
a Unipetrol, a.s. pořádá v listopadu
mezinárodní konferenci Dialog
zúčastněných, zaměřenou na otázky
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v chemickém průmyslu a na
výsledky a perspektivy programu
Responsible Care.
2008
• K plnění principů Responsible
Care se přihlásilo 65 organizací
SCHP ČR a jeho čtyř kolektivních
členů (Asociace výrobců nátěrových
hmot – AVNH, České asociace čisticích stanic – CACS, České asociace
petrolejářských producentů a obchodníků – ČAPPO a Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR
– SCHOD).
• Celkem 40 společností získalo
právo užívat logo Responsible Care
a Střední průmyslová škola chemická Pardubice byla jako druhá
společnost zapsána do Seznamu
partnerů Responsible Care.
• Nový způsob hodnocení výsledků
programu RC byl ověřen při
hodnocení 23 společností, které
přistoupily k obhajobě práva užívat
logo Responsible Care v roce 2008.
Představenstvo SCHP ČR schválilo
nový způsob hodnocení výsledků
programu RC.
• Cenu udržitelného rozvoje pro
rok 2008 získaly společnosti
HEXION Specialty Chemicals, a.s.
a PARAMO, a.s.
• V letech 2007 a 2008 proškolil SCHP ČR v rámci projektu
Adaptabilita financovaného
z Evropského sociálního fondu
a s podporou Ministerstva práce
a sociálních věcí téměř 3000 odborníků z 270 společností v oblastech
nové evropské chemické legislativy REACH, inovací a sociálního
dialogu.
• Uskutečnily se další čtyři mezinárodní konference cyklu Odpovědné
podnikání v chemii: REACH,
Global Harmonised System – GHS,
Nebezpečné odpady a Kombinovaná
přeprava.
• SCHP ČR se zapojuje do evropského
projektu ChemLog zaměřeného na
otázky rozvoje logistiky pro chemický průmysl ve střední Evropě.
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
• Na společném semináři v listopadu 2008 byl projednán společný
postup se slovenskou sesterskou
asociací ZCHFP SR v následujících
oblastech: jednotný způsob samohodnocení RC, výměna hodnotitelů,
součinnost při realizaci projektů
v oblasti logistiky chemických látek
(ChemLog), práce malých a středních podniků (prisme2) a sociálního
dialogu.
The Responsible Care programme
was launched by the minister of
industry Mr. Vladimír Dlouhy and
president of the Association of the
chemical industry of the Czech
Republic (SCHP ČR) Mr. Miroslav
Krejčí in October 1994 during the
CHEMTEC´94 fair in Prague with the
full name “Responsible Care –
Odpovědné podnikání chemii“.
1994
2009
• K plnění principů Responsible Care
se přihlásilo 67 organizací SCHP ČR
a jeho čtyř kolektivních členů.
• Zahájení realizace projektu prisme2,
zaměřeného na malé a střední podniky (vedoucí úloha Cefic).
• Příprava 10. evropské konference Responsible Care, Praha
21.–23. října 2009.
• SCHP ČR introduced the system
of assessment of the programme
participation based on 24 criteria
adopted from the Swiss Responsible
Care guidance
1995
• SCHP ČR has launched programme
priorities:
1. Helpfulness
2. Safety and health protection
3. Comple xenvironmental
protection
4. Mitigation of old environmental
burdens
5. Accident preparedness
6. Eco-management
7. Training and education
8. Information openness
1996
• SCHP ČR had reviewed the self assessment of the first eight companies and introduced the procedure
of public counsel of the programme
and active participation with
trade unions and NGO. The right
to use the Responsible Care logo
was awarded to DEZA, HEXION,
Precheza, Spolana, SPOLCHEMIE,
Synthesia, Kaučuk (SYNTHOS) a
Chemopetrol (UNIPETROL RPA).
• SCHP ČR in partnership with the
Ministry of Interior and Directorate
of fire brigades and rescue corps
13
Mincipisim vulput ullan ullaor sequis
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
Duissed magna feuis dolesenis
launched the Transport and
Accident Informative System
(TRINS)
• SCHP ČR was adopted as a member
of the Integrated Rescue System of
the Czech Republic
• SCHP ČR improved and changed
the Responsible Care assessment
rules and increased the number of
assessment criteria to 36
1997
• The second programme phase
introduced by SCHP ČR focused on
the improvement of HSE indicators,
energy efficiency, environmental
management systems (EMS), and
improvement of safety and operational security in the working
environment, products life cycle
assessment and broker implementation of TRINS
1998
• Fourteen companies were awarded
with the Responsible Care logo
1999
• Representatives from 58 of the 88
member companies declared the
commitment to keep their business
in conformity with the Responsible
Care Core Principles
• Altogether,18 companies have
been awarded the right to use the
Responsible care logo since 1996
2000
• SCHP ČR joined the Product
Stewardship programme
• The first three trading and distributing companies had joint Responsible
Care as an answer to FECC and
the Czech Chemical Traders and
Distributors Association activities
(SCHOD) and SCHP ČR activities
14
• Altogether 23 companies have
been awarded the right to use the
Responsible care logo since 1996
• Hexion Specialty Chemicals, a. s.,
member company of SCHP ČR was
awarded the Millennium Business
Award by ICC and UNEP for excellent environmental performance
• SCHP ČR actively participated in
the CHEMAS governmental project
focused on EMAS implementation
in the Czech Republic
2001
• Responsible Care and their subprogrammes were recognised by the
Czech authorities and a broad scale
of stakeholders as an important
contribution to sustainable development in the Czech Republic and a
negotiation base for effective legal
regulation of the chemical industry
• SCHP ČR in a partnership with
Cefic and the European Commission
launched the national version of
ChemLeg/ChemFed programme
focused on institutional capacity
building and HSE performance in
the chemical industry
2002
• Ministry of Industry and another
governmental bodies have
recognised voluntary activities
of the Czech chemical industry
in the framework of Responsible
Care as initiatives on the level of
broadly respected EMS and EMAS
programmes
• SCHP ČR issued the new
Responsible Care programme national guidelines as an output of the
ChemFed programme
• Balacom, a.s., was awarded the
Internationally recognised ESIG
Award Stewardship
• The catastrophic flooding in Central
Bohemia was followed by a serious
industrial accident at Spolana, a.s.
Due to this event Spolana and its
mother company Unipetrol forego
the right to use the Responsible Care
logo until the execution of corrective
measures which happened in the
following year
2003
• The new Act 76/2002 Coll. on integrated pollution prevention (IPPC)
which is the legal transposition of
EU Directive 96/61/EC was entered
into force; all chemical industry
production facilities have to obtain
the integrated operation permit up
to the end of October 2007
2004
• Altogether 31 companies have
been awarded the right to use the
Responsible care log since 1996
• SCHP ČR opened the List of
Responsible Care Partners and
issued guidance for registry of
Responsible Care partners
• SCHP ČR made a revision of
Responsible Care National Guidance
and added a process of verification
by a second party – auditor nominated by SCHP ČR; member companies were newly obliged to publish a
Responsible Care annual report on
its web pages
• Balacom, a.s., was awarded for
a second time the ESIG Award
Stewardship for substantive
reductions of emissions from their
installations
• Ing. Petr Švec – Penta was awarded
the ESIG Award Steward
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
2005
• SCHP ČR in partnership with the
member company TECHEM CZ issued a guidance “IPPC and Chemical
Industry”
• SCHP ČR joined the Social Dialogue
led by the ECEG, EMCEF and
European Commission
• SCHP ČR initiated a constitution of the
Czech Technological Platform SusChem
2006
• Responsible Care Global Charter
adopted in Dubai, in February;
the Board of Directors SCHP ČR
issued the Declaration of support and
adopted the Responsible Care Global
Charter implementation plan in April
• the Board of Directors
SCHP ČR launched the Sustainable
Development Award of SCHP ČR
• SCHP ČR started the new conference series „Responsible Care“ with
international participation
• SCHP ČR started the process of a revision of Responsible Care Guidance
in order to meet new requirements of
the Responsible Care Global Charter
• All SCHP ČR member companies submitted to the authorities the full documentation for a IPPC integrated permit
• Altogether, 38 companies have
been awarded the right to use the
Responsible care logo since 1996
• BorsodChem MCHZ, s.r.o. was
awarded the first Sustainable
Development Award of SCHP ČR
• The first conference of the new
“Responsible Care“ conference series
focussed on Atmospheric protection
• Established the Czech Association of
Cleaning Stations (CACS) with the
mission of adopting new European
standards of railway tanks and tank
trucks clearing process under the
European Cleaning Document (ECD)
procedure; The Czech Association of
Cleaning Stations was welcomed into
SCHP ČR family
2007
• Since 1996, 60 companies have
adopted Responsible Care core principles and 39 companies have been
awarded the right to use Responsible
Care logo
• The first company in the Czech
Republic was recorded in the List of
Responsible Care Partners company
TECHEM CZ, s r. o.
• SPOLCHEMIE, a.s. and Česká
rafinerská, as. were awarded the
Sustainable Development Award of
SCHP ČR
• Another two conferences in the new
“Responsible Care“ conference series
were focussed on Environmental
Liability and Transportation of dangers goods
• The revised Responsible Care national guidance was tested for assessment in its first five companies
• GS Sokotrans Company issued the
first ECD – European Cleaning
Document
• SCHP ČR / Trade Union Federation
of Workers in the Energy and
Chemical Sector (ECHO) focussed on
HSE performance was signed
• SCHP ČR in partnership with Cefic
and member company Unipetrol prepared the international conference
Stakeholders Dialogue in Chemistry,
focused on HSE performance in the
Czech Republic
2008
• 65 companies SCHP ČR including collective members the Czech
Association of Painting Producers
(AVNH), the Czech Association of
Cleaning Stations (CACS), the Czech
15
Kronika „Responsible Care“ v České republice
Responsible Care chronicle in the Czech Republic
Association of Petrol Producers and
Traders (ČAPPO) and the Czech
Association of Chemical Traders and
Distributers (SCHOD) have adopted
Responsible Care Core Principles.
40 companies have awarded the
right to use Responsible Care logo
since 1996
• The High School of Chemistry in
Pardubice was registered in the List
of Responsible Care Partners in the
Czech Republic
• The revised Responsible Care
national guidance was tested for
assessment within 28 companies in
the pilot Responsible Care assessment trial 2008
• SCHP ČR Board of Directors
approved the new Responsible
Care assessment guidance with
Responsible Care Global Charter
compatiblity
• HEXION Specielty Chemicals, a.s.
and PARAMO, a.s. were awarded
the Sustainable Development Award
of SCHP ČR
• SCHP ČR in partnership with the
Ministry of Labour and Social
Affairs and the European Social
Fund prepared and implemented the
project Adaptability; 3000 workers
in the chemical industry from 270
companies took part in the training
in REACH, social dialogue and innovative processes
16
• Another four conferences of the
new “Responsible Care” conference series were focussed on
REACH, Dangerous waste, Global
Harmonised System GHS and
Intermodal transport
• SCHP ČR has joined the European
project ChemLog focussed on logistic issues in the European chemical
industry
• SCHP ČR and its Slovak sister association ZCHFP SR jointly arranged
a workshop focussed on unified
Responsible Care assessment in the
Czech Republic and Slovakia;
• A close cooperation was agreed in
an exchange of Responsible Care
auditors, cooperation in logistic
issues (ChemLog), and (prisme2)
project and in the „Social Dialogue”
programme
2009
• 6
7 companies and 4 SCHP ČR
collective members have adopted
Responsible Care Core Principles
• Project prisme2, focussed on small
and medium enterprises and was
lead by Civic entered into the initial
phase
• SCHP ČR is preparing the
10th European Responsible
Care Conference which
is to be held in Prague on
21st.– 23rd. October 2009.
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
Transportní informační
a nehodový systém TRINS
TRINS je systémem pomoci při
nehodách spojených s přepravou
nebezpečných látek. TRINS byl
založen SCHP ČR jako součást
programu „Responsible Care“ v roce
1996 na základě dohody mezi SCHP
ČR a GŘ Hasičského záchranného
sboru ČR a jako jeden z podpůrných
systémů zařazen do Integrovaného
záchranného systému ČR. Zahraniční
obdobou TRINS je kupříkladu britský
systém CHEMSAFE nebo německý
TUIS, který byl modelem pro budování TRINS. Obdobné systémy byly
budovány též na Slovensku (DINS) či
v Maďarsku (VERIK) a dlouhodobě
fungují v 15 zemích Evropy.
Střediska TRINS poskytují v součinnosti s Hasičským záchranným
sborem ČR nezbytné urgentní
pracovní konzultace, týkající se údajů
o chemických látkách a výrobcích,
jejich bezpečné přepravy a skladování
či praktických zkušeností s manipulací
s nebezpečnými látkami a s likvidací
mimořádných událostí spojených
s jejich přepravou. Střediska TRINS
poskytují i praktickou pomoc při
likvidaci takových mimořádných
situací a s odstraňováním následných
ekologických škod.
V současné době v ČR funguje 35
regionálních středisek TRINS provozovaných 28 společnostmi z oblasti
chemického průmyslu. UNIPETROL
RPA, s.r.o., Litvínov plní funkci
národního koordinačního střediska
systému.
http://www.schp.cz
Mapa středisek TRINS ČR
 regionální středisko TRINS
l okresní město ČR
17
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
Systém pro hodnocení bezpečnosti
a kvality dopravců SQAS
Systém pro hodnocení bezpečnosti
a kvality dopravců (Safety Quality
Assessment System – SQAS) je nadnárodním systémem pro hodnocení bezpečnosti, kvality a environmentálních
aspektů u poskytovatelů logistických
služeb, který je založen na hodnocení
dopravců nezávislými inspektory.
SQAS se používá v silniční a železniční dopravě, kombinované dopravě,
námořní dopravě, v režimu čisticích
stanic, v distribuci i ve skladovacích
terminálech. SQAS je Responsible
Care v dopravě.
Hlavní přínosy SQAS jsou v jednotnosti a objektivnosti hodnocení,
odstranění duplicit, v cenové efektivnosti, v jednotnosti přístupu chemických i dopravních společností a v možnosti využít systém jako nástroj pro
poradce v oblasti nebezpečného zboží.
http://www.sqas.org
Snižování starých ekologických zátěží
ČR přijala v Evropě ojedinělý postup
při dekontaminaci podzemních vod
a horninového podloží, vycházející ze
speciálního zákona. Na základě tohoto
zákona stát přebírá finanční garance
za odstranění ekologických zátěží
průmyslových areálů, jež vznikly před
privatizací průmyslových podniků
v roce 1992. K tomu účelu byl vytvořen speciální fond, který v současné
době spravuje MF ČR. Ministerstvo na
základě ekologického auditu uzavřelo
s jednotlivými průmyslovými podniky
ekologické smlouvy o úhradě nákladů
na nezbytnou dekontaminaci. Celková
výše garancí je cca 130 mld. Kč, z toho
asi polovina připadá na podniky chemického průmyslu.
Mezi největší dekontaminační
projekty patří sanace průmyslových
areálů Spolana Neratovice a.s.,
Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov,
Unipetrol, a.s. (areál Kralupy),
Mapa čistících stanic v České republice
Map of cleaning stations in the Czech Republic
18
Synthesia, a.s., Paramo, a.s. (areály
v Pardubicích a Kolíně), Spolchemie,
a.s., v Ústí, Hexion Specielty
Chemicals, a.s., v Sokolově, DEZA,
a.s., Lovochemie, a.s., BorsodChem,
a.s., Precheza, a.s., a mnohé další.
Program odstraňování starých
ekologických zátěží byl zahájen v roce
1994 a jeho dokončení je očekáváno
v roce 2015. Řada projektů v chemickém průmyslu již byla úspěšně dokončena, větší část však dosud probíhá.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/xsl/
vf_reseni_ekolog_zavazku.html
Iniciativa prisme2 cílí na malé
a střední podniky
Dlouhodobým cílem evropských
národních asociací chemického průmyslu a Cefic je větší zapojení malých
a středních podniků do programu
Responsible Care. Tyto podniky
nemají často dostatečné lidské zdroje,
finanční prostředky a časové možnosti
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
na aktivní účast v takových iniciativách chemického průmyslu. V případě
Responsible Care jim často chybí
specialisté pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví i životního prostředí,
kteří by se účastnili práce v národních
asociacích.
Jako aktivní krok ke zlepšení této
situace Cefic v listopadu 2008 vyhlásil
s podporou Evropské komise iniciativu prisme2 na podporu účasti malých
a středních podniků v programu
Responsible Care.
Cíl iniciativy prisme2 je dvojí:
shromáždit poznatky o nejlepší praxi
a praktických nástrojích pro malé
a střední podniky a iniciovat vytváření
sítě věnované budování kapacit v malých a středních podnicích. Zásadním
rysem iniciativy je zapojit vedoucí
společnosti tak, aby sdílely svou
nejlepší praxi a byly rádci pro malé
a střední podniky. Iniciativa prisme2
bude ověřována v šesti zemích: v České
a Slovenské republice (jako společný
projekt), Německu, Řecku, Španělsku
a Velké Británii.
Tato iniciativa je součástí série
projektů korporátní společenské
odpovědnosti (CSR) stimulované
a částečně i financované Generálním
ředitelstvím pro podnikání Evropské
komise. Partnery Cefic v tomto
mnohostranném projektu je Federace
zaměstnanců v důlním, chemickém
a energetickém průmyslu (EMCEF),
Skupina zaměstnavatelů v chemickém průmyslu (ECEG) a společnost
Tomorrow – britský think tank, který
šetří roli byznysu a jeho vztahu ke
společnosti a životnímu prostředí.
http://www.cefic.be/en/prisme2.html
SusChem
Na základě iniciativy Evropské
komise z r. 2004 vznikají na území
Evropské unie Technologické platformy, jejichž cílem je naplnění cílů
Lisabonské strategie při zachování
podmínek udržitelného rozvoje, a tedy
– mimo jiné – i podpora výzkumných
a inovačních aktivit v rámci Evropské
unie.
Technologické platformy jsou sdružení průmyslových společností, malých
a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, zástupců Evropské
komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů i organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích
v daném průmyslovém odvětví.
Cílem těchto technologických
platforem je příprava strategických
dokumentů rozvoje dané hospodářské
oblasti a následné efektivní využívání
prostředků ze 7. rámcového programu
na podporu evropského výzkumného
prostoru (tzv. ERA).
Doposud vzniklo v Evropské unii
více než 30 platforem. Jednou z nich je
Technologická platforma pro udržitelnou chemii – European Technology
19
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
Platform for Sustainable Chemistry,
jejímiž iniciátory jsou Cefic a sdružení EuropaBio. Byly definovány tři
hlavní směry rozvoje evropské chemie:
průmyslová biotechnologie, materiálová technologie a chemické reakce
a projektování procesů.
V prosinci 2005 byla ustavena Česká
národní technologická platforma pro
udržitelnou chemii (ČTP SusChem).
Úkolem ČTP SusChem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících
ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v České republice
a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních
aktivit.
http:/www.schp.cz/html
http://www.suschem.org/
content.php?pageld=2479&lang
Projekt „Adaptabilita“
Projekt Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR byl připraven SCHP ČR
ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR koncem roku
2006. Projekt byl zaměřen na nové
výzvy chemické legislativy REACH,
úlohu inovací při realizaci Lisabonské
strategie EU a na posílení sociálního
dialogu. Na financování projektu se
podílel vedle státního rozpočtu ČR též
Evropský sociální fond. V letech 2007
a 2008 proškolil SCHP ČR v rámci
projektu „Adaptabilita“ téměř 3000
odborníků z 270 společností v oblastech nové evropské chemické legislativy REACH, inovací a sociálního
dialogu.
ChemLog
Projekt ChemLog (Chemical
Logistics Cooperation in Central
20
and Eastern Europe), podporovaný
Evropským regionálním rozvojovým
fondem, je zaměřen na zvýšení spolehlivosti, efektivity a bezpečnosti při
přepravě chemických látek. Výstupy
by měly přispět k vyšší konkurenceschopnosti chemického průmyslu
a k dosažení vyšší úrovně přepravy
v oblasti kvality, zdraví, bezpečnosti
a životního prostředí. Projektu se
účastní Ministerstvo hospodářství
a práce Saska-Anhaltska (vedoucí
organizace projektu), Institut isw
Halle, Ministerstvo regionálního
rozvoje a dopravy SRN, PIPCH
– Polský svaz chemického průmyslu,
SCHP ČR – Svaz chemického průmyslu ČR, Ústecký kraj, rakouský
FH OO Výzkum a vývoj, GmbH /
Logistika, ZCHFP SR – Svaz chemického a farmaceutického průmyslu SR,
italská provincie Navara a maďarský
Regionální rozvojový holding, a.s.
Přidruženými partnery projektu
jsou organizace ECRN (Evropské
chemické regiony), která sdružuje
16 chemických regionů v Evropě,
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí (CZ),
Hospodářskou komoru Labe – Odra
(DE, CZ, PL), Mazowietské vojvodství
(PL) a Regionální rozvojovou agenturu (HU).
http://www.schp.cz/html
TRINS Transportation and
information system for accidents
TRINS is a system to provide
assistance in the event of accidents
associated with the transportation
of hazardous substances. TRINS
was founded by SCHP ČR as part
of the „Responsible Care” program
in 1996 based upon an agreement
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
between SCHP ČR and GŘ Hasičského
záchranného sboru ČR (Central Office
for the Czech Fire and Rescue Corps)
as one of the support systems incorporated into the Integrated emergency
response system of the CR. Foreign
equivalents of TRINS are for example
the British system CHEMSAFE or the
German TUIS, which was the model
for the creation of TRINS. Similar
systems have also been established
in Slovakia (DINS), in Hungary
(VERIK) and for many years in
15 European countries.
The TRINS centre works in cooperation with the Czech Fire and Rescue
Service to provide urgent consultation
concerning information about chemical substances and products, their safe
transportation and storage, practical
experience with handling hazardous
materials and the liquidation of exceptional events associated with their
transportation. The TRINS centre
also provides practical assistance in
the liquidation of such exceptional
situations and the elimination of subsequent ecological damage.
At present time in the CR there
are 35 regional TRINS centres in
operation provided by 28 companies active in the chemical industry.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov
serves as the national coordination
centre of the system.
http://www.schp.cz
Safety Quality Assessment System
– SQAS
SQAS is an international system
for quality and safety assessment of
logistic services in chemistry based on
the assessment of services companies
and their services by independent
inspectors. SQAS is not a certification
system.
SQAS is utilised in road, railway and
combined transport, in sea transport,
in the distribution of chemical goods
and in terminals. SQAS is Responsible
Care in transport.
A major contribution of SQAS is in the
unified and objective approach to the assessment process, elimination of duplicities, cost effectiveness in a joint approach
of the chemical and transport companies
and the use dangerous goods advisors.
http://www.sqas.org
Mitigation of the old environmental
burdens
The Czech Republic adopted a
unique financial procedure of the
decontamination of ground water
and bedrocks on industrial premises,
based on a special law. The Czech
Republic takes over financial guarantee
for the decontamination of industrial
premises which had originated before
the process of privatization in 1992. It
was created by a special fund administrated nowadays by the Ministry of
Finance ČR, which has concluded the
Ecological Agreements with relevant
companies, based on Ecological audits.
The total value of such a guarantee is
around 130 bill. CZK, half of which is
attributed to the chemical industry.
Among the major decontamination projects belong decontamination
of the industrial premises of Spolana
Neratovice, a.s., Unipetrol RPA s.r.o.
Litvínov, Unipetrol, a.s. premises
Kralupy, Synthesia, a.s., Paramo,
a.s. premises in Pardubice and Kolín,
Spolchemie, a.s. in Ústí, Hexion Specielty
Chemicals, a.s. in Sokolov, DEZA, a.s.,
Lovochemie, a.s., BorsodChem, a.s.,
21
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
Precheza, a.s., former Ostramo and
many others.
The programme of mitigation of old environmental burdens was launched in the
Czech Republic in 1994 and its termination is expected in 2015. Many individual
projects had been successfully finished,
however more is still being resolved.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/xsl/
vf_reseni_ekolog_zavazku.html
Initiative prisme2 targets SME
participation
Greater involvement in Responsible
Care by small and medium-sized
enterprises (SMEs) has long been a goal
of both national chemicals associations
across Europe and Cefic. SMEs often do
not have the manpower, funds or time
to take an active part in such industry
schemes. For Responsible Care, in particular, they often lack the specialised
safety, health and environmental (SHE)
experts to work in the national association networks.
In an active step to improve the
situation, Cefic launched a European
Commission-supported initiative to help
bring more SMEs into the Responsible
Care fold in November 2008.
The goal of prisme2 is twofold:
gathering best practices and practical tools useful to SMEs and initiating a Responsible Care networking
programme dedicated to capacity
building in SME companies. Crucial is
the involvement of leading companies
who are asked to share their best practices and ‘mentor’ small businesses.
Initiative prisme2 will be piloted in six
countries: Czech and Slovak Republics
(joint pilot), Germany, Greece, Spain
and UK.
The initiative is part of a series of
projects on corporate social respon-
22
sibility (CSR) being stimulated and
part-funded by the Enterprise directorate of the European Commission.
Cefic’s initial partners in this multistakeholder project are the European
Mine, Chemical and Energy Workers’
Federation (EMCEF), the European
Chemical Employers Group (ECEG)
and Tomorrow’s Company, a UKbased business-led think tank that
examines the role of business and
its relationship with society and the
environment..
http://www.cefic.be/en/prisme2.html
SusChem
Technological platforms are consortiums of industrial companies,
SME, research and financial institutions, representatives of European
Commission, authorities, users and
consumers and first of all research
organisations in industrial branch.
The origin of these technological
platforms was initiated by European
Commission in 2004.
The scope of technological platforms is a preparation of strategic
development documents of the sector
and an effective utilization of financial
sources of the 7th framework programme for encouragement European
research space (ERA)
Nowadays there are more than 30
platforms Gross the Europe. One of
that is the Technological Platform for
Sustainable Chemistry (SusChem) led
by Cefic and EuropaBio.
SusChem defined free main directions for European chemistry development: industrial technology, material
technology and chemical reaction and
process design.
The Czech National Technological
Platform for Sustainable Chemistry
Programy a iniciativy podporující Responsible Care v ČR
Responsible Care relating programmes and initiatives in the Czech Republic
(ČTP SusChem) was founded in
December 2005. The scope of ČTP
SusChem is the promotion of activities
and initiatives for the development of
chemistry in the Czech Republic and
the encouragement of new scientific
research and technological and innovative activities.
http:/www.schp.cz/html
Project “Adaptability“
Project Adaptability and competitiveness enhancement of the Czech chemical
industry was prepared by SCHP ČR in
partnership and cooperation with the
Ministry of Labour and Social Affairs.
The project was focussed on new challenges of REACH, on the role of innovation in the EU Lisbon Strategy and on
the vitalization of Social Dialogue. The
project was co-financed by the Ministry
of Labour and Social Affairs and the
European Social Fund.
3000 workers in the chemical industry
from 270 companies took part in the
training in REACH, social dialogue and
innovative processes
ChemLog
Project ChemLog (Chemical
Logistics Cooperation in Central and
Eastern Europe), supported by the EU
Regional Development Fund, is focused on reliability, effectiveness and
safety in chemicals transportation.
Outputs of the project are oriented to
higher competitiveness of the chemical industry and an achievement of a
higher level of chemical transport in
the field of HSE. Following organizations and institutions are participating
in the ChemLog project: The Ministry
of economy and labour, Saxen Anhalt
(leader of the project), Institut isw
Halle, The Ministry of regional development and transport BRD, PIPCH
– the Polish Association of Chemical
Industry, SCHP ČR, Ústí Region the
Czech Republic, Austrian FHOO
Research and Development GmbH/
Logistic, The Slovak Association of
Chemical Industry, Province Navara
– Italy and Hungarian Regional
Development Holding, S.A.
ECRN (European Chemical
Regions Network) associate 16 chemical regions in Europe and affiliated
Ústecký kraj, Ministry of Transport
and Ministry of Environment (CZ),
Chamber of Commerce Elbe - Oder
(DE, CZ, and PL), Regional government Mazowsze (PL) and Regional
Development Agency (HU)
http://www.schp.cz/html
http://www.suschem.org/content.
php?pageld=2479&lang
23
Členské společnosti SCHP ČR, plnící principy Responsible Care
Member companies of SchP ČR, adopting Responsible Care principles
Následující společnosti se zavázaly plnit principy Responsible Care:
Following companies have committed to fulfil principles Responsible Care:
orsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., Fosfa, a.s., Hexion Specialty Chemicals, a.s.
1994 B
(dříve CHZ Sokolov, a.s.), Chemoprojekt, a.s., CHEMING, a.s., Linde Gas a.s., PRECHEZA a.s.,
SILON s.r.o., SPOLANA a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,
SYNPO, akciová společnost, Synthesia, a.s., SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve Kaučuk, a.s.),
UNIPETROL RPA, s.r.o. (dříve Chemopetrol, a.s.), Ústav chemických procesů AV ČR,
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Zentiva a.s.
OCHEMIE a.s., GUMOTEX, akciová společnost, CHEMOTEX Děčín a.s., Lučební závody Draslovka a.s.
1995 B
Kolín, Lučební závody a.s. Kolín, PLIVA – Lachema, a.s., STYL, družstvo pro chemickou výrobu
1996 COLORLAK, a.s., EKORA s.r.o., VELVANA, a.s.
1997 FARMAK, a.s., Koramo, a.s. (dnes součást PARAMO, a.s.)
1998 KEMIFLOC a.s., Lovochemie, a.s., PARAMO, a.s.
1999 CS Cabot, spol. s r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Reichhold CZ, s.r.o., UNIPETROL, a.s.
2000 ARNAUD Česká s.r.o., Brenntag CR s.r.o., EURO – Šarm, spol. s r.o., Messer Technogas s.r.o.
2002 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. (dříve Balacom), MG Odra Gas, spol. s r.o., RADKA spol. s r.o. Pardubice
2003 Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. (dříve NORCO s.r.o.)
2004 AIR PRODUCTS spol. s r.o.
2005 ALCHIMICA, Explosia a.s., Ing. Petr Švec – PENTA, Krátoška Chemin, spol. s r.o., Lach-Ner, s.r.o.
2006 Česká asociace čisticích stanic, o.s., DUKOL Ostrava, s.r.o., SIAD Czech spol. s r.o., TECHEM CZ, s.r.o.
2007 DEKONTA, a.s., Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Střední průmyslová škola chemická Pardubice
ARENTZ spol. s r.o., MERO ČR, a.s., OMV Česká republika, s.r.o., Pražské služby, a.s.,
2008 B
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, UNIPETROL SERVICES, s.r.o.
2009 Masarykova střední škola chemická, Praha, VADS, a.s.
24
Dosažené výsledky Responsible Care v ČR
Responsible Care performance in the Czech Republic
Součástí dobrovolné iniciativy
Responsible Care je minimalizace
vlivů výroby na okolí. Členské společnosti SCHP ČR si stanovily vlastní cíle
programu a postupné kroky k jejich
plnění zaměřené na zvýšení výkonnosti v ochraně zdraví, bezpečnosti
a životního prostředí, na zvýšení
své
1000000
důvěryhodnosti vůči občanům v okolí
i vůči vlastním zaměstnancům
800000
a prestiže společnosti v obchodním
styku. Společnost hodnotí rozsah
600000
a míru plněných úkolů včetně číselných ukazatelů dosažených výsledků.
Velká pozornost byla věnována400000
implementaci Směrnice č. 96/61/ES
o IPPC. I když žádosti o integrované
200000
povolení provozu bylo možné předkládat v ČR až v roce 2003 (ve starých ze-0
mích EU již od roku 1999), členské organizace SCHP ČR měly podány tyto
žádosti do konce roku 2006. Všechna
zařízení v členských organizacích jsou
od 30. 10. 2007 provozována v souladu
s integrovaným povolením.
Celkem 250 předních odborníků
10
z členských organizací je zapojeno do
práce technických pracovních skupin
založených Ministerstvem průmyslu8
a obchodu a Ministerstvem životního
prostředí. Pět expertů zastupuje ČR
v evropských pracovních skupinách.6
Díky rozvoji podpůrného programu
Product Stewardship (Odpovědná 4
péče o výrobek) se v rámci RC zvýraznila i příprava na REACH a jeho
2
implementace.
Důraz je kladen na péči o výrobek
v průběhu celé jeho životnosti.
0
Produkce odpadů (t / rok)
Waste (T / year)
1000000
1000000
800000
800000
600000
600000
400000
400000
200000
200000
0
1999
2000
1999
2001
0
2000
2002
nebezpečné
2003
2000
2002
2004
osta
Nebezpečné
ostatní
/ dangerous
nebezpečné
1999
2001
nebezpečné
ostatní
Ostatní / others
2001
2003
2005
2002
2004
2006
2003
2005
2004
2006
2005
2007
2006
2007
Počet smrtelných úrazů (počet smrtelných ůrazů za rok)
Fatalities (number of fatalities)
10
8
úmrtí
Úmrtí / fatalities
úmrtí
6
4
2
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25
200
Dosažené výsledky Responsible Care v ČR
Responsible Care performance in the Czech Republic
Nezanedbatelným přínosem je
soustavně se prohlubující komunikace
mezi výrobními, distribučními a obchodními organizacemi, která je pozitivním vkladem pro oboustranný tok
informací mezi výrobci a spotřebiteli.
Základní výsledky dosažené
v oblasti péče o životní prostředí lze
charakterizovat lepším využíváním
surovin, které se přes značný nárůst
výroby promítlo do výrazného poklesu
vzniku emisí a odpadů. Od roku 1995
poklesly emise do ovzduší u SO2
téměř o 73 %, u tuhých látek o více než
95 %, u VOC o 58 % a u NOx o 42 %.
Za stejné období pokleslo znečištění
vod u CHSK o 64 %, u dusíku o 58 %
a u fosforu dokonce o 87 %. Vznik
nebezpečných odpadů poklesl jen od
roku 1999 o 26 %, a vznik ostatních
odpadů dokonce o 89 %.
Emise do ovzduší (t / rok)
Atmospheric emission (T / year)
80000
VOC
VOC
70000
60000
50000
NOX
Nox
SO22
40000
30000
20000
10000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A part of Responsible Care is
minimising the adverse effects of
production on the surrounding
environment. SCHP ČR member
companies have defined their own
Znečištění vypouštěné do vod (t / rok)
programme goals and target values
Water discharge pollution (T / year)
and gradual steps focused on HSE
performance, enhancement of their20000 20000
fosfor / fosfor
fosfor
phosphorus
credibility and awareness in relation to
neighbour cities and employees and a
dusík / nitrogen
dusík
dusík
prestige in the business. A company15000 15000
assess a scope and scale of programme
CHSK
CHSK / COD
CHSK
tasks and concrete programme
indicators
10000 10000
Major attention was given to
the implementation of Directive
96/61/EC on IPPC. Opposite to old
5000
5000
EU countries, where IPPC process
had started in 1999, in the new EU
member countries it was only pos0
0
sible to submit IPPC Company’s
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007
1996 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
documentation to the authorities from
2003. Nevertheless, all the production facilities of SCHP ČR member
26
Dosažené výsledky Responsible Care v ČR
Responsible Care performance in the Czech Republic
companies relevant to IPPC obtained
their integrated permit before the end
of October 2007.
250 companies experts have jointed
the Technical working groups of the
Ministry of Industry, 5 experts represent the Czech chemical industry in
the Seville process.
The Responsible Care sub-programme of Product Stewardship has
significantly facilitated an implementation of REACH, the focus of
which is given to product life cycle.
Not negligible is also an enhancement
of a communication process among
production, distribution and trade
organisations and information flow
between producers and consumers.
Basic results of environmental performance in the period of 1994 – 2008
are characterised by the better and
more effective use of energy and raw
materials and a substantial reduction
of emissions and waste in relation to a
production volume expansion. Since
1995 SO2 emission have decreased
73%, particulates more than 95%,
VOC 58 % and NOx 42 %. In the same
period water pollution has decreased
to CHSK 64 %, N 58 % and phosphor
even more to 87 %. The formation of
waste in the chemical industry has decreased 89% since 1999, and dangerous waste by 26%.
Úrazovost (počet úrazů / mil. odpracovaných hodin)
Lost time injury rate (injuries / mil. working hours)
20
20
LTIR
Úrazovost / LTIR
LTIR
15
15
10
10
5
5
0
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
27
Nositelé oprávnění k užívání loga Responsible Care
Companies awarded by the right to use logo Respoinsible Care
28
Nositelé oprávnění k užívání loga Responsible Care
Companies awarded by the right to use logo Respoinsible Care
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Název společnosti / name of company
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.4)
ALCHIMICA
ARNAUD Česká s.r.o.
BOCHEMIE a.s.
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Brenntag CR s.r.o.
COLORLAK, a.s.
CS Cabot, spol. s r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
DEKONTA, a.s.
DEZA, a.s.
EKORA s.r.o.
Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Explosia a.s.
FARMAK, a.s.
Hexion Specialty Chemicals, a.s.2)
CHEMOTEX Děčin a.s.
Ing. Petr Švec – PENTA
KEMIFLOC a.s.
Krátoška Chemin, spol. s r.o.
Lach-Ner, s.r.o.
Linde Gas a.s.
Lovochemie, a.s.
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Messer Technogas s.r.o.
MG Odra Gas, spol. s r.o.
Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o.
PARAMO, a.s.
PLIVA – Lachema, a.s.
PRECHEZA a.s.
RADKA spol. s r.o. Pardubice
Reichhold CZ, s.r.o.
SIAD Czech spol. s r.o.
SPOLANA a.s.
Spolchemie, a.s.
Synthesia, a.s.
SYNTHOS Kralupy a.s.3)
UNIPETROL, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.1)
AVNH
SCHOD
SCHOD
SCHOD
AVNH
SCHOD
SCHOD
SCHOD
Webová stránka / www page
www.airproducts.com, www.airproducts.cz
www.balakom.cz
www.alchimica.cz
www.arnaud.cz
www.bochemie.cz
www.bc-mchz.cz
www.brenntag-cee.com
www.colorlak.cz
www.cabot.cz
www.crc.cz
www.dekonta.cz
www.deza.cz
www.ekora.cz
www pages in reconstruction
www.explosia.cz
www.farmak.cz
www.hexion.com
www.chemotex.cz
www.penta-chem.cz
www.kemifloc.cz
www.kratoska.cz
www.lach-ner.com
www.linde-gas.cz
www.lovochemie.cz
www.draslovka.cz
www.messer.cz
www.mgog.cz
www.nrc-czech.cz
www.paramo.cz
www.lachema.cz
www.precheza.cz
www.radka.cz
www.reichhold.net; www.reichhold.com
www.siad.cz
www.spolana.cz
www.spolchemie.cz
www.synthesia.cz
www.kaucuk.cz
www.unipetrol.cz
www.unipetrolrpa.cz
Poznámky Remarks:
1. UNIPETROL RPA, s.r.o. (došlo ke sloučení společností CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.
/ merger of Chemopetrol, a.s., and Unipetrol Rafineries companies)
2. Hexion Specialty Chemicals, a.s. (dř. obch. jm.: / former trader name: RSM CHEMACRYL, a.s.,
EASTMAN SOKOLOV, a.s., Chemické závody Sokolov, a.s.)
3. SYNTHOS Kralupy a.s. (dř. obch. jm.: KAUČUK, a.s. / former trader name: KAUČUK, a.s.)
4. Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. (dř. obch. jm.: / former trader name: Balakom, a.s.)
29
Přehled veřejných obhajob plnění
programu Responsible Care 1996 – 2008
Rok/year
DEZA
UNIPETROL RPA
HEXION
SYNTHOS
Precheza
Spolana
Spolchemie
Synthesia
Colorlak
Linde Gas
Bochemie
Lovochemie
BorsodChemMCHZ
Farmak
Kemifloc
Pliva Lachema
Paramo
Česká rafinérská
CS Cabot
Reichhold
Messer TG
Unipetrol
Radka
MG Odra Gas
Arnaud Česká
Brenntag CR
Nordmann,Rassmann Czech Republic s.r.o.
AKZO NOBEL COATINGS
Air Products
Eurosupport
Expolsia
Kratoska ch.
Penta
Lach-ner
EKORA
Alchimica
SIAD Czech
Chemotex
Dekonta
TECHEM CZ
LZ Draslovka
SPSCH Pardubice
EURO – Šarm
Dukol
30
AVNH
SCHOD
SCHOD
SCHOD
AVNH
SCHOD
SCHOD
SCHOD
SCHOD
96
x
x
x
x
x
x
x
x
97
x
x
98
99
00
01
02
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P
x
x
Legenda:
● je držitelem
certifikátu; ○ připravuje certifikaci; x nositelem
RC; P přerušení
● holder
of certificate; ○ certification in preparation; x awarded
by RC; P interruption
Outlook of public councels of the
performance Responsible Care 1996 – 2008
03
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
04
x
x
x
x
x
x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
05
x
x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
06
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
07
x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
08
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
09
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
10
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
11
○
○
○
○
○
○
12
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
EMS
○
●
●
●
●
●
●
○
●
○
○
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
OHSAS
●
●
●
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
○
○
●
●
QMS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
31
Seznam společníků programu Responsible Care v čr
A List of Responsible Care programme partners in the Czech Republic
32
Název společnosti / name of company
Webová stránka / www page
Právo užívat logo / the right to use logo
1.
TECHEM CZ, s. r.o.
www.techemcz.cz
Ano/yes
2.
Střední průmyslová škola chemická,
Pardubice
www.spsch.cz
Ano/yes
Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR
Sustainable development award of the SCHP CR
Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR s využitím desetiletých zkušeností
s celosvětovým dobrovolným programem odpovědného podnikání v chemii Responsible Care a v souvislosti s nově zřízenou
cenou Cefic.
Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání společnosti naplňuje základní principy udržitelného rozvoje tak, jak byly
v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru.
Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost
a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální, čímž přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo
SCHP ČR.
The sustainable development award was launched by the Board of Directors of the Association of the chemical industry
of the Czech Republic in 2006 as a result of ten years experience of the implementation of the Responsible Care and in the
relation to new the Responsible Care award of Cefic.
The award certifies that a company meets in their activities the fundamental principles of sustainable development as
defined by the UN conference in Rio 1992.
The Award is an appreciation of the member organizations, which reach extraordinary results in HSE performance and
in this way, contribute to regional development. The Award is praised by the Board of Directors of the Association of the
chemical industry of the Czech Republic.
33
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
2006
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava
– Mariánské Hory se stala prvním
nositelem ceny udržitelného rozvoje. Společnost se v roce 1994 mezi
prvními přihlásila k plnění principů
dobrovolného programu Responsible
Care – Odpovědné podnikání v chemii. Od roku 1998 má právo používat
logo Responsible Care a toto právo již
pětkrát obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního
informačního nehodového systému
TRINS.
Společnost má od roku 1995 certifikován systém řízení jakosti. Od října
2002 je systém ochrany životního
prostředí certifikován podle ISO 1400.
V roce 2005 byl environmentální způsob řízení integrovaně certifikován se
systémem jakosti společností Lloyd’s
Register Quality Assurance, úspěšná
recertifikace IMS proběhla v září
2008. Společnost získala v roce 2005
osvědčení programu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR „Bezpečný
podnik“. Toto osvědčení úspěšně
obhájila v roce 2008.
Společnost vyrábí řadu chemických
produktů především organického charakteru. Patří mezi významné světové
výrobce komoditních a speciálních
aminů (zejména anilinu a cyklohexylaminu). Portfolio anorganických
výrobků dodávaných na trh se zúžilo
na rajský plyn, vodík a koncentrovanou kyselinu dusičnou. Již od roku
2004, tedy s tříletým předstihem, má
společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o.
provoz veškerých technologických
a energetických zařízení schválen
integrovaným povolením v souladu se
zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci.
34
Zahájením provozu jednotky na
výrobu anilinu v Japonsku v roce 2005
byl úspěšně dokončen projekt prodeje licence firmě TOSOH. Znamená
to mimo jiné, že v současné době
se deset procent světové produkce
anilinu vyrábí technologií vyvinutou
ve spolupráci odborníků z BorsodChem MCHZ, s.r.o., a z Vysoké školy
chemicko-technologické Praha.
Příkladná je i komunikace podniku
s veřejností, zejména pravidelná
setkání se zástupci všech městských
obvodů sousedících s areálem firmy.
BorsodChem MCHZ rovněž podporuje rozvoj činnosti Střední průmyslové školy chemické akademika
Heyrovského a Gymnázium v Ostravě.
Díky finančním prostředkům poskytnutým společností se každoročně
pořádá krajské odborné soustředění
mladých talentovaných zájemců
o chemii v Bystřici nad Olší. Rovněž
se finančně podílí na sponzorování
Slezských dnů preventivní medicíny
pořádaných Krajskou hygienickou
stanicí Moravskoslezského kraje.
2007
Spolek pro chemickou
a hutní výrobu, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
(Spolchemie), je tradičním chemickým
výrobcem s dnes již více než stopadesátiletou historií. Spolchemie stála
u zrodu struktury českého chemického průmyslu. Byla nositelem řady
unikátních chemických technologií
a je přední chemickou firmou s jasným
rozvojovým programem.
Spolchemie vyrábí širokou škálu
chemických produktů, především
v oboru syntetických pryskyřic. Patří
mezi významné evropské výrobce
epoxidů. Výroba pryskyřic je navázána
na portfolio anorganických výrob založených na zpracování soli. Spektrum
produktů doplňují i některé speciality,
například umělé safíry. Produkce
Spolchemie je orientována výrazně
exportně. Vývoz tvoří téměř 90 %
celkových tržeb.
Spolchemie je jednou za zakládajících firem SCHP ČR. Ústecká
chemička se jako jedna z prvních
společností přihlásila v roce 1994
k principům programu Responsible
Care. Oprávnění užívat logo programu
bylo Spolchemii uděleno v roce 1996.
Od té doby toto právo pětkrát obhájila.
Z celé řady rozvojových aktivit
Spolchemie, doprovázených cíleným
sociálním a vzdělávacím programem
ve spolupráci s městem Ústí nad
Labem, lze vyzdvihnout například
zavedení zcela unikátní technologie
vyvinuté k výrobě epichlorhydrinu
z obnovitelného surovinového zdroje.
Spolchemie zahájila realizaci
projektu na vybudování nové membránové elektrolýzy, která do konce roku
2012 nahradí stávající amalgamový
způsob výroby louhů a chloru.
Sanace podloží a podzemních vod je
projektem, který je jedním ze základů
pro trvale udržitelný rozvoj podniku.
Spolchemie v roce 2006 obdržela
ocenění ministra práce a sociálních
věcí „Správná praxe“ za jedno z čelních umístění v evropské kampani
„BOZ(P) na start“.
Spolchemie pořádá tradičně
dny otevřených dveří pro veřejnost
a významně se svými sponzorskými
aktivitami podílí na zvyšování kvality
života v Ústí nad Labem. Pravidelně
pořádá i odborné akce a konference
a spolupracuje s ústeckou univerzitou.
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Česká rafinérská je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných
produktů v České republice. Provozuje
ropné rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Zpracovává ropu,
kterou dodávají obchodní organizace
vlastníků, a ti prodávají výrobky obou
rafinérií zákazníkům v České republice i v okolních zemích.
Česká rafinérská byla založena
v roce 1995 jako společný podnik
Unipetrol, a.s. a konsorcia ropných společností Shell, Connoco
a AgipPetroli.
Litvínovská rafinérie je dnes
moderní komplexní rafinérie s dostatečnou hydrogenační kapacitou,
provozující dvě jednotky destilace
ropy, dvě konverzní jednotky a řadu
technologických zařízení na zvyšování
kvality destilačních řezů. Celková
kapacita činí 5,2 milionu tun ropy,
která přitéká ropovodem Družba.
Vedle výroby motorových paliv tvoří
významný objem produkce suroviny
pro petrochemické výroby Unipetrol
RPA. Kromě topných olejů a asfaltů
jsou důležitými produkty také elementární síra a olejové hydrogenáty.
Kralupská rafinérie je od roku 2001
komplexní rafinérií s moderním komplexem fluidního katalytického krakování (FCC) o kapacitě 3,3 milionu tun
ropy ročně. Existence jednotky MTBE
zajišťuje možnost vyrábět vysokooktanové bezolovnaté benzíny a zařízení
realizovaná v rámci programu „Čistá
paliva“ umožňují vyrábět bezsirné
pohonné hmoty. Kralupská rafinérie
je výrobcem leteckého petroleje JET
A1, který se používá na mezinárodním
letišti Praha – Ruzyně. Rafinérie zpracovává nízkosirné ropy přepravované
ropovodem IKL/TAL.
Zdraví, bezpečnost práce a ochrana
životního prostředí jsou trvalou
prioritou v činnosti České rafinérské
od jejího založení. Programy a projekty zaměřenými na výchovu a motivaci pracovníků k odpovědnému
chování v oblasti ochrany zdraví
a šetrného přístupu k životnímu
prostředí společnost dosáhla řádového zlepšení své výkonnosti. Byla
snížena úrazovost i počet a závažnost
následků požárů a dalších mimořádných událostí s vlivem na zdraví nebo
kvalitu životního prostředí. Rozsáhlý
a dlouhodobý program investičních
projektů v oblasti integrity zařízení
a ochrany životního prostředí přinesl
významné zvýšení provozní spolehlivosti, zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců a zlepšení životního prostředí.
Stálá pozornost je věnována úrovni
plynných emisí, čistotě odpadních vod
i objemu tuhých odpadů – v řadě parametrů je Česká rafinérská výrazně pod
platnými legislativními limity. Česká
rafinérská je certifikována podle ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2001, je držitelem ocenění
Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví a od roku 2000 má právo
používat logo Responsible Care.
Zaměstnanci jsou pro Českou rafinérskou hlavním aktivem a na jejich
výkonu závisí výsledky celé společnosti. Důsledná práce se zaměstnanci
a vysvětlování přijímaných opatření
pomohly realizovat klíčové snižování
počtu pracovních míst v letech 1998 až
2000 a zvýšení konkurenceschopnosti
společnosti.
Česká rafinérská podpořila v celostátním měřítku zdravotně a sociálně handicapované a podílela se
na vysvětlovací kampani primární
protidrogové prevence. Od roku 2006
je partnerem Nadace BESIP, která se
35
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
věnuje bezpečnosti silničního provozu. Své působení v regionu a vztah
k veřejnosti Česká rafinérská uplatňuje
v souladu se standardem Odpovědná
firma. Za dobu svého působení rozdělila Česká rafinérská v rámci svého
vnějšího působení desítky milionů
korun a pomohla realizovat řadu významných projektů a aktivit – některé
dlouhodobě.
Česká rafinérská rozvíjí svůj výrobní
potenciál i své pracovníky, je špičkou
v bezpečnosti práce a zároveň je ohleduplná ke svému okolí.
2008
PARAMO, a.s.
Hlavním předmětem činnosti
PARAMO, a.s. je zpracování ropy
na rafinérské a asfaltářské výrobky,
výroba mazacích olejů, plastických
maziv a parafínů. V rafinérské výrobě
má společnost více než stoletou
tradici.
V roce 1996 byl ve společnosti
certifikován systém řízení jakosti dle
normy ISO 9000. Certifikace environmentálního systému řízení dle ISO
14000 proběhla v roce 2003, OHSAS
18001:1999 v roce 2007. Společnost
byla recertifikována dle EN ISO
9001:2000 a EN ISO 14001:2004.
Od roku 1998 je společnost oprávněna používat logo Responsible Care
– Odpovědné podnikání v chemii
(bývalé KORAMO, a.s.). Oprávnění
používat logo RC PARAMO opakovaně obhájilo v letech 1999, 2001,
2003, 2005 a 2008. Ze „Zprávy o vlivu
PARAMO, a.s. na zdraví, bezpečnost
a životní prostředí 2007“ je patrný
dlouhodobý pozitivní trend ve vlivu
na životní prostředí. V blízkosti
PARAMO, a.s. provádí Zdravotní
ústav pravidelný monitoring imisí.
36
Naměřené hodnoty jsou výrazně nižší
než platné imisní limity.
Uplynulé období bylo pro
PARAMO, a.s., významným krokem
v naplňování jeho vize být respektovanou společností dosahující špičkových
výsledků v poskytovaných službách
při zachování maximální pozornosti
vůči aspektům udržitelného rozvoje.
V letech 2003–2005 získala společnost
integrovaná povolení pro provoz obou
rafinérií.
Problematice ochrany životního
prostředí a bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Společnost
investovala do zařízení umožňujícího
vyrábět a expedovat biopaliva a do
výroby motorové nafty s obsahem síry
do 10 ppm. PARAMO bylo v oblasti
produkce asfaltů zařazeno mezi TOP
5 na světě (monitoring provádí firma
Dupot). PARAMO, a.s. vyvíjí unikátní
technologii extrakce polyaromatických uhlovodíků z extraktů používaných při výrobě pneumatik (výroba
TDAE).
V roce 2007 proběhla certifikace
firmy dle OHSAS 18001:1999.
V rafinériích Pardubice a Kolín nebyl
v letech 2006–2007 zaznamenán
žádný požár. Za jediný negativní
jev v oblasti BOZP lze označit smrtelný pracovní úraz bez zavinění
zaměstnavatele.
Ve společnosti je realizován program multiprofesnosti zaměstnanců
s cílem dosáhnout zvýšení odborné
připravenosti a vyšší flexibility
pracovníků.
Společnost spolupracuje se školami
v regionu („Kdo by se bál chemie?“,
„Mladý chemik roku“). PARAMO
spolufinancovalo úpravy dětského
lůžkového oddělení pardubické krajské
nemocnice (program Večerníček
Ch. Poullain). Firma věnovala finanční
částky městským obvodům Dukla
a Svítkov v Pardubicích na podporu
výstavby dětských hřišť a navázala
spolupráci s městem Kolín formou
podpory kulturních akcí.
Hexion Specialty Chemicals, a.s.
První řádky dějin sokolovské
chemické firmy se začaly psát v sedmnáctém roce minulého století, kdy zde,
v tehdejším Falknově, rakouský Spolek
pro chemickou a hutní výrobu se sídlem ve Vídni založil továrnu na výrobu
karbidu vápníku a dusíkatého vápna.
Dnes je Hexion Specialty Chemicals,
a.s. podnikem s moderním, perspektivním výrobním programem. Je
společností se zaměřením na výrobu chemických produktů z oblasti
akrylové chemie. Hlavními produkty
jsou kyselina akrylová a její estery, což
jsou polotovary pro další chemické
produkty vyráběné polymerací. Další
významnou skupinou jsou vodouředitelné disperze a polymery AXILAT®.
Ty nacházejí využití jako pojiva v lakařském a textilním průmyslu a dále
ve výrobě lepidel a tmelů, roztokové
polymery pak v oblasti detergentů
a úprav textilních vláken.
Dlouhodobým záměrem společnosti v oblasti jakosti je orientace na
kvalitní výrobek, který splňuje vysoké
požadavky zákazníka na bezpečnost
produktů a poskytování co nejlepších
služeb. Společnost je konkurenceschopným partnerem na náročných
zahraničních trzích – 90 % produkce
ze Sokolova je určeno zákazníkům
v zemích EU. Vysoká jakost výroby
a řídicí práce jsou od r. 2004 opakovaně potvrzovány nezávislými akreditovanými firmami při kontrolních
auditech managementu jakosti dle
norem ISO řady 9000.
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
Mezi nejvyšší priority v aktivitách
společnosti patří bezpečnost osob
a zařízení a ochrana pracovního i životního prostředí. Základní filozofií je
zde vědomá zodpovědnost za minimalizaci vlivu průmyslových činností
na osoby a životní prostředí. Ve firmě
byly realizovány již čtyři bezpečnostní
a ekologické programy. Všechny podnikatelské aktivity společnosti naplňují principy odpovědného podnikání
a udržitelného rozvoje. Konkrétním
vyjádřením těchto snah jsou v minulosti získaná ocenění. Společnost patří
v České republice mezi první nositele
práva užívat logo Responsible Care a je
prvním držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ISO
14001. V péči o bezpečnost a ochranu
zdraví je držitelem osvědčení prokazujícího soulad systému řízení s požadavky národního programu Bezpečný
podnik, korespondujícího s mezinárodními standardy ISO 18000 a ILOOSH 2001. V r. 1998 byla společnosti
za dosažené výsledky udělena Cena
ministra životního prostředí, v r. 2000
byla oceněna ICC a UNEP v rámci
Millenium Business Award za vysoký
standard environmentálního managementu, v r. 2008 pak získala Cenu
udržitelného rozvoje SCHP.
Hexion Specialty Chemicals, a.s.
je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Vedení
společnosti trvale podporuje sounáležitost zaměstnanců s firmou – ať již
bohatým nadstandardním sociálním
programem, či dobrou spoluprací se
zdejší odborovou organizací. Práci
na úseku lidských zdrojů oceňují
i renomovaní odborníci. Ti v prestižní
celostátní soutěži Zaměstnavatel
roku udělili akciové společnosti
v rámci Karlovarského kraje titul
„Zaměstnavatel regionu 2008“.
2006
BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava
BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava
– Mariánské Hory became the first
winner of the sustainable development
prize in 1994.The company signed up
and was among the first to fulfil the
principles of a voluntary Responsible
Care programme. The company has
had the right to use the Responsible
Care logo since 1998 and it has
defended this right successfully five
times already. The company has been
engaged in the voluntary Transport
Information and Accident System
– TRINS.
Since 1995, the company has been
the holder of the Quality Management
System Certificate. Since October
2002 the Environmental Management
System has been certified according to
ISO 1400. In 2005 the environmental
management system was certified in
an integrated way with the Lloyd’s
Register Quality Assurance System,
successful IMS recertification took
place in September 2008. In 2005 the
company attained the certificate of CR
Ministry of Labour and Social Affairs
Programme called “Safe Company”.
This certificate was recertified successfully in 2008.
The company produces a series of
chemical products that are of organic
character in particular. It ranks among
major world producers of commodity
amines and special amines (especially
the aniline and cyclohexylamine).
The portfolio of inorganic products
supplied to the market has narrowed
to the dinitrogen oxide, hydrogen and
concentrated nitric acid. As early as
2004, i.e. three years beforehand, the
operation of all process and power
facilities of BorsodChem MCHZ,
s.r.o. was permitted under integrated
permit according to Act No. 76/2002
Coll. on Regulation of Integrated
Prevention.
By starting up the Aniline
Production Unit in Japan in 2005
the Project of selling the licence to
TOSOH Company was completed successfully. It means inter alia that ten
percent of current world production of
aniline uses the technology developed
in cooperation between BorsodChem
MCHZ, s.r.o. specialists and Institute
of Chemical Technology Prague.
The communication between the
company and the public, regular
meetings with the representatives of
all municipal districts adjacent to the
company premises are exemplary, too.
BorsodChem MCHZ also supports
the development of the activities of
the Secondary Technical Chemical
School of Academician Heyrovský and
Grammar School in Ostrava. Thanks
to the financial support granted by the
company, the regional professional
staging of young and talented people
interested in chemistry takes place
every year in Bystřice nad Olší. The
company also participates in sponsoring the Silesian Days of Preventive
Medicine held by the Regional
Hygienic Station of the MoravianSilesian Region.
2007
Spolek pro chemickou
a hutní výrobu, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a joint stock company
(hereinafter called „Spolchemie“) is
a traditional chemicals manufacturer
with its production track record dating
back more than 150 years. Spolchemie
witnessed the birth of the Czech
chemicals industry. It has introduced a number of unique chemical
37
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
technologies and it is a leading chemicals company pursuing an explicit
development programme.
Spolchemie manufactures a wide
range of chemical products, primarily
in the synthetic resin segment. It is
one of the best known epoxy manufacturers in Europe. Resin production
is bound to a portfolio of inorganic
products based on salt treatment. The
product spectrum is complemented
with some specialties, e.g. artificial
sapphires. The Spolchemie product
portfolio focuses on exports exclusively. Exports amount to nearly 90 %
of total sales.
Spolchemie is one of the founders of
the Association of Chemicals Industry
of the Czech Republic (SCHP ČR).
The Ústí nad Labem chemicals plant
was one of the first enterprises to take
up the Responsible Care programme
principles in 1994. Spolchemie was
granted the right to use the programme logo in 1996. It has vindicated
this right five times since that year.
Of all the development activities
of Spolchemie, accompanied by
a targeted social and educational
programme in cooperation with the
City of Ústí nad Labem, we can mention the introduction of a completely
unique technology developed for the
production of epichlorhydrin from a
renewable raw material resource.
Spolchemie started implementing
the project of building new membrane
electrolysis technology, which shall
replace the current amalgam method
of lye and chlorine production by the
end of 2012.
An essential step for the sustainable
development of the company is its subsoil and underground water reclamation project.
38
In 2006, Spolchemie was granted
the „Due Care” award from the
Minister of Labour and Social Affairs
for getting one of the top ratings in the
European campaign called „BOZ(P)
na start.“ (transl. „Health & Safety
ready to go“)
Spolchemie regularly puts on
traditional open day events for the
public. It is also a sponsor contributing
considerable amounts to improving
the quality of life in Ústí nad Labem
and it also organises regular professional events and conferences and
furthermore cooperates with the Ústí
nad Labem University.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Česká rafinérská is the largest
crude oil processor and manufacturer
of crude oil products in the Czech
Republic. Running oil refineries in
Litvínov and Kralupy nad Vltavou, the
Company processes crude oil supplied by commercial organizations of
owners who sell the products of the
two refineries to customers in both
the Czech Republic and neighbouring
countries.
Česká rafinérská was established in
1995 as a joint venture of Unipetrol,
a.s., and the consortium of Shell,
Conoco and AgipPetroli crude oil
companies.
The Litvínov refinery currently is a
cutting-edge complex facility disposing with sufficient hydrogenation
capacity, operating two crude distillation units, two conversion units,
and a string of technology equipment
intended for improving the quality of
relevant distillation cuts. The total
capacity equals 5,2 million tons of
crude oil pouring in through Druzhba
pipeline. Except for motor fuels, a
significant proportion of the refin-
ery production comprises feedstock
used in the petrochemical operations
of Unipetrol RPA. Some other key
products made apart from fuel oil and
bitumens include elemental sulphur
and oil hydrogenates.
The Kralupy refinery has been run
- since 2001 - as a complex refinery
boasting about a state-of-the-art fluid
catalytic cracking complex (FCC) of
a capacity of 3,3 million tons of crude
oil processed per annum. Thanks to
the existence of the Methyl Terc Butyl
Ether (MTBE) unit, the refinery is
in the position to produce high-octane lead-free gasolines; moreover,
facilities implemented as part of the
Clean Fuels Programme provide for
the production of sulphur-free motor
fuels. Besides, the Kralupy refinery is
the manufacturer of JET A1 aviation
kerosene used at the Praha – Ruzyně
international airport. The refinery
processes low-sulphur crude oils supplied by IKL/TAL pipeline.
Safety, health & environment
protection have ranked among Česká
rafinérská´s permanent priorities since
its very foundation. Through programmes and projects implemented in
areas such as staff education and motivation towards responsible behaviour
in health protection, and towards an
environmentally-friendly approach,
the Company has achieved improved
performance of basically a higher
order. Lowered were the accident rate
and the number of fires – including the
gravity of the consequences thereof
– as well as of other emergencies
adversely affecting health and/or the
quality of the living environment.
An extensive and longitudinal
programme of investment schemes
- covering the areas of equipment integrity and of environment protection
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
- brought significant improvements in
operating reliability, health protection
of staff and of the living environment.
Permanent attention is paid to the levels of gaseous emissions, waste water
purity, and solid waste volumes; in a
number of parameters, Česká rafinérská is below legislation limits currently
in force. Česká rafinérská is certified
as complying with ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, and OHSAS
18001:2007 standards, and is moreover the holder of the Safe Company
and Health-Supporting Company
awards. Last but not least, since 2000,
the Company has been entitled to use
the Responsible Care logo.
For Česká rafinérská, the staff is
seen as the key asset; it is upon the
performance thereof that the results
of the Company depend on. Through
consistent staff care, combined with
clarification of adopted measures, the
radical reduction of work positions
taking place in 1998 through 2000
could be executed – along with an
increase in Company competitiveness.
On a national scale, Česká rafinérská lent support to the physically
and socially challenged, and has
participated in the Primary Antidrug
Prevention awareness-raising campaign. Since 2006, the Company
has acted as partner of BESIP
Foundation engaging in road safety.
Česká rafinérská´s activities within
the region and its attitude towards the
general public are pursued compliant with the Responsible Company
principles. Within the period of its
existence, Česká rafinérská managed
to distribute – through various ways of
external impact – dozens of millions
CZK, not to mention the participation
thereof in a number of major projects
and activities, some of them long-term
in character.
Česká rafinérská keeps developing both its production potential and
staff, being at the cutting edge in
work safety, and considerate to the
neighbourhood.
2008
PARAMO, a.s.
The main subject of the commercial
activities of PARAMO, a.s. involves
the processing of oil for refinery and
asphalt products and the production
of lubricating oils, plastic lubricants
and paraffins. The company’s refinery
production tradition stretches back
more than one hundred years.
In 1996, the company’s quality control system was certificated according
to the ISO 9000 standard. The certification of the environmental system
took place according to ISO 14000
in 2003 and according to OHSAS
18001:1999 in 2007. The company has
been recertified according to EN ISO
9001:2000 and EN ISO 14001:2004.
Since 1998, the company has been
authorised to use the Responsible Care
logo – responsible commercial activities in the area of chemistry (formerly
KORAMO, a.s.). PARAMO repeatedly
defended its right to use the RC logo
in 1999, 2001, 2003, 2005 and 2008.
The “2007 Report on the Influence
of PARAMO, a.s. on Health, Safety
and the Environment” clearly shows
a long-term positive trend concerning the company’s influence on the
environment, which has also been
substantiated by the regular monitoring of emission realised in the environs
of PARAMO, a.s., which is undertaken
by the Healthcare Institution. The
measured values are significantly lowered than the valid emission limits.
The previous period represented
a significant step for PARAMO, a.s.
on the path towards the fulfilment
of its vision to become a respected
company achieving top results with
regard to the provided services, while
paying maximum attention to the
aspects of sustainable development.
The integrated permit for the operation of both refineries was acquired
sufficiently in advance – in the
2003 – 2005 period.
Systematic attention is paid to the
area of environmental protection and
occupational safety. The company
has invested in a facility enabling
the production and shipping of biofuels and in the production of motor
diesel with a sulphur content of up to
10 ppm. PARAMO has been ranked
in the TOP 5 companies in the world
in the area of asphalt production.
PARAMO, a.s. is developing unique
polyaromatic hydrocarbon extraction
technology involving the extracts used
during the production of tyres (TDAE
production).
The company operates an employee
multi-profession program with the
aim of achieving increased expert
preparation and increased flexibility
among the employees.
The company cooperates with
schools in the region (“Who is afraid
of chemistry?”, “Young Chemist of
the Year”). PARAMO co-financed the
modifications to the children’s ward
at the Pardubice Regional Hospital
(the C. Poullain Evening program).
The company dedicated funds to
the suburbs of Dukla and Svítkov
in Pardubice in order to support the
construction of children’s playgrounds
and cooperation has commenced with
the Town of Kolín in the form of support for cultural events.
39
Laureáti Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR
Laureates of sustainable development award of SCHP ČR
Hexion Specialty Chemicals, a. s.
The first lines of history of the
Sokolov chemical manufacturing
company started to be drawn in the
17th year of the last century when the
Austrian Association for Chemical
and Smelting Production, seated in
Vienna, founded a company producing calcium carbide and calcium
Cyanamid in the then Falkenau.
Today, Hexion Specialty Chemical,
a. s., is an enterprise with a stateof-art, prospective manufacturing
programme. Its main focus lays on
production of chemical products in the
field of acrylic chemistry. The main
products represent acrylic acid and
its esters, which are intermediates for
manufacture of additional chemical
products through polymerization;
further important product portfolio
group is the AXILAT® waterborne dispersions and polymers. These are used
as binding agents in the paint and textile industries, and in the production
of adhesives and sealants. Solution
polymers are used in the area of detergents and textile fibre treatment.
As far as quality is concerned, the
company’s long-term objective is the
orientation to a quality product that
meets customers’ highest requirements on product safety and the
40
best possible rendered services. The
company is a competitive partner on
demanding international markets,
90% of Sokolov manufactured produce is assigned for customers in EU
countries. Since 2004, the high quality
of company production and management has been confirmed repeatedly
by accredited third party certification agencies at quality management
review audits according to ISO 9000
standards.
Occupational safety of employees
and facilities, working and living
environment protection, are in line
with the top priorities of the company
business. The fundamental philosophy here is based on a conscientious
responsibility for minimizing the
impact of industrial activities on
the community and the living environment. The company has already
managed to complete four safety
and environmental programmes.
All company business activities
adhere to the Responsible Care and
Sustainable Development principles.
Acknowledgement of these efforts is
reflected in awards received by the
company in the past. The company is
amongst the first holders of the right
to use the Responsible Care logo in the
Czech Republic, and is the first holder
of the ISO 14001 Environmental
Management Certificate. In the area of
health and safety protection, the company is a holder of a certificate proving
compliance of its management system
with the Safe Enterprise national
programme requirements, corresponding with ISO 18000 and ILO-OSH
2001 international standards. The
company was bestowed the Award by
the Ministry of Environment in 1998
for the accomplished performance, the
Millennium Business Award by ICC
and UNEP in 2000 for its high level of
environmental management, and the
Sustainable Development Award by
the Association of Chemical Industry
in 2008.
Hexion Specialty Chemicals, a. s. is
one of the most important employers
in the region. The company management makes continuous efforts
to support employee’s ties to the
Company, which is reflected both
in the ample, above-standard social
program and a good co-operation with
the local trade union organisation. The
company accomplishments in the area
of human resources are also assessed
by renowned professionals. And they
awarded the joint stock company with
the ”Employer of the Region in 2008”
title for the Karlovy Vary region in
a prestigious Employer of the Year
national competition.
Responsible Care v kontextu mezinárodní chemické politiky
Responsible Care in the context of the global chemical policy
Konference OSN
o životním prostředí a rozvoji
v Rio de Janeiru 1992
Řízení chemikálií je dlouhodobě
součástí průmyslové nejlepší praxe.
Řízení chemikálií je součástí globální
agendy od roku 1992, kdy konference
OSN o životním prostředí a rozvoji
(UNCED) v Rio de Janeiru přijala
dokument Environmentální řízení
toxických chemikálií. Konference
v Riu připravila cestu pro iniciativy
průmyslu v devadesátých letech včetně
účasti na Stockholmské úmluvě o persistentních organických látkách (POPs)
a Rotterdamské úmluvě o předběžném
souhlasu. Ve stejném čase průmysl
zahájil Program pro velkoobjemové
chemikálie (HVP) a účastnil se na
Úmluvě o chemických zbraních.
Konference OSN „Světový summit
o udržitelném rozvoji“ (WSSD)
v Johannesburgu 2002
Na konferenci WSSD v Johannesburgu 2002 došlo k revitalizaci řízení
chemikálií, když konference zahájila
diskuzi o Strategickém přístupu
k mezinárodnímu řízení chemikálií
(SAICM).
Tato historická iniciativa ustavila,
že do roku 2020 chemikálie budou
vyráběny a užívány způsobem, který
minimalizuje významné nepříznivé
dopady na životní prostředí a lidské
zdraví. ICCA tento cíl silně podpořila
a brzy po konferenci v Johannesburgu
začala společně s vládami, OSN,
mezinárodními organizacemi a třetími stranami rozvíjet SAICM jako
politický rámec pro mezinárodní akci
v řízení chemikálií.
Souběžně WSSD inicioval
Marrákešský proces, později vyhlášený v Marrákeši v roce 2003.
Mezinárodní konference o řízení
chemikálií v Dubaji v roce 2006
SAICM byl přijat na první
Mezinárodní konferenci o řízení
chemikálií v Dubaji v únoru 2006.
V třístupňovém politickém přístupu
vyjádřila Dubajská deklarace závazek
k SAICM ze strany ministrů, vedoucích delegací, představitelů občanské
společnosti a privátního sektoru;
Překlenovací strategie politiky vysvětlila rozsah SAICM a potřeby jejích
adresátů.
Globální akční plán vyložil oblasti
pracovních aktivit v zavádění strategického přístupu SAICM.
Světový chemický průmysl na konferenci v Dubaji názorně ukázal svůj závazek k udržitelnému rozvoji vyhlášením Globální charty Responsible Care
a Globální výrobkovou strategií. Toto
úsilí ICCA přináší transparentnost pro
třetí strany a posiluje důvěru v to, že
chemikálie v obchodě jsou bezpečně
řízeny v průběhu celého jejich životního cyklu. To také pomáhá vyhnout
se deregulaci a udržuje na trhu takové
výrobky, které přispívají k řešení světových výzev a zvýšení kvality života.
SAICM
Strategický přístup k mezinárodnímu řízení chemikálií (SAICM) je
globální strategie přijatá na mezinárodní konferenci v Dubaji v roce 2006.
Její cíle jsou následující:
• překlenout mezeru mezi řízením
chemikálií v rozvinutých a rozvojových zemích;
• stále zvyšovat výkonnost
a efektivnost v globálním řízení
chemikálií;
• budovat nový partnerský přístup
směrem k chemické bezpečnosti
mezi výrobci, následnými uživateli a dalšími třetími stranami.
Snad nejdůležitější z hlediska
chemického průmyslu je, že SAICM
poskytuje příležitost prosazovat
a pozvednout dobrovolné aktivity
průmyslu. To by mělo poskytnout prostředky k odstranění zbytných bariér
pro inovace a posílit podmínky nezbytné k tomu, aby se průmysl podílel
na nejlepší praxi, využití nejlepších dostupných technik a produktů inovace
ve prospěch společnosti.
http://www.chem.unep.ch.saicm/
Marrákešský proces
Marrákešský proces je globální
iniciativa orientovaná na Akční plán
udržitelné spotřeby. Vedoucí agenturou této iniciativy je Program OSN pro
životní prostředí (UNEP). V Evropské
unii je tato iniciativa zaváděna jako
Integrovaná výrobková politika (IPP)
a Zelené úřadování veřejných institucí
a organizací (GPP).
http:// www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/Marrakech/
conprod10Y.htm
Evropská unie od Responsible Care
očekává, že určí směr v oblasti
korporátní sociální odpovědnosti (CSR)
Evropská komise jako součást
návrhů k rozvoji Evropské strategie
podpory CSR pořádala řadu mezinárodních fór zúčastněných stran. Na
jednom takovém jednání byl program
Responsible Care prezentován jako
model vstřícné průmyslové iniciativy,
který by měl být následován i dalšími
sektory.
41
Responsible Care v kontextu mezinárodní chemické politiky
Responsible Care in the context of the global chemical policy
Programy a iniciativy
chemického průmyslu
Globální charta Responsible Care
Globální charta Responsible Care
staví na původních prvcích této ojedinělé dobrovolné iniciativy a rozšiřuje
ji o specifické zaměření na důležité
výzvy chemického průmyslu a společnosti včetně udržitelného rozvoje,
účinného řízení chemikálií v celém
hodnotovém řetězci, větší transparentnosti průmyslu a větší harmonizace
a konsistence programu Responsible
Care na celém světě.
http:// www.responsiblecare.org
Globální výrobková strategie (GPS)
GPS staví na nejlepší praxi chemického průmyslu a iniciativách nabídkou podpory na mezinárodní úrovni
za účelem dosažení strategického
širokého zlepšení řízení chemikálií
v chemickém průmyslu.
Cíle Globální výrobkové strategie
jsou zaměřeny na:
• rozvoj globálních směrnic pro
dohled nad výrobkem (Product
Stewardship);
• rozvoj systémového přístupu
k řízení;
• účast ve vědeckém bádání směrovaném na naléhavé zdravotní a environmentální obavy;
• rozvoj procesu vnitřní a vnější
komunikace a globálních principů
obhajoby.
Charta a Globální výrobková
strategie (GPS) plně odrážejí rostoucí
veřejný zájem o to, jak jsou výrobky
chemického průmyslu řízeny po dobu
jejich životního cyklu a jaký je jejich
vliv na lidské zdraví a životní prostředí.
Na místní, národní, regionální
i mezinárodní úrovni tyto iniciativy
zdůrazňují řízení chemikálií a dohled
42
nad výrobkem ze strany výrobních
společností a zahrnují „Dlouhodobou
výzkumnou iniciativu“ (LRI)
a „Program velkoobjemových
chemikálií“ (HPV).
http://www.icca-at-dubai.org/
index.php?section=2&pageld=42
Dlouhodobá výzkumná iniciativa (LRI)
Cílem LRI je zvýšit znalosti o potenciálních dopadech, které chemikálie
mohou mít na zdraví lidí, přírodu a životní prostředí, podpořit informovaný
proces rozhodování v těchto oblastech
a zvýšit důvěru veřejnosti v rozhodnutí
založená na vědeckém poznání rizik.
Výsledky LRI jsou publikovány
a volně sdíleny s širokou veřejností,
regulátory, průmyslem, akademickou
sférou i vládními úřady. Od vyhlášení
v roce 1999 projekty LRI zlepšily
metody využívané ke studiu rizik
chemikálií pro lidi i živočichy a zvýšily
pochopení získaných výsledků.
http://www.cefic.lri.org/
Program velkoobjemových chemikálií
(HPV)
HPV je globální, dobrovolné úsilí
chemického průmyslu zaměřené na
poskytnutí dat a prvotního hodnocení
nebezpečí pro přibližně jeden tisíc
chemikálií vyráběných ve velkých objemech (HPV), které reprezentují více
než 90 % celosvětové chemické výroby.
Existují však i další výzvy řízení
chemikálií, které od chemického
průmyslu vyžadují aktivní účast.
Pozornost se zcela nedávno soustředila na Evropu, kde společnosti
a představitelé asociací byli úzce
zapojeni společně s úřady a dalšími zainteresovanými stranami do prací na
novém právním rámci pro Registraci,
hodnocení a povolování chemikálií
(REACH), který vstoupil v účinnost
v červnu 2007.
Průmysl má za sebou bohatou
historii zlepšování v oblasti zdraví
i bezpečnosti životního prostředí
a aspekty REACH se vhodně připojují
ke Globální výrobkové strategii (GPS)
– zvláště ve spojení se závazkem
průmyslu úzce spolupracovat s následnými uživateli chemických výrobků.
HPV čelí několika výzvám.
Požadavky kladené na společnosti evropskou legislativou REACH omezily
možnosti průmyslu pokročit rychleji
v závazcích ICCA ve věci HPV.
To platí jak pro společnosti působící v EU, tak pro mimoevropské
společnosti s registrační povinností
a má to za následek omezení aktivit
v programu HPV. Nedávný dokument
OECD nazvaný Synergie mezi REACH
a programem OECD HPV popisuje
technické podobnosti, které umožňují
pracovat společně na obou programech, aby členské země a průmysl
mohly pokračovat ve své účasti na
programu HPV OECD.
http://www.cefic.be/activities/
hse/mgt/hpv/hpvinit.htm
http:/ec.europa.eu/echa/home-en.html
SusChem
Evropská technologická platforma
pro udržitelnou chemii (SusChem)
připravuje v rámci Evropy podpůrné
prostředí pro inovace a výzkum v partnerství se společností. Technologie
a aktivity pokryté SusChem jsou
významným příspěvkem pro evropské
podniky všech sektorů a pro jejich
podíl na udržitelném rozvoji.
http:// www.suschem.org/
content.php?pageld=2479&lang
Responsible Care v kontextu mezinárodní chemické politiky
Responsible Care in the context of the global chemical policy
UN Conference on Environment
and Development (UNCED) in
Rio de Janeiro 1992
Chemicals management has long
been part of the industry’s best
practices. The sound management
of chemicals is on the global agenda
since 1992 when the UN CED
held in Rio de Janeiro adopted the
‘Environmentally Sound Management
of Toxic Chemicals.’ The Rio conference paved the way for industry activity in the 1990s including participation in the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants (POPs)
and the Rotterdam Convention on
Prior Informed Consent (PIC). At the
same time, the industry undertook
the High Production Volume (HPV)
program, and participated in shaping
the Chemical Weapons Convention.
UN Conference on World Summit on
Sustainable Development (WSSD) in
Johannesburg 2002
The chemicals management effort was re-energized at the 2002
Johannesburg UN WSSD, which
launched a discussion on a Strategic
Approach to International Chemicals
Management ( SAICM). This historic
initiative established that by 2020
chemicals will be produced and used
in ways that minimize significant
adverse impacts on the environment
and human health. ICCA strongly
endorsed that goal and, soon after
Johannesburg, began working with
governments, the UN, intergovernmental bodies and stakeholders to
develop SAICM as a policy framework
for international action on chemicals
management.
In parallel WSSD initiated to
SAICM Marrakech Process later
launched in Marrakech 2003.
International Conference on Chemicals
Management in Dubai 2006
SAICM was adopted at the first
International Conference on Chemicals
Management in Dubai in February
2006. A three-tiered policy approach,
the Dubai Declaration expresses the
commitment to SAICM by ministers,
heads of delegation and representatives of civil society and the private
sector; the Overarching Policy
Strategy sets out the scope of SAICM,
and the needs it addresses; the Global
Plan of Action sets out proposed
“work areas and activities” for implementation of the Strategic Approach.
To demonstrate commitment to
sustainability, the world chemical
industry represented by the ICCA and
member companies as a response
to SAICM challenge have launched
Responsible Care Global Charter and
the Global Product Strategy (GPS) at
Dubai Conference. These ICCA efforts
bring transparency to stakeholders,
inspiring confidence that chemicals
in commerce are safely managed
throughout their life cycle. It can also
prevent over-regulation, and maintain
products on the market that are essential to solving world challenges and
improving the quality of life.
SAICM
SAICM (Strategic Approach to
International Chemicals Management)
is the global strategy adopted at Dubai
Conference. Its objectives are focused
to:
• Bridge the gap in chemicals management between developed and
developing countries
• Continuously improve efficiency and
effectiveness in global chemicals
management
• Build a new partnership approach
towards chemical safety between
producers, downstream users, governments and other stakeholders.
Perhaps most importantly from the
chemical sector’s perspective, SAICM
provides an opportunity to promote
and enhance voluntary activities by
industry. It should provide a means
to eliminate unnecessary barriers to
innovation and to strengthen the conditions necessary to ensure industry
shares best practices, and uses best
available technologies and innovative
products for the benefit of society.
http://www.chem.unep.ch.saicm/
Marrakech Process
Marrakech Process is a global
initiative oriented to Sustainable
Consumption Production (SCP)
Action Plan. Leading agency for
this initiative is UNEP. In EU is this
initiative implemented as Integrated
Product Policy (IPP) and Green Public
Procurement (GPP).
http:// www.un.org/esa/sustdev/
sdissues/consumption/Marrakech/
conprod10Y.htm
EU looks to Responsible Care for
guidance on CSR strategy
As part of proposals to develop a
European strategy to promote CSR,
the European Commission (EC)
has held a series of multi-stakeholder forums. At one such meeting, Responsible Care was used as
a successful example of an industry
approach to CSR. The Commission
sees Responsible Care as a model of
the kind of industry initiatives it would
like to see being adopted by other
sectors.
43
Responsible Care v kontextu mezinárodní chemické politiky
Responsible Care in the context of the global chemical policy
Programmes and initiatives of
chemical industry
Responsible Care Global Charter
The Responsible Care Global
Charter extends and builds upon the
original elements of this unique voluntary performance initiative by focusing
on important challenges facing the
chemical industry and society including sustainable development, effective
management of chemicals along the
value chain, greater industry transparency, and greater harmonization
and consistency of Responsible Care
around the world.
http:// www.responsiblecare.org
Global Product Strategy (GPS)
The Global Product Strategy (GPS)
builds on the chemical industry best
practices and initiatives by offering
support at the international level in
order to achieve a strategic and comprehensive improvement in chemicals
management throughout the industry.
Global Product Strategy (GPS)
objectives are focused on:
• development of global guidelines
for product stewardship
• development of a management
system approach
• participation in scientific inquiry to
address new and emerging health
and environmental concerns
• development of process to communicate internally, externally and
global advocacy principles
The Charter and the Global Product
Strategy (GPS) fully reflect the growing public interest in the chemical
industry’s products, how they are
managed throughout their lifecycle,
and their effect on human health
and the environment. At the local,
national, regional and international
44
levels, these initiatives emphasize
chemicals management, embody
ongoing company product stewardship activities and include the Longrange Research Initiative (LRI), and
the High Production Volume (HPV)
Chemicals program.
http://www.icca-at-dubai.org/
index.php?section=2&pageld=42
Long-range Research Initiative (LRI)
The goals of LRI are to increase the
knowledge of the potential impacts
that chemicals may have on the health
of humans, wildlife and the environment; support informed decision making; and improve public confidence
with decisions based on a scientific
understanding of risk. Results are
published and shared freely with the
public, regulators, industry, and the
academic and government communities. Since its launch in 1999, LRI
projects have improved the methods
employed to study the risks of chemicals to humans and wildlife, as well as
improve understanding of the results.
http://www.cefic.lri.org/
High Production Volume (HPV)
Chemicals Programme
HPV Chemicals Programme is a
global, voluntary cooperative effort
undertaken by the chemical industry to
provide data and initial hazard assessments for approximately 1,000 HPV
chemicals, representing more than 90%
of global chemicals production.
There are other chemicals management challenges that require industry’s active engagement. Much recent
attention has focused on Europe,
where company and association
representatives from our industry have
been closely involved in working with
the authorities and other stakeholders
on the new EU regulatory framework
for the Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals (REACH),
which came into force in June 2007.
The industry has a strong record of
continuous HSE improvement and
aspects of REACH align well with the
GPS, especially industry’s commitment to work closely with downstream
users of chemical products.
The HPV initiative is facing several challenges. The demands placed
on company resources by REACH
– Europe’s chemicals legislation
– have restricted industry’s ability
to move more rapidly on its ICCA
HPV commitments. This is true for
both EU and non-EU companies
with registration obligations and has
resulted in fewer ICCA HPV submissions. The OECD’s document entitled
”Synergies between REACH and the
OECD HPV Program“ describes the
technical similarities that will allow
work on both programs to take place
in parallel, so that member countries
and industry can continue their robust
participation in the OECD HPV
Chemicals program.
http://www.cefic.be/activities/hse/mgt/
hpv/hpvinit.htm
http:/ec.europa.eu/echa/home-en.html
SusChem
European Technology Platform for
Sustainable Chemistry (SusChem) initiative is working to build a supportive
environment in Europe for innovation
and research in partnership with society. The technologies and activities
covered by SusChem are an important
contribution to increase European
enterprises Gross all sectors and their
direction to sustainability
http:// www.suschem.org/
content.php?pageld=2479&lang
Celosvětový vývoj programu Responsible Care v letech 1985–2009
Responsible Care in the context of the global chemical policy
Program Responsible Care byl poprvé formulován a vyhlášen v Kanadě v roce 1985 jako odpověď na vlnu obav týkajících se výroby, distribuce a použití chemikálií, které byly vyvolány tragickými událostmi v Sevesu (1976) a Bhopalu (1984).
Je to celosvětově největší dobrovolná iniciativa průmyslu, která probíhá v 53 zemích, jejichž chemický průmysl se podílí
na celosvětové produkci téměř 90 %. Počet asociací chemického průmyslu zahrnutých do etiky Responsible Care vzrostl od
roku 1992, kdy byla na konferenci UNCED v Riu přijata Agenda 21, z 16 na 53. Většina zemí, kde angličtina není úředním
jazykem, přeložila jméno Responsible Care tak, aby jméno vystihovalo původní odkaz co nejvěrněji.
Responsible Care byla vyhlášena Kanadskou asociací chemických výrobců v roce 1985.
K Responsible Care se přihlásily národní asociace chemického průmyslu:
1988 USA;
1989Spojeného království a Austrálie;
byl založen ICCA a program Responsible Care byl vyhlášen jako široká mezinárodní iniciativa celosvětového chemického průmyslu;
1990 Japonska, Singapuru a Francie;
1991 Švédska, Švýcarska, Nového Zélandu, Mexika, Německa a Belgie;
1992Argentiny, Rakouska, Brazílie, Finska, Hongkongu, Maďarska, Itálie, Polska a Irska;
1993 Indie, Norska, Portugalska, Španělska a Turecka;
1994 Chile, Kolumbie, České republiky, Malajsie, Jižní Afriky a Tchaj-wanu;
1995 Dánska a Řecka;
1996 Nizozemska, Peru, Filipín, Slovenska a Thajska;
1997 Indonésie;
1998 Maroka a Uruguaye;
1999 Ekvádoru a Jižní Koreje;
2001 Izraele;
2002 Litvy, Lotyšska, Venezuely a Slovinska;
konference WSSD v Johannesburgu, UNEP a ICC udělily programu Responsible Care cenu World Summit Business
Award for Sustainable Partnership;
2004 Bulharska, Estonska;
2006 I. Mezinárodní konference o řízení chemikálií v Dubai přijala SAICM;
ICCA vyhlásilo Globální chartu Responsible Care, kterou podpořily významné nadnárodní společnosti;
2007 Ruska;
Čína a země Perského zálivu jednají o připojení k Responsible Care.
45
Celosvětový vývoj programu Responsible Care v letech 1985–2009
Responsible Care in the context of the global chemical policy
Responsible Care was first conceived in Canada and launched in 1985 to address public concerns about the manufacture, distribution and use of chemicals as a reaction on Seveso (1976) and Bhopal (1984) tragic events.
It is the world’s leading voluntary industry initiative which runs in 53 countries whose combined chemical industries
account for nearly 90% of global chemicals production. The number of chemical industry associations embracing the
Responsible Care ethic has grown from 16 to 53 countries since 1992 when Agenda 21 was adopted at the Rio Earth
Summit UNCED. Most countries, where English is not the first language, have translated the Responsible Care name to
convey the same message as far as possible.
Responsible Care was launched by Canadian Chemical Producers’ Association in 1985.
Responsible Care was adopted by national associations:
1988 USA
1989UK, Australia;
International Council of Chemical Associations (ICCA) established, Responsible Care programme launched as
broad international initiatives’ of chemical industry worldwide;
1990 Japan, Singapore, France
1991 Sweden, Switzerland, New Zeeland, Mexico, Germany. Belgium
1992 Argentina, Austria, Brazil, Finland, Hong Kong, Hungary, Italy, Poland, Ireland
1993 India, Norway. Portugal, Spain, Turkey.
1994 Chile, Colombia, the Czech Republic, Malaysia, South Africa, Taiwan,
1995 Denmark, Greek
1996 Netherlands, Peru, Philippines, Slovakia, Thailand
1997 Equator, South Korea
1998 Morocco, Uruguay
1999 Equator, South Korea
2001 Israel
2002 Latvia, Lithuania, Venezuela, Slovenia;
UN Conference Johannesburg – the World Summit Sustainable Development, UNEP and ICC awarded Responsible
Care programme World Summit Business Award for Sustainable Partnership
2004 Bulgaria, Estonia
20061st International Conference on Chemicals Management in Dubai, Strategic Approach to International Chemicals
Management (SAICM) was adopted, Responsible Care Global Charter launched by ICCA and supported by major
multinational companies
2007 Russia
China and Gulf countries are negotiating affiliation to Responsible Care
46
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
„… jsem potěšen, že jste propojili Globální chartu
Responsible Care a Globální výrobkovou strategii… Věřím,
že úspěšně vyvoláte velký zájem o oba projekty, které jsou
inspirujícím modelem dobrovolné samoregulace vhodné
následování pro ostatní sektory průmyslu…“
Kofi Annan, generální tajemník OSN
leden 2006
Přes aktivní dobrovolné řízení
výrobků ze strany průmyslu a existenci vyčerpávajícího regulačního
režimu v mnoha zemích skepse
veřejnosti ke schopnostem průmyslu
řídit chemikálie v posledních letech
dále rostla. Mnozí uváděli, že průmysl
buď neví, nebo nechce vědět o nebezpečí spojeném s chemickými výrobky.
Jiní vznášeli otázku, jak to, že vlády
nebo průmysl nemohou říct s jistotou,
jak mnoho chemikálií je na trhu nebo
jak toxické tyto chemikálie jsou při
konkrétním použití nebo konkrétní
expozici.
Souvislosti těchto reakcí jsou zcela
jasné:
• eroze důvěry veřejnosti vůči podnikání v chemii;
• vzestup počtu regulačních návrhů
týkajících se řízení chemikálií na
národní a regionální úrovni;
• rostoucí podpora přístupů založených na „předběžné opatrnosti“
a „náhradě“ chemikálií spíše než
průmyslem podporovaná vize
přístupu založeného na hodnocení
a řízení rizik chemikálií.
Globální charta Responsible Care
byla vyhlášena ICCA jako odpověď
těmto obavám veřejnosti a vývoji
v oblasti právní regulace v únoru
2006. Charta staví na dřívějším
úspěchu iniciativy Responsible Care
podporou vyšší konsistence zavádění
Responsible Care v průmyslu, rozšířením záběru iniciativy a použitím
„… I am pleased that you have aligned the Responsible
Care Global Charter and the Global Product Strategy
… I hope that you will be successful in attracting great interest
in both projects, which are inspiring models of voluntary selfregulation for other industries to consider following.”
Kofi Annan, UN Secretary General
January 2006
Charty jako základního nástroje sdělování závazku chemického průmyslu
v globální debatě s vládami, úřady, nevládními ekologickými organizacemi
a dalšími zainteresovanými stranami.
Responsible Care® je iniciativou
celosvětového chemického průmyslu
v oblasti životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti a klade si za cíl podporovat průběžné zlepšování výkonu.
Tohoto cíle dosahuje tím, že vyhovuje
legislativním a regulačním předpisům a jde i nad jejich rámec, a tím, že
přijímá dobrovolné iniciativy založené
na spolupráci s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible
Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru
v průmyslové odvětví, které je zásadní
pro zvyšování životního standardu
a kvality života. Celosvětová charta
Responsible Care vznikla na základě
zkoumání postupů a výkonu chemického průmyslu, jež probíhalo od
poloviny 80. let dvacátého století,
a při jejím utváření se vzala v úvahu
doporučení nezávislých zainteresovaných stran z celého světa. Charta
rozšiřuje původní prvky Responsible
Care vzniklé v roce 1985. Zaměřuje
se na nové a důležité výzvy, jimž čelí
chemický průmysl a celosvětová společnost, včetně zvyšování míry dialogu
veřejnosti o tématech udržitelného
rozvoje, otázkách veřejného zdraví
spojených s užíváním chemických
výrobků, potřeby vyšší míry transparentnosti průmyslu a příležitosti dosáhnout větší harmonizace a souladu
mezi v současnosti implementovanými
národními programy Responsible
Care. Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) bude pomocí
Responsible Care i nadále připravovat
akce, které jsou v souladu s principy
ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.
Celosvětová charta Responsible
Care sestává z devíti klíčových prvků:
1. Přijmout principy celosvětové
Responsible Care
Zásadní principy celosvětové
Responsible Care vedou společnosti
a národní asociace ke spolupráci s cílem:
• soustavně zlepšovat znalosti
v oblasti životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu
jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního
prostředí;
• efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů;
• otevřeně informovat o výkonech,
úspěších a nedostatcích;
• naslouchat lidem, angažovat
je a pracovat s nimi; porozumět jejich
obavám a očekávání a zohledňovat je;
• spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je,
nebo je dokonce překonávat;
47
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
• poskytovat pomoc a poradenství při
zavádění odpovědného zacházení
s chemikáliemi všem, kteří s nimi
zacházejí a užívají je.
2. Implementovat základní rysy
národních programů Responsible Care
Každá národní chemická asociace
zakládá a spravuje svůj vlastní národní
program Responsible Care založený
na souboru osmi běžných základních
rysů. Jsou to:
1. vytvořit a zavést hlavní zásady;
podpisem prohlášení se společnosti k plnění hlavních zásad
přihlašují;
2. přijmout název a logo, které
budou ve shodě s Responsible Care;
3. zavádět řídicí praxi pomocí řady
systémů, kódů, opatření nebo
návodných dokumentů (guidance documents), a tak pomoci
společnostem dosáhnout lepšího
výkonu;
4. vyvinout sadu výkonnostních
indikátorů, jimiž je možné poměřovat vylepšení původního stavu;
5. komunikovat se zainteresovanými stranami;
6. sdílet informace o úspěšné praxi
pomocí informačních sítí;
7. vybízet všechny členské společnosti asociace, aby se rozhodly
pro Responsible Care a zapojily
se do této celosvětové iniciativy;
8. zavést a užívat systematické
procesy a ověřovat implementaci měřitelných prvků
Responsible Care členskými
společnostmi.
Představitelé podniků podporují
národní asociace v naplňování těchto
základních rysů.
48
Charta definuje závazky, které jsou
v souladu se základními principy
Responsible Care.
3. Přijmout myšlenky udržitelného
rozvoje
Responsible Care je jedinečně
navrženou iniciativou, která umožňuje
globálnímu chemickému průmyslu
významně přispět k udržitelnému
rozvoji. Vylepšením výkonnosti,
rozšířením ekonomických příležitostí
a rozvojem inovativních technologií a dalších řešení společenských
problémů bude průmysl i nadále
podnikat praktické kroky k implementaci iniciativ podporujících udržitelný
rozvoj. Průmysl rozšíří svůj dialog
se zainteresovanými stranami, a tak
pozná dodatečné příležitosti, jak
přispět k udržitelnému rozvoji pomocí
Responsible Care.
Chemický průmysl chápe důležitý
příspěvek, který lze učinit tvorbou kapacit umírněného zacházení s chemikáliemi, a tak dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. Chemický průmysl bude
i nadále podporovat národní a mezinárodní iniciativy, aby bylo rychleji
dosaženo těchto cílů.
4. Soustavně zlepšovat výkon
a informovat o něm
Od každé chemické společnosti,
která implementuje Responsible Care,
se očekává sběr dat o klíčové skupině
výkonnostních opatření v oblasti
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a informování o nich. Od každé
národní asociace se očekává sběr
a kritické zhodnocení těchto dat od
jejích členů v dané zemi a informování
o nich. Tato data budou též kriticky
zhodnocena na mezinárodní úrovni
a bude s nimi seznámena veřejnost;
měla by být aktualizována alespoň
každé dva roky.
Aby se i nadále dařilo zlepšovat
výkon, má každá národní asociace,
která implementuje Responsible Care,
učinit následující:
• pravidelně za účasti svých členů
vyhodnocovat očekávání zainteresovaných stran od rozšířeného nebo
upraveného informování o výkonu
nebo o jiných aspektech výkonu;
• zavázat se poskytovat praktickou
pomoc a podporu při sdílení a přejímání nejlepších příkladů z praxe,
jak zvýšit výkon v oblasti životního
prostředí, zdraví a bezpečnosti,
a další podporu spojenou s potřebami zavádění Responsible Care.
Chemické společnosti, které zavádějí Responsible Care:
• přijmou přístup systémového řízení
k implementaci svých závazků
Responsible Care, který sestává
z mezinárodně přijímaných prvků
„plánuj – dělej – kontroluj – jednej“;
• budou užívat čisté a bezpečné technologie a procesy při stavbě nových
závodů nebo rozšiřování svých
stávajících zařízení po celém světě;
• budou nejenom provádět sebehodnocení zavádění Responsible Care,
ale také přijmou verifikační procesy
prováděné buď asociacemi, vládními
institucemi, nebo jinými externími
organizacemi.
5. V celosvětovém měřítku vylepšit
zacházení s chemickými výrobky –
Product Stewardship (péče o výrobek)
Otázky péče o výrobek budou v následujících letech stále silněji formovat
iniciativu Responsible Care. ICCA
založí posílený globální program pro
hodnocení rizik a přínosů spojených
s chemií vývojem jednotného přístupu
k systému správy péče o výrobek.
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
Tento přístup bude aktivován v roce
2006.
Národní asociace se v práci se svými
členskými společnostmi připojí k této
koordinované celosvětové snaze
založením procesů pro společnosti
Responsible Care, aby se tyto:
• znovu zavázaly k plné implementaci existujících závazků
Responsible Care v oblasti péče
o výrobek, včetně všech existujících
řádů, směrnic a praktik;
• zlepšily výkon v oblasti péče o výrobek a zvýšily míru vědomí veřejnosti
o závazcích chemického průmyslu
a výsledcích;
• rozvíjely a sdílely nejlepší příklady
z praxe vzájemnou podporou;
• pracovaly v partnerském vztahu
s dodavateli surovin (upstream)
i následnými uživateli chemikálií
(downstream), a tak spolupracovaly
na zlepšených procesech pro bezpečné a efektivní užití chemikálií;
• podporovaly a udržovaly podporu
vzdělávání i výzkumu a testovaly
přístupy, které poskytnou užitečné
informace o rizicích a přínosech
chemikálií takovými iniciativami, jako je program testování
velkoobjemových chemikálií
(High Production Volume) a iniciativa dlouhodobého výzkumu (LRI);
• implementovaly závazky vylepšené
péče o výrobek v souladu s celosvětovou politikou ICCA v oblasti
zacházení s chemikáliemi a v pravidelných intervalech hodnotily praxi
péče o výrobek ve světle proměňu-
jících se očekávání společnosti od
chemických výrobků.
6. Prosazovat a napomáhat rozšíření
Responsible Care po hodnotovém
řetězci chemického průmyslu
Společnosti a asociace Responsible
Care se zavazují propagovat etiku,
principy a praktiky Responsible Care
v rámci svých vlastních hodnotových
řetězců a informovat o důležitosti
příspěvku průmyslu v ekonomické
a sociální oblasti.
Chemické společnosti a národní
asociace se zavazují intenzivněji
komunikovat se svými obchodními
partnery a dalšími zainteresovanými
stranami, zvyšovat transparentnost
těchto vztahů a rozšiřovat znalosti
a chápání zacházení s chemikáliemi.
Také budou partnersky spolupracovat
s národními vládami, vícestrannými
a nevládními organizacemi na definici
priorit vzájemné podpory a sdílení
přístupu k informacím a expertním
znalostem.
Globální chemický průmysl rozvine a bude v souladu se soutěžním
právem a dalšími právními předpisy
sdílet informace a postupy napříč
společnostmi.
7. Aktivně podporovat národní
a celosvětové procesy řízení
Responsible Care
Chemický průmysl se prostřednictvím ICCA hlásí k vylepšenému, transparentnímu a efektivnímu procesu
globálního řízení s cílem zajistit od-
povědnost za kolektivní implementaci
Responsible Care. Proces řízení bude
implementován ICCA a bude zahrnovat
takové otázky jako sledování závazků
k výkonu a informování o nich; definování a monitoring povinností souvisejících s implementací Responsible
Care; podporu řízení národní asociace;
pomoc společnostem a asociacím
v plnění závazků vyplývajících z charty
a zakládání globálních procesů pro
případné zrušení statusu Responsible
Care u jakékoliv společnosti, které se
nepodaří dostát jejím závazkům.
8. Reagovat na očekávání
zainteresovaných stran od aktivit
a výrobků chemického průmyslu
Celosvětový chemický průmysl
rozšíří existující procesy místního, národního a globálního dialogu, aby tak
průmyslu umožnil reagovat na starosti
a očekávání externích zainteresovaných stran a tak napomohl pokračujícímu rozvoji Responsible Care.
9. Poskytovat odpovídající zdroje pro
efektivní implementaci Responsible Care
Responsible Care je zásadní výkonnostní iniciativou chemického průmyslu a bude hrát stále důležitější roli
jako základna pro názory průmyslu ve
společenských debatách a debatách
o předpisech. Společnosti účastnící
se Responsible Care musí podporovat
a plnit požadavky národních programů a dávat k dispozici dostatek
zdrojů pro implementaci.
http://www.responsiblecare.org
49
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
Despite the industry’s active
voluntary management of its products
and the existence of comprehensive
regulatory regimes in many countries,
public scepticism about industry’s
ability to manage chemicals has
continued to grow over the years.
Some have alleged that the industry
either does not know, or does not wish
to know, about the hazards of chemical products. Others question how it is
that governments or the industry
cannot say with certainty how many
chemicals are on the market, or how
toxic those chemicals are in particular
use or exposure situations. The
consequence of these reactions is quite
clear:
• Erosion of public confidence in the
business of chemistry
• Increases in the number of regulatory proposals related to chemical
management at the national and
regional level
• Growing promotion of the “precautionary” and “substitution” approaches as being more appropriate
foundations for chemical management regimes, rather than the industry’s vision of risk-based approaches
In the response to such public concerns and a regulatory development
the Responsible Care Global Charter
was launched by the International
Council of Chemical Associations
(ICCA) in February 2006, which
builds upon the earlier successes of the
initiative by promoting greater consistency in implementing Responsible
Care within the industry, broadening
the scope, and serving as an essential
tool for communicating our commitments in global discussions with
government authorities, environmental stakeholders and other interested
parties.
50
Responsible Care® is the global
chemical industry’s environmental,
health and safety (EHS) initiative
to drive continuous improvement in
performance. It achieves this objective
by meeting and going beyond legislative and regulatory compliance, and
by adopting cooperative and voluntary
initiatives with government and other
stakeholders. Responsible Care is both
an ethic and a commitment that seeks
to build confidence and trust in an
industry that is essential to improving
living standards and the quality of life.
The Responsible Care Global Charter
arose from an examination of chemical
industry practices and performance
that has evolved since the mid-1980s,
and was shaped by considering the
recommendations of independent
stakeholders from around the world.
The Charter goes beyond the original
elements of Responsible Care since
its inception in 1985. It also focuses
on new and important challenges facing the chemical industry and global
society, including the growing public
dialogue over sustainable development, public health issues related to
the use of chemical products, the need
for greater industry transparency, and
the opportunity to achieve greater
harmonization and consistency
among the national Responsible Care
programmes currently implemented.
The International Council of Chemical
Associations (ICCA), through
Responsible Care, will continue to
undertake actions consistent with the
environmental principles of the United
Nations Global Compact.
Global charter Responsible Care®:
1. Adopt Global Responsible Care
Core principles.
The Global Responsible Care Core
Principles commit companies and national associations to work together to:
• Continuously improve the environmental, health and safety knowledge
and performance of our technologies, processes and products over
their life cycles so as to avoid harm
to people and the environment.
• Use resources efficiently and minimise waste.
• Report openly on performance,
achievements and shortcomings.
• Listen, engage and work with people
to understand and address their
concerns and expectations.
• Cooperate with governments and
organisations in the development
and implementation of effective
regulations and standards, and to
meet or go beyond them.
• Provide help and advice to foster the
responsible management of chemicals by all those who manage and
use them along the product chain.
2. Implement fundamental
features of national Responsible Care
programmes.
Each national chemical association establishes and manages its own
national Responsible Care programme
based on a set of eight common fundamental features. They are:
1. Establish and implement a set of
Guiding Principles that member
companies sign.
2. Adopt a title and logo that are
consistent with Responsible
Care.
3. Implement management practices through a series of systems,
codes, policies or Guidance
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
documents to assist companies
to achieve better performance.
4. Develop a set of performance indicators against which improvements can be measured.
5. Communicate with interested
parties inside and outside the
membership.
6. Share best practices through
information networks.
7. Encourage all association member companies to commit to and
participate in Responsible Care.
8. Introduce and apply systematic
procedures to verify the implementation of the measurable
elements of Responsible Care by
member companies. Industry
leaders support the national
associations in the fulfilment of
these fundamental features. The
Charter defines specific commitments consistent with the
fundamental features.
3. Commit to advancing sustainable
development.
Responsible Care is a uniquely
designed initiative that enables the
global chemical industry to make a
strong contribution to sustainable
development. Through improved
performance, expanded economic
opportunities, and the development
of innovative technologies and other
solutions to societal problems, the
industry will continue taking practical
steps to implement initiatives in support of sustainable development. The
industry will expand its dialogue with
stakeholders to identify additional opportunities to contribute to sustainable development through Responsible
Care. The chemical industry recognizes the important contribution that
can be made through capacity building
of the sound management of chemicals to achieve sustainable development goals. The industry will continue
to support national and international
initiatives to advance these goals.
4. Continuously improve and report
performance.
Each chemical company that implements Responsible Care is expected
to collect and report data for a core set
of environmental, health and safety
performance measures. Each national
association is expected to collect, collate and report this data from its members in each country. The data will also
be collated and reported publicly at
the international level and be updated
every two years at a minimum. In
order to continue to achieve improved
performance, each national association that implements Responsible Care
will:
• Periodically assess, with the participation of their members, stakeholder expectations for expanded or
modified performance reporting or
other aspects of performance.
• Commit to providing practical help
and support in sharing and adopting
best practices to improve environmental, health and safety performance, and other assistance related to
Responsible Care implementation
needs.
Chemical companies that implement
Responsible Care will:
• Adopt a management systems
approach to implement their
Responsible Care commitments
• Consisting of the internationally accepted elements of
Plan-Do- Check-Act.
• Utilize clean and safe technologies
and processes when building new
plants or expanding their current
facilities around the world.
• Go beyond self-assessment of the
implementation of Responsible Care
and adopt verification processes
carried out either by associations,
government bodies or other external
organisations.
5. Enhance the management of
chemical products worldwide
– Product stewardship.
Product stewardship issues will increasingly shape the Responsible Care
initiative in future years. The ICCA
will establish a strengthened global
programme to evaluate and manage
chemical-related risks and benefits by
developing a unified product stewardship management System approach.
This approach will be in place by 2006.
National associations, working with
their member companies will commit to this concerted global effort by
establishing processes for Responsible
Care companies to:
• Re-commit to full implementation
of current Responsible Care product
stewardship commitments, including all existing codes, guidelines and
practices.
• Improve product stewardship
performance and increase public
awareness of the industry’s commitments and results.
• Develop and share best practices
through mutual assistance.
• Work in partnership with upstream
suppliers and downstream chemical
users to collaborate on improved
processes for the safe and effective
uses of chemicals.
• Encourage and sustain support for
education, research and testing approaches that will yield useful information about the risks and benefits
51
Celosvětová charta Responsible Care
The Responsible Care Global Charter
of chemicals through such initiatives as the High Production Volume
chemical testing programme and
the Long-range Research Initiative.
• Implement enhanced product stewardship commitments consistent
with the ICCA’s Global Chemicals
Management Policy, and periodically assess product stewardship
practices in the light of evolving
societal expectations for chemical
products.
6. Champion and facilitate the
extension of responsible care along
the chemical industry’s value chain.
Responsible Care companies and
associations commit to promoting the
Responsible Care ethic, principles and
practices along their own value chains
and communicating the importance
of the industry’s economic and social
contributions. Chemical companies
and national associations commit to
increase dialogue and transparency
with their business partners and other
stakeholders and to expand knowledge
and understanding of the management
of chemicals. They will also work in
partnership with national govern-
52
ments, multi-lateral and non-governmental organisations to define mutual
assistance priorities and share access
to information and expertise. The global chemical industry will develop and
share information and practices across
companies consistent with competition law and other legal requirements.
7. Actively support national and
global Responsible Care governance
processes.
The chemical industry, through the
ICCA, commits to an enhanced, transparent and effective global governance process to ensure accountability
in the collective implementation of
Responsible Care. The governance
process will be implemented by the
ICCA and will incorporate such issues as tracking and communicating
performance commitments; defining
and monitoring the implementation
of Responsible Care obligations;
supporting national association
governance; helping companies and
associations to achieve Charter commitments; and establishing a global
process for revoking, when necessary,
the Responsible Care status of any
company or association that fails to
meet its commitments.
8. Address stakeholder expectations
about chemical industry activities and
products.
The global chemical industry will
extend existing local, national and
global dialogue processes to enable the
industry to address the concerns and
expectations of external stakeholders
to aid in the continuing development
of Responsible Care.
9. Provide appropriate resources
to effectively implement
Responsible Care.
Responsible Care is the signature
performance initiative of the chemical
industry and will have an increasingly
important part to play as a basis for
the industry’s views in societal and
regulatory discussions. Companies
participating in Responsible Care
must support and meet the requirements of the national programmes
and provide sufficient resources for
implementation.
www.responsiblecare.org
Literatura
Literature
1. 15 let Svazu chemického průmyslu ČR, SCHP ČR 2007
2.Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii: 10 let dobrovolného programu v České republice,SCHP ČR 2005
3. Práce s chemikáliemi, Případy dobré praxe, EMCEF, ECEG, Cefic, SCH ČR, ECHO 2008
4. Interní dokumenty SCHP ČR, 1994–2009
5. Responsible Care, Annual Report Europe 2008, Cefic 2007
6. Responsible Care, Annual Report 2007, Building Trust, Cefic 2008
7. Responsible Care, Annual Report Europe 2005–2006, Focussing on the future, Cefic 2007
8.Cefic Review 2007–2008, European chemical industry: A globe leader in innovation, supporting growth and well being in
Europe, Cefic 2008
9. Cefic Review 2006–2007, Innovation and trust in chemicals: A story of continuous progress, Cefic 2007
10. Cefic Review 2005–2006, Strong, innovative, competitive: The chemical industry is a resource for Europe, Cefic 2006
11. Responsible Care 1985–2005, ICCA 2006
12. ICCA Review 2006–2007, Word voice of the chemical industry, ICCA 2007
13. ICCA Review 2007–2008, Word voice of the chemical industry, ICCA 2007
14. Responsible Care Status Report, ICCA 2007
15. Product Stewardship Guidelines, ICCA 2007
16. Responsible Care Verification, Careline Survey 2008
17. Product Stewardship – Responsible Care Applied to Products, Cefic 1994
18. Product Stewardship, Joint Cefic FECC Guidance
19. SQAS Safety and Quality Assessment Systems for Logistic Service Providers, Cefic
20. ERICards, Transport of Dangerous Goods Emergency Response Intervention Cards, Cefic 2003
21. Safe and Sustainable Transport in the European Chemical Industry, Cefic 2007
22. Our Common Vision, CEO Statement of ongoing Commitments, Cefic 2006
23. Managing chemicals, Voluntary and obligatory programmes, Cefic 2003
Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
®
Odpovědné podnikání v chemii
NÁŠ PŘÍSPĚVEK K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
Poděkování
Congratulations
Ing. Miroslav Krejčí, první prezident SCHP ČR přebírá poděkování představenstva SCHP ČR z rukou
Mr. Miroslav Krejčí, prime president of SCHP ČR, take the
Ing. Ladislava Nováka, ředitele SCHP ČR. Certificate of the Board of Directors SCHP ČR from Mr. Ladislav Novák, director SCHP ČR.
Poznámky
Notes
Poznámky
Notes
l e t / y
ears
15
Responsible Care
v České repub lice / in t he Cze ch Repub lic
15 let Responsible Care v České republice
15 years of Responsible Care in the Czech Republic
autoři textu / authors: Vladimír Novotný, Ladislav Špaček
fotografie / photos: Milan Otajovič, Oldřich Kuběna, archiv SCHP ČR
grafická úprava / graphic design: Studio Element
vydal / published by: Svaz chemického průmyslu ČR 2009
Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
®
Odpovědné podnikání v chemii
NÁŠ PŘÍSPĚVEK K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Podobné dokumenty

pdf554 kB - Eknihyzdarma.cz

pdf554 kB - Eknihyzdarma.cz Temná noc, jak naše svatá církev, a my jedem' s kopce jako mžik; darmo křičí Dedera: „Drž koně!“ prázdný je kozlík.

Více

Responsible Care - Svaz chemického průmyslu ČR

Responsible Care - Svaz chemického průmyslu ČR stranám – od místních komunit k environmentálním organizacím, od místních úřadů a vlády až po média a samozřejmě nejširší veřejnost. Program Responsible Care má osm základních prvků včleněných

Více

11/2005

11/2005 které jsou stejné kvality jak do prvovýroby, tak pro aftermarket. Kvalita je pravidelně kontrolována z hlediska tolerance a hrubosti opracování. Povrchová úprava je vždy dle OE specifikací. Vždy se...

Více

Utorok / Tuesday 8.10.2013

Utorok / Tuesday 8.10.2013 3. blok (14:50-16:20) 14:50-15:10 Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth: Najnovšie výsledky archeologického výskumu na Fidvári vo Vrábľoch Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth: The newest results...

Více