Malohoštický zpravodaj, číslo 48, datum vydání 4.4. 2012

Komentáře

Transkript

Malohoštický zpravodaj, číslo 48, datum vydání 4.4. 2012
pi chviceklduá odpočinku kdys budetélstovat Vpfonimčis]elétošnihozpláVodáje,jejž
jaroVplné sile a s !neónipaprskyiás ň.ohemčastějiViia]idonovéhodne než V týd neclr m]n! ých
zap aťpánbúh, že ňámé Uplyn! ézimniměsicéžasebou.lkdyž leden s nadprůměínýnritep]otami
přpomináspišepřed]amíča5apochvalovajsmes]e]žeUšetřiménáiopeni,zatovšakúnornám
UkázalsVé Náhlá žménapóčasJs prUdkým pókLeseň tep otaž pod minusdvaceislupňú poóálkem
L]]nóra a tNajici téměřtř týdny nás poirápia, Béhem něko ka dnú došlo k prcmžnuti púdy klerá
by a bez sněhové pokrýVkydo h oubky70 80 cm a misty i Vice á tolo Všénadě a o nemá o starosti
iiadě obóanú Top]( by]olřébá Ve dne V noci. na pynoňěru naskakovala závralná čísaspořeby
plynu, v€ sklepech óčividné ubýValo pa Vaacohúie záčinalyžamržalVodovodnipřipojky praskal
tinovéVodovodnipol.ubíadašíS |el.pě]ivosli]sme očekával zpráVy,žesradjižVnásledU]iciclr
diech dojde k póklésu arktických mrázů a pokles pód minus desel stlpňů jsme brál téměi
žaVysvobozenižmrazVéhoob]eii eiošnizimy,PodsláhěvétšíškodyVšakViéchlodnechzjšťuji
zeměděcnaozjmechařepkách,kteréjsoumrazypoškozenynatolik.žemnohébUdenUlnozaorat.
ornjnu]éňVíkendúnámopětzáča , étni čás'azases budeňeňlselzvykalnakaždodennj
brzké VstáVáni, kieré nejednomu z nás dělá ]isié poliže, než s ia iě] zvykieme, Ale pře]me si,
aby nás každé.ánovila y s unečripaprskyVycházejiciho s unce, abychom se píobouzel sdobrcu
náladou a chltldó prácé Próiože tak se daeko lépe řešla zvládajlkaždodenní staróstinašeho
Jáko každoročnětakietosse!pynuléměsicerokunesyvdlchupřipravazplacovánJ
podkadú k žádosleň o dóláčni tt!ly, kón2uhacém, pilpravo! a schválénim rozpočt! pro etošni
rok. Pracuje se ia připravách pro]eklů iýka]icich se rekonstruk.e slepé část u]ce Na pastrniku,
na řéšeni stáni vozidel na U ici U Tžnice a Družstevni ulici, V připravě]e parkovišlě na konci!]ice
svobodypiiplavlješépóstupnárékónstlukcebúdovyápřléh]éhópózemkunaprotikáplékté.áie
od letošníhoroku májeikem obce Př]pravu]e se rovněž VyUž ii pozemku, kde byla ó]stička
odpádnich Vod na ulc U Tržn ce a v přip.avě Fou rovněž podk]ady pro zafirýšeno! ÝýsláVbu
cyk oslezky ke Káúflandu. započao se jž s úpÉVoUá róžšjiénimpozemku nád esoparkem
nad lliclHorníá cheni Ná hřišiiTJ slavia se piipravuje Vybudováni2 ks slřidaóek na m nihřiš1
a Vybudovánizábrad iz Východnia jižnistrany ko em lotba ového hřště, Vybudova,ré a upravené
valy kóleň spórtovniho aréáúsé budou poslupné oséVát á zálravňóVát á V násedujicich létech
senanlchbUdeprováděi VýSadbaze]eně.
PoukončenibudovárispaškovékanaizaceVoňské[email protected]ši,]Těslskéčástiprcb,Áha
dne]9 ledna2012úspěšně ko áudacé toholonáročnéhódiá,KoáUdáčnirczhodnliinabývá
V těchto dnech platnosi a od této chvie se moho! náši občanézačil napojovat ke splaškové
kanaizac, Je nuiné aby každýz Vás, kdo se blde připo]ovat, siza]isti prcjeklovou dokuňentac
k př]pojerí pied ož j stávebnimu úiadu V opavě á tén Vydá úžemnisouhás pro jednotlivé
uživatelérod nných domkLr, Po připojeni na kanalizac, ae ]ešiě před záhozem (zasypá.ím)je
nuiná kontloa pracovnikem §evercmoravských vodovodů a kana izaci opava, Těšinská llice
(ing Bakeš čísloňobl.iho téléion!:603 489 ]09) Dódržté prósim iuio povnnost předejdete
problémL]m s převzeiim piipoikV
Vsouvsóst sezamrzým]připójkám !někleďchobčanúólelošniziměbyloVyvolánojednáni
ío, i; oloo, píoÝeoelJ óp.,íp. /d sool,Ltás, ,odJ,r ;dl
. ...;;*.
-r.
,o1,ool
/od v l,Lo r, elo;r'o,o,- "lol 5e,aómo,d,, "
mé!,, ",.>,l" J",.,1\J,i
Ll, "
,"i,","", ",. ""*" o..," p,o,r"d: r., r lr"n,.a,1 /ooo,óo1"o ido, "" i"5]
psll
r,,nr -iotr et, oJ_l,es,óbod,po l, B"AJ.o,oL,,|ó,odó\od,,lóiipopL V
_
áuŮ"" lerosnino ror<u ooja. róvněž ke kóláldaciv óňském rocé bldované cykoslezky Krnov
,ži,;
,ve, "to,r - "r.o,_yiarla, v.,,F ó _J,dóoó,^étpIp óóloe"ó<ti,
ze'9Ó"|"l.1\".'oy1iFl,p''ll'or/zoom"rll.o:''1o-ple
,o"é, tp lL2ó
cé.oolt;hn"s: iooro,, "t "o al ,l,b,e-D,ld5PPs P,obě|lJi,
,..cn sooei_..,,, olqá|,o, p l ob|.|.1, 1á- Ť",,'" .s,l cóole"P,"t\,r, /á1l o aL
l éloťL/rot\podé\o,c,
.,orio et,,a_ -",o,1"/Doro.elá n,o
,1lp,o!\e/á"al
la,!loo o, :'l
;"";.."""",
ť"q "- p,o,ot 'e,o<ri,to,o"'i""po1
"e.
no^eiiste.mln,h,.,d:é,,Jl01i,"Zo,1,F,,
t'é; ó,!,m01l)l\/
"db,!Pb|l>e\\óé|o
,"""i,".sr
;," do,1,'|^|-p,ezolJ\plepjp,á,é.ol,d:lia,:
padool|.de" ?o "|eo I o
_ o|.é re-Ll á p1|)lo, , ,ó -a élo<1 ,ó|Ť
. .l,'s.o l ! - lpJsooef p.po ,e1_| oddesc||éléÝ,o, J|oZe1 'é,lólo
;'rle" žá
.liilá-plsoď
""", "i
láólé.l,á,\--lo,]"/,la.]r",,,e,é.ti.olD,á.ll
!,l
dé,ó á7e, !e,v é1
óo lóóéLen5.óló op, \,los, - ló,e, h"l i, é re-|ol,,,ó o.,,é'
loic,ro,||.| qdrló'I
plo,t oo.o| .e.;
). illólnl,éoolá/e_o,5a.lirep,o-cp
lý"l, i7LolLloó,ál
;ód"ll Dliž;"l"onl -olej5Á<_o|ó\lr]<e,aplp,á,,,ldl!-p,ó.,edÁ,i
o,e
.",\ órez /il 7,-,e po m,azNe žř, d p,,p,á,,l| l,eá",", l,el"b\ ,\LJi "o51Ť'
o
e}\áp
i,
óóLě:de
(é
.
§.\dze p,é, oe|.. | á-op o,L' " óol oe,i, -á,
*"J.j
s", .
",
p,oo,J-ér
s le,al. Pro rok2ol2 má zastupileslvo měslské čásl kdhpozicirožPočetVeVýši57oo95o-Kč,
takto:
klerý bylrcždělen a scňVábn nažasedánizaslupilestvá dne 14, února 2012
oDlJv/ kom-n lac,. clod.'{l , i". ř ž, ai") ,Jol oo/"1'pé'lo\Élě
§;lá,; J olóvol Li"oJ -ásls"" ,ésl opla\] a Joržbá sluloy
lll-Le sJ2bvDoJI.Iee,o'L-lá' é'p,elge plvn, Ýodá,
ialerre. oolšLe;' zp,jvooq, 1alLpo'oo.el ór"lé,l!,,poejersté
J
a,aF,do,od/oplo,óopl p,..e oo-óll l.qLó"ó|ú^LrLín
)?áňp§nln.Lm\]emé_dla,ol.,o póiillé., pilspé/e, pfu;ái!-n
] 600
000 Kč
1 900
000 Kč
^ónl
PřispěVky společenským ó19an zacim
Kullurnia spó ečenskéakce
Úldžbá zeleně. zailavněni ploch (hřšlě, Lesopark) hnojiva, postiiky,
opra!ry sekaček údžbanářadi, Výsadba zeleiě
ť]DláVa budovv a pozemku skanzen
U;ráVÝ na sooíloÝ. m.reaU (5lrdá.ly hrazeni)
B;reŘa prc Udzbu a lízovátlú V Puslych Jáiaínc.h
Někol k iníormací
430 000,, Kč
130 000,_ Kč
35 000, Kč
350
660
250
345
Kč
000, Kč
000,, Kč
950., Kč
000
_
600 "j ,,qlolJ
M"'l",lŤ psj p-po- r. .po, rlor Z"pl"" óopl",el
aooorp,,e,,de]
", ,",
2oo_h.roilP Do,e;,e..,oo, p! 7Lnl. ab mol Jo"ó,o\eoela
soLLd'néood'Óo.'p'dl'e,áir'op'é't'Fnel/l..''b,loooelÓir
seoo!
:ó én, n olo.ha.l Do]e1, " e,ódd.7,.. Io,","|-o)-,F ižo, ,7iá,de-dŤ"n'l
p'oD,"
<'o
,lot.
áb,rÁ|
,ln^óé Ňlei \\/]a oío1.1,.óp\emljé|o,)p,á2olě1,
pqiloloUJ,
1]7"
5
"
_;ó 1.1,d oš h;om" j \ -e 1,le.dlol -]"oo,,e91 7,"l"p Jl,n do
Llp'é|
p'ó'
o
os?é
l
o
ob
pd,dllJ
l
l,,',
/
.,,
.,- n.m r".eoet oir--: oo_ l 1é..éío_
o,,,e o,ioíd,, -,"i" *,,, 1" t;_
oo, d-,, d,orpóob l
,i" r"
"
á -;,l,d ,/r lI al l m
"-,
,e o,eoe,o d"l. m o oo
, prclo""",ž",-*
),e1o p ,.
"b,
§ nast!pU]icihjaremopétovnědocházikeskadoVánistavebnihomateriálU
zem ny,dřeVa
jiný.h
Uh ia
hmol nachodniky, VoZóVky a travnaté p ochy paiřiciobc]béz Vědomlóbeóniho úřadu
Upozornu]eme občany n. dodržo!áni patné obecně zavazné Vyhlášky č, 8/2010 aby přědešl
VčásnýňnahéšeňimpoliebupřechodnéhoUmisléniskádkymaleráu obecnímUúřadu RoVnéž
spa ovánizbyiku slchétrávyá óígan]ckých odpadu Vžahrádách. př]lehlých pozemcich kterése
v Uplyn!ých dnech opětovné V naši óbcj lozhohlo ]e již předmělem 2ájmu néslsképo ce
á hasičúsouóasněVás iníormu]eme, že naše obéc by a zdravotnim úslavem se sid em V ostravé
Vybrána k fréieni kválty óVzdušiV rámc pro]ekt! A R s LEs A a pruniétapa méřéni plobéhla
V lerminu od
29.2.2a12 íala měřeňi ďedUje zda neby překročen zákonný denni imt
22
poétavéhoprachuabldeseVprúběhuelošniholok!Vnášiobc]ešlěněkokráleopakovat
JákFme Vás] ž V m iU ých zpravod.]ich upozorňovali, pohybu]i se V naši obcičas ód času
íúznáindVduá, nebo Všei]aciprode]. č izv záslupc frem nabizejicirťlzné sužby okamžilou
ínanónipomocadaši BUdleVem]obezřetníáopákni nepolštéjte nikoho dovnitř nepodepisujte
nic čeň! nelózuňité a zdá se Vám dotyčná osoba podezielá nformujte ó tóm ókaňžitě
méstskou poicjina ó,l 156 kleráposi]iahidkyajsoukdspozc po celých 24 hodin Jentak
můžetépledejíidášim pllpádiým plób émúmastarostém
sdělujeme zájemcůn z iad občanůnebo siudeniů, kteřímajizájem sipřivydělat,že Přijmeme
2.3 p6covníky na b gádu, zájemcise ínohou piihlásit na obécnífi úřadě,
MVDi stansá! Kubesa
siároštá ňéstskéčásti M2 ó Hošti.é
KáždoročniTřikrálová sbirká, kteróU órgánzu]e opavská clrarila, Vynesa V našiměstské
částišUfr! 45 878 Kč K póděkóVániVšem občanum kteii se sbjrky ž]časinl a prójéVi taksVoU
soidarilu se svým bižnim se pipo]uje rovněžobec.izasluptestvo
790 let Vzniku Pustých Jakaňic
25 edna20]2!pyňllo790etodVznkuPusiýchJakáňic.DikymémupáirániVopavských
archivech á Vyn ká]ící spo uprácis árch Vářem Zdelikem Kravaíem se podařlo mnohé z h slorie
Pustých Jak3rt c nalézt.
Pokúd se Vrátime až do pravěk! bylo toio územi osidleno ]iž V obdóbi mladši doby
kamenné (5500 _ 4300 př, n, )alo neó il ckýňi zemědélci. samoiné Pusié J3kan]ce ma]i svůj
púVod ve 13 sto eti a dnes o lom vime diky dóchovaným píamenúm doklmentu]ícim
majeikóprávni vžtahy téhdejšich lidi Jednao se o vzlahy vceku ,žapeklté,ne nepodóbné
z opayy budouci zakladaie Jakartc, koupl
předrokem1222odolyzRatiboieaod]néhoJakárládVáánynedaekoodopavy.kteíévšak
póstóúpl markrabjmú moravskémL Vadsavov J ndřchovi Ten je zase přenecha] opalóVi
Veehrádského káštera zbenov] cóžjedoož€nolstnouz25.ed|a1222.apalŽbertýrá|
)ž
známému Jakaňov z opavy dva lány zpét za to, žébude ]eho ma.em tedy sužebnikem
Jakaítovidědicisitak Ves moh iponechat za což pat]l kášler! ročni popálek á bylimu pálrné
izáVázáni Vo]enskou pomocí Po Vymření Jakanova rodu měa vesnice pode smouvy opět
piipadnoui kášter!, V ma]esiálu Přemysá otakárá , z íokU ]270 V němž VelehÉdskémU
kášteru potvízova dženijeho statků se v Seznamu Vesnic objev!]i Máé Jákarl ce/Ekanice
talranicim současných podnkále]r, Jakan
Karel Kópperbe€
spól, Mol,r hosu,é -i |"oel, p,\1, ré|ól, p " ór z,ólá\,
'| , Po,"lp| oo"rl', sle"él',t,éd'ž'é|"m,"op,,nV
",n_n/
1"ialp l ooood<,á2,^,ai
; i;,:';i,:;';,",;;ň""o," ", á i,t,, el, \'J"ld,|
(
ne 5o|se o, J,, ld Llé<. /l 1,d e, . dob" \ "o, V"Naie
r,s,zpra,a j ro--,,oo,o,o, o p,,lp /,,Ma\ l - ári,|
:;;;;;,;;;;
I7 "loe. -.o] lo,áž"|,, otloo-p- D I tÁ'/-ě-q L)
dta-."\";"""-"
!,
^dýZoJ
"*;",,,.
,émJ/ óai|, |,ldru'" , o,/pl lot_
Pé \"| e b, o N4.h.1 ]o J
- !J l l\ ld^e l, lo\ !-- 1,ýo/'p, t oJ/ \,o, e Ioco -d:d,l po ýár o|L J
", ","i;,. "Ě',;..e,o pd,i/ hár", 1,o,1,1 \ol,el,,o,;]dl ,eďóo |éŤ,,rarusyr
A.,-námorl \améno oó.o lJ |,ór't
n.j.-ýer MJl,icn no;i
I
^" LN4á,,.\!']o.|, V1,oooe i7o l/ l"(ánicep,óld/o'él,posldlérv q-oU4u*l
l-"dn,. had
,7\ ollJA V"ljc'l Hosll ,píLemzooé--la
vicrno,qs_espra,rpatr, PL.".olá-,el
.elkém4 di v (oznaóoVánVA,D),
,1l2
'-'"";".i";;";;',;'",-"
r, va," |ó,ó/ié < plJs /m t,o|óf - |d"léa,|
." p,.i.Il *"^ l..coorrd,1,1,óoecp,péod,|,1íPr1,1 JB'a,dél"ýb,dóob,er|ce,
Ďi,,"i,"",,,t"-,.-p,_r,ál"ooeo,,ld,|,(|gellré,te_7,o,!
q 1Jbélel
. ,. , .ó\ei;.i,eooo"",Lo,zeaa/fal1
' pn.^on."n |9\elo,é,dl.J erl, ,,ló' lo,c,o-0o,|óo; o! ó/á,/rtb| !!e'rcP"ste JJ.jnl -, ",.á_ ,2_7á,, laj8ó,. oóét od,,é'. e ó',"'e'y
,","","_,,-reor pi,.ot",lá,é ",| t,]il',,o4\,,olér, lp'
1é
" DLll"| Játo !,-íl,á,
^ři,,qi"i,r
]l.,'i";;,";,-,"," ,,,l pr o,.ooozb,-truol(1
do, ae-é o l é órob, boóŤJ/óp,o| -!zL,
-+, a"i" n"."r á. ,o.éR-é,oir d Velm c?5ló
pí
b, op" Pó,á' to
oob
e óó,,ě,e,
"
)ř ;",;e /.oi} 5lo,o,2 o,,lod
3i>,ó,1;l
"""
aqélFn
"" o!o,á l045,b),áooe,tén
|'8
Ce nlUiad (zolaml) ,
hósti.ec.ouýodnl[.pe
' -'".;;;,., él.ímé,
role'97o o,\ DJ,le J" ánLe 9po, s Vá' a -o l, eŤ ói( e'é^,
. ó.-;" ;-,,*" r98o.áze, Ll"o,é.;i l ép^" oo,o |'99a P l,,e ál?ii'é od| dé,J,e
opa,a ^,t:,| t o,1ó,o o lozl od,,, loJo. LláF "ž bL,
: ;:".;:"- :.i:," i;,;;ne,,a
TáhLJlo7!jo-,J o,omdnémy ooa/é VáéUo;| 'é
ooJcnon..;";;
,td
él.""""" Le --JJ|ecrpa;dó,oo,J"l ,é,oét7,ol5"lJo\<ob"J"l
p,,tMáíl
";l"
edeh p-o' s /é oarol,J,,oL
#;;i
H-,ř,i
"-":'.;;".i,",;;"",.:;;';";;
o
(.
Do ' , ob\ rd
"lp!s'/r-
oÚ,,dé I97, _
1900
09
'Oqooj?,ále"9r4 '80
óó vd|e loo, - 7b ooJ,,'e
oslava 790 let vzniku Pustých Jakartic
Vsobolu28. édna2012jsmesipiipom.éli790letvznkunašiobce, přes třeskutoU zihu
jsme se V hojném počfu sešl V hóstinc] U Agáty, každý š ínalýnr pohošiěnim pro sebe i prc sVé
soUsedy když sousedé jsme iady v]astně Všchni. V úlunéhospúdce při leplo sálajicim
Édátoru s dobrym iidleň a p tim jsme přiienně zavzpom ina i na staré časy i ná ty, kleři tady už
s nám]vzpominát nenoho!, Dokonce se tady objevl idva mniši, patrně]ešlěz dob, kdy tady
údájně slálkášter l když pÉvda - žéiský,samozřejmé nenoh y chyběl an tánéčkya lombola,
do ktelé přspěl každý z nás. s výbornou náladou a pocitem přiemně sidveného večeE jsme
odcházel po půlnoc] domú, PodobnóU akc bychom rádi Uspořádali V léiě a za účastirodákú
a přále Pustých Jakart]c,
Maškarníples
Kdy byla za ože|alrad ce maškarnich p esů 0žnevim,]istéje,ževymyšleno a náčasováno
ietoVelm piesně Nakonc]zimy,kdyjímáUžkaždýpnézlbyatěšise|asuničko,přldeveselá
spo]éčnóstVhod Tradice ínaškarnich pbsn ! nás nemá dlouhého irvániá Určená bya plvodně
pouze dětem, Dospě iV maskáclr by]ispiševý]imkoU, Létós tomu bylojnak Vsobolu 3, března
palřia naše k]ubovna od,l6 hodin dělem Mimojiné přišlikašpárci, beluška, čarodějnice ičlenká
AdámsóVy rod ny malka Morticina, JakjeVidět, emancipace]etadya křehkéa Uiňukané pr]ncezny
jsou na úslup!, zábava byla skvělá a děl se nálamně báVily NetNalo dlouho a piidalyse k nim
i masky z řad dospělých kovbojka, lMad!ška 2 Mrazika,A.abský še]k nabizejlcipole lopnápoe
adokonceijedenčérl,kleréhólUpařnězapomnél oňský Mik! áš, Předpokládalijsme, žekoem
20hodlnděiipůjdoudohajan,áečověkminiadětloménizkrátkasejimdomúVúbecnechtěo,
Navic v lU dobu do.az l neíalšovaný kiěz doprcVázený ctihodnou řádovou sestroU a skutečný
skot,,nabóso'á bůh Viódkud §elU vzaa i]edna ehká děva ( to už dět mělyVečerku), z toho,
cojsennapsa jejasié,žeohUmornésituacenebylanouze,náadaluxusní.takžecoVices přái?
ZáVěrem musím poděkovatVšem kteřipřpráVlióbčeBtveni,poslaraliseodobrounáladuataké
obecnim! úiadUzá poňoc přiorganizaciiéioakce.TaktedUžsnad]en. abyužtadVby|otoJARo I
3
U nás ve škole je stále živo
Žácinášiško y se nejen
Ve ško e Vzdě ávaji, ale
iVelice rádisezápójuji do mnoha soutěži,
p.l pol ဠl s, ad p,o,o é p .5 <lo
li
Vysloupeni, néjsoúj]m lhostejné osudy |rvc1,1€1
i m moškolničinnósttákbohálá
Podékování: v zimě jsme s žáky navšlěVovai znr|i sladión V opavě a Věnovali se brusleni,
které se liblo Všem a hlavně chytlo naše nejfirenši, Tuto aktivilL] bychóm nemohl za]istil sami,
a proto poděkováni Paliivšem rodiČÚm kteří nám při Výjezdech pomáhá] Letošni zima nám
dopřáa věnovai s€ zimnlm sporiL]m - brusleni na rybniku a bobovánj V Émc Výlky žáci
pozorova isiopv ve sněhu nezapomnéliánina krmenikačen, kleré se Vevekém houiu lsadiy
u lávky Vé sporlovnich hrách jsme Uskltečni ] novorcčni lumaj V přehazované, Nynižác]je2dl
sou!éžejUspe..e cŤé§A/ápo] looLpp;adr soLle_l l;plo,1olěLlel Č,vl.( §iod]é<|icélol
řadu oceněníze soutěže pod názvem ,od zlnička k bo.hničku' poiádanou Mlzeem V HUč'ně
sVévýivamé práce posLá žácidosoulěžiRostemeskniho!,Zviřaiaa]e]ichpř[email protected]é[email protected]Ťedí
č Porlréty děticelého svěia, které polédá N]odelopava, Uspořádál jsme třidni školníkoa
rec]tačni soulěže člyii n€jepši se zúčastni]okresníhokola V opáVě. DrUžstVo z páté třídy
s plivezlo ze soulěžéTH E FUNNY ENGL sH oAY nád herné 3, m isto celoločiě se zapo] U]eme
do soutěže Recykohrani, která se zábýVá živolnim prosliedim. sbirali jsme staré mobly
které]sme předaikdalšímu [email protected]áni, Nezapomněljsme an na pe]skyvpsirn útuku a posa|i
jim iěco na přlepšenou, Něktoři §izakoup iVese]é magnelky z Fondu sidLrs á tím piispé]i
naVybavenídělskénemocnice VeškoetaképróbéhamátemátckásoutěžKlokánekacvrček,
dva žáciz páté tiidy sézúčastnilmatematckéoLympiády,ZnalostizobásiidopravniVýchovysi
prohubujeme s AJAxElMnebokrásno!pohádkouJakHonzapřešelnačefoeno!,
Piipravujeme: Mí]oha akcl ná nás tepfoe čéká,
Dóp€Vii výchova má u nás Vekou t€dici,
a proto se lěšlme na poiádáni soltěže ňez
ško am pod názvem Bezpečná cesla
chystáme se i na soutěž s Bespem, Koncem
dubna k iám zavitaji čarodějnice z Brádavic
AV čeNenci uspořádáme výlel do povodířeky
lr,loraw ke strážnici sthneme již lradični
předsiaveni V lóUlkóVém divade V osÝavě
popiejeme mamnkám k jejich sváiku nebo
si společně s dospéláky Vyrobime ozdoby
na Ve kónoce, Na Všechno sejižlěšimea Édi
sénaté.htóákcichsvám selkáme.
5 lřiíla - lrička k zakóhčéhi
okénko do mateřské školy
s bližicim Sejaíemjsme se přehouplido 2.po ovinyško ního roku
Pooeti jsme V MŠuzavře Ukázkovo! hod no! pro rodče ná které
dď .J,qe,Ljr' 9Jf.éa.,/ 1.o,7"l Špi.o\á .o
Vše.hnosejižza pn rok! naučilyaop.avdU bylo.. co kóukal,
chtěa bych poděkovat ólenúm K]ubU rod čúplinašíMŠ,kteřísé
podiei ná oígan]zováni maškarního pesu pío děl, sle]rě iako on,
napek y rnam nkyVýborné mo!č.ikyázákusky, prc dětj připlavi a zábavu
aoeniura R ilman Nechvbě áánitombo a.
V]édnU senaši, Velkoši'zúčastnizá pisu do ] liidv zŠa samozřeimě také v MŠnás čeká
zápis déti pro školni rok 201212013 Jakjslé še již dózvědéiz obecni VýVésky uskutéěnise
2, á 3.kvěina 2012 od 8:0o do 16|00 hodin v budově lMs Přhášky k zápisU simúžete V lMs
Vyzved|oulód]4.20]2,sVypněnoupřh]áškóUnavštivitedělskéhoékařekleďpolvrdižeje
ditě řádně očková.ó a múžedo kóektV! V de. zápsu odevzdáte takto potvEenou piihlášku
ved uč,i,4Š.NezáežiV]akém pořadise k zápsU dosiaviie Pi Výběr! détibudeme postupovat
podle předem sianovených kitérii
zdráVotnizp!sobiost,VčetněabsolVoVánislánoVený.hočkoVáni do ožénopolvžen im ékaře
dosaženivékuditěle6lelvobdobiod 1.9.do31 8.20]3adéi sódkladem povnnéškdo.házky
děl kielédóVršiyVěku4 et
MŠnavštěVu]e jižsiaÉí
souíozenec
přih
děl
ášené kc€lodennidocházce
děl klerédovrši3létVékudo3],12,2012
opakované podánípřih áškyód2.5 etVěk!] dilěte
oproti loňskéínu .oku dochéžíž dúVodu úpravy zákona k několka žměnáfr KáždémU
k zápisu bude přiděleno registračničiso,Do 30 dniode dne zápisu bude
zveře]něn seznam přjaiých děli na obecniVývěsce, Ná seznámu nebudou ígurovaijména děti
ditěl kleré přjde
r\ož,eosltáčlii<lá ?měrálóláté.i|á,ódil (lpi
aé ló7lódl o.oodl|ádpo\il.áilo|^
Lr,.d,,Lp
bLdo- m.)ell o\ě od 20I ]
é,L Z. vldě 9!ál \ Vs
v obdobi letn ich prázdnin bude naše MŠv plovozu od 30,7.do 1o.8,2o1 2 V oslah ióh
oo, -al-,'V,looěl
oPc| b,dó, p,o,o/
lMŠooo- íolosl.)vp:-€lo V lo! VŠDolLd
,éd1
pouebL,e,e laic l Váš" ditě do .al
Vs Ý opéÝě r'žÝed.ět" , od ' 5 2a'2 , ré; ý5
žádosto uňislě.íV náhradni MŠ,klerou Vyplniteá odéVždátédó 31.5,2o12v té MŠo kterou máte
Maška.ni ples ňaleřské škóly
Hana KUpková
itr
ifi
§,i
[4aškarni rej
sdruženi ródičú při ZŠN4alé Hóštice uspořáda o posledni únobvóU sobotu V télocvčně
mistnizákadniškolydětskýmaškarnirej začálek by stanoven na čirnáctóu hódinu aeužpů]
5odi.) p;d'Ťon ,á/e1.od.ó 9 oé1-1\ lé i/Ť:,l Jrá"l\1(, nJ5...,,Vp /J,dobórc
3lo vilé -p,ály r. dél dl,.l," 1 pooooe . ?^h 2é aól\l| ,.ó,| | ,",. ,p.i.1.|se
od oa! ane.oo l ! _§lLF,.i,eoLler ar. o l l dó, <P \l.,ol tj,L/o_-, li Vé (ldei 4e.y
přpráv] la.ké za]imavé svělélnéeíekiy Zá]imáVým zpestřením dětského odpoedne byo 1aké
vystoupénidlvékztaneóniškoyTanyTany které předvedy!kázky břišnich tanců pod Vedenim
paniuóiielkyEVyGr.rnbaoVé,organizátořnezapomněláninadospěléproklerébyópřpraveno
přijemné občerstveniV ]edné že školnich iřid Zábava vyvrcho la přb]žnéV sednnád ]ródin
odpolédne. kdy organizáioř Vyhás]i Výsledky tlmaje Ve siolnich hrách a Vl€ze odmén]i
sadkosimi, Poté se už Všchnis Ve kým očekáVáním sóuslřed]lina losován' bóhaté lomboly
Po n€ce]é hodině napětiá očekáVánibya vylosovánataké h avniceia, [email protected] byla permanenlňi
vstupenka do kravář§kého aquapárku. Věřime, že se ž Vilěze siane miovnik Vodnich sponLr.
Zdaiié odpoledne pné her a zábavy byo nakonec ukončénokoem deval€náclé hodiny; dět
lodi'ece o ]ido rú o doo.p,á'ádylóžei oo§vl - 1domo,,,
Z histo.ie pošty v lMalých Hošticich
V órganizac] pošlovni sitě pledstavovay V minú ósl] ne]n žšisložkulákzvané poŠtovny,
což bylá prácov šiě, klerá posky,lovala oňežéiépoštoviíslužbya]ejichž zaméstnancibyl póuže
smluvnímipracoVniky pošty,VMalých Hošt.ichexislova a poštovnáÝdóbě před druhouaVélovo!
!álkouataké krátce po ieiim skončeni,
Ma é Hoštce spáday spólečně s chlebičovem do obvodú póšty Ve Velkých Hošticlch
obecniúřád V Malých Hošiicich seóbráli V ednu 1930naopavsképoštovnlledl€|slvisžádosti
o, l ZFl, ooqoÝ-/é,é'é9ldíJl€,e2o, \oo1 r.! edo, ]É
obéc Málé HošIlce posládá dopasud dÝau dů]ežitých véci, pošlóvhy á telefonu Je zde
parniclhe]ha. podnik vyrábějici miliany cihé1,4 kupci- 2hóstince,1 zámečnlk,1 krejči,2
Pekaři
2 stolaři, 1 lovárna pró výóbú rolet, a sla zaňéstnancúdajíždqicíčh
ha pláci da svéta. kléiívždy
při svéh zamé stn á n i patřebuj íj a k po šly, tak te lefon u.
spó]enl poštovníu nás neni Výhódné De]me íómu, že někdo vhadí dopis da póštóvhi
schránky náležejici a.lresátu v ópavé neb Katéřjhkách, fteréžló abce jsóú vzdáleny pauhých
2a mihút, Ý Pátek v 11 hod. pied polednem PošIóýhl Pasel vyberc dapisy tepfue v sabatu
před 11 . hadjhóu, )elikaž však ]de s dopisy jéštědo chlebičóva, doide na paštu do velkÝch Hóštic
až kalem 3 hódiny ódpólédhe, adtull lloslane se ha vlak teprue v Dúl sedmé večer, iede vlakem
dó
aípQd4- cnu,héúéá léD^e id zpé]"rú-óýlA, '. a. oóde dó ab;] bq tel
^h.ái-
přes celóu heděli a tépNe v pandéli ránó sé dórLči atlrcsálovi: přijdeJi háhodau na obchuzce
lislonaš až k 1 1. hódiné byl dópjs p]l1é 3 dny na cesté
Naši .lanácí |idé védi dópadróbna o télo rychlasi plóta radéjj pošlau dapis pa hóchu
který 2a kófunú sijistě pospiší. alejsau zde úiédnivěci-kleré jsou ýázáhy na teminy, prcta Ýčas
.lajitinenahou a pak, Malé Haštice jsau na nejfrckventavanější ceslé spóluji.iopavu s osíÉvou
a Přes Kravaře s Nénecken Dobrlch dýésléaul prcijždí denně íaLta silnrcl a kdyby snadcizjhec
I
|l
vzpomkélsihahéjakývzkazcesloudaapavyaPauŽilpoštykrych]éhuvyřlzehi,lenbynohlabjeli
celou naši rcpubljku á byl by jjsté diive zpél Ý apavé nežlj by dopis dašel allresáb.
snad ani ý haňch nemúžese néco padobnéhó sláli a próta je nejvýš nutné lépe spajení
obstabtj, jakož i telélan zaříditl
,d.b\ \ndd.ób]ló nož.a ao".to,.U
2. a-,i .ó<t
ao.!\e
eLLe ..l4|
Bolé \1é1 2.ó-né
abnas|!Ja\o,.l4é/ř.zón:Pléfó4úp.óób,eQuo\-ó.rófuólDnalaP.ó_lieo,úpaúj,.ét.-é-ó?
Fr vraná šlálóšlá
Zastlpte]é dáe.rg!ňentovali počiem úřednich úkonú,V roce ]929 bylo V Llaých
Hošticich podáno 371 á dodánó 3259 záslek a Vý.os, prcdeje cenn byl Vryčis]énkoeir
7 500, kó, omezenim pochúzek piespo|nlho ]slonoše by se snižla polřeba íinančnichnákadů
V konceptu poštovny ž čéfuna1930 navrhovalo ředtélství pošt omezeni služeb polze
napodáVá|izásiek.přičemždor!čovániby.adáeobstaÉVá lislonoš ž Velký.h Hoštic kteďby
do obce docháze takjáko dosúd 1edy v půldesálédopoedne Poštovna by přiima a Všechnv
žásikydočástky3000Kč,kierébypóšlov|ýdenněodnáše!pijšeslédoVékýchHošt]c,odkud
byby yVyprav€nyV akemléhoždneV 19 09,
Tenlo náVrh projednáló óbecni zastupielstvo
6 čeryence ]930 a vy]ádřio nésouhlás
snavíhovanourcóniodměnou9O0Kč,protože:,,zálerloobnósheňóžhóžiédnatipalla-avš-pm
spóleh]ivéha - aniza pěknéha počasi,Iin méhéža dešťu a mrážn1 Po navýšeni ročni odměny
na 2 000 Kč sé róžhódl piéVzit Vedení pošiovny tájeňnik obecriho úřadu a řídíciučite školý
v lv]a ých Hošt]cich Flaniišek Racek, Te| již Ved] ]ákousi mproý]žovanóú poštu V obc,
když občanůínvyiizova ze]ména peněžii Vk ády. Vyplni soženky a penize poda na poště
VeVelkýchHošlicich Káteř]nkáchnebovopavě Protoby lakenamistodoporučován:
Řidic| učite| Ra.ek jest Ý mistévelňi óbljbeĎ. jest léžabecním tajemníkem, pókladhikeň
raiífeisenky atd. póžiýá v óbcj naprasté důvérypaštavna v jeha rukou bude tudiž jednak
z uvedených duÝodú prosperavatj, jédhak i proto, Že pašloýna bude ýečehi póchůžkóúspajené
s póšt úřadeň velké Hošlice a že zásilky ódpó]edhé u pašlovny podané budau ješléléhoždne
Poštovnasrozšiie|ýmoborempůsobnóslbyaVMalýchHošlcichziizenakl,srpnU1931
Byla podiizena poštovnim! úiadu Ve Velkých Hošl.ich a žabýVala se př]imánim a doručovánim
poštovnichzás ekdočásiky 3,000 Kč, Doručovacim obvodém poštov.ybyáobec Malé Hoštice,
Pochúžky obsláráValučtel Racek v pracovnidny odpoledne, kdy Vyše v pět hod n do Velkých
Hošlc, kam dorazi pěl minlt po pú šestéV 17.40 se Vryda zpěl do i,lalých Hoštc, V soboiu
Vycháze] poŠtovnýz lr/alých Hošic V ]0 30, aby se z Ve kých Hošl c vrál lv ]],45 Dopoední
donáškovou sužb! z Velkých Hoštc obsiaráVal přesponi islonoš V 9,25, Roznáška poštv
Vyžadova a as 3hod ny.
Včefoenc 1938serozhodlFranišekRáceknamistopošlov|éhorezgnovai DůVodemby
značný nárúst poštovnich Výkoiů, který solvse se zoslienou politicko! sluaci VokoiMaých
Hoštic stát najima] pro siavby Vojenského opevněni množstvi dělniků z jiných čásli répub ky.
což Racék Ve sVémzdúvodněnish.n!
Mlnuléhó róku zanéshánó byló na obranných státnich pracich v
Hošhcich přes 6aa
.]ělnlkú,vesnés cizich z valašska a slóvenska, kleřinejen danu často^lalých
psa]i, že se za ňihulý nk
pródaló jeh paštavhich známek přes 8 60a
Kč ale
ještéhúře bylo s doručaÝánin je]ich dapisů
dašhjch z .]anaýa. kcly pose| na .iJzných a ýzdá]ených slaýbách ý pa]ich daptávaú se muse]
na a drc sáty, čiňžztrá cel h hoha ča su
Dále uvádél, že plo doručóVáni dopsú ]e nezbyiné s nékóho najmoui. .ož músi být
piedevšimosobaspoeh Vá, Z peněz, kleré mě kdispozc,loRacekneňohlzaPatit,lr,4ěl]ž]ednu
špatnoúzk!šenosl,žejirnna]atáosoba nedorUčla úrčitýfinančniob.os.tierý ón sám oakmuse
Ř"ort" s'a po-t o,to o, lo,-o póqó,l é- l u
odŤ", ,
^;l(
liJ'
01 se-c5,elepeuel e
/,ó' J'-lo',l,e re.oo _
ovšem nébya nálézená PůVodnépožadova Racek 2 800 Kč žéspévu ..ši.!.f a ] "o,ob.
200 Kč
za pocha]zky doVélkých Hošlc, Kon.em července Racek přisiouplné dolód, {.. ňL Ťě o býl
ó',+L -,da
Jold,erc-ooo^alo.,e2csoa.Joóno,1)éoó,L,ovcllposl_'l.,,,
-,,-ó.,
l"l
Hoštc soUčasně by] obor působnosl maóhóšt.í: ]oštcvny rozšiien
nazás kydo5000Kč Učnnostinabyládóhoda1 záři]938 DoUhovšak,iecekióÝéhózÝýšenj
neúži,prolože mezi 8 _ 10 ii]nem ]938 by zábrán poštovniúřad Ve Vek_i.h Hošlci.h Ně
chúzky dó Ve]kýclr
meckem,lim pádem se IákéjemU podřizená poštovna dosláá pod néhečkóU sprav! opavské
í.anč|iiedtelstViby o pieméněno na řišské ied telslVipošt, oVšem dojeho kompeience spádáló
pouzéú2émisUdet nikó]iH učinsko. Tenio izv Ahréich byi územně podřizený ř šskémU iedile stVi
V etech 1938 1945poŠlovnaVMaý.hHóšticichnef!ngovaa,ojejiobnóVeniovšemióVá
réprezenláceob.eUsiovaiajžodprunichmilovýchdnú.Dne']5květ|a1945žádazde]šimístni
národni výbor o ziizení pošlovny v obci V dop]se opavskému okrésnim! nářod.imu Výbófu
doporuó lVýborna mistovykonavate|e poštovnis užby2dejšihoobčanaAlionseVla.u(nar 1915)
Vieho próšpěch sVědč lo piedVáléčnéčlenstviVsoc]álnědemokratickéslraně a skulečnosl, že byl
po změně režimu v roce 1938 nucen lvalé Hoštice opustit, Vrana nebylještě V iijiú ]945
k |aezeni. úda]ně pobýValněkde V pohraniči, Proto bya na rnislo doporučena uchazečkaAnna
KopcóVá (nár 19]0). půVódéň 2 chlebičova Byd ela VMalých Hošticich na u iciBe|ešově č,18
(dnes sezská) a o mislo se !.házea již V čefoenci 1945. V žádostiUvedlá, že V misté svéhó
byd štěmůžerovněžza]stitVhod|oumist.ostpropóšlóvnuVekohoštickýpoštovniúřadvesvém
zdUvodněnipótřebynoVésiypróMaléHošticeVyjmenoVa úkolyóbnovenépoštovny
1 spráVa a Vede.'poštovnv 2hodinvdennéi
2 doručeni poštyVobvodu poštovny.
3 pochlzkyzpoštovny kúiádúVe Ve kých HóšI ci.h.
sta.ove| Ve výš i"::.- '""'-"'---'''"""'
6.000 Kč ročně, cóž bya čáslká sožénáž 4 800 Kó
za Vedeni pošiovny a doručování pošty a z 1 200 Kč
za pochúzky mezj poštovnou a pošto! Ve Velkých
Hošlcich,Póšlóvna2áčaaiúngóVatk1 pros|ci1945,
z duvodu přetfoávajici iespokojenosl s Výkoneín
plá.eAnnyKopcovénakonecnepřežiapoštovnavN4alýchHošlcichani]edeníok Jžk31 květn!
Pat
pro Annu Kopcovou bV
]946 byllento pobočný úřad zr!šen a Malé Hošl ce opět zařazeny do přespo niho doručovaciho
obvod! pošlyve Ve kých Hošt cích,
V nedáVné době se otázka obnoÝení pošiovniho L]řad! v Ma ých Hóšt]cich slaa opét
aktuáni když byly rozprácovány p]á,ry na viceúčelovýdúm, ktérý by mé Ýzn knout ádapta.i
bývalého kráVina na UlciU kap e, Mezij ným veřeinýmis|Užbamise zde počilá laké s pobočko!
pošty Pronašeobčanybylobya]]stéVitanápomoc,neheděnáskuteónost žéMaléHoštce]ako
mistní část opavy spňu]i !ž svo! rozohou charakler městské čÝn Vnižbypoštabýlměa,
Zbytečnými prulahy a obslrukcem nékterých občanúV bezprostřednim okoí budouciho
Viceúčeovéhodomu Všakí nančněa pro]ekioVěbezchybně př]praýenýplán úVi2 na mrtvém bódé
Bez póiřebných financi které měsió opava V přištich letechjslě klomUlo účelUVe svém.ozpočlu
neuvo ni bude pošla V Maých Hošlcichješlě néjaký čas pouze předmětem podobně aděných
h slorických č énků]ako]e právétento.
z Hoštickéhošachu
V nedéli 18,3,2012 se hráo piedposledni ko|o okresniho pieboru a náš ým Wbooval
cennou remíz! v Pjšl, Na zápasjsme se pociivé přpravóVáiá Vyjé| jsme snad v nejs]|néjŠi
sestavé, UtkániprcVázeo veké iáktizováni2 híáčimuselipodřidil sVé zájmy potřebám celého
týmu, Rem izU jsme chtěli Uhrát, protože by a ]eštéteoretická možnosi že by nás moh doslhnóUt
tým z pos edn iho misla Takto jsme si sa mi zajisi li selrván i V okresn im pieboru pro přišti rok.
Vyhodnocenij€dnolivých hráčůzveřejnim až V piištim Vydánj zpmvodaje. aby moh o být
úp|é.Jž led lze řici, že máme dostatečnou člénskouzákadnu a že se nám daii stabiizovál
hráčský kádr Atakéjižtedděk!.]]iVš€m hráóúm, Jaktém, kteilv tétó sezóně hráli_zajejiclr Výkony
asnah!,iaki tém kteříbyizapsáninasoupsce.aenedosta]přiežitosthrái zajejich podporU
1
ŠKPóqó BldšóV nád Bud šovkoúA
3
a
šk T] MsADoniBerešoV
ŠK'UFíeda Daíkov čky
6
šo rJ HÉdec nad Moíavi.,
l0
,D
ŠKU Lipý Ma á Ho§ce
!J'T-s
1-
ť
V
to
mto roce jsme
žorgan]zóVá šáchový krcužek
plo naše déti s
láskaVým
le n im pani ředite
sVo
ky
Nlgr lMlčochóVé probihá króUžek
Ve ško nich prosiolách V době, kdy
děti ]ešlě býVa]i ve školni družině
Zájem, ktérý děii proievly. nás
H ošl i cné šdchóv
V sobótu 24,3 20]2
probéha akce,úkid odpo
čívad]a'VyUžil jsme pěkného
počasi ke splnění svého úkolu
a Vrh i jsme se na ]amí Úklid
ódpočjvádla pro cyklisty zilze_
ažpřekvapi Pochop ielné, že pie_
kvap€ni je lo přiemné a máme
z ného radost, Doliéiméžédéti
vydrži ne]en do konce škoniho
rcku, a e budou pokaóova1 ivroce
dálšim, Vedeni kroUžku á 2á_
kadniho irén]nku se Ujal pan
]\4ichal
klerý dojiždí
z
Doniho
Bénešova,
kdé láké
^4rkVa,
NW
trénuje malé šachisly, Kroužek
probíhá vždy V ponděli od 13:30
é na.leje
sboí dobrovolných hasičůV lValých Hošticich
Pryníakcinašeho sbor! Vletošnim roceby]apNnipátekÝ měsjci Výborová schi]ze avetň
iV
njno vý ezd zásahové ]ednotky na pomoc proles onálům připožárU búnkru ná konc naši
hod
NásledUiiciVikendismesesešlivsále obecníhodom! náVýročnivalné hrcmadě, kd€jsme
zhodnoiiiuplynulý.ok.ieklsjconáščekáV etošnimrcceaoceniiněklerézasloužléčeny.aety
současné.Nesmírně nás těši tá skutečnosi že schúze se zúóastniizást!pcisožek obce, Velký
počelstaršichčenťlale tinejm]adši,kteřinechal odpoónoltsvépočitačeapřšimezinás,
Po ce]ý edéi jsme shárěispoizory kleří by nám Vypomoh]s cenami do iombo|y
ia tradični Hasičský pes. V době piiprav pl€su, kdy ženskédružstvo připravovao ceny do
tomboly muse]a zásahóVájednotka kvůliVelkým mrazúm Vryjel k čerpánlsklepa, kde mráz rožtrhá
pilvód vody, Tato Událost nic nezménla na lom, že ples by opétVyprodán, Proto se omouváme
iěm, na kleré se nedostaó Ťakto bych chlě loulo ceslou jménem hasičůz naši obce iěmlo
sponzor!]m poděkovat za reiich přizeň protože nám hodně pomohli Nebýt někte.ých
spolUobča|ú, mohlo se bavit mnohem Vice l d i V noVém Vlcéúčelovémdomě. ŠKoDAllI
Když začay povolovat mrazy, bya znovu svoána zásahová iednotka, aby Vypomóhá
přimón]torováníiekyopaÝyaMoravcezdL]vodúnaplavováníeduVněktenýchkrtickýchmistech
iek a stolpa]ici hladiny, Naštěsiise tato hrozbá nepotvrd la a také prudké olepeni nebyo tak
hrozivé alókVodyv řekáchzača klesal,1akžejsmemohlUspořádattUrnajpárůVšjpkáchasloním
ien se. Turnajese zúčasin]li]akčenové, tak někteřisponzoii, ce odenniturnajVyhrá párKaieina
Tošenovská
a DJ
Tomáš orlík, BlahopřeimeI
BěhemzimnilroobdobísežákovskádružstvascházejíVtéocvičnězŠza cožvedeiiškoly
děkujeme, že iám to umožňUje. V půlce březná,jen co se trošk! ol€plio, Vedoucižákúse svým]
pornocniky Vyláhl překáŽky a na asíatu,u starého kravina'zaóal nacvičóVat d sc p ínu 60 m
s překážkami, jeLkož se přlh ašujína ve]kou haLóVoU sóltěž nazvanou ,,Moravsko,b.skydské
šédesátky"VeVilkóVické hále. ProVšechnytobude něconovéhoá hlavněVelkýzážitek
DíUžstvamužú,ž€n a dorosiu už pomalu začinaji VytahóVat sVé načjni, ale zalimjenom
z poh]edu Vypiováni nékteďch nedostaikŮ na nových had cich, Koncem biezna se chystáme
zkráš ]t našíhasdjrnu a to předevšiň Vymaovánim Všech postor V piíštim obdobi nás čeká
spousta t.éninkúa připrav na soutěže, které úžzáčinajivkvěhu a hlavně vlomto měsícijichje
lrod.ě provšechna družsÝa nášeho sDH,
koncem kvěhá se v naši obci uskltečni okresní kola
žáki] a dorostu hry PLámen a zaóátkem čéNnaokresni kolo
rnr]žůa ž€n, o lěchtó akcich budeme nlomovat na .aši
výÝěsce a V mishim rczhasu,
Za sDH
pavelvénóek
štárost2
Připraveni na jaro
I
Lyžář, donucenipíúběhem zimy, brainohy na ramena yze na střechy áUt, řižky mezi
kÉ]ice chleba a uháně vstřic novým dobíodíUžstvímdo lůná Jésenikůi zkušeiě]ši do Ap
aDolomitú,Jenmyzarytjfotba]stéjsmeje,rtakzlehkás]astiěpóirlaskáVai.žejetovaslnéíajn
koproul s na tráVé na Vánoce čisiveslra, diky tómu proběho pár nepánovaných iotbálkn
asb ížícímsekonceňrokujsmesitakmohzpeslřilpúVodnězamýšenoupáUzU,
Dústo]ně jsme se rozloučl s rokem t.adčnim uikánim,Nad káp.Um,pód kaplcum'
a pokláiké novoročnipaUzé opétnastay připravyna násedujiciakce, Jáko prunlzn ch proběh
Ples sporlovclr, seša sé opěl Výbórná paria, kierá za přspě.iskUp ny Bledu e rcztáčela kola
dóblé zábáVy |a pré oblálky až do brzkých rannich hodn konceín |€dna méa zaóit zimní
připrava Amužstva, aesotva k Ucipohledá sVé dóbřezaložené kopačky, přišlviakslné mrazv,
že byo nutné přip.avu přeruš t Tá pokračova aážVdr!hépo ovině února, Minižác a staršižác sé
zúčasinij několika ha osý.htUmájir, Ve kteďchvybo]ova]ipékná Umístěni a dóVezené poháry]sou
tohodůkázem Fótográfovémlshlch nov n se pietlačovalioVýhódnějšipoz ce prozvěčněnítěchto
družstev na svých stránkách, Určilě bych chtěl poděkovát 2á propagaci našeho oddi! iobce
Během února iaké proběh a VýročniVoebnlschúze, na kieé byl mimo iiné zVóe. nový
Výbor předn€sena VýrcčnizpráVa izpráva o hospodařeníoddilu á nástiněna činnósl pró etošni
rck, Probéhlo iáké několik připráVných !tkáni obou mužských mánšaftů
stih jsme také březrový sběr šrctu, spojený s blgádo! ná hlišl Děk!]eňe Vám,
občanúm, ktelljste nás pódpoři] 1o!lo nenáslno! iormou a př]spě tak na clrod našeho oddiU,
V réíjcbr]gády se nám podař o ČásteČnéodskánil pléóhový plolza pe€oou, upravi( zeenou
žón! před Vst!pem do areá]u a připravil areá ia janičási soutěže, Násedujiciden proběhlá
Valná h.omada ceého oddilU na které by znovuzvoen siaronovýVýbolá by i odíněiěni býVa i
členovéza svo! d o!ho|elou činnosl a reprezentaci oddi U. By ]ló pánovéAlóis Gratza, Richard
Vánék a Er.h Unrúh Přnesl na ukázku iáké několk lr storických íotograíiípocházejicich
z šedesálýclr let mruého sloleti chtéli bychoň Vás Všéchny požádai kieři mále V albech
založeny iotograne siarši20 et týkáji.i se íolbalu, hoke]e, tenisu čimistnich spoňovšť, ojejch
poskyhuii kbudoVánéň! di9itá nimU aróh Vu na našich Webových slránká.h. Ť},1oiolo9Éfe]sme
schopni ia počkánijlriedvlál tzpět pro připadnéobavy žébyseztráty
vtěchlochvílíchj]žběžitréninkyna plnéobrátky, veškeréze ené plochy]souvyužityna ma
x mum a jarní část soutěže olevie a brány á.eá ú i pro Vás, lano!šky ma ohošické kopané
Těšimese naVašlpodporUá přízeň, kterou budeme dozaj sla potieboÝai.
zpráva hokejového oddílu lMalé Hoštice
Vzhledem k piisnýň pravdům V soulěžich AHL a PHL, hÉiíciv Buy Aléně Klavaie,
]sme sé opět přihLási i do okresni soUlěžéV opavě
začátek sezony jsme začai]ednim připÉvnýnr utkánlm v Kravařich. Do okresni soulěže
vopavěsepřihási]o5dr!žstevsoutěžbylarozlosovánačlyřkoově bezpayoff, Předsezonou
jsmé Věděl, že moc vGzstvi nebude, ae pieslo ]sme nastupovai ke káždému utkání
p.o co nej epšíVýsledek ce]kem pétkrát sé nám podaii o Vyhrát, 2x nad ce kem Hc Kuznik,
2x nad sK Kravaié a iednou nad Hc Buy, Moc nánr nechybělo v Krnově, kdy jsme prohráL
5 |3,Veikouoporou by yopěibralřiBlagovi, celkově končlme na 4. m istě.
Pro přišlisezonUještěnevime, kde budeme hrát, protože okrcsiisoUiěžv opáVějehodně
náločná Richard B|aga má nabidk! z Horního Benešova, kteď hlae k6jskou soutéž,a pokud
jipříjme.budevelkýprcblémhonahrad]tJémožné,žesepiihlásimedosoulěžePHL,Jeiamvice
družslev a pro nás hratelni soupeři než V okíesii soutéž,Každopádně tato soutěž jé linančné
Tabulka sout잀 Al oP lMUŽl
1
Hc Krnov B
2. Hc AUTo KUZNÍK
3. Hc Buy cenlrum Kravaře
4 savia Maé Hošljce
16
16
14
8
167
165
1
2
0
0
] 06
661
992
la 84
,i
33
38
96
12a
29
18
14
1a
1
Na konci rckJ jsme uspoiádai Vélký hoke]ový
ápas, hokéjisti pmti spoňovcům z i,la ých Hošiic,
Ti, co přišl, iak si doble záhrál a hlavně póbáýil
sámisébe, Výsledek prc veký počet hráčúienl
žnáín'
za oddí hokeje:
předsedá óddiU
Mirósláv l-|níUh m]
zahrádkářské aktiVity
LákaVé a dlouho očekávané súnéčnipaprskyjiž prcbouzeji přírodu 2e zmniho spánku
Čeká nás pilemné rcčni obdobi, Ve kterém se bldeme rádovaize zeleoající se lráVy, z pučicich
pupénn á prynich rožkvetých poslújala. Našezahrádky wbizejik oč stě od suchých čáslírcďii
V
etošnim roce ]sme iž Uspořádai lladčni
záhddkářský ples, kte.ý se konal11. únoíav sá e U Lipy, K láncia pos echu nám hrá o Duo D+V
z osťavy, atmosféra plés! byá Výborná a vš]chniplitomnl se dobře bavi]. chtělibychom Ve ice
podékoÝat sponzoúína dárcl:]m, kteři přspéliVěcným dary do osováni púlnoólriho piekvapeni
aóenúm. kleiipomohlis přípíavou p e§!
25. úno.a seVobecnlm domě kona a wroólriólenská schúze spo]ena sosavo! 50 Výoči
založeniČeskéhozahrádkářského svazu v Máých Hošticích, Přilélo savnosinipřilež]tostibya
předána zahrádkářská Vyznamenánl zasloužiým členům,Komentovanou íotografckou
vzpomín ku na úp ynulých 50 et př prav !i F ]\,llýnek, J, PaVeroVá a ]WDi s, Kúbesá
zaúáílkáii ae nezaháleli áni V zimě
V letošnim roce plánujemé uskutéěnittyto akce:
Vbřeznu nebozačátkem dubna se pódom]lvě sobecnim
úraoe po,|alaaé ó jo-b, nd,J|. o!a>,é,"lerě,př-
.
.
Béhemjala próVedeme úklid V našemareálu na Dr!žslevni
u icia budeme pokračovatV L]džbé chálky.
. 30 dubna poskyheme náš a€áL čarodějnicím, aby mohly
!!lL,ei1'</ť, rádl l sel ) 1á9lednim p'iJodem leslLi
a závělečným re]em na hliš1
. l letos na přeom! dlbna a května, chceňe lskOleČnil
zájezd do Po]ska na květinovou burzu v Tychách s dop ňu-
.
ho,cem
héh.
1éoo zéi;,l e- če,Ýrá plj.L,". e
uskuteónil dalši cyk!isl cký Výlel a pěšíluristik!, Trasu a datum
upřesnímepod e počasi
. V čérunuse zaměříme na úpravu zeených plóch jak
obecnich,tak ivnašémareálu
. Rádis€ žL]časlnimeitumáje s ožékvlenisea akce ,sranda
.
country Véčer,který s€ stal]iž trad ci, plánUjeme !spořádat
v některém z leinich ňěsicú á isle na ně VŠichni sldečně
. V dobé óllá\} V"|ohoš,(€1o odplslJ
s
Vas ,o]lé:
dovoujéme pozvat iá výstaÝ! Výpěstků s nabídko!
piúemného posezeií dobréhopohoštěníVnašemáreáu,
. Ná pře om! záiia října5iad počasídovoli!spořádaidruhý
cvkloý;leiči pěši turist kú.
. Věřime, ž€ se ia koic roku se]deóé V hojném počtujako
účastnJcs lvéslrovského běhu,
. Všochnypotiebné iníorma.e óplánovaných akcich najdete
rá
á5 Wlé)Le - \áplé B loere V;. río'mo\"l i
Přěj€he
a
o,o
všem krásné prožiti velikonočních sÝáiků
nádherné,sluncem zalitéiáro,
Za
Čský zahÉdkáiskýsvaz Ma]é Hoštice
Historie na fotografiich
PóhLed na snimky našich piedků ]e časio tim jedi.ým, co nám v souóasnosti přpomíná
jejich život Někdy ozeznáVáme íysy dědečka či babčky Ve svých détech, anž bychom je
samotné v iorn věku rnohL zažíl,Díky pamět našich nejstaršjch spoluobčánŮ tak múžeme
pro budouci 9enerácezachytit okamžiky, klerébyiinakUpadyVzapomněni,Jednazne]slaršich
občanek Málých Hoštlc, paní l,iarkéia Woschnková, poskytla pío MaLohoštický zpÉvodá]
skupinovou foiogÉfi dětia dospěých, jak je záchytilnez.áňý folograf před piiblžně 80lety.
Ne Všechny osoby na obrázku se podař]o spo eh ivé deniiiikovat, ae možná mezijmé.y nébo
obLče]i náEzile na svého předka či přibuzného, Za poskylnulí snimkú komentái páni
Wos.hnikovéděkujeme,
v lvlalých Hoštjcich v póloviné 3a. le! 2a. slo]etí. Fotagélie byla pořízena
"Kinllergasse"
před domeň na dhešní ul]ci svobacly č. 7, vza.lu je vidět dům s dn6šni adrcsau svobady č. 5.
sto ícíhomJ řáda, zPraVá
Máíie Múlerová, olga Heíffannová_HenzóVá. Lýdie Wo.hová, Erich Bia, Anežka Wochová,
[,laítétai,lůl eová-Woschniková (áUiorka komentrie kfoiogÉiii),Anna Wochová, Toňáš lr,4 ýnék,
HidaŘehUlková Wa iráuda ]Vúllerová E ]a HermannoVá-Němčiková, Aloisié WochoVá
Druhá řada, zoráva
Elch Heinz (s ko oběžkou), Anežka staničková, Viktore BraUnschová, za ni Jan Honka Hedá
Biová, J ndř]ch Bia. Greta Pánková, zá niHeená sméiová, Luc e lr,lůlerová (s panéiko!), Emka
jeremiášová nad nim chapec a déVóe ??, Lěo Wjenzek, ža nim LUcé Tamíalová,
Ema
Támfalová, nad níPaVa Braunschovásdítěiem hmóU, ?, RejnertŘeh!lekG ko]oběžkóú)
?
sedici spodni
Alois
řada,
zDEla
B6lisch, dží]e]Roberi staniček, Walter
Pavel Wienzek R chard R bká, 2á nim Max B
a,
N4úler, Elich stániček, drži jej Eduard Múller,
Anna
Ann. Kr2VároVá
Rehllková
Foímou sponžoíškéspoUpíá.e Vylska iskárna
GD
M. é Hošičé,

Podobné dokumenty