Výroční zpráva o hospodaření školy

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o hospodaření školy
Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: [email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy
Rok 2004
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
Pro: ČŠI, Město Nejdek
Příjmy a výdaje v r. 2004
1. Příjmy:
Příjmy celkem:
z toho:
a/ Investiční prostředky:
2 719 022,00
b/ Neinvestiční prostředky:
z toho:
dotace ze stát.rozpočtu
z toho:
mzdové prostředky
pojistné
FKSP
DVPP
SIPVZ
pomůcky ONIV
2 719 022,00
0,00
1 988 132,00
1 438 550,00
503 492,00
28 772,00
1 346,00
5 100,00
10 872,00
dotace od zřizovatele – provoz
dotace od zřizovatele – odpisy
dotace od zřizovatele – TOS
příspěvky žáků
úroky
sponzorské dary
ostatní výnosy
hospodářská činnost
Dotace Evropské unie – projekt Socrates
59 000,00
42 030,00
50 000,00
395 920,00
259,61
25 000,00
12 001,20
12 000,00
134 679,19
Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2004
Hudební obor:
roční příspěvek
přípravný ročník (PHV)
I.pololetí
1 hod.teorie týdně
II.pololetí
1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová
výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč
1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč
1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč
1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
(2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč
Stránka 2
Kurzy pro dospělé
1 hod. nástroje týdně
5000 Kč
Výtvarný obor:
všechny ročníky
1600 Kč
2. Výdaje:
Výdaje celkem:
a/ Investiční výdaje
2 716 435,27
0,00
b/ Neinvestiční výdaje
z toho:
mzdové prostředky
odvody (SP, ZP)
FKSP
spotřeba el.energie
spotřeba vody
teplo
služby
z toho:
telefon, internet
ekonomické služby
pojištění
ostatní
opravy a údržba
materiál
z toho:
učební pomůcky:
software
DHIM
ostatní materiál
čerpání sponzorských darů
čerpání dotace města TOS
ostatní náklady
cestovné
odpisy ZP
hospodářská činnost
Socrates
2 716 435,27
1 438 550,00
497 636,00
28 771,00
25 025,00
9 121,00
89 892,00
113 132,80
21 402,10
42 710,00
11 031,07
37 989,63
56 244,10
243 789,68
17 310,00
9 190,00
60 008,00
82 281,68
25 000,00
50 000,00
24 420,37
1 581,13
42 030,00
11 563,00
134 679,19
Hospodářský výsledek
2 586,73
Komentář k hospodářskému výsledku.
Hospodaření ZUŠ za rok 2004 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2586,73 Kč. Zisk bude po
schválení přidělen do rezervního fondu.
Stránka 3
3. Tvorba a použití FKSP:
a/ příjmy
převod z r.2003
příjmy za r.2004
celkem
63 109,30
28 771,00
91 880,30
b/ výdaje
dotace - obědy
kultura, tělovýchova
rekreace
celkem
zůstatek k 31.12.2003
9 864,00
2 176,00
10 500,00
22 540,00
69 340,30
4. Kontroly:
V roce 2004 nebyla vnějšími kontrolními orgány provedena kontrola hospodaření.
5. Komentář k výdajům:
Investice:
Nebyly.
Učební pomůcky:
bicí souprava SONOR
činely Headleiner
stolička k bicím
DVD s videorec. Thomson
trubka Weril
mikrofon Behringer B-2 PRO
mikrofon Behringer B-2 PRO
volume pedal BOSS FV50H
napaječ Behringer MIC 100
pouzdro na trubku
Software:
Byl zakoupen hudební software Band in A Box.
Opravy:
částečné vymalování chodeb
vymalování tříd a sborovny
obložení WC a umývárky, vymalování
opravy hudebních nástrojů
DHIM:
Stavitelné lavice (11 ks) a židle (22 ks) do třídy hudební teorie.
Kancelářská židle 8 ks.
vysavač Elektrolux
pouzdro na el piano
Stránka 4
pouzdro na keyboard
žebřík hliníkový
Účelová dotace města Nejdek:
50000 Kč, které škola obdržela z kapitoly TOS jako účelovou dotaci od města Nejdek, bylo použito v souladu s
uzavřenou smlouvou na částečnou úhradu tisku trojrozměrných knížek – leporel, vyrobených našimi žáky při
realizaci projektu „Voda, pramen života“ v rámci vzdělávacího programu EU Socrates.
Sponzorský dar:
Sponzorský dar ve výši 25000 Kč byl použit na částečnou úhradu tisku výše uvedených knížek – leporel.
Služby:
Poplatky za ekonomické služby
Poplatky za telefon a internet
Poštovné
Pojištění
Praní ručníků
Poštovné
Ladění klavírů
Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.)
Energie:
1. Dodávka tepla a teplé užitkové vody
2. El. energie
Socrates:
Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné.
Doplňková činnost:
Z příjmů doplňkové činnosti byly částečně hrazeny náklady na zhotovení trojrozměrných knížek – leporel.
6. Závěr:
Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 24.1.2005.
Miloš Baumgärtl
ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 21.01.2005
Přílohy: 1. Rozvaha
2. Výsledovka
3. Příloha uzávěrky
Stránka 5