Trestní příkaz č. 113/2004

Komentáře

Transkript

Trestní příkaz č. 113/2004
PokračoYání:
-2-
lT
106/2001
čimžspáchal
trcstný čin porušování autďského práva, práv souvisejicich s právem autorským a práva k databázi
po{]le s l52 odst' l trestního zákona'
a odsuzuje
podle is 152 odst.
l trestniho zákona
se
k třestu odnětí s\'obodv v trváni
l
(iednoho) roku.
Pod]e $ 58 odst- l trestniho ákona a $ 59 odst' 1 tÍestního ákona
podminčně odk]ádá na zkušebnidobu v tn'áni 2 (dvou) Iet.
se
ťkon uloŽeného trestu
Pod]es5]odsl'llrestnihozákonaseukládápeněžio'tÍeslvel"jměře10.000,-Kč.
Pod]e $ 54 odst- 3 tÍestniho zákona se s1anoví náhradní trcst odnětí svobody v tr.V'áni 2
(d1'ou) měsíců,pro připad, Že by peněŽiý trest nebyl ve stanovcné lhůtě lykonán'
Pod]e s 55 odst'
lc)
tÍestniho zákona sc u I(l ád á tÍest propadnutí Yěci a to:
- PC case obsahujici 1 ks FDD mechanika, 1 ks CD-R mechanika, 1 ks CD-RW mechanika. 1 ks
externi IIDD disk,
- l L' cD s lrabiČlou - hry l.
- 1 ks CD s kabičkou - hry 2'
- l ks CD s kabičkou - hry 3'
i ks cD s kabičkou - hry 4'
- l ks CD s krabičkou - kubíčko'jablka'
- ] ks cD s krabičkou ' krubičko heÍ 3.
' ] ks CD s kabičkou - Po]da.
' ] ks CD s kabičkou - Polda 4'
' l ks CD s kÍabičkou - Mechwarrior zl.
- l ks CD s kabičkou - Kingpin,
- l kS CD s kabičkou - Crimson Skies.
- l ks CD s kabičkou _ Deux Ex'
- l ks CD s krabičkou - worms Armagedon'
2 ks CD s kabičkou - UnÍeal'
- 2 ks CD s krabičkou - Prjsoner of war' Heaq/ Meial F' A' A' K''
- 2 ks CD s kabičkou - B]ue Shiit, Gunnan'
2 ks CD s kabičkou - Pharaoon, Age olEmpires 2,
l ks CD s kabičkou _ Ghost Recon, Chost Recon _ Islad Thuder'
_ 2 ks CD s krabičkou - Anrerican Mc Gees A]ice.
'2 ks CD s kabičkou - set]ers 4 cZ, warcaft 3 cZ,
- ] ks CD s krabičkou - Real Waí,
- 2 ks CD s kÍabičkou - Hired Team' Knjght Rider,
2 ks CD s kabičkou Desperados, Robin Hood'
_ ] ks CD s kabičkou _ Medal ofHonor - A1lied Assault, MoH _ spearhead,
_ l ks CD S krabičkou - l.lying Corps,
' l ks CD s kabičkou Monsters Nc Pinba]l Panic,
I ks cD s krabičkou - Grunlz.
_ l ks CD s křabičkou'Turok 2 - seeds ofEvil.
_ I ks CD s kabičkou - Requienl,
' 1 ks CD s kabičkou - Daikatana,
2 ks CD s kabičkou - F/] s-Korea' Hind'
_ ] ks cD s kÍabičkou - JaZZ Jackabbit 2.
'2 ks CD s kabičkou _ N'íotocÍoss' Madness 2, Drome Racer,
'2 ks cD s kabičkou Giantsi citizen Kabulo.
2 ks CD s krabičkou - Platinum Pinbal], Advenlure Pinball, for' inslad,
_ 4 ks c]D s krabičkou - Hugo - ces' ko]' svě', taj. les, zinl. hra' dobÍ. v dŽun',
_ 1 ks CD s kabičkou - NoÚ Robinson,
Pokračo\'íní:
-3-
L ks CD S kÍlbičkou ' \Íoto Íacer 3.
- l ks CD s krabičkou _ Collin mc Race Rallye 2'
- 1 ks CD s kabičkou ' NllL 2000' Actua Soccer 3'
- 1 ks CD s kabičkou ]!íobile FoÍce,
] ks cD s krabičkoLl Unfeal Toumament.
'l
'
ks
cD
s
kabičkou QLlake 3'arena
ks cD s krabičkou _ oni.
' l ks cD s kabičkou _ Dukc Nuken - Manhattan Projekt,
- 2 ks CD s krabičkou _ serious Sam 1,2,
'2 ks CD s kabičkou - }Iarry Potter l,2,
' 2 ks CD s krabičkou _ Arx Fetalis' stea] Tide'
- 4 k5 CD s kabičkou - sudden Strike 1, 2' FoÍeveÍ,
] ks CD s kabičkou _ Tnlnanli 2265.
.-
1
- l ks CD s krabičkou Rally Chanrpionship,
- ] k5 CD s kabičkoLt _ cover ops:Essentia],
1 ks CD s kabičkou _ Kiss Psycho Cicus,
- ] ks CD s kabičkou _ Mechlvarrior 3,
- ] ks CD s kabičkou - Unreal 2,
- ] ks CD s kabičkou _ Soldier ofFortune.
- I LrCD,Lrrbickou -I irer Hunr.
- 2 ks CD s kabičkou - Iřon stoml,
_ i ks CD s krabičkou _ shadow Force _ Razor Unit
2 ks cD s krabičkou - c&c Red A]ert 2 _ YuÍil Revenge,
_ l ks CD s krabičkou - Refum to caslle \\io1fenstein.
- l ks CD s kabičkou _ Hitman 2'
- 1 ks CD s kabičkou - Die HaÍd - Nakatomi Plaza.
' i ks CD s krabičkou - GloLal operatins, Conflict: Dcsert stolŤn,
- 2 ks CD S kabjčkou operatii Flashpoint' Resistanc€,
- j ks CL] s kabičkou - Sp]inter Cell,
' 2 ks cD S kÍabičkou- rront Line Attack,
- 2 ks CD s kabičkou - Battlefield l9.12.
- 2 ks CD s kabičkou - Mafia CZ.
' 3 ks CD s kabičkou ' UnÍea] Toumanenl200].
- 2 ks cD s krabičkoLL - code Name: oLltbreak' Deadly Dozen 2'
- 2 ks CD s kabičkou _ Aechan8el Drakan _ order ofFlame,
_ 2 ks cD s krabičkou - Projekt Nomanda, shadow Mln,
_ i ks CD s kabičkou - steel Panthers _ world atwal,
- l ks CD s kabičkou - Supeíbike 2000, 200l
'2 ks CD S kabičkou - Camugedon TDR 2000, PÍo Rally 200l
'
_ 2 ks cD s krabičkou _ Rnlly championship 2000,4x,{ Evo]ution 2,
- 1 ks cD s kÍabičkou- Expendable,
'2 ks CD s krabičkou - crand PriX 4, Midtolvn Madncss 2'
- 1 ks CD s krabičkou - C&C - Tiberia Sun'
- I ks cD s krabičkou - c&c _ Renegate,
' 1 ks cD S krabičkou ' PÍoject IGI,
- 1 ks CD s krabičkou - swal 3'
_ I ks cl] s kÍabičkou' c&C - gencrals,
' I ks CD s kÍabičkou - sys!ém Shock 2'
_ 1 ks CD s kabičkou - spellcros'
- 1 kS CD s kabičkou - Thc Thing'
l l í D. Ll Jbia}.oll - l\Íd\ lJ)ne.
_ 2 ts cD s k.ebičkou - No one live íoÍever.
- 2 ks cD s kabičkou - c&C - Red Alert 2,
2 ks CD s krabičkou - No one live lorever 2
- 2 ks CD s kabičkou - Přojcct IGI 2 - coven strike,
2 ks CD s k] alričkou 007 James Bond Night Fire'
- 2 ks CD s kabičkou - Red Faction.
_ 2 ks CD s krabičkou'Conxnandos 2,
- 2 ks CD S krabičkou - Conxnandos 2 hraci' 1 a datadisk.
1T 106/200,r
Pokračování:
- 2
ks CD s krabičkou ' FIFA 2002' Ral]y championship Xtreme,
l ks CD
- 1 ks cD
- 1 ks cD
L ks cD
'
L
l
-1-
s krabičkou - Ilalťt-ige, opossing Force'
s ktabičkou ' Instal ]
s krlbičkou'Install 2
s krabičkou _ Íns1áll
l
krabičkou windows 98.
CD s kabičkou _ windovs ]!{E
ks CD s kebičkou _ ofice 2000,
ks CD s
-
1
-
l ks CD
l ks CD
k5
l
papírovénr obalu
_
v papiro\'én obalu
_
L
ks CD v papírovénr obalu
ks CD l papírovémobalu
- ] ks cD \ papjrovém obalu
- ] ks CD v papiÍovémobalu
- 1 ks CD V papirovén obalu
1 ks CD v papírovémobalu
- 1 ks cD v papíťovó obalu
_
1
-
Cnle] intentios 2,
Exit wounds'
- 1 ks CD r papirolénr obalu - za nepřátelskou
_ I ks CD v papírovénr obalu - Scary nrovie 2,
_ 1 ks CD v papiro\ém obalu - cela'
-
'
1
-
1
'
-
'
'
ks cD v papirovén oba]u
ks CD v papírovémobalu
ks CD v papirovém obalu
1 ks cD v papirovém obalu
l ks cD v papirovém ob3lu
] ks CD v papírovóm oba]u
1 ks CD v papírovénoba]u
] ks CD \'papírovém obalu
] ks cD v papírovémoba]u
) ks CD v papírovémoba]u
l ks CD v papirovénr oba]u
l
l
l
'l
- l
'l
- l
_ l
- l
_ l
- l
'l
- l
l
-
ks CD v papirovém obalu
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
] ks
_ i ks
'
l ks
l ks
- l ks
_ l ks
' 1 ks
_ 1
L
_
l
1
resident evil 1'
loser,
enemy a! the gates,
hon na šakala,
_
- patriot
cD l,
patÍiot cD 2,
' sedmý ]rřich,
_ knights tale CD 1,
' knights tale CD 2,
-
- spiderman
cD
1,
' Spidemmn cD 2'
- Deset důvodůproč tě nenávidim CD 1,
_ Dcset důvodůproč tě nenávidin
CD 2'
_ Ze]ená mile CD 1'
- Zelená mile cD 2,
_ wasabi,
CD r'papirovém obalu - Pán prstenů _ Dvě věŽe cD 1'
CD v papirovém oba]u - Pán prstenů ' Dvě věŽe cD 2,
CD v papirovéfu oba]u - HvěZdná Pěchota 2,
CD v papirovén1 oba]u - Allantis III CD 1,
CD \' papirovém obíllu _ Atlantis III CD 2,
CD v papirovénl oba]u - Atlantis Ill cD 3,
CD !'pÍpíro\'émoba]u _ the Elder Scrools III N{orÍowind cD l,
C]D v papiÍovém oba]u _ the EldeÍ scrools III Monowind CD 2,
CD l'papíror'ém obalu _ A ofM CD l,
CD v papirovém oba]u - A ofM CD 2'
CD \' papiro\'ónr oba]u - A ofM CD ],
CD r'papíror'ém oba]u - Ralli sport cD 1,
CD !'papílo\'énr oba]u'Ralli sport cD 2'
CD \ papíÍo!'óm obalu _ Ral]i spoÍlCD ],
aD v papiro\'énl oba1u _ bectle craz)- cup,
CD \'papiro\'én obílu - hooligans,
CD r'papiror'ém obalu _ tomb raideÍ Iv',
CD r papirol'ém obalu - nladdel 2002'
CD r papirol'én obalu _ europcan air war
CD \ pirpírovénr obalu _ starship tropean wars,
cD v papíro\'én obalu so]d ier of anarchy'
ks
ks C'D v papílovém obalu
ks CD \ papirovém obalu
_ L kS
'
linii'
shaft'
hanibal cD 1'
- hanibal CD 2,
ks CD v papírovémoba]u - ryn'olený,
'l
- l
-
Mise,
_
_
soul Íea\'er II',
cossacks european wars,
cD \ papírovémobalu - silcnt Hunler
2,
kS CD v papírovémobalu _ Incoming Forces,
1T 106/200{
Pokrrčo\'átlí:
-l
'l
-
l
lT
-5-
l't Dl p-lrror ém .L'lll.
ks CD \ prpirolém obalu
ks cD \ papirovém obalu
106/200J
' lol'tl illlllerl.Jn rlcin!.
brany skeldalu Il''
_
_
Hugo - hledání slunečnic kamenů,
- ] k5 CD \'papirovém obalu _ A8e ofwonders tI.,
- l ks cD \ papíro\'ém obalu - StÍike fighteř pÍoject ],
l ks CD r papiror'énr obalu _ lndushy 8iant 2,
.I
lr( D\
fJpiro\enrobrhi. Uindo\\c XP
Podle s 229 odst.
_
1
trestního řádu sepoškozeni:
cere3]{ /eťh' s'r'o'. \J"ko\J a' J. PrJh]
5,
- l\hcro.olr t^orpur-rrion. Onc Microsofr Way 8. \Vashington.
USA,
Jlm]7. R]dek \'ondraČck. HetmJno\r c' J:' Pl3hJ 7.
- Electronic Arts INC, 209 Redwood Shores parl$vay, Redrvoo City
CA, USA,
Lingla, s'r'o'. Palackého tr' 35' Bmo.
'Son}'' Sony Czech, s'r.o., Vinohradská l74, Praha ],
- Wamer Bros, s'r'o', Na Pořiči č' 30' Praha i,
- SPI Intemalional czech republic, s'r'o'' Na Pořičíč. 3o, Praha
l'
- CNs IFPI, na Kozačce č' 7' Praha 2'
- CD PÍojekt, Konnlnardů č' 36, Praha ?,
' Media kade lnteractive, s'r.o', Pod Vinohradem č' 2, Praha 4,
- Aion cs, s'r'o', nám' T' G' Masaryka č' 1280' Zlin,
_
odkazrÚi s nárokem na náhradu škody na iizeni ve vécech občanskoprá\Ťich-
l'oučcníiProti
tomuto trestnímu příkazu lze do oltmi dnů odjeho doručeni podat u zdejšiho soudu
odpor' Právo podat odpor nenáleŽi poškozenému' Pokud je odpor p;dán včas a opÍá\.něnou
osobou, keslni přikaz se ruši aveYéci l.ltde naiizeno hlavnilieéni Pri oroiednávání vcci
r hl'rrnirn liČ<ni nen. s]rosoudce \;l;l pld,,Ťi l(1alifikaci ani druhem'l vim;rou r'e*,.
obsaŽenými v treslnim přikaze- Nebudeli odpor řádně a včas podán, trestni
ýrkaz sc stane
pravomocnj.m a lykonateln:im' V připadč, že obviněný odpor nepodá, vzttává se tím práva
nu
projcdninívéci v hl.l!'nim IlČení'
v Brun{álc dne
]0. 8' 200'+
JUDr' vladimíra Níašová, v.r.
samosoudcc
Za spráYnos1 vyhotoveni:
L.]l
iška Keíipná

Podobné dokumenty

912_VY_32_INOVACE_AJ_8+9_259_Famous places

912_VY_32_INOVACE_AJ_8+9_259_Famous places +wall&sc=8­18&sp=­1&sk=#view=detail&id=D864F2F87D3B12324BE1674A7CE AA5DCDEA715E9&selectedIndex=0 http://www.bing.com/images/search?q=red+square +moscow&cbir=ms&mid=07125B4A66A80B4A2EDF1FA2ECFFBECA4...

Více

Trestní příkaz č. 113/2004

Trestní příkaz č. 113/2004 čímžspóchaI trestný čin porušování autorského přáva, práv souviscjícíchs právem autorským a prá\' k databázi podle $ 152 odst. 1 tr' zákona

Více

TOP nejčtenější odborná lit.

TOP nejčtenější odborná lit. KN g'l7.298 Dehningová, xaLrina, Karibské spojky, aneb, Tam, KN 92:.79'll7 Dušek, Jaroslav, 1961_ Tvary tmy KN 92:7 Dvořák, František, okamžiky s umělci KN REG Dvořák, otomar, 1951- Českézáhady KN ...

Více

1. patro - Festival Fantazie

1. patro - Festival Fantazie volné hraní volné hraní volné hraní a předvádění figurkových, karetních a speciálních deskových her Dance Dance Revolution, Guitar Hero, RockBand, SingStar a další hudební hry

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced přejít (z čeho na co); změnit přemístit; přesunout (z/pře)měnit se (v něco) obměňovat

Více