Přehled českého potravinářství - Dokumenty

Komentáře

Transkript

Přehled českého potravinářství - Dokumenty
Přehled českého
potravinářství
Organizace a společnosti sdružené v České technologické platformě
pro potraviny a Potravinářské komoře České republiky
INFORMAČNÍ BROŽURKA S AKTUÁLNÍM STAVEM KE DNI 31. 5. 2009
Materiál je publikován za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR
(dotační program 10.E. Podpora České technologické platformy pro potraviny, Rozhodnutí reg. č. 1/2008-18020).
Přehled českého
potravinářství
informační brožurka s aktuálním stavem ke dni 31. 5. 2009
Slovo prezidenta PK ČR
Vážení čtenáři,
v rukou držíte historicky první vydání přehledu subjektů českého potravinářského průmyslu
sdružených pod Českou technologickou platformou pro potraviny a v Potravinářské komoře České
republiky.
K záměru vydat tuto brožuru nás přivedl zejména fakt, že mezi informačními materiály o českém
potravinářském sektoru se nenachází žádný, který by informoval o jednotlivých subjektech,
zabývajících se potravinářskou výrobou. Vzhledem k tomu, že pracovníci Potravinářské komory
ČR a České technologické platformy se na odborných akcích, veletrzích a výstavách doma
i v zahraničí setkávají s řadou dotazů nejen na konkrétního výrobce, ale také například na skupinu
výrobců určitého produktu, zrodila se myšlenka, přinést tyto informace v ucelené formě v jednom
dokumentu. Výsledkem této aktivity je tedy právě tato brožura se seznamem jednotlivých
potravinářských výrobců s konkrétním popisem jejich výrobního zaměření a kontaktními údaji.
Samozřejmě, že jako všechny hospodářské sektory, vyvíjí se i sektor potravinářský – slučováním
subjektů, jejich přejmenováním či v nejhorším případě také jejich zánikem. Proto není tento
přehled souborem statickým, ale v pravidelných intervalech bude aktualizován dle vývoje a potřeb
sektoru.
Jsem pevně přesvědčen o tom, že se tato brožura pro vás stane užitečným zdroje informací
a vítaným pomocníkem při hledání kontaktů.
Ing. Miroslav Toman, CSc.
prezident PK ČR
Úvod do českého potravinářství
Potravinářský průmysl ČR historicky patří svým
charakterem k nosným odvětvím zpracovatelského průmyslu. Jeho strategický význam
spočívá v zajišťování výživové potřeby obyvatel zpracováváním agrární produkce a uváděním vyrobených potravin na trh. K základním
cílům potravinářského průmyslu ČR tedy patří
nejen zajistit dostatek bezpečných a kvalitních
potravin, ale i posilovat konkurenceschopnost
a efektivnost potravinářských firem v zájmu
jeho dalšího rozvoje.
Míra rozvoje potravinářského průmyslu ČR je
oproti jiným zpracovatelským odvětvím výrazně
ovlivňována nejen vývojem světové ekonomiky
a stupněm její globalizace, ale i vnitřními ekonomickými podmínkami na tuzemském trhu (vývoj
koupěschopné poptávky, nastavení pravidel hospodářské soutěže, ne vždy vhodné nastavení
podpůrných programů…). V rámci dlouhodobého negativního působení těchto faktorů dochází
ke snižování dynamiky jeho rozvoje, omezují
se možnosti jeho růstu a klesá jeho výkonnost v rámci konkurenčního prostředí oproti
zahraničním výrobcům. Na rozdíl od poměrně
rozsáhlého investování v jiných odvětvích zpracovatelského průmyslu a tím výrazného nárůstu
tržeb, bylo v potravinářském průmyslu ČR v roce 2007 dosaženo naopak nižšího tempa růstu,
který se navíc opíral o vzestup cen zejména
v posledních měsících uvedeného roku. Stejně
tak u vývoje zaměstnanosti je degresivní trend,
kdy v souvislosti se snahou snižování nákladů a zvyšování produktivity, počet pracovníků
v jednotlivých letech od roku 2000 na rozdíl
od ostatního zpracovatelského průmyslu trvale
klesá. V potravinářském průmyslu ČR i nadále
dochází diferencovaně k negativním vývoji ve
všech jeho oborech, kterému bez stabilní potravinářské politiky státu nelze vlastními silami
jednotlivých podniků účinně čelit.
Podíl odvětví potravinářského průmyslu na zpracovatelském průmyslu v roce 2007, běžných
cenách u tržeb za prodej vlastních výrobků
a služeb činil 8,6 %, u účetní přidané hodnoty
též 7,9% a u zaměstnanosti 9,1%. To oproti
roku 2000, kdy představoval jeho podíl u tržeb
za prodej vlastních výrobků a služeb 13,4%,
u účetní přidané hodnoty 10,7% a u počtu
zaměstnaných osob 10,6% znamená, že dochází k trvalému poklesu ve všech hodnotících
ukazatelích.
Dalším negativním faktorem je, že z různých
důvodů došlo k omezení jednoho z významných
nástrojů pro jeho stabilizaci, zvýšení výkonnosti
a konkurenceschopnosti tj. k dalšímu snížení
státních podpor pro malé a střední podniky.
V roce 2007 činily tyto podpory pro potravinářské podniky 20,2 mil. Kč tj. o 23 mil. Kč
méně než v roce 2006 (podíl 1,2 % z celkové
podpory MSP) a dlouhodobě např. oproti roku
2005 dosahuje pokles o 167,5 mil. Kč a v podílu
celkových podpor MSP o 4,9 %. Obdobný trend
nastal i u ostatních podpor. Jde o Opatření
1.2 Zemědělství na modernizaci a rekonstrukci
výrobních zařízení, na zavádění nových technologií, zlepšení a racionalizaci postupů zpracování
zemědělských produktů. Poskytnutá podpora
v rámci tohoto opatření činila v roce 2007 celkem 126 mil. Kč ( z toho 38 mil. Kč z rozpočtu
ČR a 88 mil. Kč z EU). Dotace PGRLF formou
subvencí úroků z úvěrů na investice činily v roce
2007 u sledovaného odvětví 24 mil. Kč. Značný
zájem se projevil o dotační titul MZE – 13 – podpora zpracování zemědělských výrobků a zvyšování konkurenceschopnosti. Na celkový objem
prostředků ve výši 310 mil. Kč bylo v roce 2007
předloženo 239 žádostí. V rámci realizace projektů pak bylo uznáno 25,8% - ní krytí vynaložených nákladů. K podporám odvětví pak patřily
i výdaje na propagaci v rámci programu KLASA,
které i při snížení o 89 mil. Kč oproti roku 2006
činily 186 mil. Kč. Uvedený trend poklesu je pak
v rozporu s trendy v ostatních nových členských
zemích a dlouhodobě pak oslabuje naši budoucí
konkurenceschopnost.
Celkové dotační prostředky do potravinářského
průmyslu čerpané v rámci Mze ČR a MPO ČR
jsou v porovnání s ostatními odvětvími zpracovatelského průmyslu ČR značně podhodnocené
a nesrovnatelné. Navíc varující je skutečnost, že
výše čerpání podpor v průběhu roku 2007 byla
nadále ovlivňována organizačními personálními
změnami v odpovědných státních institucích
a v řadě případů i nekompetentností odpověd-
Úvod do českého potravinářství
ného státního aparátu. Nadále pak ze strany
MZe ČR, odpovědného za potravinářství jako
celku, nebyla v této oblasti věnována dostatečná pozornost problematice noanexových
potravinářských podniků, žádajících o podporu
u MPO ČR.
Stejně jako v minulých letech se potravinářský průmysl i v roce 2007 vyznačoval oproti
ostatním odvětvím nižší schopností vlastního
investičního rozvoje. Důvodem je především
existující finanční zatížení souvisejí s vynaloženými finančními prostředky na vyrovnání firem
s hygienickými a ostatními standardy vyplývajícími z legislativy EU. Navíc v rámci probíhajících
změn vlastnické struktury obchodních řetězců
dochází k jejich koncentraci, provázené zpravidla dalším zvyšováním poplatků za různé služby
a stále větším tlakem na snižování cen.
K tomuto stavu velkou mírou přispívá i nečinnost státu v oblasti vytváření rovných podmínek
v rámci hospodářské soutěže, kdy z hlediska potravinářského průmyslu dochází zjevně
k nerovnému postavení a podmínkám mezi
výrobcem a konečným prodejcem. Významnou
měrou byly hospodářské výsledky některých
potravinářských podniků ovlivněny i snížením
poptávky po tuzemském zboží ze strany některých řetězců v důsledku změny orientace na
zboží z jejich mateřských zemí, a to i přes
podporu státu v rámci programu KLASA. Pro
výraznější prosazení domácích produktů na
českém trhu je naprosto nezbytné zachovat
značku domácích kvalitních potravin KLASA.
Tato značka je již mezi spotřebiteli dostatečně
známá, řada kupujících se na výrobky takto
označené přímo orientuje. Je ale potřeba, aby
obě instituce - Ministerstvo zemědělství i Státní
zemědělský intervenční fond změnily poněkud
svůj přístup ke značce Klasa a k její propagaci
využili opravdu všech dostupných možností.
Pokud bude i nadále přetrvávat trend a stát
nebude systémově podporovat rozvoj potravinářského průmyslu ČR, bude i nadále docházet
nejen ke snižování růstu rozvojových investic,
ale i k omezování prostředků na vývoj a zavadění nových technologií vedoucích k zachování
nutričně významných složek v potravinách, zvýšení bezpečnosti potravinového řetězce a snížení negativního vlivu na životní prostředí. Spolu
s tím bude zcela zákonitě docházet ke snižování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu s negativními dopady i do jednotlivých oblastí
zemědělské produkce.
Celková produkce potravinářského průmyslu
v roce 2007 představovala 287 miliard korun.
To představuje v porovnání s rokem 2006
nárůst cca o 13 mld. Kč vyšší nárůst produkce.
Na rozdíl od poměrně rozsáhlého investování
v jiných odvětvích zpracovatelského průmyslu
a tím výrazného nárůstu tržeb v potravinářském
průmyslu ČR, se dynamika tempa růstu produkce opírala především o růst cen. V praxi to
znamená, že v průběhu posledních let dochází
k postupnému poklesu podílu potravinářského
průmyslu na tržbách celého zpracovatelského
sektoru, a to na 8,9 % jeho tržeb. Toto nižší
tempo růstu oproti ostatnímu zpracovatelskému
průmyslu je trvale způsobeno nejen nasyceností
tuzemského trhu a přílivem zahraničního zboží
především do nadnárodních řetězců. Dále pak
i nemalý vliv na ekonomiku některých potravinářských podniků měla především v první
polovině roku silná koruna, která negativně
ovlivňovala konkurenceschopnost a tedy prodej
potravin z tuzemských surovin jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu.
Potravinářský průmysl zaměstnával v roce
2007 celkem 122 tisíc pracovníků, což představuje 8,9 % zaměstnanců zpracovatelského
průmyslu České republiky. Počet zaměstnaných osob v potravinářském průmyslu ČR, tak
opět ve srovnání se zpracovatelským průmyslem poklesl. Důvodem je zřejmě pokračující
restrukturalizace podniků tohoto odvětví spojená s fúzemi podniků do větších celků a s uzavíráním neperspektivních kapacit, vyvolaná
především ekonomickými důvody (nasycenost
trhu, zahraniční konkurence, cenové tlaky…).
Z hlediska kategorizace podniků pak nejvyšší
podíl na objemu tržeb za prodej výrobků
a služeb v b.c., účetní přidané hodnoty v b.c.
a počtu zaměstnaných osob si i nadále udržují
střední podniky tj. podniky s počty od 50 do
Úvod do českého potravinářství
249 zaměstnanců. Poměrně vysoké účetní
přidané hodnoty v b.c. dosahují i kategorie
podniků s více jak 250 a 1000 zaměstnanci.
Nejmenší podíl na produkčních charakteristikách vykazuje kategorie mikropodniků s počtem od 0 do 10-ti zaměstnanců. Ty však zase
vykazují vyšší zaměstnanost ve vztahu k tržbám a přidané hodnotě a významně tak přispívají k vytváření pracovních míst v oblastech
s malou komunikační dostupností a s nejvyšší
nezaměstnaností.
Z regionálního pohledu lze oproti minulým
rokům za nejvýznamnějšího podílníka na potravinářské produkci považovat hl. město Praha
s podílem 17,7 %na tržbách a 14,6 % v počtu
zaměstnanců. Další místa pak zaujímají kraje
Středočeský a Plzeňský. Uvedené změny v postavení krajů oproti minulým letům souvisí
především se změnou sídel velkých firem. Na
druhé straně nejnižší podíly na regionální struktuře vykazují kraje Liberecký a Karlovarský, kde
je zastoupení potravinářských výrobků tradičně
nejmenší.
V roce 2007 dosáhl export agrárních komodit
výše 69,753 mld. korun. Největší podíl v rámci
exportu do zemí EU představoval export na
Slovensko 29%, do Německa 20% a Polska
10%. Největší objem exportu se v roce 2007
i nadále realizoval ve skupině ostatní potravinářské výrobky, kde jde především o čokoládu
a různé druhy cukrovinek apod. Další skupinou,
která se významně podílí na exportu je, stejně jako v minulém roce, skupina zpracování
mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny. Z dovozu ve výši 94,145 mld. korun, pak
největší podíl připadl na Německo 25%, na
Polsko 15% a Slovensko 10%. Největší podíl na
dovozu představuje skupina - výroba ostatních
potravinářských výrobků a naopak nejmenší
podíl na obratu představuje dovoz ze skupiny
zpracování a konzervace ryb a rybích výrobků.
Z celkového hodnocení struktury zahraničního
obchodu v oblasti potravinářské výroby vyplývá,
že v průběhu let 2006 – 2007 došlo k dalšímu
zhoršení jeho celkového salda. Významně bylo
ovlivněno komoditami masa a masných výrobků
a výrobou ostatních potravinářských výrobků,
především vlivem zrychlení tempa dovozu těchto výrobků do ČR, na rozdíl od nižší dynamiky
růstu jejich vývozu. Kladné saldo zahraničního obchodu pak vykazují pouze mlékárenské
výrobky a tradičně nápoje (především pivo
a slad).
Z hlediska mezinárodního srovnání sice vyplývá, že export na náročné zahraniční trhy od
vstupu do EU roste, ale zhoršování salda
zahraničního obchodu naopak signalizuje nízkou
konkurenceschopnost českého potravinářského průmyslu (pokud vyloučíme účelový vliv
nadnárodních řetězců na celkovou obchodní
bilanci). V každém případě je potřeba pokračovat v naplňování strategických cílů koncepce
potravinářské politiky, zejména v opatřeních
posilujících konkurenceschopnost a výkonnost
potravinářského sektoru. Potravinářský průmysl
se i nadále musí orientovat především na vývoj
výrobků vysoké kvality s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že s větší intenzitou musí
probíhat inovační proces s využitím výsledků
výzkumu a vývoje. Nové výrobky musí být v nejen v souladu s poptávkou, ale především musí
mít pozitivní dopad nejen na veřejné zdraví, ale
i na celkovou kvalitu života. To vyžaduje trvale
pokračovat v realizaci podpůrných programů
a vytváření ucelenější podpory uplatnění české
produkce v tuzemsku a zahraničí. Pro potravinářské podniky všech kategorií to znamená
zaměřit se ve výrobě především na vyšší fáze
zpracování agrárních komodit především s orientací na biopotraviny a na produkci s vyšší
biologickou hodnotou. K tomu účelu musí dojít
ke zvýšení inovační aktivity potravinářských
podniků hlavně v oblasti malých a středních
podniků. Zde především, v souvislosti s omezenými provozními kapacitami a finančními zdroji,
je vysoce žádoucí podpora z veřejných prostředků zaměřená na inovaci výrobků a technologií a rozšiřování značkových výrobků. V tomto
směru pak významnou roli musí sehrát úspěšně
se rozvíjející Česká technologická platforma pro
potraviny, která by měla podporovat vytváření
potřebných partnerství umožňujících propojit
na základě potřeb trhu výzkumně vývojovou
základnu s realizační podnikovou sférou.
Úvod do českého potravinářství
V rámci programů posilování konkurenceschopnosti české potravinářské výroby je nezbytné
vycházet ze skutečnosti, že pozice českého
potravinářského průmyslu v rámci Evropy bude
ve střednědobém až dlouhodobém časovém
rámci navíc silně ohrožena vnějšími faktory (nástup nových ekonomik - Čína, Indie,
narůstající konkurence států s nízkými náklady,
prohlubující se globalizace, apod.). V případě,
že nebudou přijata účinná opatření ke zlepšení jeho inovační schopnosti, dojde výraznému zhoršení podmínek pro podnikání v tomto
oboru. Vzhledem k velikosti a významu tohoto
odvětví, tato skutečnost bude mít vážné důsledky pro českou ekonomiku. Na zkušenostech ze
zemí EU se ukazuje, že významná podpora státu
v oblasti výzkumu a vývoje a výživové politiky,
spojená s podporou zvyšování kvality života
a zaměřením se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, lze této situaci předejít. Proto
tento trend významně podporuje i Potravinářská komora ČR v nejen v rámci své každodenní
činnosti, ale především vytvořením a podporou
České technologické platformy pro potraviny.
Výroba vybraných produktů
Potravinářské výrobky a nápoje
Měrná jednotka
2002
2003
2004
2005
2006
Maso hovězí čerstvé nebo chlazené
t
78 680
69 653
62 884
66 036
54 594
Maso vepřové čerstvé nebo chlazené
Drůbež čerstvá nebo chlazená
Drůbež zmrazená
Brambory upravené a konzervované
Zelenina zmrazená
Zavařeniny, želé, marmelády
t
t
t
t
t
t
227 789
74 208
38 133
54 814
-
-
301 585
78 121
30 102
51 974
22 514
28 608
284 456
84 550
28 316
53 984
18 282
29 113
312 355
82 112
27 325
54 985
17 042
31 695
251 279
87 766
21 623
48 235
28 409
31 894
Mléko a smetany s obsahem tuku do 6%
Mléko a smetany s obsahem tuku nad 6%
Máslo
Sýry a tvaroh
Mléčné výrobky kysané
tis.l
tis.l
tis.l
t
t
496 772
27 113
58 108
149 112
131 677
570 682
35 246
61 362
151 573
149 899
635 877
44 429
55 575
147 668
169 218
683 272
36 590
51 983
136 105
199 414
699 808
36 877
52 516
145 438
221 399
Mouka pšeničná
Chléb čerstvý
Pečivo čerstvé běžné Pečivo cukrářské
Cukr rafinovaný
t
t
t
t
tis. t
760 576
345 828
279 440
52 496
514
829 150
346 561
275 169
56 540
558
856 531
349 452
289 087
58 087
559
821 802
338 016
285 752
61 191
471
764 122
251 291
222 286
53 252
362
Těstoviny nevařené, nenadívané
ani jinak nepřipravené
t
Destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje
tis. l
Víno z hroznů, kromě šumivého, vinný mošt tis. l
51 248
57 636
73 978
50 895
42 239
66 206
52 268
49 333
66 107
48 474
56 487
56 733
55 091
58 793
59 819
Pivo
Minerální vody a soda bez přísad
Ostatní nealkoholické nápoje
18 216
849 702
1,620
18 596
818 878
1,632
18 885
812 998
1,702
20 134
799 527
2,001
18 627
755 582
1,354
tis. hl
tis. l
mil. l
www.ctpp.cz
Potraviny patří k základním hmotným potřebám člověka, bez nichž není možné žít.
Jejich produkce je jedna z nejstarších činností člověka. Potraviny jsou a vždy budou
nepostradatelnou součástí života společnosti i jedince bez ohledu na technologickou vyspělost populace na zemi. Jejich
produkce a konzumace nejen uspokojuje
základní životní potřeby člověka, ale i významně ovlivňuje zdraví jedince, resp. populace. V globalizovaném světě je dostatek
kvalitních potravin nejen nezbytností pro
přežití jednotlivých kultur, ale i zdrojem
obchodních příležitostí a možností k humanitární pomoci těm kulturám, které nejsou v produkci soběstačné. Potraviny se
tak mnohdy stávají politickým nástrojem.
S ohledem na tradice a reálný krátkodobý a střednědobý potenciál českého potravinářství se, ve světle globalizovaného
světového obchodu s potravinami, jeví
správný a racionální směr využití tzv. substitučního přístupu v konzumaci potravin.
Ten vychází z předpokladu, že objem spo-
třeby konzumenta potravin nelze významně a skokově navyšovat, ale lze ho podle
životního stylu spotřebitele měnit s cílem
zvýšení jeho uspokojení, zlepšení jeho
zdraví. Zaměříme-li se na spotřebitele
v rozvinutých ekonomikách, žijícího z pohledu výživy v energetickém i nutričním
dostatku, je substituce spotřeby potravin
základním východiskem pro celý český
agro - potravinářský průmysl. Rovněž cílení na segment náročného a vzdělaného
spotřebitele v rozvinuté ekonomice je nezbytností a příležitostí k ekonomickému
úspěchu sektoru.
Potenciál existence a růstu českého potravinářství je nezbytně spojen s intenzivním
výzkumem a vývojem nových typů potravin s vysokým podílem přidané hodnoty.
Tato přidaná hodnota je pro spotřebitele
spojena s přínosy v oblasti zdravotní, s pohodlím při konzumaci, s rychlostí přípravy
jídla apod.
Abecední seznam členů ČTPP
Abecední seznam členů ČTPP
Agrární komora České republiky
Štěpánská 63
110 00 Agropol Group, a.s.
Opletalova 4,
113 76
AGROTRADE, a.s.
Lopatecká 13
147 00
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.
V Celnici 11031/4
110 00
ALIMA značková potravina, a.s.
Lopatecká 223/13
147 00
ALTIS Kolín, s.r.o.
Ovčárecká 305,
280 28
ANALAB PRAHA, spol. s r.o.
Na Hroudě 47, č.p. 123
100 00 ARISTON PR
Šafaříkova 5
120 00 AROCO spol. s.r.o.
Spojovací 798/31
190 00
Asociace výrobců lahůdek
Technická 1903/ 3, 166 28
Asociace zemědělské a lesnické techniky
Zemědělská 1
613 00
BEAS, a.s.
Gočárova 1620
501 01
BILLA, spol. s r. o.
Modletice 67
251 01
BIOFERM lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140 280 64
Bongrain Czech Management & Services, s.r.o. Zelený pruh 95/97
140 00
Centrum spotřebitelsko-podnikatelských
vztahů a ochrany spotřebitele
Kmochova 762/13
674 01
CERT-ACO, s.r.o.
Huťská 275/3
272 01
COOP Moravia, s.r.o.
Sukova 2
659 40
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. Dobrovice
Palackého náměstí 1
294 41
Česká společnost pro jakost, o.s.
Novotného lávka 6
116 68
Česká zemědělská univerzita Kamýcká 129
165 21
Českomoravské sdružení organizací ZZN
Opletalova 4, pošt. schr. 812, 113 76
Českomoravský cukrovarnický spolek
Lužná 591
160 00
Českomoravský svaz mlékárenský
V Olšinách 75,
100 98
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Opletalova 41
110 00
Český svaz zpracovatelů masa
Libušská 319, 142 00
DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ, s.r.o.
Maříkova 36
621 00
Direkta Group, s.r.o.
Zenklova 37
180 00
EDITEL CZ s.r.o.
Pod Pramenem 3
140 00
EKO-LAB Žamberk spol. s.r.o.
Zemědělská 1004
564 01
Třebíč
Kladno
Brno
Dobrovice
Praha 1
Praha 6 - Suchdol
Praha 1
Praha 6
Praha 10
Praha 1 - Nové Město
Praha 4 - Písnice
Brno
Praha 8
Praha 4
Žamberk
EUROFINS CZ, s.r.o.
Hlavní 50
Panenské Břežany
EUROPROJECT SERVICE, a.s.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FISH MARKET a.s.
FLOP JIH spol. s r.o.
FÓRUM PSR, zájmové sdružení zodpovědných
výrobců lihovin
Hügli Food s.r.o.
Chmelařský institut s.r.o. Inovační institut
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra kvality produktů
KALMA, komanditní společnost
Em. Zahrádky 884
272 04
Kladno
Palackého 1 - 3
Rybářská 801
Chýnovská 1917/9
612 42
379 01
390 02
Brno
Třeboň
Tábor
Sněmovní 173/9
Nádražní 426
Kadaňská 2525
Krnovská 11
Na Žertvách 16
Studentská 13
118
281
438
746
180
370
Praha - Malá strana
Zásmuky
Žatec
Opava
Praha 8
České Budějovice
Ostravská 256
739 25
00
44
46
01
00
05
Praha 1
Praha 1
Praha 4
Praha 1
Praha 4
Kolín
Praha 10
Praha 2
Praha 9
Praha 6
Brno
Hradec Králové
Říčany u Prahy
Kolín IV.
Praha 4
Sviadnov
KONTINUA, spol. s r.o.
Miranova 148/10
102 00
MVDr. Pavel Mikuláš, Akreditovaná laboratoř pro vyšetřování potravin
Sokolova 1b
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7
155 00
Mendelova zemědělská univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00
Milcom, a.s. Ke Dvoru 12a 160 00
Mlékárna Klatovy, a.s. Za tratí 640
339 53
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Cukrovarská 657
671 67
MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA
Dýšina
330 02
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Za Poříčskou branou 256/6
186 00
Pivovar HOLBA, a.s.
ul. Pivovarská 261
788 33
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Palác Myslbek, Ovocný trh 8
110 00
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR Drahobejlova 2215/6
190 00
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Dr. Kryšpína 510
290 16
ROmiLL, spol. s.r.o.
Tkalcovská 14
602 00
Sdružení Biotrin, občanské sdružení
Viničná 5
128 44
Sdružení českých spotřebitelů
Budějovická 73
141 00
Sdružení drůbežářských podniků Dopraváků 749/3
184 00
GS1 CZECH REPUBLIC
Na Pankráci 30
140 00
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky Rytířská 10
110 00
Společenstvo mlynářů a pekařů ČR
Marie Cibulkové 394/19
140 00
Státní rostlinolékařská správa
Těšnov 65/17
110 00
Svaz minerálních vod Horova 3
360 21
Svaz výrobců nealkoholických nápojů
Korunní 106
101 00
Technologické centrum akademie věd
České republiky
Rozvojová 135/1
165 00
TIPAFROST, a.s.
Žďárského 188
674 01
Unie výrobců lihovin České republiky
Těšnov 17
117 05
UNITED BAKERIES, a.s.
Pekařská 1
155 00
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01
ÚZEI, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Slezská 7
120 56
Václavek Petr, Ing.
U Blaženky 12
150 00
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00
Veterinární a farmaceutická univerzita
Palackého 1 - 3
612 41
VŠCHT Praha, Fakulta potravinové
a biochemické technologie
Technická 5
166 28
Výzkumný ústav cukrovarnický
U Jednoty 270/7
142 00
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Lípová 15
120 44
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Radiová 7
102 31
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00
Zájmové sdružení právnických osob
konzervárensko - lihovarského průmyslu
Těšnov 17
117 05
Zemědělský svaz České republiky
Hybernská 38
110 00
MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
Samoty 1533
397 18
Praha 10 - Hostivař
619 00
Brno
Praha 13 - Stodůlky
Brno
Praha 6
Klatovy IV
Hrušovany nad Jevišovkou
okres Plzeň sever
Praha 8
Hanušovice
Praha 1
Praha 9
Poděbrady
Brno
Praha 2
Praha 4
Praha 8 - Dolní Chabry
Praha 4
Praha 1
Praha 4
Praha - Nové město
Karlovy Vary
Praha 10
Praha 6 - Lysolaje
Třebíč
Praha 1
Praha 5
Zlín
Praha 2
Praha 5
Brno
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
6
4 - Písnice
2
10
Uhříněves
Praha 1
Praha 1
Písek
Prezentace členů
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Agrární komora České republiky
Agrární komora ČR byla zřízena zákonem č. 301/1992
Sb.‚ ve znění zákona č.121/1993 Sb. a ve znění zákona
č. 223/1994 Sb. V rámci celonárodní působnosti
sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví
a potravinářství. Prosazuje a obhajuje zájmy svých
členů, poskytuje poradenství a informační služby na
celém území ČR v následujících oblastech:
- právní a legislativní, při tvorbě a úpravách legislativy
vymezujících podnikání v agropotravinářském
komplexu;
- konzultační, v oblastech řešení každodenní
problematiky i dlouhodobých strategií
a podnikatelských záměrů;
- poradenství, praktické přípravy na povolání
a informatiky s cílem podporovat rozvoj lidských
zdrojů a celoživotního vzdělávání;
- zahraničních vztahů, v působnosti a ve spolupráci
s nevládními agrárními organizacemi zemí
Visegrádské 4, nových členských zemí i celé EU
a dalšího světa za účelem vytvoření optimálních
podmínek pro konkurenceschopnost prvovýroby
i zpracovatelského průmyslu a rozvoje našeho
venkova;
- celní a certifikační v rámci usnadnění a zjednodušení
obchodních podmínek.
Agrární komora ČR je rozhodující nevládní agrární
organizací, která zastupuje zájmy 103 tisíc svých
členů, jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale
také včelaři, rybáři, zahradníci a školkaři, apod. všech
velikostí a forem podnikání.
Agrární komora ČR je členem sdružení nevládních
organizací zemí Evropské unie COPA/COGECA,
kde společně s ostatními partnerskými organizacemi
definuje a prosazuje zájmy svých členů na evropské
úrovni.
Je organizací, která má ambice sehrát svoji roli
nejenom ve svém tradičním pojetí produkce surovin
pro výrobu potravin a údržbu krajiny, ale svou úlohu
vnímá také v prosazování nového moderního pojetí
rozvoje venkova. Zde je partnerem obcí a všech
dalších subjektů venkovského prostoru. Protože
zemědělství k venkovu vždy patřilo a nebude tomu
jinak ani v budoucnosti.
Vybrané aktuální cíle a témata k řešení
- Iniciovat a podporovat změny Společné zemědělské
politiky EU ve prospěch využití světové poptávky
po zemědělských surovinách a potravinách,
nejenom za současného vývoji situace, ale také za
horizontem roku 2013.
- Prosazování změn ve Společné zemědělské politice
EU, které by vedly k lepšímu využití potenciálu
agrárních odvětví.
- Zvyšovat
konkurenceschopnost
tuzemské
zemědělské prvovýroby a zpracovatelského
průmyslu a plně využít jejich produkčních možností.
Zamezit tak dalšímu propadu rozměru českého
zemědělství a řešit krizi oborů především živočišné
výroby.
- Pro následující roky zajistit potřebné objemy pro
financování kapitoly zemědělství z národních
zdrojů a k plnému čerpání podpor z EU.
- Zpracovat komplexní a systémové řešení
zmírňování rizikovosti podnikání v zemědělství
v ČR i EU.
- Odstranit rozdílný přístup Společné zemědělské
politiky k původním a novým členům EU,
nerozlišovat přidělení podpor podle velikosti
podniku a způsobu jejich hospodaření, neomezovat
podpory zemědělské prvovýroby, snižovat národní
a unijní administrativní zátěž.
- Řešit problematiku prodeje státní půdy,
pozemkových úprav a ochrany zemědělského
půdního fondu.
- Řešit nerovné postavení dodavatelů v obchodní
vertikále a dominantní vliv obchodních řetězců,
např. přijetím zákona o významné tržní síle.
Kontakty:
Sídlo:
Agrární komora České republiky
Blanická 3
772 00 Olomouc
tel.: 585 228 530
fax: 585 222 517
www.agrocr.cz
Portál: www.apic-ak.cz
pracoviště Praha
Agrární komora ČR
Štěpánská 63
110 00 Praha 1
tel.: 224 215 946
fax: 224 215 944
e-mail: [email protected]
Řídícím orgánem AK ČR je představenstvo
s 29 členy.
Prezident AK ČR
Ing. Jan Veleba
Viceprezidenti AK ČR
Ing. Jindřich Šnejdrla
Ing. Bohumil Belada
Tajemník AK ČR
Ing. Martin Fantyš
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Asociace výrobců lahůdek
členská základna České technologické platformy pro potraviny
ALIMA značková potravina, a.s.
Společnost ALIMA značková potravina, a.s. je významným potravinářským subjektem, nejen
v České republice.
Zabývá se především výrobou a prodejem
potravinářských výrobků v oblasti chlazeného
a lahůdkářského zboží, a to zejména: majonéz,
omáček, hořčic, lahůdkových salátů a pomazánek.
Všechny tyto výrobky jsou uváděny pod obchodní
značkou BONECO®, jejíž tradice sahá do začátku
90.let 20.století. Jedním ze stěžejních výrobků
BONECO® je tradiční klasická majonéza MAJOLKA®,
která se vyrábí již od roku 1957.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4
korespondenční adresa: Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Ing.Zdeněk Štěpánek, předseda představenstva a generální ředitel
www.alima.cz
AVL je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroby lahůdek
a v dalších blízkých oborech. Od roku 2001 zastupuje své členy ve vztahu k dodavatelům,
sdělovacím prostředkům, orgánům státní správy a dozorovým orgánům i k dalším profesním
svazům. Mezi vlastními členy vytváří podmínky pro navazování odborných i osobních kontaktů
a tak přispívá ke zlepšování vztahů uvnitř oboru.
Po celou dosavadní historii se AVL pravidelně zabývá
aktuálními tématy, jako je správná výrobní praxe, aktuality v legislativě, ochrana tržního prostředí, používání
ochranných známek, podmínky dodávek do řetězců,
spolupráce s dozorovými orgány, prevence případů
výskytu listerií apod. AVL má blízký vztah k výzkumným pracovištím, zprostředkuje odbornou pomoc od
konzultací po řešení rozsáhlejších projektů.
Přes krátkou dobu existence se může AVL pochlubit
řadou úspěchů, jako je např. vypracování správné
hygienické a výrobní praxe pro výrobu lahůdek,
účast na veletrzích SALIMA, organizace pravidelných odborných seminářů a konzultací pro členy,
registrace ochranné známky České lahůdky, účast na
evropských projektech podporujících činnost malých
a středních podniků nebo členství v České technologické platformě pro potraviny.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Asociace výrobců lahůdek, Technická 3, 166 28 Praha 6
tel.: (+420) 220 443 004, 220 445 103, (+420) 723 338 145, 602 558213
e-mail: [email protected], www.lahudky-avl.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Asociace výrobců lahůdek
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Asociace zemědělské
a lesnické techniky A.ZeT
Činnosti a služby asociace:
Asociace zemědělské a lesnické techniky ZeT je sdružením právnických osob, byla založena v roce 1990.
Členy asociace jsou výrobní, obchodní, výzkumné
a servisní podniky, jejichž záměrem bylo vytvoření
společné základny pro řešení problémů v oblasti vývoje, výroby a prodeje zemědělských a lesnických strojů.
Asociace má 40 členských firem.
Nosnou činností sekretariátu Asociace je poskytování
informačního servisu členským podnikům. Za tímto
účelem byl vybudován informační systém o členech
Asociace i dalších výrobcích a prodejcích zemědělské
a lesnické techniky doma i v zahraničí.
Mezi hlavní činnosti A.ZeT dále patří:
• zprostředkování podnikatelských kontaktů, vyhledávání a navazování spolupráce mezi českými
podniky na straně jedné a zahraničními firmami na
straně druhé za účelem výrobních nebo obchodních kooperací,
• propagace a poskytování informací o výrobcích
a službách členů Asociace,
• spolupráce při organizaci vzdělávacích akcí pro
členy (semináře, dny nové techniky, výukové programy),
• zajišťování aktivní i pasivní účasti na výstavách
a veletrzích (organizace společných expozic, zprostředkování výhodných podmínek účasti, pořádání
zájezdů na mezinárodní výstavy zemědělské a lesnické techniky),
• usnadňování transferu technologií, výrobků a knowhow,
• iniciování právních předpisů a technických norem,
• spolupráce s vládními i nevládními organizacemi,
s Agrární komorou, Potravinářskou komorou a jejich zájmovými a výrobkovými svazy, spolupráce
s veřejností,
• zastupování zájmů členských podniků vůči zahraničním institucím a podnikatelským subjektům.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno, Sekretariát: Šumavská 31, 612 54 Brno
tel.: 541 235 256, fax: 541 235 257
[email protected], www.zetis.cz
Ličenská pekárna začala být budována již v roce
1960 za humny obce Lično poblíž Kostelce nad Orlicí.
Dokončením provozu u Lična v roce 1961 se tak zlepšilo
pravidelné denní zásobování příslušné oblasti chlebem
a pečivem.
Provozovnu pekárny Lično vydražila v roce 1991 v rámci
privatizace akciová společnost BEAS se sídlem v Hradci
Králové. V závodě se tou dobou vyráběly pouze dva
druhy konzumního chleba a pracovalo zde ve dvousměnném provozu jednadvacet zaměstnanců. V roce
1993 firma rozšířila sortiment o výrobu jemného pečiva.
K dalšímu podstatnému rozšíření došlo v letech 1996
a 1997, kdy objekt prošel celkovou rekonstrukcí. Byla
přistavěna nová výrobní hala, vybudovány expediční
prostory a instalovala se nová linka na chléb. O rok později strojní zařízení doplnila nová linka na pečivo. Tím se
výrazně rozšířil sortiment výrobků na 70 druhů, zvýšila
se výrobní kapacita a samozřejmě i produktivita práce.
V roce 2002 byla postavena nová hala s linkou na
výrobu běžného pečiva s dvojnásobnou kapacitou. Také
byly vystavěny nové expediční prostory a sociální zařízení pro zaměstnance. V následujících letech postupně
docházelo i k dalším technologickým zlepšením, k plynofikaci pekárny, k výstavbě haly na výrobu řemeslného
chleba a v roce 2005 byla postavena hala na výrobu
jemného pečiva. Společnost neopomíjí ani ekologické
aspekty výroby. Kromě plynofikace byly postaveny
tzv. ekobloky, které umožňují využívat odpadní teplo
a vyřešily tak otázky týkající se vytápění, ohřevu vody,
výroby technologické páry, chlazení a klimatizování
prostor pekárny.
Současnost:
V současné době pracuje v pekárně přes 200 zaměstnanců, kteří zde vyrábí na 230 druhů pekařských výrobků, včetně ruční výroby a bio výroby. Svými výrobky
firma zásobuje území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Mezi oblíbené výrobky Ličenské pekárny patří jednoznačně Ličenský chléb. Vyrábí se bez konzervantů
a z vody s parametry vody kojenecké, navíc navazuje na
více než sedmačtyřicet let trvající tradici zdejší výroby.
Již třikrát se díky němu stala pekárna Lično vítězem
soutěže Potravinář a potravina roku Královéhradeckého
kraje jak v kategorii Mlýnské a pekárenské výroby i jejím
celkovým vítězem.
Firma má zavedený a certifikovaný systém kritických
bodů (HACCP). Řada výrobků z pekárny Lično je oceněna značkou kvality KLASa.
Firma BEAS, a. s. provozuje kromě ličenské pekárny
i cukrárnu v Letohradě. Nyní má navíc společnost rozpracován projekt na výstavbu nové moderní pekárny „na
zelené louce“ v oblasti Podkrkonoší.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, tel. 495 523 815
e-mail: [email protected], www.beas.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
BEAS, a. s. - pekárna Lično,
cukrářská výrobna Letohrad
členská základna České technologické platformy pro potraviny
COOP Moravia, s.r.o
byla založena v roce 1992 moravskými spotřebními
družstvy k zajišťování integrovaného nákupu
potravinářského i nepotravinářského zboží do velkoobchodních skladů a prodejen družstev.
Zajišťujeme pro spotřební družstva integrovaný nákup
zboží a služeb od cca 360 dodavatelů skladových
dodávek a čerstvého zboží .
Organizuje prodejní akce a soutěže a další marketingové aktivity.
Nejnovější je řada COOP Quality Standard. Pod tímto
označením je spotřebitelům, kteří chtějí nakoupit
výhodně a zároveň žádají produkty známých značek,
nabízeno potravinářské i nepotravinářské zboží.
COOP Morava prosazuje ve své obchodní politice
nové směry a strategická rozhodnutí. V poměrně krátké době byl například (ve spolupráci se společností
COOP Centrum a SČMSD) zaveden prodej biopotravin. Momentálně družstva nabízejí 50 trvanlivých
a 20 čerstvých biopotravin.
Dodáváme spotřebním družstvům i výrobky privátních
značek.
Sortiment nákupní centrály neustále rozšiřují a obnovují – nakupují především od českých producentů.
Jde o řadu výrobků s označením COOP Klasik, která
byla první řadou produktů vlastní značky COOP.
Záměrem je zavést prodej biopotravin až v jedné
třetině všech družstevních prodejen.
V současnosti jde přibližně o 90 výrobků, které jsou
v prodejnách skupiny COOP nabízeny pod označením
„Náš výrobek pro Vás“. Jsou určeny spotřebitelům,
kteří upřednostňují nákup zboží za nejnižší cenu.
COOP Morava s.r.o se aktivně podílí na realizaci
ostatních projektů skupiny COOP.
Druhá skupina vlastních značek je označena COOP
Premium. Jde o nadnárodní značku a zboží takto
označené má nejvyšší evropskou kvalitu, navíc má
i přijatelnou cenu, takže může uspokojit i nejnáročnější
zákazníky.
V roce 2008 realizovala společnost COOP Morava
na vlastní účet výkony v celkové částce 3 300 000
tisíc Kč.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
COOP Moravia, s.r.o.
Sukova 2, 659 40 Brno, tel.: 542 216 122, Fax: 542 215 252
e-mail: [email protected], [email protected], www.coopmorava.cz
Jednatel ve funkci ředitele: Josef Čep
Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s. je největším
českým producentem cukru a lihu. V pěti závodech
se ročně vyrobí z cukrové řepy zhruba 210 tisíc tun
cukru (cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí),
800 tis. hl lihu (lihovar Dobrovice - bioethanol, lihovar
Chrudim – jemný a technický líh). V Balícím centru
Mělník se ročně zabalí do spotřebitelského balení
více než 80 tis. tun cukru. Jedním z hlavních cílů
společnosti je zajištění bezpečnosti a požadované
kvality vyráběných výrobků. Proto již v roce 1998 byla
provedena ve společnosti certifikace podle norem ISO
9000 a byl rovněž zaveden systém HACCP.
Cukrová řepa jako základní surovina nejenom pro
výrobu potraviny (cukr), ale i nově i pro výrobu energie (bioethanol) je dodávána přibližně 420 pěstiteli
z plochy 30 tis. ha.
Závody společnosti Cukrovary a lihovary TTD:
Cukrovar Dobrovice
Cukrovar v Dobrovici bez přerušení zpracovává
cukrovou řepu již 178 let, v posledních několika
letech prošel výraznou modernizací a dnes patří mezi
největší závody ve střední a východní Evropě. Během
cukrovarnické kampaně se v něm zpracuje 14 000 tun
cukrové řepy denně. Kvalita vyráběného cukru dosahuje nejvyšších evropských standardů. Navíc jsou
v cukrovaru z řepných vyloužených řízků vyráběny
pelety (objemové krmivo pro skot).
Cukrovar České Meziříčí
Cukrovar v Českém Meziříčí prošel podobně jako
cukrovar v Dobrovici poměrně rozsáhlou rekonstrukcí směřující do zvýšení zpracovatelské kapacity
a zlepšení kvality vyráběného cukru. Cukrovar dnes
zpracovává 7 000 tun cukrové řepy/den. Celková
roční výroba cukru v Českém Meziříčí je 70 tis. tun.
V nově instalované sušárně řepných řízků se ročně
vyprodukuje cca 30 tis. tun palet.
Balící centrum Mělník
V mělnickém balícím centru se ročně zabalí více než
80 000 tun cukru (moučka, krupice, krystal, kostky,
kostky bridž), a to do více než 38 různých druhů
obalů. Balící centrum Mělník je držitelem certifikátů:
BRC Global Standard Food Issue 3 – vyšší úrovně,
IFS a díky prováděné politice jakosti se podařilo
společnosti získat několik národních certifikátů kvality
– Klasa.
Agroetanol TTD, a. s. – lihovar Dobrovice
Lihovar v Dobrovici, který je provozován dceřinou
společností Agroetanol TTD, a. s., je vůbec prvním
průmyslovým lihovarem na výrobu bezvodého kvasného lihu (bioethanolu) v České republice. Výroba
obnovitelného zdroje energie - bioethanolu byla
zahájena v říjnu 2006. Na konci roku 2008 byla
v lihovaru zahájena výroba E85 – vysokokoncentrovaného obnovitelného paliva, které je šetrné
k životnímu prostředí (směs 85 % bioethanolu a 15%
benzinu). Roční výrobní kapacita lihovaru je jeden
milion hektolitrů.
Lihovar Chrudim
Lihovar Chrudim je součástí společnosti Cukrovary
a lihovary TTD, a. s. V lihovaru je vyráběn velmi
kvalitní potravinářský líh a technický líh v celkovém
množství 200 tis. hl.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Cukrovary a lihovary TTD a.s.
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 900 111, Fax: +420 326 900 103
www.cukrovaryttd.cz, e-mail: [email protected]
členská základna České technologické platformy pro potraviny
GOLDIM, s.r.o.
Cukrovary
a lihovary TTD, a. s.
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Českomoravské sdružení
organizací zemědělského
zásobování a nákupu
Českomoravské sdružení organizací zemědělského
zásobování a nákupu je zájmovým společenstvem,
které sdružuje 71 podnikatelských subjektů. Většina
členských organizací se zabývá nákupem rostlinných
zemědělských komodit, především zrnin, olejnin a luštěnin. Nakoupené komodity skladuje, z části zpracovává a prodává tuzemským a zahraničním odběratelům. Členské organizace sdružené v ČMSOZZN
disponují skladovací kapacitou na 4,5 milionů tun.
Z hlediska konstrukce se jedná převážně o betonová
sila, ve kterých je možné uchovávat dlouhodobě
v dobré jakosti skladované komodity.
Mimo výkup zemědělských komodit některé členské organizace se věnují i prodeji zemědělských
potřeb, zejména hnojiv, přípravků na ochranu rostlin
a zemědělských strojů. Některé členské organizace
mají také vlastní zemědělskou výrobu a to jak rostlinnou, tak i živočišnou, zejména zaměřenou na produkci brojlerů.
Jednou z hlavních činností členských organizací je
průmyslová výroba premixů a krmných směsí pro
všechny druhy hospodářských zvířat. Celková roční
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
výroba krmných směsí je v objemu cca 2,4 milionů
tun což představuje 75 % z celkové roční výroby průmyslově vyráběných krmných směsí v ČR. Mezi členy
sdružení patří také celá řada dovozců speciálních
krmiv, výživových doplňků a doplňkových látek.
Bez produkce kvalitních a bezpečných krmiv si nelze
představit výrobu kvalitních a bezpečných potravin, protože krmiva jsou jedním z rozhodujících vstupů do potravinového řetězce. Podle nových předpisů Evropské unie se stále více sbližují nároky
na bezpečnost krmiv a potravin a to vše jen potvrzuje důvody, proč je Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu členem
Potravinářské komory.
Českomoravské sdružení organizací zemědělského
zásobování a nákupu je rovněž členem Evropské
federace průmyslových výrobců krmných směsí –
FEFAC. Patříme k aktivním členům této federace, ve
které mají zastoupení krmivářské asociace z 22 členských států Evropské unie.
Českomoravský svaz mlékárenský vznikl v roce
1990 na počátku hlubokých transformačních přeměn
celé naší ekonomiky, které se zvláště tíživě prosazovaly nejenom v zemědělství, ale i v navazujících
odvětvích – mlékárenský průmysl nevyjímaje.
Hlavní poslání založené stavovské organizace je
hájit zájmy nově vzniklé struktury mlékárenského
průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími
organizacemi. ČMSM má v současné době celkem
40 členů a sdružuje – měřeno objemem nakupovaného mléka – více než 80% mlékárenského sektoru. Členy svazu jsou i další subjekty, jejichž činnost
s mlékárenským průmyslem jakkoliv souvisí. Jedná
se o servisní organizace, obchodní společnosti,
dodavatele strojního zařízení, náhradních dílů, obalových a dalších pomocných materiálů apod.
ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem
mlékárenským, VŠCHT – Ústavem technologie
mléka a tuků, Mendlovou zemědělskou a lesnickou
universitou v Brně a Střední průmyslovou školou
mlékárenskou v Kroměříži.
ČMSM je jedním ze zakládajících členů
Potravinářské komory ČR a mlékárenství, jako
jedno z nejvýznamnějších odvětví potravinářského
průmyslu, zaujímá významná místa ve všech
volených orgánek této organizace. Ať již v rámci
připomínkového řízení Potravinářské komory, nebo
samostatně se účastní tvorby nové legislativy i procesu její harmonizace s legislativou EU.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný časopis „Mlékařské listy“,
jehož prostřednictvím informuje odbornou veřejnost
o svých aktivitách.
Pravidelně čtvrtletně zveřejňuje zpracované statistické výsledky v oblasti nákupu mléka a mlékárenské
výroby.
ČMSM je asociovaným členem Mezinárodní
mlékařské federace. V roce 2003 se stal asociovaným
členem také Evropské mlékárenské asociace, kde je
od roku 2004 řádným členem. Po celou dobu udržuje
na mezinárodní úrovni pravidelné kontakty a čerpá
z jejich bohatých odborných zdrojů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Českomoravský svaz mlékárenský
V OLŠINÁCH 75, 100 00 PRAHA 10,
Michal Němec, výkonný ředitel, tel.: (+420) 274 822 002, fax: (+420) 274 821 759,
e-mail: [email protected], www.cmsm.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Českomoravský svaz
mlékárenský
členská základna České technologické platformy pro potraviny
EUROFINS CZ, s.r.o.
Společnost Eurofins CZ patří do celosvětového konsorcia laboratoří se širokým zaměřením analýz nejen
v oblasti kontroly bezpečnostních a kvalitativních
parametrů potravin. Konsorcium EUROFINS sdružuje
více než 150 společností a nabízí více než 25.000
analýz v 29 zemích světa. Díky této spolupráci je
naše společnost schopná poskytovat široké spektrum
i velice specifických analýz, včetně těch, k jejichž
provádění a interpretaci je nutné vysoce kvalifikované
zázemí, které je v řadě případů zajištěno napojením na
vědecká pracoviště. Samozřejmostí v nabídce služeb
je provádění analýz v akreditovaných laboratoří. Pro
nejčastěji a rutině prováděné analýzy společnost disponuje vlastními mikrobiologickými laboratořemi v blízkosti Prahy a chemickými laboratořemi v Bratislavě
a Nových Zámcích na Slovensku. V ČR i SR je provozována svozová služba s vlastními chlazenými vozidly
a vyškolenými pracovníky s možností akreditovaného
odběru vzorků a stěrů. Vypracovaný logistický systém
umožňuje provádět analýzy ve velmi krátkých časech.
V oblasti mikrobiologie disponují laboratoře metodou
PCR, (výsledky do 24 hodin).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Adresa: Panenské Břežany, Hlavní 50
tel.: +420 283 970 610, fax: +420 283 970 552
e-mail: [email protected]
Nabídka služeb:
Poradenství v oblasti
• Zavádění a certifikace systémů řízení jakosti
a bezpečnosti potravin
• Stanovování trvanlivosti výrobků
Odběr vzorků – svozová služba
• Odběr vzorků ve skladech a obchodech podle
určení zákazníka, včetně anonymního nákupu
vzorků, popřípadě odběr protivzorků pro dodavatele nebo pro pozdější ověření výsledků.
• Paralelní odběr vzorků v případě kontroly dozorovými orgány.
Vyhodnocení
• Porovnávání výrobků s benchmarkem
• Vyhodnocení výsledků proti legislativním
požadavkům, technickým specifikacím a dalším
normám.
• Posuzování a schvalování označení výrobků –
vykonávané vlastním certifikačním orgánem.
• Zasílání výsledků v elektronické podobě, fotografování vzorků, přehledné vyhodnocení ve formě
souhrnné tabulky.
• Okamžité varování v případě nevyhovujících
výsledků.
Již ve 13. století vznikaly na našem území cechy
– stavovská seskupení řemeslníků, která měla řadu
profesních, společenských a hospodářských funkcí.
Za zásluhy při poražení korutanských žoldnéřů v roce
1310 získal řeznický cech od Jana Lucemburského
právo umístit do svého znaku českého lva spolu
s privilegiem nástupu v čele všech řemesel. V roce
1883 byly cechy zrušeny a nahrazeny živnostenskými
společenstvy. Ve 20. - 30. letech 20. století se již
v oboru zpracování masa využívalo průmyslových
prvků a v Čechách takto zpracovávalo surovinu na
30 závodů. V jatečné výrobě převažovaly podniky,
které byly majetkem obcí nebo je vlastnila samostatná
společenstva řezníků. Po znárodnění v roce 1948
byly budovány nové průmyslové kapacity a od roku
1954 začala výstavba velkých průmyslových závodů
– masokombinátů.
V roce 1990, v období společenského pohybu
směřujícímu k tržnímu hospodářství byla znovu zakládána a obnovována profesní sdružení. Zpracovatelé
masa v polovině roku 1990 zahájili přípravné
práce se záměrem ustavení zájmového sdružení
s právní subjektivitou svazového charakteru, které by
reprezentovalo všechny vlastnické formy. Po ustavujícím shromáždění se dne 29. listopadu 1990 konala
první valná hromada tehdy Podnikatelského svazu
řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem
v Praze, jehož členy se staly všechny transformující se
průmyslové podniky oboru a také skupina začínajících
podnikatelů – řezníků a uzenářů. V průběhu své
činnosti, v roce 1992, změnila tato profesní organizace
svůj název na Společenstvo řezníků a uzenářů Čech,
Moravy a Slezska, který byl v roce 1996 jedním ze
čtveřice zakládajících členů Potravinářského sdružení
ČR, tj. předchůdce nynější Potravinářské komory ČR.
Od roku 2001 pak výše uvedená původní řeznickouzenářská organizace nese svůj současný název Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM), který navázal
na předcházející úspěšnou činnost společenstva
a v jehož řadách působila a působí řada významných
odborníků a osobností z oboru jatečnictví, zpracování
a distribuce masa.
Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolným
sdružením fyzických a právnických osob podnikajících
v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat,
masa a masných výrobků. Hlavním posláním ČSZM je
ochrana a uplatňování zájmů svých členských subjektů
ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí, poskytování odborných služeb v oblasti výrobního, technologického, obchodního poradenství, výchovy dorostu
a učňů. ČSZM zajišťuje koordinaci společných činností
vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím
EU, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí
s okruhy zájmů tuzemského masozpracujícího
průmyslu. Uvedené činnosti jsou realizovány
průběžně, především na základě intenzivní spolupráce s Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou
ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Státní veterinární
správou ČR, Státním zemědělským intervenčním
fondem a dalšími institucemi. ČSZM je rovněž
v kontaktu s jednotlivými tuzemskými profesními svazy,
Českou technologickou platformou pro potraviny
a Sektorovou radou potravinářství a krmivářství.
Nedílnou součástí činnosti ČSZM je aktivní zapojení do struktur Evropského svazu zpracovatelů
masa (CLITRAVI) a Evropského svazu obchodníků
s masem a dobytkem (UECBV).
Pro své členské subjekty ČSZM zajišťuje nepřetržitý
oborový informační servis, on-line přístup k novelizovaným právním předpisům vztahujícím se k problematice zpracování masa, organizuje semináře, odborné
soutěže, společenské akce, zahraniční studijní cesty
a různé další aktivity. Činnost ČSZM zajišťuje sekretariát svazu, ovšem na všech jeho odborných
aktivitách se významně podílí Výrobní sekce
a Sekce pro nákup jatečných zvířat. Představenstvo
a dozorčí rada ČSZM se schází pravidelně, jednání představenstva vede předseda představenstva
ČSZM, který je zároveň předsedou svazu. Nejvyšším
orgánem ČSZM je valná hromada, na níž členské
subjekty uplatňují svá kontrolní a řídící práva.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Český svaz zpracovatelů masa, Libušská 319, 140 00 Praha 4 – Písnice
tel/fax: +420 244 092 405
e-mail: [email protected], www.cszm.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Český svaz zpracovatelů masa
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Fakulta veterinární
hygieny a ekologie
Základním posláním Fakulty
veterinární hygieny a ekologie
(FVHE) je poskytování univerzitního vzdělání. Fakulta veterinární
hygieny a ekologie naplňuje
evropský trend pregraduální
diferenciace ve veterinárním
vzdělávání
se
zaměřením
na veterinární problematiku
bezpečnosti a kvality potravin.
FVHE v oblasti veterinární medicíny je tak, vedle
Fakulty veterinárního lékařství diferencující se do
oblasti klinické veterinární medicíny, jedním z nosným
trendů rozvoje veterinárního vzdělávání.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie vychází z oboru
hygieny potravin a surovin živočišného původu.
Veterinární hygiena vznikla z aplikace poznatků
patologické anatomie a nauky o nákazách zvířat při
prohlídce masa na jatkách, a to již v minulém století.
Historie fakulty veterinární hygieny a ekologie je spjata
se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce
1918, kdy mezi prvními ústavy nově založené Vysoké
školy zvěrolékařské byl i Ústav pro hygienu masa,
mléka a potravin vůbec. Základem pozdějšího vzniku
Fakulty veterinární hygieny a ekologie bylo zřízení
na Vysoké škole veterinární samostatného studijního
oboru Veterinární lékařství - hygiena potravin od
školního roku 1975/1976. V kontextu vzrůstajícího
významu veterinární hygieny a absence odborníků
pro komplexní zajištění zdravotní bezpečnosti potravin
a ekologických aspektů produkce potravin na bázi
studijního oboru Veterinární hygieny, byla na Vysoké
škole veterinární v Brně zřízena v roce 1990 Fakulta
veterinární hygieny a ekologie.
Vzdělávací činnost na FVHE se realizuje v akreditovaných studijních programech: magisterském
(MVDr.), bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Mgr.) a doktorském (Ph.D.) a v rámci
celoživotního vzdělávání. V rámci studijního programu
Veterinární hygiena a ekologie v oboru Veterinární
hygiena a ekologie fakulta připravuje studenty na
povolání veterinárního lékaře s diferenciací do oblasti
veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin
zahrnující zejména zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, případně
i vegetábilií, chov potravinových zvířat, klinické
vzdělávání týkající se zejména potravinových zvířat,
infekční choroby zvířat a epizootologii vztahující se
k potravinám a surovinám živočišného původu a veterinární ekologii. V rámci realizace studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin fakulta
připravuje studenty na bakalářské a navazující magisterské úrovni v oblasti výroby, distribuce a prodeje
potravin živočišného i rostlinného původu z pohledu
zajišťování bezpečnosti a kvality potravin.
V rámci mezinárodního posouzení úrovně výuky
fakulta v roce 2004 absolvovala již druhou mezinárodní evaluaci Evropskou asociací veterinárních
fakult ((European Association of Establishmenst for
Veterinary Education - EAEVE), jejímž výsledkem
bylo konstatování, že fakulta splňuje požadavky
pro veterinární vzdělávání stanovené směrnicemi
Evropské unie, a že studijní program zejména výukou hygieny potravin je uplatněním koncepce „from
stable to table“. Na základě tohoto zhodnocení je
FVHE zařazena na prestižní Seznamu pozitivně
posouzených veterinárních fakult Evropy (List of
Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).
Vědecko-výzkumná činnost na FVHE se v souladu
s koncepcí Evropské unie, týkající se problematiky
bezpečnosti potravin orientuje na sledování suroviny,
resp. potraviny od jejího vzniku až po konečného
spotřebitele. S touto koncepcí řeší fakulta rozsáhlý
výzkumný záměr MŠMT s názvem Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin a to napříč všemi svými
ústavy. Kromě Výzkumného záměru se vědeckovýzkumné aktivity FVHE realizují i v rámci mezinárodních, smluvně uzavřených grantů, grantů vědeckých
agentur, v rámci projektů vnitřního institucionálního
výzkumu v rámci fakulty a VFU Brno a smluvního
výzkumu ve spolupráci s jinými institucemi především
s veterinárními organizacemi, a v neposlední řadě
s výrobními podniky v praxi.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Palackého 1/3, 612 42 Brno-Královo Pole
tel.: +420 5 4156 2796, fax : 00420-549243020
e-mail: [email protected]
ZODPOVĚDNÍ VÝROBCI LIHOVIN PROPAGUJÍ ZODPOVĚDNOU KONZUMACI ALKOHOLU
FÓRUM PSR je neziskové sdružení významných
výrobců a distributorů alkoholických nápojů v České
republice. Sdružení bylo založeno v roce 2003 a jeho
cílem je minimalizace škod působených alkoholem.
Členy sdružení jsou společnosti, které si jsou vědomy
své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které zneužitím alkoholu
mohou vzniknout. Jedná se o nekomerční sdružení,
které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu.
Sdružení se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na
minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu
a poskytuje seriózní a vyvážené informace související
s alkoholem. Ke splnění těchto cílů vyvíjí zejména
následující aktivity:
DOMLUVME SE!
FÓRUM PSR se spolu s Iniciativou zodpovědných
pivovarů podílí na kampani DOMLUVME SE!, organizovanou Ministerstvem dopravy ČR - BESIP. Jedná se
o kampaň proti alkoholu za volantem, která se snaží
přesvědčit především mladé řidiče, aby se v případě,
že jedou ve společnosti přátel za zábavou autem,
domluvili, kdo z nich ten večer nebude pít a doveze
všechny kamarády po akci bezpečně zpět domů.
Kampaň v různých podobách běží od roku 2003 a
ohlasy na ni jsou velmi kladné.
Více informací na www.domluvme-se.cz
POBAVME SE O ALKOHOLU
Pobavme se o alkoholu je název webové stránky, která
se snaží zamezit škodám působeným pitím alkoholu
nezletilými. Webová prezentace poskytuje rozsáhlé
a užitečné informace o alkoholu zaměřené jak na mladistvé, tak na jejich rodiče i učitele. Návštěvníci se zde
mj. dozví, co to vlastně alkohol je, jak působí, proč je
dospívající organismus více ohrožen alkoholem, jak
odolat skupinovému tlaku kamarádů nebo jaké jsou
v Česku související zákony. Iniciátorem stránky je
EFRD (Evropské fórum pro zodpovědné pití), adaptaci
na české prostředí provedlo FÓRUM PSR.
Více informací na www.pobavmeseoalkoholu.cz
PIJ S ROZUMEM
FÓRUM PSR stojí také za osvětovou preventivní
webovou prezentace Pij s rozumem. Obsahově se
jedná o podobnou stránku jako Pobavme se o alkoholu, je ovšem zaměřena na širší veřejnost a obsahuje
aktuality týkající se aktivit sdružení.
Více informací na www.pijsrozumem.cz
SAMOREGULACE
Sdružení FÓRUM PSR prosazuje odpovědnou reklamu a propagaci značek (komerční komunikaci) s cílem
ochrany spotřebitelů. Členové sdružení proto souhlasí
se samoregulací těchto aktivit v rámci odvětví, všichni
podepsali Etický kodex a souhlasí se Společnými standardy komerčních komunikací. Tyto dokumenty jsou
k shlédnutí na www.forum-psr.cz.
Členy sdružení jsou:
Brown-Forman Czech and Slovak Republics
Global Spirits
Jan Becher – Karlovarská Becherovka
Maxxium Czech
Stock Plzeň
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
FÓRUM PSR
Sněmovní 9, 118 00 Praha 1, tel.: 602 321 560
e-mail: [email protected], www.pijsrozumem.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Fórum PSR
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Hügli Food s.r.o.
Společnost Hügli Food s.r.o. vznikla v České republice
v roce 2002 na základech bývalé firmy Bonita.
Mateřská společnost, Hügli AG, existuje již více než 70
let, byla založena v roce 1935 ve švýcarském městě
Arbonu, ležícím u Bodamského jezera.
Na sklonku devadesátých let minulého století došlo
ke strategickému rozhodnutí a společnost Hügli
se rozhodla rozšířit své
působení i mimo svá
tradiční teritoria, což
do té doby byla území
Švýcarska, Německa a
Rakouska.
Ústředí firmy se sídlem
v Zásmukách koordinuje
všechny aktivity Hügli Food
s.r.o. pro Českou republiku, Maďarsko,Slovensko
a Polsko.
V současné době Hügli Food s.r.o zaměstnává zhruba
270 lidí a dosahuje roční obrat kolem 900 miliónů Kč.
V posledních letech je střední a východní Evropa
nejrychleji se rozvíjející částí celého holdingu.
Základním pilířem naší společnosti je divize Food Service,
která tvoří téměř 40% obratu. Prodáváme přímo specializovaným velkoobchodníkům, kteří výrobky zaváží
jednotlivým obchodním partnerům.Nabízíme výrobky na
profesionální úrovni pro zákazníky jako jsou nemocnice,
školy, závodní jídelny, restaurace a hotely.Všechny naše
produkty jsou vyráběny bez jakýchkoliv chemických přísad,
převážně jako sypké směsi.Jedná se o široký sortiment
polévek, omáček, bujónů, zákusků, kořenících směsí, příloh
k jídlům a dalších vhodných kuchařských pomocníků.
Další divizí je divize privátních značek – maloobchodní. Tato divize prodává stovky našich výrobků ve
všech obchodních řetězcích pod stále populárnějšími
privátními značkami jednotlivých hyper-supermarketů
či diskontů. V současné době působíme přímo
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Hügli Food s.r.o.
Nádražní 426, 281 44 Zásmuky u Kolína
tel.: +420 321 759 611, fax +420 321 759 500
e-mail: [email protected], www.huegli.cz
s našimi prodejními týmy ve čtyřech zemích a to sice
v Polsku, Čechách, Slovensku a Maďarsku. Zároveň
se naše produkty prodávají ve filiálkách velkých
zákazníků jako Kaufland, Rewe, LIDL a Tesco také
v Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku. S našimi přímými
exporty působíme také v pobaltských zemích.
Portfolio se týká 30-ti natíracích krémů a 220-ti DEHproduktů. Naše hlavní
činnost je v produktech
uvedených na seznamu,
kdy musíme být schopni
dodat objednané zboží
během 72-96 hodin.
Třetí aktivní divizí naší
společnosti je divize
průmyslu. Tato divize
dodává
komponenty
dalším
konečným
výrobcům potravin.
Jedna část divize dodává
čokoládové polevy a náplně pro zákazníky zaměřené na
pekařské a cukrářské výrobky.
Druhá, slaná část divize průmyslu,uspokojuje kořenícími
směsmi, omáčkami apod. výrobce chipsů, masný
a konzervárenský zpracovatelský průmysl.
Hügli Food díky své nabídce produktů, která uspokojí
veškeré individuální představy a chutě, je schopna dodávat do kterýchkoliv zemí Evropy. Dokážeme se rychle
přizpůsobit požadavkům a potřebám našich zákazníků.
Vysoká kvalita našich výrobků nás posouvá vpřed před
konkurenci. Dokonce přední šéfkuchaři používají naše
produkty, ačkoliv to ne vždy rádi připouštějí.
Kvalita byla vždy základním kamenem naší výrobní
a obchodní filozofie. Nedodáváme jen výrobky,
ale také podporujeme naše zákazníky technickým
a odborným servisem a v neposlední řadě marketingovou
podporou.
Naše firma existuje od roku 1994 a provádí a zajišťuje pro potravinářské výrobce, dovozce, obchodníky
a restauratéry a obdobně pro dovozce a obchodníky
s kosmetickými tyto činnosti, služby a poradenství:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vývoj nových potravinářských výrobků, resp.
nových typů výrobků.
Vývoj na úrovni laboratorní i výrobního provozu.
Laboratorní ověření jakostních ukazatelů potravinářského výrobku, podmínek skladování a trvanlivosti.
Vypracování zásad správné výrobní praxe.
Vypracování zásad provozního režimu na každý
nový typ výrobků.
Vypracování systému kritických bodů výroby,
skladování, distribuce a prodeje potravin a provozu zařízení společného stravování.
Vypracování navazujících zásad sanitace provozu.
Školení z hygienického minima.
9.
10.
11.
12.
13.
Laboratorní ověření jakosti, bezpečnost ve
výrobním procesu a kritických bodů výrobků.
Projednání nových výrobních postupů a výrobků
a jejich dokumentace s odbornými pracovníky
orgánů ochrany veřejného zdraví, veterinární
správy a Státní zemědělské a potravinářské
inspekce.
Vypracování českých textů potravinářských
výrobků a kosmetických prostředků pro výrobce
a dovozce.
Zhodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků.
Spolupráce s investory a s projektanty při
výstavbě a rekonstrukci potravinářských staveb,
obchodů a restaurací.
Výše uvedené činnosti a služby můžete s námi projednat na telefonu 266317740 nebo mobilu
603 531 791.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Sídlo a laboratoř: Na Žertvách 16, 180 00 PRAHA 8
tel.: 266 317 740, tel./fax: 266 316 964
e-mail: [email protected]
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Jakostní a technologické
centrum, s.r.o.
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta byla založena roku 1960. V roce
1991 byla jednou ze dvou zakládajících fakult
Jihočeské univerzity.
V současné době se fakulta zaměřuje na výchovu
odborníků jednak v tradičních zemědělských oborech a dále v oblastech aplikovaných přírodních věd
– agroekologii, rybářství, kvality zemědělských produktů, biologii zájmových organizmů a řady dalších.
Zemědělská fakulta se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v rámci hodnocení vysokých škol a univerzit v rámci ČR, což vytváří pro fakultu postavení vysokoškolského pracoviště s celostátní působností a velmi dobrou vybaveností, a to jak po stránce
vědecko-pedagogické kvalifikace pracovníků fakulty,
tak i po stránce technické vybavenosti.
Se studijním zaměřením úzce souvisí vědeckovýzkumná a vývojová činnost fakulty a její zapojení do
spolupráce s praxí i s vědeckovýzkumnými pracovišti
jak v ČR, tak na úrovni mezinárodní. V rámci zapojení do celostátních i regionálních aktivit je na tomto
úseku prioritní orientace výzkumu na podhorské, horské a další marginální oblasti se zvláštním režimem
(chráněné krajinné oblasti, národní parky, biosférické
rezervace, pásma ochrany vod aj.). Na tuto orientaci
úzce navazuje rozvíjení a prohlubování přístupů,
zaměřených na trvale udržitelné hospodaření v krajině, při harmonickém zohledňování aspektů ekologických, ekonomických, vyúsťujících v ekologicko-ekonomickou syntézu, spojenou s poradenskou činností
a vytvářením poradenských středisek na fakultě.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra kvality produktů
Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice
Sekretariát děkana: tel.: 387 772 427, e-mail: [email protected], Kontaktní osoba pro ČTP: ing. Pavel Smetana,
tel.:387 772453, e-mail: [email protected], www.jcu.cz
laboratoř pro vyšetřování potravin
Laboratoř pro vyšetřování potravin je mezinárodně
akreditovanou soukromou zkušební laboratoří, která
provádí komplexní zkoušení poživatin, surovin, krmiv,
vody a kosmetických prostředků, poradenství, tvorbu HACCP.
Od roku 2002 pracujeme v nových prostorách moderní
zkušebny s rozšířeným spektrem zkoušek uvedených
na www.volny.cz/pavel.mikulas
Zkušebna založená na jaře 1992 má dlouholetou,
více než 16tiletou tradici a zkušenosti. Trvalá úspěšnost a prosperita laboratoře je založena na odbornosti
pracovníků, moderním přístrojovém vybavení a snaze
o úspěšné a rychlé vyřízení zakázek.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MVDr. Pavel Mikuláš - Akreditovaná zkušební laboratoř č.1051 ČIA
Sokolova 1b, 619 00 Brno
tel.:+420 543251017, mobil:+420 602502447,
e-mail: [email protected]/pavel.mikulas
členská základna České technologické platformy pro potraviny
MVDr. Pavel Mikuláš, Akreditovaná
členská základna České technologické platformy pro potraviny
MAKRO
Cash & Carry ČR s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. (dále jen Makro)
je součástí skupiny METRO Group. V oblasti samoobslužného prodeje se jedná o mezinárodní skupinu Metro Cash & Carry International, která je v této oblasti jedničkou na trhu a má zastoupení ve 30
zemích světa.
V České republice otevřelo Makro své první tři pobočky v roce 1997, v roce 2002 již dosáhlo pokrytí celé
republiky deseti prodejnami. V současnosti má třináct velkoobchodních center: Ostrava, Čestlice u Prahy, Brno, Ústí nad Labem, Velká Bystřice u Olomouce, Praha - Černý Most, Praha - Stodůlky, České
Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Liberec
a Karlovy Vary. Většina má prodejní plochu 10 500
m2, všechna jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi pro skladování a distribuci zboží, mají vysoce výkonné mrazírenské a chladírenské prostory.
Koncepce Cash & Carry
Makro výlučně velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského a nepotravinářského spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, zejména nezávislým maloobchodníkům a firmám podnikajícím v gastronomii. Společnost poskytuje zákaznické karty též podnikatelům mimo tyto oblasti, například velkoodběratelům jakými jsou orgány státní správy, školy, nemocnice, instituce atd. Této segmentaci
odpovídají i velká balení potravin, diferencovaná pro
maloobchodníky (více spotřebitelských balení ve
fólii, tzv. multipacky) a gastronomii (větší objemy).
Podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) vystavuje Makro na základě registrace zákaznické karty,
které jim umožňují vstup do všech prodejen českého
Makra i do celé sítě Makro a Metro v dalších zemích.
Nepřenositelnost karet zajišťuje u vstupu do prodejen
důsledná kontrola totožnosti jejich držitelů.
Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený
počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve
velkých objemech umožňují Makru prodávat zboží za
velmi výhodné velkoobchodní ceny. Makro tak nekonkuruje drobnému obchodu, ale je naopak jeho partnerem.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha 13 - Stodůlky
tel.: 251 111 111-3, Fax: 251 111 151-3
[email protected], www.makro.cz
Významný hráč na poli českého obchodu
Makro významně posiluje žádoucí trendy v obchodu,
např. uplatňováním principu tzv. traceability neboli
dohledatelnosti původu zboží, čímž u vybraných značek zvyšuje informovanost spotřebitele i bezpečnost
potravin. Také v požadavcích na kvalitu produktů je
Makro náročnější než stanovuje zákon, má vlastní
systém jakosti a provádí průběžné kontroly kvality.
Výrazným způsobem podporuje české dodavatele,
neboť přes 80 % zboží pochází od lokálních dodavatelů. Českým vinařům pak dává příležitost zviditelnit
se díky pravidelně pořádané soutěži Makro víno roku.
Svým zákazníkům v této oblasti nabízí exkluzivní
služby 14 sommelierů.
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně
je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým
učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919
jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto
názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem
bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého
zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna
k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední
Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění
v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU v Brně) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská
fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická
fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická
fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na MZLU v Brně v současné době dosahuje
čísla 10 621 studentů, z toho je 350 studentů zahraničních.
MZLU v Brně reaguje systematicky na změny národního i mezinárodního prostředí a pružně přizpůsobuje
těmto změnám obsah, formy a metody vzdělávání.
Zájemci o studium si tak mohou vybrat z 35 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 35
oborů navazujícího magisterského studia. V nabídce
jsou takové atraktivní obory jako Agroekologie,
Biotechnologie, Technologie odpadů, Technologie
potravin, Nábytek, Biotechnické úpravy krajiny,
Ekonomická informatika, Veřejná správa, Finance,
Zahradní a krajinná architektura, Vinohradnictví a vinařství a řada dalších. Nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorském. Pro zájemce o kombinovanou formu studia
(studium při zaměstnání) je připraven výběr z 11
oborů bakalářského a 8 oborů navazujícího magisterského studia.
Každý student Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně může, za splnění určitých podmínek,
strávit část svého studia v zahraničí na některé z více
než 100 partnerských univerzit. Kromě zdokonalení se
v cizím jazyce tak studenti získávají možnost načerpat
nové, cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a v neposlední řadě i poznat spoustu nových přátel. V oblasti
zahraničních styků využívají zaměstnanci i posluchači
studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na
vysokých školách ve Francii, Rakousku, Německu,
Polsku, Velké Británii, USA a v mnoha dalších
zemích. MZLU v Brně je členem významných evropských organizací a spolupracujících sítí analogicky
profesně zaměřených vysokých škol. Rozšíření možností zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity
zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA
VINCI, CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních
projektů.
Univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání
nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký
okruh ostatních zájemců. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání navazuje na nabídku,
kterou MZLU v Brně poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné
nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato základní nabídka je
rozšiřována o znalosti speciální, související zejména
se znalostmi jazykovými, s rozvojem schopností
zpracovávat informace, s moderními informačními
technologiemi, se zvyšováním znalostí souvisejícími
s fungováním současné společnosti a ekonomiky,
s podnikáním i s vazbami na globální ekonomické
prostředí a globalizační trendy. Výukové programy
zahrnují rovněž i problematiku zemědělských trendů,
ekologie, práva a komunikace.
Prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V) je na
MZLU v Brně poskytováno i seniorské vzdělávání jako
tříleté zájmové studium občanů, a to cyklem přednášek a seminářů setříděných do tematických bloků, ve
kterých se prezentují jednotlivé fakulty univerzity.
Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult
a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast země-
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Mendelova lesnická a zemědělská
univerzita v Brně
členská základna České technologické platformy pro potraviny
dělských, lesnických, biologických, ekonomických,
technických i pedagogických věd. Výzkumný program
univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje
základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich
aplikace v praxi. Jedná se o cílené řízení biologických
procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu
obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu
a řízení vzdělávacího procesu přípravy vysokoškolských absolventů s odbornou kompetencí na pedagogickou činnost v souladu s nejnovějšími poznatky
a trendy jak v Evropě, tak i v České republice. Důraz
je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských
produktů obecně a potravin zvláště. V souladu se
závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritu
preferuje univerzita témata věnující se multifunkčnímu
zemědělství a lesnictví.
Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Pro výu-
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 131 111, fax: 545 211 128
[email protected], www.mendelu.cz
kové účely je rovněž využívána Botanická zahrada
a arboretum. K dispozici posluchačům i pedagogům
je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderním
informační a počítačové centrum. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky
a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. Pro zachování archivního bohatství a jeho zpřístupnění dalším generacím slouží rozsáhlý
Univerzitní archiv.
Z hlediska ubytovací kapacity MZLU v Brně disponuje
2908 lůžky na kolejích. Část kapacity je v Lednici,
kde jsou ubytováni studenti třetích a vyšších ročníků
Zahradnické fakulty. Mají zde k dispozici 354 lůžek
ve dvou kolejích. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze.
Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.
Činnosti a služby společnosti:
Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. sdružuje dva závody - výrobní závod Hrušovany nad
Jevišovkou a odštěpný závod Opava. Historie cukrovarnictví v Hrušovanech nad Jevišovkou se traduje
od roku 1851, historie cukrovarnictví v Opavě sahá
až do roku 1870. V roce 1994 došlo ke vstupu zahraničního kapitálu. Od 1.1.2001 vystupují oba závody
pod společným jménem Moravskoslezské cukrovary,
a.s. Majoritním vlastníkem společnosti je AGRANA
Zucker, GmbH, Wien.
Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. patří
mezi přední výrobce a dodavatele cukru na české
trhu. Dlouhodobě se orientuje na kvalitu poskytovaných služeb a sociálně odpovědné jednání ke svým
klientům a dodavatelům.
Společnost nabízí široký sortiment cukru a speciálních cukrovarnických výrobků, které jsou dodávány na
trh pod značkou Korunní cukr. Přitažlivost tohoto sortimentu se připisuje trvale vysoké kvalitě těchto výrobků a atraktivnímu designu obalu.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří:
• Výroba a prodej cukru a jeho modifikací
• Výroba a prodej krmiv
• Zpracování vedlejších produktů vznikajících při
výrobě cukru
• Výroba a prodej bioproduktů
• Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
• Poradenská činnost v oblasti pěstování cukrovky
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
RB Brno, č. ú.: 1004006316/5500 tel.: +420 515 209 333 Fax: +420 515 229 196
e-mail: [email protected], www.agrana.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Podpůrný a garanční rolnický
a lesnický fond, a.s.
Je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství ČR. Jde o jeden
z nejefektivnějších nástrojů českého zemědělství
působící v rámci tzv. „Národní pomoci“ .
Za dobu svého působení v ČR se stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství. Pomohl
zejména v dobách, kdy bylo nutné zajistit začínajícím
subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly
úvěry od bank dostupnou formou zajištění zejména
rozšířené produkce.
Podpora ze strany PGRLF byla soustředěna na
poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru.
PGRLF pracoval velmi intenzivně zvláště v letech
1996 až 1998, kdy byla i dotace ze státního rozpočtu
největší. V tomto období byly úvěry zatíženy vysokou
úrokovou mírou a v českém zemědělství byla akutní
potřeba investic. V té době se podařilo právě díky
PGRLF zmodernizovat razantním způsobem základní zemědělskou techniku a technologie.
PGRLF je organizací, která je hodnocena jako
důvěryhodná, stabilní, bonitní a bez rizika ztrát.
Potvrzují to i zvláštní audity, které byly provedeny
v posledních letech na návrh vlády.
Kromě hlavní činnosti se PGRLF zapojil i do řešení
následků ničivých povodní z let 1997 a 2002.
Tehdy poskytl postiženým zemědělským subjektům
jednorázové půjčky na obnovu hospodaření. Tyto
půjčky se z rozhodnutí vlády staly nevratnou dotací.
Programy PGRLF pokračují i po vstupu ČR do EU
a to v rámci systému tzv. Národní pomoci, která je
v souladu s podmínkami EK.
Od 12. 2. 2008 se postavení PGRLF řídí zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
Rozhodující činností Fondu je poskytování podpor formou dotací k úrokům a vydávání garancí
k úvěrům subjektů v zemědělském sektoru.
Další činností Fondu je finanční podpora
zemědělského pojištění plodin a hospodářských
zvířat.
PGRLF je, z hlediska právní formy, akciová
společnost. Statutárním orgánem PGRLF je
představenstvo a kontrolní funkci má dozorčí rada.
Jediným akcionářem společnosti je Česká republika
– Ministerstvo zemědělství ČR, akcionářská práva
vykonává ministr zemědělství.
Společnost řídí ředitel, který je zároveň předsedou
představenstva.
PGRLF má jediné pracoviště v Praze.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
Za Poříčskou branou č.p. 256/6, 186 00 Praha 8
tel.: 225 989 400, Fax: 225 989 405, Infolinka: +420 225 989 480
Sortiment: Holba Classic – světlé výčepní,
Holba Šerák- světlé výčepní
Holba Premium – světlý ležák, nealkoholické pivo Holba Free,
sezónní speciál Holba
Šerák speciál
Pivo Holba patří k nejlépe hodnoceným značkám doma
i v zahraničí, což dokládá počet získaných medailí v prestižních degustačních soutěžích jako je České
pivo, Zlatý pohár PIVEX nebo European Beer Star.
Výstav pivovaru: 400 tis. hl ročně
www.holba.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Pivovar HOLBA, a.s.
+
Pivo Holba je tradiční české pivo s více než 130 letou
tradicí, které vyrábí pivovar Holba se sídlem v Hanušovicích. Výjimečnost tohoto piva odráží počet získaných medailí v degustačních soutěžích i jeho pozice na Českém trhu, kde je známé jako Ryzí pivo z hor.
Od svého vzniku až dodnes se Holba vyrábí klasickou
technologií. Zařízení pivovaru umožňuje zachování tradičních postupů výroby, při nichž vzniká zlatý mok znamenité plné chuti a prvotřídní kvality. Pivo Holba je charakteristické také svojí zlatou barvou, lahodnou hořkostí, jemnou sladovou vůní a vysokou pitelností. Tyto
vlastnosti mu přináší nejen způsob výroby, ale také
suroviny jako světově známý žatecký chmel a také
slad vyráběný z vyhlášených sladovnických ječmenů
z oblasti Hané na Moravě. Jedinečná je rovněž varní
voda, kterou pivovar čerpá z vlastních hloubkových vrtů
nacházejících se přímo v malebném areálu pivovaru.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Pivovar HOLBA, a.s.
Hanušovice, Pivovarská 261, Česká republika,
tel.: +420 583 300 814, +420 583 300 900, Fax: +420 583 300 940, +420 583 300 881,
e-mail: [email protected], www.holba.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Podnikatelský svaz pekařů
a cukrářů v ČR
Naše společenstvo ve smyslu zákona o Hospodářské komoře České republiky s názvem Podnikatelský
svaz pekařů a cukrářů v ČR (dále jen Svaz) je dobrovolným sdružením právnických a fyzických osob,
podnikajících v pekařském a cukrářském oboru.
Členem Svazu dle přijatých Stanov se může stát
každá právnická nebo fyzická osoba, jejíž podnikatelská nebo odborná činnost souvisí s předmětem
činnosti Svazu a zabývá se pekařskou nebo cukrářskou výrobou či činností s ní související, včetně
dodavatelských a odběratelských společností. K 30.
září roku 2008 měl náš Svaz celkem 100 členů, z toho 70 v kategorii výrobců, 23 v kategorii dodavatelů
a 7 v kategorii škol. Podíl členů – výrobců na trhu
s pekárenskými a cukrárenskými výrobky se odhaduje na 40 – 50 %.
Činnost Svazu se soustřeďuje zejména na :
Hlavním účelem Svazu je prosazování oprávněných
zájmů podnikatelských subjektů v pekařském, cukrářském a jiných souvisejících oborech vůči vnějšímu
prostředí, orgánům státní a místní správy, odborovým orgánům-zaměstnanecké reprezentaci, hlavním odběratel-ským a dodavatelským subjektům.
Pro zvýšení technické, technologické a ekonomické
úrovně svých členů organizuje Svaz informativní
a konzultační porady, stáže tuzemské i zahraniční
a odborné semináře. Mezi ně patří i akce „Dny chleba“ a soutěže odborných dovedností o tituly „Český
pekař roku“ a „Český cukrář roku“ v kategoriích junior
a senior a odborná garance nad mezinárodním veletrhem mlynářství, pekařství a cukrářství MBK v Brně. Vydává také odborný časopis PEKAŘ CUKRÁŘ,
Ročenku pekaře a cukráře a odborné publikace
v Knižnici PEKAŘE a CUKRÁŘE.
Svaz podporuje podnikatelské, ekonomické, sociální
a společenské zájmy svých členů. Podporuje rozvoj svých členů v podmínkách tržního hospodářství
a podporuje svobodné podnikání. Činnost Svazu se
řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.
- uplatňování zájmu členů vůči vnějším subjektům s celostátní působností, zejména v otázkách
finančních, normotvorných, zahraniční obchodní
činnosti, působení živnostenského zákona, sociálních a dalších,
- součinnost Svazu s partnerskými orgány a organizacemi, společenstvy aj. v rámci České republiky
i na mezinárodní úrovni,
- plnění funkce konzultačního, poradenského a informačního centra pro členy Svazu v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní, v zahraničních stycích apod.
Svaz vyvíjí činnost zaměřenou na podporu živnostenského podnikání ve všech směrech, zejména při zvyšování odborné úrovně členů Svazu a jejich pracovníků.
Svaz vystupuje v zastoupení svých členů jako kolektivní člen ve vyšších podnikatelských uskupeních,
včetně mezinárodních. Je členem Potravinářské
komory ČR a mezinárodní pekařské asociace
A.I.B.I.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 199 200-4, fax: 266 199 209
e-mail: [email protected], www.svazpekaru.cz
Sdružení drůbežářských podniků je sdružením právnických osob tj. porážek, porcoven drůbeže a výroben drůbežích výrobků. Členové našeho sdružení
jsou rozhodujícími podniky drůbežářského průmyslu
a představují asi 90% výroby drůbežího masa a drůbežích výrobků v ČR. Sdružení vzniklo v roce 1991.
Činnost našeho sdružení spočívá zejména v poskytování služeb pro členy na úseku legislativy veterinární, potravinářské, welfare, odpadů, obalů, subvencí, dotací, dovozu, vývozu a další. Sdružení zastupuje drůbežářský obor a prosazuje jeho zájmy.
Od roku 2000 jsme členy PK ČR a jsme jedním ze
čtyř zakladatelských sdružení a svazů PK ČR. Od
1.1.2004 jsme členem a.v.e.c. tj. sdružení výrobců
dovozců a vývozců drůbežího masa v rámci EU. Jsme
zastoupeni v několika pracovních skupinách jak v PK
ČR, tak i v organizaci a.v.e.c. a jsme členy expertní skupiny pro drůbež, drůbeží maso a vejce zřízené
Evropskou Komisí.
Dnešní systém průmyslového zpracování drůbeže je
založen na moderních technologiích s minimálním
využitím lidské práce.
Spotřeba drůbežího masa zaznamenala za období
15 let velký nárůst z 13 kg na osobu v roce 1996 na
25 kg v roce 2007. Současně se však významně zvyšuje dovoz drůbežího masa (téměř 65.000 tun v roce 2008).
Další rozvoj oboru je však vzhledem k obrovské konkurenci v rámci zemí EU a celého světa možný jen při
zvyšování produktivity práce a současném snižování
nákladů na výrobu na všech stupních, a to v celém
řetězci od výroby krmiv až po prodej potravin.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Sdružení drůbežářských podniků
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
tel./fax: +420 272 766 136
e-mail: [email protected]
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Sdružení drůbežářských podniků
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Státní rostlinolékařská správa
Státní rostlinolékařská správa je správní úřad
rostlinolékařské péče s působností na území
České republiky zřízený zákonem č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podřízený ministerstvu zemědělství. Rostlinolékařská
správa vykonává působnost podle ustanovení zákona
č. 326/2004 Sb., v platném znění.
Rostlinolékařská správa sleduje výskyt škodlivých
organismů. Kontroluje dovážené a provážené rostliny
a provádí rostlinolékařské kontroly při vývozu a reexportu, tzn. kontrolu veškerého rostlinného materiálu
při přepravě přes EU. Soustavná kontrola zdravotního
stavu rostlin je prováděna u registrovaných pěstitelů,
tj. mimo jiné ve školkách ovocných, okrasných a lesních dřevin, u pěstitelů květin určených k dalšímu
pěstování a také u pěstitelů sadbových brambor, aby
byly splněny podmínky pro uvádění rostlin a rostlinných produktů na trh, a aby jejich odběratelé obdrželi
Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, který zajišťuje, je zdrojem základních informací pro pěstitele při usměrňování
ochrany jejich porostů a významným opatřením proti
zavlékání a rozšiřování karanténních škodlivých
organismů na území ČR s cílem produkovat zdravé
rostliny a rostlinné produkty k výrobě bezpečných
potravin a krmiv.
Nezbytný je rostlinolékařský dozor, který má za úkol
kontrolovat plnění povinností registrovaných osob
a povinností spojených s rostlinolékařskými pasy.
Dále se kontroluje plnění povinností vyplývajících
z mimořádných
rostlinolékařských
opatření.
Rostlinolékařská správa provádí také dozor nad
skladováním rostlinných produktů jak ve veřejných
zemědělských skladech, tak i mlýnech, sladovnách
či silech. Ve spolupráci s Celní správou ČR vykonává
dozor nad dřevěným obalovým materiálem.
Rostlinolékařská správa zajišťuje rovněž diagnostiku
škodlivých organismů ve specializovaných diagnostických laboratořích v Olomouci, Praze, Terezíně
a v Havlíčkově Brodě a na svých oblastních odborech.
Zahrnuje oblasti virologie, bakteriologie, mykologie,
entomologie, nematologie a biochemických analýz.
Rostlinolékařská správa kontroluje plnění technických a technologických požadavků na mechanizační
prostředky na ochranu rostlin v souvislosti se zápisem
jejich nových typů do úředního registru, který spravuje. Eviduje provozovny kontrolního testování aplikační
techniky na ochranu rostlin. Kontrola plnění povinností
v souvislosti s kontrolním testováním mechanizačních
prostředků na ochranu rostlin je předpokladem pro
kvalitní aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve
smyslu správné rostlinolékařské a zemědělské praxe.
Registruje a kontroluje rovněž sušárny pro tepelné
ošetřování dřevěných obalových materiálů.
Rostlinolékařská správa se podílí na procesu hodnocení účinných látek přípravků na ochranu rostlin
v rámci programu EU. Registruje přípravky nebo
pomocné přípravky na ochranu rostlin pro uvádění
na trh v ČR na základě posouzení, zda přípravek je
v daných podmínkách dostatečně účinný na dané
škodlivé činitele, a zda nepředstavuje nějaké riziko
pro okolní prostředí. Vlastní pokusnickou činností
napomáhá k řešení minoritních indikací a zaplňuje bílá
místa v ochraně rostlin proti škodlivým organismům.
Vydává osvědčení o odborné způsobilosti osob pro
nakládání s přípravky na ochranu rostlin a provádí
kontroly související s používáním pesticidů u žadatelů
o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond.
Postregistrační kontrola přípravků na ochranu rostlin
se zaměřuje na to, zda nakládání s nimi je v souladu
s rozhodnutím o jejich registraci.
Vše směřuje k bezpečným potravinám i krmivům,
ochraně zdraví lidí i zvířat a ochraně životního
prostředí.
Na webových stránkách: www.srs.cz jsou publikovány
všechny důležité a užitečné informace včetně seznamu povolených přípravků jak pro zemědělskou
veřejnost, tak i pro obchodníky a ostatní zájemce
o rostlinolékařskou problematiku.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Státní rostlinolékařská správa – Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 283 094 879, fax: 283 094 563, e-mail: [email protected];
elektronická podatelna: [email protected]; www.srs.cz
Lékaři vyzývají k dodržování zdravého životního stylu, jehož nezbytnou součástí je i správný pitný režim. Svaz
minerálních vod tj. výrobci přírodních minerálních vod, ochucených minerálních vod a přírodních léčivých vod
se snaží spotřebiteli umožnit, v souladu s těmito zdravotnickými doporučeními a trendy potřeb zákazníků, co
nejširší a nejpestřejší výběr svých výrobků, které zároveň splňují i ty nejpřísnější požadavky na kvalitu.
Již v roce 1992 přivedla společná problematika k jednacímu stolu většinu výrobců minerálních vod a společně
založili volné sdružení výrobců a prodejců minerálních vod. V průběhu času se sdružení transformovalo
v dnešní Svaz minerálních vod, který v současné době sdružuje téměř všechny výrobce přírodních a ochucených minerálních vod z celé ČR:
• Bílinská kyselka, s. r. o., • Hanácká kyselka, s. r. o., • Petr Havlina, • HBSW a.s. • Chodovar, s. r. o.,
• Karlovarská korunní kyselka, s. r. o., • Karlovarské minerální vody, a. s. • Marienbad Waters
• Ondrášovka s.r.o., • Poděbradka, a.s. a čestní členové: Jiří V.Černý,
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel
Referenční laboratoře ministerstva zdravotnictví
Svaz především prosazuje a obhajuje práva a společné
zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které
přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti
členů. Zajišťuje kontakty s legislativními orgány
a s příslušnými orgány státní správy a těmto podává
návrhy, stanoviska k prosazování společných zájmů
svých členů. Svým členům napomáhá především
v orientaci v oblasti legislativy a přispívá k vytváření
podmínek, aby všichni členové Svazu MV vykonávali
podnikatelskou činnost s vysokou odborností a profesionalitou.
Další velkou oblastí, kde Svaz pomáhá, je významný
podíl na zvyšování informovanosti, jak odborné, tak
i laické veřejnosti o druzích minerálních vod, důležitosti
pitného režimu pro zdraví, prospěšnosti jednotlivých
minerálů a to prostřednictvím publikační činností, ale
i účastí na seminářích a konferencích.
Historicky již Svaz stál u zrodu naší porevoluční legislativy, především zákona o potravinách nového zákona o lázních a vodního zákona. Zástupci Svazu se
účastnili nespočet jednání a aktivně formulovali své
návrhy znění zákonů nejen v oblasti, která přímo souvisí s výrobou minerálních vod a ostatních balených
vod, ale i v oblastech, které s ní úzce souvisí, ať už
v potravinářské legislativě nebo v legislativě ochrany
životního prostředí.
Svaz minerálních vod je aktivním členem Potravinářské
komory a především jejím prostřednictvím uplatňuje
připomínky k předkládané legislativě, jak české tak
evropské. Úzce spolupracuje se Svazem výrobců
nealkoholických nápojů, Českým průmyslovým
sdružením pro obaly a životní prostředí, se Svazem
obchodu a cestovního ruchu a s dalšími zájmovými
sdruženími.
Členové Svazu mají různé certifikáty kvality, nejen ISO,
ale i IFS, BRC a normy ISO 22000, které pravidelně
1x za rok obhajují před auditory mezinárodních
společností a nepochybně jim pomáhají v soustavné
kontrole systémů kvality a nestálém zlepšování a inovaci zavedených systémů kvality.
Členové Svazu dělají mnoho pro propagaci zdravého
pitného režimu, pro vědomí lidí co, kdy a jak správně
pít. Publikují vlastní články, poskytují rozhovory, dávají
podklady pro masmedia.
K tomu, abychom se my všichni mohli napít sklenky
minerální vody, která bude ve všech zemích Evropy
stejně kvalitní, ale přesto jiná, originální s vlastní chutí,
schopná konkurovat svou cenou, je třeba mimo jiné
neustále sledovat vývoj legislativy a vývoj poznání
v oboru a předcházet tomu, aby nedocházelo k různým
administrativním omezením výroby a obchodu, a to je
právě úkolem Svazu minerálních vod.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Svaz minerálních vod
Ing. Jana Ježková, Prezidentka Svazu MV
Horova 3, 360 01 Karlovy Vary
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Svaz minerálních vod
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Svaz výrobců nealkoholických
nápojů
Jsme národním oborovým sdružením, které hájí společné zájmy tuzemských výrobců limonád, ovocných šťáv,
balených vod a dalších nealkoholických nápojů a jejich subdodavatelů
Zastupujeme zájmy oboru ve vztahu k zákonodárným
a výkonným orgánům ČR, k odborným orgánům ČR
a Evropské unie, k mezinárodním organizacím a k médiím. Svaz vznikl v r. 1992, má 21 členů a příznivců.
V našich řadách jsou jak největší výrobci, tak i střední
a malé podniky. Prezidentem SVNN je Ing. Jiří Pražan,
výkonným tajemníkem JUDr. Zdeněk Huml.
Naším cílem je zajistit příznivé podmínky pro rozvoj
výroby nápojů v ČR
jsme se na zpracování návodu k systému kritických
bodů (HCCP) na podmínky malých a středních podniků a na vydání Příručky správné výrobní a hygienické
praxe. Při jednáních s Ministerstvem zemědělství ČR
prosazujeme, aby do českých předpisů byla zahrnuta
jednoznačná kritéria, týkající se označování nealkoholických nápojů a kvalitativních požadavků.
K dosažení tohoto cíle se podílíme na formování legislativního a podnikatelského prostředí výroby a distribuce nealkoholických nápojů. Aktivně se účastníme
meziresortních připomínkových řízení k nejrůznějším
zákonům a vyhláškám (mj. vyhláška MZd o balených
vodách, vyhláška MZe o výrobě nealkoholických nápojů, zákon o obalech, zákon o odpadech a řada jiných
předpisů).
Zasazujeme se o to, aby dopad výroby a spotřeby
nealko nápojů na životní prostředí byl co nejmenší.
Současně vystupujeme proti snahám diktovat spotřebiteli, jaký obal je pro nápoje nejvhodnější.
Patříme do rodiny evropských nápojářů
Zapojujeme se do procesu formování evropské
legislativy v oboru
Úspěšně jsme např. hájili zájmy tuzemských výrobců při
formování postoje ČR k evropské směrnici o obalech a
prosadili jsme, aby tito výrobci nebyli diskriminováni ve
vztahu ke konkurenci z jiných států EU. Iniciovali jsme
např. intervenci ČR proti německému systému povinných záloh na nevratné nápojové obaly, který tvoří překážku volného obchodu a jako takový je neslučitelný
s komunitárním právem. Vystoupili jsme i proti vytváření překážek volného obchodu v Maďarsku.
Věnujeme značnou pozornost zdravému životnímu
stylu a kvalitě nápojů
Přispíváme k realizaci Evropské platformy pro akce,
týkající se stravy, fyzické činnosti a zdraví. Podíleli
Vystupujeme proti snahám diskriminovat některé
druhy nápojových obalů
Jsme členem Unie evropských nápojářských asociací UNESDA. Prostřednictvím Iniciativy pro zachování kvality v jižní a východní Evropě jsme zapojeni do
činnosti evropského Ochranného sdružení průmyslu
ovocných šťáv (SGF).
Náš hlas je slyšet i mezi tuzemskými potravináři
Angažujeme se v Potravinářské komoře ČR.
Prosazujeme zde mj., aby komora hájila zájmy domácích výrobců potravin v rámci evropského trhu.
SVNN poskytuje svým členům informační, právní
a technický servis
Členové SVNN mají operativní informace o dění v oboru, o právních nástrojích připravovaných jak v ČR, tak
v EU, o vývoji v tuzemském i zahraničním nápojářství,
o plánovaných akcích atd.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
SVNN,
Korunní 106, 101 00 Praha 10,
tel.: 606 116 678, 267 311 828, e-mail: [email protected]
Technologické centrum (TC) bylo založeno v roce 1994 s cílem podpořit transfer technologií z výzkumné sféry
do průmyslu a přispět k rozvoji podnikání v oblasti špičkových technologií u nás. Postupně se rozvíjely i další
aktivity – TC vykonává funkci Národního informačního centra pro evropský výzkum a přípravuje strategické
studie zaměřené na perspektivy výzkumu, vývoje a inovací.
Hlavní aktivity Technologického centra:
Strategické studie a projekty:
TC připravuje koncepční podklady pro státní správu
a její poradní orgány, koordinuje národní a regionální
projekty zaměřené na návrh výzkumných priorit, strategických výzkumných směrů, přípravu výzkumných
a inovačních politik a inovačních strategií. V nedávné
době Technologické centrum dokončilo dvě základní studie – Zelenou knihu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Zelená kniha kromě
zhodnocení současného stavu obsahuje detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje
a inovací se zahraničím. Cílem Bílé knihy, která úzce
navazuje na Zelenou knihu, je vytvořit podklady pro
přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.
TC vydává recenzovaný časopis Ergo s podtitulem
analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací, pořádá kurzy zaměřené na výchovu odborníků pro analytické a prognostické studie a spolupracuje v oblasti strategických studií s řadou zahraničních a nadnárodních partnerů. V rámci této spolupráce jsou připravovány studie pro Evropskou komisi, Evropský
parlament, Organizaci spojených národů pro průmyslový rozvoj a Společné výzkumné centrum Evropské
komise. TC se účastní také projektů zaměřených na
perspektivní technologie využitelné v potravinářském
průmyslu (projekty Future Food, Observatory nano)
Národní informační centrum pro evropský výzkum
(NICER)
V rámci projektu finančně podporovaného MŠMT
poskytuje TC komplexní podporu pracovištím České
republiky při jejich zapojování do Evropského výzkumného prostoru (ERA).
TC zabezpečuje činnost národních kontaktních pracovníků (NCP) pro 7. rámcový program (7. RP) EU,
kteří organizují informační a školicí akce o 7. RP a poskytují odborné konzultace jednotlivým týmům, které
se účastní přípravy a řešení projektů 7. RP, zvláštní pozornost je přitom věnována malým a středním
podnikům. Prostřednictvím časopisu ECHO přináší
odborné veřejnosti aktuální informace o ERA a vydává i další publikace specializované na problematiku
7. RP. TC rozvíjí těsnou spolupráci se státní správou, zejména s odborem mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji MŠMT, při monitorování účasti
České republiky v 7. RP a jeho využití pro analytické
studie a pro vytváření koncepce účasti České republiky v ERA.
Inovace a transfer technologií
Transfer technologií je významnou aktivitouTC,
která přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost českého průmyslu. TC koordinuje projekt BISONet (BusInesS and
InnOvation Support Network), který realizuje aktivity
celoevropské sítě Enterprise Europe Network v České republice. Síť je tvořena 70 konsorcii s více jak
500 partnerskými institucemi ve 40 zemích. V České
republice se na činnosti podílí konsorcium jedenácti
regionálních partnerů, kteří svou působností pokrývají celé území České republiky. Mezi hlavní funkce sítě patří poskytování obchodních a legislativních
informací o možnostech inovativního podnikání v EU,
pomoc podnikatelům při vyhledávání nových obchodních kontaktů a partnerů v zemích EU, asistence při
transferu pokročilých průmyslových technologií a nově též organizační a právní pomoc při účasti malých
a středních podniků ve výzkumu a vývoji, především
v projektech 7. RP.
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Technologické centrum
Akademie věd České republiky
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
(CZELO)
TC zastřešuje Českou styčnou kancelář pro výzkum
a vývoj (Czech Liaison Office for Research and
Development, CZELO) se sídlem v Bruselu. Jejím
cílem je podpořit úspěšné zapojení českých výzkumných pracovišť a inovačních MSP do 7. RP. CZELO
poskytuje cílené a aktuální informace českým výzkumným institucím o příležitostech zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií, připravuje a zprostředkovává setkání českých výzkumníků s relevantními úředníky Evropské komise pro jednání o
probíhajících projektech či o návrzích projektů, pořádá informační dny o českém výzkumu a vývoji pro
představitele evropských institucí a systematicky propaguje český výzkum a jeho výsledky v Bruselu.
Podnikatelský inkubátor
Podnikatelský inkubátor napomáhá počátečnímu rozvoji inovačních firem a podporuje zavádění nových
řešení do podnikatelské sféry. Inkubátor zajišťuje kancelářské prostory, laboratoře, zázemí pro workshopy.
Primárně je pozornost zaměřena na firmy podnikající
v oblastech energetiky, informačních technologií a ve
vývoji nových materiálů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Technologické centrum AV ČR,
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, tel.: 234 006 126,
e-mail: [email protected], www.tc.cz
Unie výrobců lihovin ČR byla založena základací listinou Ministerstvem vnitra dne 5.5.1994. V současné
době jsou členy Unie výrobců lihovin rozhodující
výrobci lihovin v České republice a jejich podíl na celkové výrobě v rámci ČR činí 80 – 90 % výroby lihovin.
Patří také mezi významné plátce spořební daně, která
se pohybuje v částce cca 5 mld. Kč za rok.
V současné době Unie výrobců lihovin ČR sdružuje 11
výrobců lihovin. Mezi hlavní výrobce se řadí STOCK
Plzeň – Božkov s.r.o., společnost BECHEROVKA
a.s. Karlovy Vary, RUDOLF JELÍNEK, a.s. Vizovice,
FRUKO SCHULZ s.r.o. Jindřichův Hradec, Palírna
u Zeleného stromu - STAROREŽNÁ a.s. Prostějov
a GRANETTE a.s. Ústí nad Labem. Uvedení výrobci
lihovin mají dlouholetou tradici ve výrobě a prodeji
alkoholických nápojů a někteří z nich jsou i přímí
členové Potravinařské komory.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Unie výrobců lihovin České republiky
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 00420 221 812 808
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Unie výrobců lihovin
GOLDIM,
s.r.o.
České
republiky
členská základna České technologické platformy pro potraviny
UNITED BAKERIES a.s.
United Bakeries je vedoucí pekárenská skupina v regionu střední Evropy a 45. největší firma na světě
v oboru. Vznikla spojením dvou největších českých
skupin Delta Pekárny a Odkolek v roce 2007.
Dvě hlavní produktové značky Delta a Odkolek jsou
nejznámějšími pekárenskými značkami na českém
trhu. Společnost nabízí široké portfolio výrobků
nejvyšší kvality a špičkový servis.
Společnost United Bakeries zastřešuje i činnost
dceřiných skupin Delta Pekárne (Slovensko) a Interback Csoport (Maďarsko).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
UNITED BAKERIES a.s.
Pekařská 1, 155 00 Praha 5 Czech Republic
tel.: +420 251 175 111, Fax: +420 251 175 334
e-mail: [email protected], www.united-bakeries.cz
Společnosti skupiny United Bakeries jsou významným zaměstnavatelem, ve firmách ve třech zemích
působí 4000 zaměstnanců.
Mateřskou společností skupiny United Bakeries je
se 100 % akcií společnost European United Bakeries
S.A. se sídlem v Lucembursku.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je
největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední
Evropě. Její téměř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé
otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým
technologiím, možnostem zahraničních stáží a je
následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Fakulta
potravinářské technologie byla založena 14. listopadu
1952 jako jedna ze tří fakult samostatné Vysoké školy
chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.
Výzkumná činnost
Jednotlivé ústavy fakulty zajišťují vedle pedagogické
činnosti ve svých oborech i základní a aplikovaný
výzkum a při útlumu oborového výzkumu jsou mnohdy jediným pracovištěm základního potravinářského
výzkumu v ČR. Propojení pedagogické a výzkumné
práce na fakultě je zcela přirozené, obě složky práce
vysokoškolských učitelů se vzájemně ovlivňují a doplňují a promítají se do formulace a návrhů jak nových
zaměření v rámci stávajících studijních oborů, tak
i nových oborů studia.
Pedagogická činnost
Fakulta potravinářské a biochemické technologie patří
mezi naše špičková vysokoškolská pracoviště v oblasti výuky potravinářské chemie, biochemie a příslušných technologií. To v plném rozsahu potvrzuje
uplatnění absolventů nejen v našich předních výrobních a kontrolních institucích, ale i v manažerských
funkcích zahraničních společností nejen u nás, ale
i v mateřských státech. Je to dáno nejen náročností
studia, ale především vyvážeností všech nezbytných
pohledů (chemických, biochemických, hygienicko-toxikologických, inženýrských a ekonomických). Fakulta
také nabízí pružně koncipované programy postgraduálního vzdělávání vhodné pro „doplnění potravinářské
kvalifikace“ pro manažéry potravinářských podniků
z jiných oborů. Kromě rámcového vymezení oboru
studia si uchazeč prohlubuje specializaci výběrem
tématu práce, která je orientována podle jeho potřeb
a potřeb podniku.
Spolupráce s průmyslem
Fakulta dlouhodobě spolupracuje s průmyslovými
podniky při řešení provozních problémů, vývoji nových
výrobků a technologií, ale i vývoji a implementaci
analytických a kontrolních metod nebo zavádění systémů řízení jakosti a bezpečnosti potravin. Studenti
fakulty také absolvují odborné stáže nebo pracují na
diplomových pracích přímo v podnicích, které tak mají
možnost lépe si vytipovat své budoucí zaměstnance
odborníky
Oblasti pro možné poradenství a školení:
• Potravinářská technologie (jednotlivé katedry
pokrývají veškeré potravinářské technologie)
• Kvalita potravin
• Bezpečnost potravin
• Výživová hodnota potravin
• Systémy řízení v potravinářském průmyslu
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Fakulta potravinářské a biochemické technologie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
tel.: 233 335 215, fax: 233 339 990
e-mail: [email protected], www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Vysoká škola chemicko – technologická v Praze
GOLDIM,
s.r.o.
Fakulta
potravinářské
a biochemické technologie
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Výzkumný ústav potravinářský,
Praha v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem
zemědělství ČR.
Ústav byl založen již v roce 1958 pod názvem
Výzkumný ústav potravinářského průmyslu. Ústav
představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly
základního, průřezového a aplikovaného výzkumu
v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin,
výživy i potravinářského inženýrství a techniky.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je svou
činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin
na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů
při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich
konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro
skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících
kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně
provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita
ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní
- řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti
hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění
služeb, poradenské a konzultační činnosti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Radiová 7, 102 31 Praha 10
tel.: +420 296 792 111, fax: +420 272 701 983
e-mail: [email protected], www.vupp.cz
Ústav nabízí potravinářským podnikům tyto služby:
• analýzy potravinářských surovin a výrobků
(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)
• proměřování fyzikálních vlastností potravinářských
surovin a výrobků
• výpočty a experimentální ověřování procesů
(vč. mikrovlnného ohřevu, vysokotlaké pasterace,
rozmrazování a zmrazování)
• vývoj receptur dle speciálních požadavků
(vč. dietní výživy)
• poradenství a služby při zavádění IPPC
Do roku 1989 bylo v České republice 8 státních podniků, zaměřených na zpracování ovoce a zeleniny.
V českých krajích bylo 5 podniků, na Moravě 3 podniky. V rámci státních podniků bylo celkem 58 výrobních
závodů a 27 výrobních provozů, které plošně pokrývaly celé území Čech a Moravy. Z tohoto počtu se zpracováním ovoce a zeleniny zabývalo 63 výrobních závodů a provozů.
Roční objem zpracované zeleniny se pohyboval v rozmezí 110 000 – 125 000 tun v závislosti na úrodě
jednotlivých zeleninových druhů v daném roce. Mezi
rozhodující druhy zeleniny pro konzervárenský průmysl
v uvedeném období patřily rajčata, zelí bílé, okurky
nakladačky a zeleninová paprika. Tyto suroviny byly
základem pro hotové produkty jak jednodruhových sterilovaných výrobků, tak pro výrobu zeleninových směsí
a zeleninových salátů.
Roční objem zpracovaného ovoce v konzervárenském
průmyslu v tomto období se pohyboval v rozmezí
82 000 – 165 000 t v závislosti na úrodě především průmyslových jablek. Tato surovina patřila k rozhodujícím
objemům zpracování ovoce.
Privatizace státních podniků konzervárenského průmyslu byla zahájena v roce 1991, kdy postupně
docházelo k atomizaci jednotlivých výrobních podniků
a následně i závodů. Zprivatizované podniky měly
převážně právní formu akciových společností a společnosti s ručením omezeným.
Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko
– lihovarského průmyslu (ZS KOLI), bylo založeno 30.
4. 1993 zakladatelskou listinou u Obvodního úřadu
Praha 1. Zakladatelskou listinu v té době podepsalo
26 společností.
V průběhu let 1993 – 1998 řada původních konzervárenských výrobních závodů ukončila svoji podnikatelskou činnost z důvodu prohlášení likvidace
nebo konkurzu. Nejvíce se tato situace projevila ve
Středočeském, Jihočeském, Západočeském a Východočeském kraji. V Severomoravském kraji z původně
významného podniku SELIKO Olomouc, zůstaly pouze
dva konzervárenské závody, které se transformovaly
v akciovou společnost ALIBONA, a.s. Litovel a akciovou společnost SELIKO, a.s. Opava.
V současné době se roční objem zpracované zeleniny
pohybuje v rozmezí 50 000 – 60 000 tun, roční objem
zpracovaného ovoce v rozmezí je 50 000 – 70 000
tun v závisloti na úrodě. Mezi rozhodující druhy zpracované zeleniny se stále řadí okurky nakladačky, zelí,
kořenová zelenina a hrášek, z ovocných druhů jsou
to zejména průmyslová jablka k výrobě jablečného
koncentrátu.
Aktuální stav ZS KOLI sdružuje 11 členů a zahrnuje
především zpracovatele čerstvé zeleniny a ovoce, dále
výrobce koření, potravinářských ochucovadel a barviv
a také jednoho výrobce cukru.
Mezi hlavní zpracovatele ovoce se řadí společnost
LINEA NIVNICE a.s., která vyrábí ovocné koncentráty,
ovocné šťávy a džusy. Je též také rozhodujícím výrobcem ovocných vín v České republice. Dalšími výrobci
ovocných koncentrátů jsou společnost FRUKOLIS a.s.
Kardašova Řečice a SEVEROFRUKT a.s. Travčice,
která je také významným výrobcem sušené zeleniny.
Ke zpracovatelům ovoce se také řadí společnost
Palírna u Zeleného stromu – STAROREŽNÁ a.s.
Prostějov pro výrobu ovocných likérů.
Mezi hlavní zpracovatele zeleniny v rámci ZS KOLI
patří společnost EFKO CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí
a ALIBONA a.s. Litovel.K důležitým výrobcům ovocných
pomazánek patří společnost FRUTANA Blatná s.r.o.
K nejvýznamnějším výrobcům potravinářských ochucovadel a barviv patří společnost AROCO Praha s.r.o.
a AROMKA s.r.o. Brno. BENKOR s.r.o. Mělnická
Vrutice je významným výrobcem koření. Výrobce cukru
v rámci ZS KOLI reprezentuje společnost CUKROVAR
Vrbátky, a.s. Vrbátky.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Těšnov 17, Praha 1 117 05
tel.: 221 812 808, fax: 224 810 478, e-mail: [email protected]
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Zájmové sdružení právnických
osob konzervárensko-lihovarského průmyslu
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací
Historie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky začíná v roce 1912, kdy byl výnosem vídeňského
Ministerstva orby založen Ústav pro zemědělské účetnictví českého odboru Zemědělské rady pro Království
české. Historie Ústavu zemědělských a potravinářských informací začíná v roce 1926, poté v roce 1993 došlo ke
sloučení Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství a Střediska technických informací Výzkumného
ústavu potravinářského. Sloučením VÚZE a ÚZPI započala v červenci 2008 činnost Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, jehož součástí je i třetí největší oborová knihovna na světě.
ÚZEI
Státní příspěvková organizace Ústav zemědělské ekonomiky a informací existuje od 1. 7. 2008 a vykonává
původní činnosti Výzkumného ústavu zemědělské
ekonomiky a Ústavu zemědělských a potravinářských
informací.
VÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumný záměr
Analýza a vyhodnocení možností trvalé udržitelnosti
zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU
a Evropského modelu zemědělství
Národní projekty (granty) NAZV
- Optimalizace činností pozemkových úřadů v ČR
ve vztahu k využívání komplexních pozemkových
úprav k uchování krajinných funkcí
- Hodnocení zemědělského půdního fondu s ohledem
na životní prostředí
- Posouzení ekologických a retenčních funkcí půd
a krajiny
- Ekonomický systém hodnocení výkonnosti zeměděl-
ských podniků
Mezinárodní projekty 6. a 7. Rámcového programu
vědy a výzkumu EU
- Systém modelování pro životní prostředí a zemědělství (SEAMLESS)
- Evropský akční plán ekologického zemědělství
a potravin (ORGAP)
- Teritoriální aspekty rozvoje podnikání v odlehlých
venkovských oblastech (TERA)
- Modelování zemědělství členských států EU a východoevropských zemí (AGMEMOD 2020)
- Metodologický rámec pro kalkulaci plateb v rámci
opatření pro rozvoj venkova v EU (AGRIGRID)
- Hodnocení dopadů politiky rozvoje venkova (RuDI)
STÁLÉ ČINNOSTI PRO MZE A DALŠÍ ORGÁNY
STÁTNÍ SPRÁVY
Kontaktní pracoviště FADN v ČR
- Provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN (sítě
testovacích podniků) v České republice
- Výkon funkcí Kontaktního pracoviště FADN (Liaison
PŘEDNÁŠKOVÁ, KONZULTAČNÍ, PUBLIKAČNÍ
A POPULARIZAČNÍ ČINNOST
Agency FADN) za ČR ve vztahu k EU
- Poskytování dat FADN odborné veřejnosti v ČR
včetně distribuce dat formou publikací a elektronickými
médii
- Provozování internetového portálu www.fadn.cz pro
přístup veřejnosti do databáze FADN
- Řešení národních a mezinárodních projektů v oblasti ekonomiky agrárního sektoru, informačních
systémů a zemědělské statistiky
Odborný servis pro MZe (tematické úkoly)
- Zpráva o stavu zemědělství ČR
- Analýza implementace agroenvironmentálních
opatření v rámci HRDP a PRV
- Návrhy na nové vymezení LFA
- Trh s půdou, oceňování a využití půdního fondu
- Situace na agrárním trhu práce
- Monitoring a predikce cen hlavních komodit v ČR
a v zahraničí
Zemědělská a potravinářská knihovna
• Centrum pro oborové informační zdroje
• Největší odborná zemědělská knihovna v ČR
• Velikostí sbírek 3. největší zemědělská knihovna na
světě
• Široká nabídka informačních zdrojů - tištěných
i elektronických
• České i zahraniční databáze (CAB, FSTA, AGRIS,
AGRICOLA a další)
• Přes 80 let poskytování informačních služeb pro
veřejnost
Služby
- Výpůjční, mezi knihovní a reprografické služby
- Current contents - dodávání kopií obsahů časopisů
- DDS - dodávání dokumentů elektronickou cestou
- Referenční a poradenské služby
- Rešeršní služby - rešerše z elektronických zdrojů
dostupných v ZPK
- Informace o složení potravin
- Webové služby pro zemědělství a potravinářství
členská základna České technologické platformy pro potraviny
- Perspektivy komodit mléko v ČR a trh s masem
- Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR, analýzy agrárního zahraničního obchodu
- Vývoj spotřeby potravin a analýzy základních faktorů, které ji ovlivňují
- Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD a WTO
- Perspektivy výroby, podpory a využití biopaliv v ČR
- Výkonnost a efektivnost potravinářského průmyslu ČR
- Analýza úrovně a vývoje diverzifikace ekonomických
aktivit v českých zemědělských podnicích
- Sledování a analýza nákladů a rentability zemědělských výrobků
- Analýza ekonomické výkonnosti zemědělských podniků
- Modelování priorit agrárního sektoru ČR a jejich
dopadů Řízení rizik v českém zemědělství
- Příprava podkladů pro koncepci rozvoje venkova
- Statistické šetření na ekologických farmách
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Mezinárodní spolupráce
- Depozitní knihovna FAO pro ČR
- Národní kontaktní centrum Mezinárodní sítě zemědělských knihoven AGLINET
- Národní centrum pro tvorbu databáze AGRIS FAO
- Aktualizace české verze vícejazyčného tezauru
AGROVOC
- IFIS (International Food Information Service) - spolupráce při tvorbě mezinárodní potravinářské bibliografické databáze FSTA
- EUROFIR (European Food Information Network)
- kontaktní místo evropské sítě pro databáze složení
potravin
Vydavatelská činnost
- Jedenáct titulů lektorovaných vědeckých časopisů
Poradenství a vzdělávání
- Rozpracovávání vzdělávacích cílů pro pracovníky
státní správy a samosprávy v rezortu MZe do vzdělávacích projektů
- Realizuje vzdělávací kurzy, školení a semináře
v rámci vzdělávání pracovníků státní správy rezortu, vzdělávání školitelů v rámci realizace transferu výstupů VaV, vzdělávání školitelů pro informační a vzdělávací aktivity v rámci operativní implementace úkolů Společné zemědělské politiky a záměrů politiky MZe
- Plní úkoly vyplývající ze strategických dokumentů,
kterými jsou Bílá kniha, Národní
strategie v dalším vzdělávání,
Strategie celoživotního učení
EWO, a dále z požadavků MZe
- Iniciuje a realizuje tvorbu a výrobu e-Learningových a multimediálních vzdělávacích programů
a studijních podpor pro vzdělávání poradců a celoživotní odborné
vzdělávání v rámci transferu výstupů VaV v souladu se strategií celoživotního učení
- Rozpracovává vzdělávací záměry a harmonizaci vzdělávání privátních zemědělských a lesnických poradců vedených v Registru
poradců MZe
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Slezská 7, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Praha 2
tel.: 227 010 111, fax.: 227 010 114
e-mail: [email protected]
- Realizuje inovační vzdělávací akce pro privátní
zemědělské poradce
- Spravuje Registr poradců včetně organizace akreditačního řízení
- Odpovídá za metodickou a kontrolní činnost poradenství v rámci schválené koncepce a spolupracuje na tvorbě strategických koncepčních materiálů
resortního poradenského systému
- Spolupracuje s regionálními složkami státní správy
a zemědělskými organizacemi v jednotlivých krajích
- Zajišťuje plnění technických funkcí v oblastech multimediálních a konferenčních služeb v rámci potřeb
rezortu podle požadavků MZe a ÚZEI, tvorbu multimediálních studijních podpor pro vzdělávací aktivity ÚZEI a MZe, spravuje banku odborných rezortních vzdělávacích a informačních filmových pořadů a videoprogramů a zajišťuje distribuci těchto programů uživatelům (školám, dalším vzdělavatelům
a odborné i laické veřejnosti)
- Organizačně a technicky zajišťuje služby spojené
s prezentací vzdělávacích, poradenských a výzkumných činností ústavu, zejména při účasti na odborných výstavách a prezentačních akcích
- Vydává a redakčně zpracovává informační přehledy, studie a studijní podpory dle požadavků ústavu, MZe a vybraných rezortních organizací
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je veřejnou
výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. Od svého založení v roce
1951 působí v oboru zootechnického výzkumu, biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Stal se centrem vědecké práce v technologii, výživě, šlechtění a reprodukci hospodářských zvířat.
Jeho prioritou je vědecké poznání, využitelné pro podporu produkce bezpečných, kvalitních a rozmanitých
potravin, zohledňující pohodu zvířat a zájmy životního prostředí v novém modelu evropského multifunkčního zemědělství. Orientuje se na molekulární
techniky, bez nichž se soudobý výzkum biologických
základů živočišné výroby neobejde a nově se prosazuje i v takových oblastech využití špičkových biotechnologií u hospodářských zvířat, jako je humánní medicína a farmaceutický průmysl. Výsledky práce
se daří publikovat v předních vědeckých a odborných
časopisech.
Ústav disponuje špičkovým vybavením a kvalitním
experimentálním a laboratorním zázemím. Potřebám
experimentální činnosti slouží účelové hospodářství,
pokusná jatka, stáje pro fyziologické i bilanční pokusy
a výrobna krmných směsí.
V rámci vládního programu strategie bezpečnosti
potravin ústav zajišťuje činnost Vědeckého výboru výživy zvířat, ustaveného v roce 2002 jako poradní orgán Koordinační skupiny MZe pro bezpečnost
potravin. Výbor vypracovává na vědeckém základě nezávislé expertní studie, které reagují na aktu-
ální problematiku ve výrobě a bezpečnosti krmiv a výživě zvířat. Výbor dodává pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Od svého vzniku vypracoval více než 50
odborných studií.
Na základě smlouvy s MZe ČR o plnění veřejné zakázky „Klasifikační systém SEUROP jatečně upravených
těl jatečných zvířat a jeho aplikace v podmínkách
České republiky a Evropské unie“ se ústavu zabývá
metodickými postupy přenosu a zpracování dat z klasifikace prasat a skotu. Součástí této činnosti je odborná příprava klasifikátorů jatečně upravených těl prasat
a skotu, kterou byl VÚŽV,v.v.i. pověřen podle vyhlášky MZe č. 194/2004 Sb. O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat. Pro
MZe a jiné orgány státní správy zajišťuje ústav i další
expertní, poradenskou a informační pomoc, novelizaci
metodických pokynů a legislativních opatření.
Ústav je v úzkém kontaktu s univerzitami, partnerskými výzkumnými ústavy, chovatelskými svazy a celou
zemědělskou veřejností. Podílí se na výchově vědeckých pracovníků a pedagogické činnosti univerzit
a svým poradenským a konzultačním střediskem
aktivně pomáhá zemědělské prvovýrobě.
Z pověření MZe zastupuje ústav Českou republiku
v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu a ve
specializovaných programech FAO, v prvé řadě při
využití a ochraně genetických zdrojů hospodářských
zvířat.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
tel.: 267 009 511 (ústředna), fax: + 420 267 710 779, + 420 267 711 448, + 420 267 770 779
[email protected], www.vuzv.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
ostatní členové České technologické platformy pro potraviny – kontakt
Agropol Group, a.s.
AGROTRADE, a.s.
Opletalova 1535/4, 113 76 Praha 1
tel.: 242 444 111, 242 444 100, 242 444 112
fax: 242 444 000, 242 444 012
www.agropol.cz, e-mail: [email protected]
Lopatecká 13/223, 147 00 Praha 4
tel.: 261 222 811, 261 214 386, 261 214 389
fax: 261 214 388
e-mail: [email protected], www.agrotrade.cz
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.
ALTIS Kolín, s.r.o.
Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 234 108 311, fax: +420 234 108 384
e-mail: [email protected]
www.aig.cz
Ovčárecká 305, 280 28 Kolín
tel.: 321 742 411, fax: 321 723 440
e-mail: [email protected]@altiskolin.cz
www.altiskolin.cz
ANALAB PRAHA spol. s r.o.
ARISTON P.R.
Na Hroudě 47, č.p. 123, 100 00 Praha 10
tel: 267 311 866, 271 736 543
fax: 271 736 543
e-mail: [email protected], www.analab.cz
Šafaříkova 5, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 523 146, fax: +420 224 253 733
www.aristonpr.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
Ostatní členové
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
AROCO spol. s r.o.
Spojovací 798/31, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 675, fax: +420 266 311 999
e-mail: [email protected]
www.aroco.cz
BIOFERM lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140, 280 64 Kolín IV
www.bioferm-lihovar.cz
BILLA, spol. s r.o.
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 323 625 111, fax: +420 323 625 174
[email protected], www.billa.cz
Bongrain Czech Management & Services, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00
tel.: 227 027 208, fax: 227 230 213
e-mail: [email protected]
www.bongrain.com
Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů
CERT-ACO, s.r.o.
Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů
a ochrany spotřebitele
Kmochova 762/13, 674 01 Třebíč-Podklášteří
tel.: +420 568 843 263, fax: +420 568 824 160
e-mail: [email protected]
Huťská 275/3, 272 01 Kladno
tel.: 312 645 007 fax: 312 662 045
e-mail: [email protected]
www.cert.cz
Česká společnost pro jakost, o.s.
Česká zemědělská univerzita
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 269, fax: +420 221 082 229
e-mail: [email protected]
www.csq.cz
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel.: 234 381 111, 224 381 111
www.czu.cz/cs/
Českomoravský cukrovarnický spolek
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Lužná 591, 160 00 Praha 6
tel.: +420 220 121 199, fax: +420 235 350 743
e-mail: [email protected]
DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ, s.r.o.
Maříkova 36, 621 00 Brno
tel.: 541 423 611, fax.: 541 423 636
www.dera.cz
Opletalova 41, 110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 221 004 501, fax: +420 221 004 408
e-mail: [email protected], www.cai.cz
Direkta Group, s.r.o.
Zenklova 37, 180 00 Praha 8
tel.: 284 007 816, fax: 284 007 896
[email protected], www.direkta.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
EDITEL CZ a.s.
EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.
Pod Pramenem 3, 140 00 Praha 4
tel.: +420 / 261 009 011, fax: +420 / 261 225 026
www.editel.cz
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
tel.: 465 613 364, 465 613 340
Fax: 465 611 292
e-mail: [email protected], www.ekolab.zamberk.cz
EUROPROJECT SERVICE, a.s.
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Emila Zahrádky 884, 272 04 Kladno
Technická 3, 166 28 Praha 6
www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fpbt/index.html
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FISH MARKET a.s.
Palackého 1 - 3, 612 42 Brn
tel.: +420 54156 1111
www.vfu.cz
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
tel.: +420 384 701 539, fax: +420 384 723 359
e-mail: [email protected]
www.fishmarket.cz
FLOP JIH, spol. s r.o.
Chmelařský institut s.r.o.
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
tel: 381 791 323, fax: 381 791 320
www.flopjih.cz
Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
tel.: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
www.chizatec.cz
Inovační institut
KALMA, komanditní společnost
Krnovská 11, 746 01 Opava
tel.:+420 777 730 327, fax: +420 553 615 247
e-mail: [email protected]
www.iinstitut.cz, www.lekarnickepohadky.cz
Ostravská 256, 739 25 Sviadnov
e-mail: [email protected] www.kalma.cz
KONTINUA, spol. s r.o.
Milcom, a.s.
Miranova 148/10, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.:271 096 500, fax: 271 096 520
e-mail: [email protected]­tinua.cz, www.kontinua.cz
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
tel: + 420 235 354 551-2, fax: + 420 235 358 107
www.milcom-as.cz
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
Mlékárna Klatovy, a.s.
MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
Za tratí 640, 339 53 Klatovy IV
tel.: +420 376 700 111, fax: +420 376 700 150
[email protected], www.mlekarna-kt.cz
Dýšina, 330 02, okres Plzeň sever
tel.: +420 377 882 777, fax: +420 377 945 313
e-mail: [email protected], www.mrazirny.cz
Plzeňský Prazdroj, a.s.
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 377 061 111, fax: +420 377 062 230
www.prazdroj.cz
Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady
tel.: +420 325 630 061-6
www.polabske.cz
ROmiLL, spol. s r.o.
Sdružení Biotrin, občanské sdružení
Tkalcovská 14, 602 00 Brno
www.romill.cz
Viničná 5, 128 44 Praha 2
tel.: +420 221 951 726, fax: +420 224 918 862
e-mail: [email protected]
www.biotrin.cz/czpages/index.htm
Sdružení českých spotřebitelů
GS1 CZECH REPUBLIC
Budějovická 73, 141 00 Praha 4
tel.: +420 261 263 574, +420 261 262 280
fax: +420 261 262 268
e-mail: [email protected], www.konzument.cz
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 633 145-6, +420 261 001 145-6
e-mail: [email protected]
www.gs1cz.org/
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů ČR, o.s.
Společenstvo mlynářů a pekařů ČR
Rytířská 10, Praha 1, 110 00
[email protected], www.spotrebitele.info
Společenstvo mlynářů a pekařů českých
a moravskoslezských
tel.: +420 261 218 145, fax: +420 261 218 145
e-mail: [email protected]
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Václavek Petr, Ing.
Mostní 5139, 760 01 Zlín
e-mail: [email protected] www.utb.cz
U Blaženky 12, 150 00 Praha 5
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna České technologické platformy pro potraviny
OSTATNÍ ČLENOVÉ
Veletrhy Brno, a.s.
Výzkumný ústav cukrovarnický
Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA
2. - 5. 3. 2010
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: + 420 541 152 985, fax: +420 541 153 067
www.bvv.cz, www.salima.cz
U Jednoty 270/7, 142 00 Praha 4-Písnice
www.vucpraha.cz
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Zemědělský svaz České republiky
Lípová 15, 120 44 Praha 2
tel.: 224 900 111
www.beerresearch.cz
Hybernská 38, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 225 730, fax: +420 224 225 521
e-mail: [email protected], www.zscr.cz
MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
Samoty 1533, 397 18 Písek
tel.: +420 382 203 222, 724 342 029
e-mail: [email protected]
www.mkpisek.cz
Vize české technologické platformy pro potraviny
Vizí ČTP pro potraviny je, že účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti
výživy, potravinářských a spotřebitelských
oborů a řízení potravinového řetězce přinese inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami
a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky
budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním
stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví
a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný
celoevropský agro-potravinářský průmysl,
jehož globální obchodní řízení je založeno
na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře
spotřebitelů.
Tato platforma předpokládá filozofii „od
farmy po vidličku,“ tj. spotřebitelská poptávka bude řídit výzkum a vývoj a potřeby
inovace. Pozornost je především věnována
vývoji nových výrobků a postupů v posklizňovém řetězci, protože se předpokládá, že
v této fázi se přidává nejvyšší hodnota pro
spotřebitele. Požadavky na výzkum však
mohou podle potřeby zahrnovat aspekty
primární výroby, např. vývoj a dodávky
surovin se specifickými zdravotními nebo
kvalitativními vlastnostmi. Je zřejmé, že
v souvislosti s bezpečností potravin, udržitelnou výrobou potravin a řízením potravinového řetězce je nutné brát v úvahu
celý potravinový řetězec. Ve všech případech se očekává úzký kontakt s ostatními
souvisejícími technologickými platformami. Úzké vazby budou udržovány s probíhajícími i novými integrovanými projekty
7. Rámcového programu, a koordinačními aktivitami s dopadem na aktivity této
ČTP.
KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PRIORITY
Ke zlepšení kvality života Evropanů a podpoření růstu a konkurenceschopnosti
agro-potravinářského průmyslu inovacemi
je navrhováno šest klíčových vzájemně
se ovlivňujících oblastí: potraviny a zdraví, kvalita potravin a výroba, potraviny
Komunikace,
vzdělávání a přenos
technologií
Potraviny
a
zdraví
Kvalita potravin
a
výroba
Potraviny
a
spotřebitel
Řízení potravinového řetězce
Bezpečnost
potravin
Udržitelná výroba
potravin
a spotřebitel, bezpečnost potravin, řízení
potravinového řetězce a udržitelná výroba
potravin (viz obr. 3). Jaká budou hlavní témata výzkumu jednotlivých oblastí, bude
definovat strategický plán výzkumu.
O možnostech jak zlepšit kvalitu života
prostřednictvím zdravé výživy a o tom, jak
může udržitelná produkce potravin přispět
k celkovému zlepšení životního prostředí,
existuje vzrůstající společenské povědomí. Spotřebitelé upřednostňující kvalitu,
snadnou přípravu, pestrost a příznivý vliv
na zdraví a jejich oprávněné očekávání
bezpečnosti, etiky a udržitelnosti výroby
potravin poslouží ke zdůraznění možností
v inovacích. V některých oblastech, např.
bezpečnosti potravin, výrobních technologií a udržitelnosti, je již Evropa na světové
špičce v podílu inovací a investice do nich
jsou vysoké.
Koherentní strategii výzkumu pro budoucnost je nutné vytvořit na základě společné
vize různých zainteresovaných stran. Klíčové prvky této flexibilní strategie zahrnují iniciativy v oblastech potraviny a zdraví,
kvalita potravin a výroba, potraviny a spotřebitel, bezpečnost potravin, udržitelná
výroba potravin a řízení potravinového
řetězce. Tyto prvky musí být podpořeny
účinnými strategiemi komunikace, školení
a transferu technologií.
pro zajištění toho, aby evropský agro-potravinářský sektor zůstal inovační a konkurenceschopný. Soukromé a veřejné
zdroje, které jsou k dispozici pro potravinářský výzkum na národní úrovni, nejsou
dostatečné k tomu, aby splnily výzvy, které vyvstanou, pokud má být dosaženo cíle
„aktivního stárnutí“. Česká technologická
platforma pro potraviny podchytí tyto volné prostředky na národní úrovni a zajistí
účinnou spolupráci pod záštitou koherentního strategického plánu výzkumu a souvisejícího plánu implementace.
Skoková změna v intenzitě výzkumu a investicích do něj společně s efektivním
transferem technologií je předpokladem
Organizační struktura ČTTP
Plenární
shromáždění
PORADNÍ
SKUPINA
Řídící výbor
zástupci
Komunikace,
Školení
Transfer
technologií
státních
institucí
a dozorových
Sekretariát
orgánů
Poradenské
centrum
projektů
A. Priorita
Potraviny
a zdraví
B. Priorita
Kvalita
potravin
C. Priorita
Potraviny
a spotřebitel
D. Priorita
Bezpečnost
potravin
E. Priorita
Udržitelná
produkce
potravin
F. Priorita
Řízení potravinového řetězce
PKČR
Potravinářská komora
České republiky
Potravinářská komora České republiky je zájmové
sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce,
ustavené podle §20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
PK ČR jako právnická osoba plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské
obory a obory zpracování zemědělských produktů.
Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům
státní správy a obdobným organizacím v členských
státech Evropské unie a organizacím se světovou
působností.
Mezi její hlavní činnosti dále patří:
• potravinářské odborné a technologické poradenství
v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů
a výroby potravin včetně připomínkových řízení
legislativních novel a podpůrných programů.
• Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství
vztah a nebo navazují na jeho činnost.
• Provádění vzdělávacích a školících činností.
• Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje
a inovací, včetně transferu technologií a knowhow.
Potravinářská komora ČR se rovněž intenzivně
podílí na těchto aktivitách:
• Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti
organizačních a ekonomických poradců.
• Provozování potravinářského informačního systému (www.foodnet.cz).
• Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast
zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby
potravin
Hlavním cílem Potravinářské komory ČR jako zástupce
potravinářských firem a společností v České republice
je především zvýšení prosperity a perspektivy celého potravinářského průmyslu. Tohoto cíle je reálné
dosáhnou zejména zvýšenou aktivitou při jednáních
s vládou, i při mezistátních jednáních, aby bylo dosaženo podmínek, které budou zaručovat již zmíněný
další rozvoj a prosperitu celého odvětví.
České potravinářství má bezpochyby dlouhou tradici
a mnoho celosvětově známých produktů. Jednou
z jeho největších devizu je bezesporu nadstandardní
pozornost, která je věnována bezpečnosti potravin.
Právě důraz na bezpečné potraviny odlišuje české
a samozřejmě evropské potraviny od produkce ze
třetích zemí a je velkou výhodou České republiky
v konkurenci na domácích trzích.
Záměrem Potravinářské komory ČR je rovněž zvýšit
svoji aktivitu při mezistátních jednáních s podporou
státních orgánů, ale také najít nová odbytiště pro
české potravinářské produkty, zvýšit jejich vývoz a následně také výrobu.
Abecední seznam členů PK ČR
Abecední seznam členů PK ČR
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ - SPOLEČNOSTI
v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
AGROFERT HOLDING, a.s.
Agropol Food, s.r.o.
Agropol Group, a.s.
ALIKA a.s.
ALIMA značková potravina, a.s.
ALIMPEK, spol. s r. o.
ALIMPEX FOOD a.s.
ARTIFEX INSTANT, s.r.o.
backaldrin s.r.o.
BEAS, a.s.
BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Blatenská ryba, spol. s r. o.
BOHEMIA SEKT, a.s.
Bohemia Venture, a.s.
Bongrain Czech Management & Services , s.r.o.
Budějovický Budvar, národní podnik
BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
CARLA spol. s r. o
Coca-Cola Česká Republika s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s r. o.
Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
Cutisin, s.r.o.
ČESKÉ HOUBY a.s.
Danone a.s.
DELIMAX, a.s.
Drůbež-Vysočina spol. s r. o.
EURO FRIGO Praha, spol. s r. o.
EUROICE s.r.o.
EUROSERUM s.r.o.
EXTRUDO Bečice s.r.o.
FISH MARKET a.s.
FRUTA Podivín, a.s.
FUNGHI CZ, a.s.
GOLDIM spol. s r. o.
H.J. Heinz CR/SR a.s.
HAMÉ, a.s.
Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Hügli Food s.r.o.
INTERLACTO, spol. s r. o.
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Jan ZEMAN - Biopekárna Zemanka
JH GROUP, spol. s r. o.
Kofola a.s.
Kraft Foods CR s.r.o.
Královský pivovar Krušovice a.s.
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
LWM International CZ s.r.o.
LYCKEBY CULINAR a.s.
MADETA a.s.
Mars Czech s.r.o.
Maso Planá, a.s.
MD logistika, a.s.
MILCOM a.s.
Mlékárna Klatovy a.s.
MOCCA, spol. s r. o.
Moravia Lacto a.s.
MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
Nestlé Česko s.r.o.
NOWACO Czech Republic s.r.o.
OLMA, a.s.
OTMA – Sloko, s.r.o.
PENAM, a.s.
PIKA, a.s.
PLASTCOM, akciová společnost
Plzeňský Prazdroj, a.s.
POEX Velké Meziříčí, a.s.
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
POLAR Transport Václav Vlasák
PT Servis konzervárna spol. s r. o.
Quality Season Product s.r.o.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
STZ a.s.
Slovácká Fruta, a.s.
SLOVLIKER ČR, s.r.o.
Solné mlýny, a.s.
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
UNILEVER ČR, spol. s r. o.
UNITED BAKERIES a.s.
VITANA, a.s.
VÍNO BLATEL, a.s.
XAVEROV, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
ZŘUD - Masokombinát Polička, a.s.
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ - ORGANIZACE
v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
v zastoupení Potravinářské komory České republiky:
Asociace výrobců lahůdek
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Českomoravský cukrovarnický spolek
Českomoravský svaz mlékárenský
Český svaz pivovarů a sladoven
Český svaz zpracovatelů masa
Český škrobárenský svaz
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
Rybářské sdružení České republiky
Sdružení drůbežářských podniků
Společenstvo cukrářů České republiky
Společenstvo mlynářů a pekařů ČR
Svaz minerálních vod
Svaz lihovarů České republiky
Svaz průmyslových mlýnů ČR
Svaz vinařů České republiky
Svaz výrobců nealkoholických nápojů
Unie výrobců lihovin České republiky
Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu
AGRAL s.r.o.
AGROTRADE, a.s.
Analytické laboratoře Plzeň, a.s.
BARENTZ spol. s r. o.
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.
CERT-ACO, s.r.o.
Česká asociace pro speciální potraviny
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
EKO-LAB Žamberk spol. s r. o.
EUROFINS CZ, s.r.o.
EUROPROJECT SERVICE a.s.
Ferrero Česká s.r.o.
HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Jaroslav Camplík
Ing. Marie Štíchová
KEZ o.p.s.
LABTECH s.r.o.
LAKTEA, o.p.s.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Mgr. Tomáš Václavík
MVDr. Šotola s.r.o.
MVDr. Pavel Mikuláš - akreditovaná laboratoř pro
vyšetřování potravin
Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141
TPA Horwath Corporate Finance s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta
potravinářské a biochemické technologie
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
členská základna Potravinářské komory České republiky
AGROFERT HOLDING, a.s.
AGROFERT vznikl 25. 1. 1993 jako s.r.o. se 4 zaměstnanci zaměřené na obchod s hnojivy. V současnosti
mateřská společnost AGROFERT HOLDING, a.s.,
sdružuje více než 220 významných subjektů potravinářského, zemědělského a chemického průmyslu
nejen v České republice. Jedná se o největší skupinu v českém zemědělství a druhou největší v české
chemii. Patří k nejdynamičtějším společnostem nejen
v oborech svého podnikání, ale i v rámci celé české
ekonomiky.
PORTFOLIO:
chemie
- výroba minerálních hnojiv (Duslo, Lovochemie, SKW
Piesteritz)
- gumárenské chemikálie (Duslo)
- anorganické pigmenty (Precheza)
- zpracování dehtu a návazné produkty (DEZA)
- kvalifikovaná chemie (Synthesia)
- stavební plasty, fólie (Fatra)
zemědělství - obchod s pesticidy, hnojivy, osivy,pohonnými hmotami, zemědělskými plodinami, výroba a prodej krmných směsí, služby (síť ACHP a ZZN)
- zemědělská prvovýroba (zemědělské farmy a provozy)
potravinářství
- výroba a zpracování masa (červené, bílé), výroba
uzenin a masových výrobků (Kostelecké uzeniny,
Maso Planá, Hyza Žilina)
- mlýny a pekárny (PENAM)
- nákup a zpracování mléka, mléčné výrobky
(OLMA)
pozemní technika
- zemědělská technika
- stavební technika
- nákladní automobily
- osobní automobily
(AGROTEC, AGRI CS, STROJPOL).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 192 111, fax: +420 272 192 272
e-mail: [email protected], www.agrofert.cz
Strategií skupiny AGROFERT v potravinářství je budování ucelených výrobních procesů. Tento přístup umožňuje eliminovat rizika toku financí mezi jednotlivými
články výroby potravin a zároveň zajišťuje přístup a plnou kontrolu nad kvalitou surovin. Technologická úroveň provozů splňuje nejnáročnější podmínky pro výrobu potravin, naše společnosti jsou držiteli vývozních
oprávnění a celé řady jakostních a kvalitativních certifikátů.
Neustále se snažíme posouvat kvalitativní hranice
výše, jako první výrobce v ČR jsme zahájili výrobu výsekových mas balených v ochranné atmosféře.
Jako první v ČR deklarujeme u vepřového masa
dodavatele jatečných vepřů a farmu, ze které zvíře
pochází. U hovězího masa deklarujeme plemenou příslušnost každého kusu dobytka. Jako první v ČR jsme
zavedli nejmodernější technologii pro porážku jatečných vepřů – omračování oxidem uhličitým, výrobu
fermentovaných masných výrobků s ušlechtilou plísní. Provozujeme první plně robotizovanou pekárnu ve
střední evropě atd.
Naše potravinářské závody jako celek představují stabilního partnera velkých obchodních řetězců i menších
nezávislých prodejců.
Společnost ALIMA značková potravina, a.s. je významným potravinářským subjektem, nejen
v České republice.
Zabývá se především výrobou a prodejem
potravinářských výrobků v oblasti chlazeného
a lahůdkářského zboží, a to zejména: majonéz,
omáček, hořčic, lahůdkových salátů a pomazánek.
Všechny tyto výrobky jsou uváděny pod obchodní
značkou BONECO®, jejíž tradice sahá do začátku
90.let 20.století. Jedním ze stěžejních výrobků
BONECO® je tradiční klasická majonéza MAJOLKA®,
která se vyrábí již od roku 1957.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
sídlo: Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4
korespondenční adresa: Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Ing. Zdeněk Štěpánek, předseda představenstva a generální ředitel
www.alima.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
ALIMA značková potravina, a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
backaldrin s.r.o.
backaldrin je jedním z největších a nejdynamičtějších výrobců pekařských přípravků v Evropě.
Firma byla založena ve Vídni v roce 1964 panem Aloisem Augendoplerem. V roce 1969 došlo
k přesunutí výrobního závodu do Astenu nedaleko Lince a zároveň byla založena první
zahraniční pobočka v Německu.
V Astenu se začalo s výrobou klasického třístupňově
vyváděného biologicky kvašeného kvasu na výrobu
chleba. Postupně přibývaly další výrobky, v roce 1984
to byl i světoznámý Kornspitz®.
Od roku 1993 vede firmu syn zakladatele Peter
Augendopler. Navázal na tradici rodinné firmy a pod
jeho vedením firma zahájila expanzi.
backaldrin v roce 2005 oslavil 10 let své existence
v Čechách zprovozněním školícího a distribučního
centra Kladno. Odtud je dobré napojení na všechny
důležité silniční tahy po celých Čechách a Moravě,
kde jsou všude pekaři „naši zákazníci“. Přímá cesta
k zákazníkovi je jedním ze základních principů, na
kterých stojí backaldrin.
Dům Chleba je svojí plochou 8000 m² celosvětově
jedinečným objektem. Komplex v sobě skrývá pět
plně vybavených pekáren a cukrářskou dílnu. Výzkum
a vývoj probíhá v laboratořích, kde se veškeré
produkty nejprve testují v malých dávkách. Následně
se testují v podmínkách simulujících provozní tak,
aby zákazník dostal 100% prověřený a odzkoušený
produkt. Součástí domu chleba je i posluchárna pro
112 osob, kde se konají pravidelné semináře. Ročně
jeho prostory projde na 5 tisíc návštěvníků.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Žitná 982, 272 01 Kladno tel.: +420 326 538 111 - 3, fax: +420 326 538 114
e-mail: [email protected], www.backaldrin.cz, www.kornspitz.cz, www.backalrin.com,
www.kornspitz.com
Petr Mach
Jednatel
Ličenská pekárna začala být budována již v roce
1960 za humny obce Lično poblíž Kostelce nad Orlicí.
Dokončením provozu u Lična v roce 1961 se tak
zlepšilo pravidelné denní zásobování příslušné oblasti
chlebem a pečivem.
Provozovnu pekárny Lično vydražila v roce 1991
v rámci privatizace akciová společnost BEAS se
sídlem v Hradci
Králové. V závodě
se tou dobou vyráběly pouze dva druhy
konzumního chleba
a pracovalo zde ve
dvousměnném provozu
jednadvacet
zaměstnanců. V roce
1993 firma rozšířila
sortiment o výrobu jemného pečiva.
K dalšímu podstatnému rozšíření došlo
v letech 1996 a 1997,
kdy objekt prošel celkovou rekonstrukcí.
Byla přistavěna nová
výrobní hala, vybudovány expediční prostory a instalovala se nová linka na chléb. O rok později strojní
zařízení doplnila nová linka na pečivo. Tím se výrazně
rozšířil sortiment výrobků na 70 druhů, zvýšila se
výrobní kapacita a samozřejmě i produktivita práce.
V roce 2002 byla postavena nová hala s linkou na
výrobu běžného pečiva s dvojnásobnou kapacitou.
Také byly vystavěny nové expediční prostory a sociální zařízení pro zaměstnance. V následujících letech
postupně docházelo i k dalším technologickým zlepšením, k plynofikaci pekárny, k výstavbě haly na výrobu řemeslného chleba a v roce 2005 byla postavena
hala na výrobu jemného pečiva. Společnost neopomíjí
ani ekologické aspekty výroby. Kromě plynofikace
byly postaveny tzv. ekobloky, které umožňují využívat
odpadní teplo a vyřešily tak otázky týkající se vytápění, ohřevu vody, výroby technologické páry, chlazení
a klimatizování prostor pekárny.
Současnost:
V současné době pracuje v pekárně přes 200 zaměstnanců, kteří zde vyrábí na 230 druhů pekařských
výrobků, včetně ruční výroby a bio výroby. Svými
výrobky firma zásobuje území Královéhradeckého
a Pardubického kraje.
Mezi oblíbené výrobky Ličenské pekárny patří jednoznačně Ličenský
chléb. Vyrábí se bez
konzervantů a z vody s parametry vody
kojenecké,
navíc
navazuje na více než
sedmačtyřicet let trvající tradici zdejší výroby. Již třikrát se díky
němu stala pekárna Lično vítězem
soutěže Potravinář
a potravina roku
Královéhradeckého
kraje jak v kategorii
Mlýnské a pekárenské výroby i jejím celkovým vítězem.
Firma má zavedený a certifikovaný systém kritických
bodů (HACCP). Řada výrobků z pekárny Lično je
oceněna značkou kvality KLASa.
Firma BEAS, a. s. provozuje kromě ličenské pekárny
i cukrárnu v Letohradě. Nyní má navíc společnost rozpracován projekt na výstavbu nové moderní pekárny
„na zelené louce“ v oblasti Podkrkonoší.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, tel. 495 523 815
e-mail: [email protected], www.beas.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
BEAS, a. s. - pekárna Lično,
cukrářská výrobna Letohrad
členská základna Potravinářské komory České republiky
Blatenská ryba spol. s r.o.
Společnost Blatenská ryba hospodaří na téměř 1 600
hektarech rybníků, rozkládajících se na Strakonicku,
Písecku a Příbramsku. Zdravá a nezatížená krajina
Prácheňska, voda přitékající z lesů a písčité břehy
rybníků jsou základem pro chov blatenských ryb,
pověstných svou kvalitou daleko za hranicemi.
kolem 700 tun kachen. V líhni se pro vlastní potřebu i pro další odběratele líhnou kvalitní kachňata.
- Středisko služeb vyrábí pro podnikovou potřebu
i na prodej osvědčené přepravní bedny na ryby,
vyplavovací lodě, pramice, nakladače ryb a další
výrobky pro rybáře.
Chov ryb na Blatensku má dlouhou tradici. Rybníky
společnosti byly založeny již ve středověku a jsou
kromě rybochovného poslání významným krajinným
prvkem a dokladem historie kraje. Některé ze současných rybníků vznikly v dříve bažinaté krajině vhodné pro stavbu rybníků velmi brzy. Udává se, že v době
Karla IV. bylo nejvíce rybníků v Čechách právě v okolí Blatné a na Poděbradsku. Většina známých velkých rybníků na Třeboňsku a Hlubocku je totiž o 100
až 200 let mladší. Během doby rybníky na Blatensku
stále přibývaly, k jejich rušení došlo až v 19.století. Se
změnou chovatelských postupů na přelomu 19. a 20.
století se znovu zvýšila rentabilita, některé rybníky
byly obnoveny a rybnikářství zůstalo na Blatensku
významnou součástí zemědělské výroby. Tento region dnes patří k významným jihočeským rybnikářským
oblastem, kde je chov ryb dokonale propracován
a tvoří součást ekonomického zázemí.
„Zdravá strava z čistých vod“ je firemní motto, které se
společnost Blatenská ryba spol. s r.o. snaží důsledně naplňovat. Čisté a zdravé prostředí jihozápadních
Čech s ideálním geologickým podložím je základním předpokladem pro výrobu velmi chutných ryb.
Klasický způsob chovu s využitím přirozené rybniční potravy a obilovin zaručuje ryby s charakterem
přírodního produktu, blížící se požadavkům na bioprodukty. Kvalitní český kapr splňuje moderní lékařské představy o zdravé výživě i požadavky rybích
labužníků doma i v zahraničí. Tento způsob produkce
je současně zárukou zachování tak důležitého trvale
udržitelného rozvoje. Také dodržování přísných hygienických podmínek při zpracování ryb i při skladování
a distribuci výrobků je dnes již samozřejmostí.
- Blatenská ryba spol. s r.o. produkuje kolem 850 t
konzumních ryb ročně. Dominuje kapr, trhem jsou
však ceněny i další hospodářsky významné ryby
– lín, štika, maréna, amur, tolstolobik, candát,
sumec, úhoř, okoun a další druhy. Zhruba polovina
produkce živých ryb je exportována.
- K významným aktivitám společnosti patří vedle
vlastního chovu ryb jejich další zhodnocení.
V moderní zpracovně , která splňuje přísné veterinární a hygienické normy Evropské unie, se vyrábí
široký sortiment produktů ze sladkovodních a mořských ryb.
- Firma zajišťuje velkoobchod s chlazeným, mraženým a uzeným zbožím. Péče je věnována též
distribuci zboží i k malým odběratelům v rozsáhlé
oblasti jihozápadních a středních Čech včetně
Prahy.
- Dalším důležitým předmětem činnosti společnosti
je chov vodní drůbeže . Ročně odchází na trh
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Blatenská ryba spol. s r.o.
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
tel.: (+420) 383 422 511, fax: (+420) 383 423 161
e-mail: [email protected], www.blatenskaryba.cz
JIŽ PODLE CHUTI POZNÁTE, ŽE SVOU PRÁCI MÁME RÁDI…
Společnost BOHEMIA SEKT, a. s., je v českých zemích spojována především s výrobou sektů. Kromě
šumivých vín však produkuje i vína klidná a také lihoviny. V roce 2008 zaznamenala brat 1,6 miliardy
korun a prodala celkem milionu lahví klidných vín, sektů a lihovin dvanácti naček vlastních a dalších
deseti importovaných. Těchto výsledků společnost dosahuje s 300 zaměstnanci.
HLAVNÍ ZNAČKY
Sekty: Bohemia Sekt, Bohemia Sekt Prestige,
Chateau Radyně, Louis Girardot, Chateau Mikulov,
Chateau Bzenec, Hubert, henkell Trocken, Alfred
Gratien
Odrůdová vína: Víno Mikulov, Chateau Mikulov,
Habánské sklepy, Vinařství Pavlov, Chateau Bzenec
Lihoviny: Pražská vodka, Black Widow Fernet,
Dynybyl, Nordic Ice Vodka
Optimální zázemí
Kvalitou svých výrobků, dynamikou růstu i prestiží,
kterou si získala na mezinárodním poli, se BOHEMIA
SEKT, a. s. řadí mezi nejvýznamnější producenty
sektů a vín střední a východní Evropy. Je mateřským
podnikem ve skupině BOHEMIA SEKT, která je
nejvýznamnější vinohradnicko-vinařskou formací
v zemi. Nabídku vlastních výrobků rozšiřuje BOHEMIA
SEKT o distribuci značkových produktů s výhradním
zastoupením výrobců vín a vybraných lihovin. Pro
přípravu svých jedinečných sektů má optimální zázemí
v renomovaných společnostech na Moravě, které jsou
vedle vlastní produkce klidných vín i pěstitelskou
základnou. Patří mezi ně Víno Mikulov, Vinařství
Pavlov, Habánské sklepy a Chateau Bzenec
Kvalita a odpovědnost
Společnost nabízí nejvyšší kvalitu svých značek a na
poli kvality je vnímána jako lídr. Jako jediný výrobce
vín v České republice je BOHEMIA SEKT držitelem
všech čtyř nejdůležitějších certifikátů, a to:
• ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS),
• ČSN EN ISO 9001:2001(QMS),
• International Food Standard (IFS),
• British Retail Consortium (BRC).
Akciová společnost BOHEMIA SEKT je vnímána
jako spolehlivý a silný partner v oblasti sektů, vín
a lihovin.
Historie
Od roku 1973 byl v Plzenci, na místě dnešní moderní
firmy založen akciový pivovar Alt Pilsenetz Bräuhaus,
A.G. O téměř jedno století později, v roce 1942, zde
vznikla jedna ze součástí společnosti Českomoravské
sklepy šumivých vín. Jeden z prvních zde vyrobených
sektů nesl název Chateau Radyně. V padesátých
letech minulého století do Starého Plzence přichází
francouzský odborník Louis Girardot a metodicky řídí
klasickou, tedy šampaňskou výrobu sektů.
BOHEMIA SEKT v číslech
Společnost dodává na spotřebitelský trh celkem 175
různých produktů včetně lihovin.
Opírá se o produkci hroznů z vlastních vinic, které
obhospodařuje na 242 hektarech.
Vroce 2008 BOHEMIA SEKT zpracovala rekordní
množství tuzemských hroznů – 10 milionů kilogramů.
členská základna Potravinářské komory České republiky
BOHEMIA SEKT, a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Na stupních vítězů
Produkty společnosti každoročně získávají mnohá
prestižní ocenění. Za všechny zmiňme zlatou
medaili, kterou na výstavách Concours Mondial de
Bruxelles a MUNDUS vinizískal znamenitý suchý sekt
Louis Girardot. V té samé soutěži uspěl Bohemia
Sekt Prestige demi sec stříbrnou medailí, kterou
přivezl i z Vinalies Internationales Paříž a Vinitaly.
Na nejvýznamnější výstavě České republiky a to
Valtických vinných trzích letos skvěle zabodovala
Chateau Radyně zlatou medailí a pohárem. V kolekci
nejlepších vín ČR pro rok 2009 v Národním salonu vín
má skupina BOHEMIA SEKT osm svých sektů a vín.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
BOHEMIA SEKT, a. s.
332 02 Starý Plzenec
Tel.: 377 197 111, e-mail: [email protected]
www.firma.bohemiasekt.cz
Nabízí k prodeji nebo k dlouhodobému pronájmu, soubor nemovitostí,
Movitostí, technologií, personálního zázemí a know – how výrobně – mrazírenského komplexu
o celkové rozloze cca. 90.000 m2 v litoměřicích
• Mrazírny jsou alokovány v České republice, Ústeckém kraji, okrese Litoměřice, město
Litoměřice.
• Litoměřicko je centrem úrodné Polabské nížiny
– odsud se taktéž odvíjí dlouhodobá tradice
zemědělského a zpracovatelského průmyslu.
• Spojení Litoměřice x Praha je realizováno komunikací dálničního typu.
V
•
•
•
současnosti je realizováno:
šokové zmrazování, 66 palet/ 24 hod,
skladování mražených potravin,
skladování potravin
• Výstavba mrazíren byla zahájena v roce 1989.
• Provoz mrazírenského bloku byl zahájen v roce
1996.
• Mrazírny byly projektovány a vystavěny jako zpracovatelsko – skladovací jednotka.
• Ke zpracování potravin však v mrazírnách nedochází, sezónně je zpracovávána zelenina.
• Dispozice a projekt mrazíren umožňují jejich plynulý
a postupný stavební rozvoj.
• Do roku 2001 byly průběžně zprovozněny další
objekty mrazíren (viz foto).
Vzhledem k poměrně nedávné výstavbě komplexu,
je tento předurčen buď to k přímému provozování
nebo dalšímu rozvoji. Směry rozvoje se mohou ubírat
následujícími cestami:
• alt. vybavení výrobní haly vhodnými výrobními
technologiemi (zpracování potravin)
• alt. využití výrobní haly ke skladování (skladovací
technologie),
• vhodnými stavebními úpravami zamezit únikům
chladu při příjmu/expedici zboží,
• možnost přístavby výrobny a mrazírenského
bloku.
Dále mrazírny umožňují:
• skladování chlazených potravin,
• skladování nepotravinářských výrobků.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Bohemia Venture, a.s.
Číslo a název objektu
VÝROBNÍ HALA
ROVOZOVNĚ
SOCIÁLNÍ BUDOVA
22 700
14 900
m3
4 500
3 000
2 275
3 900
m2 700
1 200
3 900
Rámcový technický popis
Výrobní plocha 84 x 54m, využitelná výška 5m
Možnost rozšíření do volného prostoru o další 2/3,
1 200
1 782
69 795 M3
34 100
27 300
1. podlaží – zmrazovací tunel (2 x 33 palet/24 hodin) + provozní sklad výrobního materiálu,
2. podlaží – skladové plochy 600, 450 a 150 m2, využitelná výška 3,25 m,
3. podlaží – skladovací plochy, využitelná výška 3,25 m, plánováno jako kuchyně, jídelna,
kantýna (500m2), sociální část (950m2), laboratoře (130m2),
2 komory, 60 x 35 m, využitelná výška 6,5 m,
4 200
Regálový systém pro 4.825 palet (paleta š120 x h80 x v180, hmotnost do 700 kg),
Možnost rozšíření do volného prostoru o další 2,5 komory (5,250 m2 a 34.100m3),
5 250
3 podlaží administrativní budova (18 x 33 x 3,6) + zázemí (ústředna, archiv,…), celkem 40 kanceláří.
16 282 M2
Autodílna, údržbářslé dílny, garáže – většinu ploch je možno využít ke skladování
(DO SOUČTŮ NEJSOU ZAHRNUTY PLOCHY MOŽNÝCH ROZŠÍŘENÍ OBJEKTŮ 01 A 03) CELKEM
Chladivo (amoniak R717), dvoustupňové chlazení, kompresory SABROE (4ks,clk. Příkon 1075 kW),
Možnost rozšíření o dalších 6 kompresorů,
Instalované technologie pro chladící média – glykol a ledová voda,
Obsahuje 3 středotlaké kontle (2xVSP4, 1xVSP6) – výroba páry pro výrobní halu,
Trafostanice, 4x1.600kVA, 22kV,
členská základna Potravinářské komory České republiky
Potrubní most, vrátnice, čistírna odpadních vod, železniční vlečka, výhled výroba, výhled chladírna.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Dále uvedené kontakty slouží k vyžádání podrobnějších podkladů, smluvení schůzek apod.:
Ing. Josef Novosvětský, Bohemia Venture, a.s., Na Krocínce 22/716, 190 00 Praha 9
Tel: +420 283 893 606, Fax: +420 283 893 606, e-mail: [email protected]
1
2
MRAZÍRENSKÝ
BLOK
ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA
08,09,10
3
12
KOTELNA
STROJOVNA
CHLAZENÍ
5
ENERGOBLOK
4
6
07,13,21,99,22,23
Komerčně využitelné prostory
zázemí
Profil pivovaru
Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě
jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v
České republice. Postupnou a cílevědomou expanzí
na zahraniční trhy a posilováním prodejů doma
dosáhl Budějovický Budvar, n. p. pozice klíčového
hráče na trhu piva nejen v České republice. Objem
exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák
Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších
pivních značek České republiky. V Budějovickém
Budvaru, n. p., dnes pracuje přes 700 zaměstnanců.
V roce 2007 zvýšil Budějovický Budvar výstav piva
meziročně téměř o 9 % a dosáhl objemu 1 253
000 hektolitrů. Hrubý zisk pivovaru se v roce 2007
meziročně zvýšil o 13 % na celkových 302 milionů
Kč. Od roku 1991 investoval Budějovický Budvar do
své modernizace a rozvoje asi 3,5 miliardy Kč. Asi
polovina produkce byla v roce 2007 exportována do
53 zemí celého světa.
Budějovický Budvar, n. p. vlastní cenné duševní
vlastnictví v podobě více než 380 ochranných
známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi
nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser
Budvar, Bud, Budějovický Budvar a Czechvar. Toto
ohromné duševní bohatství souvisí s místem svého
původu, městem České Budějovice, dříve Budiwoyz
či Budweis. EU tím, že poskytla pojmům „Budějovické
pivo“ a „Českobudějovické pivo“ ochranu podle místa
původu (Chráněné zeměpisné označení – PGI), chrání
naše originální pivo před jeho napodobeninami.
Novodobá historie pivovaru se datuje do roku 1967,
kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo
národní podnik Budějovický Budvar jako přímého
nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil
pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Ten
byl založen českými právovárečníky, kteří navázali na
více než 700 let starou historii vaření piva v Českých
Budějovicích (dříve Budweis).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny Světlé 4, 370 21 České Budějovice, Česká republika
tel.: +420 387 705 111, fax: +420 387 311 135
e-mail: [email protected], www.budvar.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Budějovický Budvar, národní podnik
členská základna Potravinářské komory České republiky
Carla, spol. s r.o.
Historie společnosti Carla se začala psát v roce 1992.
Zpočátku se tato ryze česká firma se sídlem ve Dvoře
Králové nad Labem orientovala pouze na výrobu polev
pro průmyslové zpracování, takže si její produkty
oblíbili zejména pekaři, cukráři a výrobci zmrzlin. Rok
1997 přinesl zásadní změnu zaměření firmy. Start výroby produktů pro maloobchod a koncového spotřebitele
se vydařil nad očekávání.
Jednalo se o dnes již velmi známé čokoládové polevy
v sáčcích. Spotřebitelé dokázali rychle rozeznat
kvalitu polev nabízených ve čtyřech verzích (tmavá,
bílá, mléčná a lískooříšková). Polevy se v souladu
s trendem convenience vyznačují snadnou a rychlou
přípravou. Již po pěti minutách ohřevu v horké vodě
může hospodyňka i profesionální kuchař polévat či
zdobit produkty své kulinářské fantazie. Polevy se
nabízejí v pestrých kartonových displejích obsahujících
25 kusů po 100g. K těmto výrobkům pro hospodyně
náleží samozřejmě kvalitní kakaové prášky- Holandské
kakao 100g a kakao na pečení 100g.
V nedávné době byla tato skupina výrobků doplněna
o dva druhy cukrářského zdobení hnědobílé 80g
a barevné 80g , marcipánovou tyčinku 100g a čokoládu
na vaření 100g.
V roce 2003 se rozběhla linka na výrobu bonboniér.
Program Laguna přináší zákazníkům mořské plody
plněné nugátooříškovou náplní. Kartónový displej
obsahuje deset kusů bonboniér o hmotnosti 200 g.
Stoupající obliba a též prodej dezertu Laguna nás
motivoval k jeho dalším modifikacím, a to Lagunu
mini 100g a posléze praktickou dárkovou taštičku
o hmotnosti 108g. Toto rozšíření řady společně
s mírným redesignem obalů je zákazníky vnímáno
velmi pozitivně.
Klasické dezertní bonboniéry Sladké mámení se na
pulty dodávají ve třech variantách. Kávová náplň
připomene chuť klasického českého “turka”, pro
příznivce italského stylu je připravena verze cappuccino. Lískooříšková náplň pak patří k tradičně
nejoblíbenějším příchutím plněných bonbonů. Také
dezertní bonboniéry se dodávají v kartonových
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
CARLA spol. s r. o.
Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: +420 499 329 115
www.carla.cz
displejích (opět po deseti kusech o hmotnosti 160 g).
Tato řada produktů společnosti Carla byla doplněna
o tzv.“mini dezerty“ Sladké mámení o hmotnosti 100g ,
které jsou hojně nakupovány pro chvilky mlsání.
Tyčinky z pravého kokosu v mléčné polevě reprezentují novou řadu CARLA COCO obsahující tři typy
zmíněných tyčinek: 100g tyčinka v tradičním tvaru,
40g pro nejmenší a extra balení v sáčku 20 ks po 20g.
Tyto tyčinku budou již brzy vyráběny v mléčné a hořké
čokoládě.
Za poslední rok si získala velkou přízeň u zákazníků
kakaooříšková pomazánka CARLA CREAM 400g
dodávaná v unikátním kelímku K3 s odnímatelným
papírovým obalem. Pro oblast HORECA vyrábíme
tento produkt v 35g kelímku.
Grandchoco snack je dalším výrobkem uvedeným
v nedávné době na trh. Chuťově zajímavá kombinace cereálních tyčinek a kakaooříškového krému
obohaceného o mléčný vápník se dodává v praktickém
balení po 50g nebo 35g, které je vhodné např. jako
dětská svačina. Tento produkt je dodáván na trh
v samoprodávacích displejích.
V letošním roce jsme na trh uvedli 100g čokoládové
tabulky v balení flowpack v modifikacích hořká 70%,
mléčná a bílá. Tyto čokolády byly posléze doplněny
obdobnou řadou čokolád ovšem obohacené konopným
semínkem.
V blízké budoucnosti hodlá společnost Carla obohatit
trh o další výrobky z oblasti formovaných čokoládových
cukrovinek. Na začátku roko 2009 bude na trh uveden
unikátní marcipánový dezert MARETTO s višňovou
a pomerančovou náplní v extra hořké čokoládě.
Rostoucí znalost obchodníků i zákazníků portfolia
firmy Carla je jednak výsledkem trvalé péče o jakost
(společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO
14001), ale také trvalé podpory prodeje.Děkujeme
všem zákazníkům, že kupují naše výrobky a zachovejte české čokoládovně přízeň i v letech příštích.
Společnost Coca-Cola je největším výrobcem
nápojů na světě a osvěžuje zákazníky svými více
než 450 značkami perlivých a neperlivých nápojů.
Spolu se značkou Coca-Cola, která je uznávána
jako nejcennější značka světa, patří do portfolia
společnosti dvanáct dalších značek s hodnotou
v řádech miliard dolarů, například značky CocaCola light, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid a Georgia Coffee.
V celosvětovém měřítku jsme největším dodavatelem
perlivých nápojů, džusů, džusových nápojů a čajů
a káv určených k okamžité spotřebě. Prostřednictvím
největšího nápojového distribučního systému na světě
si spotřebitelé ve více než 200 zemích vychutnávají
nápoje společnosti v množství 1,5 miliardy porcí
denně. Společnost Coca-Cola se trvale angažuje
v budování udržitelných společenství a zaměřuje se
na iniciativy ve sféře ochrany životního prostředí,
šetření zdrojů a podpory hospodářského rozvoje.
Další informace o naší společnosti naleznete na
webové stránce www.thecoca-colacompany.com
Na území České republiky se nápoj Coca-Cola objevil
poprvé v roce 1945 s příchodem vojáků americké
armády, která osvobozovala západní Čechy. První
licenčně vyrobená láhev nápoje však sjela z plnící
linky tehdejšího československého Národního podniku Fruta Brno až o 23 let později, v roce 1968.
Limitovaná výroba značky Coca-Cola pokračovala
až do počátku 90. let 20. století. V letech 1990
– 1993 probíhala intenzivní příprava spuštění velkokapacitní výroby nápojů v Praze, založení distribuční
sítě pro Českou republiku a Slovensko a na jaře
1993 byl spuštěn provoz stáčecích linek v rekonstruovaném výrobním závodě bývalých Pražských
sodovkáren v Praze 9 – Kyjích. Neustálá modernizace
a rozšiřování kapacity a technologické úrovně linek
na plnění plechovek a skleněných i plastových lahví
pokračuje až do současnosti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Coca-Cola Česká republika, s.r.o.
Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje
tel.: +420 283 015 111
www.coca-cola.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
COCA-COLA Česká republika s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Cukrovary a lihovary TTD, a. s.
Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s. je největším
českým producentem cukru a lihu. V pěti závodech
se ročně vyrobí z cukrové řepy zhruba 210 tisíc tun
cukru (cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí),
800 tis. hl lihu (lihovar Dobrovice - bioethanol, lihovar
Chrudim – jemný a technický líh). V Balícím centru
Mělník se ročně zabalí do spotřebitelského balení
více než 80 tis. tun cukru. Jedním z hlavních cílů
společnosti je zajištění bezpečnosti a požadované
kvality vyráběných výrobků. Proto již v roce 1998 byla
provedena ve společnosti certifikace podle norem ISO
9000 a byl rovněž zaveden systém HACCP.
Cukrová řepa jako základní surovina nejenom pro
výrobu potraviny (cukr), ale i nově i pro výrobu energie (bioethanol) je dodávána přibližně 420 pěstiteli
z plochy 30 tis. ha.
Závody společnosti Cukrovary a lihovary TTD:
Cukrovar Dobrovice
Cukrovar v Dobrovici bez přerušení zpracovává
cukrovou řepu již 178 let, v posledních několika
letech prošel výraznou modernizací a dnes patří mezi
největší závody ve střední a východní Evropě. Během
cukrovarnické kampaně se v něm zpracuje 14 000 tun
cukrové řepy denně. Kvalita vyráběného cukru dosahuje nejvyšších evropských standardů. Navíc jsou
v cukrovaru z řepných vyloužených řízků vyráběny
pelety (objemové krmivo pro skot).
Cukrovar České Meziříčí
Cukrovar v Českém Meziříčí prošel podobně jako
cukrovar v Dobrovici poměrně rozsáhlou rekonstrukcí směřující do zvýšení zpracovatelské kapacity
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Cukrovary a lihovary TTD a.s.
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
tel.: +420 326 900 111, fax: +420 326 900 103
www.cukrovaryttd.cz, e-mail: [email protected]
a zlepšení kvality vyráběného cukru. Cukrovar dnes
zpracovává 7 000 tun cukrové řepy/den. Celková
roční výroba cukru v Českém Meziříčí je 70 tis. tun.
V nově instalované sušárně řepných řízků se ročně
vyprodukuje cca 30 tis. tun palet.
Balící centrum Mělník
V mělnickém balícím centru se ročně zabalí více než
80 000 tun cukru (moučka, krupice, krystal, kostky,
kostky bridž), a to do více než 38 různých druhů
obalů. Balící centrum Mělník je držitelem certifikátů:
BRC Global Standard Food Issue 3 – vyšší úrovně,
IFS a díky prováděné politice jakosti se podařilo
společnosti získat několik národních certifikátů kvality
– Klasa.
Agroetanol TTD, a. s. – lihovar Dobrovice
Lihovar v Dobrovici, který je provozován dceřinou
společností Agroetanol TTD, a. s., je vůbec prvním
průmyslovým lihovarem na výrobu bezvodého kvasného lihu (bioethanolu) v České republice. Výroba
obnovitelného zdroje energie - bioethanolu byla
zahájena v říjnu 2006. Na konci roku 2008 byla
v lihovaru zahájena výroba E85 – vysokokoncentrovaného obnovitelného paliva, které je šetrné
k životnímu prostředí (směs 85 % bioethanolu a 15%
benzinu). Roční výrobní kapacita lihovaru je jeden
milion hektolitrů.
Lihovar Chrudim
Lihovar Chrudim je součástí společnosti Cukrovary
a lihovary TTD, a. s. V lihovaru je vyráběn velmi
kvalitní potravinářský líh a technický líh v celkovém
množství 200 tis. hl.
Společnost DELIMAX, a.s. se zabývá výrobou rybích
a lahůdkářských výrobků.
Výrobní portfolio navazuje na tradiční výrobu firmy
Varmuža, která byla založena již v roce 1913. V současné
době firma vyrábí cca 25.000 tun výrobků v cca 350
druzích. Společnost zaměstnává 450 zaměstnanců ve
svém výrobním závodě v Hodoníně. Jejími zákazníky
jsou všechny významnější obchodní řetězce, působící
na trhu v České republice, ze zahraničních zemí,
kam společnost vyváží, bychom zmínili především
Slovensko, dále pak Polsko, Rakousko, Maďarsko,
Španělsko, Německo, Švýcarsko apod.
DELIMAX, a.s. je držitelem certifikátů HACCP, IFS,
ISP 9001.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
DELIMAX, a.s.
Bratislavská 1647/3, 695 01, Hodonín
tel.: 00420 518 321 326, 00420 518 692 140-1.
e-mail: [email protected], [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
GOLDIM, a.s.
s.r.o.
DELIMAX,
členská základna Potravinářské komory České republiky
GOLDIM spol. s r.o.
Společnost GOLDIM spol. s r. o. je ryze českou společností, která byla založena v roce 1992.
• extrudované instantní poloprodukty pro výrobu
sušenek, náplní, moučných směsí atd.
Od svého založení je její výrobní program zaměřen na
vývoj a výrobu potravin pro speciální výživu.
GOLDIM spol. s r. o. se podílí na činnosti Poradní
komise Společnosti pro probiotika a prebiotika,
dále je členem Potravinářské komory a Jihočeské
hospodářské komory.
Nový výrobní závod v Soběslavi byl uveden do provozu v roce 2001. Vysoká hygienická i technologická
úroveň výroby byla v r. 2003 hlavním kritériem získání
certifikátů systému jakosti ISO 9001:2001 a HACCP.
Logickým důsledkem zavádění progresivních technologií a vývojových trendů z potravinářské i farmaceutické oblasti do firemních strategických plánů byla
v r. 2006 certifikace pro výrobu speciálních biopotravin
prostřednictvím české pobočky certifikační organizace
ABCERT.
Vývojová a provozní laboratoř spolupracuje
s renomovanými výzkumnými pracovišti v ČR.
Společnost GOLDIM je certifikovaným výrobcem
konvenčních potravin i biopotravin pro kojence a malé
děti pro oblast Ruska a Běloruska.
Export: Rusko, Bělorusko, Maďarsko, Polsko,
Austrálie.
V současné době tvoří základní výrobní portfolio právě
biopotraviny pro kojence a malé děti vyráběné
pod značkou BABIO, směsi pro přípravu ORS a další
produkty:
• BABIO - kojenecká probiotická biomléka a biokaše,
kojenecké granulované biočaje s prebiotiky, kojenecké nálevové biočaje, mléčný biocukr granulovaný
• ORS – instantní rehydratační přípravky pro kojence,
děti i dospělé při dehydrataci průjmem, horečkou
a přehřátím
• doplňky stravy pro různé indikace ve formě tablet,
kapslí nebo instantních nápojů
• probiotika a prebiotika
• kojenecké a dětské granulované čaje v konvenční
kvalitě
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
GOLDIM, spol. s r.o., Rašínova 422/II, 392 01 Soběslav, Česká republika
tel.: +420 381 521 281, fax:+420 381 504 276
[email protected], www.goldim.cz, www.babio.cz, www.iontia.cz
• Vznik společnosti
Henry John Heinz ve svých 25 letech (v roce
1869) se svým sousedem L.C. Noblem založil
v americkém Pittsburgu firmu Heinz & Noble. Tato
společnost se stala základem jednoho z největších
potravinářských koncernů na světě.
• Historie značky
Překvapivě prvním výrobkem, který začal H.J.Heinz
prodávat, byl strouhaný selský křen. Na rozdíl
od své konkurence začal plnit své produkty do
průhledných lahví, aby zákazníci viděli, že si
Heinz stojí za svojí kvalitou a není vyráběn ze
špatných ingrediencí. Teprve o 7 let později –
v roce 1876 začala spol. Heinz prodávat také
kečup, díky kterému společnost celosvětově získala největší věhlas. H.J. Heinz říkával, že: „Kvalita
je pro výrobek stejně důležitá jako charakter pro
člověka.“ Proto značka Heinz vždy nabízela svým
spotřebitelům prvotřídní kvalitu a vynikající chuť.
Dnes společnost Heinz nabízí svým spotřebitelům
široké portfolio kvalitních výrobků. Portfolio více než
5700 výrobků prodávaných po celém světě můžeme
rozdělit do šesti základních kategorií: rajčatové výrobky a omáčky, dětská výživa, konzervovaná hotová
jídla, mražené pokrmy, rybí výrobky a krmení pro
domácí zvířata.
• Od kdy působí v ČR
Lokální zastoupení společnosti Heinz působí na
českém trhu od roku 1996, i když některé naše
výrobky se zde prodávaly i před rokem 1989.
Kečup Heinz ve velké skleněné ikonické lahvi byl
k dostání již od pol. 70. let v Tuzexu. V České
Republice funguje zákaznické a logistické centrum
pro východní region (cca 20 zemí). Zabýváme se
distribucí a prodejem potravinářských produktů,
jako jsou kečupy, dresingy, omáčky, ale také
konzervované potraviny, především známé fazole
Heinz. Ve výrobě potravin máme dlouholeté knowhow, například kečupy Heinz se ve světe prodávají
již 132 let.
O produktech obecně
• Jaké produkty v ČR nabízí
Heinz v České republice prodává široké portfolio
produktů, od kečupů (ve variantách Originál, Fit,
Hot a Bio), přes dresingy, omáčky k masům, až
po konzervované potraviny, jako jsou fazole, nebo
hotová těstovinová jídla. Nejnověji nabízíme také
tatarské omáčky a majonézy.
O kečupech
• Portfolio, Varianty HOT a BIO jako výjimečné
novinky
Společnost Heinz nabízí spotřebitelům na výběr
ze široké řady kečupů od klasického originálního
kečupu přes pálivý až po kečupy Bio a Fit.
V letošním roce jsme uvedli nový pálivý – Hot
kečup Heinz, který nyní obsahuje výtažky z kajenského pepře a je opravdu velmi pálivý.
Spotřebitele, kteří se snaží dodržovat zdravý životní
styl určitě potěší náš Fit kečup, který obsahuje více
rajčat a méně cukru a soli.
Naším portfoliem oslovíme i milovníky Bio výrobků,
letos jsme totiž uvedli na trh Bio kečup splňující
všechny normy ekologického zemědělství.
• Kvalita kečupů Heinz
Kečup Heinz se vyrábí z prvotřídních portugalských
rajčat, která jsou pěstována pod širým nebem
na slunci, a proto jsou plná dužiny. Díky kvalitní
dužině je kečup Heinz hustý a chutný a není
potřeba používat zahušťovadla, aby měl tu správnou konzistenci. Rajčata jsou pěstována ze semen
Heinz rajčat na plantážích v Portugalsku. Heinz je
jediným výrobcem kečupů, který má dohled nad
celým procesem pěstování rajčat od semen až
po zpracování v kečup – rajčata pro Heinz jsou
pěstována tradičním výběrovým procesem, nikoliv
genetickým inženýrstvím. Každé rajče projde od
zasazení po použití do kečupu celkem 75 kontrolami!
Tajemstvím chuti kečupů Heinz jsou tedy především
kvalitní rajčata!
členská základna Potravinářské komory České republiky
H.J. Heinz ČR/SR a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
• Zdravotní benefity kečupů Heinz (lykopen)
V kečupech Heinz nenajdete nic umělého. Žádná
zahušťovadla, konzervanty, barviva ani aromata,
jen kvalitní portugalská rajčata dozrávající na slunci
a běžné kuchyňské přísady, jako jsou kvasný ocet,
cukr, sůl, bylinky a koření. Rajčata jsou důležitým
zdrojem vitamínu C, vitamínu A, vitamínu E, draslíku
a vlákniny, jsou také přirozeným zdrojem lykopénu.
Lykopén je účinný antioxidant působící proti rakovině
a je obsažen mimo jiné v kečupu.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
H. J. Heinz CR/SR a.s.
Počernická 96, 108 03 Praha 10-Malešice
tel.: +420 296 411 333-4, fax: +420 296 411 350
e-mail: [email protected], www.heinz.cz
• Znojmia, Veselá pastýřka, Hamánek a Hamé Life
Style.
Společnost HAMÉ je díky své kvalitě produktů
držitelem mnoha ocenění udělených v ČR
i v zahraničí. Jsme držiteli certifikace HACCP, ISF
a BRC. Řada našich výrobků je nositelem ocenění
KLASA.
Společnost Hamé je přední českou potravinářskou
firmou, zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. létům
minulého století.
• HAMÉ, a.s. má ve svém portfoliu řadu produktů,
ke kterým patří např.: kečupy, paštiky, masové
konzervy, hotová jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, džemy, kompoty, kojenecká strava,
bagety, sendviče a spousta dalších. HAMÉ, to
jsou trvanlivé a chlazené potraviny vhodné pro
všechny věkové skupiny spotřebitelů.
• Současná společnost HAMÉ, a.s. svůj výrobní program průběžně rozšiřuje v souladu s požadavky
moderního způsobu stravování. Dnes se
svou produkcí s více než 100 000 tun
hotových výrobků patří k největším českým
producentům potravin.
• Společnost nepůsobí jen na území České
a Slovenské republiky, ale už řadu let
úspěšně dobývá i zahraniční teritoria.
Podíl exportu Hamé činí cca 43 % z celkových tržeb 5,26 mld. Kč v roce 2008.
Výrobky Hamé můžete najít ve více než
35 zemích světa, mezi něž patří např.:
Rusko, Rumunsko, Rakousko, Maďarsko,
Bulharsko, Slovinsko či Kazachstán, ale
také v Libyi, USA, Velké Británii, Izraeli
nebo Japonsku.
• Na českém trhu Hamé nabízí své výrobky
pod obchodními značkami Hamé, Otma,
Historie:
Začátky společnosti sahají do dvacátých let minulého
století, kdy v roce 1922 zřídil huštěnovický živnostník
v Babicích na Uherskohradišťsku konzervárenskou
dílnu, ve které vyráběl kromě ovocných marmelád, povidel a šťáv i lihoviny. V roce 1933 pak tuto
výrobnu získala brněnská společnost Biochema,
která do Babic přinesla i obchodní označení HAMÉ
a výrobu masových konzerv. Následně společnost
Biochema byla transformována do národního podniku, který již byl přímým předchůdcem současné
společnosti HAMÉ, a.s. Současná společnost Hamé
vznikla v roce 1991 a v tomtéž roce utržila tržby
v hodnotě 160 mil. Kč. V roce 2008 již společnost
Hamé dosáhla na více jak 5 mld. korun.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
HAMÉ, a.s.
Babice č. 572, 687 03 Babice
tel.: 00420 572 534 111, e-mail: [email protected]
www.hame.eu
členská základna Potravinářské komory České republiky
GOLDIM,
HAMÉ,
a.s.s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Hügli Food s.r.o.
Společnost Hügli Food s.r.o. vznikla v České republice
v roce 2002 na základech bývalé firmy Bonita.
Mateřská společnost, Hügli AG, existuje již více než 70
let, byla založena v roce 1935 ve švýcarském městě
Arbonu, ležícím u Bodamského jezera.
Na sklonku devadesátých let minulého století došlo
ke strategickému rozhodnutí a společnost Hügli
se rozhodla rozšířit své
působení i mimo svá
tradiční teritoria, což
do té doby byla území
Švýcarska, Německa a
Rakouska.
Ústředí firmy se sídlem
v Zásmukách koordinuje
všechny aktivity Hügli Food
s.r.o. pro Českou republiku, Maďarsko,Slovensko
a Polsko.
V současné době Hügli Food s.r.o zaměstnává zhruba
270 lidí a dosahuje roční obrat kolem 900 miliónů Kč.
V posledních letech je střední a východní Evropa
nejrychleji se rozvíjející částí celého holdingu.
Základním pilířem naší společnosti je divize Food Service,
která tvoří téměř 40% obratu. Prodáváme přímo specializovaným velkoobchodníkům, kteří výrobky zaváží
jednotlivým obchodním partnerům.Nabízíme výrobky na
profesionální úrovni pro zákazníky jako jsou nemocnice,
školy, závodní jídelny, restaurace a hotely.Všechny naše
produkty jsou vyráběny bez jakýchkoliv chemických přísad,
převážně jako sypké směsi.Jedná se o široký sortiment
polévek, omáček, bujónů, zákusků, kořenících směsí, příloh
k jídlům a dalších vhodných kuchařských pomocníků.
Další divizí je divize privátních značek – maloobchodní. Tato divize prodává stovky našich výrobků ve
všech obchodních řetězcích pod stále populárnějšími
privátními značkami jednotlivých hyper-supermarketů
či diskontů. V současné době působíme přímo
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Hügli Food s.r.o.
Nádražní 426, 281 44 Zásmuky u Kolína
tel.: +420 321 759 611, fax: +420 321 759 500
e-mail: [email protected], www.huegli.cz
s našimi prodejními týmy ve čtyřech zemích a to sice
v Polsku, Čechách, Slovensku a Maďarsku. Zároveň
se naše produkty prodávají ve filiálkách velkých
zákazníků jako Kaufland, Rewe, LIDL a Tesco také
v Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku. S našimi přímými
exporty působíme také v pobaltských zemích.
Portfolio se týká 30-ti natíracích krémů a 220-ti DEHproduktů. Naše hlavní
činnost je v produktech
uvedených na seznamu,
kdy musíme být schopni
dodat objednané zboží
během 72-96 hodin.
Třetí aktivní divizí naší
společnosti je divize
průmyslu. Tato divize
dodává
komponenty
dalším
konečným
výrobcům potravin.
Jedna část divize dodává
čokoládové polevy a náplně pro zákazníky zaměřené na
pekařské a cukrářské výrobky.
Druhá, slaná část divize průmyslu,uspokojuje kořenícími
směsmi, omáčkami apod. výrobce chipsů, masný
a konzervárenský zpracovatelský průmysl.
Hügli Food díky své nabídce produktů, která uspokojí
veškeré individuální představy a chutě, je schopna dodávat do kterýchkoliv zemí Evropy. Dokážeme se rychle
přizpůsobit požadavkům a potřebám našich zákazníků.
Vysoká kvalita našich výrobků nás posouvá vpřed před
konkurenci. Dokonce přední šéfkuchaři používají naše
produkty, ačkoliv to ne vždy rádi připouštějí.
Kvalita byla vždy základním kamenem naší výrobní
a obchodní filozofie. Nedodáváme jen výrobky,
ale také podporujeme naše zákazníky technickým
a odborným servisem a v neposlední řadě marketingovou
podporou.
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
je společností s českými kořeny a celosvětovou
působností. Byla založena v roce 1807 rodinou
Becherů, tehdy jako rodinný podnik. Její hlavní
činností je výroba a prodej alkoholických a ne-
alkoholických nápojů. Statut akciové společnosti
má od roku 1994. V roce 1997 byla privatizována
a přešla do vlastnictví druhého největšího
výrobce lihovin a vína na světě, skupiny
Pernod Ricard.
Díky spojení s Pernod Ricard dnes na našem
trhu společnost Jan Becher – Karlovarská
Becherovka distribuuje kromě Becherovky více
než 40 známých světových značek alkoholu.
Patří mezi ně například Ballantine´s, Jameson,
Absolut, Havana Club, Beefeater, Chivas Regal,
Martell, Olmeca, Kahlua, Malibu, Wyborowa,
Jacob´s Creek, Champagne Mumm, PerrierJouët a mnohé další.
Vlajkovou lodí společnosti je dnes již světově
proslulý likér Becherovka, který v roce 2007
oslavil 200 let své existence.
Kromě hlavní značky Becherovka společnost
vyrábí také prémiový likér Cordial a aperitiv KV 14.
Na podzim roku 2008 firma uvedla po 201
úspěšných letech novinku, mladší sestru
z rodiny Becherovka,
Becherovku Lemond.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
T. G. Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, tel.: (+420) 359 578 111, fax: (+420) 353 229 421
www.janbecher.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Jan Becher GOLDIM, s.r.o.
Karlovarská
becherovka, a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
JH group, spol. s r.o.
Společnost JH GROUP, spol. s r.o. vznikla v roce
2002 jako obchodní a výrobní firma. Zabývá se výrobou a distribucí sušených mléčných výrobků (sušené
mléko), sušených a hotových ovocných, ořechových
a makových náplní, bramborových těst.
V současné době firma vyrábí 17 druhů ovocných
náplní pod registrovanou značkou AFRO, celozrnné
směsi, 7 druhů sušených mléčných výrobků a jiné
zlepšující přípravky pro pekaře, cukráře a zmrzlináře.
Výrobní kapacita firmy je podle druhů až 300 tun
měsíčně. Vysokou kvalitu výrobků zajišťuje odborný
tým pracovníků a nově vybudována varna a mísírna
náplní v Jindřichově Hradci.
Charakteristika společnosti
Datum zápisu: 16. srpna 2000
Obchodní firma: JH GROUP, spol. s r.o.
Sídlo: Jindřichův Hradec, Jarošovská 56/II,
PSČ 37701
Korespondenční: U Cihelny – Otín 113
závozová adresa: 377 01 Jindřichův Hradec
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 26026775
Registrovaná značka:
Firma je v současné době zařazena do systému
ISO 9001:2000, má zpracovány hygienické posudky
a jiné certifikáty.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Petr Lepša, jednatel společnosti, 384 361 636, [email protected]
Tomáš Kabeš, jednatel společnosti, 384 321 311, [email protected]
Společnost Kofola a.s. je součástí skupiny Kofola,
jednoho z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických
nápojů s osmi výrobními závody na pěti trzích střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko,
Polsko, Maďarsko a Rusko), kde zaměstnává kolem
2600 zaměstnanců. V České republice pro společnost
pracuje zhruba 700 lidí.
Historie společnosti Kofola se odvíjí od roku 1993, kdy
rodina řeckého rodáka Kostase Samarase zprivatizoval
v Krnově na Bruntálsku sodovkárnu státního podniku
Nealko Olomouc a začala zde pod původním názvem
SP Vrachos s. r. o. s výrobou běžných sycených nápojů. V roce 1996 došlo k převedení aktivit této firmy na
nově založenou akciovou společnost SANTA NÁPOJE
Krnov. Tento rok je také považován za oficiální vznik
společnosti Kofola, jak ji známe dnes.
Skutečným milníkem v celé historii firmy, se stal červen 2002, kdy společnost koupila ochrannou známku a současně původní recepturu tradičního nápoje
Kofola. Vzápětí bylo obchodní jméno společnosti změněno na Kofola a.s.
Poté, co firma získala silné postavení na českém
a slovenském trhu, rozšířila v letech 2003 až 2005 své
působení i do Maďarska a Polska, kde navíc otevřela
výrobní závod.
V roce 2007 se společnost
Kofola umístila v prestižním žebžíčku Europe´s
500. O rok později firma obsadila třetí místo v žebříčku
100 nejobdivovanějších firem České republiky.
Dalším významným mezníkem v historii Kofoly byl
duben roku 2008, kdy společnost završila fúzi s polskou nápojářskou trojkou firmou Hoop.
Vizí společnosti je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme
být celkově „dvojkou“ na nealkotrhu v České republice,
na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v každé
z těchto zemí v segmentech colových nápojů a vod
značky, které budou na 1. nebo 2. místě ve těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného
třetího místa. K dosažení této pozice směřuje naše
korporátní mise, která zní: „ S nadšením vytvářet atraktivní značkové nápoje, které budou nabízet spotřebiteli
takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou součástí životního stylu.“
Produktové portfolio skupiny Kofola je velmi široké
a pokrývá všechny kategorie nápojů určené pro různé
spotřebitelské skupiny a příležitosti. Patří do něj tradiční kolový nápoj s originální recepturou Kofola a její
alternativa bez cukru Kofola BEZ, řada ovocných nápojů, sirupů a pod značkou Jupí a Paola, dětské nápoje
Jupík a Jupík Aqua, přírodní pramenitá voda Rajec a
její mladší sestra Rajec Bylinka, hroznové nápoje Top
Topic, pravá americká RC Cola a tradiční CitroCola,
dále značky Capri-Sonne a Chito Tonic a ledová káva
Nescafé Xpress (distribuce).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Kofola a.s.
Za Drahou 1, 794 01 Krnov
www.firma.kofola.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Kofola a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Královský pivovar Krušovice a.s.
Královský pivovar Krušovice vaří pivo nepřetržitě od
roku 1581. Po vládě Rudolfa II. patřil ještě více než
sto let k majetku českých panovníků a díky jejich přízni se rychle rozvíjel. Na královskou péči navázaly
význačné šlechtické rody Valdštejnů a Fürstenbergů.
Po mnoha přestavbách se v 19. století v malebném
údolí na západ od Prahy pivovar vyjímal jako skvost
a vybaven byl na svoji dobu nejmodernější technikou.
Vlastnil 11 hostinců a dalších pět bylo propachtovaných. Ve velkém dodával pivo do Prahy a zvláště krušovické tmavé se těšilo přízni daleko za hranicemi
fürstenberského panství.
Kvalita piva z krušovického pivovaru byla oceněna
Zlatou medailí na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891.
Úspěch to byl mimořádný, protože v Čechách v té
době vařilo pivo 748 pivovarů.
V letech 1920 – 1930 vařil Fürstenberský knížecí pivovar ročně v průměru 45 900 hl. Oblíbené bylo zvláště
čtrnáctistupňové tmavé pivo Grand.
Dvě světové války přinesly v Čechách všeobecný
úpadek pivovarů, ale krušovické pivo se nikdy
zcela vařit nepřestalo.
V roce 1961 dosahoval pivovar v rámci Středočeských
pivovarů dlouhodobě vynikajících ekonomických
výsledků. Krušovické pivo mělo vynikající pověst
mezi štamgasty i v dalších desetiletích, protože tradice vaření piva a zkušenosti mnoha generací krušovických sládků zaručovaly trvalou kvalitu.
Královské tradice dokázal nevelký vesnický pivovar
využít i po roce 1989. V roce 1994 se stal součástí
nadnárodního koncernu dr.Oetkera a začal užívat
obchodní název Královský pivovar Krušovice. Zájem
o „klenot mezi českými pivy“ rostl rok od roku a výstav
v roce 1997 poprvé překročil bájnou miliónovou hranici. Výborné ekonomické výsledky umožnily v krátké
době vybudovat v Krušovicích jeden z nejmodernějších pivovarů v Evropě.
Sales Office
Heineken Česká republika
Antala Staška 38, Praha 4 – Krč
tel.: 261 392 402
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Královský pivovar Krušovice, a.s.
Krušovice, 270 53 Česká republika
tel.: 313 569 201, fax: 313 569 304
e-mail: [email protected], www.krusovice.cz
Krušovické pivo se začalo od roku 1997 rychle prosazovat také na zahraničních trzích a dnes se prodává v třiceti zemích. Na export putuje více než čtvrtina roční produkce.
V roce 2007 se společnost stala předmětem akvizice
společnosti Heineken N.V. V současnosti je tedy součástí skupiny Heineken Česká republika, do níž od
roku 2003 patří společnost Starobrno a.s. a od roku
2008 také Drinks Union a.s.
Výroba piva, distribuce, velkoobchod, maloobchod, prodej:
- portfolio pivních značek:
- Krušovice (Světlé, Černé, Mušketýr, Imperial,
Jubilejní ležák)
- Radler
Typy obalů:
- láhve 0, 5 l NRWa 0, 33l,
- plechovky 0, 33 l a 0, 5 l,
- kartony,
- KEGy.
Co je vlastně MADETA? Kdysi i dnes značka sýrů,
kterou si oblíbily celé generace... V současnosti také
značka lahodného mléka a desítek dalších mléčných
výrobků. A především – jméno společnosti, která tuto
mléčnou záplavu vyrábí. Společnosti MADETA.
Pravá Madeta se zrodila kolem roku 1902 v Táboře.
Tehdy ještě jako MLÉKÁRENSKÉ DRUŽSTVO
TÁBORSKÉ. A byla to právě počáteční písmena
tohoto názvu, z nichž vznikla nezapomenutelná
značka MADETA.
Úspěšně prošla nespočtem dějinných, a tedy i majetkových peripetií, které 20. století střední Evropě
nadělilo. Měnila se podle toho, jak se měnil svět kolem
ní. Naštěstí převažovaly změny k lepšímu. Dnes je
proto silnější než kdy dříve a stále stejně proslulá
nejmodernějšími technologiemi a kvalitou výrobků.
Madeta je 8 v 1. Osm samostatných závodů, které
jsou si však velmi blízké. A to nejen značkou, firemní
kulturou, kvalitou výrobků, služeb a faktem, že se
rozvíjejí z ryze českého kapitálu pod křídly akciové
společnosti Madeta. Jsou si blízké doslova. Nejvíce
je však spojuje mléko. Za rok ho „vteče“ do provozů
přes 400 milionů litrů, což je pětina celkové produkce
České republiky. Brány závodů opouští v podobě
240 druhů výrobků. Přibližně čtvrtina produkce putuje
do zahraničí. Do Libanonu, Spojených arabských
emirátů, států Evropské unie, Ruska, Asie, Afriky
a Ameriky.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MADETA a. s., Rudolfovská 246/83, České Budějovice 370 50
tel.: +420 389 136 111, +420 389 136 223
e-mail: [email protected], www.madeta.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
MADETA a. s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Maso Planá, a.s.
Historie společnosti začíná v lednu 1973, kdy byla
po 63 měsících výstavby uvedena do provozu pod
názvem Masokombinát Planá nad Lužnicí a byla
součástí Jihočeského průmyslu masného, n. p. České
Budějovice. K 1. červenci 1990 došlo ke zrušení
Jihočeského průmyslu masného České Budějovice
a k vytvoření státních podniků z jeho bývalých závodů.
Masokombinát Planá nad Lužnicí. Státní podnik fungoval až do privatizace, tj. do prosince roku 1993.
Dne 6. prosince 1993 Fond národního majetku rozhodl
o založení společnosti Maso Planá, a.s. Společnost
byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 622 1. ledna 1994. V současné době
je Maso Planá, a.s. moderním masokombinátem
splňujícím veškeré podmínky pro výrobu kvalitních
potravin a řadí se mezi tři největší zpracovatele masa
v České republice. Je členem skupiny Agrofert, do
které dále patří Kostelecké uzeniny a Penam. Dne
1.2.2007 Maso Planá,a.s. zakoupila MASNU Studená
a začlenila ji do firmy jako středisko.
V roce 2008 naše společnost opětovně obhájila normu
ISO, jsme také držiteli certifikátů FSIS (USA), IFS, ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999
a HACCP. Společnost Maso Planá, a.s. v roce 2008
byla certifikována na vývoz potravin do Ruska. Jako
jedna z mála společností společnost Maso Planá, a.s.
exportuje na východní trhy a to především do Ruska.
Ing. Pavel Kváč,
výkonný ředitel,
[email protected]
381 419 226
Marie Kopecká
sekretariát ředitele
[email protected]
381 419 205
Ing. Petra Varačková
vedoucí personálních
vztahů
381 419 363
[email protected]
Ing. Romana Kubešová
ekonomický náměstek 381 419 228
[email protected]
Ing. Josef Basík
obchodní náměstek
[email protected]
381 419 276
Ing. Jaroslav Janoušek
výrobní náměstek
381 419 327
[email protected]
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Maso Planá, a.s.
Průmyslová 499 Planá nad Lužnicí, 391 11
tel.: 381 419 201, 381 291 154, fax: 381 419 344
e-mail: [email protected], www.masoplana.cz
Ing. Jaromír Lhotka
náměstek nákupu
[email protected]
381 419 218
Daniel Valiska,
vedoucí provozu Studená
[email protected]
384 455 151
Ing. Jaroslav Fořt,
technický náměstek, [email protected],
381 419 216
Mocca spol. s r.o. byla založena v roce 1993.
Společnost zakoupila výrobní haly sléváren a přestavěla je na potravinářské provozy. Cíl společnosti byl
definován již při jejím založení – zařadit se mezi přední výrobce kávy v České republice a při tom nabídnout zákazníkovy vysoce kvalitní výrobky za velice příznivé ceny.
Po úpravách výrobních hal a jejich adaptaci pro potravinářskou výrobu byla zakoupena špičková technologie
na pražení, mletí a balení kávy a byla zahájena výroba. Kávové směsi byly vytvářeny tak, aby výrobky
svou chutí, vůní i barvou co nejvíce uspokojovaly tradiční požadavky českého zákazníka. Naše recepturu
od samého počátku navazují na kvalitní receptury z třicátých let. To samozřejmě vyžaduje nejen kvalitní suroviny, ale i vysoké nároky pro přepravu a následné zpracování. Proto se o naši surovinu starají naši nákupčí již
takříkajíc od plantáží. Zelenou kávu nakupujeme přímo
v pěstitelských oblastech, především z tradičně nejkvalitnějších pěstitelských zemí Střední a Jižní Ameriky,
jakými jsou Kolumbie, Brazílie nebo Honduras, odkud
dovážíme kávu arabica první jakostní třídy. Kávy typu
robusta dovážíme z Afriky a Asie. Filosofie kvality se
firmě vyplatila. Nejenže již po dvou letech působení na
trhu se MOCCA Liberec stala dodavatelem mezinárodních řetězců, ale mohla svou škálu výrobků rozšířit
o zcela novou řadu káv Fashion Coffee. Tato řada se
pro své vynikající chuťové vlastnosti a zajímavý design
stala velice žádanou nejen v České republice.
Se snahou o co nejkvalitnější péči o konečného spotřebitele úzce souvisí i certifikace kvality podle norem ISO
9001:2000. Tento certifikát MOCCA Liberec získala v r.
2001.V roce 2005 se výrazně rozvinula a posílila oblast
Private Label pro nadnárodní prodejní řetězce.
V roce 2005 rozhodlo vedení společnosti rozšířit svou
působnost i do oblasti cukrovinek. Za tímto účelem byl
zakoupen bývalý závod Lipo v Liberci a byla ustavena
druhá potravinářská divize firmy – divize cukrovinek.
I v této oblasti výroby potravin se firma stále drží své
původní filozofie, tj. nabídnout zákazníkovy vysoce
kvalitní výrobky za velice příznivé ceny. K tomu dopo-
máhá i dlouholetá tradice závodu Lipo a jejích pracovníků na poli výroby cukrovinek, která sahá až do
roku 1912, kdy byl závod založen firmou Polák.
Tato firma vyráběla prášky do pečiva a její roční produkce se pohybovala okolo 100tun.
Firmu následně v roce 1930 odkoupil pan Haas,
který zahájil v Liberci tradici výroby komprimátů a nápojových prášků. Za působení této firmy v Liberci bylo
v závodě Lipo ředitelství jejích 12-ti závodů a produkce
firmy dosahovala okolo 1000 tun hotových výrobků.
Po znárodnění závodu po druhé světové válce se
závod nakonec staly roce 1952 součástí národního
podniku Československé čokoládovny a jeho produkce
zahrnovala především komprimáty, nápojové prášky,
kandyty a dražé. V době svého největšího rozkvětu
dosahovala roční produkce závodu 6000 tun výrobků
a závod zaměstnával na 300 pracovníků.
Do konce tohoto období spadá i vznik dodnes populární značky Antiperle, které se staly oblíbenou pochoutkou pro celé generace českých spotřebitelů.
Po roce 1964, kdy docházelo ke specializaci jednotlivých závodů Čokoládoven, byla ze závodu přesunuta
výroba kandytů do závodu Sfinx v Holešově a naopak
byla do Lipa přesunuta výroba gumovitých cukrovinek,
především tehdy slavný a populární výrobek Žužu.
Vedle této a své již tradiční výroby komprimátů, dražé
a nápojových prášků, vyráběl tehdy závod i moučníkové směsi a zmrzlinu v prášku.
V roce 1968 byla do závodu přivedena výroba lékořicových výrobků. Mezi ně spadají známé výrobky
Pendreky, dražované Lékořicové konfity a Lékorky.
Naopak zrušena byla výroba moučníkových směsí.
Závod v tomto období vyráběl kolem 6000 tun výrobků, z čehož jen populární Šuměnky představovaly
1500 tun.
V roce 1991 se závod spolu se svou mateřskou společností stal součástí nadnárodní společnosti Nestlé.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MOCCA, spol. s r.o.
Ruprechtická 32, 460 01 Liberec 1, Czech Republic
tel.: +420 485 150 388, fax: +420 485 152 557, e-mail: [email protected]
www.mocca.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
MOCCA, spol. s r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Moravia Lacto a.s.
Společnost Moravia Lacto a.s. se na domácím
trhu profiluje jako dodavatel základních čerstvých
mléčných výrobků, polotvrdých a tvrdých sýrů.
V oblasti zahraničního obchodu se jedná zejména
o export sušeného mléka, sušené syrovátky, polotvrdých a tvrdých sýrů, ESL mléka.
Roční objem 100 mil. litrů vykoupeného kravského
syrového mléka řadí mlékárnu mezi šest největších
zpracovatelů v České republice. Roční obrat
společnosti je 1,2 mld. Kč, z toho podíl zahraničního
obchodu je na úrovni 30%. Společnost zaměstnává
189 zaměstnanců.
Filozofií společnosti Moravia Lacto je dodávat na
trh mléko a výrobky z něj v jejich nejčistší podobě,
nezatížené chemickými konzervanty, bez použití
stabilizátorů a dalších nepřirozených látek. Za plněním
náročných kvalitativních parametrů stojí především
pečlivý výběr dodavatelů mléčné suroviny a její zpracování moderními technologiemi.
Od sloganu společnosti „Vím co piju, vím co jím…“
očekáváme, že se s ním ztotožní právě onen
spotřebitel, který upřednostňuje potraviny s vysokou
biologickou a nutriční hodnotou.
Samotný název společnosti, jeho latinská varianta,
a ohledně i další slogan, který ozdobil nový design
čerstvých výrobků „Tradice z Vysočiny“, je zvolen tak,
aby vyjadřoval již staletí dlouhou tradici konzumace
mléka a výrobků z něj na Vysočině. Tímto sloganem
a obsahem slova Moravia se mlékárna hlásí k regionu,
kde působí, a z něhož pochází většina zpracované
mléčné suroviny.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Moravia Lacto a.s., Jiráskova 94, 586 51 Jihlava
tel.: 567 584 211
[email protected], www.moravialacto.cz
Nestlé Česko s. r. o. je součástí největší světové potravinářské skupiny Nestlé a patří mezi nejvýznamnější
české potravinářské firmy s ambicí stát se přední společností v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního
stylu. Jako značkový výrobce zaručujeme vysokou kvalitu výrobků, které se opírají o celosvětové zkušenosti
a tradici více než 140 let potravinářské výroby. Nestlé
již od doby svého vzniku patří k průkopníkům ve vývoji
a výrobě potravin a toto postavení průběžně udržuje prostřednictvím moderních technologií, vlastních výzkumných a vývojových center a poznáním a respektováním
měnících se potřeb našich spotřebitelů. Usilujeme o to,
aby si z našeho širokého sortimentu mohl vybrat každý
spotřebitel, kdekoli a v kteroukoli dobu.
Nestlé v České republice vyrábí čokoládu a čokoládové
cukrovinky v závodě Zora Olomouc, který je jednou
z největších středoevropských čokoládoven. Obdobné
postavení má také náš závod Sfinx Holešov v oblasti
nečokoládových cukrovinek. Naše procesy řízení jsou
certifikovány dle norem ISO 9001 (kvalita), ISO 14001
(životní prostředí), ISO 22000 (bezpečnost výrobků)
a OHSAS 18001 (bezpečnost práce). Klademe rovněž
vysoké nároky na zásady udržitelnosti a etický rozměr
podnikání. Hodnoty vytvářené při našem podnikání sdílíme s mnoha partnery, od dodavatelů zemědělských
surovin, obalů a služeb přes naše zaměstnance a místní komunity po spotřebitele. Našim spotřebitelům poskytujeme podrobné informace o výživových vlastnostech
našich výrobků a naše podpora neziskových projektů
ve prospěch veřejnosti je spojená stále výrazněji s tématikou pohybu a zdravého životního stylu, i když nezapomínáme ani na podporu potřebných.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Nestlé Česko s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Hlavní značky portfolia Nestlé
• Čokoláda a čokoládové cukrovinky: ORION,
STUDENTSKÁ PEČEŤ, INTENSE, AERO, DELI,
KOFILA, MILENA, KAŠTANY, KOKO, MARGOT,
BANÁNY, MODRÉ Z NEBE, ORIENT DEZERT,
KITKAT, LION
• Bonbóny a nečokoládové cukrovinky: LENTILKY,
BONPARI, JOJO, TOFFO, HAŠLERKY, ANTICOL
• Oplatky a sušenky: ORION DELISSA, SANDWICH
• Rozpustná káva: NESCAFÉ CLASSIC, MONTEGO,
GOLD, ESPRESSO, CAPPUCCINO, 3IN1, 2IN1
• Prémiové kávové systémy: NESPRESSO, NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
• Ostatní rozpustné nápoje: GRANKO, NESQUIK,
CARO, RICORÉ
• Kojenecká a dětská výživa: NESTLÉ, BEBA
• Klinická výživa: ISOSOURCE, NOVASOURCE,
RESOURCE, IMPACT, COMPAT
• Snídaňové cereálie: NESTLÉ NESQUIK, CHOCAPIC,
CINI-MINIS, FITNESS (na trh uvádí Cereal Partners)
• Polévky a bujóny, koření, hotová jídla, těstoviny,
omáčky: MAGGI
• Prémiové
zmrzliny:
MÖVENPICK
OF
SWITZERLAND
• Výrobky pro veřejné stravování: CHEF, NESTLÉ
PROFESSIONAL
• Potrava pro psy a kočky: PURINA FRISKIES,
DARLING, GOURMET, ONE, VITTO, PROPLAN
• Hotové nápoje: NESCAFÉ XPRESS, NESTEA (na
trh uvádí společnost Coca-Cola)
• Minerální vody: PERRIER, VITTEL, VALVERT,
CONTREX (na trh uvádí společnost Intrat)
• Oftalmologické přípravky: ALCON (na trh uvádí společnost Alcon Pharmaceutical)
• Kosmetika: L´OREAL (na trh uvádí společnost
L´Oreal)
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Nestlé Česko s.r.o.,
Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4 – Modřany, tel.: 261 321 111, fax: 261 322 447
www.nestle.cz
Společnost PENAM, a.s. se sídlem v Brně je druhým
největším výrobcem pekárenských a mlýnských produktů s tradicí již od roku 1992.
Produkty:
Více než tisíc produktů:
• běžné pekárenské výrobky (slané, sladké, cereální,
trvanlivé pečivo)
• mouky a mlýnské produkty,
• výroba perníků, krup a dětské krupičky.
Výroba a prodej:
• 13 výrobních jednotek, 4 mlýny
• 40 vlastních prodejen s názvem Pekařství U Gole
• distribuce produktů téměř do všech nadnárodních
řetězců v ČR (Tesco Stores, Makro, Cash&Carry,
Kaufland, AHOLD Czech Republic, REWE).
Export:
• Penam vyváží do následujících zemí: Slovensko,
Polsko, Estonsko, Litva
• PENAM spolupracuje s jedním z největších německých výrobců pečiva, společností Harry-Brot GmbH.
• V blízké budoucnosti plánuje vstup na další evropské trhy
Zaměstnanci:
• Více než 2 500 zaměstnanců:
Techologie:
• Investice do průběžné inovace výrobních zařízení a
technologických postupů
• Výstavba plně automatizované Pekárny Zelená
louka s jedinečnou technologií v rámci ČR i Evropy
Certifikace:
• ISO 9000:2001
• systém kritických bodů HACCP – certifikován téměř
na všech jednotkách společnosti
Historie skupiny PENAM
1999
• 12 mlýnských a pekárenských společností se sloučilo pod hlavičkou firmy TERO Rosice, s r.o.
2001
• společnost přejmenována na PENAM, spol. s r.o.
2002
• zisk prestižního ocenění Zlatá Salima na
Mezinárodním potravinářském veletrhu
2003
• ocenění prvního pekárenského výrobku společnosti
národní značkou kvality KLASA
2004
• vlastníkem PENAMU se stává AGROFERT Holding, a.s.
• zisk prestižního ocenění Zlatá Salima na
Mezinárodním potravinářském veletrhu
2005
• mění se právní forma společnosti na akciovou společnost
• udělení ocenění „Podnik podporující zdraví“
2006
• založení dceřiné společnosti PENAM SLOVAKIA,
a.s.
• akvizice 6 pekárensko-mlýnských společností
2007
• akvizice pekárny KLS Klimentov, s.r.o., rozšíření
působnosti do západních Čech
• výstavba automatizované Pekárny Zelená louka v
Herinku u Prahy
• redesign značky v ČR
2008
• akvizice Šarišské pekárne a cukrárne na Slovensku,
pokrytí východoslovenského regionu
• redesign značky na Slovensku
• akvizice českobudějovické pekárny PEKAST, a.s.,
rozšíření působnosti do jižních Čech
• prodej těstárenské části společnosti
• akvizice mlýnské společnosti NOBRS, a.s. majitele
mlýnu Brněnec
Ocenění:
• Značka KLASA (v roce 2003 udělena 12 pekárenským výrobkům)
• Podnik podporující zdraví (rok 2005)
• Zlatá Salima (rok 2002 a 2004).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
PENAM (BRNO)
Cejl 38, 602 00 Brno
tel.: 545 518 111, fax: 545 518 141
e-mail: [email protected], www.penam.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
PENAM, a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
RUDOLF JELÍNEK a. s.
RUDOLF JELÍNEK je akciová společnost zabývající
se výrobou alkoholických nápojů, zejména ovocných
destilátů. Výrobky společnosti jsou známy nejen na
Valašsku ve Vizovicích, kde se proslulá likérka nachází, ale i ve všech koutech České republiky a v zahraničí.
Historie
Výroba destilátů ve Vizovicích má tradici dlouhou již
více než čtyři sta let. Zdejší podnebí velmi svědčí
ovocnému stromoví a švestkám především. V 19. století začala na významu nabývat slivovice. Mezi několika firmami, které v tomto století vznikly ve Vizovicích,
postupně vynikl podnik Zikmunda Jelínka, otce Rudolfa
Jelínka. Rolnický výrobní areál Razov založený v roce
1894 umožnil nárůst produkce. O kvalitě zdejší slivovice se začala přesvědčovat celá Evropa. Ceny na prestižních výstavách v Praze, Brémách nebo Paříži dávaly vědět o tradicích tohoto kousku moravské země.
Um a zkušenosti Rudolfa Jelínek přivedly slivovici na
světové výsluní. V roce 1934 byla Jelínkova slivovice
exportována do zámoří. Získala si přízeň amerických
zákazníků v New Yorku, především díky kosher slivovici, a od té doby ji už nikdy neztratila. Už více než
šedesát let proto platí, že RUDOLF JELÍNEK vládne
trhu slivovice a ovocných destilátů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice
tel.: +420 577 686 120, fax: +420 577 452 777
www.rjelinek.cz, [email protected]
Produkty
Společnost RUDOLF JELÍNEK patří v současnosti
mezi největší výrobce ovocných destilátů na světě.
V nabídce společnosti najdete nejen slivovici, ale také
vynikající hruškovici, třešňovici, meruňkovici, jablkovici
a další netradiční destiláty. Mezi novější produkty patří
Plum vodka, Plum likér, hruškovice Williams, bylinné
likéry Praděd a Luhačovická bylinná, whisky Gold Cock
a jiné zajímavé výrobky.
Distillery Land – návštěvnické centrum
Snaha přiblížit tradici a prezentovat společnost, kde se
snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie, vyústila ve vybudování exkurzního a návštěvnického centra, které dostalo stylový název Distillery
Land. Exkurzní trasa, muzeum a podniková prodejna
jsou určeny pro soukromé návštěvy i organizované
zájezdy, pořádání prezentací, večírků a rautů.
Akciová společnost STZ Ústí nad Labem převzala
v závěru roku 2008 část výrobního programu původní
akciové společnosti Setuza. Dnes je se svými šesti
sty zaměstnanci ve dvou výrobních provozech na
území České republiky - Ústí nad Labem, Olomouc,
předním zpracovatelem olejnin v tuzemsku a největším českým výrobcem především rostlinných jedlých
olejů a biopaliv.
Vedle toho dodává prostřednictvím akciové společnosti Oleofin na trh sortiment spotřební drogerie, který
zahrnuje prací prášky, toaletní i prací mýdla, kolínské
a pleťové vody. Významný tržní podíl doma i v zahraničí mají i technické oleochemické výrobky, jež jsou
určeny pro další zpracování v průmyslu či jako stěžejní
produkty pro výrobu ekologicky šetrných pohonných
hmot a maziv. Akciová společnost STZ je držitelem
mezinárodních certifikátů pro jakost i ekologii a certifikátu HACCP.
V minulosti přijatou dlouhodobou strategií firmy je
především výroba, přičemž produkce se soustředí
na zpracování olejnatých semen. Z tohoto důvodu
dochází k outsourtcingu obslužných činností, jako jsou
např. IT, doprava, logistika apod. V rámci zmíněné
strategie probíhá výroba v STZ v nových a modernizovaných provozech. Od nové extrakce a lisovny
v Ústí nad Labem, přes zcela automatizovanou plnírnu
rostlinných jedlých olejů až po nové provozy vysoce
jakostního farmaglycerínu. V Ústí nad Labem byl v roce 2007 zahájen zkušební provoz v Ústí nad Labem
nově vybudované výrobny metylesterů z rostlinných
olejů s roční kapacitou sto tisíc tun. Spolu se stávající
produkcí biopaliv tak vzrostla celková kapacita firmy
na 150 tisíc tun metylesteru řepkového oleje.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
STZ a.s.
Žukovova 100, Ústí nad Labem, Střekov
tel.: +420 475 291 111
www.stz.cz, [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
STZ a.s.
členská základna Potravinářské komory České republiky
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
STOCK Plzeň-Božkov je největším výrobcem lihovin
v České republice s tradicí sahající až do roku 1920.
Již téměř 90 let STOCK Plzeň – Božkov vyrábí špičkové lihoviny, které patří k nejoblíbenějším na českém
trhu. Široká paleta produktů zahrnuje mnoho dobře
známých a populárních značek v čele s vlajkovou lodí
– výjimečně hořkým a výjimečně dobrým Fernetem
Stock.
Kromě fernetů patří ke klíčovým produktům například
Vodka Amundsen, ovocné destiláty či lihoviny řady
Božkov, jíž vévodí Božkov Tuzemský, vůbec nejprodávanější lihovina v České republice.
Základem vedoucího postavení společnosti STOCK
Plzeň-Božkov na trhu je kombinace tradičních značek
s dlouholetou historií s neustálými inovacemi výrobkového portfolia. Sortiment reaguje na nejnovější trendy,
ale STOCK Plzeň zároveň hraje roli jejich tvůrce. Tak
tomu bylo například v případě Fernetu STOCK Citrus,
který měl premiéru v roce 1997 a během krátké doby
se stal jednou z nejoblíbenějších značek na českém
trhu. Dnes portfolio společnosti zahrnuje více než 40
značek a řadu dalších mezinárodních lihovin STOCK
Plzeň exkluzivně distribuuje na českém a slovenském
trhu.
STOCK Plzeň-Božkov podporuje propagaci odpovědné a umírněné konzumace alkoholu a aktivně se na
těchto projektech podílí.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov
tel.: +420 378 081 111, fax: +420 377 419 497
[email protected], www.stock.cz
United Bakeries je vedoucí pekárenská skupina v regionu střední Evropy a 45. největší firma na světě
v oboru. Vznikla spojením dvou největších českých
skupin Delta Pekárny a Odkolek v roce 2007.
Dvě hlavní produktové značky Delta a Odkolek jsou
nejznámějšími pekárenskými značkami na českém
trhu. Společnost nabízí široké portfolio výrobků
nejvyšší kvality a špičkový servis.
Společnosti skupiny United Bakeries jsou významným zaměstnavatelem, ve firmách ve třech zemích
působí 4000 zaměstnanců.
Mateřskou společností skupiny United Bakeries je
se 100 % akcií společnost European United Bakeries
S.A. se sídlem v Lucembursku.
Společnost United Bakeries zastřešuje i činnost
dceřiných skupin Delta Pekárne (Slovensko) a Interback Csoport (Maďarsko).
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
UNITED BAKERIES a.s.
Pekařská 1, 155 00 Praha 5 Czech Republic
tel.: +420 251 175 111, fax: +420 251 175 334
e-mail: [email protected], www.united-bakeries.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
UNITED
BAKERIES
a.s.
GOLDIM,
s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Vitana, a.s.
Akciová společnost Vitana, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son, vyrábí svůj rozsáhlý sortiment v Byšicích (polévky, hotová jídla, bujóny, omáčky …), ve Varnsdorfu (koření a kořenicí směsi) a v Roudnici nad Labem (rýže
a luštěniny).
oceňovány jak ze strany odborníků, tak i ze strany
konečných spotřebitelů. V posledních několika letech
získala Vitana ocenění jako „Nejdůvěryhodnější
potravinářská značka v ČR“, mnoho prvenství v soutěžích „Nejúspěšnější novinka na trhu“ nebo „Volba
spotřebitelů – nejlepší novinka“.
Současná Vitana je velmi moderní potravinářskou firmou, jejíž výrobky pomáhají jak s vařením, tak i pečením. Kromě tradičních dehydratovaných polévek
nabízí také instantní polévky, hotová jídla, instantní
hotová jídla, koření a kořenicí směsi, omáčky, bujóny, a minutky. Další skupinu tvoří přílohy, kam patří
rýže, luštěniny, těstoviny, knedlíky a bramborové
výrobky. Vitana je silnou značkou také ve sladké
kategorii, kterou tvoří moučníky a přípravky na pečení. Některé výrobky společnosti Vitana, rozšiřující
celou škálu produktů nabízených Vitanou, dosud
nesou značku jejích akvizičních firem Bask a J.C.
Horn. V sortimentu Vitany lze nalézt také rybí konzervy King Oscar pocházející od dceřiné firmy společnosti Rieber & Son.
Vitana se průběžně zabývá nejen kvalitou své produkce, ale samozřejmě i všemi firemními procesy
a vztahem ke svému okolí. Svědčí o tom dosažené
certifikace Systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000,
Systému HACCP dle Dutch code a EMS dle ISO
14001:2004.
Úspěšné působení tuzemského výrobce potravin na
českém trhu a jeho inovační aktivity jsou průběžně
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Vitana, a.s. - Obchodní a marketingové oddělení
Ul. Armády 245, 155 00 Praha 5-Stodůlky
tel.: 257 198 111, fax: 251 617 929
e-mail: [email protected]
Od akvizice Vitany v roce 1992 do současnosti
investoval koncern Rieber & Son do její modernizace
přes 3 miliardy korun s tím, že veškerý vytvořený zisk
byl reinvestován v České republice. Vitana je dlouhodobě ziskovou firmou, která v nosných kategoriích
udržuje svou vedoucí tržní pozici. Společnost Vitana
zaměstnává na 800 zaměstnanců.
Vinařská společnost VÍNO BLATEL a. s. se sídlem
v Blatnici pod Svatým Antonínkem vznikla v roce
1990 a navazuje na skvělou tradici pěstování révy
vinné a výroby kvalitních vín z oblastí Strážnicka
a Uherskohradišťska. Současně se stala pokračovatelem dlouholetého nositele dobrého jména
a zkušenosti zemědělského podniku JZD Blatnice
(a původně samostatných JZD Blatnice a Blatnička),
které se proslavilo nejen svými vinnými sklepy v Blatnici a Blatničce, ale a to především vinárnami v Praze. Většinu z nich společnost do současné doby
provozuje a jedna z nich má zachováno původní
jméno od roku 1971 a to Slovácká vícha – Blatnička.
Další z nich je stylová restaurace Blatnice, také na
Michalské ulici.
Objemem výroby patří VÍNO BLATEL mezi středně velké vinařské producenty. Celková roční výroba vína je cca 900 tisíc litrů vína. Společnost v současné době pěstuje révu vinnou na více než 200 ha
vinic a každoročně tuto plochu zvyšuje novou výsadbou kvalitních odrůd. Nosnými odrůdami společnosti
jsou zejména Rulandské bílé, Ryzlink rýnský,Müller Thurgau, Muškát moravský, Svatovavřinecké,
Zweigeltrebe, Rulandské modré a Frankovka. Přitom
nosnými a pro kraj kde společnost působí jsou typickými a tradičními odrůdami zejména Rulandské šedé
a Ryzlink rýnský.
Společnost současně vykupuje vinné hrozny z nejlepších oblastí moravského Slovácka. Každoročně
dochází k navýšení těchto nákupů. Současně rok od
roku zvětšuje společnost plochy, kde dochází cíleně k redukci výnosu. Z plně vyzrálých hroznů v optimálním množství na jednotku plochy se po šetrném
lisování a řízené fermentaci vyrábějí jemná ušlechtilá vína. V chuti těchto vín se snoubí působení vnitrostátního klimatu spolu s typickými těžkými jílovitými půdami. Tato vína jsou na trh uváděna pod
značkou St.Antonius.
Vína z řady St.Antonius již tradičně získávají ocenění
na nejprestižnějších výstavách doma i v zahraničí.
V posledním období začíná společnost rozšiřovat své
aktivity také v oblasti agroturistiky, k čemuž využívá
svých sklepních prostor jak v Blatnici, tak i v Hluku. Součástí této agroturistiky je i možnost prohlídky
zemědělských provozů společnosti Blatinie a.s.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Víno Blatel, a.s.
Blatnice pod Sv. Antonínkem, 696 71
tel.: +420 518 305 811, fax: +420 518 305 858
e-mail:[email protected], www.blatel.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Víno Blatel, a. s.
Řádní členové
organizace
členská základna Potravinářské komory České republiky
Asociace výrobců lahůdek
AVL je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroby lahůdek
a v dalších blízkých oborech. Od roku 2001 zastupuje své členy ve vztahu k dodavatelům,
sdělovacím prostředkům, orgánům státní správy a dozorovým orgánům i k dalším profesním
svazům. Mezi vlastními členy vytváří podmínky pro navazování odborných i osobních kontaktů
a tak přispívá ke zlepšování vztahů uvnitř oboru.
Po celou dosavadní historii se AVL pravidelně zabývá
aktuálními tématy, jako je správná výrobní praxe, aktuality v legislativě, ochrana tržního prostředí, používání
ochranných známek, podmínky dodávek do řetězců,
spolupráce s dozorovými orgány, prevence případů
výskytu listerií apod. AVL má blízký vztah k výzkumným pracovištím, zprostředkuje odbornou pomoc od
konzultací po řešení rozsáhlejších projektů.
Přes krátkou dobu existence se může AVL pochlubit
řadou úspěchů, jako je např. vypracování správné
hygienické a výrobní praxe pro výrobu lahůdek,
účast na veletrzích SALIMA, organizace pravidelných odborných seminářů a konzultací pro členy,
registrace ochranné známky České lahůdky, účast na
evropských projektech podporujících činnost malých
a středních podniků nebo členství v České technologické platformě pro potraviny.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Asociace výrobců lahůdek, Technická 3, 166 28 Praha 6
tel.: (+420) 220 443 004, 220 445 103, GSM: (+420) 723 338 145, 602 558213
e-mail: [email protected], http://www.lahudky-avl.cz/
Českomoravské sdružení organizací zemědělského
zásobování a nákupu je zájmovým společenstvem,
které sdružuje 71 podnikatelských subjektů. Většina
členských organizací se zabývá nákupem rostlinných
zemědělských komodit, především zrnin, olejnin a luštěnin. Nakoupené komodity skladuje, z části zpracovává a prodává tuzemským a zahraničním odběratelům. Členské organizace sdružené v ČMSOZZN
disponují skladovací kapacitou na 4,5 milionů tun.
Z hlediska konstrukce se jedná převážně o betonová
sila, ve kterých je možné uchovávat dlouhodobě
v dobré jakosti skladované komodity.
Mimo výkup zemědělských komodit některé členské organizace se věnují i prodeji zemědělských
potřeb, zejména hnojiv, přípravků na ochranu rostlin
a zemědělských strojů. Některé členské organizace
mají také vlastní zemědělskou výrobu a to jak rostlinnou, tak i živočišnou, zejména zaměřenou na produkci brojlerů.
Jednou z hlavních činností členských organizací je
průmyslová výroba premixů a krmných směsí pro
všechny druhy hospodářských zvířat. Celková roční
výroba krmných směsí je v objemu cca 2,4 milionů
tun což představuje 75 % z celkové roční výroby průmyslově vyráběných krmných směsí v ČR. Mezi členy
sdružení patří také celá řada dovozců speciálních
krmiv, výživových doplňků a doplňkových látek.
Bez produkce kvalitních a bezpečných krmiv si nelze
představit výrobu kvalitních a bezpečných potravin, protože krmiva jsou jedním z rozhodujících vstupů do potravinového řetězce. Podle nových předpisů Evropské unie se stále více sbližují nároky
na bezpečnost krmiv a potravin a to vše jen potvrzuje důvody, proč je Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu členem
Potravinářské komory.
Českomoravské sdružení organizací zemědělského
zásobování a nákupu je rovněž členem Evropské
federace průmyslových výrobců krmných směsí –
FEFAC. Patříme k aktivním členům této federace, ve
které mají zastoupení krmivářské asociace z 22 členských států Evropské unie.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Kancelář Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Opletalova 4, pošt.schránka 812, 113 76 Praha 1
tel./fax: 242 444 511, fax: 242 444 940, 724 120 162
e-mail: [email protected], [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
Českomoravské sdružení
organizací zemědělského
zásobování a nákupu
členská základna Potravinářské komory České republiky
Českomoravský svaz
mlékárenský
Českomoravský svaz mlékárenský vznikl v roce
1990 na počátku hlubokých transformačních přeměn
celé naší ekonomiky, které se zvláště tíživě prosazovaly nejenom v zemědělství, ale i v navazujících
odvětvích – mlékárenský průmysl nevyjímaje.
Hlavní poslání založené stavovské organizace je
hájit zájmy nově vzniklé struktury mlékárenského
průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími
organizacemi. ČMSM má v současné době celkem
40 členů a sdružuje – měřeno objemem nakupovaného mléka – více než 80% mlékárenského sektoru. Členy svazu jsou i další subjekty, jejichž činnost
s mlékárenským průmyslem jakkoliv souvisí. Jedná
se o servisní organizace, obchodní společnosti,
dodavatele strojního zařízení, náhradních dílů, obalových a dalších pomocných materiálů apod.
ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem
mlékárenským, VŠCHT – Ústavem technologie
mléka a tuků, Mendlovou zemědělskou a lesnickou
universitou v Brně a Střední průmyslovou školou
mlékárenskou v Kroměříži.
ČMSM je jedním ze zakládajících členů
Potravinářské komory ČR a mlékárenství, jako
jedno z nejvýznamnějších odvětví potravinářského
průmyslu, zaujímá významná místa ve všech
volených orgánek této organizace. Ať již v rámci
připomínkového řízení Potravinářské komory, nebo
samostatně se účastní tvorby nové legislativy i procesu její harmonizace s legislativou EU.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný časopis „Mlékařské listy“,
jehož prostřednictvím informuje odbornou veřejnost
o svých aktivitách.
Pravidelně čtvrtletně zveřejňuje zpracované statistické výsledky v oblasti nákupu mléka a mlékárenské
výroby.
ČMSM je asociovaným členem Mezinárodní
mlékařské federace. V roce 2003 se stal asociovaným
členem také Evropské mlékárenské asociace, kde je
od roku 2004 řádným členem. Po celou dobu udržuje
na mezinárodní úrovni pravidelné kontakty a čerpá
z jejich bohatých odborných zdrojů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Českomoravský svaz mlékárenský
V OLŠINÁCH 75, 100 00 PRAHA 10,
Michal Němec, výkonný ředitel, tel.: (+420) 274 822 002, fax: (+420) 274 821 759,
e-mail: [email protected], www.cmsm.cz
sdružuje výrobce piva a sladu a řadu dalších
společností, které se podílejí na návazných činnostech
pivovarského sektoru, navazuje na dlouhou tradici, jejíž
počátky spadají do druhé poloviny 19. století. Tehdy
se začínaly zakládat první pivovarské a sladařské profesní organizace. Nejvýznamnější z nich byl Spolek
pro průmysl pivovarský v království Českém, který
vznikl v roce 1873. Jeho hlavními cíli bylo reprezentovat a hájit zájmy pivovarského průmyslu, prosazovat
a obhajovat zájmy pivovarů, pomáhat technickému
rozvoji a šířit odborné vzdělání.
Po válce byla činnost Spolku v roce 1945 obnovena,
ale již v roce 1948 v důsledku politických změn byla
ukončena. Obnovený svaz vznikl v roce 1991. Dnes
sdružuje 31 pivovarských společností, 9 sladoven, 18
přispívajících členů a 1 čestný člen. Mezi přispívajícími
členy jsou tiskárny pivních etiket, výrobci lahvového
skla a sklenic dodavatelé technologií, vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce a další.
ČSPS prosazuje a obhajuje práva a společné
zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které
přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti
členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány,
s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou,
obchodní a agrární komorou, sdruženími svazu
zaměstnavatelů, průmyslovými, vědeckými, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými
institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých
členů. Zástupci Svazu spolupracují s pracovníky
Úřadu vlády, ministerstev zemědělství, průmyslu
a obchodu, zdravotnictví a financí a dále s poslanci
Parlamentu ČR a senátory. Na úrovni EU úzce
spolupracují se všemi europoslanci a s experty Stálé
mise ČR při EU.
ČSPS vyvíjí maximální úsilí k hájení společných zájmů
svých členů a s ohledem na svou členskou základnu
i českého pivovarského a sladařského průmyslu,
v mezinárodních pivovarských a sladařských organizacích a deleguje se souhlasem člena, o jehož
zaměstnance či člena orgánu se jedná, vhodné
odborníky do pracovních komisí či orgánů těchto
organizací. Mezi nejvýznamnější z těchto institucí
patří Potravinářská komora ČR nebo Brewers of
Europe, mezinárodní sdružení působící u evropských
struktur v Bruselu.
Významným úspěchem v posledním období je zapsání zeměpisného označení České pivo u Evropské
unie. Je završením šestiletého procesu diskusí uvnitř
českého pivovarství a sladařství, mnoha jednání
s orgány Evropské unie a následných administrativních kroků u nás i v EU. Znamená ukončení jedné
z etap vývoje obou našich prestižních oborů. Základem
byly úvahy a diskuse mezi sládky a technology
o věcné specifikaci pojmu České pivo v letech 2002
až 2004 a o nutnosti chránit české pivo, technologii
jeho výroby a kvalitu a zamezit existenci napodobenin, které se za české pivo vydávaly a zneužívaly tak
jeho nenapodobitelných vlastností.
Cílem ochrany evropského zeměpisného označení
České pivo bylo zejména zabránit tomu, aby byl jako
české pivo označován výrobek vyrobený netradičními
metodami v České republice nebo vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí. Bylo určeno, jaké
charakteristické vlastnosti má pivo, které smí nést
označení České pivo, jakými technologickými postupy
vzniká a jaké suroviny jsou k jeho výrobě převážně
používány. Žádost specifikovala historické souvislosti,
jež založily tradici výroby piva u nás, a upřesňovala
zeměpisnou charakteristiku místa, kde je možné
české pivo vyprodukovat. Pivovary, které vyhovují
podmínkám evropského zeměpisného označení,
mohou označení České pivo používat na etiketě
obalu, ať již lahve nebo plechovky apod.
Český svaz pivovarů a sladoven se v posledním
období také soustřeďuje na analýzu situace na trhu
piva, v pivovarství i sladařství u nás i v zahraničí se
mění nejen v důsledku současné ekonomické recese,
ale i objektivních změn, které mají dlouhodobější charakter. Výsledkem je zpracování strategických záměry
až do roku 2011.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Český svaz pivovarů a sladoven
Lípová 15, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 910 641, fax: +420 224 914 542
e-mail: [email protected], www.iniciativapivovaru.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Český svaz pivovarů a sladoven
členská základna Potravinářské komory České republiky
Český svaz
zpracovatelů masa
Již ve 13. století vznikaly na našem území cechy
– stavovská seskupení řemeslníků, která měla řadu
profesních, společenských a hospodářských funkcí.
Za zásluhy při poražení korutanských žoldnéřů v roce
1310 získal řeznický cech od Jana Lucemburského
právo umístit do svého znaku českého lva spolu
s privilegiem nástupu v čele všech řemesel. V roce
1883 byly cechy zrušeny a nahrazeny živnostenskými
společenstvy. Ve 20. - 30. letech 20. století se již
v oboru zpracování masa využívalo průmyslových
prvků a v Čechách takto zpracovávalo surovinu na
30 závodů. V jatečné výrobě převažovaly podniky,
které byly majetkem obcí nebo je vlastnila samostatná
společenstva řezníků. Po znárodnění v roce 1948
byly budovány nové průmyslové kapacity a od roku
1954 začala výstavba velkých průmyslových závodů
– masokombinátů.
V roce 1990, v období společenského pohybu
směřujícímu k tržnímu hospodářství byla znovu zakládána a obnovována profesní sdružení. Zpracovatelé
masa v polovině roku 1990 zahájili přípravné
práce se záměrem ustavení zájmového sdružení
s právní subjektivitou svazového charakteru, které by
reprezentovalo všechny vlastnické formy. Po ustavujícím shromáždění se dne 29. listopadu 1990 konala
první valná hromada tehdy Podnikatelského svazu
řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem
v Praze, jehož členy se staly všechny transformující se
průmyslové podniky oboru a také skupina začínajících
podnikatelů – řezníků a uzenářů. V průběhu své
činnosti, v roce 1992, změnila tato profesní organizace
svůj název na Společenstvo řezníků a uzenářů Čech,
Moravy a Slezska, který byl v roce 1996 jedním ze
čtveřice zakládajících členů Potravinářského sdružení
ČR, tj. předchůdce nynější Potravinářské komory ČR.
Od roku 2001 pak výše uvedená původní řeznickouzenářská organizace nese svůj současný název Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM), který navázal
na předcházející úspěšnou činnost společenstva
a v jehož řadách působila a působí řada významných
odborníků a osobností z oboru jatečnictví, zpracování
a distribuce masa.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Český svaz zpracovatelů masa
Libušská 319, 140 00 Praha 4 – Písnice
tel./fax: +420 244 092 405
e-mail: [email protected], www.cszm.cz
Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolným
sdružením fyzických a právnických osob podnikajících
v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat,
masa a masných výrobků. Hlavním posláním ČSZM je
ochrana a uplatňování zájmů svých členských subjektů
ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí, poskytování odborných služeb v oblasti výrobního, technologického, obchodního poradenství, výchovy dorostu
a učňů. ČSZM zajišťuje koordinaci společných činností
vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím
EU, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí
s okruhy zájmů tuzemského masozpracujícího
průmyslu. Uvedené činnosti jsou realizovány
průběžně, především na základě intenzivní spolupráce s Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou
ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Státní veterinární
správou ČR, Státním zemědělským intervenčním
fondem a dalšími institucemi. ČSZM je rovněž
v kontaktu s jednotlivými tuzemskými profesními svazy,
Českou technologickou platformou pro potraviny
a Sektorovou radou potravinářství a krmivářství.
Nedílnou součástí činnosti ČSZM je aktivní zapojení do struktur Evropského svazu zpracovatelů
masa (CLITRAVI) a Evropského svazu obchodníků
s masem a dobytkem (UECBV).
Pro své členské subjekty ČSZM zajišťuje nepřetržitý
oborový informační servis, on-line přístup k novelizovaným právním předpisům vztahujícím se k problematice zpracování masa, organizuje semináře, odborné
soutěže, společenské akce, zahraniční studijní cesty
a různé další aktivity. Činnost ČSZM zajišťuje sekretariát svazu, ovšem na všech jeho odborných
aktivitách se významně podílí Výrobní sekce
a Sekce pro nákup jatečných zvířat. Představenstvo
a dozorčí rada ČSZM se schází pravidelně, jednání představenstva vede předseda představenstva
ČSZM, který je zároveň předsedou svazu. Nejvyšším
orgánem ČSZM je valná hromada, na níž členské
subjekty uplatňují svá kontrolní a řídící práva.
Český škrobárenský svaz má 6 členů a sdružuje
všechny výrobce nativního bramborového a pšeničného škrobu v České republice. Jedná se o dále
uvedené firmy.
Krnovská škrobárna spol. s r.o.,
Čsl. armády 921/60, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem,
IČ: 65140745, telefon: 554637271,
www.krnovskrob.cz
Amylex Radešínská Svratka,s.r.o.,
Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská
Svratka, IČ: 25348710, telefon: 566 653 211
Firma byla založena v roce 1997 třemi zemědělskými firmami z okresu
Žďár nad Sázavou, které
si pronajaly a v roce 2001
odkoupily areál škrobárny v Hodíškově. Jedná
se tedy o symbiózu
zemědělské prvovýroby
a zpracování brambor na
nativní škrob.
Krnovská škrobárna spol. s r.o. vznikla v roce 1996
a navázala na tradici výroby škrobu sahající až
do 19. století. Je jedinou pšeničnou škrobárnou
na Moravě s uzavřeným technologickým řetězcem
od nákupu suroviny od
zemědělců přes zpracování, až po konečného
odběratele. Společnost je
tvořena škrobárnou, mlýnem, velkobjemovými sily
a dceřinnou společností
Krnovský lihovar na rafinovaný líh.
Amylon, a.s.,
Švermova 117, 580 36
Havlíčkův Brod,
IČ 60108771,
telefon: 569430311,
www.amylon.cz
Většina vyrobené pšeničné mouky se zpracovává ve škrobárně a vyrábí se z ní především
pšeničný lepek v nativní
formě, pšeničný škrob
nativní i modifikovaný a pudinky. Dále se vyrábí
lepidla, určená zejména pro potravinářský, papírenský i technický průmysl. Menší část pšeničné mouky
hladké je určena pro pekaře. Firma rovněž poskytuje
služby zemědělcům – míchá krmné směsi, skladuje
a ošetřuje obilí v silech.
Firma byla založena v roce 1994 a její výrobní sortiment tvoří 2 skupiny.
1)Průmyslová výroba zahrnuje výrobu pšeničného
škrobu, lepku, škrobového sirupu a maltodextrinu,
kde jsme navázali na stoleté výrobní zkušenosti
při použití nejnovějších evropských škrobárenských technologií. Tyto výrobky vyrábíme v konvenční i BIO kvalitě. Doplňující skupinou je výroba
lepidel a modifikovaných škrobů.
2)Výroba balených výrobků je určena konečným
spotřebitelům a zahrnuje několik výrobních skupin, kde nejznámější jsou pudingy, knedlíky, těsta
a bramborové kaše. Výrobky v konvenční i BIO
kvalitě jsou expedovány do obchodních řetězců
a nezávislého obchodu u nás a zahraničí.
LYCKEBY AMYLEX, a.s.,
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČ 49790340,
telefon: 376532111, www.lyckeby.cz
Firma byla založena v roce 1994 jako česko-švédská firma a navazuje na více než stoletou tradici
výroby škrobu v Horažďovicích. Je největším zpracovatelem brambor v České republice. Zabývá se
výrobou a prodejem nativního bramborového škrobu
pro potravinářské i technické užití. Firma rovněž
vyrábí modifikované škroby, kde hlavními výrobky
jsou kationické škroby, prodávané především do
papírenského průmyslu a dále dextriny, prodávané
členská základna Potravinářské komory České republiky
Český škrobárenský svaz
členská základna Potravinářské komory České republiky
do potravinářského i technického průmyslu. Cílovým
zákazníkem firmy nejsou malospotřebitelé, ale další
výrobci v potravinářském i technickém průmyslu.
Firma je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.
Natura, a.s.,
Hamry 1596, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60108649,
telefon: 569431860, www.natura.cz.
Akciová společnost Natura je firma se 100 letou
tradicí ve škrobárenství, nová etapa v historii společnosti se začala psát v roce 1994. Hlavní aktivitou
je výroba, prodej a distribuce suchých balených
směsí v malospotřebitelském i cateringovém balení
koncovým zákazníkům (bramborové kaše, knedlíky,
těsta apod.). Základem těchto směsí jsou polotovary
vlastní výroby, jako je bramborový škrob a sušená
bramborová kaše. S částí produkce těchto polotovarů také firma obchoduje. Natura, a.s., je certifikována
dle norem ISO 9001, ISO 22 000 a IFS a je držitelem
národní značky Klasa u 14-ti svých výrobků.
Škrobárny Pelhřimov,a.s.
Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČ 600 712 06,
tel. 565 301 811,
www.skrobarny.com
Firma, jež byla založena v r. 1994, navazuje na více
než 130-ti letou tradici výroby škrobu v Pelhřimově.
Je největším výrobcem škrobů v České republice.
Vyrábí a prodává nativní škrob bramborový a pšeničný a široký sortiment jejich modifikátů, jako jsou
škroby kationické, oxidované, acetylované. Výrobky
jsou dodávány do papírenského, potravinářského
a textilního průmyslu.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Český škrobárenský svaz, Švermova 117, 580 36 Havlíčkův Brod, tajemník svazu,
tel.: +420376532207, e-mail: [email protected]
Naše společenstvo ve smyslu zákona o Hospodářské komoře České republiky s názvem Podnikatelský
svaz pekařů a cukrářů v ČR (dále jen Svaz) je dobrovolným sdružením právnických a fyzických osob,
podnikajících v pekařském a cukrářském oboru.
Členem Svazu dle přijatých Stanov se může stát
každá právnická nebo fyzická osoba, jejíž podnikatelská nebo odborná činnost souvisí s předmětem
činnosti Svazu a zabývá se pekařskou nebo cukrářskou výrobou či činností s ní související, včetně
dodavatelských a odběratelských společností. K 30.
září roku 2008 měl náš Svaz celkem 100 členů, z toho 70 v kategorii výrobců, 23 v kategorii dodavatelů
a 7 v kategorii škol. Podíl členů – výrobců na trhu
s pekárenskými a cukrárenskými výrobky se odhaduje na 40 – 50 %.
Činnost Svazu se soustřeďuje zejména na :
Hlavním účelem Svazu je prosazování oprávněných
zájmů podnikatelských subjektů v pekařském, cukrářském a jiných souvisejících oborech vůči vnějšímu
prostředí, orgánům státní a místní správy, odborovým orgánům-zaměstnanecké reprezentaci, hlavním odběratel-ským a dodavatelským subjektům.
Pro zvýšení technické, technologické a ekonomické
úrovně svých členů organizuje Svaz informativní
a konzultační porady, stáže tuzemské i zahraniční
a odborné semináře. Mezi ně patří i akce „Dny chleba“ a soutěže odborných dovedností o tituly „Český
pekař roku“ a „Český cukrář roku“ v kategoriích junior
a senior a odborná garance nad mezinárodním veletrhem mlynářství, pekařství a cukrářství MBK v Brně. Vydává také odborný časopis PEKAŘ CUKRÁŘ,
Ročenku pekaře a cukráře a odborné publikace
v Knižnici PEKAŘE a CUKRÁŘE.
Svaz podporuje podnikatelské, ekonomické, sociální
a společenské zájmy svých členů. Podporuje rozvoj svých členů v podmínkách tržního hospodářství
a podporuje svobodné podnikání. Činnost Svazu se
řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.
- uplatňování zájmu členů vůči vnějším subjektům s celostátní působností, zejména v otázkách
finančních, normotvorných, zahraniční obchodní
činnosti, působení živnostenského zákona, sociálních a dalších,
- součinnost Svazu s partnerskými orgány a organizacemi, společenstvy aj. v rámci České republiky
i na mezinárodní úrovni,
- plnění funkce konzultačního, poradenského a informačního centra pro členy Svazu v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní, v zahraničních stycích apod.
Svaz vyvíjí činnost zaměřenou na podporu živnostenského podnikání ve všech směrech, zejména při zvyšování odborné úrovně členů Svazu a jejich pracovníků.
Svaz vystupuje v zastoupení svých členů jako kolektivní člen ve vyšších podnikatelských uskupeních,
včetně mezinárodních. Je členem Potravinářské
komory ČR a mezinárodní pekařské asociace
A.I.B.I.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9,
tel.: 266 199 200-4, fax: 266 199 209
e-mail: [email protected]y.cz, www.svazpekaru.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
Podnikatelský svaz pekařů
a cukrářů v ČR
členská základna Potravinářské komory České republiky
Rybářské sdružení
České republiky
Čeští a moravští rybáři se mohou pyšnit profesním
seskupením, jehož historické kořeny souvisí se
vznikem Československé republiky v roce 1918.
Tehdejší Československá ústřední jednota rybářská,
jak se seskupení jmenovalo, sdružovala nejen
rybníkáře a pstruhaře, ale také obchodníky s rybami,
výrobce rybářského nářadí, rybářské školství a výzkum. Primárním posláním jednoty bylo zastupování
zájmů celého produkčního rybářství, poradenská
pomoc chovatelům a propagační podpora konzumu
domácích ryb (kde se stala vzorem i pro zahraničí).
Úspěšnou éru činnosti Československé jednoty
rybářské uzavřel osudný rok 1938. Poválečné období
sice zpočátku vyvolávalo naději na vzkříšení celostátního profesního seskupení, ale Únor 1948 této naději
šanci neposkytl. Soukromé podniky produkčního
rybářství byly zestátněny, chov ryb dostal centrální
direktivní řízení a obnova jednoty ztratila smysl.
Teprve po změně politicko-ekonomických podmínek
došlo v lednu 1991 k ustavení Rybářského sdružení,
po osamostatnění České republiky pak formálně
v názvu doplněného o název naší země. Rybářské
sdružení České republiky sídlí v Českých Budějovicích
jako logickém centru našeho rybníkářství.
Rybářské sdružení České republiky je reprezentantem rozhodujících chovatelů ryb, vodní drůbeže,
zpracovatelů ryb, výrobců rybářské techniky a potřeb.
Členy profesního sdružení jsou rovněž rybářské svazy
(Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz), dále
instituce rybářského výzkumu a školství. Ke konci
roku 2008 mělo 70 členských subjektů, z toho 55
právnických a 15 fyzických osob. Význam zájmového
sdružení dokumentuje i skutečnost, že jeho členové
produkují kolem 90% celkového objemu tržních ryb
odchovaných v České republice.
Hlavním posláním Rybářského sdružení České
republiky je úsilí o zachování principu udržitelnosti
chovu ryb, což ve zpřísňujících se legislativních, environmentálních, ekonomických i tržních podmínkách je
nelehká úloha (ostatně to dosvědčuje i situace, v níž
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Rybářské sdružení České republiky
Pražská 495/58, 371 38 České Budějovice
tel.: 387 312 348, fax: 387 312 346
e-mail: [email protected], www.cz-ryby.cz
se dnes nachází akvakultura celé Evropské unie).
Rybářské sdružení České republiky zastupuje a prosazuje zájmy svých členů nejen v řadě domácích
agrárních, potravinářských a dalších zájmových sfér,
ale má i aktivní vazby na zahraničí. Například od roku
1994 je členem Federace evropských producentů
ryb, jejímž prostřednictvím má umožněny kontakty na
rybářské orgány EU, EK i EP, stejně jako na obdobná
národní rybářská sdružení v členských zemích EU.
Vedle svého základního poslání (udržitelnost chovu
ryb) má Rybářské sdružení České republiky i řadu
dalších úkolů. Zabezpečuje služby, poradenství a informace z oblasti legislativní a právní, řeší zadání
z úseku vodohospodářského a životního prostředí,
zpracování údajů o produkci, obchodě a cenách ryb,
rybářského marketingu a propagace podpory konzumu ryb, správy ochranných známek či podpor a dotací
na činnost členů sdružení.
Ve prospěch svých členů koordinuje šlechtění a testování ryb i testování vodní drůbeže, vzdělávací
činnost a vydávání periodických i příležitostných tis
kovin. Pro chovatele v České republice zajišťuje
činnost uznaného chovatelského sdružení pro ryby
a funkci oprávněné organizace pro kachny a husy.
Nedílnou součástí činnosti Rybářského sdružení
České republiky je zpracovávání studií o situaci
v domácím i evropském chovu ryb, odborných analyticko-syntetických zpráv pro jednání orgánů státní
správy i podpora přenosu výzkumných poznatků do
praxe, důležitá je i objektivizace mnohdy zavádějících
informací o vlivu rybářského hospodaření na krajinu
či kvalitu vody.
Rybářské sdružení České republiky jako dominantní
profesní seskupení má před sebou mnohé závažné
úkoly, jejichž řešení je rok od roku složitější. Je to
práce tvůrčí, náročná a uspokojující, a také plně navazující na činnost jeho prvorepublikových předchůdců.
Sdružení drůbežářských podniků je sdružením právnických osob tj. porážek, porcoven drůbeže a výroben drůbežích výrobků. Členové našeho sdružení
jsou rozhodujícími podniky drůbežářského průmyslu
a představují asi 90% výroby drůbežího masa a drůbežích výrobků v ČR. Sdružení vzniklo v roce 1991.
Činnost našeho sdružení spočívá zejména v poskytování služeb pro členy na úseku legislativy veterinární, potravinářské, welfare, odpadů, obalů, subvencí, dotací, dovozu, vývozu a další. Sdružení zastupuje drůbežářský obor a prosazuje jeho zájmy.
Od roku 2000 jsme členy PK ČR a jsme jedním ze
čtyř zakladatelských sdružení a svazů PK ČR. Od
1.1.2004 jsme členem a.v.e.c. tj. sdružení výrobců
dovozců a vývozců drůbežího masa v rámci EU. Jsme
zastoupeni v několika pracovních skupinách jak v PK
ČR, tak i v organizaci a.v.e.c. a jsme členy expertní skupiny pro drůbež, drůbeží maso a vejce zřízené
Evropskou Komisí.
Dnešní systém průmyslového zpracování drůbeže je
založen na moderních technologiích s minimálním
využitím lidské práce.
Spotřeba drůbežího masa zaznamenala za období
15 let velký nárůst z 13 kg na osobu v roce 1996 na
25 kg v roce 2007. Současně se však významně zvyšuje dovoz drůbežího masa (téměř 65.000 tun v roce 2008).
Další rozvoj oboru je však vzhledem k obrovské konkurenci v rámci zemí EU a celého světa možný jen při
zvyšování produktivity práce a současném snižování
nákladů na výrobu na všech stupních, a to v celém
řetězci od výroby krmiv až po prodej potravin.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Sdružení drůbežářských podniků
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
tel./fax: +420 272 766 136
e-mail: [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
Sdružení drůbežářských podniků
členská základna Potravinářské komory České republiky
Svaz minerálních vod
Lékaři vyzývají k dodržování zdravého životního stylu, jehož nezbytnou součástí je i správný pitný režim. Svaz
minerálních vod tj. výrobci přírodních minerálních vod, ochucených minerálních vod a přírodních léčivých vod
se snaží spotřebiteli umožnit, v souladu s těmito zdravotnickými doporučeními a trendy potřeb zákazníků, co
nejširší a nejpestřejší výběr svých výrobků, které zároveň splňují i ty nejpřísnější požadavky na kvalitu.
Již v roce 1992 přivedla společná problematika k jednacímu stolu většinu výrobců minerálních vod a společně
založili volné sdružení výrobců a prodejců minerálních vod. V průběhu času se sdružení transformovalo
v dnešní Svaz minerálních vod, který v současné době sdružuje téměř všechny výrobce přírodních a ochucených minerálních vod z celé ČR:
• Bílinská kyselka, s. r. o., • Hanácká kyselka, s. r. o., • Petr Havlina, • HBSW a.s. • Chodovar, s. r. o.,
• Karlovarská korunní kyselka, s. r. o., • Karlovarské minerální vody, a. s. • Marienbad Waters
• Ondrášovka s.r.o., • Poděbradka, a.s. a čestní členové: Jiří V.Černý,
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel
Referenční laboratoře ministerstva zdravotnictví
Svaz především prosazuje a obhajuje práva a společné
zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které
přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti
členů. Zajišťuje kontakty s legislativními orgány
a s příslušnými orgány státní správy a těmto podává
návrhy, stanoviska k prosazování společných zájmů
svých členů. Svým členům napomáhá především
v orientaci v oblasti legislativy a přispívá k vytváření
podmínek, aby všichni členové Svazu MV vykonávali
podnikatelskou činnost s vysokou odborností a profesionalitou.
Další velkou oblastí, kde Svaz pomáhá, je významný
podíl na zvyšování informovanosti, jak odborné, tak
i laické veřejnosti o druzích minerálních vod, důležitosti
pitného režimu pro zdraví, prospěšnosti jednotlivých
minerálů a to prostřednictvím publikační činností, ale
i účastí na seminářích a konferencích.
Historicky již Svaz stál u zrodu naší porevoluční legislativy, především zákona o potravinách nového zákona o lázních a vodního zákona. Zástupci Svazu se
účastnili nespočet jednání a aktivně formulovali své
návrhy znění zákonů nejen v oblasti, která přímo souvisí s výrobou minerálních vod a ostatních balených
vod, ale i v oblastech, které s ní úzce souvisí, ať už
v potravinářské legislativě nebo v legislativě ochrany
životního prostředí.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Svaz minerálních vod
Ing. Jana Ježková, Prezidentka Svazu MV
Horova 3, 360 01 Karlovy Vary
Svaz minerálních vod je aktivním členem Potravinářské
komory a především jejím prostřednictvím uplatňuje
připomínky k předkládané legislativě, jak české tak
evropské. Úzce spolupracuje se Svazem výrobců
nealkoholických nápojů, Českým průmyslovým
sdružením pro obaly a životní prostředí, se Svazem
obchodu a cestovního ruchu a s dalšími zájmovými
sdruženími.
Členové Svazu mají různé certifikáty kvality, nejen ISO,
ale i IFS, BRC a normy ISO 22000, které pravidelně
1x za rok obhajují před auditory mezinárodních
společností a nepochybně jim pomáhají v soustavné
kontrole systémů kvality a nestálém zlepšování a inovaci zavedených systémů kvality.
Členové Svazu dělají mnoho pro propagaci zdravého
pitného režimu, pro vědomí lidí co, kdy a jak správně
pít. Publikují vlastní články, poskytují rozhovory, dávají
podklady pro masmedia.
K tomu, abychom se my všichni mohli napít sklenky
minerální vody, která bude ve všech zemích Evropy
stejně kvalitní, ale přesto jiná, originální s vlastní chutí,
schopná konkurovat svou cenou, je třeba mimo jiné
neustále sledovat vývoj legislativy a vývoj poznání
v oboru a předcházet tomu, aby nedocházelo k různým
administrativním omezením výroby a obchodu, a to je
právě úkolem Svazu minerálních vod.
Unie výrobců lihovin ČR byla založena základací listinou Ministerstvem vnitra dne 5.5.1994. V současné
době jsou členy Unie výrobců lihovin rozhodující
výrobci lihovin v České republice a jejich podíl na celkové výrobě v rámci ČR činí 80 – 90 % výroby lihovin.
Patří také mezi významné plátce spořební daně, která
se pohybuje v částce cca 5 mld. Kč za rok.
V současné době Unie výrobců lihovin ČR sdružuje 11
výrobců lihovin. Mezi hlavní výrobce se řadí STOCK
Plzeň – Božkov s.r.o., společnost BECHEROVKA
a.s. Karlovy Vary, RUDOLF JELÍNEK, a.s. Vizovice,
FRUKO SCHULZ s.r.o. Jindřichův Hradec, Palírna
u Zeleného stromu - STAROREŽNÁ a.s. Prostějov
a GRANETTE a.s. Ústí nad Labem. Uvedení výrobci
lihovin mají dlouholetou tradici ve výrobě a prodeji
alkoholických nápojů a někteří z nich jsou i přímí
členové Potravinařské komory.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Unie výrobců lihovin České republiky
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 00420 221 812 808
členská základna Potravinářské komory České republiky
Unie
výrobců
lihovin ČR
GOLDIM,
s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Svaz výrobců nealkoholických
nápojů
Jsme národním oborovým sdružením, které hájí společné zájmy tuzemských výrobců limonád, ovocných šťáv,
balených vod a dalších nealkoholických nápojů a jejich subdodavatelů
Zastupujeme zájmy oboru ve vztahu k zákonodárným
a výkonným orgánům ČR, k odborným orgánům ČR
a Evropské unie, k mezinárodním organizacím a k médiím. Svaz vznikl v r. 1992, má 21 členů a příznivců.
V našich řadách jsou jak největší výrobci, tak i střední
a malé podniky. Prezidentem SVNN je Ing. Jiří Pražan,
výkonným tajemníkem JUDr. Zdeněk Huml.
Naším cílem je zajistit příznivé podmínky pro rozvoj
výroby nápojů v ČR
jsme se na zpracování návodu k systému kritických
bodů (HCCP) na podmínky malých a středních podniků a na vydání Příručky správné výrobní a hygienické
praxe. Při jednáních s Ministerstvem zemědělství ČR
prosazujeme, aby do českých předpisů byla zahrnuta
jednoznačná kritéria, týkající se označování nealkoholických nápojů a kvalitativních požadavků.
K dosažení tohoto cíle se podílíme na formování legislativního a podnikatelského prostředí výroby a distribuce nealkoholických nápojů. Aktivně se účastníme
meziresortních připomínkových řízení k nejrůznějším
zákonům a vyhláškám (mj. vyhláška MZd o balených
vodách, vyhláška MZe o výrobě nealkoholických nápojů, zákon o obalech, zákon o odpadech a řada jiných
předpisů).
Zasazujeme se o to, aby dopad výroby a spotřeby
nealko nápojů na životní prostředí byl co nejmenší.
Současně vystupujeme proti snahám diktovat spotřebiteli, jaký obal je pro nápoje nejvhodnější.
Patříme do rodiny evropských nápojářů
Zapojujeme se do procesu formování evropské
legislativy v oboru
Úspěšně jsme např. hájili zájmy tuzemských výrobců při
formování postoje ČR k evropské směrnici o obalech a
prosadili jsme, aby tito výrobci nebyli diskriminováni ve
vztahu ke konkurenci z jiných států EU. Iniciovali jsme
např. intervenci ČR proti německému systému povinných záloh na nevratné nápojové obaly, který tvoří překážku volného obchodu a jako takový je neslučitelný
s komunitárním právem. Vystoupili jsme i proti vytváření překážek volného obchodu v Maďarsku.
Věnujeme značnou pozornost zdravému životnímu
stylu a kvalitě nápojů
Přispíváme k realizaci Evropské platformy pro akce,
týkající se stravy, fyzické činnosti a zdraví. Podíleli
Vystupujeme proti snahám diskriminovat některé
druhy nápojových obalů
Jsme členem Unie evropských nápojářských asociací UNESDA. Prostřednictvím Iniciativy pro zachování kvality v jižní a východní Evropě jsme zapojeni do
činnosti evropského Ochranného sdružení průmyslu
ovocných šťáv (SGF).
Náš hlas je slyšet i mezi tuzemskými potravináři
Angažujeme se v Potravinářské komoře ČR.
Prosazujeme zde mj., aby komora hájila zájmy domácích výrobců potravin v rámci evropského trhu.
SVNN poskytuje svým členům informační, právní
a technický servis
Členové SVNN mají operativní informace o dění v oboru, o právních nástrojích připravovaných jak v ČR, tak
v EU, o vývoji v tuzemském i zahraničním nápojářství,
o plánovaných akcích atd.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
SVNN,
Korunní 106, 101 00 Praha 10,
tel.: 606 116 678, 267 311 828, e-mail: [email protected]
Do roku 1989 bylo v České republice 8 státních podniků, zaměřených na zpracování ovoce a zeleniny.
V českých krajích bylo 5 podniků, na Moravě 3 podniky. V rámci státních podniků bylo celkem 58 výrobních
závodů a 27 výrobních provozů, které plošně pokrývaly celé území Čech a Moravy. Z tohoto počtu se zpracováním ovoce a zeleniny zabývalo 63 výrobních závodů a provozů.
Roční objem zpracované zeleniny se pohyboval v rozmezí 110 000 – 125 000 tun v závislosti na úrodě
jednotlivých zeleninových druhů v daném roce. Mezi
rozhodující druhy zeleniny pro konzervárenský průmysl
v uvedeném období patřily rajčata, zelí bílé, okurky
nakladačky a zeleninová paprika. Tyto suroviny byly
základem pro hotové produkty jak jednodruhových sterilovaných výrobků, tak pro výrobu zeleninových směsí
a zeleninových salátů.
Roční objem zpracovaného ovoce v konzervárenském
průmyslu v tomto období se pohyboval v rozmezí
82 000 – 165 000 t v závislosti na úrodě především průmyslových jablek. Tato surovina patřila k rozhodujícím
objemům zpracování ovoce.
Privatizace státních podniků konzervárenského průmyslu byla zahájena v roce 1991, kdy postupně
docházelo k atomizaci jednotlivých výrobních podniků
a následně i závodů. Zprivatizované podniky měly
převážně právní formu akciových společností a společnosti s ručením omezeným.
Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko
– lihovarského průmyslu (ZS KOLI), bylo založeno 30.
4. 1993 zakladatelskou listinou u Obvodního úřadu
Praha 1. Zakladatelskou listinu v té době podepsalo
26 společností.
V průběhu let 1993 – 1998 řada původních konzervárenských výrobních závodů ukončila svoji podnikatelskou činnost z důvodu prohlášení likvidace
nebo konkurzu. Nejvíce se tato situace projevila ve
Středočeském, Jihočeském, Západočeském a Východočeském kraji. V Severomoravském kraji z původně
významného podniku SELIKO Olomouc, zůstaly pouze
dva konzervárenské závody, které se transformovaly
v akciovou společnost ALIBONA, a.s. Litovel a akciovou společnost SELIKO, a.s. Opava.
V současné době se roční objem zpracované zeleniny
pohybuje v rozmezí 50 000 – 60 000 tun, roční objem
zpracovaného ovoce v rozmezí je 50 000 – 70 000
tun v závisloti na úrodě. Mezi rozhodující druhy zpracované zeleniny se stále řadí okurky nakladačky, zelí,
kořenová zelenina a hrášek, z ovocných druhů jsou
to zejména průmyslová jablka k výrobě jablečného
koncentrátu.
Aktuální stav ZS KOLI sdružuje 11 členů a zahrnuje
především zpracovatele čerstvé zeleniny a ovoce, dále
výrobce koření, potravinářských ochucovadel a barviv
a také jednoho výrobce cukru.
Mezi hlavní zpracovatele ovoce se řadí společnost
LINEA NIVNICE a.s., která vyrábí ovocné koncentráty,
ovocné šťávy a džusy. Je též také rozhodujícím výrobcem ovocných vín v České republice. Dalšími výrobci
ovocných koncentrátů jsou společnost FRUKOLIS a.s.
Kardašova Řečice a SEVEROFRUKT a.s. Travčice,
která je také významným výrobcem sušené zeleniny.
Ke zpracovatelům ovoce se také řadí společnost
Palírna u Zeleného stromu – STAROREŽNÁ a.s.
Prostějov pro výrobu ovocných likérů.
Mezi hlavní zpracovatele zeleniny v rámci ZS KOLI
patří společnost EFKO CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí
a ALIBONA a.s. Litovel.K důležitým výrobcům ovocných
pomazánek patří společnost FRUTANA Blatná s.r.o.
K nejvýznamnějším výrobcům potravinářských ochucovadel a barviv patří společnost AROCO Praha s.r.o.
a AROMKA s.r.o. Brno. BENKOR s.r.o. Mělnická
Vrutice je významným výrobcem koření. Výrobce cukru
v rámci ZS KOLI reprezentuje společnost CUKROVAR
Vrbátky, a.s. Vrbátky.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Těšnov 17, Praha 1 117 05
tel.: 221 812 808, fax: 224 810 478, e-mail: [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
Zájmové sdružení právnických
osob
konzervárensko-lihovarského
průmyslu
GOLDIM,
s.r.o.
členská základna Potravinářské komory České republiky
Ostatní členové
ostatní členové Potravinářské komory ČR – kontakt
Agropol Group, a.s.
Agropol Food, s.r.o.
Opletalova 1535/4, 113 76 Praha 1
tel.: 242 444 111, 242 444 100, 242 444 112
fax: 242 444 000, 242 444 012
e-mail: [email protected], www.agropol.cz
Opletalova 1535/4, 113 76 Praha 1
tel.: 242 444 111, fax: 242 444 262
e-mail: [email protected], www.agropol.cz
ALIKA, a.s.
ALIMPEK, spol. s r.o.
Čelčice 164, 798 23 Klenovice na Hané
tel: 582 373 667, fax: 582 373 800
e-mail: [email protected]
www.alika.cz
U Sirkárny 582, 370 04 České Budějovice
tel.: 387 002 911, 777 663 635
fax: 387 002 927, e-mail: [email protected]
www.alimpek.cz
ALIMPEX FOOD, a.s.
Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.: +420 234 106 147-8, fax.:+420 281 866 152
+420 737 237 643,
e-mail: [email protected], www.alimpex.cz
ARTIFEX INSTANT, s.r.o.
Plzeňská 529, 364 01 Toužim
tel.: +420 353 972 611, fax: +420 353 972 610
e-mail: [email protected]
www.artifex.cz
BIOFERM - lihovar kolín, a.s.
Bongrain Czech Management & Services, s.r.o.
Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV
tel.: +420 321 752 011, fax: +420 321 721 973
e-mail: [email protected]
www.bioferm-lihovar.cz
Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00
tel: 227 027 208, fax: 227 230 213
e-mail: [email protected]
www.bongrain.com
BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
Crocodille ČR, spol. s r.o.
České Budějovice, Lidická 458/51
tel.: 386 708 120
e-mail: [email protected]
www.budweiser1795.com
Cutisin, s.r.o.
Víchovská 830, 514 19 Jilemnice
tel: +420 / 481 563 111,
fax: +420 / 481 543 049, 481 563 299
e-mail: [email protected]
www.cutisin.cz
Poděbradská 55/88, 190 00 Praha 9 Hloubětín
tel.: (+420) 283 061 711, fax: (+420) 283 061 723
[email protected], www.crocodille.cz
ČESKÉ HOUBY, a.s.
Nedvědice 53, 392 01 Soběslav
tel.: 381 523 535, fax: 381 211 635
[email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
Danone, a.s.
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
tel.: +420 272 003 202
e-mail: [email protected]
www.danone.cz
Drůbež - Vysočina, spol. s r.o.
K Hoře 1111, 676 02 Moravské Budějovice
tel.: + 420 568 409 118, fax: + 420 568 409 160
e-mail: [email protected]
www.drubez-vysocina.cz
EURO FRIGO Praha, spol. s r.o.
EUROICE s.r.o.
Ovčí hájek 2355/68, 158 00, Praha 5
tel.: 251 614 011, fax:251 614 005
e-mail: [email protected]
www.mkd.cz
Janderov 261, Chrudim-Presy 573 01
tel.: 469 681 597-8, fax: 469 681 335
e-mail: [email protected]
www.euroice.cz
EUROSERUM s.r.o.
Revoluční 845, 349 01 Stříbro
tel.: +420 374 616 211, fax: +420 374 616 217
e-mail: [email protected]
EXTRUDO Bečice s.r.o.
Bečice 7, 375 01
tel.: +420 385 737 004, fax: +420 385 737 005
e-mail: [email protected]
www.knuspi.cz
FISH MARKET a.s.
FRUTA Podivín, a.s.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
tel.: +420 384 701 539, fax: +420 384 723 359
e-mail: [email protected]
www.fishmarket.cz
Rybáře 156/157, 691 45 Podivín
tel.: +420 519 363 557, fax: +420 519 344 592
e-mail: [email protected]
www.hame.cz
FUNGHI CZ, a.s.
Hanácká potravinářská společnost, s.r.o.
Bílovec-Lhotka 33, 743 01
tel.: +420 556 410 412, fax: +420 556 410 411
e-mail: [email protected]
http://www.volny.cz/zampionarna.ip
INTERLACTO, spol. s r.o.
Koubkova 13/228, 120 00 Praha 2
tel.: +420/222 515 398, +420/222 518 318
fax: +420/222 512 951
e-mail: [email protected], www.interlacto.cz
náměstí Svobody 12, 602 00 Brno
tel.: 542 218 533, fax: 542 218 534
e-mail: [email protected], www.hps.cz
Jan ZEMAN - Biopekárna Zemanka
Oříkov 29, 264 01 Sedlčany
tel.: + 420 318 677 275, + 420 602 144 474
e-mail: [email protected]
www.biopekarnazemanka.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
Kraft Foods ČR s.r.o.
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Pobřežní 3, budova IBC, Praha 8, 186 00
tel.: +420 222 320 100, fax: +420 222 325 651
e-mail: [email protected]
Hornoměstská 383, 594 26 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 501 611, fax:+420 566 522 772
e-mail: [email protected], www.lacrumvm.cz
LWM International CZ s.r.o.
LYCKEBY CULINAR a.s.
Sobáčov 7, Chudobín, 783 21
tel.: 731 232 733, fax: 585 342 014
e-mail: [email protected]
www.lambweston.com
Mars Czech s.r.o.
Pražská 320, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov,
257 21
tel.: 317 760 111, fax: 317 760 123
e-mail: [email protected], www.mars-cr.cz
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 532 111, fax: +420 376 513 536
e-mail: [email protected], www.culinar.cz
MD Logistika, a.s.
Křičenského 451, 533 03 Dašice
tel.: 466 899 511
e-mail: [email protected]
www.mdlogistika.cz
MILCOM a.s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
tel: + 420 235 354 551-2, fax: + 420 235 358 107
www.milcom-as.cz
Mlékárna Klatovy a.s.
Za tratí 640, 339 53 Klatovy IV
tel.: +420 376 700 111, fax: +420 376 700 150
[email protected], www.mlekarna-kt.cz
MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
NOWACO Czech Republic s.r.o.
Dýšina, 330 02, okres Plzeň sever
tel.: +420 377 882 777, fax: +420 377 945 313
e-mail: [email protected], www.mrazirny.cz
V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou 278 01
tel.: +420 315 706 111, fax: +420 315 706 222
e-mail: [email protected]
OLMA, a.s.
OTMA - Sloko, s.r.o.
tel.: 585 103 111, fax: 585 313 320
e-mail: [email protected]
www.olma.cz
Sokolovská 406, 686 13 Uherské Hradiště
tel.: 572 416 301, 572 416 303, 572 416 307
fax: 572 416 307, e-mail: [email protected]
www.hame.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
PIKA, a.s.
Nový svět 1, 696 81 Bzenec
tel.: 518 384 231, 518 384 030, 518 384 209
fax: 518 384 237
Plzeňský Prazdroj, a.s.
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 37 706 1111, fax: +420 37 706 2230
www.prazdroj.cz
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady
tel.: +420 325 630 061-6
PLASTCOM, akciová společnost
Mlékárna Příšovice, Příšovice 91, 463 46
tel.: + 420 48 51 77 022, fax: +420 48 27 25 184
e-mail: [email protected]
POEX Velké Meziříčí, a.s.
Františkov 261/14, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 524 483, 566 523 824
fax: 566 523 592
POLAR Transport Václav Vlasák
tel.: +420 321 613 406, +420 321 613 407
+420 724 319 952
PT Servis konzervárna, spol. s r.o.
Quality Season Product s.r.o.
Purkyňova 1000, 390 01 Tábor
tel.: 281 920 919
fax: 381 251 439
www.pt-servis.cz
Plzeňská 216, 267 01 Králův Dvůr
tel.: 311 637 131, 773, 379, 433, 463
Fax: 311 637 169
e-mail: [email protected], www.chocoland.cz
Slovácká Fruta, a.s.
SLOVLIKER ČR, s.r.o.
Na Drahách 814, 686 04 Kunovice
tel: 572 534 111, 572 534 822
fax: 572 534 891
e-mail: [email protected], www.hame.cz
Lidická 1322, 686 04 Kunovice
tel.: +420 572 548 573
fax: +420 572 548 573
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Latrán 27, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 426, 380 711 225
fax: +420 380 711 761
e-mail: [email protected], [email protected]
www.eggenberg.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
OSTATNÍ ČLENOVÉ
XAVEROV, a.s.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4
tel.: 321 611 101, fax: 321 611 117
e-mail: [email protected]
www.xaverov.com
671 22 Šatov 404
tel.: 515 266 610, fax: 515 221 650
e-mail: [email protected]
www.znovin.cz
ZŘUD-Masokombinát Písek, a.s.
ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s.
Samoty 1533, 397 01 Písek-Budějovické Předměstí
tel.: +420 382 203 222
gsm: +420 724 342 029
e-mail: [email protected], www.zrud.cz
Kamenec u Poličky 300, 572 23 Polička
tel.: 461 752 111, fax: 461 725 293
www.zrud.cz
Českomoravský cukrovarnický spolek
Společenstvo cukrářů České republiky
Lužná 591, Praha 6, 160 00
tel.: 220 121 199, fax: 235 350 743
e-mail: [email protected]
Příkop 843/4, 604 67 Brno Zábrdovice
tel.: 545 174 517
fax: 545 174 518
e-mail: [email protected], www.cukrari.cz
Společenstvo mlynářů a pekařů ČR
Svaz lihovarů České republiky
Společenstvo mlynářů a pekařů českých
a moravskoslezských
Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4
www.kontinua.cz
Durychova 66/101, Praha 4 - Lhotka, 142 00
tel.: 581 753 200
fax: 581 762 787
e-mail: [email protected], www.lihovar.com
Svaz průmyslových mlýnů ČR
Svaz vinařů České republiky
Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4
tel.: 241 401 892, fax: 241 401 893
Žižkovská 1230, P.O.Box 34
691 02 Velké Bílovice
tel.: 519 346 495, fax: 519 348 980
e-mail: [email protected]
členská základna Potravinářské komory České republiky
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ - ORGANIZACE
členská základna Potravinářské komory České republiky
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
AGRAL, s.r.o.
AGROTRADE, a.s.
Zelený pruh 1560/99
Praha 4-Braník
tel.: 296 374 656, 296 374 659
fax: 296 374 658
e-mail: [email protected], www.agral.cz
Lopatecká 13/223, 147 00 Praha 4
tel.: 261 222 811, 261 214 386, 261 214 389
fax: 261 214 388
e-mail: [email protected], www.agrotrade.cz
Analytické laboratoře Plzeň, a.s.
BARENTZ spol. s r.o.
Pod Vrchem 942/51, 312 80 Plzeň-Lobzy
tel.: +420 377 260 251
e-mail: [email protected]
www.alplzen.cz
Za Tratí 752, 339 01 Klatovy IV
tel.: +420 376 321 612, fax: +420 376 321 510
e-mail: [email protected]
www.barentz.cz
BUREAU VERITAS Czech republic, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, PRAHA 4 140 02
Tel.: + 420 210 088 200, fax: + 420 210 088 290
www.bureauveritas.cz
CERT-ACO, s.r.o.
Česká asociace pro speciální potraviny
Huťská 275/3, 272 01 Kladno
tel.: 312 645 007 fax: 312 662 045
e-mail: [email protected]
www.cert.cz
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4,
tel: 606 748 160, fax: 235 518 201
www.casponline.cz
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788
[email protected], [email protected]
www.ekocentrum.net
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
tel.: 465 613 364, 465 613 340
Fax: 465 611 292
e-mail: [email protected], www.ekolab.zamberk.cz
EUROPROJECT SERVICE a.s.
Ferrero Česká, s.r.o.
Emila Zahrádky 884, 272 04 Kladno
Karla Engliše 6 /3201, 150 00 Praha 5
tel.: +420 - 225 020 111, fax: +420 - 224 213 572
www.ferrero.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
HÁJEK&ZRZAVECKÝ, advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Jaroslav Camplík
Martin Hájek
Revoluční 3, CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 227 629 700, fax: +420 221 803 384
e-mail: [email protected]
www.hajekzrzavecky.cz
Okružní 2162/6, Praha 4 - Modřany, 143 00
fax: 323 673 866
Ing. Marie Štíchová, Poradenství a konzultace
KEZ o.p.s.
Kovaříkova 1145/15, Praha 5 - Barrandov, 152 00
tel.: 605 222 520, fax: 257 810 122
e-mail: [email protected]
www.mariestichova.eu
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
tel.: 469 622 249, fax: 469 625 027
www.kez.cz
LABTECH s.r.o.
LAKTEA, o.p.s.
Polní 23/340 639 00 Brno
tel.: +420 511 110 711, fax: +420 543 210 115
e-mail: [email protected], www.labtech.eu
Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4,
tel./fax: 266 712 533, 266 712 812, 800 100 525
e-mail: [email protected], www.laktea.cz
www.skolnimleko.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Mgr. Tomáš Václavík
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 131 111, fax: 545 211 128
[email protected], www.mendelu.cz
Vinohradská 261, Moravské Knínice, 664 34
tel.: 541 263 456
e-mail: [email protected]
www.greenmarketing.cz
MVDr. Šotola s.r.o.
MVDr. Pavel Mikuláš - akreditovaná laboratoř
Havlíčkova 3041/127, Kroměříž, 767 01
tel.: 573 330 281, fax: 573 330 281
e-mail: [email protected], www.vetnet.cz
Sokolova 1b, Brno, 619 00
tel.: 543 251 017, fax: 543 251 311
e-mail: [email protected]
www.volny.cz/pavel.mikulas
SPŠ potravinářská Pardubice
SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy
nám. Republiky 116, Pardubice, 531 14
tel.: +420 466 530 545, +420 466 530 547
fax: +420 466 530 550
e-mail: [email protected], [email protected]
www.spspot.cz
Národních mučedníku 141, 339 01 Klatovy
tel.: 376 326 280, fax: 376 313 569
e-mail: [email protected]
www.sszp.kt.cz
členská základna Potravinářské komory České republiky
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
členská základna Potravinářské komory České republiky
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
TPA Horwath Corporate Finance s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA
2. - 5. 3. 2010
Mánesova 28, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 826 311, fax: +420 222 826 312
e-mail: horwathtpa-horwath.cz
www.tpa-horwath.cz
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: + 420 541 152 985, fax: +420 541 153 067
www.bvv.cz, www.salima.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
fakulta potravinářské a biochemické technologie
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
www.vscht.cz
Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10-Hostivař
tel.: +420 296 792 111, fax: +420 272 701 983
e-mail: [email protected]
www.vupp.cz
Lípová 15, 120 44 Praha 2
tel.: 224 900 111
www.beerresearch.cz
Potravinářská komora České republiky®
Areál Markland Klimacentrum, a.s. /první patro, č.d. 127/
Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice, 108 03
IČ: 6311 0652
DIČ: CZ63110652
PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské
produkce, ustavené podle §20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlavní činností PK ČR je:
Struktura sekretariátu:
1. Zastupování zájmů potravinářského průmyslu
a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České republiky vůči orgánům
státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným
orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv
způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu
2. Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce,
nápojů a výroby potravin včetně připomínkových
řízení legislativních novel a podpůrných programů.
3. Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství
vztah a nebo navazují na jeho činnost.
4. Provádění vzdělávacích a školících činností.
5. Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje
a inovací, včetně transferu technologií a knowhow.
Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident PK ČR
(sekretariát)
[email protected]
Vedlejší činností PK ČR je zejména:
1. Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti
organizačních a ekonomických poradců.
2. Provozování potravinářského informačního systému.
3. Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast
zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby
potravin.
4. Reklamní činnost.
K zabezpečení činnosti PK ČR je vytvořen sekretariát,
který:
1. Vede administrativu a zajišťuje běžný chod PK ČR.
2. Připravuje podklady pro jednání orgánů.
3. Plní dle potřeby další uložené úkoly.
420 296 411 187
Ing. Miroslav Koberna, CSc.
+420 296 411 188
Ředitel pro programování a strategii PK ČR
[email protected]
Ing. Tomáš Kreutzer
Ředitel úřadu PK ČR
[email protected]
+420 296 411 185
Ing. Dana Večeřová
+420 296 411 184
Tisková mluvčí
[email protected]
Vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů PK ČR
Ing. Alexandra Adámková
+420 296 411 193
Samostatný odborný pracovník
[email protected]
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PK ČR
Mgr. Markéta Chýlková
+420 296 411 190
Vedoucí legislativního oddělení PK ČR
[email protected]
Bc. Šárka Štejnarová
+420 296 411 189
Vedoucí správního a ekonomického oddělení PK ČR
[email protected]
Lenka Vondrušková
Asistentka prezidenta
+420 296 411 187
Odborný pracovník PK ČR
+420 296 411 192
Správní a ekonomické oddělení PK ČR
[email protected]
Organizační struktura PKČR
Členové
Přidružení členové
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Výkonná rada
Prezident
VICE
PREZIDENT
VICE
PREZIDENT
VICE
PREZIDENT
VICE
PREZIDENT
VICE
PREZIDENT
Ředitelé
SEKRETARIÁT
LEGISLATIVNÍ
ODDĚLENÍ
SPRÁVNÍ A
EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
VICE
PREZIDENT
Vydáno s podporou České technologické platformy pro potraviny.

Podobné dokumenty