13/2012, ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze

Komentáře

Transkript

13/2012, ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze
Zápis č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.3.2012
Přítomni: Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla
Omluveni: Václav Bařtipán
2 hosté dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu č.1.
Program jednání:
1. Vyhlášení výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV Dřínov
2. Kontrola plnění usnesení
3. Různé – činnost obecního úřadu a zastupitelstva, dotazy a poţadavky občanů
4. Diskuse
Zasedání zahájila starostka obce, v době zahájení zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášení schopné. V úvodu starostka navrhla diskuzi vést průběţně ke kaţdému bodu
jednání. Dále byli osloveni hosté, zda mají nějaké náměty, které chtějí projednat přednostně. Program byl
schválen usnesením č. 13/1 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0)
K bodu 1
Vyhlášení výběrového řízení dodavatele na stavbu kanalizace a ČOV Dřínov
Zastupitelstvo se na předchozím veřejném zasedání dohodlo, ţe jednotlivé komise projednají další moţnosti
zlepšení ţivotního prostředí obci z důvodu opakovaného neschválení ţádosti o poskytnutí dotace na
výstavbu kanalizace a ČOV a návrhy přednesou na nejbliţším zasedání.
Jitka Bocková zjišťovala další moţnosti získání dotací na výstavbu na Ministerstvu zemědělství, Státním
fondu ţivotního prostředí a Ministerstvu ţivotního prostředí. Na Ministerstvu zemědělství je v přípravě
národní dotační program, není však jasné, kdy bude vyhlášen a jaká budou pravidla. Bylo obci doporučeno
mít připravenu nejen projektovou dokumentaci, ale i vysoutěţeného dodavatele stavby. Platností novely
zmíněného zákona od 1.4.2012, kterou se neúměrně prodlouţí doba výběru dodavatele a bude velmi sloţité
i nastavení profilu zadavatele v patřičném elektronickém nástroji odpovídajícímu nově platné legislativě, by
mohlo dojít k časovému prodlení. K novele nejsou zatím vydané prováděcí předpisy, takţe v zadání veřejné
zakázky po nabytí účinnosti zákona je snadné udělat fatální chybu. Z uvedených důvodů Jitka Bocková
v souladu se Směrnicí č. 1/2009 pro zadávání zakázek malého rozsahu Obcí Dřínov, čl.3, provedla
zjednodušený písemný průzkum cen uspořádání zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
v platném znění o veřejných zakázkách.
Na poptávku reagovaly pouze dvě firmy, které zaslaly nabídku a návrh mandátní smlouvy. Otidea, a.s. nemá
ceny jasně stanovené, pouze základ a k tomu velmi těţko dopočitatelné vícepráce, které budou záviset na
rozsahu zakázky. Stavební poradna, spol. s r.o. předloţila mandátní smlouvu srozumitelnější s jednotnou
cenou, proto byla zastupitelstvem vybrána.
Pan Lorenc se zeptal, jakým způsobem se můţe stavební firma do výběrového řízení přihlásit. Ing. Měřínský
sdělil adresu portálu Věstníku veřejných zakázek.
Zastupitelstvo usnesením 13/2 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0) schvaluje podpis mandátní smlouvy
se Stavební poradnou, spol. s r.o. za účelem uspořádání zadávacího řízení na zhotovitele díla na akci
„Výstavba kanalizace a ČOV Dřínov“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění.
K bodu 2
Kontrola plnění usnesení
3/18 – Martinu Ševicovi a Jitce Bockové
prosazovat v rámci řízení o rozšíření dobývacího prostoru Hostín poţadavky stanovené zastupitelstvem
obce v usnesení 3/9 a bodu 6a zápisu ze zasedání zastupitelstva z 19.12.2006, zvl. změnu trasy dopravní
obsluţnosti pískovny tak, aby vedla mimo zastavěné území obce Dřínov
trvá, zplnomocněncem Ing. Teplým byla dne 27.7.2011 předána částečná dokumentace ke změně rozšíření
DP Hostín, která byla k 31.7.2011 předloţena OBÚ Kladno.
Termín: do skončení ÚŘ pro rozšíření dobývacího prostoru Hostín
40/14 Jitce Bockové a Petrovi Švehlovi
dohlíţet na ukládání zeminy na p.PK 627
Trvá, panem Hovorkou byl sloţen na pokladnu OÚ doplatek 50.000 Kč, dosud však nedoloţil podklady o
prokázání mnoţství uloţené zeminy.
Terénní úpravy jsou dokončeny dle dohody, bude ještě opravena stopa strouhy, která bude oddálena od
krajnice MK a bude navazovat na stávající strouhu, práce budou dokončeny za příznivého počasí.
Termín: prodloužen do 31. 3. 2012
1
12/7 Jitce Bockové
zadání poptávky zhotovení projektové dokumentace na opravu budovy prodejny s dosaţením úspory
energií.
Splněno. Poptávka vyvěšena 7.3.2012 s termínem podání nabídek do 23.4.2012 do 16 hodin na adresu
Obecního úřadu. Otvírání obálek proběhne na veřejném zasedání zastupitelstva téhoţ dne od 19 hodin.
K bodu 3
Různé
3.1. Ţádost o přerušení nájmu nebytových prostor – hostinec, č.p. 8
Nájemce hospody čp. 8 Lubomír Kincl předloţil ústní návrh na přerušení nájemní smlouvy na dobu jednoho
roku z osobních důvodů. Zastupitelstvo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, je povinno vypsat
záměr pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví obce, bylo dohodnuto, ţe nový pronájem bude uzavřen
dle podmínek a kritérií uvedených v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo usnesením 13/3 (PRO: 5, PROTI: 1 Ševic, ZDRŢEL SE: 0) schvaluje záměr pronájmu
nemovitého majetku obce - nebytových prostor v budově č.p. 8 – hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov
3.2. Program rozvoje územního obvodu Stredoceského kraje – aktualizace 2011
Ministerstvo ţivotního prostředí oznámilo zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje
územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“. Cílem aktualizace je optimalizace regionálního
rozvoje na léta 2014 – 2020 i z hlediska kohezní politiky EU. Aktualizovaný program vychází z řady dílčích
programů, koncepcí a strategií. Obce Dřínov se dotýkají jen body týkající se ÚSESů a VTL plynovodu
Obříství – Veltrusy, které jsou jiţ zapracovány v územním plánu obce, a Letiště Vodochody, které je
zmiňováno jako moţná realizace. Za připomínku však stojí trasa AO II/101, která by v případě realizace
prioritního úseku jen do křiţovatky Úţice (D8) bez pokračování ve směru Neratovice mohla způsobit
dopravní komplikace na silnicích III.třídy přes obec Dřínov.
Zastupitelstvo usnesením 13/4 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0) proto schvaluje připomínky obce
Dřínov k rozčlenění nové trasy AO na prioritní úseky s ohledem na moţnost propojení staré a nové trasy AO.
K bodu 4
Diskuse
Diskuse probíhala v průběhu zasedání a je zaznamenána u jednotlivých bodů zápisu.
Zasedání ukončeno v 20:50 hod.
Zapisovatelka: Květa Havelková
Jitka Bocková
starostka obce
Ověřovatelé zápisu:
Petr Švehla
Martin Ševic
místostarosta obce
Václav Bařtipán
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Podmínky a kritéria pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 8 – hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov
2
Usnesení č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.3.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
13/1
program zasedání
13/2
podpis mandátní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. za účelem uspořádání zadávacího
řízení na zhotovitele díla na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Dřínov“ v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
13/3
záměr pronájmu nemovitého majetku obce - nebytových prostor v budově č.p. 8 – hostinec, st.p.
42, v k.ú. Dřínov
13/4
připomínky obce Dřínov k rozčlenění nové trasy AO na prioritní úseky s ohledem na moţnost
propojení staré a nové trasy AO
Zapisovatelka: Květa Havelková
Jitka Bocková
starostka obce
Martin Ševic
místostarosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Petr Švehla
Václav Bařtipán
3