Manětínský zpravodaj 2015-4-duben

Komentáře

Transkript

Manětínský zpravodaj 2015-4-duben
XLI. ročník
duben 2015 (8. 4. 2015)
MK ČR E 12287
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku dubna. Dnes se chci s Vámi podělit především o tyto záležitosti:
Dotace
Vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ Manětín. Dokončení vybudování zahrady – stavební část
bude v dubnu 2015.
PZAD MK ČR – máme schválenou částku na Střední škarpu na letošní rok ve výši 1.300.000,- Kč.
Připravujeme podklady pro rozhodnutí o dotaci.
MPZ MK ČR – byly nám přiděleny částky 985.000,- Kč pro MPZ Manětín a 200.000,- Kč pro MPZ Rabštejn
nad Střelou. Komise města pro MPZ přidělila tyto částky pro akce Římskokatolické farnosti Manětín.
V Manětíně bude zahájena oprava střechy budovy fary a v Rabštejně bude zahájeno restaurování
varhan. Byly odeslány na ministerstvo kultury podklady pro rozhodnutí o dotaci.
Podali jsme žádost na Plzeňský kraj o dotaci z PSOV na opravu hřbitovní zdi ve Stvolnech. V příštím
měsíci bychom se měli dozvědět, zda byla dotace schválena.
Podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo obrany na opravu válečného hrobu v Manětíně na
Vyšehradě. Dotace by nám mohla být poskytnuta ještě v tomto roce.
Byla podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje na vybavení JSDH obce. Žádáme o cca 90 tisíc.
Podali jsme žádost o dotaci na rybník ve Stvolnech na Státní fond životního prostředí.
Oprava kanalizace a přípojky do čp. 266
V těchto dnech byla dokončena nová vodovodní přípojka a kanalizační přípojka do čp. 266 vedle budovy
Mateřské školy v Manětíně.
Myslivecké dny v Manětíně 2015
Proběhla výstava trofejí a myslivecký sněm OMS v kulturním domě v Manětíně. Jsem rád, že se tyto akce
v Manětíně konaly. Děkuji všem, kdo se zasloužili o tuto akci a o dobrou reprezentaci našeho města.
Rekonstrukce bytů
Byla dokončena rekonstrukce bytu v čp. 257. V těchto dnech se dokončuje rekonstrukce bytového jádra
v dalším bytě. Další rekonstrukce bytů budou pokračovat až v druhé polovině roku.
Radějov – žádost o připojení k elektrické síti
Na žádost občanů a vlastníků nemovitostí v Radějově jsem jednal s ČEZem ohledně možnosti připojení
této části města k elektrické síti a byla podána žádost o připojení lokality. Čekáme na oficiální vyjádření
k naší žádosti.
Stavba roku Plzeňského kraje 2014
Přihlásili jsme budovu Základní školy v Manětíně – čp. 12 do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014.
Výsledky budou známy zhruba v polovině roku.
Spolek pro obnovu venkova – členství
Poslali jsme opakovaně přihlášku do SPOV ČR, protože naše první přihláška se někde zatoulala při
výměně tajemnice spolku.
Luková – 900 let od první zmínky
900 let letos uplyne od 1. zmínky o Lukové, kterou lze najít v zakládací listině kladrubského kláštera. Toto
výročí si připomeneme v pátek na svátek sv. Jiří 24. 4. 2015 od 18.00 hodin v kostele sv. Jiří v Lukové za
účasti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.
Nákup 9-místného automobilu
Byla podepsána kupní smlouva. Auto by mělo být dodáno v průběhu tohoto měsíce.
Nákup nákladního automobilu
Probíhá výběrové řízení. Otvírání obálek se koná v pondělí 13. 4. 2015 od 10.00 hodin v kanceláři
starosty.
Nákup fasádního lešení
Bylo zakoupeno systémové fasádní lešení PERI – 208 m2. Cena lešení byla cca 200 tisíc bez DPH.
Stavební práce v kulturním domě v Manětíně
V uplynulých týdnech probíhaly drobné stavební úpravy uvnitř kulturního domu v Manětíně. Jednalo se
především o místnost, kde byla dříve uložena nádrž na LTO, kterým se v minulosti v KD topilo. Do
místnosti bude instalována dřevěná konstrukce, která prostor rozdělí do dvou podlaží. Tuto místnost
bude využívat MLASK.
Stavební práce v budovách radnice
V těchto týdnech probíhají práce v budovách radnice. Byla provedena rekonstrukce kanceláře
stavebního úřadu včetně nové elektroinstalace, nové podlahy a nového nábytku. Rekonstrukce probíhá
také na chodbě včetně schodiště. Plánujeme v letošním roce ještě provést restaurování fresky nad
schodištěm a ozdobného stropu u vchodu v čp. 89. V příštích dnech bude zahájena rekonstrukce
kanceláře č. 2 našeho úřadu. Rozsah prací bude podobný jako na stavebním úřadě.
Oprava východní škarpy
Obdrželi jsme restaurátorské záměry na sochy, vázy a kamenné prvky. Byla podána žádost o závazné
stanovisko. Plánujeme sochy a vázy sejmout a zahájit obnovu škarpy u pizzerie v letošním roce.
Územní plán Manětín
V těchto dnech probíhá lhůta k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o připomínkách. Lhůta je 30
dnů a začala běžet 11. března 2015. Na příštím zasedání ZM bychom měli projednat rozhodnutí o
námitkách. Poté proběhne opětovné veřejné projednání a po něm ještě poběží lhůta pro podání
námitek. Tyto námitky se ale budou moci týkat pouze 5 bodů, které byly předmětem vznesených
námitek po opakovaném veřejném projednání v únoru letošního roku.
Základní škola Manětín
O jarních prázdninách byla provedena výměna svítidel v několika třídách v budově Základní školy
v Manětíně. Další výměna bude probíhat o letních prázdninách.
Setkání starostek a starostů okresu Plzeň-sever s představiteli Plzeňského kraje a krajského úřadu
v Manětíně v úterý 14. dubna 2015 v kulturním domě od 10.00 hodin.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové války
V pátek 8. května 2015 se bude konat kladení věnců a uctění obětí 2. světové války na těchto místech:
9.00 – u pomníku TGM v Rabštejně nad Střelou
9.30 – u pomníku v Manětíně na Vyšehradě
10.00 – u pomníku v Mezí
10.30 – u pomníku ve Zhořci
Srdečně Vás všechny zvu a prosím, abyste s sebou vzali i děti, abychom je učili dobrému vztahu a úctě
k těmto místům.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 29. dubna 2015 ve Zhořci.
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
2
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Manětín – 25. 3. 2015
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
41/15 - zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje:
42/15 - program 5. zasedání ZM
43/15 - zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou
44/15 - ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Josefa Burdu
45/15 - rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení
46/15 - hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Manětín za rok 2014.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2014, který vede MŠ na účtu 349, ve výši Kč 120.114,68 vrátí
na účet zřizovatele v termínu do 31. 3. 2015.
47/15 - hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Manětín za rok 2014.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2014, který vede ZŠ na účtu 349, ve výši Kč 15.931,94 vrátí na
účet zřizovatele v termínu do 31. 3. 2015. ZM nařizuje příspěvkové organizaci odvod z fondu investic ve
výši 32.828,29 Kč. Prostředky budou poukázány na účet zřizovatele v termínu do 31. 3. 2015
48/15 - Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou BOLID M s.r.o. – revitalizace a obnova historické plochy
– I. etapa – střední škarpa, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
49/15 - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem Karlem Sidorjakem,
která je přílohou tohoto usnesení č. 4 s tím, že služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1000
Kč, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
50/15 - Smlouvu o zabezpečení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady rostlinného původu
s Českým svazem ochránců přírody Manětínsko, IČ 64354768, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Malá velikonoční meditace – Velikonoce jako ten nejmocnější průnik Boží lásky
do tohoto světa
P. MARTIN SEDLOŇ, OMI
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci.
A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.
(Bible – Evangelium podle sv. Jana, 13. kapitola)
Na světě je hodně lidí, kteří se o Boha příliš nezajímají. Neexistuje však člověk, jenž by se nezajímal o
lásku. Tento zájem bývá občas obrácený naruby: hledáme ji tam, kde ji nelze nalézt. Přesto se tímto
citem zabýváme ve všem, co děláme, nejvíce.
Literatura, umění, divadlo, film, všechno se točí, krouží kolem ní a jinak to být nemůže. Touha po ní nám
byla vrozena, prahneme po ní.
Bůh je láska. Kde je láska, je i Bůh. Právě on probouzí hlad po ní a on jediný jej dokáže utišit. I tam, kde
Bůh zůstává neznámý, může být láska mezi lidmi hluboká, pravdivá a věrná. Tehdy je skutečně božská a
má svůj původ v Bohu. Lidské srdce nedojde dokonalého pokoje, dokud nepozná skutečný pramen lásky.
Pramen je nevyčerpatelný. V Bohu vždycky nalezneme více lásky. Právě jeho nekonečnost dokáže utišit
náš hlad. Největší a nejkrásnější lidská láska získá svou pravou hodnotu pouze tehdy, nalezne-li její zdroj.
Bůh nemá v úmyslu uzavřít naše srdce lásce, přátelství, něze a blízkosti druhých lidí. Touží ale otevřít
naše srdce lásce, jež nehasne a neumírá, a tu nalezneme pouze v něm.
(Wilfrid Stinissen)
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
3
Smysl a význam Velikonoc
Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc
židovských.
Židovské Velikonoce (pesach)
Obsahem židovského svátku Pesach je oslava Boha - Zachránce
(Spasitele).
Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití
(exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných
zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu
beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu.
Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez
povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc:
"pesach" - "uchránění, ušetření, přejití".
Křesťanské Velikonoce
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se
stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka,
který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví
o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je
spása".
Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere
na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro
všechny. Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a
vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa
Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.
Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice
Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou. (sv. Augustin)
V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v
zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení
velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na
kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni
síly, důvěry a odvahy.
(Johannes B. Brantschen)
Nebýt ukřižování, mnohé Boží požadavky by nás mohly prostě rozzuřit. Ale Kristus může klást
"nepřijatelné požadavky" - právě tak, jako důstojník může dát rozkaz k útoku na kulometné hnízdo,
pokud on sám útok povede. A na druhé straně Kristus dokáže nabídnout účinnou útěchu a nebude
přitom působit domýšlivě. On může říci: "Vstupuješ do temnoty a jsi plný strachu. Znám ten pocit,
protože sám jsem do té temnoty také vstoupil a měl jsem strach. Byl jsem tam před tebou, vím co tě
čeká, ale znám i cestu ven! Pojď, vezmi mě za ruku a půjdeme společně."
O Velikonocích nás chce Bůh přivést od možností a skutků našich k možnostem svým.
Nemáme právo snít o vzkříšení, pokud nejsme připraveni učinit všechno, co je v naší moci, aby ti, kdo
leží na zemi, směli slavit něco ze vzkříšení již zde a dnes. Pokaždé, když prolomíme krunýř egoismu,
nastává během života vzkříšení. Pokaždé, když si podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé, když
se dělíme s chudými, nastává vzkříšení. K tomuto vzkříšení potřebujeme mnoho odvahy. Pokud se o něj
ale budeme stále znovu pokoušet navzdory všem zvratům, pak můžeme zbytek klidně nechat Bohu.
O Velikonocích nás chce Bůh přivést od možností a skutků našich k možnostem svým.
(Johannes B. Brantschen)
NEBOJTE SE Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od
smrti a podsvětí, kdo je alfou a omegou. A tento někdo je Láska. Jen on se může plně zaručit za slova
"Nebojte se".
(sv. Jan Pavel II.)
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
4
Kino Sokol Manětín
TOMISLAV ŠTIKA
V dubnovém programu naleznete zbrusu novou českou komedii s hvězdným obsazením a film
nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. V květnu, při příležitosti 70. výročí konce 2. světové
války, uvedeme unikátní dokument o manětínském rodákovi Václavu Václavíkovi zvaném „Amerikán“.
Ten během války působil jako tlumočník na pražském Gestapu a po odhalení jeho činnosti pro odboj byl
transportován do koncentračního tábora, kde se dočkal konce války. Společně s dokumentem
promítneme vynikající film Atentát, který věrně a se skvělým hereckým obsazením rekonstruuje události
kolem atentátu na říšského protektora R. Heydricha v roce 1942. Také v tomto filmu vystupuje postava
spjatá s Manětínem. Karel Čurda - „ten, který zradil“ - byl po skončení války zatčen v Manětíně v domě č.
p. 198.
Pátek, 10. 4. 2015, 20.00 hod.
HODINOVÝ MANŽEL (komedie, ČR, 2015)
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka
Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva Holubová, Nina Divíšková, Lenka Vlasáková,
Simona Babčáková, Dana Batulková, Norbert Lichý, Milan Šteindler…
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví
příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují
bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak
rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i
bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku
příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé" a zakrátko si
najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou
zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává
líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh pak graduje nečekanou cestou do
Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno
překvapení. ( H.C.E.)
Pátek, 17. 4. 2015, 20.00 hod.
LEVIATAN (drama, Rusko, 2014)
Režie: Andrej Zvjagincev
Hudba: Philip Glass
Hrají: Vladimir Vdovičenkov, Alexej Serebrjakov, Jelena Ljadova,
Anna Ukolova, Alexej Rozin, Roman Maďanov
Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle
domu, kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství, má
vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce
o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a
odmítá se vzdát. Nejen majetku a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho
již od dětství obklopuje. Vadim se stává stále více agresivním. (Film Europe)
Nominace na Oscara – Nejlepší cizojazyčný film
Pátek, 8. 5. 2015, 20.00 hod. – 70 let od konce 2. světové války
VZPOMÍNKY VÁCLAVA VÁCLAVÍKA (manětínský dokument, 15 min.)
Vzpomínky Václava Václavíka na dětství v Hrádku i v Manětíně a také na druhou světovou válku. Působil
jako tlumočník na pražském Gestapu, odkud vynášel informace pro odboj a po prozrazení prožil konec
války v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho vzpomínání natočil v devadesátých letech režisér
Karoch.
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
5
ATENTÁT (drama, Československo, 1964)
Režie: Jiří Sequens st.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav Mrkvička,
Luděk Munzar, Josef Vinklář, Jiří Kodet
Bezpochyby jeden z nejlepších českých válečných filmů, který patří ke
klasickým dílům tohoto žánru. Dobře napsaný scénář se přesně drží
historických událostí, faktů i mnoha reálných podrobností. Praha, květen
1942. Parašutisté, příslušníci československého západního odboje, spolehlivě
vycvičení ve Velké Británii, spáchají atentát na říšského protektora
Reinharda Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa.
Děj filmu zachycuje přípravu atentátu, detailně jeho provedení i tragické
následky tohoto činu. Atmosféra protektorátu Čechy a Morava je tíživá, což
film věrně zobrazuje dokonalou výpravou. Průběh atentátu i konečný osud
parašutistů, kteří spáchali sebevraždu, byly samy o sobě velmi dramatické. Filmové zpracování toto
drama umocňuje výbornou kamerou, dynamickým střihem v akčních scénách a naprosto přesvědčivými
hereckými výkony. (text nfa)
Pátek, 22. 5. 2015, 20.00 hod.
FOTOGRAF (Česko, 2015)
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková,
Václav Neužil ml., Marika Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel
V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního
života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním
výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly
slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem
Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho
fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v
soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální
obdivovatelky. Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené,
další sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou
budoucnost, posedlé touhou zkrotit jeho svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent i geny.
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který je příjemně
hořkou komedií s erotickými prvky. (Bioscop)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
1. místo v regionálním kole – čtvrtá účast v kole národním!
ING.EVA WOLLRÁBOVÁ (VEDOUCÍ TÝMU)
Yong People in European Forests
V mezinárodní soutěži „Mladí lidé v evropských lesích“ musí její
účastníci prokázat teoretické i praktické dovednosti. Cílem této
soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí
zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit
význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do
které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Při soutěži, kterou v ČR vyhlásil
ministr zemědělství Marian Jurečka, mají mladí lidé od 13 do 19 let navíc možnost diskutovat,
spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky.
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
6
Tak jako v předešlých letech se i letos naše základní škola
zapojila do této mezinárodní znalostní soutěže o evropských
lesích pro mládež – tzv. lesnické olympiády (YPEF). Jde o
znalostní soutěž zaměřenou na žáky a studenty všech
základních a středních škol. Soutěží se ve dvou až tříčlenných
družstvech v kategoriích 13-15 a 16-19 let.
Tým naší školy ve složení Martin Smutný, Markéta Cimlerová
a David Hanus se 24. 3. 2015 zúčastnil regionálního kola
(finále pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj) konaného na
SLŠ ve Žluticích, kde jsme obsadili krásné 1. místo. Vítězství
v regionu nám zajistilo účast v národním kole YPEFU, které
proběhne v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty
lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD
ČZU v Praze) – 29. – 30. 4. 2015. Držte nám palce – máme co
obhajovat – vloni jsme republikové finále v kategorii mladších
vyhráli.
(více na www.ypef.eu; www.ypef.cz, www.cesles.cz )
Na fotografii zleva: David Hanus (7. třída), Markéta Cimlerová (8. třída), Martin Smutný (9. třída).
Poděkování za brigádu
TOMISLAV ŠTIKA
Kos Manětínský děkuje svým přátelům a mladým hasičům ze SDH Manětín za významnou pomoc při
obnově staré cesty "Ke kanapíčku". První část cesty od koupaliště podél "lipského" potoka ke "Švendům"
byla vyčištěna a již nyní nabízí překrásnou procházku. Na dalších úpravách cesty budeme v rámci
možností průběžně pokračovat.
Několik důležitých informací
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE, WWW. HZSPK.CZ
VYPALOVÁNÍ POROSTŮ A SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ
● zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování porostů
fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí
fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní
delikt pokuta až do výše 500.000,- Kč.
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
7
● při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané trávy) jsou právnické
a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti může být uložena opět pokuta až
do výše 500.000,- Kč.
● fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly HZS.
Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru.
● k oznámení nepoužívejte číslo tísňového volání, ale telefonní číslo 950 330 110, popř. opakované
pálení můžete hlásit po zaregistrování na webových stránkách paleni.hzspk.cz. Při ohlášení je třeba uvést
místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární
opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.
PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu (listí, klest, shrabaná tráva apod.)
dodržujte tato pravidla:
● Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
● Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné
hasební látky.
● Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či
líh.
● Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
● Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa,
stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo
na strništi.
● Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
● Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu
rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
● Povinnosf občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší,
zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
● Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112
nebo 150 !!!
Soutěž na podporu českých výrobků
MARIE VRÁBELOVÁ – SPOTŘEBITEL NET
Společnost Český výrobek v rámci svého dlouhodobého programu spouští
zajímavou zákaznickou soutěž od 30. 3. 2015 do 26. 6. 2015 na podporu prodeje
českých výrobků. Cílem akce je:
− podpora a propojení potravinářské a nepotravinářské výroby i sektoru služeb (lázně) v České
republice jako správné myšlenky
− zvýšení prodeje českých výrobků
− podpora českých výrobců a naší ekonomiky
− zvýšení povědomí o značce pro potravinářské i nepotravinářské produkty „Český výrobek“
− šíření osvěty týkající se českých výrobků
Velké množství hodnotných cen věnovali do soutěže partneři - držitelé Certifikátu Český výrobek.
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
8
Hlavní cena soutěže
Luxusní dovolená v novém lázeňském komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech v hodnotě přes
86 tisíc Kč. Kde v rámci pobytu budete všemožně hýčkáni a rozmazlováni například projížďkou luxusní
limuzínou.
Pravidla akce
• soutěžící nakoupí libovolný produkt označený výše uvedeným logem Český výrobek
• zaregistruje svůj slogan na téma český výrobek na stránkách www.soutezceskyvyrobek.cz .
• po ukončení soutěže ohodnotí pětičlenná porota slogany, které budou hodnoceny na základě
originality a kreativity
• výhru a další ceny získají soutěžící s nejvyšším počtem bodů
• v čele poroty zasedne doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PH.D prezidentka ČMS
Pravidla a podrobnosti o akci najdete na výše uvedených stránkách: www.soutezceskyvyrobek.cz
Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, JOSEF GILBERT MATUŠKA
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme všechno
dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let! Jubilanti v měsíci dubnu:
Jiřina Plavcová z Manětína (88 let), Libuše Kudrnová z Vladměřic (75 let), Jiřina Bláhová z Manětína (89
let), ing. Jaroslav Mikeš z Manětína (70 let), Karel Mašek z Manětína (75 let), Božena Barchanská
z Manětína (75 let), Hedvika Trylčová z Manětína (84 let), Jan Václavík z Kotanče (70 let), Jarmila
Burešová z Manětína (89 let) a Jaroslava Pešíková z Vladměřic (70 let).
Výročí svatby
KATEŘINA JURSOVÁ
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“
Robert Fulghum
Dne 24. 4. moji rodiče Jan a Ludmila (rozená Andělová) Jursovi oslaví 50leté výročí svého sňatku, který
uzavřeli v manětínské obřadní síni.
Z kultury, obchodu a jiné informace
Odpověď města na podnět občanů
Město obdrželo v loňském roce žádost od
občanů ve věci nalezení určitého kompromisu
při pořádání letních kulturních akcí na hřišti
v Manětíně, a to zejména při rušení nočního
klidu, kdy akce s velmi hlasitou hudbou trvají až
do půl čtvrté ráno. Občané navrhli ztišení
reprodukované hudby po 22.00 hodině a po
24.00 hodině vypnutí reproduktorů a o zajištění
informování veřejnosti o
konání akcí
v dostatečném předstihu.
Duben 2015
Starosta
města
záležitost
projednal
s potencionálními pořadateli akcí na hřišti,
kterými jsou převážně TJ Sokol Manětín a SDH
Manětín. Bylo přislíbeno hlášení pořádání akcí
včas, určení osoby zodpovědné za konání akce a
respektování požadavku občanů při použití
reprodukované hudby.
Pouťová taneční zábava
SDH Mezí pořádá dne 25. 4. 2015 od 20.00
hodin v KD Mezí taneční zábavu.
Hraje skupina Ametyst.
Manětínský zpravodaj
9
Výstava Křížová cesta dnešních dnů
Národní památkový ústav, zámek v Manětíně
Vás srdečně zve na výstavu Ladislava Nouzecká Křížová cesta dnešních dnů.
Výstava potrvá do 31. 5. 2015.
Otevírací doba:
duben SO, NE, SV 10. 00 - 17. 00 hodin
květen ÚT - NE 10. 00 - 17. 00 hodin
Upozornění na vysílání dokumentu
V TV Noe bude ještě několikrát vysílán
dokument o kostele sv. Barbory v Manětíně
v cyklu Zachraňme kostely.
St 8. 4. – 16.05 hod.
Čt 9. 4. – 8.25 hod.
Pá 10. 4. – 6.20 hod.
So 11. 4. – 9.30 hod.
Pracovní nabídka
ZDV Manětín přijme do pracovního poměru
traktoristu do živočišné a rostlinné výroby.
Informace na tel. č. 373 392 321.
Změna ordinačních hodin praktického lékaře
Dne 24. 4. /pátek/ není ordinace praktického
lékaře MUDr. Stehlíka v Manětíně.
Zastupuje MUDr. T. Křiklán, v ordinaci v Dolní
Bělé od 8.00-12.00 hod.
Návštěvy lze nahlásit na tel. č. ordinací
Manětín
373 392 246 nebo
Dolní Bělá 373 394 258
nehtové studio – Š. Kleinová, Manětínské
uzeniny – Vl. Jirgl, Žihelský statek a.s. – Stvolny,
JVK Lité, s.r.o., J. Včelák – soukromá osoba, R.
Václavíková – soukromá osoba, SDH Manětín.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
černý, žlutý, modrý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček 14 - 19 týdnů, cena 149 – 180
Kč/ks, dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční
ve čtvrtek 23. dubna v 16.30 hodin
v úterý 5. května ve 13.00 hodin
ve čtvrtek 21. května v 16.30 hodin
v sobotu 6. června ve 13.00 hodin
Místo prodeje – Manětín u pošty
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 – 16.00
hod. Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Výkup kožek
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 2. 5. 2015 od 14.00 hod.
Králičiny 20 Kč, koziny 30 až 80 Kč.
Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová.
Tel. 415 749 562, mob. 723 763 418.
Řidiči P O Z O R
Poděkování – 3. ples Pečovatelské služby
Od 1. dubna již lze přezout na letní pneumatiky Města Touškov
pneumatiky BARUM a mnohé další. Např.
V sobotu 15. 3. 2014 se konal v Kozolupech již 3.
155/70 R13 FIESTA
NC 1020 PC 890
ples Pečovatelské služby Města Touškov.
165/70 R13 FAV. FEL NC 1180 PC 890
Večerem provázel Petr Handl z Českého rozhlasu
165/70 R14 FAB
NC 1260 PC 950
Plzeň. Na začátku večera vystoupily nestárnoucí
185/60 R14 FAB. OCT. NC 1670 PC 980
Bábidou. Obě vystoupení zanechala ve všech
195/65 R15 OCT.
NC 2060 PC 1195
návštěvnících hluboký dojem.
205/55 R16 OCT.
NC 2550 PC 1590
Výtěžek plesu bude použit na provoz CPOS.
Dále také nabízíme kvalitní tuzemské protektory
Rádi bychom tímto poděkovali všem sponzorům
většiny rozměrů od 670 Kč/ks.
za jejich dary do tomboly.
Při nákupu 4 ks ALU disků platí přezutí +
www.pecovatelskasluzba.cz
vyvážení + plyn (dusík, argon) zdarma.
Seznam sponzorů:
Akce na ALU disky: např.
Město Manětín, Biomoštárna Stvolny, Zámek
5,5x14“ FAB. 1 ks NC 2100 PC 1700 Kč
Manětín, ZDV Manětín, Lékárna Na Vyšehradě,
6,5x15“ FAB. 1 ks NC 2250 PC 1850 Kč
Manětín, Domácí potřeby Benešovi, FANDY
7,0x16“ OCT. 1 ks NC 2350 PC 1950 Kč
Manětín, Smíšené zboží U Nováků, Pneuservis J.
Možnost objednat jakékoliv pneu. značek a
Barchanski, Zámecká restaurace Manětín, TAZ
rozměrů.
Manětín – F. Janouškovec, Pedikúra, masáže,
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
10
Výzva občanům
Vzhledem k tomu, že se v Manětíně na
veřejných prostranstvích a zvláště na chodnících
objevují výkaly od psů, vyzýváme občany venčící
psy, aby po nich uklízeli.
Nabízíme jeté, dovezené pneumatiky
– vzorek 80–90 %
- super ceny
Barchanski Jiří, Manětín 161
Tel. 373 315 680, mob. 736 480 181
Přehlídka trofejí
Koncem března se uskutečnila v KD Manětín
největší chovatelská přehlídka trofejí v
Plzeňském kraji.
1Pohled na trofeje
Foto Ladislav Dobrý
Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Manětín
11. 4. SO
Křelovice - Manětín 16.30
19. 4. NE
Manětín Zbůch 17.00
25. 4. SO
Nečtiny - Manětín 17.00
3. 5. NE
Manětín Trnová 17.00
Ing. Dana Krepindlová /roz. Holotová/ 777 023
423, asistentka: 723 335 615
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89, Manětín 33162
/ v budově MÚ 1. patro /
Pondělí : 10 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
Středa: 10 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
Otevírací doba kancelář PLASY:
Plasy 41, Plasy 331 01
/vchod zezadu za budovou kina /
Úterý: 10 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je i osobní
návštěva u klienta.
Nabídka a servis klientům:
- životní, úrazové a dětské pojištění
- povinné a havarijní pojištění aut
- pojištění domácnosti, staveb a odpovědnosti
- cestovní pojištění
- penzijní připojištění, stavební spoření, investice
- hypotéky, úvěry a jejich pojištění
- kompletní poradenství a servis v této oblasti
- pomoc při hlášení pojistných událostí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS THERM s.r.o.
Dodavatel tepelného čerpadla na MŠ Manětín
Najdeme optimální řešení pro vytápění i Vám..
•
•
•
•
•
www.kstherm.cz
Duben 2015
Tepelná čerpadla
Solární systémy
Automatické kotle na tuhá paliva
Rekonstrukce koupelen a rozvodů vody
Rekuperace
mail: [email protected]
tel: 602 150 330
Manětínský zpravodaj
11
w
Redakce
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík a Jana Bláhová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška,
Eva Vaňková, P. Martin Sedloň, OMI, Tomislav Štika, Eva Wollrábová, Marie Vrábelová, Marie Kleinová a
Kateřina Jursová. Všem děkujeme! Příspěvky do květnového čísla nám prosím zasílejte do 30. dubna
2015 na adresu [email protected]
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
12
Duben 2015
Manětínský zpravodaj
13

Podobné dokumenty

Manětínský zpravodaj 2016-2-únor

Manětínský zpravodaj 2016-2-únor evropských lesích pro mládež – tzv. lesnické olympiády, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Jedná se o znalostní soutěž zaměřenou na žáky a studenty všech základ...

Více

Manětínský zpravodaj 2015-5

Manětínský zpravodaj 2015-5 Dobře napsaný scénář se přesně drží historických událostí, faktů i mnoha reálných podrobností. Praha, květen 1942. Parašutisté, příslušníci československého západního odboje, spolehlivě vycvičení v...

Více

Manětínský zpravodaj 2015-3-březen

Manětínský zpravodaj 2015-3-březen Pátek, 10. 4 .2015, 20.00 hod. HODINOVÝ MANŽEL (komedie, ČR, 2015) Režie: Tomáš Svoboda Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva Hol...

Více

Kompletní program v PDF

Kompletní program v PDF Hubert Monteilhet. Režie: Christian PETZOLD. Kamera: Hans Fromm. Hudba: Stefan Will Hrají: Nina Hossová, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorfová, Michael Maertens Teskné existenciální drama ženy, která...

Více

Manětínský zpravodaj 8/2013

Manětínský zpravodaj 8/2013 Protože se na to často ptáte, rád bych Vás seznámil s dotacemi na obnovu kostelů. Kostel sv. Barbory v Manětíně. Farnost obdržela dotaci na kostel sv. Barbory z Programu Záchrany architektonického ...

Více