Historia Slavorum Occidentis, 2014, č.1

Komentáře

Transkript

Historia Slavorum Occidentis, 2014, č.1
HrsnoRrA
SLAVoRUNÁ
OeeIDED$:rus
CZASOPI SMO HISTORYCZNE
ČasoPIs
HIsToRIcrÝ
EilrsroRrA
SuavoRunfi
@cerDENWs
ďffiurszoleh t
Repa Naurowe/VĚorcre neoe
Petr Vorel (Pardubice) - przewodnicz4cy/předseda,Krzysztof Mikulski
(Toruír) - wiceprzewodniczacy/místopředseda,Christoph Augusýnowicz
(Wien), Antoni Barciak (Katowice), Darius von Gůtťner-Sporzpíski
(Melbourne), Eduard Muehle (Můnster), Jaroslav Pánek (Praha)'
Stanislaw Pijaj (Kraków), Leonid Zaszkilniak (Lviv)
naoe
ZrspÓr nrparcyJt.w,/RrperČNí
Józef Dobosz (Pomar1) - redaktor naczelny/šéfredaktor'Roman Baron
(Praha) - z-ca redaktora/zástupce šéfredaktora,Rastislav Kožiak
(Banská Bystrica) - z-ca redaktora/zástlpcešéfredaktora,Mafin Čapslcy
(Opava), Damian Srymczak (Poznari)
Sr'rnrranzr/Ta'rMNÍcI
Maciej Majewski (Toruá), Marzena Matla (Poznarí), Ienka Németh
Vítová (Pomaá)
Rroerc]e rrcnNlczNa/TrcrrNlcKÁ
RafalMikulski
REDAKcE
Konrrre/Konrrnna
Sylwia Sass
Lenka Németh Vítová
,,HistoriaSlavorumoccidentis''ukazujesiqiako pólrocznikhistoryczny
půlročník
,,HistoriaSlavorumoccidentis''je vydávániako historicloý
@ Copyright by Wydawnictwo Adam Marszalek
Toruí2074
ISSN2084-1213
-O79-5
ISBN978-83-8079
Wydawnictwo prowadzi sprzedaŽwysylkow4:
tel./fax 56 648 50 70, e-mail: [email protected],pl
\ÁIypawNIcrwo Apalr Mlnszerex, ul. Lubicka 44, 87-7oo Torút
te|.56 660 81 ó0, e-mail [email protected], www.marszalek.com.pl
Drukarnia nr 2, ul. Warszawska 52,87-148 Lysomice, tel. 56 678 34 78
[email protected]
(Józef
Wstqp
Dobosz)
[email protected]ÍMfl'?WffiMM
PeterBystriclrý
Kresťanstvo
u Germánov
v Karpatskejkotline
v 6, storočí,..,,,,,,
73
Ján Steinhůbel
n1
Kresťanstvo
medziVeťkouMoravou
allhorskom,
otukakontinuiýa diskonhnuity,,,,,,..,.,,,,
AL
li"uncent
Múcska
Brunoz Querfurht
aUhorsko,.,....
61,
Marie Bláhová
Haýografiev
10,a 11,století,,,,,,,',,,,,
73
JacekSzpak
MyšIspolecmo-poliýczna
i gospodarcza
(1803-1878)
ksigciaLeonaSaptehy
RyvardTomczyk
Dyslrusja
nad'reformqadminktraqipublicmejw
Austríinapoczqtkufr(wieku,,,,,,,,,,,,',,,,,,,
118
MarekŽejmo
DrugaDywizjaStrzelców
gen,hugar-Ketlinga
heszych
internowana
w Sulajcarii
podcusIIwojnyšwtatowej,,,,',,'
134
4
sPIsTREŠCI
[email protected]|r&
AdamHudek
DušanŠkvarna,
na Slovensku,
a pamiih19,a 20,storočia
Cytila Metod v historickom
vedomí
154
2013(Miroslavtyý) ,,..,'',,,..,'',,....,,,,
Historický
ústav
Slovenskej
akadémie
vied,Brahslava
IngridKušniráková
a kol.
svet,, Integračný
a mobilizačný
sprievode
a rozsviehme
v nocivo fak|ovom
,,Výdeme
ýmam
akadémte
wed,Bratislava2012
slávností
v živote
spoločnosh,
Historický
ustavSlovenskq
(Dušan
ŠWarna),,,,,,,,,....,',,,
158
EIL&wdhnb
- podobieňstwa,
perspekffi,
Pomart
Europa
9 maja2014roku
Yanfumqa
Šrodkowa
róžnice,
(lakub
162
Wojtczak)
......,,......,,,..
25hnetnia2014roku
Budapeszt
Crwarta
Migd4narodowa
Konferencja
Mhodych
Slawtstów,
(Rob
ertTomczak,
JakubWoltuak)
loo
Wykz skótów
169
Informacje
dlaautorów..''
171
proautory.,....
Informace
774
Uvod(JózefDobosz)
[email protected]
PeterBysfuic\ý
Křuťanství
u Germdnův
Yarpatskékotlině
v ó. století
13
Ián Steinhiibel
Wesťanství
meaVelkouMoravou
aUherskem,
otázkakonhnuitv
a dkkontinuify......'''....'''.
VincentMúcska
Brunoz Querfurtu
aUhersko
,,,.,,.
61
Marie Bláhová
Hagtografie
v 10'a 11,století,,,,,,,,,,,,,
facekSzpak
baáIně-polihcké
(1803-187
a hospoddřské
idejeknížete
LeonaSapiehy
8)
91
RyszardTomcý
Diskuse
o reformě
veřejné
administrace
v Rakousku
na začdtku
20,století,,,,,,,,
118
MarekŽejmo
Druhádivizestřelecké
pěchoýgen,fuugar-Ketlinga
internovaná
ve Šýcarsku
během
2, světovéválky
134
OBSAH
m'ťřJffir€
AdamHudek
DušanŠkvarna,
ustav
msku,Htstonchý
na SIov
a p amdti19, a 20,storočia
v edomí
d v htstoickom
Cynta Meto
154
2013(MiroslavLysý),,,,,,,,,,,,.'
akademie
vted,Brahslava
Slwenskq
a kol.
IngridKušniráková
amobi|izačý
svet,,,Integračný
arozsviettme
spnevode
nocívo
ýmam
,Výdmtv
fak|ovom
2012
Braťtslava
akadémievted,
Slovnskq
ustav
Histoncký
živote
spoločnosti,
slávnostív
(DušanSharna)
158
WW
Konf
erenceEuropaŠrodkowa-podobiertstwa,róŽnice,perspebywy
- podotnosti,
2014(Jakub
Wojtczak)162
perspektivy],
Pomaíl
9,Wěttta
rozdíIy,
Ewopa
[StŤední
ermcemladýchslavistů,Budapešť25,dubna2014
Čtvrtameanúrodníkonf
766
(Rob
nt Tomczak,
JalubWoltcak)
2kratek........,...
Seznam
169
dlaautorów....
Informacie
177
proaut0ry.,....
Informace
774
.:{istoria Slavorum occidentis'', periodikum určenévšembadatelům,kte:: se r'ěnujíminulosti a kultuře střední Evropy a připravovanéspolečněpol;rr.mi, českýmia slovenskýmivědeckými pracovníky,zahajujerok 2014 čís':::: věnovaným předevšímnejstaršímdějinám našeho regionu. Ze sedmi
:'anků,kteréčtenářůmpředkládáme, se totiž čtyři texty, jejichžautory jsou
iijci ze Slovenskaa Českérepubliky, týkajíotázek spojenýchs počátkykřes:a:ství na územídnešnístředníEvropy (6,-77,století).Peter Bystrický (His::::cky;ústav Slovenskejakadémievied, Bratislava) připravil rozsáhlý text
:.a :ema křesťanstvíu Germánů v l(arpatskékotlině v ó. století,Ján Stein-;:e1 (Historický ústavSlovenskejakadémievied, Bratislava)zaměřil pozor:.:5: na formování se křesťanstvína tomto uzemív době zániku velkomo:ai.;xe a vzniku uherskéstátnosti. Vincent Múcska (Katedra všeobecných
]t.::, Univerzita l(omenského,Bratislava) popisujevztah Bruna z Querfur:. .<Uhersku, a Marie Bláhová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pra-: představujepanoráma hagiografickýchděl 10' a 11. století,včetněobra:. :cČátkůtohoto žánru latinskéhopísemnictví.
f,aIšíčlánky tohoto číslase týkají dějin 79. a 20, století.Jacek Szpak
'--:.:ir.ersytet
Šl4ski,Katowice) analyzuie sociálně-politickéa hospodářské
--.::.}. knížeteLeona Sapiehy(1803-1878),RyszardTomczyk (Szczecin)se
i::-::e problematicereforem veřejnéadministrace v Rakousku těsně před 1.
: .t:ci.ou válkou, Marek Žejmo (Uniwersytet Gdaáski) zkoumá osudy Druhé
::,-':t střelecké
pěchotygen. Prugar-I(etlingaběhem jejíinternace ve Švýcarrr - Toto čísločasopisudoplňují dvě recenze slovenskýchhistoriků, Mirol.:; e Lvsého(Právnická fakulta Univerzity Komenského,Bratislava) a Du'"a:a Škr'arny(Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) a
;: :rrávy ze studentsko-doktorandskýchkonferencízaměřených na dějiny
10
Úvoo
a kulturu našíčásti Evropy' První zpráva, jejimž autorem je Jakub Wojtczak
(Uniwersytet im. A' Mickiewicza, Poznaň), informuje o konferenci, která se
konala v Institutu dějin Univerzity A, Mickiewicze v Poznani (StředníEvropa - podobnosti, rozdíly,perspektivy,Poznaň 9' května 2014) a která souvisí s rozvojem a propagacístudijního oboru ,,fiIologicko-historickástředoevropská studia'' (referáty zprvní konferenceviz HSo 2073, č,1). Ve druhé
zprávě referujíjejí autoři, Robert Tomczak a jakub Wojtczak (Uniwersytet
im. A' Mickiewicza, Poznari), o posledním ze slavistických setkání studentů a doktorandů,která jižněkolik let organizujeInstitut slavistiky a baltistiky Univerzity Loránda Eótvóse v Budapešti(Čtvrtámezinárodní konference
mladých slavistů,Budapešt'25.dubna 2074).
)iž tradičně připojujeme pozvání ke spolupráci při tvoření časopisučlánky,recenze azprávy z důležitýchvědeckých,populárněvědeckýcha kulturních událostív našem,čitéžo našemstředoevropskémregionu přijímáme na redakčníadrese.
JózefDobosz