Pracovní listy logistika

Komentáře

Transkript

Pracovní listy logistika
WORKSHEET: LOGISTICS – BANKING SERVICES
– A PERSONAL ACCOUNT
PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA – BANKOVNÍ SLUŽBY
– OSOBNÍ ÚČET
 1. Úloha – Slovní zásoba
Spojte české výrazy s jejich anglickými ekvivalenty (správný výraz 1 bod).
1) kontokorent
A) bank service fees
2) termínovaný vklad
B) specimen signature
3) poplatky za bankovní služby
C) depositor
4) výpovědní lhůta
D) money order
5) vkladatel
E) balance
6) složenka
F) bank overdraft
7) podmínky
G) term deposit
8) zůstatek na účtu
H) conditions
9) podpisový vzor
I) form
10) tiskopis
j) notice of termination
–1–
 2. Úloha – Obrázek
Co vidíte na obrázku? Popište anglicky (správný výraz 1 bod).
1)
6)
......................................................................................
......................................................................................
2)
7)
......................................................................................
......................................................................................
3)
......................................................................................
4)
......................................................................................
5)
......................................................................................
–2–
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Přečtěte si krátký text a doplňte slova z tabulky (správný výraz 2 body).
How to use an ATM?
Do you know what the abbreviation (1)................................... means? Well, this abbreviation means
Automatic Teller Machine. This machine can dispense cash (money) to (2)................................... ATM is
a very convenient and comfortable way how to take out money from an (3)................................... And
how to use an ATM? It is very easy. You have to:
•
(4)................................... your card
•
(5)................................... your PIN number
•
(6)................................... the service – e.g. (7)...................................
•
select any (8)................................... of money you want to (9)...................................
•
enter the amount
•
select YES if you require the receipt, NO if you don´t
•
take your money
•
(10)................................... your card
withdraw, ATM, insert, pick up, withdrawal, select, amount, account holders, enter, account
–3–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný překlad 3 body).
1)
Mohu touto kartou platit v obchodě?
2)
První vklad je 500 Kč.
3)
Můžete mi říct, kdy mi kartu zašlete?
4)
Rád bych si zřídil elektronické bankovnictví.
5)
Poštovní spořitelna nabízí konto pro děti do 18 let.
6)
Co potřebuji k založení účtu?
7)
Vyžaduje se podpisový vzor?
8)
Zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
–4–
 Klíč
1.
1) F, 2) G, 3) A, 4) J, 5) C, 6) D, 7) H, 8) E, 9) B, 10) I
2.
1) Logo banky/bank logo, 2) EMV čip/EMV chip, 3) Hologram/hologram, 4) Číslo kreditní karty/
card number, 5) Logo vydavatele karty/card brand logo, 6) Platnost karty/expiration date,
7) Jméno majitele karty/cardholder´s name
3.
(1) ATM, (2) account holders, (3) account, (4) insert, (5) enter, (6) select, (7) withdrawal
(8) amount, (9) withdraw, (10) pick up
4.
e.g.:
1)
Can I use this card to pay for goods at shops?
2)
The initial deposit is 500 CZK.
3)
Could you tell me when the card will be sent to me?
4)
I would like to established electronic banking services (internetbaking).
5)
The Postal Savings Bank offers an account for children up to the age of 18.
6)
What do I need to open/established an account?
7)
Do you require an account specimen signature?
8)
The legal representative submits the ID card.
–5–
WORKSHEET: LOGISTICS – LETTER AND PARCEL
DELIVERY SERVICES
PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA – DORUČOVÁNÍ LISTOVNÍCH A BALÍKOVÝCH ZÁSILEK, DODÁVACÍ SLUŽBA
 1. Úloha – Slovní zásoba
Napište anglické ekvivalenty k těmto českým výrazům (správný výraz 1 bod).
1) oznámení a dodání zásilky elektronickou zprávou......................................................................................
2) zmocněnec........................................................................................................................................................
3) výzva k vyzvednutí zásilky................................................................................................................................
4) dodací doklady..................................................................................................................................................
5) nedoručitelná zásilka.......................................................................................................................................
6) dodávání poštovních zásilek...........................................................................................................................
7) oznámení o příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou.............................................................
................................................................................................................................................................................
8) zákonný zástupce.............................................................................................................................................
–6–
 2. Úloha – Obrázek
Co vidíte na obrázcích? K jednotlivým obrázkům napište anglicky nejvhodnější výraz (správný výraz 1 bod).
A)
A)
.......................................................................
F)
B)
.......................................................................
C)
.......................................................................
B)
G)
D)
.......................................................................
E)
.......................................................................
C)
F)
H)
.......................................................................
G)
.......................................................................
H)
D)
I)
.......................................................................
I)
.......................................................................
E)
–7–
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Přečtěte si krátký text a doplňte slova z tabulky (správný výraz 2 body).
A Registered Letter
This is a (1)................................... that is used for sending the things of some value or importance, e.g.
documents. A registered letter can be post at any post office. If you want to send a registered letter,
you must fill in the (2)................................... of posting (Posting (3)...................................). The address must
be written clearly without (4)................................... If you want to send a letter (5)................................... to
an individual only, you have to order the delivery to (6)................................... in person only. If you want
to be informed about delivering the letter to the (7)..................................., order the service called An SMS
or email (8)................................... on delivery.
certificate, addressed, corrections, alert, recipient, addressee, service, form
–8–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný překlad 3 body).
1)
Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2)
Mohl/a byste předložit váš občanský průkaz?
3)
Očekávám balík z Polska.
4)
Prosím, vyplňte tento formulář.
5)
Promiňte. Kde je nejbližší pošta?
6)
Kolik stojí poštovné?
7)
Kdy to bude dodáno?
8)
Bude to dodáno zítra.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
–9–
 5. Úloha – Gramatika
Vyberte správnou předložku (správný výraz 1 bod).
1.
parcel delivery................................... post office
A) with
2.
certificate................................... posting
A) of
3.
label................................... the item
A) with
4.
cash................................... delivery
A) off
5.
Fill................................... the form, please.
A) in
6.
delivery................................... postal items
A) on
7.
The item is addressed................................... you.
A) with
8.
a confirmation................................... the payment
A) about
B) to
B) off
B) on
B) on
B) on
B) off
B) to
B) by
C) on
D) at
C) about
D) on
C) of
D) at
C) with
D) without
C) with
D) at
C) in
D) of
C) about
C) to
– 10 –
D) on
D) of
 Klíč
1.
1) email alert of delivery, 2) authorised person, 3) the notice to collect the item, 4) delivery documents, 5) undeliverable article, 6) delivery of postal items, 7) SMS alert of arrival, 8) legal representative
2.
1) a letter/an envelope, 2) an address tag, 3) a (postage) stamp, 4) a stamp, 5) a delivery man/
a parcel delivery man, 6) a parcel, 7) urgent – spěšně, 8) air mail – letecky, 9) fragile – křehké
3.
(1) service, (2) certificate, (3) form, (4) corrections, (5) addressed, (6) addressee, (7) recipient
(8) alert
4.
e.g.:
1)
Good morning/afternoon. Can I help you?
2)
Could you submit your ID card?
3)
I am expecting a parcel from Poland.
4)
Please, fill in this form.
5)
Excuse me. Where is the nearest post office?
6)
How much is the postage?
7)
When will it be delivered?
8)
It will be delivered tomorrow.
5.
1H, 2G, 3E, 4B, 5A, 6C, 7D, 8F
– 11 –
WORKSHEET: LOGISTICS – POSTING LETTERS AND
PARCELS AT A POST OFFICE
PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA – PODÁNÍ LISTOVNÍCH
A BALÍKOVÝCH ZÁSILEK U PŘEPÁŽKY POŠTY
 1. Úloha – Slovní zásoba
Napište anglické ekvivalenty k těmto českým výrazům (správný výraz 1 bod).
1) balík na poštu....................................................................................................................................................
2) doporučená zásilka..........................................................................................................................................
3) cenný balík.........................................................................................................................................................
4) cenné psaní.......................................................................................................................................................
5) podací lístek......................................................................................................................................................
6) obyčejný balík....................................................................................................................................................
7) potvrzení o podání...........................................................................................................................................
8) zkrácená odběrní lhůta....................................................................................................................................
– 12 –
 2. Úloha – Obrázek
Přiřaďte klíčová slova k šipkám (správný výraz 1 bod).
1
2
3
4
5
6
1)
6)
......................................................................................
......................................................................................
2)
......................................................................................
3)
......................................................................................
4)
......................................................................................
5)
......................................................................................
– 13 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Přečtěte si krátký text a doplňte slova z tabulky (správný výraz 2 body).
How to write an address on an envelope?
There are some rules when addressing (1)................................... letters. To write an address correctly,
you have to:

write the address correctly:
•
the full name of the (2)...................................
•
the name of the street
•
the number of the house
•
the city/town/village
•
the (3)...................................
•
the country (if necessary especially in an (4)................................... address)

write (5)...................................

write without (6)...................................

use a pen (no (7)................................... or a pencil)
clearly, addressee, postcode, domestic, correction, international, red ink
– 14 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný překlad 3 body).
1)
Mohl/a byste to zopakovat, prosím?
2)
Rád/a bych posla/a tento dopis do Německa.
3)
Mohu dostat známku na Slovensko?
4)
Kolik stojí poštovné?
5)
Kolik stojí doporučený dopis na Slovensko?
6)
Kolik bude stát balík do Ruska?
7)
Položte ten balík na váhu, prosím.
8)
Prosím, uveďte celou adresu.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
– 15 –
 Klíč
1.
1) parcel delivery to post office, 2) registered mail, 3) insured parcel, 4) insured letter,
5) posting form, 6) ordinary parcel, 7) certificate of posting, 8) shorter collection time
2.
1) sender´s address, 2) stamp, 3) postage stamp, 4) recipient´s name and surname,
5) way of posting, 6) recipient´s address
3.
(1) domestic, (2) addressee, (3) postcode, (4) international, (5) clearly, (6) corrections, (7) red ink
4.
e.g.:
1)
Could you repeat it, please?
2)
I´d like to send this letter to Germany.
3)
Can I have a stamp to send the letter to Slovakia?
4)
How much is the postage?
5)
How much is a registered letter to Slovakia?
6)
How much will a parcel to Russia cost?
7)
Please, put the parcel on the scales.
8)
Please, fill in the complete address.
– 16 –
WORKSHEET: LOGISTICS – CASH TRANSACTION –
MONEY ORDERS
PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA – ZASÍLÁNÍ PENĚŽNÍCH
HOTOVOSTÍ – POUKÁZKOVÁ SLUŽBA
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Spojte obě části výrazů v tabulkách (správný výraz 1 bod).
exchange
certificate
variable
bank
of posting
amount of
order
money
code
money
rates
symbol
Řešení:....................................................................................................................................................................
b) Napište anglické ekvivalenty k těmto českým výrazům (správný výraz 1 bod).
1) podsítě...............................................................................................................................................................
2) základy podsítí..................................................................................................................................................
3) IP směrování bez použití tříd..........................................................................................................................
4) implementace sítí VLSM...................................................................................................................................
5) proměnná délka masky podsítě.....................................................................................................................
6) vytvoření podsítě..............................................................................................................................................
7) masky podsítí....................................................................................................................................................
8) IP podsíť Zero...................................................................................................................................................
– 17 –
 2. Úloha – Obrázek
a) Které údaje musíte vyplnit na poukázce? Napište anglicky (správný výraz 1 bod).
6
9
7
1
2
3
10
4
5
8
1) ..................................................................................
6) ..................................................................................
2) ..................................................................................
7) ..................................................................................
3) ..................................................................................
8) ..................................................................................
4) ..................................................................................
9) ..................................................................................
5) ..................................................................................
10) ................................................................................
b) O jakou poštovní poukázku jde? Napište anglicky (správný výraz 1 bod).
Řešení:....................................................................................................................................................................
– 18 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Přečtěte si krátký text a doplňte slova z tabulky (správný výraz 2 body).
How to send money to an account
To send money to an account is possible at any post office. There are several types of Money Orders (A, B,
C, D). If you want to send some (1)................................... of money to a bank account, fill out a Money Order A.
Please, write the (2)................................... account number and the (3)................................... correctly. Do not use
a (4)................................... or red ink. Write the amount both in (5)................................... and in words. Start the
amount in words with a capital letter. Of course, you also have to provide your (6)................................... and
your (7)................................... number. A (8)................................... is not required.
bank code, figures, variable symbol, amount, pencil, recipient´s, data, account
– 19 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný překlad 3 body).
1)
Nepoužívejte červený inkoust.
2)
Důležité je napsat správně adresu příjemce (adresáta).
3)
Vy jste odesílatel.
4)
Vyplňte poštovní poukázku vzor A.
5)
Variabilní symbol se nevyžaduje.
6)
Prosím, předložte doklad totožnosti.
7)
Adresu pište čitelně.
8)
Platby do zahraničí jsou možné pouze v české měně.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................................................
– 20 –
 Klíč
1.
A) bank code, exchange rates, certificate of posting, amount of money, money order, variable symbol
B) 1) account number, 2) fee, 3) money order A, 4) red ink, 5) sender, 6) recipient, 7) deliver,
8) Certification of Delivery
2.
A) 1) purpose (of payment), 2) amount in figures, 3) amount in words, 4) holder´s account
address, 5) variable symbol, 6) holder´s account address, 7) recipient´s account number,
8) bank code, 9) amount (of money), 10) C.O.D. payer´s data
B) Money Order A for C.O.D. Payment
4.
e.g.:
1)
Do not use red ink.
2)
It is important to write the recipient´s address correctly.
3)
You are the sender.
4)
Fill in a Money Order A.
5)
A variable symbol is not required.
6)
Please, submit your ID card.
7)
Write the address correctly.
8)
To send money to a foreign country is possible in the Czech currency only.
– 21 –
WORKSHEET: LOGISTICS – ČSOB PRODUCTS –
POSTAL SAVINGS BANK – PASSBOOKS
PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA – PRODUKTY ČSOB –
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA – VKLADNÍ KNÍŽKY
 1. Úloha – Slovní zásoba
Napište anglické ekvivalenty k těmto českým výrazům (správný výraz 1 bod).
1) vkladní knížka....................................................................................................................................................
2) zůstatek..............................................................................................................................................................
3) bezhotovostní vklad.........................................................................................................................................
4) bezhotovostní převod......................................................................................................................................
5) složitel................................................................................................................................................................
6) výpovědní lhůta................................................................................................................................................
7) výpověď vkladu.................................................................................................................................................
8) první vklad.........................................................................................................................................................
– 22 –
 2. Úloha – Obrázek
Přiřaďte anglické ekvivalenty k výrazům označeným šipkami (správný výraz 1 bod).
1).............................................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................................
3).............................................................................................................................................................................
4).............................................................................................................................................................................
5).............................................................................................................................................................................
6).............................................................................................................................................................................
– 23 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Přečtěte si krátký text a doplňte slova z tabulky (správný výraz 2 body).
Passbook
A passbook is a small (1)................................... recording financial (2)................................... such as deposits
or withdrawals. If somebody wants to get a passbook (or a bank book) she or he must contact a bank.
Then the person must fill in an (3)................................... with the person´s address, number of telephone,
occupation, etc. The initial deposit is also required.
In the Czech Republic it is possible to withdraw and deposit money at any post office. One or two people (e.g. close family) can share the passbook. Don´t you think, it is a risk? Both (4)...................................
have the same rights of (5)..................................., because they both are the (6)................................... Don´t
you think that it could be a risk?
Currently passbooks are not as popular as cards. What are advantages and disadvantages of
passbooks? One of advantages of passbook is its safety. Of course, there are other advantages, e.g.
safe transactions or monthly (7)................................... On the other hand the main disadvantage is low
(8)................................... Once a year the bank pays interest on a deposit.
text/zdroj: <http://en.wikipedia.org/wiki/Passbook>
(upraveno)
interest rates, transactions, disposal, statements, account holders, depositors, application, bank book
– 24 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný překlad 3 body).
1)
Vkladní knížka může být založena na jednoho nebo dva vkladatele.
2)
Můžete vkládat a vybírat hotovost na všech poštách.
3)
Vkladní knížka může být založena bez výpovědní lhůty.
4)
První minimální vklad je 50 Kč.
5)
Oba vkladatele mají stejná dispoziční práva a oba jsou majiteli účtu.
6)
Minimální zůstatek na vkladní knížce je 50 korun.
7)
Vkládat peníze může kdokoli.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 25 –
 Klíč
1.
1) passbook, 2) balance, 3) cashless deposit, 4) cashless transfer, 5) depositor, 6) notice of termination, 7) termination of deposit, 8) initial deposit
2.
1) deposit account number, 2) depositor 1 data, 3) depositor 2 data, 4) changes, 5) interest,
6) passbook number
3.
(1) bank book, (2) transactions, (3) application, (4) depositors, (5) disposal, (6) account
holders, (7) statements, (8) interest
4.
e.g.:
1)
A passbook can be established for one or two depositors.
2)
You can withdraw and deposit money at any post office.
3)
A passbook could be established without termination of deposit.
4)
The minimum initial deposit is 50 CZK.
5)
The depositors have the same rights of disposal. They both are the account holders.
6)
The minimum balance is 50 CZK.
7)
Anybody can deposit money.
– 26 –
 Zdroj obrázků
Bankovní služby – osobní účet (2. úloha)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCardFront.svg
Doručování listovních a balíkových zásilek, dodávací služba (2. úloha)
A) http://pixabay.com/cs/dopis-mail-e-mail-po%C5%A1ta-147627/
B) http://pixabay.com/cs/modr%C3%A1-n%C3%A1lepka-tag-zna%C4%8Dky-tkaniny-36821/
C) http://pixabay.com/cs/raz%C3%ADtko-po%C5%A1ta-dopis-pohlednice-146500/
D) http://pixabay.com/cs/raz%C3%ADtko-kancel%C3%A1%C5%99-n%C3%A1stroj-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-156014/
E) http://pixabay.com/cs/doru%C4%8Dovac%C3%AD-slu%C5%BEby-pozemek-mailem-151371/
F) http://pixabay.com/cs/ikona-francouzsky-kreslen%C3%BD-film-32383/
G) http://pixabay.com/cs/nal%C3%A9hav%C3%A9-podnik%C3%A1n%C3%AD-dokument-soubor-160139/
H) http://pixabay.com/cs/leteck%C3%A1-po%C5%A1ta-raz%C3%ADtko-tisk-modr%C3%A1-147497/
I) http://pixabay.com/cs/raz%C3%ADtko-znak%C5%AF-popisek-k%C5%99ehk%C3%A9-pozor-143191/
– 27 –

Podobné dokumenty