Množné číslo a přivlastňovací pád

Komentáře

Transkript

Množné číslo a přivlastňovací pád
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_05
Název materiálu: Množné číslo a přivlastňovací pád
Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory
Anotace: Prezentace slouží k výkladu tvorby množného čísla podstatných jmen a přivlastňovacího pádu. Cílem práce je vytvořit podpůrný
materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů.
Očekávaný výstup: Žák dovede utvořit množné číslo podstatných jmen a přivlastňovací pád.
Klíčová slova: podstatné jméno, množné číslo, přivlastňovací pád
Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve
výuce.
Obor: tříleté učební obory
Ročník: 1.
Autor: Ing. Petr Kašpar
Zpracováno dne: 12.10.2012
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.
Množné číslo a přivlastňovací
pád
Množné číslo podstatných jmen
Množné číslo podstatných jmen se tvoří
přidáním koncovky –(e)s.
např.
kniha – a book
knihy – books
přítel – a friend
přátelé - friends
Množné číslo podstatných jmen
K pravopisné změně –y v -ie dochází u slov
končících na souhlásku.
Např.
rodina – a family
rodiny – families
Předchází-li však před –y samohláska ke
změně nedochází.
Např.
chlapec – a boy
chlapci - boys
Množné číslo podstatných jmen
Některá podstatná jména mají nepravidelný
tvar množného čísla:
muž - a man
muži – men
žena – a woman
ženy – women
dítě – a child
děti – children
ryba, ryby – fish (množné číslo neexistuje)
Množné číslo podstatných jmen
Převeďte do množného čísla:
cup
brother
house
school
woman
student
child
garden
family
flower
man
Množné číslo podstatných jmen
Správné řešení:
cups
brothers
houses
schools
women
students
children
gardens
families
flowers
men
Přivlastňovací pád
Přivlastňovací pád se tvoří:
1. u životných podstatných jmen pomocí -‘s
např.
Petrův dům – Peter‘s house
jméno psa – the dog‘s name
auto pana Parkra – Mr. Parker‘s car
U podstatných jmen, která mají pravidelné
množné číslo se přidává pouze –‘.
Např.
zahrada mých rodičů – my parents‘ garden
Přivlastňovací pád
2. u neživotných podstatných jmen se
přivlastňovací pád tvoří pomocí of:
Např.
jméno školy – the name of the school
číslo auta – the number of the car
konec knihy – the end of the book
Přivlastňovací pád
Utvořte přivlastňovací pád:
kamarád mé sestry
okno domu
Davidova kniha
jméno mých bratrů
barva auta
Tomovy narozeniny
jméno našeho psa
ulice města
Přivlastňovací pád
Správné řešení:
kamarád mé sestry – my sister‘s friend
okno domu – the window of the house
Davidova kniha – David‘s book
jméno mých bratrů – my brothers‘ name
barva auta – the colour of the car
Tomovy narozeniny – Tom‘s birthday
jméno našeho psa – our dog‘s name
ulice města – the street of the city

Podobné dokumenty

Sloveso „have“ – gramatická cvičení

Sloveso „have“ – gramatická cvičení Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary Metodika: Zpracovaný materiál slouží k procvičování slovesa „have“. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze preze...

Více

Sloveso „be“ (gramatická cvičení)

Sloveso „be“ (gramatická cvičení) stažené tvary. Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary Metodika: (jak s materiálem pracovat): slouží jako podklad pro následné procvičování slovesa „be“, otázky, záporu a sta...

Více

Vyjadřování věku a udávání času

Vyjadřování věku a udávání času Klíčová slova: věk, čas, otázka Metodika: Zpracovaný materiál slouží výkladu a vysvětlení udávání času a věku. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ...

Více

Pravopis mě

Pravopis mě Pravopis mě - mně 1. v kořenech slov píšeme vždy MĚ paměť, měnič, město, měsíc, měřit, záměna,… 2. V koncovkách podstatných jmen píšeme zpravidla MĚ

Více

Přítomný čas průběhový – gramatická cvičení

Přítomný čas průběhový – gramatická cvičení Klíčová slova: přítomný čas průběhový, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k procvičování přítomného času průběhového. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze pr...

Více