cantus 01/2004 - Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů

Komentáře

Transkript

cantus 01/2004 - Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů
UNIE âESK¯CH PùVECK¯CH SBORÒ
ČASOPIS
PRO SBOROVÉ
UMĚNÍ
ČÍSLO 1*2004 (60.)
CANTUS
časopis pro sborové umění
Šéfredaktor:
Mgr. Miloslav Samek
Redakční rada:
Libuše Benýšková, Ing. Alexandr Gabor, Mgr. Věra Honcová,
Mgr. Karel Chutný, prof. Dr. Jiří Kolář, Antonín Kříž, Jan Míšek,
Jan Popelka, Ing. Stanislav Sedláček, prof. František Zumr
Vydává:
Unie českých pěveckých sborů za finanční podpory MK ČR.
Redakce:
Horská 430, 543 02 Vrchlabí 4
tel./fax: 499 423 986, mobil: 605 790 169
e-mail: [email protected], internet: http://www.ucps.cz
Tisk:
Tiskárna Havránek & Žídek s. r. o., Vrchlabí
Vychází 4x ročně
Roční předplatné včetně poštovného 200 Kč
Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2004
MIC 46 202
MK ČR E 5 269
ISSN 1210-7956
OBSAH
SBOROVÁ TVORBA KLASIKŮ
5-9
Stan. Pecháček: Česká sb. tvorba 1800 - 1950
Vilém Petrželka
VYBRALI JSME PRO VÁS
10 - 33
Jiří Kurfiřt
ABC začínajícího sbormistra - 26., 27.
UČPS na internetu
Přežije svátek všech muzikantů?
Nový komp. disk Ostravského dět. sb. - recenze
Zápis z jednání HV UČPS - 29.11.2003
UČPS - zápis z jednání PHV - 12.1.2004
Zápis ze zasedání HK HV UČPS - 15.1.2004
Chlapecký sbor Boni pueri do USA
Muzikantské historky
Česká duchovní a vánoční hudba v nových
nahrávkách našich pěveckých sborů
Pražské Vánoce 2003
Leoš Janáček
SBOROVÉ FESTIVALY
34 - 46
Festivaly
22. Mezin. sbor. festival v Preveze
Mezin. festival dětských pěv. sborů
Bohemia Cantat v Liberci
XXVI. Festival zborového spevu Viliama Figuša
-Bystrého - Banská Bystrica 2004 - Slovensko
Královéhradecké slavnosti sb. zpěvu
VI. ročník „Setkání pěveckých sborů s duchovní
hudbou v Mostě“
BLAHOPŘEJEME
47 - 48
Blahopřejeme
PS Křížkovský zářil v Praze
Pěv. sbor ostravských učitelek zazářil
NAPSALI NÁM
49 - 63
Varhany a pěvecké sbory
Večer krásných vzpomínek
Izaiášovo proroctví
Dopis, který potěšil
Družební kontakty
Jak se ladí sbor
Dech písně - dech života
Chomutovský Hlahol v Neapoli
Sborová tradice v Chlumci
Předvedena nejjemnější vokální hudba
Uplynulý rok 2003 byl pro polské sbory
na Těšínsku úspěšný
Adash na Pražském jaru
Z trochu jiného pohledu
HUDEBNÍ JUBILEA
64 - 71
Miroslav Šulc
Jubilejní koncert Smíš. pěv. sboru Vokál Přerov
Z „domečku“ plného tónů
Rok stotřicátýpátý...
Canzonetta slavila výročí
40 let sbormistrovské práce doc. Luboše Klimeše
Oslavy Roku české hudby i pod Bílou věží
Z KONCERTNÍHO ŽIVOTA
72 - 77
říjen - prosinec 2003
NOTOVÁ PŘÍLOHA
Na kamenečku sedela - slovenská lidová
- upravil: Ján Cikker
SBOROVÁ TVORBA KLASIKŮ
Stanislav Pecháček: Česká sborová tvorba 1800 - 1950
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. Praha 2002
Publikací o sborovém zpěvu není u nás příliš mnoho, ačkoliv právě v této oblasti má naše
vlast mimořádný věhlas v mezinárodním měřítku. Proto si myslím, že kniha (301 stran)
s atraktivním názvem Česká sborová tvorba (1800 - 1950) jistě vzbudí zvědavost čtenářů, ponejvíce sbormistrů. Zpočátku budou možná trochu zaskočeni, že nejde o nějakou vývojově
koncipovanou studii, ale pak ocení, že se jim takto nabízí velmi cenný a spolehlivý slovník.
Autor vybírá 40 skladatelů, jejichž tvorba dobře ilustruje vývojové tendence ve vymezeném
období. Slovník je řazen abecedně, každý z autorů je uveden stručnou biografickou črtou s výsečí ve vztahu k sborové tvorbě. Komentáře jednotlivých opusů kombinují informace z příslušné literatury (bohatý poznámkový aparát) a analytické postřehy autora. K cenným faktografickým údajům patří i soustavné zmínky o dataci prvního provedení, prvních interpretech,
o prvním vydání skladeb a věcné informace o autorech textových předloh. Publikace je doplněna o Slovníček sborových dirigentů a Slovníček pěveckých sborů, s nimiž se čtenář nejčastěji setká ve vymezeném období.
Vedle klasiků české hudby, k nimž nesporně patří B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček,
Z. Fibich, J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, B. Martinů, zde najdeme z 19. století V. J. Tomáška,
F. Škroupa, P. Křížkovského, V. Blodka, K. Bendla, J. Maláta. Z autorůl, jejichž tvorba spadá
svým vznikem na přelom 19. a 20. století a do století dvacátého, Pecháček přibližuje jména,
která při chronologickém řazení ukážou jeho preference i dobrou orientaci ve sborové tvorbě.
Jsou tu: K. Stecker, K. Kovařovic, K. Weiss, J. Křička, J. Jindřich, O. Ostrčil, J. Kunc,
E. Axman, B. Vomáčka, V. Petrželka, P. Bořkovec, J. Řídký, J. Jeremiáš, O. Jeremiáš,
J. Kvapil. K. B. Jirák, R. Karel, V. Kaprál. V. Kálik, A. Hába, E. Schulhoff, L. Vycpálek,
I. Krejčí, J. Ježek, V. Nejedlý.
Autor opravuje i řadu chybných údajů, které se zabydlely v literatuře (např. u V. J.
Tomáška), připomíná i neprávem zapomenutá díla (např. F. Škroupa, V. J. Tomáška,
K. Weisse, J. Maláta ad.), zmiňuje se o tradici některých interpretačních odchylek mezi sbory (např.v medailonu o L. Janáčkovi). Ačkoliv jde o slovník, pečlivý čtenář v něm najde řadu
poznámek, které osvětlují mnohé historické skutečnosti i mezilidské vztahy.
Slovník je psán živým, čtivým jazykem, čímž naplňuje předpoklady pro to, aby se stal vítanou četbou pro sbormistry i pro sborové zpěváky a fanoušky sborového zpěvu.
Pecháčkova kniha se svým shromážděným materiálem stane nepochybně cennou oporou
pro souhrnnou monografii o historii českého sborového zpěvu, kterou zatím naše muzikologická literatura nemá.
Doc. PhDr. Stanislav Pecháček působí téměř dvacet let na Pedagogické fakultě UK v Praze
a patří ke zkušeným a úspěšným sbormistrům mládežnických a dětských sborů. V současné době vede Dětský pěvecký sbor Mládí při ZUŠ Štefánikova, Praha 5. V letech 1993 - 2000 byl
šéfredaktorem Časopisu pro sborové umění Cantus, vydávaný Unií českých pěveckých sborů.
Alena Burešová
sborová tvorba klasiků
5
Vilém Petrželka
1889 - 1967
Vilém Petrželka patří do okruhu skladatelů, kteří prošli brněnskou varhanickou školou
a trvale zakotvili v Brně. Pedagogicky byli spjati s konzervatoří, později s JAMU a jako
skladatelé a výkonní umělci bohatě ovlivňovali koncertní život ve městě.1 Petrželkův
skladatelský odkaz není příliš rozsáhlý, zahrnuje kolem 70 skladeb, z nichž 60 autor označil opusovým číslem. I když byl v jádru skladatelem instrumentálním,2 obracel se rád
a s chutí i k tvorbě vokální. Představuje ji 13 písňových cyklů, opera,3 2 kantáty a 16 sborových děl, mezi nimiž výrazně převládají mužské sbory (11), zatímco sbory smíšené
a ženské jsou zastoupeny jen okrajově třemi, resp. dvěma opusy. V mládí prošel Petrželka
silným vlivem Janáčkovým a Novákovým, poměrně dlouho se pak propracovával k osobitému skladebnému výrazu. Pro jeho sbory, stejně jako pro další oblasti jeho tvorby, je
příznačný sklon k vzrušené baladičnosti a dramatičnosti. Jeho sborový zvuk je hutný,
s oblibou užívá polyfonní sazbu s častými imitačními postupy a s typickým oktávovým
zdvojováním tenorů a basů. Petrželkova vrcholná díla spojuje výrazová prostota a jednoduchost, odrážejí se v nich i vlivy moravské lidové hudby.
Rodák z brněnského předměstí Královo Pole vyrůstal v sociálně skromných poměrech,
od mládí však přicházel do těsného kontaktu s hudbou - jeho otec nacházel obživu jako
praktický muzikant v různých brněnských zábavních a tanečních kapelách. Vilém začal
studovat na gymnáziu, v kvartě však převládla touha věnovat se hudbě, a tak vstoupil na
varhanickou školu (1905), kde se stal žákem L. Janáčka. Už v době studií u něho nad interpretační orientací převládl zájem o kompozici. Ze závěrečného roku pobytu na škole
(1908) pochází jeho nejstarší dochovaná sborová skladba - Agnus, smíšený šestihlasý
sbor s varhanním doprovodem. V kontextu dalšího Petrželkova díla ojedinělý pokus
o chrámovou kompozici přirozeně vyplynul z profesního zaměření školy, vyvolal jej konkrétně cyklus Janáčkových přednášek o církevní hudbě.
Po absolvování varhanické školy nastoupil Petrželka jako učitel klavíru a teoretických
předmětů na hudební školu v Zábřehu u Moravské Ostravy. Své dojmy z Ostravska, mezi nimiž byl nejsilnější prožitek milostný, zachytil mladý skladatel v jediném díle tohoto
krátkého období, šestihlasém mužském sboru Frýdečoni (1908, J.F. Karas).4
Emocionálně vzrušená skladba prozrazuje již značnou technickou vyspělost. Na
Ostravsku se však Petrželkovi nelíbilo, a proto odešel v únoru 1909 k východočeské divadelní společnosti,5 kde se uplatnil jako korepetitor a dirigent operních představení. Ani
v kočovném životě nenalezl zálibu, a tak se po skončení sezóny, v létě 1909, vrátil do rodného Brna. Hmotné zajištění nalezl na varhanické škole, kam jej Janáček povolal jako učitele teoretických předmětů. Období 1910 - 1913 bylo skladatelsky neplodné, důvod
spočíval především v silném zážitku z brněnské premiéry Novákovy Bouře (1910), kdy
si Petrželka uvědomil, že jako skladatel musí jít jinou cestou než dosud. Odešel proto na
rok do Prahy (1913), kde se na doporučení R. Reissiga stal soukromým žákem V. Nováka
a vedle toho studoval klavír u K. Hoffmeistera. Až v závěru pražského období se opět vrá6
sborová tvorba klasiků
til ke komponování. Mezi novými skladbami vyniká cyklus mužských sborů Život,
op. 5. Zatímco jeho první dvě části (1. Šly touhy a naděje, 2. Slunce na ostrovech mládí
- obě A. Sova) vznikly na jaře 1914, druhou polovinu cyklu (3. Moře se bouří - V. Dyk,
4. Hymnus noci - J.S. Machar) Petrželka dokončil až po prožitku prvních válečných let.
Technicky náročný cyklus, který vrcholí ve 3. a 4. čísle dramaticky vzrušenými obrazy,
je prvním významným projevem Petrželkovy cesty k umělecké osobitosti. (Č. 1 a 3 provedlo PSMU, F. Vach, 1922, Brno, č. 2 PS Smetana Plzeň, N. Kubát, 1925, Plzeň, č. 4
neprovedeno. Celý cyklus vydala Hudební matice Umělecké besedy, 1919.)
V r. 1914 byl Petrželka odveden, po roční vojenské službě byl však propuštěn do civilu. Vrátil se do Brna, kde ho R. Reissig přijal jako učitele na hudební školu Brněnské
besedy. Petrželkova pedagogická dráha pokračovala po válce na nově ustavené brněnské
konzervatoři, kde byl v r. 1919 jmenován profesorem skladby a teoretických předmětů.6
První prací kantátového charakteru je Modlitba k slunci, op. 11, hymnus pro smíšený
sbor a orchestr (1921, J. Chaloupka).7 Jde o stavebně vyvážené dílo, s významově rovnocennými partiemi orchestrálními a sborovými, v nichž se symbolicky oslavný text váže
na souvisle plynoucí hudební proud. Slohově vykazuje skladba do jisté míry vlivy impresionismu a V. Nováka. (Beseda brněnská a orchestr Národního divadla v Brně,
F. Neumann,8 13.2.1922, Brno. Rkp.)
Petrželkovo nejrozsáhlejší sborové dílo představuje cyklus Slováckou pěšinou, op. 12
(1921 - 1922), zahrnující 9 mužských sborů a capella na texty moravských lidových písní. Komplikovaná, převážně pětihlasá sazba, vyzrálá pod vlivem Janáčkovým
a Novákovým, se osobitě proměňuje ve shodě s náladou textů. Zatímco v I. oddíle (1. Keď
sa Slovák, 2. Při Dunaji šaty perú, 3. Chodzila Mariška, 4. Pime, chlapci) se občas objeví sklon k patetickému výrazu, sbory II. oddílu (5. Ej, hory, 6. Mám já, 7. Husári,
8. Brněnská kasárňa, 9. Pime, chlapci) se vyznačují střídmě uměřeným výrazem. (Č. 2
a 4 PS Lumír, L. Kundera, 1923, Brno, celý cyklus PPS Smetana. Vydala HMUB, I. díl
1922, II. díl 1926.)
Od 2. poloviny 20. let se zjednodušením hudebního výrazu a oproštěním od popisných
prvků projevují v Petrželkově tvorbě vlivy neoklasicismu. Skladatelův krátký studijní pobyt v Paříži (1926) se stal bezprostřední inspirací ke dvěma sborovým cyklům na verše
francouzských básníků: Dva mužské sbory, op. 16 (1. De profundis - J.M. Bernard,
2. Nokturno - J. Moréas. Provedl PPS Smetana, F. Spilka, 16.3.1927, Praha. Rkp.) a Dva
ženské sbory, op. 17 (1. náladový obrázek rušného života velkoměsta Večer v avenue L. Maudin, 2. hudební žert Sardinky v oleji - G. Fourest. Č. 2 zaznělo v podání Vachova
sboru moravských učitelek 3.4.1928 v Brně, č. provedl týž sbor 15.10.1932. Rkp.)
Konec 20. let byl pro Petrželkovu tvorbu významný setkáním s poezií J. Wolkera.
Mužské sbory Vzkříšení a písňový cyklus Štafeta na Wolkerovy verše lze považovat za
jakousi přípravu k vrcholnému dílu tohoto období, kantátě Námořník Mikuláš.
Dramatickým spádem, úsečností a zhuštěností výrazu, hutnou, až šestihlasou sazbou se
vyznačuje dvojice mužských sborů Vzkříšení, op. 20 (1927, 1. Ty a já - P. Bezruč,
2. Jitřní píseň - J. Wolker. PSMU, F. Vach, 15.6.1928, Brno. Rkp.).
Námořník Mikuláš, op. 21 (1928), symfonické drama na slova Wolkerovy Balady
sborová tvorba klasiků
7
o námořníku pro sóla, recitaci, smíšený sbor, symfonický a jazzový orchestr a varhany,
představuje typ epicko-dramatické kantáty.9 Skladatel ji rozdělil ve shodě s básnickou
předlohou do tří oddílů. 1. díl (S Bohem!) zachycuje loučení Mikuláše (tenor) s jeho ženou Evou (soprán), odjezd a cestu po moři. 2. díl (Marseille-Návrat) líčí tragédii
Mikulášovy milenky (alt) z krčmy v Marseille a Mikulášovo odhalení nevěry jeho ženy.
V 3. díle (Sám) pak Mikulášův příběh završuje jeho odhodlání stát se strážcem majáku
a sloužit jiným lidem. Zatímco sólistům jsou svěřeny přímé řeči jednajících postav, sbor
(a ve scéně Mikulášova návratu domů též recitátor) má úlohu vypravěče, přičemž jej skladatel užívá v mužské, ženské i smíšené sestavě. Taneční motivy v podání jazzového orchestru posloužily skladateli k vystižení prostředí a nálady v přístavní krčmě, stejnou scénu pak dotváří jako určitá kuriozita čtvrttónová hudba ve smyčcových nástrojích. Skladba
dále upoutá bohatou harmonickou strukturou s četnými polytonálními kombinacemi, logicky a sevřeně vedenými polyfonními (často imitačními) postupy, skvělou deklamací sólových i sborových partů i mistrovskou instrumentací symfonického orchestru, který v mezihrách vytváří jakési malé symfonické básně. Při své premiéře (Beseda brněnská, orchestr Národního divadla v Brně, J. Kvapil, 9.12.1930, Brno) sklidilo Petrželkovo mistrovské
dílo velkou pozornost publika i kritiky. (Státní cena, 1931. Klavírní výtah HMUB, 1934.)
Po čtyřleté odmlce se Petrželka vrátil ke sborové tvorbě cyklem Tři mužské sbory, op.
27 (1932, 1. Noc u moře - F. Kožík, 2. Barkarola, 3. Silvestrovská noc - obě V. Nezval),
které představují svou prostotou, zjednodušením výrazu, poetickou náladovostí i posílením lyrického prvku jakési odlehčení mezi jinak převážně dramaticky vyhrocenými
skladbami. (PPS Smetana, F. Spilka, 13.3.1934, Praha. Rkp.)
Od poloviny 30. let věnoval Petrželka soustředěnou pozornost práci na své první a jediné opeře, a proto se další sborové dílo objevilo až v r. 1939. Je jím mužský sbor Alarm,
op. 34 (Z. Kriebel).10 Volba společensky burcujícího textu, v němž básník vyjádřil svůj
ideál sociálně spravedlivé společnosti, byl skladatelovou reakcí na politické události konce 30. let. Dramaticky výbušnou skladbu, která se svým rozsahem blíží kantátě, rozčlenil
autor podle textu na pět zpěvů a dozpěv. (Provedení nedoloženo. Rkp.)
V letech okupace obohatil Petrželka sborový repertoár dvěma opusy. K r. 1940 se vztahuje vznik mužského sboru To je má zem, op. 37. Báseň J. Zatloukala,11 oslavující krásu moravské země, podnítila skladatele k jedinečnému vyjádření lásky k rodnému kraji.
Nejen výrazová prostota, vzorná deklamace a vzácně vyrovnaná harmonická a polyfonní
složka, ale především ve své době zvlášť působivé vlastenecké zabarvení učinily z tohoto sboru v době války i v prvních letech poválečných jednu z nejčastěji provozovaných
skladeb u nás. (PSMU, J. Šoupal, 10.11.1940, Brno. HMUB, 1943.) Na texty téhož básníka napsal Petrželka také Tři ženské sbory (1943), jimiž se po 17 letech vrátil k oboru
ženského sborového zpěvu.
V poválečných letech vyvrcholila Petrželkova pedagogická dráha. V letech 1946 - 1960
působil na JAMU, r. 1957 zde byl jmenován profesorem skladby. V 50. letech vyučoval
současně hudebně teoretickým předmětům na katedře hudební vědy filozofické fakulty
brněnské univerzity, působil také jako předseda brněnské pobočky Svazu čs. skladatelů
(1958 - 1962). Dostalo se mu i společenského ocenění celoživotní práce (1958 vyzname8
sborová tvorba klasiků
nání Za vynikající práci, 1965 zasloužilý umělec).
Převážně optimistickým laděním svých děl a snahou o zjednodušení výrazu se
Petrželka zařadil v posledním období své tvorby do oficiálně radostné atmosféry socialistického umění 50. let. Třemi drobnými sborovými skladbami přesto zůstal stranou mohutného proudu budovatelské písně. Jde o mužský sbor Prosba za mír, op. 48 (1949,
K. Šiktanc. Premiéra 27.11.1949, Brno. Rkp.), smíšený sbor Milostná, op. 50 (1950.
Rkp.) a mužský sbor Velikonoční píseň, op. 57 (1957, F. Branislav. Rkp.). Umělecky tyto skladby nepřinesly nic nového a v podstatě jen typově zopakovaly sborové tvary, ke
kterým autor dospěl ve 20. a 30. letech.
Literatura
Firkušný, L.: Vilém Petrželka. Praha, 1946
Patří sem dále V. Kaprál, J. Kunc, J. Kvapil, O. Chlubna, Z. Blažek aj.
Napsal 10 skladeb pro velký symfonický orchestr, z téměř 30 skladeb komorních vyniká 6 smyčcových kvartetů a 10 opusů klavírních.
3
Horník Pavel, op. 33 (1935 - 1938, libreto F. Kožík. Neprovedeno).
4
Josef František Karas (1876 - 1931). Prozaik, dramatik a básník. Ve svém rozsáhlém díle zpracovával náměty z moravské historie i současnosti. V letech 1907 - 08 působil jako redaktor
Ostravských listů.
5
V této sezóně ji vedl Karel Moor (1873 - 1945). Absolvoval Pražskou varhanickou školu, až do
50 let často měnil místa svého působení (Pardubice, Terst, Praha, Brno, jihoslovanská města Zadar,
Bělehrad, Lublaň, Sinje a Sarajevo). Od r. 1923 byl dirigentem smíchovské Arény a sbormistrem
Ženského pěveckého sdružení v Praze. Z jeho díla je nejznámější orchestrální Česká suita a opereta Pan profesor v Pekle.
6
Z jeho žáků vynikli Z. Blažek, M. Sokola, V. Kaprálová, J. Novák a J. Berg.
7
Josef Chaloupka (1898 - 1930). Básník a dramatik. Učitel na rodinné škole Vesny v Brně. Na jeho verše zkomponoval několik sborů také J. Kvapil.
8
František Neumann (1874 - 1929). Dirigent a skladatel. Vystudoval konzervatoř v Lipsku, působil jako kapelník německých scén v Karlsruhe, Hamburku, Regensburku, Linci, Liberci, Teplicích,
Frankfurtu nad Mohanem. V r. 1919 byl jmenován šéfem opery ND v Brně a r. 1925 ředitelem divadla. Zasloužil se o povznesení jeho úrovně. Uvedl zde mj. premiéry všech Janáčkových oper, které vznikly po r. 1918. Od r. 1919 též vyučoval dirigování na brněnské konzervatoři. (Jeho žáky byli mj. B. Bakala a Z. Chalabala). Psal hlavně písně a sbory, vrcholným dílem je kantáta Bouře.
9
Na stejnou báseň vytvořil B. Vomáčka o několik let později (1931 - 35) kantátu Strážce majáku.
10
Zdeněk Kriebel (1911 - 1989). JUDr., právník, redaktor Státního nakladatelství dětské knihy a brněnského rozhlasu. V letech 1936 - 56 a znovu od r. 1986 byl manželem pěvkyně Marie Podvalové.
Psal lyrickou poezii a básnické prózy pro děti (např. Ptám se, ptám se, pampeliško).
11
Jaroslav Zatloukal (1905 - 1958). Básník a libretista. Působil jako středoškolský profesor
v Bratislavě a později v Brně. Z dalších zhudebnění jeho veršů vyniká především Žalm země podkarpatskej (E. Suchoň, 1938) a několik děl Z. Blažka, J. Kvapila a O. Chlubny.
1
2
sborová tvorba klasiků
9
VYBRALI JSME PRO VÁS
Jiří Kurfiřt
Můžete čtenářům CANTUSu povědět o Vašich hudebních začátcích již na základní
a střední škole?
Mohu. Chci ale nejdříve říci, že jsem chtěl být fotbalistou, kosmonautem, horolezcem
a hlavně cestovatelem jako Hanzelka a Zikmund. Hudební základy jsem dostal od otce.
Učil mě hrát nejdříve na klavír, potom přibyly housle. Zpíval jsem v dětském chrámovém
sboru a musím se pochlubit, že jsem měl velmi zvučný alt, snad po mamince. Na gymnáziu jsem vyměnil housle za violoncello, zdálo se mi mužnější. Hru na tento nástroj
jsem studoval u p. B. Chlada z Jičína, který do semilské LŠU dojížděl jednou týdně. Se
spolužáky, a naše třída na gymnáziu byla hudebně zaměřená (snad 20 spolužáků se učilo
na některý nástroj hrát), jsme vytvářeli příležitostná dua, kterými jsme těšili našeho třídního profesora, hlavně tedy v hodinách matematiky. Také jsem vypomáhal v hodinách
ruského jazyka s nácvikem sovětských a ruských písní jako doprovázeč. Snad díky tomu
jsem i z tohoto jazyka odmaturoval. Na gymnáziu ve mně uzrála myšlenka, že bych snad
chtěl "hudbu dělat" a začal jsem chodit do hodin klavíru k paní profesorce Růžence Černé z nedaleké Zásady, poté jsem se stal jejím žákem na LŠU Tanvald.
Rádi bychom se dozvěděli též o Vašem studiu, které Vás dovedlo až do dnešních dnů.
V roce 1974 jsem byl přijat do 3. ročníku Konzervatoře v Teplicích, kde jsem studoval
klavírní hru postupně u prof. Ireny Černé, Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Haňky a znovu
u prof. Černé. K takovému střídání kantorů přispěl těžký úraz prof. Černé, ale bylo to velmi poučné. Chtěl jsem být "bozkovským Lisztem", ale v 5. roč. převládl zájem o klavírní pedagogiku, kterou jsem během studia zkoušel na žácích v Litvínově. Po absolutoriu
v r. 1978 jsem narukoval k Posádkové hudbě Tábor, kde jsem dostal na vybranou : buď
zvládnu nástroj zvaný bastrubka, nebo mohu jít k tankistům. Podmínkou bylo zvládnout
part československé a sovětské státní hymny zpaměti do 14 dnů. Asi jsem to zvládl, protože jsem potom mohl po dva roky prožívat velmi zajímavé chvíle se čtyřicetičlenným
vojenským tělesem. Mohu říci, že to také byla škola.
Jaké vzory na Vás působily? Patrně největší vliv va Vás měl Váš otec.
Táta na mne vliv měl. Jsem rád, že mě u hudby udržel. Měl to se mnou těžké. Jsme oba
dost umíněné povahy. Vliv na mne měla spousta dalších. Třeba takový profesor klavírní
metodiky a hry z listu Jaromír Brož, moc rád jsem měl i profesora na konzervatoři
Františka Gauseho a velmi mě ovlivnil i třídní profesor Karel Nygrýn a mnoho dalších.
Potkával jsem spoustu dobrých lidí.
Můžete nám sdělit, kde všude jste působil a v jaké roli?
To mohu. Leccos jsem již zodpověděl výše. Po vojně jsem se chtěl dostat od domova
co nejdále, abych byl samostatný, ale dopadlo to úplně jinak. Narodil jsem se v Bozkově
a v Bozkově žiju. V Semilech jsem navštěvoval gymnázium a v Semilech působím od návratu z vojny. Velmi rád na ZUŠ učím a myslím si, že i poměrně úspěšně. Byl jsem ředi10
vybrali jsme pro vás
telem LŠU Jiřím Matlasem vyslán dělat sbormistra sboru textilních učnic Paprsek. Ten
jsem vedl asi deset let a s děvčaty byla často legrace. Nakonec ve srovnání s učnicemi
z jiných zařízení byly semilské učnice v celostátních soutěžích úspěšné. A díky nejrůznějším opatřením tehdejší moci se mezi učnice dostávala i děvčata, která by mohla studovat i na gymnáziích a podobných školách. Také jsem v Semilech od r. 1983 předsedou
Kruhu přátel hudby.
Zakotvil jste v Semilech. Co nám o nich povíte?
Semily jsou takové menší město v úzkém údolí Jizery na pomezí Českého ráje
a Krkonoš, v kterém žijí dobří a méně dobří, slušní a méně slušní lidé s různými zájmy.
V Semilech a v okolí Semil je krásně. Přijeďte se podívat. Můj vztah k Semilům ovlivnil
i malíř Vladimír Komárek (který byl i mým kolegou na LŠU) a spolupracovníci ve škole. Semily žijí poměrně bohatým kulturním životem. Jsou zde sbory, vynikající divadelní
soubor, Kruh přátel hudby KC Golf pořádá ročně osm koncertů vážné hudby, velmi populární je minifestival Jazz pod Kozákovem, výstavy pořádají Pojizerská galerie
a Muzeum v Semilech a Státní okresní archiv, působí zde i rockové skupiny ap. Dalo by
se jmenovat spousta dalšího. Na Semilech mě zlobí jen to, že Městská hudební škola,
Lidová škola umění a Základní umělecká škola, což je vlastně název jedné instituce, stále nemají potřebné prostorové vybavení a vinou toho se velmi těžko rozvíjí činnost hudebních souborů školy a dalších atraktivních aktivit, které by škola mohla nabídnout mládeži i dospělým. A to letos ZUŠ Semily slaví 65 let od založení.
Od kdy spolupracujete s Jizeranem a o jaký sbor se jedná?
V roce 1990 jsem se stal ředitelem ZUŠ, ale role sbormistra mi zůstala. Byl jsem totiž
osloven spolužákem z gymnázia Jaroslavem Vávrou, který v roce 1988 obnovil činnost pěveckého spolku Jizeran, zda bych nechtěl sboru pomoci, protože v té době neměl sbormistra. Nikdy jsem si do té doby nepomyslel, že bych snad měl vést sbor dospělých.
Dokonce jsem ani nechtěl, necítil jsem se na tuto činnost, ale moje samaritánská povaha mě
přemohla. Pěvecký spolek Jizeran spojuje zpěváky nejrůznějších profesí. V roce 1988
v něm začínalo 65 členů, postupně jich ubývalo na současných 25. Sbor je to smíšený
a hlavně je to skupina nejrůznějších a obětavých individualit, které spolu s radostí zpívají.
Zajímal by nás repertoár - výběr a složení.
V repertoáru Jizeranu je hudba všech stylových období. Zpíváme skladby duchovní
i světské, dovolíme si větší celky. Na každé vánoce připravujeme některou z vánočních
mší za doprovodu orchestru. Osobně mám rád skladby B. Martinů, úpravy lidových písní Z. Lukáše, renesanční polyfonii a postupně je sboru vnucuji. Rád se dotknu i černošských spirituálů, ale stále cítím, že v tomto typu hudby úplně doma nejsem. Mnoho nápadů má i předseda spolku J. Vávra, který mě často natolik inspiruje podněty, že ho mnohdy musím krotit. Bez něho si to však představit nedovedu.
Jistě je za Vámi a rovněž před Vámi mnoho kulturních akcí. Jakého jsou obvykle charakteru?
Vyčerpávající odpověď na první část otázky by vám poskytl předseda, který je velmi
pořádný a vede si evidenci akcí minulých i budoucích. Já se soustřeďuji spíše na provedení. Vyhovuje mi to tak. A charakter jednotlivých vystoupení? Sbor Jizeran se rád zúvybrali jsme pro vás
11
častňuje sborových festivalů, zúčastnil se i hodnocených sborových přehlídek a pořádá
převážně samostatná vystoupení a pro zpestření koncertů si zve sólové insatrumentalisty
i zpěváky většinou z místních zdrojů. Chceme, aby každé vystoupení Jizeranu bylo pestré a aby se publikum nenudilo.
Vím také o tom, že jste spolu s dalšími zpěváky dávali Bokovu mši. Kde to všude bylo a jaká byla spolupráce s autorem?
Chci předeslat, že spolupráce se sbory je různá. Nejlépe se Jizeranu spolupracovalo s jičínským Foerstrem. Společně jsme připravili sborová čísla v Loutně české A. Michny
z Otradovic, kterou realizoval s Musicou Bohemicou Jaroslav Krček a spolu se sborem
z Náchoda jsme se připravili na Missu solemnis Miloše Boka. Tu jsme provedli
s Filharmonií Hradec Králové postupně v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě a v Jičíně.
S orchestrem ZUŠ Karlovy Vary též v Týnském chrámu v Praze. Spolupráce s autorem
byla výborná. Nejvíce mě potěšila věta: "Teď už jste použitelní". Pan Bok píše hudbu, jakou cítí. Přesvědčil mě. Po spolupráci s ním jsem přišel na chuť novoromantikům.
V současné nelehké době se musejí na provoz usilovně shánět finanční prostředky za pomoci sponzorů. Jaké s tím máte zkušenosti?
Zkušenosti s tím mám minimální. V roce 1991 jsem se pokusil sehnat peníze pro školu a připadal jsem si nedobře. Od té doby jsem tuto činnost neprovozoval; čekám na mecenáše a až zbohatnu, budu mecenášem. O finanční záležitosti sboru se více stará předseda. Jsme skromní. Něco dostaneme od města, něco si vyděláme, něco naskládáme
z členských příspěvků. Snažíme se vyhnout prodělečným akcím.
A co zahraniční zájezdy?
Do zahraničí cestuje sbor hlavně v rámci spolupráce Semil s holandským
Driebergenem a německým Schauenburgem. Jedná se o výměnné koncerty. Také jsme
v rámci Euroregionu Nisa vystupovali ve Weisswasseru a Nieskách (SRN).
Nejzajímavější na těchto akcích je střetávání s lidmi a spolupráce při nácviku i provedení společných skladeb.S holandským sborem Scherzando jsme např. uvedli Missu brevis
J. Haydna v Praze a Bozkově ve spolupráci s Komorním symfonickým orchestrem
Podkrkonošského metra, který vede vynikající mladý zpěvák Karel Jakubů.
Jste ředitelem ZUŠ v Semilech. Jaké zde máte obory? Předpokládám, že z hudebního
oboru se rekrutují děti pro váš pěvecký spolek.
ZUŠ v Semilech má hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. ZUŠ využívá toho, že v Semilech a okolí je spousta šikovných dětí, pomáhá jim s orientací ve světě "kumštu" a řada z nich se posléze věnuje odbornému uměleckému studiu. Součástí
ZUŠ je od r. 1991 i DPS Jizerka (sbm. Alena a Václav Brádlovi). Členy Jizeranu jsou
mnozí, kteří prošli pěveckým oddělením ZUŠ nebo Jizerkou, ale mnozí odcházejí z města a další mají jiné zájmy. Očekával bych, že jich přijde zpívat více, ale jsem rád za ty,
kteří zpívají.
Se sbormistrem Jizeranu ze Semil Jiřím Kurfiřtem
rozmlouval Miloslav Samek
12
vybrali jsme pro vás
26. Jak často může dětský sbor veřejně vystupovat ?
Dětský pěvecký sbor by měl veřejně vystupovat tak často, aby
1. veřejná činnost nenarušovala plnění školních i dalších povinností jeho členů,
2. veřejná vystoupení nezevšedněla či se dokonce neznechutila, a tím případně neopadl
zájem nejen o činnost v souboru, ale o zpěv vůbec.
3. vystoupení bylo a zůstalo vždy určitou odměnou, vrcholem předchozího období
příprav.
Stanovit optimální počet vystoupení za určité období není dost dobře možné. Závisí na
úrovni sboru, rozsahu jeho repertoáru, věku a prospěchu dětí, a také na délce přednášeného pořadu. Vyspělejší kolektiv s rozsáhlým repertoárem může např. uskutečnit měsíčně dvě až čtyři menší vystoupení s rozdílným programem či jeden samostatný koncert,
zatímco pro začínající soubor je jedno vystoupení čtvrtletně maximem. V každém případě je nutné velice kriticky posuzovat případy, kdy dětský kolektiv účinkovat několikrát
týdně, někdy i dvakrát denně, stejně jako případy, kdy byl pěvecký nebo pěvecko-dramatický soubor s povinnou docházkou několika "postižených" dětí sestaven jenom pro
nějaké příležitostné vystoupení a pak se opět s úlevou zúčastněných rozpadl. To je zavrženíhodný případ zneužívání dětské tvořivosti a nejlepší metoda, jak dětem na dlouhou
dobu zpívání znechutit.
Je nutné dbát i na to, v jakém prostředí mají děti vystoupit. Činnost v pěveckém kolektivu má svoji estetickovýchovnou hodnotu, jež může být vystoupením před vnímavým
publikem v kulturním prostředí ještě umocněna, v opačném případě však zcela potlačena. Odmítejte proto účinkovat s dětmi tam, kde pro to nejsou optimální podmínky a kde
by jejich účast měla být jenom formální "kulturní vložkou". Vítejte naopak možnost
uplatnit se s dětmi tam, kde bude mít jejich vystoupení žádoucí odezvu, která i v nich samotných vyvolá pocit radosti a uspokojení.
27. Průvodní slovo při vystoupení - ANO či NE ?
Odpověď na otázku o vhodnosti průvodního slova je závislá na tom, mají-li posluchači k dispozici tištěné programy, chceme-li a máme-li posluchačům co zajímavého nebo
nutného sdělit a máme-li k dispozici vhodného konferenciéra.
Tištěný program může poskytnout posluchači všechny nejdůležitější informace o tom,
kdo účinkuje a co bude zpívat. Programy obsáhlejší přinášejí někdy informace a poznámky o autorech a skladbách, vysvětlují text apod. Nemůže-li konferenciér (nověji
vybrali jsme pro vás
13
moderátor) poskytnout posluchačům žádné jiné zajímavé údaje, ztrácí jeho role smysl.
Může se uplatnit nanejvýš tak, že přivítá posluchače, případně se s nimi rozloučí, ale je
zcela zbytečné, aby opakoval to, co si může každý přečíst. Svými výstupy by program jenom tříštil a zdržoval.
Nemají-li posluchači tištěné programy, je ovšem naopak velmi nutné jim alespoň nejdůležitější údaje sdělit mluveným slovem. Chceme-li být struční, postačí oznámit jména
účinkujících a autory a tituly zpívaných skladeb. Přitom je vhodné ohlásit najednou vždy
skupinu dvou až čtyř písní, případně celý cyklus, aby hudební pořad nebyl konferencí neustále přerušován. Chceme-li být výmluvnější, můžeme připojit i další zajímavé informace o autorech, o vzniku a obsahu skladeb, o interpretech a pod. Dramaturgický záměr
je vhodné zveřejnit jenom v případě, že nevysvítá ze samotného pořadu a řazení skladeb
(např. vývoj sborové tvorby, od jednohlasu k vícehlasu, souvislost s ročními obdobími apod.). Průvodní slovo lze zpestřit i četbou či přednesem básní, svým obsahem blízkých
či naopak kontrastujících s náměty písní. Ale využití těchto možností už bude více než na
našich záměrech závislé na tom, máme-li k dispozici vhodného interpreta. Není-li tomu
tak, omezíme průvodní slovo na co nejmenší míru. Přitom je výhodnější svěřovat ohlašování mladším dětem, které bývají svědomitější, své poslání berou jako závažný úkol
a obvykle svým mládím a jemu odpovídajícím projevem působí velmi roztomile.
Přeřeknutí či jiný omyl u nich nepůsobí zdaleka tak rušivě jako u starších dětí, o dospělých ani nemluvě. Také reakce na vlastní kiks bývá u malých dětí přirozenější a přijímána vlídněji.
Můžeme-li ovšem pro průvodní slovo využít někoho, kdo má řečnický nebo dokonce
i herecký talent, neměli bychom si nechat tuto příležitost ujít. Není- li z důvodů již uvedených vhodné ohlašovat účinkující a program, využijme takového jedince např. k přednesu textu zpívaných písní . Posluchač se tak s nimi seznámí dřív než zazní ve zhudebněné podobě. Zvláště účelné je to tehdy, je-li text v písni vlivem např. polyfonického
zpracování těžko srozumitelný, nebo jde-li o text mimořádně zdařilý. Účelné je také seznámit posluchače s překladem písní, zpívaných v cizím jazyce. V takových a podobných
případech bude vystoupení schopného přednášeče vítaným zpestřením vlastního hudebního pořadu.
Čestmír Stašek
14
vybrali jsme pro vás
Unie českých pěveckých sborů na internetu
Oblastní výbor pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s Hlavním výborem spustil
v dubnu tohoto roku nový informační server na adrese www.ucps.cz.
Na tomto serveru jsou umístěny informace Hlavního výboru a Oblastního výboru
Praha, dále je zde databáze chystaných kulturních akcí (akce UČPS, Artamy, akce členských sborů, festivaly a koncerty), články a reportáže různého zaměření, informace o soutěži Gymnasia Cantant a projektu Vocalissimo, odkazy a kontakty na kulturní instituce
u nás i v zahraničí.
Počítá se s umístěním seznamu všech členských sborů a jejich kontaktních údajů, s pravidelným doplňováním databáze akcí o kulturní akce a pravidelným doplňováním databáze článků. Tyto sekce je též možné obohatit o informace z produkce ostatních oblastních výborů, budou-li zasílány ve snadno zpracovatelné elektronické podobě (nejlépe plaintext, MS Word nebo přímo v textu e-mailu /pozor na kódování/, ne pdf!)
Snahou UČPS v příštích letech by mělo být zefektivnění a zlevnění komunikace mezi jejími jednotlivými složkami ,t.j. maximální využívání možností internetu a elektronické
pošty. Z tohoto důvodu žádáme všechny oblastní výbory o zřízení a aktivní používání
vlastní e-mailové adresy!
Webmaster serveru UCPS.CZ
Jan Popelka, v.r.
Přežije svátek všech muzikantů?
Podpisem diplomatické nóty a Charty Svátku hudby potvrdil počátkem roku 1990 tehdejší ministr kultury Milan Lukeš akt, kterým se Česká republika připojila k vyspělým evropským zemím, které Evropský svátek hudby pořádají.
V letošním roce budeme v první letní den (21. 6.) slavit již 10. jubilejní ročník těchto
hudebních slavností. Některé obce a města si vzaly pořádání akce za své a slavnosti se
staly neodmyslitelnou součástí jejich kulturního života, v mnohých se ještě nestačila
uchytit. Faktem je, že akce jako celonárodní prestižní záležitost je kvůli nedostatku finančních prostředků ohrožena. Hlavním pořadatelem v České republice je Nadační fond
Evropský svátek hudby - ČR a jeho zástupci upozorňují na to, že poslední dva ročníky
posihla stagnace a nedostatek finančních zdrojů. Aby se jubilejní 10. ročník mohl konat
a dostalo se mu lokální, národní, ale i mezinárodní prezentace a v neposlední řadě, aby
mohly být vytvořeny podmínky pro konání slavností v souladu s Chartou SH, přichází
Josef Svoboda - prezident NF a Zdeňka Kukalová - předsedkyně správní rady a zakladatelka svátku v ČR, s projektem na samofinancování.
Princip tkví v tom, že kraj,obec či městská část se oficiálně přihlásí ke konání slavností podpisem Charty Svátku hudby a poskytnou nadačnímu fondu účelově vázaný dar. Jeho
výše není stanovena, ale organizátoři si na základě dlouholeté zkušenosti dovolili učinit
návrh, ve kterém výše příspěvku souvisí s počtem obyvatel lokality. Oficiálním účastníkům slavností potom budou poskytnuty určité výhody. Např. prezentace v médiích, možvybrali jsme pro vás
15
nost prezentace v Praze nebo v jiných partnerských městech, hostování zahraničních
umělců na slavnosti v místě apod. Další výhodou je bezplatné poskytnutí loga či potřebné množství bianco plakátů a dalších propagačních materiálů. Celonárodní rámec a součinnost jsou velmi důležité pro rozvoj akce a usnadňují např. mezinárodní kulturní
výměnu v rámci Evropy, objevování výjimečných talentů a možnost prezentace všem zájemcům. Zároveň ale není možné zapomenout na to, že Svátek hudby je spontánním
projevem vztahu k hudbě a poskytuje radost všem, ať už jsou to sami účinkující, náhodní kolemjdoucí či ti, kteří si z nabídky programově vybrali. Byla by škoda, kdyby
v budoucnu první letní dny u nás ztichly. Všechny související informace a podrobnosti
včetně projektu samofinancování a přihlášky najdete na www.SVATEKHUDBY.cz.
Zdroj: Místní kultura 1 - 2 /2004,
Ludmila Kučerová
Nový kompaktní disk Ostravského dětského sboru - recenze
Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly v Ostravě - Mariánských Horách oslaví v roce
2004 již 40 let svého působení. Nový kompaktní disk je třetím v pořadí,který ODS nahrál, a obsahuje podstatnou část současného repertoáru sboru.
Reprezentativní výběr uváděných sborových skladeb jasně dokumentuje široký repertoárový a stylový rejstřík tohoto známého dětského sborového tělesa, které patří mezi
špičkové sbory České republiky. Nalezneme zde skladby nejrůznějších slohových období v rozpětí od renesance (Orlando di Lasso), baroka (H. Purcell), přes romantismus
(P. I. Čajkovskij), představitele hudby 20. stol. (S. Rachmaninov, Z. Kodály, B. Martinů)
až po současné autory (O. Mácha, P. Kostiainen, M. Kocsár a další...). Logicky nemůže
chybět zařazení úprav lidových písní s důrazem na české a slovenské autory. Vnímavého
posluchače okamžitě upoutá čistá bezprostřední muzikalita výkonu, obdivuhodná hlasová technika, vokální disciplína a nezaměnitelný zvukový témbr. I náročného znalce
osloví bohatá výrazová a dynamická škála interpretace, bezchybná intonace, nádherná
barevnost a hlasová vyrovnanost. Pro sbor i jeho dirigenta Milana Chromíka je typická
neumdlévající pracovitost a snaha o stálé zdokonalování, které vedou až k finální lehkosti a suverenitě při koncertním provedení.O umělecké kvalitě uvedených sborových skladeb svědčí příznivé ohlasy na domácích i zahraničních koncertech a zejména vavříny
v podobě 1. cen, které si sbor přivezl z mezinárodních festivalů v Evropě
a v Japonsku.Kromě zahraničních cest se ODS často zapojuje do kulturního života
v Ostravě. Již několik let úspěšně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava v rámci abonentních cyklů na vánočních koncertech i při provádění rozsáhlejších vokálně instrumentálních skladeb (C. Orff: Carmina burana).
Pavel Režný
16
vybrali jsme pro vás
Zápis z jednání HV UČPS dne 29. listopadu 2003 v Praze
Přítomni: J. Kolář, F. Zumr, J. Levý, L. Štěchová, J. Frolík (3), D. Goll (4;2), V. Černý
(4;3), V. Polák (6), Z. Děrkas (7) - host S.Kuchař (7)
Omluveni: M. Samek, R. Michálek (010), V. Honcová
Nepřítomni: M. Šlechtová, J. Fuchs (2), J. Vávra (5), L. Dokulil (PRK), E. Šrámková
(RK), B. Lorberová
Jednání řídil prof. Jiří Kolář.
1) Byl schválen navržený program jednání HV.
Neomluvenou neúčast některých členů HV na dnešním jednání si HV nedovede vysvětlit.
2) Kontrola zápisu z jednání HV dne 1. února 2003:
Z úkolů, které vyplynuly z jednání HV, byly nedostatečně plněny nebo vůbec neplněny
Obl. v. body zápisu:
2) Prověření příspěvkové morálky sborů dle Stanov a odvod 40% z Obl.v. HV UČPS
do konce března 2003.Též odeslání kopie o zaplacení hospodářce HV.
4) Příprava a odeslání dopisu p. Šlechtovou ohledně jednání o placení paušálu za
UČPS - OSA.
5) Prověření možnosti platby 150,-Kč za každý jednotlivý sbor a tím možnost platit
členské příspěvky v mezinárodní organizaci EC.
8) Zprávy o činnosti sborů za rok 2002 (měly být předány do konce března) docházely ještě v srpnu t.r.
9) Písemné návrhy z jednotlivých oblastí na Sbor roku 2002 prof. Kolář neobdržel.
Jinak byly úkoly z jednání HV plněny. Je však nutné zlepšit informovanost sborů
prostřednictvím jednotlivých Oblastních výborů. Příkladné je vydávání tištěného
zpravodaje Obl. v. 4;3 Liberec.
3) Zpráva o stavu členské základny a příprava zpráv o činnosti za rok 2003:
V roce 2003 pracuje v UČPS 206 pěveckých sborů se 7379 členy. Počet sborů se již
několik let zmenšuje a rok od roku se zvyšuje věkový průměr členů. Je nutno, aby OV
věnovaly větší pozornost školním sborům. Budoucnost je právě v dnešních dětech
a dětských sborech. HV UČPS doporučuje, aby u jednotlivých Obl. v. vznikala poradní centra sbormistrů. Činnost UČPS je závislá na činnosti v jednotlivých oblastech.
Finanční situace v UČPS není dobrá. Činnost jsme schopni udržet pouze z vlastních
finančních příspěvků. HV UČPS, ale i Oblastní výbory se do budoucna neobejdou bez
manažerů, kteří by sháněli sponzory a finance na činnost.
4) Zpráva o hospodaření HV UČPS a příspěvková morálka v minulém období:
Příjem příspěvků od jednotlivých Obl.v. ........................................ 83.196,- Kč
Výdaje: kancel. spotř. materiál ......................................................... 2.219,80 Kč
služby............................................................................... 1.663,80 Kč
poštovné ......................................................................... 3.178,30 Kč
cestovné (akce v ČR i na zahran. jednání) .................... 5.997,- Kč
pohoštění na jednání HV ................................................... 143,60 Kč
vybrali jsme pro vás
17
poplatky ČS,a.s. ................................................................. 2.502,06 Kč
odměny dle dohod o vykonání práce ............................... 25.700,- Kč
odvod daní FÚ ..................................................................... 5.488,- Kč
Zůstatek .............................................................................................. 36.303,44 Kč
Časopis CANTUS (3 výtisky)
Příjmy: grant MK ČR 50.000,-Kč ; předplatné 67. 060,- Kč ....... 117.060 ,- Kč
Výdaje:
odměny...................................................................... 5.420,-Kč
materiál ................................................................... 11.518,40 Kč
služby ...................................................................... 5.720,- Kč
tisk ........................................................................ 58.884,- Kč
cestovné .................................................................. 1.838,- Kč
poštovné ............................................................... 22.210,50 Kč
Zůstatek ............................................................................................ 11.469,10 Kč
(předpokládané výdaje do konce roku /4.č./ cca 22.600,- Kč)
5) Zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých Oblastních výborů:
Přítomní zástupci Oblastních výborů stručně informovali jak o uskutečněných, tak
i připravovaných akcích. Vzhledem k tomu, že neměli připravenou zprávu o hospodaření, bylo dohodnuto, že jednotlivé Obl.v. zašlou zprávu o hospodaření spolu s materiálem připravovaných akcí písemně přímo předsedovi UČPS prof.Kolářovi.
6) Územní členění Obl. výborů UČPS a nové krajské dělení ČR:
Podle písemného materiálu zpracovaného jednatelem HV navrhuje ponechat dosavadní početní stav Oblastních výborů. Ty by zastupovaly jeden nebo dva kraje. S 9 sbory
je potom potřebné dohodnout administrativní přesun pod jinou oblast,než doposud
(podle nového krajského uspořádání ).Týká se sborů evid.č.: 551; 529; 534; 635; 636;
663;664; 715 a 719 (netýká se sboru 4301 uvedeného v materiálu chybně). Předsedové
dohodnou možný přesun
sborů a sdělí výsledek předsedovi a jednateli HV.
7) Právní subjektivita Oblastních výborů a význam další existence HV UČPS:
Právní subjektivitu s právem nabývat majetek a hospodařit s ním ve svých oblastech
dle platných Stanov UČPS schválených MV ČR 10.12.1990 pod č. VSP/1 - 3496/90 R mají Obl.výbory 010 - Praha a Středočeský kraj - IČO 438090; 2 - Českobudějovický a Jihlavský kraj - IČO 438111; 3 - Plzeňský a Karlovarský kraj - IČO 438120;
5 - Královéhradecký a Pardubický kraj - IČO 438146; 6 - Brněnský a Zlínský kraj IČO 438154; 7 - Ostravský a Olomoucký kraj - IČO 00445045; 8 - Polské sbory v kraji Ostrava -IČO 442771.
Získání právní subjektivity doporučujeme i Obl.v. 4;2 - kraj Ústí n.L. a 4;3 kraj Liberec.
Stanovy UČPS jsou jedny a závazné pro celou Unii. Musí být opatřeny kulatým razítkem MV ČR.
HV UČPS zůstává úkol jednat s celorepublikovými orgány a institucemi, jakož i zahraničními, Oblastní výbory jednají ve svých oblastech (krajích). Všechna jednání musejí
být v souladu s platnými Stanovami UČPS.
18
vybrali jsme pro vás
8) Členství UČPS v evropských sborových organizacích:
Pro finanční svízele na zaplacení členského příspěvku jsme museli pozastavit naše
členství v evropské organizaci pro sbory Europa Cantat. Rovněž tak z finančních důvodů neplatíme příspěvky v AEGC. Přesto si tato organizace UČPS velice váží pro výsledky práce našich sborů.
9) Příprava Sjezdu UČPS:
V roce 2004 uplyne 5 let od konání posledního sjezdu. Podle Stanov UČPS musí se tedy v roce 2004 další sjezd konat.Na něm by měla být zpráva o činnosti UČPS za posledních 5 let, zpráva RK o hospodaření, volba nového HV a PHV UČPS včetně diskuse a usnesení. Sjezdu se zúčastní po jednom zástupci z každého sboru a po dvou zástupcích z každého Obl.v. Samotnému sjezdu musejí předcházet oblastní konference,
a to nejpozději do 30 dnů před konáním celostátní konference. V té době je nutné také podat návrhy a připomínky k jednání, jakož i návrhy kandidátů na členy HV, jeho
předsednictva, RK HV, hudební komise HV,návrhové a volební komise sjezdu.
Předběžně byl zamluven sál pro konání celostátní konference, a to na den 15. května
2004 od 10.00 do 15.00 h. v Praze v Domě odborových svazů. HV se však částka za
pronájem a ozvučení sálu pro 250 osob (9.000,-Kč) zdá příliš vysoká. PHV bude shánět jiný,levnější prostor. Je nutné s dostatečným předstihem zjistit počet delegátů z jednotlivých oblastí UČPS. K tomuto mohou sloužit i zprávy o činnosti sborů
v r. 2003, které byly zástupcům Obl. výborů předány. HV je doporučuje odeslat koncem tohoto roku, aby se již v lednu 2004 mohly vrátit zpět jednateli HV UČPS.
10) Paušální poplatek za sbory pořadající koncerty - OSA:
Na podkladě jednání PHV se spojil jednatel s OSA, aby prošetřil možnosti platby autorských poplatků OSA formou paušální roční částky. OSA souhlasí- je nutno se však
dohodnout na výši paušálního poplatku. Ten by měl být stanoven průměrem míst pro
diváky a průměrným vstupným.Zatím podle vyjádření sborů je průměr na jeden koncert 200 diváků při 30 Kč vstupném. O dalším jednání bude PHV oblastní výbory informovat.
11) Návrhy na sbormistrovské ceny za rok 2003 a na Sbor roku 2003:
Hudební komise UČPS bude vybírat z došlých návrhů na udělení Ceny:
F. Lýska - M. Chromík, J.Skopal
F. Vacha - D. Hostýnková, Z. Vimr
B. Smetany - D. Moravec, A. Motýl, J. Dostalík, T. Fiala, L.Pivovarský, J. Štrunc
Cena roku pro mladé sbormistry (do 35 let ) - P. Pálka, J. Míšek, J. Ocetek, T. Tláskalová
Přehled udělených národních sbormistrovských cen:
Cena Františka Lýska
1988 - Milan Uherek, Jiřina Uherková
1989 - Alois Motýl, Ivan Sedláček
1990 - Jaromír Richter, Čestmír Stašek
1991 - Jaroslav Dostalík, Jaroslav Cyrus,Vl. Souček
1992 - Jiří Chvála, František Krahulec
1993 - Vlastislav Novák, Jiří Štrunc
vybrali jsme pro vás
19
1994 - Josef Baierl, Václav Štývar
1995 - Josef Brabenec, Eva Špriňarová
1996 - Jaroslav Keprta
1997 - Zdeňka Součková
1998 - Vlastimil Kobrle, Karel Košárek
1999 - Vladimír Frühauf
2000 - Václav Ptáček
2001 - MilušeKleinová
2002 - Vlastimil Podlena
Cena Bedřicha Smetany
1995 - J.M. Dobrodinský, Antonín Šídlo, Miroslav Košler, Milan Malý, Jaromír Klobouk
1996 - Jan Kasal, Vladimír Doležal
1997 - Jiří Vála, Jiří Holner
1998 - Josef Boček, Josef Hercl
1999 - Jan Hanuš
2000 - LubošKlimeš, Zdeněk Šesták, Milan Uherek
2001 - Čestmír Stašek, Václav Nouza, VladimírKovařík
2002 - Jaroslav Cyrus, Ivan Sedláček
Cena Ferdinanda Vacha
1992 - Lumír Pivovarský, Alois Škarka
1993 - Jan Kasal, Jan Skopal
1994 - Vladimír Doležal, Rudolf Zeman
1995 - Tomáš Fiala, František Hába
1996 - Luboš Klimeš, Vladimír Kovařík
1997 - Stanislav Pešička
1998 - FrantišekBarák, Theodor Pártl
1999 - Jiří Kolář
2000 - Miloslav Buček
2001 - Otakar Hanzelka
Protože většina oblastních výborů návrh na Sbor roku 2003 ze své oblasti nedodala,
není možné ho vybrat za celou UČPS.
12) Žádost HV UČPS o granty MK ČR pro rok 2004:
Prof.Kolář seznámil přítomné s granty, o které UČPS ministerstvo kultury na r. 2004
žádá.
13) Notový archiv UČPS:
Notový archiv je úspěšně umístěn u doc. Vimra na Západočeské univerzitě v Plzni a je
dokončována jeho příprava k provozu,který by měl započít od ledna 2004. Z tohoto
archivu si za zvýhodněnou cenu budou moci sbory UČPS zapůjčovat notové materiály. Pro zkvalitnění a rozšíření notového archivu UČPS by bylo žádoucí, aby sbory
předávaly archivu po jednom výtisku nových a zajímavých notových materiálů.
14) Časopis Cantus:
Pro omluvenou nepřítomnost Mgr. M. Samka odloženo na příští jednání HV.
20
vybrali jsme pro vás
15) Slovník českých sborových dirigentů a Dvouletý sbormistrovský kurz:
Slovník českých sborových dirigentů byl úspěšně vytištěn a je poštou distribuován
objednatelům.Je však velkým nedostatkem, že někteří sboroví dirigenti zásilku vracejí jako nevyžádanou, přesto, že si ji objednali a vznikají tak značné finanční ztráty
na poštovném. Dále prof. Kolář informoval o úspěšně probíhajícím Dvouletém sbormistrovském kurzu.
16) Různé:
a) Obl. výbor 010 předal HV materiál týkající se koncepčního příspěvku pro společnou práci Obl. výborů v internetové prezentaci UČPS, financování UČPS a přípravě propagačního materiálu UČPS. Dále jsou v něm uvedeny připravované akce
v r. 2004.
b) Obl. výbor 4. 2 předal členům HV informační letáček s pozvánkou pro sbory na
TIBI LAUS 2004 - Setkání s duchovní hudbou v Mostě dne 5. června 2004.
c) Bylo schváleno udělení Zlatých odznaků s granáty za dlouholetou a obětavou práci ve sborovém zpěvu: Doc. PhDr. Dušan Machovec, PhDr. Oldřich Duzbaba (010)
- MUDr. Miroslav Šulc (4,2) - Zdeňka Vrbová, Mgr. Václav Macák,Ing. Vladimír
Bleša (6).
d) Předseda Obl. v. č. 6 předal adresy pěti nových sborů, které vítáme v UČPS.
Informační server UČPS je www.ucps.cz - příspěvky a informace pro tento server je nutno zasílat na e-mailovou adresu: [email protected] p. Janu Popelkovi.
Taktéž by bylo o hodně rychlejší a méně finančně nákladné posílat si zprávy a zápisy emailem přes internet. Adresa předsedy HV je [email protected] a adresa jednatele HV je
[email protected] ovšem potřeba,aby alespoň s některým členem Oblastního výboru
bylo možno takto korespondovat, znát jeho e-mailovou adresu a on, aby spolehlivě předal materiály Obl. výboru.
Je nutné zápisy pozorně číst a plnit včas úkoly, na kterých jsme se společně dohodli.
Předseda HV UČPS - prof. Jiří Kolář
Jednatel HV UČPS - Jiří Levý
vybrali jsme pro vás
21
Unie českých pěveckých sborů - zápis z jednání PHV dne 12. ledna 2004
Přítomni: Dr. J. Kolář, Prof. F. Zumr, Mgr. M. Samek, L. Štěchová, J. Levý
Program:
1. Kontrola zápisu ze schůze HV UČPS dne 29. 11. 2003
2. Projednání zápisu ze schůze Obl. výboru č.3 ze dne 16. 10. 2003
3. Příspěvek UČPS pro Sborník statí o kultuře v letech 1998-2003
4. Žádost Nadaci ČHF o příspěvek na vydávání časopisu UČPS-CANTUS
5. Sborové soutěže a festivaly
6. Zahraniční styky
7. Různé
ad 1) K bodu 5 zápisu z HV UČPS:
Zástupci jednotlivých oblastních výborů měli zaslat předsedovi UČPS Dr. J.
Kolářovi zprávu o hospodaření spolu s materiálem připravovaných akcí jednotlivých oblastí. Tyto materiály zaslal pouze Obl. výbor č, 2 a 010, ostatní výbory dosud ne!
K bodu 9 zápisu z HV UČPS:
PHV UČPS projednalo předběžný návrh na kandidátku PHV a HK pro příští funkční období po sjezdu UČPS. Po získání souhlasu navržených budou s tímto návrhem
seznámeny Obl.výbory UČPS. Žádáme jednotlivé OV, aby věnovaly dostatečnou
pozornost přípravě Oblastních konferencí i Sjezdu UČPS, jak bylo na jednání HV
dohodnuto.
K bodu 10 zápisu z HV UČPS:
Paušální poplatek za sbory UČPS OSA. Na podkladě vrácených dotazníků, které
jednatel odeslal jednotlivým sborům UČPS a telefonických rozhovorů s některými sbory byla sestavena tabulka pro zjištění průměrného vstupného a průměru míst
pro diváky na akcích a koncertech, které organizovaly sbory UČPS (viz příloha).
Při jednání na OSA jednatel seznámil s problémy jak finančními tak organizačními, které práci našich sborů provázejí a s využitím všech možných slev (dětské sbory, interpretace děl autorů, které OSA již nezastupuje, interpretace děl začínajících
autorů, nízké vstupné a podobně) by částka paušálního poplatku za naše sbory neměla přesáhnout 50 000,-Kč za rok. Z této částky s ohledem na finanční situaci
v UČPS by HV ze svého rozpočtu hradil 40% to je 20 000 Kč a o 60%, to je o částku 30 000 Kč by se podělily Oblastní výbory. V průměru je to 3 750 Kč na každý
oblastní výbor. Vzhledem k tomu, že počet sborů pracujících v jednotlivých oblastech je rozdílný a tím jsou rozdílné i členské příspěvky, navrhuje PHV, aby platba
22
vybrali jsme pro vás
30 000 Kč z oblastí byla provedena podle počtu sborů v oblasti a při počtu cca 200
sborů v UČPS vychází na jeden sbor částka 150 Kč. PHV doporučuje oblastním
výborům tuto částku platit z jejich rozpočtu a nezatěžovat jednotlivé sbory. Věříme,
že i touto službou se zlepší příspěvková morálka jednotlivých sborů a bude to velká pomoc pro jejich činnost.
K bodu 11 zápisu HV UČPS:
Konečný návrh na národní sbormistrovské ceny bude projednán Hudební komisí
UČPS na jejím zasedání dne 15. 1. 2004.
ad 2) Byl proveden zápis ze schůze oblastního výboru 3. K jeho jednotlivým bodům PHV
uvádí
- Přístup k organizaci sborů podle jednotlivých oblastí a novému krajskému uspořádání byl vyřešen na schůzi HV 29. 11. 2003. V obl. v. 3 budou tedy pracovat
sbory dvou krajů, kraje Plzeň a kraje K. Vary. Je nutné, aby se obl.v. 3 na těchto
krajích prosadil jako zástupce UČPS a vešel ve spolupráci s kulturními institucemi těchto nových krajů.
- Na všech jednáních HV i PHV je jednáno o čerpání rozpočtu HV, který je tvořen ze 40% členskými příspěvky jednotlivých obl. výborů. V zápisech z těchto
jednání je čerpání uváděno a je jen na zástupcích jednotlivých obl. výborů, kteří jsou členy HV, aby si údaje nechali od hospodáře HV případně upřesnit a informovali sbory své oblasti, které tuto informaci právem vyžadují. Totéž se týká i dalších činností a aktivit, které jsou uváděny v zápisech z jednání, ale obtížně se dostávají až k samotným sborům.
- Aby nečlenové UČPS platili vyšší částku za časopis Cantus není možné, protože dotace MK ČR ve výši 40 000 Kč byla poskytnuta proto, aby tento časopis
byl i pro sbory a jednotlivce, kteří nejsou členy UČPS.
- Do slovníku českých sborových dirigentů mohli být zařazeni jen ti sbormistři,
kteří zaslali autorům vyplněný dotazník, ve kterém souhlasili s uveřejněním
údajů o jejich činnosti. Na 300 respondentů dotazník bohužel neodevzdalo, přestože od počátku roku 2000 byla tato akce inzerována jak na internetu, tak v časopise Cantus a několikrát v zápisech z jednání HV i PHV pro oblastní výbory.
Slovník musel být vydán do konce roku 2003 a opakované zasílání dotazníku
zapomětlivým sbormistrům by poštovními náklady zvýšilo neúměrně jeho cenu.
- PHV souhlasí s názory uvedenými v bodě 7 této zprávy o situaci v Západočeské
oblasti. Je třeba, aby se naprostá většina sborových aktivit odehrávala v oblastech, aby o sobě pěvecké sbory věděly. Sbormistři by se měli vzájemně informovat o svých koncertech a zvát na ně, o přednáškách, konferencích k zajímavým sborovým tématům, o spolupráci s orgány státní zprávy a dalšími organizacemi, aby se dělili o své zkušenosti z práce v pěveckých sborech, získávání
nových členů zejména z řad mládeže, zamýšleli se nad novými skladbami a jejich interpretací apod. Šlo by ještě dodat, že oblastní výbory v UČPS by se měvybrali jsme pro vás
23
ly podílet na dalším vzdělávání mladých sbormistrů svého regionu, a to - samozřejmě - i nečlenů UČPS. Taktéž by měly o mnoho zvýšit informovanost jednotlivých sborů ve svém regionu, protože všichni nemají čas ani možnost dozvídat se novinky z internetu nebo z časopisu Cantus, který vychází jen čtyřikrát
do roka, a tak některé zprávy ztrácejí aktuálnost. HV UČPS je zatím pouze
schopen prostřednictvím zápisů a dopisů informovat předsedy oblastních výborů a ty by měly informace předávat sborům svých oblastí.
- Připomínky ke Stanovám a jednacímu řádu UČPS. PHV projednalo spolu s připomínkami z ostatních oblastí , které dosud nedošly, je připraví pro nastávající
Sjezd UČPS. Aby se s navrhovanými změnami mohly seznámit sbory všech oblastí, záleží na včasnosti požadavků požadovaných změn z jednotlivých oblastí
a možnosti zpracování.
ad 3) Podle pokynů ministra kultury ČR připravil předseda HV Dr. Kolář příspěvek
UČPS pro Sborník statí o kultuře v letech 1998-2003, který PHV vřele doporučilo.
ad 4) HV UČPS požádal Nadaci Českého hudebního fondu o příspěvek na vydávání časopisu Cantus. Svými doporučeními doplnili žádost PaedDr. Zdeněk Vimr a hudební skladatel PhDr. Jiří Laburda.
ad 5) Dr. Kolář informoval členy PHV o průběhu a výsledcích MSF a MSS Pražské
Vánoce. Podrobná informace bude otištěna v časopise Cantus č. 1/ 04.
- Podobně jako v uplynulém roce umožní pořadatelé FSU Jihlava 2004 u Dr. Jiřího
Koláře (Při trati 1232/6, 141 00 Praha 4) nebo telefon 241483900, nebo e-mail:
[email protected]
- Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu- 1. ročník - se uskuteční ve dnech 7.9. května 2004 v Hradci Králové a vybraných městech regionu (Hořice, Náchod,
Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Semily). Na koncertech se představí 18 královéhradeckých sborů všech věkových kategorií a 7 sborů ze zahraničí. Prezidentem festivalu je Prof. Jiří Skopal, uměleckou ředitelkou Dana Ludvíčková. (Podrobnosti budou uvedeny v časopise Cantus č. l / 4 )
- Nabídky k účasti na zahraničních sborových soutěžích a festivalech 22. ročníku
MSF s 10. ročníkem MSS Preveza (Řecko) 1.-4.7. 2004, uzávěrka přihlášek 29. 2.
2004 (podrobnosti časopis Cantus).
ad 6)Arbeitskreis Music in der Jugend (Německá federace mladých sborů) zaslala UČPS
pozvání k účasti jednoho sboru mládeže (maximálně 35 členů do 25 let) na
5. Mezinárodní setkání komorních sborů na ostrově Usedom v Baltickém moři ve
dnech 29. 7. - 8. 8. 2004. Na programu jsou workshopy, koncerty aj. Účastnický poplatek je 45 euro na osobu, jízdné si hradí sbor sám. Z oslovených sborů zatím neprojevil žádný zájem. Případná účast českého sboru je v jednání (Dr. Kolář).
- AGEC pořádá ve spolupráci s Rakouským pěveckým svazem a Hudební akademií
ve Vídni 29. září - 3. října 2004.Účastnický poplatek je 200 euro, ubytování 160 euro. Hudební komise UČPS jedná o účasti s několika talentovými českými sbormistry a pokouší se získat pro ně stipendium na úhradu výloh.
24
vybrali jsme pro vás
ad 7) Ke členství v UČPS se přihlásil pěvecký sbor Gymnázia Strakonice (Máchova 174,
38648 Strakonice), sbormistr Marcela Miková.
Bylo pozastaveno vyplácení odměny dle dohody pro paní Šlechtovou (vedení sekretariátu)
Hospodářka HV UČPS předložila vyúčtování - roční uzávěrku hospodaření
HV UČPS za rok 2003
Příjmy:
Aktiva z roku 2002
33 743,55 Kč
Dotace-grant MK ČR na GC 50 000,- Kč
Příspěvky z obl. v. UČPS
89 706,- Kč
Prodej odznaků UČPS
810,- Kč
Úroky z účtu u ČS
833,65 Kč
--------------------------------------------------------Příjmy celkem
175 143,20 Kč
Z ů s t a t e k k 1. 1. 2004 je
Vydání:
Výplata grantu ČHF na skladatel.soutěž
10 000,- Kč
Výplata grantu MK-reg.přehlídky GC
50 000,- Kč
Služby-pronájmy, množení materiálů
4 179,80 Kč
Materiál- kanc. potřeby, obálky apod.
3 094,30 Kč
Cestovné-schůze, delegace
6 385,- Kč
Poštovné, telefony
4 992,10 Kč
Odvod daní na FÚ
6 337,- Kč
Poplatky za vederní účtu u ČS
4 189,40 Kč
Pohoštění při schůzích HV
362,10 Kč
Odměny za práci dle dohod
28 300,- Kč
---------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
117 839,70 Kč
57 303,50 Kč
PHVUČPS žádá jednotlivé oblastní výbory o pomoc k lepší činnosti UČPS také dodržováním závazků a plněním úkolů, které byly přijaty HV, jehož jsou zástupci jednotlivých
oblastí členy. V poslední době jde zejména o zaslání přehledu o hospodaření jednotlivých
oblastí (Dr. Kolářovi zaslal pouze 1 O.V.). Dále o včasnou distribuci formulářů o činnosti za rok 2003 jednotlivým sborům a jejich návrat pro zpracování. Taktéž včasnou přípravu a průběh oblastních konferencí, jakož i předání připomínek pro připravovaný sjezd
(stanovy, jednací řád a podobně). Potřebujeme také co nejdříve vědět počty delegátů, kteří se z jednotlivých oblastí sjezdu účastní.
Prosím dále, aby oblastní výbory seznámily jednotlivé sbory s jednáním ohledně paušální platby poplatků OSA za sbory UČPS (dle přílohy).
Program jednání PHV UČPS připravil předseda Dr. Jiří Kolář
16. 1. 2004
Jiří Levý - jednatel UČPS
vybrali jsme pro vás
25
Zápis ze zasedání Hudební komise HV UČPS,
konané dne 15. 1. 2004-01-28
Přítomni: Ivana Štíbrová, Vladislav Souček, Jiří Štrunc, Jiří Kolář
Omluveni: Miroslav Košler
Program:
1.
Národní sbormistrovské ceny za rok 2003
2.
Sbor UČPS 2003
3.
Mezinárodní soutěž mladých sbormistrů 2004 ve Vídni
4.
Mezinárodní festival mládežnických komorních sborů na ostrově Usedom
5.
Účast mladých sbormistrů na 47. FSU v Jihlavě
6.
Mezinárodní sborová soutěž A. Dvořáka 2004 v Praze
7.
Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu
8.
Nabídka k účasti na dalších festivalech a soutěžích v zahraničí
9.
Různé
ad 1)
Udělování národních sbormistrovských cen za uplynulý rok:
- o udělení Ceny Františka Lýska a ceny Ferdinanda Vacha rozhodují na návrhy OV
UČPS, jednotlivých pěveckých sborů a jejich zřizovatelů, hudebně kulturních institucí apod. HK HV UČPS, výbor SSD a HUV a Nadace ČHF
- o udělení Ceny Bedřicha Smetany a nově vyhlášené Ceny UČPS "sbormistr - junior"
rozhoduje HK HV UČPS.
Návrh na udělení národních sbormistrovských cen za rok 2003:
Cena Františka Lýska:
Bylo jednáno o dvou rovnocenných návrzích na Prof. Jiřího Skopala a Mgr. Milana
Chromíka a rozhodnuto udělit za rok 2003 mimořádně dvě ceny. Na finanční prémii pro
Mgr. Milana Chromíka se budou podílet stejnou částkou HV UČPS a OV UČPS
Moravskoslezského kraje. Ceny budou předány u příležitosti Mezinárodního festivalu
DPS v Brně (15. - 20. 6. 2004).
Společnost Františka Lýska určí přesné datum předání, o němž bude informovat HV
UČPS a zajistí pro oba oceněné sbormistry diplomy.
Cena Ferdinanda Vacha:
Komise respektuje návrh OV UČPS Západočeského kraje na paní Prom. ped. Drahomíru
Hostýnkovou a souhlasí s ním.
Cena Bedřicha Smetany:
Za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost bude předána tato cena panu PhDr.
Jaroslavu Dostalíkovi, Mgr. Drahomíru Moravcovi a Aloisu Motýlovi. Cena Ferdinanda
Vacha i Ceny Bedřicha Smetany budou předány oceněným sbormistrům pravděpodobně
u příležitosti hlavního koncertu PSPU Jihlava dne 26. 6. 2004 večer.
26
vybrali jsme pro vás
Aby bylo možno ocenit významnou práci a mimořádné úspěchy mladých sbormistrů, vyhlašuje HK HV UČPS po souhlase HV UČPS Cenu UČPS " sbormistr-junior". Cenu mohou získat mladí sbormistři do 35 let především za zásluhy při organizování sborových
festivalů a jinou významnou činnost mimo sbormistrovskou činnost s vlastním sborem,
za vynikající úspěchy dosažené v příslušném roce apod. Cenu představuje diplom a věcná cena.
Za rok 2003 obdrží jako první Mgr. Jan Ocetek (hlavní organizátor přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant, Cena za vynikající dirigentský výkon na MSF Praga cantat 2003 ad1), dipl. spec. Petr Pálka (organizátor přehlídky přípravek DPS v Liberci) a Jan
Míšek (zakladatel a šéfredaktor serveru "sbor.cz"). Ceny budou předány u příležitosti
FSU Jihlava, GC Brno, případně dalších příležitostech.
ad 2)
Vzhledem k tomu, že HK dostala pouze 1 návrh na udělení titulu "Sbor UČPS roku
2003", což nesvědčí o dobré informovanosti OV UČPS o činnosti sborů v jejich oblasti,
nebude tento titul udělen. Pro příští roky budou třeba k udělení tohoto titulu návrhy alespoň tří OV UČPS.
ad 3)
Dr. Kolář informoval HK o připravované 3. Mezinárodní soutěži mladých sbormistrů
2004 ve Vídni (29. 9. -3. 10. 2004). Podrobnosti včetně formuláře je možno získat na
www.saengerbund.at. HK oslovila několik mladých sbormistrů, kteří uvažují o své
účasti. Přihlášky se podávají do 30. 4. 2004.
ad 4)
Dr. Kolář informoval HK o možné účasti mladých sbormistrů na FSU Jihlava 2004.
Pořadatel jim uhradí ubytování, stravování a vstupenky na koncerty. (Podrobnosti jsou
uvedeny v zápise ze zasedání PHV, v Cantusu a na www.sbor.cz . Členové HK budou tuto akci podle svých možností propagovat.
ad 5)
Předběžnou účast na 5. Mezinárodním festivalu mládežnických komorních sborů na ostrově Usedom v Baltickém moři (29. 7.-8. 8. 2004), který pořádá Německá federace mladých sborů, potvrdil sbor Iuventus Svitavy.
ad 6)
HK projednala materiál o Mezinárodní soutěži A. Dvořáka (Praha 24.-27.6. 2004), nad
nímž přijala UČPS záštitu, a doporučila jej zveřejnit v časopise Cantus. (Zástupci OV
UČPS získali tyto informace již na schůzi HV UČPS dne 29.11.2003).
ad 7)
Dr. Kolář informoval komisi o připravovaných Královéhradeckých slavnostech sborového zpěvu. Podrobnější informace bude uvedena v 1. čísle časopisu Cantus.
vybrali jsme pro vás
27
ad 8)
22. MSF s 10. ročníkem MSS v interpretaci duchovní hudby se koná v Preveze (Řecko)
ve dnech 1.-4.7.2004).
ad 9)
- UČPS se nezúčastní skladatelské soutěže AGEC 2004, protože se jí nepodařilo sehnat vhodné skladby, vyhovující daným podmínkám (skladby pro pěvecké sbory
s dechovým orchestrem).
- HK jednala o možnostech uspořádat jednu z příštích schůzí HK AGEC v ČR
(Karlovy Vary, Praha).
- HK žádá naše pěvecké sbory (včetně sborů, které nejsou organizovány v UČPS)
o průběžné zasílání zpráv o jejich účasti na mezinárodních i národních sborových
soutěžích a festivalech. Tyto zprávy, které bude Cantus uveřejňovat, budou sloužit
i jako podklad pro udělování sbormistrovských a sborových cen.
- HK žádá OV UČPS o urychlené zaslání návrhů na účast jejich sborů v soutěži MSF
Praga cantat 2004.
V Praze dne 16.1.2004
Zapsal: Jiří Kolář
Chlapecký sbor Boni pueri do USA
Hradec Králové - Český chlapecký sbor Boni pueri z Hradce Králové se dnes vydává
na profesionální americké turné. Pražská agentura Arco Diva informovala, že cesta - plánovaná do 7. března - povede těleso přes 12 států USA.
K uměleckým vrcholům mají patřit poslední dva koncerty, a to ve dvou chrámech
americké episkopální církve - 2. března v Grace Cathedral v San Francisku v Kalifornii
a 5.března v kostele St. Columbas ve Washingtonu. Sbor se sbormistrem Jakubem
Martincem předtím navštíví státy Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska,
New Hampshire, Jižní Dakota, Wisconsin a Wyoming..
Na repertoáru turné má skladby představující odkaz evropské klasiky od gregoriánského chorálu přes W. A. Mozarta po Benjamina Brittena, dále českou lidovou muziku a pásmo nazvané S hudbou kolem světa. Pořadatelé slibují na internetu podrobnosti z průběhu zájezdu, obsahující také "aktuální datum a čas v místě, kde kluci právě pobývají".
Informace lze získat na www.bonipueri.cz nebo na http://www.arcodiva.cz.
Zdroj: Hradecké noviny, 19. 1. 2004,(zr)
28
vybrali jsme pro vás
Muzikantské historky
Christoph Willibald Gluck
Když byl jednou Gluck ve společnosti dotázán, čeho si na světě nejvíce váží, zamyslil se na
chvíli a pak vážně odpověděl:"Nejvíce si vážím peněz, potom vína a nakonec slávy." Všichni
se odpovědi podivili a teprve po několika vteřinách položil hostitel Gluckovi další otázku: " Vy
dáváte přednost penězům a vínu před slávou, mistře?! Nejste, hm, příliš materialistický?
Nikoli, odpověděl Gluck a s úsměvem vysvětloval: "Pořadí je naprosto správné: Mám - li peníze, mohu si snadno opatřit víno. Víno pak dodává mému nadání křídla a můj talent mi
pomáhá ke slávě. Nemám tedy pravdu, kladu -li peníze na první místo?"
Emerich Kálmán
Když přijel maďarský skladatel Emerich Kálmán do Hollywoodu, kde měla být zfilmována
jedna z jeho operet, byl přijat ve studiu s neobvyklou okázalostí. Po uvítacím ceremonielu se
ho ujal režisér, který jej hned seznámil se svými záměry a nastínil mu, jak si představuje budoucí spolupráci."Dáme Vám k dispozici naše nejlepší scenáristy," prohlásil režisér.
"Mimochodem, mezi nimi je i několik Vašich krajanů. Můžete si vybrat, s kým si budete přát
spolupracovat. Je tu například Ernst Vajda. Znáte ho přece, mistře?" "Vajda? Ach, ano; je to jeden z mých nejlepších přátel! Jeho hra Fata Morgana byla velkolepá!"" Pak je tu Bus -Fekete.
Co říkáte jemu?" "Skvělý spisovatel! Miluji ho jako vlastního bratra! " Mohl byste také spolupracovat s Waltrem Reischem...""Tak o tom jsem zatím nikdy neslyšel...""Nevadí; jen si vyberte." Kálmán se zamyslil a pak klidně prohlásil: "Myslím, že to zkusím s tím Reischem..."
Giacomo Puccini
U známého italského hudebního vydavatele Tita Ricordiho v Miláně se jednoho dne objevil
mladík, který mu nesměle nabízel k vydání své prvotiny písňové tvorby. Zkušený vydavatel si
dal písně přehrát na klavíru a přitom si pročítal jejich texty. Posléze prohlásil: " Ty písně nejsou špatné, ale... vydat je nemohu!" "Proč, pane ?" zněla smutná otázka mladého skladatele.
"Proč? Protože by si je žádná zpěvačka nekoupila a také by je nezpívala. Řekněte mi, prosím
Vás, pane... jak se jmenujete... pane Puccini, která zpěvačka by chtěla například zpívat tuto píseň: Když ještě mladá byla jsem...?!"
Georges Bizet
Bizetova opera Carmen patří dnes, po více jak devadesáti letech od její premiéry, k nejhranějším na celém světě. A přece opera při premiéře v Pařížské Opéra - Comique propadla. Její
první dějství mělo dobrý ohlas, Escamilova árie vyvolala potlesk, také árie Micaely ve třetím
dějství, ale zbytek byl přijat hrobovým tichem. Většina kritiků, libujících si v operách německých skladatelů, odsoudila jak libreto, tak hudbu. Tehdy si skladatel trpce postěžoval přátelům:" Aby měl někdo v této době úspěch, musil by být buďto mrtev anebo Němec. Zamyslil se
a po chvíli dodal: "Nejlépe pak obojí!"
George Gershwin
Když americký skladatel George Gershwin komponoval Rhapsody in Blue, Modrou rapsodii či Rapsodii v modrém, chodíval k němu do pokoje otec a starostlivě ho nabádal: "Dej si na
tom záležet, George. Možná, že Tě právě tato skladba proslaví!" Když bylo dílo hotové, předvedl Gershwin klavírní výtah v úzkém rodinném kruhu. Otec Gershwin seděl v křesle, v ruce
držel hodinky a spokojeně pokyvoval hlavou:" Rapsodie jistě bude mít úspěch...Je to velké dílo. Což netrvá plných patnáct minut?!"
Z knihy S.V.Klímy vybral Miloslav Samek
vybrali jsme pro vás
29
Česká duchovní a vánoční hudba
v nových nahrávkách našich pěveckých sborů
Jako hudební dárek pod vánoční stromek roku 2003 se objevily dva zajímavé kompaktní disky našich předních pěveckých sborů - Pražského smíšeného sboru a Foerstrova
komorního pěveckého sdružení.
CD Pražského smíšeného sboru pod vedením dirigenta Miroslava Košlera nabízí
nahrávky, které byly pořízeny živě na koncertech 4. a 5. října 2003 v sále Martinů
Hudební fakulty AMU v Praze. A výběr titulů z děl významných jubilantů roku 2003
a 2004 je opravdu velice zajímavý.
Prvým je cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka, který vznikl za jeho pobytu
v Americe v letech 1892- 95 a který autor věnoval sólovému hlasu s doprovodem klavíru. Jejich hluboká krása a citová opravdovost inspirovaly hudebního vědce a skladatele
Jarmila Burghausera k tomu, že je v roce 1993 upravil velice citlivě pro smíšený sbor
a varhany. V této podobě je uvedl jako premiéru Pražský smíšený sbor v roce 2001. Na
zdařilé nahrávce se spolupodílejí sólistka opery Národního divadla v Praze Pavla Aunická
a student varhanní třídy prof. Jana Kalfuse na Konzervatoři v Praze Jan Steyer.
Deset let uplynulo od vzniku druhého díla zachyceného na tomto CD, u nás dosud málo známého opusu Petra Ebena (nar. 1929) Proprium Festivum Monasteriense
(Introitus, Haleluja, Offertorium, Communio), který napsal v roce 1993 autor na tvůrčí
objednávku pro setkání více než padesáti chrámových sborů v německém Münsteru.
Přestože byl Petr Eben kompozičně limitován možnostmi neprofesionálních pěveckých
sborů, podařilo se mu vytvořit dílo, které ve spojení smíšeného sboru s varhanami mistrovsky vyjadřuje hloubku obsahu zhudebněných českých textů. Inspirující hudba i její nahrávka si jistě brzy získají zájem dalších interpretů.
Varhanní verzi kantáty Mary Magdalene na text Borise Pasternaka věnoval Antonín
Tučapský (nar. 1928) Pražskému smíšenému sboru, který ji za řízení Miroslava Košlera
poprvé provedl v Praze v roce 2003. I tohoto náročného díla se zhostili interpreti se ctí.
Vedle varhaníka Jana Steyera si ke spolupráci vybral dirigent vynikající japonskou sopranistku Nao Higano, absolventku VŠMU v Bratislavě, stálého hosta evropských a japonských operních scén. Dokonalému vyznění nahrávky vadí jen menší srozumitelnost
originálního anglického textu v sólových partiích.
Objevný je i poslední titulCD Pražského smíšeného sboru - Modlitba Zdeňka Lukáše
(nar.1928). Nádherné verše, které se staly 21. srpna 1968 předlohou pro rukopis této
skladby, jsou volným zpracováním modlitby ghanských křesťanů. Skladba, která se dočkala své premiéry až po třiceti pěti letech, je plnokrevnou ukázkou Lukášovy melodicko-rytmické invence, v níž zvukomalba sboru a varhan s doprovodem bicích nástrojů
(Vladimír Vlasák) dokonale vyjadřuje meditativní i dramaticky pojatý obsah textu.
Poslech nového CD Pražského smíšeného sboru je možno doporučit nejen pro jeho atraktivní dramaturgii, ale mi pro jeho na živou nahrávku až neuvěřitelnou uměleckou kvalitu.
30
vybrali jsme pro vás
*
*
*
Společným jmenovatelem studiové nahrávky CD s titulem Vánoční zpívání jsou dedikace cyklů českých a evropských koled v úpravách současných českých autorů
Foerstrovu komornímu pěveckému sdružení.
Patrně nejzajímavější je cyklus deseti českých koled z pera profesora Konzervatoře
v Praze Vadima Petrova (nar. 1932), který propůjčil svůj název celému CD. Úpravy známých i méně známých koled s kontrastními náladami (Bílá peřinka, Dlouhý noci, Štědrý
den, Co to znamená, Narodil se Kristus Pán, Zelená se louka, Jak jsi krásné, neviňátko,
Koleda, koleda, Štěpáne, Koledníci, Zima větrnice) jsou půvabné, svěží, kompozičně vynalézavé, rytmicky atraktivní. Cyklus, který zvukově oživují housle, violoncello, kontrabas a kytara, měl svou úspěšnou premiéru na Vánočním koncertu Foerstrova komorního
pěveckého sdružení v Betlémské kapli v roce 2002.
Vznik Pěti jihočeských koled (Gloria in excelsis Deo, Požeň, bratře, Hopsa, pacholátka, Když Panna Maria, Pojďte, hoši k nám) Jany Veverkové (nar. 1953) spadá do doby
jejího působení ve funkci sbormistryně FKPS (1995 - 1999). Jde o klasické a cappellové
úpravy méně známých koled, které nevybočují z harmonické tradice a ctí lidový charakter lidových nápěvů.
Na zmíněném Vánočním koncertu FKPS v roce 2002 i třetí z cyklů uvedených na tomto CD - Koledy evropských národů v úpravách brněnského skladatele Evžena
Zámečníka (nar. 1939). Mezi devíti vánočními písněmi najdemem koledy z Francie,
Itálie, Polska, Anglie, Rakouska (Stille Nacht), temperamentní koledu španělskou i známou českou Půjdem spolu do Betléma. Skladatel respektuje tradiční ráz písní, které obohacuje instrumentálním doprovodem (flétna housle violoncello), podporujícím jejich národní charakter.
CD Vánoční zpívání uzavírá cyklus českých koled v úpravách pražského skladatele
Otmara Kvěcha (nar. 1950) Slyšte, slyšte pastuškové. Sedm známých vánočních písní
(Slyšte, slyšte, pastuškové, Hle, hle, támhle v Betlémě, Štědrej večer nastal, Tedy poženem, Já bych rád k Betlému, Pochválen buď Ježíš Kristus, Chtíc, aby spal) doprovázejí
různé sestavy hudebních nástrojů vytvořené např. flétnami, lesním rohem, trubkou, varhanami a bicími nástroji, které zvyšují svou barevností potřebnou náladu.
Nahrávky svědčící o velmi dobré pěvecké technice sboru, suverénní intonaci a přesvědčivém rytmickém cítění nesou výraznou pečeť umělecké osobnosti mladého dirigenta FKPS Lukáše Vasilka (nar. 1980). Jeho hudba dýchá, výstavba frází, skladeb i cyklů
je logická, dynamicky a tempově vyvážená, výrazově bohatá. CD Vánoční zpívání
Foerstrova komorního pěveckého sdružení představuje ukázku solidní, zodpovědné umělecké práce.
Jiří Kolář
vybrali jsme pro vás
31
Pražské Vánoce 2003
Ve dnech 12.- 14. prosince 2003 pořádala koncertní a cestovní agentura Club Tours
Agentur pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy ji IV. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Pražské Vánoce 2003. Ve třech soutěžních kategoriích - dětské a mládežnické sbory do 16 let, sbory dospělých a folklorní soubory - se o umístění ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu utkalo celkem 11 souborů z ČR, Slovenska a Singapuru. Svým
rozsahem spíše komorní festival měl velmi dobrou uměleckou úroveň, výbornou organizaci a radostnou vánoční atmosféru. Pořadatelé umožnili účastníkům vedle soutěžního
vystoupení v sále Kulturního domu Ládví v Praze 8 zazpívat si i na pódiu Vánočního trhu na Staroměstském náměstí, zúčastnit se zahajovacího koncertu vybraných pěveckých
sborů "České Vánoce" v kostele sv. Šimona a Judy, vystoupit na přehlídkovém vánočním
koncertu účastníků v Kulturním domě Ládví a zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s vystoupeními vítězných souborů a závěrečného společenského večera spojeného s rautem v pražském hotelu Olympik.
V kategorii sborů dětí a mládeže do 16 let získal přesvědčivé 1. místo ve zlatém pásmu
Korálek Most (sbm. Dana Hodačová a Svatopluk Matějka). Sbor, který zpívá v obsazení tří dívčích a jednoho chlapeckého hlasu, zaujal v pestrém soutěžním programu působivým muzikálním provedením, velmi dobrou pěveckou technikou a hlasovou kulturou
(Zvláštní cena poroty), spolehlivou intonací a vynikajícím rytmickým cítěním. Ve zlatém
pásmu se v této kategorii umístily ještě atraktivní středoškolský sbor Dunman
Secondary School Choir Singapur (Zvláštní cena poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení a za přesvědčivý dirigentský výkon) a znamenittý pražský Dětský pěvecký sbor
"Slavíčci" ZUŠ Klapkova, Praha 8 (sbm. Alice Stavělová).
Těsně pod zlatým pásmem zůstal ve stříbrném pásmu pravidelný účastník pražských
sborových soutěží, stále se lepšící Štývarův dětský sbor DDM Třinec (sbm. Alena
Kostková). Radost však udělal porotě i komorní Dětský sbor "Leknínek" ZŠ
Heřmanův Městec (sbm. Ludmila Štěpánová), který svým vystoupením prokázal, že i na
základních školách lze vybudovat solidní pěvecký sbor. Některé interpretační rezervy
(v pěvecké technice, intonaci, využití dynamických možností a vytvoření potřebného výrazu) má ještě Českolipský dětský sbor (sbm. Petr Novák).
V kategorii sborů dospělých zvítězil jednoznačně slovenský komorní smíšený sbor
Chorus minor při ZUŠ Levoča (sbm. Mária Kamenická). V soutěžním vystoupení, které by po dramaturgické stránce sneslo větší tempový a dynamický kontrast a snad i náročnější obtížnost, představil všechny své přednosti: příjemný, kultivovaný zvuk, velmi dobrou pěveckou techniku, výbornou intonaci, ale především nádhernou práci s hudební frází.
Do stříbrného pásma zařadila porota mladý slovenský smíšený sbor Cantica nova
Trnava (sbm. Gabriel Kalapoš). V zajímavém, někdy ale až příliš náročném soutěžním
programu (I. Hrušovský: Rytmus) překvapil sbor dobrou pěveckou technikou, snahou
o působivý výraz, ale i malým využíváním slabších dynamických odstínů a střídavého dechu. V tomtéž pásmu se umístil i pražský komorní smíšený sbor Labyrint (sbm. Lenka
Charvátová - Štukheilová). Spíše tradičně volený, technicky méně náročný repertoár ne32
vybrali jsme pro vás
umožnil sboru ukázat všechny jeho současné kvality.. Bronzové pásmo přiřkla porota
sympatickému slovenskému smíšenému sboru Stilla pectus Štúrovo (sbm. Katarína
Pappová).
Soutěž uzavřel svým vystoupením Folklorní soubor Levočan při ZUŠ Levoča (ved.
Tatina Stanislavová a Ladislav Lisovszki). V pásmu "Od Lucie do Vianoc, každá noc má
svoju moc" nadchl jak jeho tematickým zaměřením, tak i nápaditou choreografií a typickým folklorním zpěvem a získal zaslouženě zlaté pásmo. Jeho slavnostní festivalová tečka byla zároveň pozváním na příští ročník tohoto festivalu, k jehož realizaci můžeme již
dnes popřát pořadatelům mnoho úspěchů.
J.K.
Leoš Janáček
Temperamentní génius Janáčkův neprojevoval se jenom v hudbě. Řada fejetonů, které
Leoš Janáček otiskoval v Lidových novinách, svědčí o jeho literárním talentu. Fejetony
jsou neobyčejně zajímavým dokladem způsobu skladatelovy práce. Vždyť z drobných, detailních a neobyčejně citlivých pozorování vyrůstá Janáčkovo ohromné, novátorské dílo.
Pro čtenáře z knihy Leoš Janáček: Fejetony vybral jeden z nich Miloslav Samek. Byl
uveřejněn v Lidových novinách, roč. XXXVI, č. 269, 27. 5. 1928 pod názvem Moje
Lašsko
Lubina s boku pásma radhošťského překotem padá do rokle. V Ondřejnici, když teče
Měrkovicemi, tak - tak, že husy v ní se vykoupají. Vody Odry v Košatce jak by pro hloubku už jen stály. Ostravica je jak kalená ocel. Kam vy, řeky zpěvného Lašska spějete? Pod
ukvaldským zámkem, v údolíčku, že bys kamenem ho přehodil, byla hospůdka
"U Harabišů". Okna jak z ohně sálavého do tmy vsázena. Uvnitř jizby krájej dým a výpary. Žofka Harabišova jde z ruky do ruky. Tanečnica. Čtyřicet pět let minulo.
*
Jsem nakloněn nad tiskovou korekturou Lašských tanců. V notách, taktech sedí mi jizba napěchovaného lidu, zpocených, zčervenalých tváří: vše se hýbe, klaní, vrtí. Vás všech
už není z té letní noci divokého reje. Ani básníka P. Šťastného, ani profesora Baťka, ani
paní Marie Jungové. Proč do světa má jít partitura těch Lašských tanců? Teď po tolika letech? Toho je příčina široká základna lidového umění. Připadá mi, že vy, říčky Lašska,
honíte se rytmy těch jeho tanců, z dávných věků až i dnes. A kol Harabišů točí se tak vichor bouřlivých nocí, tak jak v dymáku tehdy, až i dnes.
*
Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel. František Bartoš pravil:
"Nemít český národ již spisovné řeči, laštinu bych na ni povýšil!" Na paměť té letní teplé noci, klenby hvězdnaté nad ní, bublání Ondřejnice podobné třepotu milostnému, na
paměť Vám, kteří jste byli svědky té teplé noci, a již věčně dřímete - na chválu rodného
kraje, mojeho Lašska, půjde partitura plna mihavých notiček, plna laškovných nápěvků,
švitořivých i zamyšlených, do světa. Ať rozsévá veselí a kouzlí na tvářích úsměv.
Hukvaldy, 22. května 1928
vybrali jsme pro vás
33
SBOROVÉ FESTIVALY
Mladá Praha 2004
Praha, ČR, 25.- 29. 3. 2004
Pro dětské a mladé sbory. Festivalová část je jedním vystoupením (30 min.) vlastního
sboru a zkouška společné skladby pro galakoncert. Soutěžní část je pro smíšené sbory,
chlapecké a jinošské sbory, dívčí a dětské sbory.
Kontakt: JiříPokorný
IFB Bohemia,a.s., Náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 511 673
fax.: + 420 222 514 073
E-mail: [email protected]
webová str.: www.ifbbohemia.cz
Benátky v hudbě 2004
Venezia, Jesolo, Itálie, 15. - 19. 5. 2004
Jarní koncerty v Benátkách a Jesolu.
Kontakt: Interkultur e.V. , PO Box 1255, D - Pohlheim, Německo
Tel. : + 49 6403 956525, Fax.: + 49 6403 956529
E - mail : [email protected]
Webová str.: www.musica-mundi.com
5. evropský festival mladých sborů
Basilej, Švýcarsko, 18. - 23. 5. 2004
Pro pozvané mladé a dětské soubory (věková hranice 25 let). Není to soutěž. Jednodenní
pracovní seminář pro účastnické sbory a více než 20 sborových koncertů v Basileji
a okolí.
Kontakt: Europäisches Jugendchor Festival Basel ; c/o Kathrin Renggli
Auf der Wacht 6B, CH - 4104 Oberwil, Switzerland
Tel.: + 41 61 4012100, Fax : + 41 61 4012104
E-mail: [email protected], web.str.: http//www.ejcf.ch
Festival Musica Sacra International
Marktoberdorf, Germany, 28. 5. - 2.6. 2004
Sbory, instrumentální a taneční soubory dávají nahlédnout do fascinujícího hudebního
bohatství různých náboženství. Koncerty, přednášky a pracovní semináře.
Kontakt: Festival Musica Sacra International
Kurfürstenstr.19, D - 87616 Marktoberdorf
Tel.: + 49 8342 961825, Fax: + 49 8342 40370
E-mail: [email protected]
Web.str.: http//www.modmusik.de
34
sborové festivaly
6. mezinárodní sborový festival "Letní písně"
Šoproň, Maďarsko, 1. - 4. 7. 2004
Nesoutěžní festival pro sbory všech kategorií.
Kontakt: MWS FESTIVAL - Information Office
Rakoczi F. ut 216, H - 1214 Budapest, Hungary
Tel,/Fax: + 36 1 427 0740
E-mail: [email protected]
22. mezinárodní sborový festival a 10. soutěž duchovní hudby Preveza
Preveza, Řecko, 1. - 4. 7. 2004
Pro všechny druhy sborů. Byzantský zpěv. Termín přihlášek do 28. 2. 2004
Kontakt: Armonia; 14, Parthenagogiou str.
GR - 481 00 Preveza, Greece
E-mail: [email protected]
web. str. http//www.users.otenet.gr/~armonia4
9. toskánský mezinárodní festival dětských sborů
Florencie, Itálie, 5. - 13. 7. 2004
Koncerty a pracovní semináře s Jeanem Ashworthem Bartlem.
Kontakt: Musica Mundi Concert Tours
E-mail: [email protected]
Web. str.: http//www.musicamundi.com
Olympiáda sborů 2004
Brémy, Německo, 7. - 18. 7. 2004
Olympiáda sborů je největší světovou sborovou soutěží (350 sborů ze 60 zemí navštívilo
první sborovou olympiádu v roce 2000 v Linci). Olympijská soutěž má 26 kategorií.
Kontakt: Interkultur e. V., PO BOX 1255, D - 35412 Pohlheim, Germany
Tel.: + 49 6403 956525 / Fax: + 49 6403 956529
E-mail: [email protected]
Web.str.: www.musica-mundi.com
21. mezinárodní sborová soutěž Bély Bartóka
Debrecín, Maďarsko, 28. 7. - 1.8. 2004
Soutěž současné sborové hudby pro šest kategorií. Držitel " Velké ceny " bude pozván do
soutěže "Velká cena evropské sborové hudby" v Arezzu, Debrecíně, Goricii, Tolose,
Toursu a Varně.
Kontakt: Mezinárodní sborová soutěž Bély Bartóka
Debreceni Kulturalises Fesztivalközpont Kft.Szervezi, Petöfi tér 10
H - 4025 Debrecen, Hungary
Tel.: + 36 52 525270 / Fax: + 36 52 525280
E-mail: [email protected]
Web. str.: http//www.bbcc.hu
sborové festivaly
35
5. mezinárodní setkání mladých komorních sborů
Usedom, Německo, 29. 7. - 8.8. 2004
Určeno devíti mladým komorním sborům z celého světa. Pracovní semináře. Ukázkové
koncerty pro ostatní sbory, zvláštní koncerty na ostrově.
Kontakt: Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ), Adersheimer Strasse 60
D - 38304 Wolfenbüttel, Germany
Tel.: + 49 5331 46016 / Fax: + 49 5331 43723
E-mail: [email protected]
Web.str.: http//amj.allmusic.de
Vivace 2004
Veszprem, Maďarsko , 6. - 9. 8. 2004
Speciální kombinace festivalu, soutěže a šňůry minikoncertů, zaměřená na radosti života.
Kontakt: Vivace International Choir Festival
Dosza György u 2, H - 8200 Veszprem, Hungary
Tel./Fax: + 36 88 429 693
E-mail: [email protected]
Web.str.: http://www.vmk.veszprem.hu/vicf.html
7. mezinárodní festival mladých sborů
Veldhoven, Nizozemsko, říjen 2004
Soutěž mladých sborů, školních sborů, popsborů, džezových sborů a jiných. Volně volitelný program a odborná porota.
Kontakt: International Youth choir Festival z.H. Karin Hazenberg
Kometenlaan 4, NL-5505 PP Veldhoven The Netherlands
Tel.: + 31-40-2545220, Fax: + 31-40-2785449
E-mail: [email protected]
web.str.: www.iyf.nl
6. mezinárodní sborová soutěž " In...canto sur Garda"
Riva del Garda, Itálie, 20.- 24. 10. 2004
Soutěž v různých kategoriích a dle obtížnosti pro smíšené, ženské, mužské sbory a vokální tělesa, dětské sbory, mladé sbory, folklor,jazz, pop...
Kontakt: Interkultur e.V., PO BOX 1255, D - Pohlheim, Germany
Tel.: + 49 6403 956525 / Fax: + 49 6403 956529
E - mail: [email protected]
Web.str.: www.musica-mundi.com
36
sborové festivaly
Polyfollia - 1. mezinárodní přehlídka
La Manche, Normandie, Francie , 28. 10. - 1.11. 2004
Mezinárodní událost v polyfonní vokální hudbě s nejlepšími amatérskými sbory a nejlepším profesionálním souborem.
Kontakt: Polyfollia;16,av. des Canadiens, F - 14111 Louvigny, France
Tel./Fax: + 33 2 31 747740
E - mail: [email protected]
Web.str.: http://www.musicalesmanche.com
10. aténský mezinárodní sborový festival, Olympiáda sborů
Atény, Řecko, 10. - 14. 11. 2004
Sborová soutěž, soutěž lyrických sólistů. Všechny kategorie. Umělecký ředitel:
Dr. Thrassos Cavouras.
Termín přihlášek do 29. 2. 2004.
Kontakt: Polifonia Athenaeum 2, Spartis str.,
GR-15342 Agia Paraskevi, Athens, Greece
Tel.:+ 30 1 6014741/ 6013731/6080119
Fax: + 30 1 6009204 / 6080119
E - mail: [email protected]
Web.str.: www.ivanspassov.hit.bg
4. mezinárodní sborový festival "Adventní a vánoční písně"
Budapešť, Maďarsko, 3. - 6. 12. 2004
Nesoutěžní festival pro sbory všech kategorií. Repertoár je zaměřen na adventní písně a
vánoční koledy.
Kontakt: MWS FESTIVALS - Information Office
Rakoczi F. ut. 216; H/ 1214 Budapest, Hungary
Tel./Fax: + 36 1 427 0740
E-mail: [email protected]
Web.str.: http://www.mwsfestivals.com
"Prof. Ivan Spassov" - třetí skladatelská soutěž
Plovdiv, Bulharsko, 19. - 21. 11. 2004
Kontakt: E-mail: [email protected]
Z Aj přeložil A. Gabor, zařadil M. Samek
sborové festivaly
37
22. Mezinárodní sborový festival v Preveze
10. Mezinárodní soutěž duchovní hudby
1. - 4. července 2004 - organizované sborovou společností "ARMONIA"
PO box 139 - 481 00 Preveza - ŘECKO
Vážení, chtěli bychom vás informovat o některých podrobnostech vašeho pobytu v Preveze.
Podle pravidel 22. Mzn. sborového festivalu v Preveze jsou všechny sbory povinny zařídit
si všechno,týkající se jejich ubytování se speciálními cestovními agenturami, které budou
oznámeny organizačním výborem festivalu. Tento rok byla vybrána cest. agentura ZENEBISSIS - Travel a byly určeny následující ceny tak, aby sbory měly ubytování během festivalu (aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví). Pro větší přesnost ceny jsou:
Počet lůžek
Apart. nižší cena
Apart. norm.cena
Hotely nižší
norm.
3 (nebo 4)
15,00 euro/os./den
18,00
25,00
30,00
2 - lůžk.
-22,50
29,00
34,00
1 - lůžk.
--47,00
55,00
Všechny výše uvedené ceny budou zvýšeny o příslušnou daň.
Poznamenejte si také, že v případě, když kterýkoliv sbor si nebude rezervovat pobyt prostřednictvím CA, bude požadován poplatek 3000 euro za skupinu.
PŘIHLÁŠKA
Název sboru
Plná adresa sboru
Telefon
Fax
E-mail
Jméno dirigenta
Jméno předsedy sboru
Počet účastníků
Kategorie: A. Smíšené sbory
B. Mužské nebo ženské sbory
C. Dětské sbory
D. Komorní vokální soubory
E. Smíšené mládežnické sbory
F. Sbory byzantského zpěvu (gregoriánského)
Volně vybrané skladby
Skladatel
Přikládáme následující materiály:
Stručný popis činností sboru a sbormistra
Fotografie sboru a sbormistra
Partitury volně vybraných skladeb (5 kopií od každé)
Nahrávka
Registrační poplatek 200 euro nebo 185 USD zaslané šekem na adresu festivalu nebo převedené na účet ..............................................
Další materiály (jsou-li)............................................
Plně souhlasíme s pravidly soutěže
Datum
38
Podpis předsedy
sborové festivaly
Podpis sbormistra
Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů
konaný ke 100. výročí narození prof. Františka Lýska,
zakladatele dětského sborově pěveckého umění
Organizátor:
Společnost Františka Lýska se sídlem v Brně
Masarykova univerzita v Brně
Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.
Doba a místo konání:
od 15. do 20. června 2004 v Brně, Ostravě a dalších 15 městech České republiky
a Slovenska
1. Projekt. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů konaný u příležitosti 100. výročí narození sbormistra prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc., se hlásí k naplnění programů "Dialog mezi národy" a "Česká hudba 2004". Měl by se stát přínosem pro českou a evropskou kulturu s významem regionálním, celostátním i mezinárodním.
Navrhovaný projekt má zvýšit povědomí o české hudební kultuře, její historii a šířit
společné hudebně kulturní dědictví. Podněcuje pěveckou tvořivost, mobilitu hudebních
skladatelů, interpretů i hudebních teoretiků. Zpřístupňuje českou hudební kulturu veřejnosti její přímou účastí i medializací festivalu.
2. Prof. Masarykovy univerzity PhDr. František Lýsek, DrSc. (narozen 2. 5. 1904
v Ostravě,zemřel 16.1.1977 v Brně) byl proslulý český sbormistr, jehož Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938) jako historicky první stáli u zrodu moderní estetické kategorie
20. stol. - dětského sborově pěveckého umění. Jeho dětské sbory, zvláště Brněnský dětský sbor (1945 - 1977), přispěly k věhlasu českého dětského sborově pěveckého umění v zahraničí. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů chce připomenout
zakladatelský odkaz umělecké a vědecké osobnosti a díla profesora Masarykovy univerzity Františka Lýska, českou hudební tradici a současnou renesanci umění dětských
pěveckých sborů.
3. Organizátoři. Festival organizují Společnost Františka Lýska a Gymnázium
P. Křížkovského s uměleckou profilací, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
v Brně. Na koncepci festivalu spolupracují osobnosti, které se osvědčují při organizaci desítek odborných mezinárodních sympozií a při ediční činnosti s nimi spojené:
doc. PhDr. Alena Burešová, CSc., členka soutěžních porot a publicistka na mnoha festivalech dětských pěveckých sborů doma i v zahraničí, sbormistr Lubomír Mátl, muzikologové Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.,
PhDr. František Tesař, doc. Ostravské univerzity PhDr. Květoslava Lepilová a další.
Na mezinárodním poli se na organizaci podílejí The Forderverein Internationales
Kinderchorfestival Halle (Německo), Musik Schule Graz (Rakousko), Bratislavský
dětský sbor (Slovensko) a Poznaňska Szkola Muzyczna, im. H. Wieniawskiego
v Poznani (Polsko).
Ředitelem festivalu byl pověřen zkušený organizátor a propagátor české hudby v zahraničí František Pospíšil, zakladatel a pedagog Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou
profilací v Brně.
sborové festivaly
39
4. Organizace. Na festival se již od května 2003 hlásí úspěšné dětské sbory z Evropy
i zámoří. Deset vybraných souborů doplní na festivalových koncertech v různých městech sbory české a moravské. Společného trojkoncertu se tak vždy účastní dva sbory
zahraniční a jeden domácí. Každý zahraniční sbor navštíví kromě Brna, kde bude sídlo festivalu, další tři až čtyři česká a slovenská města (Prahu, Bratislavu, Hradec
Králové, Jihlavu, Jedovnici, Kroměříž, Liberec, Ostravu, Pardubice, Šumperk, Telč,
Třebíč, Uherský Brod, Uničov, Vsetín, Zlín, Znojmo, Žilinu).
Součástí festivalu také bude ve dnech 17. - 19. 6. 2004 mezinárodní muzikologické
sympozium "Proměny tvořivosti dětských pěveckých sborů -nedílná součást evropského dialogu", kde je očekávána plodná diskuse za účasti mnoha významných evropských i zámořských sbormistrů a pedagogů. Festival bude provázet výstava "Dětské
sborově pěvecké umění u nás a ve světě".
5. Program
a) Zahájení festivalu proběhne v Brně 15. června 2004 krátkými happeningovými vystoupeními všech sborů po celém městě Brně a slavnostním večerním koncertem na
nádvoří Městské radnice.
b) Následující den se rozjedou zahraniční sbory vždy po dvou do různých měst naší
republiky, kde je bude čekat domácí - hostitelský soubor a všechny tři sbory vystoupí na společném, večerním koncertu.
c) Každý zahraniční sbor vystoupí minimálně na 4 koncertech v různých městech České republiky a v Brně.
d) Závěrečný koncert se uskuteční v Národním divadle v Brně , v sobotu 19. června za
účasti mnoha set bývalých zpěváčků sborů, které založil a vedl prof. Lýsek.
Další akce:
Od 17. do 19. června proběhne na brněnské univerzitě sympózium pedagogů a sbormistrů k výročí narození prof. PhDr. Františka Lýska, v rámci festivalu budou denně
probíhat i další sborová setkání a koncerty menších dětských a mládežnických sborů
z Jihomoravského kraje.
6. Účast. Při účinkování deseti zahraničních sborů a 15 sborů z České republiky předpokládají organizátoři počet účinkujících na 1200 dětí. Při téměř pětadvacítce koncertů
v různých městech České republiky očekáváme návštěvnost asi v počtu 10 000 příznivců hudby a dětského zpívání. Celkový počet všech aktivně zúčastněných, jejich doprovodu, hostů, odborníků a posluchačů Mezinárodního festivalu dětských sborů 2004
tedy odhadujeme na 10 000 lidí
František Pospíšil
ředitel festivalu
Kontakt: Kristenova 27
624 00 Brno
E - mail: [email protected]
www.brno2004.cz
40
sborové festivaly
Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů
Requirements:
Jméno pěveckého sboru ......................................................................................................
Jméno sbormistra .................................................................................................................
Jméno manažera ..................................................................................................................
Počet členů sboru (max.počet 38) ........................................................................................
Chlapců ................................. Dívek ..................................... Průměrný věk ......................
Sbormistr, korepetitor, doprovod (max. počet 5)
..............................................................................................................................................
Adresa
..............................................................................................................................................
E -mail .................................................................................................................................
Web side ..............................................................................................................................
Datum.......................
Podpis ......................
Bohemia Cantat v Liberci
Zpěváci mnoha našich sborů mají v povědomí festival Bohemia Cantat, který se po desetkrát konal v Havlíčkově Brodě. Po havlíčkobrodských rozhodnutích organizátorů festival již
nadále nepořádat a roční pauze - zvedli pohozenou rukavici liberečtí. Zpěváci sboru Kvintus
posíleni několika zpěváky z jiných libereckých sborů - inspirováni svým sbormistrem Janem
Staňkem - se pustili do práce a loňský ročník festivalu v Liberci zorganizovali.
V posledním srpnovém víkendu se pak do Liberce sjelo na 350 zpěváků z celé republiky.
Pod vedením zkušených sbormistrů pilně pracovali, aby na závěrečném koncertě v Domě kultury vystoupily všechny čtyři ateliéry v plném lesku.
Ateliéry byly rozděleny tentokrát takto: 1. lidová tvorba pro smíšený sbor se sbormistrem
Jiřím Kožnarem, 2. Madrigaly Bohuslava Martinů s Romanem Válkem, 3. jazzové skladby pro
smíšený sbor s Ursem Ehrenzellerem, 4. spirituály s Liborem Sládkem a Janem Staňkem.
Všichni letošní sbormistři jsou osobnosti z Havlíčkova Brodu již známé. Tradiční součástí
festivalu byl sborový koncert, na kterém vystoupily některé liberecké sbory a Bohemiachor,
který před deseti lety u příležitosti festivalu v Havlíčkově Brodě vznikl. Tradiční bylo i společné zpívání, které kromě ateliérových sbormistrů vedl Milan Uherek a tradiční byl i sobotní večírek se zpěvem a tancem. Organizátoři totiž pro první liberecký ročník se rozhodli
vydat se co nejvěrněji ve stopách "Havlíčkova Brodu". Takže kdyby se nad městem netyčila
dominanta Ještědu, harcovníci zvyklí na starou dobrou "Bohemku" by ani nemuseli postřehnout, že nejsou v Havlíčkově Brodě, ale v Liberci.
Na festivalu vládla usměvavá, laskavá a přátelská atmosféra a nestorka festivalu Alena
Konrádová se tentokrát usmívala z publika.
Jedinou výraznější změnou byl způsob přihlašování a komunikace s organizátory - vše
probíhalo přes internet. Informace o dalším ročníku najdete na www.bohemiacantat.cz.
Libereckým patří za zorganizování krásné akce dík. Doufejme, že jim síly vydrží i do dalších ročníků.
sborové festivaly
41
XXVI. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU
VILIAMA FIGUŠA-BYSTRÉHO
BANSKÁ BYSTRICA 2004 - SLOVENSKO
Koncepcia súťažnej časti Festivalu Viliama Figuša-Bystrého dňa 24. apríla 2004
Informácie o VI. súťaži speváckych zborov V.Figuša-Bystrého Banská Bystrica 2004
1) S ú ť a ž e sa môžu zúčastniť len ženské spevácke zbory - počet spevákov 25 - 40
Dĺžka súťažného programu je l5 - l8 minút čistého času a capella a musí obsahovať:
a/ skladbu slovenského autora
b/ polyfónnu skladbu z obdobia renesancie alebo baroka
c/ skladbu napísanú v druhej polovici XX. storočia
d/ úpravu ľudovej piesne vlastného národa
Zvyšný čas vyplní zbor skladbami podľa vlastného výberu a capella
2) Súťaž bude prebiehať v a u l e Ekonomickej fakulty UMB dňa 24. apríla 2004 od
10.00 hod. a bude prístupná verejnosti. Súťažné poradie zborov sa určí žrebovaním
3) Súťaž bude hodnotiť 3 - 5 - členná odborná porota. Rozhodnutie poroty je konečné.
4) Diplomy a ceny
Na základe bodového hodnotenia súťažného vystúpenia rozhodne porota o udelení
zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepšie súťažné výkony porota odmení vecnou cenou.
Zboru s najvyším počtom bodov udelí t i t u l laureáta súťaže.
Za mimoriadne výkony može zbor naviac získať i mimoriadnu cenu poroty.
Podmienky súťaže a ďaľšie informácie
1) Uzávierka prihlášok je 1. m a r c a 2 0 0 4
2) Súčasťou prihlášky musia byť:
a/ názov zboru, adresa zboru, meno dirigenta
b/ zvuková nahrávka, nie staršia ako jeden rok
c/ aktuálna fotografia zboru
d/ curiculum vitae zboru (aj v anglickom jazyku)
e/ návrh súťažného programu s jedným výtlačkom partitúry
f/ návrh festivalového programu v dĺžke 15-18 min. čistého času.
Tieto materiály sa nevracajú.. Pri nedodržaní týchto podmienok n e b u d e zbor zaradený do výberového konania.
3) Účastnícky poplatok za súťaž je l000.- Sk za zbor.
4) Odb. komisia vyberie do súťaže spev.zbory na základe prihlášok a stanovených kritérií. O výsledku výberového konania bude každý zbor včas upovedomený. Vybrané
zbory obdržia ďaľšie informácie do 15.4. 2004 Pri príchode odovzdajú zbory pre porotu 4 exemplárov notových partitúr súťažného programu
5) Ubytovanie je možné zaistiť v hoteloch, študentských alebo turistických ubytovniach, penziónoch na náklady zboru. Predpokladané náklady na ubytovanie sú v internáte cca l50-l80.- Sk /3,5-4,5.- EUR/ v hoteloch 500-1500,-Sk /13-16,- EUR/ na
42
sborové festivaly
6)
7)
8)
9)
osobu a deň. Časť nákladov /stravu v deň súťaže, propagáciu, režijné náklady/ bude
hradiť organizátor. Cestovné náklady si hradí každý zbor sám. Upresnené čiastky poplatkov obdržia zbory v p o z ý v a c o m liste.
Zbory sú povinné vystúpiť na jednom z festivalových koncertov organizovaných
usporiadateľom.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bezplatného televízneho a rozhlasového záznamu
všetkých festivalových koncertov.
Prihlášky zasielajte na adresu: Park kultúry a oddychu (Mgr. Ludmila Grausová)
Lazovná l9
974 00 B a n s k á B y s t r i c a
S L O V E N S K O
Kontakt: Park kultúry a oddychu, Mgr. Ľudmila Grausová,
tel.: +421 48 4142472
fax.: +421 48 4152914
e-mail: grausova @ pkobb.sk
Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu
www.KHSSZ.com
Město Hradec Králové je slavné svojí sborovou historií i současností, více než osmdesát let zde úspěšně pracuje PS Smetana Hradec Králové, zrodil se zde mezinárodně uznávaný KHDS Jitro, populární chlapecký sbor Boni pueri, Královéhradecký mužský sbor,
gymnaziální sbor Gybon, Filharmonický sbor Hradec Králové… mohla bych dlouho pokračovat, protože zde pracuje více než dvacet pěveckých sborů a věřte mi, že v této konkurenci je jich většina na velmi dobré nebo špičkové úrovni. A tak není divu, že právě
v Hradci Králové vzniká nový mezinárodní sborový festival Královéhradecké slavnosti
sborového zpěvu. Dostává se mu podpory od města, z královéhradeckého regionu a také
z Ministerstva kultury ČR. Záštitu nad festivalem převzali senátor Doc. MUDr. Karel
Barták, CSc., hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a primátor města Ing.
Oldřich Vlasák. Festival byl za podpory Univerzity Hradec Králové zařazen mezi prestižní kulturní akce města s mediálními partnery Hradeckými novinami a Českým rozhlasem Hradec Králové. Prezidentem festivalu je Prof. Jiří Skopal, dlouholetý sbormistr jednoho z nejlepších sborů v České republice KHDS Jitro, a zakladatel chlapeckého sboru
Boni pueri. V současnosti profesor hudební katedry pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové.
První ročník mezinárodního festivalu bude probíhat 7. - 9. května 2004 v Hradci
Králové, a 7. května také ve vybraných městech regionu: v Hořicích v Podkrkonoší,
Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Litomyšli a Semilech. Na koncertech se postupně představí osmnáct královéhradeckých sborů všech věkových kategorií od sboru
mateřských škol, přes dětské a mládežnické sbory až po sbory dospělých včetně chrámových sborů a sboru postižených, sedm sborů zahraničních z Maďarska, Polska, Slovenska,
Německa a Holandska a šest sborů z regionu. K účinkování byly pozvány také tři orsborové festivaly
43
chestry, a to Filharmonie Hradec Králové, která bude doprovázet spojené sbory na slavnostním koncertě, Posádková hudba Hradec Králové, jež se zúčastní slavnostního ukončení festivalu a Estrádní orchestr ZUŠ Habrmannova, který společně s mažoretkami povede průvod sborových zpěváků městem ke slavnostnímu zahájení.
Po tři sváteční květnové dny bude znít v Hradci Králové sborový zpěv. V pátek po slavnostním zahájení přímo na ulici, kde budou v odpoledních hodinách uspořádány tzv. koncerty na schodech. Zde se postupně představí v krátkých programech především královéhradecké sbory a večer bude uspořádán ohňostroj. V sobotu v 10 hodin proběhne
v Adalbertinu koncert zahraničních dětských sborů a sboru mateřských škol z Hradce
Králové, v 15 hodin se budou konat současně čtyři chrámové koncerty v Katedrále Sv.
Ducha, v Kostele nanebevzetí Panny Marie, v Evangelickém kostele a Kostele Kněze
Ambrože, kde vystoupí chrámové sbory, zahraniční a místní mládežnické sbory, vysokoškolské sbory a sbory z partnerských měst z regionu. V 19 hodin bude velký slavnostní
koncert v KC Aldis, které celé Slavnosti zastřešuje a stalo se organizačním centrem festivalu. Zde se představí nejprve vybrané zahraniční sbory, potom spojené dětské sbory,
které za doprovodu Filharmonie HK provedou směs národních písní O. Jeremiáše. Za povšimnutí stojí, že se do akce na výzvu Prof. Skopala zapojí i děti, které v dětských sborech doposud nezpívají, a učitelé hudební výchovy ZŠ v Hradci Králové a v přilehlých
obcích přislíbili, že s nimi skladbu připraví. Potom zazní 2. a 4. věta České písně
B.Smetany v provedení spojených ženských a smíšených sborů a na závěr operní sbor
Proč bychom se netěšili, který zazpívají všechny zúčastněné sbory. Tedy celkem se do akce zapojí na tři tisíce zpěváků. Slavnostní večer bude pokračovat ve všech prostorách KC
Aldis, budou probíhat kratičká žertovná vystoupení sborů a na závěr bude možno si zatančit za doprovodu jazzové kapely Blue Star.
V rámci večera bude vyhlášena veřejná autorská soutěž na skladbu pro dětský sbor ve
dvou variantách a to s doprovodem symfonického orchestru a pro potřeby jednotlivých
sborů s doprovodem kláves. Přihlášené skladby bude posuzovat odborná komise, kde budou zastoupeni zkušení sbormistři např. Prof. PaedDr. Jiří Kolář, Čestmír Stašek, Doc.
PhDr. Luboš Klimeš, Csc. a dirigent František Vajnar. Vybraná skladba bude mít premiéru na Královéhradeckých slavnostech sborového zpěvu 2005, kde bude provedena spojenými dětskými sbory.
Třetí den Slavností se bude odehrávat na Masarykově náměstí, kde kromě oficiálního ukončení festivalu sbory společně zazpívají vybrané skladby za doprovodu Posádkové
hudby Hradec Králové. Zahraniční sbory si v odpoledních hodinách prohlédnou město
a vypraví se na zpáteční cestu.
Věřím, že se Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu zařadí mezi prestižní
mezinárodní hudební festivaly, vyprovokují novou autorskou tvorbu, která bude přístupná amatérským zpěvákům, osloví širokou veřejnost a přivedou ke sborovému zpívání další desítky obětavých zpěváků.
Dana Ludvíčková
umělecká ředitelka KSSZ
44
sborové festivaly
VI. ročník "Setkání pěveckých sborů s duchovní hudbou v Mostě"
sobota 5. června 2004
Chcete-li se tohoto setkání zúčastnit, měli byste vědět:
a) Že bychom rádi uvítali zejména ty sbory, které se zabývají duchovní hudbou trvale
(sbory při kostelech), nebo se na duchovní hudbu často zaměřují a přípravou na TIBI
LAUS v Mostě by si chtěly repertoár rozšířit o nové duchovní skladby.
b) Netrvám na tom, že přednesené skladby na Mosteckém festivalu musejí být přísně liturgické. Stačí, je-li text nábožně zaměřen (TIBI LAUS = TOBĚ CHVÁLA).
c) Skladby mohou být i s doprovodem nástrojů, ale alespoň 1 (mimo povinnou skladbu)
musí být a capella.
d) Že by účastnický sbor měl uvážit vzdálenost do Mostu (Busem max. 3 hodiny), protože celá akce probíhá v 1 dni a ještě týž den v sobotu 5. 6. se účastnické sbory rozjedou
do svých domovů.
e) Neplatí se žádný účastnický poplatek, i když pořadatelé mají řadu výdajů. To proto, že
chceme alespoň trochu povzbudit chudší sbory k účasti na FESTIVALU.
f) Bohužel, nelze tentokrát přispět ani na cestovní výlohy sborů.
Něco k podmínkám vystoupení (soutěžit mohou jen sbory mužské, ženské nebo
smíšené).
g) Program si volí každý sbor sám. Pouze je určena 1 povinná skladba od Stanislava
Jelínka - skladatele duchovní hudby, který zasedal v porotě všech 5 předešlých ročníků (stejně jako by měl zasedat i příští rok). V minulém roce byl členem poroty i skladatel Jiří Laburda, který, spolu s porotou, určil nejlepšího interpreta své skladby festivalu. Ten pak obdržel CENU TIBI LAUDUS Jiřího Laburdy.
h) Upozorňujeme, že porota, mimo udělení Ceny S. Jelínka, nehodnotí vystoupení jednotlivých účastnických sborů veřejně.Přesto mohou vedoucí sborů obdržet písemné
hodnocení výkonu svého sboru na tomto festivalu (charakter je tedy převážně nesoutěžní).
i) Jelínkovy povinné skladby jsou jiné pro ženský sbor, jiné pro smíšený a jiné pro mužský sbor. Povinné skladby budou rozeslány až počátkem března 2004, když už bude
jasno o všech 14účastnických sborech. Výběr provedl Jiří Bříza a jsou prý středně náročné.
j) Povolená časová délka vystoupení každého účastnického sboru je 20 minut a nesmí
být překročena, protože by se nestačil splnit časový rozvrh dne. Moc o to prosíme!
k) Pořadatelé - Magistrát města Mostu, OV 4.2 UČVP a Pěvecké sdružení severočeských
učitelů si vyhrazují právo účastnické sbory (rozložení kategorií) a pořadí festivalového vystoupení sborů (ohled na časový příjezd sborů z větší vzdálenosti).
l) Upřesnění a další pokyny zašleme v polovině února (proto přihlášky max. do 30. 1. 04).
sborové festivaly
45
Přihláška sboru na festival TIBI LAUS 2004
Přesný název účastnického sboru TIBI LAUS 2004
Kategorie sboru (neplatné škrtněte)
mužský
ženský
smíšený
Počet členů sboru, kteří se asi festivalu zúčastní-cca _________________
Jméno a adresa sbormistra:
_______________________________________________________________________
Tel. privát _______________ Tel. práce _______________ Mobil __________________
Jméno a adresa kontaktní adresy jednatele sboru: _______________________________
Tel. privát _______________ Tel. práce _______________ Mobil __________________
Vzdálenost od Mostu v km: ___________
Jaký dopravní prostředek pravděpodobně použijete: _____________________________
Pár slov o Vašem sboru - rok založení, působení, úspěchy, účasti na festivalech, kam
směřuje Váš umělecký záměr (přiložte foto sboru:)
_______________________________________________________________________
Odešlete na adresu paní Nadi KIMLOVÉ - odbor kultury školství Magistrátu města Mostu,
tel.: 476 448 205 do 30.1.2004. Později zaslané přihlášky nemusejí být akceptovány.
________________________
__________
_________________________
Podpis - PŘEDSEDA SBORU
DNE:
Podpis - SBORMISTR
46
sborové festivaly
BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme
K největšímu úspěchu Ostravského dětského sboru patří účast na Choralu Festivalu
Montreux (24. - 27. 4. 2003), kde získal absolutní vítězství s cenou poroty a cenou publika. Toto ocenění získal naposledy český sbor ještě za federace.
(red.)
PS Křížkovský zářil v Praze
Závěr roku bývá vždy obdobím,kdy se všude objevují krásné a třpytivé ozdoby, které
lidem přinášejí radost,pohodu a příjemné pocity. Jsou však i ozdoby jiného druhu, jež
mohou navodit podobné emoce a pocity. I město Opava má několik ozdob, s nimiž se může chlubit. Patří k nim i Pěvecké sdružení Křížkovský (PSK), které pod vedením dirigenta RNDr. Karla Holeše vozí již tradičně z významných sborových soutěží špičková ocenění.
Nebylo tomu jinak ani 28. a 29.listopadu 2003, kdy proběhl v Praze Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. Letos se této prestižní akce zúčastnilo na padesát sborů z ČR,mnoha evropských zemí i zámoří.Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mezi velkými sbory získal PSK v konkurenci 23 soutěžících sborů zlaté pásmo
a v hodnocení jej předstihly pouze dva zahraniční dětské sbory. Brilantní zvládnutí náročného repertoáru je výsledkem dlouhodobé systematické a cílevědomé práce dirigenta
s kvalitním pěveckým kádrem.
Bezprostředně prožívaná radost z úspěchu, ale i nádherný víkend v předvánoční Praze
byly pro všechny členy sboru tou nejlepší odměnou a motivací do další náročné práce.
Přejeme PSK Opava mnoho dalších hodnotných úspěchů.
Ladislav Kubáč
blahopřejeme
47
Pěvecký sbor ostravských učitelek zazářil
Ostravská katedrála Božského spasitele byla 24. 11. 2003 dějištěm zcela mimořádného
hudebního zážitku. PSOU (Pěvecké sdružení ostravských učitelek) uskutečnilo nádherný
koncert profesionálně vysoké úrovně. Mistrovské bylo zejména provedení Verdiho náročné skladby, Brittenovy mše, ale i dalších skladeb od renesanční polyfonie až po hudební modernu a sborové úpravy lidových písní. Posluchači v zaplněném chrámovém
prostoru obdivovali nádherné kultivované hlasy a skvělou muzikální práci nového dirigenta. Byl to opravdu úžasný, oslnivý výkon, splňující nejvyšší kritéria. Poněkud slabší
bylo pouze provedení dvou spirituálů. Zdá se, že tento typ hudby nezní v ženském sboru
příliš šťastně. To nic neubírá na celkovém vyznění koncertu, který doslova okouzlil posluchače.
Dirigent J. Galatenko, působící současně v ostravské divadelní scéně, se ukázal jako
hvězda první velikosti na hudebním nebi. Navázal na úspěšnou činnost předešlého sbormistra V. Kovaříka, v krátké době několika měsíců rozšířil sbor o větší počet nových
schopných zpěvaček a předvedl dokonalou práci ve všech směrech. Jeho interpretační
styl není veden snahou o laciný zvukový efekt, ale naopak proniká do hlubin zvláštního
niterného světa ženského zpěvu. V tom smyslu je skvělým pokračovatelem tradic tohoto
proslulého ostravského sboru.
PSOU již dávno patří mezi přední česká tělesa a dobylo řadu vítězství i ve velkých mezinárodních soutěžích v Evropě. Je sborem, kterým se Ostravsko může pochlubit celému
hudebnímu světu. Klobouk dolů před uměním pěvkyň a jejich sbormistra J. Galatenka.
Vladimír Kovařík
48
blahopřejeme
NAPSALI NÁM
Varhany a pěvecké sbory
Varhanní premiérou byl koncert v posledním listopadovém týdnu ve Smetanově sále
Gymnázia v Sušici, kde poprvé zazněly nově instalované historické varhany. Barokní varhany menší velikosti zvané pozitiv byly vyrobeny r. 1760 a původně byly na kůru kaple
Andělů Strážných v Sušici.
Zde vydržely až do r. 1936, kdy byly přemístěny do hřbitovního kostela. Zde postupně
chátraly, až ředitelství gymnázia přišlo na nápad obohatit jimi koncertní život ve
Smetanově sále. Po dohodě s muzeem a děkanstvím, které byly spoluvlastníky varhan,
ředitelství gymnázia za finanční podpory Městského úřadu v Sušici zajistilo jejich opravu, která přišla na čtvrt milionu korun.Zatím varhany ještě nejsou v ideálním stavu, další opravy by měly následovat.
Sólového varhanního partu se ujal náš přední varhaník Petr Rajnoha, absolvent AMU
a účastník mnoha zahraničních varhanních soutěží. Na programu zazněly varhanní skladby převážně barokních mistrů. V druhé části vystoupil za doprovodu varhan Sušický dětský sbor a sbor Svatobor za řízení J. Baierla. Bylo to ve Smetanově sále poprvé, kdy posluchači mohli vyslechnout tuto zajímavou kombinaci varhan a sborového zpěvu.
Všechny tři sborové skladby byly pečlivě nastudovány a provedeny a vzbudily zasloužený ohlas, stejně jako dokonalé provedení varhanních skladeb.
Vzhledem k malému rozměru varhan a ještě ne úplně doladěných píšťal, nemohl být
ovšem jejich zvuk srovnatelný v síle a intonaci s mohutným zvukem velkých varhan, jak
jsme je zvyklí slýchat ve velkých akustických prostorách chrámů. I tak byl koncert pěknou ukázkou hry na historicky vzácný a původní nástroj.
Na rozdíl od některých předchozích koncertů byl tentokrát Smetanův sál zaplněn do
posledního místa. Význam koncertu podtrhla účast starostky města dr. J. Rippelové
a okresního školního inspektora Mgr. K. Křenka.
Jiří Kolář, Sušice
Večer krásných vzpomínek
Pozvání na koncert věnovaný památce veltruského rodáka, zpěváka, sbormistra, pedagoga a hudebního skladatele Oldřicha Hilmery (1891 - 1948) jsem přijal ze dvou důvodů. Jednak jsem již 32 let aktivním zpěvákem Pražského pěveckého sboru Smetana
(Oldřich Hilmera byl sbormistrem PPSS v letech 1939 až 1948), jednak jsem paní Ing.
Jitce Lískové, organizátorce koncertu a hudební badatelce a propagátorce života a díla
Oldřicha Hilmery umožnil studium materiálů z období Hilmerova působení v PPS
Smetana. Zmíněný koncert se měl původně konat k 55. výročí Hilmerova úmrtí (6. října
1948) v říjnu 2003, ale v té době byly ještě oba vhodné sály, kdy bylo možné koncert
uskutečnit, devastovány po katastrofálních povodních z předešlého roku. Městské muzenapsali nám
49
um v Kralupech n. Vlt. je však již dnes opět v plném lesku a tak mohlo nabídnout pro
koncert 28. ledna 2004 svůj krásný přednáškový sál s pamětní síní Jaroslava Seiferta.
Velkým překvapením pro mne byla obrovská účast místních obyvatel. Sešla se jich více než stovka a sám ředitel muzea nestačil přidávat křesla. Velmi početně byly zastoupeny nedaleké Veltrusy, Hilmerovo rodiště. Jedním z nejvzácnějších hostů koncertu však
byl doc. Ing. Josef Jedlička, CSc., emeritní vysokoškolský profesor (jinak také dlouholetý předseda PPS Smetana), kterého do slavného pěveckého sboru přijímal sám profesor
Oldřich Hilmera, a to již v r. 1947!!
Samotná dramaturgie koncertu byla vynikající. Literárně ji připravila paní Ing. Jitka
Lísková, hudební čísla připravila a sólisty secvičila paní Marie Lubynecká, profesorka
kralupské hudební školy, která se podílela také na hudebních doprovodech. Paní Lísková
se také ujala moderování celého koncertu a vynikajícím způsobem zazpívala Hilmerovu
úpravu lidové písně "Nechoď synku" za sbírky "Ze Slovácka". Navíc se jí podařilo zahájit koncert vzácnou nahrávkou, kterou získala ze Zlatého fondu Čs. rozhlasu - písně
"Růžičko červená" a "Miletínští sousedi" v podání PPS Smetana, pravděpodobně z roku
1941.
Koncert byl průřezem skladatelovy tvorby z let 1910 - 1921. Zahrnoval skladby pro
klavír, "Svatební " pro dvoje housle a klavír (Hilmera byl také výborný houslista),
"Serenádu " pro violoncello a klavír, napsanou na daný hudební motiv popěvku z italské
fronty a skladby vokální - trojici velmi líbivých "Dětských písní" a patrně koncertně dosud neprovedené "Ave Maria", v němž se sytým barytonem zaskvěl místní profesor zpěvu Roman Klimt. Vrcholem koncertu měl být cyklus "Con umore" (s humorem), pro sólový fagot s klavírním doprovodem, skladba určitě kuriózní, komponovaná pro později
slavného herce Otomara Korbeláře. Skladbu nastudoval posluchač AMU Praha Martin
Petrák, ale na koncert se nedostavil. Přitom přípravě věnoval půl roku. Dva dny před koncertem pouze SMS - zprávou oznámil, že nepřijede. Ani slovo omluvy, žádné vysvětlení?
Svým přístupem silně zklamal hudbymilovné publikum v Kralupech.
První celovečerní koncert Hilmerových skladeb se uskutečnil za autorova života v roce 1919. Dalším koncertem uctili padesátiny svého slavného rodáka občané a členové pěveckého sboru Havran ve Veltrusích v roce 1942. Naposledy zazněly Hilmerovy skladby
na celovečerních koncertech věnovaných nedožitým umělcovým sedmdesátinám
v Kralupech a ve Veltrusích na jaře roku 1962. Po vyslechnutí Hilmerových skladeb na
koncertě v Kralupech musím konstatovat, že je obrovská škoda, že trvalo 42 let, než se
podařilo místním obětavcům uskutečnit další celovečerní koncert z díla tohoto pozoruhodného umělce. A chci věřit tomu, že se jeho skladby, zejména vokální, budou nyní častěji objevovat na podobných koncertech!
Josef Klička
50
napsali nám
Izaiášovo proroctví
O koncertních programech Pěveckého sdružení moravských učitelů se dá psát jen s nadšením. Programy obsahují sbory J. B. Foerstra, Křížkovského, Smetany, Janáčka a dalších.
Nescházejí také sbory Bohuslava Martinů, jako tomu bylo na oslavě 100.výročí založení
v Kroměříži, ale i na koncertním pódiu v Domě kultury města Ostravy 18.ledna 2004.
Moravští uvedli sbor Hora tří světel, ale také velmi náročnou skladbu Izaiášovo proroctví. Bohuslav Martinů byl v r. 1954 požádán, aby napsal biblickou kompozici, která
by byla oslavou práce a lidu Izraele. Martinů již dříve zaujaly poetické a dramatické části
bible - prorocké knihy Starého zákona, pojmenované podle starozákonního proroka Izaiáše
(8. stol. př. Kr.).V tom čase však dokončoval operu Řecké pašije, takže na komponování
svého záměru se v květnu 1959 ještě nedostalo. Text pro kantátu byl vybrán, kompozice
byla započata a ještě v průběhu dokončování opery vážné onemocnění přerušilo tuto práci. Na povzbudivé podněty z Tel Avivu odpovídá zřejmě posledním dopisem z června
1959: " Uvažuji o tom, že bych rád Izaiášovo proroctví vydal v zemi bible a nevím, kdy
ji budu moci dokončit. Dám Vám vědět, jakmile se můj stav zlepší".
Bylo to 28. srpna 1959, kdy B.Martinů zemřel. Skladba zůstala nedokončena, nalezly
se však části, z nichž vydavatelé vynaložili velké úsilí na opravy i na adaptaci původního hebrejského textu. Dramatická slova proroctví mohou být chápána jako výraz naděje
B. Martinů ve vzkříšení Sionistické víry a působí na nás stejně mocně, jako jeho náboženské hudební drama Řecké pašije.
Pěveckému sdružení moravských učitelů lze vyslovit poděkování za tak významný přínos do programů.
Zdeněk Děrkas
Dopis, který potěšil
(citace z dopisu hudebního skladatele Antonína Tučapského - Anglie - Londýn)
Vážení a milí....
Děkuji Vám srdečně za zaslání CD s ONDRÁŠEM. Mám z toho velkou radost, i když na
mne tam toho moc nezbylo, ale chápu důvody...
Vaše CD je velmi dobré, dává jasný přehled o bohaté a široké činnosti ONDRÁŠE,
o Vašem širokém záběru a je zřejmé, že ONDRÁŠ není nějaký lokální sbor, ale je to sbor
evropského formátu.
Sbor je dobře vyrovnaný hlasově, čistě zpívá a dovede se rychle přizpůsobit rozličným
hudebním stylům. Mohu jen znovu srdečně pogratulovat a popřát do dalších let hodně
zdaru, vytrvalosti a trpělivosti.
Ještě jednou srdečně zdravím všechny v Novém Jičíně a okolí. Pozdravuji všechny
ONDRÁŠOVCE a ONDRÁŠKOVCE a ať na mne nezapomínají.
Nazdar,
Antonín a Beryl Tučapští
napsali nám
51
V březnu 2003 jsme uctili 75. letého jubilanta, hudebního skladatele Antonína
Tučapského, žijícího od roku 1968 v Londýně, dvěma koncerty z jeho skladeb. Krásný
rámec koncertům dal "náš světový" dětský sbor Ondrášek a jeho sborečky s mladšími dětmi pod vedením p. Josefa Zajíčka. Pěvecký sbor ONDRÁŠ - smíšený pěvecký sbor společně s ONDRÁŠKEM zpívali pod taktovkou Antonína TUČAPSKÉHO. Jednu sympatickou a milou upravenou lidovou píseň A. Tučapského "Mám já v Hodslavicách galánku..." jsme uvedli na novém CD mezi mnoha skladbami světových mistrů.
Ze zdařilého CD máme radost a upřímně děkujeme hudebnímu režisérovi p. Jiřímu
Pospíšilovi za odborné vedení přípravy a provedení nahrávky se sborem.
V letošním roce 2004 - ROCE ČESKÉ HUDBY uctíme našeho slavného hudebního
skladatele Antonína Dvořáka (+ 1904) nácvikem a provedením oratoria STABAT MATER (Stojí matka). Pěvecký sbor rozšířen o dobrovolné další zpěváky - bývalé členy sboru, několik pěvců z Frenštátu p. R. a Nového Jičína pod uměleckým vedením dirigenta
ing. Karla Monsporta a p. Marie Bělíkové uvede toto krásné a oduševnělé dílo dne
1. května 2004 v 18 hod. v novojičínském chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Bude to ve významný den pro Českou republiku - den vstupu do Evropské unie.
Anna Štefková
Družební kontakty
Oblastní výbor Moravskoslezského kraje byl požádán o udělení Zlatého odznaku
UČPS s granáty pro pana Jana Handrika, bytem v Budyšíně, Bethorenstr. Nr. 19, který se
10. února 2004 dožívá 80 let. Jmenovaný pan Handrik se zasloužil o navázání a družbu
pěveckých sborů blízkého národa Lužických Srbů s našimi pěveckými sbory ze Slezska,
ale i souborů z Moravy i Čech. Tato družba trvá již přes dvacet let, a lze předpokládat, že
bude pokračovat i v budoucnu. Při návštěvě v Dolní Lomné v roce 1979 dojednal výměnou družby pěveckého sboru Slezan v Českém Těšíně, zasloužil se o znovuzrození lužických pěveckých souborů po skončení 2. světové války (Lipa, Meja,Budyšín aj.) a již 50
let je aktivním zpěvákem PS Lipa z Pančic - Kukova.
O družební kontakty pěveckých sborů se zasloužil také sbormistr Mgr. Pavel Rusek
(bývalý dirigent PS Slezan Č. Těšín).
Hlavní výbor UČPS podpořil návrh oblastního výboru MSK a Zlatý odznak UČPS
s granáty spolu s dedikací odeslal do Českého Těšína P. Ruskovi. V naší oblasti jsme tomuto činu velmi rádi.
Zdeněk Děrkas
52
napsali nám
Jak se ladí sbor
Dětský pěvecký sbor Jiskřička vedený sbormistryní Danou Škardovou získal na třináctém Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena konaném
28.11. - 29.11. 2003 v konkurenci 52 sborů z osmnácti zemí světa druhou cenu. Zpráva,
za kterou se skrývá posedlost a radost, která se šíří ze sbormistryně na děti, z dětí na rodiče a zasáhne nakonec neuvěřitelné množství lidí:
Advent se v naší rodině ohlašuje zběsilým nedostatkem bílých košil a halenek. Ze dna
prádelního koše loví děti "kroje" - sborové sukně, černé kalhoty, motýlky… Jedna zkouška stíhá druhou, občas si říkáme, že si v tom sboru snad myslí, že nemají nic jiného na
práci. Dcera se zavírá v pokojíčku a ven se linou slibné vánoční zvuky. Když začnu v autě (zcela nezávazně a neumělecky) notovat koledu, obě děti významně pokašlávají, obracejí oči v sloup a na moji výzvu, aby se připojily, odpovídají, že to mají ze sboru zakázané.
"Tak co, už máte všichni svoje pomocníky? Nikdo není v nebezpečí?", sbormistryně
Jiskřičky Dana Škardová si položí ruku na břicho: "Tak, ruku na bránici, hmmmmm, mělo by vás to svědit na patře…" Chodci zvedají oči do otevřených oken arcibiskupského
gymnázia, kde probíhá poslední zkouška před koncertem. Na namrzlý chodník se snáší
spirituál: Good news, good news…"
Sbor polehávající na koberci v Národním domě. Náhodní kolemjdoucí nechápavě překračují děti, které visí na ústech svojí sbormistryně a pokoušejí se ve všeobecném hluku
a hlomozu o meditaci před vystoupením. Potom někdo houkne Jiskřička, Jiskřička…
a nastane spěch a hemžení, ze kterého se sbor vyloupne na scénu jako jeden muž.
Lituju, že jim nemůžu stát za zády. Vidím jenom gesta, ale přicházím o výraz tváře, kterým se Dana Škardová se svými svěřenci dorozumívá. Vím určitě, že moje děti latinsky
neumějí. Přesto zpívají a bez not! Historie se opakuje. Stejně jako vloni při koncertě
v Národním muzeu se v závěrečné fázi vystoupení neobejdu bez kapesníku. Moje děti,
kdo by to byl řekl. Musím se vytratit, abych nemusela vysvětlovat, proč mám zase rozmazanou řasenku.
Hana Doležalová
Dech písně - dech života
Obecenstvu se zrychlil dech a rozzářily tváře, když se jeviště sálu gymnázia zaplnilo
několika desítkami žluťoučkých, sluníčky potištěných triček, ve kterých se nadšeně tetelili zpěváčci pacovské ZŠ - Náměstí, aby všem předvedli co nejlíp to, co se naučili se svojí stejně sluníčkovou dirigentkou Pavlou Jirkovou. Bylo to svěží a bezprostřední zahájení koncertu u příležitosti 130. výročí založení a 30. výročí znovuvzkříšení SPS Slavík dne
18.10.2003. A byl to asi také jeden z důvodů, proč bylo hlediště kompletně zaplněno.
Báječné předvedení písní i jejich skladba s četnými obměnami různých skupinek zpěváčků s bezpečným doprovodem klavíru paní učitelky ZUŠ Magdaleny Tušilové vyvolalo nadšený potlesk.
napsali nám
53
Zklidnění a plné zaujetí přineslo všem přítomným vystoupení Komorního tria ZUŠ ve
složení Hofirková, Vítovská, Chalupová, pracující pod vedením pí Bendové. Jejich přesné frázování a skvělá čistota intonační vytvořilo v sále atmosféru, která vedla k dokonalému souznění mezi půvabnými zpěvačkami a pozorně poslouchajícím publikem.
Také třetí host oslavencův, KS Tomáše Votavy z Prahy, přinesl divákům nevšední zážitek. Jestliže při zpívání Komorního tria se posluchačům chvílemi tajil dech nad tou
krásou, tak nyní naslouchali bez dechu. Jemný komorní zvuk pěti zpěváků posvěcený zářivým sopránem působil jako vzácný šperk. Byl to opravdu krásný dar našich přátel,
vítězů soutěže MFPS z Vlachova Březí.
Po přestávce se snažil sám PS Slavík potěšit své příznivce pestrostí svého vystoupení.
Skladby pro sborový zpěv O. Musíka, Vysočina zpívá (Křička), Nepovím a Místo klekání (Dvořák), Psalm (F.M.Bartholdy) a s velkou chutí zpívané Já v snách tě viděl, kde
Křičkovo zhudebnění básně A. Sovy nám doslova "na tělo ušil" náš pan dirigent prof.
Stanislav Pešička, byly střídány také skladbami s instrumentálním doprovodem. Již tradičně skvělým doprovodem houslovým - pí Vargové a klavírním p. Žáka byla podepřena
skladba Pocta tvůrcům (Lukáš). V další Lukášově skladbě Plynutí času vystoupila se sborem mladá, velmi talentovaná flétnistka Vargová. Nesmírně jsme ocenili její profesionální přístup, její dokonalou a pružnou reakci na dirigentova přání a souhru se sborem, a to
zejména proto, že jsme všichni z generální odpolední zkoušky věděli, že vystupuje přesto, že musí přemáhat nevolnost při horečnatém onemocnění. Doslova jsme s ní dýchali.
Jsme nuceni se s obdivem sklonit nad neuvěřitelnou uměleckou vůlí tohoto děvčete
a jsme vděčni jí i její mamince za to, že jsme s ní mohli pracovat.
V závěrečné skladbě Buď zdráva, písni s námi vystoupili Votavovci (jak svým přátelům
z Prahy důvěrně říkáme), a tak se střídal dech komorní s dechem mohutnějšího zpěvu našeho smíšeného sboru.
Nelze však zapomenout na přátelská, česky pronesená slova předsedy spřáteleného
sboru z německého Meringu, pana Rudiho Hertera, která potěšila oslavence i všechny
zúčastněné, a na svěží konferenciérská vystoupení našich členů bratra Karla Pistulky
a sestry Aleny Přibylové.
Nakonec jsme mohli vše prohovořit u vlastní rukou zaplněných stolů za doprovodu kytar a se zpěvem v dalších prostorách gymnázia, které nám - také již tradičně - poskytl
k dispozici jeho ředitel p. Fr. Hofman. Rozešli jsme se v radosti a dobré vůli po další spolupráci, s přáním ve svých myslích, že dokud dýcháme, tak doufáme, že budeme moci nadále žít v radosti ze zpěvu a v sounáležitosti s hudbou. Přejeme i dalším pokolením
"Slavíků", aby mohli pokračovat v našich šlépějích - i ve svých - do dalších jubileí. Neboť
život se stává krásný tím, co přineseme druhým dobrého. Snažme se o to dále.
Za PS Slavík DrAK
54
napsali nám
Chomutovský Hlahol v Neapoli
Již podruhé měl chomutovský smíšený sbor Hlahol díky sponzorskému příspěvku
Severočeských dolů a Města Chomutova čest reprezentovat český sborový zpěv v Itálii.
Tentokrát odjel na jih do Neapole, kde se 7. až 9. listopadu konal ročník mezinárodní
soutěže Voci nel sole.
Ačkoliv zpěv - a především ten sborový - je společně sdílený pocit harmonie a radosti,
který si chomutovští umí užít, na soutěže se jezdí hlavně bojovat o co nejlepší umístění.
A ani tady Hlahol nezklamal. V konkurenci sborů ze Španělska, Polska, Anglie, Itálie a několika sborů z České republiky se umístil na 4. místě jako nejlepší český zúčastněný sbor.
Kromě dvou největších tamních turistických lákadel - Pompejí a Vesuvu - měli naši
zpěváci možnost poznat i méně zářivý všední život na jihu Itálie.
Za úspěšný zájezd děkuje Hlahol nejen sponzorům, vytrvalosti a nadšení svého dirigenta MUDr. M. Šulce, ale také zkušenosti, ochotě a dobré náladě řidičů autobusu pod
vedením pana Marhouna z Kadaně.
Douška pro případné zájemce o účast na 3. ročníku soutěže:
Jste-li zvyklí na skvělé organizační zajištění např. z akcí Bohemia cantat či jiných soutěží a festivalů s dlouholetou tradicí, raději do Neapole nejezděte. Nebo se vyzbrojte nezlomným přesvědčením, že poněkud ležérní přístup italských pořadatelů patří k národnímu naturelu, a přizpůsobte se mu.
Za sbor Hlahol z Chomutova členka souboru
Reneta Stojanovová
Sborová tradice v Chlumci
Loňský podzim přinesl do Chlumce u Ústí nad Labem jubilující koncert dvou pěveckých sborů. První z nich, Chlumecký dětský sbor, vznikl na podzim roku 1988 na
Základní škole v Chlumci pod názvem Dětský pěvecký sbor Základní školy v Chlumci.
Sbor založil Josef Říha, absolvent PF UJEP v Ústí nad Labem, který studoval sbormistrovství u doc. Vladimíra Kuželky. Mgr. Josef Říha stojí v čele tohoto sboru dodnes.
Prvotní repertoár sboru tvořily převážně lidové písně, tradicionály a spirituály. S postupem doby začal mít sbor díky systematické práci úspěchy a rovněž repertoár doznal značných změn. V polovině 90. let se začal sbor řadit mezi přední školní sborová tělesa
v Severočeském kraji. Sbormistr Josef Říha vsadil na spolupráci a konzultace se známými dirigenty a nejenom díky této skutečnosti poprvé v roce 1996 zaznamenal kvalitní výsledek práce. Chlumecké školní těleso postoupilo jako nejlepší školní sbor bývalého
Severočeského kraje na přehlídku nejúspěšnějších školních sborů do Uničova. Tento
úspěch se sboru podařilo zopakovat i v roce 1998. To již sbor absolvoval několik zahraničních cest (Švédsko, Dánsko, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Belgie). Celkem třikrát dokázal sbor zvítězit v soutěži o nejlepší interpretaci lidové písně na festivalu
v Krásné Lípě, je několikanásobným vítězem okresních kol celostátní soutěže. Za svoji
patnáctiletou existenci nacvičil a předvedl Chlumecký dětský sbor skladby autorů od renapsali nám
55
nesance až po romantismus. Na slavnostním koncertu, který se konal 14. 11. 2003, zazněly skladby Adama Václava Michny z Otradovic, Moravské dvojzpěvy Antonína
Dvořáka, lidové písně v úpravě Miroslava Raichla, Jiřího Holubce, dětské sbory Petra
Ježila, Františka Gauseho. V repertoáru nechyběly sborové úpravy z oblasti populární
hudby (Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney).
Druhým jubilantem večera byl Chlumecký pěvecký sbor, který oslavil koncertem své
pětileté trvání. Členové tohoto tělesa nejsou žádnými sborovými začátečníky. Někteří
z nich zpívali již ve sboru Koťata, který rovněž působí v Chlumci a jehož zakladatelkou
a sbormistryní je paní Eva Koupilová. Tento sbor nejmenších zpěváků působí v Chlumci
o deset let déle než Chlumecký dětský sbor a stal se odrazovým můstkem sborového zpěvu pro mnoho svých absolventů. Chlumecký pěvecký sbor byl založen v roce 1998. Jeho
členy jsou převážně středoškolští a vysokoškolští studenti z Chlumce. I toto těleso má za
sebou bohatou činnost. Kromě domácí produkce v Chlumci a na Mezinárodním sborovém festivalu v Ústí nad Labem koncertoval sbor také na svých zahraničních cestách
v Dánsku, Francii, SRN, Švýcarsku a Španělsku. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových
písní, spirituály i úpravy skladeb z oblasti populární hudby. Na koncertě v podání tohoto
sboru zazněly skladby Josquina Despré, Adama Václava Michny z Otradovic, Jiřího
Holubce i úpravy lidových písní v úpravě Josefa Říhy, Oldřicha Halmy, Milana Uherka,
Antonína Tučapského.
Závěr koncertu patřil oběma jubilujícím sborům, které založil a dodnes vede Mgr. Josef
Říha. Umělecký výkon koncertu a domácí i zahraniční úspěchy sborů jsou výsledkem usilovné práce a nadšení nejen sborových zpěváků, ale především zaujetí, oddanosti sborovému zpěvu, rodinné tradici a sbormistrovským i organizačním schopnostem sbormistra Josefa Říhy.
Ivana Ašenbrenerová
Okouzlující koncert pražského dětského sboru "RADOST - PRAHA"
v městském kostele v Neustadtu
Předvedena nejjemnější vokální hudba
Staří mistři a sborové skladby nového původu - vzorná artikulace,
křišťálově čistá intonace
NEUSTADT - Nejjemnější vokální hudbu nabídl posluchačům v městském kostele
v Neustadtu dětský pěvecký sbor RADOST - PRAHA, který tam má výbornou pověst
z četných předchozích koncertů, pod hudebním vedením Vladislava Součka a Andrey
Sušilové. Vzhledem k mnoha současně probíhajícím konkurenčním pořadům ještě poměrně početné obecenstvo zažilo nezapomenutelný večer s hudbou ze čtyř století, přičemž nejpečlivěji vybraný program velmi vkusně uváděl vždy jednoho starého mistra
vedle nové sborové skladby.
Přitom se líbily mladé Pražačky - sbor sestává pouze z dívek - ještě více svojí vzornou ar56
napsali nám
tikulací textů většinou latinských, křišťálově čistou intonací a neskutečnou rytmickou jistotou. Zejména okouzlila moteta "Panis angelicus" od Césara Francka se sólistkou Aničkou
Lebedovou, "Missa brevis" od Lea Delibesa a tři části z Pergolessiho "Stabat Mater".
Program uzavírala v nejlepším slova smyslu moderní - jak rytmicky, tak i harmonicky
znějící skladba "O cedant arma togae" od Otmara Máchy, která se ukázala jako vášnivá
výzva k míru - zcela mimochodem také jeden důkaz pro nezlomnou vitalitu latiny. To vše
doprovázela Jitka Nešverová suverénně a stylově na elektronickém klavíru. A ten, kdo
nejprve žasnul, že byl použit elektronický nástroj, ačkoliv v městském kostele je k dispozici velmi dobrý portativ, byl přesvědčen velice rozmanitým zvukovým spektrem tohoto nástroje, který bylo slyšet tu jako kostelní varhany, tu jako cimbál nebo jako harfa.
Na závěr potlesk bohatě obdarovaného obecenstva. Při nástupu i odchodu mladé zpěvačky zpívaly, což dalo koncertu báječně uzavřený charakter. Byla to, jak už řečeno, nejjemnější vokální hudba.
Dr. Dieter Geissendörfer, Neustadt a.d.Aisch
Uplynulý rok 2003 byl pro polské sbory na Těšínsku úspěšný
Pěvecko - hudební sdružení /PHS/ čili Zrzeszenie Śpiewaczo Muzyczne /ZŚM/ při
Polském svazu kulturně - osvětovém /PZKO/ v České republice se sídlem v Českém
Těšíně je po roce 1945 pokračovatelem bohaté působnosti Svazu polských sborů
/Związek Polskich Chórów/ v Československu, který byl založen v roce 1927 při Školské matici v Č.Těšíně. Členy sdružení jsou pěvecké soubory občanů polské národnosti
žijící na Těšínsku ve frýdecko-místeckém a karvinském okrese, jejichž členové projeví
zájem o členství v PHS PZKO.
V roce 1991 na Valné hromadě delegátů se Pěvecko - hudební sdružení PZKO stalo
prvním zahraničním sdružením Polského svazu sborů a orchestrů se sídlem ve Varšavě
/Polski Związek Chórów i Orkiestr - PZChiO/ a také samostatnou Oblastí č. 8 /polskou/ Unie českých pěveckých sborů. Mísopředseda PHS dr Josef Wierzgoň je členem
Hlavních výborů PZChiO /od r. 1993/ a UČPS /od r. 1999 /. PHS spolupracuje nejaktivněji s krajskými Oddíly PZChiO v Katovicích a Bielsku-Biale a Oblastním výborem
UČPS v Ostravě. Nejúspěšnějším výsledkem této vzájemné spolupráce je společný
Mezinárodní svátek slezské sborové písně "Slezský trojok", který se už 11 let koná
střídavě v Polsku /Katowice, Bielsko - Biała/ a České republice /Karviná, Ostrava
a Opava/. Polské sbory z Těšínska se zúčastňují pěveckých přehlídek, festivalů, soutěží
a také různých pěveckých akcí v Polsku a České republice.
Začátkem roku 2004 je v PHS sdruženo 26 polských pěveckých sborů: 20 smíšených,
4 mužské a 2 ženské s 773 zpěváky. Organisačně působí 20 sborů při místních skupinách
Polského svazu kulturně - osvětového, 4 sbory působí pod auspicemi Polské umělecké
společnosti "Ars Musica" v Č. Těšíně, l sbor působí při kulturním zařízení a jeden jako
samostatné občanské sdružení. Sbory uskutečnily v roce 2003 celkem 270 vystoupení,
/127 koncertů a 143 dílčích vystoupení/, v tom 41 v zahraničí /36 v Polsku a 5
v Rakousku /.
napsali nám
57
V čele PHS, jehož hlavním cílem je popularizace polské pěvecké kultury mezi občany
polské národnosti na Těšínsku, stojí 9 - členný výbor, který vede předseda ing. Jan
Hławiczka, místopředsedy jsou dr Józef Wierzgoń a ing. Władysław Czepiec, jednatelem
je Ksenia Owczarzy a pokladníkem Halina Siedloczek.
Pozoruhodných ocenění dosáhly v uplynulém roce některé sbory PHS na festivalech
a soutěžích doma i v zahraničí:
* Smíšený sbor "Canticum Novum" z Č.Těšína /dirigent dr Leszek Kalina/ získal
1. místo a Zlatý diplom v kategorii A na III. Mezinárodní soutěži B. Martinů
v Pardubicích.
Sbor se také zúčastnil prestižní 40. Mezinárodní soutěže smíšených sborů v Spittal an
der Drau v Rakousku
* Studentský sbor "Collegium Iuvenum" / dir. dr Leszek Kalina/ z českotěšínského
gymnázia:
- získal dvě Zlaté stuhy a 1. místo v kategorii A1 na VIII Festivalu "Opava
Cantant" v Opavě
- umístil se v Zlatém pásmu na Festivalu "Gymnasia Cantant" v Brně
- získal Zlatý kamertón na finále Celostátní soutěže školních sborů v polské Bydgošti
* Ženský sbor "Melodia" /dir. Aleksandra Zeman/ z Návsí u Jablunkova:
získal 1. místo a peněžní odměnu na Mezinárodních sborových setkáních "Ad
Gloriam Dei" v Pińczově v Polsku
* Ženský sbor "Kalina" /dir. Otokar Winkler/ z Karviné - Fryštátu a spojené smíšené
sbory "Stonawa" ze Stonavy a "Sucha" /dir. Marta Orszulik a Anna Kiszka/ z Horní
Suché:
- získaly Bronzový Diplom a peněžní odměnu na soutěži "Gaude Cantem"
Kazimierza Fobera v Bielsku-Białej v Polsku
Mezi nejdůležitější akce a události Pěvecko-hudebního sdružení PZKO-UČPS
v uplynulém roce 2003 patří:
* Svátek sborové písně "Slezský trojok" v aule Slezské university v Karviné /1.6.2003/,
kerého se zúčastnilo 33 pěveckých sborů s více než 1000 zpěváky. Do Karviné přijelo 20 sborů z katovického vojvodství /kraje/ v Polsku, 6 sborů UČPS
z Moravskoslezského kraje, poprvé také 1 sbor ze Slovenska a 6 polských sborů
z Těšínska. V dopoledních hodinách se uskutečnil v universitní aule "Inaugurační koncert", na kterém všechny sbory zazpívaly společně 3 písně: Gaude Mater Polonia, A nie
ta ptaszyna a Ondráš, které dirigovali Josef Wierzgoń z Karviné, Iwona Melson
z Katowic a Josef Kubenka z Ostravy.
Dále vystoupily Pěvecké sdružení Ostrava /dir. Josef Kubenka/, z polské Zabrze
Chlapecký sbor "Vokalis" /dirig. Dr Barbara Grajek-Kraska/ a Mládežnický sbor
Resonans con tutti /dirig. Waldemar Gałązka/ a slovenský sbor "Martinský
Spevokol" z Martina /dirig. dr Ján Leporis/. V odpoledních hodinách v 6 městech a obcích /Karviná, Český Těšín, Albrechtice, Dolní Lutyně, Návsí a Mosty u Jablunkova/ se
uskutečnily v kulturních domech PZKO a kostelích koncerty všech sborů, které přijely
58
napsali nám
do Karviné. V hudebním časopise "Życie Muzyczne", který vydává HV Polského svazu sborů a orchestrů se objevil obšírný článek z této významné mezinárodní pěvecké
slavnosti s výmluvným titulem "Trojok už nyní je v sjednocené Evropě".
Tento polský hudební časopis umístil také obšírnější článek dr. Josefa Wierzgoně ze
slavnostního koncertu Pěveckého sdružení moravských učitelů v Ostravě k 100. výročí jeho založení.
Na tomto slavnostním inauguračním koncertu byly už po osmé uděleny bronzové sošky - Ceny Stanislava Moniuszka za vynikající zásluhy v propagaci sborového zpěvu
a trvalých etických hodnot hudební kultury, které uděluje katovický maršálek a vojvoda. Mezi 5 vyznamenanými byli také dirigent "Pěveckého sdružení Ostrava" Josef
Kubenka a dlouholetý dirigent mužského Sboru polských učitelů v Č. Těšíně prof.
Alojzy Suchanek, člen Pěveckého sdružení moravských učitelů od r. 1969.
• Jednodenní dirigentský seminář pro učitele hudební výchovy a dirigenty školních pěveckých sborů se uskutečnil na Polské základní škole v Bystřici, který za spoluúčasti
sborů školy "Wiolinek" a "Crescendo" vedené učitelkou Danutou Cymerysovou,
vedla vysokoškolská pedagožka Jadwiga Sikora ze Slezské university v Cieszyně.
* Na X. Světovém festivalu krajanských polských sborů v Koszalině v Polsku polské
sbory z Těšínska reprezentoval smíšený pěvecký sbor "Hutnik" z Třince pod vedením
Aleksandry Zemanowé. Umělecká rada festivalu zaslala pěv. sboru " Hutnik" dopis, ve
kterém se mezi jinými píše: "Je třeba obdivovat vysokou uměleckou úroveň souboru"Hutnik", jeho dokonalou organisaci a ukázněnost. Uznání si zaslouží velká aktivita
souboru, který se ochotně zúčastnoval koncertů v západopomorském kraji, všude se setkával se sympatiemi a uznáním posluchačů. Gratulujeme vedení sboru a přejeme zpěvákům další umělecké úspěchy".
* 45. výročí svého založení vzpomněl Pěvecko-hudební soubor "Przyjaźń"
/"Přátelství"/ z Karviné /50-členný smíšený sbor, 3 sólisté a 22 členný smyčcový orchestr/. Jubilejní koncert měl mezinárodní vyznění. Zakladatel, umělecký vedoucí a dirigent souboru dr. Josef Wierzgoń, který oslavoval 50 let své nepřetržité dirigentské
činnosti /z toho 45 let se souborem "Przyjaźń"/, se rozhodl tento koncert uspořádat
v Divadle Adama Mickiewicze v Cieszyně v Polsku. Obecenstvo tvořili četní příznivci
souboru, kteří bydlí na obou březích hraniční řeky Olza, která rozděluje historické město Těšín na českou a polskou část. Pokud ve sboru souboru "Przyjaźń" zpívají občané
polské národnosti, v orchestru hrají většinou Češi - učitelé základních uměleckých škol
na Karvinsku, hudebníci známého dechového orchestru "Májovák" v Karviné, studenti ostravské konservatoře L. Janáčka a také 4 hudebníci Státní hudební školy
v Cieszyně. Generální konsul a zplnomocněný ministr Polské republiky v Ostravě
Andrzej Kaczorowski na jevišti po koncertě mezi jinými řekl: "Soubor "Przyjaźń"
navazuje na něco, co na Těšínsku bylo vždy podstatné: jeho členy jsou zároveň
Poláci - z celého Těšínska a také z té i z druhé strany hraniční řeky Olzy Češi. To nasvědčuje výrazně tomu, že "Przyjaźń" je už nyní v sjednocené Evropě a může nám být
vzorem". - Mezi hosty koncertu nechyběli také zástupci Oblastního výboru UČPS
v Ostravě.
napsali nám
59
* Významná jubilea oslavily také smíšené sbory "Lutnia" z Dolní Lutyně /dir. ing.
Władysław Rusek/ - 95 let založení, dále "Sucha" z Horní Suché" /dir. Anna Kiszka/
- 90 let pěveckých tradic, "Zaolzie" z Orlové-Lutyně /dir. Urszula Odstrčil/
- 80 let trvání, "Dźwięk" z Karviné-Ráje /dir. prof. Halina Goniewidz-Urbaś/ - 75 let
založení a "Ropica-Godulan" z Třítěže /dir. Henryk Kotas/ - 75 let polského sborového zpěvu. Na těchto oslavách vystoupily také pohostinsky sbory z Polska a polské
sbory z Těšínska.
* Do Sdružení nejstarších pěveckých sborů, které bylo založeno na I. Celostátním sjezdu nejstarších sborů v listopadu v Katowicích, byly také přijaté 4 smíšené polské sbory z Těšínska, které se mohou pochlubit alespoň 90-letou pěveckou tradicí. Jsou to
sbory z Karvinska: "Stonava" ze Stonavy - dirigent Marta Orszulik /pěvecké tradice
sboru sahají roku 1906/, "Lutnia" z Dolní Lutyně - dir. Ing. Władysław Rusek /založ.
1908/, "Lira" z Karviné - Darkova, dir. Beata Pilśniak-Hojka /založ. 1910/ a "Sucha"
z Horní Suché - dir. Anna Kiszka /založ. 1913/.
Józef Wierzgoń
ADASH NA PRAŽSKÉM JARU
Ne každý se může "pochlubit" pozváním na Pražské jaro. Letos, tedy v roce 2004, má
tu čest vystoupit v jeho rámci dívčí pěvecký soubor Adash z Ostravské univerzity.
Název Adash vznikl spojením počátečních písmen tří hebrejských slov - Ivrit derech
shirim - doslova - hebrejština cestou písní. Původním záměrem doc. Tomáše Novotného,
uměleckého vedoucího souboru, byl netradiční způsob výuky hebrejštiny. Jak už napovídá název - pomocí písní.
V rámci čtyřsemestrálního kurzu je seřadil od gramaticky jednodušších po ty složitější. Jako hudebník se však posléze nespokojil s jejich prostým zpíváním, a proto využil
další "pedagogické léčky". Upravil některé písně do tříhlasů či čtyřhlasů, čímž donutil
studentky písničky častěji opakovat a tím procvičovat náročný hebrejský text. A to byl
teprve začátek.
Dne 1. června 1999 se soubor rozhodl vystoupit z "ilegality" a poprvé se představil veřejnosti. Koncert měl u publika nečekaný úspěch, který znamenal počátek pěveckého souboru Adash. Původní seminář na vysoké škole tak přerostl svůj rámec.
Repertoár souboru dnes čítá přes devadesát skladeb různorodého charakteru. Máte
možnost zaposlouchat se do tónů tradičních hebrejských písní, pocházejících z nejrůznějších částí diaspory. Ale sváteční, sobotní a svatební písně nejsou tím jediným, čím vás
Adash může potěšit. Nevyhýbá se totiž ani skladbám umělým - od hebrejské renesanční
polyfonie Solomone Rossiho až po současné populární izraelské melodie. Zkrátka též nepřijdou milovníci jidiš písniček a židovských písní v ladinu či ukrajinském dialektu.
V současnosti má soubor za sebou více než sto čtyřicet koncertů doma i v zahraničí
a v podstatě funguje jako profesionální těleso. Z domácích koncertů stojí za zmínku opa60
napsali nám
kovaná vystoupení v Praze, festival duchovní hudby v České Lípě, koncert v rámci
Hradeckých hudebních dnů v Hradci Králové a mnoho dalších. Účast souboru je také vítána při nejrůznějších příležitostech - např. v Parlamentu ČR, na konferenci hematologů
v Hradci Králové a v nemocničních a sociálních zařízeních. Samozřejmá je spolupráce
s Ostravskou univerzitou (imatrikulace, promoce). V loňském roce byl souboru udělen
grant NFOH1, díky němuž se podařilo uspořádat několik koncertů pro menší města v České republice.
Ze zahraničních můžeme zmínit koncerty na Slovensku, v Německu, Švýcarsku či
Polsku a také dvě návštěvy Spojených států amerických, kde při druhé z nich Adash zahajoval jidiš festival ve Washingtonu.
Pěvecká činnost souboru vyústila na přelomu roku 1999/2000 v nahrání debutového alba "Hebrejština písněmi - Hebrew Through Songs" /Telepace Ostrava/. Záhy následovalo druhé CD "Hebrejské písně - Hebrew Songs" /Rosa Music 2001/ opět s repertoárem
tradičních židovských modliteb a chasidských svatebních písní. Na jaře roku 2003 spatřilo světlo hudebního světa třetí CD "Židovské písně - Jewish Songs" /Rosa Music 2003/,
signalizující změnu repertoáru. Tradiční hebrejštinu doplnily ve větší míře jidiš písně
a soubor si pozval ke spolupráci i klezmerovou kapelu. Čtvrté CD by mělo vzniknout
v průběhu tohoto roku, tentokrát výlučně s jidiš písněmi.
A kdo za tím vším vlastně stojí? Umělecký vedoucí souboru doc. ThDr. Tomáš
Novotný, který v jediné osobě dokonale skloubil uměleckého vedoucího, dirigenta a také
aranžéra téměř všech interpretovaných písní. Tomáš Novotný je absolventem Pražské
konzervatoře (obor skladba, dirigování a lesní roh) a Evangelické bohoslovecké fakulty
v Praze, kde posléze získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví).
V současnosti vyučuje kromě Filozofické fakulty Ostravské univerzity také na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pokud by vás vystoupení souboru Adash lákalo a máte snad obavy, že nebudete rozumět, o čem děvčata zpívají, je váš strach zbytečný. V osobnosti docenta Tomáše
Novotného záhy objevíte vynikajícího průvodce světem židovských písní. Každá z nich
je před svým provedením stručně a vtipně okomentována, takže i posluchač jazyka neznalý si přijde na své a domů odchází přinejmenším s pocitem uspokojení.
Vokální soubor Adash vystoupí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1. června 2004 ve 20.00 hod. ve Španělské synagoze v Praze.
Barbora Baranová
1
Nadační fond obětem holocaustu
napsali nám
61
Z trochu jiného pohledu
V minulých desetiletích podniklo PSPU mnoho zahraničních koncertních zájezdů
a myslím, že účastníci těchto cest se shodnou na tom, že všechny byly velmi úspěšné jak
z hlediska pěveckého, tak z hlediska turistického. O zájezdy byl vždy velký zájem.
Vzpomínám si na svou první cestu s PSPU v roce 1981, kdy jsme vyjeli do Řecka dvěma
autobusy. Každý z účastníků byl šťasten, že se dostal za železnou oponu, i když se cesty
uskutečňovaly mnohdy za primitivních podmínek. Libor Černý a já jsme se tehdy dostali
jako nováčci ve sboru mezi účastníky zásluhou ing. Kocourka na poslední chvíli a byli
jsme oba šťastni a vděčni, že se to podařilo. Po roce 1989 se situace začala měnit. Na
Západ se dá jezdit bez problémů, jediným omezením jsou finance. Odpadlo i zvyšování
hladiny adrenalinu v krvi při průjezdu československými hranicemi s pomyšlením na to,
že máme každý někde v botě nebo v kapesníku ukryto pár dolarů získaných na černém trhu. S tím bohužel souvisí i to, že se zmenšil mezi členy sboru zájem o koncertní zahraniční cesty a některé již velmi dobře připravené cesty nebylo možno realizovat. Mám na
mysli konkrétně cestu do Skandinávie. Litoval jsem tehdy Milana Černého, který měl se
skandinávskou cestou spoustu starostí a korespondence a nakonec musel vše odvolávat.
Když se začalo mluvit o tom, že by se mělo jet do Španělska, měl jsem obavu, že to
dopadne podobně jako se Skandinávií. Kdyby mi někdo řekl před patnácti lety, že se pojede do Španělska, byl bych nadšen a dělal bych vše pro to, abych mohl jet. Přiznám se,
že tentokrát jsem nebyl ze začátku mezi velkými nadšenci pro cestu, což bylo m.j. způsobeno určitou turistickou zhýčkaností a vědomím toho, že se pojede do míst, která jsem
už nejméně jednou navštívil. Později jsem se ale čím dál tím víc přikláněl k tomu, že by
se cesta měla v každém případě uskutečnit. Pár týdnů před zájezdem to s počtem účastníků vypadalo dost bledě. Milan Černý se ale vrhl plnou silou do propagace a shánění
zpěváků i nezpěváků pro Španělsko a jeho velké úsilí bylo korunováno úspěchem. Zájezd
se uskutečnil a Milanovi je nutno za to vyslovit dík. Stejně tak je nutno poděkovat jemu
i ing. Kličkovi za celou organizaci cesty, která byla podle mého názoru bezchybná. O tom
všem se mluvilo již v autobuse ke konci cesty.
Povolanější jistě zhodnotí, jak byl zájezd úspěšný po stránce pěvecké, turistické i společenské. Chci se po tom dlouhém úvodu zabývat stručně trochu jiným pohledem na celou cestu. Jak jsem již napsal, byl jsem ze začátku k zájezdu trochu skeptický, moje skepse potom postupně vymizela. Když jsem však zařizoval cestovní zdravotní připojištění účastníků a předával jsem pracovnicím Všeobecné zdravotní pojišťovny v Semilech seznam účastníků s jejich rodnými čísly a uvědomil jsem si přibližný věkový průměr zpěváků, zmocnily se mě opět trochu obavy o zdar cesty. Napadlo mě, co všechno se může
během cesty přihodit. Uvědomoval jsem si, že budeme všichni vystaveni určité cestovní
námaze, že budeme vytrženi ze svého pravidelného životního rytmu, že budeme sedět
v autobuse dlouhé hodiny a dokonce celou noc, což samo o sobě je určitým nebezpečím
pro cévy dolních končetin (všichni jsme četli o relativně častých cévních komplikacích
při dlouhých cestách letadlem), že budeme delší dobu stát na koncertních podiích, že
mnozí z nás trpí nějakými chronickými neduhy a užívají pravidelně léky atd. A tak se mne
62
napsali nám
začínaly zmocňovat určité pochybnosti, jestli to všechno při svém "mládí" zvládneme.
Navíc mě trochu trápilo to, že nemohu do svých zavazadel přibalit větší množství léků,
které by bylo možno v případě nouze použít. V minulosti jsem si vždy před cestou vypůjčil v léčebně, kde jsem pracoval, určitou malou zásobu léků a po návratu jsem nepoužitá balení vrátil. To už není možné. Odjížděl jsem tedy s určitými obavami. Teď po návratu mohu jen konstatovat, že jsem byl mile překvapen dobrou kondicí prakticky všech,
i těch o hodně dříve narozených. Obdivoval jsem, jak všechno snášeli i tři osmdesátiletí
mladíci a jak celý zájezd prožívali s velkým zaujetím až nadšením. Jejich věk na nich nebyl patrný. Za celou dobu zájezdu nikdo závažněji neonemocněl, takže jsme naštěstí nemuseli vyhledat pomoc ve zdravotnických zařízeních (čímž jsme m.j. ušetřili pojišťovně
náklady na úhradu drahé zahraniční zdravotní péče). Ze svých skromných zásob léků
jsem použil jen pár tablet léků proti bolesti a dvě balení antibiotik-v obou případech běželo o záněty v dutině ústní (z toho jedním postiženým jsem byl já sám). Věřím, že na té
dobré kondici všech zpěváků a na tom, že to všichni zvládli, se podílelo také určité
zaujetí pro zdar koncertů a snaha o co nejlepší výkon. Na zdravotní stav měla jistě
pozitivní vliv také dobrá organizace zájezdu, v němž byly dny koncertů vystřídány dny
zajímavých zájezdů a také dobou odpočinku na pláži.
Po návratu jsem si pro zajímavost udělal malou statistiku, ze které vyplývají následující závěry: zájezdu se zúčastnilo 33 zpěváků (včetně dirigenta), nejmladšímu bylo 55 let,
nejstaršímu 83 let. Ve věkové skupině do 59 let bylo 6 členů (18.18%), ve skupině 60-69
let bylo 10 lidí (30.30%), mezi 70 a 79 lety bylo 14 členů (42.43%), osmdesátníci byli 3
(9.09%) jak již bylo řečeno. Celkový průměr zpěváků byl 68.45 let.
Kéž by se v budoucnosti ještě podařilo uskutečnit další koncertní cesty a kéž by byly
tak zdařilé po všech stránkách včetně té zdravotní, jako bylo to letošní putování po
Francii, Španělsku a Švýcarsku.
Alois Stehlík
napsali nám
63
HUDEBNÍ JUBILEA
Miroslav Šulc
Miroslav Šulc se narodil 31. března 1948 v Českých Budějovicích. Dětství prožil
v Dírné u Jindřichova Hradce a ve Stachách na Šumavě, kde jeho otec působil jako obvodní lékař.
Hudbou byl obklopen již od mládí. Otec hrál v kostele na varhany, upravoval skladby
a nacvičoval s kostelním sborem. On sám hrál na klavír a později na trubku, zejména v taneční big-beatové skupině "Combo 69".
Po absolvování studia medicíny v Plzni odešel v r. 1972 do Chomutova, kde spolu
s manželkou zakládali oddělení patologie v místní nemocnici.
Kulturní život v Chomutově nebyl v té době příliš bohatý. Prakticky jedinou možností
věnovat se hudbě byl smíšený pěvecký sbor Hlahol, vedený panem Viktorem Kropíkem.
Sbor se věnoval interpretaci převážně českých klasiků - Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany,operních árií, děl soudobých autorů a úprav lidových písní. Miroslav Šulc doprovázel Hlahol na klavír a zpíval v basu.
Zlom nastal na vánoce v roce 1979, kdy těsně před koncertem pan Kropík odstoupil
z funkce dirigenta a Hlahol stál před zánikem. Miroslav Šulc se vánočního koncertu ujal
po umělecké i organizační stránce a v čele sboru stojí dodnes.
Za těch 25 let se obměnilo nejen složení sboru, ale také repertoár. Hlahol začal intenzivněji spolupracovat s komorním orchestrem LŠU, což umožnilo interpretaci zejména
barokních a klasicistních mší. Další repertoár sestává z děl barokních a renesančních
mistrů evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých skladatelů
a úpravy lidových písní.
V rámci Hlaholu vznikla komorní vokálně-instrumentální skupina, rovněž pod vedením MUDr. Šulce. S ohledem na nejoblíbenějšího autora, Adama Václava Michnu
z Otradovic, si skupina dala jméno podle jeho písňové sbírky - Loutna česká. Za dobu své
existence se soubor stal známým nejen v Chomutově, ale i na území celého severočeského kraje. V posledních letech také pravidelně vystupuje na vánočních koncertech v Praze.
Na svá vystoupení si zve hosty z řad známých herců. Tak vznikla nejen úspěšná spolupráce, ale také přátelství s Vladimírem Rážem, Evou Jakoubkovou, Jiřím Bartoškou,
Alfrédem Strejčkem, Otakarem Brouskem a mnoha dalšími. Loutna česká také natočila
ve studiu Karla Vágnera kazetu a CD s hudbou Václava Michny z Otradovic.
Ani Hlahol pod taktovkou MUDr. Šulce nezahálí. Kromě pravidelných koncertů
v Chomutově a okolí spolupracuje například s ženským pěveckým sborem z Litoměřic,
vystupuje na benefičních koncertech na obnovu kostela sv. Václava ve Výsluní a účastní
se zahraničních festivalů sborového zpěvu. V r. 2002 vydal své první CD - Chrámová
hudba 16. - 20. stol.
Výrazným kulturním počinem MUDr. Šulce, z něhož se, doufejme, stane tradice, je
štědrovečerní půlnoční představení Rybovy České mše vánoční v kostele sv. Ignáce
64
hudební jubilea
v Chomutově. Na letošním "čtvrtém ročníku" se spolu s Hlaholem bude podílet Vokálně
instrumentální soubor při státním gymnáziu a komorní orchestr ZUŠ pod vedením Marie
Fartákové.
MUDr. Miroslav Šulc dokázal za 25 let působení na chomutovské hudební scéně spojit pěknou řádku lidí naladěných na stejnou strunu a potěšit své, troufáme si tvrdit stabilní a stále se rozšiřující, publikum, nejen interpretací krásné hudby, ale také působivým
a fundovaným průvodním slovem.
Hana Koziolová
Jubilejní koncert Smíšeného pěveckého sboru Vokál Přerov
Na koncert ke 40. Výročí založení SPS Vokál Přerov si do Městského domu v Přerově
připravil velmi náročný program, na jehož dramaturgii se nemalou měrou podílela výborná sbormistryně Kamila Fojtová, absolventka JAMU ve třídě doc. Lubomíra Mátla,
ale i členové sboru, počínaje Ing. Milošem Přidalem.
Koncertní sál byl naplněn do posledního místa a vystoupení sboru dle programu bylo
publikem přijato vždy dlouhotrvajícím potleskem.
Vrcholem celého koncertu bylo předávání stříbrných a zlatých odznaků UČPS předsedou UČPS Moravskoslezského kraje, které jsou udělovány členům sboru za desetileté
a dvacetileté členství. Zvlášť významné bylo předání Zlatých odznaků s granáty, které uděluje Hlavní výbor UČPS za dlouholetou mimořádně záslužnou činnost ve sboru. Spolu
se stříbrnými, zlatými a také zlatými odznaky UČPS s granáty byly předávány i dedikace.
Vyznamenaní členové svůj vztah ke sboru neztratí, je předpoklad, že sbor dosáhne pod
vedením své mladé, nadějné sbormistryně vysokou uměleckou úroveň.
V projevu předsedy UČPS MSK bylo všem pěvcům poděkováno za obětavou práci, doporučeno, aby o všech akcích informovali širokou veřejnost, ale také aby psali do časopisu Cantus, který je k této věci zaveden.
Zdeněk Děrkas
Z "domečku" plného tónů
Nejširší hudební veřejnost považuje Leoše Janáčka (l854-1928) za hudebního skladatele světového významu. Podle statistik patří dnes Janáček k nejhranějším hudebním
autorům vůbec. Jeho dílo má vzrůstající sílu, jeho umělecké ideje, aktuální angažovanost
filozofií sociálně kritické reflexe, jsou trvale chápány jako živé, přítomné a perspektivní.
Leoš Janáček se narodil v Hukvaldech, v jedenácti letech však přichází do Brna, kterému se věnoval až do smrti. Významným způsobem kulturní život Brna ovlivnil. Pomáhal
vytvářet společenské sebevědomí brněnské české menšině. Byl sbormistrem SVATOPLUKU a BESEDY brněnské, spoluzakladatelem RUSKÉHO KROUŽKU, KLUBU
UMĚNÍ, KLUBU MORAVSKÝCH SKLADATELU, založil varhanickou školu - zárodek brněnské konzervatoře (1919). V roce 1908 Janáček opatřil pro svou školu na dnešhudební jubilea
65
ní Kounicově ulici vhodnou budovu. Na její zahradě, na místě koníren, si nechal postavit
dům. Malý, ale ideálně vyhovující Janáčkovým požadavkům. V létě roku 1910 se již
Janáčkovi stěhovali.
První skladbou, kterou zde Janáček napsal, byl klavírní cyklus "V mlhách". V "domečku" vznikla později i všechna jeho stěžejní díla. Opery "Výlety páně Broučkovy",
"Káťa Kabanová", "Příhody lišky Bystroušky", "Věc Makropulos", "Z mrtvého domu".
Zrodila se zde slavná "Symfonieta", rapsodie "Taras Bulba", "Glagolská mše" i oba
smyčcové kvartety.
"Domeček" je plný melodií, historie, Janáčkova dechu, aby byl ponechán tichu a zubu času.
Dne 14. ledna 2004 byl "domeček" po osmnáctiměsíční rekonstrukci opět předán veřejnosti. Moravské zemské muzeum dbalo o to, aby se vše vrátilo k původní dispozici. Byl obnoven salon, předsíňka, pracovna je vybavena původním mobiliářem, Janáčkovým klavírem, byla obnovena i původní malba. Najdete zde mnohé, čeho se dotýkala Mistrova ruka.
Nákladnou rekonstrukci pomohly muzeu uskutečnit Statutární město Brno, Nadace
Leoše Janáčka a majitel nemovitosti Biskupství brněnské. Spolu vše stálo více než šest
milionů korun.
Nezapomeňme však na autory expozice v "domečku" PhDr. Svatavu Přibáňovou a Mgr.
Jiřího Zahrádku. Podařilo se jim v prostorově omezeném prostředí nejen vytvořit bohatou a informací plnou výstavu, ale prosytit ji jedinečnou živou atmosférou.
Zdroj: NP 21.1., M. Hudec
Rok stotřicátýpátý....
Ze sborového zpívání v Rychnově n. Kn. nemají radost jen děti a mládež v Carmíně
a všech jejich odnožích, ale i 26 dospělých, kteří se sdružují v Prausově pěveckém sboru,leta letoucí vedeném panem Jaroslavem Ehlem. I na rok 2003 budeme rádi vzpomínat.Na Bílou sobotu jsme zpěvem přivítali zvon Kryštof, který se po opravě vrátil do své
zvonice. Sedmého června jsme prožili krásnou, slunečnou sobotu na festivalu Foerstrovy
Osenice. Do této vísky u Jičína se sjelo 10 českých a 2 slovinské sbory, aby zde uctily památku Josefa Bohuslava Foerstra a jeho rodu. Hned po příjezdu nás hostesky přivítaly
ošatkou vynikajících koláčů (několikrát ošatka kolovala po autobusu, než jsme zahlédli
její dno...). Po dopolední slavnostní mši následovalo matiné a dopoledne vystoupil každý
sbor s krátkým programem - zpívalo se pod širým nebem v zahradě osenické školy. Po
celý den bylo otevřeno muzeum Foerstrova rodu ve škole v Osenicích - muzeum velmi
krásné. Večerní koncerty se konaly na třech místech: v Dětenicích, v Dolním Bousově
a v Jičíně. Náš sbor byl vybrán do Jičína spolu se sbory Hron Náchod, Foerster Jičín
a Foerster Lublaň. Dodnes nám v uších zní lublaňský smíšený sbor, který večer po koncertě zpíval ještě pro radost na arkádách jičínského zámku.
Významným dnem pro nás byl 3. listopad.S naším bývalým členem Jaroslavem Fialou
jsme oslavili jeho 90. narozeniny. Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů udělil
66
hudební jubilea
panu Fialovi Zlatý odznak UČPS a Čestné uznání - vždyť zpíval ve sboru od roku 1937
Toho večera došlo k ještě jedné slavnostní události. V roce 2003 uplynulo 135 let od
založení pěveckého sboru v Rychnově n. Kn.Při této příležitosti udělil oblastní výbor
UČPS Prausovu pěveckému sboru Čestné uznání a ocenil i některé zpěváky.
Stříbrný odznak UČPS obdrželi: Marie Andrésová, Olga Ešnerová, Jaroslava Kolářová,
Dagmar Narwová, Hana Novotná, Dana Petrláková, Vlastimil Hartman, Jaroslav Jirsa,
Jiří Jirsák a Rudolf Zrůbek.
Zlatý odznak a Čestné uznání UČPS obdrželi: Marie Kadlecová, Eva Bažantová, Anna
Ehlová, Miloslava Nosková, Věra Semeráková, Jaroslava Serbousková, Jitka Večeřová,
Václav Tůma, Jindřich Ulrych, Anna Erbenová, Růžena Řezníčková, Josef Řezníček,
Otakar Martinec a Šárka Prachařová.
Rok 2003 jsme zakončili dvěma vystoupeními. 21.12. v Hradci Králové, kde jsme opět
po roce zpívali s dalšími sedmi sbory a Filharmonií Hradec Králové Českou mši vánoční
J. J. Ryby. K naší upřímné radosti dirigoval již uzdravený Ondřej Kukal. Rychnovská výstava betlémů a 29. prosinec - to bylo zatím poslední místo a den, kdy jsme v roce 2003
zpívali.
A už tu je rok 2004. My ve sboru bychom si moc přáli, aby mezi nás přišly nové posily do všech hlasových skupin. Je to přání neskromné?
Šárka Prachařová
CANZONETTA SLAVILA VÝROČÍ
V pátek 19. 12. 2003 večer byla atmosféra v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích mimořádně slavnostní. Českobudějovický dětský pěvecký sbor
CANZONETTA zde v rámci svého tradičního, každoročního vánočního koncertu oslavil
i své patnácté narozeniny.
A bylo skutečně na co vzpomínat. Sbor od doby svého vzniku, pod vedením sbormistrů Mgr. Anny Knotkové a do roku 2001 i Vladimíra Vačkáře, dosáhl ve své kategorii nemalých úspěchů nejen na domácí scéně ale i ve světě. Jeho vysoká úroveň dovedla sbor
na soutěžní a festivalová jeviště v severském Dánsku a Švédsku, do prosluněné Itálie
a Řecka, podmanivé Francie a v neposlední řadě, opakovaně, k našim nejbližším sousedům v Rakousku a v Německu. Neopakovatelným zážitkem pak byl festival
"International Choral Kathaumix 2000" v Powell River v Britské Kolumbii v Kanadě.
Všude tam, CANZONETTA sklízela úspěchy nejen mezi porotci, ale i na souběžně
probíhajících koncertech, kde se často setkávala s bouřlivým oceněním. Nenahraditelnou
zkušeností byly zájezdy, kde děti měly možnost bydlet v rodinách a doslova si "sáhnout"
na to, jak se žije v tom kterém národě. Příjemným zjištěním pro vedení sboru pak byl
obdiv hostitelů nad tím, jak se naše děti chovají a jak se hrdě hlásí ke svému národu. I to
dokazuje, že nároky kladené na členy tohoto výběrového sboru nespadají pouze do
umělecké roviny.
hudební jubilea
67
Ale zpátky k pátečnímu koncertu. Sbormistryně Anna Knotková neměla skutečně lehký úkol při sestavováni programu. Dvouhodinový koncert byl doslova nabitý. Zahájení
obstarala sama CANZONETTA za klavírního doprovodu současné korepetitorky sboru
Mgr. Aleny Špatné, s převážně novým repertoárem sahajícím od "klasiky" až k skladbám
z oblasti pop-music. Svůj první vstup zakončila podmanivou směsí skladeb "Ladovské
Vánoce", z opery M. Vacka "Kocour Mikeš". Diváci mohli ocenit i širokou výrazovou
škálu sboru, sahající od disciplinovaně ukázněných zpěváků až k spontánně rozpustilým
pohybovým choreografiím, které zcela evidentně pocházely z velké části z dílny samotných zpěváků.
Jedním z čestných hostů koncertu byl člen pedagogického sboru Konzervatoře
v Č. Budějovicích trumpetista Ladislav Kočár a spolu s ním klavíristka Věra Parýzková.
Přednesli CONCERT in D-dur GUISSEPPE TARTINIHO.
Po nich se jeviště zaplnilo skoro dvěma desítkami těch, kteří již nesplňují, vzhledem
k datu svého narození, věkovou hranici umožňující členství v dětském sboru, ale kterým
zpívání s "Aťkou" (jak sbormistryni ti starší důvěrně oslovují) tak přirostlo k srdci, že si
na ní vymohli založení "Komorního sboru CANZONETTY". I přes skutečnost, že tento
sbor vznikl teprve na jaře tohoto roku, jeho výkon byl velmi přesvědčivý.
Bývalá sólistka sboru, dnes studentka 2. ročníku pěveckého oddělení "Pražské konzervatoře" Eliška Vlašicová svým výkonem doslova uchvátila publikum ať už písní "Inside
Out", za kytarového doprovodu členky sboru Andrey Líkařové, nebo slavnou muzikálovou melodií "Nebe to ví" (Johanka z Arcu).
Potom přišlo poděkování, adresované všem, kdo se podíleli a podílejí na činnosti sboru. A bylo skutečně komu děkovat. Slova díků směřovala na magistrát našeho města, který se ke sboru nikdy neobrátil zády, ke zřizovateli sboru, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, jmenovitě k řediteli školy Mgr. Pravoslavu Němečkovi, k řadě profesionálních umělců, pedagogů a v neposlední řadě na adresu rodičů zpěváků CANZONETTY.
A pak už se přidali ke zpěvákům na jevišti bývalí členové sboru, aby si zazpívali pod
vedením ex-sbormistra Vladimíra Vačkáře a za doprovodu bývalých korepetitorů Mgr.
Ireny Hůlkové a Mgr. Michala Prokopa. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení dvou
profesionálních pěvců. Spolu s CANZONETTOU vystoupila členka opery Jihočeského
divadla, paní Iva Hošpesová a operní a muzikálový pěvec pan Petr Dopita, jeden z představitelů postavy Drákuly ve stejnojmenném, původním českém muzikálu, vodníka
Čochtana v Divotvorném hrnci a řadě dalších slavných postav.
V závěrečném slově popřáli moderátoři celého večera, Zuzana Benešová a Lukáš
Randák (oba jsou členy CANZONETTY) všem přítomným krásné a láskyplné Vánoce.
Závěrečná koleda - a po ní neutuchající potlesk, který doprovázel unavené, ale šťastné
zpěváky a jejich sbormistryni do šaten v zákulisí, byl nádhernou tečkou za slavnostním
večerem.
Václav Knotek
68
hudební jubilea
40 let sbormistrovské práce doc.Luboše Klimeše
Být plných čtyřicet let sbormistrem, dokázat dovést svůj sbor k metám nejvyšším
a umět nakonec předat své "vypiplané dítě" do rukou kvalitního pokračovatele, takový
dar není dán každému. Docent PhDr. Luboš Klimeš, Csc., sbormistr smíšeného pěveckého sboru Smetana v Hradci Králové, je jednou z takových výjimečných osobností.
Léta působil na Univerzitě v Hradci Králové a vychoval spoustu nadšených sbormistrů, kteří kráčejí v jeho stopách. Sám je neobyčejně skromný a o svých úspěších mlčí. Jeho
dílo je však natolik významné, že mluví samo za sebe.
Pan docent Klimeš se narodil v rodině hudbymilovného řídícího učitele v Opočně pod
Orlickými horami. On i jeho sestra Olga vyrůstali v kulturním prostředí, které formovalo jejich vztah k hudbě a zpěvu. Oba proto v mladém věku po boku otce zakotvili jako
pěvci v předním sborovém tělese, Smíšeném sboru českého učitelstva, jehož uměleckým
vedoucím byl univerzitní profesor Dr. Josef Plavec a sbormistrem Jiří Vála. Zde mladý
pedagog Luboš Klimeš získával cenné sborové zkušenosti.
V 60. letech minulého století se mladý Dr.Luboš Klimeš vedle práce na Pedagogické
fakultě a vedení vysokoškolského pěveckého sboru ujal řízení smíšeného pěveckého sboru Smetana. V té době to byl sbor starších zpěváků s nevýraznou úrovní.
Trpělivou odbornou prací a za pomoci cílevědomé dramaturgie se docentu Klimešovi
postupně podařilo nejen sbor omladit, zejména získáním nových členů z řad vysokoškolské mládeže, ale za čas se dostavily první úspěchy na soutěžích, festivalech a při prezentaci v zahraničí. Sbor Smetana se začal kontaktovat s předními našimi i zahraničními
sbory a pořádat společné koncerty. Začátkem osmdesátých let tento sbor čítal více než devadesát zpěváků a na zájezdy vyjížděl dvěma autobusy. Před rokem 89 se dalo vycestovat pouze do zemí východního bloku a Jugoslávie. Vystoupení Smetanovců měla velký
ohlas: nadšené publikum si často žádalo přídavky.
Významnou kapitolu Klimešovy sborové činnosti tvořila spolupráce s orchestry, která
se v 80. letech začala významně rozvíjet. V první řadě to byla součinnost se
Symfonickým orchestrem Hradec Králové - dnešní Filharmonií s šéfdirigenty Vojtěchem
Javorou, Františkem Vajnarem, Ondřejem Kukalem a dalšími a později také
Symfonickým orchestrem Litomyšl s dirigenty Dr. Danou Ludvíčkovou a Janem Šulou.
Docent Klimeš se svými pěvci nastudoval mnohá závažná hudební veledíla, jako
Händlovo Čtvero ročních dob, Gounodovo Mors et vita a Messe solenelle, Dvořákovu
Stabat Mater, Te Deum a Mši D-dur, Verdiho Requiem, Rutterovo Magnificat…
Jedním z největších uměleckých počinů bylo nastudování Beethovenovy Missy solemnis
a její provedení ve spolupráci se Ženevským univerzitním sborem a pod taktovkou čínského dirigenta Chen Liang Shenga 30. 3. 1994 v chrámu sv.Mikuláše v Praze a o den
později v sále hradecké filharmonie. Ze strany docenta Klimeše to byl obrovský závazek:
přijmout dílo, které pro amatérské interprety znamená sáhnout si neuvěřitelně vysoko,
takřka nad hranice možností.
Pan docent Klimeš toto riziko na sebe vzal, dokázal sbor zkonsolidovat a důslednou
a promyšlenou prací v mimořádných zkouškách dosáhnout toho, co se zpočátku zdálo nehudební jubilea
69
možné: sbor byl na koncerty dokonale připraven. Výsledek za tu námahu stál. Sbormistr
i zpěváci prošli jakýmsi pomyslným ohněm a každé další rozsáhlé a složité dílo jim již
v porovnání s Beethovenovou missou připadalo snadno zvládnutelné.
Sbor Smetana "dostával ostruhy": dostavovaly se úspěchy v celostátních kolech soutěží, ve kterých prvotní stříbrná ocenění brzy nahradila pásma zlatá. Sbor navíc často dostával zvláštní ceny za provedení povinných skladeb i výslovnost v cizím jazyce a sbormistr za mimořádný dirigentský výkon. Pan docent Klimeš přistupoval k přípravě sboru
na soutěže s velkou zodpovědností. Vyžadoval, aby každý člen sboru Smetana, který se
soutěže zúčastní, byl perfektně připraven. Osobně si každého zpěváka vyzkoušel z dokonalé znalosti soutěžních skladeb a na závěr provedl zkoušky v kvartetech. Ukázalo se, že
tato cesta byla správná a poctivost v přípravě přinesla ovoce!
Rok poté, co Smetana v Praze provedl Beethovenovo veledílo, v našem hlavním městě opět zazářil. V únoru 1995 na mezinárodní soutěži při Pražských dnech sborového zpěvu v konkurenci třinácti špičkových sborů ze Švýcarska, Litvy, Německa, Itálie,
Slovenska, tří sborů z Francie a čtyř těles českých hradecký Smetana přesvědčivě zvítězil! Pro Smetanovce i jejich sbormistra bylo toto vítězství velkým povzbuzením a odrazovým můstkem do další umělecké práce. Verdikt poroty je přesvědčil o kvalitách, které
si ze skromnosti nechtěli přiznat.
Docent Luboš Klimeš je obdivovanou a příkladnou osobností. Úkoly, které na sebe
bral, vždy beze zbytku plnil a nikdy nedovolil, aby sbor vystoupil před posluchači s dílem nehotovým. Je známý svým důrazem na dokonalou čistotu intonace. Má citlivý přístup ke starším zpěvákům i pochopení pro mladé. Jako odborník bývá sám členem soutěžních a festivalových porot a výkony sborů hodnotí přísně a spravedlivě. Byl rovněž
prezidentem několika ročníků prestižního Festivalu pěveckých sborů ve Svitavách.
Dnes, kdy završil čtyři desítky let nepřetržité sbormistrovské práce, se pan docent
Luboš Klimeš rozhodl předat řízení pěveckého sboru Smetana své bývalé studentce a nyní kolegyni na královéhradecké univerzitě, PaedDr.Daně Ludvíčkové. Ta má se sborem
Smetana dlouholeté umělecké "styčné body". Navíc má navzdory svému mládí bohaté
sbormistrovské a dirigentské zkušenosti. Stačila již prokázat, že má na výkon sboru stejně vysoké nároky jako její učitel a povede sbor v jeho započaté cestě dál.
Když se po jednom z předvánočních koncertů na malém večírku členové sboru
Smetana individuálně loučili se svým milovaným sbormistrem, z jejich slov zaznívalo:
"Díky vám jsem začala milovat hudbu…procestoval jsem s vámi celou Evropu…úplně
jste změnil a zkrášlil můj život… dal jste nám poznat tolik krásných skladeb… díky vám
a sboru mám spoustu věrných přátel…pod vaším vlivem jsem si úplně přeřadil životní
hodnoty…to nejhezčí, co jsem v životě zažil, bylo právě ve sboru…" K tomu již opravdu není co dodat!
Eva Brandejsová
70
hudební jubilea
Oslavy Roku české hudby i pod Bílou věží
Hradec Králové - Letopočet zakončený číslicí 4 je označován jako Rok české hudby,
neboť hudební veřejnost si připomíná výročí významných českých skladatelů. Rok 2004
se nese ve znamení stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka, jehož díla se pořád těší vysoké oblibě a patří neodmyslitelně ke zlatému fondu celosvětové hudby.
Také Filharmonie Hradec Králové zahájila kalendářní rok 2004 slavnostním koncertem, na němž zazněly Dvořákovy Slovanské tance v orchestrální úpravě. Oč vyhledávanější "kasaštyk" je na programu, o to větší nároky jsou vznášeny na jeho dobré provedení.Vysoké nároky měl i šéfdirigent Filharmonie Ondřej Kukal na nástrojové obsazení,
aby výsledkem byl plný orchestrální zvuk, a standardně měl Kukal i vysoké nároky na
odvedenou práci filharmoniků. Interakce dirigent - hráč fungovala naplno, neboť orchestr reagoval na sebemenší Kukalův podnět ve snaze splnit jeho požadavky. Přidá - li se
k tomuto pevnému základu i individuální zaujetí pro hru a radost z hudby, je výsledkem
koncertní kus, který doslova srší. Brilantně instrumentovaný furiant, tetka, skočná či sousedská a jiné tance čerpající ze žánru lidové hudby slovanských národů hýřily náladami
a citovými odstíny. Provedení mělo jiskru, bohatá, ale i vynalézavá a vtipná instrumentace Slovanských tanců- komponovaných původně pro čtyřruční klavír - zaměstnávala
všechny hráče opravdu do posledního okamžiku.
Dvořák ve svých dvou řadách tanců neupřednostnil pouze jednu skupinu nástrojů, ale
využívá i jejich četné kombinace, a tak všichni hráči měli možnost nechat vyniknout svému technickému i přednesovému potenciálu. Zvuk orchestru byl barevný, podle potřeby
hutný i křehký, avšak přesný.
Koncert k oslavě Roku české hudby byl příjemný a důkladně připravený. Svěží výkon
přispěl k přesvědčivému podání Slovanských tanců, jejichž uvedení bylo pro významný
rok v regionu událostí. Nádherná artikulace, energie a důraz na detailní práci i celkovou
architekturu tanců , tak by se dal stručně charakterizovat výkon Filharmonie pod taktovkou Ondřeje Kukala. Interpretace Slovanských tanců se nijak nelišila od toho, jak naše
přední orchestry hrají dílo už po desetiletí. Filharmonie podala věrný obraz tradice, jaká
plně přešla do krve celým generacím filharmoniků.
Zdroj: Hradecké noviny, 19. 1. 2004, (lip)
hudební jubilea
71
Z KONCERTNÍHO ŽIVOTA
Říjen
1.
- V Kongresovém centru Praha na zahájení mezinárodního lékařského kongresu
zpíval liberecký Severáček
3.-13. - Pražské mužské sbory uskutečnily koncertní zájezd do Francie, Katalánska
a Švýcarska
4.
- SPS Kantika Městského klubu Litovel vystoupil na celostátní přehlídce sokolských sborů v Jihlavě spolu s dalšími sbory z Čech, Moravy a Slezska
- Smíšený sbor Sokol Huntířov se zúčastnil přehlídky sokolských sborů v Jihlavě
- Proběhl již IX. festival mužských sborů severní a střední Moravy ve Valašském
muzeu v Rožnově pod Radhoštěm
- V kostele na Hrubé Skále se konal koncert PS Dvořák Turnov k poctě zesnulého mecenáše města Turnova B. Horáčka
8.
- V libereckém Domě kultury se konal koncert ke 45. výročí založení Severáčku
za spoluúčasti Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Vystoupily všechny sbory
Severáčku a sbor bývalých členů. Závěrečné společné vystoupení tvořily 2. a 4.
část Smetanovy České písně a Fantasie op. 30 Ludwiga van Beethovena.
Sbormistry byli Silvie a Petr Pálkovi.
9.
- SSO Amici Cantionis Antiquae (sbm. L. Kalina) v historickém kostelíčku
v Gutech u Třince uspořádalo koncert u příležitosti 10. výročí katedry křesťanské výchovy Ostravské univerzity
11.
- Na IX. ročníku vrbenského festivalu pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem
zpíval SPS Kantika Litovel a další sbory z Vrbna p.P., Bludova, Jeseníku, Brna
a z polské Glubczyce
17.
- V proboštském kostele Povýšení sv. Kříže ve Svitavách proběhl koncert smíšeného pěveckého sboru Vrolik z nizozemského města Roden
20.
- Komorní pěvecký sbor HARMONIA NOVA Hradec Králové vystoupil na vernisáži textilní výtvarnice Milady Hynkové v interiéru Gočárova areálu Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové
22.
- V libereckém pravoslavném kostele připravily adventní koncert pěvecké sbory
Zpívající blechy Vratislavice, liberecká Gaudea a Canzonetta Osečná.
26.
- 35. výročí svého vzniku oslavil SPS Kantika slavnostním koncertem v kostele
církve československé husitské v Chudobíně u Litovle
31.10. - Na festivalu hudebních skladatelů minulosti v Chocni účinkoval pardubický
-1.11. pěvecký sbor Cantus Amici a olomoucký soubor Ensemble Damian
72
z koncertního života
Listopad
1.
- V kostele sv. Prokopa ve Žďáru n. S. vystoupil PS Svatopluk a jako host
i Bohemia Chor ČR.
7.- 9. - Pražské mužské sbory se zúčastnily Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí. 7.11. - zahajovací koncert festivalu,
8.11. - festivalový koncert v Husinci - spolu s PSP učitelek a SPS Bojan
z Brandýsa n. L., 9.11. - chrámový koncert ve Vodňanech - spolu s KS Tomáše
Votavy a polským sborem - závěrečný koncert festivalu
8.
- Ve velkém sále Záložny v Litovli vystoupil sbor Kantika na setkání sborů, souborů a kroužků Městského klubu
9.
- V kulturním domě ve Skutči se uskutečnil Podzimní koncert PS Rubeš spolu se
sesterským dětským Rubešáčkem, dále se spojeným pěveckým sborem Pernštýn
z Pardubic a Žerotínem z Brandýsa n. O.
- V libereckém muzeu uspořádaly adventní koncert pěvecké sbory Vokální oktet
(sbm. Lukáš Pelc) a nově založený sbor Akcent (sbm. Helena Krasnická).
13.
- Symfonický orchestr ČVUT v Praze uskutečnil koncert v Betlémské kapli,
Pražské mužské sbory zpívaly samostatně Smetanovo Věno a s orchestrem a PSP
učitelek Smetanovu Českou píseň
14.
- Podzimní koncert PS Foerster z Jičína se uskutečnil v Porotním sále jičínského
zámku. Zazněly zde skladby Bernsteina, Borodina, Čajkovského, Smetany,
Chopina, Ježka, Verdiho a dalších.
14.-15. - SS Collegium Iuvenum (sbm. L. Kalina) získal dvě Zlatá pásma a 1. místo v kategorii A v 8. festivalu Opava Cantat
17.
- Pražské mužské sbory zpívaly na pietním aktu před Hlávkovou kolejí
(17. 11.1939) - byl přítomen premiér Špidla
21.
- Pěvecký sbor Harmonia nova z Hradce Králové s dirigentem Josefem Pickem si
připomněl 15. výročí svého založení koncertem v Galerii moderního umění
v Hradci Králové
- Hořický komorní orchestr Bona vita, ženský sbor Cantus feminae z Nechanic
a Svatovavřinecký chrámový sbor z Nového Bydžova spojily své síly a ve
Smiřicích účinkovaly ve Mši D-dur (Missa pastoralis) od F.X. Brixiho
- V Ústí n. O. koncertoval nejstarší činný sbor - Cecilská hudební jednota spolu
s chrámovým sborem z Hradce Králové. Na programu byla Slavnostní mše
Jaroslava Kociana.
- V Galerii moderního umění v Hradci Králové se konal koncert k 15. výročí založení sboru Harmonia nova. Dirigentem sboru je jeho zakladatel, profesor konzervatoře v Pardubicích, klavírista Josef Picek, který se letos 24. prosince dožívá 65 let.
22.
- Tento den se konalo slavnostní svěcení rekonstruovaných varhan v Osenicích za
účasti pražského biskupa Jaroslava Škarvady; na koncertu účinkoval dómský varhaník J. Kšica, sopranistka Jana Heryánová - Ryklová, KS Tomáše Votavy, SPS Foerster
Jičín a Pražské mužské sbory (provedena kantáta J. B. Foerstra Píseň bratra slunce)
z koncertního života
73
23.
- MPS Vítkovice uspořádal samostatný koncert v Českém domě v Ostravě - Vítkovicích, na němž měly premiéru i nové skladby ostravského autora Leona Juřici.
29.
- PS Smetana z Jindřichova Hradce zpíval na adventním koncertě na
Staroměstském náměstí v Praze
- V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové byl uspořádán koncert dětského
sboru Jitro k 30. výročí jeho založení
30.
- První adventní nedělí začala příprava na Vánoce.Během tradičního trhu v Hradci
Králové se zpívalo pod rozsvíceným stromem u evangelického kostela
30.
- SS Canticum Novum (sbm. L. Kalina) uskutečnil spolu s Univerzitním sborem
Harmonia (Cieszyn - Polsko) adventní koncert v evangelickém kostele v Českém Těšíně
30.11. - Na adventních koncertech před libereckou radnicí se vystřídaly pěvecké sbory
-31.12. Lesněnky, ZŠ Vesec, Ještěd, A my taky, Carola a Výšinka.
Prosinec
3.+19. - Liberecký gymnaziální sbor Gaudea (sbm. H. Krasnická) koncertoval ve
Vratislavicích.
3.
- Adventní koncert Canzonetty Osečná (sbm. R. Starý) v kostele v Chrastavě.
5.
- V kongresovém sále zámku v Litomyšli se uskutečnil koncert k 15. výročí založení Mužského pěveckého sboru za hudební spolupráce Sboru paní a dívek a malé dechovky Bekras
6.
- Předvánoční koncert v Severočeském muzeu sborů Carola (sbm. A. Sobotková)
a Lesněnky (sbm.E. Kubátová).
- PS Antonín Dvořák Turnov (sbm. B. Lédl) zpíval v kostele ve Všeni.
7.
- Sbor českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové n. L. uspořádal v evangelickém kostele benefiční koncert Collegia delicia z Prahy
- V Mariánském kostele v německé Žitavě měl koncert studentský sbor Cum decore z Liberce.
7.
- Fojtův komorní sbor z Roudnice nad Labem na koncertě v místním kostele ve
Zvoleněvsi vystoupil s repertoárem duchovní hudby.
7., 14. - V rámci cyklu adventních koncertů v libereckém kostele na Perštýně vystoupily
a 20. pěvecké sbory A my taky (sbm. L. Trykar ), Collibet (sbm. M. Veselý), Kvintus
(sbm. J. Staněk) a Ještěd (sbm. P. Pálka).
8.
- PS Smetana Jindřichův Hradec zpíval na vánočním koncertě v Jindřichově
Hradci v sále na Střelnici
- V Betlémské kapli se konal vánoční koncert orchestrů ČVUT a jejich hostů.
Vedle samostatného programu koled provedly Pražské mužské sbory spolu s PSP
učitelek, orchestrem a sólisty též Českou mši vánoční J. J. Ryby
- V kostele sv. Prokopa ve Vamberku zpíval rychnovský pěvecký sbor Carmina
9.
- Tradiční předvánoční koncert gymnaziálního sboru Cum decore (sbm. Č.
Svoboda) a dětského vokálně instrumentálního souboru Reneta (sbm. J. Prchal)
se konal v libereckém muzeu.
74
z koncertního života
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
- Vánoční koncert gymnaziálního sboru Gaudea v obřadní síni radnice v Hrádku n. N.
- V kostele ve Stráži n. N. uspořádal adventní koncert PS Canzonetta Osečná.
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Kostel Lhota pod Libčany
Program: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a několik drobnějších skladeb
jako Händlovo Haleluja, Monteverdiho Sfogava con le stelle, portugalský nápěv
Adeste fideles, Michnova Chtíc, aby spal, Řezníčkova Ráda bych k Betlému,
Tichá noc a Den přeslavný v úpravě J.Krčka.
- Na koncertu uměleckých souborů ZUŠ Jabloňová Liberec v Divadle F. X. Šaldy
vystoupily pěvecké sbory Carola a Reneta.
- Ve Španělském sále Pražského hradu se konal společný koncert Severáčku,
Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
- Dětský sbor Severáček uspořádal předvánoční koncert v kostele ve Všeni.
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Kulturní dům Černožice
nad Labem - vánoční koncert při svíčkách. Program: Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby a několik drobnějších skladeb jako Händlovo Haleluja, Monteverdiho
Sfogava con le stelle, portugalský nápěv Adeste fideles, Michnova Chtíc, aby spal,
Řezníčkova Ráda bych k Betlému, Tichá noc a Den přeslavný v úpravě J.Krčka.
- V kostele U Salvátora v Praze proběhl vánoční koncert Unie českých pěveckých
sborů. Pražské sbory dospělých provedly Českou mši vánoční J. J. Ryby s orchestrem ZUŠ Klapkova v Praze 8
- PS Canzonetta Osečná zpíval na pražském Staroměstském náměstí na tradiční
akci České Vánoce.
- SS Collegium Iuvenum (sbm. L. Kalina) zvítězil v anketě "Takoví jsme" na nejpopulárnější polský sbor na Těšínsku
- Na zámku v Ratibořicích koncertoval smíšený sbor Janáček Jablonec n. N.
- O třetí adventní neděli vystoupil v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově
pěvecký sbor z polských Vambeřic.
- Koncert libereckého Severáčku v Domě kultury v Görlitz (SRN).
- Vánoční koncert v kostele ve Světlé pod Ještědem obstaral smíšený komorní sbor
A my taky (sbm. P. Trykar ) z Liberce.
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Farní kostel Vysoké Mýto společný koncert s dět. sborem Rubínek a smíš. sborem Otakar (sbm. Pavel Zerzán)
- Pěvecké sdružení Vítězslav Novák vystoupilo na vánočním koncertě na
Staroměstském náměstí v Praze
- SS Canticum Novum a SSO Amici Cantionis Antiquae (sbm. L. Kalina) přijali
pozvání na společný koncert s ŽS Melodia, který se konal v Návsí u Jablunkova
- V Adalbertinu v Hradci Králové uvedl SPS Smetana z Hradce Králové Českou
mši vánoční J. J. Ryby
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Velký sál Adalbertina
v Hradci Králové - koncert při svíčkách
- Pražské mužské sbory uspořádaly vánoční koncert pro důchodce z Jižního Města
v sále Chodovské tvrze v Praze 4 - Chodově
z koncertního života
75
17.
- Pražské mužské sbory zpívaly na vánočním koncertě pro posluchače Univerzity
3. věku v KD Vltavská s hosty sopranistkou Janou Heryánovou-Ryklovou
a houslistou Alexandrem Schönertem
- V libereckém Naivním divadle uspořádaly vánoční koncert liberecké dětské sbory Výšinka (sbm. M. Čechlovská, L. Malá) a Zpívající blechy (sbm.S. Rygálová,
J. Habelová)
- PS Harmonia nova uskutečnil vánoční koncert ve velkém sále kulturního střediska Medium v Hradci Králové. Sólistou je stálý spolupracovník sboru Luboš
Janhuba, diriguje a na varhany doprovází Josef Picek.
- Gymnaziální Gaudea z Liberce zpívala v kostele ve Světlé v Podj.
18.
- V kostele sv. Alfonse v Července na předvánočním koncertu zazněly v podání litovelské Kantiky vánoční písně a skladby autorů 17., 18. a 20. stol.
Spoluúčinkoval DPS Červeňáček při ZŠ v Července
- PS Smetana Jindřichův Hradec uskutečnil samostatný celovečerní vánoční koncert
v Jindřichově Hradci v kostele sv. Jana Křtitele - zazpíval Kyptovu vánoční mši
- Ostravský dětský sbor účinkoval v rámci abonentního cyklu JFO v DK města
Ostravy a kromě jiného byla na programu vánoční suita "Svatá noc" J. Temla,
kterou zazpíval za doprovodu Janáčkovy filharmonie.
- Na vánočním koncertě Severáčku ve velkém sále Domu kultury vystoupila
všechna oddělení Severáčku a doprovázející instrumentalisté. Na programu m.j.
výběr z cyklu Ceremony of Carols B. Brittena, Pastorella iucunda J. I. Linky
a koledy v úpravách M. Uherka a M. Raichla.
19.
- Vrabčáci z Jablonce n. N. a hosté připravili adventní koncert v Městském divadle.
- Vánoční koncert PS Gaudea Liberec v kostele církve bratrské v Liberci.
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Barokní kaple ve
Smiřicích - dva koncerty: odpolední a večerní.
19.+20. - Gounodovu Messa solennelle provedl jablonecký Janáček (sbm. J. Boček)
s Dolnosaskou filharmonií v Jelenie Goře a Lubani v Polsku.
20.
- V sále DK města Ostravy se konal tradiční Vánoční koncert všech oddělení
Ostravského dětského sboru
- Liberecké pěvecké sbory A my taky a Zpívající blechy koncertovaly v krajské
knihovně v Liberci.
- V Nieski (SRN) měl koncert PS Antonín Dvořák Turnov (sbm. B. Lédl), na programu Laburda - Missa clara a Lukáš - Missa brevis.
- PS Rosex Liberec (sbm. A. Sobotková) a jeho hosté: ván. koncert v Naivním divadle.
20.
- V Libčicích nad Vltavou provedl Fojtův komorní sbor spolu orchestrem hudební školy a sólisty Českou vánoční mši J. J. Ryby.
21.
- PS Smetana z Jindřichova Hradce zazpíval společně s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem Rybovu vánoční mši Hej,mistře - v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
- Vánoční koncert se uskutečnil v kostele sv. Vavřince v Náchodě. Zpíval PS Hron
a PS Jiráskova gymnázia.
76
z koncertního života
21.
22.
24.
25.
26.
28.
29.
- Na vánočních trzích na Masarykově nám. v centru Hradce Králové zpíval pěvecký sbor z Gymnázia Boženy Němcové (Gybon) z Hradce Králové
- Na adventním koncertě libereckého Collibetu (sbm. M. Veselý) v arciděkanském
kostele zazněly rorátní zpěvy ze 16. stol. a Missa adventus et quadragesimae
Petra Ebena.
- Vánoční koncert libereckého Severáčku v České Lípě.
- V Huntířově provedl Rybovu Českou mši vánoční místní pěvecký sbor Sokol.
- Vánoční koncert pěv. sboru Smetana Hradec Králové - Sál Filharmonie Hradec
Králové: společný koncert, pořádaný VČOV UČPS s účastí sborů z Rychnova
n.Kn., Vysokého Mýta, Pardubic, Dvora Králové n.L., Hradce Králové a jednotlivců z dalších sborů.
- Pod klenbou litoměřické katedrály zazněla Česká vánoční mše J. J. Ryby hlasy
sólistů, pěvců Fojtova komorního sboru z Roudnice a Sboru litoměřických učitelů za doprovodu orchestru.
- Půlnoční mši v Roudnici nad Labem provedl Fojtův komorní sbor, zpíval pak
ještě na ranní mši 26. prosince.
- V arciděkanském kostele v Liberci zazpíval mši J. J. Ryby: "Hej, mistře"
PS Ještěd se sólisty S. Pálkovou, K. Jalovcovou, J Stašíkem a J. Patočkou s doprovodem varhan (V. Valkoun) a orchestru. Provedení řídil P. Pálka.
- Konal se vánoční koncert Pěveckého sdružení Vítězslav Novák, kde zazněla
Rybova Česká mše Vánoční "Hej Mistře!" v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě.
- Na svém tradičním vánočním koncertě se jablonecký Janáček rozloučil se svým
dlouholetým sbormistrem Josefem Bočkem. Smíšený sbor řídili sbormistři
Boček, Svejkovský a Valkoun, spoluúčinkoval PS A my taky z Liberce.
- Sokol Huntířov provedl Rybovu Českou mši vánoční v kostele v Lučanech.
- Vánoční koncert v Městském divadle v Turnově uspořádal PS Antonín Dvořák
a jeho hosté. Symbolický zlatý odznak UČPS s granáty převzal dlouholetý předseda sboru Jiří Zajíc.
- Na společném vánočním koncertě Českolipského dětského sboru a Pěveckého
sboru severočeských učitelů byla na programu m.j. také lidová mše pastorální
Jaroslava Křičky "Valašská jitřní".
- Na vánočním koncertě v kostele sv.Marka v Litovli slyšeli posluchači v podání
SPS Kantika známé i méně známé vánoční koledy a písně autorů 17. a 20. stol.
a Českou mši vánoční od Ed. Marhuly.
- Na výstavě betlémů v Rychnově n. Kn. zpíval vánoční koledy Prausův smíšený
sbor z Rychnova n. Kn.
Z podkladů sborů vybral Miloslav Samek
z koncertního života
77
pf 2004
UČPS Moravskoslezského kraje
časopis pro sborové umění
CANTUS
číslo 1*2004 (60.)
NOTOVÁ P¤ÍLOHA
číslo 1*2004/60.
Na kamenečku sedela
slovenská lidová - upravil: Ján Cikker

Podobné dokumenty

Únor 2009 - Obec Bystré

Únor 2009 - Obec Bystré v okolí Sedloňova. V době, kdy se plně tkalcovalo, bylo v chodu čtrnáct stavů. Chalupa od mlýna, výměnkářská, byla zbořena rukou lidskou roku 1948. Dnešní majitel tkalcovny i pozemků Adolf Obst, ne...

Více

15. Mezinárodní výroční pracovní konference v PLAUEN, 2007

15. Mezinárodní výroční pracovní konference v PLAUEN, 2007 ochranu dětí v Sasku. Tato odborná spolupráce se Svazem na ochranu dětí a téma zasedání jako takové jsou pro nás jako pro zemi velice zajímavé a byly podnětem pro to, že jsme se vydali na cestu do ...

Více