strana 1 - Falzum.cz

Komentáře

Transkript

strana 1 - Falzum.cz
:\
I
'ffi
t.e'';.1r1
:"l,j|. ;1
Č.1' :
.]:
oRt+
;..
ii
oBVoDNl ŘrnrercrvípoUClE PRAHA
:',*
8o7
l: lÍ
I
Mistní oddělení Malá $trana
-22tTC4a1 1 -au
1
p
Praha.S. ěervna 2011
sNE$ENí
Policejníorgán Policie Českérepubliky _ obvodní ředitelství policie
Praha
Malá Strana rozhoól dnešníhocnJ ve ua"i oina*uň}ána
..lana Kanyzy,
'.'!tÝlllťgl
22.1.2011 takto:
t,
místníoddělení
ze dne
Podle ustanovení $ 159a odstavce 5 trestního řádu
se
odkládá
-
trestní věc přečinu,|fe.r'a'ni a napodobení díla
v1ýtverného umění podlg ustanovení 271 odstavce
$
1 trestního zákoníku, j9hoz se'oopustil náenáÁí:p"ffiar
;"ňil;;;iisiane době na,blíŽe
nezjištěném místě
Že *ltuónr-*ípodobe1inů áln'5iu'u motivem kříŽe, rukou
Jím,
a očíod autora
Jana Kanyzy (inkriminovaná-napoaódenina
uvla nášieoňe prodávána v aukci), k újmě pana Jana
Kanyzy, nar. 25. 1Q.1g4?, přičernžse věc óolir',iáa
n;il'-
se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní
stíhánícte
9Ú'llgl'l
Ý'9 $ í60 odstavce í
trestního řádu.
oDthloDNĚNí
ane 22'120]]-pyl? 'Malá"
q9li9'gj{nr orgán"9.m. Policie.České republiky ' obvodní ředitelství policie
místníodděléní
stranj pn;áto oinaňáni o shora'uvedených skutečnostech.
o.znarnovatel ledngrnačně prohlásil,
náúiž"oíu ;"k;i';ďi j"ňo'oil"ň, p'ěJt"iii i.
signován jménem Kanyza a má stejný motiv;ato
".b,"r*.
oďrái, xt".;i vytvoňl v osrnd;;aú;ri'lěiéiL-ab'
Praha
l,
i"
století'
Po shromáŽd^ění dalšich podkladů, v součinnosti s obvodním oddělením Policie České
republiky Pardubice 3 a mÍstním oddělením Policie Česxérepubliky
Lhoftá, zánÁiuió"i."ňi;6;'
dne 20'4-201 't dle ustanovení 158 odstavce 3 trestnino iaoů u
s
o.áe ui.l'uk"oy trestního řízení.
věci podala vysvětl:ni^g9olg ustanovení $ 61 odstavce
.Leona !e
Pendráková,
13.8.1971, jedngtďka
1 záko na č.:-273t2008 Sb. paní
spáeenoiti Liň"'ii*"
zluwďz,
kt*á
'ňň'b;ň;
'nar;
předmětnou.-napodobeninu
nabízela'firostřednictvim ňieinetové aurce''..',-re'
óriňra;ň
qii!-emz11enovaná rnimo jilg qu'"d!a,-iq Rředmctný onraz ňú ""
one zá.iř:óio
:!if3-",i'
V aukcl společnosti Bussmark, s.r.o., lČ. 26711583, následně byl obraž 'áňůpen
nabizgn společností Linea,
s'r.o. V internetové aukci aŽ do počátltu měsíce února 2011' i<oy se dozvědělal že byl s* ňcto
rrllltř ]
\}
policie Prďr*l
Vlašská 362/3
,I18
OO PRAHA
1
Strana
't8m
Prafia 1, VlaskrÓ3
Tef.: +420 974 851730
Fax: +420 974 851 738
E-mail: [email protected]'v2

Podobné dokumenty

Říjen

Říjen Krize stále oslabuje pracovní trh, zaměstnavatelé dávají přednost odborně kvalitnějším kandidátům a na absolventy moc příležitostí nezbývá. Ale přesto tu jsou, o tom se můžete přesvědčit na personá...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení PÓvěiený zaméstnan€ slavebÍilo úiaduje podle $ l72 o'lí' 1 $a!ebi$o zákona opráBén při plnúni ú*olúvíupÓ}at na cjzi pozemky' íavby a do íaveb s vědomim Jéjj.h llaýniki pii Zjištbvá.i lhvu ýavby a ...

Více

Komunikace na Internetu. Skype

Komunikace na Internetu. Skype nutno mít k počítači připojenu kameru).  Přes Skype lze komunikovat dokonce prostřednictvím některých televizorů

Více

WWW.BUSSMARK.CZ

WWW.BUSSMARK.CZ Aktuální dražba - Září, čtvrtek, 25.9.2014 od 18.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 25.9.2014 NA: www.bussmark.cz poř. č. 27

Více

Přehled výrobků Ocelové desky

Přehled výrobků Ocelové desky R a 1,6 (N7) brons ěná R a 3,2 (N8) frézovaná

Více

Zpravodaj

Zpravodaj Hruška 43 Huňátovi Huptych Jednota Kamasová Kazimour Kostelenec Kostelencová Koudelka Kratochvíl 108 Kuboušek Lehečka

Více

Rotační šroubové kompresory

Rotační šroubové kompresory kompresoru může uživatel jednotku umístit prakticky kamkoli, kde je na pracovišti potřeba stlačený vzduch. Výkon a spolehlivost Z důvodu vyloučení možných poruch jsou použity vysoce kvalitní součás...

Více