Obec Sousedovice

Komentáře

Transkript

Obec Sousedovice
Obec Sousedovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice
č. 108/2015 konaného dne 10.11.2015 v 19,00hodin
Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Marek Milan, Beneš J.
Nepřítomni:
Hosté:
Hejtmánek Pavel- omluven
Kotrch Vladimír -omluven
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z min. zasedání
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Rozpočtový výhled 2016-2024
6. Rozpočtové změny č. 13-24/2015
7. Žádost Znakon- prodej pozemku č. parc. 338/3 k.ú. Sousedovice
8. Smlouva o zajištění svozu bioodpadu
9. Alis- Smlouva o poskytnutí práv užívání software- Keo- účetnictví
10. Atelier Penta- Žádost o vyjádření k projektu- prodloužení plynovodu, vodovodu a kanalizace
(komunikace- propojovací na Drachkov)
11. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Sousedovice
12. Návrh nájemní smlouvy bytové jednotky čp.23, výstavba svépomocí p. Houdek
13. Příspěvek obce- Slavnosti dýní Smiradice 2015
14. Věcné břemeno kanalizace p. Kratochvílová
15. Dotace POV 2015- hospoda 2 etapa
16. Výmalba pohostinství
17. Žádost p. Pomahačová- přeložení kanalizačního propustku komunikace Smiradice
18. Strategický rozvojový plán – místní program rozvoje venkova
19. Diskuze
Průběh schůze:
1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem
jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo
připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2. Volba ověřovatelů zápisu: m. Marek, M. Houdek
3. Kontrola usnesení- vše splněno
4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Obce Sousedovice na rok 2016. Návrh
rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách.
5. Zastupitelstvo projednalo Rozpočtový výhled obce Sousedovice na období roku 20162024.
6. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 13-23/2015 a dále zastupitelstvo
projednalo RZ č.24/2015.
7. Zastupitelstvo projednalo žádost Znakonu –prodej pozemku č. parcelní 338/3 k.ú.
Sousedovice. Bude zveřejněn záměr na prodej pozemku č. parcelní 338/3 Sousedovice.
8. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zajištění svozu bioodpadu mezi Obcí Sousedovice
a Znakon a.s.
9. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o poskytnutí práv užívání software- Keo- účetnictví.
10. Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Atelier Penta- vyjádření k projektu- prodloužení
plynovodu, vodovodu a kanalizace (dotčené pozemky : 1037/1, 1037/2, 338/1, 338/2
Sousedovice).
11. Zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření Obce
Sousedovice 2015- vše bez závad.
12. Zastupitelstvo projednalo Návrh nájemní smlouvy bytové jednotky čp.23, výstavba
svépomocí p. Houdek
13. Zastupitelstvo projednalo příspěvek obce- Slavnosti dýní Smiradice 2015
14. Zastupitelstvo projednalo věcné břemeno kanalizace p. Kratochvílová
15. Zastupitelstvo projednalo dotace POV 2015- hospoda 2 etapa
16. Zastupitelstvo projednalo výmalbu pohostinství. Obec obdržela dvě nabídky. Výmalbu
provede p. Kůs Radošovice za cenu 18.000,-Kč
17. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Pomahačové na přeložení kanalizačního propustku
v komunikaci Smiradice. Žádosti nemůže být vyhověno- akce je ukončena.
18. Zastupitelstvo projednalo Strategický rozvojový plán – místní program rozvoje venkova
na období roku 2015-2021 s výhledem do roku 2024.
19. Diskuze-informace ohledně stavu rekonstrukce přístavby pohostinství.
Hlasování a usnesení zastupitelstva:
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
Houdek M.
5
0
Marek M.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.1/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
ověřovatele zápisu.
Usnesení č.2/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
Splnění všech usnesení.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.3/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
Návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.4/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
Rozpočtový výhled na období roku 2016-2024.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.5/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
Schválené rozpočtové změny č. 13-23/2015 a schvaluje rozpočtovou změnu č.
24/2015.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.6/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
žádost firmy Znakon . Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru na prodej
pozemku č. parcelní 338/1 k.ú. Sousedovice- oddělené části dle GP 55/2015 pozemek
č. parcelní 338/3 Sousedovice.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
0
0
Usnesení č.7/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje
Smlouvu o zajištění svozu bioodpadu mezi Obcí Sousedovice a firmou Znakon a.s.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.8/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o poskytnutí práv užívání software- Keo- účetnictví mezi Obcí Sousedovice
a firmou Alis spol. s.r.o. (neboť není alternativní řešení softwaru)a pověřuje
starostu podpisem.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.9/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
Žádost firmy Atelier Penta a pověřuje OÚ vydáním souhlasného stanoviska.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.10/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Sousedovice za 2015.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.11/108/15
Zastupitelstvo bere na vědomí
znění nájemní smlouvy bytové jednotky čp.23- p. Houdek.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.12/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
proplacení částky 5990,-Kč na akci Slavnost dýní Smiradice 2015.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.13/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
provedení geometrického zaměření budoucího věcného břemene kanalizace přes
pozemky parc. č. 931/1, 929/1, 925/10 a 925/1 k.ú. Sousedovice-lokalita Hradiště.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.14/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
podání žádosti o dotaci POV 2016- rekonstrukce přístavby pohostinství-2 etapa.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.15/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
provedení výmalby p. Kůsem Radošovice za cenu 18.000,-Kč.
Průběh hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
5
0
0
Usnesení č.16/108/15
Zastupitelstvo schvaluje
Strategický rozvojový plán – místní program rozvoje venkova na rok 2015-2021
s výhledem do roku 2024.
OVĚŘENÍ ZÁPISU:
Zápis byl vyhotoven dne 11.11.2015
Ověřovatel:
………………………
zapsal(a)Božena Mikasová
Ověřovatel: ………………………….
Předsedající: Pavel Polanka…………………………………

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Na úřední desce Obce Svor bylo oznámení vyvěšeno dne: 1.4.2015 sejmuto dne: 10.4.2015 ----------------------------------------------------------------------...

Více

Obec Sousedovice

Obec Sousedovice 11. VŘ na akci: Přístavba kulturního zařízení – rozšíření sálu-1 etapa 12. Dohoda – projektová dokumentace p. Faber 13. křižovatka u rybníka sv.Ján ( Smiradice, Libětice) 14. Zveřejnění záměru- nák...

Více

Výroční zpráva 2009 - Diecézní charita České Budějovice

Výroční zpráva 2009 - Diecézní charita České Budějovice Dostáváte do rukou výroční zprávu Diecézní charity České Budějovice za rok 2009. Budete mít možnost opět nahlédnout do práce, služby a obětavého úsilí mnoha pracovníků, zaměstnanců, dobrovolníků, d...

Více

Jan Balcar - Toaleta na Šaldově náměstí Tobiáš Hrabec

Jan Balcar - Toaleta na Šaldově náměstí Tobiáš Hrabec dlouze debatovali. Lázně nesloužily jen k hygieně či k provádění léčebných úkonů, ale také k životním radostem. Odbornou diskuzi v Čechách ovládá téma kultivace veřejných míst, ale jen z pozice set...

Více

Dokument

Dokument Zastupitelstvo obce Drahlín schvaluje pronájem části nebytových prostor čp. 38 o výměře 17 m2 panu Jiřímu Dařílkovi, trvale bytem Obecnice 215, Příbram. Smlouva o pronájmu nebytových prostor bude u...

Více